Kaavoituskatsaus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoituskatsaus 2015"

Transkriptio

1 Kangasalan kunta Tekninen keskus 1 Kaavoituskatsaus 2015

2 Kaavoitus tontteja takomassa 2 Vuosi 2014 oli merkittävä kaupunkisuunnittelun vuosi. Viime vuonna laadittiin vuoteen 2040 tähtäävät Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan maakuntakaavan valmisteluaineisto. Rakennesuunnitelma tulee kuntiin hyväksyttäväksi heti vuoden 2015 alussa, ja maakuntahallitus asettaa maakuntakaavaluonnoksen nähtäville helmikuussa. Suunnitelmat ohjaavat laajan alueen toiminnallista kehitystä pitkälle tulevaisuuteen, ja niiden avulla voidaan vaikuttaa myös alueen kilpailukykyyn ja ennen muuta yhdyskuntarakenteen taloudellisuuteen. Kangasalla saatiin viime vuonna valmiiksi iso joukko keskeisiä osayleiskaavoja: Vatiala, Suorama ja Lamminrahka. Ne ovat vaatineet usean vuoden työprosessin, ne ovat edellyttäneet monien asiantuntijoiden apua, ja niiden käsittelyssä on voitu osallistaa suuri joukko kuntalaisia. Prosessin avulla on voitu kertoa edessä olevan eheyttämisen ja tiivistämisen hyvistä vaikutuksista palveluiden kehittymiseen ja kuntatalouden helpottamiseen. Taajaman kasvun painopisteet on nyt luonnosteltu luvun lopulle asti. Vuonna 2014 valmistui myös merkittäviä asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia: Mäntyveräjä, Tasatalot, Raatala, Lemetty, Liutunranta, Mobilian laajennus, Huutijärven Kievarin alue, Suntinmäki, Kortekumpu, Pohja ja Aseman teollisuusalue. Tulokselliseen työrupeamaan ovat vaikuttaneet monet tahot: osalliset, luottamushenkilöt, kumppaniviranomaiset, työpajoihin osallistuneet sekä kaavoituksen oma tiimi. Kunnan maankäytön strateginen kehittäminen Alkaneena vuonna on tarkoitus käynnistää koko kunnan strategisen yleiskaavan laatiminen. Tämän työn tavoitteena on tarkastella Kangasalan roolia kaupunkiseudulla. Sen avulla varmistetaan yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, joihin voidaan päästä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäytöllä, alueiden tiivistämisellä ja laajentamisella. Työn avulla ratkaistaan alueiden toteuttamisjärjestys, väestökasvu, asumisen sijoittuminen, palveluiden saatavuus, elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja kaupan sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa. Yleiskaavoituksen avulla selvitetään myös rantojen roolia, joukkoliikenteen kehittämisen edellytyksiä, tarkastellaan kävelyn ja pyöräilyn verkostoja ja suunnitellaan energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaista järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Asukkaiden kannalta yleiskaavan tavoitteena on taata turvallinen,

3 KANSI: Kortekummun alueen suunnittelu alkoi 10 vuotta sitten Tursolan yleiskaavasta. Asemakaava valmistui viime vuonna, ja tontit ovat nyt kaupan. Laadukas ympäristö yhdistää asukkaita. VASEMMALLA: Mäntyveräjän asemakaava valmistui seitsemän vuoden valmistelun jälkeen. Ruutanantien varteen voidaan rakentaa mm. Vesijärven maisemaan avautuvia kerrostaloasuntoja. terveellinen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoinen elinympäristö ja virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys sekä vähentää ympäristöhaittoja ja vaalia rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonympäristöä. Asiat ovat kaikille tärkeitä. Toivotaan, että prosessista ja vuorovaikutuksesta saadaan hedelmällinen ja moniarvoinen. Tonttitarjonta Asemakaavojen tonttivaranto on parantumassa. Kunnan tonttitarjonta on lisääntynyt, ja omakotitontteja on tällä hetkellä tarjolla yli 40 kpl Kortekummussa, Pikonlinnassa, Ruutanassa, Sahalahdella ja Kuhmalahdella. Yksityisten tonttien tarjonta on edelleen kunnan tonttitarjontaa laajempaa ja sijoitukseltaan vaihtelevampaa. Omakotitonttivaranto riittää kaikkiaan noin viiden vuoden rakentamisen tarpeisiin. Rivitalo- ja kerrostalotonttivarannot ovat varsinkin kunnan omistamien alueiden osalta paremmat. Tontteja riittää kolmen tai neljän vuoden tarpeisiin. Tonttivarannon kasvuun on vaikuttanut kysynnän väheneminen koko kaupunkiseudun alueella. Myös yksityisten tonttien kysyntä on laantunut. Vain aivan palveluiden välittömässä läheisyydessä olevat tontit ovat käyneet kaupaksi, edes Vesijärven rantanäkymät Riussa eivät ole houkutelleet rakentajia. Siksi asemakaavoituksessa painotetaan alkavana vuonna palveluiden läheisiä alueita. Pyrkimyksenä on ajoittaa alueiden toteuttaminen siten, että krittisiin päivähoito- ja koulupalveluihin ei aiheuteteta investointipaineita. Lisää työpaikkoja Eriluonteisten työpaikka-alueiden suunnittelua painotetaan tänäkin vuonna. Erityisesti materiaalien kierrätykseen ja ekologiaan perustuvalle teollisuudelle kaavoitetaan uusia alueita Tarastenjärvelle. Lentolan ja Aakkulan vanhoja työpaikka-alueita pyritään tiivistämään yhteistyössä yrittäjien kanssa. Ruskon työpaikka-alueen ja kehä II:n hankesuunnittelu käynnistetään heti alkuvuodesta. Tavoitteena on tarjota tiloja TTY:n ja Hermian toimintaa tukevalle työpaikkarakentamiselle. Kauppaa varten asemakaavoitetaan uusia liiketiloja keskustaan ja Lentolaan, jonne pyritään ohjaamaan erityisesti paljon tilaa vaativan kaupan toimintoja. Keskustan kehittämishanke on käynnistynyt viime vuonna kaavoituksen ja elinkeinotoimen yhteistyönä. Eri toimijoiden osallistumisen avulla koetetaan saada keskustaan lisää työpaikkoja, palveluita ja asuntoja, mihin seudun rakennesuunnitelma ja maakuntakaava antavat hyvät mahdollisuudet. Keskustan kehittäminen edellyttää ideoita ja motivaatiota, määrätietoisia toimia ja panostuksia, joukkoliikenteen kehittämistä ja ympäristön parantamista. Vain riittävä työpaikka- ja asukasmäärän lisäys tuo kysyntää palveluille. Rakennesuunnitelman tavoite on lisätä asukaslukua 4000:lla vuoteen 2040 mennessä. Se edellyttää Mäntyveräjän alueen asuttamista, Pikkolan kehittämistä ja tiivistä pientalorakentamista Herttualaan. Markku Lahtinen SISÄLTÖ Maakuntakaavoitus 4 Seutusuunnittelu 5 Yleiskaavoitus 6 Asemakaavoitus 8 Vatiala ja Suorama 8 Keskusta 10 Riku, Ruutana, Suinula, Asema 11 Sahalahti, Kuhmalahti 12 Liikennesuunnittelu 12 Rakennusjärjestys 12 3

4 4 Maakuntakaavoitus Pirkanmaalla maakuntakaavan laatimisesta huolehtii Pirkanmaan liitto, joka on 22 kunnan omistama kuntayhtymä. Maakuntakaavat hyväksyy maakuntavaltuusto ja ne vahvistetaan ympäristöministeriössä. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Pirkanmaalla on voimassa kaksi vahvistettua maakuntakaavaa: Pirkanmaan 1. maakuntakaava ja Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, joka käsittelee turvetuotantoa. Nykyiset maakuntakaavat Valtioneuvosto vahvisti Pirkanmaan 1. maakuntakaavan Se on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kokonaismaakuntakaava, jossa on käsitelty maakunnan keskeiset maankäyttökysymykset. Ympäristöministeriö vahvisti Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan Kaavassa on osoitettu turvetuotannon kannalta tärkeitä vyöhykkeitä, uusia turpeenottoalueita sekä soita, joilla on ympäristölupa turvetuotantoon. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pirkanmaan liikennettä ja logistiikkaa koskevan 2. vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavaan on sisällytetty tarvittavat valtakunnalliset rata- ja päätielinjaukset ja parantamishankkeet, Tampereen järjestelyratapihan siirtäminen, Tampere-Pirkkalan lentoaseman alue ja muualla maakunnassa sijaitsevat logistiset aluekokonaisuudet. Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntavaltuusto teki päätöksen Pirkanmaan 2. maakuntakaavan laatimisesta. Kaavasta käytetään nimeä Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavassa käsitellään kaikki alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät osa-alueet, muun muassa keskusta-alueet, palveluiden alueet, vähittäiskaupan suuryksiköt, asuin- ja työpaikka-alueet, liikenteen ja logistiikan verkostot ja alueet, teknisen huollon verkostot ja alueet (mukaan lukien vesi- ja jätehuolto sekä energiahuolto), virkistys- ja suojelualueet, viheryhteydet sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt. Vuoden 2014 aikana valmisteltiin maakuntakaavaluonnosta, joka pohjautuu useisiin taustaselvityksiin sekä maankäyttövaihtoehtotarkasteluun vaikutusten arviointeineen. Yleispiirteisen maankäyttövaihtoehtojen avulla käytiin koko maakunnan laajuista arvokeskustelua alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Maankäyttövaihtoehdot olivat julkisesti nähtävillä keväällä Vaihtoehtotarkastelun tulosten sekä saadun palautteen pohjalta muodostettiin maakuntakaavan perusratkaisut, jotka maakuntavaltuusto hyväksyi Kaavaluonnos valmistellaan hyväksyttyjen perusratkaisujen pohjalta ja se tulee nähtäville keväällä Kaavaehdotus valmistellaan vuoden 2016 alkuun mennessä. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 korvaa vahvistuessaan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja voimassa olevat vaihemaakuntakaavat. Maakuntakaavaa varten on laadittu maakäyttövaihtoehtojen lisäksi useita taustaselvityksiä. Vuoden 2015 puolella jatkuvat mm. seuraavat selvitykset: Pirkanmaan POSKI hankkeen (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen) tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltainen näkemys kiviaineshuollon tarpeista ja toiminnan suuntaamisesta pitkällä aikavälillä. Hanke saatetaan valmiiksi kesällä Tampereen läntisten väylähankkeiden suunnittelukokonaisuudessa määritellään Tampereen läntiselle ratayhteydelle Lempäälästä Ylöjärvelle, valtatien 3 oikaisulle Lempäälästä Pirkkalaan sekä 2- kehätielle Sääksjärveltä Pirkkalan lentoasemalle tekniset ratkaisut ja sijainnit. Työssä tarkastellaan myös järjestelyratapihan siirtämistä uuteen paikkaan. Väylien linjausvaihtoehdot tuodaan esiin maakuntakaavaluonnoksessa. Vaikutusten arvioinnin ja saatujen lausuntojen pohjalta valitaan kaavaehdotukseen lopulliset sijainnit väylille. V lopussa käynnistetyn selvitystyön tavoitteena on kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeiden määrittely ja rajaaminen. Lisätietoja saa netsivuilta osoitteesta: / /maakuntakaavoitus

5 Yhdyskuntasuunni elun yhteistyötä tehdään Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kesken. Yhteistyön tärkeimmät asiat vuonna 2015 ovat rakennesuunnitelman 2040 hyväksyminen ja toteutuksen käynnistäminen kunnissa, kun en ja val on solmiman maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimuksen toteu aminen ja seuranta sekä seudullisen paikka edon kehi äminen. Kaupunkiseudun suunnittelu Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallitus hyväksyi osaltaan rakennesuunnitelman 2040 joulukuussa Kun en valtuustoissa rakennesuunnitelma on hyväksyttävänä tammi helmikuussa Rakennesuunnitelma 2040 on Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä ohjaava strateginen suunnitelma. Siinä tarkastellaan seudun taajamarakenne a taloudellises, sosiaalises ja ympäristöllises kestävänä sekä arjen sujuvuu a edistävänä kokonaisuutena. Tärkeitä osia ovat esimerkiksi raideliikenne ä ja palveluverkkoa koskevat seudulliset ratkaisut sekä monipuolinen asuntotuotanto. Kunnat huomioivat rakennesuunnitelman kaavoissaan, liikenteen ja palveluverkon suunnitelmissaan sekä asuntotuotannossaan. Rakennesuunnitelmassa varaudutaan 2000-luvulla toteutuneen väestönkasvun jatkumiseen, eli hieman yli 4000 asukkaan vuotuiseen kasvuun. Seudulla arvioidaan olevan noin asukasta vuonna Uusia asuntoja tarvitaan noin kappale a. Asuntorakentamisen painopistealueet ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Pääosa uusista asunnoista sijoi uu kun en keskustoihin ja muihin vahvoihin alueellisiin keskuksiin, mukaan lukien lähijunan asemanseuduille sekä seudullisten rai o e- ja bussiyhteyksien varrelle. Asuinympäristöistä tehdään houku elevia monipuolisella asuntotuotannolla. Yhdyskuntarakenteen täydentyminen parantaa myös kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita. Palveluverkko perustuu seutukeskukseen (ydin-tampere), aluekeskuksiin ja lähipalvelukeskuksiin. Palvelujen saavute avuus turvataan hyvillä kulkuyhteyksillä ja julkisten ja kaupallisten palvelujen sijoi amisella lähelle toisiaan. Työpaikka-alueista esitetään elinkeinojen uudistumista ja työpaikkojen lisääntymistä tukeva ratkaisu. Uudet työpaikat sijoi uvat pääosin keskustoihin ja etointensiivisiin osaamiskeskittymiin, kuten Kaupin kampus ja Kolmenkulma, mu a myös valmistavan teollisuuden ja logis ikan tarpeet on huomioitu isojen väylien läheisyydessä. Rakennesuunnitelmakar a näy ää kuvan kaupunkiseudusta vuonna 2040 sekä eräitä vuoden 2040 jälkeen toteutuvia strategisia kohteita. Rakennesuunnitelmarapor ssa kuvataan tarkemmin toteutuksen paino umiset eri vuosikymmenillä. Aineistoon voi tutustua rakennesuunnitelman sivustolla MAL-aiesopimus Kun en ja val on solmimaa maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta toteutetaan sovituin toimenpitein. Aiesopimuksen kärkiä ovat muun muassa keskustojen kehi äminen, joukkoliikennekäytävien maankäytön tehostaminen, vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen, elinkeinoelämän kasvun tukeminen sekä liikkumisen tapojen uudistaminen. Sopimusosapuolet laa vat yhdessä edellisvuo a koskeva seurantarapor n ja valmistelevat seuraavan aiesopimuksen. Seudullinen paikkatieto Maankäytön seudullinen suunni elu on vahvistunut, mu a seudullisia työvälineitä on edelleen kehite ävä. Rakennesuunnitelma ja MALaiesopimus tarvitsevat rinnalleen seudullista paikka etoa. Vuonna 2014 käynnistyi hanke, jossa parannetaan seudullisen paikka edon käyte ävyy ä suunni elussa ja päätöksenteossa. Alkuvaiheessa hankkeessa keskitytään kun en paikka edon teknisen tuotannon kysymyksiin ja seudullisen harmonisoinnin tarpeisiin. Vuonna 2015 on tarkoitus kehi ää paikka etoa koh seudullista palvelua. Lisä etoa osoi eissa ja 5

6 Yleiskaavoitus Yleiskaavat ohjaavat kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Maankäytön suunnittelu perustuu kunnan strategioihin. Yleiskaavat ja kunnassa vuosittain päivitettävä maankäytön toteutusohjelma ohjaavat asemakaavoitusta. Kangasalan ensimmäinen yleiskaava laadittiin v. 1976, ja sitä on sen jälkeen tarkistettu useina pienialaisina osayleiskaavoina. Vastikään hyväksytty Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2040 ja sen toteuttamisohjelma ohjaavat maankäyttöä, liikennejärjestelmän suunnittelua, asuntotuotantoa ja ilmastonmuutoksen hillintää seudun kuntien alueilla. 6 Taajamarakenteen eheyttäminen Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman periaatteiden mukaan kaavoituksella ohjataan nauhataajaman yhdyskuntarakenteen eheyttämistä. Laadukas täydennysrakentaminen tukeutuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, sen palveluihin ja joukkoliikenteeseen. Täydennysrakentamisella voidaan tukea alueiden nykyisten palveluiden säilymistä ja kehittämistä. Täydentämällä pyritään lisäämään alueiden asumisvaihtoehtoja ja estämään niiden yksipuolistumista. Täydennysrakentamisella tuetaan myös nykyisen rakennuskannan parantamista ja kehittämistä. Työn tavoitteena on myös kehittää erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, täydennysrakentamisen mallikonsepteja ja toimintatapoja. Vireillä olevat yleiskaavat: 31. Kangasalan strateginen osayleiskaava. Koko kunnan maankäytön suuria linjoja ja palvelurakenteen suunnittelua ohjaava yleiskaavatyö käynnistetään v Työssä selvitetään kunnan rooli kaupunkiseudulla, yhdyskuntarakenteen kehittämisen painopisteet ja niiden keskinäinen toteuttamisen ajoitus. Suunnitelma vaikuttaa muiden osayleiskaavojen mitoitukseen ja aikatauluun. 28. Suoraman osayleiskaava. Suunnitelman avulla selvitetään alueen tiivistämis- ja täydennysrakentamismahdollisuuksia kaupunkiseudun rakennesuunnitelman pohjalta. Alueelle osoitetaan täydennysrakentamista noin asukkaalle. Osayleiskaava tulee hyväksyttäväksi v keväällä. 26. Ruutanan osayleiskaava. Kaavassa tarkastellaan Ruutanan alueen laajentamisen vaihtoehtoja ja selvitetään alueen luontoarvot

7 7 ja virkistystarpeet. Suunnitelma perustuu alueen maltilliseen kasvuun ja suunnitteluvaran jättämiseen mahdolliselle myöhemmälle raideliikenteen kehittämiselle. Osayleiskaavan käsittelyä jatketaan myöhemmin. 13. Herttualan osayleiskaavan laatimista jatketaan alueen tultua uusitun kaupunkiseudun rakennesuunnitelman asuinalueeksi. Tavoitteena on vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta sijoittamalla alueelle tiivistä, pientalovaltaista asutusta ja työpaikkoja. Työn yhteydessä selvitetään asutuksen ja suunnitteilla olevan valtatien nelikaistaistamisen yhteisvaikutuksia Kirkkojärven Natura-alueeseen. 18. Saarenmaan osayleiskaavan laatimisesta on päätetty keväällä Kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaan alueen länsiosiin on tarkoitus rakentaa sekä työpaikka- että asuinalueita. Suunnittelu käynnistetään selvityksillä v Pakkalan kyläyleiskaava. Kyläyleiskaavalla edistetään täydennysrakentamista Pakkalan kylällä toiminnallisesti ja maisemallisesti edullisimpiin paikkoihin siten, että maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja maaseutuelinkeinojen kehittämisedellytykset voidaan taata. Kyläyleiskaava tulee hyväksymiskäsittelyyn v alussa. 29. Sahalahden rantaosayleiskaava. Sahalahden rantaosayleiskaava on käynnistetty kolmannen kerran vuoden 2010 alussa. Kaavaluonnos oli nähtävillä v lopussa. Kaavaehdotus tulee käsittelyyn v keväällä. 12. Sahalahden osayleiskaava. Suunnitelmalla ohjataan yhdyskuntarakenteen kehitystä, Sahalahden keskustan asemakaavoitusta ja kylien rakentamista. Osayleiskaavan käsittelyä jatketaan myöhemmin. 11. Maaseutualueiden osayleiskaavoituksella hallitaan yhdyskuntarakenteen kehitystä asemakaava-alueiden ulkopuolella ja ohjataan maaseudun rakentamista palvelukyliin. Osayleiskaavan käsittelyä jatketaan myöhemmin. Vireillä olevista osayleiskaavoista saa ajantasaista tietoa kaavoituksen kotisivuilta www. kangasala. >kaavoitus

8 Asemakaavoitus Asemakaava luo edellytykset rakentamiselle. Asemakaavassa määrätään, mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon saa rakentaa. Määräykset koskevat esimerkiksi rakennusten korkeuksia, sijoittelua, rakentamistapaa sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Kaavoitustyötä tehdään vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Esittelemme tässä tärkeimmät tiedossa olevat asemakaavakohteet. Ajankohtaisista asioista löytyy lisää tietoa kaavoituksen nettisivuilta Osalliset eli ne kuntalaiset, joiden oloihin kaavalla saattaa olla vaikutuksia, voivat ottaa kantaa kaavan sisältöön sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa. Vatiala ja Suorama 8 1. Ilkko. Asemakaavaa laajennetaan Tampereen seurakuntien alueelle, jonne osoitetaan kurssikeskuksen lisäksi uutta asuinrakentamista. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville Lentolan liikealue. Liikealueen liittymäjärjestelyjä Kangasalantielle muutetaan. Liikealuetta ja rakennusoikeutta lisätään ja toimintoja täsmennetään kaupallisten selvitysten antamissa puitteissa. Alueella lisätään asuntorakentamista. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä useaan otteeseen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville v Isolukontie. Vanha huoltoasematontti muutetaan asuin- ja liikerakennuspaikaksi. Kaavaehdotus tulee nähtäville Aakkulantie. Kangasalantien varren työpaikka-aluetta muutetaan tehokkaan asumisen alueeksi vaiheittain Suoraman osayleiskaavan mukaisesti. Kaava käynnistetään v alussa. 5. Pikonkangas. Joukkoliikenneväylän varrella sijaitsevan vanhan työpaikka-alueen kaavan muuttaminen asuinalueeksi on ollut luonnoksena nähtävillä v Alueelle osoitetaan monimuotoista asuinrakentamista ja liiketiloja. Kaavaehdotukset asetetaan nähtäville vaiheittain. 6. Pitkäjärvi. Asemakaavaa laajennetaan vanhan varikon alueella. Sinne osoitetaan kerros- ja rivitalorakentamista. Rantavyöhyke jää puistoksi. Kaavan käsittelyä jatketaan v Lamminrahka. Asemakaavoitus käynnistetään eritasoliittymän, yhdyskatujen ja yhtenäiskoulun osalta keskeisten alueiden yleissuunnitelman pohjalta. Asemakaavaluonnos tulee nähtäville syksyllä Veturitie. Entinen Labkon kiinteistö muutetaan asuntokortteliksi. Alueen liikennejärjestelyjä ja kehittämismahdollisuuksia selvitetään samassa yhteydessä. Asemakaavan muutos tulee vireille v Linkosuo. Leipomon viereisen, rakentamattoman asuinkorttelien asemakaavaa muutetaan Vatialan osayleiskaavan mukaisesti. Alueelle tulee noin 450 asukasta rivi- ja kerrostaloihin. Kaava tulee vireille v alussa. Lamminrahkan keskustan toimintoja ja ilmettä on selvitetty alueelta laaditussa diplomityössä. Pääkadun asemakaavoitus käynnistetään kuluvana vuonna.

9 9

10 10 Keskusta, Ranta-Koivisto ja Herttuala 10. Keskustakorttelit. Keskustaa pyritään elävöittämään ympäristön parantamisella, lisäasutuksella ja palveluilla. Kaavaehdotukset uimahallin ja linja-autoaseman kortteleista tulevat nähtäville 2015 ja 2016 aikana. 11. Huhmari. Huhmarintien itäpuolen vanhentunutta asemakaavaa muutetaan täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaava odottaa katujärjestelyjenratkaisua ja hyväksymiskäsittelyä. 12. Huutijärvi. Asemakaavaa on laadittu vaiheittain yli kolmekymmentä vuotta. Kaavoitus jatkuu Kuohunharjuntien ja Jokioistentien kulmassa. Huoltamon alueen asemakaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2015 aikana. 13. Pikkolan alue. Keskustan osayleiskaavan toteuttamiseksi on käynnistetty asemakaavan muutoksia Kangasalantien ja Finnentien välillä. Tarkoituksena on tehostaa asuntorakentamista joukkoliikenneväylän varrella ja kehittää julkisten palveluiden tarjontaa. Ammattioppilaitoksen asemakaavaehdotus tulee nähtäville v aikana. 14. Kuohunlahti. Terveyskeskuksen kehittämistä ja alueen lisärakentamista on selvitetty vireillä olevissa kaavaprosesseissa. Alueen kaavaehdotus tulee käsittelyyn v keväällä. 15. Tursola. Vaarinmaan ja Kortekankaan alueiden väli on Tursolan osayleiskaavassa osoitettu pientalovaltaiseen rakentamiseen. Joukkoliikenteen paraneminen on hyvä lähtökohta alueen rivi- ja omakotitonttitarjonnan lisäämiseen. 16. Herttualantie. Herttualan alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä v syksyllä. Muuntamon länsipuolisella alueella on tarkoitus kaavoittaa omakotitontteja. Kaavan vaikutuksia arvioidaan yleiskaavallisella tasolla v aikana. 17. Lämpökeskus. Uuden lämpövoimalan asemakaavan laatiminen on tullut vireille v Valtioneuvoston asettamien tavoitteiden mukaisesti energiana on tarkoitus käyttää haketta. Valittavan vaihtoehdon mukainen kaavan valmisteluaineisto tulee nähtäville v aikana. Omakotirakentamisen osuus asuntotuotannosta on kasvanut pitkään. Omakotitonttitarjonnan lisäksi pyritään varaamaan paikkoja myös omakotiympäristön iloja tarjoavalle, mutta yhtiömuotoiselle rakentamiselle mm. Lamminrahkan alueella.

11 Ruutana, Riku, Suinula, Asema Halimajärvi. Halimajärventien varressa edistetään peruskorjausta ja vähäistä täydennysrakentamista. Halimajärven pohjoispään asemakaava tulee hyväksyttäväksi v Saappaanpohja. Ruutanan koulun ympäristön asutusta eheytetään vireillä olevan osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Saappaanpohjan alueen asemakaavaehdotus tulee nähtäville v Suinulan alueella asemakaavoitus etenee yleiskaavan määrittelemässä aikataulussa. Kivihuhdin asemakaavaehdotus tulee nähtäville vuoden 2015 aikana. 22. Tarastenjärvi. Jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen perustuvaa teollisuutta palvelevan alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä v lopussa. Kaavaehdotuksen laatiminen edellyttää vielä lisäselvityksiä. 23. Savikko. Savikontien asemakaavaa laajennetaan aiemmin vireillä olleen suunnitelman pohjalta v aikana. 24. Korvenperä. Ruutanantien varressa laajennetaan pientaloasutusta. Asemakaava tulee vireille v syksyllä.

12 Sahalahti ja Kuhmalahti 18. Kuhmalahden Pento-oja. Kuhmalahden kirkonkylään laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on täydentää pientaloasutusta Ison-Pennontien varrella ja varata alueita palveluiden täyden- tämiseen Kirkkotien varrella. Kirkonmäen ja vanhan kyläkeskuksen maiseman säilyttäminen on suunnittelun lähtökohta. Asemakaavan käsittelyä jatketaan myöhemmin. 12 Liikennesuunnittelu Kangasalan kunta on käynnistänyt liityntäpysäköintisuunnitelman. Tavoitteena on osoittaa tärkeille joukkoliikenteen liityntäpaikoille keskustassa, Lentolassa ja Ruutanassa pitkäaikaisen pysäköinnin paikkoja henkilöautoille. Lisäksi joukkoliikenteen laatukäytävien pysäkkien yhteyteen varataan katettuja pyöräpysäköintipaikkoja. Vesihuollon yleissuunnittelu Kangasalan vesihuollon kehittämissuunnitelma hyväksyttiin vastikään. Suunnitelmassa ratkaistiin vesi- ja viemäriverkoston lähivuosien laajentamissuunnat ja muut kehittämistarpeet sekä vesihuoltoosuuskuntien kehittämistarpeet. Vesihuolto-osuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymistä jatketaan vuoden aikana Pohjois- Kangasalan, Kerppolan, Tiihalan Kesäkartanonkulman, Sahalahden Tursolan ja Ponsan vesiosuuskunnissa. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunitelman laadinnasta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Suunnitelman tärkeimpiä näkökulmia on ravinteiden kierrätys. Suunnitelmaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä Rakennusjärjestys Kangasalan kunnan uusi rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa joulukuussa Rakennusjärjestyksellä korvataan aiemmin voimassa olleet Kangasalan ja Kuhmalahden rakennusjärjestykset. Kaavoituksen kotisivut /asuminen_ja_ymparisto/tontit_ja_kaavoitus/kaavoitus/ Tekninen keskuksen palvelupiste, Urheilutie 13, puh Viraston aukioloaika on , talviaikana maanantaisin Yleiskaavoittajan (puh ) ja suunnitteluarkkitehdin (puh ) vastaanottoaika on maanantaisin klo Kaavoitusarkkitehti on tavattavissa ( ) tiistaisin klo 9-11.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2017

Kaavoituskatsaus 2017 Kangasalan kunta Tekninen keskus 1 Kaavoituskatsaus 2017 Markku Lahtinen kaavoitusarkkitehti Tehdään yhdessä elinvoimainen Kangasala 2 Strateginen suunnittelu on otettu innostuneesti vastaan Tampereen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2016

KAAVOITUSKATSAUS 2016 1 VIRTAIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2016 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Katsauksessa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS

KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LEMETYN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LINKOSUO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.3.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 750 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LEMETTY KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI KAAVOITUSLAUTAKUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016

PARKANON KAUPUNKI KAAVOITUSLAUTAKUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016 PARKANON KAUPUNKI KAAVOITUSLAUTAKUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016 Parkanon kaupunki Mittaus- ja kaavoitustoimisto 19.5.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KAAVOITUKSEEN VAIKUTTAMINEN... 3 3 MAAKUNTAKAAVOITUS...

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 20.10.2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2014 2015 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos

Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Kaava Oj 18 Ojakkalan urheilutalon ympäristön asemakaavamuutos Tavoitteet (Kaavan Oj 15 tavoitteiden päivitys) Kh 30.5.2016 82 Kh liite 1 Kate 11.5.2016 40 Kate om Asia 75/10.02.03/2016 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE w KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, JUNATIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 23.8.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 779 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KORTTELI KAAVA-ALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen

Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitus ja maaseudun kehittäminen Kaavoitusjärjestelmä Kaavat maaseudun maankäytön ohjaajana Itäsuomalainen kylä suunnittelualustana Janne Nulpponen Maakuntasuunnittelija Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytönsuunnittelujärjestelmä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HIRVENSALMI. Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan Kouranta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavan muuttaminen tilan 407-3-30 Kouranta osalta 11.11.2016 Maanmittauslaitos 2016 HIRVENSALMI Länsiosan rantaosayleiskaavamuutos (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Jyväskylän kaupungin yleiskaava. Yleiskaavan vaikutusten arviointi Jyväskylän kaupungin yleiskaava Yleiskaavan vaikutusten arviointi 24.4.2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 1. yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten KAAVOITUSKATSAUS Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 14.10.2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 KAAVOITUSKATSAUS 2015 2016 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Haapolahti) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Läntisen 111 kaupunginosan asemakaavamuutos (Läntisen puurivikadut) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2016

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2016 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2016 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa

KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa KAAVOITUS 1 (5) KONTIORANTA Asemakaavan muutos ja laajentaminen entisellä varuskunnan asuntoalueella Kontiorannassa Päivitetty 1.12.2015 Kuva yleiskartasta KAAVOITUS 2 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria PIRKKALA Linnakallion asemakaavan laajennus (nro 231) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivityshistoria 26.11.2015 Mitä on suunnitteilla? Ilmakuva Hannu Vallas Alue sijoittuu keskeiselle paikalle

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa,

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, Vartiosaari Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan

Lisätiedot

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen

Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravan suojelustatus ja asema Suomen ja EU:n lainsäädännössä suhteessa kaavoitukseen Liito-oravat kaupunkioloissa seminaari Espoossa 11.11.2014 12.11.2014 Esityksen sisältö Liito-oravaa koskevat

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LUUMÄKI KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA

LUUMÄKI KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA LUUMÄKI KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2015 Kunnanhallitus.. Valtuusto.. 1 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1 2 KUNTALAISTEN OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET 2 3 KAAVAJÄRJESTELMÄ 2 4 RAKENNUSJÄRJESTYS

Lisätiedot