TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - vähähiilisyys ja vihreä talous kuntien näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - vähähiilisyys ja vihreä talous kuntien näkökulmasta"

Transkriptio

1 TL2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen - vähähiilisyys ja vihreä talous kuntien näkökulmasta EU-asiantuntijoiden neuvottelupäivä Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö

2 Vihreä talous ja kunnat Vihreä talous voi olla kunnan koko kehittämisen strateginen painopiste. Voi sisältyä kunnan visioon ja kuntastrategiaan. Kunnan elinvoimaisuutta rakennetaan ympäristöosaamisen, ympäristöliiketoiminnan sekä energia- ja resurssitehokkaiden ratkaisujen varaan. Näkemys siitä, millaiset edellytykset kunnassa oleva osaaminen, yritystoiminta, koulutus ja infrastruktuuri antavat vihreän taloudelle. Vihreän talouden tavoitteet näkyvät kunnan strategisissa asiakirjoissa, joiden avulla vihreän talouden tavoitteet voidaan jalkauttaa osaksi kunnan arkisia valintoja. Kuntien hankintojen euroilla voi olla keskeinen vipuvaikutus vihreään talouteen. *) Kunnat luovat markkinoita ympäristöystävällisille ratkaisuille ja voivat siten helpottaa pientenkin yritysten markkinoille pääsyä. Tarkoittaa usein kuntien kannalta kumppanuutta, sillä tarvitaan uusia ratkaisuja toimittavia yrityksiä, toimenpiteiden rahoittajia ja kehityshankkeiden toteuttajia. *) julkisten hankintojen arvo oli vuonna 2010 noin 35 miljardia euroa ja kuntien osuus tästä on noin kolme neljäsosaa).

3 Vihreän talouden elementit kunnan kannalta tuntuuko tutulta? luonnonvarojen ja energian kestävä käyttö jätteiden synnyn vähentäminen suljettu materiaalikierto innovaatiot vihreä teknologia kestävä talouskasvu uudistuminen Kilpailukyky resurssitehokkuus vihreä talous vähähiili -syys päästövähennykset ilmastonmuutos työllisyys osallistuminen sosiaalinen oikeudenmukaisuus ekosysteemi en toimintakyvyn turvaaminen luonnonsuojelu luontopääoman kasvattaminen

4 tuulivoima, aaltovoima, vety, vesivoima, puu, muut biopolttoaineet, maalämpö, ilmapumput, aurinkosähkö, aurinkolämpö, biokaasu, jätteiden energiahyödyntäminen Vähähiilisyys Runsashiilisyys» Kivihiili» Öljy» Turve» Maakaasu Uusiutuva energia» Oheisessa kuvassa 12 eri energialähdettä Ydinvoima Pienentää hiilidioksidipäästöjä? Todentaminen?

5 Vähähiilisyyspotentiaali kunnan toiminta-alueilla Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja vihreä liiketoiminta Vähähiilinen maankäyttö Kestävät liikenneratkaisut Vähähiilinen energiatalous Vihreät ja vähähiiliset yhdyskunnat Ympäristökasvatus ja -tiedottaminen Vihreät, vähähiiliset ja kestävät julkiset hankinnat

6 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ja vihreä liiketoiminta osallistutaan ja käynnistetään vihreää ja vähähiilistä taloutta edistäviä hankekokonaisuuksia ja rakennetaan ympäristöosaamisen ja ympäristöliiketoiminnan kumppanuuksia. verkostoidutaan ympäristöalan toimijoiden kanssa (yritykset, oppilaitokset, järjestöt). tarjotaan yrityksille neuvontapalveluja ja tukitoimintoja. edistetään vähähiilisyyteen liittyviä sekä kysyntä- ja käyttäjälähtöisiä innovaatioita. toteutetaan ajatushautomoita yhteistyössä yritysten kanssa. panostetaan innovatiivisiin, vähähiilisyyttä edistäviin julkisiin hankintoihin.

7 Vähähiilinen maankäyttö vahvistetaan strategista maankäytön suunnittelua ja otetaan vähähiilisyys strategian yhdeksi näkökulmaksi. luodaan edellytykset toimivalle joukkoliikenteelle ja tehokkaille kuljetusjärjestelmille. eheytetään yhdyskuntarakennetta suunnitellusti ja hallitusti huomioiden olemassa olevat rakenteet, liikennejärjestelmät ja yhdyskuntatekniikka (infra). sovitetaan yhteen maankäyttö, asuminen, liikenne ja palvelut ottaen huomioon läheisyys, muunneltavuus, monikäyttöisyys ja yhteiskäyttö. turvataan kaavoituksessa ympäristöliiketoiminnan sekä materiaalija energiavirtojen ohjaamisen mahdollisuudet. turvataan uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuudet. otetaan kaavahankkeissa käyttöön energiajärjestelmätarkastelut. mahdollistetaan ekotehokkaat jäte- ja jätevesihuollon ratkaisut ja hulevesien hallinta. turvataan luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytykset.

8 Kestävät liikenneratkaisut kehitetään joukkoliikenteen yhteys- ja solmukohtia. uudistetaan ja otetaan käyttöön luovia ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden julkisessa liikenteessä. parannetaan kaupunkilogistiikkaa. kehitetään älyliikennettä ja liikenteen informaatioohjausta. tuetaan sosiaalisia innovaatioita, kuten yhteiskäyttöautoja, kaupunkipyöräjärjestelmiä ja kävelybusseja. kehitetään jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä sekä kävelykeskustoja ja -alueita. luodaan edellytyksiä uusien käyttövoimaratkaisujen kuten sähköautojen latauspisteiden järjestämiselle.

9 Vähähiilinen energiatalous tarjotaan kehittämisalustoja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen innovatiivisille ratkaisuille uudistuotannossa ja peruskorjauksessa. otetaan käyttöön ensimmäisen polven innovatiivisia energiaratkaisuja rakennusten ilmanvaihdossa, sisälämpötilojen optimoinnissa ja valaistuksessa. kehitetään sosiaalisia innovaatioita energian- ja vedenkulutuksen säästöille. kehitetään kokonaisvaltaisia ratkaisuja uusiutuvan lähienergian käyttöönotolle. otetaan käyttöön innovatiivisia uusiutuvan energian ratkaisuja kunnan omassa sähkön ja lämmöntuotannossa, rakennusten lämmityksessä ja ajoneuvoissa. kehitetään jätteen energiahyödyntämisen mahdollisuuksia. kehitetään uusiutuvan energian tuotannon sosiaalisia ja kuluttajalähtöisiä sekä paikallista työllisyyttä edistäviä innovaatioita. tarjotaan kehittämisalustoja älykkäille sähköverkoille.

10 Vihreät ja vähähiiliset yhdyskunnat kehitetään ja edistetään vihreän infrastruktuurin kuten viherkattojen ja -seinien ja hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn mahdollisuuksia. tarjotaan testiympäristöjä ja kehittämisalustoja eko- ja kustannustehokkaille menetelmille sekä terveellisille ja uusiutuville materiaaleille yhdyskuntien rakentamisessa. kehitetään purkumateriaalien ja ylijäämämaiden synnyn ehkäisyä ja kierrätysmahdollisuuksia. suunnataan jätehuollon hankinnat jätteen synnyn ehkäisyssä, lajittelussa, keräyksessä, kuljetuksessa, kierrätyksessä ja käsittelyssä cleantech-ratkaisuihin painottaen ensimmäisten tai ensimmäisiin lukeutuvien referenssikohteiden syntymistä ja käyttöönottoa. kehitetään jätehuoltoa uusien teknologisten ratkaisujen ja tuotekehittelyn pohjalta. kehitetään yhteistyössä korkeakoulujen ja yritysten kanssa lietteiden ja biojätteiden hyödyntämistä ja ravinteiden palauttamista luonnon kiertoon. kehitetään yhteistyössä alan yritysten kanssa jätevedenpumppaamoiden ja paineenkorostusasemien pumppujen ja muiden moottoreiden hyötysuhteita, mädättämöiden toimintaa sekä jätevedenpuhdistamoiden ekotehokkuutta. kehitetään jäteveden ja lietteen energiasisällön hyödyntämistä.

11 Ympäristökasvatus ja - tiedottaminen kehitetään yhteistyötä seudullisten kestävän kehityksen ja energia-asioiden toimistojen kanssa neuvonnan ja tiedotuksen jalkauttamiseksi yritysten ja kuntalaisten arkeen. kehitetään tutkimuslaitosten, kunnan, yritysten ja kuntalaisten vuorovaikutusta hiilineutraalit kunnat (HINKU) -kaltaisten prosessien käynnistämiseksi. vahvistetaan kunnan johdon (sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt) sitoutumista vihreän ja vähähiilisen talouden edistämiseen. kehitetään ekotukitoimintaa ja muita vastaavia vuorovaikutuksen muotoja kunnan toiminnan ekotehokkuuden parantamiseksi. parannetaan ympäristö- ja ilmastoviestinnän vaikuttavuutta esimerkiksi sosiaalisen median ja sosiaalisten innovaatioiden avulla.

12 Vihreät, vähähiiliset ja kestävät julkiset hankinnat toteutetaan julkisissa hankinnoissa ratkaisuja, jotka edistävät energia- ja ympäristötavoitteita sekä hyödyntävät cleantech-ratkaisuja kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla. painotetaan ensimmäisten ja ensimmäisiin lukeutuvien referenssikohteiden syntymistä ja käyttöönottoa. kehitetään yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa elinkaarikustannuslaskentaa sekä laskureita, joiden avulla on mahdollisuus selvittää keinoja vähentää kustannuksia ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta. kehitetään materiaalitehokkuuden optimoinnin ja energiatehokkuuden hankintakriteereitä.

13 Integrointi ilmasto ja vähähiilisyys pk-yritykset t&k työllisyys biotalous resurssitehokkuus terveys ja hyvinvointi ekosysteemipalvelut matkailu ja virkistyskäyttö kestävä paikallistalous ruokaturva hulevedet ja kosteikot

14 Huoli Kiristyvä kuntatalous ja levällään olevat rakennekysymykset vaikeuttavat strategista ajattelua ja asioiden toteuttamista. Hankkeita peruutetaan. Päätöksiä tehdään kunnissa nyt todella lyhyellä aikatähtäimellä. Samaan aikaan kun yhdyskuntien kehittämisen pitäisi olla entistä viisaampaa, resursseja vähennetään ja kuntien toimintaa vaaditaan fokusoimaan entistä enemmän vain välttämättömien palveluiden tuottamiseen. Uusien ideoiden esittäminen tässä ilmapiirissä hankalaa. Kehittämistoimissakin kunnat kykenevät käynnistämään vain rajallisen määrän painopisteitä, joita kyetään viemään eteenpäin. Uusia asioita täytyy kyetä perustelemaan yhä uudestaan ja uudella tavalla.

15 Mahdollisuudet Rakennerahastot, Euroopan maaseuturahasto, LIFE-rahoitus, EU:n tutkimuksen puiteohjelma, Interreg, ENPI ja kansalliset rahoituslähteet kuten Inka-ohjelma, Tekes, Sitra, Suomen Akatemia, uudet innovatiiviset rahoituslähteet. Innovatiivisuus / Poissulkevuus? Ministeriöiden tuki alueille ja kunnille suunnitella ja hakea hankkeita?

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ilmastoja energiastrategia Sisällys Saatteeksi..............................................................4 1. Johdanto.............................................................5

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Biotalous Pohjois Savossa Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luonnonvaroja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KESKI-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Kuvitus: Jarkko Vehniäinen Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 / vaihde Julkaisu: B 183 ISBN 978-951-594-410-8 ISBN 978-951-594-411-5

Lisätiedot

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet

Kuntaliiton. ilmastolinjaukset. Kuntaliiton. strategia 2010 2012. 6 Ilmastonmuutos. 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Kuntaliiton ilmastolinjaukset 8 Kuntaliiton uudistuminen 1 Kuntajohtaminen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 2 Kuntapalvelut ja palvelurakenne 7 Kunta ja markkinat Kuntaliiton strategia 2010 2012

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas

UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas Uusi päivitetty ja laajennettu UIMAHALLIEN ja kosteiden tilojen hygieniaopas Kirjoittajat: Jutta Kivikallio, Tuula Suontamo, Jari Keinänen, Kaarina Kärnä, Salli Lindstedt, Päivi Aalto UIMAHALLIEN ja kosteiden

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot