O P I N T O - O P A S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O P I N T O - O P A S 2 0 1 5-17"

Transkriptio

1 ARKKI TEH TUU RI N TI EDEKUNTA O P I N T O - O P A S AR K K I T E H T U U R I N T I E D E K U N T A Al e k s a n t e r i n k a t u 6 P u h P L O U L U N Y L I O P I S T O w w w. o u l u. f i / a r k k i t e h t u u r i

2 LK 1. Arkkitehtuurin tiedekunta Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 6 / Rantakatu 2, puh Fax: (kanslia). Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Postiosoite: Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta, PL 4100, Oulun yliopisto Tiedekunnan johto, opetus ja tutkimus Tiedekunnan hallintoa hoitavat yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntahallitus, dekaani, koulutusdekaani sekä tiedekunnan johtoryhmä (tutkimuksen johtoryhmä). Tiedekunnan johtoryhmä ohjaa strategisen toimenpideohjelman toteuttamista. Toimenpideohjelman tutkimusasioita ohjaa tutkimuksen johtoryhmä ja koulutusasioita koulutustoimikunta. Tiedekunnan tehtävänä on antaa arkkitehtuuriin kuuluvien aineiden opetusta, seurata alansa tiedon ja tieteen sekä kansallista että kansainvälistä kehitystä ja edistää oman alansa tutkimustoimintaa. Tiedekunnan vuotuinen sisäänotto on 40 opiskelijaa. Lisäksi maisterivaiheeseen ja kansainväliseen maisteriohjelmaan (Architectural Design) voidaan vuosittain ottaa yhteensä 10 opiskelijaa. Syyslukukaudella 2014 tiedekunnassa oli kirjoilla n. 300 opiskelijaa. Kanslia Arkkitehtuurin tiedekunnan kanslia on avoinna opiskelija-asiointia varten päivittäin virka-aikana. Opintoihin liittyvät ohjeet, asiakirjat ja lomakkeet löytyvät tiedekunnan www-sivuilta. Tarvittaessa ne voi tilata myös kansliasta. Kirjasto Arkkitehtuurin tiedekunnan kirjasto on osa Oulun yliopiston kirjastoa, ja tarjoaa kirjaston normaalien palveluiden lisäksi työtilaa opiskelijoille. Opiskelijoiden itse suunnittelema Media Lounge avattiin maaliskuussa Media Lounge on arkkitehtuurin opiskelijoiden ja henkilökunnan jatkuvassa käytössä 24/7. Kirjasto hankkii osaston opetusalojen keskeistä kirjallisuutta ensisijaisesti henkilökunnan ja opiskelijoiden tarpeisiin. Tiedekunnan kirjastossa on oma kurssikirjakokoelma. Kirjojen laina-aika on 28 vrk, kausijulkaisujen ja kurssikirjojen 14 vrk. Elektroniset lehdet, e-kirjat ja viitetietokannat ovat käytettävissä Nelli-tiedonhakuportaalin kautta, myös etäkäyttönä. Ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat pienryhmissä kirjaston palveluihin, tietokantoihin, lainaussääntöihin ja kirjaston tiloihin. Kandidaatin tutkintoon kuuluu lisäksi tieteenalakohtaista tiedonhankinnan opetusta. Näyttelyt Arkkitehtuurin tiedekunnan päärakennuksessa Apajalla on näyttelytila, jossa järjestetään mm. tiedekunnan toimintaa esitteleviä näyttelyjä, kilpailutöiden näyttelyjä ja ulkopuolisten tahojen järjestämiä arkkitehtuuriin läheisesti liittyviä näyttelyjä. Tietokoneluokat Arkkitehtuurin tiedekunnan opiskelijoiden käytössä on kaksi mikroluokkaa, joissa on asennettuna opetuskäyttöön tarkoitetut CADohjelmistot sekä toimistosovellukset. Tilat ovat opiskelijoiden käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tiedekunnalla on laitteet harjoitustöiden 2D -ja 3D- tulostamiseen. Työpajat Tiedekunnan päärakennuksessa Apajalla sijaitsevat puu- ja metallipajat, joissa opiskelijat voivat 1

3 rakentaa harjoitustyömalleja. Pajat ovat avoinna virka-aikana. Valokuvauslaboratorio Apajan tiloissa on av-tila studio- ja jäljennöskuvaukseen sekä pimiö valokuvien valmistukseen. Tiloja käytetään tiedekunnan valokuvaus- ja opetustoimintaan Henkilökunta Dekaani: NN Koulutusdekaani: NN Koulutuspäällikkö: KASKELA Kari, puh Hallintopäällikkö: MAAMÄKI Jukka, puh Professorit: HENTILÄ Helka-Liisa, arkkit., TkT, puh yhdyskuntasuunnittelu ( koulutusrehtorina) KJISIK Hennu, arkkit., TkT,, puh , yhdyskuntasuunnittelu PIHLAJANIEMI Janne, arkkit., TkT, puh , arkkitehtuuri (rakennusoppi) MAHLAMÄKI Rainer, arkkit., puh , nykyarkkitehtuuri, SANAKSENAHO Matti, arkkit., puh , nykyarkkitehtuuri YLIMAULA Anna-Maija, arkkit., TkT, puh , arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu Yliopistonlehtorit, tutkijatohtorit, yliopisto-opettajat ja tuntiopettajat: Yliopistonlehtoreiden, tutkijatohtoreiden, yliopisto-opettajien ja tuntiopettajien yhteystiedot löytyvät arkkitehtuurin tiedekunnan www-sivuilta. Kanslia: LEIVISKÄ Sirpa, osastosihteeri, hallinto- ja opintoasiat, puh Opintoasiat ja kansainväliset asiat: KUORELAHTI Leena, arkkit., suunnittelija, koulutusohjelman suunnittelu, opintoasiat ja kansainväliset asiat, IMP- maisteriohjelman koordinaattori, puh Työpajat: VÄINÄMÖ Paavo, pajamestari, puh Virastomestari: SIURUAINEN Markku, virastomestari, puh Arkkitehtuurin koulutusohjelma Ammatillinen tehtäväalue Arkkitehdin ammatillinen tehtäväkenttä on laajaalainen taiteellista, teknistoiminnallista ja tieteellistä korkeakouluopetusta edellyttävä vastuullisten asiantuntijatehtävien kokonaisuus. Arkkitehdin ammatin keskeisin tehtäväalue on perinteisesti ollut rakennusten suunnittelu. Laajentunut arkkitehdin tehtäväkenttä sisältää uudisrakennusten suunnittelun lisäksi yhä enemmän kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua sekä rakennuskannan täydennys- ja korjaussuunnittelua. Tavoitteena on ympäristön suunnittelu toiminnallisesti, teknisesti, taiteellisesti ja ekologisesti tasapainoiseksi kokonaisuudeksi paikalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen. Arkkitehdin ammattikuvaa luonnehtivia työtehtäviä ovat seuraavat: 2

4 rakennetun ympäristön suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät: rakennussuunnittelu (uudisrakennukset, muotoilu ja korjausrakentaminen) ja maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelu sekä rakennussuojeluun ja kulttuurimaiseman suojeluun liittyvät suunnittelutehtävät suunnittelun johto-, hankesuunnittelu- tutkimus-, valvonta- ja toteuttamistehtävät maankäytön suunnittelun ja rakennushankkeiden piirissä pääsuunnittelijan tehtävät julkiseen hallintoon liittyvät asiantuntija- ja suunnittelutehtävät arkkitehtuurin alaan liittyvät opetus- ja tutkimustehtävät Tutkinnon rakenne ja koulutusohjelman tavoitteet Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa (300 op) opintojen kesto on mitoitettu 5:n kalenterivuoden mittaiseksi. Tutkinto on jaettu kahteen osaan, 3:n vuoden tekniikan kandidaatin tutkintoon (180 op) ja 2:n vuoden arkkitehdin tutkintoon (120 op). Arkkitehdin tutkinto sisältää diplomityön (30 op) lisäksi 30 op syventäviä opintoja (S). Arkkitehdin tutkinnon sisältö ja koulutusohjelman tavoitteet pohjautuvat EU:n ammattipätevyysdirektiivissä (2005/36/EY) säädettyihin arkkitehtikoulutukselle asetettuihin vaatimuksiin (artikla 46). Oulun yliopistossa suoritettava, arkkitehdin ammattitutkintoon johtava kaksivaiheinen koulutusohjelma on viimeksi notifioitu EU:n komissiossa vuonna Tiedekunnan tarkennettu opetusohjelma ja opinto-jaksojen sijoittuminen eri lukuvuosille saattaa vuosittain vaihdella Opetuksen painopistealueet ja tavoitteet Arkkitehtuurin tiedekunta on maailman pohjoisin yliopistotasoinen arkkitehtikoulu, joka edistää erityisesti Pohjois-Suomen arkkitehtuurikulttuuria ja osaamispääoman kehittymistä sekä on osa kansallista rakennusalan innovaatioketjua. Opetuksen ja tutkimuksen erityiskohteena on muuttuva pohjoinen rakennettu ympäristö. Opetus ja tutkimus kohdentuvat sen muutoksen hallintaan ja suunnitteluun, ominaispiirteisiin ja identiteettiin sekä kehitysmahdollisuuksiin. Tiedekunnan erityistehtävänä on kehittää pohjoisen elinpiirin ympäristöllisistä ja kulttuurisista edellytyksistä nousevaa kestävää arkkitehtuuria. Opetusta toteuttavia aineryhmiä ovat arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu, nykyaikainen arkkitehtuuri ja rakennussuunnittelu sekä yhdyskuntasuunnittelu Kestävän kehityksen näkökulma arkkitehtuurin opinnoissa Kestävän kehityksen periaatteita ja suunnitteluajattelua on arkkitehtuurin koulutusohjelmassa integroituna useisiin opintojaksoihin. Kestävän kehityksen näkökulma ja arkkitehdin ympäristövastuu on sisällytetty opetuksen tavoitteisiin eri aineryhmien tuottamissa opintojaksoissa. Näitä koulutusohjelman erityiskysymyksiä ovat mm. elinkaarisuunnittelu, rakennusten energia-kysymykset, passiivi- ja matalaenergiarakennusten suunnittelu, kestävät materiaalit, vanhan rakennuskannan energiatehokas korjaaminen kulttuuriarvoja vaarantamatta ja kestävän kehityksen kaupunkisuunnittelu. Opetuksessa huomioidaan erityisesti pohjoiset olosuhteet sekä pyritään monipuoliseen yhteistyöhön alueen toimijoiden ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa Kandidaatin tutkinto Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot ja osaamistavoitteet Arkkitehtuurin koulutusohjelmassa tekniikan kandidaatin tutkinnossa opetus painottuu arkkitehtuurin perusteiden ja arkkitehtonisen muodonannon hallintaan. Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää kaikille pakollisia perus- ja aineopintoja, opintosuunnille valmistavia opintoja, kieliopintoja sekä valinnaisia opintoja. Kaikkiin 3

5 opintojaksoihin sisältyy harjoitustyö ja /tai tentti. Kandidaatintutkinnon päättää henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatintyö, ja siihen liittyvä seminaari. Kandidaatintyö tehdään tiedekunnan opettajien ohjauksessa ja se perustuu yhteen kolmannen opiskeluvuoden pakollisista suunnitteluharjoitustöistä. Kandidaatintyö esitellään yhteisessä seminaarissa kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Osaamistavoitteet: Suoritettuaan tekniikan kandidaatin tutkinnon arkkitehtuurin koulutusohjelmassa opiskelija hallitsee arkkitehtuurin ja suunnittelun perusteet ja kykenee itsenäiseen luovaan työskentelyyn osaa soveltaa visuaalisen ilmaisun eri mahdollisuuksia osana itsenäistä luovaa työtä osaa käyttää ja soveltaa luovasti yleisimpiä arkkitehtuurin alan työskentelymetodeja ja -välineitä osaa ratkaista suunnitteluongelmia ja havainnollistaa ratkaisuja eri mittakaavatasoilla osaa arvioida kriittisesti tietolähteitä ja hankkimaansa tietoa osaa hyödyntää hankkimaansa tietoa ja soveltaa oppimiansa taitoja käytännössä arkkitehtuurin alan avustavissa työtehtävissä tuntee arkkitehtuurin, taiteen ja kaupunkisuunnittelun kehitysvaiheet ja pystyy seuraamaan arkkitehtuurin alan uusinta kehitystä ja sen yhteiskunnallista merkitystä osaa huomioida käyttäjien tarpeita ja ilmaston asettamia reunaehtoja suunnittelussa kykenee hahmottamaan ihmisen ja rakennetun ympäristön välisen vuorovaikutussuhteen suunnittelutyössään osaa suunnittelutyössä ottaa huomioon kestävän kehityksen näkökulmat tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusteet osaa ilmaista itseään kielellisesti ja kirjallisesti sekä viestiä ja välittää tietoa visuaalisesti osaa viestiä äidinkielellään sekä toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kiellellä tunnistaa omat oppimistarpeensa ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman erilaisten oppimisympäristöjen puitteissa omaa sekä tiedolliset että taidolliset edellytykset elinikäiseen oppimiseen sekä jatkaakseen opintojaan tavoitteenaan arkkitehdin tutkinto Kandidaatintyö Kandidaatintyö pohjautuu yhteen arkkitehtuurin koulutusohjelman kolmannen vuosikurssin harjoitustöistä. Kandidaatintyöksi opiskelija voi työstää joko nykyarkkitehtuuri III:n, asemakaavasuunnittelun, kerrostalosuunnittelun tai arkkitehtuurin historia III:n harjoitustyökurssin harjoitustyön. Työ esitellään kevätlukukauden lopussa yhteisessä seminaarissa. Kielitaidon osoittamiseksi opiskelijan tulee opintojensa aikana suorittaa kirjallinen kypsyysnäyte, joka toteutetaan kandidaatintyöhön liittyvän seminaarin yhteydessä Kieliopinnot Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy toisen kotimaisen kielen pakollisia opintoja 2 op ja pakollisia yhden vieraan kielen opintoja 6 op:n laajuudelta Harjoittelu Opiskelijoilla on tekniikan kandidaatin opintojen kuluessa mahdollisuus suorittaa valinnaisina opintoina 2 kk pituinen työmaaharjoittelujakso (5 op) sekä 5 op:n laajuinen toimistoharjoittelu alan suunnittelutoimistossa. Työmaaharjoittelusta tehdään kuvitettu työmaan tapahtumia kuvaava harjoittelukirja. Toimistoharjoittelusta on esitettävä työtodistus ja laadittava harjoittelujaksoa kuvaava raportti. Rakennustyömaaharjoittelu voidaan korvata 6 kuukauden rakennustyömaaseurannalla. Harjoittelun suorittaminen valvotaan rakennusopin opetuksen yhteydessä. Ohjeet harjoittelusta saa rakennusopin yliopisto-opettajalta. 4

6 Arkkitehdin tutkinto Arkkitehdin tutkintoon sisältyvät opinnot ja osaamistavoitteet Arkkitehdin tutkintoon johtava moduulirakenteinen koulutusohjelma koostuu opintosuuntien moduuleista, täydentävistä ja syventävistä moduuleista sekä diplomityöstä. Kunkin moduulin (= korin ) laajuus on 15 tai 30 op ja sen sisältämät opintojaksot on integroitu yhden opetusperiodin tai lukukauden mittaiseksi studiokurssiksi. Korien sisältämien opintojaksojen luennot ja harjoitustyöt tukevat toisiaan muodostaen siten yhden laajemman kokonaisuuden. Opiskelija voi valita oman opintopolkunsa arkkitehdin tutkinnon ensimmäisen vuoden aikana seuraavista koreista: A. Design-led Urban Renewal 30 op B. Kestävä rakennettu ympäristö op C. Julkisten rakennusten suunnittelu 1. / Design of Public Buildings 1, 15 op D. Julkisten rakennusten suunnittelu 2. / Design of Public Buildings 2, 15 op E. Kestävä rakennettu ympäristö 2, 15 op F. Restaurointi, 15 op Toisen vuoden syksyllä valittavat korit ovat: G. Strateginen yhdyskuntasuunnittelu, 30 op H. Advanced Architectural Design, 30 op Syventäviä opintoja (S) tulee arkkitehdin tutkintoon sisältyä vähintään 60 op, joista diplomityön osuus on 30 op. Koulutusohjelma sisältää kolme eri opintosuuntaa: A. yhdyskuntasuunnittelun opintosuunta (korit A, E ja G sekä lisäksi valinnaisia opintoja 15 op) B. rakennussuunnittelun opintosuunta (korit B, C, D ja F) C. Architectural Design opintosuunta (korit A, C, D ja G) Kursseille ilmoittaudutaan etukäteen. Kurssi järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään viisi, muussa tapauksessa opintojakso järjestetään seuraavana lukuvuonna. Osaamistavoitteet: Arkkitehdin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa toimia itsenäisesti suunnittelijana, asiantuntijana tai tutkimusryhmässä yhdyskuntasuunnittelun, rakennussuunnittelun, korjaussuunnittelun tai arkkitehtuuria lähellä olevissa muotoilun tehtävissä osaa arvioida, valita ja soveltaa taiteellisia ja tieteellisiä metodeja arkkitehtuurin alan työtehtävissä tuntee tutkimuksen peruskäsitteet ja keskeiset arkkitehtuurin alan teoriat, metodit ja käytännöt sekä osaa soveltaa tutkimustuloksia ja teoreettista tietoa käytännön tehtävissä osaa arvioida ympäristökysymyksiä ja kestävää kehitystä laajasti arkkitehdin ammattialalla kykenee asettamaan annetulle suunnittelutehtävälle tavoitteet ja osaa luovan työn prosesseja hyväksi käyttäen kehittää erilaisia analyysiin ja ongelmanratkaisuun perustuvia ratkaisumalleja tehtävän mittakaavasta riippumatta osaa esittää ja perustella valitsemiensa ratkaisujen toiminnalliset periaatteet osaa soveltaa ja yhdistää luovalla tavalla edistyksellisiä työmenetelmiä ja -välineitä ratkaisujensa visualisoinnissa kykenee seuraamaan arkkitehtuurin alan kotimaista ja kansainvälistä kehitystä ja osallistumaan arkkitehtuurin alaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osaa itsenäisesti ottaa vastuun omasta ammatillisesta kehittymisestään ja erikoistumisestaan ja omaa valmiudet aloittaa tieteelliset jatko-opinnot Yhdyskuntasuunnittelun opintosuunta Yhdyskuntasuunnittelun opintosuunnan opetus käsittää pääosin rakennettuun ympäristöön ja siihen liittyvään maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyviä opintoja. Näiden lisäksi siihen sisältyy rakennussuojelun ja rakennetun ympäristön hoidon, kaupunkitilojen detaljisuunnittelun 5

7 sekä nykyarkkitehtuurin opintoja. Kokoavana teemana on kestävä yhdyskuntasuunnittelu, jolla tarkoitetaan yhdyskuntarakenteen harkittua täydentämistä, rakennusperinnön huomioimista ja nykyisten kaupunki- ja taajamaympäristöjen kehittämistä käyttäjien tarpeet tuntien. Yhdessä kandidaattivaiheen opetuksen kanssa yhdyskuntasuunnittelun opintosuunnan opetus mahdollistaa opintosuunnalta valmistuneille koulutuksensa puolesta pääsyn kaavan laatijoiden rekisterin jäseniksi; lisäksi tarvitaan ammattikokemusta. Yhdyskuntasuunnittelun opintosuunnan osaamistavoitteet: Suoritettuaan opintosuunnan sisältämät opintojaksot, opiskelija osaa toimia ja pystyy pätevöitymään monipuolisiin työelämän tehtäviin rakennetun ympäristön ja maankäytön suunnittelun sekä niihin liittyvien johto-, tutkimus-, valvonta- ja toteuttamistehtävien parissa Rakennussuunnittelun opintosuunta Rakennussuunnittelun opintosuunta on laaja-alainen käytännön rakennussuunnitteluun painottuva kokonaisuus, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus valita sisällöltään erilaisia opintopolkuja nykyarkkitehtuurin, rakennusopin, arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun alueiltaopintojaksojen tarkemmat kuvaukset löytyvät opinto-oppaan web-oodi -versiosta. Rakennussuunnittelun opintosuunnan osaamistavoitteet: Suoritettuaan rakennussuunnittelun opintosuuntaan kuuluvat opinnot, opiskelija osaa toimia monipuolisissa työelämän tehtävissä rakennussuunnittelun (uudisrakennukset), korjaussuunnittelun ja restauroinnin sekä niihin liittyvien johto-, tutkimus-, valvonta- ja toteuttamistehtävien parissa kotimaassa ja kansainvälisesti Architectural Design opintosuunta Englanninkielellä opetettava Architectural Design opintosuunta on samalla arkkitehtuurin tiedekunnan kansainvälinen maisteriohjelma, Master s Degree Progamme in Architectral Design. Opintosuunnan opetus käsittää julkisten rakennusten suunnitteluun sekä arkkitehtuuria lähellä olevaan muotoiluun liittyviä opintoja, kuten sisustus- ja kiintokalustesuunnittelua, arkkitehtuurivalaistussuunnittelua sekä kaupunkitilan muotoilun opintoja. Näiden lisäksi siihen sisältyy kaupunkitilan suunnittelua ja detaljointia. Kokoavana teemana on arkkitehtuuriin liittyvä detaljitasoinen suunnittelu, jolla tarkoitetaan sisä- ja ulkotilojen suunnittelua, joka liittyy kattavasti sekä rakennus- että yhdyskuntasuunnittelun osa-alueille. Architectural Design opintosuunnan osaamistavoitteet: Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija osaa toimia monipuolisissa työelämän tehtävissä rakennussuunnittelun ja arkkitehtuuria lähellä olevan muotoilun sekä niihin liittyvien johto-, tutkimus-, valvonta- ja toteuttamistehtävien parissa kotimaassa ja kansainvälisesti Diplomityö Koska diplomityö on näyte opiskelijan saavuttamasta ammattitaidosta, se pyritään suorittamaan mahdollisimman itsenäisesti. Loppuseminaari on tiedekunnan opiskelijoille ja yleisölle avoin tilaisuus, jossa diplomityön tekijä esittelee työnsä ja saa arvosanan. Opiskelija voi esittää myös yliopiston ulkopuolella itsenäisesti tehdyn joko toteutuneen tai toteutettavan suunnitelman tai kirjallisen työn hyväksymistä diplomityönä. Näissä noudatetaan samoja periaatteita ja ohjeita kuin mitä diplomitöistä on muutoin säädetty. Ohjeita diplomityön tekemiseen Diplomityön ohjeellinen suorittamisaika on kuusi (6) kuukautta ja sen laajuus on 30 opintopistettä. Diplomityö on opintojen päätöstyö. Diplomityön aihe on esitettävä kirjallisesti koulutustoimikunnan vahvistettavaksi, kun opiskelijan kaikki muut opetussuunnitelman mukaiset, arkkitehdin tutkintoon kuuluvat henkilökohtaiset opintosuoritukset (yht. 90 op.) ovat hyväksytysti suoritetut. Arkkitehdin tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu tekniikan kandidaatin (arkkitehtuuri) tutkinto. 6

8 Diplomityö laaditaan pääsääntöisesti tekijän opintosuunnan alaan liittyvästä aiheesta, jonka tiedekunnan koulutustoimikunta vahvistaa tekijän hakemuksen perusteella. Sama työ voidaan tehdä ja esittää diplomityönä vain yhtä korkeakoulua varten. Jokaiselle diplomityölle tulee tiedekunnan puolesta valita työn pääohjaaja. Pääohjaaja on aina tiedekunnan professori tai yliopistonlehtori, jonka oppiaineeseen diplomityö luontevasti kuuluu. Tekijä voi tarvittaessa esittää työlle myös toista ohjaajaa, jonka tulee olla arkkitehti tai arkkitehtuuria hyvin tunteva korkeakoulututkinnon suorittanut ja yliopistoon työsuhteessa oleva henkilö. Arkkitehtuurin tiedekunnan diplomityöt voidaan periaatteelliselta suoritustavaltaan jakaa kahteen ryhmään: suunnittelutehtävät ja kirjalliset tutkimustyöt. Diplomityö voidaan tehdä myös näiden yhdistelminä. Diplomitöiden esittely ja arvostelu Diplomitöiden esittelytilaisuudet (seminaarit) ovat kaikille avoimia julkisia tilaisuuksia, joiden yhteydessä käydään työn kritiikkikeskustelu. Diplomityöseminaareja järjestetään vuosisuunnitelmassa ilmoitettuina ajankohtina. Arkkitehtuurin tiedekunta on siirtynyt opinnäytetöiden osalta sähköiseen tallennus- ja tarkastuskäytäntöön (E-gradu-järjestelmä, Diplomityön tekijän tulee syöttää pääohjaajan hyväksymä työ Laturiin kaksi viikkoa (2 viikkoa) ennen työn esittelytilaisuutta. Töiden arvosana-asteikko on: 5 = erinomainen / excellent 4 = kiitettävä / very good 3= hyvä/good 2= tyydyttävä /satisfactory 1 = välttävä /sufficent Tarkemmat diplomityöohjeet ovat saatavissa tiedekunnan kansliasta ja tiedekunnan www-sivuilta Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS Opiskelija laatii itselleen sekä kandidaatin tutkinnon että arkkitehdin tutkinnon yhteydessä koulutusohjelman opetussuunnitelman pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman HOPSin opintojen sisällöstä, laajuudesta ja kestosta. HOPSin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojaksojen ja koulutusohjelman tavoitteiden välisiä yhteyksiä sekä tarjota opiskelijalle konkreettinen väline opintojen etenemisen omaehtoiseen seurantaan. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita kuin koulutusohjelmaan sisältyvä opintojaksoja korvaamis- ja hyväksilukemisohjeiden mukaisesti (AHOT) tai laatimalla tutkintovaatimuksista poikkeavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Tällöin opiskelijan on pyydettävä suunnitelmalle tiedekunnan hyväksyntä OodiHOPS Oulun yliopistossa on käytössä OodiHOPS-työkalu. OodiHOPS-työkalun avulla opiskelija voi laatia sisällöllisen ja ajallisen kokonaiskuvan omasta HOPSistaan Oodin tutkintorakenteen pohjalta. OodiHOPSissa opiskelija näkee suunnitellut opintojaksot ja suoritetut opintojaksot, joka helpottaa HOPSin toteutumisen seuraamista niin opiskelijalle itselleen kuin hänen ohjaajalleen. Opiskelijan OodiHOPS-ohje löytyy sivulta. ISKELIJAN_ohje.pdf Kieliopinnot Arkkitehdin tutkintoon ei sisälly pakollisia kieliopintoja, mikäli opiskelija on osoittanut kielitaitonsa tekniikan kandidaatin tai muun alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä Harjoittelu Arkkitehdin tutkintoon kuuluu pakollisena toimistoharjoittelujakso (5 op) alan suunnittelutoimistossa. Toimistoharjoittelusta on esitettävä työtodistus ja laadittava harjoittelujaksoa kuvaava raportti. Opiskelijajärjestö- ja luottamustehtävistä 7

9 voi saada harjoitteluksi kirjattavia opintosuorituksia (max 3 op) Ulkomaan ekskursio Ohjattu ulkomaan ekskursio kuuluu arkkitehdin tutkintoon ja se sijoittuu viidenteen opintovuoteen. Opintomatkalla tutustutaan kansainvälisesti merkittävään historialliseen ja nykyaikaiseen arkkitehtuuriin sekä asemakaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun. Opiskelijat osallistuvat ekskursiokohteista etukäteen tehtävän esittelymonisteen laadintaan. 8

10 1.3. Arkkitehtuurin koulutusohjelman rakenne Arkkitehdin tutkinto 120 opintopistettä, 2 lukuvuotta Yhdyskuntasuunnittelu Rakennussuunnittelu Architectural Design Diplomityö 30 op Syventävät moduulit 30 op Täydentävät moduulit 30 op Opintosuuntien moduulit 30 op Tekniikan kandidaatin tutkinto 180 opintopistettä, 3 lukuvuotta Kandidaatintyö ja siihen liittyviä opintoja 10 op Valinnaiset opinnot 5-10 op Opintosuunnalle valmistava moduuli 45 op Perus- ja aineopinnot 120 op 9

11 Arkkitehtuurin koulutusohjelma Kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot PERUS- JA AINEOPINNOT Koodi op P Orientoiva jakso P CAD I 5 (seuraavista opintojaksoista valitaan yhteensä 5 op:) P P P Revit Architecture perusteet ja 3 DI / 3DS Studio MAX yhteiskäyttö CADohjelmien kanssa 3 op Autocad perusteet 2 op Artlantis ja Archicad perusteet 3 op P P Arkkitehtuurin historia I luentokurssi Arkkitehtuurin historia I harjoitustyökurssi P P Nykyaikainen arkkitehtuuri I alkeet Nykyaikainen arkkitehtuuri I perusteet P P Rakennusopin perusteet luentokurssi Rakennusopin perusteet, harjoitustyökurssi P Rakennetekniikan perusteet P Puurakenteet P Rakennusfysiikan perusteet P Kaupunkisuunnittelun historia P Muotoilun perusteet P Plastinen sommittelu I P Plastinen sommittelu II P Ruotsin kieli / Y- Suomen kieli Y P Tekniikan englanti 3/ P Tekniikan saksa 3/ P Tekniikan venäjä A A Arkkitehtuurin historia II luentokurssi Arkkitehtuurin historia II harjoitustyökurssi A A Nykyaikainen arkkitehtuuri II alkeet Nykyaikainen arkkitehtuuri II perusteet A Puurunkoisen pientalon korjaus A Kaupunkisuunnittelun seminaarikurssi A A Pienaluesuunnittelu Arkkitehtuurin historia III luentokurssi 5 3 Perus- ja aineopinnot yhteensä Vaihtoehtoiset kotimaiset kielet, yht. 2 op. 2 Vaihtoehtoisia vieraan kielen opintojaksoja, yht. 6 op. 10

12 OPINTOSUUNNALLE VALMISTAVA MODUULI Koodi op A A A A A Asemakaavasuunnittelu Asuntosuunnittelun kurssi Nykyaikainen arkkitehtuuri III Kerrostalosuunnittelun kurssi LVI-tekniikka A Rakennusten sähköasennukset 2 Opintosuunnalle valmistava moduuli yhteensä 45 KANDIDAATINTYÖ JA SEMINAARI Koodi A P A A Kandidaatintyö Tiedonhankintakurssi Seminaari Kypsyysnäyte tekniikan kandidaatin tutkinnossa op Kandidaatintyö ja seminaari yhteensä 10 VALINNAISET OPINTOJAKSOT Koodi op Tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja yht op. Kaikkia alla lueteltuja opintojaksoja ei järjestetä vuosittain A A A ps / Photoshop, edistynyt kuvankäsittely R2 / Revit Architecture syventyvä AR2 / Archicad syventyvä A Rh / Rhinoceros ja Grashopper perusteet A il / Illustrator, perusteet ja värinhallinta A A pp / Powerpoint ja PDF (presentaatiot ja portfoliot) id / Indesign perusteet P Portfolio A Plastinen sommittelu III / grafiikka tai keramiikka A Plastinen sommittelu IV / Arkkitehtuurivalokuvaus A Arkkitehtuurin historia harjoitustyökurssi III A Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi A Nykyaikaisen arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi A Rakennusopin vaihtuvasisältöinen kurssi A Yhdyskuntasuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi A A Työmaaharjoittelu Harjoittelu 5 5 Tekniikan kandidaatin tutkinto yhteensä 180 op 11

13 Arkkitehdin tutkintoon sisältyvät opinnot OPINTOSUUNTIEN MODUULIT A. Design-led Urban Renewal 30 op / cr Koodi op / cr S Urban Space Design S S Urban Space Detailing Design in Urban Context B. Kestävä rakennettu ympäristö 1 30 op Koodi op A Energiatehokas rakentaminen, luentokurssi S Kuntoarviokurssi S Kerrostalon korjaus A Rakennussuojelu ja rakennetun ympäristön hoito 10 TÄYDENTÄVÄT MODUULIT C. Julkisten rakennusten suunnittelu 1 15 op / cr Design of Public Buildings 1 Koodi A Nykyaikainen arkkitehtuuri IV / Contemporary Architecture IV 15 D. Julkisten rakennusten suunnittelu 2 / Design of Public Buildings 2 15 op / cr Koodi A Suuret rakenteet S Architectural Lighting A Interior Design 5-10 Koodi A A E. Kestävä rakennettu ympäristö 2 15 op Rakennusopin ammattikurssi Yhdyskuntasuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi F. Restaurointi 15 op Koodi S Restaurointi / Restoration 15 12

14 SYVENTÄVÄT MODUULIT G. Strateginen yhdyskuntasuunnittelu 30 op Koodi op S Kuntasuunnittelun kurssi S Yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssi S A Arkkitehtuurin tutkimus ja teoria Harjoittelu A Ulkomaan ekskursio 2 H. Advanced Architectural Design 30 op / cr Koodi op S Contemporary Architecture V: International Studio S Advanced studies in Architectural Design S Research and Theory of Architecture A A Practical Training 2 Excursion abroad 5 2 Valinnaisia opintoja Koodi Kursseilla voi korvata arkkitehdin tutkintoon sisältyviä opintoja: op ay451513s Sisustustaiteen historia/historialliset interiöörit / avoin yliopisto 5 ay451523s S Japanilainen arkkitehtuuri ja puutarhataide / avoin yliopisto Arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi S Nykyaikaisen arkkitehtuurin vaihtuvasisältöinen kurssi S Rakennusopin vaihtuvasisältöinen kurssi S Yhdyskuntasuunnittelun vaihtuvasisältöinen kurssi M Tiedonhankinta opinnäytetyössä 1 Arkkitehdin tutkintoon voi sisältyä myös aineopintotasoisia vaihtuvasisältöisiä kursseja A A. DIPLOMITYÖ Koodi S S Diplomityö, opintojen päätöstyö Kypsyysnäyte arkkitehdin tutkinnossa Arkkitehdin koulutusohjelma yhteensä Kaksivaiheinen koulutusohjelma yhteensä op op 300 op 13

15 Koulutusohjelman voimassaolo ja siirtymäsäännöt Mikäli opintojakso poistetaan, vanhaa ei luennoida rinnakkain korvaavan jakson kanssa. Rästitenttejä voidaan järjestää. Mikäli poistettavan tilalle ei tule korvaavaa jaksoa, opiskelijan tulee suorittaa vastaava opintopistemäärä lisää muita koulutusohjelman opintoja. Mikäli opintojakson opintopistemäärä kasvaa tai pienenee, opiskelija korvaa tämän suorittamalla muutoksen verran joko vähemmän tai enemmän muita koulutusohjelman opintoja Vieraskielinen tutkinto-opetus ja kansainvälinen opiskelijavaihto Arkkitehtuurin tiedekuntaan voidaan hyväksyä vuosittain enintään 10 ulkomailla arkkitehtuurin alan BA-tutkinnon suorittanutta opiskelijaa suorittamaan arkkitehdin tutkintoa englanninkielisessä Architectural Design Master s Degree ohjelmassa. Tiedekunnan vaihto-opiskelijoille tarkoitettu kansainvälinen opetus on integroitu Architectural Design Master s Degree ohjelman kanssa. Ulkomailla opiskeluun tarjoutuu useita mahdollisuuksia arkkitehtuurin opiskelijoille. Arkkitehtuurin tiedekunnan suositus on, että opiskeluvaihtoon lähdetään 3. opintovuoden jälkeen. Olennaista on, että opiskelija ennen lähtöään tekee opintosuunnitelman opintoneuvojan valvonnassa (Learning Agreement), jota voidaan päivittää vaihtovuoden aikana. Keskeisin stipendejä myöntävä taho on EU:n rahoittama vaihto-ohjelma Erasmus +. Oulun yliopistolla on lisäksi lukuisia kahdenvälisiä vaihtosopimuksia Opetusperiodit ja kesäopetus Pääosa opetusohjelmaan sisältyvien oppiaineiden opetuksesta annetaan opetusperiodien aikana syksyllä ja keväällä. Arkkitehtuurin tiedekunnassa noudatetaan käytäntöä, jossa lukuvuoteen sisältyy yhteensä neljä 8 ja 9 viikon mittaista opetusperiodia kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Kunkin opetusperiodin päättävällä viikolla (viikot 43, 50, 10 ja 20) voidaan järjestää normaalista luento-opetuksesta poikkeavaa opetusta, esim. työpajoja, workshopeja, seminaareja ja valinnaisia kursseja, sekä rästitenttejä. Myös kesäaikana on mahdollisuus tenttisuorituksiin. Kesätentit järjestetään erikseen sovittuina päivinä kesä- ja elokuussa. Harjoitustöitä ohjataan kesäaikana erikseen sovittavina ajankohtina. Tiedekunnan kesäopetukseen voi lisäksi kuulua intensiivijaksoja (workshop) tai kesäaikaan ajoittuvia opiskelijakilpailuja ja harjoitustöitä. Syyslukukaudella opetus alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla. Tarkka ajankohta ilmoitetaan osaston www-sivuilla Opetuksen luonne ja tavoitteet Opetuksessa korostetaan sekä yhteisöllisten tietojen kehittämistä että vahvistetaan kykyjä työskennellä ryhmissä. Luento-opetus luo opiskelun teoreettisen perustan. Luennoilla pyritään antamaan kokonaiskuva opintojakson aihepiiristä ja käsittelemään erityisesti opetusalan ajankohtaisia aiheita. Keskeisen osan arkkitehtikoulutuksessa muodostavat harjoitustyöt. Harjoitustöiden tavoitteena on perehdyttää opiskelijat suunnittelun problematiikkaan sekä tiedon itsenäiseen hankkimiseen ja soveltamiseen. Opetuksen havainnollistamiseksi järjestetään tutustumiskäyntejä alan kohteisiin. Opiskelun aikana opiskelijat suorittavat yhden ohjatun ulkomaan opintomatkan. Koulutusohjelmaan sisältyy opetusperiodien sisään suunniteltuja intensiivijaksoja, joiden kuluessa keskitytään entistä paremmin erityiseen opetuskohteeseen tai -aiheeseen. Intensiivijaksot toteutetaan usein ns. workshop-tyyppisenä opetuksena, jossa luennot, seminaarit ja työn ohjaus ovat koko opetustapahtuman ajan kiinteästi sidoksissa toisiinsa. Vapaavalintainen opintojakso pidetään, jos osallistujia on ilmoittautunut vähintään viisi (5) henkilöä Harjoitustyöt Erityyppiset harjoitustyöt muodostavat yli puolet opiskelusta arkkitehtuurin tiedekunnassa. Harjoitustöiden tehtävänannot, niiden ohjaus ja välikritiikit korostavat harjoitustöiden osuutta arkkitehdin luovan työn, ongelmaratkaisutaitojen ja suunnitteluvalmiuksien oppimisessa. Harjoitustöiden teemoja avarretaan tukiluennoilla ja seminaarimuotoisissa välikritiikeissä. Harjoitustyöt ovat yleensä henkilö- ja ainekohtaisia ohjelmatöitä. Osa harjoitustöistä suoritetaan ryhmätyönä tai integroituna useamman aineryhmän opetukseen. Harjoitustöiden ohjaus järjestetään kontaktiopetuksena sekä pienryhmissä että henkilökohtaisena tai pariohjauksena Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistami-nen (AHOT) Opiskelija voi esittää korvattavaksi tai hyväksiluettavaksi opetusohjelman ulkopuolella tehtyjä itsenäisesti laadittuja suunnitelmia ja kirjallisia töitä. Asiassa noudatetaan samoja periaatteita kuin mitä hyväksilukemisista ja korvaavuuksista on muutoin säädetty. Toisessa arkkitehtikoulussa tehty vastaava harjoitustyö voidaan hyväksyä tiedekunnassa harjoitustyöksi hyväksilukemis- tai korvausmenettelyn kautta (AHOT). Omissa nimissä tehtyjä kilpailutöitä voidaan hyväksyä harjoitustyöksi, kun tästä sovitaan etukäteen kyseisen aineryhmän opettajien kanssa Tieteellinen kirjoittaminen ja tutkimusvalmiudet Tieteellinen kirjoittaminen ja tutkimusvalmiudet on integroituna useisiin opintojaksoihin. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja saa riittävät tutkimusvalmiudet perusopintojen kuluessa. Tieteellisen kirjoittamisen perusteiden ja tutkimusvalmiuksien omaksuminen on sisällytetty opetuksen tavoitteisiin eri opintojaksojen kurssikuvauksissa. 14

16 Seminaarit Erityisesti kandidaatin- ja diplomitöihin liittyvän seminaariopetuksen tarkoituksena on nykyaikaisen arkkitehtuurin, arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun, rakennusopin, yhdyskuntasuunnittelun ja arkkitehtuuria lähellä olevan muotoilun eri alueille kuuluvien erikoiskysymysten syvällisempi tarkastelu Tentit ja niihin osallistuminen Opiskelijoiden tiedot oppiaineissa arvostellaan harjoitustöiden lisäksi tenteissä, jotka voivat olla kirjallisia, suullisia tai molempia. Arkkitehtuurin tiedekunnassa tentit järjestetään yleensä yksittäisten kurssien yhteydessä opetusperiodien aikana. Tenttejä voidaan järjestää myös erikseen sovittavana yleisenä rästitenttipäivänä viikoilla 10, 20, 43 ja Opintojen ohjaus Opintojen alussa opiskelijoille järjestetään viikon mittainen infojakso, jona aikana he tutustuvat tiedekuntaan, koulutusohjelmaan sekä opetushenkilökuntaan. Ensimmäisen syyslukukauden kuluessa opiskelijat tutustuvat pienryhmäohjaajien johdolla yliopistoon, opiskelijapalveluihin, kaupunkiin, opiskelijayhteisöön sekä arkkitehtikillan toimintaan. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka Oulun yliopisto on kouluttanut tehtäväänsä. Jokainen opiskelija kuuluu omaopettajan ohjaamaan pienryhmään kolmen ensimmäisen opintovuoden ajan. Omaopettajan kanssa opiskelija voi suunnitella ja arvioida opintojensa kulkua. Omaopettaja perehdyttää opiskelijat arkkitehtuurin alan opintoihin, ammatillisiin asioihin ja työelämän tärkeisiin kysymyksiin. Opiskelijat tapaavat omaopettajan joko yksin tai pienissä ryhmissä. Tiedekunnan opintoneuvoja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa henkilökohtaisesti. Opintoneuvojalla on viikoittainen, säännöllinen vastaanottoaikansa, josta ilmoitetaan aina lukuvuoden alussa erikseen Jatko-opinnot Arkkitehdin tutkinnon suorittaneet ja henkilöt, joiden perustutkinto on sisällöltään lähellä arkkitehdin tutkintoa, voivat saatuaan jatko-opinto-oikeuden Oulun yliopiston tutkijakoulussa (UniOGS) suorittaa arkkitehtuurin tiedekunnassa tekniikan tohtorin tutkinnon. Jos perustutkinto on muulta kuin tekniikan alalta, jatkotutkinto on filosofian tohtorin tutkinto. Ajantasaiset ohjeet jatko-opintoihin hakeutumisesta, jatko-opintojen rakenteesta ja sisällöstä sekä niiden suorittamisesta löytyvät Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) verkkosivuilta Lisäksi tämän opinto-oppaan kurssikuvausosan lopussa on lyhyesti tietoa arkkitehtuurin alan jatko-opintokursseista. Tarkempi erittely arkkitehtuurin alakohtaisista tohtorin tutkintoon sisältyvistä opinnoista saatavissa suomeksi ja englanniksi tohtoriohjelman koordinaattori Aulikki Herneojalta Arkkitehtuurin tiedekunnassa on oma UniOGSin tohtoriohjelma (ARCHI-DP), Kestävä rakennettu ympäristö. Lisätietoja antaa tohtoriohjelman johtaja, professori Anna-Maija Ylimaula sekä ohjelman osa-aikainen koordinaattori, yliopistonlehtori, TkT, Aulikki Herneoja 1.7. Työhön sijoittuminen ja työmarkkinatilanne Suomessa on valmistunut yliopistotason arkkitehteja vuodesta 1908 alkaen. Vuoden 2014 lopussa maamme arkkitehtien lukumäärä oli noin Julkisella sektorilla, kuntien ja valtion palveluksessa toimii arkkitehdeista noin kolmannes. Vajaa puolet arkkitehdeista toimii yksityisen sektorin yrittäjinä. Arkkitehdeista valtaosa toimii rakennussuunnittelutehtävissä, kaavoituksessa noin viidennes ja loput hallinto- ja opetustehtävissä. Runsas 85 % arkkitehdeista on sijoittunut linjan Vaasa - Kotka eteläpuolelle jäävään osaan maatamme. Uudellemaalle on sijoittunut noin 65 % ammattikunnasta. Arkkitehtien työllisyystilanne on erittäin hyvä luvun alussa yli 90 % arkkitehdeistä oli työministeriön tilastojen mukaan työllistetty. Vuoden 2013 alussa työttömien arkkitehtien määrä oli ministeriön tilastojen mukaan alle 120. Arkkitehdit työskentelevät perinteisten suunnittelutehtävien lisäksi esimerkiksi rakennuttaja - ja hallintotehtävissä, rakentamisen hankekehitys- ja suunnittelunohjaustehtävissä, lainsäädännössä sekä kuntien rakennusvalvonnassa. Kuntien maankäytön suunnittelutehtäviin haetaan jatkuvasti uusia työntekijöitä. Enenevässä määrin etsitään työtilaisuuksia myös ulkomailta. Arkkitehdit pääsääntöisesti toimivat myös rakennushankkeen suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnittelukokonaisuuden laadusta vastaavina lakisääteisinä pääsuunnittelijoina SAFA Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja, joka toimii aktiivisesti arkkitehtuurin ja korkealaatuisen elinympäristön puolesta. Vuonna 1892 perustetun yhdistyksen jäsenenä on n yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia eli noin 80 % kaikista Suomen arkkitehdeista. Arkkitehti SAFA on Suomen Arkkitehtiliiton jäsen. Lisäksi SAFA:lla on noin 600 opiskelijajäsentä. Opiskelijajäseneksi, jolla on oikeus ottaa osaa liiton toimintaan, voidaan hyväksyä Suomessa arkkitehdin tutkintoa yliopistossa opiskeleva henkilö tai Suomen kansalainen, joka opiskelee vastaavan tasoisen ulkomaisen tutkinnon suorittamiseksi. Opiskelijajäsenten keskuudestaan valitsemalla edustajalla on oikeus osallistua seuraajana liittovaltuuston, liiton hallituksen, valiokuntien ja liiton muiden toimielinten kokouksiin vuosittain erikseen tehtävän päätöksen mukaisesti. Lisätietoa Suomen Arkkitehtiliitosta 15

17 1.9. TIEDEKUNNAN TUOTTAMIEN OPINTOJAKSOJEN KUVAUS P Orientoiva jakso Orientation Laajuus: 1 op Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Syper I, ensimmäinen opetusviikko Osaamistavoitteet: Orientoivan jakson jälkeen opiskelija osaa kysyä koulutusohjelman avainhenkilöiltä opiskeluun liittyviä asioita sekä tunnistaa oman opiskeluympäristönsä, pienryhmäohjaajat, omaopettajat ja muun henkilökunnan. Lisäksi hän osaa kertoa arkkitehtuurin koulutusohjelman opiskelu- ja toimintatavoista. Sisältö: Opintojakso sisältää tutustumista koulutusohjelmaan, tiloihin (ml. kirjaston palvelut) ja vastuuhenkilöihin sekä arkkitehdiksi opiskelun työtapoihin. Orientaatiojakso sisältää myös workshop-työskentelyä. Järjestämistapa: Lähiopetus, lisäksi itsenäistä opiskelua workshop-jaksolla. Toteutustavat: 20 h ohjattua opetusta. Kohderyhmä: 1. vuosikurssin opiskelijat Yhteydet muihin opintojaksoihin: - Oppimateriaali: - Suoritustavat ja arviointikriteerit: Läsnäolo esittelyissä ja ohjaustilanteissa, sekä osallistuminen workshopiin. Arviointiasteikko: hyv. Vastuuhenkilö: NN (koordinoija) Työssä oppimista: A Harjoittelu Laajuus: 5 op Practical Training in Architect s office Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Suositellaan sijoittuvaksi kandidaattivaiheen kesiin. Osaamistavoitteet: Toimistoharjoittelun jälkeen opiskelija osaa kertoa yhdestä mahdollisesta tulevaisuuden työpaikastaan. Opiskelija osaa tunnistaa työympäristön ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytännön tehtävissä. Opiskelija tunnistaa arkkitehdin tehtäviä työpaikaltaan. Sisältö: Toimistoharjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija arkkitehdin työtehtäviin. Tällainen tutustuminen tuleviin työtehtäviin on välttämätöntä, jotta opiskelija loppututkinnon suoritettuaan voisi mahdollisimman tehokkaasti aloittaa oman ammattityöskentelynsä. Hyviä toimisto-harjoittelukohteita ovat esimerkiksi arkkitehdin johtamien yksityisten tai kunnallisten suunnittelutoimistojen rakennus- ja kaavasuunnittelu- sekä tuotekehitystehtävät. Järjestämistapa: Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Toteutustavat: Toimistoharjoittelusta on esitettävä työtodistus ja laadittava harjoittelujaksoa kuvaava raportti. Harjoittelun suorittamista valvoo rakennus-suunnittelunlaboratorio, josta saa myös harjoitteluohjeet. Kohderyhmä: Kandidaattitason opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: - Oppimateriaali: Ohjeet harjoittelusta saa rakennussuunnittelun aineryhmästä. Suoritustavat ja arviointikriteerit: Toimistoharjoittelu, harjoitteluraportin laatiminen. Arviointiasteikko: hyv. Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Petri Aarnio Työssä oppimista: kyllä, opiskelija hankki itse harjoittelupaikan. 16

18 450506A Harjoittelu 2 Laajuus: 5 op Opetuskieli: Suomi Practical Training in Architect s Office 2 Ajoitus: Harjoittelun paras ajankohta on 3. tai 4. vuosikurssin jälkeinen kesä. Osaamistavoitteet: Toimistoharjoittelun jälkeen opiskelija osaa kertoa yhdestä mahdollisesta tulevaisuuden työpaikastaan. Opiskelija osaa tunnistaa työympäristön ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytännön tehtävissä. Opiskelija tunnistaa arkkitehdin tehtäviä työpaikaltaan. Sisältö: Toimistoharjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija arkkitehdin työtehtäviin. Tällainen tutustuminen tuleviin työtehtäviin on välttämätöntä, jotta opiskelija loppututkinnon suoritettuaan voisi mahdollisimman tehokkaasti aloittaa oman ammattityöskentelynsä. Hyviä toimisto-harjoittelukohteita ovat esimerkiksi arkkitehdin johtamien yksityisten tai kunnallisten suunnittelutoimistojen rakennus- ja kaavasuunnittelu- sekä tuotekehitystehtävät. Järjestämistapa: Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan. Toteutustavat: Arkkitehdin tutkintoon kuuluu pakollisen vähintään kahden kuukauden pituinen toimistoharjoittelu (3 op) alan suunnittelutoimistossa. Toimistoharjoittelusta on esitettävä työtodistus ja laadittava harjoittelujaksoa kuvaava raportti. Harjoittelun suorittamista valvoo rakennus-suunnittelunlaboratorio, josta saa myös harjoitteluohjeet. Kohderyhmä: Maisteritason opiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: Harjoittelu on osa arkkitehdin tutkinnon pakollisia opintoja. Oppimateriaali: Ohjeet harjoittelusta saa rakennussuunnittelun aineryhmästä. Suoritustavat ja arviointikriteerit: Toimistoharjoittelu, harjoitteluraportin laatiminen. Arviointiasteikko: hyv. Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Petri Aarnio Työssä oppimista: kyllä, opiskelija hankki itse harjoittelupaikan A Practical Training in Architect s Office 2 Harjoittelu 2 ECTS credits: 5 Language of instruction: Finnish / English Timing: The best timing for practical training in architect s office is the summer after the 3 rd year of bachelor level or after the 1 st year of master level studies. Learning outcomes: After completing the practical training the student is able to describe one possible occupation after his / her graduation. The student can recognize and solve problems of the working environment. The student is able to implement theoretical knowledge in practice. The student recognizes the architect s professional tasks at his / her work place during the practical training. Contents: The aim of practical training in architect s office is to initiate the student into architects work and tasks. It is essential for students to get to know the work field of an architect in order to begin his / her own professional career after graduation most efficiently. Recommended places of work for practical training are private or public design and planning offices lead by qualified architects. Mode of delivery: The student finds the placement for practical training by her- / himself. Learning activities and teaching methods: At least two months compulsory practical training (3 cr) is required for the architect s degree. The student has to write a report and present a testimonial of the training. The practical training is supervised by the laboratory of architectural construction. Target group: 1st and 2nd year master level students Prerequisites and co-requisites: - Recommended optional programme components: - Recommended or required reading: The laboratory for architectural construction provides the instructions for practical training. Assessment methods and criteria: The report of the practical training period submitted to the supervising laboratory. Grading: pass 17

19 Person responsible: University teacher Petri Aarnio Work placements: Yes. The student has the responsibility of finding the work placement him / herself. Other Information: A Ulkomaan ekskursio Laajuus: 2 op Excursion Abroad Opetuskieli: Suomi/englanti Ajoitus: syper I:n ja II:n vaihde Osaamistavoitteet: Opintomatkan suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa teoriaopetuksesta tuttujen arkkitehtuurikohteiden tilallisfyysisiä, materiaalisia, kokemuksellisia sekä paikkaan ja historiaan sitoutuvia ominaisuuksia. Matkan suoritettuaan opiskelija ymmärtää entistä paremmin kansainvälisesti merkittävän arkkitehtuurin ominaisuuksia. Sisältö: Ulkomaille suuntautuvalla opintomatkalla tutustutaan valitun kohdemaan ja/tai kaupungin korkeatasoisiin arkkitehtuurikohteisiin. Matkakohteina voi olla yksittäisiä rakennuksia, asuntoalueita tai kaupunkitiloja ja -ympäristöjä. Matkaohjelmaan pyritään sovittamaan vierailuja paikallisiin arkkitehtikouluihin. Opintojaksoon sisältyy yksityiskohtaisen matkaohjelman ja matkajärjestelyjen viimeisteleminen maisteritason 1. opiskeluvuoden keväällä yhdessä matkanjohtajan kanssa. Järjestämistapa: Lähiopetus, lisäksi itsenäistä opiskelua. Opintomatka järjestetään maisteriopintojen toisen vuoden syksyllä 1. syysperiodin ja 2. syysperiodin taitteessa (yhteensä enintään 14 vrk matkoineen). Matkakohde, ajoitus ja matkanjohtaja päätetään opiskelijoiden esityksestä koulutustoimikunnassa matkaa edeltävän vuoden loppuun mennessä. Matkanjohtaja on arkkitehtuurin tiedekunnan henkilökuntaan kuuluva, täysiaikainen opettaja. Matkanjohtajan tehtävänä on yhdessä opiskelijoiden kanssa valmistella matkan tarkempi ohjelma ja valvoa matkan yleisjärjestelyt sekä pitää matkakohteita koskeva pohjustusluento. Yksityiskohtaisempi matkaohjelma laaditaan ja matkajärjestelyt hoidetaan kevätlukukauden aikana. Opiskelijat vastaavat itse matkan kustannuksista, matkan johtajalle opintomatka on työmatka. Toteutustavat: 2 h luentoa ja 56 h muuta ohjattua opetusta Kohderyhmä: vuoden maisteriopiskelijat. Yhteydet muihin opintojaksoihin: - Oppimateriaali: Opintomatkaan liittyvä matkaohjelma kohdetietoineen. Suoritustavat ja arviointikriteerit: Läsnäolo opintomatkalla sekä osallistuminen matkan valmisteluihin. Arviointiasteikko: hyv. Vastuuhenkilö: Prof. Rainer Mahlamäki Työssä oppimista: A Excursion Abroad ECTS credits: 2 Ulkomaan ekskursio Language of instruction: Finnish / English Timing: turn of the 1st and 2nd half of the autumn term Learning outcomes: The purpose of the study trip is to complement the student s ability to identify architectural sights known from the theoretical courses in architecture, their three-dimensional and empirical character as well as relation to place and history. After attending the study trip the student has a better understanding of the features of internationally significant architecture. Contents: The excursion program includes visits to top-quality architectural sights in the target city or country. The excursion program may include individual buildings, housing estates or urban spaces and environments. Visits to local architecture schools may also be included in the program. During the spring term of the 1 st year of the master studies the course includes preparing a detailed excursion program together with the excursion leader, as well as all the practical arrangements for the trip. Mode of delivery: Contact teaching and individual study. The study trip is organized at the end of the first half /at the beginning of the second half of the autumn term in the second year of the master level (duration of the trip including travel is max. 14 days). The excursion leader is selected and the target and the frame for the program of the excursion are decided upon by the end of the previous year. The excursion program is approved by the education committee of the school. The detailed program and travel arrangements 18

20 will be completed during the spring term of the 1 st year of the master level together with the excursion leader, who is one of the fulltime teachers of the School. The students have to cover their own expenses of the excursion. Learning activities and teaching methods: 2 h lectures and 56 h additional contact teaching Target group: 1st and 2nd year master level students Prerequisites and co-requisites: Recommended optional programme components: Recommened or required reading: The excursion program including detailed information on the targets. Assessment methods and criteria: Attending the study trip and preparing the excursion program and guide as well as the travel arrangements. Grading: pass Person responsible: Professor Rainer Mahlamäki Work placements: - Other information: A Kandidaatintyö Laajuus: 8 op Bachelor s work Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Koulutusohjelman 3. vuosikurssin kevätlukukausi Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää hankkimaansa tietoa ja soveltaa oppimiansa taitoja käytännön suunnittelutyössä. Opiskelija osaa ratkaista suunnitteluongelmia ja visualisoida ratkaisuja eri mittakaavatasoilla. Opiskelija osaa soveltaa visuaalisen ilmaisun eri mahdollisuuksia osana itsenäistä luovaa työtä. Sisältö: Opiskelija työstää aiemmin tekemänsä 3. vuosikurssin opintojakson suunnitteluharjoitustyön kandidaatintyöksi (joko nykyaikainen arkkitehtuuri III, asemakaavasuunnittelu, asuntosuunnittelu, kerrostalosuunnittelu tai arkkitehtuurin historia III harjoitustyökurssi) ohjattuna opintojaksona. Järjestämistapa: Studiotyöskentelyä ja kontaktiopetusta piirustussalissa ja tietokoneluokassa. Toteutustavat: Opintojakso on kandidaatin tutkinnon henkilökohtainen opinnäyte, kandidaatin työ. Kandidaatintyötä ohjaavat sen aineryhmän opettajat, jonka ohjaama kandidaatintyön pohjaksi valittu harjoitustyö alun perin on. Työ esitellään toukokuussa yhteisessä kandidaatintyön loppuseminaarissa. Kohderyhmä: 3. vuosikurssin opiskelijat Esitietovaatimukset: Pakolliset perus- ja aineopinnot, 3.vuosikurssin kandidaatintyöksi valittu pakollinen suunnitteluharjoitustyö Yhteydet muihin opintoihin: opintosuunnalle valmistavaan moduuliin sisältyvät opintojaksot Oppimateriaali: Kandidaatintyön pohjaksi valitun harjoitustyön kurssimateriaali Suoritustavat ja arviointikriteerit: Opiskelija laatii kandidaatintyön ohjaavan aineryhmän valvonnassa tiedekunnan yleisten kandidaatintyöohjeiden mukaisesti. Kandidaatintyöstä tehdään A3 tulosteista yhteen nidottu kooste. Arviointiasteikko: kandidaatintyö arvioidaan arvosanoilla hyväksytty / hylätty Vastuuhenkilö: työtä ohjaavan laboratorion professori N.N. Työssä oppimista: Ei Lisätiedot: Erilliset, yksityiskohtaisemmat kandidaatintyön ohjeet on julkaistu tiedekunnan nettisivuilla A Seminaari Laajuus: 1 op Seminar Opetuskieli: Suomi Ajoitus: Keper 2 Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa ilmaista itseään kielellisesti ja kirjallisesti sekä viestiä ja välittää tietoa visuaalisesti Sisältö: Seminaarissa opiskelija esittelee kandidaatintyönsä. Seminaariin osallistuvat opettajat antavat työstä suullista palautetta. Järjestämistapa: Seminaari järjestetään kahden päivän mittaisena seminaariluokassa ja näyttelytilassa. Toteutustavat: Opiskelija esittelee kandidaatintyönsä loppuseminaarissa diaesityksenä (pdf- tai ppt-muodossa). 19

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa!

Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Tervetuloa opiskelemaan talotekniikkaa! Talotekniikan insinöörikoulutus tarjoaa sinulle mielenkiintoiset ja monipuoliset työmahdollisuudet sekä hyvät valmiudet ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 1.8.2016 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT

VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU REHTORIN PÄÄTÖS 15.6.2005 VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAISET JATKO-OPINNOT Teknillisen korkeakoulun rehtori on tänään tekemällään päätöksellä hyväksynyt liitteenä olevan tutkintorakennetyöryhmän

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA

KOHTI LAADUKASTA TUTKINTOA ESR AHOT-KATSAUS A M M A T T I K O R K E A K O U L U J E N K I E L T E N J A V I E S T I N N Ä N V A S T U U O P E T T A J I E N T A P A A M I N E N 7. 2. 2 0 1 1 A N N E L I A I R O L A KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Tietojenkäsittelytieteen tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2006 2007 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2005 2006

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta

Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Ohjeet OpasOodin käyttöön Oikeustieteellinen tiedekunta Sisältö OpasOodin löytäminen. 2 Oppaiden rakenteet... 4 Oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaat 10 OpasOodin päivittäminen. 13 Yhteenvetotaulukko:

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

Siirtyminen vuoden 2005 tutkintosääntöön

Siirtyminen vuoden 2005 tutkintosääntöön Siirtyminen vuoden 2005 tutkintosääntöön Vuoden 2005 tutkintosäännön mukainen tutkinto: Tekniikan kandidaatti = 180 op Arkkitehti / Maisema-arkkitehti = 120 op Yhteensä 300 op Vuoden 1995 tutkintosäännön

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Sähkötekniikan tutkintoohjelma

Sähkötekniikan tutkintoohjelma Sähkötekniikan tutkintoohjelma 23.8.2016 Ohjelma - Sähkötekniikan tutkintoohjelman esittely - Jari Hannu - Opintojen ohjaus ja omaopettajuus sähkötekniikan tutkinto-ohjelmassa - Timo Kokkonen - Vaihto-opiskelu

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot

Täydentävien opintojen vaihtoehdot Täydentävien opintojen vaihtoehdot Tommi Haapaniemi projektipäällikkö Walmiiksi Wiidessä Wuodessa ohjattu opintopolku Kuopion yliopisto Oppimiskeskus 8.6.2004 Walmiiksi Wiidessä Wuodessa Tutkintorakenneuudistuksen

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET

PL OULUN YLIOPISTO (7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET PROSESSI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO PL 4000 90014 OULUN YLIOPISTO 10.3.2008 1(7) KANDIDAATINTYÖTÄ KOSKEVAT OHJEET Uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandidaatintyöstä määrätään valtioneuvoston asetuksessa

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne

Tutkinnon uudistus. Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin. rakenne Tutkinnon uudistus Tekniikan kandidaatin ja diplomiinsinöörin tutkintojen tavoitteet ja rakenne HUOM: tämä kalvosarja ei edusta mitään virallista kantaa. Se perustuu Nevanlinnan vetämässä tavoitetyöryhmässä

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 12.9.2016 Pia Lahti Ohjelma 12.9.2016 9.15 Tutkinnon rakenne ja opintojen suunnittelu Kotitehtävä myöhemmin tällä viikolla, tulee kurssin

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot