Sosiaalitoimen tietosuojakäsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalitoimen tietosuojakäsikirja"

Transkriptio

1 Muonion kunta Sosiaalitoimi Tietosuojakäsikirja Sosiaalitoimen tietosuojakäsikirja Sosiaalilautakunta Muonion sosiaalilautakunta pp.kk.vvvv

2 Muonion kunta Sosiaalitoimi SISÄLTÖ Tietosuojakäsikirja Johdanto Lainsäädäntö ja ohjeet Tietojenkäsittelyä ohjaavat yleislait Tietoturvatehtävät ja -vastuut Tietojärjestelmät ja niiden tietosuojaan liittyvä ohjeistaminen Viranomaisen asiakirjan julkisuus ja tietosuoja Viranomaisen asiakirjan määritelmä Asiakirjan julkiseksi tuleminen Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen Salassa pidettävät asiakirjat Ilmoitusoikeus tai -velvollisuus Rekisteritietojen käsittely Henkilörekisterin perustaminen ja rekisteriseloste Henkilörekisterin käyttö Henkilöstöhallinnon rekisterit Sosiaalihuollon rekisterit Sosiaalihuollon rekisterit ja niiden käyttötarkoitus Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin Tietojen tarkastamisoikeus Oikeus tietojen korjaamiseen Tietojen erityiset luovutusrajoitukset - turvakielto Asiakkaan informointi tietojen käsittelyssä Rekisteri- ja henkilötietojen turvaaminen ja valvonta Salassapitovelvollisuus ja vaitiolovelvollisuus Tietojen arkistointi ja hävittäminen Käytön valvonta ja rekisterinpidon lainmukaisuus Tietojen luovuttaminen Julkisuuslain yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon antamiseen Tietojen antaminen viranomaisen asiakirjoista Muutoksenhaku julkisuuslaissa tarkoitettuihin päätöksiin Tietojen luovuttaminen sosiaalihuollossa Muuta tietosuojaan liittyvää Ostopalvelusopimukset ja tietosuoja Asiakirjoista perittävät maksut Luottamushenkilöiden tietosuojaohjeet Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus eri tilanteissa Hyödyllisiä tiedonlähteitä Keskeiset käsitteet Asiahakemisto Liitteet Asiakastietojen käsittelyä koskevat keskeiset säännökset ja määräykset Esimerkkilomakkeita

3 Muonion kunta Sosiaalitoimi Tietosuojakäsikirja Johdanto Sosiaalihuollossa on ensiarvoisen tärkeää käsitellä asiakassuhteessa syntyvät ja muut suojattavat tiedot asianmukaisesti. Luottamus asiakkaan ja organisaation välillä on ehdoton edellytys toiminnalle. Tietoturvallisuus ei saa estää tai haitata asiakassuhdetta, mutta samalla on otettava huomioon lukuisat tietoturvallisuutta koskevat säädökset, vaatimukset ja suositukset. Lisäksi on kunnioitettava asiakkaan tahtoa omien tietojen käsittelystä. Turvattavia tietoja on sekä manuaalisessa että sähköisessä muodossa. Siirtyminen yhä etenevästi sähköiseen tiedonhallintaan, on tuonut tietoturvallisuustyöhön koko ajan uusia vaatimuksia ja haasteita. Usein ajatellaan, että tietoturvariskit syntyvät ensisijaisesti puutteellisista tai väärin toimivista tietojärjestelmistä, mutta keskeisimmät turvallisuustekijät liittyvät kuitenkin ihmisten toimintaan. On tärkeää, ettei arkaluonteisia tietoja saa tietoonsa tai käsittelyynsä kukaan sivullinen. Sosiaalihuollon asiakaslain säännösten perusteella salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa tietoja asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään. Jos asiakkaan suostumusta ei voida saada, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa antaa asiakirjasta salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämiseksi, hoidon, huollon tai koulutuksen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi taikka toimeentulon edellytysten turvaamiseksi. Tällöinkin tietoja saa antaa vain laissa erikseen määritellyissä tilanteissa. Tietoturvatyö ja siihen kuuluva tietojen suojaaminen ovat rekisterinpitäjänä toimivan organisaation vastuulla. Johdon tulee laatia kattava tietoturvapolitiikka, jonka tulee olla tiedossa työntekijöillä ja muilla tietojärjestelmien ja tietojen käyttäjillä. Johdon tehtävänä on varmistaa tavoitteet, määritellä vastuut, huolehtia resurssoinnista, ohjeista ja koulutuksesta. Johdon vastuulla on myös tietoturvallisuuden ja tietoturvan valvonta ja johdon tulee ryhtyä toimenpiteisiin väärinkäyttö tapauksissa. Sosiaalihuollon toimintayksikön vastaavan johtajan tulee rekisterinpitäjän edustajana antaa kirjalliset ohjeet asiakasasiakirjoihin liittyvistä seikoista ja menettelytavoista. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan tietoturvallisuuden toteuttamisesta voimassa olevan lainsäädännön ja tietojenkäsittelystä annettujen ohjeiden mukaisesti. Tietosuojakäsikirja sisältää säädöksiä, ohjeita ja periaatteita Muonion sosiaalitoimessa syntyvien asiakasasiakirjojen ja muun suojattavan tiedon asianmukaista ja luottamuksellista käsittelyä varten. Se osittain tarkentaa kunnan tietoturvapolitiikkaa, osittain toimii sen rinnalla. Tietosuojakäsikirjassa ei paneuduta tietoturvan tekniseen toteuttamiseen tai turvallisuuteen, vaan se on tarkoitettu henkilöstölle ja luottamushenkilöille arjen apuvälineeksi helpottamaan kaikkien osapuolten asianmukaista toimintaa. Sosiaalitoimen tietosuojakäsikirja käsitellään Muonion sosiaalilautakunnassa ja se on osa Muonion kunnan tietoturvaa. 2

4 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET LUKU 1 1 Lainsäädäntö ja ohjeet Henkilötietojen käsittelystä säädetään useissa eri laeissa, kuten esimerkiksi perustuslaissa, henkilötietolaissa, julkisuuslaissa, hallintolaissa, kuntalaissa ja arkistolaissa. Näitä yleislakeja on noudatettava, jollei muualla lainsäädännössä ole toisin säädetty. Sosiaalihuollon toiminnasta ja asiakastietojen käsittelystä ja tietojen luovutuksesta säädetään tarkemmin erityislaeissa ja asetuksissa. Työntekijän tulee työssään huolehtia, että hän toimii tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti ja että hänen työtehtävissään käsittelemät, organisaatiolle kuuluvat tiedot jäävät organisaation haltuun, ellei sitä muilla määräyksillä ole määrätty hävitettäväksi. Esimiesten tehtävänä on huolehtia, että voimassa olevat tietosuojaohjeet ovat henkilöstön tiedossa ja käytettävissä. Julkisuuslain 18 :n mukaan viranomaisen velvollisuutena on edistää ja toteuttaa hyvää tiedonhallintatapaa. Tietoaineistoihin liittyviä intressejä ovat asiakirjojen julkisuus ja salassapito, arkistointi, henkilötietojen suoja ja tietojen käyttörajoitukset sekä tietoturvallisuus. Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi turvata tietoturvan kolme ulottuvuutta: luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan, että salassa pidettävät tiedot ovat vain ja ainoastaan niihin oikeutettujen käytettävissä. Eheydellä tarkoitetaan, että tiedot eivät muutu hallitsemattomasti ja että ne pysyvät suunnitellussa muodossaan virheettöminä. Käytettävyys tarkoittaa, että tietoihin pääsee käsiksi oikeaan aikaan ja häiriöttä. 1.1 Tietojenkäsittelyä ohjaavat yleislait Perustuslain 731/1999 mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä. Henkilötietolaki 523/1999 on tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyn yleislaki. Mahdollisia muissa laeissa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia erityissäännöksiä sovelletaan ensisijaisena henkilötietolain kyseisiin säännöksiin nähden. Henkilötietolaki (523/1999) on säädetty toteuttamaan yksityiselämän suojaa sekä muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistämään hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista. Julkisuuslaissa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) säädetään asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta. Julkisuuslaki erottelee henkilörekisteristä tapahtuvan julkisten henkilötietojen nähtäväksi antamisen ja henkilötietojen luovuttamisen. Henkilötietojen käsittelyssä merkityksellisiä ovat myös julkisuuslaissa olevat tietojen salassapitoa koskevat säännökset. Salassapitoperusteet on koottu pääasiassa lain 24 :ään. Hyvästä tiedonhallintatavasta on myös asetuksessa viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999. Hallintolaki (434/2003) sisältää hallintoasian vireilletuloa ja asian käsittelyä viranomaisessa sekä hallintopäätöksen tekoa ja tiedoksiantoa koskevat säännökset. Kunnan toimintaa ohjaa myös kuntalaki 410/2015. Asiakirjojen arkistoinnista julkista tehtävää hoitavassa organisaatiossa säädetään arkistolaissa 831/1994. Lain 6 :n nojalla arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet arkiston muodostajalle sen tehtävien johdosta tai syntyneet arkistonmuo- 3

5 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET LUKU 1 dostajan toimesta. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen säilyttämisessä tulee soveltuvin osin noudattaa arkistolakia ja arkistolaitoksen ohjeita. Henkilötietojen käsittelyssä on yleisesti noudatettava edellä mainittuja yleislakeja, jollei muualla lainsäädännössä ole toisin säädetty. Sosiaalihuollon toiminnasta ja asiakastietojen käsittelystä ja tietojen luovutuksesta säädetään tarkemmin erityislaeissa ja asetuksissa. 1.2 Tietoturvatehtävät ja -vastuut Rekisterinpitäjätason toimijat Henkilöstön vastuulla on huolehtia, että heidän työtehtävissään käsittelemät, organisaatiolle kuuluvat tiedot jäävät organisaation haltuun, ellei sitä muilla määräyksillä ole määrätty hävitettäväksi. tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjen tunteminen ja toteuttaminen tietojärjestelmien käyttö lakien ja ohjeiden mukaisesti tietoturva- ja tietosuojahäiriöistä raportoiminen osallistuminen tietoturvakoulutuksiin tietoturvaohjeiden noudattaminen Esimiesten tehtävänä on huolehtia, että voimassa olevat tietosuojaohjeet ovat henkilöstön tiedossa ja käytettävissä. Työntekijöillä tulee olla oikeudet tehtävän edellyttämässä laajuudessa tarvittaviin tietojärjestelmiin ja tietoihin. Esimiesten tulee huolehtia, että alaiset saavat riittävän perehdytyksen ja koulutuksen tietoturvaan sekä ymmärtävät tietoturvan merkityksen. Esimiehiltä odotetaan esimerkillistä ja vastuullista tietoturvakäyttäytymistä. Esimiesten vastuulla on huolehtia, että työtehtävien muutokset huomioidaan järjestelmien käyttöoikeuksissa. Työsuhteen päättyessä esimiesten on huolehdittava, että työntekijät palauttavat kaiken työnantajalle kuuluvan omaisuuden ja käyttöoikeudet järjestelmiin poistetaan. yksikön tietoturvatoimenpiteiden toimeenpano ja organisointi osastonsa/tulosyksikkönsä tietoturva- ja tietosuojaohjeiden noudattamisen valvonta yksikön omistamien tietojärjestelmien vastuuhenkilöiden nimeäminen tietoturvakoulutusten järjestäminen rekisteritoimintojen ylläpito ja kehittäminen sekä lainmukaisen toiminnan varmistaminen Sosiaalitoimen toimintayksiköissä vastaavan johtajan tulee antaa kirjalliset ohjeet asiakastietojen käsittelystä ja noudatettavista menettelytavoista sekä huolehtia henkilökunnan riittävästä asiantuntemuksesta ja osaamisesta asiakastietojen käsittelyssä 1. Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvän henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso. Tällöin voidaan rakentaa ja säilyttää luottamus rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välille. Tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa asiantuntija-apua sekä organisaation henkilöstölle että ennen kaikkea johdolle, jolla on viimekätinen vastuu rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelystä. 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 20 4

6 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET LUKU 1 osallistuminen rekisterinpitäjän hyväksymiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita koskevaan valmisteluun ja ylläpitoon henkilötietojen käsittelyä (lokiseuranta) ja niiden suojausmenetelmiä seuraaminen ja valvominen rekisterinpitäjän henkilöstölle annettavan tietosuojakoulutuksen toteuttamiseen osallistuminen henkilökunnan ja rekisteröityjen tukeminen tietosuoja-asioissa toimiminen yhdyssiteenä valvontaviranomaisiin raportoiminen organisaation johdolle tietosuojan (ja tietoturvallisuuden) tilasta ja kehittämistarpeista (sisäiset auditoinnit ja käytönvalvonta), organisaation johdon osoittamista muista tietosuojaa tukevista tehtävistä vastaaminen Kunnanhallitus ja valtuusto vastaavat kunnan yleisestä tietoturvasta. 1.3 Tietojärjestelmät ja niiden tietosuojaan liittyvä ohjeistaminen Tietoturvaperiaatteet Henkilötietolain 32.1 :n mukaan rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä. Julkisuuslain 18 :n mukaan viranomaisen velvollisuutena on edistää ja toteuttaa hyvää tiedonhallintatapaa. Tietoaineistoihin liittyviä intressejä ovat asiakirjojen julkisuus ja salassapito, arkistointi, henkilötietojen suoja ja tietojen käyttörajoitukset sekä tietoturvallisuus. Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi turvata tietoturvan kolme ulottuvuutta: luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys. Luottamuksellisuudella tarkoitetaan, että salassa pidettävät tiedot ovat vain ja ainoastaan niihin oikeutettujen käytettävissä. Eheydellä tarkoitetaan, että tiedot eivät muutu hallitsemattomasti ja että ne pysyvät suunnitellussa muodossaan virheettöminä. Käytettävyys tarkoittaa, että tietoihin pääsee käsiksi oikeaan aikaan ja häiriöttä. Tietoturvallisuudessa on huomioitava, että rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet voivat toteutua. Erityistä huomiota on kiinnitettävä arkaluonteisia tietoja sisältävän henkilörekisterin suojaamiseen. Salassa pidettävien tietojen suojaaminen ja asianmukainen hävittäminen on rekisterinpitäjän vastuulla. Tietoturvallisuustoimenpiteitä suunniteltaessa rekisterinpitäjän on selvitettävä muun muassa tietoaineistoihinsa sisältyvien tietojen saatavuuden, käytettävyyden ja laadun merkitys sekä asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkatekijät ja tietoturvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Hyvän tiedonhallintatavan mukaan asiakasasiakirjat muodostetaan rakenteellisesti sellaisiksi kokonaisuuksiksi, ettei tietoja joudu luvatta ulkopuolisille ja että myös henkilötietolain käyttötarkoitussidonnaisuus voidaan ottaa huomioon. Käyttötarkoitussidonnaisuus tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. 2 Tällöin varmistutaan, että vain ne henkilöt, jotka osallistuvat asiakkaan palveluun tai siihen liittyvien tehtävien suorittamiseen, saavat tehtäviensä hoidon kannalta tarpeelliset asiakastiedot. Työntekijöitä tulisi kouluttaa säännöllisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. 2 Henkilötietolaki 523/1999, 7 5

7 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET LUKU 1 Rekisterinpitäjän on huolehdittava, että henkilötietojen käsittely tapahtuu asianmukaisesti. Sähköisen ja automaattisen tietojen käsittelyn osalta on otettava huomioon tietoturvaan liittyvät vaatimukset Laitteistot Perinteisessä työympäristössä kiinteiden työasemien ja laitteiden suojaaminen perustuu työtilojen tai työaseman lukitsemiseen. Liikuttaessa oman työympäristön ulkopuolella ja käytettäessä etätyölaitteita (kannettavat tietokoneet, puhelimet, muistitikut) tietosuojasta on erityisesti huolehdittava. Kannettavilla päätelaitteilla voi olla suora yhteys sähköpostiin tai muuhun tietojärjestelmään. Kannettavista laitteista on huolehdittava, etteivät ne joudu vääriin käsiin. Käyttäjien on etukäteen mietittävä, millaista salassa pidettävää tietoa laitteet sisältävät ja miten salassa pidettävien tietojen pääsyn riskiä ulkopuolisille vähennetään, jos laite varastetaan. Laiteturvallisuuden tavoitteena on varmistaa laitteiden ja tieto-omaisuuden vahingoittumattomuus sekä estää niiden katoaminen. Laiteturvallisuus käsittää tietojenkäsittely- ja tietoliikennelaitteiden käytettävyyden, toiminnan, kokoonpanon, kunnossapidon, kierrätyksen, poiston ja laadunvarmistuksen. Hankintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee varmistua laitteistojen yhteensopivuudesta sekä soveltuvuudesta. On määriteltävä vaatimukset, jotka tietojärjestelmälaitteiston tulee täyttää. Järjestelmäkuvaukseen sisällytetään palvelimet ja keskuslaitteet, sisäverkon reitittimet, työasemat, kannettavat tietokoneet, langattomat verkot sekä muut tietojärjestelmälaitteet. Elinkaaritarkastelussa tulee laitteiston käyttöikä määritellä etukäteen. Lisäksi tulee varmistaa, että laitteistoa voidaan uusia tai laajentaa ja että laitteiston ylläpidolle ja huollolle löytyy tuki. Laitteet tulee rekisteröidä ja turvamerkitä. Laitteilla tulee olla nimetyt vastuuhenkilöt. Laitteistojen omille ohjelmille tulee saada versio- ja korjauspäivitykset. Laitteistoturvallisuuteen kuuluu myös suunnitella laitteiden kierrätys ja käytöstä poistaminen. Toimintayksikön tulee varmistua, että sähköiseen muotoon arkistoitu tiedot saadaan myöhemminkin tarvittaessa käyttöön. Siksi tulee säilyttää myös vanhoja, poistettuja tietojärjestelmälaitteita sekä niiden sovellusohjelmistoja. Organisaation käytössä olevat palvelimet ja tietojärjestelmäpalvelut on keskitetty suojattuun ja lukittuun tilaan. ATK-laitteiden hankinta ja huolto on keskitetty hallintoosastoon atk-tuelle, joka huolehtii laitteistojen sopivuudesta ja huollosta. Tietoliikenneverkkojen suojaus tapahtuu palomuurein ja virustorjunta tapahtuu keskitetysti. Virustorjuntaohjelmat päivittyvät työasemille automaattisesti. Työntekijän tulee noudattaa organisaation ja hallinto-osaston atk-tuen työyksikön käytöstä antamia ohjeita. Työasemassa saa käyttää vain kunnan hyväksymiä ja hallinto-osaston atk-tuen asentamia ohjelmia. Omia laitteita tai ohjelmia ei saa asentaa työasemaan ilman atk-tuen suostumusta. Kunnan ulkopuolelta tuodut tiedostot, muistitikut ja cd-levyt on virustarkistettava. Mikäli työntekijä havaitsee tai epäilee työasemassa olevan tietokoneviruksen, on asiasta ilmoitettava välittömästi atk-tuelle ja työaseman käyttö on lopetettava Tietojärjestelmät Sähköisessä käsittelyssä korostuvat hyvän tietojenkäsittelytavan ja hyvän tiedonhallinnan varmistavat keinot, joiden avulla voidaan myös ehkäistä tietosuoja- ja tietoturvariskien syntyminen. 6

8 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET LUKU 1 Sähköisten järjestelmien lainmukaisen käytön varmistamiseksi on tärkeää, että järjestelmää käyttävä henkilöstö tietää, mitä vaatimuksia lainsäädäntö ja työnantajan antamat määräykset ja ohjeet järjestelmän käytölle ja tietosuojan sekä tietoturvan toteuttamiselle asettavat. Henkilöstön on hyvä tietää mitkä on tietojärjestelmän keskeiset salassapitoa ja suojaamista varmistavat ominaisuudet. Henkilöstön tulisi osata käyttää järjestelmää lainmukaisesti sekä myös käytännössä toimia määräysten mukaisesti. Tämä edellyttää koulutuksen ja ohjauksen sekä myös valvonnan järjestämistä. Sähköiseen asiakasasiakirjojen käsittelyyn siirryttäessä tarvitaan käyttö- ja vaitiolositoumuksen antaminen. Organisaatiossamme on käytössä lukuisia sähköisiä tietojärjestelmiä. Keskeisimmät tietojärjestelmät liittyvät asiakastietojärjestelmiin sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiin. Hallinto-osasto tuottaa tietohallintopalvelut ja vastaa käytössä olevista tietojärjestelmistä. Jaetuissa kansioissa kohdassa \\Muonioknt2\Omat\A Jaetut tiedostot ovat ajan tasalla olevat ohjeet koskien käyttäjätunnuksia ja salasanoja, työaseman käyttöä sekä sähköpostin ja internetin käyttöä. Sosiaalitoimen järjestelmien toimittajan CGI:n internet-sivuilla ovat ajan tasalla olevat ohjeet koskien sosiaalitoimen Pro Consona tietojärjestelmän toimintaa. Organisaatiolla ei ole oikeutta hankkia omatoimisesti suppeatakaan omaan toimintaan liittyvää tietojärjestelmää, vaan tietojärjestelmien hankinta tulee tehdä yhteistyössä hallinto-osaston atk-tuen kanssa Kertomustietojen jatkuvuus ja toipuvuussuunnitelma ATK:n käyttökatkon varalle Tietoturvalliset käytännöt Kunnassa laaditaan koko kuntaa kattava suunnitelma. Rekistereiden ylläpito on suunnitelmallista toimintaa ja niillä on aina olemassa erikseen määritelty käyttötarkoitus. Yleensä käyttötarkoitus kuvataan rekisteriselosteessa. Käyttötarkoitus rajoittaa, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään. Sosiaalihuollon asiakirjojen ja rekistereiden käyttötarkoitus määrittää myös, mitä tietoja saadaan käsitellä. Sosiaalihuollossa sallittua on asiakkaan sosiaalihuollon järjestämiseksi tarpeellisten tietojen käsittely. Käyttötarkoitus määrittää, mitä tietoja yksittäinen henkilö saa käsitellä. Lisäksi yksittäisen työntekijän oikeus käsitellä asiakasta koskevia tietoja on sidoksissa omiin työtehtäviin. Jokainen saa käsitellä vain tehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja. Sosiaalihuollossa niin sanottujen arkaluonteisten tietojen käsittelyn edellytykset ovat tiukemmat. Arkaluonteisia tietoja ovat muun muassa henkilön rotua ja etnistä alkuperää, terveydentilaa ja sairautta sekä sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon etuisuuksia kuvaavat tiedot. Jotta tietoja saadaan käsitellä, on niiden oltava käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiä. Samoin toista henkilöä kuin asiakasta itseään koskevia tietoja saa käsitellä vain jos ne ovat asiakkaan asian kannalta välttämättömiä. Tietojen käsittelyn yleisiin periaatteisiin kuuluu myös se, että sallittua ei ole virheellisten, epätäydellisten tai vanhentuneiden tietojen käsittely. Virheelliset ja vanhentuneet tiedot on korjattava. Tieto on korjattava niin, että korjattu tieto on nähtävissä. 7

9 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET LUKU 1 Opiskelijoita tietojen käsittelijänä tarkastellaan luvussa 3, kappaleessa 3.2 Henkilörekisterin käyttö. Tietoturvallisiin käytäntöihin kuuluu myös tärkeiden tietojen varmuuskopiointi riittävän usein, jolloin ongelmatilanteissa ainakin tietojen käytettävyys on turvattu. Sähköpostiliikenne kulkee Internetissä täysin salaamattomana, jolloin kuka tahansa kyseisen liikenteen haltuunsa saava voi lukea viestien koko sisällön. Liikenteen haltuunsaaminen ei ole kovin vaikeaa osaavalle vihamieliselle taholle. Tästä syystä sähköpostia tuleekin välttää salassa pidettävien tietojen välittämisessä. Sosiaalinen krakkerointi on toimintaa, jossa hyökkääjä yrittää sosiaalisia taitojaan hyväksikäyttäen saada organisaation tietoja haltuunsa. Tähän liittyy vahvasti työntekijän luottamuksen hyödyntäminen: hyökkääjän pitää saada uhri luottamaan häneen sen verran, että huijaus onnistuu ja uhri paljastaa halutut tiedot. Yleensä sosiaalisella krakkeroinnilla yritetään hankkia käyttäjätunnuksia ja salasanoja organisaation tietojärjestelmiin. Kun joltain hyväuskoiselta työntekijältä on saatu huijattua hänen tunnuksensa esim. organisaation sisäverkkoon, voi hyökkääjä näitä tunnuksia hyväksikäyttäen kopioida tärkeitä tietoja itselleen tai aiheuttaa muuta tuhoa. Lisäksi kaikki hyökkääjän tekemät toimet näyttävät olevan tunnukset luovuttaneen työntekijän tekemiä. Sosiaalista krakkerointia vastaan on vaikeaa suojautua ennalta, koska kaikkia yhteydenottoja ei voida täysin valvoa. Yleensä hyökkääjä havittelee käyttäjätunnusta ja salasanaa, koska niiden avulla voi tehdä monia toimia ja päästä käsiksi tärkeisiin tietoihin. Mitään henkilökohtaista salasanaa ei saa kertoa koskaan kenellekään, ei edes oman organisaation tekniselle ylläpidolle. Käyttäjätunnusta ylläpito saattaa joissain tapauksissa tarvita, mutta salasanoja he eivät tarvitse. Sosiaali- ja terveydenhuollossa sosiaalinen krakkerointi näkyy lähinnä potilastietojen epämääräisinä kyselyinä. Työntekijälle saattaa soittaa esim. jonkin asiakkaan puolisona esiintyvä henkilö, joka haluaa tietää tarkemmin puolisonsa terveydentilasta. Tällaisissa tapauksissa voi kohteliaasti ilmoittaa kysyjälle, että työntekijöillä ei ole oikeutta tai velvollisuutta luovuttaa asiakkaita koskevia tietoja ellei kysyjää voida luotettavasti tunnistaa. Organisaation omat käytännöt ja ohjeet: Käyttöoikeuksia annetaan tehtävä- tai roolikohtaisesti. Ennen käyttöoikeuksien luovuttamista työntekijälle annetaan tiedoksi ATK-työskentelyn tietosuojaohjeet ja työntekijä allekirjoittaa käyttäjäsitoumuksen. Työntekijän allekirjoittama sitoumus sekä lista työntekijän käyttöoikeuksista säilytetään erillisessä rekisterissä. Mikäli opiskelijoille katsotaan tarpeelliseksi antaa omat käyttäjätunnukset, tulee heidän osaltaan tehdä yksilökohtainen arvio käyttöoikeuksien laajuudesta. Opiskelija tekee merkinnät sähköiseen järjestelmään omilla tunnuksillaan, eikä opiskelijan ohjaaja saa luovuttaa omia tunnuksiaan tätä tarkoitusta varten opiskelijalle. Opiskelijan tekemät merkinnät hyväksyy hänen esimiehensä, ohjaajansa tai tämän valtuuttama henkilö. Merkinnät hyväksyvän henkilön tulee tehdä merkintöjen hyväksyminen myös omilla käyttäjätunnuksillaan, ei opiskelijan tunnuksilla. 8

10 LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET LUKU 1 Lähiesimies tilaa järjestelmän pääkäyttäjiltä työntekijän tarvitsemat uudet käyttöoikeudet kirjallisesti sekä liittää mukaan allekirjoitetun käyttäjäsitoumuksen. Käyttöoikeustilauksessa tulee ilmetä työntekijän tunnistetiedot, tehtävänimike ja rooli, missä hän tulee työskentelemään ja tunnusten voimassaoloaika. Käyttöoikeuksien aktivointi ja niiden poistot tehdään sähköpostilla pääkäyttäjälle. Sosiaalijohtaja hyväksyy lähiesimiehen esityksen jonka jälkeen pääkäyttäjä tekee tunnukset. Pääkäyttäjä kiinnittää työntekijän tunnuksen roolin mukaiseen käyttäjäryhmään ja määrittelee muut käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Käyttäjätunnus ja kirjautumisen salasana toimitetaan kirjallisesti suljetussa kirjekuoressa työntekijälle. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja jokainen itse suojaa sen käyttöä salasanalla Organisaation fyysiset järjestelyt Työpaikalla tietoturvasta huolehditaan pitämällä ovia lukossa, jotta ulkopuolisilla ole mahdollisuutta saada tietoonsa salassa pidettävää tietoa. Työpisteen järjestelyissä tulisi huomioida, ettei tietokoneen näyttö tai salassapidettäviä asiakirjoja ole asiakkaiden tai muiden ulkopuolisten nähtävillä. Työpisteeltä poistuttaessa tietokone tulee myös lukita tai sulkea, jotta ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta päästä tarkastelemaan koneella olevia tietoja. Organisaation omat käytännöt ja ohjeet: Asiakastietojärjestelmiä saa käyttää vain omalla tunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnukset ovat aina henkilökohtaisia ja jokainen vastaa itse omalla tunnuksellaan tehdyistä merkinnöistä. Työntekijän tulee vaihtaa saamansa salasana heti ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Myöhemmin salasana tulee vaihtaa tarvittaessa tai rekisterinpitäjän antaman ohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin. Salasanan on oltava riittävän pitkä eikä se saa olla helposti arvattavissa. Käyttäjätunnus ja salasana on pidettävä muistissa eikä niitä saa antaa muiden käyttöön. 9

11 VIRANOMAISEN ASIAKIRJAN JULKISUUS JA TIETOSUOJA LUKU 2 2 Viranomaisen asiakirjan julkisuus ja tietosuoja Julkisuuslaissa 3 on määritelty asiakirjojen julkisuus ja salassa pidettävät asiakirjat. Lähtökohtana on, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei julkisuuslaissa tai muussa lainsäädännössä muuta säädetä. Julkisuusperiaate ei siis koske salassa pidettäviä asiakirjoja. Julkisuusperiaatteen tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Lisäksi perustuslaissa on säädetty, että jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta. Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut tai joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Henkilötietolain lähtökohtana on, että arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Oikeus arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn on henkilötietolailla rajattu tilanteisiin, joissa lainsäätäjä on katsonut tietojen käsittelyn rekisterinpitäjän toiminnan ja tehtävien kannalta välttämättömäksi. Salassapitovelvollisuudesta huolimatta tietyissä erityistapauksissa salassa pidettävistä tiedoista on oikeus tai velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle. 2.1 Viranomaisen asiakirjan määritelmä Viranomaisen asiakirja 4 3 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/ Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 5 Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden apuvälineiden avulla. Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle toimeksiantotehtävän suorittamista varten. Viranomaisen asiakirjana ei pidetä 5 momentissa säädetyin poikkeuksin: 1) viranomaisen palveluksessa olevalle tai luottamushenkilölle hänen muun tehtävänsä tai asemansa vuoksi lähetettyä kirjettä tai muuta asiakirjaa; 10

12 VIRANOMAISEN ASIAKIRJAN JULKISUUS JA TIETOSUOJA LUKU 2 2) viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomaisen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpanoja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija ei ole vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä varten; 3) viranomaisen sisäistä koulutusta, tiedonhakua tai muuta niihin verrattavaa sisäistä käyttöä varten hankittuja asiakirjoja; 4) asiakirjaa, joka on annettu viranomaiselle yksityisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten tai laadittu sen suorittamiseksi; 5) viranomaiselle löytötavarana jäänyttä tai toimitettua asiakirjaa. Lakia sovelletaan viranomaisissa työskentelevien sekä viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon. Jos asiakirjat kuitenkin liitetään arkistoon, viranomainen voi määrätä, että tietoja niistä saa antaa vain viranomaisen luvalla. 2.2 Asiakirjan julkiseksi tuleminen Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tuleminen 5 Asiakirja tulee julkiseksi, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetä seuraavasti: 1) tarjous-, selvitys- ja lausuntopyyntö sekä esitys, ehdotus, aloite, ilmoitus tai hakemus liiteasiakirjoineen muissa kuin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, kun se on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; 2) hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tarjousten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsittelyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat, kun sopimus asiassa on tehty; 3) tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava selvitys, silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa; 4) pöytäkirja, kun se tarkastuksen jälkeen on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu, jollei sitä ole laadittu asian valmistelemiseksi tai viranomaisen sisäistä työskentelyä varten; 5) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, pöytäkirjat ja muut kuin 1 2 tai 3 4 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu; 6) muu kuin 1 2 sekä 3 4 kohdassa tarkoitettu asiakirja, kun asia, jota se koskee, on siinä viranomaisessa käsitelty loppuun. Jos asiassa annetaan toimituskirja tai muu asiakirja, viranomaisen on huolehdittava mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa siitä, että asianosainen voi saada asiakirjan sisällöstä tiedon ennen sen julkiseksi tulemista. 5 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 6 11

13 VIRANOMAISEN ASIAKIRJAN JULKISUUS JA TIETOSUOJA LUKU Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen 6 Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä. Asiantuntijalausunnot ja muut sellaiset asiakirjat, jotka on päätetty avata tiettynä ajankohtana tai tietyn määräajan jälkeen, tulevat 1 momentissa tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi, kun ne avataan. Viranomaiselle toimitetut hankinta-, urakka- ja muut tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjoukset tulevat 1 momentissa mainituin rajoituksin julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Asiakirja, jonka sisältö on saatavissa selville vain apuvälinein, tulee julkiseksi, jollei salassapitosäännöksistä tai muista tietojen saantia koskevista rajoituksista muuta johdu, aikaisintaan silloin, kun se on viranomaisen tai tämän lukuun toimivan käytettävissä. 2.3 Salassa pidettävät asiakirjat Henkilötietolaissa Henkilötietolain lähtökohtana on, että arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Oikeus arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn on henkilötietolailla rajattu tilanteisiin, joissa lainsäätäjä on katsonut tietojen käsittelyn rekisterinpitäjän toiminnan ja tehtävien kannalta välttämättömäksi. Arkaluonteisia tietoja ovat tiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rotua tai etnistä alkuperää henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia. Sosiaalihuollon asiakaslakiin sisältyvät sekä julkisiin että yksityisiin sosiaalipalveluihin sovellettavat erityissäännökset salassapitovelvoitteista ja poikkeuksista niihin. Sosiaalihuoltoon sovelletaan myös julkisuuslain ja henkilötietolain säännöksiä siltä osin kuin ne ovat asiakaslakia täydentäviä. Asiakaslaissa Julkisuuslaissa Asiakaslain mukaan sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle, eikä antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 7 Asiakirja on julkinen, ellei se ole lainsäädännössä säädetty salaiseksi. Julkisuuslaissa säädetään salassa pidettävistä viranomaisen asiakirjoista 32-kohtaisella luettelolla. 8 Seuraavassa on sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta julkisuuslaista poimitut keskeiset salassa pidettävät asiakirjat. Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat: 6 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7 7 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista /812, 14 8 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 24 12

14 VIRANOMAISEN ASIAKIRJAN JULKISUUS JA TIETOSUOJA LUKU 2 kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle; henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista; tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista varten annetut asiakirjat samoin kuin asiakirjat, jotka on vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta tai tilastointia varten; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 :n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liiketoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa harjoittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön tai 4 :n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin; viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 :n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön etua oikeudenkäynnissä; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista; asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa, sekä ulosottoviranomaisen asiakirjat siltä osin kuin ne sisältävät sellaisia tietoja, jotka ulosottorekisteriin merkittyinä olisivat ulosottokaaren mukaan salaisia, sekä tiedot luonnollisesta henkilöstä ulosottovelallisena ja ulosottoselvitys; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta mielentilatutkimuksesta, nuoresta rikoksentekijästä laaditusta henkilötutkinnasta, nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelmasta, vankeusrangais- 13

15 VIRANOMAISEN ASIAKIRJAN JULKISUUS JA TIETOSUOJA LUKU 2 tuksen sijasta suoritettavan yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksestä, rangaistusajan suunnitelmasta, vapauttamissuunnitelmasta, valvontasuunnitelmasta sekä pitkäaikaisvangin vapauttamismenettelyä varten annetusta lausunnosta; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamista tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdyistä arvioinneista; asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta tai tiedon matkaviestimen sijaintipaikasta, samoin kuin asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön kotikunnasta ja hänen siellä olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henkilökohtaisista oloista; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luottamustehtävässä tai henkilön pyrkimisestä sellaiseen tehtävään samoin kuin henkilön osallistumisesta poliittisen puolueen perustamiseen ja rekisteröintiin tai valitsijayhdistyksen perustamiseen vaaleja varten, ovat kuitenkin julkisia; asiakirjat, jotka koskevat pakolaista tai turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna pakolaisen tai hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta. 2.4 Ilmoitusoikeus tai -velvollisuus Salassapitovelvollisuudesta huolimatta tietyissä erityistapauksissa salassa pidettävistä tiedoista on oikeus tai velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle Lastensuojeluilmoitus Lastensuojelulain mukaan; 1) sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon; 2) opetustoimen; 3) nuorisotoimen; 4) poliisitoimen; 5) Rikosseuraamuslaitoksen; 6) palo- ja pelastustoimen; 7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan; 8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän; 9) seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan; 10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain (746/2011) 3 :ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen; 11) hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön; 12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön; 13) Tullin; 14) rajavartiolaitoksen; taikka 15) ulosottoviranomaisen 9 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/

16 VIRANOMAISEN ASIAKIRJAN JULKISUUS JA TIETOSUOJA LUKU 2 palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin edellä tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Edellä tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu: 1) rikoslain (39/1889) 20 luvussa seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko; tai 2) sellainen rikoslain 21 luvussa henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. 10 Sen estämättä, mitä lastensuojelulain 1 ja 3 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai määrätään. 11 Lastensuojelulain 25 :ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhden lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 :n mukaisena yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että: 1) yhteydenotto tehdään viipymättä 2) yhteydenoton yhteydessä lastensuojelulain 25 1 mom tarkoitettu henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt Ilmoitus edunvalvojan määräämiseksi Holhoustoimilain 13 mukaan jokaisella on oikeus ilmoittaa salassapidon estämättä maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä holhousviranomaisille (maistraatti). Ilmoitus on tehtävä ilmoitusta koskevan henkilön kotikunnan toimialueella olevalle viranomaiselle. Jos henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa, ilmoitus tehdään sille holhousviranomaiselle, jonka toimialueella hän pääasiallisesti oleskelee. Ilmoituksen saatuaan holhousviranomaisen tulee ryhtyä toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja tehdä tarvittaessa käräjäoikeudelle hakemus edunvalvonnan määräämiseksi. Edunvalvoja voidaan nimetä henkilölle, joka ei pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys omien asioiden hoitamisessa voi johtua alaikäisyydestä, sairaudesta, pitkäaikaisesta poissaolosta tai joistain muusta vastaavasta syystä. Maistraatti voi määrätä edunvalvojan, mikäli henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä ja pyytänyt, että tietty henkilö määrättäisiin hänen edunvalvojakseen. Mikäli hakija ei kykene ymmärtämään, mitä edunvalvojan määrääminen hänen kannaltaan merkitsee, maistraatti ei voi edunvalvojaa määrätä. Käräjäoikeuden asiana on tällöin määrätä edunvalvoja, samoin kuin niissä tapauksissa, joissa hakemus edunvalvojan määräämiseksi on tullut muulta kuin henkilöltä itseltään. 10 Laki Lastensuojelulain muuttamisesta 1302/ Laki lastensuojelulain muuttamisesta 88/ Laki lastensuojelulain muuttamisesta 1302/ a 13 Laki holhoustoimesta 442/1999, 91 15

17 VIRANOMAISEN ASIAKIRJAN JULKISUUS JA TIETOSUOJA LUKU 2 Jos tuomioistuin on niin määrännyt, edunvalvojalla on oikeus edustaa päämiestään myös sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään. Edunvalvojalla ei tämän määräyksen nojalla ole kuitenkaan edustusvaltaa asiassa, josta on toisin säädetty Törkeän rikoksen estäminen Rikoslaissa 15 säädetään yleisesti törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämistä koskevasta rikoksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa säädetty salassapitovelvollisuus väistyy tässä pykälässä mainittujen törkeiden rikosten estämiseksi. Salassapidon estämättä voidaan antaa esimerkiksi poliisille tieto asiakkaasta, mikäli käsillä on välitöntä vaaraa aiheuttava tilanne jonka torjumiseksi tiedon antaminen on välttämätöntä. Tällaisia tilanteita ovat ammattihenkilöä, toista henkilöä tai näiden omaisuutta uhkaavat vaaratilanteet. Salassapidon estämättä tieto asiakkaasta voidaan perustellusti antaa, mikäli pelastettava etu on selvästi uhrattua etua (salassapito) suurempi. Käytännössä esimerkiksi juopuneena autoa ajamaan lähteneestä asiakkaasta voidaan antaa poliisille tieto vakavan liikenneonnettomuuden estämiseksi 16. Asiakkaasta voidaan antaa myös tieto poliisille, mikäli välittömästi uhkaavan tai jo aloitetun oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi ja hengen, terveyden ja omaisuuden turvaamiseksi tarvitaan virka-apua poliisilta. Tällaisia tilanteita voivat olla asiakkaan väkivaltainen käyttäytyminen tavalla, joka vaatii poliisin virka-apua. Jokaisella on velvollisuus salassapidon estämättä ilmoittaa hankkeilla olevasta törkeästä rikoksesta, joka voidaan vielä estää viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa 17. Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaisia tiedossa olevia rikoshankkeita, joista tiedetään millainen rikos on kyseessä ja mihin tai keneen se on kohdistumassa. Ilmoitusvelvollisuus ei koske epämääräistä, yksilöimätöntä rikoksen uhkaa tai jo tehtyjä rikoksia. Rikoksen tunnusmerkistössä on mainittu rikoksina 18 joukkotuhonta, joukkotuhonnan valmistelu, kemiallisen aseen kiellon rikkominen, biologisen aseen kiellon rikkominen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen, maanpetos, törkeä maanpetos, vakoilu, törkeä vakoilu, valtiopetos, törkeä valtiopetos, raiskaus, törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, murha, tappo, surma, törkeä pahoinpitely, ryöstö, törkeä ryöstö, ihmisryöstö, panttivangin ottaminen, törkeä tuhotyö, törkeä terveyden vaarantaminen, ydinräjähderikos, kaappaus, 34 a luvun 1 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, törkeä ympäristön turmeleminen tai törkeä huumausainerikos. 14 Laki holhoustoimesta /442, Rikoslaki 15 luku Rikoslaki 39/1889, 4 luvun 5 17 Rikoslaki 39/1889, 15 luvun Laki rikoslain muuttamisesta 17/2003, 10 16

18 REKISTERITIETOJEN KÄSITTELY LUKU 3 3 Rekisteritietojen käsittely 3.1 Henkilörekisterin perustaminen ja rekisteriseloste Henkilörekisteri tulee laatia, kun sen pitäminen on tarpeellista rekisterinpitäjän toiminnassa. Tarpeettomia henkilörekistereitä ei saa perustaa. Jokaisesta henkilörekisteristä tulee laatia rekisteriseloste. Henkilörekisterin lainmukaisuus ja käyttö on kokonaisuudessaan suunniteltava ennalta rekisterin arkistoinnista tietojen hävittämiseen asti. Rekistereiden käyttötarkoituksesta ja tietosisällöstä on pyydettäessä annettava tieto rekisteröidylle. Henkilörekisterin suunnitelmassa tulee määritellä seuraavat seikat: rekisterin nimi, rekisterin pitämisen peruste, rekisterin käyttötarkoitus, rekisterin tietosisältö, rekisterin säännönmukaiset tietolähteet, rekisteritietojen salassa pidettävyys, tietojen säännönmukainen luovutus, rekisterin sisäinen käyttö ja tietojen suojaaminen, tarkastusoikeuden, virheen oikaisun ja informointivelvollisuuden toteutus, rekisterin säilyttäminen, hävittäminen ja arkistointi. Henkilörekisterille on ennen sen käyttöönottoa nimitettävä rekisteriasioita hoitava henkilö. Muonion sosiaalitoimen omat rekisteritiedot ja ohjeet: Organisaatiossamme on käytössä seuraavat rekisterit: 1. Julkisuuslain mukainen sosiaalitoimen tietojärjestelmäluettelo 2. Julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste - Pro Consonan sosiaalitoimen järjestelmä - MD-titania työvuorojen suunnittelu 3. Henkilötietolain 10 mukaiset rekisteriselosteet - Pro Consona sosiaalityö - Pro Consona vanhustyö - Pro Consona päivähoito sisältyy sosiaalitoimen tietojärjestelmään. Lasten päivähoito on siirtynyt sivistystoimen alaisuuteen Päivähoidon rekisteriselosteet sijaitsevat varhaiskasvatuksen ohjaajan toimistossa. - MD-Titania työvuorojen suunnittelu- ja laskentajärjestelmä - Mawell S7 sosiaalikollega verkkoneuvonta ohjaus- ja neuvontapalvelu - lastenvalvojan asiakirjat word-muotoisena palvelimella: A jaetut tiedostot/sosiaali/2.sosiaalityö/lastenvalvoja Rekisteriseloste Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilörekistereistä on laadittu rekisteriselosteet. 19 Rekisteriselosteesta tulee ilmetä: 19 Henkilötietolaki 523/1999, 10 1) rekisterinpitäjä 2) rekisteriasioita hoitavat henkilöt 3) rekisterin nimi 4) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 5) pitämisen peruste 6) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä näihin liittyvistä tiedoista ja tietoryhmistä (tietosisältö) 7) rekisterin säännönmukaisista tietolähteistä 8) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan 9) rekisterin käytöstä 10) rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin 11) kuvaus rekisterinsuojauksen periaatteista 12) rekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen 13) rekisteröidyn informointi 17

19 REKISTERITIETOJEN KÄSITTELY LUKU 3 14) rekisteröidyn tarkastusoikeus 15) rekisteritiedon korjaaminen 16) kielto-oikeus 17) rekisterihallinto Yksiköissä tulee olla jokaisen saatavilla rekisteriselosteet yksikössä käytettävistä henkilörekistereistä. Tietojärjestelmäseloste Tietojärjestelmäluettelo Tietojärjestelmäselosteen tarkoituksena on yksityiskohtaisella tasolla kuvata tietojärjestelmän julkiset/salaiset tiedot. 1) tietojärjestelmän nimi 2) tietojärjestelmän toimittaja 3) tietojärjestelmän vastuutaho 4) tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö 5) tietojärjestelmän käyttötarkoitus 6) tietolähteet 7) tiedot ovat alkaen vuodesta 8) tietojen päivitystiheys 9) tietojen julkisuus/salassa pidettävyys 10) tietojärjestelmän julkinen osoite 11) julkiset tiedot tietoryhmittäin 12) salassa pidettävät tiedot tietojärjestelmäluetteloon on kuvattu sosiaalitoimen tietojärjestelmät. Sosiaalitoimistossa toimistosihteerin huoneessa on nähtävillä kaikki Muonion kunnan sosiaalitoimen rekisteriselosteet, tietojärjestelmäselosteet ja tietojärjestelmäluettelot. Vanhustyön ja kotipalvelun rekisteriselosteet ovat nähtävillä Palvelukeskus Marjapaikassa sekä Ojusniityssä. Rekisteriselosteista toimitetaan yksi kappale arkistoon arkistovastaavalle, missä keskitetysti säilytetään rekisteriselosteet kaikista käytössä olevista henkilörekistereistä. 3.2 Henkilörekisterin käyttö Yleistä asiakkaan tietoja sisältävien henkilörekisterien käytöstä Henkilötietojen käsittely tarkoittaa kaikenlaista henkilötietoihin kohdistuvaa toimenpidettä; henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista ja poistamista. Siten esimerkiksi tietojen selaaminen rekistereistä on lailla rajoitettua henkilötietojen käyttöä. Henkilötietolain tarkoituksena on muun ohella varmistaa, että henkilöä koskevassa päätöksenteossa käytetään vain sellaisia tietoja, jotka kussakin tehtävässä ovat tarpeellisia ja virheettömiä. Kerättävien ja talletettavien tietojen lainmukaisuus arvioidaan käsiteltävien henkilötietojen tarkoituksen (rekisterin käyttötarkoituksen) perusteella. Henkilötietolain velvoitteet voidaan tästä johtuen toteuttaa vain, jos kerättävien ja talletettavien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (henkilörekisterinkäyttötarkoitus) on asianmukaisesti määritelty. Samaan henkilörekisteriin voi myös kuulua erillisiä tiedostoja (osarekistereitä). Esimerkiksi sosiaalihuollossa voi syntyä myös potilastietoja, jos siellä työskentelee ter- 18

20 REKISTERITIETOJEN KÄSITTELY LUKU 3 veydenhuollon ammattihenkilöitä, jotka antavat tutkimusta ja hoitoa. Tällöin, esim. kasvatus- ja perheneuvolassa, potilastiedoista muodostuu oma osarekisterinsä. Sosiaalihuollossa tiettyyn henkilörekisteriin merkityt tiedot ovat se asiakirjakokonaisuus, joka koostuu palvelukohtaisesta asiakaskertomuksesta ja siihen liittyvistä muista asiakirjoista, kuten mm. etuutta tai palvelua koskevasta hakemuksesta, asiakasta koskevista päätösasiakirjoista ja niiden liitteistä, päivittäisistä merkinnöistä, asiakkaan antamista tai sosiaalihuollon viranomaisen oma-aloitteisesti hankkimista selvityksistä ja lausunnoista. Kaikki sosiaalihuollon rekisterit voivat olla samassa tietojärjestelmässä, mutta eri tiedostoissa siten, että kukin rekisteri muodostaa oman erillisen ja erikseen käytettävän kokonaisuutensa. Kullakin eri rekisterillä on eri käyttötarkoitus. Vaikka rekisterien rekisterinpitäjä on sama, tietoja ei saa kuitenkaan siirrellä vapaasti eri rekisterien välillä. Kutakin tarkoitusta varten kerättyjä tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Niiden käyttö muuhun tarkoitukseen edellyttää lainsäädännöstä löytyvää oikeutusta tai henkilön suostumusta. Toiseen käyttötarkoitukseen perustetun asiakasrekisterin tietoja saa käyttää (esim. katsella) vain sosiaalihuollon erityislainsäädännössä olevien säännösten mukaisesti (tiedonsaantisaannokset) ja jos se on tarpeellista tehtävien hoitamiseksi. Lisäksi kullakin työntekijällä saa olla oikeus päästä vain sellaisiin tietoihin, joita hän työtehtävissään tarvitsee. Vaikka eri toiminnat, esim. kotipalvelutoiminta ja kotisairaanhoito, toiminnallisesti yhdistettäisiin, se ei oikeuta saamaan rekisteritietoja toisesta rekisteristä ilman asianomaisen suostumusta tai lainsäädännöstä löytyvää perustetta. Vanhusten yhdistettyä kotihoitoa koskevan kokeilun piiriin kuuluvissa kunnissa voidaan kokeilua koskevan lainsäädännön nojalla ja mukaisesti saada tietoja ilman asiakkaan suostumusta. Muutoinkin asiakkaan suostumuksella voidaan muodostaa yhteinen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon rekisteri siltä osin, kun se on toiminnallisesti perusteltua ja tarpeellista. Yhteisesti käytettävien tietojen osalta on oltava merkintä siitä, kuuluvatko ne sosiaalihuoltolain tarkoittamaan kotipalveluun vai kansanterveyslain mukaiseen terveydenhuollon rekisteriin vai molempiin. Esimerkiksi asiakastietoja luovutettaessa asialla on merkitystä, koska sosiaalihuollon asiakaslaissa ja potilaan asemaa ja oikeuksia koskevassa laissa (785/1992) on mm. erilaiset tietojen luovutussäännökset. Asiakasrekisteritietojen arkaluonteisuuden ja käyttötarkoituksen vuoksi asiakasrekisterinpitoon kohdistuu korostettu luottamuksellisuus sekä huolellisuusvelvoite ja virheettömyysvaatimus. Sosiaalihuollon asiakirjoilla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakaslain mukaan viranomaisen ja yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon liittyvää viranomaisen laatimaa tai sille toimitettua asiakirjaa, joka sisältää asiakasta tai muuta yksityistä henkilöä koskevia tietoja. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 on tullut voimaan Laki on tarkoitettu yhtenäistämään sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietosisältöjä sekä niiden laatimista, tallettamista, säilyttämistä ja muuta käsittelyä koskevia säännöksiä Opiskelijoiden oikeudet rekisteritietojen käsittelyssä Sosiaalihuollon toimintayksikössä kullakin työntekijällä on oikeus nähdä vain sellaisia asiakkaita koskevia tietoja, joita hän työtehtävissään tarvitsee. Myös yksikössä työskentelevällä harjoittelijalla tai opiskelijalla on oikeus nähdä sellaisia asiakastietoja, joita hän työtehtävissään tarvitsee. Jos sen sijaan opiskelija haluaa käyttää 19

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike

Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen. Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja ja kirjaaminen Itsemääräämisoikeus ja asiakirjat THL 18.11.2016 Liisa Murto Ihmisoikeuslakimies Kynnys ry/vike Yksityisyydensuoja perusoikeutena Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus

Verkostokehittäjät-hanke Tietosuoja ja tietoturvallisuus Verkostokehittäjät-hanke 22.9.2016 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 1 2 Esityksen sisältö Käsitteitä Juridiikkaa Miksi? Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet Rekisterinpitäjän tarkistuslista

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispäivä: 6.3.2012 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ

Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

SUOJAAVATKO SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET LASTA VAI AIKUISTA?

SUOJAAVATKO SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET LASTA VAI AIKUISTA? SUOJAAVATKO SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET LASTA VAI AIKUISTA? Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta -koulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kouvola 12.10.2017 Lakimies Olli Korhonen, Vantaan kaupunki 1 Esityksen

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja

Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Itsemääräämisoikeus ja yksityisyydensuoja Vammaispalveluiden neuvottelupäivät 19.1.2017 Liisa Murto Kynnys ry Itsemääräämisoikeus Perustuu perus- ja ihmisoikeuksiin Itsemääräämisoikeus lähtee jokaisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Johtoryhmä 17.1.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Toimeentulotuen rekisteriseloste

Toimeentulotuen rekisteriseloste Toimeentulotuen rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA

PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA PÄIVÄN PÄIHDETILANNE 2016 SEMINAARI TURUSSA 25.04.2016 Päihdeongelmien torjunta - kaikkien yhteinen asia Tilannekatsaus poliisin näkökulmasta 2016 Janne Aro-Heinilä Ylikonstaapeli Lounais-Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Laukaan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilötietolain mukainen REKISTERISELOSTE Effica Lastenvalvoja 11.10.2007 Sivu 1/6

Laukaan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilötietolain mukainen REKISTERISELOSTE Effica Lastenvalvoja 11.10.2007 Sivu 1/6 Effica Lastenvalvoja 11.10.2007 Sivu 1/6 1 Rekisterin nimi Effica Lastenvalvoja (isyyden selvittämiseen liittyvät tehtävät sekä huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatussuhteisiin liittyvät sopimukset

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1

LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta. 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTENSUOJELULAKI ja ILMOITUSVELVOLLISUUS Lastensuojelun yhteistyötahojen näkökulmasta 8.3.2013 Lakimies Kati Saastamoinen 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Viranomaisten välinen yhteistyö 8.3.2013

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 9/ 2011 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

-------- = LV! "17. Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka SE I N ÄJ 0 K I. 1. Johdanto. 2. Tietoturvaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet

-------- = LV! 17. Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka SE I N ÄJ 0 K I. 1. Johdanto. 2. Tietoturvaan liittyvät tavoitteet ja periaatteet -------- Seinäjoen kaupungin tietoturvapolitiikka 1. Johdanto Tietoturva nähdään julkishallinnon organisaatioissa oleellisena osana normaalia toimintaa ja palveluiden laatua, kokonaisturvallisuutta ja

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Ikäihmisten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Valvottujen tapaamisten rekisteri

Valvottujen tapaamisten rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vs. perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Perusturvaosasto REKISTERISELOSTE Effica Yksilö- ja Perhehuolto 26.10.2006 Sivu 1/5 29.9.2014 päivitetty

Ylöjärven kaupunki Perusturvaosasto REKISTERISELOSTE Effica Yksilö- ja Perhehuolto 26.10.2006 Sivu 1/5 29.9.2014 päivitetty Effica Yksilö- ja Perhehuolto 26.10.2006 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Perhehuoltojärjestelmä (Effica Yksilö- ja Perhehuolto) Perhehuoltojärjestelmä on osa Ylöjärven kaupungin perusturvatoimen Effica järjestelmää.

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja

Valokuva ja yksityisyyden suoja Valokuva ja yksityisyyden suoja Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 21.11.2011 Kansallismuseon auditorio Puheenvuoroja kentältä: intendentti Hannu Häkkinen Museovirasto / Kuvakokoelmat MUSEOVIRASTO Museoviraston

Lisätiedot

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat

UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI JA VIRANOMAISTEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA täysi-ikäiset asiakkaat Rovaniemellä 23.5.2016 Lakiasiainpäällikkö, VT Keijo Mattila Lapin aluehallintovirasto 1 Esityksen rakenne 1) Yleisiä

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 19.1.2015 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 06.09.2013 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ

FINLANDIA-TALO Oy. REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä SISÄLTÖ FINLANDIA-TALO Oy REKISTERISELOSTE Kameravalvontajärjestelmä 19.11.2012 SISÄLTÖ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1.

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta

Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Julkisuuslainsäädäntö valvontaeläinlääkärin näkökulmasta Lakimies Minna Ruotsalo Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistyksen koulutuspäivät 25.4.2013, Helsinki 1 Lainsäädäntöä valvonta-asetus 882/2004 (Euroopan

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen rekisteri

Isyyden selvittämisen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste

Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona vammaispalveluiden asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta

Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta Valokuva ja yksityisyyden suoja henkilötietolain kannalta IT-erityisasiantuntija Lauri Karppinen Tietosuojavaltuutetun toimisto 21.11.2011 Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Tietosuojavaltuutettu Ohjaa,

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja

Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa Asiakastietojen hallinnointi, yksityiselämän suoja ja tietosuoja Lakimies Kaisa Heino Eksoten tietosuojavastaava 12.10.2011 Asiakastiedot osa

Lisätiedot

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI

1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja PL ESPOON KAUPUNKI TIETOSUOJASELOSTE 1 (5) Laatimispäivä: 20.12.2016 REKISTERITIEDOT 1. Rekisterin nimi Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Suojaavatko salassapitosäännökset lasta vai aikuista? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta Ulla Peltola 7.9.

Suojaavatko salassapitosäännökset lasta vai aikuista? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta Ulla Peltola 7.9. Suojaavatko salassapitosäännökset lasta vai aikuista? Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhdessä turvallista varhaiskasvatusta Ulla Peltola 7.9.2017 Turvallisuus vai salassapito onko ristiriitaa? Fyysinen

Lisätiedot

Sompion koulun kameravalvontajärjestelmän

Sompion koulun kameravalvontajärjestelmän Sompion koulun kameravalvontajärjestelmän rekisteriseloste Keravan kaupunki Kasvatuksen ja opetuksen toimiala Hyväksytty 29.3.2017 Kerava REKISTERISELOSTE Sisällys 1. REKISTERIN NIMI... 2 2. REKISTERINPITÄJÄ...

Lisätiedot