PIENTALORAKENTAJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALORAKENTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 PIENTALORAKENTAJAN OPAS IMATRAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTA

2 TIIVISTELMÄ Tässä oppaassa annetaan ohjeita pientalo- ja korjausrakentajalle rakennushankkeen eri vaiheista sekä lupa- ja valvontamenettelystä Imatralla. Oppaassa ei anneta yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita rakentajalle. Hankkeen suunnittelijan tulee olla ammattitaitoinen suunnittelija ja suunnitelmat tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaisesti. Koska suunnitelmat kuitenkin laaditaan yhdessä rakentajaperheen toivomukset huomioiden on tähän oppaaseen koottu yleisiä suunnittelussa huomioitavia seikkoja. Oppaan liitteenä on rakennusvalvonnan ohjeita rakentajille. Ohjeet koskevat rakennusluvan hakemista, ilmoitusmenettelyä, kevyitä autovajoja ym. rakennelmia, parvekkeiden lasituksia, mainoslaitteita, aitalupia, rakennusten purkamista, jätehuoltoa sekä rakennustyön aikaista valvontaa. Opas on tarkoitettu käytettäväksi ilman liitteitä. Rakentaja voi pyytää tarvitsemansa liitteissä olevat ohjeet erillisenä rakennusvalvonnasta. Avainsanat: neuvonta, ohjaus, suunnittelu, rakennuslupa, rakentaminen, rakentamisen valvonta

3 3 SISÄLLYSLUETTELO PIENTALORAKENTAJAN OPAS TIIVISTELMÄ 1 YLEISTÄ 5 2 OMAKOTITALON SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN ERI VAIHEET Rakentamisen osapuolten vastuut ja roolit Rahoituksen järjestäminen Tontin valinta Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Erityispiirustukset Rakennuslupa Urakkasopimukset Liittymissopimukset Rakentaminen ja rakentamisen valvonta Käyttöönotto Käyttö 10 3 RAKENNUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT PERUSVAATIMUKSET Yleistä Toiminnallisuus Teknisyys Esteettisyys Taloudellisuus ja kestävä kehitys 17 4 LUVANVARAISET TOIMENPITEET Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen (Rakennuslupa) Rakennuksen muutos- ja korjaustyö jos sillä on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen (Rakennuslupa) Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (Rakennuslupa) Julkisivumuutos ym. muutokset (Toimenpidelupa) Kevyet rakennelmat (Toimenpidelupa tai ilmoitus) Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet (Toimenpidelupa) Julkisivujen olennaiset muutokset (Toimenpidelupa) Aidat (Toimenpidelupa) 18 5 LUVAN HAKEMINEN Rakennusluvat Toimenpideluvat 19 6 RAKENTAMINEN Aloituskokous Katselmukset Tarkastusasiakirja Vastaava työnjohtaja 20 7 KORJAUSRAKENTAMINEN 21 8 KÄSITTEITÄ 22 9 YHTEYSTIEDOT 24 LÄHTEET 25

4 4 Seuraavat liitteet, joihin myös oppaan teksteissä viitataan, voi pyytää erikseen rakennusvalvonnasta ja ne ovat myös saatavilla osoitteessa LIITE 1, LIITE 2, LIITE 3, LIITE 4, LIITE 5, LIITE 6, LIITE 7, LIITE 8, LIITE 9, OHJE 1: Luvanhakuohjeita rakentajalle OHJE 2: Ilmoitusmenettely OHJE 3: Kevyet auto- ja talousvajat sekä vastaavat rakennelmat OHJE 4: Parvekkeiden lasitukset OHJE 5: Mainoslaitteet OHJE 6: Aitaluvat OHJE 7: Muutostyöt OHJE 8: Omakotitalon jätehuolto OHJE 9: Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Rakennusvalvonnasta saa myös valmiita aitamalleja sekä teknisen tilan mitoitusohjeen.

5 5 1. YLEISTÄ Rakentamisen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolien aitoa halua saumattomaan yhteistyöhön ja halua suunnitella ja rakentaa oikein. Rakennushanketta suunnittelevan ei pidä itse ryhtyä suunnittelemaan ja rakentamaan itse, ellei itsellään ole siihen ammattitaitoa. Useimmilla on kysymys kuitenkin elämän suurimmasta taloudellisesta investoinnista, jota ei kannata pilata ammattitaidottomuudella. Rakennusvalvontaviranomaisen rooli on yhteensovittaa rakentajaperheen ja yhteiskunnan näkemykset. Sen tehtävänä on opastaa ja ohjata rakentajaa, valvoa rakentamista ja suunnittelua siten, että ne tapahtuvat voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten mukaisesti. Rakentamista säätelevät monet lait, määräykset ja rakennusjärjestys. Rakentamisen tulee tapahtua vahvistetun asemakaavan, ranta-asemakaavan tai yleiskaavan mukaisesti riippuen siitä millä alueella rakennuspaikka sijaitsee. Kaupungin luovuttamille tonteille on Imatralla laadittu myös rakentamisohjeet. Rakentamiselle on asetettu vaatimuksia lähinnä kahdesta syystä: 1. Kansalaisten turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyvyyden takaamiseksi 2. Hyvän rakennustavan toteutumisen varmistamiseksi Rakennuslainsäädäntö korostaa rakennustyöhön ryhtyvän vastuuta. Viranomaisvalvonta kohdistuu rakentamisen lopputuloksen kannalta olennaisiin seikkoihin kulloinkin harkittavissa työvaiheissa ja laajuudessa. Rakennusvalvonta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rakentamisen eri osapuolet huolehtivat heille kuuluvista velvollisuuksista. Ohjein ja neuvoin edistetään hyvää rakennustapaa. Rakentamisessa tulee huomioida myös kestävä kehitys. Rakennusta ei tehdä vain itseään varten ja sen suunnittelussa tulee huomioida ympäristö, mahdollinen myöhemmin tapahtuva myynti ja muut muuttuvat olosuhteet.

6 6

7 2. OMAKOTITALON SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN ERI VAIHEET 2.1 Rakentamisen osapuolten vastuut ja roolit Rakennushankkeeseen ryhtyvä Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Suunnittelijat Rakennushankkeessa tulee olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta siten, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden. Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija ei välttämättä itse suunnittele mitään. Rakentaja tulee valita pääsuunnittelija hankkeen alkuvaiheessa ja se tulee olla nimetty rakennuslupaa jätettäessä. Pientalohankkeessa on lisäksi rakennussuunnittelija, joka suunnittelee koko rakennuksen pohjaratkaisun, julkisivut ja sijoituksen rakennuspaikalla. Erityissuunnittelijoita on yleensä rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelija. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo sekä valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, sekä osaltaan huolehtii, että säännöksiä noudatetaan turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta siten, että päädyttäisiin kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen. Vastaava työnjohtaja kts. kohta Rahoituksen järjestäminen Kun päätös rakentamiseen ryhtymisestä on tehty tulee rakentajan selvittää taloudelliset mahdollisuutensa ja rahoituksen järjestäminen hankkeelle. Ns. aravalainaa ei ole enää mahdollista hakea omakotitalon rakentamiselle tai peruskorjaamiselle vaan sen korvaa korkotukilaina. Eri rahoitusmuodoista voi kysyä luottolaitoksista ja kaupungin asuntotoimesta. Rakentajan tulisi mitoittaa hankkeensa taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan. ASUKKAIDEN TALOUDELLISET MAHDOLLISUUDET 7

8 8 2.3 Tontin valinta Rakentajan tulee ensimmäiseksi valita rakennuspaikka, minne rakentaa. Kun rakennetaan asemakaava-alueelle on tontin oltava merkitty tonttirekisteriin. Kun rakennetaan yleiskaava-alueelle on kaavassa määrätty rakennuspaikan vähimmäiskoko. Tämä tulee ottaa huomioon, jos rakennuspaikka lohkotaan isommasta tilasta. Rakennuspaikkaa koskevista määräyksistä saa tietoa rakennusvalvonnasta ja teknisen toimen kaavoitus- ja yleissuunnittelusta. Tontin valinnassa on huomioitava mm. - sijainti; luonnonympäristö tai täydennysrakennustontti - tontin koko ja muoto - maasto-olosuhteet, kasvillisuus - maaperä - ilmansuunnat - kunnallistekniikka - mahdollinen rakennus- tai toimenpidekielto - poikkeusluvan tarpeellisuus - mahdolliset pinta-alarajoitukset (mm. yleiskaava-alueella) - kaavamääräykset ja rakentamisohjeet - liikenneyhteydet - palvelut (työpaikka, päiväkoti, koulut, kaupat ym.) - naapurit TONTIN KOKO JA MUOTO MAASTOMUODOT, KASVILLISUUS Vapaita tontteja voi kysyä Imatran kaupungin teknisen toimen maankäyttöalueelta puh tai Kaupunki myy ja vuokraa tontteja, joille on yleensä laadittu rakentamisohje täydentämään asemakaavamääräyksiä.

9 9 2.4 Luonnospiirustukset Rakentamisen suunnittelussa tulee ensimmäiseksi selvittää rakennuspaikkaa koskevat määräykset ja mahdollinen rakentamisohje. Ennen kuin suunnittelu aloitetaan tulee rakentajan ottaa etukäteen yhteyttä rakennusvalvontaan, jossa selvitetään mitä tontille saa rakentaa. Kun suunnittelu on edennyt luonnosvaiheeseen, tulee luonnospiirustukset esitellä rakennusvalvonnassa ennen lopullisten lupapiirustusten jättämistä. Luonnospiirustus tulee esittää ainakin pohja- ja julkisivupiirustuksista. Rakennus on aina osa kokonaisemmasta ympäristöstä eikä yksittäinen hanke, ja siksi sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennettu- ja luonnonympäristö. YMPÄRISTÖ- LUONNON JA RAKENNETTU 2.5 Pääpiirustukset Rakennuslupaa haetaan pääpiirustuksilla. Pääpiirustukset tulee laatia Suomen rakentamismääräysten osan A2 mukaisesti. Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Pääpiirustukset laaditaan mittakaavassa 1:100 (1:50). 2.6 Erityispiirustukset Erityispiirustuksia ovat rakenne-, työ-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, lämmityslaite- ja sähköpiirustukset. Erityispiirustukset laaditaan rakentamista varten ja toimitetaan tarvittaessa eri viranomaisille. 2.7 Rakennuslupa Rakennusluvan hakemisesta on erilliset ohjeet tämän oppaan liitteessä 1 (OHJE 1). Rakennuslupa on lainvoimainen kahden viikon kuluttua kun se on julkisesti kuulutettu, jonka jälkeen rakennustyöt voi aloittaa. Imatralla rakennusluvat kuulutetaan jokaisen viikon maanantaina, jonka jälkeen alkaa kahden viikon valitusaika. Mihinkään peruuttamattomaan ei saa ryhtyä ennen luvan lainvoimaisuutta.

10 Urakkasopimukset Urakkasopimukset kannattaa laatia kirjallisesti ammattitaitoisen henkilön opastuksella. Myös omakotitalorakentaja on työnantaja jolloin hänen on suoritettava lainsäädännölliset työnantajamaksut ja vakuutukset. Harmaata taloutta tutkitaan jatkuvasti ja rakentajan tulee suorittaa kaikki maksut ajallaan ettei joudu myöhemmin ikäviin selvityksiin ja mahdollisiin ylimääräisiin maksuihin. TALON TOTEUTUSTAPA 2.9 Liittymissopimukset Liittymissopimukset tulee tehdä hyvissä ajoin Imatran Veden, sähkölaitoksen ja kaukolämpölaitoksen kanssa Käyttö 2.10 Rakentaminen ja rakentamisen valvonta Rakentamisessa tulee käyttää ammattitaitoisia rakentajia ja rakentaminen tulee tapahtua tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuslupapäätös tulee lukea huolella ja tarkastaa päätöksessä asetetut ehdot. Tämän oppaan luvussa 6 on käsitelty rakentamisen valvontaa ja rakennustyönaikaisesta valvonnasta on tarkemmat ohjeet liitteessä 9. Rakennusvalvonta suosittelee Pientalotyömaan valvonta -oppaan käyttöä Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa hyväksytty. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta. Rakennus, rakennusosat ja tekniset järjestelmät on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja niitä on korjattava tarkoituksenmukaisesti. Huolellisella hoidolla voidaan jatkaa rakennuksen käyttöikää huomattavasti ja sillä on merkittävä taloudellinen hyöty. Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huoltokirja, joka tulee olla valmiina loppukatselmukseen mennessä. Rakennusta on käytettävä rakennusluvassa osoitettuun käyttötarkoitukseen.

11 11 3. RAKENNUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT PERUSVAATIMUKSET 3.1 Yleistä Asuntosuunnittelusta on omat määräykset rakentamismääräyskokoelman osassa G1, joita tulee noudattaa kaikessa asuntorakentamisen suunnittelussa. Ympäristöministeriö on laatinut niitä täydentävän RT - ohjekirjan Asuntosuunnittelu -oppaan. Ennen minkäänlaiseen suunnitteluun ryhtymistä asukkaiden tulisi laatia yhdessä suunnittelijan kanssa tilaohjelma, jossa huomioidaan nykyiset ja muuttuvat asumistarpeet. 3.2 Toiminnallisuus Rakennuksen suunnittelussa tulee ennen kaikkea ottaa huomioon asukkaiden asumistarpeet. Ratkaisussa tulee huomioida perheen muuttuvat olosuhteet perheen koon muuttuessa. Sisätilojen suunnittelussa tulee miettiä eri toimintojen jakautumista kuten yhdessäolo, yksityisyys, ruoanlaitto, hygienia ja vaatehuolto sekä pihatilat luontevaksi jatkeeksi sisätiloille. Pesu- ja säilytystiloja tulee olla myös riittävästi. Tilatarpeet tulee mitoittaa oikein. Hyvään asuntosuunnitteluun kuuluu huoneiston ja sen tilojen monikäyttöisyyden tutkiminen kalustusvaihtoehtojen avulla. Teknisille laitteille tulee suunnitella oma tekninen tila. ESIMERKKEJÄ ASUNNON IRTOKALUSTEISTA JA NIIDEN TILATARPEISTA: (Esimerkit ovat kirjasta Asuntosuunnittelu, Ympäristöministeriö) Asuinhuoneen vähimmäiskoko on 7 m 2. Huonealaan ei lueta 1,6 m matalampia tiloja.

12 Asuinhuoneen vähimmäiskorkeus pientalossa on 2,4 m. Asuinhuoneen vähäisen osan huonekorkeus voi olla matalampikin, ei kuitenkaan alle 2,2 m. 12 Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähintään 1/10 huonealasta ja sen tai osan siitä on oltava avattavissa. Pääikkunan edessä tulee olla vähintään 8 metriä rakentamatonta tilaa. Talon laajentamismahdollisuudet tulee myös tutkia. Ilmansuunnat sekä ikkunoiden sijainnit ja avautumissuunnat on tärkeätä ottaa huomioon pohjaratkaisussa. Pohjaratkaisuja kannattaa miettiä useita eri vaihtoehtoja. Toimivalla pohjaratkaisulla on erittäin suuri merkitys asumiseen ja rakennuksen huoltoon ja hoitoon. Pientaloon tulisi suunnitella tekninen laitetila.

13 13 ASUINTILOJEN RYHMITTELY POHJARATKAISUVAIHTOEHTOJA 3.3 Teknisyys

14 14 Rakennuksen tulee täyttää turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Perustamistapa, sekä rakennuksen ja rakennusosien lujuus on sovitettava olosuhteiden, maaperän laadun sekä kuormitusten mukaan. Rakenteiden yksityiskohdat tulee suunnitella huolella ja oikeita rakenneratkaisuja käyttäen. Sokkelin tulee olla riittävän korkea, ettei julkisivuverhous makaa maassa ja että rakennuksesta poispäin saadaan kunnon kaadot. Rakennuspaikan pohjasuhteet on selvitettävä ennakolta jokaisen rakennushankkeen yhteydessä, ja siitä tulee olla kirjallinen selvitys rakennusluvan liitteenä. Jos rakennuspaikalta on käytettävissä kaavoituksen tai muissa yhteyksissä tehtyjen pohjatutkimusten tuloksia tai muita tietoja laajuudeltaan ja laadultaan riittävinä siten, että niiden perusteella pohjarakenteiden suunnittelu ja pohjarakentaminen voidaan luotettavasti ja turvallisesti toteuttaa, ei rakennushankkeen yhteydessä tarvitse erikseen suorittaa pohjatutkimuksia. Tarkempia pohjatutkimuksia tekee pohjarakentamiseen erikoistuneet insinööritoimistot. Asunnon suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kosteiden tilojen suunnitteluun ja rakenteisiin, jotka ovat alttiita kosteudelle. Kosteudelle alttiita kohteita ovat sateen aiheuttama kosteus ulkoverhoukselle, maaperän kosteus perustuksille sekä sisätiloissa syntyvä kosteus pesutiloista ja asumisesta. Pesutiloissa tulisi käyttää kivirakenteita, jotka tulee myös suojata kosteudelta. Rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelun ohjearvona oleva radonpitoisuuden raja 200 Bg/m3 ylittyy ilman vastatoimia yleisesti suurimmassa osassa maata. Radontekninen suunnittelu voidaan jättää tekemättä vain, jos paikkakuntakohtaiset radontutkimukset selkeästi osoittavat, että radonpitoisuus alittuu. Mikäli radonia ei huomioida suunnittelussa, rakennuslupaan on liitettävä kirjalliset perustelut radonpitoisuuden alittamisesta. Suositeltava tapa on, että rakennetaan esim. putkisto valmiiksi ja radon mitataan yhden vuoden asumisen jälkeen. Mikäli radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m3, tehdään laitteisto valmiiksi. Rakennuksen tulee täyttää paloturvallisuuden vaatimukset. Pientalossa tulee paloturvallisuuden kannalta kiinnittää huomiota rakennusten etäisyyksiin, autotallin ja kattilahuoneen osastointiin sekä tulisijojen ja savuhormien suojaetäisyyksiin. Rakennus tulee tehdä terveydelle vaarattomista aineista ja tarvikkeista. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihtoratkaisut sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tulee soveltua tarkoitukseensa eivätkä ne saa aiheuttaa terveydellistä vaaraa. Rakennuksen suunnittelussa tulee huomioida myös ääneneristävyysvaatimukset ja rakennus on sen käytön ja huollon kannalta oltava turvallinen. Rakennus, rakennusosat ja tekniset järjestelmät tulee olla hyvän energiatalouden, kunnossapidon ja korjattavuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. Näillä on myös taloudellista merkitystä rakennuksen käytössä jatkossa. Asukkaiden tulee tutustua miten eri laitteita esim. koneellista ilmastointia käytetään. Väärin käytetyt laitteet tai jos laitteita ei pidetä päällä ollenkaan on vahingoksi asukkaille sekä rakennukselle. 3.4 Esteettisyys

15 15 Rakennuksen tulee sopeutua ympäristöönsä ja naapurirakennuksiin huomioiden rakennuspaikan maastomuodot ja kasvillisuus. Rakentajan on vaikea erottaa tonttinsa pieniä vivahteita, jotka ammattisuunnittelija pystyy hyödyntämään. Kun yhä enemmän taloja rakennetaan elementeistä ja rakentajat selailevat valmiita suunnitelmia kirjoista, on vaara että valitaan aivan vääränlainen talo väärälle tontille. Suunnittelun pitäisi lähteä rakennuspaikan ehtoja noudattaen. Talomyyjien pitäisi myös kertoa rakentajalle jos heidän valitsemansa talo ei sovi rakennuspaikalle. Heidän tulee kertoa asiakkaalle miten rakennus saadaan sijoitettua tontille ja miten rakennus sijoittuu ilmansuuntiin nähden ja avustaa heitä sopivan talotyypin löytämiseksi. Apuna on myös pääsuunnittelija. Suunnitelmat tehdään kaukana rakennuspaikasta eikä talotehtaan suunnittelija välttämättä käy edes rakennuspaikalla. Tonttien koot ovat pienentyneet aikaisemmasta ja sen tähden ammattitaitoisella suunnittelulla on yhä suurempi merkitys. Ennen kuin asiakas sitoutuu minkäänlaiseen sopimukseen talomyyjän kanssa, tulee suunnitelmat hyväksyttää ennakkoon rakennusvalvonnassa. ESIMERKKEJÄ LAAJENNUSVAIHTOEHDOISTA

16 3.5 Taloudellisuus ja kestävä kehitys 16

17 17 Rakennuskustannuksista lyödään lukkoon lähes 90 % suunnitteluvaiheessa, mikä osoittaa suunnittelun tärkeää merkitystä. Rakennus tulisi suunnitella myös käyttökustannuksiltaan kohtuulliseksi. Rakennuksen käyttö- ja huoltokustannuksilla on jopa suurempi merkitys kuin rakennuskustannuksilla ajatellen rakennuksen pitkää käyttöikää. Rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa sekä edistää rakennetun ympäristön sosiaalista toimivuutta ja kestävää kehittämistä. Asuinrakennusten osalta hyvä rakennustapa edellyttää tilojen ja rakennusosien oikeaa perusmitoitusta. Alueilla, joilla on perinnearkkitehtuuria ja jotka asemaakaavalla on määrätty suojeltaviksi alueiksi, tulee suojelumääräykset ottaa huomioon suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa. 4. LUVANVARAISET TOIMENPITEET 4.1 Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen (Rakennuslupa) Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. 4.2 Rakennuksen muutos- ja korjaustyö jos sillä on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen (Rakennuslupa) Esim. - rakennuksen palo-osaston rajojen muuttaminen - koko rakennusta koskevan ilmanvaihdon muuttaminen siten, että rakenteita muutetaan 4.3 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (Rakennuslupa) Esim. - liikehuoneiston muuttaminen asuinkäyttöön, - autotallin muuttaminen asuinkäyttöön, - loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen 4.4 Julkisivumuutos ym. muutokset (Toimenpidelupa) Imatralla on rakennusjärjestyksessä määritelty muut toimenpiteet, mitkä ovat toimenpideluvan- tai ilmoituksenvaraisia. Tällaisia toimenpiteitä ovat rakennelmat, yleisörakennelmat, liikuteltavat laitteet, erillislaitteet, vesirajalaitteet, säilytys- varastointialueet, julkisivu- ja mainostoimenpiteet, kaupunkikuvajärjestelyt sekä huoneistojärjestelyt. 4.5 Kevyet rakennelmat (Toimenpidelupa tai ilmoitus) Rakennuksen koko ratkaisee, milloin rakennelmalle vaaditaan lupa ja milloin riittää ilmoitus. Tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 3 (OHJE 3).

18 Myynti- tiedotus- ja mainoslaitteet (Toimenpidelupa) Tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 5 (OHJE 5). 4.7 Julkisivujen olennaiset muutokset (Toimenpidelupa) Esim. - julkisivuverhousmateriaalin muutos - ikkunatyyppien muuttaminen puitejakoa muuttamalla 4.8 Aidat (Toimenpidelupa) Aidan rakentamisesta ja sijoittamisesta on erillinen ohje liitteessä 6 (OHJE 6). Pensasaidat ja puuistutukset eivät vaadi lupaa. Ne on sijoitettava tontin rajalle siten, että ne täysikasvuisenakin sijoittuvat oman tontin puolelle ellei naapurin kanssa ole sovittu toisin. Naapuruussuhdelain mukaan naapurilla on oikeus katkaista naapurin puolelta oman tontin puolelle tulevat oksistot ja juuristot ellei omistaja niitä kohtuullisessa ajassa kehotuksen saatuaan poista. JOS OLET EPÄVARMA TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUDESTA, KYSY SIITÄ ENNAKKOON ENNEN RAKENNUSTOIMENPITEEESEEN RYHTYMISTÄ 5. LUVAN HAKEMINEN 5.1. Rakennusluvat Rakennuslupa on kirjallinen lupa ja rakennustöihin ei saa ryhtyä ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Rakennuslupapäätös tulee lukea huolellisesti, koska siitä näkee, mitä katselmuksia rakentamisen aikana pitää pyytää viranomaisilta ja mitä muita suunnitelmia tai lisäselvityksiä tarvitaan. Kun uudisrakennushanke on edennyt siihen vaiheeseen, että tontti tai rakennuspaikka on valittu, tulee rakentajan kääntyä heti rakennusvalvonnan puoleen selvittääkseen, mitä ja minkälaista tontille saa rakentaa. Tällöin selvitetään kaikki mahdolliset tonttia tai rakentamista koskevat rajoitukset. Rakennusvalvonnasta rakentaja ohjataan oikeaan paikkaan esim. jos tonttiin liittyy rasitteita, tonttia ei ole muodostettu tai jos hanke edellyttää poikkeuslupaa. Valmiit rakennuslupahakemusasiakirjat jätetään rakennusvalvontaan. Rakennusluvan hakemisesta on erillinen ohje liitteessä 1 (OHJE 1). Luvan käsittelyaika rakennusvalvonnassa on keskimäärin 2-4 viikkoa riippuen hankkeesta ja ajankohdasta, milloin lupa haetaan. Kevät- ja kesä-aika on kiireisintä, jolloin käsittelyajat ovat pitempiä kuin syksyllä tai talvella. Rakentajan tulee varata riittävästi aikaa suunnitteluun ja huomioida aikataulua

19 tehtäessä rakennuslupaan, erityispiirustuksiin ja mahdollisiin muihin selvityksiin menevä aika. Talotehtaan kanssa ei kannata lyödä lukkoon mitään aikatauluja ennen kuin rakentaja on varmistanut onko suunnitelmat rakennuslupakelpoiset ja milloin rakennuslupa saadaan. Pitää muistaa, että rakennusluvan on oltava lainvoimainen ennen kuin työt voi aloittaa. Edellä kappaleessa 4 Luvanvaraiset toimenpiteet on selostettu, mitkä toimenpiteet vaativat rakennusluvan. 5.2 Toimenpideluvat 6. RAKENTAMINEN Toimenpideluvissa lupamenettely on sama kuin uudisrakennusluvissa. Tarvittavat hakemusasiakirjat ja tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 1 (OHJE 1). Edellä kappaleessa 4 Luvanvaraiset toimenpiteet on selostettu, mitkä toimenpiteet vaativat toimenpidelupaa. 6.1 Aloituskokous Pientaloissa edellytetään aina aloituskokouksen pitämistä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaavat työnjohtajat. Aloituskokouksessa käydään läpi rakentamisen eri vaiheet. 6.2 Katselmukset Rakennuslupapäätöksestä rakentaja näkee, mitä katselmuksia viranomaiselta on pyydettävä. Tyypillisimmät uudisrakennuksessa edellytetyt katselmukset ovat seuraavat: - rakennuksen sijainnin merkitseminen - korkeusaseman tarkastaminen - pohjakatselmus - sijaintikatselmus - runkokatselmus - hormikatselmus - vesi- ja viemäritöiden katselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus Rakentaja saa rakennuslupapäätöksen mukana oppaan, missä on tarkemmin kerrottu, missä vaiheessa ja keneltä katselmus pyydetään. Opas on liitteessä 9 (OHJE 9). 19

20 Tarkastusasiakirja Rakennustyönaikana on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmistavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja tulee olla valmis loppukatselmuksessa ja sen yhteenveto arkistoidaan lupa-asiakirjoihin. 6.4 Vastaava työnjohtaja Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta. Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan. Vastaava työnjohtaja on rakennuttajan edunvalvoja huolimatta siitä, kenen palveluksessa hän on. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi, milloin vastaava työnjohtaja tarvitaan ja milloin ei. Jos rakennustyö on vähäinen vastaavaa työnjohtajaa ei tarvita. Uudisrakennustöissä vaaditaan yleensä aina ja muutostöissä ainakin silloin jos toimenpiteen toteuttamisen edellytyksenä on ollut erityissuunnitelmien toimittaminen. Käytäntönä on Imatralla ollut, että vastaavaa työnjohtajaa ei yleensä edellytetä aitojen, pienten katosten ja rakennelmien rakentamiselle. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy Imatralla tarkastusinsinööri. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon tai aikaisemman sitä vastaavan tutkinnon tai muussa oppilaitoksessa sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö. Vastaavan työnjohtajan lisäksi vesi- ja viemärilaitetöille tarvitaan yleensä kvvtyönjohtaja, jonka hyväksyy vesilaitoksen tarkastusteknikko. Ensimmäistä kertaa haettaessa Imatralle vastaavaksi työnjohtajaksi (rakennustyö, ilmanvaihtotyö tai vesi- ja viemärilaitteiden asennustyö) on pätevyys osoitettava. Pätevyys muodostuu koulutuksesta ja kokemuksesta. Työnjohtajahakemuksen liitteeksi pitää laittaa tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta. Ins. AMK tarvittaessa ote opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenee suoritetut kurssit. Vastaavan työnjohtajan tärkeimmät tehtävät: - johtaa rakennustyötä - valvoa, että määräyksiä ja piirustuksia noudatetaan - tehdä työn valvomiseksi tarpeelliset ilmoitukset ja pyytää katselmusten ja tarkastusten toimittamisesta - huolehtii, että tarpeelliset asiakirjat ovat rakennuspaikalla ja erityissuunnitelmat toimitettu viranomaisille - on läsnä katselmuksissa Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on syytä tehdä kirjallinen sopimus. Mikäli

21 muuta ei ole sovittu, tehtävä käsittää lainsäädännössä asetetut velvollisuudet. Vastaavan työnjohtajan ammattitaitoa on kuitenkin syytä käyttää rakennushankkeen toteutuksessa laajemminkin kuin vain virallisnormien valvonnassa. Vastaavan työnjohtajan palkkio on syytä sopia etukäteen ja kirjallisesti KORJAUSRAKENTAMINEN Korjausrakentaminen on lisääntynyt viime vuosina hyvin paljon. Korjausrakentamista tehdään paljon omatoimisesti eikä monikaan haluaisi suunnitteluttaa korjauskohdetta vaan luulee osaavansa korjata ilman suunnitelmia. Kuitenkin rakennuksia on pilattu juuri väärällä korjausrakentamisella. Aikaisemmin terveet talot on pilattu, kun suunnittelu on ollut puutteellista tai sitä ei ole noudatettu. Liiallinen omatoimisuus rakentamisessa on kostautunut. Kaikki korjaus- ja muutostyöthän eivät ole luvanvaraisia, joten viranomaisetkaan eivät voi vaatia aina suunnitelmien teettämistä. Rakennuttajan tulisi kuitenkin muistaa, että suunnitelmia ei teetetä viranomaisia varten vaan hankkeen oikeaa rakentamista varten. Joten suunnitelmat kannattaa aina teettää vaikkei rakentaminen olisikaan luvanvaraista. Valtion lainoittamassa ja avustamassa rakentamisessa suunnitelmat on yleensä laadittava riippumatta hankkeen luvanvaraisuudesta. Luvanvaraisissa tai muutoin rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttäväksi säädettyihin muutos- ja korjaustoimenpiteisiin sovelletaan rakentamismääräyskokoelman määräyksiä. Lähtökohtana pidetään rakennusta ja sen käyttöä ennen luvan hakemista ja määräyksiä sovelletaan sen mukaan kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen aiottu käyttötapa vaativat. Imatralla on paljon 1 ½ - kerroksisia omakotitaloja, joissa on ullakkotila rakentamatta. Mikäli ullakko rakennetaan asuinkäyttöön katsotaan se laajentamiseksi, jolloin tontti pitää olla merkitty tonttirekisteriin. Samalla tulee tarkastaa myös asemakaavamääräykset. Imatralla on alueita, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavamääräysten muuttamista varten. Tällaisilla alueilla saattaa olla 1 ½ - kerroksisia rakennuksia vaikka määräyksissä on I - kerros. Kannattaa tarkastaa aina etukäteen rakennusvalvonnasta vaaditaanko mm. tällaisissa tapauksissa poikkeuslupaa tai tontin merkitsemistä tonttirekisteriin. KYSY AINA ETUKÄTEEN RAKENNUSVALVONNASTA ONKO AIOTTU TOIMENPIDE LUVANVARAINEN. KYSY MYÖS LAINOISTA JA KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSISTA

22 22 8 KÄSITTEITÄ Yleiskaava Asemakaava Ranta-asemakaava Tontti Rakennusala Rakennuspaikka Määräala Kiinteistö Yleiskaava laaditaan kaupungin yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakentamisen sekä muun maankäytön suunnittelemisen perustaksi. Imatralla on asemakaavan ulkopuolella olevilla alueilla ympäristöministeriön vahvistama yleiskaava. Yleiskaava muodostuu kartasta ja yleiskaavamääräyksistä. Asemakaava laaditaan kaupungin yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista varten. Asemakaava muodostuu kartasta ja asemakaavamääräyksistä. Rantakaava laaditaan vesistön rannalla olevan alueen rakentamista ja muun käytön suunnittelua varten. Imatralla on vahvistettu rantakaava Immalanjärven alueella. Rantakaava muodostuu kartasta ja rantakaavamääräyksistä. Tontti on asemakaava-alueella oleva rakennuspaikka, joka muodostuu itsenäiseksi kiinteistöksi kun tontti on merkitty tonttirekisteriin. Uudisrakennusta rakennettaessa on tontti oltava tonttirekisterissä. Rakennusala on se tontin osa, jolle rakennus saadaan sijoittaa. Rakennuspaikka on rakentamiseen käytettävä alue sellaisella kaava-alueella, missä ei ole voimassa tonttijakoa. Määräala on rajoiltaan määrätty, yhdestä tai useammasta maatilan osasta muodostettu alue, joka on tarkoitus maanmittaustoimituksessa lohkomalla muodostaa itsenäiseksi kiinteistöksi. Kiinteistöjä ovat lähinnä maapalsta, maatila, tontti, talo yms.

23 23 Lainhuudatus Rakennusoikeus Kerrosala Huoneistoala Tonttijako Tontinmittaus Lainhuudatus on oikeudellinen menettely, jolla todetaan viranomaisen toimesta kiinteistön saantokauppa sekä merkitään se oikeuden pöytäkirjaan ja lainhuutorekisteriin. Lainhuuto on haettava määräaikaan mennessä saannosta, tavallisimmin kiinteistön kaupantekopäivämäärästä lukien. Lainhuutoa haetaan sillä paikkakunnalla, jolla ostettu kiinteistö sijaitsee. Rakennusoikeus osoittaa tontille sallitun rakennettavan kerrosalan. Rakennuksen kerrosala on kerrosten alojen summa. Kerroksen alaan luetaan ulkoseinien ulkopintojen rajoittama ala. Huoneistoala on kerroksen ala, josta on vähennetty kantavat rakenteet ja hormit. Rakennuskortteliin kuuluva alue on jaettava tontteihin, milloin maanomistaja sitä pyytää tai se muutoin havaitaan tarpeelliseksi (=tonttijako). Asemakaava-alueella tontinmittauksessa erotetaan tonttijaon mukainen tontti itsenäiseksi kiinteistöksi.

24 24 9 YHTEYSTIEDOT RAKENNUSVALVONTA os. Kaupungintalo, Virastokatu 2, Imatra Rakennuslupahakemusten vastaanotto, yleisöpalvelu puh. (05) RAKENNUSLUVAT rakennustarkastaja Ritva Ihalainen puh. (05) matkapuh RAKENNUSTÖIDEN RAKENTEELLINEN VALVONTA tarkastusinsinööri Kalevi Rahikainen puh. (05) matkapuh LAAJENNUS- JA MUUTOSTÖIDEN LUPAVALMISTELU JA VALVONTA tarkastusteknikko Marita Kettunen puh. (05) matkapuh VESI- JA VIEMÄRILAITTEET tarkastusteknikko Reijo Salonen matkapuh liittymis- ja sopimusasiat: tarkastussihteeri Ritva Aitala puh. (05) LÄMPÖLAITOS käyttöpäällikkö Risto Tahvanainen puh. (05) matkapuh TONTTIASIAT - tontinmittaukset: mittausteknikko Lea Jääskeläinen puh. (05) vuokrattavat tontit: kiinteistösihteeri Irma Lappalainen puh. (05) kiinteistösihteeri Marja Kurki puh. (05) maaperätutkimukset: puh. (05) LAINA-ASIAT asuntosihteeri Pirkko Pielismaa puh. (05) ASEMAKAAVA-ASIAT JA POIKKEUSLUVAT kaava-arkkitehti Vuokko Jääskeläinen puh. (05) SONERA puh IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ puh. (05) Lisätietoja ja lomakkeita saa myös osoitteesta Sähköpostiosoite

25 LÄHTEET 1. Kuvamateriaalia Kaupunkiliiton kurssilta v.-82 ja Rakennusvalvontauutisista 1/80 2. Rakentajain Kustannus Oy Laki eräistä naapuruussuhteista. Rakennussäännöksiä. 3. Rakentajain Kustannus Oy Rakennan pientalon. Pekka Tommila. 4. RakMK G1. Asuntosuunnittelu. Määräykset Ympäristöministeriö Asuntosuunnittelu. Opastavaa aineistoa Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan G1. RakMk opas 1. Painatuskeskus. 6. Ympäristöministeriö Rakennuslainsäädäntö. Lakikokoelma. Oy Edita Ab. 7. Ympäristöministeriö Vastaava työnjohtaja. Rakennustyön valvonta. Opastavaa aineistoa Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan A1. RakMk opas 2. Painatuskeskus. 8. Ympäristötoimi. Ympäristönsuojelu Imatran jäteopas. Imatran kaupunki 9. Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen. Lakikokoelma. Oy Edita Ab 10. Ympäristöministeriö. Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet 2004.SRMK

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO

TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen,

Lisätiedot

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa

Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Luvanhakuohjeita rakentajalle/rakennuslupa ja toimenpidelupa Rakennusluvan voi jättää myös sähköisesti Lupapiste-palvelun lautta. Ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan nettisivuilta. 1. HAKEMUSASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m²

Rakennuspaikka DÅVITS, Brakeudden 37, JORVAS. Rakennettu kerrosala 157 m² Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 09.06.2015 Rakennuslupa 15-64-A, Dåvits 410-1-81 / Oikaisuvaatimus 15-12-OIK 490/10.03.00.02/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 105 Asia Rakennuslupa Hakemus on

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi

Rakennuslupahakemus nro kiinteistölle , As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi Rakennuslautakunta 30 02.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-340 kiinteistölle 405-7-31-2, As Oy Lappeenrannan Uusi Kahilanniemi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 30 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja

Lisätiedot

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE

OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on

Lisätiedot

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA

MYLLYMÄEN KOULURAKENNUKSEN LAAJENNUS PÄIVÄKODILLA JA VIIDELLÄ OPETUSTILALLA, JÄTE- JA VARASTORAKENNUS JA KOLME PIHARAKENNUSTA Rakennuslautakunta 105 02.12.2014 Rakennuslupahakemus nro 2014-810 / Myllymäen koulurakennuksen laajennus päiväkodilla ja viidellä opetustilalla, jäte- ja varastorakennus ja kolme piharakennusta 187/10.03.00.04.00/2014

Lisätiedot

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41

Lupanumero 2015-7 Päätöspäivä 21.4.2015 41 / 8 Lupanumero 205-7 Päätöspäivä 2.4.205 4 HAKIJA As Oy Porvoon Stenbockinkatu 2 c/o Sisco Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus Kaupunginosa 638-026-2406-000 KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo

Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennuslupa Rakennusvalvonta Juha Vulkko Mihin lupa tarvitaan Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto

Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Risto Levanto Työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta Risto Levanto 7.10.2015 Missä mennään? MRL:n muutos 41/2014 Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin Asetusmuutos 1.6.2015

Lisätiedot

Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle

Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle Rakennusvalvonnan näkökulma Pekka Kaatrasalo, rakennustarkastaja Puh. 044 743 6398 1 Lupajärjestelmä Rakennuslupa (MRL 125

Lisätiedot

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat.

Yhdellä lomakkeella voidaan hakea kaikki samalle rakennuspaikalle samaan aikaan haettavat luvat. 1 R A K E N N U S L U V A N H A K E M I N E N SAVONLINNAN KAUPUNGISSA Lupaa rakentamiseen, purkamiseen ja toimenpiteeseen haetaan rakennusvalvonnasta saatavalla hakulomakkeella. Lomake on saatavilla myös

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013

Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013 Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE

Lupatunnus R Sivu 1. MKN-Urakointi Oy perustettavan yhtiön lukuun Anna Liljankatu 4 B, TAMPERE Lupatunnus 17-0115-R 14.03.2017 30 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7601-0002 Palkkionmaankatu 3, 33870 TAMPERE Pinta-ala 8706 m² Rakentamismääräykset A Asuinrakennusten

Lisätiedot

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt

Lupa / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt Rakennuslautakunta 92 04.11.2014 Lupa 2014-771 / Kiinteistö Oy Spa Lofts 2 / Holiday Club Resorts Oy:n rakennuslupahakemus, 32-asuntoinen huoneistohotelli ja syväkeräyssäiliöt 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 123. Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 22.08.2013 Sivu 1 / 1 2819/10.03.00/2013 123 Oikaisuvaatimus rakenneinsinöörin 23.5.2013 antamaan määräykseen, lupatunnus 2009-1833, kiinteistö 49-54-146-16, Degerbyntie 23, 02600 Espoo

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA

AK-VIII. 2980.0 k-m 2. Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2 Myllymäenkatu 21 53100 LAPPEENRANTA Rakennuslautakunta 10 05.02.2013 Lupa nro 2012-497 / Asunto Oy Lappeenrannan Viipurin Vaneri 2:n rakennuslupahakemus RAKLA 10 Rakennuslupa nro 2012-497 Rakennuspaikka: 405-4-64-2 Pinta-ala 0.0 Laivastokatu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 3 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU

PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU PIENTALOHANKKEEN ARKKITEHTI- JA PÄÄSUUNNITTELU SUUNNITTELUN OSAPUOLET RAKENNUTTAJA PÄÄSUUNNITTELIJA / ARKKITEHTI RAKENNESUUNNITTELIJA LVI-SUUNNITTELIJA SÄHKÖSUUNNITTELIJA Lisäksi esim. - sisustussuunnittelija

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset: 7 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto MRL 153 :n mukainen ilmoitus 1 (5) Lupatunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Osa 1. Ilmoitus Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että: Rakennustyö on valmis ja MRL153 2 momentin

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-28 Sirkka Lamberg. Asuminen. 502.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-1-300-3 Pinta-ala 1254.0 Fasaaninpolku 8 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus Lisärakennusoikeus

Lisätiedot

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus

Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 42 14.05.2013 Lupa nro 2013-196 / Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Villimiehen Vitonen Oy:n rakennuslupahakemus RAKLA 42 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen,

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 05/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 09.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 09.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )

Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 ) Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044

Lisätiedot

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ

OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ OHJEITA RAKENNUSPAIKAN HALTIJALLE KEMPELEESSÄ 1. Ole yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan ja tilaa aika ennakkoneuvotteluun yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennuspaikan suunnittelun lähtötietojen selvittämiseksi

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R

PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232

Lisätiedot

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille

www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille www.mustasaari.fi Ohjeita Mustasaaren kunnan pientalorakentajille Mustasaaren kunta Rakennusvalvonta Keskustie 4 65610 Mustasaari Puh. 327 7111 (vaihde) www.mustasaari.fi/rakentaminen Mustasaaressa lokakuussa

Lisätiedot

Omakotitalon rakentajanopas

Omakotitalon rakentajanopas opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat

Lisätiedot

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt

Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Rakennusvalvonnan asiakastilaisuus Lohja Vihti Karkkila 6.3.2017 Rakennusten korjaus- ja muutostöiden luvanvaraisuus ja lupamenettelyt Pekka Laitinen, johtava rakennustarkastaja, Vihdin kunta Aiheen rajaus

Lisätiedot

OHJEITA LUVANHAKIJALLE

OHJEITA LUVANHAKIJALLE OHJEITA LUVANHAKIJALLE RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS Rakentamisen luvanvaraisuus määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnan rakennusjärjestyksen perusteella. Lupamuotoja ovat rakennuslupa, toimenpidelupa

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.04.2017 Sivu 1 / 1 1790/2017 10.03.00 93 Purkamislupa-asia, 2017-233, Tontunmäentie 33 02200 ESPOO, Asunto Oy Riihitonttu c/o Talohallinta Oy Martinlaakso Päätöspäivämäärä 20.04.2017

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO

Lupatunnus R Sivu 1. HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, LEHMO Lupatunnus 17-0143-R 24.05.2017 53 Sivu 1 HAKIJA Master Kodit Oy perustettavan yhtiön lukuun, Hietalantie 7, 80710 LEHMO RAKENNUSPAIKKA 753-423-0004-0131-M-0601 Karttakuja 1, 04130 SIPOO Kaavatilanne N

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS

LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS Rakennuslautakunta 42 15.08.2012 LUPA NRO 2012-534 / KIINTEISTÖ OY RAUHAN KLINIKKA C/O HOLIDAY CLUB RESORTS OY:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 42 Rakennuslupa nro 2012-534 Rakennuspaikka: 405-563-11-37 Pinta-ala

Lisätiedot

Oma koti ja sen suunnittelijat

Oma koti ja sen suunnittelijat Oma koti ja sen suunnittelijat oma koti kullan kallis joka tapauksessa kallis loppujen lopuksi laadukas rakentaminen on edullista, koska sen on kerralla hyvin suunniteltu ja tehty omakotiperheestä rakennuttajaperhe

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 8.11.2011 92 ympa liite 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.1.2012 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1 Ymp.ltk. 13.12.2011 Liite 10 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT

RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN TEHTÄVÄT JA PALVELUT Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, joka edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennetun ympäristön, rakennuskannan sekä hyvän ympäristökuvan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 17.2.2015 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 17.2 2015 tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA ympa 11.3.2015 14 ympa liite 2 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VIHDIN KUNNASSA, MAKSUTAKSA Voimaantulo 1.5.2015 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET RAKENNUSLUPIEN HAKEMINEN USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 1. Rakennusluvan hakeminen 2. Toimenpiteet, jotka eivät vaadi rakennuslupaa 3. Muita usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Rakennusluvan hakeminen Mikä on lupahakemuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/2015 1 (8) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.10.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 6.10.2015 tekemät rakennuslupapäätökset 80 81 Päätökset

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 (11) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 24/2015 1 (11) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 1.9.2015 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 1.9 2015 tekemät rakennuslupapäätökset 66 69 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2015,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 23.2.2017 Talotekniikkayksikön päällikkö on 23.2.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 9 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 28.2.2017,

Lisätiedot

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000.

RAKLA 82 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi.@lappeenranta.fi. 28000. Rakennuslautakunta 82 10.09.2013 Lupa nro 2013-620 / Kiinteistö Oy Karjalan Kauppakeskus perustettavan yhtiön lukuun, Kiinteistö Oy Lappeen Liikekeskus perustettavan yhtiön lukuun sekä Kiinteistö Oy Lappeenrannan

Lisätiedot

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus

Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus Rakennuslautakunta 45 06.05.2014 Lupa nro 2014-98 / As Oy Lappeenrannan Koulukatu 13 rakennuslupahakemus RAKLA 45 Valmistelija / lisätiedot: Rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 596 3883 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus

Uusi rakennus Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus Rakennuslautakunta 38 30.05.2017 Rakennuslupahakemus nro 2017-238 kiinteistölle 405-3-5-35, Asunto Oy Lappeenrannan Arkadi 24/10.03.00.04.00/2017 RAKLA 38 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi

Lisätiedot

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi

MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013. Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi MÄRKÄTILAKORJAUKSET 27.3. 2013 Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Osakkeenomistajan remontit Kunnossapito- tai muutostyö Kunnossapitotyöt: Yhtiön kunnossapitoa on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, joka

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu

Tampereen kaupunkiseutu en kaupunkiseutu Rakennus-, purkamis-, toimenpide- ja maisematyölupien taksavertailu 12/2015 Kysely ja koonti: suunnittelija Emilia Tommila, en kaupungin rakennusvalvonta TAKSAVERTAILU RAKENNUS- JA PURKAMISLUVAT

Lisätiedot

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7

Kantakaupunkiyksikön päällikkö on tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7 02/2017 KANTAKAUPUNKIYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 07.02.2017 1 (6) Kantakaupunkiyksikön päällikkö on 07.02.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 7 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/ (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3. 18/2017 1 (7) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.3.2017 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 9.3.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 50-51 Päätökset annetaan julkipanon

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta

Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Päivitys 7.8.2012 Rakentamisessa, kiinteistön muodostuksessa ja maankäytön suunnittelussa käytetään termejä, jotka puhekielessä aiheuttavat helposti sekaannusta Rakennuskaava, asemakaava, asemakuva, asemapiirros?

Lisätiedot

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto KOKEMUKSIA ERITYISMENETTELYSTÄ Marjatta Uusitalo Kaupunkikuva-arkkitehti Kaupunkitilayksikön päällikkö Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvonnan tietopäivä 3.3.2015 ERITYISMENETTELY

Lisätiedot

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset on tehtävä kirjallisena.

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset on tehtävä kirjallisena. LOMARAKENNUSTEN RAKENTAMINEN Rakennuslupa on haettava rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa

Lisätiedot

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö

Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat. Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat Risto Levanto Rakenneyksikön päällikkö 17.11.2015 Rakentaminen vastoin lupapäätöstä tai vanhaksi menneet luvat ei ylipäätään pitäisi tapahtua

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (7) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2. 3/2015 1 (7) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 10.2.2015 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 10.2.2015 tekemät rakennuslupapäätökset: Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144

Lupatunnus R Sivu 1. ASIA Rakennuslupa, MRL ja aloittamisoikeus 144 Lupatunnus 17-0108-R 14.03.2017 29 Sivu 1 ASIA Rakennuslupa, MRL 125.1 ja aloittamisoikeus 144 RAKENNUSPAIKKA Vuores, 837-327-7644-0002 Takamaanrinne 9, 33870 TAMPERE Pinta-ala 5325 m² Rakentamismääräykset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (9) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 16.2.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ (9) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 16.2. 6/2017 1 (9) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ HENKILÖTIEDOT POISTETTU 16.2.2017 Talotekniikkayksikön päällikkö on 16.2.2017 tehnyt seuraavat rakennuslupapäätökset 6-8 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot