Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus nro 4/2013 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 61 Kokouksen järjestäytyminen KH 62 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus KH 63 Henkilöstötilinpäätös 2012 KH 64 KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen hyväksyminen, elintarvikehankinnat KH 65 Osallistujien nimeäminen Kunnallisjohdon seminaariin KH 66 Edustajan valinta Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen KH 67 Talousarviolainan nostaminen KH 68 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta KH 69 Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 70 Muut asiat

2 Sivu 2 Nro 4/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo tauko klo Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja Kaisla Heikki, jäsen Koroma-Hintikka Maria, jäsen Louekoski Vesa-Matti, jäsen Martin Kirsi, jäsen Paajes Jan-Erik, varajäsen Parviainen Kristian, jäsen Pitkänen Kirsti, jäsen Sneck Minna, jäsen Svanfeldt Stefan, jäsen Tanskanen Veikko, jäsen Muut läsnä olevat Alho Arja, KV:n puheenjohtaja Nordström Marcus, KV:n I varapuheenjohtaja Penttinen Arto, KV:n II varapuheenjohtaja Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintojohtaja, poissa 68 Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Öberg Benita, perusturvajohtaja Tassberg Marjut, talouspäällikkö, läsnä :t Asiat Allekirjoitukset Merja Laaksonen puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä :t 61-67, Juha-Pekka Isotupa pöytäkirjanpitäjä 68 Kristian Parviainen pöytäkirjantarkastaja Jan-Erik Paajes pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KH 61 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa päätti 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita Kristian Parviaisen ja Jan-Erik Paajeksen pöytäkirjantarkastajiksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

4 Sivu 4 KH:209 /2013 KH 62 Liite 1 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS n verotulot vuonna 2012 olivat 25 miljoonaa euroa ja kasvua edellisvuoteen oli 0,3 miljoonaa euroa. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 92,9 prosenttia, kiinteistöveron 5,4 prosenttia ja yhteisöveron 1,7 prosenttia. n maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot kasvoivat 4,1 prosenttia vuonna Kasvu oli prosenttiyksikön heikompi, kuin vuonna Kunnissa keskimäärin kasvu oli 4,4 prosenttia. Heikentyneen tulokehityksen johdosta vuoden 2012 kunnallisvero alitti alkuperäisen budjetoidun määrän 0,5 miljoonalla eurolla ja muutetun talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Verrattuna edellisvuoteen, tilityksiä pienensi myös kunnallisverotuksen vähennyksiin tehdyt muutokset, joista merkittävimmät kohdistuivat perusvähennykseen ja työtulovähennykseen muutokset. Tuloista tehtävät vähennykset kasvoivat yli seitsemän prosenttia. Kunnallisveron prosentti pysyi ennallaan 21 prosentissa. n yhteisöverotulot olivat 0,4 miljoonaa euroa, mikä on 0,1 miljoonaa euroa (24,4 prosenttia) edellistä vuotta vähemmän. Yhteisöveronkertymää heikensi osaltaan kuntien jako-osuuden vuosina 2010 ja 2011 olleen väliaikaisen 10 prosenttiyksikön korotuksen aleneminen viiteen prosenttiyksikköön. Yhteisöverokanta myös aleni puolellatoista prosenttiyksiköllä. Aleneminen kuitenkin kompensoitiin kunnille kuntaryhmän jako-osuutta korottamalla. n kiinteistöverotulot olivat 1,3 miljoonaa euroa. Veroprosentit vuonna 2012 olivat alemmat, kuin edellisenä vuonna: yleinen 0,8 %, vakituinen asunto 0,38 % ja muu asuinrakennus 0,98 % sekä rakentamaton rakennuspaikka 2 %, vuonna 2011 ne olivat: yleinen 1,2 %, vakituinen asunto 0, 5 % ja muu asuinrakennus 1,1 % sekä rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Kiinteistöveron tuotto laski 23,35 prosenttia ja alitti alkuperäisesti budjetoidun 0,4 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion 0,02 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien toteuma oli 5,3 miljoonaa euroa, laskua edelliseen vuoteen oli 0,05 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 0,02 miljoonaa euroa yli alkuperäisen budjetin. Verotulotasaus, joka sisältyy valtionosuuksiin, oli yli 0,9 miljoonaa euroa vuonna Rahoitustuottoja kertyi 92 tuhatta euroa ja ne laskivat noin tuhat euroa edellisvuodesta. Rahoitustuotoista merkittävin on peruspääoman korko HUS-kuntayhtymältä 48 tuhatta euroa. Tuloslaskelman kulut olivat yhteensä 34,8 miljoonaa euroa toimintakulujen muodostaessa 98,7 prosenttia ja rahoituskulujen 1,3 prosenttia kuluista. Toimintakulut olivat 34,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli Lautakunta Kunnanvaltuusto

5 Sivu 5 8,3 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella arvioidaan koko maan tasolla kuntien toimintakulujen kasvun olleen noin 4,5 prosenttia. n toimintakuluista merkittävin on Palvelujen ostot 20 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 7,4 prosenttia. Yli kolme neljäsosaa tästä kuluerästä eli 15,2 miljoonaa euroa on erikoissairaanhoidon ja LOST:in kustannuksia, jotka tällä tilikaudella nousivat yhteensä 6,7 prosenttia. Henkilöstökulut olivat noin 11 miljoonaa euroa ja kasvoivat 8,8 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvusta yli 64 prosenttia johtui henkilötyövuosien lisäyksestä ja muu osa kasvusta muodostui palkankorotuksista. Aineiden ja tarvikkeiden kasvu oli 13,3 prosenttia. Suurin osa (yli 86 prosenttia) tästä kasvusta johtui lisääntyneistä lämmitys- ja sähkökuluista. Näiden yhteinen kasvuprosentti oli 29,52. Tilikauden rahoituskulut olivat 0,4 miljoonaa euroa, josta 0,27 miljoonaa euroa on pitkäaikaisten lainojen korkoja. Toimintakate oli -30 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisestä vuodesta melkein 2,7 miljoonaa euroa (10 prosenttia). Muissa kunnissa toimintakate kasvoi tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan keskimäärin 6,2 prosenttia. Verotulot ja valtionosuudet eli verorahoitus oli yhteensä 30 miljoonaa euroa. Verorahoitus ei riittänyt toimintakatteen rahoittamiseen, eikä siitä jäänyt käytettäväksi investointeihin ja lainojen hoitoon mitään. Vuosikate oli negatiivinen melkein 0,4 miljoonaa euroa. Talouden tasapainon vähimmäisvaatimus, jonka mukaan vuosikatteen tulee olla vähintään poistojen suuruinen, ei toteutunut. Poistot olivat 1,2 miljoonaa euroa ja vuosikate oli negatiivinen. Kunnan tulorahoituksen tulkitaan olevan riittävä, kun vuosikate suhteessa poistoihin on vähintään 100 prosenttia. Tällöin vuosikatteella saadaan korvattua kulumisesta aiheutuneet menetykset. Talouden pitkän aikavälin rahoitustasapaino edellyttää, että suunnitelmapoistot ja poistonalaisten investointien omahankintameno ovat samaa tasoa. Tarkastelujaksolla omahankintameno on keskimäärin 2,3 miljoonaa euroa/vuosi suurempi kuin suunnitelmapoistot Tilikauden tulos on yli 1,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksen alijäämä ja edellisen tilikauden kumulatiivinen ylijäämä muodostavat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää. Kunnanvaltuuston päättämän vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmien perusteella nyt kertynyt alijäämä tulee katetuksi vuoden 2015 aikana. Tulorahoitus muodostuu vuosikatteesta ja sen jälkeen mahdollisesti esiintyvistä satunnaisista eristä. Näiden lisäksi huomioidaan tulorahoituksen kirjanpidolliset korjauserät. n kunnan tulorahoitus vuodelta 2012 oli negatiivinen 1,5 miljoonaa euroa. Tulorahoitusta kertyi noin 3,4 miljoonaa euroa vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Rahoituslaskelman investointien rahavirta muodostuu käyttöomaisuuden investointimenoista, rahoitusosuuksista sekä myyntituloista. Kunnan käyttöomaisuusinvestointien Lautakunta Kunnanvaltuusto

6 Sivu 6 määrä oli tilikaudella 4,7 miljoonaa euroa. Investointeihin ei saatu avustusta ja käyttöomaisuudesta luovuttiin 1,5 milj. eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirta oli noin 4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen. Pitkäaikaista lainaa nostettiin tällä tilikaudella 3,8 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja maksettiin pois 2,4 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaisia lainoja nostettiin lisää 1,4 miljoonaa euroa. Lainanhoitokate oli tilikaudella -0,1 (1,02 v.2011). Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat valtion toimeksiannoista (mm. aravalainat), pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutoksista ja korottomien velkatilien pääomien muutoksista. Rahoituksen rahavirraksi muodostui 4,44 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvoi kokonaisuudessaan 2,9 miljoonalla eurolla. Lainaa/asukas oli vuoden 2012 lopussa euroa eli 464 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2011 n vertailukuntien lainamäärä oli euroa/asukas (konsernitasolla euroa/asukas), koko maassa euroa/asukas (konsernitasolla euroa/asukas). Vuoden 2012 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kaikkien kuntien keskimääräinen lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Tilintarkastuskertomustaan varten Oy Audiator Ab tarvitsee kunnanhallituksen vahvistusilmoituskirjeen noudattaakseen hyvää tilintarkastustapaa. Tilinpäätöksen ja vahvistusilmoituksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. n kunnan tilinpäätös vuodelta 2012 on oheisena erillisenä liitteenä. Ehdotus: päättää allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään vuoden 2012 tilinpäätökseen teknisiä korjauksia. ehdottaa valtuustolle, että tilikauden tulos ,83 euroa siirretään kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin. päättää lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Kokouksessa jaettiin pöydälle tilinpäätöksen 2012 ruotsinkielinen versio. Esittelijä muutti oheismateriaalina olevan vahvistusilmoituskirjeen liitteeksi. Louekoski Kaislan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

7 Sivu 7 Koska oli tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät ei. Äänestyksessä asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 9 (Paajes, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) 2 (Kaisla, Louekoski). Esittelijä muutti päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti: päättää allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään vuoden 2012 tilinpäätökseen teknisiä korjauksia. ehdottaa valtuustolle, että tilikauden tulos ,83 euroa siirretään kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin. Samalla kunnanhallitus päättää aloittaa toimenpiteet viime vuonna lopetetun kunnan talouden tasapainotusohjelman päivittämiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä investointien poistosuunnitelman ajantasaistamiseksi. päättää lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Esittelijä muutti vahvistusilmoituskirjeliitteen kuudennen kohdan ensimmäisen lauseen kuulumaan seuraavasti: Olemme antaneet teille tiedot kuntaa koskevista väärinkäytöksistä tai epäillyistä väärinkäytöksistä tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisistä, jotka vaikuttavat: Esittelijä lisäsi tilinpäätösliitteen verotuloja koskevaan kohtaan vuoden 2012 kunnallisverotuoton kertymän erittelyä koskevan taulukon ja tekstiosuuden. päätti allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään vuoden 2012 tilinpäätökseen teknisiä korjauksia. ehdottaa valtuustolle, että tilikauden tulos ,83 euroa siirretään kokonaisuudessaan alijäämänä taseen omaan pääomaan edellisiltä tilikausilta kertyneisiin yli-/alijäämiin. Samalla kunnanhallitus päätti aloittaa toimenpiteet viime vuonna lopetetun kunnan talouden tasapainotusohjelman päivittämiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä investointien poistosuunnitelman ajantasaistamiseksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

8 Sivu 8 päätti lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

9 Sivu 9 KH:191 /2013 KH 63 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Liite 2 Henkilöstötilinpäätös on johtamisen ja strategisen suunnittelun apuvälineeksi kehitetty henkilöstön työn ja työkyvyn mittaamis- ja seurantatapa. Henkilöstötilinpäätös on henkilöstövoimavaroista saadun tilastotiedon pohjalta tehty raportti, joka sisältää n kunnan henkilöstöön liittyvää keskeisintä tietoa ja tunnuslukuja. Henkilöstöraportoinnissa esitellään sellaisia henkilöstöä kuvaavia tietoja, joita kunnan normaalissa toiminnassa syntyy henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan sekä työterveydenhuollon tietojärjestelmistä. n kunnassa on laadittu ensimmäinen henkilöstötilinpäätös vuonna Strategiset tavoitteet ja periaatteet n kunnan henkilöstöasioiden hoitamiselle tulevat n kunnan henkilöstöstrategiasta, joka on hyväksytty Vuonna 2010 kunnalle laadittiin vuoden 2012 valtuustokauden loppuun ulottuvalle kaudelle kunnan visio, arvot ja strategiset päämäärät. Lisäksi kunnassa on määritelty vuoden 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä kyseisen vuoden toiminnalliset tavoitteet. n kunnan henkilöstöpoliittiset linjaukset perustuvat henkilöstöstrategiaan sekä kunnan visioon, arvoihin ja strategiaan. Henkilöstöraportoinnin antamaa kokonaiskuvaa voidaan hyödyntää henkilöstöstrategian toteutumisen seurannassa. Ehdotus: Käsittely: 1. hyväksyy liitteen mukaisen n kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2012, 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2012 tiedoksi ja 3. lähettää henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2012 tarkastuslautakunnalle tiedoksi sekä 4. oikeuttaa kunnanjohtajan tekemään henkilöstötilinpäätökseen 2012 teknisiä korjauksia. Kokouksessa jaettiin pöydälle henkilöstötilinpäätöksen ruotsinkielinen versio. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

10 Sivu 10 TEKNLTK:109 /2013 KH 64 KL-KUNTAHANKINNAT OY:N PUITESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN, ELINTARVIKEHANKINNAT TEKNLTK Liitteet 1, 2 ja 3 n kunnan hankintasäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää talousarvion puitteissa yli euron hankinnoista. n kunnan kilpailuttamat elintarvikehankintojen sopimuskaudet päättyvät vaiheittain vuoden 2013 puolella seuraavasti: - valmisruoat ja puolivalmisteet kalapakasteet ja kalavalmisteet maito- ja maitotaloustuotteet, juustot marja-, vihannes, yms. pakasteet, yleiset elintarvikkeet tuoreet leivät tuoreet vihannekset n kunnassa ruoka-aineiden, -tarvikkeiden ja tavaroiden vuosittaiset kustannukset ovat noin euroa. KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhteishankintayksikkö. Kuntahankinnat toteuttaa hankintalain 31 :n mukaisia puitejärjestelykilpailutuksia, huolehtii puitesopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta asiakkaittensa puolesta. Kuntahankintojen asiakkaita voivat olla suomalaiset kunnat, kuntayhtymät, hankintarenkaat, kunnalliset liikelaitokset sekä kuntien omistamat konserniyhtiöt. Asiakkaat antavat kilpailutuskohtaisesti Kuntahankinnoille kirjallisen sitoumuksen liittyessään mukaan puitejärjestelyyn. Kuntahankinnat Oy:n kilpailutuksesta ei aiheudu kustannuksia kunnille, vaan kustannukset katetaan valittujen toimittajien maksamilla provisiomaksuilla. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut loppuvuodesta 2011 elintarvikehankinnat siten, että hankintasopimus on voimassa 2/2012-1/2016. Hankintasopimus on kilpailutuksen perusteella solmittu Kespro Oy:n kanssa. KL-Kuntahankinnat Oy vastaa sopimuskauden päättyessä uudesta kilpailutuksesta. Seuraavassa taulukossa vertaillaan n kunnan nykyisellään maksamia hankintarenkaan kilpailuttamia elintarvikehintoja KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamiin hintoihin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

11 Sivu 11 Tuote Tällä hetkellä Kuntahankinnat % maito/1 litra 0,51 0,58 Valio Edam viipale/kg 6,91 7,22 Findus kalaleike 6,70 5,70 Ruokakerma 15 % vl 1,73/l 1,72/l Naudanjauheliha 6,35/kg 5,1/kg Kana filesuikale 8,82/kg 6,55/kg Elintarvikehankintojen osalta esitetään KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen hyväksymistä voimassa olevien hankintasopimusten päättyessä vaiheittain siten, että puitesopimus on kattavasti käytössä Esittelijä: rakennusmestari Magnus Malmberg, puh , s-posti: Liitteet: - sitoumus elintarvikkeiden yhteishankintaan - KL Kuntahankinnat Oy:n yleiset ehdot yhteishankinnoissa - yhteishankinnan vastuunjakotaulukko Ehdotus Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen sitoumuksen hyväksymistä elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä. Käsittely: Palveluesimies Kerstin Ekström vastasi kysymyksiin. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Muutosehdotus Lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen sitoumuksen hyväksymistä elintarvikkeiden yhteishankintaan liittymisestä Lautakunta Kunnanvaltuusto

12 Sivu 12 - esittää kunnanhallitukselle, että yhteishankinta sopimuksesta vihannekset jätetään pois, niitä kilpailutetaan erikseen - esittää kunnanhallitukselle, että laatukriteeriksi vaaditaan elintarvikkeiden kotimaisuus. Muutetun ehdotuksen mukaan. = KH 64 Liite 3 Ehdotus: 1. päättää, että n kunta liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n elintarvikkeiden yhteishankintaa koskevaan puitesopimukseen lukuun ottamatta vihanneksia ja 2. päättää, että liittyminen tapahtuu kunnan voimassa olevien hankintasopimusten päättyessä vaiheittain siten, että puitesopimus on kattavasti käytössä Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

13 Sivu 13 KH:210 /2013 KH 65 OSALLISTUJIEN NIMEÄMINEN KUNNALLISJOHDON SEMINAARIIN Suomen Yrittäjät järjestää Kunnallisjohdon seminaariin Lahdessa Jo 21. kerran järjestettävä Kunnallisjohdon seminaari on ainutlaatuinen elinkeinopolitiikan toimijoiden kohtaamispaikka. Kunnallisjohdon seminaari on tilaisuus, jossa kuntapäättäjät ja yrittäjät yhdessä oppivat uutta kuntien kehittämisestä ja elinvoiman luomisesta rentoa yhdessäoloa unohtamatta. Ilmoittautumiset on tehtävä viimeistään Ehdotus: nimeää osallistujat Kunnallisjohdon seminaariin oikeutti kunnanjohtajan osallistumaan Kunnallisjohdon seminaariin Lautakunta Kunnanvaltuusto

14 Sivu 14 KH:168 /2013 KH 66 EDUSTAJAN VALINTA UUDENMAAN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN KH Ehdotus: Uudenmaan liiton perussopimuksen 5 :n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan seuraavat edustajat ja henkilökohtaiset varajäsenet KV Jäsen Rabbe Dahlqvist Arto Penttinen Henkilökohtainen varajäsen Marcus Nordström Kristian Parviainen Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. KH 66 Uudenmaan liiton uusi perussopimus on astunut voimaan Uuden perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen yhden edustajan ja hänelle varajäsenen. Kunnan äänimäärä puolestaan määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa kunnan asukasta kohden on yksi ääni. Maakuntahallitus on päättänyt, että kuntien edustajainkokous pidetään Ehdotus: ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Uudenmaan liiton edustainkokoukseen valitaan edustajaksi Rabbe Dahlqvist ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Veikko Tanskanen. Lautakunta Kunnanvaltuusto

15 Sivu 15 KH:158 /2013 KH 67 TALOUSARVIOLAINAN NOSTAMINEN Kunnanvaltuuston hyväksymässä vuoden 2013 talousarviossa rahoitusosaan sisältyy 6 milj. euron pitkäaikaisen talousarviolainan nostaminen. n kunnanhallituksen johtosäännön 3 :n mukaan kunnanhallitus päättää talousarviolainojen ottamisesta talousarviossa vahvistetuissa rajoissa. n kunta on pyytänyt rakennusinvestointeja varten 10 vuoden kestoisesta 3 milj. euron talousarviolainasta tarjoukset seuraavilta rahoituslaitoksilta: Aktia Oyj, Handelsbanken, KEVA, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Oyj, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki ja Danske Bank Oyj. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Danske Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Oyj ja Länsi-Uudenmaan Osuuspankki. Yksikään lainatarjouksista ei ollut täysin tarjouspyynnön mukainen, mutta kaikki hyväksyttiin vastatarjouksina vertailuun. Poikkeavuudet koskivat tarjouksen voimassaoloa ja kiinteän lainan 10 vuoden korkoa. Saaduista lainatarjouksista Kuntarahoituksen lainamarginaalit olivat kaikilla korkovaihtoehdoilla alhaisimmat. Kuntarahoitus oli myös ainut lainantarjoaja, joka ei peri lainannosto- ja hoitokuluja. Täten Kuntarahoituksen tarjousta voidaan pitää kokonaisedullisimpana vaihtoehtona. Kuntarahoituksen tarjoamista viidestä korkovaihtoehdosta 10 vuoden kiinteäkorkoista talousarviolainaa voidaan pitää n kunnalle edullisimpana ja riskiprofiililtaan parhaimpana vaihtoehtona. Vaihtuvakorkoisten lainojen viitekoron ennustaminen on pitkällä aikavälillä erittäin spekulatiivista ja siksi riskipitoista. Myös n kunnan lyhytaikaiset lainat ovat kaikki lyhyihin viitekorkoihin sidonnaisia, joten on taloudellisesti tarkoituksenmukaista korkoriskin hajauttamiseksi sitoa talousarviolaina kiinteään korkoon. Kunnan pitkäaikaisten lainojen korkojakauma tällä hetkellä on seuraava: Pitkäaikaiset lainat Pääoma Osuus % Vaihtuvat viitekorot % Kiinteät korot % Yhteensä % Lainanoton jälkeen korkojakauma on seuraava: Pitkäaikaiset lainat Pääoma Osuus % Vaihtuvat viitekorot % Kiinteät korot % Yhteensä % Lautakunta Kunnanvaltuusto

16 Sivu 16 Tarjouspyyntö ja tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: päättää nostaa euroa 10 vuoden talousarviolainaa Kuntarahoitus Oyj -nimiseltä rahoitusyhtiöltä kiinteällä korolla 2,1 % p.a. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja valtuutetaan sopimaan yksityiskohtaisemmin lainan nostoajankohdasta ja muista lainaan liittyvistä asioista sekä allekirjoittamaan laina-asiakirjat. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

17 Sivu 17 KH 68 Ehdotus: LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA päättää kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevia asioita: Tekninen lautakunta 2/ Perusturvalautakunta 2/ Ympäristö- ja rakennuslautakunta 2/ Sivistyslautakunta 2/ Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto 1/ Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 1/ Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Säästövapaat lomanmääräytymiskaudelta /Jarkko Sorvanto Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Lyhytaikaisen lainan ottaminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Lyhytaikaisen lainan ottaminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Vastaavan hammaslääkärin tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja Edustajan nimeäminen Eketvätt Ab:n yhtiökokoukseen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Kehittämispäällikön viran täyttämättä jättäminen Hallintojohtajan päätöspöytäkirja Henkilökohtaisen lisän myöntäminen Käsittely: Hallintojohtaja Sorvanto poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanjohtaja Isotupa toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanvaltuusto

18 Sivu 18 KH 69 SAAPUNEET KIRJEET, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET Kunnanhallitukselle ovat saapuneet seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset. Asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Ehdotus: merkitsee seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi: Verohallinto Kirje Varajäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Kuntaliitto Yleiskirje Perintälainsäädäntö muuttuu merkitsi kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

19 Sivu 19 KH 70 MUUT ASIAT keskustelee ajankohtaisista asioista. n kunta osallistuu esiselvityksiin Tiera Oy:n ja Taitoa Oy:n kanssa Keskustelua talouden seurannan toteuttamisesta lautakunnissa Kunnanvaltuuston kokouksessa annetaan yleiskatsaus perusturvatoimesta ja tilannekatsaus avovastaanoton järjestelyistä Ehdotus: merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi. merkitsi ajankohtaiset asiat tiedoksi. Lautakunta Kunnanvaltuusto

20 Sivu 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 61-62, 64, 66, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 63, 65, 67 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta / Puistopolku Pykälät: 63, 65, 67 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanvaltuusto

21 Sivu 21 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Lautakunta Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2010 8.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2010 SISÄLLYSLUETTELO KH 245 Kokouksen järjestäytyminen KH 246 Sisäisten vuokrien käyttöönotto 1.1.2011 KH 247 KH 248 KH 249 KH 250 KH 251 KH 252 KH 253 KH 254 Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen

TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen nro 5/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 39 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 40 Investointimäärärahan hakeminen Päivärinteen koulun korjaukseen Sivu 2 Nro 5/2015 Kokouspaikka- ja aika Päivärinteen koulu klo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot