Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684."

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sote-järjestämislakiluonnoksesta annettava lausunto 1813/ /2014 Sote 89 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja ter veys pal velu-uu dis tuk sen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luon noksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja tervey den huol lon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luon nos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheen joh ta jien tekemään sopimukseen sosiaali- ja ter veyden huol lon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden jär jes tä mi ses tä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaan pa no lain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys löytyy Internet-osoitteesta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta sekä muilta jakelussa mai ni tuil ta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Myös muut kuin ja kelus sa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lau sun topyyn töön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja ky sy myk siä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauk sia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu run saas ti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut uudistuksesta pe reh dytys ma te ri aa le ja. Materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: Uudistusta koskeva vaikutusarviointi valmistuu syyskuun puo li vä lis sä ja toimitetaan lausunnonantajille erikseen. Valmistumisen jälkeen vai ku tus ar vioin ti ma te ri aa lit löytyvät myös yllä mainitusta In ternet-osoit tees ta. Selvitys esityksen mukaisen lakiluonnoksen suhtees ta perustuslakiin on vielä keskeneräinen. Tämä selvitystyö voi aiheut taa muutoksia lakiluonnoksen yksityiskohtiin. Lakiesityksestä koottuja keskeisiä kohtia: - Lakiesityksessä korostetaan palvelujen saatavuutta ja saa vutet ta vuut ta, kuntien asukkaiden tarpeisiin pohjautuvaa pal ve lusi säl töä sekä palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. - Esityksessä on erotettu selkeästi järjestämis- ja tuot ta mis vas-

2 tuu. Viisi nykyisiin sairaanhoitopiirien erityisvastuualueisiin pohjau tu vaa sote-aluetta vastaavat järjestämisestä ja kunnat tai kun ta yh ty mät tuottamisesta. - Sote-alueet laativat joka neljäs vuosi tuottamisvastuussa olevien kuntien kanssa järjestämispäätöksen, jossa sovitaan tuotta ja vas tuus sa olevista kunnista/kuntayhtymistä, rahoituksesta, pal ve lu ra ken tees ta, palvelujen hankinnasta, saatavuudesta ja saa vu tet ta vuu des ta, laatu- ja palvelutasosta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista. Mi nis te riö hyväksyy järjestämispäätöksen. - Tuottamisvastuu annetaan kunnalliselle toimijalle ja tuot ta misvas tuu seen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kun tout ta vat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yh te nä kokonaisuutena. Ympärivuorokautisen ter vey den huollon (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) ja so si aa lihuol lon päivystyksen tuottaminen päätetään erikseen. Suppeam pi tuottamisvastuu voidaan antaa sitä varten perustetulle kun ta yh ty mäl le. - Sote-alue on kuntayhtymä ja sen hallintoon sovelletaan kun tala kia. Jokaisella kunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja kun ta yh ty män ylimmässä päättävässä toimielimessä. Yhden kun nan edustajien yhteenlaskettu äänimäärä on oltava alle 50 pro sent tia kaikkien kuntien asukasluvun mukaan mää räy ty västä äänimäärästä. - Kunnat osallistuvat sote-alueen rahoitukseen kunnan asu kasmää rään perustuvalla maksulla, joka on painotettu ikäluokkien pe rus hin to jen ja sairastavuuskertoimen mukaisesti. Tuot ta ja tahoil le korvataan kustannukset järjestämispäätöksessä so vit tavan mukaisesti. Lakiluonnokseen on tullut merkittäviä muutoksia suhteessa aiempiin esi tet tyi hin esityksiin. Enää ei ole määritelty alueiden väes tö mää räpoh jia, myöskään määrittelyjä perustason ja erityistason palvelujen tuot ta mi ses ta ei ole, ostopalvelut yrityksiltä ja yhteisöiltä on sallittu. La ki luon nok sen eräänä keskeisenä päämääränä näyttää olevan valtion ohjausvallan kasvattaminen kuntien vallan kustannuksella. Kysees sä on merkittävä muutos kuntien näkökulmasta. Kuntien päätös val taa siirretään kauemmas peruskunnasta, ehkä toiselle isommal le kunnalle tai kuntayhtymälle, silti kunnilla on edelleen ra hoi tusvas tuu palveluista. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten eri tyis vas tuualuei den pohjalta.

3 Jämsän kaupunki on kuulunut lähtien Pirkanmaan sai raanhoi to pii riin ja siten Tampereen yliopistollisen sairaalan eri tyis vas tuualu ee seen (TAYS erva). TAYS ervaan kuuluu nykyisin Pir kan maan, Ete lä-poh jan maan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sai raan hoi to piirien 67 kuntaa ja sen väestömäärä on noin 1,1 mil joo naa asu kas ta. Erikoissairaanhoidon palvelut, joita ei tuoteta omassa sairaalassa han ki taan siis Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, mutta sosiaalihuollon eri tyis pal ve lut Keski-Suomen alueelta. Keski-Suomen sai raan hoi topii ri kuuluu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen (KYS erva) Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Itä-Savon ja Poh jois-kar jalan sairaanhoitopiirien ja 67 muun kunnan kanssa. KYS ervan väestö poh ja on noin asukasta. Pohdittaessa sote-alueeseen kuulumista on syytä huomioida, että ky se ei ole sairaanhoitopiirin valinnasta ja erikoissairaanhoidon palve luis ta vaan integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen jär jes tä mises tä ja tuottamisesta kunnan alueen asukkaille.kunnan pal ve lu tuotan nos ta % on sote-palveluja, joista erikoissairaanhoidon osuus on noin 25 %. Sote-alueiden muodostamisen tavoitteina ei tule olla sairaanhoitopiirien tehtävien laajentaminen vaan uusien or gani saa tioi den luominen. Päätettäessä sote-alueesta on syytä ottaa huomioon alueen tuleva kehitysennuste väestö-, työpaikka- ja elinkeinorakenteen kannalta. Mikäli sote-alue kokonaisuutena menestyy, tuo se myös yksittäiselle kunnalle elinvoimaa ja paremmat menestymismahdollisuudet sekä vahvistaa alueen sote-palveluita. Lakiesitys ei suoraan ota kantaa, onko vastuukuntamalli mah dol li nen palvelujen tuotannossa. Vastuukuntamallin käyttämistä kun ta yh tymä mal lin vaihtoehtona ei tule lailla estää. Kunnilla pitäisi olla oi keus paikallisista lähtökohdista ja olosuhteista käsin itse suunnitella tuotta ja or ga ni saa tio mal li, joka täyttää lain kriteerit. Kaikkein päätösten tulisi pohjautua tietoon ja toiminnan en nus tet tavuu des ta on silloin merkittävä hyöty. Sote-järjestämislakiluonnos ei ny ky muo dos saan anna juurikaan tie toa tulevasta. Selvää on ai noastaan järjestäjätahot eli sote-alueet. Mil lään nykyisellä erva-alueella ei ole suunnitelmia miten alueen so te-pal ve lut järjestetään. Joillakin alueil la on kuntien yhteistuumin käyn nis tet ty alustava suunnittelu. Kes ki-suo men alueella pohditaan maa kun nal lis ta kun ta yh ty mä mal lia palvelujen tuottajana, Pir kan maan kunnilla ei ole vielä jär jes täy dyt ty pohtimaan tulevia tuot ta mis ta ho ja tai vastuita. Ra hoi tus vas tuun, tuottamistavan ja -tahojen ol les sa näin paljon avoinna, on kun tien vaikea antaa yksityiskohtaisia lau sun to ja.

4 Kunnat omistavat suunnitellut sote-alueiden kuntayhtymät, kuten myös tuotantovastuulliset kuntayhtymät. Näin ollen kuntien rooli näiden toimijoiden rakentumisessa ja ohjauksessa on huomioitava riittävällä tavalla. Nykyinen lakiesitys ei tätä toteuta. Kyseessä on yksi suurimmista kuntien toimintaan kohdistuvista muutok sis ta. Sote-järjestämislaki tulee voimaan tullessaan voi mak kaas ti vaikuttamaan kuntien rooliin ja tehtäviin. Tämä pitää huo mioi da kaikissa kuntia koskevissa lakihankkeissa, erityisesti kuntalain pit källe edenneessä valmistelussa. Voimaan tulevassa laissa on otettava sosiaalihuollon palvelujen järjes tä mi sen ja tuottamisen näkökulma esitettyä painokkaammin esil le, koska sosiaalihuollon toiminnot ovat vähintään yhtä mer kit tä väs sä asemassa kuin terveydenhuollon palvelut järjestettäessä kun ta laisten palveluita. Suurin osa sosiaalihuollon palveluista tuotetaan peruskunnissa ja lähel lä kuntalaista, joten uudistuksessa tulee korostaa perustasolla tapah tu vaa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja eri kois sai raanhoi don integraatiota ja muodostaa tuottajatahot tästä näkökulmasta. Uudistus on edelleen monilta osin täysin keskeneräinen, erityisesti suhteessa muutoksen suuruuteen ja aikatauluun. Uudistuksen toimeen pa non aikataulutusta tulisikin vielä tarkentaa ja järkevöittää. Laki esi tyk seen tulee saada tarkennuksia ainakin kuntien ra hoi tus vastuun, tuotantovastuun, hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mis vas tuun sekä perustuslaillisten oikeuksien toteutumisen osalta. Sote-alueiden hallinnon ja tuotannon järjestelyt eivät valmistu muu tamas sa kuukaudessa ja mikäli laki tulee voimaan alkuvuodesta 2015, ei tuottajatahojen ole mahdollista käynnistää toimintaansa lähtien. Edellä mainituista syistä esitetään, että laki palautetaan uudelleen val mis te luun ja lain toimeenpanoa siirretään. Jämsän kaupungin valtuuston ja sote-lautakunnan yhteinen se minaa ri sote-järjestämislakiluonnoksesta pidetään Esittelijä täyden tää seminaarin jälkeen ehdotustaan kokouksessa. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön vä li tyk sel lä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muo dos tet ta vaan so te-aluee seen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuok si kunnille osoitet tu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. So te-alu ee seen sijoit tu mis ta koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kun nan vi ral li se na kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston pää tök ses tä tu lee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja ter veys mi nis te ri öön. Järjestämislakiluonnosta koskeva Terveyden- ja hyvinvoinnin lai tok-

5 sen tekemä vaikutusten ennakointi on valmistunut ja se on liitteenä. Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lähettää liitteenä olevan lausun non lakiesityksestä kaupunginhallitukselle. Lautakunta ei ota kantaa sote-alueen valintaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet (sote-alue) 1 Vastaus STM:N lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi 2. Vastaaja on * Kunta Kauniainen 3. Jos

Lisätiedot

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue.

Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan. Forssan kaupunki on yksi oppilaaksiottoalue. Sivistyslautakunta 122 16.12.2013 Oppilaaksi ottaminen perusopetukseen lv. 2014-2015 685/12.01.01/2013 SILA 122 Syyslukukaudesta 2007 koulutuksen järjestäjä on osoittanut op pi velvol li sil le koulupaikan.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot