MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kvalt

2 2 Sisällysluettelo Kaakon kaksikon organisaatio... 4 Kuntakonserni... 6 Yleisperustelut... 9 Kunnanjohtajan katsaus Talousarvion sitovuustasot Käyttötalous Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Tukipalvelut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Päivähoito ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Kaakon kaksikon koulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kaakon kaksikon kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Hallinto Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta... 95

3 3 Budjettiyhteenveto Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointiosa Henkilöstösuunnitelma Kirjanpidon nimistö

4 4 Kaakon kaksikon organisaatio Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet sopimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla. Tämän yhteistyösopimuksen mukaan kunnat järjestävät perusturvan, sivistys- ja teknisen toimen sekä hallinnon tukipalvelut Kaakon kaksikko-yhteistyössä kaavion mukaisesti: Cursor Oy (elinkeinopalveluiden tuottaja) Miehikkälä KV KH Virolahti KV KH Sosiaali- ja terveyslau takunta So siaali- ja terveystoim i Tekn inen ltk Rak enn usltk Sivis tysltk Te kninen toim i S ivistystoimi Tu kipalvelut Y hteinen pa lveluiden kä yttöalue Miehikkälän kunta järjestää molemmille kunnille sosiaali- ja terveystoimen ja Virolahti sivistys- ja teknisen toimen palvelut ja tukipalvelut. Toimieliminä ovat valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi kuntien yhteislautakunnat. Talousarvion käyttötalousosassa kunnan omat toiminnot ovat yleishallinnossa ja yhteiset toimialoittain niin, että toiminnan järjestävä kunta budjetoi toimialan kaikki tulot ja menot. Tuloihin sisältyy toisen kunnan osuus nettomenoista. Toimialojen välisissä kustannuksissa jakoperusteena käytetään kuntien asukaslukuja, milloin helposti sovellettavaa muuta jakoperustetta ei ole. Vuodelle 2013 kustannusten jakoprosentit ovat: Miehikkälä 38,4 % Virolahti 61,6 %

5 5 VALTUUSTO PALVELUOHJAUS TYÖRYHMÄ VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYS LTK SIVISTYS LTK KUNNAN- HALLITUS KUNNAN- JOHTAJA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA SOSIAALI JA TERVEYS PALVELUT Sosiaalija terveysjohtaja HAMINAN YMPÄRISTÖ LTK RAKENNUS LTK TEKNINEN LTK KUNNAN- JOHTAJA HENKILÖSTÖ- JAOSTO KUNNAN- HALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA SIVISTYS PALVELUT Sivistystoimenjohtaja KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi TEKNISET JA YMPÄRISTÖ PALVELUT Tekninen johtaja TUKI PALVELUT Hallintoja henkilöstöjohtaja KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI VALTUUSTO PALVELUOHJAUS TYÖRYHMÄ VALTUUSTO TARKASTUS- LAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYS LTK SIVISTYS LTK KUNNAN- HALLITUS KUNNAN- JOHTAJA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA SOSIAALI JA TERVEYS PALVELUT Sosiaalija terveysjohtaja HAMINAN YMPÄRISTÖ LTK RAKENNUS LTK TEKNINEN LTK KUNNAN- JOHTAJA HENKILÖSTÖ- JAOSTO KUNNAN- HALLITUS TARKASTUS- LAUTAKUNTA SIVISTYS PALVELUT Sivistystoimenjohtaja KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi TEKNISET JA YMPÄRISTÖ PALVELUT Tekninen johtaja TUKI PALVELUT Hallintoja henkilöstöjohtaja KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA KANSALAIS- KUNTA Kunnan- Johtaja Yleishallinto Elinkeinotoimi Matkailu Museotoimi MIEHIKKÄLÄ VIROLAHTI

6 6 Kuntakonserni Kunnanvaltuusto määrittelee omistajapolitiikan ja hyväksyy konserniohjeen. Konserni tarkoittaa kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöillä (emoyhteisö) on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt). Miehikkälän kunnalla on konsernisuhteen nojalla määräämisvalta kohdeyhteisöissä, jotka täyttävät seuraavat ehdot: kunnalla on enemmän kuin puolet kohdeyhteisön kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen tai siihen verrattavaan sääntöön tai muuhun sopimukseen; kunnalla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on tämä oikeus, ja oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu äänten enemmistö. Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjauksen tavoitteena on liittää konserniin kuuluvat tytäryhteisöt osaksi kunnan johtamista. Samalla tavoitteena on toteuttaa kunnan visiota. Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia. Kunnanhallitus nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa ohjeet kokouksissa kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus seuraa kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista sekä vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kymenlaakson Liitto Miehikkälän kunnanhallitus on todennut lausunnossaan Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelmasta seuraavaa: Tärkeätä on tehdä strategisia valintoja, keskittyä kasvualoihin ja hyödyntää rohkeasti toimintaympäristön muutokset, kuten E18 -tien liikenteen mahdollisuudet, Miehikkälän vihreä logistiikka-alue, omakotialueet, Vaalimaa ja Venäjän WTO:n jäsenyys. Pietarin lisäksi yhteistyön suunnaksi on avattava Viipuri, Moskova ja laajemmin koko Venäjä. Tämä mahdollistaa vihreän teknologian, lähiruoan ja matkailun uudet työpaikat. Kymenlaakson Liiton on ohjattava kuntien, Cursor Oy:n, alueen oppilaitosten, yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa Kymenlaakson kehittämistä siten, että se vastaa kysynnän ja palvelutarpeiden muutoksiin ennakoivasti ja nopeasti.

7 7 Ihmiset, kunnat, yritykset, maakunnat ja maat verkostoituvat, minkä mahdollistavat tietoliikenneyhteydet ja vapaan liikkuvuuden lisääntyminen. Osaavien ihmisten, toimivien palvelujen, yritysten ja Vaalimaan ansiosta rajalle syntyy uusi työssäkäyntialue, jonka aikaansaamisen nopeuttamiseksi Kymenlaakson Liiton on huolehdittava edunvalvonnasta. Maakuntaliiton tavoitteeksi on asetettava E18 -tien lisäksi alemman tieverkon kehittäminen, mikä mahdollistaa turvallisen työ- ja asiointiliikenteen ja asumisen lähellä työpaikkoja. Näin lisätään työhyvinvointia ja vähennetään ilmastopäästöjä. Siksi on oleellista hakea rahoitusta ENI -ohjelmasta hankkeelle, jolla Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo käynnistävät raja-asemien kehittämishankkeen. Sen tavoitteena tulee olla palvelulupaus E18 -tien valmistumisvuodeksi 2017 rajaliikenteen sujuvuudesta, yhtenäisestä palvelu- ja tarkastusprosessista ja uuden teknologian hyödyntämisestä sekä Suomessa että Venäjällä. Asiakirjojen ollessa kunnossa raja tulee voida ylittää vähintään puolessa tunnissa sekä Suomen että Venäjän puolelta tultaessa vuoteen 2017 mennessä. Maakuntaliiton kustannusten viiden prosentin kasvun lisäystä vuodeksi 2013 on hillittävä palvelujen uudelleen järjestelyillä ja tiiviillä yhteistyöllä Uudenmaan liiton ja Etelä-Karjalan liiton kanssa. Kasvu saa olla enintään kolme prosenttia.

8 8 Tytäryhteisöt Osakkuusyhteisöt Miehikkälän kunta Miehikkälän kunta Asunto Oy Miehikkälän Mastomatti 100 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Havu 32,42 % Asunto Oy Muurikkalanpuisto 67,7 % Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Palvelutalo 100 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Vuokratalot 100 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Liikekulma 65 % Kiinteistö Oy Suurmiehikkälän Säästörinne 84 % Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 84,67 % Kuntayhtymät Miehikkälän kunta Kymenlaakson Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky = Carea 1,1 % Kymenlaakson Liitto 0,92 % Kotkan-Haminan seudun Koulutus ky 0,34 %

9 9 Yleisperustelut Talousarvion yleisperustelut kansantalouden, kuntatalouden, alueellisen sekä oman kunnan kehityksen näkökulmasta Yleinen talouskehitys Valtiovarainministeriö olettaa syksyllä 2012 antamassaan talousennusteessaan vuosille euroalueen ongelmien jatkuvan. Samaan aikaan Suomen talouskasvu on todennäköisesti heikkenemässä pysyvästi, kun työikäinen väestö on alkanut vähentyä ja myös investointiaste näyttää alentuneen pysyvästi. Kuluvan vuoden kokonaistuotannon kasvuksi ennustetaan 1 % ja kasvu on täysin kotimaisen kysynnän varassa. Vuonna 2013 kokonaistuotanto kasvaa myös 1 prosentin, mutta kasvun rakenne monipuolistuu. Yksityinen kulutus säilyy edelleen kasvun tärkeimpänä lähteenä, mutta viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun. Historiaan nähden vaatimaton tuotannon taso ei riitä ylläpitämään työllisyyden kasvua ja työttömyys kääntyy nousuun. Vuonna 2014 talouden ennustetaan kasvavan 2 %. Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Kunta-alan ansiotason ennakoidaan nousevan noin 2,5 prosenttia ja palkkasumman noin 3 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan edelleen kasvavan suhteellisen maltillisesti, nimellisesti runsaat 4 prosenttia. Vuonna 2012 veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa nettomääräisesti yhteensä 263 milj. eurolla. Yhteisöverokannan alentaminen prosenttiyksiköllä vähentää kuntien yhteisöverotuottoa vuositasolla 46 milj. eurolla. Nämä verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti. Yhteisöverotulojen ja valtionosuuksien arvioidaan yhteensä kehyskaudella kasvavan keskimäärin 3,4 prosenttia vuosittain. Tuloverotukseen tehdään vuosittain ansiotason ja inflaation nousua kompensoivat perustemuutokset, mikä alentaa kuntien verotuottoa vuosittain noin 100 milj. eurolla. Näillä oletuksilla kuntien verotulot kasvavat keskimäärin 2½ prosenttia vuosittain. Väestökehitys alueellisesti ja omassa kunnassa Kuntaliiton väestöennusteen mukaan sekä Miehikkälän että Virolahden kuntien väestökehitys on seuraavien 10 vuoden aikana aleneva. Ennusteen mukaan vuonna 2015 Virolahden väkiluku on 3411 ja Miehikkälän tasan 2000 henkilöä vuonna Tilastokeskuksen mukaan Miehikkälän väestö jakautui ikärakenteen mukaisesti seuraavasti vuonna 2011: 0 14 vuotiaiden osuus väestöstä oli 12,5 %, 15 64

10 10 vuotiaiden osuus väestöstä 58,0 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 29,6 % tilanteen mukaan eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuodenvaihteessa oli 37,1 % väestöstä. Tilastokeskuksen mukaan Virolahden väestön ikärakenne muodostui vuonna 2011 seuraavasti: 0 14 vuotiaiden osuus väestöstä oli 14,0 %, vuotiaiden osuus 61,2 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 24,8 %. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuodenvaihteessa oli 42,9 % väestöstä. Työllisyystilanne alueellisesti ja omassa kunnassa Maailmantalouden epävarmat näkymät ja eurokriisi ovat alkaneet heijastua myös työttömyystilastoihin. Ely-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomen työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut 3,4 % verrattuna syyskuun lopun tilanteeseen vuonna Ely-keskuksen mukaan Kotkan-Haminan seutu on viime kuukausina ollut Kaakkois-Suomen pahinta työttömyysaluetta. Työttömyyden nousu on kuitenkin ainakin toistaiseksi taittunut. Syyskuussa alueella oli työttömiä prosentin verran vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste on alueella edelleen kuitenkin Kaakkois-Suomen seutukuntien korkein. Kotkassa ja Miehikkälässä työttömien määrä on kasvanut, mutta Haminassa, Virolahdella ja Pyhtäällä määrät ovat vuoden takaista pienemmät. Virolahden luvut ovat Kaakkois-Suomen valoisimmat: työttömien määrä on pudonnut neljänneksen ja työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) on Kaakkois-Suomen matalin: 6,0 %. Miehikkälässä työttömyysaste on niin ikään Kaakkois-Suomen pienimpiä: 7,2 % Nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys kasvavat edelleen hieman nopeampaa vauhtia kuin kokonaistyöttömyys. Nuoria, alle 25 -vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja pitkään, vähintään vuoden työttömänä olleita miltei kymmenen prosenttia enemmän. Kasvuvauhti ei ole kuitenkaan enää kiihtynyt vuoden aikaisemmista kuukausista. Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja omassa kunnassa Loppukesällä vahvistunut maailmantalouden epävarmuus on vaikuttanut niin koko maan kuin Kaakkois-Suomenkin tilanteeseen heikentäen sitä. Kaakkois-Suomi on vientituotannon sekä satamatoiminnan ja muun kuljetuksen ja varastoinnin vuoksi varsin riippuvainen maailman yleisestä talouskehityksestä. Julkinen talous painii rahoituksen niukkuuden kanssa, mikä heikentää pitkäjänteisten kehittämistoimien suunnittelua ja toteuttamista. Kaakkois-Suomessakin useassa kunnassa rahoituksen epätasapaino heijastuu palveluihin, investointihankkeisiin ja myös kuntien henkilöstön määrään. Koko Kaakkois-Suomen alueella voimakkaimmin kasvussa oleva elinkeinoelämän vauhdittaja on Venäjältä tuleva matkailijavirta ja sen käyttämä raha. Työllistävä vaikutus on myös Etelä-Kymenlaaksossa käynnissä olevan E18 tien rakentamisella. Kotka-Haminan seutukunnan alueella haetaan jatkuvasti uusia tuotantosuuntia ja mm. tuulivoimateollisuus on eräs niistä. Vaalimaan alueen positiivisten näkymien odotetaan vaikuttavan myönteisesti myös Miehikkälän tulevaan kehitykseen. Raha-automaattiyhdistyksen päätös perustaa Suomen toinen kasino Vaalimaalle sai valtakunnallista huomiota ja lisää muidenkin toimijoiden kiinnostusta Kaakkois-Suomea kohtaan. Kasinon sekä suunnitteilla

11 11 olevan kauppakeskuksen odotetaan tuovan Vaalimaalle n. 400 uutta työpaikkaa ja vaikuttavan positiivisesti myös Miehikkälän työllisyys- ja väestökehitykseen ja siten kunnan palveluiden rahoittamiseen. Suunnittelukaudelle ajoittuvat alueelliset ja oman kunnan kehittämishankkeet Miehikkälän kunnan kahden seuraavan vuoden investointiohjelma on vähintäänkin haastava. Bruttoinvestoinnit kahdessa vuodessa ovat yhteensä n. 4,7 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 4,4 milj.euroa. Vuoden 2012 aikana käynnistyi myös Kunila hanke jatkuen vuodelle 2013 saakka. Hankkeen investointikustannukset vuonna 2013 ovat n. 2,7 milj. euroa. Toinen vuodelle 2013 ajoittuva suurempi hanke on Muurikkalan siirtoviemärin ja puhdistamon rakentaminen, minkä hankkeen arvioidut nettokustannukset ovat 0,5 milj. euroa. Talousarvioon kirjatut investointihankkeet tulevat vaikuttamaan kunnan maksuvalmiuteen ja kokonaislainamäärään voimakkaasti. Talousarvio 2013, taloussuunnitelma Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet sekä hyväksynyt toimialakohtaisen raamibudjetin vuodelle Palkkoihin ja henkilösivukuluihin on laskettu 2,1 % korotus ja palvelujen ostoihin niin ikään 2,1 % korotus. Muut toimintamenot arvioidaan kuluvan vuoden budjetin mukaisesti. Henkilösivukulut on laskettu 21,87 % mukaan palkkasummasta Kuntien eläkevakuutuksen ja Kuntaliiton antamien ohjeiden mukaisesti. Eläke- ja varhaiseläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut on kaikkien toimialojen osalta kohdistettu yleishallintoon. Näitä menoja ei ole sisällytetty kuntien kesken jaettaviin toimintakustannuksiin. Talousarvioasetelma, toiminnalliset tavoitteet ja määrärahojen sitovuustaso Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviossa vertailutietoina esitetään vuoden 2011 tilinpäätöksen luvut sekä vuoden 2012 talousarvio. Vuoden 2012 vertailutiedoissa ei näy lisäarvioon kirjatut luvut. Talousarvion lukuihin on nyt ensimmäistä kertaa sisällytetty budjetoidut sisäiset erät. Sisäiset erät sisältävät ennalta sovituilla perusteilla lasketut sisäiset vuokrat sekä sisäiset toimistopalvelukustannukset. Taloushallinnon kustannukset on jaettu kirjanpidon eri kustannuspaikoille niille vuonna 2011 kirjattujen ostolaskujen lukumäärien suhteessa. Henkilöstöhallinnon kustannukset on vastaavasti kohdistettu eri kustannuspaikoille vuoden 2011 palkkahallinnon kustannuspaikkojen osoittamien henkilömäärien suhteessa siten, että ne on muutettu henkilötyövuosiksi. Sisäiset vuokrat (sis. lämmityskustannukset ym.) on kohdistettu kustannuspakoille käytettyjen tilojen neliöiden mukaan. Edellä mainitut sisäiset kustannukset on lisäksi eritelty kunkin tulosalueen kokonaisbudjetin yhteydessä. Vuonna 2012 suurin osa sisäisistä eristä tallennettiin vasta talousarviomuutosten yhteydessä lisätalousarvioon, minkä vuoksi ne eivät sisälly talouden suunnitteluohjelmassa vuoden 2012 vertailulukuihin. Tämän vuoksi myös alkuperäiseen vuoden 2012 talousarvioon sisältymättömät sisäiset erät on esitetty kunkin tulosalueen kohdalla liitetietona, jotta sisäiset erät ovat vertailukelpoisia talousarviossa. Sisäisten erien kirjaukset tehdään tilikauden lopussa, ennen tilinpäätöstä.

12 12 Toimielinten määrärahojen lisäksi talousarviossa esitetään määrä-, laatu- ja taloudellisuustavoitteet siitä, mitä määrärahoilla tilivuoden aikana on tarkoitus saada aikaan. Talousarvion määrärahat on varattu sadan euron tarkkuudella. Valtuusto hyväksyy esitetyt tavoitteet ja määrärahat toimielin (lautakunta)-tasolla niin, että toimintatulojen ja menojen nettomäärä on sitova. Toimielimiä / lautakuntia sitovat katteet on esitetty yhteenvetona omassa kappaleessaan. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelmia vuosille 2014 ja 2015 ei ole budjetoitu erikseen, vaan niiden toimintatulot ja menot on arvioitu alustavasti olevan samat kuin vuonna Investointiohjelma on laadittu vuosittain koko suunnitelmakaudelle Verotulot 2012 Maailman taloustaantuman laajeneminen on huomioitu Kuntaliitossa lokakuussa tehdyissä tulevien vuosien verotuloarvioissa. Miehikkälän kokonaisverotulokertymä alenee keskimäärin 2,1 % Kuntaliiton kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna. Kunnallisverokertymän Kuntaliitto arvioi kasvavan 1,7 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Yhteisöverojen tuoton Kuntaliitto ennustaa kuitenkin pienentyvän 25,9 %. Kiinteistöverojen kertymän kuntaliitto arvioi pienentyvän 9,2 %. Vuosille budjetoitujen verojen vertailutaulukko: TA 2012 TA 2013 MUUTOS % Kunnallisvero ,7 Yhteisövero ,9 Kiinteistövero ,2 Yhteensä ,1 Valtionosuudet 2012 Valtionosuudet on varattu Kuntaliiton syyskuussa tekemien laskelmien mukaisesti. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ennustetaan kertyvän n. 6,0 M vuonna 2013, jossa lisäystä on n. 337 t vuoden 2012 ennusteeseen. Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen ennustetaan pienenevän 2,0 % ja olevan 1,7 M. Valtionosuuksia pienentävä opetus- ja kulttuuritoimen muun valtio-osuuden tasaus kasvaa ennusteen mukaan n. 100 t yhteensä n. 720 t :oon. Käyttötalous, tuloslaskelma Talousarvion käyttötalousosaan merkityt toimielinten ehdotusten mukaiset toimintatulot ovat 10,5 % suuremmat verrattuna kuluvan vuoden talousarviomuutokset sisältävään budjettiin. Toimintamenot on arvioitu 5,8 % suuremmiksi kuin kuluvana vuonna. Näillä toimintatuloilla ja menoilla toimintakate kasvaa 1,6 % kuluvaan vuoteen.

13 13 Tuloslaskelmaosaan merkityt verotulot ovat pienentyneet 2,1 % kuluvan vuoden budjetoituihin verotuloihin verrattuna. Valtionosuudet ovat kasvaneet 1,1 % kuluvan vuoden budjetoituihin verrattuna. Tuloslaskelman budjetoitu vuosikate ennen poistoja on alijäämäinen ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on alijäämäinen. Rahoituslaskelma ja lainamäärä Talousarvion investointiosaan on vuodelle 2013 merkitty investointimenoja Näiden investointimenojen kattamiseen tarvitaan tulorahoituksen lisäksi lainaa. Rahoituslaskelmaosaan on investointimenoja varten merkitty talousarviolainaa

14 14 Kunnanjohtajan katsaus Taantuman ja väestön ikääntymisen vaikutukset lisääntyvät kunnan taloudessa vuonna 2013, sillä kunnan tilikauden alijäämä on 710 t. Alijäämä aiheutuu pääosin verotulojen 111 t :n vähennyksestä (2,1 %) ja 1,057 m :n toimintakulujen kasvusta (4,62 %). Vuosikate on -217 t eli 100 asukasta kohden. Kertynyt 3,6 milj. :n ylijäämä helpottaa kunnan tilannetta, mutta on huomioitava, että nykyisellä investointitasolla ylijäämät on käytetty kolmessa vuodessa ja kunta velkaantuu. Kunnalla on lainaa ensi vuonna 2,54 m eli asukasta kohden. Kuntien toimintamenojen kasvu aiheutuu palkkaratkaisusta, palvelujen lisääntyneestä kysynnästä ja kuntien kasvaneista velvoitteista. Palvelujen ostot lisääntyvät 1,34 m. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenojen kasvu on 309 t, sivistystoimen 73 t ja teknisen toimen 92 t. Taantuman pitkittymisen, mahdollisen työttömyyden lisääntymisen, valtionosuusleikkauksien ja kasvavien eläkemenojen vuoksi kunnan talous heikentyy nopeasti, mikä vaarantaa lakisääteisten palvelujen tuottamisen ja järjestämisen. Kunnan menojen kasvua on hillitty Kaakon kaksikon yhteistyöllä ja palvelujen uudelleen organisoinnilla. Palvelujen toimivuutta, uusien työpaikkojen saantia ja kustannustehokkuutta lisätään valtuuston kesäkuussa 2012 hyväksymällä Miehikkälän kuntastrategialla E18 -tien vireä maaseutukunta, jota jalkautetaan käytäntöön talousarviolla, kehityskeskusteluilla ja tuloskorteilla. Talouden tasapainottamiseksi ja menokurin aikaansaamiseksi hallintokunnille annetaan ensi vuonna kahden prosentin eli euron säästövelvoite tai vastaavasti samansuuruinen lisätulovelvoite. Hallintokunnat saavat itse päättää, mistä säästöt leikataan. Erikoissairaanhoito jätetään säästövelvoitteen ulkopuolelle. Hallintokuntien edellytetään raportoitavan kunnanjohtajalle kerran kuukaudessa talouden toteutumisesta. Mahdolliset ylitykset tuodaan välittömästi kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Ikäihmisten ja erityisryhmien asuntopalvelut kehittyvät ensi vuonna, sillä 3,2 m :n Kunila -hanke valmistuu lokakuussa Nykyinen vanhainkoti muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Työllisyyden ja yritysmahdollisuuksien lisäämiseksi kunta valmistelee vihreän logistiikka-alueen asemakaavan huhtikuuhun 2013 mennessä. Muurikkalan yleiskaavahankkeella mahdollistetaan viihtyisät omakotitontit lähellä Vaalimaata. Suurimat investoinnit ovat ensi vuonna hyvinvointikeskus Kunila (2,7 m ) ja Muurikkalan siirtoviemäri- ja puhdistamo-osuus (600 t ). Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat 3,6 m. Kunnan henkilöstöstä eläköityy vuoteen 2017 mennessä kaikkiaan 14 henkilöä. Antti Jämsén kunnanjohtaja

15 15 Talousarvion sitovuustasot Käyttötalousosassa sitovana tavoitteena toimielimillä on budjetoitu toimintakate, joka sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät. Toimielimittäin (lautakunnittain) sitovat nettomäärärahat (toimintakate) ovat seuraavat: 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ NETTO TARKASTUSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,8 NETTO ,8 14 KUNNANVALTUUSTO Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,1 NETTO ,1 16 KUNNANHALLITUS Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ ,8 MENOT YHTEENSÄ ,7 NETTO ,1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ ,3 MENOT YHTEENSÄ ,0 NETTO ,5 40 SIVISTYSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,5 NETTO ,5 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ ,0 MENOT YHTEENSÄ ,8 NETTO ,2 59 RAKENNUSLAUTAKUNTA Selite TP 2011 TA 2012 TOIMIELIN Vrt. ed budj TULOT YHTEENSÄ MENOT YHTEENSÄ ,6 NETTO ,6 Investointien osalta sitovuustaso on määritelty hankekohtaisesti arvioiduksi nettomäärärahaksi. Investointien osalta sitovuustasot on esitetty talousarvion investointiosassa sivulla 104.

16 16 Käyttötalous 10 Yleishallinto Toimialasta vastaa kunnanjohtaja 10 Keskusvaalilautakunta 100 Vaalit Tehtävä: Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta (koti- ja laitosäänestys) hoitavat vaalitoiminnan noudattaen ao. lakeja ja asetuksia sekä oikeusminiteriön ohjeita. Äänestysalueet: I Muurikkala II Saivikkala III Suur-Miehikkälä Lisäksi vaalibussi kiertää seuraavissa kylissä yhtenä päivänä: Pitkäkoski Salo-Miehikkälä Purho Ahomäki Hurttala Suunnitelmakaudella pidetään seuraavat vaalit: Ei säännönmukaisia vaaleja 2013 EU-parlamenttivaalit 2014 Eduskuntavaalit 2015 Vaalijaksotus on seuraava: EU-parlamenttivaalit 5 vuotta (2014 ) Eduskuntavaalit 4 vuotta (2015 ) Vuonna 2013 ei ole säännönmukaisia vaaleja.

17 17 12 Tarkastuslautakunta 110 Tarkastustoimi Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoisesti valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan toiminta-ajatus: tukee keskustelulla, ohjauksella ja arvioinnilla kunnan palvelutuotannon kehittämistä ja kunnan talouden vakautta. Vuoden 2012 hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut suorittaa Oy Audiator Ab ja vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Juhani Liski. Vuosien tarkastuspalvelut kilpailutetaan. Toimenpiteet: Lakisääteiseen tilintarkastukseen varataan vastuulliselle tilintarkastajalle 5 päivää ja avustavalle tarkastajalle 4 päivää. Tarkastuslautakunnat pitävät yhteensä 11 kokousta (vuosien tarkastuslautakunta ja vuosien tarkastuslautakunta). Lautakunnan sihteeripalvelut ostetaan tilintarkastusyhteisöltä, arvio 40 tuntia. Uuden lautakunnan koulutuspalveluihin varataan 1-2 pv/jäsen, arvio Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Tarkastustoimi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot 97 Muut sosiaalivakuutusmaksut 13 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet 211 Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

18 18 Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 4351 Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut 212 Lisätalousarvio Tarkastustoimi 4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset taloushallintopalvelut 300 MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Kunnanvaltuusto 120 Kunnanvaltuusto Kuntalaisten vaaleilla valitsema kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää: Kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista; hallinnon järjestämisen perusteista; talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio; kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista; takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä; luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; valita tilintarkastajat; hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Kunnan toimintaa ohjaa seuraava valtuuston hyväksymä visio: Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta, joka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetovoimaisista asuinalueistaan ja innovatiivisista palveluyrityksistään.

19 19 Tavoitteet: kuntastrategian jalkauttaminen lähipalvelujen saatavuus kuntauudistukseen varautuminen Toimenpiteet: kunnanvaltuusto kokoontuu vuoden aikana 6 kertaa valtuustoseminaareja pidetään 1-2 kertaa luottamushenkilökoulutusta yhdessä naapurikuntien kanssa (1 pv) Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Kunnanvaltuusto Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot , Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut 183 Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 4351 Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut 588 Lisätalousarvio Kunnanvaltuusto 4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset taloushallintopalvelut 800 MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

20 20 16 Kunnanhallitus 130 Keskushallinto Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Tavoitteet ja toimenpiteet: Kunnan edun tehokas valvonta vakaa kuntatalous kustannustehokas, joustava ja nopea palvelujen saatavuus kunnanhallitus kokoontuu 18 kertaa Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset Muut palvelut Pelimannipäivien järjestäminen Pelimannipäivien 40-vuotisjuhlalevy Avustukset kotitalouksille Miehikkälässä kirjoilla olevalle perheelle maksetaan nk. vauvarahaa /syntyvä tai adoptoitu vauva (kvalt ) Avustukset yhteisöille Ratevan avustus sekä varaus myönnettäviin muihin avustuksiin Avustusten hakuaika on keväällä 2013 Miehikkälän kunta on jäsenenä mm. seuraavissa yhteisöissä: Kaakkois-Suomen pelastusalanliitto Kehittämisyhdistys Sepra ry Kunnallisarkistoyhdistys ry Kymenlaakson kauppakamari Kymenlaakson kylät ry Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuus ry Kymenlaakson Liitto Kymenlaakson Syöpäyhdistys Kymenlaakson virkistysalueyhdistys Miehikkälän Kotiseutu- ja matkailuyhdistys Rajaseutuliitto Saimaan Vesiensuojeluyhdistys Salpalinjan Perinneyhdistys ry Suomen Kansanmusiikkiliitto (Kymenlaakson Pelimannikuoro- ja orkesteriyhdistys)

21 21 Suomen Kotiseutuliitto Suomen Kuntaliitto Työmarkkinalaitos Urpalanjoki Lohijoeksi ry Yleishallinto Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Henkilöstö; toimistosihteeri, palvelusihteeri, asuntosihteeri Tehtävä: Hallinto-osasto tuottaa seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja valtuuston asioiden valmistelu asuntotoimen tehtävät tilintarkastukseen liittyvät hallintotehtävät puhelinpalvelut; Miehikkälän kunta hoitaa myös Virolahden kunnan puhelinpalvelut tiedonhallintaan, asianhallintaan ja arkistotoimeen liittyvät tehtävät tarvikehankinnat (koneet, laitteet, toimistotarvikkeet) tiedotustoiminta Tiedonhallinta, asianhallinta ja arkistotoimi Tiedonhallinnan suunnitelmien laatiminen on koko organisaatiossa kesken. Tehtävä on laaja ja edellyttää sekä esimiesten että alaisten työpanosta. Suunnitelmilla luodaan yhteiset käytännöt eri työyksiköille ja selkeytetään tehtävien suorittamista sekä poistetaan mahdolliset päällekkäisyydet. Tavoite: tiedonhallinnansuunnitelmien laadinta vuoden 2013 aikana Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivittäminen tietopalvelupyyntöihin vastataan viikon sisällä pyynnön vastaanottamisesta Kunnan ja Kaakon kaksikon kotisivujen kautta luodaan myönteinen kuntakuva Miehikkälästä. Kotisivut pidetään ajan tasalla ja kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Toimialat vastaavat omien tietojensa ajantasaisuudesta. Talousarvioon varataan määräraha kotisivujen visuaalisen ilmeen ja teknisen toimivuuden kehittämiseksi. Tiedotustoimintaa tuetaan julkaisemalla 1-2 kertaa vuodessa tiedotuslehti Tieto kulkee Kaakon kaksikossa Kaakonkulma-lehdessä. Arviointijärjestelmä Kaakon kaksikossa toteutetaan säännöllisesti palvelujen arviointia sekä kansalaiskunnan että tukipalvelujen osalta. Saatujen arviointien perusteella tehdään kehittämissuunnitelmat palvelun laadun parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

22 22 Asuntotoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Asuntosihteeri Tehtävät: vuokrata kunnan omistamia asuntoja ylläpitää ja korjata asuntokantaa sopeuttaa kunnan asuntomäärä vastaamaan muuttunutta tilannetta ylläpitää kunnan vuokra-asuntokantaa ja mahdollisuuksien puitteissa edesauttaa omistusasunnon hankinnassa Tavoitteet: vuokra-asuntojen käyttöaste 90 % turvata kohtuuhintaiset vuokra-asunnot kunnan väestölle huomioida väestön ikärakenteesta johtuvat tarpeet edesauttaa kuntalaisten viihtymistä kunnassa huolehtia asuntokiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta luoda viihtyisät asumismahdollisuudet eri ikäryhmille huomioida ikääntyvän asuntokannan korjaustarpeet yhteisen organisaation luominen (kunta, yhdistys ja asuntoyhtiöt) vastaamaan koko vuokra-asuntokannasta ammattimainen kiinteistönhoito asuntojen markkinointi oikotie.fi ja kunnan kotisivuilla Kunnan asuntokanta (tilanne ): Miehikkälän kunnan omistamat vuokra-asunnot on valtaosin rakennettu luvuilla. Varsinkin 80- ja 90-luvulla asuntotuotannon vaikuttimina oli maataloudessa tapahtuneet sukupolven vaihdokset luvulla asuntotuotanto on ollut melko alhaisella tasolla. Miehikkälän kunta omistaa joko suoraan tai välillisesti yhteensä 147 vuokra-asuntoa. Kunnan suoraan omistamat vuokra-asunnot Rivitalo I, Ojatie 3, Miehikkälä Rivitalo II, Vaalimaanjoentie 4 A, Miehikkälä Rivitalo III, Vaalimaanjoentie 4 B, Miehikkälä Rivitalo IV, Rinnekuja 2, Miehikkälä Rivitalo VI, Kangaskuja 2,49700 Miehikkälä Nuokkari, Muurikkalantie 5, Miehikkälä Pitkäkosken paritalo, Kalliokoskentie 3, Kalliokoski Suur-Miehikkälän koulu, Koulukuja 12, Suur-Miehikkälä 6 asuntoa 8 asuntoa 7 asuntoa 5 asuntoa 7 asuntoa 3 asuntoa 2 asuntoa 3 asuntoa Kunnan omistamat yhtiöt ja osakehuoneistot Koy Miehikkälän vuokratalot Piennartie 1, Miehikkälä Piennartie 2, Miehikkälä Kehätie 1, Miehikkälä 8 asuntoa 8 asuntoa 7 asuntoa

23 23 Kehätie 4, Miehikkälä Karjakuja 6-8, Miehikkälä Kangastie 4, Miehikkälä Niittykuja 2, Miehikkälä Vihinkankaantie 4, Salo-Miehikkälä Hietamiehentie 10 10, Muurikkala Hietamiehentie 30, Muurikkala Muurikkalantie 1105 A I, Muurikkala Tohmonmäentie 15 D, Muurikkala 6 asuntoa 10 asuntoa 8 asuntoa 3 asuntoa 4 asuntoa 6 asuntoa 6 asuntoa 16 asuntoa 1 asuntoa Muut yhtiöt ja osakkeet Koy Miehikkälän Säästökaari, Keskustie 4, Miehikkälä Koy Suur-Miehikkälän Palvelutalo, Pyhällöntie 2, Suur-Miehikkälä Koy Suur-Miehikkälän Säästörinne, Suur-Miehikkäläntie 621, Suur-Miehikkälä As Oy Miehikkälän Mastomatti, Yhdystie 2, Miehikkälä As Oy Muurikkalanpuisto, Lappeenrannantie 482, Muurikkala 3 asuntoa 4 asuntoa 4 asuntoa 8 asuntoa 4 asuntoa Hankintatoimi Miehikkälän kunta on mukana alueellisen hankintatoimen toteuttamissopimuksessa, jota hallinnoi Kaakon Taitoa Oy. Sopimuksen mukaiset kustannukset Kaakon Taitoa Oy:lle ovat Miehikkälässä (2,9 %). Tavoite: Hankintatoimi hoidetaan kunnan kannalta taloudellisesti ja asiantuntevasti.

24 24 Vanhusneuvosto Tilivelvollinen viranhaltija: Palvelujohtaja Miehikkälän vanhusneuvosto toimii yhteistyöelimenä viranomaisten, vanhusten, eläkeläisten, sekä muiden vanhustyötä tekevien järjestöjen ja toimijoiden välillä. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto järjestää koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Tavoite: Tavoitteena on kehittää toimintoja niin, että ikääntyvät voivat elää tasapainoista, turvallista, taloudellisesti turvattua ja mahdollisimman pitkää elämää kotona lähipalveluiden toimesta. Vanhuspalveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen paikallisesti sekä hyödyntäen seudullista moniammatillista palveluverkostoa. Seurata kunnan päätöksiä ikäihmisten näkökulmasta, tehdä aloitteita ja antaa ehdotuksia viranomaisille ikäihmisiä koskevissa asioissa. Tiedottaminen, tiedon kulun edistäminen sekä koulutus ja opastus Toiminta: Miehikkälän vanhuspalvelusuunnitelman seuranta ja sen toteuttamisen eteneminen, Kunila- hankkeen toteutuminen Ikäihmisten lähipalveluiden saatavuuden turvaaminen, huomioida myös syrjäkylät Ikäihmisten tiedottaminen heitä koskevista ajankohtaisista asioista Vanhusten viikon järjestäminen yhdessä Ratevan ja muiden toimijoiden kanssa. Vanhuspalvelulain tuomat muutokset ja niiden huomioiminen. Palveluohjaustyöryhmä Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä Miehikkälän ja Virolahden kuntien alueella.

25 Keskushallinto yhteensä Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Keskushallinto Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ , Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 3141 Sisäiset myyntituotot , TULOT YHTEENSÄ Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut Sisäiset rakennusten vuokrat Lisätalousarvio Keskushallinto 4442 Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset taloushallintopalvelut Sisäiset rakennusten vuokrat MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

26 Maaseutupalvelut Maaseututoimi Vuonna 2011 on valmisteltu ja hyväksytty yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä lukien seuraavasti: Kotkan kaupunki, Miehikkälän kunta, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta luovuttavina kuntina ja Haminan kaupunki vastaanottavana kuntana ovat sopineet maaseutuhallinnon järjestämisvastuusta siten, että maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut järjestetään alkaen yhteistoiminta-alueella kahdessa toimipisteessä, Haminassa ja Virolahdella. Päätoimipisteenä toimii Haminan toimipiste. Virolahden toimipisteen tarpeellisuutta arvioidaan sopijaosapuolten kesken vuoden 2015 aikana. Kaikki maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtäviä hoitavat henkilöt toimivat palveluista järjestämisvastuun vastaanottavan Haminan kaupungin palveluksessa. Sopijakuntien vakituisessa virka- tai työsopimussuhteessa oleva maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy alkaen Haminan kaupungin palvelukseen. Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Maaseutupalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TULOT YHTEENSÄ Palkat ja palkkiot Eläkemenot Muut sosiaalivakuutusmaksut Henkilöstömenot yhteensä Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut 15 Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

27 Elinkeino- ja matkailutoimi Elinkeinotoimi Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Miehikkälän kunta ostaa elinkeinopalvelut Cursor Oy:ltä, joka opastaa alueen yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia perustamis-, kehittämis- ja rahoitusasioissa, markkinoinnissa ja toimitilojen hankinnassa. Lisäksi tarjotaan ajan tasalla olevaa paikallistietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Cursor Oy toteuttaa myös kehittämisprojekteja ja on mukana erilaisissa yritystoiminnan edistämishankkeissa. Kaakonkulmalla hankkeet keskittyvät kuntien elinkeinopoliittisiin painopistealueisiin, kuten peruselinkeinoihin, matkailuun, rajan läheisyyteen sekä kiven ja puun jatkojalostukseen. Miehikkälässä Cursor tarjoaa palveluja tiiviissä yhteistyössä ProAgrian kanssa. Kunnan osuus elinkeinotoimen palvelujen ostoon Cursor Oy:ltä on 30,90 /as. yhteensä Tavoitteet: Elinkeinopolitiikan tavoitteena on turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset ja hankkia uutta yritystoimintaa sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Miehikkälän kunnan elinkeinojen kehittämistyön tärkeän painopisteen muodostavat paikkakunnalla olevat yritykset ja maatalousyrittäjät sekä heidän kannustaminen toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen sekä kunnan elinkeino- ja tulopohjan vahvistamiseksi käynnissä olevat kehittämishankkeet. Vahvistetaan Miehikkälän kunnan asemaa työssäkäyntialueen ja E18-tien asuinkuntana. Yksityissektorin nettotyöpaikkojen lisäys on vuodessa 2. Tavoitteena on yritysten verkottuminen ja kumppanuuden lisääminen uusien yritysmahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Y4-yrittäjyyssopimuksen toteuttaminen Toimenpiteet: Lisätään seudullista aloitteellisuutta ja yhteistyötä uusien työmahdollisuuksien luomiseksi Kotkan-Haminan seudulle. Painopisteenä on seudun elinkeinostrategian laadinta Vihreän logistiikka-alueen GLA asemakaavan hyväksyminen huhtikuuhun 2013 mennessä. Myötävaikuttaminen rahoituksen hakemiseen ENI -ohjelmasta hankkeelle, jolla Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Etelä-Savo käynnistävät raja-asemien kehittämishankkeen. o Sen tavoitteena tulee olla palvelulupaus E18 -tien valmistumisvuodeksi 2017 raja-liikenteen sujuvuudesta, yhtenäisestä palvelu- ja tarkastusprosessista ja uuden teknologian hyödyntämisestä sekä Suomessa että Venäjällä.

28 28 Matkailutoimi o Asiakirjojen ollessa kunnossa raja tulee voida ylittää vähintään puolessa tunnissa sekä Suomen että Venäjän puolelta tultaessa vuoteen 2017 mennessä. Avustukset Määrärahavaraus 4.400, kesätyöntekijöiden (yli 15 v) palkkaamiseen yrityksille ja yhdistyksille (ei yrittäjän omille perheenjäsenille). Työsuhteen tulee kestää vähintään yhden kuukauden ja työaika on vähintään 6 h/pv. Avustus on enintään 400 /kesätyöntekijä. Yritys ja yhdistys voi olla muualla kuin Miehikkälässä, mutta kesätyöntekijän on oltava kirjoilla Miehikkälässä Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Toiminta-ajatus: Matkailutoimi kehittää matkailuelinkeinoa eri hankkeiden kautta ja tukee matkailuyrittäjyyttä sekä markkinoi Miehikkälää messuilla, tapahtumissa ja esitteissä. Kriittiset menestystekijät: 1. Toimiva seudullinen yhteistyö ja yhteistyöverkostot matkailuyritysten kanssa 2. Tehokas markkinointi ja tiedottaminen 3. Tehokas ulkopuolisten rahoitusten hyödyntäminen 4. Salpalinja-museon vetovoiman hyödyntäminen alueen matkailun kehittämisessä ja kunnan tunnettuuden lisäämisessä Toiminnan painopistealueet: Matkailutoimessa ei ole päätoimista työntekijää. Museoassistentti osallistuu Cursor Oy:n koordinoimaan Kotkan Haminan seudun matkailun markkinointiin v yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän matkailun seuturyhmässä päätetyn toimenpideohjelman mukaisesti. Salpalinja-museo on Miehikkälän matkailun veturikohde, joka lisää samalla muidenkin alueen matkailupalveluiden tunnettuutta ja attraktiivisuutta. Salpalinja-museota markkinoidaan yhtenä seudun matkailun kärkikohteena ja erikoistumistekijänä seudullisen matkailustrategian mukaisesti. Miehikkälän kunta osallistuu seudullisiin hankkeisiin: Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa - hanke, kunnan rahoitusosuus v Kaakko matkailun markkinointihanke, v Kestävän luontomatkailun Kaakko 135 -hanke, kunnan rahoitusosuus v Miehikkälän kuntainfo-taulujen hankinta 3 kpl (Kirkonkylä, Muurikkala, Suur-Miehikkälä) Materiaalikulujen osalta määrärahavaraus Mittarit 1. Seudullisen toimenpideohjelman toimenpiteisiin osallistuminen valtionosuusmuseon päätoimisuusehdot huomioiden 2. Salpalinja-museon markkinointinäkyvyys yhtenä seudun kärkikohteena ja erikoistumistekijänä 3. Ulkopuolinen hankerahoitus %

29 29 Projektit Tilivelvollinen viranhaltija: Kunnanjohtaja Varautuminen seuraaviin hankkeisiin: Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma-hanke, Kymenlaakson rakentamisen ja asumisen energianeuvonta-hanke, 400 Kehittämisyhdistys Sepra ry, hankerahoituksen kuntaosuus, Salpapolun kehittäminen ja Salpakeskus Portaali, Elinkeino- ja matkailupalvelut yhteensä Miehikkälän kunta Budjettiyhteenveto Elinkeino- ja matkailutoimi Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset -374 Muut toimintatuotot -135 TULOT YHTEENSÄ -509 Palkat ja palkkiot , Eläkemenot , Muut sosiaalivakuutusmaksut , Henkilöstömenot yhteensä , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet Avustukset , Muut toimintakulut Toimintakulut yht, ei henk men , MENOT YHTEENSÄ , NETTO , Miehikkälän kunta Sisäinen budjettiyhteenveto 4351 Sisäiset monistuspalvelut Sisäiset henkilöstöpalvelut Sisäiset tall hall palv Sisäiset muut palvelut 337 Lisätalousarvio Elinkeino- ja matkailutoimi 4443 Sisäiset taloushallintopalvelut 400 MENOT YHTEENSÄ , NETTO ,

30 Museotoimi Museotoimen hallinto Tilivelvollinen viranhaltija: Museonjohtaja Miehikkälän museot ovat museoiden valtionosuusjärjestelmään kuuluvia ammattimuseoita, joiden käyttökustannuksiin myönnetään sotuttomiin palkkamenoihin perustuvaa menoperusteista valtionosuutta siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa sekä Museolaissa ja -asetuksessa säädetään. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. (Museolaki, 1 ) Museotoimen tulosyksikkö muodostuu museotoimen hallinnon, Salpalinja-museon, kotiseutumuseon ja Salpakahvilan/museomyymälän kustannuspaikoista. Museotoimen toimintaa linjataan Museolaissa ja asetuksessa edellytetyissä pitkäntähtäimen toiminta- ja taloussuunnitelmissa, joihin sisällytetään rahoitussuunnitelmien lisäksi suunnitelmat museoiden tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on museoissa järjestetty. Miehikkälän kokoelmaohjelma on osa Kymenlaakson museon ja alueen muiden ammattimuseoiden kanssa laadittua Kymenlaakson kokoelmaohjelmaa. Kriittiset menestystekijät: 1. Asiakaslähtöinen, saavutettava, uusiutumiskykyinen palvelutuotanto 2. Asiantunteva ja hyvinvoiva henkilöstö 3. Toimivat ja monipuoliset yhteistyöverkostot 4. Tehokas markkinointi 5. Korkea asiakastyytyväisyys ja hyvä laatukilpailukyky 6. Suomen monipuolisin Salpalinjan ulkomuseoalue ja asiantuntijaosaaminen pääkohteen toiminnan perustana: hyvin hoidetut ja turvalliset matkailurakenteet, autenttisuuteen pohjautuvan arvonsa säilyttävät linnoituslaitteet, linnoitushistoriallinen osaaminen ja karttuvat kokoelmat 7. Valtion pitkäjänteinen sitoutuminen toiminnan kehittämiseen (viranomaisyhteistyö, museoiden menoperusteinen valtionosuusjärjestelmä) 8. Miehikkälän kunnan pitkäjänteinen sitoutuminen Salpalinjan museo- ja matkailutoimintaan ja sen kehittämiseen (4-vuotissuunnitelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma) Museotoimen hallinto palvelee kaikkia tulosyksikön kustannuspaikkoja ja näiden asiakkaita. Toiminnan painopisteenä on Salpalinjan museo- ja matkailupalveluiden ja niiden markkinoinnin järjestäminen. Museotoimessa työskentelee vakinaisesti ja päätoimisesti kolme henkilöä: museonjohtaja, museotutkija ja museoassistentti. Museotoimeen pyritään työllistämään osa-aikaisesti museoapulainen. Museoassistentti osallistuu Cursor

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48

VIROLAHDEN KUNTA. Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 48 VIROLAHDEN KUNTA - TALOUSARVIO 2013 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 1.1. Suunnitelmien

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

VIROLAHDEN KUNTA. Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 VIROLAHDEN KUNTA Virolahden matkailun painopiste on luonto- ja kulttuurimatkailu TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Kunnanhallitus 9.12.2013 205 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 59 VIROLAHDEN KUNTA

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11

Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 Kunnanvaltuusto 22.6.2015 11 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Miehikkälän kuntastrategia 2017 - Vireä

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimi... 85 2.4. TEKNINEN TOIMI... 93 2.4.1. Tekninen lautakunta... 93 Hallinto... 93 Maankäyttö... 94 Toimitilat...

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimi... 85 2.4. TEKNINEN TOIMI... 93 2.4.1. Tekninen lautakunta... 93 Hallinto... 93 Maankäyttö... 94 Toimitilat... Miehikkälän kunta Tasekirja 2012 Kvalt 17.6.2013 28 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 5 1.1.2.

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2014 Kunnanhallitus 24.10.2011 (Kunnanjohtajan ehdotus) TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 Kunnanhallitus 24.11.2014 TALOUSARVIO 2015 1 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2015 ja suunnitelman

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011

Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014 TALOUSARVIO 2011 Liite 10/Valtuuston 8.12.2010 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2014 TALOUSARVIO Valtuusto 8.12.2010 Hallintokunnat Kh 13.12.2010 Vuoden talousarvion ja vuosien 2014 taloussuunnitelman

Lisätiedot

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47

Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Johtoryhmä 29.11.2011 Kaupunginhallitus 2.12.2011 Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 47 NIVALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

Talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2013-14

Talousarvio 2012 taloussuunnitelma 2013-14 VIRTAIN KAUPUNKI 1 2012 2012 ja taloussuunnitelma 2013-14 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012

Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 TALOUSARVIO 2012 Liite 12 valtuuston 12.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 74 TALOUSSUUNNITELMA 2015 TALOUSARVIO Valtuusto 12.12.2011 2 (205) SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSSUUNNITELMAN YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Kansantalouden

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot