MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kvalt

2 2 Sisällysluettelo Kaakon kaksikon organisaatio... 4 Kuntakonserni... 6 Yleisperustelut... 9 Kunnanjohtajan katsaus Talousarvion sitovuustasot Käyttötalous Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Tukipalvelut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Päivähoito ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Kaakon kaksikon koulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kaakon kaksikon kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Hallinto Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta... 95

3 3 Budjettiyhteenveto Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointiosa Henkilöstösuunnitelma Kirjanpidon nimistö

4 4 Kaakon kaksikon organisaatio Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla. Tämän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko-yhteistyössä kaavion mukaisesti: Cursor Oy (elinkeinopalveluiden tuottaja) Miehikkälä KV KH Virolahti KV KH Sosiaali- ja terveyslau takunta So siaali- ja terveystoim i Tekn inen ltk Rak enn usltk Sivis tysltk Te kninen toim i S ivistystoimi Tu kipalvelut Y hteinen pa lveluiden kä yttöalue Miehikkälän kunta järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteislautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoittain niin, että toiminnan järjestävä kunta budjetoi toimialan kaikki tulot ja menot. Tuloihin sisältyy toisen kunnan osuus nettomenoista. Toimialojen välisissä kustannuksissa jakoperusteena käytetään kuntien asukaslukuja, milloin helposti sovellettavaa muuta jakoperustetta ei ole. Vuodelle 2013 kustannusten jakoprosentit ovat: Miehikkälä 38,4 % Virolahti 61,6 %

5 5 VALTUUSTO PALVELUOHJAUS TYÖRYHMÄ VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYS LTK SIVISTYS LTK KUNNAN- HALLITUS KUNNAN- JOHTAJA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA SOSIAALI JA TERVEYS PALVELUT Sosiaalija terveysjohtaja HAMINAN YMPÄRISTÖ LTK RAKENNUS LTK TEKNINEN LTK KUNNAN- JOHTAJA HENKILÖSTÖ- JAOSTO KUNNAN- HALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA SIVISTYS PALVELUT Sivistystoimenjohtaja KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi TEKNISET JA YMPÄRISTÖ PALVELUT Tekninen johtaja TUKI PALVELUT Hallintoja henkilöstöjohtaja KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI VALTUUSTO PALVELUOHJAUS TYÖRYHMÄ VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYS LTK SIVISTYS LTK KUNNAN- HALLITUS KUNNAN- JOHTAJA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA SOSIAALI JA TERVEYS PALVELUT Sosiaalija terveysjohtaja HAMINAN YMPÄRISTÖ LTK RAKENNUS LTK TEKNINEN LTK KUNNAN- JOHTAJA HENKILÖSTÖ- JAOSTO KUNNAN- HALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA SIVISTYS PALVELUT Sivistystoimenjohtaja KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi TEKNISET JA YMPÄRISTÖ PALVELUT Tekninen johtaja TUKI PALVELUT Hallintoja henkilöstöjohtaja KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI

6 6 Kuntakonserni Kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja hyväksyy konserniohjeen. Konserni tarkoittaa kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöillä (emoyhteisö) on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt). Miehikkälän kunnalla on konsernisuhteen nojalla määräämisvalta kohdeyhteisöissä, jotka täyttävät seuraavat ehdot: kunnalla on enemmän kuin puolet kohdeyhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen tai siihen verrattavaan sääntöön tai muuhun sopimukseen; kunnalla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu äänten enemmistö. Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjauksen tavoitteena on liittää konserniin kuuluvat tytäryhteisöt osaksi kunnan johtamista. Samalla tavoitteena on toteuttaa kunnan visiota. Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia. Kunnanhallitus nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa ohjeet kokouksissa kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista sekä vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kymenlaakson Liitto Miehikkälän kunnanhallitus on todennut lausunnossaan Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelmasta seuraavaa: Tärkeätä on tehdä strategisia valintoja, keskittyä kasvualoihin ja hyödyntää rohkeasti toimintaympäristön muutokset, kuten E18 -tien liikenteen mahdollisuudet, Miehikkälän vihreä logistiikka-alue, omakotialueet, Vaalimaa ja Venäjän WTO:n jäsenyys. Pietarin lisäksi yhteistyön suunnaksi on avattava Viipuri, Moskova ja laajemmin koko Venäjä. Tämä mahdollistaa vihreän teknologian, lähiruoan ja matkailun uudet työpaikat. Kymenlaakson Liiton on ohjattava kuntien, Cursor Oy:n, alueen oppilaitosten, yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa Kymenlaakson kehittämistä siten, että se vastaa kysynnän ja palvelutarpeiden muutoksiin ennakoivasti ja nopeasti.

7 7 Ihmiset, kunnat, yritykset, maakunnat ja maat verkostoituvat, minkä mahdollistavat tietoliikenneyhteydet ja vapaan liikkuvuuden lisääntyminen. Osaavien ihmisten, toimivien palvelujen, yritysten ja Vaalimaan ansiosta rajalle syntyy uusi työssäkäyntialue, jonka aikaansaamisen nopeuttamiseksi Kymenlaakson Liiton on huolehdittava edunvalvonnasta. Maakuntaliiton tavoitteeksi on asetettava E18 -tien lisäksi alemman tieverkon kehittäminen, mikä mahdollistaa turvallisen työ- ja asiointiliikenteen ja asumisen lähellä työpaikkoja. Näin lisätään työhyvinvointia ja vähennetään ilmastopäästöjä. Siksi on oleellista hakea rahoitusta ENI -ohjelmasta hankkeelle, jolla Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo käynnistävät raja-asemien kehittämishankkeen. Sen tavoitteena tulee olla palvelulupaus E18 -tien valmistumisvuodeksi 2017 rajaliikenteen sujuvuudesta, yhtenäisestä palvelu- ja tarkastusprosessista ja uuden teknologian hyödyntämisestä sekä Suomessa että Venäjällä. Asiakirjojen ollessa kunnossa raja tulee voida ylittää vähintään puolessa tunnissa sekä Suomen että Venäjän puolelta tultaessa vuoteen 2017 mennessä. Maakuntaliiton kustannusten viiden prosentin kasvun lisäystä vuodeksi 2013 on hillittävä palvelujen uudelleen järjestelyillä ja tiiviillä yhteistyöllä Uudenmaan liiton ja Etelä-Karjalan liiton kanssa. Kasvu saa olla enintään kolme prosenttia.

8 8 Tytäryhteisöt Osakkuusyhteisöt Miehikkälän kunta Miehikkälän kunta Asunto Oy Miehikkälän Mastomatti 100 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Havu 32,42 % Asunto Oy Muurikkalanpuisto 67,7 % Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Palvelutalo 100 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Vuokratalot 100 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Liikekulma 65 % Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Säästörinne 84 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 84,67 % Kuntayhtymät Miehikkälän kunta Kymenlaakson Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky = Carea 1,1 % Kymenlaakson Liitto 0,92 % Kotkan-Haminan seudun Koulutus ky 0,34 %

9 9 Yleisperustelut Talousarvion yleisperustelut kansantalouden, kuntatalouden, alueellisen sekä oman kunnan kehityksen näkökulmasta Yleinen talouskehitys Valtiovarainministeriö olettaa syksyllä 2012 antamassaan talousennusteessaan vuosille euroalueen ongelmien jatkuvan. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Vuonna 2013 kokonaistuotanto kasvaa myös 1 prosentin, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 %. Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Kunta-alan ansiotason ennakoidaan nousevan noin 2,5 prosenttia ja palkkasumman noin 3 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan edelleen kasvavan suhteellisen maltillisesti, nimellisesti runsaat 4 prosenttia. Vuonna 2012 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti yhteensä 263 milj. eurolla. Yhteisöverokannan alentaminen prosenttiyksiköllä vähentää kuntien yhteisöverotuottoa vuositasolla 46 milj. eurolla. Nämä verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Yhteisöverotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan yhteensä kehyskaudella kasvavan keskimäärin 3,4 prosenttia vuosittain. Tuloverotukseen tehdään vuosittain ansiotason ja inflaation nousua kompensoivat perustemuutokset, mikä alentaa kuntien verotuottoa vuosittain noin 100 milj. eurolla. Näillä oletuksilla kuntien verotulot kasvavat keskimäärin 2½ prosenttia vuosittain. Väestökehitys alueellisesti ja omassa kunnassa Kuntaliiton väestöennusteen mukaan sekä Miehikkälän että Virolahden kuntien väestökehitys on seuraavien 10 vuoden aikana aleneva. Ennusteen mukaan vuonna 2015 Virolahden väkiluku on 3411 ja Miehikkälän tasan 2000 henkilöä vuonna Tilastokeskuksen mukaan Miehikkälän väestö jakautui ikärakenteen mukaisesti seuraavasti vuonna 2011: 0 14 vuotiaiden osuus väestöstä oli 12,5 %, 15 64

10 10 vuotiaiden osuus väestöstä 58,0 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 29,6 % tilanteen mukaan eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuodenvaihteessa oli 37,1 % väestöstä. Tilastokeskuksen mukaan Virolahden väestön ikärakenne muodostui vuonna 2011 seuraavasti: 0 14 vuotiaiden osuus väestöstä oli 14,0 %, vuotiaiden osuus 61,2 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 24,8 %. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuodenvaihteessa oli 42,9 % väestöstä. Työllisyystilanne alueellisesti ja omassa kunnassa Maailmantalouden epävarmat näkymät ja eurokriisi ovat alkaneet heijastua myös työttömyystilastoihin. Ely-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,4 % verrattuna syyskuun lopun tilanteeseen vuonna Ely-keskuksen mukaan Kotkan-Haminan seutu on viime kuukausina ollut Kaakkois-Suomen pahinta työttömyysaluetta. Työttömyyden nousu on kuitenkin ainakin toistaiseksi taittunut. Syyskuussa alueella oli työttömiä prosentin verran vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste on alueella edelleen kuitenkin Kaakkois-Suomen seutukuntien korkein. Kotkassa ja Miehikkälässä työttömien määrä on kasvanut, mutta Haminassa, Virolahdella ja Pyhtäällä määrät ovat vuoden takaista pienemmät. Virolahden luvut ovat Kaakkois-Suomen valoisimmat: työttömien määrä on pudonnut neljänneksen ja työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) on Kaakkois-Suomen matalin: 6,0 %. Miehikkälässä työttömyysaste on niin ikään Kaakkois-Suomen pienimpiä: 7,2 % Nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys kasvavat edelleen hieman nopeampaa vauhtia kuin kokonaistyöttömyys. Nuoria, alle 25 -vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja pitkään, vähintään vuoden työttömänä olleita miltei kymmenen prosenttia enemmän. Kasvuvauhti ei ole kuitenkaan enää kiihtynyt vuoden aikaisemmista kuukausista. Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja omassa kunnassa Loppukesällä vahvistunut maailmantalouden epävarmuus on vaikuttanut niin koko maan kuin Kaakkois-Suomenkin tilanteeseen heikentäen sitä. Kaakkois-Suomi on vientituotannon sekä satamatoiminnan ja muun kuljetuksen ja varastoinnin vuoksi varsin riippuvainen maailman yleisestä talouskehityksestä. Julkinen talous painii rahoituksen niukkuuden kanssa, mikä heikentää pitkäjänteisten kehittämistoimien suunnittelua ja toteuttamista. Kaakkois-Suomessakin useassa kunnassa rahoituksen epätasapaino heijastuu palveluihin, investointihankkeisiin ja myös kuntien henkilöstön määrään. Koko Kaakkois-Suomen alueella voimakkaimmin kasvussa oleva elinkeinoelämän vauhdittaja on Venäjältä tuleva matkailijavirta ja sen käyttämä raha. Työllistävä vaikutus on myös Etelä-Kymenlaaksossa käynnissä olevan E18 tien rakentamisella. Kotka-Haminan seutukunnan alueella haetaan jatkuvasti uusia tuotantosuuntia ja mm. tuulivoimateollisuus on eräs niistä. Vaalimaan alueen positiivisten näkymien odotetaan vaikuttavan myönteisesti myös Miehikkälän tulevaan kehitykseen. Raha-automaattiyhdistyksen päätös perustaa Suomen toinen kasino Vaalimaalle sai valtakunnallista huomiota ja lisää muidenkin toimijoiden kiinnostusta Kaakkois-Suomea kohtaan. Kasinon sekä suunnitteilla

11 11 olevan kauppakeskuksen odotetaan tuovan Vaalimaalle n. 400 uutta työpaikkaa ja vaikuttavan positiivisesti myös Miehikkälän työllisyys- ja väestökehitykseen ja siten kunnan palveluiden rahoittamiseen. Suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset ja oman kunnan kehittämishankkeet Miehikkälän kunnan kahden seuraavan vuoden investointiohjelma on vähintäänkin haastava. Bruttoinvestoinnit kahdessa vuodessa ovat yhteensä n. 4,7 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 4,4 milj.euroa. Vuoden 2012 aikana käynnistyi myös Kunila hanke jatkuen vuodelle 2013 saakka. Hankkeen investointikustannukset vuonna 2013 ovat n. 2,7 milj. euroa. Toinen vuodelle 2013 ajoittuva suurempi hanke on Muurikkalan siirtoviemärin ja puhdistamon rakentaminen, minkä hankkeen arvioidut nettokustannukset ovat 0,5 milj. euroa. Talousarvioon kirjatut investointihankkeet tulevat vaikuttamaan kunnan maksuvalmiuteen ja kokonaislainamäärään voimakkaasti. Talousarvio 2013, taloussuunnitelma Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet sekä hyväksynyt toimialakohtaisen raamibudjetin vuodelle Palkkoihin ja henkilösivukuluihin on laskettu 2,1 % korotus ja palvelujen ostoihin niin ikään 2,1 % korotus. Muut toimintamenot arvioidaan kuluvan vuoden budjetin mukaisesti. Henkilösivukulut on laskettu 21,87 % mukaan palkkasummasta Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton antamien ohjeiden mukaisesti. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon. Näitä menoja ei ole sisällytetty kuntien kesken jaettaviin toimintakustannuksiin. Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2011 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2012 talousarvio. Vuoden 2012 vertailutiedoissa ei näy lisäarvioon kirjatut luvut. Talousarvion lukuihin on nyt ensimmäistä kertaa sisällytetty budjetoidut sisäiset erät. Sisäiset erät sisältävät ennalta sovituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset toimistopalvelukustannukset. Taloushallinnon kustannukset on jaettu kirjanpidon eri kustannuspaikoille niille vuonna 2011 kirjattujen ostolaskujen lukumäärien suhteessa. Henkilöstöhallinnon kustannukset on vastaavasti kohdistettu eri kustannuspaikoille vuoden 2011 palkkahallinnon kustannuspaikkojen osoittamien henkilömäärien suhteessa siten, että ne on muutettu henkilötyövuosiksi. Sisäiset vuokrat (sis. lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspakoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan. Edellä mainitut sisäiset kustannukset on lisäksi eritelty kunkin tulosalueen kokonaisbudjetin yhteydessä. Vuonna 2012 suurin osa sisäisistä eristä tallennettiin vasta talousarviomuutosten yhteydessä lisätalousarvioon, minkä vuoksi ne eivät sisälly talouden suunnitteluohjelmassa vuoden 2012 vertailulukuihin. Tämän vuoksi myös alkuperäiseen vuoden 2012 talousarvioon sisältymättömät sisäiset erät on esitetty kunkin tulosalueen kohdalla liitetietona, jotta sisäiset erät ovat vertailukelpoisia talousarviossa. Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden lopussa, ennen tilinpäätöstä.

12 12 Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan. Talousarvion määrärahat on varattu sadan euron tarkkuudella. Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta)-tasolla niin, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Toimielimiä / lautakuntia sitovat katteet on esitetty yhteenvetona omassa kappaleessaan. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmia vuosille 2014 ja 2015 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot on arvioitu alustavasti olevan samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle Verotulot 2012 Maailman taloustaantuman laajeneminen on huomioitu Kuntaliitossa lokakuussa tehdyissä tulevien vuosien verotuloarvioissa. Miehikkälän kokonaisverotulokertymä alenee keskimäärin 2,1 % Kuntaliiton kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Kunnallisverokertymän Kuntaliitto arvioi kasvavan 1,7 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa kuitenkin pienentyvän 25,9 %. Kiinteistöverojen kertymän kuntaliitto arvioi pienentyvän 9,2 %. Vuosille budjetoitujen verojen vertailutaulukko: TA 2012 TA 2013 MUUTOS % Kunnallisvero ,7 Yhteisövero ,9 Kiinteistövero ,2 Yhteensä ,1 Valtionosuudet 2012 Valtionosuudet on varattu Kuntaliiton syyskuussa tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ennustetaan kertyvän n. 6,0 M vuonna 2013, jossa lisäystä on n. 337 t vuoden 2012 ennusteeseen. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen ennustetaan pienenevän 2,0 % ja olevan 1,7 M. Valtionosuuksia pienentävä opetus- ja kulttuuritoimen muun valtio-osuuden tasaus kasvaa ennusteen mukaan n. 100 t yhteensä n. 720 t :oon. Käyttötalous, tuloslaskelma Talousarvion käyttötalousosaan merkityt toimielinten ehdotusten mukaiset toimintatulot ovat 10,5 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarviomuutokset sisältävään budjettiin. Toimintamenot on arvioitu 5,8 % suuremmiksi kuin kuluvana vuonna. Näillä toimintatuloilla ja menoilla toimintakate kasvaa 1,6 % kuluvaan vuoteen.

13 13 Tuloslaskelmaosaan merkityt verotulot ovat pienentyneet 2,1 % kuluvan vuoden budjetoituihin verotuloihin verrattuna. Valtionosuudet ovat kasvaneet 1,1 % kuluvan vuoden budjetoituihin verrattuna. Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on alijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on alijäämäinen. Rahoituslaskelma ja lainamäärä Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2013 merkitty investointimenoja Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on investointimenoja varten merkitty talousarviolainaa

14 14 Kunnanjohtajan katsaus Taantuman ja väestön ikääntymisen vaikutukset lisääntyvät kunnan taloudessa vuonna 2013, sillä kunnan tilikauden alijäämä on 710 t. Alijäämä aiheutuu pääosin verotulojen 111 t :n vähennyksestä (2,1 %) ja 1,057 m :n toimintakulujen kasvusta (4,62 %). Vuosikate on -217 t eli 100 asukasta kohden. Kertynyt 3,6 milj. :n ylijäämä helpottaa kunnan tilannetta, mutta on huomioitava, että nykyisellä investointitasolla ylijäämät on käytetty kolmessa vuodessa ja kunta velkaantuu. Kunnalla on lainaa ensi vuonna 2,54 m eli asukasta kohden. Kuntien toimintamenojen kasvu aiheutuu palkkaratkaisusta, palvelujen lisääntyneestä kysynnästä ja kuntien kasvaneista velvoitteista. Palvelujen ostot lisääntyvät 1,34 m. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenojen kasvu on 309 t, sivistystoimen 73 t ja teknisen toimen 92 t. Taantuman pitkittymisen, mahdollisen työttömyyden lisääntymisen, valtionosuusleikkauksien ja kasvavien eläkemenojen vuoksi kunnan talous heikentyy nopeasti, mikä vaarantaa lakisääteisten palvelujen tuottamisen ja järjestämisen. Kunnan menojen kasvua on hillitty Kaakon kaksikon yhteistyöllä ja palvelujen uudelleen organisoinnilla. Palvelujen toimivuutta, uusien työpaikkojen saantia ja kustannustehokkuutta lisätään valtuuston kesäkuussa 2012 hyväksymällä Miehikkälän kuntastrategialla E18 -tien vireä maaseutukunta, jota jalkautetaan käytäntöön talousarviolla, kehityskeskusteluilla ja tuloskorteilla. Talouden tasapainottamiseksi ja menokurin aikaansaamiseksi hallintokunnille annetaan ensi vuonna kahden prosentin eli euron säästövelvoite tai vastaavasti samansuuruinen lisätulovelvoite. Hallintokunnat saavat itse päättää, mistä säästöt leikataan. Erikoissairaanhoito jätetään säästövelvoitteen ulkopuolelle. Hallintokuntien edellytetään raportoitavan kunnanjohtajalle kerran kuukaudessa talouden toteutumisesta. Mahdolliset ylitykset tuodaan välittömästi kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ikäihmisten ja erityisryhmien asuntopalvelut kehittyvät ensi vuonna, sillä 3,2 m :n Kunila -hanke valmistuu lokakuussa Nykyinen vanhainkoti muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Työllisyyden ja yritysmahdollisuuksien lisäämiseksi kunta valmistelee vihreän logistiikka-alueen asemakaavan huhtikuuhun 2013 mennessä. Muurikkalan yleiskaavahankkeella mahdollistetaan viihtyisät omakotitontit lähellä Vaalimaata. Suurimat investoinnit ovat ensi vuonna hyvinvointikeskus Kunila (2,7 m ) ja Muurikkalan siirtoviemäri- ja puhdistamo-osuus (600 t ). Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat 3,6 m. Kunnan henkilöstöstä eläköityy vuoteen 2017 mennessä kaikkiaan 14 henkilöä. Antti Jämsén kunnanjohtaja

15 15 Talousarvion sitovuustasot Käyttötalousosassa sitovana tavoitteena toimielimillä on budjetoitu toimintakate, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät. Toimielimittäin (lautakunnittain) sitovat nettomäärärahat (toimintakate) ovat seuraavat: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ NETTO TARKASTUSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,8 NETTO ,8 14 KUNNANVALTUUSTO Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,1 NETTO ,1 16 KUNNANHALLITUS Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ ,8 MENOT YHTEENSÄ ,7 NETTO ,1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ ,3 MENOT YHTEENSÄ ,0 NETTO ,5 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,5 NETTO ,5 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ ,0 MENOT YHTEENSÄ ,8 NETTO ,2 59 RAKENNUSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,6 NETTO ,6 Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi. Investointien osalta sitovuustasot on esitetty talousarvion investointiosassa sivulla 104.

16 16 Käyttötalous 10 Yleishallinto Toimialasta vastaa kunnanjohtaja 10 Keskusvaalilautakunta 100 Vaalit Tehtävä: Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta (koti- ja laitosäänestys) hoitavat vaalitoiminnan noudattaen ao. lakeja ja asetuksia sekä oikeusminiteriön ohjeita. Äänestysalueet: I Muurikkala II Saivikkala III Suur-Miehikkälä Lisäksi vaalibussi kiertää seuraavissa kylissä yhtenä päivänä: Pitkäkoski Salo-Miehikkälä Purho Ahomäki Hurttala Suunnitelmakaudella pidetään seuraavat vaalit: Ei säännönmukaisia vaaleja 2013 EU-parlamenttivaalit 2014 Eduskuntavaalit 2015 Vaalijaksotus on seuraava: EU-parlamenttivaalit 5 vuotta (2014 ) Eduskuntavaalit 4 vuotta (2015 ) Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

17 17 12 Tarkastuslautakunta 110 Tarkastustoimi Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesti valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan toiminta-ajatus: tukee keskustelulla, ohjauksella ja arvioinnilla kunnan palvelutuotannon kehittämistä ja kunnan talouden vakautta. Vuoden 2012 hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut suorittaa Oy Audiator Ab ja vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Juhani Liski. Vuosien tarkastuspalvelut kilpailutetaan. Toimenpiteet: Lakisääteiseen tilintarkastukseen varataan vastuulliselle tilintarkastajalle 5 päivää ja avustavalle tarkastajalle 4 päivää. Tarkastuslautakunnat pitävät yhteensä 11 kokousta (vuosien tarkastuslautakunta ja vuosien tarkastuslautakunta). Lautakunnan sihteeripalvelut ostetaan tilintarkastusyhteisöltä, arvio 40 tuntia. Uuden lautakunnan koulutuspalveluihin varataan 1-2 pv/jäsen, arvio Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Tarkastustoimi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot 97 Muut sosiaalivakuutusmaksut 13 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet 211 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

18 18 Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 4351 Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut 212 Lisätalousarvio Tarkastustoimi 4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset taloushallintopalvelut 300 MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Kunnanvaltuusto 120 Kunnanvaltuusto Kuntalaisten vaaleilla valitsema kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää: Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista; hallinnon järjestämisen perusteista; talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio; kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä; luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; valita tilintarkastajat; hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Kunnan toimintaa ohjaa seuraava valtuuston hyväksymä visio: Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityksistään.

19 19 Tavoitteet: kuntastrategian jalkauttaminen lähipalvelujen saatavuus kuntauudistukseen varautuminen Toimenpiteet: kunnanvaltuusto kokoontuu vuoden aikana 6 kertaa valtuustoseminaareja pidetään 1-2 kertaa luottamushenkilökoulutusta yhdessä naapurikuntien kanssa (1 pv) Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Kunnanvaltuusto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 183 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 4351 Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut 588 Lisätalousarvio Kunnanvaltuusto 4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset taloushallintopalvelut 800 MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

20 20 16 Kunnanhallitus 130 Keskushallinto Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Tavoitteet ja toimenpiteet: Kunnan edun tehokas valvonta vakaa kuntatalous kustannustehokas, joustava ja nopea palvelujen saatavuus kunnanhallitus kokoontuu 18 kertaa Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset Muut palvelut Pelimannipäivien järjestäminen Pelimannipäivien 40-vuotisjuhlalevy Avustukset kotitalouksille Miehikkälässä kirjoilla olevalle perheelle maksetaan nk. vauvarahaa /syntyvä tai adoptoitu vauva (kvalt ) Avustukset yhteisöille Ratevan avustus sekä varaus myönnettäviin muihin avustuksiin Avustusten hakuaika on keväällä 2013 Miehikkälän kunta on jäsenenä mm. seuraavissa yhteisöissä: Kaakkois-Suomen pelastusalanliitto Kehittämisyhdistys Sepra ry Kunnallisarkistoyhdistys ry Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kylät ry Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuus ry Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson Syöpäyhdistys Kymenlaakson virkistysalueyhdistys Miehikkälän Kotiseutu- ja matkailuyhdistys Rajaseutuliitto Saimaan Vesiensuojeluyhdistys Salpalinjan Perinneyhdistys ry Suomen Kansanmusiikkiliitto (Kymenlaakson Pelimannikuoro- ja orkesteriyhdistys)

21 21 Suomen Kotiseutuliitto Suomen Kuntaliitto Työmarkkinalaitos Urpalanjoki Lohijoeksi ry Yleishallinto Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Henkilöstö; toimistosihteeri, palvelusihteeri, asuntosihteeri Tehtävä: Hallinto-osasto tuottaa seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu asuntotoimen tehtävät tilintarkastukseen liittyvät hallintotehtävät puhelinpalvelut; Miehikkälän kunta hoitaa myös Virolahden kunnan puhelinpalvelut tiedonhallintaan, asianhallintaan ja arkistotoimeen liittyvät tehtävät tarvikehankinnat (koneet, laitteet, toimistotarvikkeet) tiedotustoiminta Tiedonhallinta, asianhallinta ja arkistotoimi Tiedonhallinnan suunnitelmien laatiminen on koko organisaatiossa kesken. Tehtävä on laaja ja edellyttää sekä esimiesten että alaisten työpanosta. Suunnitelmilla luodaan yhteiset käytännöt eri työyksiköille ja selkeytetään tehtävien suorittamista sekä poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet. Tavoite: tiedonhallinnansuunnitelmien laadinta vuoden 2013 aikana Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivittäminen tietopalvelupyyntöihin vastataan viikon sisällä pyynnön vastaanottamisesta Kunnan ja Kaakon kaksikon kotisivujen kautta luodaan myönteinen kuntakuva Miehikkälästä. Kotisivut pidetään ajan tasalla ja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Toimialat vastaavat omien tietojensa ajantasaisuudesta. Talousarvioon varataan määräraha kotisivujen visuaalisen ilmeen ja teknisen toimivuuden kehittämiseksi. Tiedotustoimintaa tuetaan julkaisemalla 1-2 kertaa vuodessa tiedotuslehti Tieto kulkee Kaakon kaksikossa Kaakonkulma-lehdessä. Arviointijärjestelmä Kaakon kaksikossa toteutetaan säännöllisesti palvelujen arviointia sekä kansalaiskunnan että tukipalvelujen osalta. Saatujen arviointien perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat palvelun laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

22 22 Asuntotoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Asuntosihteeri Tehtävät: vuokrata kunnan omistamia asuntoja ylläpitää ja korjata asuntokantaa sopeuttaa kunnan asuntomäärä vastaamaan muuttunutta tilannetta ylläpitää kunnan vuokra-asuntokantaa ja mahdollisuuksien puitteissa edesauttaa omistusasunnon hankinnassa Tavoitteet: vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % turvata kohtuuhintaiset vuokra-asunnot kunnan väestölle huomioida väestön ikärakenteesta johtuvat tarpeet edesauttaa kuntalaisten viihtymistä kunnassa huolehtia asuntokiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta luoda viihtyisät asumismahdollisuudet eri ikäryhmille huomioida ikääntyvän asuntokannan korjaustarpeet yhteisen organisaation luominen (kunta, yhdistys ja asuntoyhtiöt) vastaamaan koko vuokra-asuntokannasta ammattimainen kiinteistönhoito asuntojen markkinointi oikotie.fi ja kunnan kotisivuilla Kunnan asuntokanta (tilanne ): Miehikkälän kunnan omistamat vuokra-asunnot on valtaosin rakennettu luvuilla. Varsinkin 80- ja 90-luvulla asuntotuotannon vaikuttimina oli maataloudessa tapahtuneet sukupolven vaihdokset luvulla asuntotuotanto on ollut melko alhaisella tasolla. Miehikkälän kunta omistaa joko suoraan tai välillisesti yhteensä 147 vuokra-asuntoa. Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot Rivitalo I, Ojatie 3, Miehikkälä Rivitalo II, Vaalimaanjoentie 4 A, Miehikkälä Rivitalo III, Vaalimaanjoentie 4 B, Miehikkälä Rivitalo IV, Rinnekuja 2, Miehikkälä Rivitalo VI, Kangaskuja 2,49700 Miehikkälä Nuokkari, Muurikkalantie 5, Miehikkälä Pitkäkosken paritalo, Kalliokoskentie 3, Kalliokoski Suur-Miehikkälän koulu, Koulukuja 12, Suur-Miehikkälä 6 asuntoa 8 asuntoa 7 asuntoa 5 asuntoa 7 asuntoa 3 asuntoa 2 asuntoa 3 asuntoa Kunnan omistamat yhtiöt ja osakehuoneistot Koy Miehikkälän vuokratalot Piennartie 1, Miehikkälä Piennartie 2, Miehikkälä Kehätie 1, Miehikkälä 8 asuntoa 8 asuntoa 7 asuntoa

23 23 Kehätie 4, Miehikkälä Karjakuja 6-8, Miehikkälä Kangastie 4, Miehikkälä Niittykuja 2, Miehikkälä Vihinkankaantie 4, Salo-Miehikkälä Hietamiehentie 10 10, Muurikkala Hietamiehentie 30, Muurikkala Muurikkalantie 1105 A I, Muurikkala Tohmonmäentie 15 D, Muurikkala 6 asuntoa 10 asuntoa 8 asuntoa 3 asuntoa 4 asuntoa 6 asuntoa 6 asuntoa 16 asuntoa 1 asuntoa Muut yhtiöt ja osakkeet Koy Miehikkälän Säästökaari, Keskustie 4, Miehikkälä Koy Suur-Miehikkälän Palvelutalo, Pyhällöntie 2, Suur-Miehikkälä Koy Suur-Miehikkälän Säästörinne, Suur-Miehikkäläntie 621, Suur-Miehikkälä As Oy Miehikkälän Mastomatti, Yhdystie 2, Miehikkälä As Oy Muurikkalanpuisto, Lappeenrannantie 482, Muurikkala 3 asuntoa 4 asuntoa 4 asuntoa 8 asuntoa 4 asuntoa Hankintatoimi Miehikkälän kunta on mukana alueellisen hankintatoimen toteuttamissopimuksessa, jota hallinnoi Kaakon Taitoa Oy. Sopimuksen mukaiset kustannukset Kaakon Taitoa Oy:lle ovat Miehikkälässä (2,9 %). Tavoite: Hankintatoimi hoidetaan kunnan kannalta taloudellisesti ja asiantuntevasti.

24 24 Vanhusneuvosto Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelujohtaja Miehikkälän vanhusneuvosto toimii yhteistyöelimenä viranomaisten, vanhusten, eläkeläisten, sekä muiden vanhustyötä tekevien järjestöjen ja toimijoiden välillä. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Tavoite: Tavoitteena on kehittää toimintoja niin, että ikääntyvät voivat elää tasapainoista, turvallista, taloudellisesti turvattua ja mahdollisimman pitkää elämää kotona lähipalveluiden toimesta. Vanhuspalveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen paikallisesti sekä hyödyntäen seudullista moniammatillista palveluverkostoa. Seurata kunnan päätöksiä ikäihmisten näkökulmasta, tehdä aloitteita ja antaa ehdotuksia viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa. Tiedottaminen, tiedon kulun edistäminen sekä koulutus ja opastus Toiminta: Miehikkälän vanhuspalvelusuunnitelman seuranta ja sen toteuttamisen eteneminen, Kunila- hankkeen toteutuminen Ikäihmisten lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen, huomioida myös syrjäkylät Ikäihmisten tiedottaminen heitä koskevista ajankohtaisista asioista Vanhusten viikon järjestäminen yhdessä Ratevan ja muiden toimijoiden kanssa. Vanhuspalvelulain tuomat muutokset ja niiden huomioiminen. Palveluohjaustyöryhmä Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella.

25 Keskushallinto yhteensä Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Keskushallinto Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 3141 Sisäiset myyntituotot , TULOT YHTEENSÄ Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut Sisäiset rakennusten vuokrat Lisätalousarvio Keskushallinto 4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset taloushallintopalvelut Sisäiset rakennusten vuokrat MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

26 Maaseutupalvelut Maaseututoimi Vuonna 2011 on valmisteltu ja hyväksytty yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä lukien seuraavasti: Kotkan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta luovuttavina kuntina ja Haminan kaupunki vastaanottavana kuntana ovat sopineet maaseutuhallinnon järjestämisvastuusta siten, että maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut järjestetään alkaen yhteistoiminta-alueella kahdessa toimipisteessä, Haminassa ja Virolahdella. Päätoimipisteenä toimii Haminan toimipiste. Virolahden toimipisteen tarpeellisuutta arvioidaan sopijaosapuolten kesken vuoden 2015 aikana. Kaikki maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoitavat henkilöt toimivat palveluista järjestämisvastuun vastaanottavan Haminan kaupungin palveluksessa. Sopijakuntien vakituisessa virka- tai työsopimussuhteessa oleva maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy alkaen Haminan kaupungin palvelukseen. Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Maaseutupalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut 15 Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

27 Elinkeino- ja matkailutoimi Elinkeinotoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Miehikkälän kunta ostaa elinkeinopalvelut Cursor Oy:ltä, joka opastaa alueen yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia perustamis-, kehittämis- ja rahoitusasioissa, markkinoinnissa ja toimitilojen hankinnassa. Lisäksi tarjotaan ajan tasalla olevaa paikallistietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Cursor Oy toteuttaa myös kehittämisprojekteja ja on mukana erilaisissa yritystoiminnan edistämishankkeissa. Kaakonkulmalla hankkeet keskittyvät kuntien elinkeinopoliittisiin painopistealueisiin, kuten peruselinkeinoihin, matkailuun, rajan läheisyyteen sekä kiven ja puun jatkojalostukseen. Miehikkälässä Cursor tarjoaa palveluja tiiviissä yhteistyössä ProAgrian kanssa. Kunnan osuus elinkeinotoimen palvelujen ostoon Cursor Oy:ltä on 30,90 /as. yhteensä Tavoitteet: Elinkeinopolitiikan tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset ja hankkia uutta yritystoimintaa sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Miehikkälän kunnan elinkeinojen kehittämistyön tärkeän painopisteen muodostavat paikkakunnalla olevat yritykset ja maatalousyrittäjät sekä heidän kannustaminen toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä kunnan elinkeino- ja tulopohjan vahvistamiseksi käynnissä olevat kehittämishankkeet. Vahvistetaan Miehikkälän kunnan asemaa työssäkäyntialueen ja E18-tien asuinkuntana. Yksityissektorin nettotyöpaikkojen lisäys on vuodessa 2. Tavoitteena on yritysten verkottuminen ja kumppanuuden lisääminen uusien yritysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Y4-yrittäjyyssopimuksen toteuttaminen Toimenpiteet: Lisätään seudullista aloitteellisuutta ja yhteistyötä uusien työmahdollisuuksien luomiseksi Kotkan-Haminan seudulle. Painopisteenä on seudun elinkeinostrategian laadinta Vihreän logistiikka-alueen GLA asemakaavan hyväksyminen huhtikuuhun 2013 mennessä. Myötävaikuttaminen rahoituksen hakemiseen ENI -ohjelmasta hankkeelle, jolla Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo käynnistävät raja-asemien kehittämishankkeen. o Sen tavoitteena tulee olla palvelulupaus E18 -tien valmistumisvuodeksi 2017 raja-liikenteen sujuvuudesta, yhtenäisestä palvelu- ja tarkastusprosessista ja uuden teknologian hyödyntämisestä sekä Suomessa että Venäjällä.

28 28 Matkailutoimi o Asiakirjojen ollessa kunnossa raja tulee voida ylittää vähintään puolessa tunnissa sekä Suomen että Venäjän puolelta tultaessa vuoteen 2017 mennessä. Avustukset Määrärahavaraus 4.400, kesätyöntekijöiden (yli 15 v) palkkaamiseen yrityksille ja yhdistyksille (ei yrittäjän omille perheenjäsenille). Työsuhteen tulee kestää vähintään yhden kuukauden ja työaika on vähintään 6 h/pv. Avustus on enintään 400 /kesätyöntekijä. Yritys ja yhdistys voi olla muualla kuin Miehikkälässä, mutta kesätyöntekijän on oltava kirjoilla Miehikkälässä Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Toiminta-ajatus: Matkailutoimi kehittää matkailuelinkeinoa eri hankkeiden kautta ja tukee matkailuyrittäjyyttä sekä markkinoi Miehikkälää messuilla, tapahtumissa ja esitteissä. Kriittiset menestystekijät: 1. Toimiva seudullinen yhteistyö ja yhteistyöverkostot matkailuyritysten kanssa 2. Tehokas markkinointi ja tiedottaminen 3. Tehokas ulkopuolisten rahoitusten hyödyntäminen 4. Salpalinja-museon vetovoiman hyödyntäminen alueen matkailun kehittämisessä ja kunnan tunnettuuden lisäämisessä Toiminnan painopistealueet: Matkailutoimessa ei ole päätoimista työntekijää. Museoassistentti osallistuu Cursor Oy:n koordinoimaan Kotkan Haminan seudun matkailun markkinointiin v yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän matkailun seuturyhmässä päätetyn toimenpideohjelman mukaisesti. Salpalinja-museo on Miehikkälän matkailun veturikohde, joka lisää samalla muidenkin alueen matkailupalveluiden tunnettuutta ja attraktiivisuutta. Salpalinja-museota markkinoidaan yhtenä seudun matkailun kärkikohteena ja erikoistumistekijänä seudullisen matkailustrategian mukaisesti. Miehikkälän kunta osallistuu seudullisiin hankkeisiin: Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa - hanke, kunnan rahoitusosuus v Kaakko matkailun markkinointihanke, v Kestävän luontomatkailun Kaakko 135 -hanke, kunnan rahoitusosuus v Miehikkälän kuntainfo-taulujen hankinta 3 kpl (Kirkonkylä, Muurikkala, Suur-Miehikkälä) Materiaalikulujen osalta määrärahavaraus Mittarit 1. Seudullisen toimenpideohjelman toimenpiteisiin osallistuminen valtionosuusmuseon päätoimisuusehdot huomioiden 2. Salpalinja-museon markkinointinäkyvyys yhtenä seudun kärkikohteena ja erikoistumistekijänä 3. Ulkopuolinen hankerahoitus %

29 29 Projektit Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Varautuminen seuraaviin hankkeisiin: Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma-hanke, Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvonta-hanke, 400 Kehittämisyhdistys Sepra ry, hankerahoituksen kuntaosuus, Salpapolun kehittäminen ja Salpakeskus Portaali, Elinkeino- ja matkailupalvelut yhteensä Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Elinkeino- ja matkailutoimi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset -374 Muut toimintatuotot -135 TULOT YHTEENSÄ -509 Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset , Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 4351 Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut 337 Lisätalousarvio Elinkeino- ja matkailutoimi 4443 Sisäiset taloushallintopalvelut 400 MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

30 Museotoimi Museotoimen hallinto Tilivelvollinen viranhaltija: Museonjohtaja Miehikkälän museot ovat museoiden valtionosuusjärjestelmään kuuluvia ammattimuseoita, joiden käyttökustannuksiin myönnetään sotuttomiin palkkamenoihin perustuvaa menoperusteista valtionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä Museolaissa ja -asetuksessa säädetään. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. (Museolaki, 1 ) Museotoimen tulosyksikkö muodostuu museotoimen hallinnon, Salpalinja-museon, kotiseutumuseon ja Salpakahvilan/museomyymälän kustannuspaikoista. Museotoimen toimintaa linjataan Museolaissa ja asetuksessa edellytetyissä pitkäntähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelmissa, joihin sisällytetään rahoitussuunnitelmien lisäksi suunnitelmat museoiden tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on museoissa järjestetty. Miehikkälän kokoelmaohjelma on osa Kymenlaakson museon ja alueen muiden ammattimuseoiden kanssa laadittua Kymenlaakson kokoelmaohjelmaa. Kriittiset menestystekijät: 1. Asiakaslähtöinen, saavutettava, uusiutumiskykyinen palvelutuotanto 2. Asiantunteva ja hyvinvoiva henkilöstö 3. Toimivat ja monipuoliset yhteistyöverkostot 4. Tehokas markkinointi 5. Korkea asiakastyytyväisyys ja hyvä laatukilpailukyky 6. Suomen monipuolisin Salpalinjan ulkomuseoalue ja asiantuntijaosaaminen pääkohteen toiminnan perustana: hyvin hoidetut ja turvalliset matkailurakenteet, autenttisuuteen pohjautuvan arvonsa säilyttävät linnoituslaitteet, linnoitushistoriallinen osaaminen ja karttuvat kokoelmat 7. Valtion pitkäjänteinen sitoutuminen toiminnan kehittämiseen (viranomaisyhteistyö, museoiden menoperusteinen valtionosuusjärjestelmä) 8. Miehikkälän kunnan pitkäjänteinen sitoutuminen Salpalinjan museo- ja matkailutoimintaan ja sen kehittämiseen (4-vuotissuunnitelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma) Museotoimen hallinto palvelee kaikkia tulosyksikön kustannuspaikkoja ja näiden asiakkaita. Toiminnan painopisteenä on Salpalinjan museo- ja matkailupalveluiden ja niiden markkinoinnin järjestäminen. Museotoimessa työskentelee vakinaisesti ja päätoimisesti kolme henkilöä: museonjohtaja, museotutkija ja museoassistentti. Museotoimeen pyritään työllistämään osa-aikaisesti museoapulainen. Museoassistentti osallistuu Cursor

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO 2014. Kvalt 17.12.2013 60

MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO 2014. Kvalt 17.12.2013 60 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Kaakon kaksikon organisaatio... 3 Kuntakonserni... 5 Yleisperustelut... 7 Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5)

Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) Kaakon kaksikko Konserniohje 1 (5) KONSERNIOHJE Hyväksytty 1. Kuntakonserni Kunnanvaltuustot xx Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

MIEHIKKÄ LÄ N KUNTÄ TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Kvalt 16.12.2014 40

MIEHIKKÄ LÄ N KUNTÄ TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Kvalt 16.12.2014 40 MIEHIKKÄ LÄ N KUNTÄ TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Kvalt 16.12.2014 40 ~ 2 ~ Sisällysluettelo Kaakon kaksikon organisaatio 4 Kuntakonserni 6 Yleisperustelut 8 Kunnanjohtajan katsaus 14 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Kvalt 15.12.2015 38, liite 5

[Kirjoita teksti] Kvalt 15.12.2015 38, liite 5 [Kirjoita teksti] Kvalt 15.12.2015 38, liite 5 1 Sisällysluettelo KAAKON KAKSIKON ORGANISAATIO... 3 KUNTAKONSERNI... 5 YLEISPERUSTELUT... 7 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 14 TALOUSARVION SITOVUUSTASO... 15

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä.

Ohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Ohje on käsiteltävä tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa tai vastaavissa hallintoelimissä. SODANKYLÄN KUNTA Kunnanhallitus (Kh 10.12.1997) KONSERNIOHJEET KONSERNIOHJEEN TAVOITE Näillä ohjeilla kunnanhallitus antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kunnan ja kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Konserniohje

LIMINGAN KUNTA Konserniohje LIMINGAN KUNTA Konserniohje Sisällysluettelo 1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite... 3 2. Konserniohjeen soveltamisala... 3 3. Konserniohjeen sitovuus... 4 4. Kunnan toimielinten toimivallanjako... 4

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSTILANNE 2017-2018 Eeva Suomalainen Talousjohtaja Kajaani on Kainuun maakuntakeskus, jonka aseman arvioidaan vahvistuvan maakuntauudistuksen myötä. Kainuun ja Kajaanin haasteena tulevaisuudessa on

Lisätiedot

Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu. Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015

Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu. Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015 Ely-Keskuksen ja Kaakon kaksikon kehityskeskustelu Miehikkälän Salpalinja-museo 28.8.2015 Kehityskeskustelun ohjelma 1. Keskustelun avaus ja järjestäytyminen; Antti Jämsén 2. Edellisen kehityskeskusteluun

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2012 21.3.2013 2 Talouden kehityskuva 2012 Talouden yleinen epävarmuus EU-alueella jatkuu Kansantalouden kasvu -0,2 %, reaalisesti negatiivinen Korkotason muutokset vähäisiä Palkkaratkaisut

Lisätiedot

K O N S E R N I O H J E

K O N S E R N I O H J E K O N S ERNIOHJE KEMIÖNSAAREN KUNTA Valtuusto hyväksynyt 7.12.2011 1. KONSERNIOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS Kemiönsaaren kuntakonsernin konserniohjeen tavoite on edistää yhteisen näkemyksen muodostamista

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot