Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen"

Transkriptio

1 Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen Helsinki 2005

2 Kuvailulehti Julkaisija Elintarvikevirasto Julkaisuaika Heinäkuu/2005 Tekijät Julkaisun nimi Tiivistelmä Saila Suominen sekä projektiryhmä: Anne Fagerlund, Jyrki Huikari, Arja Kaiponen, Kalevi Kotilainen, Mari Laihonen, Marko Naapuri, Ulla Poutiainen-Lingfors (pj.), Rami Rauhala ja Raija Törmä-Oksanen -projekti on osa ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruuhanketta. Tässä projektissa on selvitetty tiedonkeruun nykytilaa sekä kuvattu mahdollinen tavoitetila. Kunnista kerättävän elintarvikevalvontatiedon lisäksi on tehty katsaus Elintarvikeviraston muuhun tiedonkeruuseen elintarvikevalvonnasta. Näiden perusteella on laadittu kehittämissuunnitelma, jonka mukaan tiedonkeruun automatisointi olisi mahdollista yhteisen kohderekisterin ja kohdejärjestelmän avulla. Projektia on toteuttanut projektiryhmä, jossa on ollut mukana elintarvikevalvonnan eri osa-alueiden asiantuntijoita. Mainittu ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun kehittämishanke alkoi esiselvityksillä vuonna 2002 ja tähtää alan viranomaisia palvelevaan, joustavaan ja helppokäyttöiseen sähköiseen tiedonkeruuseen hyödyntäen nykytietotekniikan suomia mahdollisuuksia. Kyse on viranomaisten välisestä tiedonsiirrosta sekä tietojen yhteiskäyttöisyydestä tasolla, joka ei nykyisen toiminnan myötä ole mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siellä missä tieto tuotetaan, se myös tallennetaan tietojärjestelmään. Tämän jälkeen muilla toimijoilla on mahdollisuus esimerkiksi tulostaa tarvitsemiaan raportteja tietojärjestelmästä. Avainsanat Julkaisusarjan nimi ja numero Elintarvikevalvonta, tiedonkeruu, kohderekisteri Julkaisun teema ISSN (nid) X ISBN (nid) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Sivuja 60 Kieli Suomi Luottamuksellisuus Julkinen Hinta 10,10 euroa Julkaisun myynti/jakaja Julkaisun kustantaja Painopaikka ja -aika Julkaisun taitto Elintarvikevirasto, puh. (09) , , fax (09) Elintarvikevirasto Edita Prima, Helsinki 2005 Teija Pesonen, Elintarvikevirasto 2

3 Beskrivning Utgivare Författare Verkets titel Resumé Sökord Publikationsseriens namn och nummer Livsmedelsverket Utgivsningsdatum Juli/2005 Saila Suominen och projektteam: Anne Fagerlund, Jyrki Huikari, Arja Kaiponen, Kalevi Kotilainen, Mari Laihonen, Marko Naapuri, Ulla Poutiainen-Lingfors (ordf.), Rami Rauhala och Raija Törmä-Oksanen Utveckling av insamlingen av information inom den kommunala livsmedelstillsynen Projektet med att utveckla insamlingen av information inom den kommunala livsmedelstillsynen utgör en del av miljöhälsovårdens informationsinsamlingsprojekt. I detta projekt har man utrett informationsinsamlingens nuläge och beskrivit ett möjligt målläge. Utöver livsmedelstillsynsinformationen som insamlas inom kommunerna har man gjort en översikt över Livsmedelsverkets övriga informationsinsamling om livsmedelstillsynen. Utgående från dessa har man utarbetat en utvecklingsplan, enligt vilken det vore möjligt att automatisera informationsinsamlingen med hjälp av ett gemensamt målregister och målsystem. Projektet har genomförts av ett projektteam som bestått av sakkunniga på olika delområden inom livsmedelstillsynen. Det nämnda projektet med att utveckla miljöhälsovårdens informationsinsamling inleddes med en förberedande utredning år 2002 och syftar till en flexibel och lättanvänd, elektronisk informationsinsamling som betjänar myndigheterna i branschen och utnyttjar de möjligheter, som modern informationsteknik erbjuder. Det rör sig om överföring av information myndigheterna emellan och om möjligheter att gemensamt utnyttja informationen på en nivå, som den nuvarande verksamheten inte möjliggör. I praktiken innebär det att informationen sparas i informationssystemet på samma ställe där informationen produceras. Efter det har andra aktörer möjlighet att till exempel skriva ut behövliga rapporter ur informationssystemet. Livsmedelstillsynen, informationsinsamling, målregister Livsmedelsverkets publikationer 5/2005 Publikationens tema ISSN (nid) X ISBN (nid) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Antal sidor 60 Språk Finska Konfidentialitet Offentlig handling Pris 10,10 euro Publikatinen säljs Förläggare Tryckeri och trykningstid Ombrytning Livsmedelsverket, tel. (09) , , fax (09) Livsmedelsverket Edita Prima, Helsingfors 2005 Teija Pesonen, Livsmedelsverket 3

4 Description Publisher Authors Title Abstract Key words Name and number of publication National Food Agency Publication date July/2005 Saila Suominen and project team: Anne Fagerlund, Jyrki Huikari, Arja Kaiponen, Kalevi Kotilainen, Mari Laihonen, Marko Naapuri, Ulla Poutiainen-Lingfors (ch.), Rami Rauhala and Raija Törmä-Oksanen Development of information acquisition for municipal food control The Development of information acquisition for municipal food control project is part of the project that focuses on the acquisition of information for environmental health care. This project has consisted of establishing the current state of information acquisition and of describing the possible target state. In addition to the food control information acquired from the municipalities, the other methods employed by the Food Agency for acquisition of food control information have been reviewed. These reviews have served as the basis for a development plan, according to which automatic information acquisition could be implemented by setting up a common destination register and destination system. Responsibility for the implementation of the project has rested with the project team consisting of experts in different areas of food control. The project focusing on the acquisition of information for environmental health care, referred to above, was started by preliminary investigations in The objective of the project is to establish a flexible and user-friendly system of electronic information acquisition to serve authorities in the field of environmental health care, utilising the opportunities offered by state-of-the-art technology. The system concerns exchange of information between authorities and common accessibility of information at a level that has not been facilitated by the current procedures. In practice it means that information is at the point where it is generated also recorded in the information system. Other operators can access the information system and e.g. print out the reports that they need. Food control, information acquisition, destination register National Food Agency publications 5/2005 Theme ISSN (nid) X ISBN (nid) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Pages 60 Language Finnish Confidentially Public Price 10,10 euro Distributor Publisher Printed in Layout National Food Agency, Tel. (09) , , Fax (09) National Food Agency Edita Prima Ltd., Helsinki 2005 Teija Pesonen, National Food Agency 4

5 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 8 2 TOIMEKSIANTO, TAVOITTEET JA TYÖSKENTELY Toimeksianto Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun tarve Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun uudistuksen syyt ja tarpeet Uudistuksen tavoitteet Työn rajaus Työskentely Työryhmät 12 3 ELINTARVIKEVALVONNAN TIEDONKERUU NYT Toimijakenttä Kuntien elintarvikevalvontaprosessit Prosessit, joissa on tiedonkeruuta Valvontakohteiden hyväksymisprosessit Elintarvikeviraston toteuttama tiedonkeruu ja elintarvikevalvonta Tiedonkeruu ja käsittely Hygienialain nojalla tehtävät valvontaprosessit Muiden lakien nojalla tehtävät valvontaprosessit EU-komissiolle toimitettavien valvontatietojen raportointi Nykyiset ongelmat ja mahdolliset ratkaisuehdotukset 41 4 TIEDONKERUUN TAVOITETILA Kuntien käyttämät tiedonkeruujärjestelmät YtBOSS Sentera Tarkastaja TerveKuu Yhteenveto tiedonhallintajärjestelmistä Termien selityksiä 45 5

6 Sisällysluettelo 4.2 Periaatekuvaus uudistetusta tiedonkeruusta Välitettävät tiedot Tulevat tiedonkeruutarpeet 48 5 KEHITTÄMISEHDOTUKSET JA JATKO- TOIMENPITEET Vaihtoehto I Vaihtoehto II Vaihtoehto III Huomioitavia seikkoja ja selvitettäviä asioita Jatkotoimenpiteet 52 6 LÄHTEET JA LISÄMATERIAALIA 54 LIITTEET 55 LIITE A: Kunnallisen elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen 55 tausta- ja henkilöstötiedot vuonna 2004 LIITE B: Elintarvikevalvonta ja valvonnan suoritteet LIITE C: Elintarvikevalvonnan laboratoriotutkimukset

7 Lyhenteet Raportissa käytetyt lyhenteet selityksineen: ELATI MMM/ELO XML Elintarviketalouden laatutietojärjestelmä Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto Extensible Markup Language, rakenteisen tiedon esittämiseen tarkoitettu metakieli ELITE Eläinlääkintähuollon tietojärjestelmä FAO Food and Agriculture Organization, YK:n elintarvike- ja maatalouden erityisjärjestö WHO World Health Organization, maailman terveysjärjestö EL Elintarvikelaki 361/1995 HygL Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 1195/1996 eli ns. hygienialaki EHEC Enterohemorraaginen Escherichia coli -bakteeri ELTU Elintarvikevalvonnan ja -tutkimuksen tiedot KAs EU-komission asetus NAs EU-neuvoston asetus JCR Joint Research Centre EFSA European Food Safety Authority, EU:n elintarviketurviketurvallisuusviranomainen RASFF Rapid Alert System for Food and Feed, EU:n elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä ID-tunnus Identifikaatiotunnus kohteelle EVO Valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma CAP-valvonta Common Agricultural Policy eli EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tilatukijärjestelmään liittyvien täydentävien ehtojen valvonta VAMU Kuntien elintarvikevalvonnan vaatimusten mukaisuuden arviointi Eri valvontaviranomaisten ja yhteistyötoimijoiden nimistä käytettävät lyhenteet on esitetty kappaleessa 3.1, vaikka niitä on käytetty jo luvuissa 1 ja 2. Kappaleessa 4.1 käytetyt tietotekniset termit ja lyhenteet on selvitetty kohdassa

8 1 Johdanto Vuodesta 2002 alkanut selvitystyö ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun uudistamisesta tähtää alan viranomaisia palvelevaan, joustavaan ja helppokäyttöiseen sähköiseen tiedonkeruuseen hyödyntäen nykytietotekniikan suomia mahdollisuuksia. Ympäristöterveydenhuollon alalla on pyrkimys ns. yhden luukun periaatteeseen, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan toimitettua yhdelle viranomaiselle tietyt tiedot, niitä ei enää toisen viranomaisen tarvitse kysyä uudelleen. Kyse on viranomaisten välisestä tiedonsiirrosta sekä tietojen yhteiskäyttöisyydestä tasolla, joka ei nykyisen toiminnan myötä ole mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siellä missä tieto tuotetaan, se myös tallennetaan tietojärjestelmään. Tämän jälkeen muilla toimijoilla on mahdollisuus esimerkiksi tulostaa tarvitsemiaan raportteja tietojärjestelmästä. On kuitenkin huomioitava, että yhteisessä järjestelmässä tiedon käyttö perustuu selkeisiin, ennalta määriteltyihin oikeuksiin käyttää kulloinkin käytettävänä olevaa tietoa. Uudistetussa tiedonkeruussa kyse ei ole niinkään tiedon siirtämisestä ja tallentamisesta uuteen paikkaan, vaan ennemminkin tiedon paremmasta yhteiskäyttöisyydestä ja hyödyntämisestä. Ensimmäinen asia, joka koko ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun kehittämisessä pitää määrittää yksiselitteisesti, on kohde-käsite. Kun yhtenäinen terminologia on selvitetty, on mahdollista rakentaa yhteistä järjestelmää ottaen huomioon nyt jo käytössä olevat järjestelmät termeineen. Tiedontuottaminen ja -siirtäminen toteutuvat nykyisin kuvan 1 mukaisesti. EU-komissio on kiinnostunut jäsenmaiden valvontatoimista. Jäsenmaat järjestävät valvonnan itsenäisesti ja myös suunnittelevat seurantajärjestelmänsä. Elintarvikevirasto Suomen keskusviranomaisena seuraa, että elintarvikevalvonta toteutetaan kunnissa vaatimusten mukaisesti, suunnitellusti ja dokumentoiden. Kunta valvoo yrityksiä ja niiden toimintaa sekä omavalvontaa. Yritys toteuttaa omavalvontasuunnitelmaansa ja tuottaa suuren määrän yksityiskohtaista tietoa toiminnastaan, olosuhteista ja tuotteista. Kunnissa on käytössä kolme kaupallista tiedonhallintajärjestelmää ympäristöterveydenhuollon tiedonhallintaan räätälöitynä. Tiedonkeruussa ja -siirrossa viranomaisketjussa osa tiedoista toimitetaan suoraan kunnista keskushallintoon, osa lääninhallitusten kautta. Osa tiedoista toimitetaan suoraan kunnista vain lääninhallituksille. Keskushallinto raportoi tiedot EU-komissiolle. Maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) ja sen tietopalvelukeskuksessa (TIKE) tehdään parhaillaan esiselvitystä ympäristöterveydenhuollon yhteisen kohdejärjestelmän kohdemallista. Tavoitteena on mallintaa yksiselitteinen, mutta kuitenkin yleisellä tasolla määritelty kohdemalli. Mallissa kuvataan prosessi, jolla tieto tulee kohdejärjestelmään, jotta kaikki tallennettavat / rekisteröitävät kohteet tallentuvat yhteismitallisesti eli samoin tietosisällöin, samaa tarkoittavin termein. Pilottiprojektina mallia testataan eläintilarekisteriin. Seuraavassa vaiheessa käsitellään ympäristöterveydenhuollon kohteet. Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämisessä on tavoitteena tehdä päätös toteutettavasta ratkaisusta vuoden 2005 aikana, jotta vuoden loppupuolella olisi jo selvillä, miten toteutus konkreettisesti tehdään. Työtä tehdään yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon muiden keskusvirastojen kanssa, jotta koko ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruu voidaan toteuttaa yhdenmukaisesti. 8

9 EU lainsäädäntö ministeriö keskushallinto kunta tiedon määrä ja yksityiskohtaisuus toimija Kuva 1. Tiedontuottaminen ja -siirtäminen toimijalta viranomaisketjulle. Lainsäädäntöprosessi etenee tiedon määrään ja yksityiskohtaisuuteen verrattuna vastakkaiseen suuntaan. 9

10 2 Toimeksianto, tavoitteet ja työskentely 2.1 Toimeksianto Vuonna 2002 aloitettiin Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän (ELATI) kehittäminen ja julkaistussa Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän kehittämisselvityksessä (MMM:n julkaisuja 5/2002) todettiin, että tietojärjestelmiä tulisi kehittää siten, että tiedonkeruu kunnista lääninhallituksille ja keskushallinnolle olisi mahdollisimman automatisoitua. Näin säästettäisiin sekä aikaa että resursseja valvontaviranomaisten varsinaisen työn tekemiseen. -projekti sai alkusykäyksen Elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmän kokouksessa helmikuussa Kokouksessa käsiteltiin Pirjo-Liisa Penttilän / MMM laatima ehdotus kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämistyöstä. Pöytäkirjassa on 3 :ssä käsitelty ELATI-kuntahanketta, joksi sitä kutsuttiin: Hankkeesta tulisi laatia esiselvitys vuoden 2003 aikana TIKE:n avustuksella. Tätä varten tulisi perustaa keskusviranomaisten sekä MMM:n ja STM:n työryhmä, jossa vetovastuu olisi EVI:llä. Mukaan tuleviksi organisaatioiksi määriteltiin EVI, KTTK, STTV ja EELA. TIKE toimi toimeksiantajana konsultille, joka laati vuonna 2003 esiselvityksen kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämisestä (Työryhmämuistio MMM 2003:24). EVI kokosi huhtikuussa 2003 ELATI-kuntahankkeelle seurantaryhmän, joka kokoontui toistamiseen marraskuussa Kokouksessa todettiin, että valvontatietojen kokoamishanke sivuaa läheisesti kohteiden rekisteröintiä, jossa on syytä tarkastella koko ympäristöterveydenhuoltoa pelkän elintarvikevalvonnan sijasta. Työn ohjausryhmää laajennettiin, jotta siihen saatiin riittävästi asiantuntemusta eri osaalueilta. Ryhmän nimeksi päätettiin ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruun ohjausryhmä. Samoin koko hanketta alettiin kutsua ympäristöterveydenhuollon tiedonkeruu -nimellä. Hanke jaettiin kolmeen erilliseen projektiin, jotka olivat: 1. Ympäristöterveydenhuollon terminologian määrittely ja kohderekisterin esiselvitys Eläinlääkintähuollon tiedonkeruu -projekti on osa elintarviketalouden laatutietojärjestelmää (Hankeselvitys, salkku 3, hanke 1). Hankkeen kehittämisvastuu on määritelty MMM/ ELO:lle, STM:lle ja EVIlle. MMM / Laatustrategia myönsi EVIlle syksyllä 2003 määrärahan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektin toteuttamiselle. Projektin nimi muutettiin hankesalkun alkuperäisestä nimestä ohjausryhmän päätöksellä. Projektin kestoksi määriteltiin rahoituspäätöksessä 14 kuukautta alkaen Projektihenkilö aloitti työnsä EVIssä vasta , joten projektille anottiin jatkoaikaa siten, että projekti päättyi Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun tarve Kuntien elintarvikevalvonnan tietoja kerätään pääasiassa kahdesta eri syystä: EVIn tarpeisiin sekä raportointiin EU-komissiolle. EVIn tehtävänä on johtaa, suunnitella ja ohjata elintarvikevalvontaa Suomessa. Tähän työhön virasto tarvitsee tietoja kuntien toteuttamasta elintarvikevalvonnasta ja sen volyymista. Tietoja tarvitaan yleiskuvan muodostamiseen 10

11 elintarvikevalvonnan tilanteesta Suomessa, valtakunnallisen valvonnan seurantaan ja arviointiin sekä ohjauksen ja valvonnan suunnittelun tueksi. Toisaalta yksityiskohtaisia tietoja tarvitaan esimerkiksi tavaroiden ja tuotteiden jäljittämiseksi tai vaikka ruokamyrkytysten selvittämiseen. EU-komissiolle raportoidaan kuntien elintarvikevalvonnan volyymitiedot erityisellä EU-komission laatimalla raporttipohjalla. 2.3 Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun uudistuksen syyt ja tarpeet Suomessa kunnat vastaavat keskeiseltä osalta ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön toimeenpanosta. Kuntien valvontaviranomaiset valvovat terveydensuojelu-, elintarvike-, ns. hygienia-, eläinlääkintähuolto-, tuoteturvallisuus-, tupakka- ja kemikaalilakien perusteella ympäristöterveydenhuollon määräysten toteutumista omalla alueellaan. Kunnat raportoivat joko suoraan tai lääninhallitusten välityksellä valvontatietoja keskushallinnolle (mm. EVI, STTV, KUV), joka johtaa, suunnittelee ja ohjaa oman sektorinsa valvontaa. Kuntien valvonnan asianmukaisuuden varmistamiseksi keskushallinto tarvitsee reaaliaikaiset tietojärjestelmät valvontatietojen keräämiseen, käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä raportoimiseen EU-komissiolle. Nykyinen tiedonkeruu tapahtuu pääasiassa manuaalisesti. Osa kunnista kirjaa tiedot tiedonhallintajärjestelmään ja saa järjestelmän avulla tulostettua keskushallinnolle lähetettävät raportit. Tiedonsiirto viranomaisketjussa tapahtuu pitkälti dokumenttien jakamisena portaalta toiselle. 2.4 Uudistuksen tavoitteet Ympäristöterveydenhuollon alalla on pyrkimys ns. yhden luukun periaatteeseen, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan toimitettua yhdelle viranomaiselle tietyt tiedot, niitä ei enää toisen viranomaisen tarvitse kysyä uudelleen. Kyse on viranomaisten välisestä tiedonsiirrosta sekä tietojen yhteiskäyttöisyydestä tasolla, joka ei nykyisen toiminnan myötä ole mahdollista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että siellä missä tieto tuotetaan, se myös tallennetaan tietojärjestelmään. Tämän jälkeen muilla toimijoilla on mahdollisuus esimerkiksi tulostaa tarvitsemiaan raportteja tietojärjestelmästä sekä muuten hyödyntää tallennettuja tietoja. Kunnilla on suurin vastuu tietojen tallentamisessa. Viranomainen ei voi useimmissa tapauksissa asettaa yksityiseen toimijaan velvoitetta tiedon syöttämiseen viranomaisten tietojärjestelmiin. Kun tiedot on ajantasaisesti syötetty tietojärjestelmään ja yhteiskäyttöisyys näin varmistettu, poistuu nykyisenkaltainen raportointitarve suurelta osin, koska keskusviranomaisten tarvitsemat raportit on tulostettavissa yhteisestä tietojärjestelmästä. Vuonna 2006 voimaan tuleva uusi elintarvikelaki määrittelee tiedonkeruun uudella tavalla. Lakiluonnoksen mukaan kunta velvoitetaan toimittamaan keskushallinnon tarvitsemat tiedot EVIn ilmoittamalla tavalla elintarvikevalvonnan osalta. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa XML-perusteista tiedonsiirtoa kuntien tiedonkeruujärjestelmistä valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun uudistuksen tavoitteena on siirtyminen sähköiseen tiedonsiirtoon hyödyntäen nykytietotekniikan suomia mahdollisuuksia tietojärjestelmien välisessä kommunikoinnissa. Kun viranomaisilta kuluu vähemmän aikaa tietojen tallennukseen, jää paikallisviranomaisilla enemmän aikaa varsinaiseen valvontatyöhön sekä alue- ja keskushallinnolla suunnitteluun ja ohjaukseen. Nykytietotekniikan käyttö myös alentaa kustannuksia pitkällä aikavälillä, sillä tietokoneet tekevät monet tiedon tallennus- ja siirtotehtävät nopeammin kuin ihmiset. Toisaalta nykyinen tiedonkeruu on manuaalinen ja työläs prosessi, joten sen muuttaminen joustavammaksi ja helpommaksi on myös uudistuksen eräs tavoite. Virhealttius ja tulkinnanvaraisuus vähenevät, kun manuaalisen työn osuus pienenee ja tiedonkeruu automatisoituu. Samalla myös tiedonkeruu ja kerättävän tiedon tietosisältö yhdenmukaistuvat. Pitkän tähtäimen tavoitteena voidaan pitää myös jäljitettävyyden paranemista ja tiedonkeruun tukea mm. riskinarviointiin. Uudistuksen myötä valvontatiedon hallinta kokonaisuudessaan paranee. Valtioneuvoston periaatepäätöksen ( ) mukaan elintarvikevalvonta kootaan suuremmiksi yksiköiksi. Oletettavaa on, että muodostettavilla seutukunnalla (valvontayksiköllä) on käytössään jokin tietojärjestelmä valvontatietojen tallentamiseen. Nykyisin kaikilla kunnilla ja kuntayhtymillä ei ole käytössään tietojärjestelmää, ainakaan kattavaa ja käytön kannalta joustavaa. 11

12 2.5 Työn rajaus Raportissa käsitellään kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruuta ja sen kehittämistä. Lisäksi käsitellään lyhyesti EVIn eri yksiköiden tiedonkeruuta kunnista tai suoraan laitoksista. Projektissa on otettu huomioon rajapintoina elintarvikkeiden erityisvalvontaohjelmat, joille on omat elintarviketalouden laatutietojärjestelmän hankesalkkuluettelon mukaiset hankkeet/projektit: - Salkku 2, hanke 4 Vierasainevalvonnan järjestelmä - Salkku 3, hanke 3 Torjunta-ainejärjestelmä - Salkku 3, hanke 6 Ruokamyrkytykset - Salkku 3, hanke 9 Pesu- ja desinfektioaineet Projektiin liittyvät läheisesti rajapintoina myös seuraavat ELATI-hankkeet: - Salkku 2, hanke 1 Tutkimustulosten kokoaminen (laboratoriot) - Salkku 3, hanke 4 Salmonella- ja zoonoosivalvontajärjestelmät Näytteenotto- ja laboratoriotoiminnan osalta on kuvattu kuntien elintarvikevalvontaprosesseihin liittyvä näytteenotto ja tutkimus sekä viranomaisen reagointi poikkeavaan tulokseen. Lisäksi on käsitelty EVIn osalta zoonoositietojen keruu ja viranomaistutkimusten yhteenvetotietojen keruu. Projektista on rajattu pois elintarvikkeiden tuontiin liittyvä näytteenotto ja tutkimus (Tullilaboratorio), jotka selvitetään laboratorioiden tutkimustulosten kokoaminen -hankkeen yhteydessä. Samoin on rajattu pois rajavalvonta ja sen yhteydessä tapahtuva näytteenotto. 2.6 Työskentely Projekti alkoi ja päättyi Projektiryhmä on kokoontunut 11 kertaa. Ryhmän koko on vaihdellut 9-11 henkilön välillä ja keskimäärin kokousta kohden on osallistunut 7 jäsentä. Projektin työstämisen lisäksi kokouksissa on tutustuttu ELITE-järjestelmään. Ohjausryhmä on kokoontunut 12 kertaa. Ryhmän koko on vaihdellut henkilön välillä ja keskimäärin kokousta kohden on osallistunut 13 jäsentä. Projektin asioiden ohjaamisen / työstämisen lisäksi kokouksissa on tutustuttu ELITE-järjestelmään sekä TIKEssä valmistuvaan kohderekisterin mallinnukseen. Asiantuntijaryhmälle, lähinnä kuntaedustajille ja kuntien tiedonhallintajärjestelmien toimittajille, on lähetetty yksi kysely liittyen kuntaviranomaisten ajatuksiin tiedonkeruun nykyisistä ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuehdotuksista. Vastauksia tuli yhteensä neljältä kuntaedustajalta ja kaikilta kolmelta kaupallisen tiedonhallintajärjestelmän toimittajalta. Lääninhallituksille (lääninelintarviketarkastajat ja vastaavat sekä läänineläinlääkärit) lähetettiin yksi kysely liittyen lääninhallitusten rooliin kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruussa sekä lääninhallitusten ajatuksiin tiedonkeruun nykyisistä ongelmista ja niiden mahdollisista ratkaisuehdotuksista. Vastauksia tuli kahdelta lääninhallitukselta. Projektista on laadittu 7 tilanneraporttia, jotka on esitetty kokouksissa. Lisäksi projektista on julkaistu tiedote EVIn ja muutamien yhteistyötoimijoiden internet-sivuilla kesäkuussa 2004, tiedote EVI-infossa 7/2004 sekä artikkeli Kaari - pellolta pöytään -lehdessä 4/ Työryhmät Projektia on toteuttanut käytännössä projektiryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Ulla Poutiainen-Lindfors. Sihteerinä on toiminut projektipäällikkö, Saila Suominen. Projektiryhmässä ovat olleet mukana: - Anne Fagerlund, EVI, Liha- ja kalahygienia - Jyrki Huikari, STM ( alkaen) - Arja Kaiponen, EVI, Tuotevalvonta - Kalevi Kotilainen, Espoo ( alkaen) - Mari Laihonen, EVI, Maito- ja munahygienia, Turku - Isto Mononen, STM, Kuopio - Marko Naapuri, EVI, Maito- ja munahygienia - Ulla Poutiainen-Lindfors, EVI, Palveluyksikkö - Rami Rauhala, TIKE - Saila Suominen, EVI, Palveluyksikkö - Raija Törmä-Oksanen, EVI, Terveydensuojelu 12

13 Projektia on johtanut ja ohjannut ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on toiminut Esko Uusi-Rauva saakka, jonka jälkeen puheenjohtajana on toiminut Ulla Poutiainen-Lindfors. Sihteerinä on toiminut projektipäällikkö, Saila Suominen. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana: - Ossi Ala-Mantila, KTTK - Anne Haikonen, KTM - Seppo Heiskanen, ETL ry ( alkaen) - Soile Hellstén, Suomen Kuntaliitto ( alkaen) - Jyrki Huikari, STM - Matti Karuvaara, STTV - Jari Keinänen, STM - Christian Kotkavuori, MMM/ELO - Joanna Kurki, MMM/ELO - Tomi Lounema, KUV - Vesa Myllys, EELA ( saakka) - Ilkka Nieminen, PTY ry ( alkaen) - Tapani Parviainen, ESLH - Anna Pitkälä, EELA ( alkaen) - Merja Söderström, SHR ry ( alkaen) - Ulla Poutiainen-Lindfors, EVI - Rami Rauhala, TIKE - Matti Snäkin, TIKE - Esko Uusi-Rauva, EVI - Päivi Virtanen, TIKE Projektin taustalla on toiminut asiantuntijaryhmä, joka koottiin projektin aloittamisen jälkeen. Asiantuntijaryhmässä ovat olleet mukana: - Arja Aaltonen, Tietonovo Oy - Risto Aurola, STM - Riitta Bagge, Riihimäki - Juhani Eerola, Rovaniemi - Merja Fallström, Software Point Oy ( saakka) - Leena Haikarainen, Kangasniemi - Sebastian Hielm, STM - Sampo Kilpeläinen, Kuusamo - Terhi Laine, Hämeenlinna - Jarno Laitinen, Kangasniemi - Tuire Merivirta, Tampere - Anita Nick, Tietonovo Oy - Kalle Ojala, Kolari - Leena Panula, EnviFile Ky - Heidi Piekka, TIKE - Marjut Pokkinen, Software Point Oy ( alkaen) - Jouko Ridell, Jyväskylä - Anja Siitonen, KTL - Matti Snäkin, TIKE - Maria Tirkkonen, Kangasniemi - Riia Töyrylä, TIKE - Erja Unkila, Rovaniemi Projektin etenemisestä on raportoitu säännöllisesti seuraaville henkilöille: - Jorma Hirn, EVI ( alkaen MMM) - Eeva-Liisa Lehto, TIKE - Pirjo-Liisa Penttilä, MMM/MAO 13

14 3 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruu nyt 3.1 Toimijakenttä Elintarvikevirasto (EVI) johtaa, suunnittelee ja ohjaa sekä teurastamojen osalta myös toteuttaa elintarvikevalvontaa Suomessa. EVI ohjaa lääninhallitusten ja kuntien elintarvikevalvontaa sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön. Kuvassa 2 on esitetty elintarvikevalvontaan osallistuvat toimijat ja sidosryhmät. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) vastaavat elintarvikkeita koskevan lainsäädännön valmistelusta, normien antamisesta ja valvonnan ylimmästä johdosta. Elintarvikevirasto toimii MMM:n hallinnonalalla, mutta tulosohjausvastuu on myös kahdella muulla mainitulla ministeriöllä. MMM:n alainen (elintarvike- ja terveysosaston) rajatarkastusyksikkö valvoo kolmansista maista tuotavia eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita (sis. elintarvikkeet). EU-komissio KTM MMM STM VM KUV EELA STTV Tullilaitos KTTK RKTL KTL LL Tullilaboratorio MTT STUK MMM/ELO rajatarkastusyksikkö Elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmä EVI Lääninhallitukset Laboratoriot Kunnat Valvontakohde Kuva 2. Elintarvikevalvonnan toimijakenttä. 14

15 Elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmä toimii eri ministeriöiden sekä Elintarvikeviraston, Eläinlääkintäja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tulosohjauksen yhteen sovittajana ja yhteisten toimintalinjojen kartoittajana terveysvaaratilanteissa. Elintarvikeneuvottelukunta toimii KTM:n yhteydessä sidosryhmien ja viranomaisten yhteistyöelimenä. Neuvottelukunta käsittelee elintarvikelainsäädännön valmisteluun ja elintarvikevalvontaan liittyviä asioita. Neuvottelukunta koordinoi kansallisesti elintarvikealan kansainvälistä yhteistyötä ja Suomen osuutta FAO:n ja WHO:n yhteisessä Codex Alimentarius -standardisointijärjestössä. EVI tekee yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa: Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) valvoo ja tarkastaa maatalouden tuotantopanoksia, kuten rehuja, siemeniä, lannoitevalmisteita ja torjuntaaineita. KTTK vastaa myös tuotanto- ja lemmikkieläimille tarkoitettujen ruokien valvonnasta. KTTK valvoo kotimaassa tuotettujen hedelmien ja kasvisten vaatimustenmukaisuutta ennen vähittäismyyntiä ja vähittäismyynnissä sekä niiden vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle. Tehtävänä on myös kasvintarkastus sairauksien ja tuholaisten osalta. KTTK suunnittelee, ohjaa ja valvoo luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvontaa. KTTK:n vastuulle kuuluu myös luomualkutuotannon valvonnan johto. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) on STM:n hallinnonalalla toimiva virasto, joka ehkäisee lupahallinnon, elinkeinotoiminnan valvonnan sekä riskinarvioinnin avulla yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, jotka aiheutuvat alkoholista, alkoholipitoisista aineista, tupakasta, kemikaaleista, ympäristöstä, talous- ja uimavedestä sekä jätteistä. Tehtävänä on myös määräysten noudattamisen varmistaminen. Kuluttajavirasto (KUV) suunnittelee, ohjaa, kehittää ja tekee tuoteturvallisuusvalvontaa. KUV käsittelee kuluttajilta, toiminnanharjoittajilta sekä muilta viranomaisilta tulevat ilmoitukset ja ohjaa kunnallista kuluttajaneuvontaa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Lääkelaitoksen (LL) tehtävänä on ylläpitää ja edistää ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön turvallisuutta. Lääkelaitos antaa lausuntoja erityiselintarvikkeista, mm. ravintolisistä, sillä osa tuotteista saattaa sisältää lääkeluettelon mukaisia aineita. Säteilyturvakeskus (STUK) asettaa säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuutta koskevia vaatimuksia ja valvoo niiden noudattamista. Lääninhallitukset (6 kpl) valvovat, suunnittelevat ja ohjaavat alueensa elintarvikevalvontaa sekä edistävät valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista. Lääninhallitusten toimipisteitä on 13 kpl. Lääninhallitukset toteuttavat myös niille lainsäädännössä määrättyjä valvontatehtäviä sekä yhdessä EVIn kanssa arvioivat kuntien elintarvikevalvonnan vaatimustenmukaisuutta. Kunnat ja kuntayhtymät, valvontayksiköt (n. 240 kpl vuoden 2005 alussa), toteuttavat alueellaan elintarvikevalvontaa, jonka pitää perustua suunnitelmallisuuteen. Valvontaan kuuluvat kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden valmistuksen valvonta, EUjäsenmaista tuotujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumispaikkavalvonta sekä kaikkien elintarvikkeiden markkinavalvonta. Tulevaisuudessa valtioneuvoston periaatepäätöksen ( ) mukaan elintarvikevalvonta kootaan suurempiin yksiköihin, jolloin valvontayksiköiden lukumäärä olisi kpl. EVI tekee yhteistyötä seuraavien toimijoiden kanssa: Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (EELA) tehtävänä on eläintautien tutkimus ja seuranta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden tutkimus sekä näihin liittyvä riskinarviointi ja vertailulaboratoriotoiminta. Kansanterveyslaitos (KTL) osallistuu ruokamyrkytysten seurantaan keräämällä ylläpitämäänsä valtakunnalliseen tartuntatautirekisteriin lääkärien ja laboratorioiden ilmoitukset yleisvaarallisista, ilmoitettavista ja muista rekisterin avulla seurattavista tartuntatautitapauksista sekä liittämällä kyseisiin tapauksiin yksityiskohtaista mikrobitietoa asiantuntijalaboratorioidensa rekistereistä. KTL ottaa vastaan myös ilmoitukset epäillyistä elintarvike- tai vesivälitteisistä epidemioista ja tiedottaa niistä välittömästi muille toimijoille, kuten paikallisille tartuntatautiviranomaisille, EVIlle ja KTL:n ympäristöterveyden osastolle, joka vastaa terveydensuojelulain mukaisten talousveteen liittyvien erityistilanteiden hoitamisesta. Epidemia- ja vakavissa yksittäisissä sairastumistilanteissa KTL ja EELA vertaavat bakteerikohtaista analyysitietoa tartuntalähteen selvittämiseksi. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tekee maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristötutkimusta biologian, teknologian ja talouden alueella. 15

16 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) arvioi, ennustaa ja tilastoi kala- ja riistavaroja. Valtiovarainministeriön alaisuudessa toimiva Tullilaitos valvoo EU:n ulkopuolelta tuotavia kasviperäisiä elintarvikkeita. Tullatut tuotteet kuuluvat normaalin markkinavalvonnan piiriin. Tulli valvoo myös pistokoemaisesti sisämarkkinoilta tuotavia kasviperäisiä elintarvikkeita. Laboratoriot tutkivat kuntien, EVIn, lääninhallitusten ja yksityisten yritysten sekä kansalaisten elintarvikenäytteitä. Laboratoriot on lain mukaan hyväksyttävä seuraavasti: - EVI hyväksyy elintarvikelain (EL) mukaan viralliset tutkimuslaitokset ja niiden pätevyysalueisiin kuuluvat tutkimukset. - EVI hyväksyy hygienialain (HygL) määräämiä tutkimuksia tekevät laboratoriot. - EVI hyväksyy salmonellavalvontaohjelman mukaiset laboratoriot. - Kunnan valvontaviranomainen tai valtion tarkastuseläinlääkäri hyväksyy laitoksen omavalvontatutkimuksia tekevän laboratorion. Valvontakohde tarkoittaa yritystä tms. kohdetta ja sen toimintaa, johon elintarvikevalvonnan valvonta ja valvontatoimenpiteet kohdistetaan. 3.2 Kuntien elintarvikevalvontaprosessit Tarkastus (Kaavio 1, sivu 17) Valvontaviranomaisen valvontakohteeseen tekemälle tarkastukselle voi olla syinä esimerkiksi vuositarkastus, suunnitelmanmukainen valvonta (sis. omavalvonnan valvonta), projektiin liittyvä tarkastus tai asiakasvalitus. Tarkastuksen syynä voi olla myös jälkivalvonta, eli tarkastuksen tulosten perusteella tehtävä lisätarkastus, jotta valvontaviranomainen voi varmistua, että mahdolliset korjaustoimenpiteet kohteessa on tehty. Tarkastuksen jälkeen valvontaviranomainen tekee johtopäätökset tarkastuksesta. Valvontaviranomainen toimittaa tarkastuskertomuksen valvontakohteelle sekä mahdollisesti ohjeistaa toimintaa. Valvontaviranomainen kirjaa tiedot tarkastuksesta ja sen tuloksista tietojärjestelmään. Näytteenotto (Kaavio 2, sivu 17) Valvontaviranomaisen valvontakohteesta ottamalle näytteelle voi olla syinä esimerkiksi vuositarkastus, suunnitelman mukainen valvonta (sis. omavalvonnan valvonnan), projektinäyte tai asiakasvalitus. Näytteenoton syynä voi olla myös jälkivalvonta, jolloin näytteenoton tulosten perusteella tehdään lisänäytteenotto, jotta valvontaviranomainen voi varmistua, että mahdolliset korjaustoimenpiteet kohteessa on tehty. Näytteenottamisen jälkeen valvontaviranomainen toimittaa näytteen laboratorioon tutkittavaksi. Laboratorio toimittaa valvontaviranomaiselle tutkimustulokset. Tulosten ja näytteenoton yhteydessä havaittujen tai kirjattujen olosuhdetietojen perusteella valvontaviranomainen tekee johtopäätökset. Valvontaviranomainen toimittaa näytteenottotodistuksen valvontakohteelle. Valvontaviranomainen kirjaa tiedot näytteenotosta ja tutkimustuloksista tietojärjestelmään Prosessit, joissa on tiedonkeruuta Kaavioissa on esitelty sellaiset kuntien valvontaviranomaisten suorittamat elintarvikevalvontaprosessit, joissa ilmenee tiedonkeruuta. Prosesseja ovat esim. tarkastus, näytteenotto, ensisaapumispaikkavalvonta, valvontaprojektit jne. Kaavioiden symbolien merkitykset ovat tapahtuma, tehtävä, toiminta viranomaisen toimintaa, jossa tulee vastaan päätöksenteko tehtävästä toiminnasta valvontakohteesta otettava näyte, tehtävä tarkastustoimenpide asiakirja, esim. sähköinen dokumentti Tarkastus ja näytteenotto samalla (Kaavio 3, sivu 18) Valvontaviranomaisen valvontakohteeseen tekemälle tarkastukselle voi olla syinä esimerkiksi vuositarkastus, suunnitelman mukainen valvonta (sis. omavalvonnan valvonnan) tai asiakasvalitus. Tarkastuksen yhteydessä saattaa tulla tarve ottaa jokin näyte valvontakohteesta. Näytteenottamisen jälkeen valvontaviranomainen toimittaa näytteen laboratorioon tutkittavaksi. Laboratorio toimittaa valvontaviranomaiselle tutkimustulokset. Tarkastuksen ja näytteenoton tulosten perusteella valvontaviranomainen tekee johtopäätökset. Valvontaviranomainen toimittaa tarkastuskertomuksen valvontakohteelle sekä mahdollisen näytteenottotodistuksen. Lisäksi valvontaviranomainen saattaa ohjeistaa toimintaa. Valvontaviranomainen kirjaa tiedot tarkastuksesta ja näytteenotosta sekä niiden tuloksista tietojärjestelmään. 16

17 SYY TARKASTUKSEEN Kaavio 1: Tarkastus KUNNAN VALV.VIRANOM. VALVONTA- KOHDE vuositarkastus suunnitelmanmukainen lisätarkastus tekee tarkastuksen valvontakohteeseen tarkastus projektitarkastus - EU - kansallinen - läänikohtainen - kunnallinen asiakasvalitus tarkastuksen tulosten perusteella tehtävä mahdollinen lisätarkastus tekee johtopäätökset tarkastuksen perusteella tallentaa tiedot tarkastuksesta tietojärjestelmään tarkastuskertomus tai ohjeistus toimintaan Kaavio 2: Näytteenotto SYY NÄYTTEESEEN KUNNAN VALV.VIRANOM. VALVONTA- KOHDE LABORA- TORIO vuositarkastus suunnitelmanmukainen lisätarkastus projektinäyte - EU - kansallinen - läänikohtainen - kunnallinen ottaa näytteen ja toimittaa sen laboratorioon tulokset näytteen tutkimuksesta näytteenotto tutkii näytteestä pyydetyt ominaisuudet ja toimittaa tulokset valvontaviranomaiselle asiakasvalitus näytteenoton tulosten perusteella tehtävä mahdollinen lisänäytteenotto analysoi tuloksen ja havainnoidut / kirjatut olosuhdetiedot ja tekee johtopäätökset näytteenottotodistus ja toiminnan mahdollinen ohjeistus tallentaa tiedot näytteenotosta tietojärjestelmään 17

18 Kaavio 3: Tarkastus ja näytteenotto samalla SYY TOIMINTAAN KUNNAN VALV.VIRANOM. VALVONTA- KOHDE LABORA- TORIO vuositarkastus suunnitelmanmukain en valvonta tekee tarkaskuk sen valvontak ohteessa tarkastus asiakasvalitus tarkastuksen myötä syntyy tarve näytteenottoon ottaa näytteen valvontakohteesta näytteenotto tutkii näytteestä pyydetyt ominaisuudet ja toimittaa tulokset valvontaviranomaiselle tulokset näytteen tutkimuksesta analysoi tuloksen ja tekee johtopäätökset tulosten ja tarkastuksen tarkastuskertomus sekä mahdollinen näytteenottotodistus ja toiminnan mahdollinen ohjeistus tallentaa tiedot tarkastuksesta ja näytteenotosta tietojärjestelmään 18

19 Ensisaapumispaikan valvonta, erän ilmoittaminen valvontaviranomaiselle (Kaavio 4, sivut 20-21) Ensiapumispaikka ilmoittaa kunnan valvontaviranomaiselle (teurastamot ilmoittavat valtion tarkastuseläinlääkärille) ensisaapumispaikkaan saapuneesta erästä. Valvontaviranomainen tekee halutessaan pistokoemaisen tarkastuksen, jonka aikana hän tarkastaa tuotteen asiakirjat, merkinnät ja tarvittavat todistukset (esim. salmonella) sekä ottaa mahdollisesti näytteen tuotteesta. Näyte toimitetaan laboratorioon tutkittavaksi, josta tutkimustulos toimitetaan valvontaviranomaiselle. Erä hyväksytään käytettäväksi elintarvikkeena, jos tutkimustuloksen ja tarkastuksen perusteella asiakirjat yms. ovat hyväksyttävissä. Jos näytteen ja / tai asiakirjojen yms. perusteella erä ei ole hyväksyttävissä, valvontaviranomainen antaa ensisaapumispaikalle korjauskehotuksen asian parantamiseksi. Jos tämän jälkeen tarkastuksessa erä todetaan hyväksi, se voidaan käyttää elintarvikkeeksi. Jos ei, valvontaviranomainen päättää erän käsittelystä hylkäämispäätöksen yhteydessä. Erä voidaan hylätä myös ilman korjauskehotusta, jos erässä on esimerkiksi terveydelle haitallisia mikrobeja. Päätöksen valvontaviranomainen toimittaa tiedoksi EVIin, joka toimittaa sen edelleen lääninhallituksille ja MMM/ELOon sekä niille kunnille, joiden alueelle on toimitettu, tai joissa on otettu vastaan kyseistä erää. Hylkäämispäätöstä seuraavat toimintavaihtoehdot: 1) Ensisaapumispaikka voi palauttaa kustannuksellaan erän lähtömaahan. Ennen palauttamista MMM/ELO selvittää lähtömaan valvontaviranomaisilta, saako erän palauttaa. Jos erän saa palauttaa, ensisaapumispaikka toimittaa erän tullille, jonka valvonnassa erä palautetaan. Tulli ilmoittaa valvontaviranomaiselle, milloin ja minkä tulliaseman kautta erä on palautettu. Jos erää ei saa palauttaa, on se käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. 2) Jos ensisaapumispaikka päättää käyttää erän muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi, ja jos erä täyttää eläintautilain (55/1980) määräykset, sen voi käyttää. Jos erä ei täytä eläintautilain määräyksiä, voi MMM/ELOlta hakea lupaa erän käyttämiseen kuitenkin muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi. Jos luvan saa, voi erän käyttää muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi. Jos lupaa ei saa, on erä hävitettävä. 3) Jos ensisaapumispaikka päättää hävittää erän, on sen ilmoitettava valvontaviranomaiselle toimenpiteistään. Kunnan valvontaviranomainen lähettää kerran kuukaudessa EVIin tiedon vastaanotetuista ja tarkastetuista eristä mahdollisine toimenpiteineen. EVI kirjaa tiedot tietokantaan ja tekee kerran vuodessa yhteenvedon. Ensisaapumispaikan valvonta, yrityksen omavalvonnan kautta selviää epäkohtia tuotteessa (Kaavio 5, sivut 22-23) Jos ensisaapumispaikka huomaa erässä epäkohtia omavalvontasuunnitelmansa kautta, on sen ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle. Jos erän näyte on tutkittu hygienialain mukaisesti hyväksytyssä laboratoriossa, voi valvontaviranomainen tehdä päätöksensä erän käsittelystä tämän näytteen perusteella. Valvontaviranomainen voi ottaa myös erikseen näytteen tarkastuksen yhteydessä ja toimittaa sen laboratorioon tutkittavaksi, josta tutkimustulos toimitetaan valvontaviranomaiselle. Jos tutkimustulos ja tarkastuksen perusteella asiakirjat yms. ovat hyväksyttävissä, erä hyväksytään käytettäväksi elintarvikkeena. Jos näytteen ja / tai asiakirjojen yms. perusteella erä ei ole hyväksyttävissä, valvontaviranomainen antaa ensisaapumispaikalle korjauskehotuksen asioiden parantamiseksi. Jos tämän jälkeen tarkastuksessa erä todetaan hyväksi, se voidaan käyttää elintarvikkeeksi. Jos ei, valvontaviranomainen päättää erän käsittelystä hylkäämispäätöksen yhteydessä. Erä voidaan hylätä myös ilman korjauskehotusta, jos erässä on esimerkiksi terveydelle haitallisia mikrobeja. Päätöksen valvontaviranomainen toimittaa tiedoksi EVIin, joka toimittaa sen edelleen lääninhallituksille ja MMM/ELOon sekä niille kunnille, joiden alueelle on toimitettu / otettu vastaan kyseistä erää. Hylkäämispäätöstä seuraavat toimintavaihto-ehdot: 1) Ensisaapumispaikka voi palauttaa kustannuksellaan erän lähtömaahan. Ennen palauttamista MMM/ELO selvittää lähtömaan valvontaviranomaisilta, saako erän palauttaa. Jos erän saa palauttaa, ensisaapumispaikkaa toimittaa erän tullille, jonka valvonnassa erä palautetaan. Tulli ilmoittaa valvontaviranomaiselle, milloin ja minkä tulliaseman kautta erä, on palautettu. Jos erää ei saa palauttaa, on se käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. 2) Jos ensisaapumispaikka päättää käyttää erän muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi, ja jos erä täyttää eläintautilain (55/1980) määräykset, sen voi käyttää. Jos ensisaapumispaikka päättää käyttää erän muuhun tarkoitukseen kuin 19

20 Kaavio 4: Ensisaapumispaikan valvonta, erän ilmoittaminen valvontaviranomaiselle YRITYS / LAITOS KUNNAN VALVONTAVIRANOMAINEN ELINTARVIKE- VIRASTO LABORA- TORIO ottaa vastaan elintarvike-erän, tarkastaa sen ja asiakirjat ja ilmoittaa valvontaviranomaiselle vastaanotetusta erästä tarkastus ja/ tai näyte hyväksymispäätös (tarkastuksen ja/tai tutkimuksen tulokset tiedoksi) ilmoitus vastaanotetusta erästä toimittaa mahdollisen näytteen laboratorioon tutkittavaksi analysoi tarkastuksen perusteella tehdyt havainnot tarkastaa pistokoemaisesti erän ja asiakirjat tulokset näytteen tutkimuksesta tiedot vastaantaanotetuista/ tarkastetuista eristä kerran kuukaudessa tallentaa tiedot tietokantaan ja tekee kerran vuodessa yhteenvedon ensisaapumispaikkojen valvonnasta tutkii näytteestä pyydetyt ominaisuudet ja toimittaa tulokset valvontaviranomaiselle kyllä hylkäämispäätös heti (esim. näytteessä todettu salmonellaa) tarkastuksen myötä määräaikainen korjauskehotus ei tuote-erä tutkimuksen ja tarkastuksen perusteella hyväksyttävissä (näyte, tuotteen merkinnät, asiakirjat, todistukset ja HygL:n vaatimukset täyttävät määräykset) korjauskehotus määräajassa korjata epäkohdat hyväksyttävään tilaan ei hylkäämispäätös tiedoksi toimittaa tiedon erästä LH:lle, MMM/ELOlle ja kunnille, joille on mennyt samaa erää tekee vaaditut korjaukset tarkastaa korjaukset hyväksymispäätös (tarkastuksen ja/ tai tutkimuksen tulokset tiedoksi) tekee päätöksen erän käsittelystä hylkäämispäätös, toimenpidevaihtoehdot: palautus lähtömaahan, hävitys, käyttö muuhun kuin elintarvikkeeksi 20

21 Kaavio 4 jatkuu YRITYS / LAITOS KUNNAN VALVONTAVIRANOM ELINTARVIKEVIRASTO LÄÄNINHALLITUS hylkäämispäätös, toimenpidevaihtoehdot: palautus lähtömaahan, hävitys, käyttö muuhun kuin elintarvikkeeksi päättää palauttaa erän lähtömaahan, kysyy MMM/ ELOlta varmistusta toimittaa erän tullin käsiteltäväksi päättää käyttää muuhun kuin elintarvikkeeksi; jos erä ei täytä eläintautilain säädöksiä, yritys pyytää lupaa MMM/ELOlta tekee päätöksen erän käsittelystä hylkäämispäätös tiedoksi ilmoitus, koska ja mistä tulliasemalta erä on palautettu hylkäämispäätös tiedoksi toimittaa tiedon erästä LH:lle, MMM/ELOlle ja tunnille, joille on mennyt samaa erää sekä tekee RASFFilmoituksen TULLI palauttaa erän lähtömaahan ja ilmoittaa palauttamisesta valvontaviranomaiselle hylkäämispäätös tiedoksi MMM/ELO hylkäämispäätös tiedoksi varmistaa lähtömaan viranomaisilta, että erän saa palauttaa hakemuksesta voi hyväksyä muun käytön kuin elintarvikkeeksi myönteinen päätös erän käytöstä kielteinen päätös erän käytöstä päättää hävittää erän ja ilmoittaa siitä valvontaviranomaiselle ilmoitus, erän hävittämisestä 21

22 Kaavio 5: Ensisaapumispaikan valvonta, yrityksen omavalvonnan kautta selviää epäkohtia tuotteessa YRITYS / LAITOS KUNNAN VALVONTAVIRANOMAINEN LABORATORIO huomaa epäkohdan tuotteessa/tuoteerässä omavalvonnan kautta, esim. salmonellaa tai puutteita asiakirjoissa tms. ilmoitus epäkohdasta tuotteessa tarkastaa erän ja ottaa mahdollisen näytteen tarkastus ja/ tai näyte hyväksymispäätös (tarkastuksen ja/tai tutkimuksen tulokset tiedoksi) hylkäämispäätös heti (esim. näytteessä todettu salmonellaa) tarkastuksen myötä määräaikainen korjauskehotus analysoi tarkastuksen perusteella tehdyt havainnot kyllä ei toimittaa mahdollisen näytteen laboratorioon tutkittavaksi tulokset näytteen tutkimuksesta tuote-erä tutkimuksen ja tarkastuksen perusteella hyväksyttävissä (näyte, tuotteen merkinnät, asiakirjat, todistukset ja HygL:n vaatimukset täyttävät määräykset) ei korjauskehotus määräajassa korjata epäkohdat hyväksyttävään tilaan tutkii näytteestä pyydetyt ominaisuudet ja toimittaa tulokset valvontaviranomaiselle ELINTARVIKE- VIRASTO hylkäämispäätös tiedoksi toimittaa tiedon erästä LH:lle, MMM/ELOlle ja kunnille, joille mennyt samaa erää tekee vaaditut korjaukset tarkastaa korjaukset hyväksymispäätös (tarkastuksen ja/ tai tutkimuksen tulokset tiedoksi) tekee päätöksen erän käsittelystä 22

23 Kaavio 5 jatkuu YRITYS / LAITOS KUNNAN VALV.VIRANOM. ELINTARVIKE- VIRASTO LÄÄNINHALLITUS hylkäämispäätös, toimenpidevaihtoehdot: palautus lähtömaahan, hävitys, käyttö muuhun kuin elintarvikkeeksi päättää palauttaa erän lähtömaahan, kysyy MMM/ELOlta varmistusta tekee päätöksen erän käsittelystä hylkäämispäätös tiedoksi hylkäämispäätös tiedoksi toimittaa tiedon erästä LH:lle, MMM/ELOlle ja kunnille, joille on mennyt samaa erää sekä tekee RASFFilmoituksen TULLI hylkäämispäätös tiedoksi MMM/ELO hylkäämispäätös tiedoksi varmistaa lähtömaan viranomaisilta, että erän saa palauttaa toimittaa erän tullin käsiteltäväksi päättää käyttää muuhun kuin elintarvikkeeksi; jos erä ei täytä eläintautilain säädöksiä, yritys pyytää lupaa MMM/ELOlta ilmoitus, koska ja mistä tulliasemalta erä on palautettu palauttaa erän lähtömaahan ja ilmoittaa palauttamisesta valvontaviranomaiselle hakemuksesta voi hyväksyä muun käytön kuin elintarvikkeeksi myönteinen päätös erän käytöstä kielteinen päätös erän käytöstä päättää hävittää erän ja ilmoittaa siitä valvontaviranomaiselle ilmoitus, erän hävittämisestä 23

24 elintarvikkeeksi, ja jos erä ei täytä eläintautilain määräyksiä, voi MMM/ELOlta hakea lupaa erän käyttämiseen kuitenkin muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi. Jos luvan saa, voi erän käyttää muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi. Jos lupaa ei saa, on erä hävitettävä. 3) Jos ensisaapumispaikka päättää hävittää erän, on sen ilmoitettava valvontaviranomaiselle toimenpiteistään Valvontakohteiden hyväksymisprosessit Hygienialain mukaisia laitoksia ovat liha-alan EU-laitokset, pienimuotoiset liha-alan laitokset, kalaalan laitokset, kalastusalukset, maitoalan laitokset, munapakkaamot, munavalmistelaitokset ja eläinperäisten elintarvikkeiden varastolaitokset. Ensisaapumispaikkoihin sovelletaan osittain hygienialakia. Laitos hyväksytään ja rekisteröidään, kun se aloittaa toiminnan. Laitos hyväksytään uudelleen aina olennaisten muutosten jälkeen. Laitoksen yhteystiedoissa tapahtuneet muutokset kirjataan rekisteriin, mutta näistä muutoksista ei tehdä päätöstä eikä ilmoitusta laitokselle. Laitoksen poistaminen rekisteristä eli hyväksynnän peruutus on erillinen prosessi. Pienimuotoinen liha-alan laitos (Kaavio 7, sivu 25) Pienimuotoinen liha-alan laitos toimittaa ennen toiminnan aloittamista ja olennaisten muutosten jälkeen hyväksymishakemuksen sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Kunnan valvontaviranomainen tarkastaa laitoksen ja päättää sen mukaan hyväksymisestä. Jos päätös on kielteinen, toimitetaan se ilman muita toimenpiteitä laitokselle tiedoksi. Jos hyväksymispäätös on myönteinen, ilmoittaa kunnan valvontaviranomainen siitä laitokselle ja lääninhallitukselle, joka ilmoittaa tiedot EVIlle, jossa laitoksen hyväksymistiedot kirjataan valtakunnalliseen laitosrekisteriin. EVI ilmoittaa laitokselle laitostunnuksen. Lisäksi tunnus ilmoitetaan sen kunnan valvontaviranomaiselle, joka on hyväksymisen käsitellyt, sekä lääninhallitukselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Laitostunnus määräytyy kaavalla XXX-Y, jossa XXX tarkoittaa laitoksen sijaintikunnan (vuoden 1997) numeroa ja Y tarkoittaa juoksevaa numeroa. Jos esim. kunnan numero on 12 ja laitos hyväksytään kolmantena siinä kunnassa, on tunnus Muu hygienialain mukainen laitos; maitoala, kala-ala, muna-ala (Kaavio 8, sivu 26) Liha-alan EU-laitos (Kaavio 6, sivu 25) Liha-alan EU-laitos toimittaa ennen toiminnan aloittamista ja olennaisten muutosten jälkeen hyväksymishakemuksen sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Kunnan valvontaviranomainen tarkastaa laitoksen ja päättää sen mukaan hyväksymisestä. Jos päätös on kielteinen, toimitetaan se ilman muita toimenpiteitä laitokselle tiedoksi. Jos hyväksymispäätös on myönteinen, ilmoittaa kunnan valvontaviranomainen siitä laitokselle ja lääninhallitukselle, joka ilmoittaa tiedot EVIlle, jossa laitoksen hyväksymistiedot kirjataan valtakunnalliseen laitosrekisteriin. EVI ilmoittaa laitokselle hyväksymisnumeron. Lisäksi numero ilmoitetaan sen kunnan valvontaviranomaiselle, joka on laitoksen hyväksymisen käsitellyt, sekä lääninhallitukselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Hyväksymisnumero määräytyy liha-alan EU-laitoksille nelinumeroisena siten, että numeroa verrataan laitoksen sijaintikunnan asemaan aakkosjärjestyksessä. Käytettävien numeroiden väliin jätetään käyttämättömiä numeroita uusien laitosten perustamista varten. Muu hygienialain mukainen laitos toimittaa ennen toiminnan aloittamista ja olennaisten muutosten jälkeen hyväksymishakemuksen sen kunnan valvontaviranomaiselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Kunnan valvontaviranomainen tarkastaa laitoksen ja päättää sen mukaan hyväksymisestä. Jos päätös on kielteinen, toimitetaan se ilman muita toimenpiteitä laitokselle tiedoksi. Jos hyväksymispäätös on myönteinen, ilmoittaa kunnan valvontaviranomainen siitä laitokselle ja lääninhallitukselle, joka ilmoittaa tiedot EVIlle, jossa laitoksen hyväksymistiedot kirjataan valtakunnalliseen laitosrekisteriin. EVI ilmoittaa laitokselle hyväksymisnumeron. Lisäksi numero ilmoitetaan sen kunnan valvontaviranomaiselle, joka on hyväksymisen käsitellyt, sekä lääninhallitukselle, jonka alueella laitos sijaitsee. Kaaviossa 8 katkoviivalla piirretty nuoli kuvaa nykyistä käytännön tilannetta eli kunnan valvontaviranomaiset toimittavat hyväksymisasiakirjat suoraan EVIlle ja kopiot lääninhallitukselle, joka toimittaa kopiot EVIlle. Maitoalan laitosten numerot perustuvat entiseen Suomen Osuusmeijerijärjestön meijeriliittojakoon, kun maa oli jaettu neljään liittoon. Järjestelmä on peräisin 1960-luvulta. Jokainen liitto sai silloin oman 24

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine

Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin. Juhana Laine Tilannekatsaus laboratorioita koskettaviin tiedonkeruujärjestelmiin Juhana Laine 2.10.2014 Elintarvikevalvonnan tiedonkeruun sähköistämisen tilanne KUTI/RS ym. KUTI 4: muut viranomaiset KUTI 7/VTO: sanalliset

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kunnan ja PTY:n järjestelmien yhteensovittaminen. Tarja Hartikainen

Kunnan ja PTY:n järjestelmien yhteensovittaminen. Tarja Hartikainen Kunnan ja PTY:n järjestelmien yhteensovittaminen Tarja Hartikainen Hankkeen tausta Syntyi PTY:n omavalvonnantietopankki-hankkeen seurauksena/rinnalle Kunnan valvontaviranomaiset kehitystyössä yhdessä toimijoiden

Lisätiedot

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI)

Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Elintarvikevalvontatietojen valtakunnallinen tietojärjestelmä (KUTI) Tiina Vuolteenaho Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 20.4.2010 Sisältö Ympäristöterveydenhuollon valvontatietojärjestelmähankkeen

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvettä. lainsäädäntö. Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvettä koskeva lainsäädäntö Ylitarkastaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Vesi- ja ympäristöalan 19.5.2008 TALOUSVEDEN VALVONTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Valvira toimii- mitä on tulossa

Valvira toimii- mitä on tulossa Valvira toimii- mitä on tulossa Ajankohtaista laboratoriorintamalla 11.-12.10.2011 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ohjeita valmisteilla... ja asetusmuutoksia Asumisterveysohjeen uudistaminen asetuksen muotoon

Lisätiedot

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö

UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005. Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö UUSI ELINTARVIKELAKI 24.11.2005 Joanna Kurki eläinlääkintötarkastaja Maa- ja metsätalousministeriö Uusi EY-lainsäädäntö Yleinen elintarvikeasetus pellolta pöytään yleiset määritelmät ja periaatteet toimijoiden

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:24. Esiselvitys kuntien elintarvikevalvonnan tietojen keruusta

Työryhmämuistio MMM 2003:24. Esiselvitys kuntien elintarvikevalvonnan tietojen keruusta Työryhmämuistio MMM 2003:24 Esiselvitys kuntien elintarvikevalvonnan tietojen keruusta Helsinki 2003 Tämä selvitys kuuluu Elintarviketalouden laatutietojärjestelmän (ELATI) kehittämishankkeisiin. Kuntien

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus -

Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Elintarvikevalvonnan luokitukset ja sanastotyö - tilannekatsaus - Saila Suominen 24.9.2008 Kuti = Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen (kuntatiedonkeruu) Elintarvikevalvonta Yhti = Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/EEO/2010 Päivämäärä Dnro 7.5.2010 1555/14/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.5.2010 - toistaiseksi Muuttaa Vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa

Lisätiedot

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano

Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ajankohtaiset elintarvikelainsäädännön muutokset ja niiden toimeenpano Ylitarkastaja Mia Piipari Elintarvikehygieniayksikkö 6.3.2012 Uudistunut elintarvikelaisäädäntö Elintarvikelaki (23/2006) muutos 352/2011

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006. ensisaapumistoiminnasta. 1 luku Yleiset säännökset sivu 1/5 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 118/2006 ensisaapumistoiminnasta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006)

Lisätiedot

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki

Heinon Tukku Oy, Vanha Talvitie 2, 00580 Helsinki Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 3 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus Heinon Tukku Oy:n liha-, kala- ja maitoalan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-006929 T 11

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 31 Päätös elintarvikelain 60 :n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Aseanic Trading

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon toimivallan siirtäminen 2.1.2017 alkaen. 1 / 8 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 348 Heinon Tukku Oy, elintarvikelain mukainen hakemus liha-alan laitoksen olennaisesta muutoksesta ja kala- ja maitoalan laitoksen hyväksymisestä HEL 2012-010314

Lisätiedot

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa

Riskinarviointiseminaari Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Riskinarviointiseminaari 6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista - Raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa Vierasainevalvonta Suomessa Kaija-Leena Saraste Evira/Elintarvikehygienia 06.11.2015

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa

Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Tietojen standardoinnin merkitys tietojärjestelmien integroinnissa Pirjo-Liisa Penttilä Kehityspäällikkö ELATI ELATI- seminaarit 24.9.2008 Elintarviketalouden laatutietojärjestelmä verkosto ELATI ELATI

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1034/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten sukusoluille ja alkioille eläintautien vastustamiseksi asetettavista

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT

Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Talousvesiasetuksen soveltamisohje Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira jaana.kilponen@valvira.fi Aikatauluja Talousvesiasetuksen (1352/2015) soveltamisohje

Lisätiedot

Mikrobiologiset tutkimukset ja raja-arvot -teollisuuden näkökulma

Mikrobiologiset tutkimukset ja raja-arvot -teollisuuden näkökulma Mikrobiologiset tutkimukset ja raja-arvot -teollisuuden näkökulma ELT, Ryhmäpäällikkö Marjatta Rahkio Lihateollisuuden tutkimuskeskus AJANKOHTAISTA LABORATORIORINTAMALTA 12-13.10.2010 Teollisuuden näkökulma

Lisätiedot

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikealan pk-yritysten neuvontaa koskeva selvitys ja koulutusohjelma- projekti PK-Yrittäjien koulutus ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖSTÄ 2.11 Seinäjoki, 9.11 Kuopio, 17.11 Hämeenlinna, 19.1.2012 Rovaniemi,

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

Forssan seudun hyvinvointi ky. 1 (1) Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA n seudun hyvinvointi ky. 1 (1) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2015 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Perusturvalautakunta esityslistan liite

Perusturvalautakunta esityslistan liite Perusturvalautakunta 10.12.2008 esityslistan liite Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin:

Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla perittäviin maksuihin: n seudun hyvinvointi ky. 1 (6) n seudun hyvinvointikuntayhtymän YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2018 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan seuraavien lakien ja asetusten nojalla

Lisätiedot

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira

Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS. Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira Evira 5.5.2014 JÄLJITETTÄVYYS Jussi Peusa, Tuoteturvallisuusyksikkö, Evira jäljitettävyys kyky/mahdollisuus seurata raaka-aineen/elintarvikkeen liikkumista läpi määriteltyjen/eriteltyjen toimitus-/tuotanto-

Lisätiedot

Terveydenhuollon kriisivalmius

Terveydenhuollon kriisivalmius Terveydenhuollon kriisivalmius Markku Lehto 1.3.2005 2 Lähtökohdat valmistautumiseen Palvelut kykenevät vastaamaan nopeasti tavanomaisiin häiriötilanteisiin Yhteistyö viranomaisten välillä on vakiintunutta

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Miksi? EU: Elintarvikeketjun rikollisuuden vastustaminen elintarvikkeiden koostumukseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 712. Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 2003 N:o 712 713 SISÄLLYS N:o Sivu 712 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden

Lisätiedot

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015

Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 EVO-projekti 2015 Jäljitettävyyden valvontaprojekti v. 2015 Ylitarkastaja Jussi Peusa, Evira jussi.peusa@evira.fi Tässä esityksessä Käydään läpi pääpiirteittäin miksi kyseinen projekti mitä tavoitellaan

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu Vantaa. Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2016 20.-21.9. Oulu 11.-12.10. Vantaa Terveydensuojelulain muutokset ja niiden vaikutukset Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA

ID KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA ID 1715490 KUNTAKOHTAINEN RAPORTTI SUORITTEISTA 1.1. - 31.8.2017 Pirkkalan kunta Kumulatiivinen raporttti kuntakohtaisista 1 / 13 KUNNAN TEHTÄVÄT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLOSSA Ympäristöterveydenhuollon avulla

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 4 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkääminen ensisaapumispaikassa, Bonsep Oy HEL 2016-013923

Lisätiedot

Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus. Riina Tolvanen, Evira

Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus. Riina Tolvanen, Evira Mikrobikriteeriasetusohjeiden uudistus Riina Tolvanen, Evira Mikrobikriteeriohjeiden päivitys Ohjeet toimijoille ja viranomaisille olivat lausunnolla toukokuun loppuun asti. Lausuntoja tuli runsaasti kiitos!

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira

YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira YHTI 2B: Talousvesi- ja uimavesinäytteiden sähköinen siirto Heli Laasonen Ylitarkastaja, FT (kemia) Valvira yhti@valvira.fi 5.2.2016 Heli Laasonen 1 Mikä on YHTI 2B? YHTI 2B : talous- ja uimavesien viranomaisnäytetietojen

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä

Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Elintarvikelainsäädännön soveltaminen pk-yrityksissä Seminaari elintarvikelainsäädännön soveltamisesta pk-sektorin yrityksiin Säätytalo 25.5.2010 Veli-Mikko Niemi Riskiperusteisuus lainsäädännössä Lainsäädännössä

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

PTY:n omavalvonnan tietopankki

PTY:n omavalvonnan tietopankki PTY:n omavalvonnan tietopankki ELATI III seminaari 20.4.2010 Johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry 20.4.2010 1 Päivittäistavarakauppa ry (PTY) Päivittäistavarakaupan alalla toimivien yhteisöjen

Lisätiedot

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen

Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta. Taija Rissanen Elintarvikevalvontaa varten tehtävän näytteenoton hankkiminen yksityiseltä toimijalta Taija Rissanen Ohjeen tausta ja tarve Kunnallisilla valvontayksiköillä kasvava tarve hankkia virallisen elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk

Sivu 1/6. Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella X X X X X X X. Ymptltk Ymptltk 16.12.2016 23 Elintarvikelain (23/2006) 32 :n perusteella Ympäristö terveysjohtaja 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely ja todistuksen antaminen ilmoituksen käsittelystä 15 Elintarvikehuoneiston

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden kampylobakteerivalvonnasta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 28.11.2007 2593/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2008 - toistaiseksi Kumoaa Siipikarjan lihahygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA

28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Meri-Lapin ympäristöterveysjaosto Jatkodelegointi 28.01.2014 9 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN TERVEYSTARKASTAJILLE YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONTAAN KUULUVISSA ASIOISSA Terveydensuojelulaki 763/1994 6 5 mom. Laivatarkastukset

Lisätiedot

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL

Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Polttopisteessä tuberkuloosi kehityskulkuja 1995-2017 Petri Ruutu, emeritusprofessori Terveysturvallisuus osasto, THL Valtakunnalliset tartuntatautipäivät 13.11.2017 Sidonnaisuudet viimeisen kahden vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (6) Ympäristölautakunta Ytp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2012 1 (6) 230 Elintarvikelain 13 pykälän mukainen hakemus liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, Lihakonttori Oy HEL 2012-008251 T 11 02 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7

Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollon jaosto 16.9.2015 12. Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 Toimivallan siirtäminen 1.10.2015 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA 1. TERVEYDENSUOJELULAKI (763/1994 muutoksineen)

Lisätiedot

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa

Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Eviran ohje 18402/2 Näytteenotto ensisaapumisvalvonnassa ja ensisaapumistoimijoiden omavalvonnassa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 2 Laatijat Britta Wiander,

Lisätiedot

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys

Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Näytteenoton dokumentoinnin ja jäljitettävyyden merkitys Taija Rissanen, Evira Jäljitettävyys ja dokumentointi Näytteenoton syitä monia: toimijoiden valvonta ruokamyrkytysepäily, muu epäily kansallisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Ylitarkastaja Sanna Viljakainen Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Ylitarkastaja Tuoteturvallisuusyksikkö Valvontaosasto Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esityksen sisällys Muuntogeenisten elintarvikkeiden valvonta Kuinka

Lisätiedot

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira

Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa. Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot ja kotivalmistus Oivassa Ympäristöterveyden valtakunnalliset koulutuspäivät 18.5.2016 Kotka Pirjo Korpela Evira Liikkuvat elintarvikehuoneistot Elintarvikelaki 6 kohta 18a

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa

Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Elintarvikelainsäädännön vaatimukset teurastamon perustamisessa Yksikönjohtaja Evira Valvontaosasto Lihantarkastusyksikkö Pienteurastamon suunnittelu Huomioon otettavaa: Teurastamon ympäristövaatimukset

Lisätiedot

Mikrobiologiseen seurantaan ja valvontaan (MIBS) liittyvien tutkimustulosten toimittaminen Eviraan. Taija Rissanen

Mikrobiologiseen seurantaan ja valvontaan (MIBS) liittyvien tutkimustulosten toimittaminen Eviraan. Taija Rissanen Mikrobiologiseen seurantaan ja valvontaan (MIBS) liittyvien tutkimustulosten toimittaminen Eviraan Taija Rissanen KUTI 2 B projekti, MIBS osuus Tavoitteena luoda mm. riskinarviointia ja epidemiologista

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku,

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, Turku, Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2017 Oulu, 19. 20.9. Turku, 10. 11.10. Terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmat, päivitys 2018-2019 Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo

Lisätiedot

Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017

Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017 Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017 Maa ja metsätalousvaliokunta 5.4.2017 Valtiovarainministeriö Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen 1 Maakuntien tehtäväalat ja niiden hoitaminen

Lisätiedot

/2015 Espoon seudun ympäristöterveys Hallintolain 34 :n mukainen kuuleminen uhkasakkolain 10 :n mukaisesta päätöksestä

/2015 Espoon seudun ympäristöterveys Hallintolain 34 :n mukainen kuuleminen uhkasakkolain 10 :n mukaisesta päätöksestä Kuulemiskirje 1 (2) 11.03.00 2800/2015 Espoon seudun ympäristöterveys 2.5.2016 Tmi Johan Holmström Evitskogintie 101 02520 Lapinkylä Hallintolain 34 :n mukainen kuuleminen uhkasakkolain 10 :n mukaisesta

Lisätiedot

Elintarvikenäytteiden tiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen

Elintarvikenäytteiden tiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin. Taija Rissanen Elintarvikenäytteiden tiedonsiirto laboratorioista viranomaisjärjestelmiin Taija Rissanen KUTI hanke Evirassa KUTI= Kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittäminen. Tavoitteena, että viranomaisten

Lisätiedot

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016

Ympäristöterveyskeskus Terveydensuojelu 22.2.2016 Ympäristöterveyskeskus YHTEENVETO Terveydensuojelu 22.2.2016 KALAN JÄLJITETTÄVYYS MYYNTITISKEISSÄ 2015 Johdanto Kalan jäljitettävyys myyntitiskeissä 2015 oli Kanta- ja Päijät-Hämeen valvontayksiköiden

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012

ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 2012 LOMAKE B (1/) ELTU 01 ELINTARVIKEVALVONTA JA VALVONNAN SUORITTEET 01 Kunta/Kuntayhtymä: Valvontakohde Valvontatiedot Toimenpiteiden syyt ALKUTUOTANTOPAIKAT JA LAI- TOKSET E1 Alkutuotanto (entisen hygienialain

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 (5) 26 Elintarvikelain 60 :n mukainen elintarvike-erän hylkäämistä koskeva päätös, FIN-Piano Oy HEL 2015-011088 T 11 02 00 Päätös Toimija Kohde Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille

KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 2010 Luonnos 30.10.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONNAN SUUNNITELMALLISUUS...3

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 36 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkääminen ensisaapumispaikassa, Suomen Oriental Supermarket

Lisätiedot

Ajankohtaista Ympäristöterveydenhuollossa/STM

Ajankohtaista Ympäristöterveydenhuollossa/STM Ajankohtaista Ympäristöterveydenhuollossa/STM Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö YTHn alueelliset, Oulu ja Turku Sisältö STM - uusi organisaatio Maakuntauudistus Säteilylain kokonaisuudistus

Lisätiedot

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta

ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta ELATI-SEMINAARI Eviran puheenvuoro LIMS-YLVA projekti: -ajatuksia standardoinnista ja luokittelusta 1 LIMS-YLVA sanastot ja standardit Sisältö Eviran LIMS-YLVA hanke Sanasto LIMS-YLVA hankkeessa Standardit

Lisätiedot

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen

Lyhyt historia Fimea aloitti toimintansa Kuopiossa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. GLP-tilaisuus Eija Pelkonen Lyhyt historia 10.9.2008 Projektin asettaminen (STM105:00/2008) 19.1.2009 Perustamispäätös: Kuopio (STM/298/2009) 24.7.2009 Laki (593/2009) vahvistettiin (VN+TP) 13.8.2009 Asetus hyväksyttiin valtioneuvostossa

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita

Ajankohtaisia asioita Ajankohtaisia asioita Carmela Hellsten Oivatuloksia 2016 Laitokset 537 tarkastusta 16% 1% 39% Vähittäismyynti 4099 tarkastusta 13% 1% 47% 44% 39% A B C D A B C D 1 Laitosten Oivatuloksia Kala-alan laitoksissa

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Ympäristö ja ympäristöterveys

Ympäristö ja ympäristöterveys Ympäristö ja ympäristöterveys Facta Ympäristöosa tukee kuntien ympäristövalvontaan liittyviä työprosesseja. Käyttäjä voi katsella, ylläpitää ja tulostaa ympäristökohteiden tietoja, kirjata valvontatapahtumia

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Elintarvike- ja terveysosasto 1.3.2007 Eläinlääkintötarkastaja Joanna Kurki p. 160 52435 ELINTARVIKEVALVONNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN 1. Tausta ja nykytila 2.

Lisätiedot