A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE"

Transkriptio

1 COMPONENTA OYJ LISTALLEOTTOESITE Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Componenta Oyj:n ( Componenta, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti pääomaltaan euron joukkovelkakirjalainan ( Joukkovelkakirjalaina tai Laina ) ottamisesta rajatulta joukolta valikoituja sijoittajia jäljempänä tarkemmin kuvatuilla ehdoilla. Laina on jaettu euron nimellisarvoisiin lainaosuuksiin ( Lainaosuus ). Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 8,00 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Laina-aika on Yhtiö aikoo käyttää lainalla hankitut varat yleisiin jälleenrahoitustarkoituksiin ja yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseen. Lisäksi Yhtiön hallitus päätti pääomaltaan euron Suomen osakeyhtiölain ( /624, muutoksineen, Osakeyhtiölaki ) mukaisen pääomalainan ( Pääomalaina tai Laina ) ottamisesta rajatulta joukolta valikoituja sijoittajia jäljempänä tarkemmin kuvatuilla ehdoilla. Laina on jaettu euron nimellisarvoisiin lainaosuuksiin ( Lainaosuus ). Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 10 prosenttia, joka maksetaan vuosittain jälkikäteen. Laina-aika on Laina maksetaan takaisin yhtenä eränä edellyttäen, että lainaehdoissa mainitut takaisinmaksun edellytykset täyttyvät. Yhtiö aikoo käyttää Lainalla hankitut varat Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen. Yhtiö on hakenut Joukkovelkakirjalainan ja Pääomalainan Lainaosuuksien ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Lainaosuuksilla odotetaan alkavan arviolta kaupankäyntitunnuksella CTHJ (Joukkovelkakirjalaina) ja CTHJ (Pääomalaina). Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella CTH1V. Listalleottoesite (listalleottoesite ja esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot, Esite ) on laadittu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että Joukkovelkakirjalaina ja Pääomalaina haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin. Esite ei sisällä Lainaosuuksien tarjoamista. Joukkovelkakirjalainan ja Pääomalainan Lainaosuuksiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Keskeiset riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan kykyyn vastata sijoittajille Lainaosuuksiin liittyvistä velvoitteistaan on esitetty kohdassa Riskitekijät. PÄÄJÄRJESTÄJÄ A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

2 ESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA Tämä Esite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen, Arvopaperimarkkinalaki ), valtiovarainministeriön asetuksen Arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä ( /452, muutoksineen), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (liite IV ja V) sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 35/212/2011. Tässä Esitteessä Yhtiö, Componenta, Componenta-konserni ja Konserni tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Componenta Oyj:tä tai Componenta Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä käy selvästi ilmi, että termi viittaa ainoastaan tiettyyn tytäryhtiöön tai liiketoimintayksikköön. Viittaukset Yhtiön osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat kuitenkin Componenta Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä sijoituspäätöksen laillisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista, taloudellisista ja muista eduista, riskeistä ja seuraamuksista. Yhtiö ei anna mitään takeita sijoittajille Lainaosuuksiin sijoittamisen laillisuudesta kyseisen sijoittajan osalta, Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. Tämän Esitteen luovuttaminen tai esillä pitäminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa muulloin kuin tämän Esitteen päivämääränä tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Esitteessä kuitenkin ilmenee ennen Lainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, Esitettä täydennetään Arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämä Esite on laadittu ainoastaan siihen tarkoitukseen, että Lainaosuudet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Esitteen nojalla ei tarjota Lainaosuuksia Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Tämän Esitteen jakelu ja Lainaosuuksien tarjoaminen tai myynti tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä tai rajoitettua. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Esitettä tai merkitä tai ostaa Lainaosuuksia. Lainaosuuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Lainaan liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa, tai muualla Suomen ulkopuolella olosuhteissa, joissa tämä olisi voimassa olevan lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämä Esite ei ole Lainaosuuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö missään valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy ( Pääjärjestäjä ) edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Pääjärjestäjällä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Lainaosuuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Lainoja tai Lainaosuuksia ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa. Sovellettava lainsäädäntö Tähän Esitteeseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Esitettä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 2 (60)

3 SISÄLLYSLUETTELO ESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 1. TIIVISTELMÄ Yhtiö Lainainstrumentit Riskitekijät RISKITEKIJÄT Liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskitekijöitä Lainaosuuksiin liittyviä riskitekijöitä ESITTEESTÄ VASTUULLISET HENKILÖT, PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA TILINTARKASTAJA Hallituksen vakuutus Yhtiön hallituksen jäsenet Pääjärjestäjä Tilintarkastajat tilikausilla MUITA TIETOJA Tulevaisuutta koskevat lausumat Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot Esitteessä esitettävät luvut Esitteen saatavilla olo Verkkosivujen muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen LAINAINSTRUMENTTEJA KOSKEVAT TIEDOT Joukkovelkakirjalainan 2010 ehdot Pääomalainan 2010 ehdot Lisätiedot TIETOJA YHTIÖSTÄ JA YHTIÖN LIIKETOIMINNASTA Tiedot Componenta Oyj:stä Componenta-konserni Componenta-konsernin asiakastoimialat ja liiketoiminta-alueet Päämarkkinat ja kilpailutilanne ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA Tilikaudet Keskeisimmät tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Segmenttikohtaiset tiedot VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Tilikauden 2010 jälkeiset tapahtumat ja tulevaisuudennäkymät Konsernin pitkäaikaiset taloudelliset tavoitteet Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt Merkittävät sopimukset (60)

4 8.5 Investoinnit vuonna HALLINTO-, JOHTO- JA VALVONTAELIMET Hallitus Toimitusjohtaja Johtoryhmä OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Osakepääomaa koskevat tiedot Tiedot osakkeenomistajista SUOMEN VEROTUS Yleistä Koron ja jälkimarkkinahyvityksen verotus Luovutusvoittoverotus Varainsiirtovero ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT TIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT 59 4 (60)

5 1. TIIVISTELMÄ Seuraavaa tiivistelmää ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi, vaan se tulee lukea johdantona tähän Esitteeseen ja siinä esitettyihin yksityiskohtaisempiin tietoihin, mukaan lukien tähän Esitteeseen viittauksella sisällytettyihin Componentan tilinpäätöksiin. Lainainstrumentteihin sijoittamisen yhteydessä tulisi huomioida kohdassa Riskitekijät esitettyjä seikkoja. Lainainstrumentteja koskevat sijoituspäätökset tulisi perustaa Esitteeseen kokonaisuutena. Tietyt tässä tiivistelmässä käytetyt termit on määritelty muualla tässä Esitteessä. Johtuen Esitedirektiivin implementoinnista Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, missään Jäsenvaltiossa, jossa Esitedirektiivin asianomaiset määräykset on saatettu voimaan, ei voida kohdistaa siviilioikeudellista vastuuta Componentaan pelkästään tämän tiivistelmän perusteella ellei tiivistelmä ole harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Esitteen muihin osiin. Mikäli Euroopan talousalueella nostetaan tässä Esitteessä esitettäviin tietoihin liittyvä kanne, kantajalta voidaan vaatia Esitteen käännöskustannusten maksamista ennen oikeuskäsittelyn aloittamista sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. 1.1 YHTIÖ Componenta Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Componenta Oyj on Componentakonsernin emoyhtiö. Componenta-konserni on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Konserni toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Konsernin keskeiset tunnusluvut TUNNUSLUVUT, miljoonaa euroa tilintarkastettu tilintarkastettu Liikevaihto 451,6 299,6 Liikevoitto 13,5-15,4 Rahoitustuotot ja -kulut -23,5-21,8 Tulos rahoituserien jälkeen -10,0-37,2 Tilikauden tulos -7,5-28,7 Liikevaihdon muutos, % 50,7-56,0 Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus, % 88,1 82,7 Taseen loppusumma Korolliset nettovelat, pääomalaina velkana Sijoitettu pääoma Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,0-4,1 Oman pääoman tuotto, % -10,3-45,1 Omavaraisuusaste, % 16,8 17,5 Net gearing, %, pääomalaina velkana 325,0 356,4 Bruttoinvestoinnit sis. rahoitusleasing 8,5 17,9 Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa Henkilöstö keskimäärin tilikaudella (60)

6 Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake (EPS), laimentamaton, euroa -0,45-2,30 Tulos/osake, laimennuksella, euroa* -0,45-2,30 Oma pääoma/osake, euroa 3,63 3,51 Osinko/osake, euroa 0,00 0,00 Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, Hinta/voitto -suhde (P/E luku) neg. neg. *Aikaisemmin julkaistua Componentan 2009 tilikauden laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta on oikaistu. Aikaisemmin julkaistussa luvussa laimennusvaikutus oli virheellisesti huomioitu, sillä laimennusvaikutus pienensi osakekohtaista tappiota. Hallitus ja johto Componentan hallitukseen kuuluvat Heikki Bergholm (puheenjohtaja), Pii Kotilainen, Heikki Lehtonen, Marjo Miettinen, Juhani Mäkinen ja Matti Tikkakoski. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Heikki Lehtonen, Turkin toimintojen johtaja Hakan Göral, talousjohtaja Mika Hassinen, operatiivinen johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Yrjö Julin, Suomen toimintojen johtaja Olli Karhunen, henkilöstöjohtaja Anu Mankki, lakiasiainjohtaja Pauliina Rannikko, Ruotsin toimintojen johtaja Michael Sjöberg ja Hollannin toimintojen johtaja Patrick Steensels. 1.2 LAINAINSTRUMENTIT Joukkovelkakirjalainan pääehdot ovat: Pääoma euroa. Laina laskettiin liikkeeseen Lainaosuuksien muoto... Euroclear Finland Oy:n (OM-järjestelmä) arvo-osuudet Lainaosuuksien etuoikeusasema... Sama kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla velkasitoumuksilla Korko... 8,00 prosenttia vuodessa Liikkeeseenlaskupäivä Takaisinmaksupäivä Koronmaksupäivät... Joka vuosi 29.9., alkaen ja päättyen päivään, jolloin laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin Koronlaskuperuste... Todelliset/360 Emissiokurssi prosenttia Arvo-osuuden yksikkökoko euroa Sovellettava laki... Suomen laki ISIN-Koodi... FI Listaus... Joukkovelkakirjalaina haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin Arvioitu listauksen alkamisaika Kaupankäyntitunnus... CTHJ (60)

7 Pääomalainan pääehdot ovat: Pääoma euroa. Laina laskettiin liikkeeseen Lainaosuuksien muoto... Euroclear Finland Oy:n (OM-järjestelmä) arvo-osuudet Lainaosuuksien etuoikeusasema... Laina on pääomalaina, jonka pääoma ja korko saadaan maksaa Yhtiön selvitystilassa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Laina on etuoikeusasemaltaan samassa asemassa kuin Yhtiön nykyiset ja tulevaisuudessa mahdollisesti liikkeeseen laskemat pääomalainat tai vastaavantyyppiset instrumentit. Korko... 10,00 prosenttia vuodessa Liikkeeseenlaskupäivä Takaisinmaksupäivä edellyttäen, että lainaehdoissa mainitut takaisinmaksun edellytykset täyttyvät. Lainan pääoma voidaan maksaa takaisin vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisätyvän taseen mukaisen tappion määrän. Koronmaksupäivät... Joka vuosi 15.9, alkaen ja päättyen päivään, jolloin laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin. Lainan korkoa voidaan maksaa vain siltä osin kuin Yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää Yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisätyvän taseen mukaisen tappion määrän. Koronlaskuperuste... Todelliset/360 Emissiokurssi prosenttia Arvo-osuuden yksikkökoko euroa Sovellettava laki... Suomen laki ISIN-Koodi... FI Listaus... Pääomalaina haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin Arvioitu listauksen alkamisaika Kaupankäyntitunnus... CTHJ (60)

8 1.3 RISKITEKIJÄT Liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskitekijöitä Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskitekijät Yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät riskit Kilpailutilanne ja hintariski Hyödykeriskit Ympäristöön liittyvät riskit Turkin liiketoimintaan liittyvät riskit Lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin liittyvät muutokset Liiketoimintaan liittyvät riskitekijät Asiakasriski Toimittajariskit Tuottavuus-, tuotanto-, ja prosessiriskit Työmarkkinahäiriöt Sopimus- ja tuotevastuuriskit Työntekijät Riippuvuus avainhenkilöistä Työterveys- ja työsuojeluriskit Luonnonkatastrofit ja omaisuusvahingot Oikeudenkäynnit Veroriskit Tietoturvariskit Rahoitusriskit Rahoitus- ja likviditeettiriskit Valuuttariski Korkoriski Luottoriski Lainaosuuksiin liittyviä riskitekijöitä Lainaosuudet eivät välttämättä ole sopiva sijoituskohde kaikille sijoittajille; Lainaosuuksiin kohdistuu Liikkeeseenlaskijan luottoriski; Ainoastaan Liikkeeseenlaskija vastaa Lainaosuuksiin liittyvistä velvoitteista, eikä kukaan muu henkilö tai taho takaa Lainaosuuksia; Lainaosuudet ovat vakuudetonta velkaa ja Lainaosuuksien haltijat ovat vakuudettomia velkojia Liikkeeseenlaskijan mahdollisessa konkurssissa tai yrityssaneerauksessa; Tällä hetkellä mikään luottoluokituslaitos ei ole luokitellut Lainaosuuksia tai Liikkeeseenlaskijaa; Lainaosuuksien kiinteään korkoon liittyy riski siitä, että arvopaperin arvo laskee markkinakorkojen muutoksen seurauksena; Lainaosuudet eivät ole aiemmin olleet julkisen kaupankäynnin kohteena, eikä ole varmuutta siitä, että Lainaosuuksille syntyy aktiivista julkista kaupankäyntiä; 8 (60)

9 Lainaosuuksien likviditeetti ja markkinahinta voivat vaihdella riippuen markkina- ja taloudellisesta tilanteesta, Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä muista tekijöistä; Lisävelan liikkeeseen laskemiselle tai vakuuden antamiselle ei ole rajoitteita; Lainaosuuksien haltijoilla ei ole äänioikeutta Liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksissa; Uudet lait, asetukset ja määräykset sekä muutokset lainsäädännössä tai oikeuskäytännössä liikkeeseenlaskupäivän jälkeen voivat vaikuttaa Lainaosuuksiin; Liikkeeseenlaskija ei ole velvollinen suorittamaan lisämaksuja tai muuten korvaamaan Lainaosuuksien haltijoille lainasuoritusten pienentymistä ennakonpidätysten vuoksi; Lainaosuuksien haltijoiden kokouksen määräenemmistöpäätös sitoo kaikkia Lainaosuuksien haltijoita, mukaan lukien ne Lainaosuuksien haltijat, jotka eivät osallistuneet ja äänestäneet asianomaisessa kokouksessa ja ne Lainaosuuksien haltijat, jotka äänestivät enemmistön kannan vastaisesti; Lainaosuuksien haltijat ovat riippuvaisia asianomaisesta selvitysjärjestelmästä Lainaosuuksiin liittyvien suoritusten saamisessa; Oikeudelliset seikat voivat rajoittaa tiettyjä sijoituksia. Joukkovelkakirjalainaan liittyviä riskitekijöitä Ennenaikaisen eräännyttämisen tilanteessa sijoittajalle syntyy riski siitä, että Yhtiön useat velat erääntyvät samanaikaisesti, minkä johdosta Lainan sijoittaja voi joutua odottamaan maksun saamista, kunnes Yhtiö on suorittanut muut Lainaa paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkansa; Ennenaikaisen takaisinmaksun tilanteissa pääoma palautetaan sijoittajille ennen alkuperäisen laina-ajan päättymistä, minkä johdosta sijoittajille syntyy jälleensijoitusriski, koska sijoittajat eivät välttämättä kykene sijoittamaan ennenaikaisesti palautettua pääomaa yhtä korkealla tuotolla kuin mitä sijoittajan olisi Lainasta alun perin pitänyt saada. Pääomalainaan liittyviä riskitekijöitä Pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa Yhtiön selvitystilassa ja Yhtiön konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella; Yhtiö ei voi taata, että Yhtiöllä on Osakeyhtiölaissa asetetut maksuedellytykset Pääomalainan takaisinmaksun tai koronmaksun eräpäivänä, jolloin maksu lykkääntyy; Sijoittajalle saattaa syntyy riski siitä, että Yhtiön useat velat erääntyvät samanaikaisesti, minkä johdosta Pääomalainan sijoittaja voi joutua odottamaan maksun saamista, kunnes Yhtiö on suorittanut muut Pääomalainaa paremmassa etuoikeusasemassa olevat velkansa. 9 (60)

10 2. RISKITEKIJÄT Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin ja muihin tässä Esitteessä oleviin tietoihin. Mikäli jokin Componentaa koskevista riskitekijöistä toteutuu, sillä saattaa olla epäedullinen vaikutus Componentan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, Componentan arvopapereiden kurssiin ja Componentan kykyyn vastata sijoittajille arvopapereihin liittyvistä velvoitteistaan. Myös muut kuin tässä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Componentan liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomat tai vähäisinä pidettävät riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai Yhtiöön tehdyn sijoituksen arvoon. Riskitekijöiden esittämisjärjestys tässä Esitteessä ei kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. 2.1 LIIKKEESEENLASKIJAAN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskitekijät Yleiseen taloudelliseen epävarmuuteen liittyvät riskit Taloussuhdanteilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia joidenkin Yhtiön tuotteiden kysyntään ja näin ollen myös Konsernin liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Kilpailutilanne ja hintariski Konsernin toimiala on pääomavaltainen, suhdanneherkkä ja fragmentoitunut. Taloudellisesta taantumasta johtuneiden vaikutusten pitkittyessä ylikapasiteetti voi lisätä kilpailua ja markkinoiden hintapaineita. Componenta pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaisesti. Valukomponenttien toimitusketjun kaikkien vaiheiden hallinta vähentää hintavaihteluita. Lisäksi Componenta pyrkii pienentämään hinnoittelusta ja kilpailutilanteesta aiheutuvia riskejä tuotannon ja tuotteiden sisäisillä siirroilla edullisempiin valmistuspaikkoihin kuten alemman kustannustason maahan Turkkiin. Hyödykeriskit Componenta-konsernin pääraaka-aineen, kierrätysmetallin, hinnanvaihtelut vaikuttavat Konsernin tuotteiden katteisiin. Kierrätysmetallin hinnannousu siirtyy asiakkaille toimitettavien tuotteiden hintoihin viiveellä, ja siksi kierrätysmetallin hinnannousu pienentää hetkellisesti katteita. Kierrätysmetallin hinnan laskiessa Konsernin katteet vastaavasti paranevat hetkellisesti. Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääosin hintasopimuksilla. Componentalla on asiakkaidensa kanssa hintasopimukset, joiden perusteella tuotteiden hintoja korjataan raaka-aineiden hintojen muutoksia vastaavasti. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Konsernin valimoiden ja konepajojen sähkönkulutus aiheuttaa ostetun sähkön spot-hintariskin. Sähkön hinnan vaikutuksilta Konsernin tulokseen suojaudutaan ostetuilla sähkötermiineillä. Konsernin tuotantolaitosten ennustetun seuraavan 12 kuukauden sähkönkulutuksen suojausastetavoite on 90 prosenttia, sitä seuraavan vuoden 60 prosenttia ja kolmannen vuoden 40 prosenttia. Kaupankäynti sähkötermiineillä on ulkoistettu. Sähkön hinnannousu pyritään siirtämään asiakkaille erillisellä sähkölisällä. 10 (60)

11 Ympäristöön liittyvät riskit Componenta noudattaa ympäristölainsäädäntöä kaikessa toiminnassaan sekä ISO standardia tuotteiden ja toimintojen kehittämisessä. Ympäristölainsäädännön ja -määräysten muutoksista saattaa aiheutua Componentalle lupaehtojen noudattamiseen tai ympäristön puhdistamiseen liittyviä kustannuksia, jotka voivat vaikuttaa Konsernin taloudelliseen tulokseen. Componenta-konsernin kaikilla valimoyksiköillä on toimivat ISO ympäristöjärjestelmät, joiden puitteissa ympäristöön liittyviä asioita kehitetään ja parannetaan. Riskitilanteita pyritään estämään ennakoivan huollon, ohjeistusten sekä rakenteellisten toimenpiteiden avulla. Yhtiö ei voi antaa takuuta siitä, että kaikki ympäristöön liittyvät riskit on otettu huomioon. Ympäristöriskeillä, ympäristömääräysten tiukentumisella ja etenkin mahdollisilla onnettomuuksilla saattaa olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiö on varautunut onnettomuuksien aiheuttamiin riskeihin asianmukaisin vakuutuksin. Turkin liiketoimintaan liittyvät riskit Turkkilainen valimoyritys Döktas Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S ( Döktas, nykyisin Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.S, Componenta Dökümcülük A.S ) liitettiin Componenta-konserniin joulukuussa 2006 Componentan ostettua yhtiön osake-enemmistön (Konsernin omistusosuus oli 93,6 prosenttia). Döktas-yrityskaupan jälkeen merkittävä osuus Konsernin liikevaihdosta ja tuloksesta on syntynyt Turkissa. Turkin toimintojen osuus Konsernin liikevaihdosta oli 38 prosenttia vuonna Turkin lainsäädännön perusteella vähemmistöosakkailla (osakkaat, jotka omistavat yhteensä viisi prosenttia tai enemmän Componenta Dökümcülük A.S:n osakkeista) on tietynlaiset hallinnolliset oikeudet yhtiössä: mm. oikeus vaatia, että yhtiökokous kutsutaan koolle käsittelemään tiettyä asiaa; oikeus vaatia tietyissä tapauksissa erityistilintarkastusta; oikeus vaatia, että päätöksenteko liittyen taseen vahvistamiseen, osingonjakoon, hallitusten jäsenten valintaan sekä vastuuvapauden myöntämiseen yhtiökokouksessa lykätään. Nämä oikeudet voivat vaikuttaa Componenta Dökümcülük A.S:n hallintoon ja liiketoimintaan. Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja Turkissa omisti 0,2 prosenttia yhtiön osakkeista Alhaisen kustannustason markkinoille, kuten Turkkiin tehtyjen investointien arvoon voivat vaikuttaa maiden poliittinen, taloudellinen ja lainsäädännöllinen kehitys. Mikäli edellä mainitut poliittiset, taloudelliset tai lainsäädännölliset riskit realisoituvat, voi niillä olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin liittyvät muutokset Ennakoimattomat muutokset lainsäädännössä, viranomaisten asettamissa vaatimuksissa, tulleissa ja muissa kaupan esteissä voivat vaikeuttaa Yhtiön liiketoimintaa sekä estää ja vaikeuttaa voittojen kotiuttamista. Tämänkaltaisten tekijöiden mahdollisia epäedullisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ei voida varmuudella ennakoida tai pois sulkea. Liiketoimintaan liittyvät riskitekijät Asiakasriski Componenta-konsernilla on isoja asiakkaita, joiden merkitys Konsernin liiketoiminnalle on suuri. Asiakasyritykset toimivat kuudella eri teollisuudenalalla raskaat ajoneuvot, rakennus- ja kaivosteollisuus, autoteollisuus, maatalouskoneet, koneenrakennus sekä tuulivoima joten kysynnän tilapäinen lasku yhdellä toimialalla voidaan mahdollisesti korvata suuremmalla myynnillä toisella teollisuuden alalla. Asiakkaiden menetyksiä tapahtuu harvoin, sillä toimittajan vaihtamiseen liittyvät kustannukset ovat korkeat johtuen lähinnä tuotteiden ylösajoon sekä työkalujen ja mallien valmistukseen liittyvistä laaturiskeistä. 11 (60)

12 Asiakasriski voi kuitenkin realisoitua muutenkin, jos esimerkiksi joku suurista asiakkaista menee konkurssiin tai joutuu velkasaneeraukseen, eikä tilalle saada korvaavia asiakkaita. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Toimittajariskit Componentan liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysmetallin ja harkkoraudan sekä energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin. Raaka-aineiden ja energian saatavuuden varmistamiseksi Componenta on panostanut paljon vaihtoehtoisten materiaalien ja tavarantoimittajien löytämiseen. Kriittiset raaka-aineet hankitaan vähintään kahdelta toimittajalta toimitusriskin vähentämiseksi. Yhtiön johto pitää toimittajariskin toteutumista hyvin epätodennäköisenä. Jos tällainen riski kuitenkin realisoituu, sillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Tuottavuus-, tuotanto- ja prosessiriskit Componentan liiketoiminnan kannattavuus edellyttää Yhtiöltä tuottavuuden jatkuvaa parantamista. Konserni pyrkii parantamaan tuottavuutta huolehtimalla koko arvoketjun toimivuudesta. Componenta pyrkii pitämään varastotasot optimaalisella tasolla ja minimoimaan valmistuskustannukset. Componentalle on tärkeää välttyä tuotantoyksiköiden yllättäviltä tuotannonkeskeytyksiltä ja Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää varmistaa ydinprosessien toimivuus kaikissa tilanteissa. Systemaattinen ennakoiva kunnossapito on keskeinen osa Componentan riskienhallintaa ja sen avulla voidaan estää tuotantohäiriöiden syntyä. Yhtiö pyrkii tunnistamaan, mittaamaan ja valvomaan erilaisia riskejä hyvin suunnitelluilla ja järjestelmällisesti toteutetuilla menetelmillä. Componenta käsittelee tuotannonkeskeytyksiin liittyviä asioita yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa ja keskeytysriskeihin on varauduttu vakuutuksin, jotka Yhtiön johdon näkemyksen mukaan ovat asianmukaiset. Edellä nimenomaisesti mainituissa vahingoissa tai muissa mahdollisissa vahingoissa on kuitenkin mahdollista, että Yhtiölle tulee vastuita myös sen takia, että Yhtiön vakuutusturva ei kokonaan tai osittain korvaa kaikkia vahinkoja. Lisäksi Componentan vakuutuksiin sisältyy ehtoja, joiden mukaan vahingot eivät tule korvattaviksi, mikäli vahinko on syntynyt Yhtiön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Yhtiö pyrkii toimillaan varmistamaan tuottavuuden parantumisen sekä tuotannon ja prosessien sujuvuuden, mutta on myös mahdollista, että Componentan kilpailijat onnistuvat näissä seikoissa Yhtiötä paremmin. Tällaisten riskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Componentan tuotteiden kysyntään, sen taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Työmarkkinahäiriöt Työmarkkinahäiriöt ovat riskitekijöitä, sillä ne voivat aiheuttaa tuotantohäiriöitä ja siten vaikuttaa toimitustäsmällisyyteen ja Konsernin liiketoimintaan. Tätä riskiä pienennetään kehittämällä neuvotteluja päätöksentekomekanismeja luottamushenkilöiden kanssa. Mahdollisilla työmarkkinahäiriöillä olisi toteutuessaan negatiivinen vaikutus Yhtiölle. Sopimus- ja tuotevastuuriskit Componenta on joidenkin toimintojensa osalta riippuvainen sopimuskumppaneista. Mahdolliset sopimusten täyttämistä koskevat erimielisyydet tai sopimuskumppanien kyvyttömyys täyttää sopimusvelvoitteensa voivat vaikuttaa negatiivisesti Componentan toimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. Konserni on vahingonkorvausvastuussa valmistamiensa, toimittamiensa ja edustamiensa tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Näihin riskeihin on Konsernissa varauduttu vakuutuksin, joiden tarkoituksena on kattaa edellä mainittuihin vahinkoihin liittyvät riskit. Edellä nimenomaisesti mainituissa vahingoissa tai muissa mahdollisissa vahingoissa on kuitenkin mahdollista, että Yhtiölle 12 (60)

13 tulee vastuita myös sen takia, että Yhtiön vakuutusturva ei kokonaan tai osittain korvaa kaikkia vahinkoja. Lisäksi Componentan vakuutuksiin sisältyy ehtoja, joiden mukaan vahingot eivät tule korvattaviksi, mikäli vahinko on syntynyt Yhtiön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Componentalla on myös sopimuksia, joissa Yhtiö vastaa myös tuotteidensa aiheuttamista välillisistä vahingoista. Näissä sopimuksissa on pääsääntöisesti vastuunrajoitus, jonka puitteissa välilliset vahingot on pyritty kattamaan asianmukaisin vakuutuksin. Yhtiö pyrkii hallinnoimaan tuotevastuuriskejä myyntisopimusehdoilla. Työntekijät Componentan liiketoimintojen menestyksekäs toteuttaminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen ovat riippuvaisia osaavan henkilöstön pysymisestä Yhtiön palveluksessa. Henkilöstön määrän sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi talouden laskusuhdanteessa sisältää aina riskin, että samalla Yhtiö saattaa menettää myös tärkeää osaamista. Uusien resurssien rekrytoinnin lisäksi Konsernin tulee pystyä pitämään myös nykyiset osaajat. Componentan tarkoituksena on luoda työympäristö, jossa työntekijät voivat kehittyä ja johon he voivat sitoutua, sekä tarjota heille kilpailukykyiset edut. Ei kuitenkaan ole mitään takeita siitä, että Componentan henkilökunta pysyy tulevaisuudessa Yhtiön palveluksessa, ja että Yhtiö pystyy tulevaisuudessa rekrytoimaan osaavia työntekijöitä palvelukseensa. Riippuvuus avainhenkilöistä Componentan tulevaan kehitykseen ja menestykseen vaikuttaa myös Yhtiön kyky saada palvelukseensa ja pitää palveluksessaan osaavia ja päteviä avainhenkilöitä. Konsernin liiketoiminnan kehittämisestä vastaa pääasiassa Yhtiön ylin johto. Toimitusjohtaja Heikki Lehtonen on hallinnoimiensa yhtiöiden kautta Componentan merkittävä osakkeenomistaja. Toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä hän osallistuu aktiivisesti Yhtiön kehittämiseen. Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voi tilapäisesti vaikuttaa haitallisesti Componentan liiketoimintaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa. Työterveys- ja työsuojeluriskit Työturvallisuuden mittareita seurataan Konsernissa tarkasti, ja yhteistyö viranomaisten kanssa on aktiivista. Työturvallisuuden toimenpiteet ovat sekä proaktiivisia että reaktiivisia. Konsernin sääntöjen mukaisesti kaikkien työntekijöiden on osallistuttava turvallisuuskoulutukseen. Mahdollisten työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien realisoitumisella voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. Luonnonkatastrofit ja omaisuusvahingot Componenta tiedostaa, että luonnonkatastrofit voivat vahingoittaa Yhtiön omaisuutta ja siten vaikuttaa sen toimintaan negatiivisesti. Vaikka suurin osa Componentan omaisuudesta sijaitsee alueilla, joilla luonnonkatastrofien todennäköisyys on pieni, sijaitsevat Componenta Dökümcülük A.S:n tuotantoyksiköt maanjäristyksille alttiilla alueella ja erittäin voimakkaalla maanjäristyksellä saattaisi tapahtuessaan olla negatiivinen vaikutus kyseessä olevan tuotantoyksikön liiketoimintaan. Yhtiö on varautunut liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuusvahinkoriskeihin vakuutuksin. Turkissa vakuutus maanjäristyksen varalta on lakisääteinen ja siten pakollinen kaikille yrityksille. Oikeudenkäynnit Componenta B.V. sai tiedoksi Wärtsilä Finland Oy:n haastehakemuksen, jossa Wärtsilä Finland Oy vaatii Componenta B.V:ltä 8,5 miljoonan euron korvausta yhtiön vuosina 2007 ja 2008 toimittamissa runkolaakerisatuloissa havaittujen virheiden johdosta. Componenta B.V. on kiistänyt korvausvaatimukset ja pitää niitä perusteettomina. Oikeudenkäynti on vireillä Roermondin alioikeudessa Hollannissa. 13 (60)

14 Componenta Dökümcülük A.S. sai Turkissa Bursan verotoimistolta vaateen, jossa verotoimisto vaatii Componenta Dökümcülük A.S:ltä konsernin sisäisiin veloituksiin liittyen veroja ja veronkorotuksia yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa. Componenta Dökümcülük A.S. on kiistänyt vaateen ja pitää sitä perusteettomana. Edellä mainittujen oikeusprosessien lisäksi muutama Konserniin kuuluva yhtiö on asianosaisena eräissä Konsernin liiketoimintaan liittyvissä riita-asioissa ja erimielisyyksissä. Johdon arvion mukaan kyseisten riita-asioiden ja erimielisyyksien lopputuloksilla ei ole olennaista haitallista vaikutusta Konsernin tulokseen tai rahoitusasemaan, kun otetaan huomioon niiden tueksi esitetyt perusteet, voimassaolevat vakuutukset ja Konsernin koko liiketoiminnan laajuus. Yhtiön tiedossa ei myöskään ole muita sellaisia tapahtumia, jotka saattaisivat johtaa merkittäviin oikeudenkäynteihin. Yhtiö altistuu kuitenkin liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille. On mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa osalliseksi oikeudenkäyntiin ja/tai välimies- tai viranomaismenettelyyn. Tällaisiin menettelyihin liittyvät riskit ja taloudelliset kustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Veroriskit Veroriskit liittyvät muun muassa verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niiden virheellisiin tulkintoihin tai Konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelun hyväksyttävyyteen. Konsernin sisäiset palvelut hinnoitellaan markkinaehtoisesti ja Konsernilla on tätä koskeva sisäinen ohjeistus, joka tarkastetaan vuosittain ja päivitetään aina tarvittaessa. Riskin toteutuminen Yhtiössä voisi johtaa veronkorotuksiin tai muihin taloudellisiin menetyksiin. Voittojen kotiuttamiseen muista maista ei liity juridisia esteitä. Turkista saataviin osinkoihin kohdistuu kuitenkin vielä tällä hetkellä 15 prosentin lähdevero. Vaikka Yhtiö käyttää ulkopuolisia resursseja veroriskien hallintaan, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että kaikki veroriskit ovat havaittavissa ja vältettävissä. Veroriskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Tietoturvariskit Tukeakseen Componentan liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa informaation pitää olla luotettavaa ja helposti saatavilla. Lisäksi informaatiojärjestelmien on oltava riittävällä tavalla suojattuja ja varmistettuja informaatiovuotojen ehkäisemiseksi. Liiketoimintasovellusten, IT-infrastruktuurin ja ITprosessien yhtenäistäminen on tärkeä kulmakivi IT-riskien hallinnassa. Näiden toimenpiteiden menestyksekäs hoitaminen lieventää niin sisäiseen valvontaan kuin taloudelliseen raportointiinkin liittyviä riskejä. Tietoturvariskien realisoitumisella voi olla negatiivinen vaikutus Componentan liiketoimintaan. Rahoitusriskit Componenta-konsernin liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä hallitaan Componentan hallituksen vahvistaman rahoituspolitiikan mukaisesti. Tavoitteena on suojata Konsernia rahoitusmarkkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten turvata omalta osaltaan Konsernin tuloskehitys ja taloudellinen asema. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty Konsernin rahoitusosastolle. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu muun muassa Componentan vuoden 2010 tilinpäätöksen liitetiedossa 32. sivulla 56. Rahoitus- ja likviditeettiriskit Yhtiöllä on merkittävä määrä vierasta pääomaa johtuen sen tekemistä laajoista investoinneista sekä Döktas-yrityskaupasta. Yhtiön korollisten nettovelkojen määrä oman pääoman ehtoiset lainat vieraaseen pääomaan mukaan lukien oli 229,8 miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat vieraaseen pääomaan mukaan lukien 325,0 prosenttia. Yhtiön korollisten nettovelkojen määrä oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 189,4 miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oman pääoman ehtoiset lainat omaan pääomaan mukaan lukien oli 170,5 prosenttia. 14 (60)

15 Lainojen ehdot, kovenantit, vakuudet ja pantit saattavat rajoittaa Componentan toimintamahdollisuuksia. Yhtiön käytössä oleviin lainoihin ja rahoituslimiitteihin liittyy omavaraisuussekä nettovelan ja käyttökatteen perusteella laskettuja kovenantteja. Yhtiö ei ole rikkonut lainoihin ja rahoituslimiitteihin liittyviä kovenanttiehtoja eikä ole todennäköistä, että Yhtiö tulisi niitä rikkomaan. Mikäli nämä rikkoutuisivat, joutuisi Yhtiö neuvottelemaan lainanantajien kanssa mahdollisista toimenpiteistä lainaan liittyen ja viime kädessä lainanantajilla olisi oikeus joko sanoa laina irti tai nostaa lainojen marginaaleja. Mikäli yksi tai useampi lainanantaja irtisanoisi lainansa, ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyisi jälleenrahoittamaan kyseiset lainansa nykyisessä markkinatilanteessa. Yhtiö pyrkii jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta sillä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan ja investointien rahoittamiseen sekä erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Konsernin rahoituksen saatavuus pyritään varmistamaan hajauttamalla lainasalkku maturiteettien, rahoituslähteiden ja -instrumenttien osalta. Rahoituspolitiikan mukaisesti Konsernilla tulee olla maksuvalmius, jolla katetaan lähitulevaisuuteen kohdistuvat sitoumukset. Konsernin maksuvalmiutta pyritään turvaamaan kassavarojen lisäksi vahvistetuilla, käyttämättömillä luottolimiiteillä. On kuitenkin mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu maksuvalmiuden ylläpitämisessä. Tällä saattaa olla olennaisia negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Valuuttariski Yhtiöllä on kansainvälistä toimintaa pääosin euromaissa, mutta myös euroalueen ulkopuolella. Tästä syystä Yhtiö on altistunut eri valuuttojen kurssimuutoksista aiheutuville riskeille. Valuuttariskin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Turkin liira, Ruotsin kruunu ja Iso-Britannian punta. Konsernin valuuttariski jaetaan valuuttamääräisistä tuloista ja menoista johtuvaan transaktioriskiin ja valuuttamääräisistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja tuloksesta johtuvaan translaatioriskiin. Transaktioposition osuuden muodostavat taseessa olevat valuuttamääräiset myyntisaamiset ja ostovelat, joiden muutokset vaikuttavat liikevoittoon. Erillisenä tästä positiosta tarkastellaan niitä transaktioposition eriä, joiden valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat tulosvaikutukset kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin kuten valuuttamääräiset rahat ja pankkisaamiset sekä konsernin sisäiset ja ulkoiset valuuttalainat. Molempien transaktiopositioiden suojausasteiksi on määritelty prosenttia. Mikäli kyseisen valuutan position kokonaismäärä kuitenkin alittaa 3 miljoonaa euroa, tehdään suojautumispäätös tapauskohtaisesti. Edellä mainitusta position määrittelystä voidaan poiketa kustannustehokkuuden säilyttämiseksi. Näin on toimittu Componenta Turkin valuuttamääräisten erien osalta, joissa transaktioposition molempien osien suojausasteeksi on määritelty prosenttia, kuitenkin niin että toimitusjohtajan päätöksellä kyseiset suojausasteet voivat olla prosenttia. Translaatiopositio määritellään Konsernin niiden ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten omien pääomien ja kertyneiden voittovarojen perusteella, joiden toimintavaluutta on muu kuin euro. Componentan rahoituspolitiikan mukaisesti translaatiopositiosta suojataan Konsernin toimitusjohtajan harkintaan perustuen prosenttia. Avoin kokonaisvaluuttapositio, miljoonaa euroa EUR/USD -0,1 EUR/GBP 3,7 EUR/TRY 147,4 EUR/SEK -3,9 Yhtiön taserakenteella esimerkiksi Turkin liiran heikkeneminen 10 prosenttia euroa vastaan pienentää Yhtiön omaa pääomaa 13,3 miljoonaa euroa. Vastaavasti Turkin liiran vahvistuminen 10 prosenttia euroa vastaan kasvattaa Yhtiön omaa pääomaa 16,3 miljoonaa euroa. 15 (60)

16 Suojautumisessa valuuttakurssien muutoksilta käytetään valuuttalainojen ja -talletusten sekä muiden luonnollisten suojaussuhteiden lisäksi tavanomaisia johdannaisinstrumentteja kuten valuuttatermiinejä ja -optioita, joiden hinnoittelu markkinoilla on luotettavaa. Valuuttajohdannaisten maturiteetti on alle vuoden. Osittaisesta valuuttariskiltä suojautumisesta huolimatta kurssivaihteluilla voi olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Korkoriski Konserni altistuu korkoriskille, eli korkoliikkeiden aiheuttamalle uudelleenhinnoittelu- ja hintariskille. Konsernin käyvän arvon ja rahavirran korkoriski kohdistuu lähinnä Konsernin lainasalkkuun, myytyihin laskusaataviin sekä rahoitusleasingsopimuksiin. Korkoriskin hallitsemiseksi Konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu sekä vaihtuva- että kiinteäkorkoisiin. Lisäksi korkoriski on hajautettu koronuudistusjaksoille. Korkotason muutokset vaikuttavat siten asteittain Konsernin tulokseen. Korkoriskiä hallitaan lisäksi käyttämällä korkojohdannaisia. Korkojohdannaisilla on lisätty kiinteäkorkoisten sopimusten määrää ja siten pidennetty keskimääräistä koronuudistusjaksoa. On mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu korkoriskin hallinnassa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia Konsernin liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Luottoriski Kaupalliset myyntisaatavat asiakkailta sekä talletuksiin ja johdannaissopimuksiin perustuvat saatavat rahoituslaitoksilta altistavat Konsernin luottoriskille. Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä. Tämänhetkinen yleinen taloustilanne kuitenkin kasvattaa asiakasluottoriskejä. Asiakasluottoriskien pienentämiseksi osa myyntisaatavista myydään rahoituslaitoksille ilman takautumisoikeutta ja pienempien asiakkaiden maksuaikoja on lyhennetty. Lisäksi saatavien valvontaa on merkittävästi tehostettu ja joidenkin pienempien asiakkaiden kohdalla on jouduttu turvautumaan toimituskieltoihin luottoriskien hallitsemiseksi. Kukin konserniyhtiö vastaa ensisijaisesti omiin asiakassaataviinsa liittyvistä luottoriskeistä. Konsernin luotonvalvonta ohjeistaa ja valvoo luottoriskin hallintaa. Konsernin asiakaskunta on hyvin hajautunut, ja yli 90 prosenttia Konsernin myynnistä suuntautuu Eurooppaan jakautuen useaan eri maahan. Monet asiakkaista ovat pitkäaikaisia asiakkaita ja vakavaraisia yhtiöitä. Yksittäistapauksissa kuitenkin käytetään luottoseurantayhtiöiden maksukäyttäytymiseen ja vakavaraisuuteen liittyviä raportteja luottopäätösten tukena. Vallitsevan taloudellisen epävarmuuden johdosta merkittävien luottoriskien mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Yhden tai useamman asiakkaan maksuvaikeuksilla voi täten olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 16 (60)

17 2.2 LAINAOSUUKSIIN LIITTYVIÄ RISKITEKIJÖITÄ Joukkovelkakirjalainaan ja Pääomalainaan ( Lainat ) liittyviä yleisiä riskitekijöitä Lainat eivät välttämättä sovellu sijoituskohteeksi kaikille sijoittajille Jokaisen sijoittajan tulee määrittää Lainojen sopivuus sijoituskohteeksi omien olosuhteidensa mukaisesti. Sijoittajalla tulee olla riittävät tiedot ja kokemus tehdäkseen realistisen arvion Lainoista, Lainoihin sijoittamiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä, sekä tässä Esitteessä olevista ja siinä viitatuista tiedoista. Lisäksi sijoittajalla tulee olla riittävät taloudelliset varat ja riittävä likviditeetti kantaakseen Lainoihin sijoittamiseen liittyvät riskit. Luottoriski Lainoihin sijoittavat ovat alttiina Yhtiön luottoriskille. Sijoittajan mahdollisuus saada Lainojen perusteella maksu riippuu siten Yhtiön kyvystä täyttää maksuvelvollisuutensa, mikä puolestaan suurelta osin riippuu Yhtiön liiketoiminnan kehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Ei takuuta eikä vakuutta Lainat ovat ainoastaan Yhtiön sitoumuksia, eikä niitä takaa kukaan muu henkilö tai yhteisö. Kukaan muu kuin Yhtiö ei ole minkäänlaisessa vastuussa mistään Yhtiön mahdollisesta laiminlyönnistä maksaa mikä tahansa erääntynyt Lainoihin perustuva määrä. Lainat ovat vakuudetonta velkaa ja Lainaosuuksien haltijat ovat vakuudettomia velkojia Yhtiön mahdollisessa konkurssissa tai yrityssaneerauksessa. Näin ollen, mikäli Yhtiön taloudellinen asema huononisi, Lainaosuuksien haltijat saattaisivat kärsiä suoria ja merkittävän haitallisia seurauksia, mukaan lukien koronmaksun keskeytyminen. Mikäli Yhtiö joutuisi esimerkiksi konkurssiin tai yrityssaneeraukseen (joko vapaaehtoisesti tai vastoin tahtoaan), Lainaosuuksien haltijat saattaisivat menettää koko sijoituksensa sekä sille kertyneen maksamattoman koron. Ei luottoluokitusta Lainat tai Yhtiö eivät ole tällä hetkellä minkään luottoluokituslaitoksen luokittelemia. Kiinteä korko Lainojen nimellisarvolle kertyvä korko on kiinteä. Kiinteäkorkoisen arvopaperin haltija altistuu riskille siitä, että arvopaperin arvo saattaa laskea markkinakoron muuttuessa. Vaikka kiinteäkorkoiselle arvopaperille maksettavan hyvityksen nimellisarvo on kiinteä sellaisen arvopaperin voimassaoloajan tai tietyn ajanjakson ajan, pääomamarkkinoilla voimassa oleva korko (markkinakorko) tyypillisesti vaihtelee päivittäin. Mikäli markkinakorko nousee, arvopaperin arvo tyypillisesti laskee ja vastaavasti, mikäli markkinakorko laskee, arvopaperin arvo tyypillisesti nousee. Näin ollen Lainaosuuksien haltijoiden tulisi ottaa huomioon, että markkinakoron vaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Lainojen arvoon ja aiheuttaa Lainaosuuksien haltijoille tappioita, mikäli nämä myyvät Lainaosuutensa. Lainaosuudet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena aiemmin Lainat eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena aiemmin. Vaikka Lainat haetaan listattavaksi Helsingin Pörssiin, ei ole varmuutta siitä, että Lainoille syntyy aktiiviset julkiset markkinat. Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kyseisen kaupankäynnin ylläpidosta. Jälkimarkkinoiden puuttuessa Lainaosuuksia saattaa olla vaikeaa myydä tyydyttävään markkinahintaan ja sijoittajan tulee olla tietoinen, että hänelle voi koitua myyntitappiota, mikäli Lainaosuudet myydään ennen takaisinmaksupäivää. Vaikka Lainat olisi rekisteröity tai listattu pörssissä, Lainoilla ei välttämättä aina käydä kauppaa. Siten Lainaosuuksien haltijalle voi olla vaikeaa ja kallista myydä Lainaosuudet 17 (60)

18 lyhyellä aikavälillä ja Lainaosuuksien haltijan voi olla vaikea saada myynnistä hintaa, joka vastaa likvideillä jälkimarkkinoilla myytävistä arvopapereista saatavaa hintaa. Lainojen likviditeetin ja markkinahinnan voidaan odottaa vaihtelevan markkina- ja taloudellisten olosuhteiden, Yhtiön taloudellisen aseman ja tulevaisuudennäkymien sekä muiden arvopapereiden markkinahintaan vaikuttavien tekijöiden muuttuessa. Tällaiset vaihtelut saattavat merkittävästi vaikuttaa Lainojen likviditeettiin ja markkinahintaan, ja Lainoilla saatetaan käydä kauppaa Lainaosuuksien haltijoiden maksamaa hintaa alempaan hintaan. Ei rajoituksia lisävelan liikkeeseenlaskuun tai vakuuksien myöntämiseen Velkamäärää, jonka Yhtiö voi laskea liikkeeseen ja joka on etusijalla tai samassa suhteessa Lainoihin, ei rajoiteta. Yhtiöllä ei ole myöskään rajoitetta vakuuksien myöntämiseen. Lisävelan liikkeeseenlasku tai uuden vakuuden myöntäminen voi vaikuttaa negatiivisesti Lainaosuuksien haltijan takaisin saatavaan lainapääoman määrään mahdollisessa Yhtiön konkurssi- tai maksukyvyttömyystilanteessa. Ei äänioikeuksia Lainat eivät tuota äänioikeutta Yhtiön yhtiökokouksissa. Näin ollen Lainaosuuksien haltijat eivät voi Yhtiön yhtiökokouksessa vaikuttaa mihinkään Yhtiön osakkeenomistajien päätöksiin, jotka koskevat esimerkiksi Yhtiön pääomarakennetta. Lakimuutokset Lainat on laskettu liikkeeseen liikkeeseenlaskupäivänä voimassa olevan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki liikkeeseenlaskupäivän jälkeiset uudet lait, asetukset ja määräykset, lainsäädännön muutokset tai muutokset lain soveltamisessa voivat vaikuttaa Lainoihin, eikä Yhtiö anna näistä mitään vakuutusta. Ennakonpidätyksen vuoksi pienentyneet Lainojen suoritukset Yhtiö ei ole velvollinen maksamaan ennakonpidätyksen osuutta tai muuten korvaamaan mahdollisesta ennakonpidätyksestä johtuvaa rasitusta Lainojen haltijoille, eikä Yhtiö ole velvoitettu Lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun vastaavissa tilanteissa. Lainojen muuttaminen Lainaehdot sisältävät määräyksiä, jotka koskevat Lainaosuuksien haltijoiden kokouksen ( Velkojienkokouksen ) koolle kutsumista päättämään Lainaosuuksien haltijoiden intresseihin yleisesti vaikuttavista asioista. Nämä määräykset mahdollistavat määräenemmistöjen päätökset, jotka sitovat kaikkia Lainaosuuksien haltijoita, mukaan lukien sellaiset Lainaosuuksien haltijat, jotka eivät osallistuneet ja äänestäneet kokouksessa ja sellaiset Lainaosuuksien haltijat, jotka äänestivät enemmistön kannan vastaisesti. Selvitystoiminta Lainat on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään, ja näin ollen fyysisiä arvopapereita ei ole annettu. Lainaosuuksien kaupankäyntiin liittyvä selvitys tapahtuu Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä OM-järjestelmässä. Lainojen haltijat ovat riippuvaisia asianomaisesta selvitysjärjestelmästä Lainoihin liittyvien suoritusten saamisessa. Oikeudelliset näkökohdat saattavat rajoittaa tiettyjä sijoituksia Tiettyjen sijoittajien sijoitusaktiviteetteja sitoo tietyt sijoittamiseen liittyvät lait ja säännökset, jotka määrittävät muun muassa, kuinka paljon kyseinen sijoittaja voi sijoittaa Lainoihin ja voiko Lainoja käyttää vakuutena. 18 (60)

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ LISTALLEOTTOESITE 14.10.2013 Joukkovelkakirjalainan listalleotto Pääoma 22 295 000 euroa Laina-aika 3,5 vuotta Componenta Oyj ( Componenta, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) laski 2.9.2013

Lisätiedot

Osakeanti. Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta

Osakeanti. Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta COMPONENTA OYJ ESITE 16.8.2013 Osakeanti Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 23.4.2012

LISTALLEOTTOESITE 23.4.2012 LISTALLEOTTOESITE 23.4.2012 917 602 OSAKETTA Vaahto Group Plc Oyj:n ( Vaahto Group tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, hallitus päätti 19.4.2012 antaa yhteensä 917 602 uutta Yhtiön

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta ESITE 28.2.2013 GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta Glaston Oyj Abp ( Glaston tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ JAKAUTUMISESITE LISTALLEOTTOESITE

SIEVI CAPITAL OYJ JAKAUTUMISESITE LISTALLEOTTOESITE 14.11.2011 SIEVI CAPITAL OYJ JAKAUTUMISESITE LISTALLEOTTOESITE Sievi Capital Oyj:n ( Yhtiö, Jakautuva Yhtiö tai Sievi Capital ) hallitus on 11.8.2011 hyväksynyt jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot

Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät tiedot ovat peräisin Lassila & Tikanojalta tai muusta siinä mainitusta lähteestä.

Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettävät tiedot ovat peräisin Lassila & Tikanojalta tai muusta siinä mainitusta lähteestä. 28.8.2014 LASSILA & TIKANOJA OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Lassila & Tikanoja Oyj ( Lassila & Tikanoja tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa Aspo

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake

Merkintäoikeusanti. Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.8.2012 Merkintäoikeusanti Enintään 439.057.572 uutta osaketta Merkintähinta 0,01 euroa/osake Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 15.5.2012 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 12.088.836 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 16.5.2014 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 19 421 844 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

19.5.2015 TALENOM OYJ

19.5.2015 TALENOM OYJ 19.5.2015 TALENOM OYJ LISTAUTUMISESITE Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 044 119 Tarjottavaa Osaketta Merkintähinta 7,36 euroa osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PERUSESITE

GLASTON OYJ ABP PERUSESITE 24.9.2009 GLASTON OYJ ABP PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Glaston Oyj Abp, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Glaston Oyj Abp:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY OYJ

DETECTION TECHNOLOGY OYJ 27.2.2015 DETECTION TECHNOLOGY OYJ LISTAUTUMISESITE Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 6 897 817 Tarjottavaa Osaketta Alustava hintaväli 5,20 6,40 euroa Osakkeelta

Lisätiedot