PIENTALORAKENTAJAN OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENTALORAKENTAJAN OPAS"

Transkriptio

1 PIENTALORAKENTAJAN OPAS IMATRAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTA

2 TIIVISTELMÄ Tässä oppaassa annetaan ohjeita pientalo- ja korjausrakentajalle rakennushankkeen eri vaiheista sekä lupa- ja valvontamenettelystä Imatralla. Oppaassa ei anneta yksityiskohtaisia suunnitteluohjeita rakentajalle. Hankkeen suunnittelijan tulee olla ammattitaitoinen suunnittelija ja suunnitelmat tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräysten mukaisesti. Koska suunnitelmat kuitenkin laaditaan yhdessä rakentajaperheen toivomukset huomioiden on tähän oppaaseen koottu yleisiä suunnittelussa huomioitavia seikkoja. Oppaan liitteenä on rakennusvalvonnan ohjeita rakentajille. Ohjeet koskevat rakennusluvan hakemista, ilmoitusmenettelyä, kevyitä autovajoja ym. rakennelmia, parvekkeiden lasituksia, mainoslaitteita, aitalupia, rakennusten purkamista, jätehuoltoa sekä rakennustyön aikaista valvontaa. Opas on tarkoitettu käytettäväksi ilman liitteitä. Rakentaja voi pyytää tarvitsemansa liitteissä olevat ohjeet erillisenä rakennusvalvonnasta. Avainsanat: neuvonta, ohjaus, suunnittelu, rakennuslupa, rakentaminen, rakentamisen valvonta

3 3 SISÄLLYSLUETTELO PIENTALORAKENTAJAN OPAS TIIVISTELMÄ 1 YLEISTÄ 5 2 OMAKOTITALON SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN ERI VAIHEET Rakentamisen osapuolten vastuut ja roolit Rahoituksen järjestäminen Tontin valinta Luonnospiirustukset Pääpiirustukset Erityispiirustukset Rakennuslupa Urakkasopimukset Liittymissopimukset Rakentaminen ja rakentamisen valvonta Käyttöönotto Käyttö 10 3 RAKENNUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT PERUSVAATIMUKSET Yleistä Toiminnallisuus Teknisyys Esteettisyys Taloudellisuus ja kestävä kehitys 17 4 LUVANVARAISET TOIMENPITEET Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen (Rakennuslupa) Rakennuksen muutos- ja korjaustyö jos sillä on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen (Rakennuslupa) Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (Rakennuslupa) Julkisivumuutos ym. muutokset (Toimenpidelupa) Kevyet rakennelmat (Toimenpidelupa tai ilmoitus) Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteet (Toimenpidelupa) Julkisivujen olennaiset muutokset (Toimenpidelupa) Aidat (Toimenpidelupa) 18 5 LUVAN HAKEMINEN Rakennusluvat Toimenpideluvat 19 6 RAKENTAMINEN Aloituskokous Katselmukset Tarkastusasiakirja Vastaava työnjohtaja 20 7 KORJAUSRAKENTAMINEN 21 8 KÄSITTEITÄ 22 9 YHTEYSTIEDOT 24 LÄHTEET 25

4 4 Seuraavat liitteet, joihin myös oppaan teksteissä viitataan, voi pyytää erikseen rakennusvalvonnasta ja ne ovat myös saatavilla osoitteessa LIITE 1, LIITE 2, LIITE 3, LIITE 4, LIITE 5, LIITE 6, LIITE 7, LIITE 8, LIITE 9, OHJE 1: Luvanhakuohjeita rakentajalle OHJE 2: Ilmoitusmenettely OHJE 3: Kevyet auto- ja talousvajat sekä vastaavat rakennelmat OHJE 4: Parvekkeiden lasitukset OHJE 5: Mainoslaitteet OHJE 6: Aitaluvat OHJE 7: Muutostyöt OHJE 8: Omakotitalon jätehuolto OHJE 9: Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Rakennusvalvonnasta saa myös valmiita aitamalleja sekä teknisen tilan mitoitusohjeen.

5 5 1. YLEISTÄ Rakentamisen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolien aitoa halua saumattomaan yhteistyöhön ja halua suunnitella ja rakentaa oikein. Rakennushanketta suunnittelevan ei pidä itse ryhtyä suunnittelemaan ja rakentamaan itse, ellei itsellään ole siihen ammattitaitoa. Useimmilla on kysymys kuitenkin elämän suurimmasta taloudellisesta investoinnista, jota ei kannata pilata ammattitaidottomuudella. Rakennusvalvontaviranomaisen rooli on yhteensovittaa rakentajaperheen ja yhteiskunnan näkemykset. Sen tehtävänä on opastaa ja ohjata rakentajaa, valvoa rakentamista ja suunnittelua siten, että ne tapahtuvat voimassa olevien rakentamista koskevien määräysten mukaisesti. Rakentamista säätelevät monet lait, määräykset ja rakennusjärjestys. Rakentamisen tulee tapahtua vahvistetun asemakaavan, ranta-asemakaavan tai yleiskaavan mukaisesti riippuen siitä millä alueella rakennuspaikka sijaitsee. Kaupungin luovuttamille tonteille on Imatralla laadittu myös rakentamisohjeet. Rakentamiselle on asetettu vaatimuksia lähinnä kahdesta syystä: 1. Kansalaisten turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyvyyden takaamiseksi 2. Hyvän rakennustavan toteutumisen varmistamiseksi Rakennuslainsäädäntö korostaa rakennustyöhön ryhtyvän vastuuta. Viranomaisvalvonta kohdistuu rakentamisen lopputuloksen kannalta olennaisiin seikkoihin kulloinkin harkittavissa työvaiheissa ja laajuudessa. Rakennusvalvonta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rakentamisen eri osapuolet huolehtivat heille kuuluvista velvollisuuksista. Ohjein ja neuvoin edistetään hyvää rakennustapaa. Rakentamisessa tulee huomioida myös kestävä kehitys. Rakennusta ei tehdä vain itseään varten ja sen suunnittelussa tulee huomioida ympäristö, mahdollinen myöhemmin tapahtuva myynti ja muut muuttuvat olosuhteet.

6 6

7 2. OMAKOTITALON SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA HANKKEEN ERI VAIHEET 2.1 Rakentamisen osapuolten vastuut ja roolit Rakennushankkeeseen ryhtyvä Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. Suunnittelijat Rakennushankkeessa tulee olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta siten, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden. Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija ei välttämättä itse suunnittele mitään. Rakentaja tulee valita pääsuunnittelija hankkeen alkuvaiheessa ja se tulee olla nimetty rakennuslupaa jätettäessä. Pientalohankkeessa on lisäksi rakennussuunnittelija, joka suunnittelee koko rakennuksen pohjaratkaisun, julkisivut ja sijoituksen rakennuspaikalla. Erityissuunnittelijoita on yleensä rakenne-, lvi- ja sähkösuunnittelija. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta ohjaa ja neuvoo sekä valvoo yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, sekä osaltaan huolehtii, että säännöksiä noudatetaan turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta siten, että päädyttäisiin kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen. Vastaava työnjohtaja kts. kohta Rahoituksen järjestäminen Kun päätös rakentamiseen ryhtymisestä on tehty tulee rakentajan selvittää taloudelliset mahdollisuutensa ja rahoituksen järjestäminen hankkeelle. Ns. aravalainaa ei ole enää mahdollista hakea omakotitalon rakentamiselle tai peruskorjaamiselle vaan sen korvaa korkotukilaina. Eri rahoitusmuodoista voi kysyä luottolaitoksista ja kaupungin asuntotoimesta. Rakentajan tulisi mitoittaa hankkeensa taloudellisten mahdollisuuksiensa mukaan. ASUKKAIDEN TALOUDELLISET MAHDOLLISUUDET 7

8 8 2.3 Tontin valinta Rakentajan tulee ensimmäiseksi valita rakennuspaikka, minne rakentaa. Kun rakennetaan asemakaava-alueelle on tontin oltava merkitty tonttirekisteriin. Kun rakennetaan yleiskaava-alueelle on kaavassa määrätty rakennuspaikan vähimmäiskoko. Tämä tulee ottaa huomioon, jos rakennuspaikka lohkotaan isommasta tilasta. Rakennuspaikkaa koskevista määräyksistä saa tietoa rakennusvalvonnasta ja teknisen toimen kaavoitus- ja yleissuunnittelusta. Tontin valinnassa on huomioitava mm. - sijainti; luonnonympäristö tai täydennysrakennustontti - tontin koko ja muoto - maasto-olosuhteet, kasvillisuus - maaperä - ilmansuunnat - kunnallistekniikka - mahdollinen rakennus- tai toimenpidekielto - poikkeusluvan tarpeellisuus - mahdolliset pinta-alarajoitukset (mm. yleiskaava-alueella) - kaavamääräykset ja rakentamisohjeet - liikenneyhteydet - palvelut (työpaikka, päiväkoti, koulut, kaupat ym.) - naapurit TONTIN KOKO JA MUOTO MAASTOMUODOT, KASVILLISUUS Vapaita tontteja voi kysyä Imatran kaupungin teknisen toimen maankäyttöalueelta puh tai Kaupunki myy ja vuokraa tontteja, joille on yleensä laadittu rakentamisohje täydentämään asemakaavamääräyksiä.

9 9 2.4 Luonnospiirustukset Rakentamisen suunnittelussa tulee ensimmäiseksi selvittää rakennuspaikkaa koskevat määräykset ja mahdollinen rakentamisohje. Ennen kuin suunnittelu aloitetaan tulee rakentajan ottaa etukäteen yhteyttä rakennusvalvontaan, jossa selvitetään mitä tontille saa rakentaa. Kun suunnittelu on edennyt luonnosvaiheeseen, tulee luonnospiirustukset esitellä rakennusvalvonnassa ennen lopullisten lupapiirustusten jättämistä. Luonnospiirustus tulee esittää ainakin pohja- ja julkisivupiirustuksista. Rakennus on aina osa kokonaisemmasta ympäristöstä eikä yksittäinen hanke, ja siksi sen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennettu- ja luonnonympäristö. YMPÄRISTÖ- LUONNON JA RAKENNETTU 2.5 Pääpiirustukset Rakennuslupaa haetaan pääpiirustuksilla. Pääpiirustukset tulee laatia Suomen rakentamismääräysten osan A2 mukaisesti. Pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Pääpiirustukset laaditaan mittakaavassa 1:100 (1:50). 2.6 Erityispiirustukset Erityispiirustuksia ovat rakenne-, työ-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, lämmityslaite- ja sähköpiirustukset. Erityispiirustukset laaditaan rakentamista varten ja toimitetaan tarvittaessa eri viranomaisille. 2.7 Rakennuslupa Rakennusluvan hakemisesta on erilliset ohjeet tämän oppaan liitteessä 1 (OHJE 1). Rakennuslupa on lainvoimainen kahden viikon kuluttua kun se on julkisesti kuulutettu, jonka jälkeen rakennustyöt voi aloittaa. Imatralla rakennusluvat kuulutetaan jokaisen viikon maanantaina, jonka jälkeen alkaa kahden viikon valitusaika. Mihinkään peruuttamattomaan ei saa ryhtyä ennen luvan lainvoimaisuutta.

10 Urakkasopimukset Urakkasopimukset kannattaa laatia kirjallisesti ammattitaitoisen henkilön opastuksella. Myös omakotitalorakentaja on työnantaja jolloin hänen on suoritettava lainsäädännölliset työnantajamaksut ja vakuutukset. Harmaata taloutta tutkitaan jatkuvasti ja rakentajan tulee suorittaa kaikki maksut ajallaan ettei joudu myöhemmin ikäviin selvityksiin ja mahdollisiin ylimääräisiin maksuihin. TALON TOTEUTUSTAPA 2.9 Liittymissopimukset Liittymissopimukset tulee tehdä hyvissä ajoin Imatran Veden, sähkölaitoksen ja kaukolämpölaitoksen kanssa Käyttö 2.10 Rakentaminen ja rakentamisen valvonta Rakentamisessa tulee käyttää ammattitaitoisia rakentajia ja rakentaminen tulee tapahtua tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Rakennuslupapäätös tulee lukea huolella ja tarkastaa päätöksessä asetetut ehdot. Tämän oppaan luvussa 6 on käsitelty rakentamisen valvontaa ja rakennustyönaikaisesta valvonnasta on tarkemmat ohjeet liitteessä 9. Rakennusvalvonta suosittelee Pientalotyömaan valvonta -oppaan käyttöä Käyttöönotto Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa hyväksytty. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta. Rakennus, rakennusosat ja tekniset järjestelmät on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja niitä on korjattava tarkoituksenmukaisesti. Huolellisella hoidolla voidaan jatkaa rakennuksen käyttöikää huomattavasti ja sillä on merkittävä taloudellinen hyöty. Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huoltokirja, joka tulee olla valmiina loppukatselmukseen mennessä. Rakennusta on käytettävä rakennusluvassa osoitettuun käyttötarkoitukseen.

11 11 3. RAKENNUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT PERUSVAATIMUKSET 3.1 Yleistä Asuntosuunnittelusta on omat määräykset rakentamismääräyskokoelman osassa G1, joita tulee noudattaa kaikessa asuntorakentamisen suunnittelussa. Ympäristöministeriö on laatinut niitä täydentävän RT - ohjekirjan Asuntosuunnittelu -oppaan. Ennen minkäänlaiseen suunnitteluun ryhtymistä asukkaiden tulisi laatia yhdessä suunnittelijan kanssa tilaohjelma, jossa huomioidaan nykyiset ja muuttuvat asumistarpeet. 3.2 Toiminnallisuus Rakennuksen suunnittelussa tulee ennen kaikkea ottaa huomioon asukkaiden asumistarpeet. Ratkaisussa tulee huomioida perheen muuttuvat olosuhteet perheen koon muuttuessa. Sisätilojen suunnittelussa tulee miettiä eri toimintojen jakautumista kuten yhdessäolo, yksityisyys, ruoanlaitto, hygienia ja vaatehuolto sekä pihatilat luontevaksi jatkeeksi sisätiloille. Pesu- ja säilytystiloja tulee olla myös riittävästi. Tilatarpeet tulee mitoittaa oikein. Hyvään asuntosuunnitteluun kuuluu huoneiston ja sen tilojen monikäyttöisyyden tutkiminen kalustusvaihtoehtojen avulla. Teknisille laitteille tulee suunnitella oma tekninen tila. ESIMERKKEJÄ ASUNNON IRTOKALUSTEISTA JA NIIDEN TILATARPEISTA: (Esimerkit ovat kirjasta Asuntosuunnittelu, Ympäristöministeriö) Asuinhuoneen vähimmäiskoko on 7 m 2. Huonealaan ei lueta 1,6 m matalampia tiloja.

12 Asuinhuoneen vähimmäiskorkeus pientalossa on 2,4 m. Asuinhuoneen vähäisen osan huonekorkeus voi olla matalampikin, ei kuitenkaan alle 2,2 m. 12 Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähintään 1/10 huonealasta ja sen tai osan siitä on oltava avattavissa. Pääikkunan edessä tulee olla vähintään 8 metriä rakentamatonta tilaa. Talon laajentamismahdollisuudet tulee myös tutkia. Ilmansuunnat sekä ikkunoiden sijainnit ja avautumissuunnat on tärkeätä ottaa huomioon pohjaratkaisussa. Pohjaratkaisuja kannattaa miettiä useita eri vaihtoehtoja. Toimivalla pohjaratkaisulla on erittäin suuri merkitys asumiseen ja rakennuksen huoltoon ja hoitoon. Pientaloon tulisi suunnitella tekninen laitetila.

13 13 ASUINTILOJEN RYHMITTELY POHJARATKAISUVAIHTOEHTOJA 3.3 Teknisyys

14 14 Rakennuksen tulee täyttää turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Perustamistapa, sekä rakennuksen ja rakennusosien lujuus on sovitettava olosuhteiden, maaperän laadun sekä kuormitusten mukaan. Rakenteiden yksityiskohdat tulee suunnitella huolella ja oikeita rakenneratkaisuja käyttäen. Sokkelin tulee olla riittävän korkea, ettei julkisivuverhous makaa maassa ja että rakennuksesta poispäin saadaan kunnon kaadot. Rakennuspaikan pohjasuhteet on selvitettävä ennakolta jokaisen rakennushankkeen yhteydessä, ja siitä tulee olla kirjallinen selvitys rakennusluvan liitteenä. Jos rakennuspaikalta on käytettävissä kaavoituksen tai muissa yhteyksissä tehtyjen pohjatutkimusten tuloksia tai muita tietoja laajuudeltaan ja laadultaan riittävinä siten, että niiden perusteella pohjarakenteiden suunnittelu ja pohjarakentaminen voidaan luotettavasti ja turvallisesti toteuttaa, ei rakennushankkeen yhteydessä tarvitse erikseen suorittaa pohjatutkimuksia. Tarkempia pohjatutkimuksia tekee pohjarakentamiseen erikoistuneet insinööritoimistot. Asunnon suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota kosteiden tilojen suunnitteluun ja rakenteisiin, jotka ovat alttiita kosteudelle. Kosteudelle alttiita kohteita ovat sateen aiheuttama kosteus ulkoverhoukselle, maaperän kosteus perustuksille sekä sisätiloissa syntyvä kosteus pesutiloista ja asumisesta. Pesutiloissa tulisi käyttää kivirakenteita, jotka tulee myös suojata kosteudelta. Rakennuspaikan radonriskit on otettava huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Suunnittelun ohjearvona oleva radonpitoisuuden raja 200 Bg/m3 ylittyy ilman vastatoimia yleisesti suurimmassa osassa maata. Radontekninen suunnittelu voidaan jättää tekemättä vain, jos paikkakuntakohtaiset radontutkimukset selkeästi osoittavat, että radonpitoisuus alittuu. Mikäli radonia ei huomioida suunnittelussa, rakennuslupaan on liitettävä kirjalliset perustelut radonpitoisuuden alittamisesta. Suositeltava tapa on, että rakennetaan esim. putkisto valmiiksi ja radon mitataan yhden vuoden asumisen jälkeen. Mikäli radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m3, tehdään laitteisto valmiiksi. Rakennuksen tulee täyttää paloturvallisuuden vaatimukset. Pientalossa tulee paloturvallisuuden kannalta kiinnittää huomiota rakennusten etäisyyksiin, autotallin ja kattilahuoneen osastointiin sekä tulisijojen ja savuhormien suojaetäisyyksiin. Rakennus tulee tehdä terveydelle vaarattomista aineista ja tarvikkeista. Rakennuksen lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihtoratkaisut sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tulee soveltua tarkoitukseensa eivätkä ne saa aiheuttaa terveydellistä vaaraa. Rakennuksen suunnittelussa tulee huomioida myös ääneneristävyysvaatimukset ja rakennus on sen käytön ja huollon kannalta oltava turvallinen. Rakennus, rakennusosat ja tekniset järjestelmät tulee olla hyvän energiatalouden, kunnossapidon ja korjattavuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. Näillä on myös taloudellista merkitystä rakennuksen käytössä jatkossa. Asukkaiden tulee tutustua miten eri laitteita esim. koneellista ilmastointia käytetään. Väärin käytetyt laitteet tai jos laitteita ei pidetä päällä ollenkaan on vahingoksi asukkaille sekä rakennukselle. 3.4 Esteettisyys

15 15 Rakennuksen tulee sopeutua ympäristöönsä ja naapurirakennuksiin huomioiden rakennuspaikan maastomuodot ja kasvillisuus. Rakentajan on vaikea erottaa tonttinsa pieniä vivahteita, jotka ammattisuunnittelija pystyy hyödyntämään. Kun yhä enemmän taloja rakennetaan elementeistä ja rakentajat selailevat valmiita suunnitelmia kirjoista, on vaara että valitaan aivan vääränlainen talo väärälle tontille. Suunnittelun pitäisi lähteä rakennuspaikan ehtoja noudattaen. Talomyyjien pitäisi myös kertoa rakentajalle jos heidän valitsemansa talo ei sovi rakennuspaikalle. Heidän tulee kertoa asiakkaalle miten rakennus saadaan sijoitettua tontille ja miten rakennus sijoittuu ilmansuuntiin nähden ja avustaa heitä sopivan talotyypin löytämiseksi. Apuna on myös pääsuunnittelija. Suunnitelmat tehdään kaukana rakennuspaikasta eikä talotehtaan suunnittelija välttämättä käy edes rakennuspaikalla. Tonttien koot ovat pienentyneet aikaisemmasta ja sen tähden ammattitaitoisella suunnittelulla on yhä suurempi merkitys. Ennen kuin asiakas sitoutuu minkäänlaiseen sopimukseen talomyyjän kanssa, tulee suunnitelmat hyväksyttää ennakkoon rakennusvalvonnassa. ESIMERKKEJÄ LAAJENNUSVAIHTOEHDOISTA

16 3.5 Taloudellisuus ja kestävä kehitys 16

17 17 Rakennuskustannuksista lyödään lukkoon lähes 90 % suunnitteluvaiheessa, mikä osoittaa suunnittelun tärkeää merkitystä. Rakennus tulisi suunnitella myös käyttökustannuksiltaan kohtuulliseksi. Rakennuksen käyttö- ja huoltokustannuksilla on jopa suurempi merkitys kuin rakennuskustannuksilla ajatellen rakennuksen pitkää käyttöikää. Rakentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa sekä edistää rakennetun ympäristön sosiaalista toimivuutta ja kestävää kehittämistä. Asuinrakennusten osalta hyvä rakennustapa edellyttää tilojen ja rakennusosien oikeaa perusmitoitusta. Alueilla, joilla on perinnearkkitehtuuria ja jotka asemaakaavalla on määrätty suojeltaviksi alueiksi, tulee suojelumääräykset ottaa huomioon suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa. 4. LUVANVARAISET TOIMENPITEET 4.1 Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen (Rakennuslupa) Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. 4.2 Rakennuksen muutos- ja korjaustyö jos sillä on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen ja terveellisyyteen (Rakennuslupa) Esim. - rakennuksen palo-osaston rajojen muuttaminen - koko rakennusta koskevan ilmanvaihdon muuttaminen siten, että rakenteita muutetaan 4.3 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos (Rakennuslupa) Esim. - liikehuoneiston muuttaminen asuinkäyttöön, - autotallin muuttaminen asuinkäyttöön, - loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen 4.4 Julkisivumuutos ym. muutokset (Toimenpidelupa) Imatralla on rakennusjärjestyksessä määritelty muut toimenpiteet, mitkä ovat toimenpideluvan- tai ilmoituksenvaraisia. Tällaisia toimenpiteitä ovat rakennelmat, yleisörakennelmat, liikuteltavat laitteet, erillislaitteet, vesirajalaitteet, säilytys- varastointialueet, julkisivu- ja mainostoimenpiteet, kaupunkikuvajärjestelyt sekä huoneistojärjestelyt. 4.5 Kevyet rakennelmat (Toimenpidelupa tai ilmoitus) Rakennuksen koko ratkaisee, milloin rakennelmalle vaaditaan lupa ja milloin riittää ilmoitus. Tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 3 (OHJE 3).

18 Myynti- tiedotus- ja mainoslaitteet (Toimenpidelupa) Tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 5 (OHJE 5). 4.7 Julkisivujen olennaiset muutokset (Toimenpidelupa) Esim. - julkisivuverhousmateriaalin muutos - ikkunatyyppien muuttaminen puitejakoa muuttamalla 4.8 Aidat (Toimenpidelupa) Aidan rakentamisesta ja sijoittamisesta on erillinen ohje liitteessä 6 (OHJE 6). Pensasaidat ja puuistutukset eivät vaadi lupaa. Ne on sijoitettava tontin rajalle siten, että ne täysikasvuisenakin sijoittuvat oman tontin puolelle ellei naapurin kanssa ole sovittu toisin. Naapuruussuhdelain mukaan naapurilla on oikeus katkaista naapurin puolelta oman tontin puolelle tulevat oksistot ja juuristot ellei omistaja niitä kohtuullisessa ajassa kehotuksen saatuaan poista. JOS OLET EPÄVARMA TOIMENPITEEN LUVANVARAISUUDESTA, KYSY SIITÄ ENNAKKOON ENNEN RAKENNUSTOIMENPITEEESEEN RYHTYMISTÄ 5. LUVAN HAKEMINEN 5.1. Rakennusluvat Rakennuslupa on kirjallinen lupa ja rakennustöihin ei saa ryhtyä ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Rakennuslupapäätös tulee lukea huolellisesti, koska siitä näkee, mitä katselmuksia rakentamisen aikana pitää pyytää viranomaisilta ja mitä muita suunnitelmia tai lisäselvityksiä tarvitaan. Kun uudisrakennushanke on edennyt siihen vaiheeseen, että tontti tai rakennuspaikka on valittu, tulee rakentajan kääntyä heti rakennusvalvonnan puoleen selvittääkseen, mitä ja minkälaista tontille saa rakentaa. Tällöin selvitetään kaikki mahdolliset tonttia tai rakentamista koskevat rajoitukset. Rakennusvalvonnasta rakentaja ohjataan oikeaan paikkaan esim. jos tonttiin liittyy rasitteita, tonttia ei ole muodostettu tai jos hanke edellyttää poikkeuslupaa. Valmiit rakennuslupahakemusasiakirjat jätetään rakennusvalvontaan. Rakennusluvan hakemisesta on erillinen ohje liitteessä 1 (OHJE 1). Luvan käsittelyaika rakennusvalvonnassa on keskimäärin 2-4 viikkoa riippuen hankkeesta ja ajankohdasta, milloin lupa haetaan. Kevät- ja kesä-aika on kiireisintä, jolloin käsittelyajat ovat pitempiä kuin syksyllä tai talvella. Rakentajan tulee varata riittävästi aikaa suunnitteluun ja huomioida aikataulua

19 tehtäessä rakennuslupaan, erityispiirustuksiin ja mahdollisiin muihin selvityksiin menevä aika. Talotehtaan kanssa ei kannata lyödä lukkoon mitään aikatauluja ennen kuin rakentaja on varmistanut onko suunnitelmat rakennuslupakelpoiset ja milloin rakennuslupa saadaan. Pitää muistaa, että rakennusluvan on oltava lainvoimainen ennen kuin työt voi aloittaa. Edellä kappaleessa 4 Luvanvaraiset toimenpiteet on selostettu, mitkä toimenpiteet vaativat rakennusluvan. 5.2 Toimenpideluvat 6. RAKENTAMINEN Toimenpideluvissa lupamenettely on sama kuin uudisrakennusluvissa. Tarvittavat hakemusasiakirjat ja tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 1 (OHJE 1). Edellä kappaleessa 4 Luvanvaraiset toimenpiteet on selostettu, mitkä toimenpiteet vaativat toimenpidelupaa. 6.1 Aloituskokous Pientaloissa edellytetään aina aloituskokouksen pitämistä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaavat työnjohtajat. Aloituskokouksessa käydään läpi rakentamisen eri vaiheet. 6.2 Katselmukset Rakennuslupapäätöksestä rakentaja näkee, mitä katselmuksia viranomaiselta on pyydettävä. Tyypillisimmät uudisrakennuksessa edellytetyt katselmukset ovat seuraavat: - rakennuksen sijainnin merkitseminen - korkeusaseman tarkastaminen - pohjakatselmus - sijaintikatselmus - runkokatselmus - hormikatselmus - vesi- ja viemäritöiden katselmus - käyttöönottokatselmus - loppukatselmus Rakentaja saa rakennuslupapäätöksen mukana oppaan, missä on tarkemmin kerrottu, missä vaiheessa ja keneltä katselmus pyydetään. Opas on liitteessä 9 (OHJE 9). 19

20 Tarkastusasiakirja Rakennustyönaikana on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmistavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja tulee olla valmis loppukatselmuksessa ja sen yhteenveto arkistoidaan lupa-asiakirjoihin. 6.4 Vastaava työnjohtaja Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta. Vastaavan työnjohtajan velvollisuutena on rakennustyömaalla huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvälle säädetyt ja määrätyt tehtävät suoritetaan. Vastaava työnjohtaja on rakennuttajan edunvalvoja huolimatta siitä, kenen palveluksessa hän on. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi, milloin vastaava työnjohtaja tarvitaan ja milloin ei. Jos rakennustyö on vähäinen vastaavaa työnjohtajaa ei tarvita. Uudisrakennustöissä vaaditaan yleensä aina ja muutostöissä ainakin silloin jos toimenpiteen toteuttamisen edellytyksenä on ollut erityissuunnitelmien toimittaminen. Käytäntönä on Imatralla ollut, että vastaavaa työnjohtajaa ei yleensä edellytetä aitojen, pienten katosten ja rakennelmien rakentamiselle. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy Imatralla tarkastusinsinööri. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon tai aikaisemman sitä vastaavan tutkinnon tai muussa oppilaitoksessa sitä korkeamman rakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö. Vastaavan työnjohtajan lisäksi vesi- ja viemärilaitetöille tarvitaan yleensä kvvtyönjohtaja, jonka hyväksyy vesilaitoksen tarkastusteknikko. Ensimmäistä kertaa haettaessa Imatralle vastaavaksi työnjohtajaksi (rakennustyö, ilmanvaihtotyö tai vesi- ja viemärilaitteiden asennustyö) on pätevyys osoitettava. Pätevyys muodostuu koulutuksesta ja kokemuksesta. Työnjohtajahakemuksen liitteeksi pitää laittaa tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta. Ins. AMK tarvittaessa ote opintosuoritusrekisteristä, josta ilmenee suoritetut kurssit. Vastaavan työnjohtajan tärkeimmät tehtävät: - johtaa rakennustyötä - valvoa, että määräyksiä ja piirustuksia noudatetaan - tehdä työn valvomiseksi tarpeelliset ilmoitukset ja pyytää katselmusten ja tarkastusten toimittamisesta - huolehtii, että tarpeelliset asiakirjat ovat rakennuspaikalla ja erityissuunnitelmat toimitettu viranomaisille - on läsnä katselmuksissa Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on syytä tehdä kirjallinen sopimus. Mikäli

21 muuta ei ole sovittu, tehtävä käsittää lainsäädännössä asetetut velvollisuudet. Vastaavan työnjohtajan ammattitaitoa on kuitenkin syytä käyttää rakennushankkeen toteutuksessa laajemminkin kuin vain virallisnormien valvonnassa. Vastaavan työnjohtajan palkkio on syytä sopia etukäteen ja kirjallisesti KORJAUSRAKENTAMINEN Korjausrakentaminen on lisääntynyt viime vuosina hyvin paljon. Korjausrakentamista tehdään paljon omatoimisesti eikä monikaan haluaisi suunnitteluttaa korjauskohdetta vaan luulee osaavansa korjata ilman suunnitelmia. Kuitenkin rakennuksia on pilattu juuri väärällä korjausrakentamisella. Aikaisemmin terveet talot on pilattu, kun suunnittelu on ollut puutteellista tai sitä ei ole noudatettu. Liiallinen omatoimisuus rakentamisessa on kostautunut. Kaikki korjaus- ja muutostyöthän eivät ole luvanvaraisia, joten viranomaisetkaan eivät voi vaatia aina suunnitelmien teettämistä. Rakennuttajan tulisi kuitenkin muistaa, että suunnitelmia ei teetetä viranomaisia varten vaan hankkeen oikeaa rakentamista varten. Joten suunnitelmat kannattaa aina teettää vaikkei rakentaminen olisikaan luvanvaraista. Valtion lainoittamassa ja avustamassa rakentamisessa suunnitelmat on yleensä laadittava riippumatta hankkeen luvanvaraisuudesta. Luvanvaraisissa tai muutoin rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyttäväksi säädettyihin muutos- ja korjaustoimenpiteisiin sovelletaan rakentamismääräyskokoelman määräyksiä. Lähtökohtana pidetään rakennusta ja sen käyttöä ennen luvan hakemista ja määräyksiä sovelletaan sen mukaan kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen aiottu käyttötapa vaativat. Imatralla on paljon 1 ½ - kerroksisia omakotitaloja, joissa on ullakkotila rakentamatta. Mikäli ullakko rakennetaan asuinkäyttöön katsotaan se laajentamiseksi, jolloin tontti pitää olla merkitty tonttirekisteriin. Samalla tulee tarkastaa myös asemakaavamääräykset. Imatralla on alueita, jotka ovat rakennuskiellossa asemakaavamääräysten muuttamista varten. Tällaisilla alueilla saattaa olla 1 ½ - kerroksisia rakennuksia vaikka määräyksissä on I - kerros. Kannattaa tarkastaa aina etukäteen rakennusvalvonnasta vaaditaanko mm. tällaisissa tapauksissa poikkeuslupaa tai tontin merkitsemistä tonttirekisteriin. KYSY AINA ETUKÄTEEN RAKENNUSVALVONNASTA ONKO AIOTTU TOIMENPIDE LUVANVARAINEN. KYSY MYÖS LAINOISTA JA KORJAUS- JA ENERGIA-AVUSTUKSISTA

22 22 8 KÄSITTEITÄ Yleiskaava Asemakaava Ranta-asemakaava Tontti Rakennusala Rakennuspaikka Määräala Kiinteistö Yleiskaava laaditaan kaupungin yksityiskohtaisen kaavoituksen ja rakentamisen sekä muun maankäytön suunnittelemisen perustaksi. Imatralla on asemakaavan ulkopuolella olevilla alueilla ympäristöministeriön vahvistama yleiskaava. Yleiskaava muodostuu kartasta ja yleiskaavamääräyksistä. Asemakaava laaditaan kaupungin yksityiskohtaista järjestämistä ja rakentamista varten. Asemakaava muodostuu kartasta ja asemakaavamääräyksistä. Rantakaava laaditaan vesistön rannalla olevan alueen rakentamista ja muun käytön suunnittelua varten. Imatralla on vahvistettu rantakaava Immalanjärven alueella. Rantakaava muodostuu kartasta ja rantakaavamääräyksistä. Tontti on asemakaava-alueella oleva rakennuspaikka, joka muodostuu itsenäiseksi kiinteistöksi kun tontti on merkitty tonttirekisteriin. Uudisrakennusta rakennettaessa on tontti oltava tonttirekisterissä. Rakennusala on se tontin osa, jolle rakennus saadaan sijoittaa. Rakennuspaikka on rakentamiseen käytettävä alue sellaisella kaava-alueella, missä ei ole voimassa tonttijakoa. Määräala on rajoiltaan määrätty, yhdestä tai useammasta maatilan osasta muodostettu alue, joka on tarkoitus maanmittaustoimituksessa lohkomalla muodostaa itsenäiseksi kiinteistöksi. Kiinteistöjä ovat lähinnä maapalsta, maatila, tontti, talo yms.

23 23 Lainhuudatus Rakennusoikeus Kerrosala Huoneistoala Tonttijako Tontinmittaus Lainhuudatus on oikeudellinen menettely, jolla todetaan viranomaisen toimesta kiinteistön saantokauppa sekä merkitään se oikeuden pöytäkirjaan ja lainhuutorekisteriin. Lainhuuto on haettava määräaikaan mennessä saannosta, tavallisimmin kiinteistön kaupantekopäivämäärästä lukien. Lainhuutoa haetaan sillä paikkakunnalla, jolla ostettu kiinteistö sijaitsee. Rakennusoikeus osoittaa tontille sallitun rakennettavan kerrosalan. Rakennuksen kerrosala on kerrosten alojen summa. Kerroksen alaan luetaan ulkoseinien ulkopintojen rajoittama ala. Huoneistoala on kerroksen ala, josta on vähennetty kantavat rakenteet ja hormit. Rakennuskortteliin kuuluva alue on jaettava tontteihin, milloin maanomistaja sitä pyytää tai se muutoin havaitaan tarpeelliseksi (=tonttijako). Asemakaava-alueella tontinmittauksessa erotetaan tonttijaon mukainen tontti itsenäiseksi kiinteistöksi.

24 24 9 YHTEYSTIEDOT RAKENNUSVALVONTA os. Kaupungintalo, Virastokatu 2, Imatra Rakennuslupahakemusten vastaanotto, yleisöpalvelu puh. (05) RAKENNUSLUVAT rakennustarkastaja Ritva Ihalainen puh. (05) matkapuh RAKENNUSTÖIDEN RAKENTEELLINEN VALVONTA tarkastusinsinööri Kalevi Rahikainen puh. (05) matkapuh LAAJENNUS- JA MUUTOSTÖIDEN LUPAVALMISTELU JA VALVONTA tarkastusteknikko Marita Kettunen puh. (05) matkapuh VESI- JA VIEMÄRILAITTEET tarkastusteknikko Reijo Salonen matkapuh liittymis- ja sopimusasiat: tarkastussihteeri Ritva Aitala puh. (05) LÄMPÖLAITOS käyttöpäällikkö Risto Tahvanainen puh. (05) matkapuh TONTTIASIAT - tontinmittaukset: mittausteknikko Lea Jääskeläinen puh. (05) vuokrattavat tontit: kiinteistösihteeri Irma Lappalainen puh. (05) kiinteistösihteeri Marja Kurki puh. (05) maaperätutkimukset: puh. (05) LAINA-ASIAT asuntosihteeri Pirkko Pielismaa puh. (05) ASEMAKAAVA-ASIAT JA POIKKEUSLUVAT kaava-arkkitehti Vuokko Jääskeläinen puh. (05) SONERA puh IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ puh. (05) Lisätietoja ja lomakkeita saa myös osoitteesta Sähköpostiosoite

25 LÄHTEET 1. Kuvamateriaalia Kaupunkiliiton kurssilta v.-82 ja Rakennusvalvontauutisista 1/80 2. Rakentajain Kustannus Oy Laki eräistä naapuruussuhteista. Rakennussäännöksiä. 3. Rakentajain Kustannus Oy Rakennan pientalon. Pekka Tommila. 4. RakMK G1. Asuntosuunnittelu. Määräykset Ympäristöministeriö Asuntosuunnittelu. Opastavaa aineistoa Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan G1. RakMk opas 1. Painatuskeskus. 6. Ympäristöministeriö Rakennuslainsäädäntö. Lakikokoelma. Oy Edita Ab. 7. Ympäristöministeriö Vastaava työnjohtaja. Rakennustyön valvonta. Opastavaa aineistoa Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan A1. RakMk opas 2. Painatuskeskus. 8. Ympäristötoimi. Ympäristönsuojelu Imatran jäteopas. Imatran kaupunki 9. Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen. Lakikokoelma. Oy Edita Ab 10. Ympäristöministeriö. Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet 2004.SRMK

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle

Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle 1. YLEISTÄ Rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan tulee tarkoin tutustua rakennuslupapäätökseen ja tähän ohjeeseen ennen kuin mihinkään

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA!

HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA! HARTMAN - AMMATTILAISEN VALINTA! Laatua jo vuodesta 1862/kvalitet redan från 1862 Palvelemme: www.hartman.fi Meiltä saatte: Tervetuloa ammattilaisten liikkeeseen Espoo Kokkola Pietarsaari Seinäjoki Tampere

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Pietarsaari... 11 Luoto... 19

Pietarsaari... 11 Luoto... 19 RAKENTAJAN OPAS Pietarsaari................ 11 Luoto.................... 19 Tämän oppaan aineisto löytyy kuntien www-sivuilta. Sisällysluettelo Lukijalle........................................... 4 Rahoitus..........................................

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN Pientalorakentaminen on ollut Jyväskylässä vilkasta jo vuosia. Jyväskylä myöntää eri puolilta kaupunkia vuosittain kysynnän

Lisätiedot

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 1-2005 Kaupunkimittaus Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa asemakaava-alueen kiinteistönomistajan oikeuksista ja velvoitteista sekä rakentamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI

SUUNNITELMASTA TALOKSI SUUNNITELMASTA TALOKSI RAKENTAJAN OPAS VIRANOMAISPALVELUISTA HELMIKUU 2007 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 5656 6700 Palvelupiste.Frenckell@tampere.fi www.tampere.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista A2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2 Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot