Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,9-100,0-100,0 Maksutuotot , ,8-100,0-100,0 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot , ,3-100,0-100,0 Muut toimintatuotot , ,5-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,8-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,2-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

3 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Iiro Pöyhönen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGISET TAVOITTEET Kunta- ja palvelurakenteen kehittymisessä aktiivinen toimija Sote-uudistuksessa aktiivinen toimija Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti Kehitetään kustannustietoisuutta Kehitetään vaikuttavuuden arviointia Henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen Varmistetaan omien palvelujen säilyminen ja kehittyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Osallistuminen sote-alueen/tuotantoalueen suunnitteluun Lähtökohtana lakisääteisten palvelujen tuottaminen Selvitetään vaihtoehtoiset tuotantotavat Tuotteistuksen ja kustannuslaskennan kehittäminen Maisema-mallin hyödyntäminen eri tehtäväalueilla sekä hyvinvointikertomuksen päivittäminen Koulutus ja kehittämistoimet OPERATIIVISET TAVOITTEET Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelusisältöjen tarkastelu Hyvinvointikertomuksen päivittäminen Eri tehtäväalueilla toimivien yhteistyökumppanien palvelujen sisältöjen ja kustannusten arviointi Tuotteistus ja kustannustietoisuuden lisääminen eri tehtäväalueilla Omana työnä tehtävä tilojen ja palvelujen selvittäminen yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien arvojen vuotuinen päivitys Keskeisten palveluntuottajien kanssa voimassa olevat ostopalvelusopimukset tarkistetaan Säännöllinen talousarvioraportointi ja -seuranta TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0 Myyntituotot , ,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,79 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,4-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-100,0-100,0 Avustukset , ,0-100,0 Vuokrakulut , ,9-100,0-100,0 Muut toimintakulut 779, ,3-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -952,71 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Sosiaalijohtajan työpanosta lisätään 50%:sta 60%:iin. Säännöllinen työaika 3 päivää viikossa helpottaa töiden sujuvuutta ja henkilön tavoitettavuutta. Perusturvajohtajan sihteerin vakanssi jätetään täyttämättä vuodelle 2015 ja yhden toimistosihteerin työpanos otetaan käyttöön kokonaan ( työtehtäviin sisältynyt osittain sivistysviraston varhaiskasvatuksen toimistotehtäviä) KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

5 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGISET TAVOITTEET Uudistumiskyky Tehokas ja toimiva organisaatio Henkilöstön työhyvinvointi Toiminnan jatkuva kehittäminen, uudet innovaatiot Jatkuva seuranta kuntamaiseman avulla Toiminnan kehittäminen kouluttautumisen kautta OPERATIIVISET TAVOITTEET Hyvä peittävyys Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen Henkilöstön välisen työnjaon kehittäminen ja selkeyttäminen Tietoteknisten ratkaisujen käyttöönotto ja kehitys Valtakunnalliseen e-arkistoon liittyminen Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,6-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,7-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,86 TOIMINTAKATE , ,1-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Terveysneuvonta toteutetaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Moniammatillista yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään niin tehtäväalueen sisällä kuin yli hallintorajojen. Ryhmämuotoisia toimintoja ylläpidetään ja kehitetään. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön: hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnossa tietojärjestelmien kehittämistyötä jatketaan määrärahojen puitteissa yhdessä kaupungin oman tietohallinnon ja alueellisesti sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntien kanssa. SoTe-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti ja reagoidaan tarvittaessa totuttua toimintakulttuuria muuttamalla. Tukipalveluihin anotaan vuodelle 2015 täytettäväksi olemassa oleva kuudennen laboratorionhoitajan toimi, joka vuonna 2014 hoidettiin sijaisjärjestelyin. Terveydenhuollon tukipalveluiden tuottamistapaan ei ole muutoksia tulossa vuonna 2015; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluissa suurin muutos kohdistuu päivystystoimintaan alkaen kaikki virka-ajan ulkopuolinen päivystys ostetaan sairaanhoitopiirin ylläpitämästä yhteispäivystyksestä TYKS:n T-sairaalasta. Muutos tulee aiheuttamaan lisää painetta päiväaikaiselle vastaanottokysynnälle oman iltapäivystyksen loppuessa, minkä takia olemassa olevan yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanoton lisäksi avataan toinen sairaanhoitajan vastaanotto. Lääkärin ja sairaanhoitajan aikaisempaakin saumattomampaa yhteistyötä päivystyksessä kehitetään. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Virka-ajan ulkopuolinen päivystys loppuu omassa terveyskeskuksessa ja se ostetaan alkaen VSSHP:n yhteispäivystyksestä T-sairaalasta. Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Vuonna 2014 jäädytettynä ollut laboratoriohoitajan toimi täytetään laboratoriotoiminnan turvaamiseksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

7 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lain edellyttämiä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokas ja toimiva organisaatio Pyritään kaikessa toiminnassa kannustamaan ihmisiä itse huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan terveellisten elämäntapojen ja liikunnan avulla Huolehditaan tehtäväjakojen jatkuvasta arvioinnista oman toiminnan, sairaanhoitopiirin toimintojen ja ostopalveluin hankittavien palveluiden välillä OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoitopainotteisuuden parantaminen Palveluiden helppo saatavuus Pyritään lisäämään ja kehittämään ryhmämuotoisia toimintoja Palveluketjun edelleen kehittäminen, sisäisen tiedottamisen kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-100,0-100,0 Myyntituotot , ,5-100,0-100,0 Maksutuotot , ,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,9-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-100,0-100,0 Avustukset 711,28 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 286,50 TOIMINTAKATE , ,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtävä jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssointi toteutetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselilta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen osto ei aiheuta muutoksia talousarvioon, ko. kustannus sisältyy ostopalveluihin edellisinä vuosinakin varattuun määrärahaan. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

9 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Virpi- Maija Kyrki Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suun terveydenhuollon tehtäväalue tuottaa Naantalin kaupungissa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGISET TAVOITTEET Riskipotilaiden seulonta, ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yksilöllisten tarkastusvälien määrittäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa Tarkastusvälien merkitseminen kohderyhmään OPERATIIVISET TAVOITTEET Peruuttamattomien käyntien vähentäminen Hoitojonon lyhentäminen lasten ja nuorten käyntejä vähentämällä Ostopalvelun vähentäminen Tekstiviestimuistutukset Riskipotilaiden seulonta ja tehostettu hoito, oikomishoidon vähentäminen Tarkastusten tekeminen omana toimintana TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot , ,6-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 115,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,1-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,6-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut , ,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut 7 158,48 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-100,0-100,0

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Ostopalveluun lähetetään potilaita, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Ostopalvelua on pystytty vähentämään, mutta sitä joudutaan edelleen käyttämään hoitotakuun toteutumiseksi. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ilta- ja yöpäivystys alkaa uutena toimintana, se toteutetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä alkaen. Menojen muutokset: ilta- ja yöpäivystyksen kustannukset Investoinnit: hoitohuoneiden remontti Vuodelle 2015 investointeihin esitetään Naantalin hoitohuoneiden remontti: ATK- ja työtasojen uusiminen sekä hoitokaapistojen nosto satulatuolikorkeuteen yhdeksässä hoitohuoneessa. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa. Suun terveydenhuollossa hoitohenkilökunnan esimiestehtävät: työvuorojen suunnittelu, sijaisten palkkauspäätökset, uuden hoitohenkilökunnan perehdytys, hoitajaopiskelijoiden ohjaus, ehkäisevän hoidon ja hoitotyön kehittäminen Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

11 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto ( terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta. TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,8-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 385,65 Muut toimintakulut 371,98 TOIMINTAKATE , ,7-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

12 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveys palvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGISET TAVOITTEET Ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Huolehditaan organisaation jokaisen työntekijän ennaltaehkäisevästä työotteesta Kehitetään henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä edelleen ja selkeytetään tehtäväjakoa Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Avohoidon lisääminen Henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen Tehdään laitoshoidon arviot kriittisesti ja moniammatillisesti. Pyritään avohoitoon panostamalla välttämään uudet laitos- ja asumispalvelusijoitukset Kehitetään koko tehtäväalueen tiimitoimintaa TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-100,0-100,0 Myyntituotot 1 692, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 4 407, ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,0-100,0 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,9-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset ,88 Vuokrakulut , ,5-100,0-100,0 Muut toimintakulut , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0

13 TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakaantuu kolmeen tulosyksikköön: hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Toiminta tulee jatkumaan edelleen kaupungin omana tuotantona, tämän ollessa kustannuksiltaan selvästi edullisin vaihtoehto. Tehtäväalueen ylivoimaisesti suurimmat kustannukset aiheutuvat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumispalveluista sekä laitoshoidoista. Moniammatillinen päihde- ja mielenterveystiimi arvioi kuukausittain asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta sekä arvioi olemassa olevia sijoituksia ja päättää uusista sijoituksista. Asumispalveluista pyritään palaamaan tavanomaiseen asumiseen heti, kun asiakkaan tilanne sen suinkin sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee /asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Mielenterveystyössä kalleinkin asumiskustannus on selvästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoitojakson kustannus (kallein asumispäivähinta 350, psykiatrian osaston hoitopäivähinta ). Päihdehuollon puolella laitoshoitojen kustannukset korreloivat suoraan lastensuojelun kustannuksiin, runsaasti päihteitä käyttäville vanhemmille pyritään tarjoamaan mahdollisimman laajat tukitoimet huostaanottojen välttämiseksi. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa-yksikön vaihtoehtoinen tuotantotapa ostopalveluna yksityiseltä puolelta on selvitetty, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja A-klinikkasäätiöltä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Mielenterveysongelmaisten asumispalvelukustannuksissa tapahtuu selkeä nousu vuonna Ennustettua nousua pyritään hillitsemään päihde- ja mielenterveystiimin mahdollisimman kustannustehokkaan toiminnan kautta kaikin keinoin. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

14 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Kristian Kallio Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTAMENOT YHT , ,4-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuna käytetään sairaanhoitopiirin ilmoittamaa lukua. Henkilöstömenot ovat lakanneiden aluesairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ensihoidon (ent. sairaankuljetus) suoritteisiin perustuva laskutus on siirretty terveyspalveluista erikoissairaanhoidon tehtäväalueelle (TA euroa). Ensihoito on vuodesta 2013 alkaen kuulunut sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Vuonna 2015 ensihoidon laskutus on ensimmäistä kertaa täysin integroitu sairaanhoitopiirin kuntalaskutukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

15 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia ja niiden tulee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä edistää lapsen ja nuoren kehitystä. STRATEGISET TAVOITTEET Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä pitkäaikaisissa sijoituksissa siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen Ammattitaitoisen ja pätevyysvaatimukset täyttävän työntekijäresurssin turvaaminen Ennen sijoituspäätöksen tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Omana työnä tehtävä moniammatillinen osaaminen hyödynnetään ja tuen tarve ja toimenpiteet suunnitellaan myös pitkällä aikavälillä. Lakisääteiset asiakassuunnitelmat laaditaan myös sijaishuollon ajaksi ja tukitoimia tehostetaan. Sijoitusten aikana tukea annetaan vanhemmille, jolloin perheiden jälleenyhdistäminen tulee mahdolliseksi. Sijoitusten tarpeen kestoa seurataan säännöllisesti. Lastensuojelun työprosesseja arvioidaan ja kehitetään entisestään paremmin toimiviksi. Moniammatillinen työvoimaresurssi turvataan myös jatkossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Talouden kehityksestä raportoidaan ja työn vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Lainsäädännön muutoksia ja täsmennyksiä seurataan aktiivisesti ja niihin reagoidaan toiminnan sisältöä tehostamalla. Lastensuojelutarpeen taustalla olevien syiden säännöllinen analysointi ja ongelmakohtien selvittäminen sekä tukimuotojen tarkastelu. Henkilöstöryhmien yhteistyön lisääminen lastensuojelusuunnitelman ( LsL 12 ) mukaisena. Työnjakokysymysten kehittäminen ja ammattiryhmien osaamisen turvaaminen, konsultaatiot ja työnohjaus sekä koulutus. OPERATIIVISET TAVOITTEET Lastensuojelun avohoitopainotteisuutta parannetaan edelleen. Yksikön moniammatillinen osaaminen turvataan myös jatkossa ja sitä hyödynnetään asiakasprosessien jatkokehityksessä, Riittävä resursointi ja sosiaalityön ja terveydenhuollon välisen yhteistyön lisääminen ja tehostaminen.

16 TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,9-100,0-100,0 Myyntituotot ,8-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-100,0-100,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,6-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 685, ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,6-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,4-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,14 TOIMINTAKATE , ,5-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-100,0-100,0 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lapsiperheiden sosiaalityöhön saapuneiden LsL:n 25 :n mukaisten ilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä on laskenut edellisistä vuosista. Samoin on käynyt lastensuojelun asiakkaiden kokonaislukumäärälle. Eniten avohuollon asiakkuuksia on ollut vuotiaiden ja vuotiaiden ikäryhmissä. Vuoden aikana alkaneet uudet lastensuojelun asiakkuudet ovat kasvaneet vertailuvuosiin nähden myös vuotiaiden lasten ikäryhmässä. Lastensuojelutarpeen selvitykset on pystytty 80,5 prosenttisesti tekemään vuonna 2013 enintään 3 kk:n määräajassa ja 74,2 % lastensuojeluilmoituksista on pystytty käsittelemään lain määräämässä 7 vuorokauden aikarajassa Lastensuojeluilmoituksia ovat tehneet eniten sosiaalipäivystys, poliisi, terveydenhuollon ammattihenkilöstö, opetustoimi ja päihdehuolto. TALOUSARVION PERUSTELUT Lastensuojelulain muutokset edellyttävät määräaikojen toteutumisen seurantaa ja velvoittavat sijaishuollossa olevien lasten säännölliseen tapaamiseen. Lastensuojeluprosessi ja toimenpiteet ovat hyvin määrämuotoon säädeltyjä. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihdetiimin työn tehostamisella on pystytty vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen sitä vähentävästi. Oikean aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Perhehoidon sijoitushoitopäivät ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta Painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon on onnistuttu siirtämään. Perhehoitoon on kesäkuun 2014 loppuun mennessä sijoitettuna yhteensä 14 lasta ja nuorta, lastensuojelulaitoksiin 6 ja ammatillisiin perhekoteihin 5 lasta tai nuorta.

17 MONIAMMATILLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN Kahdella lastensuojelun lapsiperhepsykologeilla on vuoden aikana noin ja psykoterapeutilla noin 80 asiakasta. Asiakkuuksista suurin osa 3/4 tulee lastensuojelusta. Kahdella nuorten avohuollon ohjaajalla on vuosittain noin 50 tuettavaa nuorta. Tällöin yhteistyötä tehdään erityisesti lastensuojelun, päihdepalvelujen, nuorisopsykiatrisen avotyön, koulun oppilashuollon, psykososiaalisen työn ja nuorisotyön kanssa. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyöntekijät käyvät noin 50 perheen luona vuosittain, osittain parityöskentelynä. Monet perheet ovat moniongelmaisia ja tarvitsevat intensiivistä perhetyötä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuoden 2015 talousarviossa laitoshoidon määrärahaa on voitu pienentää ja siirtää painopistettä perhehoidon sijaishuoltoon. Aikaisempien vuosien tavoin ostopalvelujen määrä avohuollon työssä minimoidaan ja sen sijaan hyödynnetään ja tehostetaan lastensuojelun moniammatillista osaamista ja yhteistyötä terveydenhuollon kanssa. Näin ollen sijaishuollon lisäämiseen ei ole varattu erillistä määrärahaa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

18 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, pakolaishuolto, työ- ja työpajatoiminta. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkilaisten omatoimisuutta ja sosiaalista turvallisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Asiakkaiden omien voimavarojen turvaaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Palvelunohjaus, neuvonta, aktivointi ja tukitoimet Kaupungin oma ja oikein suunniteltu aktivointi ja työlllistäminen sekä työpajatoiminta OPERATIIVISET TAVOITTEET Asiakkaiden aktivointi ja kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Oikea-aikainen ja laadukas palvelu Monipuolisten kesätyövaihtoehtojen tarjoaminen Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen ja rahoituksen varmistaminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lisääminen ja kaupungin omien toimipisteiden hyödyntäminen ostopalveluiden sijaan. Ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden jatkosuunnitelmat ja työllistäminen (kuntaosuuslista) Kuntalainen saa säädetyssä ajassa lakisääteiset palvelut Kesäaikana toiminnassa olevissa kaupungin omissa toimintayksiköissä tarjotaan nuorille 4 viikon mittaisia kesätyöjaksoja Järjestetään määräaikaisia aktiivisia jaksoja, joiden avulla pyritään takaamaan nuorisotakuun velvoitteiden toteutuminen ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Haetaan vuosittain ELY:n rahoitus TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,1-100,0-100,0 Myyntituotot 2 478, ,0-100,0-100,0 Maksutuotot 6 150,91 Tuet ja avustukset , ,4-100,0-100,0 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,5-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,4-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-100,0-100,0 Avustukset , ,3-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,8-100,0-100,0 Muut toimintakulut 489,24 TOIMINTAKATE , ,8-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-100,0-100,0

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT Aikuisten avohuollon ohjauksen ja asumispalveluohjauksen piirissä on vuosittain noin asiakasta, joista puolet on aktiivisia ja säännöllisiä asiakkuuksia. Asiakkuudet ovat usein yhteisiä muiden sosiaali- ja terveystoimen (lastensuojelun ja korvaushoidon) kanssa. Asiakkuuden syitä ovat päihdeongelmat, asumiseen liittyvät vaikeudet ja asiakkaiden mielenterveyden ongelmat. Työllistämistoiminnassa on vuonna 2014 ollut 34 tukityöllistettyä vähintään kuuden kuukauden työsuhteessa. Oppisopimusta suorittaa vuonna henkilöä. Lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä on palkattu 110 neljän viikon työsuhteisiin. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluvat aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrässä ei ole tapahtunut kasvua suhteessa edelliseen vuoteen. Tosin euromääräinen tuki kotitaloutta kohden on hieman noussut. Eniten toimeentulotukiasiakkuuksia on vuonna 2013 ollut vuotiaiden ikäryhmässä (34,2 %). Talousarviosuunnitelmassa on huomioitu toimeentulotuen indeksikorotus. Erityistyöllistämisyksikkö Pointti on aikuissosiaalityöhön kuuluva palvelupiste, jossa erityiskohderyhmänä ovat vaille opiskelu- tai työpaikkaa jääneet alle 25- vuotiaat nuoret pitkäaikaistyöttömät sekä vaikeasti työllistyvät henkilöt. Henkilöille tehdään aktivointisuunnitelma, jossa määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, mitä jatkossa tapahtuu, jotta hänen työttömyytensä ei enää pitkittyisi. Yhtenä vaihtoehtona on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on lieventää pitkäaikaistyöttömyyden kielteisiä vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja elämänhallintaan sekä tukea työllistymistä kuntouttavan työtoiminnan avulla. Vuonna 2013 kuntouttavassa työtoiminnassa oli 86 eri henkilöä, kun vastaavasti vuonna 2014 kesäkuun lopussa henkilöitä on ollut jo 74. Pakolaishuoltona kunta vastaanottaa 1-5 uutta pakolaista vuonna Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrään vaikuttavat työllisyystilanne, pitkäaikaistyöttömien määrä ja työnhakijoita koskevan lainsäädännön muutokset. Aktiivitoimilla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.

20 kuntouttavan työtoiminnan sopimuksilla, mutta pajalle voi mennä myös työkokeiluun tai ns. koululaissopimuksella, jolloin tavoitteena on suorittaa perusopetuksen oppimäärä. Opetuksesta po. tapauksissa vastaa sivistystoimen erityisopettaja. Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksenjärjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Toteutuneita pajapäiviä kertyy noin 100 pv/kk. Pajatoimintaa myydään lisäksi ns. Läntisille kunnille a` 30 /pv. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Heikosta työllisyystilanteesta johtuen työllistämismäärärahoihin lisätään noin euroa, jolla saadaan työllistettyä 4-5 henkilöä vuonna 2015 puolen vuoden työsuhteisiin. Naantalin työpaja aloitti toimintansa sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa Työpajatoiminnan rahoituksen pohjana toimii valtakunnallinen avustus nuorten työpajatoimintaan. Naantalin työpaja on 15- paikkainen yksikkö, jonka asiakaskohderyhmänä ovat pääsääntöisesti avustushakemuksen määrittelemät alle 29 -vuotiaat asiakkaat. Työpajatoimintaan on vuonna 2015 varattu yhden vakituisen ja yhden määräaikaisen henkilön työpanos. Työpajatoiminnan tehtävä on tukea elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista kasvua sekä tekemällä oppimista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluihin varataan noin enemmän kuin vuonna Mikäli uusi työmarkkinatuen kuntaosuutta koskeva lakiuudistus tulee voimaan alkaen, maksavat kunnat 50% työmarkkinatuesta jo 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista ja lisäksi 70% yli 1000 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen saajista. Tämän vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuden menoihin varataan noin enemmän määrärahaa kuin vuonna Tämäkin arvio saattaa osoittautua alimitoitetuksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

21 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Jutta Merilahti Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä eritysryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGISET TAVOITTEET Vammaisten yhdenvertaisuus ja osallisuuden mahdollistaminen. Tehokkaan ja toimivan organisaation ylläpitäminen Kunnan järjestämillä toimenpiteillä turvataan vammaisten ne oikeudet, joihin heillä on oikeus sairautensa tai vammansa perusteella. Yksilöidyt, perustellut päätökset. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ylläpidetään kuukausittaista talouden ja toiminnan seurantaa OPERATIIVISET TAVOITTEET Kotona asumisen mahdollistaminen mahdollisimman pitkään, avohuollon korostaminen Yhteistyön lisääminen sosiaali-terveydenhuollossa Arviot palveluasuntoihin tai muihin ympärivuorokautista palvelua antaviin toimintayksiköihin tehdään moniammatillisesti tarkan arvioinnin pohjalta. Kunnan oman toiminnan ensisijaisuus, kotihoito, tukipalvelut, ostopalvelujen vähentäminen. Yhteistyökäytännöt sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kesken. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,1-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 342, ,1-100,0-100,0 Avustukset , ,7-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,1-100,0-100,0 Muut toimintakulut 44,89 TOIMINTAKATE , ,6-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-100,0-100,0

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelujen tehtäväalueen talousarvio 2015 on laadittu niin, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä on ovat ne asiakkaat, jotka ovat palvelujen piirissä vuonna Kehitysvammaisille järjestettävän seudullisen perhehoidon toiminnassa on ollut neljä kehitysvammaista, yksi heistä on tällä hetkellä säännöllisen perhehoidon piirissä. Kehitysvammaisille perhehoitoa järjestetään käytännössä omaishoidon vapaiden järjestämiseksi omaishoitajille. Perhehoidon järjestämisellä on voitu vähentää ostopalvelujen käyttöä omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Omaishoidon tuen ohjeistus on uusittu vuonna Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty ja muokattu helpommin noudatettaviksi niin ikäihmisten kuin nuorempienkin henkilöiden kohdalla. Heinäkuun lopulla 2014 oli omaishoidon piirissä 55 alle 65-vuotiasta henkilöä. Vammaispalveluissa suurin asiakasmäärä on kuljetuspalveluissa. Vuonna 2013 palveluja käytti 297 liikkumisensa suhteen vaikeavammaista henkilöä. Seudullisen Föli-uudistuksen myötä vaikeavammaisen omavastuu matkoista väheni ja kunnan osuus vastaavasti kasvoi. Talousarvioon on varattu sama määräraha kuin vuonna Henkilökohtaisen avun piirissä on ollut 71 henkilöä. Heidän kohdallaan pyritään mahdollisuuksien mukaan käyttämään kunnan omia palveluja tai mahdollisimman edullista muuta palveluntuottajaa. Talousarvioon varattu kustannus on pienempi kuin vuoden 2014 talousarvio. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kehitysvammaisten tehtäväalueelle siirretään sivistystoimen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtäväalueelta euroa. Aamu ja iltapäiväryhmissä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten lasten lukumäärä ja henkilökohtaisen avun tarve on lisääntynyt. Tehostetun palveluasumisen asiakkuus arvioidaan tarkasti moniammatillisen arvioinnin pohjalta. Asiakkaat tehostetussa palveluasumisessa ovat lisääntyneet ja se aiheuttaa lisämäärärahatarpeen talousarviossa KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

23 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Taina Lahtiola Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten itsenäistä ja esteetöntä asumista kodeissaan, jonne heillä on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelut. Niille henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Omia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGISET TAVOITTEET Palvelurakenne on valtakunnallisen laatusuosituksen mukainen Tuotamme palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Henkilöstömme on ammattitaitoista, motivoitunutta ja kehittämismyönteistä OPERATIIVISET TAVOITTEET Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Painopisteenä on kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen: Vahvistetaan kotihoidon henkilöstöresurssia Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan osana ennaltaehkäiseviä palveluja Senioripysäkki toiminta käynnistyy Katavakodilla Ikäihmisten perhehoitoa lisätään vaihtoehtona ostopalveluille Toimintayksiköissä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelmat Toimintaa seurat ja arvioidaan Kuntamaiseman avulla Henkilöstölle järjestetään yhteistä koulutusta, tuetaan työssä jaksamista ja yksikköjen välistä yhteistyötä Asiakkaiden neuvonnassa, hoitoon ohjauksessa ja sijoituksissa huomioidaan hoitoon ohjaamisen kriteerit Hoitoon pääsyn jonotusaikoja seurataan ja ne julkaistaan puolivuosittain vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla Iäkkäälle henkilölle nimetään tarvittaessa vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-100,0-100,0 Myyntituotot , ,7-100,0-100,0 Maksutuotot , ,3-100,0-100,0 Tuet ja avustukset 2 179,13 Vuokratuotot , ,4-100,0-100,0 Muut toimintatuotot ,16 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6-100,0-100,0 Henkilöstökulut , ,8-100,0-100,0 Palvelujen ostot , ,2-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-100,0-100,0 Avustukset , ,1-100,0-100,0 Vuokrakulut , ,7-100,0-100,0 Muut toimintakulut ,38 TOIMINTAKATE , ,9-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-100,0-100,0

24 HENKILÖSTÖRESURSSIT HOITO- JA VANHUSPALVELUT / HTV:T YKSIKÖITTÄIN TP 2013 TA 2014 TA 2015 Yhteinen hlöstö Kotihoito Ryhmäkodit Birgittakoti Vuodeosasto TALOUSARVION PERUSTELUT Hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalue sisältää kotihoidon, omaishoidon, tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon sekä vuodeosaston tuottamat palvelut. Vanhuspalvelulain vaatimukset hoito- ja vanhuspalvelujen järjestämisestä on otettu huomioon talousarviossa. Lain hengen mukaisesti muun palvelutarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitetty huomiota erityisesti kotiin annettaviin ja kuntoutumista edistäviin palveluihin. Palvelurakenne tarkoittaa kunnan tai yhteistoimintaalueen järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, joilla vastataan tietyn väestön palvelutarpeisiin (75+). Rakenne esitetään usein vuoden aikana annettujen palvelujen määränä, joka on suhteutettu väestöön. TAULUKKO 1 Palvelurakenne (STM :n julkaisu 2013:11) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä 91,80 % 92,20 % 92,00 % 91,60 % 92,00 % väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat 19,00%* 16,40%* 16,90%* 16,00%* 16,00%* ( ,80%) Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana 6,60 % 5,80 % 5,20 % 6,00 % 6,00 % % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % 3,60 % 3,20 % 3,30 % 6,90 % 6,50 % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) 4,60 % 4,60 % 4,70 % 1,50 % 1,50 % Birgittakodin muutoksen jälkeen laitoshoidon kattavuus on laskenut ja tehostetun palveluasumisen noussut. Taulukko 2: Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO 2 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Yhteensä:

25 Taulukossa 3 on yksikköjen kuormitus aikasarjana. Kuormitus on korkea ja yksiköt ovat olleet täynnä, poikkeuksena vuodeosasto jonka kuormitus on hieman laskenut. TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuodeosasto 95,60% 92,40% 91,81% 95,00% 80,00% Birgittakoti tehostettu palv.as. 99,70% 102,30% 101,56% 95,00% 98,00% kuntoutus 88,50% 96,60% 97,26% 95,00% 98,00% Katavakoti Onnela 95,20% 99,80% 97,64% 95,00% 98,00% Jannela 83,80% 93,10% 102,47% 97,00% 98,00% Myllynkiventien rk. 101,00% 96,20% 96,13% 95,00% 98,00% Viialan rk 98,20% 95,20% 91,95% 95,00% 98,00% Kummelin rk ,53% 95,00% 98,00% Taulukossa 4 on laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Kotihoitoon esitetään kahden hoitajan lisäystä asiakkaiden hoidon tarpeen kasvusta ja haastavuudesta johtuen. Kotihoito vastaa myös vaikeavammaisten asiakkaiden hoidosta ja erityisesti näillä käynneillä tarvitaan usein kahden hoitajan työpanosta. Iltavuorot ja viikonloput ovat ruuhkautuneet eniten saaristo II:n tiimissä Rymättylässä. Kotihoidon ja ryhmäkotien kodinhoitajien vakansseihin (17) esitetään nimikemuutosta hoitajiksi ja vuodeosaston laitosapulaisten (4) laitoshuoltajiksi. Uudet nimikkeet vastaavat paremmin työntekijöiden tehtävänkuvia. Muutoksista ei aiheudu lisäkustannuksia. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiintuu osaksi kotihoitoa. Järjestelmällä varmistetaan kotihoidon resurssin optimaalinen käyttö ja henkilöstötarve arvioidaan jatkossa järjestelmästä saatavan seurantatiedon avulla. Kotihoidossa jatketaan hyvinvointia edistävien kotikäyntien tekemistä. Kotikäyntien avulla tuetaan iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta tulevaa palvelutarvetta ennakoiden. Birgittakodin kuntoutustiimi on erikoistunut ikääntyneille suunnattuun ryhmä- ja yksilökuntoutukseen. Kuntoutustiimin erityistyöntekijöiden asiantuntemusta hyödynnetään koko tehtäväalueella. Kaikissa hoitoyksiköissä on käytössä kuntouttava työote. Katavakodin Senioripysäkki-ryhmissä käydään keskustellen läpi elämänmuutoksiin, ihmissuhteisiin, luopumisiin, menetyksiin, yksinäisyyteen ja ikääntymiseen liittyviä asioita. Senioripysäkin ryhmät ovat suljettuja, luottamuksellisia ja ammatillisesti ohjattuja, osallistujille maksuttomia pienryhmiä. Palveluseteleitä tarjotaan asiakkaille kunnallisen kotihoidon vaihtoehtona ja ikäihmisten perhehoitoa käytetään vaihtoehtona asumispalvelujen ostamiselle. Vuodeosaston potilaskutsujärjestelmä on vanha ja vaatii jatkuvasti korjaustoimenpiteitä. Potilasturvallisuuden takia on järjestelmä uusittava. Hankinta on suunniteltu vuoden 2015 investoinniksi. Ympärivuorokautisen hoivan (tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito) kattavuus on matala valtakunnalliseen suositukseen verrattaessa. Tarvittaessa tulee lisätä perhehoitoa ja ostopalveluja asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaksi. Hoito- ja vanhuspalveluiden kustannukset ovat keskimääräistä edullisemmat. Palveluiden ulkopuolella on 75 vuotta täyttäneistä kuntavertailussa keskimääräistä hieman enemmän vanhuksia, vaikka iäkkäämpien (85+) osuus on merkittävä. Myös vuotiaiden osuus on vertailun muihin kuntiin nähden suuri, joten tämän väestön mahdollinen siirtyminen palveluiden piiriin vaikuttaa tulevien vuosien kehitykseen palvelutarvetta lisäävästi (Maisema raportti 2013).

26 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kahden hoitajan lisäys kotihoitoon kasvattaa henkilöstömenoja eurolla. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö vakiinnutetaan kotihoidossa ja järjestelmää hyödynnetään henkilöstöresurssin optimoinnissa ja arvioitaessa henkilöstön riittävyyttä. Järjestelmän vuotuinen ylläpitokustannus, n euroa, sisältyy talousarvion käyttötalousmenoihin. Perhehoito on asiakkaalle kodinomainen ja kunnalle ostopalveluja edullisempi hoitomuoto. Perhehoitoa pyritään lisäämään ostopalvelujen sijaan. Senioripysäkki ryhmätoiminta toteutetaan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijan kanssa. Ikäihmisille suunnatusta ohjatusta ryhmätoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa Raha-automaattiyhdistys. Vuodeosastolle hankitaan potilaskutsujärjestelmä jonka arvioitu hankintakustannus on n euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: KAUPUNGINHALLITUS:

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.

Sosiaali- ja terveysltk Kaupunginhallitus TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10. Sosiaali- ja terveysltk. 103 06.09.2016 Kaupunginhallitus 281 19.09.2016 TALOUSARVIOMUUTOS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10/10.102/2015 SOTEL 06.09.2016 103 Valmistelu ja lisätiedot: terveyspalveluiden johtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta Taloussuunnitelma 2017-2020 Talousarvio 2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2016 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2020 Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike 2017 2018 2019 2020 Terveyspalvelut Terveyskeskuslääkäri 1 Kuntoutus Toimintaterapeutti 1 Suun terveydenhuolto

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen

Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Selvitys päihdehuollon ja toimeentulotuenkustannuksista Raisiossa 2015 Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasuminen Päihdehuollon hoitokoti- ja palveluasumisen kustannuspaikalle on kirjattu paitsi päihdeongelmaisten

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot