Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi""

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Nyhkälän koulun arkkitehti- ja pääsuunnittelijan valinta 34/02.07/2013 TEKLA 25 Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ka ri Setälä, puh tai sähköposti Tekninen ja ympäristötoimiala on pyytänyt tarjouksen Nyhkälän koulun arkkitehti- ja pääsuunnittelupalveluiden tuottamisesta päivätyllä tar jous pyyn nöllä. Han kintailmoitus on jul kaistu myös Hilma - ilmoituskanavalla Han kinta on EU-kyn nysar von ylittävä hankinta ja han kintame net tely oli avoin. Tar jousten vertailuperusteena oli koko naistaloudellisesti edullisin tar jous. Määräaikaan mennessä tarjouksen jät ti 13 palvelun tuottajaa. Tarjoukset avat tiin sulje tussa ti laisuudessa klo 12.15, josta laadittiin avaus pöytäkirja. Tarjouspyyntömenettely ja tarjousten vertailu: Suunnittelupalvelun kuvaus Tilaaja on tehnyt vuoden 2012 aikana hankkeesta hankesuunnitelman joka sisältää tarveselvityksen liitteineen. Nyt valittavan konsultin tehtävänä on olla mukana viemässä tätä kokonaisuutta eteen päin yhdessä tilaajan edustajien kanssa siten, että Karkki lan kau pun gin tekninen johtaja toimii projektin johtajana. Suunnittelutehtäviin kuuluu esim. seuraavia tehtäväkokonaisuuk sia: Lähtötietojen hankinta ja analysointi Käyttäjäryhmien kuuleminen Hankesuunnitelman tekeminen / täydentäminen Luonnossuunnittelu Rakenne- ja LVIAS-suunnittelijoiden hankinnat yhdessä tilaajan kanssa Mahdollisten erikoissuunnittelijoiden hankinta Toteutussuunnittelu Työturvallisuuden huomioiminen VNa 205/2009 mukaisesti Tarvittavien viranomaislupien hankinta Energiatodistusten laadinta / hankinta Kustannuslaskenta / kustannusarvioiden teko Mahdollisten tilapäisjärjestelyjen suunnittelu Rakennustyöaikaisiin kokouksiin osallistuminen Huoltokirjakoordinaattorina toimiminen Tarkemmista tehtäväkuvauksista ja työnsisällöstä sovitaan erikseen ennen hankkeen suunnittelun käynnistämistä.

2 Seuraavat tehtäväkokonaisuudet kuitenkin on velvoitettu konsultille: Arkkitehtisuunnittelijan tehtävään sisältyvät ARK 95 (RT ) mukaiset tehtävät ja pääsuunnittelijan tehtäviin sisältyvät PS 01 (RT ) mukaiset tehtävät. Mahdollisten erikoissuunnittelijoiden (= alikonsultti) käyttö tulevat konsultin toimesta. Konsultti vastaa näiden suunnittelijoiden työstä kuin omastaan. Ennen sopimuksen tekoa, konsultin tulee ilmoittaa tilaajalle kenen alikonsultin kanssa he aikovat tehdä yhteistyötä. Tilaaja varaa oikeuden tarkistaa alikonsultin lakisääteiset tiedot samalla lailla konsultinkin osalta. Mikäli tietoja ei toimiteta tilaajalle, taikka tiedoissa on epäselvyyksiä, on tilaajalla oikeus kieltää konsulttia tekemästä yhteistyötä ao. alikonsultin kanssa. Kelpoisuusvaatimukset Tarjoajan (konsultin) soveltuvuutta koskevat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liittees sä 1. Konsultin on ehdottomasti täytettävä liitteen 1 mukaiset Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä ole valle tarjouslomakkeelle. Tarjouspyynnön liitteet 1, 3 ja 5 ovat lomakkeita, jotka on toimitettava hankintayksikölle täy tettyinä tarjouksen mukana. Karkkilan kaupungin kaikissa hankinnoissa tarjoajan kelpoisuutta arvioidaan tarjouspyyn nössä mainittujen kelpoisuusehtojen lisäksi hankintalain 53 ja 54 huomioon ottaen. Tarjouksen laatiminen Tarjous tulee tehdä liitteenä olevia lomakkeita käyttäen tarjouspyynnön mukaisesti ja siten, että tarjous sisältää vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot ja todistukset. Tarjouk sen laatimiskielen tulee olla suomi. Tarjouksen antamisesta ei makseta korvausta. Tarjousten vertailu Tarjouskilpailun ratkaisussa käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavien valintakriteerien mukaisesti: 1. Hinta (hintavertailu fiktiivisen palvelun toimeksi annon mukaan) 50 p. 2. Pääsuunnittelijan kokemus (todennetaan pää suunnittelijan CV:llä) 30 p. 3. Käytössä olevat henkilöresurssit 30 p.

3 4. Yrityksen kokemus koulurakennusten suunnit telusta (todennetaaan suunnittelutoimiston CV:llä) 20 p. 5. Tarjoajan oma ehdotus ko. projektin toteuttami sesta 15 p. 6. Hinta (pääsuunnittelijan suunnittelutyön tunti hinta) 10 p. 7. Yrityksen laatujärjestelmä 5 p. Maksimipisteet 160 p. 1. Hinta. Fiktiivisen palvelun hinnoista annetaan pisteitä siten, että edullisimman kokonaishinnan antanut tarjoaja saa 50 p. ja muiden tarjoajien ver tai lupisteet lasketaan seuraavasti: (edullisim man tarjouksen tarjoushinta / asian omai sen tar jouksen tar joushinta) x Pääsuunnittelijan kokemus. Pääsuunnittelijan kokemusta arvioidaan ylei sen suunnittelukokemuksen ja koulurakennusten pääsuunnittelukokemuksen pe rus teel la. Maksimipisteet 30 p. Kokemus: Pääsuunnittelijan suunnittelukokemus tutkinnon suorittamisen jäl keen. Kokemus yli 25 vuot ta 15 p., vuotta 11 p., vuotta 7 p., vuotta 3 p., alle kymme nen vuo den kokemuksesta 0 p. Mak simi pis teet 15 p. (pisteiden vaihte lu väli 0 15p). Referenssit: Hyväksytyiksi referensseiksi hyväksytään viimeisen viiden vuoden aika na vähin tään > 3000 brm² oppilai tosraken nuksiksi tarkoitettuja ja toteutu neita tai ra ken ta misvai heessa olevia rakennushankkeiden pääsuun nittelu kohteita. Hyväksy tystä re fe rens sistä saa 3 p. Referenssejä luetaan hyväksy tyksi kor kein taan 5 kpl. Uudisja korjaussuunnittelukohteet hyväksy tään. Maksimi pisteet 15 p. (pisteden vaihteluväli 0 15 p). 3. Käytössä olevat henkilöresurssit. Käytössä olevista henkilöresursseista huomioi daan henkilöiden koulutus sekä kokemus koulurakennusten suunnitte lusta. Tarjoa jan tulee nimetä kaksi suunnitteli jaa pääsuunnittelijan li säksi joiden suunnittelu työpa nos hank keessa on suurin ja kes keisin. Maksi mipisteet 30 p. Koulutus: Nimettyjen suunnittelijoiden koulutustasosta saa pisteitä seuraavasti: ylem pi kor keakoulututkinto (esim. arkkitehti tv.) 5 p., alempi kor keakou lututkinto (esim. rakennus arkki tehti, insinööri amk tv.) 3 p., opisto tason tut kinto (esim. insi nööri tv.) 2 p. ja teknik kota son koulutus 1 p. Maksi mipisteet 10 p. (pisteiden vaihtelu väli 1 10 p). Kokemus: Nimettyjen suunnittelijoiden suunnittelukokemus lasketaan

4 keskiarvona (suunnittelijoiden kokemusvuodet yhteensä / 2) tutkinnon suorittamisen jäl keen. Suunnitte lukoke muksesta saa pisteitä seuraavasti: ko kemusta yli 20 vuotta 10 p., vuotta 7 p., vuotta 3 p. ja 9-5 vuotta 2 pistettä. Mikäli keskiar vo jää alle 5 vuo den, pisteet 0. Maksi mipisteet 10 p. (pis teiden vaihtelu väli 0 10 p.) Referenssit: Hyväksytyksi referensseiksi hyväksytään viimeisen kolmen vuo den aika na vä hintään > 2000 brm² oppilaitosrakennuksiksi tarkoitettuja ja to teutu neita tai ra kenta misvai heessa olevia rakennushankkeiden suunnittelu kohteita. Nimetty jen henki löiden refe renssit lasketaan yhteen. Uudis- ja kor jaus suunnittelu kohteet hy väksy tään. Hyväksytyistä referensseistä saa 1 p / kpl. max.10 kpl. Maksimipisteet 10 p. (pisteiden vaihte luväli 0-10 p.). 4. Yrityksen kokemus koulurakennusten suunnittelusta. Yrityksen kokemus arvioi daan vii meisen viiden vuoden aikana suunnitelluista ja toteutuneista tai ra ken tamis vai heessa olevis ta koulurakennusten kohteista joiden laajuus tu lee olla > 3000 brm². Hyväksyt tävä kohde tu lee olla selvästi osoitetta vissa koulura kennuk seksi. Hy väksyt tä västä kohteesta saa 4 pis tet tä. Hy väksyttyjä kohteita voi olla maksi mis saan 5 kpl. Uu dis- ja kor jaus suunnitte lukohteet hy väk sytään. Mak simipis teet 20 p. (pis tei den vaihte luväli 0 20 p). 5.Tarjoajan oma ehdotus ko. hankkeen toteuttamisesta. Konsultin oma eh dotus hank keen toteuttamisesta ja läpiviennistä annetaan arvioitavaksi erilli selle ar viointi ryhmälle. Ar viointiryhmään kuuluivat tekninen joh taja, si vistystoi menjohta ja, kaavoi tuspäällik kö, tekni sen lautakunnan puheen johtaja sekä tekninen isännöitsijä. Ti laa jalla oli oi keus muuttaa ar viointi ryhmän koostumusta. Arviointiryhmä käsitteli ehdotukset nimettöminä ja valitsi niistä viisi parasta. Ar viointi suoritettiin kahdessa eri vaiheessa ja arvioi jat arvioivat eh dotuksia itsenäi ses ti. En simmäi sessä vai heessa ku kin ryhmän jä sen valitsi kai kista ehdo tuksista viisi pa rasta, an taen parhaimmalle ehdotuk selle 5 pistettä, toi seksi par haim malle 4 pis tettä jne. Arvioijat ilmoittivat kukin vuo rollaan omat viisi parasta ehdotus ta paremmuusjärjestyksessä ja va littu jen ehdo tusten pis teet laskettiin yhteen. Vii si eniten pis teitä saa nutta eh do tusta pääsivät toiseen vaiheeseen. Arvioinnin toisessa vaiheessa kukin ryhmän jäsen arvioi itsenäisesti jäljelle jääneet viisi eh dotusta, laittaen ne paremmuusjärjestykseen. Parhain ehdotus sai 5 pistettä, toiseksi par hain 4 pistettä jne. Arvioijat kertoivat vuo rollaan ehdotus ten pa remmuus järjestyk sen ja ehdotusten pis teet laskettiin yhteen. Ehdotus joka sai ar vioinnin toi sessa vaiheessa eni ten pis teitä sijoittui ver tailussa ensim mäiseksi, toiseksi eniten saanut ehdotus sijoittui toi seksi jne. Ensimmäiseksi sijoittunut ehdotus sai 15 p, toiseksi sijoittunut 12 p, kolmanneksi si joittunut 9 p, neljänneksi sijoittunut 6 p ja viidenneksi sijoittunut saa 3 p. Mak simipis teet 15 p.(pisteiden vaihteluväli 0 15 p). Ehdotuksissa tuli huomioida vähin tään seuraavia ko konaisuuksia:

5 rakennuksen liittyminen Karkkilan keskustan kaupunkikuvaan käyttäjät suunnitteluprosessi hankkeen aikataulu ja riskit arkkitehtoninen kokonaisuus / toteutusvaihtoehdot (ei tarkoita varsinaista luonnossuunnittelua) tarjoajan näkemys asemakaavaluonnoksesta pääsuunnittelijan rooli 6. Hinta. Pääsuunnittelijan suunnittelutyön tuntihinnoista annetaan pisteitä siten, et tä 80 /h saa 10 p. ja 100 /h saa 0 p. Muut siten, että aina hinnan kallistues sa eu rolla vä henne tään täydestä 10 pisteestä 0.5 pistet tä. Esi merkiksi 88 /h saa 6 pistettä. Alle 80 /h tar jouk sesta saa 10 pistettä ja kun hinta on yli 100 /h saa 0 pistet tä. 7. Yrityksen laatujärjestelmä. Yrityksen laatujärjestelmästä annetaan pistei tä siten, että sertifioidusta laatujärjestelmästä saa 5 p., liittojen tai järjestö jen hyväksymästä laa tujärjes tel mästä 3 p. ja yrityk sen omasta kir jallisesta laatu järjestel mästä 1 p. Maksimi pisteet 5 p. (pisteiden vaih teluväli 0 5 p). Mikäli kahden tai useamman tarjouksen pisteet ovat tasan tarjousten vertailun jäl keen, vali taan toimittajaksi se jolla 1) on edullisin fiktiivisen palvelun hinta, 2) on edulli sin pääsuunnit telijan tuntihinta tai 3) voittaja arvotaan. Tarjousten käsittely Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin hankintalainsäädännön mukaisesti kol messa vai heessa: a. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi b. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen c. Tarjousten vertailu a. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuus arvioitiin tarjouspyynnön liite 1. (Tarjoajan soveltuvuutta kos kevat vaatimukset) mukaisesti. Tarjoajan tuli täyttää liitteessä olevat vaati muk set ja liittää tar joukseen pyydetyt selvitykset. b. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tuli olla sisällöltään tarjouspyynnön ehtojen mukainen eli vastata vaa dittuja vaatimuksia sekä pyydettyjä ehtoja. Tarjouk sen tuli olla laadittu tarjous pyyn nössä mainitul la tavalla ja sisältää vaaditut selvitykset tul lakseen huo mioiduksi tarjous ten vertailus sa. c. Tarjousten vertailu Ensimmäisen ja toisen vaiheen läpäisseistä tarjouksista valittiin kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Saaduista tarjouksista suoritettiin tarjousvertailu tarjouspyynnön mukaisesti. Ko ko nais ta loudellisesti edulli simman tarjouk sen jätti H & M Arkkitehdit Oy, jon ka koko naispiste määrä oli 130,21 pistettä.

6 Teknisen johtajan ehdotus: Taloudelliset vaikutukset - hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelu n. 220'000 (arvio) Esityslistan liitteet: - Tarjouspyyntö (liite 1) - Tarjousten vertailu (liite 2, jaetaan kokouk ses sa) Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä Nyhkälän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi H & M Ark ki tehdit Oy:n, jon ka teke män tar jouk sen kokonaispistemää rä on 130,21 pistet tä. 2) delegoida tekniselle johtajalle sopimuksen neuvottelemi sen ja allekirjoittamisen. 3) tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liitteet nro 7 - Tarjouspyyntö (liite 1/7) - Tarjousten vertailu (liite 2/7) Täytäntöönpano: tarjoajat, sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja, tekninen isännöitsijä ja kaavoituspäällikkö.

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014

Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 Sivistyslautakunta 72 03.06.2014 Sivistyslautakunta 148 02.12.2014 HANKINTAPÄÄTÖS KURKIAURAN KOULUN KOULUKULJETUKSISTA KOHDE 3, REITTIEN 3C, 3D, 3G JA 3K OSALTA, KEVÄTLUKUKAUDELLE 2015 JA LV. 2015-2016

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 13.05.2015 klo 15:00-17:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot