Nro25OA. Toimittanut Helinä Melkas KANSAINVALISEN TYOJARJESTON ILO:N YLEISSOPIMUKSET. Osa I (v ) RECEI\/FD SUOMEN ILO-NEUVOTTELUKUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro25OA. Toimittanut Helinä Melkas KANSAINVALISEN TYOJARJESTON ILO:N YLEISSOPIMUKSET. Osa I (v. 1919-1951) RECEI\/FD SUOMEN ILO-NEUVOTTELUKUNTA"

Transkriptio

1 Tyohallinnon julkaisu RECEI\/FD V Nro25OA 1.0 Lour Office INFORM Toimittanut Helinä Melkas KANSAINVALISEN TYOJARJESTON ILO:N YLEISSOPIMUKSET Osa I (v ) SUOMEN ILO-NEUVOTTELUKUNTA TYOMINISTERIO Helsinki 2000 ISBN ISSN II I II I II I III I I II 46323

2 Esipuhe Kansainvalinen tyojarjesto ILO on 80-vuotisen historiansa aikana Iaatinut mittavan määrän työelamäa koskevia kansainvalisia normeja. Suomen näkökulmasta juuri kolmikantaiseen valmiste- Iuun perustuva saäntelytoiminta on ollut järjeston suurin anti. ILO on toiminut patevana oppaana tyoelämämme kehittämisessa. Tyoolojemme saantelyn kehitystason nousu on mandollistanut sen, että Suomi on Jo pitkaan voinut olla myos selkeästi antava osapuoli kansainvalisen tyoelamaä koskevan normiston kehitystyossa. Suomi on ratifioinut ILO:n yleissopimuksia jäsenvaltioiden yleista keskitasoa selvästi enemmän, mutta myos ratifioimattomilla yleissopimuksiha on oma asemansa IainvalmistelutyOssa. Tähän hakuteokseen on ensimmäistä kertaa koottu kaikkien tähän mennessä hyvaksyttyjen ILO:n yleissopimusten suomenkieliset tekstit. Teos antaa kattavan kuvan järjeston toiminnasta tyoeläman normien kehittäjänä ja on hyodyksi kaikille niiiie, jotka ovat tekemisissä tyooikeuden kanssa. Julkaisu kiinnostanee myos muuta yleisoa, siiiä muun muassa kansainvälisen kaupan yhteydessa on viime aikoina kiinnitetty huomiota useisiin yleissopimuksiin, kuten pakko- ja Iapsityota, tyosyrjinnan kieltoa seka jarjestaytymisvapautta koskeviin yleissopimuksiin. ILO:n vanhat ja uudet sopimukset ovat 2000-luvulla edelleen mitä ajankohtaisimpia. Kiihtyvällã vauhdllla kansainvalistyvässä toimintaymparistossa niiden merkitys tyoelaman turvan suuntaviittoina jopa lisaäntyy. Teoksen julkaisevat tyoministerio, joka on Suomessa ILO-asioiden kansallinen vastuuministerio; ja Suomen ILO-neuvottelukunta, tyoministeriota avustava kolmikantainen asiantuntijaelin. Teoksen on toimittanut VTL Helinä Melkas. Toivon, että julkaisu omalta osaltaan edistää Kansainvälisen tyojarjeston arvokkaiden paämäarien ja toiminnan tunnettavuutta Suomessa. TyOministeri Tarja Filatov

3 4 Johdanto Tämän hakuteoksen tarkoitus on antaa tietoa Kansainvälisen tyojarjeston ILO:n yleissopimuksista selkeassa muodossa kaikille nillie, jotka haluavat tutustua kansainvalisten tyoelamaa koskevien maaraysten tavoitteisiin ja sisaltoun. Teoksen julkaisemisen taustalla on Suomen ILOneuvottelukunnan havainto, että käytännossä tyooikeuden kanssa tekemisissa olevat tarvitsevat näitä sopimusteksteja usein. ILO:n yleissopimusten merkitys nayttaa myos Iisaantyvan siksi, että Euroopan unionin direktiivit yha useammin perustuvat näihin sopimuksiin. Kansainvälisessä kaupankaynnissakin on alettu kiinnittää huomiota siihen, noudattaako kauppakumppani ILO:n keskeisimpiä sopimuksia. Erityista merkitysta tässä suhteessa on tuoreefla tyaelaman perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevalla julistuksella. Kaikki tämä lisännee yleisonkin mielenkiintoa sopimuksià kohtaan. Teos vol olia hyodyksi myos kansainvälisten sopimusten historiasta kiinnostuneelle. Teoksen sisältö Yleissopimusten tekstit ovat teoksessa taydellisina lukuun ottamatta johdantoja ja Ioppumaarayksia. Johdannot saattavat sopimuksesta riippuen sisältää yleisia kannanottoja sopimuksen aiheesta sekä viittauksia esimerkiksi aiempiin sopimuksiin tai muihin kansainvälisiin asiakirjoihin. Lukija loytaa johdannot halutessaan hallituksen esityksista, joiden numerot on annettu kunkin sopimuksen osalta loppumaaraysten jalkeen taydellisten tekstien hankkimisen helpottamiseksi. Lukijan onkin syyta ottaa huomioon, että kasillä oleva teos ei ole varsinainen virallisasiakirja, vaan oikeudellisesti merkityksellisia ovat alkuperaiset asiakirjat. Loppumaaraykset ovat tavallisesti kaikissa sopimuksissa samat tai Iahes samat, minka vuoksi niita ei ole toistettu jokaisen sopimuksen kohdalla. Tavanmukaiset Ioppumaaraykset Ioytyvat Iiitteestä I. Liitteessa II ovat ne tavanmukaiset maaraykset, jotka koskevat sopimusten soveltamista emämaahan kuulumattomiin alueisiin. Kaikki KansainvaHsen tyokonferenssin mennessä hyvaksymät 182 yleissopimusta ovat mukana teoksessa - myos ne, jotka eivät ole tulleet voimaan. Kaksiosaisen teoksen I osasta loytyvat yleissopimukset nro 1 (1919) (1951) ja II osasta yleissopimukset nro 101 (1952) (1999). Tiedot mm. voimaantulosta pn anneftu kunkin sopimuksen kohdalla alaviitteissä. Kaksi sopimusta (nro 80 ja 116) koskevat ainoastaan aiempien sopimusten loppumaaraysten ja johdantojen muuttamista. Sopimus nro 80 sisältaä yksinomaan muodollisia muutoksia sopimuksiin nro I - 67 ja sopimus nra 116 vastaavantyyppisia muutoksia sopimuksiin nro I Tämãn teoksen sopimusteksteja ei paasaantoisesti ole muutettu sopimusten nro 80 ja 116 maaraysten mukaisiksi, koska tekstit on koottu alkuperaisista suomennoksista, jotka loytyvat kokonaisuudessaan hallituksen esityksista. Yleissopimuksen nro 80 mukaisesti vanhimpiin sopimuksiin on kuitenkin Iisatty alakohtien numerointi, joka niistã alun penn puuttui. Alkuperaiset hallituksen esitykset, joiden liitteinä ovat kaikkien sopimusten englannin- ja ranskankieliset alku penaistekstit sekä suomen- ja ruotsin kieliset kaannökset, ovat tarvittaessa saatavissa tyoministeriosta. Hallituksen esitykset vuodesta 1994 eteenpain toytyvat myos internet-osoitteesta Lisäksi Suomen ratifloimien sopimusten alkuperaistekstit ja suomenkieliset käännokset on julkaistu Suomen säädoskokoelman sopimussarjassa ja vastaavasti ruotsin kieliset kaannukset sopimussarjan ruotsinkielisessä painoksessa. Tässa teoksessa on annettu kunkin sopimuksen kohdalla tiedot siitä, missä Suomen säadoskokoelman sopimussanjan numerossa sopimustekstit tai ratifiointiin liittyvat asiakirjat on julkaistu. Englannin- ja ranskankieliset seka espanjankieliset tekstit loytyvat myos ILO:n internet-sivuilta (http://www.ilo.org/) ILOLEX-tietokannasta. Kyseinen tietokanta on hyodyksi silloinkin, kun lukija haluaa ajantasaisia tietoja vaikkapa jonkin sopimuksen ratifiointitilanteesta tal

4 5 viittauksia muihin sopimuksiin, joiden aihepiiri on sama kuin hantä kiinnostavari sopimuksen aihepiiri. Tahän hakuteokseen ei ole voitu ottaa mukaari ILO:n suositusten teksteja. Suositukset Ovat joko yleissopimuksiin Iiittyvia tal itsenaisiä. Luettelo hyväksytyista suosituksista on tamän teoksen Iiitteenä (lute IV), ja tekstit ovat tarvittaessa saatavissa tyoministeriostä. Suositusten englannin-, ranskan- ja espanjankieliset tekstit Ioytyvat sopimustekstien tavoin ILOLEX-tietokannasta. Yleissopimukset ovat teoksessa numerojärjestyksessa. Aiheplirin mu kainen jarjestely on vastaavissa ILO:n omissa sopimusjulkaisuissa havaittu hankalaksi kayttaa ja päivittaä. Muutamaan sopimukseen Iiittyy erillinen poytakirja, joka on teoksessa sijoitettu paasopimuksen jälkeen. POytakirjat sisaltãvät osittaisia ja vapaaehtoisia rnuutoksia tai lisayksia paasopimuksiin. Teoksen H osan lopussa ovat ILO:n perussaäntoon Iuittyvan Philadelphian julistuksen seka vuoden 1998 Kansainvãlisessä tyokonferenssissa hyvaksytyn tyoelaman perusperiaatteita ja - oikeuksia koskevan julistuksen tekstit. Lisäksi 11 osan lopusta loytyvat yhteenvetona taydelliset luettelot Kansainvalisen tyojarjeston vuoden 1919 jalkeen hyvaksymista yleissopimuksista ja suosituksista (liitteet Ill ja IV). Luettelot sekä muut teoksen tiedot vastaavat tilannetta tammikuussa Tavanmukaiset Ioppumääräykset Mikäli yleissopimus sisältää tavanmukaiset loppumaaraykset, sopimustekstissa viitataan liitteeseen I, jossa kyseiset maaraykset on annettu. Sopimusten nro I - 25 osalta kunkin loppumaarayksen sisälto on lyhyesti selostettu sopimustekstissa. Mikali myohemman sopimuksen loppumaarays tai loppumaaraykset poikkeavat tavanmukaisesta, maarayksen sisalto tai tapa, jolla se poikkeaa tavanomaisesta, loytyy myos sopimustekstista. Tavanmukaisesta poikkeavat sopimustekstit koskevat joko voimaantulon ehtoja tal aikoja, jolloin sopimus on irtisanottavissa. Kansainvälisen tyokonferenssin kymmenen ensimniäisen istunnon hyvaksymien sopimusten Loppumäärayksissa oh melkoisia eroja. Yhdennessatoista istunnossa vuonna 1928 hyvaksyttiin nykyisia vastaavat Ioppumaaraykset, jotka koskivat ratiflointeja, voimaantuloa, irtisanomista, ratifioinneista ilmoittamista, uudistamistarpeen tutkintaa ja todistusvoimaisia tekstejä. Sopimuksen muuttamisen vaikutusta koskeva seitsemäs Ioppumäaräys otettiun ensi kertaa mukaan vuonna Mainittakoon, etta noin kymmenen prosenttia kaikista 80 vuoden aikana hyvaksytyistä sopimuksista on muuttanut aiempia normeja. Kandeksas, Yhdistyneille kansakunnille tiedottamusta koskeva loppumaarays sisahhytettiin sopimusteksteihin vuonna Soveltaminen emämaahan kuulumattomiin ajueisiin Yleissopimusten soveltamista emamaahan kuulumattomiin alueisiin, joiden kansainvälisistä suhteista on vastuussa jasenvahtio, ohjaa ILO:n perussaannon 35 artikha. Taman Iisäksi jotkut yleissopimukset sisähtävät erilhisen maarayksen, joka käsittelee sopimuksen soveltamista emämaahan kuulumattomiin alueisiin. Liitteestä II loytyvat talhaisen maarayksen tavalhisimmat viisi versiota. Mikähi yleissopimus sisältää kyseisen maarayksen, sopimustekstissa on asianmukainen viittaus hiitteeseen II. Sopimusten nro 29, 82, 83 ja III kyseinen maarays ei vastaa yhtakaan viidesta tavallisimmasta versiosta, joten niiden osalta aihetta käsittelevä artikia on jatetty sellaisenaan sopimustekstiin. Yleissopimusten ja suositusten soveltamisen vahvonta Kansainvähisten tyonormien soveltamisen valvontaa käsittelevät maaraykset ovat osa ILO:n perussaantoa. Kattava selvitys valvontakaytannuista Ioytyy tyoministerion julkaisusta Kasikirja Kansainvalisen tyojarjeston (IL 0) sopimusten ja suositusten kasittelymenettelysta (ILO-asiakirjoja 3/97). Julkaisua vol titata tyoministeriosta. Käsikirja on suunniteltu ensi sijassa avuksi nilihe hallintoviranomaisille, jotka vastaavat kansainvälisiin tyonormeihin hlittyvien velvoitteiden noudattamisesta.

5 6 Ajankohtaista normitoiminnassa ILO:n hallintoneuvosto on jo usean vuoden ajan pyrkinyt tehostetusti uudistamaan normeja, edistamään ydinsopimusten noudattamista ja valvomaan nilden toimeenpanoa. Hallintoneuvoston tyoryhma aloitti marrasku ussa 1995 yleissopimusten yksityiskohtaisen tarkastelun selvittääkseen, mitkä sopimukset ovat keskeisimmät, mitkä taas vanhentuneita tai menettäneet merkityksensa ja mitkä pitaisi uudistaa jarjestori tavanmukaisin menettelyin. Tarkastelu kattaa vain ennen vuotta 1985 hyvaksytyt sopimukset. Lisätietoja prosessista seka yksittaisia sopimuksia koskevista paatoksista loytyy ILO:n internet-sivujen kautta. 88. kansainvälisessä tyokonferenssissa kesäkuussa 2000 tullaan käsittelemään vilden vanhan, ei-voimaantulleen sopimuksen peruuttamista. Kyseessa ovat sopimukset nro 31, 46, 51, 61 ja 66. Hallintoneuvosto on jo todennut näiden sopimusten menettäneen merkityksensa. Peruuttaminen lopettaisi sopimusten laillisen olemassaolon ja edistäisi täten ILO:n normiston ajanmukaistamista. 85. tyokonferenssi hyvaksyi vuonna 1997 perussaannon muutoksen, jolla mandollistetaan voimaantulleiden, mutta vanhentuneiden yleissopirnusten kumoaminen ja ei-voimaantulleiden peruuttaminen. ILO:n perussaannon 19 artiklaan lisättiin uusi alakohta 9, jonka mukaisesti työkonferenssi voi hahintoneuvoston esityksesta kumota hyväksytyn sopimuksen, mikäli kay ilmeiseksi, etta kyseinen sopimus on menettanyt merkityksensa tai se ei enaä ole tarkoituksenmukainen järjeston tavoitteiden kannalta. Tallainen muutos on tarkeä askel pyrkimyksissa kehittää normistoa. PerussäännOn muutos ei ole vielä saanut riittävää määrää ratifiointeja tullakseen voimaan. TyOkonferenssilla on kuitenkin menettelytapasaantojen perusteella jo oikeus peruuttaa ei-voimaantulleita sopimuksia. Lopuksi Aiemmin yleissopimusten ja suositusten teksteja on julkaistu suomeksi valikoidusti, viimeksi vuonna Tämä kasilla oleva teos on kuitenkin ensimmäinen, johon kaikkien tähän mennessä hyvaksyttyjen sopimusten tekstit on koottu näin kattavasti. Sähköiset tietokannat eivät ainakaan vielä nayta kaikissa suhteissa korvaavan tãllaista hakuteosta, mutta yleissopimusten tekstit tullaan mandollisesti siirtämään tulevaisuudessa CD-ROMille tai tyoministerion internet-sivuille (http://www.moifi). Allekirjoittanut kiittää teoksen lukuisia taustavaikuttajia tyoministeriossä sekä Suomen ILOneuvottelukuntaa kaikesta saamastaan tuesta ja avusta. Tyrvään Sammaljoella tammikuussa 2000 Helinä Melkas

6 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Johdanto 4 Yleissopimus nro 1: Työajan rajoittaminen teollisuusyrityksissa kandeksaksi tunniksi päivassaja 7 neljaksikymmeneksikalideksaksi tunniksi viikossa (1919) Yleissopimus nro 2: Työttomyys (1919) 10 YLeissopimus nro 3: Naisten pitäminen tyossa ermen lapsen synnyttämistäja sen jiikeen (1919) 12 Yeissopimus nro 4: Naisten kayttaminen yotyossa (1919) 14 Yleissopimus nro 5: Aim ikäraja lapsille teo11isuustyosst (1919) 16 Yleissopimus nro 6: Lasten ja nuorten henkilöiden yotyö teollisuusammateissa (1919) 18 Yleissopimus nro 7: AIm ikäraja aluksella tyoskenteleville lapsille (1920) 20 Yleissopimus nro 8: Korvaus aluksen haaksirikon aiheuttamasta tyottomyydesta (1920) 22 Yleissopimus nro 9: Merimiesten tyonvalitys (1920) 24 Yleissopimus nro 10: Lasten kayttaminen maataloustoissa (1921) 27 Yleissopimus nro 11: Maataloustyontekijain yhdistymis- ja kokoontumisvapaus (1921) 28 Yleissopimus nro 12: Korvauksen suorittaminen maataloustyossa sattuneiden tapaturmien 29 johdosta (1921) Yleissopimus uro 13: Lyijyvalkoisen kayttäminen maalaustoissä (1921) 30 Yleissopimus nro 14: Viikkolevon sovelluttaminen teollisuusyrityksissa (1921) 33 Yleissopimus nro 15: Aim ikäraja liimmittajina tai hiilenkantajina kaytettaville nuorille 36 henkilöille (1921) Yleissopimus nro 16: Meripalveiuksessa olevien lasten ja nuorten henkiloiden pakollinen 38 liiäkärintarkastus (1921) Yleissopimus uro 17: Tyossa sattuneiden tapaturmain korvaaminen (1925) 40 Yleissopimus nro 18: Ammattitautien johdosta annettavat korvaukset (1925) 43 Yleissopimus nro 19: Tasa-arvoisuuden noudattaminen oman maan ja vieraan maan 45 tyontekijoiden suhteen, mitä tulee työssä sattuneiden tapaturmien johdosta annettavaan korvaukseen (1925) Yleissopimus nro 20: Yotyö leipomoissa (1925) 47 Yleissopimus nro 21: Siirtoiaistarkastuksen yksinkertaistuttaminen laivoilla (1926) 49 Yleissopimus nro 22: Merimiesten työsopimus (1926) 51 Yleissopimus uro 23: Merimiesten kotiinlithettiiminen (1926) 55 Yleissopimus nro 24: Teollisuus-, kauppa- ja kotitaloustyontekijain sairausvakuutus (1927) 57 Yleissopimus nro 25: Maataloustyontekijain sairausvakuutus (1927) 60 Yleissopimus nro 26: Minimipalkkojen maaraamismenettelyn aikaansaaminen (1928) 61 Yleissopimus nro 27: Aluksilla kuijetettavien raskaiden kollien painon merkitseminen (1929) 63

7 Yleissopimus nro 28: Alusten lastauksessa tai purkamisessa tyoskentelevien tyontekijain 64 suojeleminen tapaturmilta (1929) Yleissopimus uro 29: Pakollinen tyo (1930) 71 Yleissopimus nro 30: Liikkeiden ja toimistojen työajan siannoste1y (1930) 79 Yleissopimus nro 31: Tyoaika hiilikaivoksessa (1931) 82 Yleissopimus nro 32: Alusten lastauksessa tai purkamisessa tyoskentelevien tyontekijain 87 suojeleminen tapaturmilta (muutettu v. 1932) Yleissopimus nro 33: Lasten aim ikii päasyä varten muihin kuin teollisiin toihin (1932) 95 Yleissopimus nro 34: Maksulliset tyonvalitystoimistot (1933) 98 Yleissopimus nro 35: Teollisten ja kaupailisten yritysten, vapaiden ammattien sek 100 kotityontekijain ja palvelusväen pakollinen vanhuusvakuutus (1933) Yleissopimus nro 36: Maatalousyritysten tyontekijain pakollinen vanhuusvakuutus (1933) 106 Yleissopimus nro 37: Teollisten ja kaupallisten yritysten, vapaiden ammattien sekä 107 kotityöntekijäin ja paivelusvaen pakollinen tyokyvyttomyysvakuutus (1933) Yleissopimus nro 38: Maatalousyritysten työntekijäin pakollinen tyokyvyttom'svakuutus (1933) 113 Yteissopimus uro 39: Teollisten ja kaupallisten yritysten, vapaiden ammattien seka 114 kotityontekijthn ja palvelusvaen pakollinen jäikeenjäneiden vakuutus (1933) Yleissopimus uro 40: Maatalousyritysten tyontekijain pakollinen jä1keenjäneiden vakuutus 121 (1933) Yleissopimus nro 41: Naisten yotyö (muutettu v. 1934) 123 Yteissopimus nro 42: Korvaus ammattitaudeista (muutettu v. 1934) 125 Yleissopimus nro 43: Tyoaika automaattisissa ikkunaiasitehtaissa (1934) 127 Yleissopimus nro 44: Korvauksen tai avustuksen takaaminen henkiloille, jotka ilman omaa 129 syytaan ovat joutuneet tyottomiksi (1934) Yleissopimus uro 45: Naisten pitäminen maanpinnanalaisissa töissii kaikenlaatuisissa 133 kaivoksissa (1935) Yleissopimus nro 46: Tyoajan rajoittaminen hiilikaivoksissa (muutettu v. 1935) 134 Yleissopimus mo 47: Tyoajan lyhentaminen neljitänkymmeneen tuntiin viikossa (1935) 139 Yleissopimus nro 48: Kansainvälisen järjestelmitn perustaminen oikeuksien saiiyttamiseksi 140 tyokyvyttömyys-, vanhuus- ja kuoiemantapausvakuutuksessa (1935) Yleissopimus nro 49: Työajan lyhentaminen pullolasitehtaissa (1935) 146 Yleissopimus mo 50: Tyontekijain pestaamista tarkoittavien eräiden erikoisjärjesteimien 148 sännoste1eminen (1936) Yleissopimus nro 51: Tyoajan lyhentaminen yieisissa töiss (1936) 154 Yleissopimus nro 52: Vuosiloma (1936) 157 Yleissopimus nro 53: Kauppa-alusten piiallyston ammattipatevyyden minimivaatimus (1936) 160 Yleissopimus nro 54: Merimiesten vuosiloma (1936) 162 Yleissopimus nro 55: Laivanisännän vastuu siina tapauksessa, että merimies sairastuu, joutuu 165 tapaturman uhriksi tai kuolee (1936) Yleissopimus nro 56: Merimiesten sairausvakuutus (1936) 169

8 Yleissopimus nro 57: Aluksessa noudatettava tyoaikaja aluksen miehitys (1936) 172 Yleissopimus nro 58: Merityohon kaytettavien lasten minimi-iin vahvistaminen (muutettu v ) Yleissopimus nro 59: Lasten minimi-ikä päasyä varten teollisuustyöhön (muutettu v. 1937) 180 Yleissopimus nro 60: Lasten minimi-ikä paasya varten muuhun kuin teollisuustyohon (muutettu 182 v. 1937) Yleissopimus nro 61: Tyoajan lyhentaminen tekstiiliteollisuudessa (1937) 185 Yleissopimus nro 62: Turvallisuusmaäraykset rakennusteollisüudessa (1937) 190 Yleissopimus nro 63: Tyopalkka- ja tyoaikatilasto trkeimmissi kaivos- ja tehdasteollisuuksissa, 195 rakennusteollisuus mukaan luettuna, sek maataloudessa (1938) Yleissopimus nro 64: Alkuasukastyontekijäin kirjallisten tyosopimusten säannosteleminen (1939) 201 Yleissopimus nro 65: Rangaistusseuraamukset tyosopimusten rikkomisesta 208 (alkuasukastyontekijat) (1939) Yleissopimus nro 66: Muuttavien työntekijain tyohonottaminen, tyonvalitys ja tyoehdot (1939) 209 Yleissopimus nro 67: Työ- ja lepoaikojen säiinnosteleminen maantiekuljetuksessa (1939) 212 Yleissophnus nro 68: Laivavaen ruoanpito aluksessa (1946) 218 Yeissopimus nro 69: Laivakokkien patevyystodistus (1946) 221 Yleissopimus nro 70: Merenkulkijain sosiaalinen turvallisuus (1946) 223 Yleissopimus nro 71: Merenkulkijain eläkkeet (1946) 227 Yleissopimus nro 72: Merenkulkijain palkallinen loma (1946) 229 Yleissopimus nro 73: Merenkulkijain Iaäkärintarkastus (1946) 233 Yleissopimus uro 74: Matruusien pätevyystodistus (1946) 236 Yleissopimus uro 75: Laivaväen asurniot aluksessa (1946) 238 Yleissopimus nro 76: Palkat, tyoaika aluksessaja miehitys (1946) 249 Yleissopimus nro 77: LäLkärintarkastus, millil todetaan lasten ja nuorten henkilöiden 258 soveltuvaisuus teollisuustydhon (1946) Yeissopimus nro 78: Läikärintarkastus, jolla todetaan lasten ja nuorten henkiloiden 262 soveltuvaisuus tyohon ei-teollisilla aloilla (1946) Yleissopimus nro 79: Lasten ja nuorten henkilöiden yötyon rajoittaminen ei-teollisissa töissä 265 (1946) Yteissopimus nro 80: Loppuartikloiden muuttaminen (1946) 268 Yleissopimus nro 81: Ammattientarkastus teollisuudessaja kaupassa (1947) 271 Yleissopimukseen uro 81 liittyvä pöytäkirja: Ammattientarkastus (1995) 277 Yleissopimus nro 82: Sosiaalipolitiikka emmaahan kuulumattomilla alueilla (1947) 280 Yleissopimus nro 83: Kansainvälisten työnonnien soveltaminen emiimaahan kuulumattomilla 288 alueilla (1947) Yleissopimus uro 84: Yhdistyinisvapaus ja työriitojen sovittelu emämaahan kuulumattomilla 291 alueilla (1947) Yleissopimus nro 85: Ammattientarkastus emämaahan kuulumattomilla alueilla (1947) 293

9 Yleissopimus mo 86: Alkuasukastyontekijoiden tyosopimusten pituuden enimmäismära (1947) 295 Yleissopimus nro 87: Ammatillinen jarjestaytymisvapaus ja ammatillisen järjestaytymisoikeuden 297 suojelu (1948) Yeissopimus nro 88: Tyonvalityksen jarjestely (1948) 299 Yleissopimus nro 89: Teollisuudessa tyoskentelevien naisten yotyo (muutettu v. 1948) 303 YLeissopimukseen nro 89 (muutettu v. 1948) liittyvii pöytäkirja: Naisten yötyö (1990) 305 Yleissopimus nro 90: Lasten ja nuorten henkilöiden yotyo teollisuudessa (muutettu v. 1948) 307 Yleissopimus nro 91: Merenkulkijain palkallinen loma (muutettu v. 1949) 310 Yleissopimus nro 92: Laivavaen asunnot aluksessa (muutettu v. 1949) 314 Yleissopimus nro 93: Palkat, tyoaika aluksessa ja miehitys (muutettu v. 1949) 325 Yleissopimus nro 94: Tyolausekkeet välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on 334 sopimuspuolena (1949) Yleissopimus nro 95: Palkansuojelu (1949) 337 Yleissopimus nro 96: Maksulliset tyonvalitystoimistot (muutettu v. 1949) 341 Yleissopimus nro 97: Muuttavat tyontekijat (muutettu v. 1949) 345 Yleissopimus mo 98: Järjestaytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden 355 soveltaminen (1949) Yleissopimus nro 99: Maatalouden minimipalkkojen miuiräämismenetelmä (1951) 357 Yleissopimus mo 100: Samanarvoisesta tyosta miehilleja naisille maksettava saina palkka 359 (1951) Yleissopimus nro 101: Maatalouden palkalliset lomat (1952) 361 Yleissopimus nro 102: Sosiaaliturvan vähimmäistaso (1952) 364 Yleissopimus nro 103: Aitiyssuojelu (muutettu v. 1952) 384 Yleissopimus mo 104: Niiden rangaistusseuraamusten kumoaminen, joita on kaytetty 388 alkuasukastyontekijoiden rikkoessa tyosopimuksen (1955) Yleissopimus nro 105: Pakkotyon poistaminen (1957) 389 Yleissopimus nro 106: Viikkolepo kauppaliikkeissa ja toimistoissa (1957) 390 Yleissopimus nro 107: Itsenäisissä maissa alkuasukkaina ja muiden heimoasteella tai vastaavissa 394 oloissa elävien väestoryhmien suojeluja sulauttaminen (1957) Yleissopimus nro 108: Merenkulkijain kansalliset henkilollisyystodistukset (1958) 401 Yleissopimus nro 109: Palkat, tyoaika aluksessa ja miehitys (muutettu v. 1958) 403 Yleissopimus nro 110: Plantaasitydntekijain tyoolot (1958) 413 Yleissopimukseen nro 110 (1958) liittyvä pöytäkirja: Plantaasityontekijain tyoolot (1982) 431 Yleissopimus nro 111: Tyomarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessa tapahtuva syrjinta 433 (1958) Yleissopimus iwo 112: Kalastajien aim tyohonpaasyika (1959) 435 Yleissopimus mo 113: Kalastajien läakarintarkastus (1959) 436 Yleissopimus nro 114: Kalastajien tyosopimukset (1959) 438 Yleissopimus nro 115: Tyontekijäin suojaaminen ionisoivalta sateilyltä (1960) 441

10 Yleissopimus nro 116: Loppuartikiojen muuttaminen (1961) 444 Yleissopimus nro 117: Sosiaalipolitiikan perustavoitteetja vaatimukset (1962) 446 YJeissopimus uro 118: Samanlaisen sosiaaliturvan myontäminen ulkomaalaisille kuin maan 451 omille kansalaisille (1962) Yleissopimus nro 119: Koneiden varustaminen suojalaitteilla (1963) 456 Yleissopimus nro 120: Kauppa- ja toimistotyon terveysolot (1964) 461 Yleissopimus nro 121: Tyovammatapauksissa myonnettavat edut (1964) 464 Yleissopimus nro 122: Ty011isyyspolitiikka (1964) 475 Yleissopimus nro 123: Maanpinnanalaisiin toihin kaivoksiin paasemiseksi vaadittu 476 vähimmäisikä (1965) Yleissopimus nro 124: Lääkärintarkastus, jolla todetaan nuorten henkilöiden soveltuvuus 478 maanpinnanalaisiin tdihin kaivoksissa (1965) Yleissopimus nro 125: Kalastajien patevyyskirjat (1966) 480 Yleissopimus nro 126: Laivaväen asunnot kalastusaluksessa (1966) 484 Yleissopimus nro 127: Tyontekijan kannettavaksi tarkoitetun taakan enimmäispaino (1967) 494 Yleissopimus mo 128: Tyokyvyttomyys-, vanhuus- jaja1keenjäneiden etuudet (1967) 496 Yleissopimus nro 129: Maatalouden ammattientarkastus (1969) 511 Yleissopimus nro 130: Lääkintthuolto ja päivaraha (1969) 518 Yfeissopimus nro 131: Vahinunäispalkkojen määrääminen erityisesti kehitysmaat huomioon 50 ottaen (1970) Yleissopimus nro 132: Palkalliset vuosilomat (muutettu v. 1970). 532 Yleissopimus nro 133: Laivaväen asunnot aluksessa (ttiydentavat maaraykset) (1970) 536 Yleissopimus nro 134: Merenkulkijain tyotapaturmien torjunta (1970) 543 Yleissopimus mo 135: Tyontekijain edustajien suojelu yrityksessa ja heidän toimintansa 546 helpottaminen (1971) Yleissopimus nro 136: Suojelu bentseenimyrkytysvaaroilta (1971) 548 Yleissopimus uro 137: Satamissa kaytettyjen uusien lastinkasittelymenetelmien sosiaaliset 551 vaikutukset (1973) Yleissopimus nro 138: Tyohon päasemiseksi vaadittava vähimmäisikä (1973) 553 Yleissopimus nro 139: Tyonteon yhteydessä syopäa synnyttavist aineista ja tekijöista 558 aiheutuvien vaarojen torjunta ja valvonta (1974) Yleissopimus nro 140: Taloudellisesti tuettu opintovapaa (1974) 560 Yleissopimus nro 141: Maaseudun tyontekijajärjestotja niiden osuus taloudellisessaja 562 sosiaalisessa kehityksesst (1975) Yleissopimus nro 142: Ammatinvalinnanohjauksen ja ammattikoulutuksen osuus kehitettäessä 564 inhimillisiä voimavaroja (1975) Yleissopimus uro 143: Siirtolaisuuteen liittyvat vaarinkäytokset sekä ulkomaalaisten 566 tyontekijoiden yhtäthisten mandollisuuksien ja yhffihuisen kohtelun edistäminen (1975) YLeissopimus nro 144: Kolmikantaneuvottelut, joiden tarkoituksena on edistää tyott koskevien 570 kansainvalisten normien noudattamista (1976)

11 Yleissopimus nro 145: Merenkulkijain jatkuva tyi11istaminen (1976) 572 Yleissopimus mo 146: Merenkulkijain palkallinen vuosiloma (1976) 574 Yleissopimus nro 147: Kauppa-aluksissa noudatettava vähimmäistaso (1976) 578 Yleissopimukseen nro 147(1976) liittyvä pöytäkirja: Kauppa-aluksissa noudatettava 582 vähimmäistaso (1996) Yleissopimus nro 148: Työntekijoiden suojaaminen tyoymparistossa esiintyvien ilman 584 epapuhtauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaaroilta (1977) Yleissopimus nro 149: Sairaanhoitohenkilöston tyo sekä tyo- ja elinolot (1977) 589 Yleissopimus nro 150: Tyoasiainhallinnon rooli, tehtävätja organisaatio (1978) 591 Yteissopimus nro 151: Julkisen sektorin jarjestaytymisoikeuden suojelu ja palvelussuhteen 594 ehtojen maaraamismenettely (1978) Yleissopimus nro 152: Tyoturvallisuusja terveys satamatyössä (1979) 597 Yleissopimus nro 153: Tyo- ja lepoajat maantiekuljetuksissa (1979) 608 Yleissopimus nro 154: Kollektiivisen neuvottelumenettelyn edistäminen (1981) 612 Yleissopimus nro 155: Tyoturvallisuusja terveys sekä tyoymparisto (1981) 614 Yleissopimus nro 156: Perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyontekijoiden 619 samanlaiset mandollisuudet ja yhdenvertainen kohtelu (1981) Yleissopimus nro 157: Sosiaaliturvaoikeuksien sailyttamista koskevan kansainv1isen 622 järjestelmän perustaminen (1982) Yleissopimus nro 158: Tyonantajan toimesta tapahtuva palvelussuhteen päättaminen (1982) 630 Yleissopimus uro 159: Ammatillinen kuntoutus ja tyollistitminen (vajaakuntoiset henkilot) 635 (1983) Yleissopimus nro 160: Tyotilastot (1985) 637 Yleissopimus nro 161: Tyoterveyshuolto (1985) 641 Yleissopimus iwo 162: Turvallisuus asbestin käytössa (1986) 645 Yleissopimus nro 163: Merenkulkijoiden viihtyvyys ja hyvinvointi merellä ja satamissa (1987) 651 Yleissopimus nro 164: Merenkulkijoiden terveyden- ja sairaanhoito (1987) 653 Yleissopimus nro 165: Merenkulkijoiden sosiaaliturva (muutettu v. 1987) 659 Yleissopimus iwo 166: Merenkulkijoiden kotimatkaoikeus (muutettu v. 1987) 667 Yleissopimus nro 167: Turvallisuus ja terveys rakentamisessa (1988) 671 Yleissopimus nro 168: Tyollisyyden edistäminen ja tyottomyysturva (1988) 680 Yieissopimus nro 169: ltsenäisten maiden alkuperais- ja heimokansat (1989) 689 Yleissopimus nro 170: Tyoturvallisuus kemikaaleja käytettaessa (1990) 698 Yleissopimus nro 171: YOtyö (1990) 704 Yleissopimus nro 172: Hotellien, ravintoloiden ja vastaavien yritysten työolot (1991) 707 Yleissopimus uro 173: Tyontekijoiden saatavien turvaaminen tyonantajan 710 maksukyvyttomyystapauksessa (1992) Yleissopimus nro 174: Suuronnettomuuksien torjunta teollisuudessa (1993) 714 Yleissopimus nro 175: Osa-aikatyo (1994) 720

12 Yleissopimus nro 176: Terveysja turvallisuus kaivoksissa (1995) 723 Yleissophnus uro 177: Kotityö (1996) 729 Yleissopimus nro 178: Merenkulkijoiden tyo- ja elinolosuhteiden tarkastukset (1996) 731 Yleissopimus nro 179: Merenkulkijoiden työnvälitys (1996) 735 Yleissopimus nro 180: Merenkulkijoiden tyoaikaja alusten miehitys (1996) 738 Yleissopimus nro 181: Yksityiset tyiinvalitystoimistot (1997) 743 Yleissopimus nro 182: Lapsityon pahimpien muotojen kieltäminen ja valittömät toimet niiden 747 poistamiseksi (1999) Julkilausuma, joka koskee Kansainvilisen työjärjestön päämääriiä ja tehtäviä 749 (Philadelphian julistus, 1944) Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista (1998) 751 Lute I: Tavanmukaiset loppumääraykset 755 Lute II: Yleissopimusten soveltaminen emämaahan kuulumattomilla alueilla 757 Lute ifi: Luettelo Kansainvällsen työjärjestön yleissopimuksista ( ) 760 Lute 1V: Luettelo Kansainvälisen työjlirjestön suosituksista( ) 769

13 7 Yleissopimus nro I Työajan rajoittaminen teollisuusyrityksissä kandeksaksi tunniksi paivassä ja neljaksikymmeneksikandeksaksi tunniksi viikossa (1919)1 I artikia 1. Tähän sopimukseen nähden Iuetaan "teollisuusyritykshn" kuuluviksi erittainkin: Kaivokset, kivilouhimot ja muut tyot kivennäisten eristämiseksi maasta. Teollisuudet, joissa esineitä valmistetaan, muunnetaan, puhdistetaan, korjataan, koristellaan, viimeistellään, valmistellaan myytaviksi, puretaan tai hävitetään tai joissa raaka-aineita muovataan tosiin muotoihin, tähan luettuna laivanrakennus sekä sahkon ynna kaiken muun kayttovoiman synnyttaminen, muuntaminen ja siirtäminen. Rakennuksen, rautatien, raitiotien, sataman, telakan, aallonmurtajan, kanavan, sisavesiliikennettä varten olevan laitteen, tien, tunnelin, sillan, maasillan, Iikajohdon, viemärin, kaivon, sähkolennätin-, puhelin-, sähkö-, kaasu- ja vesilaitoksen ynna muiden samantapaisten laitteiden rakentaminen, uusiminen, kunnossapito, korjaus, muuntaminen ja hajottaminen ynnä valmistus- ja perustustyo jotakin sellaista tyota tai laitetta varten. Matkustajain tai tavaran kuijetus maanteitse, rautateitse, meritse tai sisävesitse tähän luettuna tavaran kasittely satamissa, laitureilla, telakoissa sekä varastohuoneissa, lukuun ottamatta käsin tapahtuvaa tavaranku Ijetusta. 2. Tyon jarjestelya varteri men- ja sisävesiliikenteessä pidetaan erityinen konferenssi, jonka tulee paattaa sellaista Iiikennettä koskevista maarayksista. 3. Kussakin maassa maäraa asianomainen viranomainen rajan, joka erottaa teollisuuden kau pasta ja maanviljelyksesta. 2 artikla Julkisessa tai yksityisessa teollisessa yrityksessa tai sen yhteydessa olevassa tyossa tyoskentelevien henkiloiden tyoaika älköon nousko yli kandeksan tunnin paivassa ja neljankymmenenkandeksan tunnin viikossa Iukuun ottamatta ynityksia, joissa ainoastaari samaan perheeseen kuuluvat henkilot tyoskentelevat seka ottaen huomloon seuraavat poikkeukset: Tamän sopimuksen maarayksia älkoon sovellettako henkiloihin, jotka ovat liikkeen valvojina tai johtajina, eikä luottamustoimissa oleviin henkiloihin. Milloin laki, tapa tal tyonantajain ja tyontekijain järjestojen valinen sopimus, tai milloin sehaisia jãrjestojä ei ole olemassa, tyonantajien ja tyantekijain edustajien välinen sopimus määräa tyoajan yhtena tai useampana paivana viikossa kandeksaa tuntia vahemmäksi, voidaan tyotuntimaaraa jãljellaolevina yukon paivina asianomaisen julkisen viranomaisen luvalla tal askenmainittujen järjestojen tai edustajien valisen sopimuksen nojalla korottaa yli kandeksan tunnin. Kandeksan tunnin paivittaista tyoaikaa ei kuitenkaan missaãn tapauksessa saa täman pykalan säannosten nojalla ylittaä muuta kuin yhdella tunnhlla. VuorotOissa sallittakoon henkilön tyoskennellä enemman kuin kandeksan tuntia vuorokaudessa ja neljakymmentakandeksan tuntia vilkossa ellei tyotuntien keskimãärä kolmen yukon aikana tal sitä lyhyempanä jaksona nouse yli kandeksan tunnin vuorokaudessa ja neljankymmenenkandeksan tunnin viikossa. 1 Voimaantulopaiva:

14 8 3 artikla TyOaikaa voidaan pidentaa yli toisessa artikiassa maaratyn ajan, milloin tapaturma on sattunut tal on uhkaamassa, tal milloin on tarpeen tehda kiireehistä työtä koneistossa tai kalustossa, tal "force majeure" tapauksissa, mutta ainoastaan siinä määrin kuin on valttämatontä, jotta yrityksen säann011inen tyo estetaan huomattavasti hairiytymasta. 4 art/k/a Toisessa artikiassa maarattya pisinta tyoaikaa pidennettakoon myoskin sellaisissa toissä, joiden Iaatu vaatii yhtajaksoista toimintaa tyovuoroja kayttaen, ehdoha että tyotuntien Iukumäära ei keskimaärin nouse yli viidenkymmenenkuuden tunnin vilkossa. Tältainen tyoajan saannostely aikoon missään tapauksessa vaikuttako Iepopaiviin, joita kansahinen laki mandollisesti on saätänyt sellaisen tyon tekijöille vflkoittaisen Iepopaivan asemesta. 5 artikla Poikkeuksellisissa tapauksissa, joihin toisessa artikiassa olevia maarayksia ei tunnustettavasti voida sovelluttaa, mutta ainoastaan sellaisissa tapauksissa, annettakoon tyonantajien ja tyontekijoiden järjestöjen välisille sopimuksille, jotka koskevat paivittaisen tyoajan rajoittamista pitemman ajanjakson aikana, IaHlinen voima, jos hallitus, jonka hyvaksyttavaksi ne ovat alistettavat, nun maaraa. Keskimäarainen vilkoittainen tyotuntimaara alkoon missaan tapauksessa nousko yli 48 tunnin jokaista viikkoa kotiti, jonka kuluessa tällainen sopimus on voimassa. 6 art/k/a 1. Julkinen viranomainen määrää teollisuusyrityksuin nähden: Sellaiset pysyvaiset poikkeukset, jotka sallitaan valmistelu- ja viimeistelytyossa, jota ei milläan muotoa voida tehdä Iiikkeen saännohisena tyoaikana, tai sellaislin maarattyihin tyontekijaryhmuin nähden, joiden tyo on olennaisesti vain aika ajoin tehtävää. Seflaiset satunnaiset poikkeukset, joita sallitaan erittäin kiireellisissä toissa. 2. Tällaisia maarayksia annettakoon vasta sen jälkeen kun on kuultu asianomaisia tyonantajien ja tyontekoiden jarjestojä, jos niitä on olemassa. Ylituntien suurin määrä on tälloin määrättäva erikseen kussakin tapauksessa, ja maksun ylityosta tulee ofla vähintään 25 % korkeampi kuin vakinainen palkka. 7 art/k/a 1. Kunkin hallituksen on annettava kansainväliselle tyotoimistolle: Luettelo toistä, jotka katsotaan ehdottomasti keskeytymattomiksi sillä tavoin kuin neljannessa artikiassa mainitaan. Taydelliset tiedot viidenriessä artikiassa olevien maaraysten mukaan tehdyista sopimuksista. C) Täydelliset tiedot kuudennen artikian mukaan annetuista säännoksista sekä nilden soveltamisesta. 2. Kansainvalisen tyotoimiston on annettava näistä tiedoista vuotuinen selonteko kansainvälisen tyojarjestan yleiselle konferenssille. 8 art/k/a 1. Täman sopimuksen maaraysten taytantoonpanon helpottamiseksi on vaadittava, että jokainen tyonantaja:

15 9 julkipanee ilmoitukset nakyvhle paikoille tyomaalle tai muulle sopivalle paikalle tai ilmoittaa muulla hallituksen hyvaksymalla tavalla ajan, milloin tyo aloitetaan ja Iopetetaan, sekä missä tehdään vuorotyota, mifloin kukin tyovuoro alkaa tai Ioppuu. Nama tyoajat on jarjestettävä siten, etta tyotuntien Iukumaara el nouse yli sen rajan, mikä tässä sopimuksessa on saadetty, ja siten ilmoitettuja tyoaikoja älkoon muutettako muuten kuin ettã muutos tehdään ja siitä ilmoitetaan seflaisella tavalla kuin hallitus on hyvaksynyt; ilmoittaa samaan tapaan kaikki sellaiset tyoajan vaiiiia pidettavat lepohetket, joita ei lueta tyoaikaan kuuluviksi; pitaa Iuetteloa, jonka muodon kunkin valtion laki tai asetukset Iahemmin maäraavät, kaikista ylityotunneista, joita tehdaän tämän sopimuksen 3:nnen ja 6:nnen artikian nojalla. 2. HenkilOn tyossa pitamista a) kohdassa maaratyn tyoajan yli tahi b) kohdassa maärattyina valiaikoina on katsottava rikokseksi lakia vastaan artiklat: Koskevat ainoastaan Japania, Brittiläista Intiaa, Kiinaa, Persiaa, Siamia, Kreikkaa ja Romaniaa. 14 artikla Sodan tai muun hätätilan sattuessa, joka uhkaa maan turvallisuutta, olkoon hallituksefla olkeus mâärätä, ella tämän sopimuksen säännokset eivät ole toistaiseksi voimassa. *** 15 artikla: Ratifioinnit: tavanmukainen Ioppumaarays (katso lute I). 16 artikla: Soveltaminen emamaahan kuulumattomiin alueisiin (katso lute II) artiklat: Voimaantulo välittomästi kanden jasenvaltion ratifiointien rekisteröimisen jälkeen. Muiden jasenvaltiolden osalta voimaantulo silloin kun niiden ratiflointi on rekisteroity. 19 artikla: Ratifiolvien jasenvaltioiden on saatettava yleissopimuksen maaraykset voimaan viimeistäan heinäkuun I paivanä artikla: Irtisanominen: kuten tavanmukaisen irtisanomista koskevan loppumaarayksen I kohta (katso lute I). 21 artikla: Uudistamistarpeen tutkinta: tavanmukainen Ioppumaärays (katso lute I). 22 artikla: Todistusvoimaiset tekstit: tavanmukainen loppumaarays (katso lute I). Suomi ei ole ratifioinut yleissopimusta. Hallituksen esitys: 44/1921

16 10 Yleissopimus nro 2 Työttömyys (1919)' I artikia Jokaisen jasenvaltion, joka ratifioi tamän sopimuksen, tulee ilmoittaa kansainväliselle tyotoimistolle nun lyhyin valiajoin kuin mandollista ja vahintäan joka kolmas kuukausi kaikki saatavissa olevat tilastohiset tai muut tiedot tyottomyydesta sekä toimenpiteet, joihin on ryhdytty tal aiotaan ryhtya tyottomyyden vastustamiseksi. Mikäli mandollista, on mainitut tiedot koottava siksi ajoissa, että sellainen ilmoitus voidaan tehdä kolmen kuukauden kuluessa sen ajanjakson jalkeen, johon se kohdistuu. 2 artikla Jokaisen jäsenvaltion, joka ratifiol tamän sopimuksen, on jarjestettävä julkisia maksuttomia tyonvälitystoimistoja, jotka ovat keskusviranomaisen valvonnan alla. Komiteoja, joihin kuuluu sekä tyonantajain etta tyontekijain edustajia, on asetettava antamaan neuvoja kaikessa, mikä koskee näiden toimistojen toimintaa. Missä on olemassa sekä julkisia että yksityisiä maksuttomia työnvalitystoimistoja, on ryhdyttava toimenpiteisiin niiden yhteistoiminnan järjestämiseksi yhdenmukaisesti koko maassa. Kansainvalisen tyotoimiston on jarjestettava en maiden tyonvalityslaitosten välinen yhteistyo asianomaisten valtioitten kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. 3 artikla Kansainvälisen tyojarjeston jäsenvaltioitten, jotka ratifioivat täman sopimuksen ja jotka ovat järjestaneet tyottomyysvakuutuksen, on keskinäisilla sopimuksilla saatettava voimaan sellainen jãrjestely, että jäsenvaltion työntekijät, jotka ovat tyossa toisen jasenvaltion alueella, pääsevat osallisiksi samoista tyottomyysvakuutuseduista kuin jälkimmäisen jäsenvaltion omat tyontekijat. *** 4 artikia: Ratifioinnit: tavanmukainen Ioppumaarays (katso lute I). 5 artikia: Soveltaminen emamaahan kuulumattomiin alueisiin (katso lute II). 6-7 artiklat: Voimaantulo välittomästi kolmen jäsenvaltion ratifiointien rekisteroimisen jalkeen. Muiden jäsenvaltioiden osalta voimaantulo silloin kun niiden ratiflointi on rekisteroity. 8 artikla: Ratifioivien jasenvaltioiden on saatettava yleissopimuksen maaraykset voimaan viimeistään heinakuun I paivana artikla: Irtisanominen: kuten tavanmukaisen irtisanomista koskevan loppumaarayksen I kohta (katso lute I). 10 artikla: Uudistamistarpeen tutkinta: tavanmukainen Ioppumäaräys (katso lute I). 1 Voimaantulopaiva:

17 11 artikla: Todistusvoimaiset tekstit: tavanmukainen Ioppumäarãys (katso lute I). 11 Suomi on ratifloinut yleissopimuksen vuonna Hallituksen esitykset: 58/1920 ja 44/1921 Saadoskokoelma: 176/1921 Sopimussarja: 2/1921

18 12 Yleissopimus nro 3 Naisten pitäminen työssä ennen Lapsen synnyttämistä ja sen jälkeen (1919)' I artikia 1. Tahän sopimukseen nähden Iuetaan "teoi1isuusyrityksiin kuuluviksi erittainkin: Kaivokset, kivilouhimot ja muut tyot kivennäisten eristämiseksi maasta. Teollisuudet, joissa esineitä valmistetaan, muunnetaan, puhdistetaan, korjataan, koristellaan, viimeistellaän, valmistellaan myytaviksi, puretaan tai hävitetään tal joissa raaka-aineita muovataan toislin muotoihin, tahan luettuna laivanrakennus sekä sähkön ynna kaiken muun kayttovoiman synnyttaminen, muuntaminen ja siirtäminen. Rakennuksen, rautatien, raitiotien, sataman, telakan, aallonmurtajan, kanavan, sisävesiliikennettä varten olevan laitteen, tien, tunnelin, sloan, maasillan, Iikajohdon, viemärin, kaivon, sähkolennätin-, puhelin-, sähko-, kaasu- ja vesilaitoksen ynna muiden samantapaisten laitteiden rakentaminen, uusiminen, kunnossapito, korjaus, muuntaminen ja hajottaminen ynnä valmistus- ja perustustyo jotakin sellaista tyota tal laitetta varten. Matkustajain tai tavaran kuijetus maanteitse, rautateitse, meritse tai sisävesitse, tähän luettuna tavaran käsittely satamissa, laitureilla, telakoissa seka varastohuoneissa, Iukuun otta matta käsin tapahtuvaa tavaran kuijetusta. 2. Tähän sopimukseen nanden luetaan kaupalliseksi yritykseksi kaikki ne paikat, joissa esineita myydaän tai joissa harjoitetaan kauppaa. 3. Kussakin maassa määrää asianomainen viranomainen rajan, joka erottaa teollisuuden ja kaupan maanviljelyksestä. 2 artikla Tässä sopimuksessa ymmarretaan "naisella" jokaista naispuolista henkilöä, katsomatta ikäan tal kansallisuuteen sekä onko henkilo naimisissa vai naimaton, ja "lapsella" jokaista lasta, olipa han syntynyt avioliitossa tai avioliiton ulkopuolella. 3 artikla Jokaisessa yleisessä tai yksityisessä teolhsuus- tal kauppayrityksessa tal slihen kuuluvassa tyossä, paitsi yrityksissa, joissa ainoastaan samaan perheeseen kuuluvat henkilot tyuskentelevät, nainen alkoon tehko tyota kuuden ensimmaisen yukon aikana synnytyksen jalkeen; olkoon olkeutettu jättamäan tyonsa näyttämälla Iaakarintodistuksen, joka osoittaa, etta synnytys Iuultavasti tulee tapahtumaan kuuden yukon kuluessa; C) olkoon oikeutettu ollessaan poissa tyosta a) ja b) kohdissa mainituista syista saamaan avustuksen, joka on riittävä seka hanen itsensä ella lapsen taydelliseen ja terveyden vaatimuksia vastaavaan yllapitoon. Täma avustus on suoritettava joko yleisistä varoista tai vakuutusjärjestelmää kayttaen, ja sen suuruuden mäarää tarkemmin asianomainen viranomainen kussakin maassa, minkä ohessa nainen on olkeutettu saamaan vapaasti Iäakärin tai katilun hoitoa. Lääkarin tal kätilon erehdys aikaan nähden, jolloin synnytyksen piti tapahtua, alkoon estäko naista saamasta puheenaolevaa avustusta siitä paivasta lukien, jolloin todistus on päivatty slihen paivaan asti, jolloin synnytys tapahtuu; d) olkoon olkeutettu, itse imettaessään Iastaan, saamaan puoli tuntia lomaa kandesti paivassa tyon aikana tata tarkoitusta varten. I Voimaantulopaiva: Yleissopimus muutettiin vuonna 1952 yleissopimuksella nro 103.

19 13 4 artikla MiUoin nainen on poissa tyostaãn täman sopimuksen kolmannen artikian a) ja b) kohtien perusteella tal pysyy pois tyostaan pitemman ajan sairauden takia, jonka Iääkäri on todistanut johtuneen raskauden tilasta tai synnytyksesta ja joka tekee hänet tyohon kykenemattomäksi, älköön tyonantajalla olko laillista oikeutta erottaa häntä sellaisen poissaolon aikana tyosta ennen kuin hänen poissaoloaikansa nousee yli pisimman ajan, jonka kunkin maan asianomainen viranomainen mãarää, eikä myoskaan oikeutta irtisanomiseen sellaisena aikana, että irtisanominen tuilsi voimaan sellaisen poissaolon kestäessä. 5 artikla: Ratifioinnit: tavanmukainen Ioppumaaräys (katso lute I). 6 artikla: Soveltaminen emamaahan kuulumattomiin alueisiin (katso lute II). 7-8 artiklat: Voimaantulo välittomästi kanden jäsenvaltion ratiflointien rekisteroimisen jalkeen. Muiden jäsenvaltioiden osalta voimaantulo silloin kun nhiden ratifiointi on rekisteroity. 9 artikla: Ratifloivien jäsenvaltioiden on saatettava yleissopimuksen maaraykset voimaan viimeistään heinakuun I paivana artikla: Irtisanominen: kuten tavanmukaisen loppumaaraykseri I kohta (katso lute I). 11 artikla: Uudistamistarpeen tutkinta: tavanmukainen loppumaarays (katso lute I). 12 artikla: Todistusvoimaiset tekstit: tavanmukainen loppumäarays (katso lute I). Suomi ei ole ratifioinut yleissopimusta. Hallituksen esitys: 44/1921

20 14 Yleissopimus nro 4 Naisten käyttäminen yötyössä (1919)1 I artikia 1. Tähan sopimukseen nähden Iuetaan "teollisuusyrityksiin" kuuluviksi erittäinkin: Kaivokset, kivilouhimot ja muut tyot kivennaisten eristämiseksi maasta. TeolHsuudet, joissa esineitä valmistetaan, muunnetaan, puhdistetaan, korjataan, koristellaan, viimeisteuään, valmistellaan myytaviksi, puretaan tai hävitetään tai joissa raaka-aineita muovataan toislin muotoihin, tähän luettuna laivanrakennus sekä sahkon ynna kaiken muun kayttovoiman synnyttaminen, muuntaminen ja siirtäminen. C) Rakennuksen, rautatien, raitiotien, sataman, telakan, aallonmurtajan, kanavan, sisävesiliikennettä varten olevan laitteen, tien, tunnelin, sillan, maasillan, Iikajohdon, viemarin, kaivon, sahkolennätin-, puhelin-, sähko-, kaasu- ja vesilaitoksen ynna muiden samantapaisten laitteiden rakentaminen, uusiminen, kunnossapito, korjaus, muuntaminen ja hajottaminen ynna valmistus- ja perustustyo jotakin sellaista tyota tai laitetta varten. 2. Kussakin maassa määrää asianomainen viranomainen rajan, joka erottaa teollisuuden kaupasta ja maanviljelyksesta. 2 artikla Tässä sopimuksessa käsitetaän sanalla "yo" ainakin yhdentoista tunnin yhtamittaista ajanjaksoa, johon sisaltyy aika kb 1O:stä illalla kb 5:een aamulba. Niissa maissa, joissa naisten kaytto yotyossa teollisuusammateissa ei ole toistaiseksi valtion taholta saannostelty, voi hallitus määrata, että sanalla "yo" valiaikaisesti ja korkeiritaan kolmen vuoden aikana on ymmarrettava ainoastaan kymmenen tunnin ajanjaksoa, johon sisaltyy aika kb 1O:stä ilbaha kb 5:een aamulba. 3 artikla Naisia, katsomatta heidan ikäansä, älkoon kaytettako tyossa yon aikana missään julkisessa tai yksityisessa teollisuusyrityksessa tai sen yhteydessa olevassa tyossa, paitsi yrityksessa, jossa tyoskentebevat ainoastaan saman perheeseen kuubuvat henkiböt. 4 artikla Kolmatta artiklaa älköön sovellettako: "Force majeure" tapauksissa, jolloin tyossa tapahtuu keskeytys, mitä oh mandoton edeltäkäsin aavistaa ja mikä ei ole Iuonteeltaan uudistuva. Tapauksissa, milboin tyo koskee raaka-aineita tahi valmistuksen alaisia aineita, jotka voivat nopeasti pilaantua, ja yotyo on välttämäton seblaisten raaka-aineitten saibyttamiseksi turmebtumasta. 5 artikla: Koskee ainoastaan bntiaa ja Siamia. 1 Voimaantulopaiva: Yleissopimus muutettiin vuonna 1934 yleissopimuksella nro 41, vuonna 1948 yleissopimuksella mo 89 ja vuonna 1990 yleissopimuksella nro 171 (katso myos yleissopimukseen nro 89 liittyvä poytakirja vuodelta 1990).

21 15 6 artikla Teollisuusyrityksissa, jotka ovat riippuvia vuodenajoista, sekä kaikissa tapauksissa, jolloin poikkeukselliset olosuhteet nun vaativat, rajoitettakoon 3 artikkelissa saadetty yoaika 60 vuorokauden aikana vuodessa 1O:ksi tunniksi. 7 artikla Maissa, joissa ilmasto tekee tyon paivaua erikoisen vahingolliseksi terveydelle, noudatettakoon Iyhempaa yoaikaa kuin mitä edeuisissä artikloissa on saadetty, ehdolla että tämä korvataan paivan aikana annettavalla vastaavalla lepoajalla. *** 8 artikla: Ratifloinnit: tavanmukainen Ioppumaarays (katso lute I). 9 artikla: Soveltaminen emämaahan kuulumattomiin alueisiin (katso lute II) artiklat: Voimaantulo vähttömästi kanden jasenvaltion ratiflointien rekisteroimisen jälkeen. Muiden jasenvaltioiden osalta voimaantulo silloin kun niiden ratifiointi on rekisteroity. 12 artikla: Ratifloivien jäsenvaltioiden on saatettava yleissopimuksen maaraykset voimaan viimeistaan heinäkuun 1 paivanä artikla: Irtisanominen: kuten tavanmukaisen Ioppumäarayksen I kohta (katso lute I). 14 artikla: Uudistamistarpeen tutkinta: tavanmukainen loppumaarays (katso lute I). 15 artikla: Todistusvoimaiset tekstit: tavanmukainen Ioppumaarays (katso lute I). Suomi ei ole ratifloinut yleissopimusta. Hallituksen esitykset: 44/1921 ja 52/1927

22 16 YleIssopimus nro 5 Aim ikäraja lapsille teollisuustyössä (1919)' I artikia 1. Tähän sopimukseen nähden Iuetaan "teollisuusyrityksiin" kuuluviksi erittäinkin: Kaivokset, kivilouhimot ja muut tyot kivennäisten eristämiseksi maasta. Teollisuudet, joissa esineitä valmistetaan, muunnetaan, puhdistetaan, korjataan, koristehaan, viimeistellaan, valmistellaan myytaviksi, puretaan tai hävitetään tai joissa raaka-aineita muovataan toisiin muotoihin, tähän luettuna laivanrakennus sekä sähkön ynna kaiken muun kayttovoiman synnyttaminen, muuntaminen ja siirtäminen. C) Rakennuksen, rautatien, raitiotien, sataman, telakan, aallonmurtajan, kanavan, sisävesiliikennettä varten olevan laitteen, tien, tunnelin, sillan, maasillan, Iikajohdon, viemärin, kaivon, sähkolennatin-, puhelin-, sähko-, kaasu- ja vesilaitoksen ynna muiden samantapaisten laitteiden rakentaminen, uusiminen, kunnossapito, korjaus, muuntaminen ja hajottaminen ynna valmistus- ja perustustyo jotakin sellaista tyota tai laitetta varten. d) Matkustajain tai tavaran kuijetus maanteitse tai rautateitse tahi sisavesitse, tähän luettuna tavaran kasittely satamissa, laitureilla, telakoissa seka varastohuoneissa, Iukuun ottamatta käsin tapahtuvaa tavarankuijetusta. 2. Kussakin maassa määrää asianomainen viranomainen rajan, joka erottaa teollisuuden kaupasta ja maanviljelyksesta. 2 artikia Neljaatoista vuotta nuorempia lapsia alköon kaytettako tyossa missään yleisessa tai yksityisessa teollisessa yrityksessä tahi sen yhteydessa olevassa tyossa, paitsi milloin ainoastaan samaan perheeseen kuuluvat henkilot tyoskentelevat sellaisessa yrityksessa. 3 artikla Toisen artikian maarayksia alköön sovellettako ammattikouluissa oleviin Iapsiin, edellyttaen että sellainen tyo on julkisen viranomaisen hyvaksyma ja valvoma. 4 artikla Helpottaakseen tämän sopimuksen maaraysten noudattamisen valvontaa vaaditaan, että jokainen teollisuustyonantaja pitaa Iuetteloa kaikista kuuttatoista vuotta nuoremmista henkiloistä, jotka ovat hänen palveluksessaan, sekä niiden syntymapaivastã. 5-6 art/k/at: Koskevat ainoastaan Japania ja Intiaa. 7 artikla: Ratifioinnit: tavanmukainen Ioppumaarays (katso lute I). 8 art/k/a: Soveltaminen emamaahan kuulumattomiin alueisiiri (katso lute II). I Voimaantulopaiva: Yleissopimus muutettiin vuonna 1937 yleissopimuksella nro 59 ja vuonna 1973 yleissopimuksella nro 138.

Nro25OB KANSAINVALISEN TYOJARJESTON. Toimittanut HeIinä Melkas ILO:N YLEISSOPIMUKSET. Osa II (v. 1952-1999) RECEIVED SUOMEN ILO-NEUVOTTELUKUNTA

Nro25OB KANSAINVALISEN TYOJARJESTON. Toimittanut HeIinä Melkas ILO:N YLEISSOPIMUKSET. Osa II (v. 1952-1999) RECEIVED SUOMEN ILO-NEUVOTTELUKUNTA Tyohallinnon julkaisu RECEIVED 6 SE? 2505 JLO Inrnat1o,iaI Labour Office INFORj Nro25OB Toimittanut HeIinä Melkas KANSAINVALISEN TYOJARJESTON ILO:N YLEISSOPIMUKSET Osa II (v. 1952-1999) SUOMEN ILO-NEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan unionin edun vuoksi, työturvallisuutta kemikaaleja

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO

KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO KANSAINVÄLINEN TYÖJÄRJESTÖ ILO Kaikki ihmiset, katsomatta rotuun, uskontoon tai sukupuoleen, ovat oikeutettuja työskentelemään aineellisen hyvinvointinsa ja henkisen kehityksensä hyväksi vapaissa ja taloudellisesti

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ ILO-asiakirja 3/2007 KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISBN 978-952-490-150-5 ISSN 0782-3290 Käsikirja Kansainvälisen

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 291 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) lisäpöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä

European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä European Mobility työssäoppimissopimus Sopimus koskien oppisopimuskoulutusta suomalaisessa yrityksessä Johdanto Työssäoppiminen on pääasiallisin osa oppisopimuskoulutusta. Se on tutkintojen perusteiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa

HE 136/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain. edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa HE 136/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merityöaikalain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain soveltamisalaa ja soveltamisalapoikkeuksia

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 21 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi sijoittajan ja valtion välisen sopimuspohjaisen sovittelun avoimuutta koskevan Yhdistyneiden

Lisätiedot

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä

Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkki ympäristö ja vastuullisuus käsi kädessä Joutsenmerkin tavoitteet Joutsenmerkki ohjaa ostajia tekemään ympäristön kannalta parempia päätöksiä tuottajia valmistamaan ympäristön kannalta parempia

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 27.5.2008 KOM(2008) 320 lopullinen 2008/0107 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan, Euroopan yhteisön edun vuoksi, kalastusalan

Lisätiedot

Laki nuorista työntekijöistä

Laki nuorista työntekijöistä Laki nuorista työntekijöistä N:o 998/1993 Muutokset: 687/1995, 408/1996, 859/1996, 16/1997, 754/1998, 57/2001 ja 746/2002 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan työhön, jota alle

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

U 49/2017 vp. Helsingissä 7 päivänä syyskuuta Työministeri Jari Lindström. Vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner

U 49/2017 vp. Helsingissä 7 päivänä syyskuuta Työministeri Jari Lindström. Vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI ( ) Neuvoston istunto. (Sisämarkkinat) Luxemburg, 21. kesäkuuta 1999

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI ( ) Neuvoston istunto. (Sisämarkkinat) Luxemburg, 21. kesäkuuta 1999 EUROOPAN UNIONI NEUVOSTO Bryssel, 2. heinäkuuta 1999 (12.08) (OR. f) 9432/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 41 MI 69 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI ( ) Neuvoston 2193. istunto (Sisämarkkinat) Luxemburg, 21. kesäkuuta

Lisätiedot

HE 36/1998 vp PERUSTELUT

HE 36/1998 vp PERUSTELUT HE 36/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdot~taan merimiesten vuosilomalakia muutettavaksi vuosilomalain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus.

Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus. Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus. Venäjän Tasavallan Kansankomisaarien Neuvosto ja Suomen Tasavallan Kansanvaltuuskunta ovat näiden vapaitten tasavaltain keskinäisen ystävyyden ja veljeyden

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA

ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA ILO KANSAINVÄLINEN TYÖTOIMISTO GENEVE KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ JA SOSIAALIPOLITIIKKAA KOLMIKANTAINEN PERIAATEJULISTUS, JOKA KOSKEE MONIKANSALLISIA YRITYKSIÄ

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 51/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimiesten vuosilomalakia. Pykälää työntekijän oikeudesta saada vuosilomansa

Lisätiedot

HE 119/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 119/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoimapalvelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapalvelulakia. Lain nojalla voidaan myöntää

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 232. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2003 N:o 232 236 SISÄLLYS N:o Sivu 232 Tasavallan presidentin asetus öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen (ETS 196) allekirjoittamisesta Euroopan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot