LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 4 72 VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN NIMIKEMUUTOS 5 73 VASTAAVAN HAMMASHOITAJAN TOIMEN NIMIKEMUUTOS HAMMASHUOLLON OSASTONHOITAJAKSI 74 VASTAAVAN FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN NIMIKEMUUTOS FYSIOTERAPIAN OSASTONHOITAJAKSI 75 PERHETUVAN TYÖNTEKIJÖIDEN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 76 TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN JA TILAPÄISEN TYÖVOIMAN OSTOPALVELUISTA 77 AUTETUN ASUMISYKSIKÖN PERUSTAMINEN KEHITYSVAMMAISILLE JA VAMMAISILLE HENKILÖILLE 78 ODOTUSAJAT IÄKKÄÄN HENKILÖN HAKEMIIN SOSIAALIPALVELUIHIN 1-6/ MUUTOKSIA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJIIN LUKIEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6/ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENTAMINEN 25

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Selin Niina 17:30-19:55 puheenjohtaja Blomqvist Lea 17:30-19:55 jäsen Gullstén Usko 17:30-19:55 jäsen Haapajoki Tauno 17:30-19:55 jäsen Hämäläinen Ville 17:35-19:55 jäsen Kallio Kirsi 17:30-19:55 jäsen Lahtinen Hanna 17:30-19:55 jäsen Lahtinen Jarkko 17:30-19:55 jäsen Lehikoinen Hannele 17:30-19:55 jäsen Strömsholm Sari 17:30-19:55 jäsen Halme Riitta 17:30-19:55 varajäsen POISSA Liuha Tuukka varapuheenjohtaja MUU Kanarva Kari 17:30-19:55 khall edustaja Hannula Heidi 17:30-19:55 nuorisov. edustaja Helin Vesa 17:30-19:55 esittelijä Päivärinta Anne 17:30-19:55 pöytäkirjanpitäjä Haakana Leila 17:30-19:55 vammaistyön johtaja Marjamäki Tarja 17:30-19:55 ylilääkäri Porre-Mutkala Päivi 17:30-19:55 vs. vanhustyön johtaja Salminen Tuula 17:30-19:55 sosten suunnittelija Tommola Sari 17:30-19:55 hoitotyön johtaja Vesander Sisko 17:30-19:55 sosiaalityön johtaja ALLEKIRJOITUKSET Niina Selin Puheenjohtaja Anne Päivärinta Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Usko Gullstén Tauno Haapajoki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ sosiaali- ja terveystoimen hallintokerroksessa. Anne Päivärinta, hallintosihteeri

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SOSTE Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. SOSTE Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT SOSTE Pöytäkirjan tarkastaa kaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsentä kerrallaan. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Us ko Gullsténin ja Tauno Haapajoen. SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Usko Gullsténin ja Tauno Haapajoen.

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN NIMIKEMUUTOS 2171/ /2015 SOSTE Vastaava hammaslääkäri Jouko Keränen jää eläkkeelle ollen ke sä kuun lopun jälkeen vain lyhyehkön aikaa elo-syyskuussa enää työs sä. Suun terveydenhuollon johtamisen hoitamista on lä hi tu le vai suu des sa mietitty tehtävän seudullisena yhteistyönä Nokian ja/tai Pirk ka la-ve si lahden yhteistoiminta-alueen kanssa. Tämä siitä syystä, että myös Nokialla ja Pirkkala-Vesilahti yhteistoiminta-alueella on ollut yli ham mas lää kä rin virka täyttämättä pitkään. Vastaava hammaslääkäri ni mi ket tä ei enää uudemmissa vakansseissa tai rekrytoinneissa käytetä, ja siksi vastaavan hammaslääkärin nimike esitetään muutettavaksi yli ham mas lää kä rik si ennen kun virkaan rekrytoidaan työntekijä. Myös kun nal li ses sa lääkärien virkaehtosopimuksessa puhutaan palk ka hin noit te lus sa virkanimikkeestä ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa ole vat. Nimikemuutos ei sinällään aiheuta muutoksia palkkaukseen. Tarkoituksena on, että uusi ylihammaslääkäri rekrytoidaan Lempäälään ja hänen työpanostaan myydään % muille yhteistyöhön sovituille kunnil le. Ylihammaslääkärin tehtävänä on johtaa ja kehittää suun ter vey denhuol lon yksiköiden toimintaa yhtenäisiin työtapoihin. Tavoitteena on, että uusi ylihammaslääkäri aloittaa työssä tämän vuoden lokakuun tuntia viikossa työajalla. Jossain vaiheessa alkuvuodesta 2016 työ ai ka voidaan lisätä 30 tuntiin viikossa ja valmistella resurssin myyntiä toi seen/toi siin kuntiin. Vastaavan hammaslääkärin viralle on saatu täyttölupa (vs. kunnan joh ta ja Kari Auvisen päätös 91 /2015) ja täyt tö lu pa-ano muk seen on myös kirjattu, että nimikemuutosta esitetään elokuussa so si aa li- ja terveyslautakunnalle. Lisätiedot: ylilääkäri Tarja Marjamäki, puh , tarja.k.marjamaki(at)lempaala.fi SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää esittää kun nan hal li tuk selle, että se muuttaa vastaavan hammaslääkärin viran nimikkeen yli hammas lää kä rik si. Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana kokoukseen saapui Ville Hämä läi nen klo

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VASTAAVAN HAMMASHOITAJAN TOIMEN NIMIKEMUUTOS HAMMASHUOLLON OSASTONHOITAJAKSI 2029/ /2015 SOSTE Vastaava hammashoitaja toi mii hammashuollossa kahdeksan ham mas hoita jan ja neljän suuhy gienistin lähiesimiehenä. Hammaslääkäreiden esi mies on vastaava ham mas lää kä ri. Vastaavan hammashoitajan toimenkuvaan kuuluu henkilöstöhallinnon lisäk si hammas huollon hoitotyöstä vastaaminen, toiminnan suunnittelu ja talouden seu ranta. Vastaavan hammaslääkärin toimenkuva koostuu 20 % hallinnolli sesta työstä ja 80 % kliinisestä työstä. Tämä johtuu osin hammas lää kä rei den vaikeasta rekrytointitilanteesta. Edellä mainituista syis tä johtuen ham mas huol lon hallinnollinen työ on ollut pääosin vas taa van hammas hoitajan tehtävänä. Hammashuollon hoitotyön ke hit tä mi nen, toiminnan suun nit te lu ja henkilöstöhallinnolliset tehtävät vaativat yk si kös tä vastaa van osastonhoitajan. Nimikkeenmuutos on perusteltua myös hammaslääkäreiden rekrytoin nin vuoksi. Kehyskunnissa ei ole saatu täytettyä ylihammaslääkäreiden vir koja. Nimikkeenmuutosta puoltaa myös laaja toimenkuva, jota voi ver ra ta terveyskeskuksen muiden osastonhoitajien toimenkuvaan. Nimikkeenmuutos osastonhoitajaksi ei aiheuta tarvetta palkan muutoksel le. Kunnan hallintosäännön mukaan nimikemuutoksista päättää kun nan joh taja asianomaisen lautakunnan lausunnon pohjalta. Lisätiedot: hoitotyön johtaja Sari Tommola puh , sari.tommola(at)lempaala.fi SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää todeta lausuntonaan, et tä vastaavan hammashoitajan toimi on tarkoituksenmukaista muuttaa osaston hoi ta jan toimeksi. Täytäntöönpano: ote Kunnanjohtaja SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VASTAAVAN FYSIOTERAPEUTIN TOIMEN NIMIKEMUUTOS FYSIOTERAPIAN OSASTONHOITAJAKSI 2031/ /2015 SOSTE Vastaava fysioterapeutti vastaa fysioterapian yksiköstä terveyskeskuksessa. Henkilöstömäärällisesti yksikkö on pieni, vastaavan fy sio te ra peu tin lisäksi kolme fysioterapeuttia. Vastaavan fysioterapeutin työn ku vaan kuuluu kuitenkin taloudellisesti merkittäviä vastuualueita, kuten kun tou tustyö ryh män jäsenyys ja lääkinnälliseen kuntoutukseen käy tet tä vän määrärahan seuranta. Vastaava fysioterapeutti suunnittelee ja lin jaa kuntoutuksen toiminnan terveyskeskuksessa, mikä vaikuttaa laa jem mal ti muiden yksiköiden toimintaan, sekä kuntalaisten saamaan pal ve luun. Tulevaisuudessa fysioterapian merkitys tukipalveluna kasvaa entises tään ennalta ehkäisevän työn korostuessa.vastaava fysioterapeutti toi mii asiantuntijana seudullisissa yhteistyöhankkeissa, sekä vastaa asiantuntijana lääkinnällisistä apuvälineistä ja niiden turvallisuudesta. Edellä mai nit tu jen tehtävien lisäksi hän vastaa yksikkönsä henkilöstöhallinnos ta, talouden seurannasta ja kuuluu jäsenenä osastonhoitajien ryhmään. Vastaavan fysioterapeutin työnkuvan monipuolisuus ja vastuu ovat si säl löltään samanlaisia verrattaessa sitä muiden osastonhoitajien teh tä vän kuvaan. Vastaavaa erikoistunutta ammatillista erikoisosaamista ei ole saatavilla terveyskeskuksessa. Nimikkeenmuu tos osas ton hoi ta jak si ei aiheuta tarvetta palkan muutokselle. Kunnan hallintosäännön mukaan nimikemuutoksista päättää kun nan joh taja asianomaisen lautakunnan lausunnon pohjalta. Lisätiedot: hoitotyön johtaja Sari Tommola puh , sari.tommola(at)lempaala.fi SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää todeta lausuntonaan, et tä vastaavan fysioterapeutin toimi on tarkoituksenmukaista muuttaa osas tonhoi ta jan toimeksi. Täytäntöönpano: ote Kunnanjohtaja SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta PERHETUVAN TYÖNTEKIJÖIDEN NIMIKKEIDEN MUUTTAMINEN 2186/ /2015 SOSTE Perhetuvat siirtyivät hallinnollisesti Perhe- ja so si aa li pal ve lui den alaisuuteen. Perhetupien työntekijät Tiina Degerli, Ulla-Maija Koi vu la, Tiina Luodemaa ja Pia Syvänen ovat päivähoitajia. Sanna Karvinen, Mi ra Kuula ja Sari Nykopp-Ojala ovat päiväkodin opettajia. Työn te ki jöi den päivähoidon toimintaa vastaavat tehtävänimikkeet eivät vastaa ja ku vaa riittävästi Perhetupien työntekijöiden tehtäväkuvaa. Työntekijöiden, luottamusmiesten ja henkilöstöpäällikön sekä esi mies ten kanssa on keskusteltu ja neuvoteltu nimikemuutoksista vuoden 2014 lopulla sekä vuoden 2015 aikana. Perhetupien päivähoidosta tul lei den henkilöiden hinnoittelutunnus on ollut päivähoidon henkilöstön mu kai nen. Maaliskuussa 2015 on keskusteltu henkilöstöpäällikön ja luot ta mies ten ja esimiesten kesken hinnoittelutunnusten muuttamisesta so si aa li huol lon hinnoittelutunnuksiksi. Perhetupien työntekijöiden kanssa on käyty kehityskeskustelut, ja sa massa yhteydessä heidän tehtäväkuvaansa ja tehtävänimikettä on muu tet tu vastaamaan sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalihuollon am mat ti ni mik kei tä. Perhetuvalla työskentelevien päivähoitajien nimikkeet on tar koi tuk sen mukais ta muu ttaa perhetuvan työntekijöiksi ja perhetuvilla työs ken te le vien päi vä hoi don opettajien nimikkeet muuttaa perhetuvan vastaaviksi oh jaa jiksi alkaen. Nimikemuutoksista ei aiheudu ylimääräisiä palk ka kustan nuk sia. Lisätiedot: sosiaalityön johtaja Sisko Vesander puh , sisko.vesander(at)lempaala.fi SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA esittää lausuntonaan kun nan johta jal le, että 1) perhetuvalla työskentelevien päivähoitajien nimikkeet on tar koi tuksen mu kais ta muuttaa perhetuvan työntekijän nimikkeiksi al kaen 2) per he tu valla työskentelevien päivähoidon opet ta jien nimikkeet on tar koi tuk sen mu kais ta muuttaa perhetuvan vastaavan ohjaajan nimik keik si alkaen. Täytäntöönpano: ote Kunnanjohtaja SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TARJOUSKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN JA TILAPÄISEN TYÖVOIMAN OSTOPALVELUISTA 2135/ /2015 SOSTE Vammaispalvelulain 8 c :n mukaan henkilökohtaisella avulla tar koi te taan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja ko din ulkopuolella. Henkilökohtaista apua järjestetään päi vit täi sis sä toi mis sa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yh teis kun nal li ses sa osal lis tu mi sessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Lain mukaan henkilökohtainen apu on välttämätöntä niissä ta van omai seen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö itse tekisi, mutta ei niistä vamman sa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain it se selviä. Hen ki lö kohtai nen apu edellyttää, että henkilöllä on kykyä itse mää ri tel lä, mis sä tehtävissä ja toimissa apua tarvitaan. Vammaispalvelulain 8 d :n mukaan henkilökohtaisen avun jär jes tä mis tavois sa ja sitä järjestettäessä on otettava huomioon vaikeavammaisen henki lön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa mää ri tel ty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua kolmella tavalla: 1) korvaamalla vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avus tajan palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset työantajan mak set tavak si kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä koh tuul li set avustajasta aiheutuneet välttämättömät kulut 2) antamalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hank kimis ta varten sosiaalihuoltolain 29 a.ssä tarkoitetun palvelusetelin, jon ka arvo on kohtuullinen tai 3) hankkimalla vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita jul ki selta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta tai järjestämällä palvelun itse taik ka sopimuksin muun kunnan tai muiden kuntien kanssa. Lempäälän kunnassa henkilökohtaista apua järjestetään kolmella erilaisella tavalla: työnantaja-mallilla (kohta 1), ns. omana työnä ja os to pal velui na yksityiseltä palveluntuottajilta (kohta 3). Asiakasmäärä hen ki lö koh taisen avun piirissä on noin sata. Asiakkaat jakaantuvat noin kol mas osaan kutakin mallia kohti. Henkilökohtainen apu ostopalveluna on syytä kilpailuttaa. Myös esimerkiksi Pesäpuussa on joskus akuutteja tilanteita, jolloin ei saada hankittua sijaista palkkaamalla. Niin ikään vanhuspalveluissa tu lee ajoittain eteen vastaavia tilanteita. Tällöin joudutaan kyseinen työn te ki jä tarve paikkaamaan ostopalveluna. Myös nämä tarpeet kil pai lu te taan samalla tarjouspyynnöllä. Myös muita kehyskuntia voi tulla mukaan samaan kilpailutukseen. Tarjoukset pyydetään ajalle (+1 optiovuosi). Han kinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin (alv. 0 %).

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lisätiedot: vammaistyön johtaja Leila Haakana puh , leila.haakana(at)lempaala.fi Vammaistyön johtaja selvittää asiaa lautakunnalle. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää oikeuttaa viranhaltijat järjes tä mään tarjouskilpailun vammaispalvelulain mukaisen hen ki lö koh tai sen avun sekä vanhuspalvelujen tilapäisen työvoiman hankkimiseksi ajal le (+ 1 optiovuosi ajalle ). Täytäntöönpano: ote Leila Haakana Päivi Porre-Mutkala SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AUTETUN ASUMISYKSIKÖN PERUSTAMINEN KEHITYSVAMMAISILLE JA VAMMAISILLE HENKILÖILLE 2183/ /2015 SOSTE Lempäälässä on Pesäpuu-asumisyksikkö, joka tarjoaa vuokra-asumista 32 kehitysvammaiselle ja vammaiselle henkilölle. Pesäpuu valmistui vuon na Pesäpuussa asuu paljon nuoria asukkaita, joten asuntoja va pau tuu harvoin. Tarve uudelle asumisyksikölle on olemassa. Palvelujen piirissä oleville asiakkaille (ei muualle sijoitetuille) tai heidän omai sil le lähetettiin sähköinen kysely koskien asumisen ja työtoiminnan tar pei ta muutaman seuraavan vuoden aikana. Muualle sijoitetuilta ky sytään erikseen halua muuttaa Lempäälän tulevaan yksikköön, mikäli se sopii asiakkaalle. Kysely lähetettiin sellaisille asiakkaille, joille tulee muu taman vuoden sisällä ajankohtaiseksi muutto pois lap suu den ko dis ta. Kysely lähettiin 15 omaiselle, jotka antoivat sähköpostiosoitteensa ja il mai si vat halunsa osallistua kyselyyn. Vastauksia tuli yhteensä 13 kappaletta. Kysyttäessä, millaista asumista tar vi taan, vastaajista 2 ilmoitti tarvittavan tuettua asumista, vastaajista 5 ilmoit ti tarvittavan ohjattua asumista ja vastaajista 6 ilmoitti tarvittavan autet tua asumista. Kysyttäessä millaista asumismuotoa (kerrostalo, ri vi ta lo, asumismuodolla ei ole merkitystä tai joku muu) halutaan, vastasi 10 vastaajaa, ettei asumismuodolla ole merkitystä. Vastaajista 1 toivoi ri vi taloa ja 2 omakotitaloa. Vastaajista 2 toivoi asunnoksi yksiötä tai kak sio ta, vastaajista 4 toivoi asuntoryhmän asuntoa ja vastaajista 7 toi voi ryhmäkotia. Kaikki vastaajat toivoivat uuden yksikön sijaitsevan Lem pääläs sä. Kyselyn perusteella eniten tarvetta olisi autetun asumisen (sisältää yö valvon nan) yksikölle. Kyselyn perusteella toiveena olisi mahdollisimman ryhmä ko ti mai nen asumisyksikkö. Tarkoituksena olisi perustaa autetun asu misen yksikkö. Samassa yksikössä voisi olla myös ohjattua ja/tai tuet tua asumista. Kunnan omistuksessa on ns. vanhan pesulan tontti Lem pää län keskustan tuntumassa. Muita tontteja ei ole tällä hetkellä tie dos sa, johon voisi tämäntyyppistä asumisyksikköä rakentaa. Vammaisneuvosto käsitteli kokouksessaan alustavasti han kesuun ni tel maa. Vammaisneuvosto antaa lausunnon hankkeesta. Sirk ka vuoren hallitus käsitteli hankesuunnitelmaa ko kouk ses saan. Alustavan suunnitelman mukaan Sirkkavuori vastaisi kiinteistöstä ja Lempäälän kunta tuottaisi kiinteistöön tarvittavat palvelut. Alustavan suunni tel man mukaan henkilökuntaa tarvitaan noin 6-7 henkilöä. Ra hoi tus ta haetaan syksyn haussa Asumisen rahoitus- ja ke hit tä mis kes kuk ses ta (Ara). Uusi yksikkö olisi valmis alkuvuonna Kaavoitusarkkitehti Maija Villasen luonnos on oheismateriaalina. Lisätiedot: vammaistyön johtaja Leila Haakana puh , leila.haakana(at)lempaala.fi.

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää merkitä hankkeen tie doksi ja oikeuttaa viranhaltijat valmistelemaan hanketta. Täytäntöönpano: ote Sirkkavuori Oy/Johanna Heikkilä Tekninen toimi SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

13 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ODOTUSAJAT IÄKKÄÄN HENKILÖN HAKEMIIN SOSIAALIPALVELUIHIN 1-6/ / /2015 SOSTE Vanhuspalvelulain 26 mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkääl lä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saa mi seen. Valviran ohjeen mukaan kuntien tulee huolehtia, että niiden tie to jär jes telmät mahdollistavat odotusaikojen julkaisemisen luotettavalla ta val la. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulu nut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosi asiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaikoja seurataan pal velukohtaisesti. Odotusajat tulee julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen. Se niori neu vos to ja sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelevät odotusaikoja puo livuo sit tain kokouksissaan. Odotusaikojen seuranta tapahtuu vielä kä si kirjan pi dol la, koska tietojärjestelmistä ei vielä saada suoraan ko. tie to ja. Lempäälässä vain osaan vanhuspalveluista on käytössä kirjalliset ha kemuk set. SAP (selvitä, arvioi, palveluohjaa) toi minnan ke hit tä mi sen ja kirjallisten hakemusten käyttöön oton jälkeen odotusaikojen seu ran taa helpottuu. Seuraavan kerran odotusajat jul kaistaan tam mi kuus sa. Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut: - odotusaika suullisesta hakemuksesta kotihoidon palveluiden toteutumiseen on ollut keskimäärin yksi arkipäivä - kiireellinen kotihoito on aloitettu samana päivänä, kun hakemus/pyyntö on vastaanotettu - kotihoitoon on olemassa kriteerit, ei kirjallisia hakemuksia - siivouspalvelusetelin voi saada kirjallisen hakemuksen perusteella, kri tee rit olemassa Omaishoidon tuki: - omaishoidon tuen odotusaika hakemuksesta palvelun saamiseen on ollut keskimäärin kolme kuukautta - myönnetyt palvelut ovat toteutuneet päätöksenteon jälkeen kuukauden sisällä - omaishoidon tuen hakemuksia on käsitelty kerran kuukaudessa SAP -kokouksissa ja palvelupäätökset on tehty kuukauden alusta al kaen - omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että tukeen varattuja määrärahoja on vapaana hakemushetkellä - palveluun on olemassa kriteerit ja kirjallinen hakemuslomake Päiväkeskustoiminta: - odotusaika vanhusten päivätoimintaan on ollut 1-2 viikkoa - kirjallisia hakemuksia ei ole käytössä - toimintaa järjestetään Himminkodossa ja Toimelatalossa

14 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lyhytaikaishoito: - odotusaika suullisesta hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ol lut 1-4 viikkoa - palvelua annetaan Himminkodolla (noin 20 paikkaa) - palveluun on olemassa kriteerit, mutta ei kirjallista hakemusta Tavallinen, ei ympärivuorokautinen palveluasuminen: - odotusaika suullisesta hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ol lut muutamasta päivästä kolmeen kuukauteen - kirjallisia hakemuksia ei ole käytössä - palvelua annetaan Wellamokodissa Himmin naapuri talossa (5 asun toa) ja Ehtookodolla (45 paikkaa) Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen tai vanhainkotihoito: - odotusaika on ollut muutamasta päivästä kahteen kuukauteen riippuen asiakkaan kokonaistilanteesta ja toiveista hoitopaikan sijainnin suhteen - kirjallisia hakemuksia ei ole käytössä - palvelua annetaan Himminkodolla (56 paikkaa), Ehtookodolla (18 paik kaa), Toimelakodissa (6-8 paikkaa) ja yksityisissä hoitokodeissa (v määräraha 21 paikkaan) - odotusaikana asiakkaat ovat joko säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä tai odottavat pysyvää hoitopaikkaa jossakin kunnan hoi to yk si kös sä sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin Vanhuspalvelulain 18 mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään hen kilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kir jallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt pal ve lut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huo len pitoon vaarannu. muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtä vä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suulli nen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hä nelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aihee tonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätök sestä. Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan eri asiaa kuin odotusajalla. Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty pal velu kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Odotusaika taas on se keskimääräinen aika, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jät tä mi ses tä siihen, milloin asiakas on tosiasiallisesti saanut hakemansa pal ve lut. Lisätiedot: vs. vanhustyön johtaja Päivi Porre-Mutkala puh , paivi.porre-mutkala(at)lempaala.fi SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee tiedoksi odotusajat iäkkään henkilön saamiin sosiaalipalveluihin. SOSTE

15 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

16 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSIA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJIIN LUKIEN 1815/02.00/2015 SOSTE Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan ni men nyt laskujen hyväksyjät sosiaali- ja terveystoimessa v Vanhuspalvelujen henkilöstömuutosten vuoksi laskujen hyväksyjiin on tehtä vä muutoksia (esitetyt muutokset lihavoituna ehdotuksessa). Ostolaskut tarkastetaan ja hyväksytään sähköisen las ku jen kä sit te ly oh jelman avulla. Laskulla tulee olla kaksi käsittelijää, tarkastaja ja hy väk sy jä. Laskun hyväksyjä vastaa laskun ja sen tiliöinnin oikeellisuudesta ja siitä, että menon suorittamiseen on olemassa talousarviossa mää rä ra ha. Tarkastaja vastaa siitä, että tavara tai palvelu on saatu. Käy tän nös sä tarkastaja tekee tiliöintimerkinnän, mutta sen oikeellisuudesta vas taa kuitenkin hyväksyjä. Laskun tarkastajana voi toimia tilanteen mu kaan kuka tahansa henkilö, joka tietää, että laskutettu tavara tai pal ve lu on saatu. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA nimeää lukien van huspal ve lu jen laskujen hyväksyjiksi seuraavat henkilöt: 1. Käyttötalouden osalta Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen 2300 Vanhustyön yhteiset palve lut Päivi Porre-Mutkala Marika Salmela Sari Läh de kor pi-mä kinen Päivi Leponiemi 2305 Kotihoitoyksikkö Päivi Porre-Mutkala Pauliina Alén Marika Salmela Jenni Karne Annikki Lepola 2306 Ennaltaehkäisevän työn yk sik kö Annikki Lepola Päivi Porre-Mutkala Jenni Karne Marika Salmela 2307 Omaishoidon tuki Päivi Porre-Mutkala Riitta Aavajoki Jenni Karne Marika Salmela Sari Läh de kor pi-mä kinen 2311 Ehtookoto Vesa Helin Anne Päivärinta 2312 Muu vanhusten pal ve luasu mi nen Päivi Porre-Mutkala 2321 Muistityön yksikkö Sari Läh de kor pi-mäki nen 2322 Geriatrisen työn yksikkö Jenni Karne Päivi Leponiemi Marika Salmela Sari Läh de kor pi-mä kinen Päivi Leponiemi Jenni Karne Päivi Porre-Mutkala Päivi Leponiemi Jenni Karne Päivi Porre-Mutkala Sari Lähdekorpi- Mäkinen

17 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotainvalidien palvelut Päivi Porre-Mutkala Riitta Aavajoki Annikki Lepola Marika Salmela Sari Läh de kor pi-mä kinen Päivi Leponiemi Jenni Karne 2332 Rintamaveteraanien kun tou tus 2334 Rintamaveteraanien palve lut Päivi Porre-Mutkala Päivi Porre-Mutkala Riitta Aavajoki Annikki Lepola Marika Salmela Sari Läh de kor pi-mä kinen Päivi Leponiemi Jenni Karne Riitta Aavajoki Annikki Lepola Marika Salmela Sari Läh de kor pi-mä kinen Päivi Leponiemi Jenni Karne Täytäntöönpano: ote taloushallinto ao. henkilöt SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

18 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-6/ / /2015 SOSTE Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueita ovat sosiaali- ja terveystoimen hal lin to, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä vam mais pal ve lut. Tehtäväalueet jakautuvat vastuualueisiin. Käyt tö ta louden toimintakatteiden toteutumien tulisi talousarvion mukaisesti olla ke säkuun lopussa 50,0 %. Tehtävä- ja vastuualueiden toi min ta kat tei den toteutumat ajalla ovat seuraavat: Muutettu ta Toteutuma Tot% Sos.- ja terv.toimen hallinto ,9 Sos.- ja terv.toimen hallinto ,9 Terveyspalvelut ,7 Terveysasemapalvelut ,0 Hoitotyö ,5 Erikoissairaanhoito ,9 Vanhuspalvelut ,9 Vanhustyön yht. palvelut ,2 Avopalvelut ,5 Palveluasuminen ,9 Laitospalvelut ,5 Veteraanien ja sotain. palv ,5 Perhe- ja sosiaalipalvelut ,5 Perhetyö ja terapia ,9 Lastensuojelu ,1 Päihdehuolto ,4 Toimeentuloturva ,9 Vammaispalvelut ,4 Vammaisten henk.koht. palv ,6 Kehitysvammaisten palvelut ,0 Sairaanhoitopiiriltä ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut laskutetaan ennak koon tasalaskuna, joten erikoissairaanhoidon toteutumaprosentti ei kokonaisuutena kuvaa todellisia menoja. Sairaanhoitopiirin pal ve lu ti lauksen toteutumista kuvaavat luvut esitellään lautakunnan ko kouk ses sa. Perusterveydenhuollon palvelujen osalta näyttää siltä, että käyt tö ta lou den määrärahat riittävät. Erikoissairaanhoidon osalta ennakointi on vai keaa. Erikoissairaanhoidon tilauksen toteutumisesta on jo käytössä hei nä kuunkin tiedot. Niiden perusteella sairaanhoitopiiriltä ostetun eri kois sai raan hoidon käyttö on ollut tilauksen mukaista. Yksityisiltä pal ve lun tuot ta jil ta hankittavaan erikoissairaanhoitoon varattu määräraha näyt täi si kesäkuun tietojen valossa olevan riittämätön. Ennusteen mukaan to teu tu ma tulee vuoden lopussa olemaan vähintään suurempi kuin määrärahavaraus.

19 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toimeentulotukeen ja työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatut mää rä ra hat eivät tule riittämään. Ennusteen mukaan toteutuma tulee vuoden lo pus sa olemaan vähintään suurempi kuin määrärahavaraus. Las tensuo je lun osalta näyttää siltä, että varatusta määrärahasta jää käyt tä mät tä n Vammaispalvelun käyttötalous näyttää kesäkuun toteutumaraportin mukaan toteutuvan arvioidun mukaisesti, mutta raporttiin ei ole kirjautunut kaik ki 1-6/2015 ostetut palvelut. Laskelmien mukaan palveluasumisen menot tulevat olemaan vähintään arvioitua suuremmat. Niin ikään omaishoidon tukeen varattu määräraha on palvelutarpeeseen näh den riittämätön. Sairaanhoitopiiriltä ostettavat kehitysvammahuollon pal ve lut laskutetaan en nak koon tasalaskuna, eikä toteutumaprosentti ko ko nai suute na kuvaa todellisia menoja. Sairaanhoitopiirin oman seu ran ta ra por toin nin perusteella kehitysvammahuollon laitoshoitoon varattu mää rä ra ha ei tule riittämään. Ennusteen mukaan toteutuma tulee vuo den lopussa olemaan vähintään suurempi kuin mää rä ra ha va raus. Koko sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toimintakate ajalla on 52,4 %. Käyttötalouden toteutuma on oheismateriaalina. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää merkitä talousarvion toteu tu mi sen 1-6/2015 tiedoksi. SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

20 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU / /2015 SOSTE Liitteenä on sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus 1-6/2015. Oheismateriaalina on tehtäväalueiden käyttötalouden toteutumaraportti 1-6/2015. Yleistä Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus 1-6/2015 on valmistunut. Katsauk ses sa tarkastellaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teutu mis ta tehtäväalueittain. Käyttötalouden toteutumia tehtäväalueilla on seurattu säännöllisesti eri toimintayksiköissä ja kuukausittain myös so si aali- ja terveyslautakunnassa. Esimiesten ja henkilöstön yhteistyöllä on pyritty löytämään tapoja lisätä tuottavuutta kustannuksia kas vat ta mat ta. Käyttötalouden toteutumat ovat tammi-kesäkuun tietojen valossa ke säkuus sa kaikilla tehtäväalueilla jonkin verran suuremmat kuin niiden tu li si olla ao. ajankohtana. Ennusteen mukaan erikoissairaanhoitoon, toi meentu lo tur vaan ja vammaispalveluihin varattu määräraha vuodelle 2015 ei tule riittämään. Toimialan käyttötalouden määrärahoista ja me no jen vähentämiseen liittyvistä toimenpiteistä on syytä keskustella lau ta kun nan kokouksessa. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäväalueelle varattu määräraha vuo del le 2015 on Summa sisältää eräiden hallinnon hen ki löiden henkilöstökulut sekä yhteisöavustukset. Sosiaali- ja ter veys toi men hallinnon tehtäväalueelle va ra tut määrärahat tulevat riittämään tam mi-kesä kuun tilanteen pe rus teel la. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2015 on Summa sisältää terveysasemapalvelujen, hoitotyön ja eri koissai raan hoi don nettomenot. Perusterveydenhuollon osalta näyttää siltä, että toimintaan varattu mää rära ha tulee kokonaisuutena riittämään. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä hankit ta van erikoissairaanhoidon tilauksen toteutuma on kesäkuun lo pus sa jo 51,4 %. Tilaus on siten ylittynyt kesäkuun lopussa Toi saal ta heinäkuun toteutumaraportin mukaan erikoissairaanhoidon to teu tu ma vastaa tilausta. Kalliin hoidon tasauksen vaikutusta on tässä vai hees sa vaikea tarkkaan ennakoida. Yksityisiltä palveluntuottajilta han kit ta vaan erikoissairaanhoitoon varattu määräraha näyttäisi ke sä kuun tietojen valossa olevan riittämätön. Ennusteen mukaan toteutuma tu lee vuoden lopussa olemaan vähintään suurempi kuin mää rä ra ha va raus. Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2015 on 8

21 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Summa sisältää vanhuspalvelujen yhteisten palvelujen, avo palve lu jen, palveluasumisen, laitoshoidon sekä veteraanien ja so tain va li dien kuntoutuksen nettomenot. Henkilöstökulujen toteutuma on kesäkuun lopussa jo 55,8 %. Sijaisten palk koi hin ja erilliskorvauksiin varattu määräraha on osoittautumassa riit tämät tö mäk si. Tällä hetkellä näyttää kokonaisuutena siltä, että van hus pal veluis sa ei ole merkittävää määrärahojen ylitysuhkaa. Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2015 on Summa sisältää perhetyön ja terapian, las ten suo jelun, päihdehuollon sekä toimeentuloturvan nettomenot. Talousarvioin määräraha tulee ylittymään lastensuojelun avohuollon pal velui den ostoissa n , mikäli lastensuojelun avohuollon pal ve lu ja joudutaan loppuvuodestakin ostamaan asiakasperheille, jotka tar vit se vat erittäin tiivistä perhetyön tukea. Lastensuojelun laitoshuollon osalta näyttää siltä, että varatusta mää rä rahas ta jää käyttämättä n , mikäli loppuvuodesta ei jouduta te kemään uusia huostaanottoja laitossijoitukseen. Toimeentulotuen toteumaprosentti oli kesäkuun lopussa 59,6 %. Mää rä raha ylittyy arviolta Valtionosuuden nousu kattaa yli tyk ses tä n. 50 %. Määrärahan ylitystä selittää muun muassa ruokakuntien mää rän kasvu. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha tu lee ennusteen mukaan ylittymään vähintään n Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueelle varattu määräraha vuodelle 2015 on Summa sisältää vammaisten henkilökohtaisten pal ve lu jen sekä kehitysvammaisten palvelujen nettomenot. Vammaispalveluiden toteumaprosentti on koko tehtäväalueen osalta ke säkuun lopussa 49,0 %. Kesäkuun toteutumaraportille ei ole kui ten kaan kirjautunut kaikkia 1-6/2015 ajanjaksolle kohdistuneita menoja. Palveluasumisen ja omaishoidon tuen osalta määrärahat ovat riit tä mät tömät. Palveluasumiseen varattu määräraha ylittyy vähintään ja omaishoidon tuen palkkioihin varattu määräraha n Myös kehitysvammahuollon laitoshoidon palvelujen ostoon varattu mää rära ha on riittämätön, vaikka asiakkaita on sijoitettu avohuollon yk si köi hin. Ennusteen mukaan määräraha ylittyy n Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1) merkitsee tiedoksi sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsauksen se kä käy yleiskeskustelun käyttötalouden menojen vähentämiseen liit ty vis tä teemoista

22 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ) toteaa, että tehtäväalueiden mahdollisia muutostalousarvioesityksiä kä si tel lään lautakunnan kokouksessa syyskuussa. Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti. Liitteet SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015

23 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOSTE Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään viranhaltijapäätökset ajalta Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu sosiaali- ja terveyslautakunnan jäse nil le esityslistan oheismateriaalina. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee vi ran hal ti ja pää tök set tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen. SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

24 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTE a) Lempäälän kunta, Seniorineuvosto pöytäkirja b) Suomen Kuntaliitto Yleiskirje 9/2015 Uusi sosiaalihuoltolaki sekä lastensuojelulain ja muiden lakien muutokset c) Sosiaali- ja terveysministeriö Kuntainfo 7/2015 Tasa-arvolaki uudistunut d) Aluehallintovirasto Kirje Ilmoitus palvelujen tuottajan toiminnan muutoksesta Palvelujen tuottaja: Parempi Mieli Oy, Pirkkala e) Valvira Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos ke va luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Suomen Terveystalo Oy, Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista kos ke va luvan muuttaminen Palvelujen tuottaja: Stoppi Finland Oy, Helsinki ja aloitusilmoitus Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Palvelujen tuottaja: Amorinranta Oy, Korkeakoski SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA merkitsee ilmoitusasiat tie dokseen. SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

25 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENTAMINEN SOSTE Sosiaali- ja terveystoimen hankintoihin on valtuuston hyväksymässä talous ar vios sa vuodelle 2015 yhteensä :n määrärahavaraus, jo ka jakautuu seuraavasti: - hammashoitoyksikkö (4 kpl), miniautoklaavi ja kompressori hammas huol toon sekä lisälaitteita Himminkodon sisäilman vii len tä miseen Himminkodon hoitajakutsujärjestelmä hankinnat Hankintoihin varattu on kohdistamaton määräraha ja tar koi tet tu käytettäväksi laite- tai kalustohankintoihin, joiden tarve ei ole ollut en na kolta tiedossa. Himminkodon hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä -laitteista ja nii den asennukseen liittyvistä sähkötöistä järjestettiin tarjouskilpailu ke vääl lä Edullisimpien tarjousten mukaan laskettuna em. jär jes tel mien hankinnan ja asennuksen kustannukset ovat yhteensä Kos ka hankkeeseen on varattu vain :n määräraha, tarvittava li sä ra hoi tus on järjestettävä muulla tavalla. Yleisiin hankintoihin varatulla :n määrärahalla ei ole toistaiseksi han kit tu mitään, eikä tällä hetkellä ole tiedossa akuutteja han kin ta koh tei ta. Koska kohdistamatonta määrärahaa on käyttämättä, siitä voidaan osoit taa lisärahoitus Himminkodon hoitajakutsu- ja hen ki lö tur va jär jes tel män hankintaan. Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh , vesa.helin(at)lempaala.fi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää, että sosiaali- ja ter veystoi men hankintoihin varatusta kohdistamattomasta määrärahasta osoi tetaan Himminkodon hoitajakutsu- ja hen ki lö tur va jär jes tel män hankintaan. Täytäntöönpano: ote taloushallinto SOSTE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi ehdotuksen yk si mie lises ti.

26 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ LEMPÄÄLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) Pykälät 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 79, 84 HallintolainkäyttölainL 5 2 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Lempäälän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta Himminpolku 6, 2. krs, Lempäälä puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Pykälät 79, 84 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lasketa määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

27 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna puh , fax , sähköposti: Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika osoite ja postiosoite: päivää Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Puh , faksi , sähköposti: Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle sää detään laissa tuomio-is tuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus-/ hankintaoikaisuohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaa

28 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ HANKINTAOIKAISUOHJEET Valitusviranomainen Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua: Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kulues sa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä rat kaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheis asia kirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jol loin päätök sen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanotta jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämis päivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyh teyksien toimimattomuu desta tai vastaavasta muusta seikasta, jon ka johdosta säh köinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajal le, vas taanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitse mäntenä päi vänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana ai kana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia kos kee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustu vaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoi tuksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos han kintayk sikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 kohdan no jalla noudattamat ta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemises tä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapää töksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olen naisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen kat sotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen si sältävä sähköi nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait teessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliiken neyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteel lista tiedoksiantotapaa, tiedok sianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

29 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta vali tuskirjel mässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puheval taa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laa tija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Lisäksi on ilmoitetta va postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koske vat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali tusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskir jelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitus ajan vii meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti päivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivä nä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asi aan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mu kaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti il moitet tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltä väksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankin taa koskeva valitus toi mitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mai nittuun toimitusosoitteeseen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Hakija/asianosainen Joensuun kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie 5 80100 Joensuu 74/08.01.00/2013 Asia Päätöksen perustelut Joukkoliikenteen kesäaikataulujen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot