Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,9-100,0-100,0 Maksutuotot , ,8-100,0-100,0 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot , ,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,5-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,2-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

3 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Sote-uudistuksessa aktiivinen toimija Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Varmistetaan omien palvelujen säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuminen sote-alueen/tuotantoalueen suunnitteluun Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Säännöllinen talousarvioraportointi ja -seuranta TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,79 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,4-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-100,0-100,0 Avustukset , ,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 779, ,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -952,71 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sosiaalijohtajan työpanosta lisätään 50%:sta 60%:iin. Säännöllinen työaika 3 päivää viikossa helpottaa töiden sujuvuutta ja henkilön tavoitettavuutta. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi jätetään täyttämättä vuodelle 2015 ja yhden toimistosihteerin työpanos otetaan käyttöön kokonaan ( työtehtäviin sisältynyt osittain sivistysviraston varhaiskasvatuksen toimistotehtäviä) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

5 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Tehokas ja toimiva organisaatio Henkilöstön työhyvinvointi Toiminnan jatkuva kehittäminen, uudet innovaatiot Jatkuva seuranta kuntamaiseman avulla Toiminnan kehittäminen kouluttautumisen kautta OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Henkilöstön välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,6-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,7-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,86 TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Terveysneuvonta toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Moniammatillista yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön: hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnossa tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan määrärahojen puitteissa yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. SoTe-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti ja reagoidaan tarvittaessa totuttua toimintakulttuuria muuttamalla. Tukipalveluihin anotaan vuodelle 2015 täytettäväksi olemassa oleva kuudennen laboratorionhoitajan toimi, joka vuonna 2014 hoidettiin sijaisjärjestelyin. Terveydenhuollon tukipalveluiden tuottamistapaan ei ole muutoksia tulossa vuonna 2015; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluissa suurin muutos kohdistuu päivystystoimintaan alkaen kaikki virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan sairaanhoitopiirin ylläpitämästä yhteispäivystyksestä TYKS:n T-sairaalasta. Muutos tulee aiheuttamaan lisää painetta päiväaikaiselle vastaanottokysynnälle oman iltapäivystyksen loppuessa, minkä takia olemassa olevan yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi avataan toinen sairaanhoitajan vastaanotto. Lääkärin ja sairaanhoitajan aikaisempaakin saumattomampaa yhteistyötä päivystyksessä kehitetään. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Virka-ajan ulkopuolinen päivystys loppuu omassa terveyskeskuksessa ja se ostetaan alkaen VSSHP:n yhteispäivystyksestä T-sairaalasta. Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Vuonna 2014 jäädytettynä ollut laboratoriohoitajan toimi täytetään laboratoriotoiminnan turvaamiseksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

7 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Pyritään kaikessa toiminnassa kannustamaan ihmisiä itse huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan avulla Huolehditaan tehtäväjakojen jatkuvasta arvioinnista oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluin hankittavien palveluiden välillä OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Palveluiden helppo saatavuus Pyritään lisäämään ja kehittämään ryhmämuotoisia toimintoja Palveluketjun edelleen kehittäminen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot , ,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,9-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset 711,28 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 286,50 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtävä jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssointi toteutetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin edellisinä vuosinakin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

9 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi- Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,6-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 115,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 158,48 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-100,0-100,0

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ostopalvelua on pystytty vähentämään, mutta sitä joudutaan edelleen käyttämään hoitotakuun toteutumiseksi. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ilta- ja yöpäivystys alkaa uutena toimintana, se toteutetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä alkaen. Menojen muutokset: ilta- ja yöpäivystyksen kustannukset Investoinnit: hoitohuoneiden remontti Vuodelle 2015 investointeihin esitetään Naantalin hoitohuoneiden remontti: ATK- ja työtasojen uusiminen sekä hoitokaapistojen nosto satulatuolikorkeuteen yhdeksässä hoitohuoneessa. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollossa hoitohenkilökunnan esimiestehtävät: työvuorojen suunnittelu, sijaisten palkkauspäätökset, uuden hoitohenkilökunnan perehdytys, hoitajaopiskelijoiden ohjaus, ehkäisevän hoidon ja hoitotyön kehittäminen Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

11 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto ( terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,8-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 385,65 Muut toimintakulut 371,98 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

12 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveys palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Huolehditaan organisaation jokaisen työntekijän ennaltaehkäisevästä työotteesta Kehitetään henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä edelleen ja selkeytetään tehtäväjakoa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoidon lisääminen Henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen Tehdään laitoshoidon arviot kriittisesti ja moniammatillisesti. Pyritään avohoitoon panostamalla välttämään uudet laitos- ja asumispalvelusijoitukset Kehitetään koko tehtäväalueen tiimitoimintaa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-100,0-100,0 Myyntituotot 1 692, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 4 407, ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset ,88 Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0

13 TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Toiminta tulee jatkumaan edelleen kaupungin omana tuotantona, tämän ollessa kustannuksiltaan selvästi edullisin vaihtoehto. Tehtäväalueen ylivoimaisesti suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluista sekä laitoshoidoista. Moniammatillinen päihde- ja mielenterveystiimi arvioi kuukausittain asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta sekä arvioi olemassa olevia sijoituksia ja päättää uusista sijoituksista. Asumispalveluista pyritään palaamaan tavanomaiseen asumiseen heti, kun asiakkaan tilanne sen suinkin sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee /asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Mielenterveystyössä kalleinkin asumiskustannus on selvästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoitojakson kustannus (kallein asumispäivähinta 350, psykiatrian osaston hoitopäivähinta ). Päihdehuollon puolella laitoshoitojen kustannukset korreloivat suoraan lastensuojelun kustannuksiin, runsaasti päihteitä käyttäville vanhemmille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laajat tukitoimet huostaanottojen välttämiseksi. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa-yksikön vaihtoehtoinen tuotantotapa ostopalveluna yksityiseltä puolelta on selvitetty, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja A-klinikkasäätiöltä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Mielenterveysongelmaisten asumispalvelukustannuksissa tapahtuu selkeä nousu vuonna Ennustettua nousua pyritään hillitsemään päihde- ja mielenterveystiimin mahdollisimman kustannustehokkaan toiminnan kautta kaikin keinoin. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

14 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Ensihoito on vuodesta 2013 alkaen kuulunut sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Vuonna 2015 ensihoidon laskutus on ensimmäistä kertaa täysin integroitu sairaanhoitopiirin kuntalaskutukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

15 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen Ennen sijoituspäätöksen tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lakisääteiset asiakassuunnitelmat laaditaan myös sijaishuollon ajaksi ja tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tukea annetaan vanhemmille, jolloin perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten tarpeen kestoa seurataan säännöllisesti. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään entisestään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden säännöllinen analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen sekä tukimuotojen tarkastelu. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman ( LsL 12 ) mukaisena. Työnjakokysymysten kehittäminen ja ammattiryhmien osaamisen turvaaminen, konsultaatiot ja työnohjaus sekä koulutus. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelun avohoitopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja sitä hyödynnetään asiakasprosessien jatkokehityksessä, Riittävä resursointi ja sosiaalityön ja terveydenhuollon välisen yhteistyön lisääminen ja tehostaminen.

16 TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot ,8-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,6-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 685, ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,4-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,14 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lapsiperheiden sosiaalityöhön saapuneiden LsL:n 25 :n mukaisten ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä on laskenut edellisistä vuosista. Samoin on käynyt lastensuojelun asiakkaiden kokonaislukumäärälle. Eniten avohuollon asiakkuuksia on ollut vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Vuoden aikana alkaneet uudet lastensuojelun asiakkuudet ovat kasvaneet vertailuvuosiin nähden myös vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty 80,5 prosenttisesti tekemään vuonna 2013 enintään 3 kk:n määräajassa ja 74,2 % lastensuojeluilmoituksista on pystytty käsittelemään lain määräämässä 7 vuorokauden aikarajassa Lastensuojeluilmoituksia ovat tehneet eniten sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, opetustoimi ja päihdehuolto. TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulain muutokset edellyttävät määräaikojen toteutumisen seurantaa ja velvoittavat sijaishuollossa olevien lasten säännölliseen tapaamiseen. Lastensuojeluprosessi ja toimenpiteet ovat hyvin määrämuotoon säädeltyjä. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihdetiimin työn tehostamisella on pystytty vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Oikean aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta Painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon on onnistuttu siirtämään. Perhehoitoon on kesäkuun 2014 loppuun mennessä sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, lastensuojelulaitoksiin 6 ja ammatillisiin perhekoteihin 5 lasta tai nuorta.

17 MONIAMMATILLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Kahdella lastensuojelun lapsiperhepsykologeilla on vuoden aikana noin ja psykoterapeutilla noin 80 asiakasta. Asiakkuuksista suurin osa 3/4 tulee lastensuojelusta. Kahdella nuorten avohuollon ohjaajalla on vuosittain noin 50 tuettavaa nuorta. Tällöin yhteistyötä tehdään erityisesti lastensuojelun, päihdepalvelujen, nuorisopsykiatrisen avotyön, koulun oppilashuollon, psykososiaalisen työn ja nuorisotyön kanssa. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyöntekijät käyvät noin 50 perheen luona vuosittain, osittain parityöskentelynä. Monet perheet ovat moniongelmaisia ja tarvitsevat intensiivistä perhetyötä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuoden 2015 talousarviossa laitoshoidon määrärahaa on voitu pienentää ja siirtää painopistettä perhehoidon sijaishuoltoon. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä avohuollon työssä minimoidaan ja sen sijaan hyödynnetään ja tehostetaan lastensuojelun moniammatillista osaamista ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Näin ollen sijaishuollon lisäämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

18 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, pakolaishuolto, työ- ja työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelunohjaus, neuvonta, aktivointi ja tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunniteltu aktivointi ja työlllistäminen sekä työpajatoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ja rahoituksen varmistaminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen ja kaupungin omien toimipisteiden hyödyntäminen ostopalveluiden sijaan. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden jatkosuunnitelmat ja työllistäminen (kuntaosuuslista) Kuntalainen saa säädetyssä ajassa lakisääteiset palvelut Kesäaikana toiminnassa olevissa kaupungin omissa toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätyöjaksoja Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla pyritään takaamaan nuorisotakuun velvoitteiden toteutuminen ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Haetaan vuosittain ELY:n rahoitus TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot 2 478, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 6 150,91 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,3-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 489,24 TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT Aikuisten avohuollon ohjauksen ja asumispalveluohjauksen piirissä on vuosittain noin asiakasta, joista puolet on aktiivisia ja säännöllisiä asiakkuuksia. Asiakkuudet ovat usein yhteisiä muiden sosiaali- ja terveystoimen (lastensuojelun ja korvaushoidon) kanssa. Asiakkuuden syitä ovat päihdeongelmat, asumiseen liittyvät vaikeudet ja asiakkaiden mielenterveyden ongelmat. Työllistämistoiminnassa on vuonna 2014 ollut 34 tukityöllistettyä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa. Oppisopimusta suorittaa vuonna henkilöä. Lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä on palkattu 110 neljän viikon työsuhteisiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrässä ei ole tapahtunut kasvua suhteessa edelliseen vuoteen. Tosin euromääräinen tuki kotitaloutta kohden on hieman noussut. Eniten toimeentulotukiasiakkuuksia on vuonna 2013 ollut vuotiaiden ikäryhmässä (34,2 %). Talousarviosuunnitelmassa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti on aikuissosiaalityöhön kuuluva palvelupiste, jossa erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25- vuotiaat nuoret pitkäaikaistyöttömät sekä vaikeasti työllistyvät henkilöt. Henkilöille tehdään aktivointisuunnitelma, jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä jatkossa tapahtuu, jotta hänen työttömyytensä ei enää pitkittyisi. Yhtenä vaihtoehtona on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on lieventää pitkäaikaistyöttömyyden kielteisiä vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja elämänhallintaan sekä tukea työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Vuonna 2013 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 86 eri henkilöä, kun vastaavasti vuonna 2014 kesäkuun lopussa henkilöitä on ollut jo 74. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa 1-5 uutta pakolaista vuonna Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikuttavat työllisyystilanne, pitkäaikaistyöttömien määrä ja työnhakijoita koskevan lainsäädännön muutokset. Aktiivitoimilla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.

20 kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, mutta pajalle voi mennä myös työkokeiluun tai ns. koululaissopimuksella, jolloin tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Opetuksesta po. tapauksissa vastaa sivistystoimen erityisopettaja. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Toteutuneita pajapäiviä kertyy noin 100 pv/kk. Pajatoimintaa myydään lisäksi ns. Läntisille kunnille a` 30 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Heikosta työllisyystilanteesta johtuen työllistämismäärärahoihin lisätään noin euroa, jolla saadaan työllistettyä 4-5 henkilöä vuonna 2015 puolen vuoden työsuhteisiin. Naantalin työpaja aloitti toimintansa sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa Työpajatoiminnan rahoituksen pohjana toimii valtakunnallinen avustus nuorten työpajatoimintaan. Naantalin työpaja on 15- paikkainen yksikkö, jonka asiakaskohderyhmänä ovat pääsääntöisesti avustushakemuksen määrittelemät alle 29 -vuotiaat asiakkaat. Työpajatoimintaan on vuonna 2015 varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Työpajatoiminnan tehtävä on tukea elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista kasvua sekä tekemällä oppimista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin varataan noin enemmän kuin vuonna Mikäli uusi työmarkkinatuen kuntaosuutta koskeva lakiuudistus tulee voimaan alkaen, maksavat kunnat 50% työmarkkinatuesta jo 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista ja lisäksi 70% yli 1000 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista. Tämän vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden menoihin varataan noin enemmän määrärahaa kuin vuonna Tämäkin arvio saattaa osoittautua alimitoitetuksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

21 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä eritysryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen. Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Kunnan järjestämillä toimenpiteillä turvataan vammaisten ne oikeudet, joihin heillä on oikeus sairautensa tai vammansa perusteella. Yksilöidyt, perustellut päätökset. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, avohuollon korostaminen Yhteistyön lisääminen sosiaali-terveydenhuollossa Arviot palveluasuntoihin tai muihin ympärivuorokautista palvelua antaviin toimintayksiköihin tehdään moniammatillisesti tarkan arvioinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan ensisijaisuus, kotihoito, tukipalvelut, ostopalvelujen vähentäminen. Yhteistyökäytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 342, ,1-100,0-100,0 Avustukset , ,7-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 44,89 TOIMINTAKATE , ,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen tehtäväalueen talousarvio 2015 on laadittu niin, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä on ovat ne asiakkaat, jotka ovat palvelujen piirissä vuonna Kehitysvammaisille järjestettävän seudullisen perhehoidon toiminnassa on ollut neljä kehitysvammaista, yksi heistä on tällä hetkellä säännöllisen perhehoidon piirissä. Kehitysvammaisille perhehoitoa järjestetään käytännössä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi omaishoitajille. Perhehoidon järjestämisellä on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Omaishoidon tuen ohjeistus on uusittu vuonna Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty ja muokattu helpommin noudatettaviksi niin ikäihmisten kuin nuorempienkin henkilöiden kohdalla. Heinäkuun lopulla 2014 oli omaishoidon piirissä 55 alle 65-vuotiasta henkilöä. Vammaispalveluissa suurin asiakasmäärä on kuljetuspalveluissa. Vuonna 2013 palveluja käytti 297 liikkumisensa suhteen vaikeavammaista henkilöä. Seudullisen Föli-uudistuksen myötä vaikeavammaisen omavastuu matkoista väheni ja kunnan osuus vastaavasti kasvoi. Talousarvioon on varattu sama määräraha kuin vuonna Henkilökohtaisen avun piirissä on ollut 71 henkilöä. Heidän kohdallaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kunnan omia palveluja tai mahdollisimman edullista muuta palveluntuottajaa. Talousarvioon varattu kustannus on pienempi kuin vuoden 2014 talousarvio. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kehitysvammaisten tehtäväalueelle siirretään sivistystoimen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtäväalueelta euroa. Aamu ja iltapäiväryhmissä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten lukumäärä ja henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt. Tehostetun palveluasumisen asiakkuus arvioidaan tarkasti moniammatillisen arvioinnin pohjalta. Asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa ovat lisääntyneet ja se aiheuttaa lisämäärärahatarpeen talousarviossa KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

23 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelurakenne on valtakunnallisen laatusuosituksen mukainen Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstömme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja kehittämismyönteistä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vahvistetaan kotihoidon henkilöstöresurssia Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan osana ennaltaehkäiseviä palveluja Senioripysäkki toiminta käynnistyy Katavakodilla Ikäihmisten perhehoitoa lisätään vaihtoehtona ostopalveluille Toimintayksiköissä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelmat Toimintaa seurat ja arvioidaan Kuntamaiseman avulla Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista ja yksikköjen välistä yhteistyötä Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjauksessa ja sijoituksissa huomioidaan hoitoon ohjaamisen kriteerit Hoitoon pääsyn jonotusaikoja seurataan ja ne julkaistaan puolivuosittain vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla Iäkkäälle henkilölle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,3-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 2 179,13 Vuokratuotot , ,4-100,0-100,0 Muut toimintatuotot ,16 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-100,0-100,0 Avustukset , ,1-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,38 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT HOITO- JA VANHUSPALVELUT / HTV:T YKSIKÖITTÄIN TP 2013 TA 2014 TA 2015 Yhteinen hlöstö Kotihoito Ryhmäkodit Birgittakoti Vuodeosasto TALOUSARVION PERUSTELUT Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalue sisältää kotihoidon, omaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon sekä vuodeosaston tuottamat palvelut. Vanhuspalvelulain vaatimukset hoito- ja vanhuspalvelujen järjestämisestä on otettu huomioon talousarviossa. Lain hengen mukaisesti muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitetty huomiota erityisesti kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoimintaalueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin (75+). Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palvelujen määränä, joka on suhteutettu väestöön. TAULUKKO 1 Palvelurakenne (STM :n julkaisu 2013:11) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä 91,80 % 92,20 % 92,00 % 91,60 % 92,00 % väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat 19,00%* 16,40%* 16,90%* 16,00%* 16,00%* ( ,80%) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana 6,60 % 5,80 % 5,20 % 6,00 % 6,00 % % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % 3,60 % 3,20 % 3,30 % 6,90 % 6,50 % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 4,60 % 4,60 % 4,70 % 1,50 % 1,50 % Birgittakodin muutoksen jälkeen laitoshoidon kattavuus on laskenut ja tehostetun palveluasumisen noussut. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO 2 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Yhteensä:

25 Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. Kuormitus on korkea ja yksiköt ovat olleet täynnä, poikkeuksena vuodeosasto jonka kuormitus on hieman laskenut. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuodeosasto 95,60% 92,40% 91,81% 95,00% 80,00% Birgittakoti tehostettu palv.as. 99,70% 102,30% 101,56% 95,00% 98,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,26% 95,00% 98,00% Katavakoti Onnela 95,20% 99,80% 97,64% 95,00% 98,00% Jannela 83,80% 93,10% 102,47% 97,00% 98,00% Myllynkiventien rk. 101,00% 96,20% 96,13% 95,00% 98,00% Viialan rk 98,20% 95,20% 91,95% 95,00% 98,00% Kummelin rk ,53% 95,00% 98,00% Taulukossa 4 on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Kotihoitoon esitetään kahden hoitajan lisäystä asiakkaiden hoidon tarpeen kasvusta ja haastavuudesta johtuen. Kotihoito vastaa myös vaikeavammaisten asiakkaiden hoidosta ja erityisesti näillä käynneillä tarvitaan usein kahden hoitajan työpanosta. Iltavuorot ja viikonloput ovat ruuhkautuneet eniten saaristo II:n tiimissä Rymättylässä. Kotihoidon ja ryhmäkotien kodinhoitajien vakansseihin (17) esitetään nimikemuutosta hoitajiksi ja vuodeosaston laitosapulaisten (4) laitoshuoltajiksi. Uudet nimikkeet vastaavat paremmin työntekijöiden tehtävänkuvia. Muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiintuu osaksi kotihoitoa. Järjestelmällä varmistetaan kotihoidon resurssin optimaalinen käyttö ja henkilöstötarve arvioidaan jatkossa järjestelmästä saatavan seurantatiedon avulla. Kotihoidossa jatketaan hyvinvointia edistävien kotikäyntien tekemistä. Kotikäyntien avulla tuetaan iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tulevaa palvelutarvetta ennakoiden. Birgittakodin kuntoutustiimi on erikoistunut ikääntyneille suunnattuun ryhmä- ja yksilökuntoutukseen. Kuntoutustiimin erityistyöntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään koko tehtäväalueella. Kaikissa hoitoyksiköissä on käytössä kuntouttava työote. Katavakodin Senioripysäkki-ryhmissä käydään keskustellen läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, luopumisiin, menetyksiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita. Senioripysäkin ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja ammatillisesti ohjattuja, osallistujille maksuttomia pienryhmiä. Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille kunnallisen kotihoidon vaihtoehtona ja ikäihmisten perhehoitoa käytetään vaihtoehtona asumispalvelujen ostamiselle. Vuodeosaston potilaskutsujärjestelmä on vanha ja vaatii jatkuvasti korjaustoimenpiteitä. Potilasturvallisuuden takia on järjestelmä uusittava. Hankinta on suunniteltu vuoden 2015 investoinniksi. Ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) kattavuus on matala valtakunnalliseen suositukseen verrattaessa. Tarvittaessa tulee lisätä perhehoitoa ja ostopalveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaksi. Hoito- ja vanhuspalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Palveluiden ulkopuolella on 75 vuotta täyttäneistä kuntavertailussa keskimääräistä hieman enemmän vanhuksia, vaikka iäkkäämpien (85+) osuus on merkittävä. Myös vuotiaiden osuus on vertailun muihin kuntiin nähden suuri, joten tämän väestön mahdollinen siirtyminen palveluiden piiriin vaikuttaa tulevien vuosien kehitykseen palvelutarvetta lisäävästi (Maisema raportti 2013).

26 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kahden hoitajan lisäys kotihoitoon kasvattaa henkilöstömenoja eurolla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan kotihoidossa ja järjestelmää hyödynnetään henkilöstöresurssin optimoinnissa ja arvioitaessa henkilöstön riittävyyttä. Järjestelmän vuotuinen ylläpitokustannus, n euroa, sisältyy talousarvion käyttötalousmenoihin. Perhehoito on asiakkaalle kodinomainen ja kunnalle ostopalveluja edullisempi hoitomuoto. Perhehoitoa pyritään lisäämään ostopalvelujen sijaan. Senioripysäkki ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijan kanssa. Ikäihmisille suunnatusta ohjatusta ryhmätoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Raha-automaattiyhdistys. Vuodeosastolle hankitaan potilaskutsujärjestelmä jonka arvioitu hankintakustannus on n euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut 2015-2018 Tuotantolautakunta,

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009

Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2009 Parkanon kaupunki 2009 Taloussuunnitelma 2010-2012 Parkanon kaupunki 2 2009 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS... 5 PARKANON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Härkätie: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet:

Perusturvapalvelut: Toiminta-ajatus: Visio: Arvot: Menestystekijät: Painopistealueet ja tavoitteet: Perusturvapalvelut: Toimintaajatus: Järjestetään arkielämän sujumisen turvaavia ja hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja. Visio: Arvot: Sosiaali

Lisätiedot