Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,9-100,0-100,0 Maksutuotot , ,8-100,0-100,0 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot , ,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,5-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,2-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

3 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Sote-uudistuksessa aktiivinen toimija Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Varmistetaan omien palvelujen säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuminen sote-alueen/tuotantoalueen suunnitteluun Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Säännöllinen talousarvioraportointi ja -seuranta TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,79 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,4-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-100,0-100,0 Avustukset , ,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 779, ,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -952,71 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sosiaalijohtajan työpanosta lisätään 50%:sta 60%:iin. Säännöllinen työaika 3 päivää viikossa helpottaa töiden sujuvuutta ja henkilön tavoitettavuutta. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi jätetään täyttämättä vuodelle 2015 ja yhden toimistosihteerin työpanos otetaan käyttöön kokonaan ( työtehtäviin sisältynyt osittain sivistysviraston varhaiskasvatuksen toimistotehtäviä) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

5 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Tehokas ja toimiva organisaatio Henkilöstön työhyvinvointi Toiminnan jatkuva kehittäminen, uudet innovaatiot Jatkuva seuranta kuntamaiseman avulla Toiminnan kehittäminen kouluttautumisen kautta OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Henkilöstön välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,6-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,7-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,86 TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Terveysneuvonta toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Moniammatillista yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön: hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnossa tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan määrärahojen puitteissa yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. SoTe-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti ja reagoidaan tarvittaessa totuttua toimintakulttuuria muuttamalla. Tukipalveluihin anotaan vuodelle 2015 täytettäväksi olemassa oleva kuudennen laboratorionhoitajan toimi, joka vuonna 2014 hoidettiin sijaisjärjestelyin. Terveydenhuollon tukipalveluiden tuottamistapaan ei ole muutoksia tulossa vuonna 2015; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluissa suurin muutos kohdistuu päivystystoimintaan alkaen kaikki virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan sairaanhoitopiirin ylläpitämästä yhteispäivystyksestä TYKS:n T-sairaalasta. Muutos tulee aiheuttamaan lisää painetta päiväaikaiselle vastaanottokysynnälle oman iltapäivystyksen loppuessa, minkä takia olemassa olevan yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi avataan toinen sairaanhoitajan vastaanotto. Lääkärin ja sairaanhoitajan aikaisempaakin saumattomampaa yhteistyötä päivystyksessä kehitetään. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Virka-ajan ulkopuolinen päivystys loppuu omassa terveyskeskuksessa ja se ostetaan alkaen VSSHP:n yhteispäivystyksestä T-sairaalasta. Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Vuonna 2014 jäädytettynä ollut laboratoriohoitajan toimi täytetään laboratoriotoiminnan turvaamiseksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

7 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Pyritään kaikessa toiminnassa kannustamaan ihmisiä itse huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan avulla Huolehditaan tehtäväjakojen jatkuvasta arvioinnista oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluin hankittavien palveluiden välillä OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Palveluiden helppo saatavuus Pyritään lisäämään ja kehittämään ryhmämuotoisia toimintoja Palveluketjun edelleen kehittäminen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot , ,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,9-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset 711,28 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 286,50 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtävä jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssointi toteutetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin edellisinä vuosinakin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

9 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi- Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,6-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 115,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 158,48 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-100,0-100,0

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ostopalvelua on pystytty vähentämään, mutta sitä joudutaan edelleen käyttämään hoitotakuun toteutumiseksi. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ilta- ja yöpäivystys alkaa uutena toimintana, se toteutetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä alkaen. Menojen muutokset: ilta- ja yöpäivystyksen kustannukset Investoinnit: hoitohuoneiden remontti Vuodelle 2015 investointeihin esitetään Naantalin hoitohuoneiden remontti: ATK- ja työtasojen uusiminen sekä hoitokaapistojen nosto satulatuolikorkeuteen yhdeksässä hoitohuoneessa. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollossa hoitohenkilökunnan esimiestehtävät: työvuorojen suunnittelu, sijaisten palkkauspäätökset, uuden hoitohenkilökunnan perehdytys, hoitajaopiskelijoiden ohjaus, ehkäisevän hoidon ja hoitotyön kehittäminen Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

11 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto ( terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,8-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 385,65 Muut toimintakulut 371,98 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

12 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveys palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Huolehditaan organisaation jokaisen työntekijän ennaltaehkäisevästä työotteesta Kehitetään henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä edelleen ja selkeytetään tehtäväjakoa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoidon lisääminen Henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen Tehdään laitoshoidon arviot kriittisesti ja moniammatillisesti. Pyritään avohoitoon panostamalla välttämään uudet laitos- ja asumispalvelusijoitukset Kehitetään koko tehtäväalueen tiimitoimintaa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-100,0-100,0 Myyntituotot 1 692, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 4 407, ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset ,88 Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0

13 TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Toiminta tulee jatkumaan edelleen kaupungin omana tuotantona, tämän ollessa kustannuksiltaan selvästi edullisin vaihtoehto. Tehtäväalueen ylivoimaisesti suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluista sekä laitoshoidoista. Moniammatillinen päihde- ja mielenterveystiimi arvioi kuukausittain asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta sekä arvioi olemassa olevia sijoituksia ja päättää uusista sijoituksista. Asumispalveluista pyritään palaamaan tavanomaiseen asumiseen heti, kun asiakkaan tilanne sen suinkin sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee /asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Mielenterveystyössä kalleinkin asumiskustannus on selvästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoitojakson kustannus (kallein asumispäivähinta 350, psykiatrian osaston hoitopäivähinta ). Päihdehuollon puolella laitoshoitojen kustannukset korreloivat suoraan lastensuojelun kustannuksiin, runsaasti päihteitä käyttäville vanhemmille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laajat tukitoimet huostaanottojen välttämiseksi. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa-yksikön vaihtoehtoinen tuotantotapa ostopalveluna yksityiseltä puolelta on selvitetty, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja A-klinikkasäätiöltä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Mielenterveysongelmaisten asumispalvelukustannuksissa tapahtuu selkeä nousu vuonna Ennustettua nousua pyritään hillitsemään päihde- ja mielenterveystiimin mahdollisimman kustannustehokkaan toiminnan kautta kaikin keinoin. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

14 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Ensihoito on vuodesta 2013 alkaen kuulunut sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Vuonna 2015 ensihoidon laskutus on ensimmäistä kertaa täysin integroitu sairaanhoitopiirin kuntalaskutukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

15 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen Ennen sijoituspäätöksen tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lakisääteiset asiakassuunnitelmat laaditaan myös sijaishuollon ajaksi ja tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tukea annetaan vanhemmille, jolloin perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten tarpeen kestoa seurataan säännöllisesti. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään entisestään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden säännöllinen analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen sekä tukimuotojen tarkastelu. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman ( LsL 12 ) mukaisena. Työnjakokysymysten kehittäminen ja ammattiryhmien osaamisen turvaaminen, konsultaatiot ja työnohjaus sekä koulutus. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelun avohoitopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja sitä hyödynnetään asiakasprosessien jatkokehityksessä, Riittävä resursointi ja sosiaalityön ja terveydenhuollon välisen yhteistyön lisääminen ja tehostaminen.

16 TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot ,8-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,6-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 685, ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,4-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,14 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lapsiperheiden sosiaalityöhön saapuneiden LsL:n 25 :n mukaisten ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä on laskenut edellisistä vuosista. Samoin on käynyt lastensuojelun asiakkaiden kokonaislukumäärälle. Eniten avohuollon asiakkuuksia on ollut vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Vuoden aikana alkaneet uudet lastensuojelun asiakkuudet ovat kasvaneet vertailuvuosiin nähden myös vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty 80,5 prosenttisesti tekemään vuonna 2013 enintään 3 kk:n määräajassa ja 74,2 % lastensuojeluilmoituksista on pystytty käsittelemään lain määräämässä 7 vuorokauden aikarajassa Lastensuojeluilmoituksia ovat tehneet eniten sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, opetustoimi ja päihdehuolto. TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulain muutokset edellyttävät määräaikojen toteutumisen seurantaa ja velvoittavat sijaishuollossa olevien lasten säännölliseen tapaamiseen. Lastensuojeluprosessi ja toimenpiteet ovat hyvin määrämuotoon säädeltyjä. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihdetiimin työn tehostamisella on pystytty vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Oikean aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta Painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon on onnistuttu siirtämään. Perhehoitoon on kesäkuun 2014 loppuun mennessä sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, lastensuojelulaitoksiin 6 ja ammatillisiin perhekoteihin 5 lasta tai nuorta.

17 MONIAMMATILLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Kahdella lastensuojelun lapsiperhepsykologeilla on vuoden aikana noin ja psykoterapeutilla noin 80 asiakasta. Asiakkuuksista suurin osa 3/4 tulee lastensuojelusta. Kahdella nuorten avohuollon ohjaajalla on vuosittain noin 50 tuettavaa nuorta. Tällöin yhteistyötä tehdään erityisesti lastensuojelun, päihdepalvelujen, nuorisopsykiatrisen avotyön, koulun oppilashuollon, psykososiaalisen työn ja nuorisotyön kanssa. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyöntekijät käyvät noin 50 perheen luona vuosittain, osittain parityöskentelynä. Monet perheet ovat moniongelmaisia ja tarvitsevat intensiivistä perhetyötä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuoden 2015 talousarviossa laitoshoidon määrärahaa on voitu pienentää ja siirtää painopistettä perhehoidon sijaishuoltoon. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä avohuollon työssä minimoidaan ja sen sijaan hyödynnetään ja tehostetaan lastensuojelun moniammatillista osaamista ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Näin ollen sijaishuollon lisäämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

18 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, pakolaishuolto, työ- ja työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelunohjaus, neuvonta, aktivointi ja tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunniteltu aktivointi ja työlllistäminen sekä työpajatoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ja rahoituksen varmistaminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen ja kaupungin omien toimipisteiden hyödyntäminen ostopalveluiden sijaan. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden jatkosuunnitelmat ja työllistäminen (kuntaosuuslista) Kuntalainen saa säädetyssä ajassa lakisääteiset palvelut Kesäaikana toiminnassa olevissa kaupungin omissa toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätyöjaksoja Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla pyritään takaamaan nuorisotakuun velvoitteiden toteutuminen ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Haetaan vuosittain ELY:n rahoitus TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot 2 478, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 6 150,91 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,3-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 489,24 TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT Aikuisten avohuollon ohjauksen ja asumispalveluohjauksen piirissä on vuosittain noin asiakasta, joista puolet on aktiivisia ja säännöllisiä asiakkuuksia. Asiakkuudet ovat usein yhteisiä muiden sosiaali- ja terveystoimen (lastensuojelun ja korvaushoidon) kanssa. Asiakkuuden syitä ovat päihdeongelmat, asumiseen liittyvät vaikeudet ja asiakkaiden mielenterveyden ongelmat. Työllistämistoiminnassa on vuonna 2014 ollut 34 tukityöllistettyä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa. Oppisopimusta suorittaa vuonna henkilöä. Lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä on palkattu 110 neljän viikon työsuhteisiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrässä ei ole tapahtunut kasvua suhteessa edelliseen vuoteen. Tosin euromääräinen tuki kotitaloutta kohden on hieman noussut. Eniten toimeentulotukiasiakkuuksia on vuonna 2013 ollut vuotiaiden ikäryhmässä (34,2 %). Talousarviosuunnitelmassa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti on aikuissosiaalityöhön kuuluva palvelupiste, jossa erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25- vuotiaat nuoret pitkäaikaistyöttömät sekä vaikeasti työllistyvät henkilöt. Henkilöille tehdään aktivointisuunnitelma, jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä jatkossa tapahtuu, jotta hänen työttömyytensä ei enää pitkittyisi. Yhtenä vaihtoehtona on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on lieventää pitkäaikaistyöttömyyden kielteisiä vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja elämänhallintaan sekä tukea työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Vuonna 2013 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 86 eri henkilöä, kun vastaavasti vuonna 2014 kesäkuun lopussa henkilöitä on ollut jo 74. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa 1-5 uutta pakolaista vuonna Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikuttavat työllisyystilanne, pitkäaikaistyöttömien määrä ja työnhakijoita koskevan lainsäädännön muutokset. Aktiivitoimilla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.

20 kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, mutta pajalle voi mennä myös työkokeiluun tai ns. koululaissopimuksella, jolloin tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Opetuksesta po. tapauksissa vastaa sivistystoimen erityisopettaja. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Toteutuneita pajapäiviä kertyy noin 100 pv/kk. Pajatoimintaa myydään lisäksi ns. Läntisille kunnille a` 30 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Heikosta työllisyystilanteesta johtuen työllistämismäärärahoihin lisätään noin euroa, jolla saadaan työllistettyä 4-5 henkilöä vuonna 2015 puolen vuoden työsuhteisiin. Naantalin työpaja aloitti toimintansa sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa Työpajatoiminnan rahoituksen pohjana toimii valtakunnallinen avustus nuorten työpajatoimintaan. Naantalin työpaja on 15- paikkainen yksikkö, jonka asiakaskohderyhmänä ovat pääsääntöisesti avustushakemuksen määrittelemät alle 29 -vuotiaat asiakkaat. Työpajatoimintaan on vuonna 2015 varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Työpajatoiminnan tehtävä on tukea elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista kasvua sekä tekemällä oppimista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin varataan noin enemmän kuin vuonna Mikäli uusi työmarkkinatuen kuntaosuutta koskeva lakiuudistus tulee voimaan alkaen, maksavat kunnat 50% työmarkkinatuesta jo 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista ja lisäksi 70% yli 1000 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista. Tämän vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden menoihin varataan noin enemmän määrärahaa kuin vuonna Tämäkin arvio saattaa osoittautua alimitoitetuksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

21 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä eritysryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen. Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Kunnan järjestämillä toimenpiteillä turvataan vammaisten ne oikeudet, joihin heillä on oikeus sairautensa tai vammansa perusteella. Yksilöidyt, perustellut päätökset. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, avohuollon korostaminen Yhteistyön lisääminen sosiaali-terveydenhuollossa Arviot palveluasuntoihin tai muihin ympärivuorokautista palvelua antaviin toimintayksiköihin tehdään moniammatillisesti tarkan arvioinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan ensisijaisuus, kotihoito, tukipalvelut, ostopalvelujen vähentäminen. Yhteistyökäytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 342, ,1-100,0-100,0 Avustukset , ,7-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 44,89 TOIMINTAKATE , ,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen tehtäväalueen talousarvio 2015 on laadittu niin, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä on ovat ne asiakkaat, jotka ovat palvelujen piirissä vuonna Kehitysvammaisille järjestettävän seudullisen perhehoidon toiminnassa on ollut neljä kehitysvammaista, yksi heistä on tällä hetkellä säännöllisen perhehoidon piirissä. Kehitysvammaisille perhehoitoa järjestetään käytännössä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi omaishoitajille. Perhehoidon järjestämisellä on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Omaishoidon tuen ohjeistus on uusittu vuonna Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty ja muokattu helpommin noudatettaviksi niin ikäihmisten kuin nuorempienkin henkilöiden kohdalla. Heinäkuun lopulla 2014 oli omaishoidon piirissä 55 alle 65-vuotiasta henkilöä. Vammaispalveluissa suurin asiakasmäärä on kuljetuspalveluissa. Vuonna 2013 palveluja käytti 297 liikkumisensa suhteen vaikeavammaista henkilöä. Seudullisen Föli-uudistuksen myötä vaikeavammaisen omavastuu matkoista väheni ja kunnan osuus vastaavasti kasvoi. Talousarvioon on varattu sama määräraha kuin vuonna Henkilökohtaisen avun piirissä on ollut 71 henkilöä. Heidän kohdallaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kunnan omia palveluja tai mahdollisimman edullista muuta palveluntuottajaa. Talousarvioon varattu kustannus on pienempi kuin vuoden 2014 talousarvio. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kehitysvammaisten tehtäväalueelle siirretään sivistystoimen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtäväalueelta euroa. Aamu ja iltapäiväryhmissä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten lukumäärä ja henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt. Tehostetun palveluasumisen asiakkuus arvioidaan tarkasti moniammatillisen arvioinnin pohjalta. Asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa ovat lisääntyneet ja se aiheuttaa lisämäärärahatarpeen talousarviossa KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

23 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelurakenne on valtakunnallisen laatusuosituksen mukainen Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstömme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja kehittämismyönteistä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vahvistetaan kotihoidon henkilöstöresurssia Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan osana ennaltaehkäiseviä palveluja Senioripysäkki toiminta käynnistyy Katavakodilla Ikäihmisten perhehoitoa lisätään vaihtoehtona ostopalveluille Toimintayksiköissä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelmat Toimintaa seurat ja arvioidaan Kuntamaiseman avulla Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista ja yksikköjen välistä yhteistyötä Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjauksessa ja sijoituksissa huomioidaan hoitoon ohjaamisen kriteerit Hoitoon pääsyn jonotusaikoja seurataan ja ne julkaistaan puolivuosittain vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla Iäkkäälle henkilölle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,3-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 2 179,13 Vuokratuotot , ,4-100,0-100,0 Muut toimintatuotot ,16 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-100,0-100,0 Avustukset , ,1-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,38 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT HOITO- JA VANHUSPALVELUT / HTV:T YKSIKÖITTÄIN TP 2013 TA 2014 TA 2015 Yhteinen hlöstö Kotihoito Ryhmäkodit Birgittakoti Vuodeosasto TALOUSARVION PERUSTELUT Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalue sisältää kotihoidon, omaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon sekä vuodeosaston tuottamat palvelut. Vanhuspalvelulain vaatimukset hoito- ja vanhuspalvelujen järjestämisestä on otettu huomioon talousarviossa. Lain hengen mukaisesti muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitetty huomiota erityisesti kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoimintaalueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin (75+). Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palvelujen määränä, joka on suhteutettu väestöön. TAULUKKO 1 Palvelurakenne (STM :n julkaisu 2013:11) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä 91,80 % 92,20 % 92,00 % 91,60 % 92,00 % väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat 19,00%* 16,40%* 16,90%* 16,00%* 16,00%* ( ,80%) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana 6,60 % 5,80 % 5,20 % 6,00 % 6,00 % % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % 3,60 % 3,20 % 3,30 % 6,90 % 6,50 % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 4,60 % 4,60 % 4,70 % 1,50 % 1,50 % Birgittakodin muutoksen jälkeen laitoshoidon kattavuus on laskenut ja tehostetun palveluasumisen noussut. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO 2 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Yhteensä:

25 Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. Kuormitus on korkea ja yksiköt ovat olleet täynnä, poikkeuksena vuodeosasto jonka kuormitus on hieman laskenut. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuodeosasto 95,60% 92,40% 91,81% 95,00% 80,00% Birgittakoti tehostettu palv.as. 99,70% 102,30% 101,56% 95,00% 98,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,26% 95,00% 98,00% Katavakoti Onnela 95,20% 99,80% 97,64% 95,00% 98,00% Jannela 83,80% 93,10% 102,47% 97,00% 98,00% Myllynkiventien rk. 101,00% 96,20% 96,13% 95,00% 98,00% Viialan rk 98,20% 95,20% 91,95% 95,00% 98,00% Kummelin rk ,53% 95,00% 98,00% Taulukossa 4 on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Kotihoitoon esitetään kahden hoitajan lisäystä asiakkaiden hoidon tarpeen kasvusta ja haastavuudesta johtuen. Kotihoito vastaa myös vaikeavammaisten asiakkaiden hoidosta ja erityisesti näillä käynneillä tarvitaan usein kahden hoitajan työpanosta. Iltavuorot ja viikonloput ovat ruuhkautuneet eniten saaristo II:n tiimissä Rymättylässä. Kotihoidon ja ryhmäkotien kodinhoitajien vakansseihin (17) esitetään nimikemuutosta hoitajiksi ja vuodeosaston laitosapulaisten (4) laitoshuoltajiksi. Uudet nimikkeet vastaavat paremmin työntekijöiden tehtävänkuvia. Muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiintuu osaksi kotihoitoa. Järjestelmällä varmistetaan kotihoidon resurssin optimaalinen käyttö ja henkilöstötarve arvioidaan jatkossa järjestelmästä saatavan seurantatiedon avulla. Kotihoidossa jatketaan hyvinvointia edistävien kotikäyntien tekemistä. Kotikäyntien avulla tuetaan iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tulevaa palvelutarvetta ennakoiden. Birgittakodin kuntoutustiimi on erikoistunut ikääntyneille suunnattuun ryhmä- ja yksilökuntoutukseen. Kuntoutustiimin erityistyöntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään koko tehtäväalueella. Kaikissa hoitoyksiköissä on käytössä kuntouttava työote. Katavakodin Senioripysäkki-ryhmissä käydään keskustellen läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, luopumisiin, menetyksiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita. Senioripysäkin ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja ammatillisesti ohjattuja, osallistujille maksuttomia pienryhmiä. Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille kunnallisen kotihoidon vaihtoehtona ja ikäihmisten perhehoitoa käytetään vaihtoehtona asumispalvelujen ostamiselle. Vuodeosaston potilaskutsujärjestelmä on vanha ja vaatii jatkuvasti korjaustoimenpiteitä. Potilasturvallisuuden takia on järjestelmä uusittava. Hankinta on suunniteltu vuoden 2015 investoinniksi. Ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) kattavuus on matala valtakunnalliseen suositukseen verrattaessa. Tarvittaessa tulee lisätä perhehoitoa ja ostopalveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaksi. Hoito- ja vanhuspalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Palveluiden ulkopuolella on 75 vuotta täyttäneistä kuntavertailussa keskimääräistä hieman enemmän vanhuksia, vaikka iäkkäämpien (85+) osuus on merkittävä. Myös vuotiaiden osuus on vertailun muihin kuntiin nähden suuri, joten tämän väestön mahdollinen siirtyminen palveluiden piiriin vaikuttaa tulevien vuosien kehitykseen palvelutarvetta lisäävästi (Maisema raportti 2013).

26 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kahden hoitajan lisäys kotihoitoon kasvattaa henkilöstömenoja eurolla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan kotihoidossa ja järjestelmää hyödynnetään henkilöstöresurssin optimoinnissa ja arvioitaessa henkilöstön riittävyyttä. Järjestelmän vuotuinen ylläpitokustannus, n euroa, sisältyy talousarvion käyttötalousmenoihin. Perhehoito on asiakkaalle kodinomainen ja kunnalle ostopalveluja edullisempi hoitomuoto. Perhehoitoa pyritään lisäämään ostopalvelujen sijaan. Senioripysäkki ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijan kanssa. Ikäihmisille suunnatusta ohjatusta ryhmätoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Raha-automaattiyhdistys. Vuodeosastolle hankitaan potilaskutsujärjestelmä jonka arvioitu hankintakustannus on n euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015

Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015 Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT. 6 046 957,10 6 076

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.3.2015

Tilinpäätös 2014. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.3.2015 Tilinpäätös 04 Sosiaali- ja terveyslautakunta.3.05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) TP03 TA04 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 5 800 5 6 60 037-50 000 6 046 957-63

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen

Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä. LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Sosiaalihuoltolain ja kuntouttavan työtoiminnan uudet aloitteet työllistämisessä LUONNOS 15.5.2014, Eveliina Pöyhönen Luonnos uudeksi sosiaalihuoltolaiksi: Parhaillaan lausuntokierroksella 6.6.2014 asti

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2020 Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike 2017 2018 2019 2020 Terveyspalvelut Terveyskeskuslääkäri 1 Kuntoutus Toimintaterapeutti 1 Suun terveydenhuolto

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot