Matalapalkka-alojen taivas ja helvetti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matalapalkka-alojen taivas ja helvetti"

Transkriptio

1 Matalapalkka-alojen taivas ja helvetti Ilpo Airio 1 Jérôme Gautién ja John Schmittin toimittama teos Low-wage work in the wealthy world on jykevä ja lähes 500 sivun pituudessaan kirjaimellisesti tiiliskiven kokoinen teos. Kirjassa niputetaan laajan kansainvälisen yhteistyöprojektin tulokset yhteen. Projektin tavoitteena oli verrata Yhdysvalloissa tapahtuneita työmarkkinamuutoksia eri Euroopan maihin. USA:ta vertaillaan Tanskaan, Ranskaan, Saksaan, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan. Teos jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa maavertailun kohteena ovat kansalliset työmarkkinainstituutiot ja niiden merkitys matalapalkka-alojen olemassaoloon. Kirjan kantavana hypoteesina on, että juuri työmarkkinainstituutioiden rooli on ratkaisevaa sille kuinka paljon matalapalkkatyötä tehdään, millaisilla ehdoilla sitä teetetään ja ketkä sitä tekevät. Toisessa osassa tarkastellaan alakohtaisesti matalapalkkatyön esiintyvyyttä. Viisi vertailtavaa alaa ovat: vähittäiskauppojen myyjät, hotellien kerrospalvelijat, sairaaloiden hoitajat ja siivoojat, teurastamoiden ja makeistehtaiden työntekijät sekä puhelimella työtä tekevät (puhelinmyyjät, -vaihteet, -neuvojat jne.). Nämä alat ovat USA:ssa matalapalkkaisia. Maakohtaiset tutkijatiimit ovat tehneet samalla sapluunalla suunnitellut case-tutkimukset kyseisiltä aloilta, jolloin vertailtavuus on hyvää tasoa. Projektin laajuutta kuvaa se, että kirjan artikkeleilla on kaiken kaikkiaan 28 eri kirjoittajaa. Ensimmäisessä osassa pureudutaan siis yleisesti työmarkkinainstituutioihin ja niiden rooliin matalapalkka-alojen kehityksessä. Liikkeelle lähdetään yleiskuvalla kuuden 1 Ilpo Airio, VTT, erikoistutkija, KELA 59

2 Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2010 tutkimusmaan matalapalkka-alojen yleisyydestä, työolosuhteista ja elintasosta. Tämän jälkeen fokusta tarkennetaan työmarkkinatoimijoiden välisiin suhteisiin, lainsäädäntöön ja palkoista sopimiseen. Viimeisenä osiossa tarkastellaan työn tarjontapuolen instituutioiden merkitystä matalapalkkaalojen kehittymiseen. Yleiskuva matalapalkka-aloista ei tarjoa kovinkaan suuria yllätyksiä. USA on useimmilla tarkastelutavoilla mitaten hännänhuippu, kun taas Tanska osoittautuu maaksi, jossa matalapalkkaisuus on harvinaista, työolosuhteet ovat kunnolliset ja sosiaaliset tulonsiirrot sekä työsuhde-edut nostavat matalapalkkaisten elintasoa. Suurimmat yhtäläisyydet eri maiden väliltä löytyvät siinä, mitkä ryhmät (nuoret, naiset ja maahanmuuttajat) tekevät matalapalkkatöitä. Myös siirtymät matalapalkkatöiden ja työttömyyden välillä ovat kaikissa maissa sangen yleisiä. Ajatus siitä, että matalapalkkatyöt toimivat ponnahduslautana parempipalkkaisiin töihin ei saa kovinkaan suurta tukea missään tutkimusmaassa. Työmarkkinatoimijoiden välisiä suhteita, lainsäädäntöä ja palkoista sopimista tarkasteltaessa kaksi havaintoa nousee esiin. Ensinnäkin matalapalkka-alojen laajuus ja merkitys työmarkkinoilla on hyvin riippuvainen siitä kuinka kattavia ( inclusive ) palkkatason määrittelevät sopimukset ovat. Kattavien järjestelmien tekemät työmarkkinasopimukset hyödyttävät myös niitä työntekijöitä, joilla ei ole suurta neuvotteluvaltaa. Matalapalkka-alojen usein heikosti koulutetut ja ammattiyhdistyksiin kuulumattomat työntekijät pääsevät näin mukaan työehtosopimuksiin. Toinen havainto oli se, että kattamattomat järjestelmät sisältävät monia porsaanreikiä työnantajille, joiden avulla matalapalkkaaloja ylläpidetään ja jopa laajennetaan. Näitä ovat esimerkiksi yleisten työehtosopimusten piiriin kuulumattomien työsopimusten tekeminen tai työntekijäjärjestöjen työolojen valvonnan puute aloilla, joilla järjestäytymisaste on matala. Jopa kattavissa järjestelmissä porsaanreikiä löytyy ja niitä myös käytetään. Tutkijoiden mukaan tämä selittää sitä, miksi lähtökohtaisesti hyvin samankaltaisissa Euroopan maissa matalapalkka-alojen työntekijöiden asema saattaa vaihdella melkoisesti. Jopa maiden sisäinen variaatio on suurta riippuen paljolti siitä, onko kyseisellä alalla porsaanreikiä, joista kulkea. Instituutiot, jotka säätelevät työn tarjontaa ovat myös merkittävässä roolissa matalapalkka-alojen kannalta. Näitä instituutioita ovat mm. ansiotuloverotus, lastenhoidon järjestäminen, opintotuki ja varhaiseläkejärjestelmät. Nämä instituutiot eivät osoittaudu merkittäviksi maiden välisiä matalapalkkatyön tekemisen eroja selittäviksi tekijöiksi. Sen sijaan matalapalkkatyön sosiaalinen merkitys vaihtelee tarjontapuolen instituutioiden vuoksi eri maissa. Esimerkiksi Tanskassa matalapalkkatyön tekeminen on hyvin merkittävässä määrin nuorten (opiskelijoiden) tekemää, jolloin työn luonne on tuloja täydentävää ja kyseisessä työtehtävässä ei ole tarkoitus olla kuin tilapäisesti. Toisaalta esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa naisten tekemä osa-aikatyö matalapalkka-aloilla on hyvinkin tavallista, mikä on seurausta puolisoiden yhteisverotuksesta ja julkisen sektorin tarjoaman lasten päivähoidon puutteista. Tarjontapuolen instituutiot eivät täysin tue pienten lasten äitien kokopäivätyön tekemistä, mutta toisaalta kannustavat heitä hakeutumaan osa-aikaisiin työtehtäviin. Kirjan toinen osio keskittyy viiteen eri alaan, jotka Yhdysvalloissa ovat perinteisesti olleet matalapalkkaisia. Yleinen havainto on, että monet näistä aloista eivät ole Euroopassa varsinaisesti matalapalkkaisia, mutta suuntaus on viemässä Euroopan maita niin palkkauksen kuin yleisten työolosuhteiden 60

3 heikentymistä kohti. Tulokset viittaavatkin siihen suuntaan, että erityisesti Euroopassa työmarkkinat ovat suurien muutospaineiden alla. Vähittäiskaupan alalla matalapalkkatyöntekijöiden osuus vaihtelee hyvin paljon tutkittavissa maissa. Ranskassa heitä on alle viidennes kaikista työntekijöistä, kun taas esimerkiksi Isossa-Britanniassa lähes joka toinen vähittäiskaupan työntekijä on matalapalkkainen. Suuria eroja selitetään esimerkiksi kauppojen koolla (Ranskassa pieniä liikkeitä, Isossa-Britanniassa supermarketteja) ja kilpailutilanteella (kuinka oligopoliset markkinat ovat). Tutkijat kuitenkin päätyvät siihen, että suurin merkitys on kuitenkin sillä, miten kattavia työmarkkinainstituutiot ovat. Yhteenvetona tutkijat toteavat, että USA:ssa on ollut jatkuva ja yhtenäinen suuntaus, joka on heikentänyt vähittäiskaupan työntekijöiden työehtoja. Euroopan maat ovat seuranneet USA:n esimerkkiä, mutta suuntaus ei ole ollut yhtä jatkuvaa ja yhtenäistä. Hotellien kerrospalvelijoiden kohdalla puhutaan työstä, jonka siirtäminen muihin maihin ei ole mahdollista. Kova kansainvälinen kilpailu hotellialalla näkyy kuitenkin selvästi tutkimusmaissa. Hotellien kerrospalvelijat osoittautuvat kaikissa maissa erittäin huonoissa työolosuhteissa ja matalilla palkoilla työskenteleviksi. Myös heidän urakehitysmahdollisuutensa ovat kaikkialla heikot. Maiden institutionaaliset erot näkyvät lähinnä siinä, että esimerkiksi Tanskassa hotellien kerrospalvelijat ansaitsivat suhteessa maan mediaanipalkansaajiin edes kohtuullisesti. Kattavat työehtosopimukset auttoivat näin myös heikon neuvotteluaseman omaavia kerrospalvelijoita. Sairaaloiden hoitajat ja siivoojat osoittautuivat ryhmiksi, jotka jakoivat maita selvästi eri leireihin. Tanskassa, Ranskassa ja Alankomaissa nämä alat eivät kuuluneet matalapalkka-alojen piiriin. Saksassa sairaaloiden siivoojat olivat usein matalapalkkaisia, kun taas Isossa-Britanniassa ja USA:ssa molemmat ammattinimikkeet olivat selvästi matalapalkkaisia. Sairaaloiden rahoituksen kohdalla oli havaittavissa myös selviä eroja. USA:ssa sairaaloita rahoitetaan julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistelmällä (verotus, yksityiset sairausvakuutukset ja maksetaan lähtiessä kassalle ), kun taas Euroopassa sairaaloiden rahoitus on pääasiassa julkisen sektorin vastuulla joko verotuksen (Tanska ja UK) tai sosiaalivakuutuksen (Ranska, Saksa ja Alankomaat) kautta. Suuriin eroihin matalapalkka-asteessa selitys löytyy osittain siitä, että esimerkiksi Tanskassa sairaaloiden työntekijät ovat terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita, kun taas Isossa-Britanniassa ja USA:ssa käytetään erilaisissa avustavissa tehtävissä paljon työvoimaa, jolla on vähän tai ei lainkaan terveysalan koulutusta. Tutkijat havaitsivatkin, että sairaalat huolimatta niiden luonteesta julkisina ja voittoa tuottamattomina yksiköinä muistuttavat hyvin paljon maiden yksityisiä palvelutyömarkkinoita. Maat, joissa matalan tuottavuuden palvelutyöt ovat matalapalkkaisia, ovat sitä myös sairaaloissa. Myös kansallisilla terveydenhoitojärjestelmillä on merkitystä. Esimerkiksi USA:n yksityinen ja kovan kilpailun alla oleva terveydenhoitojärjestelmä pakottaa sairaalatkin hakemaan kustannussäästöjä työntekijöiden kustannuksella. Institutionaalisella kattavuudella on myös oma merkityksensä. Useissa Euroopan maissa sairaanhoitajat ovat ammatillisesti järjestäytyneitä ja he ovat onnistuneet neuvottelemaan kohtuullisen hyvät työehdot. Nämä työehdot hyödyttävät samalla muitakin sairaalatyöntekijöitä, kuten siivoojia. Ruoanjalostusalalta kirjaan on tapauksiksi valittu teurastamoiden ja makeistehtaiden työntekijät. Ensimmäinen ala on mies- ja toinen naisvaltainen kaikissa tutkimusmaissa. Näin pystyttiin vertailemaan, onko suku- 61

4 Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2010 puolella merkitystä alojen palkkojen muodostuksessa. Euroopan maiden väliset erot olivat jälleen merkittäviä. Isossa-Britanniassa ja Saksassa molemmat alat olivat matalapalkkaisia. Lisäksi varsinkin Saksassa alan firmat olivat siirtäneet tuotantoaan naapurimaihin, kuten Puolaan. Myös Alankomaissa lähtöpalkat olivat alhaiset, mutta molemmilla aloilla palkkakehitys työvuosien lisääntyessä oli melko suurta. Ranskassa ja Tanskassa teurastamo- ja makeistehdastyöntekijät eivät olleet matalapalkkaisia. Tanskan kohdalla syynä oli jälleen työmarkkinoiden institutionaalinen kattavuus. Ranskan kohdalla syyksi tutkijat päättelivät vahvan ruokakulttuurin, joka ylläpitää pieniä ja erikoistuneita yrityksiä. Myös isojen yritysten välinen kilpailu näkyy Ranskassa siinä, että osaavista työntekijöistä pidetään kiinni. Tanskassa ja Ranskassa alojen hyvää palkkatasoa selitti myös se, että työntekijöistä selvästi pienempi osa kuin muissa tutkimusmaissa oli siirtolaistaustaisia. Mahdollisista sukupuolien välisistä palkkaeroista ei juuri löytynyt havaintoja. Niin teurastamo- kuin makeistehdastyöntekijät olivat kaikissa maissa joko matalapalkkaisia tai sitten eivät. Teurastamoiden kohdalla havaittiin, että tuotannon alkupään raskaat paloittelutyöt, jotka olivat lähes täysin miesten tekemiä, olivat paremmin palkattuja kuin loppupään siistimistyöt, joissa naisten osuus oli jo selvästi suurempi. Tämä oli ainoa systemaattisempi havainto miehille maksettavasta raskaan työn lisästä. Viimeinen tutkittu ala oli puhelintyötä tekevät. Call center -työstä on viime vuosina tullut erittäin työllistävä ala maailmassa. Alun perin puhelintyö oli matalapalkkaista myyntityötä, mutta ala on laajentunut jatkuvasti suuntaan, jossa työntekijöiltä vaaditaan paljon tietotaitoa. Tutkijat keskittyivät kolmeen osa-alueeseen (pankkipalvelut, hyödykkeet ja alihankkijapalveluna tuotettavat puhelinpalvelut). Näiden osa-alueiden sisällä keskityttiin vain palvelu- tai myyntityöhön, joissa työntekijä vastaa asiakkaiden puheluihin. Tulosten mukaan maat jakautuivat niin palveluiden järjestämisen kuin matalapalkkaisuuden mukaan. Palveluiden järjestämisen kohdalla toisaalla olivat Tanska, Saksa ja Ranska, joissa puhelinpalvelijat hoitivat laajoja palvelukokonaisuuksia. Vastaavasti Alankomaissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa työntekijät tekivät useasti vain yhtä spesifiä palvelua. Kahdessa viimeksi mainitussa maassa työtehtäviä oli siirretty myös ulkomaille, mm. Intiaan, koska työpaikkojen siirtoa rajoittavaa kielimuuria ei ollut. Matalapalkkaisuuden mukaan Tanska ja Ranska olivat jälleen maita, joissa matalat palkat olivat harvinaisia. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että ala on molemmissa maissa suhteellisen pieni ja työntekijät hoitavat firmassa muitakin tehtäviä kuin puhelintyötä. Iso-Britannia ja USA olivat melko korkean matalapalkkaisuuden maita. Tehtävien yksinkertaisuus ja kilpailutus, jossa palveluita voidaan siirtää halpatyömaihin, olivat syinä alhaiseen palkkatasoon. Eniten matalapalkkaisuutta löytyi Alankomaista ja Saksasta. Alankomaiden kohdalla syynä olivat alan matalat kvalifikaatiovaatimukset ja työnantajien neuvottelemat edulliset työehtosopimukset. Saksan kohdalla syynä oli se, että alan työpaikat olivat suurelta osin alihankintatyönä tehtävää. Monet alihankintafirmat toimivat entisestä Itä-Saksasta käsin, eli alalla oli tapahtunut maan sisäistä työpaikkojen siirtoa halvan työvoiman alueille. Kaiken kaikkiaan Low-wage work in the wealthy world on hyvin kattava paketti matalapalkkatyöstä. Vaikka kansainvälisessä vertailussa ei Suomea löydy, niin pohjoismaisen ystävämme Tanskan mukanaolo ja sangen mairitteleva pärjääminen melkein millä tahansa kriteerillä antaa tulosten 62

5 peilausmahdollisuuden myös Suomeen. Tosin kirjassa tulee jatkuvasti esiin eri maiden omia erityispiirteitä, jotka osaltaan hengästyttävät lukijaa ja osaltaan tekee vertailujen tekemisen vaikeaksi. Kuitenkin tietyt havainnot pätevät kaikkiin tutkittaviin maihin. Ensinnäkin yleistrendit matalapalkka-aloilla tuntuvat olevan samanlaiset: ne alat, jotka voidaan siirtää halvempien työvoimakustannusten maihin, siirtyvät myös niihin. Vastaavasti alat, jotka ovat paikallisia (esim. sairaalat ja hotellit), kokevat jatkuvaa painetta työehtojen heikentämiseen. Kirjan pääasiallinen viesti on se, mitä useat kansainväliset vertailututkimukset ovat jo pitkään viestittäneet. Kirjan kaikki casetapaukset olivat USA:ssa matalapalkka-aloja, mutta Euroopassa alojen työntekijöiden asema vaihteli melkoisesti. Lähinnä vain hotellien kerrospalvelijat kuuluivat kaikissa maissa matalapalkka-aloihin. Silti Euroopan maat ovat enemmän tai vähemmän lähentymässä yhdysvaltalaista työmarkkinamallia. Kirja sisältää valtavan empiirisen työn ja eri maiden työryhmät hallitsevat oman maansa erityispiirteet hyvin. Instituutioiden merkitys työmarkkinoiden toiminnassa tulee hyvin selville. Kun asioista on sopimassa laaja-alaisesti niin valtio, työnantajat kuin työntekijätkin, niin asiat ovat keskimääräistä paremmin. Heti kun kattavuus vähenee, niin eriarvoisuus työmarkkinoilla kasvaa. Toinen selkeästi esille nouseva asia on eri yhteiskuntajärjestelmien polkuriippuvuus. Euroopan maissa erityisesti Tanskassa tuntuu olevan tärkeää, että joko olet työssä kunnon palkalla tai sitten olet työtön. USA:n polku lähtee ennemminkin ajatuksesta, että kaikkien on tehtävä työtä, vaikka sitten kurjalla palkalla. Haaste niin tutkijoille kuin politiikan tekijöille on, miten saadaan yhdistettyä näiden polkujen aurinkoiset puolet: Kaikilla olisi työtä kunnon palkalla. Siinä riittää tekemistä. 63

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902

VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 WOMBACK VIITEASIAKIRJA ÄIDIT TAKAISIN TYÖMARKKINOILLE ES/04/C/F/RF-80902 FI Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet ja sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys. Selvityksiä 2000:9

Määräaikaiset työsuhteet ja sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys. Selvityksiä 2000:9 Määräaikaiset työsuhteet ja sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys Selvityksiä 2000:9 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2000:9 Merja Kauhanen Määräaikaiset työsuhteet ja sosiaaliturvajärjestelmän

Lisätiedot

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN

162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 162 TYÖMARKKINA- INSTITUUTIOT JA JOUSTAVUUS: SUOMI VERRATTUNA MUIHIN OECD- MAIHIN Jaakko Kiander Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu

4/2007. Talous Y hteiskunta. Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet. Jouko Kajanojan haastattelu & 4/2007 Talous Y hteiskunta Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet Jouko Kajanojan haastattelu Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Sisällys 4 / 2007 & Subprime-kriisi Ruuan hinta Eläkkeet

Lisätiedot

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA

VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA VERTAILEVA TUTKIMUS LESKENELÄKEJÄRJESTELMISTÄ TANSKASSA, ISOSSA-BRITANNIASSA, RANSKASSA, ITALIASSA JA SUOMESSA Marjukka Turunen Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Miksi Saksa menestyy?

Miksi Saksa menestyy? Miksi Saksa menestyy? Talous- ja työmarkkinauudistusten rooli Saksan taloudellisessa menestyksessä 2000-luvulla Antti Kauhanen Seppo Saukkonen Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana?

Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? 2 2008 Joustojen vaikutus tulevaisuuden työelämään Pysyykö ay-liike aktiivisena toimijana? Otto Mäenniemi kesäkuu 2008 Kesäkuu 2008 Lisätiedot: Eija Hietanen eija.hietanen@sak.fi puh. 020 774 0107 SAK,

Lisätiedot

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa

Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi korkeasti koulutettujen keskuudessa ISBN 978-952-5628-39-5 Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä, Porvoo Kuvat: Comma (kansi, s. 17, s. 24, s. 33), Rodeo (s. 21) Julkaistu 25.1.2011

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Maria Pikkarainen Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen laitos Kevät 2005 Esipuhe Tutkimukseni aihepiirin hahmottelu

Lisätiedot

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen

Kotityön markkinat. Johanna Varjonen. Kristiina Aalto. Johanna Leskinen Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen SITRAN RAPORTTEJA 45 Kotityön markkinat Johanna Varjonen Kristiina Aalto Johanna Leskinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

SY-KESKUSTELUALOITTEITA. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa SY-KESKUSTELUALOITTEITA Tutkimus ilmestyy varsinaisesti Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperina N:o 57. MATALAN TUOTTAVUUDEN TYÖN TUKI Tarpeellinen keino työllisyyden parantamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa

Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Miten palkitseminen muuttuu Suomessa Palkitsemisen haasteet ja tutkimustarpeet TKK Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Palkitsemisen tutkimusohjelma Elina Moisio Christina Sweins Aino Salimäki Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Toimittanut Eila Tuominen. Muuttuva työ ja eläketurva

Toimittanut Eila Tuominen. Muuttuva työ ja eläketurva Toimittanut Eila Tuominen Muuttuva työ ja eläketurva Hakapaino Oy Helsinki 2001 ISBN 952-9639-91-0 ISSN 1236-3049 ELÄKETURVAKESKUS PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puh. (09) 1511, Faksi (09)

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa

Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa BoF Online 2007 No. 13 Työperäinen maahanmuutto Euroopan unionissa Anssi Kohonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki

Lisätiedot

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Matti Tuomala Professori, Tampereen yliopisto JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Tämä kirjoitus esittelee modernin julkistalouden tutkimuksen

Lisätiedot

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa Onko työvoimapula totta?

Lisätiedot

Artikkeleita. Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys. PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät. 1. Johdanto

Artikkeleita. Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys. PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät. 1. Johdanto Kansantaloudellinen aikakauskirja 96. vsk. 3/2000 Pasi Holm Artikkeleita Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys PASI HOLM 1 Pääekonomisti Suomen Yrittäjät 1. Johdanto Talouspolitiikan painopiste

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla. EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Tulospalkkaus yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005 Kesäkuu 2006 Esipuhe Tulospalkkauksen piirissä

Lisätiedot

TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa. Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? - hankkeen loppuraportti. Toimittanut Risto Kolanen

TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa. Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? - hankkeen loppuraportti. Toimittanut Risto Kolanen TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? - hankkeen loppuraportti Toimittanut Risto Kolanen Toimittaja: Risto Kolanen Ulkoasu ja taitto: Sakari Sarho Paino: Tammerpaino

Lisätiedot