Puurakentamisen edistämisohjelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2014-2020"

Transkriptio

1 Puurakentamisen edistämisohjelma vuosille

2 Espoon kaupungin puurakentamisen edistämisohjelma vuosille Sisällys Sivut OHJELMAN TAVOITE JA TARKOITUS...3 Kumppaneiden rooli ohjelmatavoitteiden toteuttamisessa...3 PUURAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET...3 Julkinen rakentaminen...3 Asuntorakentaminen (Espoon Asunnot Oy)...4 Rakennuttajien kannustaminen puurakentamiseen...4 INVESTOINTIOHJELMAN RAKENNUSKOHTEIDEN ARVIOINTI PUURAKENTAMISEN OSALTA...4 KAAVOITUKSEN ROOLI JA TONTTITARJONNAN KEHITTÄMINEN PUURAKENTAMISELLE...4 MAAKÄYTTÖSOPIMUKSET JA PUURAKENTAMISEN EDISTÄMINEN...5 TEOLLINEN ESIVALMISTUS JA TUOTEOSARAKENTAMINEN...5 RAKENNUSVALVONNAN ROOLI PUURAKENTAMISEN EDISTÄMISESSÄ...5 PUURAKENTAMISEN MARKKINOIHIN VAIKUTTAMINEN...5 OHJELMATAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN JA ORGANISOITUMINEN...6 PUURAKENTAMISEN EDISTÄMISOHJELMAN RAKENTAMISKOHTEET...6 2

3 Espoon kaupungin puurakentamisen edistämisohjelma vuosille OHJELMAN TAVOITE JA TARKOITUS Espoon kaupungin puurakentamisen edistämisohjelman tavoitteena on mahdollistaa tilaajille ja käyttäjille tarkoituksenmukaisia, kilpailukykyisiä sekä käyttö- ja elinkaarikustannuksiltaan edullisia rakennuksia. Kohteiden tulee olla käyttäjille myös terveellisiä ja turvallisia. Puurakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja rakentamisaikaiseen kuivaketjuun. Kestävä kehitys poikkihallinnollisen kehitysohjelman yhtenä ensivaiheen toimenpiteenä on puurakentamisen edistäminen (KH ). Lisäksi kaupunki on solminut puurakentamisen yhteistyösopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Aalto-yliopiston kanssa ( ) Puurakentamisen edistämisessä kaupungin rakentamiskohteina ovat koulut, päiväkodit, asunnot ja niiden korjausrakentaminen sekä sillat ja muu rakentaminen. Tilaajana toimiessaan Espoon kaupunki hyödyntää uuden hankintalain mahdollisuuksia puurakentamiskohteiden määrittelyssä. Kaupunki hakee taloudellisia ja ekologisia teollisen puurakentamisen malleja ja toimintakonsepteja. Edistämisohjelmalla tuetaan puurakentamisen taloudellisia, ekologisia ja tuottavuustavoitteita. Puurakentamisen edistämisohjelman tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan valtuustolle kaksi kertaa vuodessa Kestävän kehityksen poikkihallinnollisen kehitysohjelman toimesta. Tämän ohjelman tavoitteet on johdettu Espoo-tarinasta ja toimenpiteet kohdistuvat talon- ja infrastruktuurin puurakentamiseen. Tarkoituksena on, että uusien ratkaisujen hyödyt kohdistuvat suoraan kaupungin tuottavuustavoitteisiin sekä samalla luovat ja mahdollistavat uusien ratkaisujen kautta yrityksille ja tutkimukselle referenssien syntymisen. Pitkälle esivalmistetun puurakentamisen ratkaisut ja niiden vaatimat toimintatavan uudistukset lisäävät teollisen rakentamisen kehittymistä ja innovaatiotoimintaa. Kaupungin tavoitteena on synnyttää Espoon alueelle uutta elinkeinotoimintaa ja edistää osaamisen ja tutkimustoiminnan kehittämistä puurakentamisen osa-alueilla. Kumppaneiden rooli ohjelmatavoitteiden toteuttamisessa Puurakentamisen edistämisohjelmalla kaupunki viestii määrätietoisesti omista puurakentamisen painopisteistään (koulut, päiväkodit, sillat, asunnot, korjausrakentaminen ja muu rakentaminen) ja siten kannustaa teollisen tuotannon edistämiseen, käytön ajan ja ylläpidon palveluosaamisen lisäämiseen sekä uudenlaisten älykkäiden ratkaisujen käyttöönottoon. Puurakentamisen yhteistyössä yrityksille ja muille kumppaneille avautuu merkittävä mahdollisuus uusien ratkaisujen kehittämiseen ja siten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kilpailukyvyn edistymiseen. Puun keveys ja muut perusominaisuudet mahdollistavat uusien rakentamisalueiden hyödyntämisen. Infrastruktuurirakentamisen uudet yksilölliset ratkaisut lisäävät tuotevalikoimaa. Kaupunki sitoutuu pitkäjänteiseen ja laajamittaiseen puurakentamisen edistämiseen ja toteuttamiseen. Kaupunki osallistuu talonrakentamisessa (päiväkodit, koulut, asuinrakennukset) konseptien kehittämiseen, jotta tilaajan tarpeet ovat mahdollisimman hyvin ratkaisujen kehittäjien tiedossa. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan siihen, että myös muut kaupungit sitoutuvat laajamittakaavaiseen ja pitkäjänteiseen puurakentamisen edistämiseen, jotta markkinakoko olisi yrityksille mahdollisimman suuri ja lisäisi kiinnostusta investointeihin. TEM huolehtii puurakentamiseen liittyvästä säädöskehityksestä ja viranomaisohjauksesta yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Tekes edistää puurakentamista tukemalla tutkimus- ja kehittämistyötä Innovatiiviset kaupungit -ohjelman sekä Osaava ostaja -ohjelman kautta. Tekes ja TEM antavat myös asiantuntija-apua, tiedottavat puurakentamisen kehittymisestä ja hankekannan valtakunnallisesta tilanteesta sekä kaupunkien yhteistyömahdollisuuksista puurakentamisessa. PUURAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDET Julkinen rakentaminen Investointien taloudellisuutta ja hankkeiden läpimenoaikoja on mahdollista parantaa pitkälle esivalmistettujen teollisten ratkaisujen kautta. Kaupunkia kiinnostavat palvelukonseptit, jotka nopean toimitusajan lisäksi sisältävät rahoitusratkaisun. Tällöin tilakonseptin tarjoajat tai erilaiset toimitila-allianssien toteuttajat tarjoavat rakennuksen lisäksi ylläpito- ja rahoitusratkaisut. Tavoitteena on edullisten elinkaarimallien kehittäminen ja hyödyntäminen. Kaupunki on merkittävä rakennuttaja asuin- ja julkisessa sekä infrastruktuurin rakentamisessa. Lisäksi nopeaan tilatarpeeseen voidaan vastata väliaikaisilla siirtokelpoisilla kouluilla ja parakkiratkaisuilla. Kaupungin tavoitteena on elinkaareltaan pitkäaikaisten rakennusten toteuttaminen julkiseen ja asuinrakentamiseen. Tavoitteena on myös se, että rakennusten käyttötarkoitusta voidaan tarvit- 3

4 Vaihtoehto B Lisämääre tähän taessa muuttaa ja siten parantaa rakennusten tarkoituksenmukaista käyttöä koko elinkaaren ajan. Käyttötarkoituksen muuttamisen mahdollisuus on huomioitava rakennuksen suunnittelussa ja talotekniset ratkaisut toteutetaan niin, että käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia. Asuntorakentaminen (Espoon Asunnot Oy) Espoon kaupungin asuntotuotantovelvoite on MAL aiesopimuksen mukaan asuntoa vuosittain. Espoon Asunnot Oy:n tavoitteet uusien korkotuettujen vuokra-asuntojen rakentamiseksi vuosittain määritellään kaupungin Asunto-ohjelmassa. Espoon Asunnot Oy edistää tuotannossaan puurakentamiseen perustuvaa asuntotuotantoa. Kaavoituksen ja asuntotuotannon yhteistyötä tiivistetään, ja puurakentamiselle soveltuvat tontit ja alueet määritellään osana puurakentamisen edistämistä. Puurakennuksen keveys on yksi keskeinen tarkastelun ja arvioinnin kohteista uusia kehittämisalueita määriteltäessä. Erityisesti selvitetään teollisen tilaelementtiratkaisujen hyödyntämistä. Espoon Asunnot Oy ja kaupunkisuunnittelukeskus sekä rakennusvalvonta toimivat tiiviissä yhteistyössä puurakentamisen kohdealueiden määrittelemiseksi ja uusien ratkaisujen kehittämiseksi. Asuntotuotannossa kokeillaan erilaisia puurakentamisen konsepteja ja vaikutetaan asuntotuotannon hintojen edullisuuteen. Espoon Asunnot toimivat esimerkkinä puurakentamisessa myös yksityisen sektorin rakennuttajille. Sääntelyyn kehittymiseen varaudutaan ennakoivalla kaavakehitystyöllä sekä esimerkkirakentamisella. Espoo vaikuttaa siihen, että lisäkerrosten rakentaminen voidaan ulottaa useampaan lisäkerrokseen, jolloin hankkeiden taloudellinen tehokkuus paranee. Espoon Asunnot Oy:llä on kohteita, joissa lisäkerrosrakentaminen on mahdollista. Vuokraushalukkuus kohdistuu erityisesti nelilömäärältään pieniin asuntoihin. Kaavoituksella edistetään myös keskimääräistä pienempien huoneistojen rakentamista kerrostaloihin. Pientalovaltaisten alueiden täydennysrakentamiseen haetaan ratkaisua pienkerrostaloista. Espoon Asunnoilla on tarvetta useampaan kohteeseen, joissa ratkaisuna voisi olla teollinen tilaelementtiratkaisu. Rakennuttajien kannustaminen puurakentamiseen Edistämisohjelmalla kaupunki viestii markkinoille ja kehittäjäkumppaneille merkittävästä sitoutumisestaan puurakentamiseen ja kannustaa teollisen tuotannon edistämiseen, palveluosaamisen lisäämiseen ja uudenlaisten ratkaisujen käyttöönottoon. Talonrakennukseen liittyen järjestetään ideakilpailuja hankekehittäjille. Tavoitteena on suunnitella tiivistyvään kaupunkiympäristöön soveltuvia, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia sekä kustannustehokkaita puurakennuksia ja rakenteita. Lisäksi ryhmärakentamiskohteet ja isot pientalotuotantokohteet voisivat olla merkittäviä puurakentamisen edistämiskohteita. INVESTOINTIOHJELMAN RAKENNUSKOHTEIDEN ARVIOINTI PUURAKENTAMISEN OSALTA käsitellään vuosittain puurakentamiseen luontevasti soveltuvat kohteet. Puurakentamisen kokonaistaloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus käsitellään käyttäjäpalautteen sekä taloudellisten, ekologisten ja teknisten arvioiden pohjalta osana investointiohjelmaa. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan suunnittelu- ja rakennusajan kustannusten osalta, käytön ajan ylläpitokustannuksina sekä luovutusarvon näkökulmasta. Kehitettävien konseptien pitää tukea käytön ajan edullisuutta. KAAVOITUKSEN ROOLI JA TONTTITARJONNAN KEHITTÄMINEN PUURAKENTAMISELLE Kaavoituksessa haetaan ratkaisuja puurakentamisen edistämiseen lähinnä korttelisuunnitelmien tai kaupunkikuvallisten tavoitteiden muodossa. Puurakennusten keveys mahdollistaa uusien maa-alueiden saamisen rakentamisen käyttöön ja tämä huomioidaan myös kaavoituksessa, kun arvioidaan kaupungin omistamien maa-alueiden soveltumista puurakentamiseen asuntojen ja toimitilojen osalta. Asemakaavamääräykset laaditaan pääosin puurakentaminen mahdollistavaksi, jolloin lisätään myös kilpailua. Erityisesti täydennysrakentamisessa tutkitaan rakentamista kansiratkaisujen päälle, pysäköinnin yhdistämistä kansiratkaisulla rakennusten alle ja rakentamisen tehostamista rakennusten kerrosmäärää kasvattamalla. Tavoitteena on saada uusia hankkeita ensisijaisesti jo valmiin yhdyskuntarakenteen läheisyydestä ja siten hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. Korttelisuunnitelmissa voidaan nostaa esiin puu rakennusmateriaalina ja painottaa puurakentamisen tavoitteita. Markkinoiden kiinnostusta puurakentamiseen lisätään mm. tarjoamalla puurakentamiseen hyviä ja houkuttelevia rakennuspaikkoja. Espoonlahden suuralueella on ehdotusvaiheessa kaavahanke Finnoo Djupsundbäcken, joka alueena saattaisi sopia puurakentamiselle. Olemassa olevien kerrostalokohteiden lisäkerrosrakentamista on harkittu Soukassa ja Kivenlahdessa, mutta alueilla ei ole vielä käynnissä varsinaisia kaavahankkeita. Tavoitteena on herättää kiinnostusta laajemmasta kiinteistöjen kehittämisestä. Tässä tilanteessa myös puurakentaminen saattaa nousta esiin houkuttelevana teemana. Puurakentamista voidaan kohdentaa erityisesti alueille, joilla se on muu rakennuskanta huomioiden luontevaa. Kauklahden keskustan alueella on puurakentamisen perinteitä ja alue sopii mittakaavaltaan puurakentamiselle. Kauklahden alueella on alkamassa syksyllä kokonaistarkastelu ja uusia kaavakohteita on tulossa suunnitteluun. Pienimuotoista puurakentamisen kokeilua voidaan tuoda esiin esimerkiksi Finnoon alueen luontokosteikon ja sataman ympäristörakentamisen yhteydessä. Alue tarjoaa myös mahdollisuuden uudenlaisten puurakentamiskonseptien esiin nostamiselle esimerkiksi asuntorakentamisessa ja rannan ravintolapaviljonkirakenteissa. Alueen suunnittelu on vasta hyvin alussa. Kaupungin investointiohjelma tehdään vuosittain neljäksi vuodeksi eteenpäin. Investointiohjelmaa laadittaessa ja tarkennettaessa Suurpelto III kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa olevaa maata, jonne voidaan sijoittaa erilaisia puurakentamisen rat- 4

5 Vaihtoehto A Lisämääre tähän kaisuja. Jo kaavoitetulla alueella on yksityisessä omistuksessa olevia tontteja, joihin puurakentaminen myös esimerkiksi kaavamuutoksella on mahdollista. Matinkylässä Matinkylän asukaspuisto ja päiväkoti ovat jo puurakentamisen ohjelmassa. Osoitteessa Tiistinniitty 2A on kaavoittamaton, pääosin kaupungin omistama alue, joka saattaisi sopia puukerrostalojen aluekohteeksi. Lisäksi Tiistilään on Espoon Asunnot Oy esittänyt asuinkerrostalojen lisäkerrosrakentamista. Espoon keskuksen alueelta puurakentamiseen soveltuvia aluekokonaisuuksia on Histassa, Espoonkartanon alueella ja Miilukorpi II kaavassa. Kaavoituksen yhteydessä tulee puurakennuskohteisiin liittyen tehdä läheistä yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa ja huomioida erityisesti mm. pelastusreitit ja tikasautojen nostokorkeudet. MAAKÄYTTÖSOPIMUKSET JA PUURAKENTAMI- SEN EDISTÄMINEN Maankäyttösopimuksissa puurakentaminen ja sen edistäminen voidaan ottaa osaksi sopimusehtoja. Sopimuksilla haetaan rakentamisen kokonaisedullisuutta, toteutusnopeutta ja hyvää rakentamisen laatua ohjaamalla rakentamista teollisen puurakentamisen suuntaan. Puurakentamisesta voidaan sopia tontinluovutusehdoissa. TEOLLINEN ESIVALMISTUS JA TUOTEOSARAKEN- TAMINEN Espoon kaupunki hakee kohteita, joilla edistetään sen omassa rakentamisessa julkisten tilojen ja asuntorakentamisen kautta teolliseen esivalmistukseen ja tuoteosarakentamiseen pohjautuvien ratkaisuja. Tavoitteena on, että osa suunnittelun kustannuksista saadaan katettua teollisuuden tarjoaminen tilakonseptien kautta. Tilakonseptien hyödyntäminen nopeuttaa hankkeiden läpimenoaikoja ja lisää mahdollisuutta rakentaa eri rakentamisolosuhteissa rakenteeltaan kuivia rakennuksia. RAKENNUSVALVONNAN ROOLI PUURAKENTAMI- SEN EDISTÄMISESSÄ Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa, että voimassa olevia rakentamismääräyksiä noudatetaan ja pyrkiä oikealla ja oikea-aikaisella ohjauksella mahdollistamaan joustavan lupakäsittelyn ja työmaavalvonnan. Rakennusvalvonta valvoo suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien pätevyyttä eli että heillä on riittävä koulutus ja kokemus puurakentamisesta. Suuren mittakaavan puurakentamisen hankkeissa on oltava mukana palotekninen suunnittelija. Kaavan valmisteluvaiheessa järjestetään tapaamiset ja niissä rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisten kanssa käsitellään paloteknisiin asioihin ja esimerkiksi perustamisolosuhteisiin liittyvät asiat, kuten lähelle rakentaminen, tuulisuus, maaperä, pelastustiet. heessa ennen lupakäsittelyn alkamista käsittelemään hanke pääsuunnittelijan, rakennusvalvontakeskuksen asiantuntijoiden ja paloteknisen asiantuntijan kanssa. Osapuolet määrittelevät mitä kohteessa on erityisesti otettava huomioon. Muiden rakentajien hankkeissa pidetään ennakkopalaveri rakennusvalvonnassa, jossa on mukana lupa-arkkitehti (lupapäällikkö), pääsuunnittelija, tarvittaessa myös rakentaja, palotekninen suunnittelija ja teknisen yksikön edustaja. TEM edistää sitä, että paloteknisten seikkojen osalta päästään valtakunnallisesti yhdenmukaisiin ratkaisuihin ja tulkintoihin. PUURAKENTAMISEN MARKKINOIHIN VAIKUTTA- MINEN Espoon kaupunki sitoutuu pitkäjänteisesti puurakennusten hankkimiseen tämän ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on, että markkinoille syntyy luottamusta puurakentamisen uusien ratkaisujen kehittämiseen. Kaupunki kannustaa myös muita kaupunkeja sitoutumaan tämän ohjelman mukaisiin tavoitteisiin ja siten laajentamaan markkinapotentiaalia sekä lisäämään yritysten investointihalua. Kaupunki markkinoi aktiivisesti puurakentamisen tavoitteista sekä nostaa esille toteutettuja puurakentamisen suunnitteluratkaisuja ja toteutuneita kohteita. Markkinoinnilla haastetaan puurakentamisen piirissä olevia toimijoita tekemään uusia ratkaisuja ja tarjoamaan niitä kaupungille. Yrityksiä kannustetaan kehittämistoiminnassa myös verkostoitumaan ja etsimään ratkaisuja suunnittelun ja rakentamisen lisäksi myös käytön ajan innovaatioihin. Tavoitteena on, että verkostomaisella toimintatavalla tieto ja kokemukset kilpailukykyisestä puurakentamisesta leviävät nopeasti ja siten edistävät markkinoiden kehittymistä tilaajien ja käyttäjien eduksi taloudellisella ja kestävällä tavalla. Hankintamalleja kehitetään siten, että tilaamisessa haetaan pitkäjänteisiä ratkaisuja teollisen tuotannon hyödyntämiseen, jossa suunnittelu, rakentaminen ja käyttö muodostavat hankintakokonaisuuden. Tavoitteena on, että hankinnan keinoin löydetään eri vaiheisiin hyvät ratkaisut ja hankkeiden toteuttajat tarjoavat yhdessä kokonaisuuden kattavan järjestelmän, jonka osana on tarjoajien vastuumallien kehittäminen. Kaupungin tavoitteena on ostaa käytön ajan laatua, turvata investoinnin kannattavuus, lisätä käytön ajan jälkeistä sijoittamisen taloudellista hyötyä ja parantaa kokonaisedullisuutta ja ekologisuutta. Innovatiivisten hankintojen tekemiseen haetaan ulkopuolista osaamista ja rahoitusta. Kaupunki toimii aktiivisesti määrittääkseen tilaajana ja käyttäjänä tahtotilansa sekä viestimällä sen ennakoitavasti osana suunnittelu- ja hankintaprosessia. Erityisesti selvitetään allianssimallin soveltumista julkiseen rakentamiseen ja arvioidaan elinkaarimallien kehittämisen osana taloudellisuuden parantamista ja käytön ajalta käytön kehittämis- ja innovaatioiden hyödyntämistä. Kaupallisten toimijoiden roolia aktivoidaan ja vahvistetaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävien ratkaisujen löytämiseksi. Kaupungin omissa hankkeissa pyritään jo suunnittelun alkuvai- Rakennushankkeiden riskienhallintaa kehitetään vastuun määrittelyn ja sopimustoiminnan avulla. Riskienhallinta ulotetaan käytön 5

6 aikaisen toiminnan riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Rakennusaikaiset toteutus- ja laaturiskit ovat rakennuttajan ja konseptin toteuttajan riskejä. Koulutus-, kehitys- ja tutkimustoiminnan kumppanuuden yhteistyöllä edistetään sellaisia toimintatapoja, että uusien innovaatioiden käyttöönottoa edistetään, lisätään tutkimustoiminnan kansallisen rahoituksen hyödyntämistä ja haetaan kumppanuusmalleja kaupungin kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi yritysten kanssa. Tavoitteena on hyödyntää kansallista ja kansainvälistä osaamista sekä rakentamisten investointien kohdentumista Espooseen edelläkävijäalueena. raportoi Kestävän kehityksen poikkihallinnolliselle kehitysohjelmalle puurakentamisen edistämisohjelman toteutumisesta. Raportti sisältää arviot Espoon puurakentamisen kehittymisestä, käynnistyneiden rakentamiskohteiden sekä suunnittelussa olevien rakennuskohteiden tilanteesta ja muista ohjelmatavoitteiden toteutumisesta. Rakennuskohteet määritellään vuosittain investointiohjelmassa talousarvion yhteydessä. Ohjelman toteutumisen eteneminen raportoidaan valtuustolle kaksi kertaa vuodessa osana Kestävän kehityksen poikkihallinnollisen kehitysohjelman raportointia. Investointiohjelman toteutuminen sisältyy kaupungin normaaliin toiminnan ja talouden raportointiin. Käytönajan edullisuuden ja taloteknisen turvallisuuden varmistamiseen vastataan taloteknisillä ratkaisuilla, jolloin käytön aikana saadaan ennakoivaa informaatiota rakennusten rakenteellisiin olosuhteisiin sekä huolto- ja korjaustarpeisiin liittyen. Taloteknisillä ratkaisuilla ohjataan talon käyttöä energiatehokkuuteen huomioimalla käyttäjien tarpeet ja talon käytön ajankohdat sekä optimoimalla ja varmistamalla teknologiaratkaisujen mahdollisuudet edullisuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Talotekniset ratkaisut suunnitellaan niin, että teknologian kehittymisen myötä on mahdollisuus lisätä taloautomaatiota ja käyttäjäpalvelujen kehittämistä. Talon käytön etäohjaus on osa taloteknisiä ratkaisuja ja rakennukset avataan yrityksille ja kehittäjäorganisaatiolle kehittämis- ja kokeiluympäristöiksi. Tavoitteena tässä on se, että aidosti avataan julkisia tiloja teknologiainnovaatioiden kehittämiseen ja siten myös yritysten sekä kehittäjien kilpailukyvyn edistämiseen ja Espoon elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Rakennusten suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hyötyneliömetrien osuuteen rakennusten bruttopinta-alasta. Tämä edellyttää tilojen monikäyttötarkoitusten kehittämistä. Kouluissa ja päiväkodeissa esimerkiksi käytävä- ja aulatilojen käyttötarkoitusta monipuolistetaan. Uusien tilakonseptien kehittämistä edistetään innovatiivisilla käyttöratkaisuilla, jolloin saavutetaan myös käytön ja ylläpidon edullisuutta. Täyttöastetta voidaan parantaa monimuotoisilla tilaratkaisuilla. Käyttäjät osallistuvat talokonseptien kehittämiseen ja arvioivat käytön ensisijaisen tarpeen. Käyttäjät osallistuvat käytön ajan edullisuuden miettimiseen ja osana tätä huomioidaan käyttäjätarpeen mahdolliset muutokset. Puurakenteisten tilojen edullista muuntojoustavuutta hyödynnetään suunnitteluratkaisuja mietittäessä koko käyttöajalle. Käytön ylläpitokustannuksia pienennetään käyttösuunnitelman osana, jossa kuvataan käyttäjän tarpeet suhteessa tilan käyttöön. OHJELMATAVOITTEEN SAAVUTTAMINEN JA ORGANISOITUMINEN PUURAKENTAMISEN EDISTÄMISOHJELMAN RAKENTAMISKOHTEET Edistämisohjelmalla tuetaan MAL -sopimuksen, tilakeskuksen investointiohjelman ja teknisen keskuksen rakentamisohjelman toteutumista ja niiden osalta määritellään puurakentamiskohteita. Puurakentamisen edistämisohjelma asettaa puurakentamisen edistämiseksi seuraavat rakentamistavoitteet kahden seuraavan valtuustokauden ajaksi (6 vuotta). Espoon kaupunki vaikuttaa siihen, että suuret kaupungit Suomessa sitoutuvat vastaavan sisältöiseen puurakentamisen edistämiseen omalta osaltaan. Espoon kaupungin puurakentamiselle asetetut tavoitteet ovat Espoon Asunnot Oy:llä on vuoteen 2016 mennessä edellytykset käynnistää lisä- ja täydennysrakentamiskohde, jossa olemassa olevaan rakennukseen toteutetaan kaksi puuraken- teista lisäkerrosta. Lisäksi vuoteen 2016 mennessä Espoon Asunnot Oy on suunnitellut 4-kerroksisen pienkerrostalon, joka soveltuu täydennys- ja uudelleenrakentamiseen yhtiön nykyisiä kiinteistöjä kehitettäessä. Päiväkotien ja koulujen rakentamisessa arvioidaan uudisrakentamisen sekä täydennys ja korjausrakentamisen teolliset puu rakentamisen mahdollisuudet. Jokaisen kohteen osalta arvioidaan puurakentamisen konsepti- ja toteutusmahdollisuudet sekä käytön ajan edullisuus hyvissä ajoin etukäteen. Korjausrakentamisessa arvioidaan puuratkaisujen hyödyntä- misen taloudellisia ja rakennusteknisiä mahdollisuuksia. Puura kentamisen edistämisessä huomioidaan myös muut julkisen rakentamisen kohteet. Puurakentamisen kohteet yksilöidään investointiohjelmassa. Siltojen rakentamisessa arvioidaan sillan hankintahinnan lisäksi myös ylläpidon ja korjauksen tai rakenteen uusimisen kustannukset käyttöajan osalta. Kaavoituksella osoitetaan puurakentamiseen soveltuvat rakentamisen paikat ja kohteet määritellään investointiohjelmassa. Ohjelman tavoitteiden saavuttamista ja seurantaa varten perustetaan Espro -mallin mukaisesti projekti Kestävän kehityksen poikkihallinnollisen kehitysohjelman ohjausryhmän toimesta. Projektille nimetään ohjausryhmä tulosyksiköiden edustajista siten, että ryhmässä on edustettuna käyttäjien lisäksi myös toteutuksesta ja toteutukseen vaikuttavista tulosyksiköistä edustajat. Projekti Kaavoituksella osoitetaan hyviä rakennuspaikkoja puurakentamiselle, tiivistetään yhdyskuntarakennetta, mahdollistetaan lisärakentaminen, vaikutetaan kaupunkikuvaa ja kannustetaan yksityisiä rakentajia toteuttamaan puurakentamista. Kaavoituksen tehtävänä on mahdollistaa laajamittainen puurakentaminen. 6

Puurakentamisen edistäminen Espoossa 20.5.2015

Puurakentamisen edistäminen Espoossa 20.5.2015 Puurakentamisen edistäminen Espoossa Puurakentamisen edistäminen Espoossa 20.5.2015 Espoon puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2014-2020 Espoon kaupungilla on puurakentamisen edistämisohjelma vuosille

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö

Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO

Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa. Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen edistäminen osana hallitusohjelmaa Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen painopistealueen

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO

Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen toimenpideohjelman katsaus! Puupäivä 2017 Petri Heino, ohjelmapäällikkö, RYMO Puurakentamisen toimenpideohjelma Puheenjohtajan avaus 8:30 Ohjelmapäällikkö, Petri Heino, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto

Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto 12.10.2016 12.10.2016 Tilannekatsaus A-Kruunu Oy:n toimintaan 2 A-Kruunun tausta, tehtävä ja tavoitteet

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä

Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Fiksumpia hankintoja Julkisten hankintojen kehittämisen rahoitus esimerkkejä kuntakentältä Ilona Lundström 27.10.2010 Julkinen hankinta Hankinnan määritelmä hankinta = hankintasopimus ja sitä edeltävä

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Espoo rakentaa puusta. Puupäivä 28.11. 2013 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Espoo rakentaa puusta. Puupäivä 28.11. 2013 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Espoo rakentaa puusta Puupäivä 28.11. 2013 Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Puurakentaminen on tulevaisuutta Espoon, TEM:n ja Aalto-yliopiston yhteistyösopimus. Tarkoituksena on edistää merkittävästi

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli

ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen Puutalotoimitus puurakentamisen uusi allianssimalli 28.11.2013 Wanha Satama Metsäalan strateginen ohjelma 2011-2015 Terävöitetään ja tehostetaan tutkimus- ja hanketoimintaa yhteistyötä ja viestintää parantamalla. ITP-hanke 2014-2016 Integroitu Teollinen

Lisätiedot

Kuntien rooli rakennushankkeissa

Kuntien rooli rakennushankkeissa Tilaaja päättää - Kunnan ohjauskeinot puun käytön edistämiseksi Kuntien rooli rakennushankkeissa Kunnat ovat merkittäviä uudis- ja korjausrakentamisen rahoittajia ja tilaajia. Julkisten rakennushankkeiden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta

Verkoston voima puurakentamisessa. Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Verkoston voima puurakentamisessa Kirsti Sorama, KTT, yliopettaja SeAMK Liiketoiminta Puurakentamisen lyhyt historia 1990-luvun alkupuolella eri puolilla Eurooppaa esiteltiin ajatuksia monikerroksisista

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari

Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari Rakennettu ympäristö ohjelman tulosseminaari Finlandiatalo Korjausrakentaminen teeman tulosseminaari 27.1.2015 Tekesin Rakennettu ympäristö ohjelma 2009-2014 Tekes Innovaatiorahoituskeskus Ohjelmapäällikkö

Lisätiedot

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y 0186002-9 Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä

Lisätiedot

Puurakentaminen Tampereella HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SYYSSEMINAARI 2017

Puurakentaminen Tampereella HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SYYSSEMINAARI 2017 Puurakentaminen Tampereella HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SYYSSEMINAARI 2017 28.11.2017 Puurakentamisen edistämisohjelma 2016-2020 Puurakentamisen yhteistyösopimus Tampere TTY TEM TAMK LUKE Puukerrostalot Koulut,

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta

Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarja Puurakentaminen valtiovallan näkökulmasta Sixten Sunabacka, strateginen johtaja Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma

Lisätiedot

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille

Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Turvallisia palveluja ja asumisratkaisuja ikäihmisille Pekka Maijala pekka.maijala@vtt.fi Turvallisuus 2012 -messut 5.9.2012 Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa Suomessa on jo toista miljoonaa yli 65 -vuotiasta

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 15 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

Lisätiedot

Onnistutaan yhdessä. Lähiöstrategian työpaja Helsinki 10.2.2015 Aino Ukkola

Onnistutaan yhdessä. Lähiöstrategian työpaja Helsinki 10.2.2015 Aino Ukkola Onnistutaan yhdessä Lähiöstrategian työpaja Helsinki 10.2.2015 Aino Ukkola Kaupunkiseutu on innovaatioalusta (Urban Lab), jossa erilaisin ohjelmien (mm. 6Aika) tukemana kehitetään kaupunkia, asukkaiden,

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4

PORVOO Maapolitiikka. Tarjouspyyntö 15.5.2015. Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 PORVOO Maapolitiikka Tarjouspyyntö 15.5.2015 Toukovuoren ostotarjouskilpailu tontit 13-6004-1, 13-6004-2, 13-6004-3, 13-6004-4 1 1. Yleistä... 2 2. Kilpailun kohde... 4 Tontit... 4 Asemakaava ja rakennustapaohje...

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin seniori-ikäisten turvapalvelut

Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin seniori-ikäisten turvapalvelut Turvallisuusratkaisuja kuntalaisten tarpeisiin seniori-ikäisten turvapalvelut Innovativiiset julkiset hankinnat, Tekesin aamukahvitilaisuus 1.2.2012 Pekka Maijala, VTT; Eeva Halme, Oiva; Christoffer Segercrantz,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana

Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Fiksumpia hankintoja Tekes kehittämisen rahoittajana Tom Warras, Tekes Kuntainfran kehittäminen Kansallissali 26.9.2011 Fiksumpia hankintoja Rohkeutta ja riskinottoa julkisiin hankintoihin Tom Warras,

Lisätiedot

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI

PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI PUUKERROSTALORAKENTAMISEN SEURANTASEMINAARI SVP Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus Finnforest 1 September 2011 M. Kallio Puukerrostalot osa puurakentamista Puukerrostalot (vain) osa puurakentamisen

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014

Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014 Hankintalaista rakennuttajan silmin Rakennusfoorumi 10.6.2014 Hankintalain tavoitteita Heka Vesala Viitankruununtie Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä Turvata

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014

RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina. Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 RUOKATURVALLISUUSRATKAISUT Viennin vauhdittajina Jukka Lähteenkorva 8.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEET Tavoitteena on avata markkinoita innovatiivisille ratkaisuille ja yhteistoimintamalleille, joilla yritykset

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä. Pääkaupunkiseudun. hallitusohjelmatavoitteet

Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä. Pääkaupunkiseudun. hallitusohjelmatavoitteet Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä Pääkaupunkiseudun kaupunkien hallitusohjelmatavoitteet 2 Kuntapolitiikka ja -talous 1 Kuntien 2 Kuntasektoriin 3 Palvelujen 4 Kuntiin

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Kestävä kaivostoiminta III Kaivosten ja prosessiteollisuuden sivuvirtojen tuotteistaminen Vuokatti 13.6.2013 Maija Uusisuo Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy TIIVISTELMÄ Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy Hankkeen tausta Matinkylän alueelle kauppakeskus Iso-Omenan läheisyyteen

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus

Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Lähiöstrategioiden laadinta Tiekartta hyviin lähiöihin -työpajaosuus Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys Elinkaarijohtaminen ja resurssiviisaus Osaamisen kokoaminen ja synergioiden

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu

Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu Kouvolan E2-puukerrostalokilpailu Puupäivä Vt. kaupunkikehitysjohtaja, elinkeinojohtaja Aimo Ahti Aimo Ahti 0 Suomen tie! Aimo Ahti 1 Kouvola ja Kymenlaakso perinteistä paperiteollisuusaluetta, joka voimakkaassa

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia?

Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Rakennetun ympäristön haasteet vai ovatko ne mahdollisuuksia? Arto Saari Rakennustuotannon ohjauksen professori Tekniikan tohtori Uusien professorien juhlaluento 8.2.2016 Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö

ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen. Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskusten infrahankintojen kehittäminen Jukka Karjalainen, Liikennevirasto Matti Hermunen, Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-infrahankinnat ELY-Infrahankinnoilla tarkoitetaan Elinkeino-,Liikenne ja Ympäristökeskusten

Lisätiedot

Päätöksentekopuut aluekehityshankkeen riskien hallintaan. Eero Valtonen, Aalto-yliopisto

Päätöksentekopuut aluekehityshankkeen riskien hallintaan. Eero Valtonen, Aalto-yliopisto Päätöksentekopuut aluekehityshankkeen riskien hallintaan Eero Valtonen, Aalto-yliopisto Riskit aluekehittämisessä Maan kehittämisen taloudellinen riski LG = V 1 V 0 C (esim. Needham & Verhage 1998) LG

Lisätiedot

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke Biotalouspaneelin kokous 19.1.2016 Jussi Manninen, TEM Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä TAVOITE: Puun käyttöä monipuolistetaan,

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy

Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy Rakentaminen, kestävä kehitys & innovaatiot Ympäristönäkökulmat: Energiankulutus Materiaalivalinnat

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015

Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 Mäntsälä kaavoitus syksy 2015 1) ASUMINEN 1a) Valmiit toteutettavat asumisen kaavat 174_Tiimari_asemakaava / AK 200 asukasta INFRA VALMIS 206_Taruma_asemakaava / AO 200 asukasta INFRA PUUTTUU 209_Mannikko_pohjoinen_asemakaava

Lisätiedot

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016

Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit. Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan toteutumista kuvaavat indikaattorit Päivitetty 15.4.2016 Espoo-tarinan indikaattorit Espoo-tarinan toteutumisen arvioinnissa käytetään indikaattoreita, joilla kuvataan näkökulmittain päämäärän

Lisätiedot

Moderni puurakentaminen

Moderni puurakentaminen 13.4.2012 WoodAcademy -tapahtuma, Kouvola ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Moderni puurakentaminen Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö TEM / MSO / Valtakunnallinen puurakentamisohjelma On kirjattu hallitusohjelmaan:

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros

Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma 1. kierros Nopeiden kokeilujen ohjelma Fiksu Kalasatama -hankkeessa rakennetaan kansainvälisesti kiinnostavaa yhteiskehitysalustaa, jonka avulla voidaan tukea uusien työpaikkojen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot