Sompion koulun työrauhakäytänteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sompion koulun työrauhakäytänteet"

Transkriptio

1 Sompion koulun työrauhakäytänteet

2 Sisällys 1 Yhtenäisten työrauhakäytänteiden merkitys Mitä ovat työrauharikkomukset? Työrauharikkomuksiin puuttuminen Työrauhapakista yhteinen asia Työrauhan ylläpitäminen ohjeita opettajalle Ennakointi ja myönteisen käytöksen vahvistaminen Muista, koulun aikuinen, huoltaja ja oppilas

3 1 Yhtenäisten työrauhakäytänteiden merkitys Sompion koulun opettajakunta kokosi lukuvuoden aikana yhteisiä työrauhakäytänteitä ja pohti niiden selkeän esiintuomisen sekä niihin sitoutumisen merkitystä. Perusopetuslaissa säädetään opetukseen osallistuvan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön (PoL 29 ). Koulun perustehtävän toteutuminen edellyttää työrauhan luomista ja ylläpitämistä. Koulun järjestyssäännöt luovat perustan hyvälle ja turvalliselle oppimisympäristölle. Työrauhapakissa nostetaan esille tavallisimmat ja todennäköisimmät työrauhaan kohdistuvat rikkomukset ja laiminlyönnit koulussa. Työrauhapakki ei pidä sisällään kaikkia työrauharikkomusten ilmenemismuotoja. Sen sijaan kaiken kattavasti voidaan todeta, että kaikki se toiminta, joka estää tai vaarantaa oppilaan oman, toisen oppilaan ja / tai koulun aikuisen työskentelyrauhan ja oikeuden, on järjestyssääntöjen vastaista. Oppilaiden kanssa perehdytään järjestyssääntöihin lukuvuoden alkaessa ja tarpeen mukaan lukuvuoden aikana. Säännöt ovat huoltajien luettavissa koulun kotisivuilla. Koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteutumisesta vastaavien aikuisten työ helpottuu ja oppilaille tulee oppimista ja kasvua tukeva oppimisympäristö, kun yhteiset säännöt ja käytänteet ovat selviä ja kaikki noudattavat niitä. Kouluun muodostuu työskentely-ympäristö, jossa jokainen, niin oppilaat kuin aikuisetkin, voivat suunnata voimavaransa omaan perustehtävään. Yhteisesti sovitut selkeät ja yksiselitteiset pelinsäännöt luovat koulun arkeen johdonmukaisuutta ja turvallisuutta. Niiden avulla koulutyö pysyy siitä vastuussa olevien koulun aikuisten hallinnassa ja oppiminen ja oppimaan oppiminen tehostuvat. Oppilaiden turvallisuudentunne lisääntyy ja levottomuus sekä kiusaaminen vähenevät. Yhteiset työrauhakäytänteet tiivistävät koulun aikuisten yhteishenkeä ja lisäävät yhteisöllisyyttä. Ensiarvoisen tärkeää kuitenkin on se, että koulun oppilaat kokevat Työrauhapakin työrauhakäytänteet merkityksellisiksi. Siksi sekä koulun aikuisten että huoltajien tulee kaikin tavoin korostaa niiden merkitystä. Työrauhapakki on oppilaiden, koulun henkilökunnan ja huoltajien yhteinen asia, ja päämääränä on positiivisen Sompion hengen luominen. 2 Mitä ovat työrauharikkomukset? Sompion koulussa työrauharikkomuksiksi luetaan kaikenlainen koulutyön tahallinen häiritseminen tai sellainen toiminta, joka rikkoo työrauhaa tai koulutyön turvallisuutta. Todennäköisimpiä ja tavallisimpia oppituntien aikana tapahtuvia ja oppituntityöskentelyyn vaikuttavia työrauharikkomuksia ovat mm. toistuva myöhästely, toistuva kotitehtävien laiminlyönti, 3

4 koulutarvikkeiden unohtelu matkapuhelimien, pelien tai musiikintoistolaitteiden käyttäminen, syöminen, ulkovaatteissa oleskelu, meikkaaminen ja ehostaminen sekä muu häiritsevä käyttäytyminen. Joissakin tapauksissa esim. musiikin kuuntelu saattaa auttaa oppilasta keskittymään tehtävien tekemiseen ja siksi musiikintoistolaitteiden käyttämisestä voidaan tehdä opettajan kanssa yhdessä sopien poikkeus Työrauhapakin yleiseen linjaukseen. Muita sekä oppitunneilla että niiden ulkopuolella tapahtuvia todennäköisimpiä ja tavallisimpia työrauharikkomuksia ovat mm. toiseen kohdistuva fyysinen loukkaaminen, toiseen kohdistuva henkinen loukkaaminen (nimittely, pilkkaaminen yms.), toisen omaisuuden turmeleminen ja toisen omaisuuden luvatta ottaminen. Oppilaiden istumajärjestyksellä oppituntien aikana voidaan vaikuttaa edistävästi työrauhaan. Tästä johtuen opettaja suunnittelee oppituntiensa istumajärjestyksen ja tarvittaessa muuttaa sitä. 3 Työrauharikkomuksiin puuttuminen Työrauhapakki tukee sitä, että työrauharikkomuksiin voidaan puuttua johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti. Sompion koulussa puuttumisen tapoja ovat mm. huomautus, puhuttelu, kasvatuskeskustelu, vanhemmille tiedottaminen, opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa käytävät neuvottelut, tahallaan aiheutetun vahingon korvaaminen sekä perusopetuslaissa määritellyt jälki-istunto, luokasta poistaminen, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen koulusta. Lain määrittelemistä puuttumisen tavoista säädetään perusopetuslain pykälissä 36 a ja 36 b. Tarvittaessa oppilaan toistuvaa työrauhaa ja turvallisuutta rikkovaa käyttäytymistä käsitellään koulun oppilashuoltotyöryhmässä, jolloin puuttumisen keinona voi olla myös yhteistyö lastensuojelun kanssa. Työrauharikkomuksiin puuttumisen tavasta riippumatta tavoitteena on opettaa oppi- 4

5 lasta ottamaan vastuu omasta toiminnastaan, opettaa hänelle teon ja seurauksen ketju sekä opettaa hänelle työrauhaa ylläpitäviä taitoja sekä niiden merkitystä hänelle itselleen ja ympäristölle. 4 Työrauhapakista yhteinen asia Työrauhapakilla on merkitystä ja se voi toteutua vain siten, että oppilaat, koulun aikuiset ja huoltajat tuntevat sen riittävän hyvin, ovat yhtä mieltä sen merkityksestä ja kaikella toiminnallaan osoittavat tukevansa Työrauhapakin henkeä. Tämä taataan sillä, että koulun henkilökunta, oppilaat ja huoltajat perehdytetään Työrauhapakkiin ja siitä keskustelemiseen annetaan mahdollisuus. Työrauhapakki on luettavana koulun kotisivuilla. Sitä käsitellään vuosittain koulun henkilöstökokouksissa, oppilaskunnan kokouksissa, luokanvalvojan tunneilla ja vanhempainilloissa. Tämän käsittelyn tarkoitus on olla sekä työrauhakäytänteistä tiedottavaa, mutta myös työrauhakäytänteitä arvioivaa. Tarvittaessa yhteisellä sopimisella Työrauhapakkiin voidaan tehdä täsmennyksiä ja muutoksia. 5 Työrauhan ylläpitäminen ohjeita opettajalle Työrauhaa voi etsiä noudattamalla seuraavia ohjeita: 1. Käytä runsaasti aikaa työrauhakäytänteiden sekä sääntöjen läpikäymiseen oppilaiden kanssa. Työrauhakäytänteitä tulee kerrata erityisesti lukuvuoden ja jaksojen alussa sekä aina työrauhatilanteen heikentyessä. Oppilaille tulee korostaa työrauhan merkitystä heille itselleen. Työrauharikkomuksiin tulee aina reagoida jämäkästi. 2. Luo oppilaisiin myönteinen suhde. Opettajan ja oppilaiden välinen myönteinen vuorovaikutussuhde on keskeinen hyvään työrauhaan vaikuttava seikka. Opettaja pääsee pitkällä tähtäimellä parhaisiin työrauhatuloksiin osoittamalla kiinnostusta oppilaitaan kohtaan, vahvistamalla myönteistä käytöstään ja rakentamalla hyvää ryhmähenkeä. 3. Rakenna oppitunneistasi selkeitä, kiinnostavia ja tarpeeksi vaihtelevia. Hyvä työrauha syntyy osaltaan myös hyvän pedagogiikan seurauksena. Oppilaiden kokemusmaailmasta etäällä olevien opetussisältöjen esiintuominen oppilaille mielekkäällä tavalla vaatii opettajalta eläytymiskykyä ja voimavaroja kehittää opetustaan. Oman opetuksen kehittäminen oppilaiden toisistaan eroavia lähtökohtia ja oppimistyylejä huomioivammaksi näkyy kuitenkin lopulta myös parantuneena työrauhatilanteena. 5

6 4. Etsi, pyydä ja käytä työrauhaongelmatilanteessa rohkeasti muiden apua jo ennen kuin omat keinosi tai voimavarasi uhkaavat loppua. Kun häiritsevä käyttäytyminen estää toistuvista huomautuksista huolimatta opetustilanteen ja opettajan muut käytössä olevat keinot eivät riitä sen taltuttamiseen, on opettajan tuotava asia luokanvalvojan, rehtorin ja oppilashuoltoryhmän tietoisuuteen. 5. Haastavassa ongelmatilanteessa häiritsevän oppilaan voi poistaa luokasta. Häiritsevästi käyttäytyvän oppilaan poistamisesta luokasta säädetään laissa (PoL 36 a ja 36 b ). Sompion koulussa häiritsevään käyttäytymiseen puuttuminen tapahtuu vaiheittain seuraavasti. 1. vaihe Oppilasta huomautetaan hänen häiritsevästä käyttäytymisestään. Hänelle tehdään selväksi, että hänet poistetaan luokasta, mikäli häiritsevä käyttäytyminen jatkuu. Oppilas saa häiritsemisestä merkinnän Wilmaan. Kun merkintöjä on kertynyt useita, keskustelee luokanvalvoja oppilaan kanssa. Tarvittaessa voidaan järjestää kasvatuskeskustelu, kutsua huoltajat keskustelemaan tilanteesta tai tehdä huolikartoitus oppilashuoltotyöryhmän käsittelyä varten. 2. vaihe Mikäli oppilas ei huomautuksesta huolimatta lopeta häiritsevää käyttäytymistä, kehotetaan häntä poistumaan luokasta tai hänet poistetaan luokasta lain sallimin keinoin. Oppilaalle järjestetään valvonta. Oppilas voidaan siirtää jatkamaan työskentelyä myös viereiseen tai lähellä olevaan luokkaan. Oppilaan reppu jää hänen omaan luokkaansa. Oppilas saa Wilmaan merkinnän luokasta poistamisesta. Huoltajaan ollaan yhteydessä myös puhelimitse. 3. vaihe Mikäli oppilas häiritsee tuntia myös luokassa, johon hänet on siirretty omasta luokasta häiritsevän käyttäytymisen vuoksi, ottaa tuntia valvova opettaja yhteyttä rehtoriin ja oppilas siirtyy rehtorin puhutteluun. Rehtori ottaa yhteyttä oppilaan kotiin ja määrää oppilaalle rangaistuksen. Kun oppilaalla on kolme merkintää luokasta poistamisesta häiritsevän käyttäytymisen 6

7 vuoksi, varaa luokanvalvoja hänelle ajan kasvatuskeskusteluun. Kun oppilaalla on viisi merkintää luokasta poistamisesta häiritsevän käyttäytymisen vuoksi, kutsutaan oppilaan huoltaja keskustelemaan asiasta koululle luokanvalvojan, oppilashuoltoryhmän edustajan, rehtorin ja tarvittaessa asianosaisen opettajan kanssa. 6 Ennakointi ja myönteisen käytöksen vahvistaminen On tärkeää, että koululla on selkeät toimintaohjeet työrauhahäiriöihin reagoimisessa. Työrauhaa tukevassa toiminnassa ennakointi on vähintäänkin yhtä tärkeää. Siksi työrauhasta puhuminen ja sen merkityksen korostaminen ja työrauhaa ylläpitävien taitojen opettaminen on osa koulun jokapäiväistä toimintaa. Tiedetään, että myönteinen viesti on kielteistä helpommin omaksuttavissa. Myönteisen käyttäytymisen huomaamisella ja vahvistamisella on sekä ennakoiva että korjaava vaikutus. Tästä johtuen hyvän palautteen nostaminen työrauhahäiriöihin puuttumisen rinnalle on ensiarvoisen tärkeää. Sompion koulu tahtoo tuoda työrauha-asiaa esiin ennen kaikkea myönteisenä, kaikkien hyvinvointia ja turvallisuutta parantavana yhteisenä tavoitteena. Tämän vuoksi koulussa tahdotaan palkita aktiivisesta tuntityöskentelystä sekä toisten kannustamisesta, tukemisesta ja auttamisesta. Jokaisen opettajan tehtävä on muistaa palkita oppilaitaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen lisäksi myös sosiaalisesta osaamisesta, ystävällisyydestä ja empaattisuudesta. Tämä voi tapahtua yksinkertaisimmillaan esimerkiksi hyödyntämällä Wilmajärjestelmän hyvä-merkintää sekä antamalla suoraa positiivista palautetta. Koulun työrauhaa tukevaa toimintaa suunnitellaan lukuvuoden aikana niin henkilöstön kesken kuin yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Lukuvuoden aikana voidaan järjestää esim. tempauksia työrauhasta. 7 Muista, koulun aikuinen, huoltaja ja oppilas Tutustu työrauhapakkiin. Toteuta työrauhakäytänteitä ja helpota kaikkien työtä. Yhteistyössä ja yhdessä vastuun ottamisessa on tehoa. Ongelmista kertominen on oikeutesi ja velvollisuutesi. Vahvista ja rohkaise hyvää. 7

8

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA

OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA 2010 OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sipoonjoen koulu Sipoon kunta 12.11.2010 SUUNNITELMA 29 2 (13) OIKEUS TURVALLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN SIPOONJOEN KOULUSSA Sisältö: 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen rehtoreiden, Opsian sekä Suomen Vanhempainliiton esitys perusopetuslain muuttamiseksi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen rehtoreiden, Opsian sekä Suomen Vanhempainliiton esitys perusopetuslain muuttamiseksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen rehtoreiden, Opsian sekä Suomen Vanhempainliiton esitys perusopetuslain muuttamiseksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen rehtorit, Opetus- ja sivistystoimen

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

OPPILAIDEN SUOJAAMINEN VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

OPPILAIDEN SUOJAAMINEN VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ OPPILAIDEN SUOJAAMINEN VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 1. Väkivaltatilanteisiin puuttuminen Perusopetuslain 29 :n mukaisesti kaikilla oppilailla on oikeus sekä fyysisiltä että psyykkisiltä puitteiltaan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Oppilaan tuen ja seuraamusten portaat

Oppilaan tuen ja seuraamusten portaat Turun normaalikoulu Oppilaan tuen ja seuraamusten portaat Sisällys: I JOHDANTO... 2 II OPPILASHUOLLON TOIMINTA... 2 Oppilashuolto aineenopettajan, luokanopettajan ja luokanohjaajan tukena... 4 III OPPIMISEN

Lisätiedot

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet

1. Arvot ja toiminta-ajatus. 2. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 1. Arvot ja toiminta-ajatus Moision koulussa opitaan perusopetuksen 7. - 9. luokkien perustietoja ja taitoja. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan kehittämään itseään yhteistyökykyiseksi, vastuulliseksi,

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R Esi- ja perusopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö 1 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET 2 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste

Helsingin kaupungin opetusvirasto Neuvonta- ja palvelupiste 3(586 28/8-(1 (+,77b0,1(17859$//,6, 6, 233,0,6-$7

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

HAMINAN KOULU Kouluopas lv. 2014-2015

HAMINAN KOULU Kouluopas lv. 2014-2015 HAMINAN KOULU Kouluopas lv. 2014-2015 Haminan koulun yhteystiedot Pääkoulun osoite: Uuden koulun osoite: Kirkkotie 5 Valtarintie 11 91100 Ii 91100 Ii Puhelinnumerot: Rehtori Jari-Jukka Jokela 050 3950463

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015)

ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010. (Johtokunta 11.6.2015) ERKKO-LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2010 (Johtokunta 11.6.2015) 1 1. ERKKO-LUKION TEHTÄVÄT JA ARVOPERUSTA 4 1.1. Viestintälinja 2. TOIMINTAKULTTUURI 5 2.1 Periaatteet ja tavoitteet 5 2.2 Oppimiskäsitys,

Lisätiedot

K ETÄÄ N EI JÄTETÄ. Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014

K ETÄÄ N EI JÄTETÄ. Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014 K ETÄÄ N EI JÄTETÄ Vaalan esi- ja perusopetuksen oppilashuollon käsikirja 1.8.2014 Sivistyslautakunta 59 13.6.2011 Sivistyslautakunta 72 30.7.2014 Sisällysluettelo: Liitteet 1. Johdanto 2 2. Esiopetuksen

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3.

1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. 1 1. Henkilökunta ja yhteystiedot... 4 Koulun johtoryhmä... 6 Vanhempainyhdistys... 6 2. Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat... 6 3. Koulupäivän aikataulu... 7 4. Länsimäen koulun säännöt... 8 Juhlissa

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2014-2015 Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu 2..Espoon Kristillisen koulun

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN! Kesäloman jälkeen akut on ladattu ja opiskelut alkavat. Tiistaina luokanvalvojan kanssa vietetään ensimmäistä koulupäivää klo 10-13 ja keskiviikkona

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot