FITS-julkaisuja 28/2003. Henkilöliikenteen tietovarastot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 28/2003. Henkilöliikenteen tietovarastot"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 28/2003 Henkilöliikenteen tietovarastot

2

3 FITS-julkaisuja 28/2003 Henkilöliikenteen tietovarastot

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2003

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Novo Group Oyj: Olli-Pekka Soini, Tuomo Muhonen Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Henkilöliikenteen tietovarastot Tiivistelmä Henkilöliikenteeseen suoraan liittyviä tietovarastoja on Suomessa toistaiseksi vain vähän. Tietovarastoja on enemmän henkilöliikenteen infrastruktuurin sekä kuljetusten suunnittelun ja ohjaukseen liittyvissä järjestelmissä. Merkittävimmät ovat YTV:n pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen liittyvät tietovarastot ja VR:n junaliikenteen palveluihin liittyvät järjestelmät. Myös joidenkin kaupunkien liikennelaitoksilla, Finnairilla, Tiehallinnolla ja Matkahuollolla on myös tietovarastoja, joita käytetään matkustajille suunnattuihin palveluihin. Henkilöliikenteen tietovarastot liittyvät yleensä aikatauluun, maksamiseen tai näihin sidoksissa oleviin palveluihin. Palveluista tavallisin on aikataulupalvelu. Maksamisjärjestelmät ja kuljetusten suunnitteluun liittyvät operatiiviset järjestelmät sisältävät tietoja, joita ei voida antaa ulkopuolisille. Uusissa tietojärjestelmissä on aiempaa enemmän hyödynnetty standardien (mm. Kalkati) mukaisia rajapintamäärityksiä, mikä helpottaa niiden avointa käyttöä. Lähitulevaisuudessa tulee käyttöön useita merkittäviä henkilöliikenteen tietovarastoja, jotka lisäävät henkilöliikenteen tietovarastojen kattavuutta. Tyypillistä näille on, että niitä on rahoitettu osin julkisin varoin. Suurilla yrityksillä on enemmän tietovarastoja ja niihin liittyviä palveluita kuin pienillä. Avainsanat (asiasanat) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 28/2003 Kokonaissivumäärä 37 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Novo Group Oyj: Olli-Pekka Soini, Tuomo Muhonen Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Passenger traffic data warehouses Abstract The number of data warehouses providing services for passengers is rather small. Many of data warehouses contain information on transportation infrastructure or means of transportation. The best examples of passenger traffic related data warehouses can be found at YTV (Helsinki metropolitan area public transportation) and at VR (Railway carrier). Some cities, Finnair, Tiehallinto (National Road Administration) and Matkahuolto (Long-distance bus operators coalition) have some too. Data warehouses are mostly related to time-table services, some provide information on travel fares. Payment and traffic operations planning systems contain much data, but their contents cannot usually be given to outside parties. New systems conform to open interface standards (e.g. Kalkati) more often than older ones. The bigger the company (or the organisation) the more is the likelihood that it will utilise data-warehouses for passenger services. In the near future a number of new data warehouses will be introduced. Examples include Digiroad, Digistop and Portal of Mass transport (Joukkoliikenneportaali) Keywords Miscellaneous Serial name and number FITS publications 28/ 2003 Pages, total 37 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Hankkeen tausta Käytetyt työmenetelmät HENKILÖLIIKENTEEN TIETOVARASTOJEN LUOKITTELU Tietojen kohteen mukaan Tietojen aikaulottuvuuden mukaan Reaaliaikaiset tiedot Staattiset tiedot Tilastotiedot Liikennesektorin toimijan mukaan Pienet toimijat Suuret toimijat Yhteenliittymät Julkinen sektori Tietojen luovutuksesta HENKILÖLIIKENTEEN TIETOVARASTOT VR Osakeyhtiö Tiehallinto Finnair Matkahuolto Oy Julkisen liikenteen portaali (Joukkoliikenneportaali) Digiroad Digistop YTV Kunnat ja kaupunkien liikennelaitokset Matkakeskukset Ilmailulaitos Turvallisuusviranomaiset Muut toimijat Taksit Linja-autoyritykset Ratahallintokeskus (RHK) Lääninhallitukset

8 4 KEHITYSNÄKYMÄT TIETOVARASTOJEN JA NIITÄ HYÖDYNTÄVIEN PALVELUJEN EDISTÄMINEN Tuotantoketjun mukainen tarkastelu Tietojen tuotanto Tietojen jalostus Tietojen kysyntä Kokonaisuus YHTEENVETO

9 1 JOHDANTO 1.1 Hankkeen tausta Hankkeessa inventoitiin Suomessa olevia henkilöliikenteen tietovarastoja. Pääpaino oli tietovarastoissa, joita hyödynnetään matkustajille suunnatuissa palveluissa, mutta myös muunlaisia tietovarastoja inventoitiin. 1.2 Käytetyt työmenetelmät Raportin laatimista varten pyrittiin varsin kattavaan haastatteluun. Tietoja onnistuttiin saamaan seuraavilta tahoilta: Suomen Taksiliitto ry Finnair Oyj YTV Vainion Liikenne Oy Connex Finland VR Tampereen kaupungin liikennelaitos Ratahallintokeskus Matkahuolto Oy Liikenne- ja viestintäministeriö, Digistop Merenkulkulaitos HEILI Poliisi Hätäkeskuslaitos Tilastokeskus Joukkoliikenneportaali Digiroad Matkakeskukset (SysOpen) Koiviston Auto -yhtymä Koskilinjat Oy Oulun kaupunki Pohjolan Turistiauto Ilmailulaitos Juha Pentikäinen Timo Valto Kimmo Sinisalo Seppo Hanste Matti Vainio Lauri Rinta-Kanto Maarit Laakkonen Herbert Manneström Olli Kanerva Anne Herneoja Tommi Lakkonen Jukka Ylitalo Harri Uusnäkki Harry Federley Juhani Vehviläinen Into Tapala Heikki Uusitalo Antti Arkimo Reijo Kinnunen Pekka Petäjäniemi Jukka Lähesmaa Kari Hietaniemi Rauli Lindeman Jaakko Ylinampa Johanna Lappalainen Eeva Björklund Haastatteluista osa oli henkilöhaastatteluja, osa puhelinhaastatteluja ja osa tapahtui sähköpostilla. Haastattelujen lisäksi tutustuttiin julkisesti saatavilla olevaan materiaaliin 7

10 mm. Digistop- ja Digiroad-hankkeista sekä Tiehallinnon, Finnairin ja muiden tahojen tekijöiden käyttöön luovuttamaan materiaaliin. Osa sähköpostikyselyn saaneista jätti vastaamatta, ja yksi kieltäytyi vastaamasta vedoten liikesalaisuuteen. 8

11 2 HENKILÖLIIKENTEEN TIETOVARASTOJEN LUOKITTELU Henkilöliikenteen tietovarastoja voidaan luokitella usealla eri tavalla. Kaksi mahdollista tapaa ovat tietojen aikaulottuvuus sekä tietojen kohde eli kenelle tiedot on tarkoitettu/mitä tiedot koskevat. Aikaulottuvuuden asteet ovat reaaliaikainen, staattinen nykyhetkeä kuvaava sekä historiatieto. Aikaulottuvuus on luonteeltaan jatkumo, eikä luokka, kuten tietojen kohteen mukainen luokittelu. Esimerkiksi reaaliaikaista tietoa liikennevälineen paikasta voidaan käyttää staattisen aikataulutiedon päivittämiseen. Yhdistämällä kaksi edellä esitettyä ulottuvuutta saadaan seuraava taulukko, johon on koottu esimerkkejä kunkin luokan tietovarastoista. Sulkeissa on esimerkkejä tahoista, joilla on kyseisen luokan tietovarasto. Luokitteluista tarkemmin seuraavissa luvuissa. Matkustajatieto Kuljetusvälinetieto Infrastruktuuri Olosuhteet ja tapahtumat Reaaliaikainen Staattinen Historiatieto Rahastustieto, matkakortti (YTV) Asematiedotus, paikannustieto (Matkakeskukset, HKL) Liikennelaskurit (Tiehallinto) Häiriötiedotus (Hätäkeskukset) Aikataulut (VR, junat, Finnair) Kuljetusten suunnittelu Digistop Liikennesää (Tiehallinto) Matkustajatilastot Kuljetusvälinetieto Väylätilastot Onnettomuustilastot 2.1 Tietojen kohteen mukaan Tietovarastot voidaan jaotella tietojen kohteen mukaan seuraaviin luokkiin: matkustajatieto, kuljetusvälinetieto, kuljetusinfrastruktuuria koskeva tieto sekä olosuhteita ja tapahtumia koskeva tieto. Henkilöliikenteen tietovarastojen kannalta merkittävin ryhmä on matkustajatieto, joka nimensä mukaisesti on matkustajaliikennettä koskevaa. Kuljetusvälinettä koskeva tieto voidaan myös helposti kohdistaa joko henkilöliikenteeseen tai tavaraliikenteeseen, joten myös sillä on merkitystä. Tietoa liikenneinfrastruktuurista ei aina voida kohdentaa tarkasti, joten sen merkitys henkilöliikenteen kannalta on huomattavasti edellisiä pienempi. Olosuhde- ja tapahtumatiedot liittyvät muihinkin asioihin kuin liikenteeseen, mutta joita on muokattu liikenteen tarpeiden mukaan. 9

12 2.2 Tietojen aikaulottuvuuden mukaan Reaaliaikaiset tiedot Reaaliaikaisia henkilöliikenteen tietovarastoja on vain vähän. Taksiliikenteessä on taksitilauksien välitykseen tarkoitettu järjestelmä sekä asematiedotusjärjestelmät ovat tällaisia. Muita esimerkkejä ovat matkakorttijärjestelmät, lentokoneiden boarding-järjestelmä ja useat liikennevälineiden maksujärjestelmät. Henkilöliikenteen kuljetusvälineiden reaaliaikaisesta paikannuksesta syntyviä tietovarastoja on vasta muutamia. Koskilinjat (Oulu), Tampereen kaupungin liikennelaitos sekä YTV ovat tahoja, joilla on tällaisia tietovarastoja. Reaaliaikaisten tietovarastojen hyöty matkustajille syntyy tyypillisesti silloin, kun reaaliaikainen tieto yhdistetään staattiseen tietoon, esimerkiksi aikataulutietoon. Henkilöliikenteen reaaliaikaisten tietovarastojen syntyä on hidastanut tietojen keruussa tarvittavien laitteiden kalleus Staattiset tiedot Staattisilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden päivitystiheys on harvempi kuin reaaliaikaisilla tiedoilla. Merkittävimmän tietovarastotyypin muodostavat matkustajalle suunnatut tietovarastot. Aikataulutietoja on Internetissä saatavilla yleisesti, vain pienimmillä liikennöitsijöillä ei niitä ole. Aikataulutietoja siirretään jonkin verran toimijalta toiselle, vaikka aikatauluformaattien erilaisuuden johdosta tämän merkitys ei ole suuri. Aikataulujen muodostaman tietovaraston päälle on rakennettu muita palveluita, lähinnä reititystä (esim. VR, Matkahuolto ja YTV). Myös joukkoliikenteen palveluportaali tulee sisältämään reitityksen. Hintatietoja on tarjolla vähemmän kuin aikataulutietoja. Syitä tähän on useita. Hintatiedot ovat mutkikkaampia kuin aikataulutiedot: samaa matkaa voidaan myydä usealla hinnalla, eikä hinnan laskeminen ei aina ole yksinkertaista. Käytännössä kaikilla kuljetusyrityksillä on kuljetusten suunnitteluun liittyviä tietojärjestelmiä ja näistä syntyviä tietovarastoja. Kuljettajien työvuorojen suunnittelu, kaluston ylläpito ja matkustajien maksut ovat tällaisia. Ne ovat yritysten sisäisiä tietoja, eikä niitä tavallisesti siirretä yritysten ulkopuolelle. Lipunvaraus- ja myyntijärjestelmät sisältävät sinällään paljon matkustamiseen liittyvää tietoa, etenkin mikäli niitä yhdistellään jonkin muun järjestelmän tietojen kanssa. Nämä järjestelmät voidaan useissa tapauksissa lukea myös reaaliaikaisiin järjestelmiin. 10

13 2.2.3 Tilastotiedot Liikenteen tilastotiedot muodostavat merkittävän tietovaraston, mutta tilastoihin liittyviä tietovarastoja ei tässä tarkastella kuin yleisluonteisesti. Tilastoja tuottavat lukuisat organisaatiot: mm. Tilastokeskus, Merenkulku- ja Ilmailulaitos, keskusjärjestöt (Linjaautoliitto, Taksiliitto jne.). Tilastotiedot perustuvat joko kyselytutkimukseen tai liikennöitsijöiden velvollisuuteen tuottaa tieto (esim. ulkomaanliikenteen matkustajat). 2.3 Liikennesektorin toimijan mukaan Pienet toimijat Pienillä toimijoilla on hyvin vähän henkilöliikenteeseen liittyviä tietoja, jotka on tarkoitettu muuhun kuin välittömästi liiketoimintaan. Monet pienistä toimijoista toimivat jonkin suuremman toimijan lukuun, jolloin suuremman toimijan vaatimukset vaikuttavat tietojen keruuseen. Pienten toimijoiden kiinnostus tietovarastoja tuottavan palvelun kehittämiseen on pieni, joskin vaihtelu on merkittävää. Kiinnostusta tietopalveluiden ja -varastojen hyödyntämiseen on, mutta sillä on oltava selkeä liiketoimintaa edistävä vaikutus. Liiketoiminta on nimenomaan matkustajien kuljettamista, ja matkustajille suunnattujen, tietojärjestelmiä hyödyntävien palveluiden merkitys on pieni. Tämän johdosta ei tietovarastoilla toistaiseksi ole suurta merkitystä. Pienet toimijat ovat pyrkineet nostamaan profiiliaan yhteenliittymillä (esim. Expressbus), ja oletettavaa on, että tietovarastoja tulee ensimmäisenä juuri näille. Pienet toimijat kehittävät etupäässä Internet-palveluitaan ja rahastusjärjestelmiä. Reaaliaikaiselle liikennetiedotukselle olisi kysyntää ja luultavaa on, että tiedotuspalveluita tullaan hyödyntämään Suuret toimijat Suuriksi liikennesektorin toimijoiksi luetaan tässä yhteydessä lähinnä VR ja Finnair. Nämä kaksi toimijaa hyödyntävät tietovarastoja melko laajasti ja kehittävät niitä edelleen. Suuret toimijat kehittävät sekä sähköisiä asiakaspalveluita että yritysten kuljetustuotannon järjestelmiä. Molemmista syntyy tietovarastoja, mutta merkittävä osa jälkimmäisen ryhmän tietovarastoista ei ole suunniteltu muuhun kuin operatiiviseen käyttöön, joten niitä ei ole suunniteltu avattavaksi kolmansille osapuolille. 11

14 Verrattuna pieniin toimijoihin, suuret toimijat tyypillisesti muodostavat oman kuljetusjärjestelmänsä tai muun suuren toiminnallisen kokonaisuuden. Pienet toimijat muodostavat osan suuremmasta järjestelmästä, joten niiden profiloituminen on vaikeaa. Tästä syystä suurilla toimijoilla on enemmän kiinnostusta kehittää sähköisiä palveluita (esim. aikataulut Internetissä ja mobiililaitteessa), jotka hyödyntävät tietovarastoja. Suurten toimijoiden matkojen keskihinta on suurempi kuin pienillä toimijoilla, joten tietovarastoille perustuvista palveluista aiheutuvien kustannusten sisällyttäminen lipun hintaan on helpompaa kuin pienillä toimijoilla. Asiakkaat ovat yleensä myös hyvätuloisempia kuin pienten toimijoiden, ja he ovat kiinnostuneempia sähköisistä palveluista. Tämä lisää suurten toimijoiden halua kehittää tietovarastoja hyödyntäviä palveluita. Suurilla toimijoilla kalusto on kalliimpaa ja sitä on enemmän kuin pienillä, joten ne ovat pieniä innokkaampia investoimaan kaluston käytön tehokkuuteen, mikä lisää tietovarastojen määrää Yhteenliittymät Yhteenliittymillä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaupunkien liikennelaitoksia (ml. YTV) ja Matkahuoltoa. Ne koostuvat itsenäisistä kuljetusalan yrittäjistä, joilla on sopimus- ja muu suhde yhteenliittymään. Henkilöliikenteen tietovarastojen kehittämisestä vastaavat yhteenliittymät, joiden tietovarastojen tiedonkeruuseen linjoja liikennöivät yrittäjät osallistuvat. Yhteenliittymillä on suurempi hyöty tietovarastoista kuin yksittäisillä yrityksillä. Yhteenliittymillä on jo nykyisellään merkittäviä henkilöliikenteen tietovarastoja. Lisäksi nyt on meneillään tietovarastojen hyödyntämiseen tähtääviä kehityshankkeita, joten oletettavaa on, että kehitystoiminta jatkuu myös tulevaisuudessa Julkinen sektori Julkisen sektorin tietovarastoissa on erotettavissa neljää päätyyppiä: tilastolliset tietovarastot, viranomaistoiminnan ohessa syntyvät tietovarastot, julkiset palveluhankkeet sekä muut julkisella rahoituksella syntyneet tietovarastot. Merkittävä julkisella rahoituksella syntynyt tietovarasto on Digiroad-hanke. Tieverkoston digitoiva hanke liittyy kaikkeen maantieliikenteeseen, ja sillä on merkitystä paitsi henkilöliikenteessä myös tavaraliikenteessä ja tienpidossa. Digiroad-hankkeen tuloksena oleva tietovarasto on rinnastettavissa ns. perusrekistereihin ja palvelee henkilöliikenteen lisäksi tavaraliikennettä ja tienpitoa. Matkustajarajapinnassa suoria hyötyjä on vähän, mutta yhdistämässä tietovaraston tiedot kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun, voidaan henkilöliikenteelle tarjota tietovarastoon perustuvia palveluita. 12

15 Digistop-hanke digitoi Suomen bussipysäkkiverkoston. Myös Digistop-tietovarastoa voidaan hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa. Merkittävä julkisen sektorin tietovarastojen hyödyntämiseen tähtäävä hanke on julkisen liikenteen palveluportaali. Portaalin keskeisin tietovarasto on joukkoliikenteen aikataulut sisältävä tietokanta. Merenkulkuhallinnon PortNet on Merenkulkulaitoksen hallinnoima palvelu, johon laivojen edustajat (agentit, meklarit) antavat laivoja koskevaa tietoja. Tietovarasto on suunniteltu viranomaiskäyttöön ja tehostamaan toimintaa. 2.4 Tietojen luovutuksesta Tietojen luovutus ei ole ollut keskeisessä asemassa henkilöliikenteen tietovarastoja suunniteltaessa. Poikkeuksen muodostavat julkiset hankkeet, kuten julkisen liikenteen palveluportaali sekä Digiroad- ja Digistop-hankkeet. Tietovarastot ovat usein syntyneet operatiivisten järjestelmien sivutuotteena, eikä niitä ole tehty varsinaisiksi tietovarastoiksi. Tämä vaikeuttaa tietojen siirtoa ulkopuolisille. Tietojen luovutukset ulkopuolisille tapahtuvat yleensä tapauskohtaisesti. Tiedoista peritään yleensä maksu, joka on usein tapauskohtainen. Maksu saattaa olla korkeampi silloin, kun tietoja käytetään osana tietojen vastaanottajan tarjoamaa palvelua. 13

16 3 HENKILÖLIIKENTEEN TIETOVARASTOT 3.1 VR Osakeyhtiö VR:n henkilöliikenteen tietovarastoja on seuraavia päätyyppejä:! Kalusto ja kaluston matkustajille tarjoamat palvelut. Tietoa hyödyntää mm. VR:n reitittävä matkansuunnitteluohjelma Journey Planner. Junien ominaisuuksien ja tunnistetietojen lisäksi järjestelmässä on tietoa junan tarjoamista palveluista, kuten ravintolavaunu, lemmikkieläinten vaunu, pyörätuolipaikat, lastenosasto, videot, tupakkavaunu, polkupyöräpaikka, makuupaikkavaunut ja vuoteiden määrä osastossa.! Kalusto- ja palvelutietoihin on sidoksissa myös aikataulutiedot. Tiedoista on XMLrajapinta, joka on liitetty myös Kalkatin rajapintakuvauksiin. Tietoja siirretään yhteistyökumppaneille XML-rajapinnan yli (esim. HKL) tai toimijakohtaisena tekstitiedostona (esim. YTV:n JORE-järjestelmään), ja tullaan siirtämään julkisen liikenteen portaaliin tämän valmistuttua. Aikataulutiedot toimitetaan myös matkapuhelimeen tekstiviestinä.! Eri myyntikanavien ja myynnin päätelaitteiden tuottamat tiedot kootaan yhteen tietokantaan. Tietokanta sisältää liiketoiminnan kannalta kriittistä tietoa, eikä ulkopuolisten liittymiä järjestelmään sallita.! Junaliikenteen häiriötietojärjestelmä on kehitteillä. Hanke on hyväksytty HEILIohjelmaan ja järjestelmä tulee sisältämään raideliikenteen häiriötiedottamisen. Tietovarastosta tulee avoin ja sitä voivat hyödyntää kaikki halukkaat. Nykyinen häiriötiedotus on hankalaa, sillä liikennehäiriöistä joudutaan tiedottamaan useissa eri kanavissa ja useilla eri tavoilla.! Rataverkkoa koskeva digitaalinen tietoaineisto. Tiedon on koostanut VR Rata:n omiin radanpidollisiin tarkoituksiinsa. Tietovarasto sisältää tietoa rataverkon geometriasta ja ominaisuuksista. Tietoa ei ole tarkoitettu ulkopuolisten käyttöön. 3.2 Tiehallinto Tiehallinto vastaa ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuudesta, mukavuudesta ja turvallisuudesta. Yhteistyössä muista liikennemuodoista vastaavien kanssa Tiehallinto suunnittelee, ylläpitää ja kehittää koko liikennejärjestelmää. Tiehallinnon tietovarastot koskevat etenkin tieverkkoa ja sen kohteiden ominaisuuksia. Lisäksi on reaaliaikaista liikenteen seurantaa sekä tilastointia. 14

17 Tiehallinnolla on seuraavia tietovarastoja:! Liikennetiedot (LAM-järjestelmä + Winkola) jatkuva tiedon keruu n. 250 liikennemittausasemalta liikenne- ja ajonopeustiedot (LAM-asemilta): ajoneuvokohtaiset tiedot (ajoneuvotyyppi, ajonopeus), liikennemäärätietoutta (keskimääräinen vuorokausiliikenne, viikkoliikenne jne.), ajonopeustietoja (keskinopeus, nopeuksien hajonta jne.) liikennemäärätiedot ja tieosuuden liikenteellistä luonnetta kuvaavat luokitustiedot (koneellinen liikennelaskenta) päivitys kerran vuodessa laskentalaitteilta! Sää- ja kelitiedot (tiesääjärjestelmä; osa ei muodosta tietovarastoa) sää- ja kelitiedot päätieverkolta: tiesäätieto tiesääasemilta, tiesääennusteet, sadetutkakuvat ja satelliittikuvat tiedot kerätään min. välein (määräytyy kelin mukaan), tiesääennusteet tehdään 3 4 kertaa/vrk, kuvat saadaan min. välein (reaaliaikainen tieto ja näistä muodostuva historiatieto) kelikamerakuvat (päivitys min. välein, osa vain talviaikaan)! Tienpitohankkeet, tietyötiedot (tietyörekisteri) vuoden aikana tehtävät tietyöt (pitkäkestoiset tietyöt) ja kelirikko! Tiestötiedot (tierekisteri) yleisten teiden ominaisuudet: aluetiedot, tieluokat, liittymät, liikennemäärät, pituusleikkaus, poikkileikkaus, rakenne, rajoitukset, laitteet, luvat ja sopimukset, ympäristö. ylläpito jatkuvaa (ei reaaliaikainen); sisältää myös historiatiedot! Siltatiedot (siltarekisteri; osin julkinen) sillan perustiedot: hallinnolliset, rakenteelliset ja mittatiedot, sillan varusteet ja laitteet, liikenne- ja tiestötiedot sekä tiedot siltojen kantavuuksista tiedot siltojen tarkastuksista: vaurio- ja kuntotiedot sekä tiedot siltojen korjauksista ja alustavista korjaussuunnitelmista sillan yleis- ja vauriokuvat (siltakuva-arkisto)! Kuntotiedot (kuntotietorekisteri Kurre) päällystettyjen yleisten teiden kuntotiedot: uratiedot, tasaisuustiedot, vauriot, kantavuustiedot, maatutkamittaukset! Liikenneonnettomuudet (onnettomuusrekisteri) onnettomuuden olosuhde- ja osallistiedot sekä tierekisteritiedot poliisilta saadaan tiedot kaksi kertaa kuukaudessa; tiedot paikannetaan ja ylläpidetään tiepiireissä; näiden tietojen historia! Tienvarsilaitteet, telematiikka (tiedot inventoitu, järjestelmä ei vielä valmis) liikenteen mittauslaitteisto (liikennemittausasemat, liikennelaskennan silmukat, liikennekamerat jne), keli- ja säämittaukset (tiesääasemat ja kelikamerat), näyt- 15

18 tötaulut (nopeus- ja lämpötilanäytöt), muuttuvat liikennemerkit (mm. hirvi- ja muut varoitusmerkit, nopeusrajoitusmerkit, informaatiotaulut, pysäköinnin opastus), liikennevalot ja kaistakohtaiset opasteet laitteista kerrottu laitteen perustiedot ja sijainti, tietoliikenne, hankintatiedot ja kustannukset, vastuuhenkilöt ja -yritykset (n laitetta) muuttuvien merkkien tilatiedot (suunnitteilla) Tiehallinto on osallisena mm. Digiroad- ja Digistop-hankkeissa, joista tarkemmin omissa luvuissaan. Digiroad-järjestelmän valmistuttua tarve Tiehallinnon tiestöä koskevien tietovarastojen avaamiseen lienee vähäinen. Tiehallinto kehittää tietovarastoja sekä oman toimintansa että asiakaspalvelun kehittämiseen. Tiehallinnon toimintaympäristön muutokset ovat merkittävästi lisänneet tarvetta avata tietovarastoja tärkeimmille sidosryhmille, esimerkiksi tienpidosta vastaaville yrityksille ja suunnittelutoimistoille. Paikkatietojen merkitys kasvaa, mikä tulee lähitulevaisuudessa lisäämään tietovarastojen monikäyttöisyyttä. Tietojen käyttö säilynee tulevaisuudessakin maksuttomana. 3.3 Finnair Finnairilla on useita henkilöliikenteen tietovarastoja. Merkittävä osa näistä on lähes reaaliajassa toimivia järjestelmiä. Tietovarastot ovat operatiivisia järjestelmiä, joista siirretään tietoa edelleen esim. Ilmailulaitokselle. Internetissä on tarjolla lentojen aikataulut ja hinnat. Tekstiviestipalvelulla voi myös tarkastaa Finnairin lentojen aikataulut sekä lentojen reaaliaikaiset saapumis- ja lähtöajat. Vastaavia palveluita on muillakin lentoyhtiöillä esim. Lufthansalla. Liikennesuoritejärjestelmä on nimeltään FLIP. Se toimii käytännössä reaaliajassa ja kokoaa tiedot lennolle nousseista matkustajista ja heidän matkakohteistaan. Yhdistelemällä tieto lentoa koskeviin tietoihin (kohde, kustannukset jne.) ja myyntijärjestelmien (P.A.R.A.S, TIMPPA ja AMBER) tietoon, saadaan tietoa reittikohtaisesta kannattavuudesta. Yhdisteltyjä tietoja käytetään kustannusten analysointiin, uusien reittien hakemiseen ja muuhun liiketoiminnan analysointiin. Tietoja välitetään edelleen kansainvälisille ilmailualan järjestöille (IATA, ICAO ja AEA). Järjestelmät ovat Finnairin operatiivisia järjestelmiä, eikä niihin anneta käyttöoikeuksia ulkopuolisille. 16

19 Edellisten lisäksi Finnairilla on kanta-asiakasjärjestelmä, jota ei käsitellä tässä raportissa. 3.4 Matkahuolto Oy Matkahuollolla on kaksi henkilöliikenteen tietovarastoa: matkakorttia (älykorttia) koskeva tietovarasto sekä Minfo-järjestelmä, joka on valmisteilla oleva tietojärjestelmä Matkahuollon aikataulutiedon käsittelyyn. Minfoa edeltävää järjestelmää ei käsitellä, koska Minfo korvaa tämän. Kumpikaan järjestelmä ei sisällä henkilötietoja. Minfo-järjestelmään tulee Matkahuollon! aikataulut! hinnat! järjestelmän käyttöä koskevaa tietoa. Järjestelmä ei sisällä tietoa bussien kapasiteetista, varustelusta eikä muutakaan kuljetusten tuotantoon liittyvää tietoa. Järjestelmän jatkokehityksessä tullaan mahdollisesti ottamaan mukaan seuraavia asioita:! Paikanvarausjärjestelmä! Reitittävä Internet-palvelu. Matkahuolto käyttää tietoa oman toimintansa suunnitteluun, ja bussiyritykset hyödyntävät tietoja toimintansa suunnitteluun. Ulkopuoliset palveluntarjoajat puolestaan hyödyntävät tietoa omissa palveluissaan (esim. yhteisaikataulut). Minfon tiedot tulevat bussiyrityksiltä. Minfon tiedot ovat luotettavia: matkustajat, kuljettajat, muu henkilökunta ja kilpailijat pitävät huolen, että aikataulutieto on ajan tasalla. Minfon aikataulukausia on vuodessa kaksi. Aikataulukausien aikana tulee pieniä muutoksia, etenkin kauden alussa. Vanhoja aikataulutietoja ei säilytetä. Minfon tietoa tullaan tarjoamaan verkkopalvelussa sekä puhelinneuvonnan työkaluna. Matkahuolto vastaa Minfon matkustajille tarjoaman tiedon oikeellisuudesta. Vastuut tulevat tarkentumaan kuluttaja-asiamiehen kanssa käytävien keskustelujen pohjalta. Tietoja luovutetaan bussiyrittäjille sekä ulkopuolisille palveluiden tarjoajille. Tulevaisuudessa tietoja tullaan luovuttamaan Joukkoliikenneportaaliin. Päätökset tietojen luovutuksesta tehdään tapauskohtaisesti, ja luovutetuista tiedoista peritään maksu. Minfon rajapintamääritykset noudattavat osin STARA:a, mutta toisaalta STARA:kin tulee muotoutumaan julkisen liikenteen portaalista saatujen kokemusten perusteella. 17

20 Matkakortin tietovarastossa on tietoa kortilla tehtyjen matkojen! pituudesta! hinnasta! ajankohdasta. Matkakorttijärjestelmän tietoa ei hyödynnetä loppuasiakkaille tarjottavassa palvelussa. Järjestelmän tiedot siirretään bussiyrityksiltä, joiden laitteet keräävät primääridatan. Älykorttijärjestelmien tiedot ovat sinällään melko luotettavia, mutta ne eivät ole kattava otos matkustuksesta. Tietovaraston kehittämisen pääpaino tulee lähivuosina olemaan Minfon täysimittainen käyttöönotto ja jatkokehitys. Reaaliaikaisen paikannuksen pilotteja (esim. V. Paunu Oy ja Instrumentointi) seurataan mielenkiinnolla, vaikka välitön hyöty järjestelmistä ei bussiliikenteen kokonaisuuden kannalta ole suuri. Tietovarastojen merkitys kasvaa tulevaisuudessa jonkin verran, mutta bussiliiketoiminnassa niiden merkitys ei kohoa samalle tasolle kuin esim. raideliikenteessä tai lentoliikenteessä. Bussit ovat itsenäisiä kuljetusyksikköjä, eivätkä samalla tavalla kiinteästi sidoksissa kuljetusinfrastruktuuriin kuten lentokoneet ja junat. Uudet maksujärjestelmien yleistyvät, mutta hitaasti. Uusia bussiliikennettä suuresti muuttavia tietovarastoja ei ilmeisesti lähitulevaisuudessa tulla kehittämään. 3.5 Julkisen liikenteen portaali (Joukkoliikenneportaali) Julkisen liikenteen portaali (Joukkoliikenneportaali) on LVM:n hanke, jonka tavoitteena on tarjota Internet-portaalissa aikataulu- ja muuta matkustustietoa. Portaalin jatkokehitys tulee sisältämään reitityspalvelun sekä mahdollisesti yhteyden portaaliin osallistuvien liikennetoimijoiden asiakaspalvelujärjestelmiin, kuten lipunmyyntiin. Portaalin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat Matkahuolto, VR, YTV ja Tampereen kaupungin liikennelaitos. Joukkoliikenneportaaliin kattavuutta pyritään laajentamaan lentoliikenteeseen ja suurimpien kaupunkien paikallisliikenteeseen sekä muuhun kotimaan joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenneportaalin ytimen muodostaa aikataulujen koontitietokanta. Portaaliin osallistuvat liikenneoperaattorit toimittavat aikataulutietonsa Joukkoliikenneportaaliin, joka tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja siirtää tiedot portaaliin palveluosaan eli matkustajille tarkoitettuun osaan. Joukkoliikenneportaalin koontitietokanta noudattaa pääosiltaan Kalkatin mukaisia määrityksiä, mutta työn aikana on tullut tarve laajentaa näitä määrityksiä. 18

21 Koontitietokannassa on seuraavat tiedot (sulkeissa esimerkkejä tarkemmasta sisällöstä):! Liikennöitsijä (nimi, yhteystiedot)! Linja (nimi ja lisänimet, liikennöitsijän yksilöivät tiedot, lähtö- ja määräasema, linjan voimassaoloaika, liikennevälineluokka)! Linjan reitti (lista pisteistä (pysäkit, asemat jne.), joiden kautta linja liikennöi)! Linjan aikataulu (eli lähdöt; aikataulun voimassaoloaika, lähtö- ja saapumisaika, lisätietoja)! Linjan vaihtoaikapoikkeukset eli tieto vaihtoajasta mikäli vaihto linjalta toiseen vaatii muun ajan kuin oletusajan (pysäkkikohtainen).! Operaattorikohtaiset erikoispäivät (päivätyyppi, kellonaika, lisätiedot)! Päivätyyppikalenteri (päivämäärä, päivän sarjanumero ja päivän tyyppi)! Pysäkit, osoitteet ja muut kohteet (nimi, tyyppi, Digiroad-nimi, liikennöitsijän käyttämä koodi, osoitetiedot, koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa, lisätiedot)! Osoitenumerot (katu, osoitenumero, koordinaatit yhtenäiskoordinaatistossa)! Samannimiset paikat eli tieto, jos kaksi paikkaa vastaavat toisiaan! Pysäkkien väliset kävelyetäisyydet tieverkolta. Edellä mainittujen tietojen lisäksi järjestelmässä on aputietoja, joita käytetään mm. reitityspalvelussa. Tiedot siirretään portaaliin eräajona. Joukkoliikenneportaali valmistuu vuoden 2003 keväällä, ja sen omistaja on Liikenne- ja viestintäministeriö. Yhteyshenkilö on Seppo Öörni. Hankkeen tietoteknisestä toteutuksesta vastaa Novo Group Oyj, jossa yhteyshenkilö on projektipäällikkö Vesa-Matti Koirikivi. 3.6 Digiroad Digiroad on hanke, joka tuottaa samannimisen Suomen tie- ja katuverkon digitaalisessa muodossa sisältävän tietojärjestelmän. Tie- ja katuverkoston tietojen lisäksi on tie- ja katuverkon ominaisuustiedot sekä verkkoa hyödyntäviin liikennejärjestelmiin liittyviä tietoja. Järjestelmän vastuuorganisaatio on Tiehallinto ja tietojen tuottamisesta vastaavat mm. Maanmittauslaitos ja kunnat. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2003 loppupuoliskolla. Digiroadin tietokanta tulee kattamaan yleiset tiet, kadut, yksityistiet ja kevyen liikenteen väylät. Myös metsäautotiet tullaan ottamaan mukaan. Muiden liikennejärjestelmien kuin 19

22 maantieliikenteen tiedot (esim. rautatiet ja terminaalit) ovat mukana vain siltä osin kuin ne vaikuttavat maantieliikenteeseen. Digiroad on herättänyt kiinnostusta ohjelmistotoimittajien keskuudessa ja oletettavaa on, että tietoja tullaan hyödyntämään uusissa matkustajille suunnatuissa palveluissa. Tiedot luokitellaan kolmeen pääryhmään:! Kohteet. Näitä ovat mm. tiet, rakennukset, terminaalit ja muut maantieteelliset kohteet! Kohteiden ominaisuudet. Nämä ovat kohdetta kuvaavia tietoja, kuten nimi ja tyyppi! Yhteydet, jotka kuvaavat kohteiden välisiä yhteyksiä. Tiedot ovat GDF-muodossa (Geographic Data Files) mukaisessa muodossa, mikä helpottaa niiden käyttöä. Kohteita ovat (sulkeissa esimerkkejä)! Tie- ja lauttakuljetukset (kuten tie, risteys, lauttayhteys ja liittymä)! Hallinnolliset alueet (valtio, kunta jne.)! Taajamat ja nimetyt alueet (postinumeroalue, tiepiiri)! Maanpinnan peite ja käyttö (pohjavesialue)! Sillat ja tunnelit! Palvelut (liikenneterminaalit, pysäköintitalot, tulli)! Julkisen liikenteen tiedot (pysäkit). Ominaisuuksia ovat! Yleiset ominaisuustiedot (kaikille kohteille yhteiset: virallinen nimi, sijainti)! Teiden ja lauttojen ominaisuudet (tietyyppi, tien numero, leveys)! Hallinnollisen alueiden ominaisuudet (valtioiden viralliset koodit)! Taajamien ja nimettyjen alueiden ominaisuudet (postinumero)! Sillan ja tunnelin ominaisuudet (tyyppi)! Palvelut (pysäköintitalon paikkojen määrä, rautatieaseman tyyppi). Yhteyksiä ovat mm. seuraavan tyyppiset asiat:! Eritasoristeys! Kääntymiskielto! Pysäkki liittymässä. 3.7 Digistop Digistop (http://www.digistop.net) on valtakunnallinen pysäkkitietojen rekisteri ja tietojen hallintaan tarkoitettu järjestelmä. Järjestelmä toimii Oracle-tietokannassa ja siitä on 20

23 karttapohjainen Internet-liittymä. Järjestelmässä on tällä hetkellä yli pysäkkiä ja vajaat pysäkkialuetta. Pysäkkiä kuvaavat tiedot ovat! Pysäkin yksilöivä tunnus! Pysäkkialue, johon pysäkki kuuluu! VALLU-numero (Lääninhallituksen liikenneluparekisterin tunniste pysäkille)! Pysäkin nimi (suomeksi ja ruotsiksi sekä Matkahuolto Oy:n käyttämä nimi)! Pysäkin sijainti: kunta (kuntanumero), KKJ3-koordinaatiston mukaiset p- ja i- koordinaatit 7 numeron tarkkuudella.! Pysäkin ominaisuuksia kuvaavia tietoja: pikavuoro/ kaukoliikenne/ paikallisliikennepysäkki, kumpaan tien kulkusuuntaan pysäkki on, katu ja tie, jolla pysäkki sijaitsee.! Pysäkkialue kuvaa lähekkäin (esim. tien vastakkaisilla puolilla) olevia pysäkkejä. Digistopin vastuuhenkilö Liikenne- ja viestintäministeriössä on Harri Uusnäkki, tietotekniikasta vastaa Suunnittelukolmion Ari Jaatinen. 3.8 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalla on lukuisia tietovarastoja. Keskeisimmät ovat JORE-järjestelmässä. JORE-järjestelmä sisältää seuraavat tietovarastot:! Aikataulut: linjakohtaiset ja pysäkkikohtaiset! Reitit. Reitti kuvataan pysäkkien, risteysten ja muiden liikenneverkon kohteiden avulla.! Liikenneverkko (tiepohjat)! Laskenta- ja suunnittelujärjestelmä. JORE:n tietovarastot ovat periaatteessa julkista tietoa. Matkakorttijärjestelmä muodostaa erillisen tietovaraston. Matkakorttien sisältämät tiedot siirretään ns. infokantaan, josta tiedot välitetään edelleen JORE-järjestelmään. Matkakorttijärjestelmän tiedoista pääosa on julkisia. Tietojen keruuta tullaan muuttamaan yksityisyyden suojan säilyttämiseksi. AKSU-KOLA on Operatiivisen toiminnan suunnittelujärjestelmä, jossa suunnitellaan aikataulut. Valmistuttuaan aikataulut siirretään JORE:en ja HKL:n Hastus-järjestelmään. 21

24 Verkkopalvelun tiedot saadaan JORE-järjestelmästä. Tietoja hyödynnetään karttapohjaisessa reititysohjelmassa, linjaoppaassa ja -kartassa sekä aikataulutiedoissa. Ulkopuoliset palveluntarjoajat saavat aikataulutiedot ja ovat rakentaneet tämän tiedon pohjalle aikataulujen tekstiviestipalveluita. 3.9 Kunnat ja kaupunkien liikennelaitokset Kaupunkien liikennelaitoksilla on yleisesti neljän tyyppistä tietovarastoa:! Liikenteen suunnittelujärjestelmä, joka sisältää aikataulut ja tuotannon suunnitteluun (kalusto, kuljettajien työvuorot jne.) liittyviä tietoja! Matkustajille suunnattu tiedotusjärjestelmä, joka tavallisesti on aikataulut sisältävä Internet-sivusto. Tiedot tähän järjestelmään saadaan liikenteen suunnittelujärjestelmältä.! Rahastusjärjestelmä! Kaluston huoltoon tarkoitettu järjestelmä. Tampereen kaupungin liikennelaitoksella on reitityspalvelu, joka perustuu mtraveltuotteeseen. Järjestelmässä on XML-rajapinta. TaKL on siirtänyt aikataulutietoja ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Kustannukset ja muut seikat sovitaan tapauskohtaisesti. Aikataulutietoja hyödynnetään Nysse tulee -palvelussa, jossa on mahdollista saada palvelua tekstiviestinä tai WAP-puhelimella. Tampereen kaupungin liikennelaitos osallistuu Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmään (PARAS), joka tarjoaa reaaliaikaista tietoa bussien saapumisesta pysäkeille. Kaupunkien teknisillä virastoilla on tietovarastoja, jotka liittyvät etenkin liikenneinfrastruktuuriin. Esimerkiksi Oulun kaupungilla on käytössä liikenteen seurantajärjestelmä, johon kertyy kiinteistä liikenteen mittauspisteistä saatava ajoneuvoliikenteen määrätieto. Onnettomuusrekisteriin kerätään kaupungin kaduilla ja kaavateillä poliisin tietoon sattuneet onnettomuudet, niiden tapahtuma-aika, sijainti, aiheutuneet vahingot ja onnettomuushetkellä vallinneet kelitiedot. Tiedot saadaan kerran vuodessa poliisin onnettomuusrekisteristä ja niitä hyödynnetään liikenteen ja liikenneturvallisuuden suunnittelussa. Kolmas Oulun kaupungin tietovarastoista on liikennemerkkirekisteri, jossa on tieto katujen ja kaavateiden liikennemerkkien sijainnista. Kaikkien tietovarastojen tiedot luovutetaan halukkaille pyydettäessä. Kaksi viimeksi mainittua ovat operatiivisia järjestelmiä, eikä niitä ole tarkoitettu ulkopuolisten käyttöön. 22

25 3.10 Matkakeskukset Suomeen on jo perustettu ensimmäiset matkakeskukset ja uusia ollaan kehittämässä. Matkakeskusten tavoitteena on yhdistää linja-auto- ja junaliikenteen palvelut samaan paikkaan. Matkakeskusten tietojärjestelmät ovat vielä suurelta osin kehitteillä. Nykyiset matkakeskusten tietojärjestelmäratkaisut perustuvat VR:n, Matkahuollon ja kuntien tarjoamien palvelujen yhdistelyyn. Tämän lisäksi on tarjolla matkakeskusten sisäiseen käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä, kuten lähtevien ja saapuvien liikennevälineiden näyttäminen matkakeskuksen näyttötauluilla, laitureiden näyttötaulut sekä kuulutusjärjestelmät. Järjestelmät pyrkivät tarjoamaan reaaliaikaista ja lyhyen aikavälin opastavaa palvelua. Järjestelmistä ei synny tietovarastoa, eikä niistä ole liittymiä ulkopuolisiin järjestelmiin, joten niiden hyödyntäminen matkakeskusten ulkopuolelta ei ole toistaiseksi ajankohtaista. Matkakeskusten tiedot ovat eri toimijoiden tuottamia, joten tietojen omistajuus ja oikeus päättää niiden luovutusehdoista on kullakin toimijalla. Luontevampaa on kerätä tiedot suoraan toimijoilta Ilmailulaitos Ilmailulaitos on käynnistänyt mobiilipalvelun, jossa voi tilata matkapuhelimeen tiedot kaikista Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtevistä ja saapuvista lennoista. Tilauksen jälkeen vastaanottaja saa teksti- tai ääniviesteinä tiedot esimerkiksi portille siirtymisestä tai koneen laskeutumisesta. Ilmailulaitoksella on kaikista lennoista tiedot lennonjohtojärjestelmässä, mutta ne ovat vain operatiivista käyttöä varten, eikä tietoa ei tulla siirtämään muihin järjestelmiin. Lisäksi on olemassa Liikennetietokanta, joka pitää sisällään tilastotietoa kaikesta lentoliikenteestä (reitti-, charter-, rahtiliikenne). Ilmailulaitos käyttää kyseistä tietokantaa oman laskutuksensa pohjatietona. Järjestelmän tietotekninen alusta on ikääntynyt ja se on varsin kankea, joten uusiminen on edessä heti, kun taloudellinen tilanne sen sallii. Nykyiselläänkin järjestelmästä voitaisiin tarvittaessa tehdä poimintoja ja siirtää ne tiedostona asiakkaalle. Hinnoittelun suhteen Ilmailulaitos on liikelaitos, jonka kaiken toiminnan tulee olla kannattavaa. Helsinki Vantaan lentokentällä on toimiva liikennetiedotus, jonka kanavina ovat lentokentän tiedotustaulut, Internet, teksti-tv ja puhelinpalvelu. Tällaista palvelua ei toistaiseksi ole millään muulla Suomen lentokentistä. Ilmailulaitos on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on luoda kattava lentotietojen järjestelmä. Projekti on käynnistetty elokuussa 2002 ja tavoitteena on saada se valmiiksi 23

26 vuoden 2003 aikana. Järjestelmässä tulee sisältämään tietoa sekä reittiliikenteestä ja muusta lentotoiminnasta Suomessa. Järjestelmästä olisi mahdollista rakentaa liittymiä esim. liikennesuunnittelujärjestelmiin. Toistaiseksi projektin suurin ongelma on ollut tietojen kerääminen luotettavista lähteistä. IATA:lla (International Air Transport Association) on merkittävä rooli tietolähteenä, mutta monia muitakin lähteitä joudutaan käyttämään. Eri lentoyhtiöillä on tietojärjestelmiensä suhteen hyvin erilaiset käytännöt, joten tietojen poiminta niistä on työlästä. Koostetun tiedon hankkimisen kannalta parasta on ottaa tiedot Ilmailulaitoksen kautta, kunhan vain tarvittavat tiedot löytyvät sen tietojärjestelmistä. Ilmailulaitoksella on tekeillä kaikkien tietojärjestelmiensä rajapintaselvitys, joka valmistuu 2003 alkupuolella Turvallisuusviranomaiset Nykyisin poliisi syöttää tiedot Tiehallinnon onnettomuusrekisteriin. Onnettomuusrekisterin ongelmana ovat päivitysviiveet, joiden vuoksi järjestelmää ei voi käyttää reaaliaikaisen tiedottamisen perusteena. Rekisteri ei ole avoin. Hätäkeskusuudistuksen myötä koko Suomi on siirtymässä yhtenevien hätäkeskusjärjestelmien käyttöön. Hätäkeskukset saavat tiedon kaikista merkittävistä liikenneonnettomuuksista, joten ne ovat luonteva taho organisoimaan onnettomuustiedotusta. Parhaillaan on käynnissä hätäkeskusten ja tiedotusvälineiden yhteinen hanke, jonka lopputuloksena syntyy tiedotustietojärjestelmä. Hätäkeskus päivittää tietojärjestelmään onnettomuustiedot sekä mahdollisuuksien mukaan arviot häiriön kestosta. Tiedotusvälineet voivat noutaa tiedot järjestelmästä sekä välittää tiedot suurelle yleisölle, jonka suoraan käyttöön järjestelmää ei ole tarkoitettu Muut toimijat Taksit Taksiliikenteessä syntyy kolmen tyyppisiä tietovarastoja henkilöliikenteestä. Nämä ovat etenkin tilastotietoa, mutta tulevaisuudessa muunlaisten tietovarastojen määrä saattaa kasvaa. Taksien tilauskeskukset (14 kpl) tuottavat tietoa niiden välittämistä taksimatkoista. Tilauskeskusten järjestelmissä on tietoa mm. tilausten ajankohdista ja muuta yksityiskohtaista tietoa, jota käytetään järjestelmän ensisijaisen käyttötarkoituksen eli tilausten välittämisen lisäksi toiminnan suunnitteluun. Tilauskeskukset välittävät järjestelmistään 24

27 Taksiliitolle tiedot summatasolla. Tilauskeskukset välittävät noin puolet Suomen taksimatkoista. Välityskeskusten järjestelmiä ollaan uudistamassa, mikä antaa mahdollisuuden tietovarastojen kehittämiseen. Taksiliikenteen kustannukset arvioidaan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. Tutkimusta on tehty vuodesta 1995 saakka. Myös taksiliikenteen suoritteet arvioidaan vuosittain tilastokeskuksen kanssa. Verotietojen pohjalta Taksiliitto tekee arvion taksiliikenteen kannattavuudesta. Yksittäisten taksien järjestelmien taso vaihtelee suuresti. Uusissa järjestelmissä tietoa kertyy paljon, mutta sitä ei siirretä eteenpäin. Vastaanottavia järjestelmiä (esim. taksikeskukset) ei ole suunniteltu tiedonsiirtoon. Taksien tietojärjestelmät uusiutuvat autokantaa hitaammin, sillä suurella osalle taksiautoilijoista ei järjestelmistä kertyvällä tiedolla ole suurta merkitystä Linja-autoyritykset Linja-autoyritykset muodostavat suuren heterogeenisen kokonaisuuden, jonka sisällä on suuria eroja tietovarastojen hyödyntämisessä. Suuret yritykset ovat panostaneet tietovarastojen hyödyntämiseen, mutta keskisuurilla ja pienillä panostus on vähäisempää. Yleisin tietovarasto on aikataulut, jotka ovat lähes kaikkien suurten linjaliikennettä harjoittavien yritysten Internet-sivuilla. Aikataulut on tarkoitettu matkustajille. Niistä ei ole liittymiä yritysten taustajärjestelmiin, eikä tietoja ole tarkoitettu siirrettäväksi eteenpäin. Vain muutamalla suurella yrityksellä on reitityspalvelu (esim. Eskelisen Lapin Linjat ja Koiviston Auto), jossa aikataulu- ja reittitiedot ovat tietokannassa. Näistäkään ei ole standardien mukaisia rajapintoja ulkopuolisia liittymiä varten, ja ne sisältävät vain kyseisten yritysten liikennöimät reitit. Aikataulutieto on lähellä linja-autoyritysten ydinliiketoimintaa, joten tietojen luotettavuus on hyvä. Aikataulutiedon saatavuuden parantamisella on liiketoiminnallista etua yrityksille, joten sitä kehitetään. Tiedot reiteistä esitetään graafisesti tai tekstimuodossa. Samaa pätee hintatietoon: tiedot ovat vain esittämistä varten. Matkustustapahtumista kertyy suurilla yrityksillä paljon tietoa: linja, matkustuspäivä, kellonaika, lähtö- ja päätepysäkki, hinta ja maksutapa. Tiedot kerätään kehittyneillä maksupäätelaitteilla, ja ne voidaan siirtää reaaliajassa eteenpäin yrityksen operatiivisiin järjestelmiin. Tietoa käytetään yritysten liikennesuunnittelussa (kuormitukset, ennusteet) ja ohjaamassa operatiivista toimintaa (esim. vara-autotarve). Lisäksi näistä tiedoista saadaan viranomaiselle toimitettavaa tietoa mm. sopimus- ja ostoliikenteestä. Nämä 25

28 tiedot ovat yritysten operatiivisissa järjestelmissä, eikä niitä ole tarkoitettu ulkopuolisten käyttöön. Pienillä yrityksillä tietoa ei yleensä kerry näin tarkasti, vaan autosta tulevat tiedot ovat jo koostetietoa Ratahallintokeskus (RHK) Ratahallintokeskus hallinnoi Suomen rataverkkoa. Ratahallintokeskuksella on ns. ennakkotietojärjestelmä (ETJ), joka sisältää tiedot liikenneturvallisuuteen vaikuttavista, normaalista poikkeavista liikenneolosuhteista kuten ratatöistä ja alennetuista nopeusrajoituksista. Järjestelmästä tulostetaan veturinkuljettajalle hänen reittiään koskevat tiedot ennen junan lähtöä. RHK vastaa ETJ:stä, mutta sitä hyödyntää myös VR. Järjestelmän tarkoituksena on liikenneturvallisuuden varmistaminen. RHK:lla ei ole aikataulutietoja, vaan ne ovat liikennöitsijän (VR Oy) tietokannoissa. RHK on käynnistänyt konsulttityön (Rauta-aika), jossa yhdessä VR:n kanssa käydään läpi koko aikataulujärjestelmä ja hahmotellaan, miten aikataulusuunnitteluprosessi ja aikataulutietokannat tulisi järjestää usean liikenneoperaattorin mallissa. RHK:n rooli ratakapasiteetin jakajana tulee vahvistumaan rautatieliikenteen kilpailun avautuessa. Tällöin myös tähän liittyvien tietovarastojen rooli kasvaa. RHK tarjoaa rautatieasemilla loppuasiakkaille eli matkustajille tiedot lähtevistä ja saapuvista junista. Aikataulutiedot poimitaan VR:n järjestelmästä Lääninhallitukset Lääninhallitusten liikenneluparekisteri VALLU sisältää tiedot taksi-, tavara ja joukkoliikenneluvista. Tiedot saadaan liikennelupien hakijoista ja ne ovat pääosin julkisia. Poikkeuksen muodostavat henkilötiedot, tiedot rikkeistä sekä eräät muut tiedot. Julkisia tietoja liikenneluvista ovat:! Luvanhaltijan nimi! Luvanhaltijan osoite ja muut yhteys- ja tunnistetiedot (pl. yksityishenkilöiden tiedot)! Luvanhaltijan yritysmuoto, yhteisötunnus ja kotikunta! Lupaa valvova viranomainen! Luvan tyyppi (linja-, tavara-, taksi-, ostoliikenne)! Luvan numero, ratkaisupäivä ja voimassaoloaika! Luvan valvontapaikka/raportointikunta/asemapaikka! Luvassa olevien autojen lukumäärä ja tyyppi! Liikennettä valvova viranomainen! Reitti- ja aikataulutiedot. 26

29 Järjestelmää suorakäyttää poliisi. Lisäksi tietoja toimitetaan eräajona mm. Tilastokeskukselle, verohallitukselle ja Suomen Kuorma-autoliitolle (SKAL). 27

30 4 KEHITYSNÄKYMÄT Henkilöliikenteen tietovarastojen merkityksen arvioidaan kasvavan. Tietovarastojen merkityksen kasvuun vaikuttavat etenkin asiakaspalvelun parantamiseen tähtäävät hankkeet ja liikennemuotojen yhteistoimintaa edistävät projektit. Merkittävää osaa nykyisistä järjestelmistä ei ole suunniteltu avattavaksi ulkopuolisille. Tekniset edellytykset liittymien rakentamiselle ja liikennesektorin toimijoiden valmius yhteistoimintaan tulevat lisääntymään, mutta operatiivisen toiminnan järjestelmiä ei tulevaisuudessakaan tultane avaamaan. Tietovarastojen kehittämistä hidastaa teknisten asioiden lisäksi tietovarastojen rakentamisen kannattavuus: etenkin pienille yrityksille perustamis- ja ylläpitokustannukset ovat liian suuret suhteessa tietovarastoista saatavaan hyötyyn. Operatiivisten järjestelmien tietovarastojen hyödyntämien ei tulevaisuudessakaan tule kyseeseen näiden sisältämän liikesalaisuuksiin rinnastettavan tiedon johdosta. Suuret toimijat kehittävät tietovarastojaan, mutta suurta mullistusta ei tule lähitulevaisuudessa tapahtumaan. Tietovarastoja kehitetään osana palvelukokonaisuutta. Julkisen sektorin rooli tietovarastojen kehittämisessä on keskeinen. Erityisesti tämä tulee esiin monen osapuolen yhteiseen käyttöön tarkoitetuissa järjestelmissä. Tärkeimmät kehityshankkeet ovat Digiroad, Digistop ja julkisen liikenteen portaali. 28

31 5 TIETOVARASTOJEN JA NIITÄ HYÖDYNTÄVIEN PALVELUJEN EDISTÄMINEN 5.1 Tuotantoketjun mukainen tarkastelu Tietovarastojen syntyyn vaikuttaa ratkaisevasti kolme seikkaa: kysynnän aiheuttama veto, tietojen keruun aiheuttama työntö sekä teknologia mahdollistavana tekijänä. Kysynnän vedolla tarkoitetaan tilannetta, jossa palvelu perustetaan asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Palvelu synnyttää usein uuden tietovaraston, jota voidaan hyödyntää muissakin palveluissa. Tietojen keruun aiheuttama työntö syntyy, kun tietoja kerätään muuhun tarkoitukseen kuin loppuasiakkaan tarpeeseen. Näin koottuja tietoja voidaan usein hyödyntää myös loppuasiakkaalle suunnattuun tietopalveluun, joko sellaisenaan tai jalostettuna. Teknologia mahdollistaa paitsi vanhojen tarpeiden tyydyttämisen myös uusien luomisen. Olemassa olevat palvelut tulevat halvemmaksi toteuttaa tai niiden palvelevuus paranee. Usein teknologia mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen, mutta myös täysin uusia toimintamalleja voi syntyä. Henkilöliikenteen tietopalvelujen edistämisen kannalta keskeisin vaikuttaja tulisi olla kysynnän aiheuttama veto, mutta muiden vaikuttimien merkitystä ei tule väheksyä. Uusien palvelujen osalta on usein kuitenkin niin, että ennen palvelun julkistamista asiakkaiden kokema tarve on vähäinen. Palvelu herättää piilevän tarpeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pilottiprojekteista (etenkin julkista tukea saaneet) saatuja kokemuksia tulee hyödyntää laajasti, ja että uusia innovatiivisia pilottihankkeita tulee harkinnan mukaan tukea. Henkilöliikenteen tuotantoketjusta voidaan myös käyttää nimeä arvoketju, ja näitä termejä käytetään rinnakkain. Tietojen tuotantovaiheella tarkoitetaan primääritiedon tuotantoa, mikä tapahtuu ajoneuvoissa, maksujärjestelmissä, ajonsuunnittelujärjestelmissä sekä muissa järjestelmissä, jotka ovat yleensä sidoksissa kulkuneuvoon, kuljetusyritykseen tai kuljetusinfrastruktuuriin. Tieto siirretään ja sitä jalostetaan tietovarastoissa (yleensä tietokanta) käytettävään muotoon. Tietokantoja voidaan yhdistää ja jalostaa, jotta ne saadaan muotoon, jossa jokin palvelu voi niitä hyödyntää. Palveluita on useita ja ne käyttävät erilaisia jakelukanavia, kuten Internet ja asemien tiedotustaulut. Asiakas käyttää palvelua jonkin laitteen (PC, näyttötaulut, puhelin) avulla, ja asiakas voi olla henkilö tai palvelu, joka välittää tietoja edelleen omille loppuasiakkailleen. 29

32 Tietovarasto Palvelu Palvelu Tuotanto Työntö Jalostus Kysyntä Veto 5.2 Tietojen tuotanto Tietojen tuotanto tapahtuu usein muista syistä kuin halusta tarjota tietovarastoon pohjaavaa palvelua. Tällöin tietovaraston päälle mahdollisesti syntyvät palvelut tulevat ikään kuin sivutuotteena. Bussien maksujärjestelmät, maksamiseen syntyvät älykortit sekä kuljetusvälineiden liikkeitä seuraavat järjestelmät ovat tällaisia. Liikenteen tietovarastojen synnyn kannalta suurin ongelma ei ole tiedon määrä, vaan sen hyödynnettävyys. Tiedot on tarkoitettu yleensä kuljetusyrityksen (tai kuljetusjärjestelmän) sisäiseen käyttöön. Tietojen yleiskäyttöisyyttä voidaan edistää seuraavilla toimenpiteillä: 1. Yleisten rajapintojen määrittelyn jatkaminen KALKATI:ssa 1 2. Yleiskäyttöisten rajapintojen käytön edistäminen. KALKATI:ssa on maaliskuuhun 2003 mennessä julkaistu yli 10 XML-muotoista sanomakuvausta. Suurin osa näistä liittyy meneillään oleviin pilotteihin, ja tuotannossa olevista sovelluksista mainitaan vain Tampereen kaupungin liikennelaitoksen reittineuvonta. Tietoa muista standardeja, KALKATI:a ja /tai XML:ää hyödyntävistä hankkeista ja organisaatioista (esim. Joukkoliikenneportaali, VR) olisi lisättävä. 1 KALKATI.net on palvelu, joka tarjoaa helppokäyttöisen liittymän STARA-hankkeessa syntyneisiin rajapintakuvauksiin, sanomarakenteiden XML-määrityksiiin sekä Java-kielisiin ohjelmakomponentteihin. Palvelun tulokset löytyvät osoitteessa 30

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous

Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä. Kokous Liikennekaari Tieto -alatyöryhmä Kokous 11.5.2016 Seuraa https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevuhq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Määritelmät 1) kuljetuspalvelulla henkilöiden tai tavaroiden

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine

Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset. Matti Roine Hankeryhmä 1: Palvelujen edellytykset Matti Roine 15.3.2001 OF001 Telemark arkkitehtuuri Ohjaustietojen Tien ja tieverk on tietojen OF005 OF004 Ajantasaisen liiken - netiedo n keruu Pysäköinti -tiedon

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.2014 Esityksen sisältö Mikä on Digiroad? Suosituksen tausta ja tavoitteet Valmistelussa

Lisätiedot

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut. Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Digitraffic ja liikennetelematiikan palvelut VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Sisältö Palvelujen arvoketjut ja -verkot Digitrafficin merkitys eri palveluille Päätelmiä 3.9.2002 Digitraffic-seminaari

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet

Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Telemaattisten palveluiden tarpeellisuus - käyttäjien mielipiteet ja liikennepoliittiset tavoitteet Virpi Anttila, Merja Penttinen ja Heidi Sandberg VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikennetelematiikka

Lisätiedot

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016

Liikennekaari lausunnoille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari lausunnoille Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 18.4.2016 Liikennekaari - vaikutukset Markkinoiden ja eri kulkumuotojen yksityiskohtaisesta sääntelystä siirrytään palvelujen laadun

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING

+DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR. Jyväskylä ,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQXÃ.HUDODPSLÃ0DUMDÃ/DDYLVWR 7LHODLWRV 0XXWWXYDWQRSHXVUDMRLWXNVHWVHNlWLHQNl\W WlMLlSDOYHOHYDWQRSHXVMDOlPS WLODQl\W W Jyväskylä 2000 7,(+$//,172 Keski-Suomen tiepiiri VIKING +DQQX.HUDODPSL0DUMD/DDYLVWR

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ LIUKKAUDEN TUNNISTUSJÄRJESTELMÄ Reaaliaikaisia varoituksia muilta ajoneuvoilta, erikoistutkija VTT Sisältö Idea ja kehitysvaiheet Mahdollisuudet Jatkosuunnitelmat Tutkimusprojektit Yhteenveto Idea ja kehitysvaiheet

Lisätiedot

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus

Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus Tieliikennekeskus ja liikenneturvallisuus 16.11.2016 Sisällysluettelo Tieliikennekeskus ja sen tehtävät Liikenteen seuranta Liikenteen ohjaus Toiminta häiriötilanteessa Liikennetiedottaminen Tienpidon

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Rautatieonnettomuuksista aiheutuvien kustannusten arviointi. Anne Silla

Rautatieonnettomuuksista aiheutuvien kustannusten arviointi. Anne Silla Rautatieonnettomuuksista aiheutuvien kustannusten arviointi Anne Silla 2 Tausta Uusi ajattelutapa rautatieliikenteen onnettomuuskustannusten laskentaan: Onnettomuuksien vaikutusten alaisina eivät ole pelkästään

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma

HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma > Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnantoteuttamiseksi > Käynnissä vuosina 2001-2004 Juhani Vehviläinen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Digi Roadshow Kuopio 23.4.2015 Jaakko Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät Sito? 2 Infrajohtamisen konsultointi

Lisätiedot

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus

Digiroad metsätietiedon jakelualustana. Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad metsätietiedon jakelualustana Marko Keisala, Suomen metsäkeskus Digiroad Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot Yhteensä

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI)

Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI) Katsaus kansainväliseen ja kansalliseen tunnistetilanteeseen (ISBN, ISSN, ISNI) 22.11.2016 Maarit Huttunen Tunnistestandardit ISBN, ISSN, ISMN, ISNI ISBN International Standard Book Number ISO 2108:2005

Lisätiedot

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat

Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Miten asiakkaat ja tiedot kohtaavat Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -työryhmä: Käyttäjänäkökulma paikkatietoon ja käyttäjätarpeiden tunnistaminen Keskiviikko 13.4.2011 Sisältö Asiakkaiden tarpeet

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen

ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI. Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen ÄLYKKÄÄN LIIKENTEEN ARKTINEN TESTAUSEKOSYSTEEMI Lapin Liikenneturvallisuusfoorumi Reija Viinanen LIIKENTEEN TULEVAISUUS Volvo Here FROM AUTONOMOUS DRIVING TO SNOWTONOMOUS DRIVING MIKSI AURORA? Automaattiajaminen

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto

Jyväskylä Tuomo Kojo Linja- autoliitto Jyväskylä 13.2.2013 Tuomo Kojo Linja- autoliitto Saadaanko kevää ään n 2013 aikana vastaukset mm. seuraaviin asioihin? Valtion ja kuntien rahoituksen riittävyys palvelutason parantamiseen ja bussiliikenteen

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari

YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari YLEISESITTELY: MITÄ ON AVOIN TIEDE? Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto OKM:n seminaari 2.12.2013 TIETEELLINEN TIETO tiedeyhteisön synty 1660-luvulla tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus

Lisätiedot

Hankesuunnittelupäivä 2016

Hankesuunnittelupäivä 2016 Hankesuunnittelupäivä 2016 Ylijohtaja Rami Metsäpelto 25.10.2016 Maakuntauudistus ja Elyt Liikennevirasto ja Liikenneverkkoyhtiö Liikennekaari Rautatieliikenteen kilpailu Suomen ja Venäjän välinen rautatieliikenne

Lisätiedot

#Liikennelabra goes avoin data

#Liikennelabra goes avoin data #Liikennelabra goes avoin data Hannu Parkkisenniemi 24.1.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Trafin ydintiedot 1. Trafi-tason tieto Konsernitason tieto, jota käytetään koko organisaatiossa 2.

Lisätiedot

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT

M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT M2T9903 LIIKENNEVÄLINEIDEN YKSIKKÖPÄÄSTÖT Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 11 MOBILE2-vuosiraportti 2002 Projektin koodi Projektin nimi Liikennevälineiden yksikköpäästöt Vastuuorganisaatio

Lisätiedot

KOMMENTTEJA LIIKENNEKAAREN ESITYSLUONNOKSEEN

KOMMENTTEJA LIIKENNEKAAREN ESITYSLUONNOKSEEN 10.5.2016 1 (5) Susanna Tuominen Suomen Yrittäjät Lausuntopyyntö KOMMENTTEJA LIIKENNEKAAREN ESITYSLUONNOKSEEN Yleistä Liikennekaareen sisällytetään kaikki liikennemuodot. Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka. Tampere. Sähköpostiosoite V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro REITTILIIKENNELUPAHAKEMUS Liikennöi usean toimivaltaisen lupaviranomaisen alueella 1. Hakija/liikenteenharjoittaja Yrityksen nimi tai henkilön sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Rekisteritietojen poiminnasta vastaa: Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki Puhelin: 09 229 161 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 21.08.2012 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina

Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina Yritykset ja kansalaiset liikenteen palvelujen tuottajina Kysyntä on muuttumassa, mutta muuttuuko liikkumisen palvelujen tarjonta? LIVE -tilaisuus 28.04.2016 Jukka Kallio Aalto University School of Business

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Hallituksen kärkihankkeet: DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA NORMIEN

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Risto Kulmala 22.4.2002 Tekijät >VTT/RTE Risto Kulmala Juha Luoma Pirkko Rämä >Strafica Oy Hannu Pesonen

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN

PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TOMTOM TRAFFICIN AVULLA PÄÄSET PERILLE NOPEAMMIN TomTom on johtava liikennepalvelujen tarjoaja. TomTom valvoo, käsittelee ja toimittaa liikennetietoa itse kehittämällään teknologialla. TomTom uskoo, että

Lisätiedot

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET HÄIRIÖNHALLINNAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Kuvapaikka RAUTATIELIIKENTEEN TOIMINTAMALLI Pienryhmän 1 tulokset: ENSIMMÄINEN TYÖPAJA: YLEISET KEHITYSTARPEET 1. Aikataulun mukaan ja häiriöttä sujuva junaliikenne on turvallisinta junaliikennettä. 2.

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen

Open Arctic Challenge , Oulu Petri Jääskeläinen Open Arctic Challenge 16.9.2015, Oulu Petri Jääskeläinen DATA, Big Data.. 2 16.9.2015 Lähde: OECD DATA, Big Data.. 3 16.9.2015 Lähde: Big Data and Urban Mobility Cairo June 2, 2014, The World Bank Group

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille

Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille Vastuullisuusmallista hyötyä kuljetusyrityksille ja tilaajille 10.1.2017 Marke Lahtinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 11.1.2017 1 Vastuullisen ammattiliikenteen edistäminen vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ

LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Suunnittelupalvelut LIITE 4 LIPPU-, MAKSU- JA INFORMAATIOJÄRJESTELMÄ Posti- ja käyntiosoite Laskutusosoite Puhelin Faksi www.kuopio.fi PL 1097 (Suokatu 42)

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot