MÄNTSÄLÄN KUNTA. Tilinpäätös. Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA. Tilinpäätös. Kunnanhallitus 26.3.2012 82 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 49"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN 2011 KUNTA Tilinpäätös Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus Kuntastrategia Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Kunnallistalouden kehitys Oman talousalueen kehitys Perustietoja Mäntsälästä Väestö, elinkeinorakenne ja työllisyys Kunnan organisaatio ja henkilöstö Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio Kunnan henkilöstö Kunnan toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus ja sen tunnusluvut Rahoitusasema ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Konsernin toiminta ja talous Konsernin rakenne ja omaisuusosuudet Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Tytäryhtiöiden talous tilikaudella Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tase ja sen tunnusluvut Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalous Hallintopalvelut / Kunnanhallitus Perusturvapalvelut / Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Sivistyspalvelut / Sivistyslautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tuloslaskelman toteutuminen Investoinnit Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma

3 10.3. Tase Kuntakonsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetietojen erittely Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Mäntsälän vesi- liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu Liikelaitoksen toimintakertomus Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Ympäristökulut ja -tuotot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liikelaitos kunnan kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositelajit Allekirjoitukset

4 1. Kunnanjohtajan katsaus Vuonna 2011 Mäntsälän kunnan väestö kasvoi 156 henkeä (0,8 %) asukkaaseen. Väestömuutos perustui lähes pelkästään syntyvyyden nettolisäykseen, mikä oli uutta Mäntsälässä verrattuna aiempiin vuosiin. Lisäksi väestön kasvu hidastui kolmatta vuotta peräkkäin. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on noussut edelleen ja oli vuoden 2009 seurantatietojen mukaan 61,1 % ja Kuuma alueella keskimäärin 64,5 %. Mäntsälän työttömyys supistui yhden prosentin 5,5 prosenttiin koko maan työttömyyden alentuessa 0,6 prosenttia keskimäärin 7,8 prosenttiin Mäntsälän kunnan painopistealueita olivat erityisesti kilpailukyvyn ja elinkeinotoimen kehittäminen, joissa tehtävissä onnistuimme myös ulkopuolisen arvioinnin osalta erittäin hyvin. Lisäksi kunta panosti maapolitiikkaan ja seutuyhteistyöhön Kuuma alueella sekä Helsingin seudulla. Palveluiden osalta kehitimme palvelurakenteita ja asiakaslähtöisyyttä ennen kaikkea sosiaali- ja terveystoimessa. Kunnan talous tiukentui edellisvuodesta huomattavasti, kun toimintakulut kasvoivat 9,2 milj. euroa, 8,8 %. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa menokasvu oli suurta. Verotulot kasvoivat vain 2,5 milj. euroa ja valtionosuudet pysyivät edellisvuoden tasolla. Kunnan investoinnit säilyivät edelleen korkealla 12 milj. euron tasolla, joista mm. Ehnroosin koulun peruskorjaus 3,7 milj. euroa, erilaiset kunnallistekniset hankkeet 2,2 milj. euroa sekä eri vesilaitos- ja vesihuoltohankkeet 2,8 milj. euroa. Kunnan velkamäärä pysyi toista vuotta peräkkäin eurossa asukasta kohden. Vuosikate aleni 392 euroon per asukas ja suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi hieman 52,3 %:iin omavaraisuusasteen pysyessä 53,9 %:ssa. Kunnissa valmistellaan parhaillaan lausuntoja VM:n Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityspyyntöön elinvoimaisista kunnista ja palvelurakenteista. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa on tavoitteena kuulla kuntia siitä, ovatko työryhmän esittämät uudet kunnat tarkoituksenmukaisia alueita kuntajakoselvityksen toimittamiseksi. Raportin mukaan talousvaikeudet koskettavat tulevaisuudessa koko kuntakenttää, kun vähintään kolmannes kunnista on vuonna 2020 suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Kuntien kyky huolehtia palvelujen järjestämisestä heikentyy; kuntien henkilöstö eläköityy, työikäinen väestö pienentyy sekä ikäsidonnaiset menot kasvavat. Tämä johtaa hallitsemattomaan velkaantumiseen. Kuntatalouden haasteet edellyttävät kunnilta kovaa sopeuttamista kuntarakenteiden kehittämisen lisäksi palveluiden järjestämiseksi tehokkaammin ja uudella tavalla. Työryhmä on esittänyt ensisijaisena pitämänään kuntajakoselvitysalueet (mm. Mäntsälä, Pornainen ja Pukkila) perusteluineen. Elinvoimaisuuden ja talouden vahvistamisen näkökulmasta alueilla tulee kiinnittää huomiota, että kuntaliitoksella uudistetaan kunnan palveluprosesseja ja toimintatapoja sekä luodaan uusi tehokkaampi palvelurakenne. Uusien perustettavien kuntien jatkotyönä käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen, jossa palveluiden rahoitus- ja järjestämisvastuu on kunnilla. Haaste on kova kunnille, myös Mäntsälälle ja vaatii tahtoa sekä sitoutumista hankkeen läpivientiin. Esitän parhaat kiitokset päätöksentekijöille ja henkilökunnalle työstä Mäntsälän ja sen asukkaiden hyväksi. Mäntsälässä Esko Kairesalo kunnanjohtaja 1

5 2. Kuntastrategia Kunnanvaltuusto SISÄLTÖ 1. STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA 2. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, MUUTTUVA TULEVAISUUS 3. KUNNAN VISIO 4. KUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET VUOTEEN Strategiset näkökulmat ja tavoitteet 4.2 Tuloskortit 5. KUNTASTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI 1. STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA Strateginen suunnittelu on tulevaisuuden suunnittelua. Mäntsälän kuntaa koskeva strateginen suunnittelu on kunnan tulevaisuuden ennakointia ja kunnan kokonaisedun kannalta parhaiden mahdollisten tulevaisuutta koskevien valintojen tekemistä. Mäntsälän kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta. Päivitetty kuntastrategia on kunnanvaltuuston näkemys kunnan tulevaisuuden tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista. Päivitetty kuntastrategia on muodostunut kevään 2011 aikana; päivityksiä kuntastrategiaan on työstetty kahdessa luottamushenkilöseminaarissa sekä johtoryhmävalmisteluna. Seuraavalla sivulla on kuvattu Mäntsälän kuntastrategian rakenne. Strateginen suunnittelu on pitkälti vastausten etsimistä kunnan ja sen tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Kunkin kaaviossa esitetyn osion yhteydessä on esitetty ne kysymykset, joihin kukin kokonaisuus kuntastrategiassa vastaa. 2

6 Kaavio 1. Mäntsälän kuntastrategian rakenne 2. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, MUUTTUVA TULEVAISUUS Kunnan tulevaisuutta koskevien valintojen perustaksi on ensiarvoisen tärkeää muodostaa käsitys sekä menneisyydessä toteutuneista että tulevaisuudessa ennakoitavissa olevista kehityssuunnista. Kunnan strategiatyön perustaksi laadittiin kunnan toimintaympäristöanalyysi, jossa sekä kunnan menneisyyttä, nykytilaa että tulevaisuutta tarkasteltiin kunnan kannalta keskeisistä strategisista näkökulmista: 1) Palvelut Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Yhteistoiminta-alue Pornaisten kanssa Eri tasoisten kuntien syntyminen, mitkä tehtävät jäävät kuntatasolle? Maisema-työväline käytössä tietyissä kunnan palveluissa ja käyttö laajenemassa Uusi velvoittava lainsäädäntö (perusopetuslaki (määräykset kolmiportaisesta tuesta), lastensuojelulaki, terveydenhuoltolaki, neuvola-asetus) Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen Hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu Seutuyhteistyön laajeneminen ja muuttuminen (omistajapolitiikka, edunvalvonta, ns. nelikot mukaan yhteistyöhön) Kilpailu osaavasta työvoimasta, haasteet tiettyjen asiantuntijoiden saatavuudessa 3

7 Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) Lasten absoluuttisen määrän kasvu vaikutus tilaratkaisuihin (varhaiskasvatus, yläkoulut) Lain muutokset (perusopetus, ikäihmisten palvelut, hoitotakuun laajeneminen, vapaa hakeutumisoikeus) Ratkaisut kunnan näkökulman sijaan tehdään yhä useammin seudun näkökulmasta Kuntalaiset ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan, jolloin keskeistä on kunnan osaamisen varmistaminen (asiakaspalvelu, juridinen sekä muu osaaminen) Teknisen palvelukeskuksen palvelujen järjestämistavan muutokset ja peruskunnan rooli ko. palveluiden järjestämisessä? 2) Yhdyskuntarakenne Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: ARA-vuokra-asuntojen rakentamistarve kasvanut entisestään (jonossa noin 170 hakijaa) o erityisryhmien/vanhusten asumistarpeet lisääntyneet Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: MAL-yhteistyön lisääntyminen, kuka päättää Mäntsälän maankäytöstä? Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat lisävaatimukset rakentamiseen/yhdyskuntarakenteeseen? Energiatehokkuuden vaatimukset lisääntyvät Väestön ikääntymisen tuomat tarpeet suunnitteluun 3) Elinkeinot Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Elinkeinotoiminnan edellytykset Mäntsälässä ovat notkahtaneet kuluneen kolmen vuoden aikana, mutta ovat nyt vuonna 2011 samalla tasolla kuin ne olivat vuonna (lainojen korkotaso: 4,5-2,0-4,5 %, uusien yritysten perustaminen: kpl/v, myydyt yritystontit: kpl/v, uusien omakotitalojen rakentaminen kpl/v) Tehtyjen investointien määrä notkahti samassa suhteessa Samaan aikaan tehtiin myös elinkeinotoimintaa "jäädyttäviä" päätöksiä: o Väestönkasvutavoite o MYK:n toimintaresursseja laskettiin henkilöstön ja talouden osalta o MYK:n toimintaa ohjattiin passiivisempaan suuntaan (hallinnointia & henkilöstökoulutusta) Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Paikkakunnan koko ja kasvunopeus (vrt. väestömäärä) Siirtyminen lähemmäksi Helsinkiä talousmaantieteellisessä näkökulmassa Siirtyminen Helsingin uloimmalta kehältä toiseksi uloimmalle kehälle Kehä V:n vaikutus (vrt. Mäntsälä - Hyvinkää yhteistyö) Lainojen korkotason mahdollinen nousu ja sen vaikutus yksityissektorin elinkeinoelämään Energia- ja ilmastoverotuksen vaikutus Kaavoituksen vaikutus (vrt. maakuntakaava, kunnan omat yleis- ja asemakaavat) Kuntahallinnon muutokset, ansaitseeko Mäntsälä olemassaolonsa? 4

8 4) Seutuyhteistyö Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Valtion ote tiukentunut suhteessa kuntiin lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan aikaisempaa enemmän Eri tasoisten kuntien syntyminen, mitkä tehtävät jäävät kuntatasolle? Kuuma-yhteistyön laajentuminen Kymppikunniksi Lentokenttähanke jäänyt sivuun Mahdollinen yhteistyö Päijät-Hämeen suuntaan? Kuntien sitoutuminen yhteisiin hankkeisiin (esimerkiksi maaseututoimi)? Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kymppikuntien merkitys lisääntyy (n asukasta) Metropolialueen tulevaisuuden haasteet (velvoitteet). Yhteistyötä kehitettävä. Mahdollinen metropolilaki? Maankäyttöratkaisut tehdään yhteistyössä lähikuntien kanssa (Hyökännummi, Henna, Kehä V). Mäntsälän oltava aktiivinen toimija Kuntalaisten valinnanvapauksien lisääntyminen kuntarajojen merkitys vähenee Mahdollinen yhteistyö merkittävissä investoinneissa? Seudulliset virat/toimet, työvoiman liikkuvuus, palveluiden järjestäminen seudullisesti 5) Talous Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Valtion toimenpiteet: verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ennakoitua suurempi o pienituloisten verovähennysten kompensointi valtionosuuksissa o kiinteistöveroprosenttien ja verotusarvojen nosto Väestökasvu ja muuttoliike: hyvätuloisten suhteellisen lukumäärän nousu Lama ja poikkeuksellinen markkinakorkotason lasku Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Eläkeläisten lukumäärän merkittävä kasvu vuoteen 2020 mennessä o työvoiman saanti vaikeutuu o valtion toimenpiteet? o tuottavuuden parantaminen palvelurakenteen muutos: tuottamistapaa joudutaan harkitsemaan uudelta pohjalta Elinkeinotoimen kehittäminen metropolialueella: maanhinta kilpailukykyinen yritysten sijoittumiseen (ns. yrityksen sijoittumisen optimointi suhteessa kaupunkikeskukseen) Toimintaympäristöanalyysin lopputuloksena voidaan tiivistää seuraavat, Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmät muutoshaasteet: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. Kunnan väestörakenne muuttuu ja palvelutarpeet kasvavat. Nuorimpien ja toisaalta kaikkein varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisen väestön osuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee. Palvelutarpeiden ennakointi vahvistaa merkitystään. 5

9 Kunnan taloudellinen asema kiristyy. Kunnan palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huoltosuhteen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seurauksena. Velkaantumisen hallinnan merkitys korostuu. Kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat. Merkittävä osuus kunnan henkilöstöstä saavuttaa laskennallisen eläkeikänsä vuoteen 2020 mennessä. Osaamisen varmentaminen ja työssä jaksamisen tukeminen muodostuvat alati tärkeämmiksi näkökohdiksi henkilöstöjohtamisessa. Paineet kunnan palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasvavat. Toiminnan tuloksellisuutta sekä asiakasdemokratiaa vahvistetaan kehittämällä kunnan palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Yhteistyön merkitys korostuu niin kunnan sisällä kuin kuntarajat ylittäenkin. 3. KUNNAN VISIO Visio kertoo tiivistetysti sen, millainen Mäntsälän kunnan tahdotaan olevan vuonna Visio kiteyttää kuntastrategian ydinviestin. Mäntsälän kunnan visio vuodelle 2020: Luonnonläheinen Mäntsälä on mahdollisuuksien kunta asua ja yrittää toimivien liikenneyhteyksien varrella. Kunnan visiosta on johdettu viisi näkökulmaa, joista käsin varsinaisia kunnan strategisia tavoitteita asetetaan: Palvelut Elinkeinot Yhdyskuntarakenne Seutuyhteistyö Talous Väestönkasvun määrä ja sen jakautuminen Mäntsälän kunnan alueelle toimii eräänlaisena kaikki yllä kuvatut näkökulmat läpileikkaavana muutostekijänä. Väestökehityksen vaikutukset ulottuvat kaikkiin strategisiin näkökulmiin ja sitä kautta kunnan tulevaisuuden kehityssuuntiin. 4. KUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET VUOTEEN Strategiset näkökulmat ja tavoitteet Strategiset tavoitteet yksilöivät ja täsmentävät Mäntsälän kunnan vuotta 2020 koskevaa tavoitetilaa, visiota. Strategiset tavoitteet ovat visiosta johdettuja, Mäntsälän kunnan kannalta kaikkein tärkeimpiä päämääriä seuraavan 10 vuoden näkökulmasta. Kukin strateginen tavoite kuvaa tiettyä tavoitetilaa vuonna Strategiset tavoitteet on ryhmitelty viiteen visiosta johdettuun, Mäntsälän kunnan kannalta tärkeään näkökulmaan. Kyseiset näkökulmat kuvattiin strategian luvussa 3. Näkökulmia voidaan nimittää myös ns. strategisiksi painopistealueiksi. Kuntastrategian näkökulmat ja niiden sisältämät strategiset tavoitteet on kuvattu seuraavalla sivulla esitetyssä kaaviossa: 6

10 4.2 Tuloskortit Kustakin strategisesta tavoitteesta on laadittu ns. tuloskortti. Tuloskortin ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu ne asiat, joiden seuraaminen tai toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ko. strategisen tavoitteen toteutumisen kannalta. Kyseisiä asioita kriittisiksi menestystekijöiksi. Kullekin kriittiselle menestystekijälle on määritelty niitä koskevat tavoitetasot tulevalle vuodelle 2012 toiminta- ja taloussuunnittelun tueksi. Tuloskorttien sisältämät kriittiset menestystekijät ja niitä koskevat tavoitetasot konkretisoivat ja täsmentävät kutakin strategista tavoitetta. NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot 2012 Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua 7

11 Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot 2012 Monipuoliset ja tarkoituksen-mukaiset palveluiden järjestämistavat Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Kilpailutusprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty Johtaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty NÄKÖKULMA 2: ELINKEINOT Strateginen tavoite 1: Mäntsälä on kilpailukykyinen ja elinvoimainen yritysten toimintaympäristö. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot kpl uusia (nettolisäys yritystä) Suuret ja keskisuuret yritykset: 1 kpl ja 1 kpl työntekijää (päätös siirtymisestä tehty mennessä) Uudet yritykset Vähintään yksi kaupan ketju Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen suurten rakennusalan yritysten kanssa Työpaikat Kunnan yrityspalvelut Sijoittumispalvelut työpaikkaa Työpaikkaomavaraisuus vähintään 62 % Olemassa olevat yritykset: - yrityskonsultointien määrä vähintään 100 kpl/vuosi - painopisteenä kasvuhakuiset yritykset Seudullisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Vuosittaisen markkinointisuunnitelman laadinta. Seuranta: o euroa/asukas elinkeinoihin o kehitysyhtiöön panostettu euromäärä / Mäntsälään syntynyt työpaikka Yritystonttivaranto vähintään (kaupalliset ja tuotannolliset) + vähintään 2-4 suurta tonttia (tuotanto, logistiikka, kauppa) Konserniyhteistyön tiivistäminen (pelisääntöjen selkeyttäminen) Yrittäjyysvaikutusten arvioinnin käynnistäminen (vaikutus kunnan talouteen) 8

12 NÄKÖKULMA 3: YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot 2012 Keskustan kehittäminen Apponen Strategisesti merkittävät hankkeet Tiimari Linja-autoasema Vuokra-asuntotuotanto Kaavavaranto MVAOY:n kautta uusia ARA-vuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokra-asuntotuotannon edistäminen Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot 2012 Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne Edellistä vuotta nopeampi tonttikierto keskusta-alueella Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Nykyistä useampi lentoasemalle/lentoasemalta liikennöivä pikavuoro kulkee Mäntsälän linja-autoaseman kautta Z-junien liikennöintitiheyden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla Kunnan palveluliikennetarpeet on selvitetty 9

13 NÄKÖKULMA 4: SEUTUYHTEISTYÖ Strateginen tavoite 1: Mäntsälä järjestää palveluja ja kehittää metropolialuetta kymppikunnat ensisijaisena yhteistyötahonaan. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot 2012 Strategisesti merkittävien seudullisten yhteistyöhankkeiden ja palveluyhteistyön tuloksellisuus Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä (aloitus ) Aktiivinen edunvalvonta maakuntakaavaa uudistettaessa Kymppikuntien tavoitemäärittely ja Mäntsälän kunnan aktiivinen vaikuttaminen tavoitteisiin Seudullisten virkojen ja toimien mahdollisuuksien kartoittaminen NÄKÖKULMA 5: TALOUS Strateginen tavoite 1: Kunnan talous on tasapainossa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot 2012 Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde % Vuosikate 6 8 miljoonaa euroa, euroa/asukas Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta Kunta: enintään 56 miljoonaa euroa (2 700 euroa/asukas Konserni: enintään 85 miljoonaa euroa (4 400 euroa/asukas Tilikauden tulos 2,5 4,5 miljoonaa euroa, euroa/asukas 5. KUNTASTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI Säännöllinen seuranta ja arviointi on kuntastrategian toteutumisen perusedellytys. Mäntsälän kuntastrategian ajantasaisuutta ja muutostarpeita arvioidaan kunnan strategisen perustan ja strategisten tavoitteiden osalta valtuustokausittain. Strategisten tavoitteiden arviointimittareita koskevat vuosittaiset tavoitetasot määritellään kutakin vuotta koskevan talousarviotyön yhteydessä. Kunnan talousarviossa asetetaan niin ikään kuntastrategiasta johdetusti valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kunnan palvelukeskuksille ja vastuualueille. Mäntsälän kunnan johtoryhmä, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto seuraavat strategisten tavoitteiden toteutumista kolmannes-/neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittaisessa arviointikertomuksessaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin perusteella kunnanhallitus ja -valtuusto muodostavat käsityksen siitä, onko Mäntsälän kunta kulkemassa asetetun tavoitetilansa suuntaan ja toiminut kuntastrategiansa mukaisesti. 10

14 3. Yleinen taloudellinen kehitys 3.1. Kansantalous Maailmantalouden epävarmuus jatkui vuonna Euroalueen kokonaistuotanto kasvoi 1,4 %. Vuoden 2011 aikana Suomen BKT kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,9 %. Viennin volyymi jäi edellisvuoden tasolle. Tavaraviennin määrä oli pari prosenttia edellisvuotta suurempi ja palvelujen viennin määrä supistui 9 prosenttia. Tavaraviennissä eniten supistuivat laivojen ja puhelinten viennin arvot. Metsäteollisuuden viennin euromääräinen arvo kasvoi hieman. Investoinnit kasvoivat vajaa 5 prosenttia, kun asuinrakennusinvestoinnit ja toimialarakentaminen kasvoivat. Investointien suhde bruttokansantuotteeseen oli vajaan prosenttiyksikön alempi kuin 2000-luvulla keskimäärin ja hieman alempi kuin euromaissa keskimäärin. Vaihtotase on ollut Suomessa ylijäämäinen aina vuodesta 1994 alkaen kunnes vuonna 2011 kirjattiin miljardin suuruinen alijäämä. Alijäämästä tavarakaupan alijäämää oli 0,8 mrd. euroa ja palvelujen ylijäämää kertyi 0,7 mrd. euroa. Yksityinen kulutus kasvoi 3,3 %, hieman edellisvuotta enemmän. Kestokulutustavaroiden hankinnat sekä päivittäistavaroiden kulutus lisääntyivät. Kotitalouksien reaalitulot kohosivat 1,4 prosenttia, jolloin säästämisaste aleni selvästi. Kotitalouksien velkataakka lisääntyi tuloja nopeammin, ja velkaantumisaste saavutti uuden ennätyksen käytettävissä olevista tuloista. Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 7,8 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta alempi. Työttömyysaste on alentunut tasaisesti vuoden 2010 tammikuusta alkaen ja painui vuoden 2011 lopussa 7,5 prosenttiin. Työllisyysaste nousi 68,6 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat vuonna 2011 kansallisella hintaindeksillä mitattuna 3,4 %. Nopeimmillaan inflaatio kävi heinäkuussa, jolloin kuluttajahintojen nousuvauhti oli vuositasolla 4 prosenttia, Asuminen ja elintarvikkeet kallistuivat yli 6 prosenttia. Viestinnän, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen hinnat laskivat hieman. Julkisyhteisöjen bruttovelka nousi 48,6 prosenttiin vuonna 2011 ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 mennessä 50,8 prosenttiin. Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi 2,7 % eli jokseenkin saman verran kuin vuonna Palkkasumma kohosi lähes 5 prosenttia, kun palkansaajien lukumäärä sekä tehdyt työtunnit lisääntyivät. Eläkkeitä korotettiin eläkeindeksillä vuoden 2011 alussa 1,4 prosenttia. Lyhyiden korkojen (3 kk euribor) vuosikeskiarvo nousi 1,4 %:iin ja niiden arvioidaan laskevan vuonna ,2 prosenttiin. Pitkien korkojen korkotaso (valtion obligaatiot) oli 3,0 prosenttia. (Lähde: Sampo Pankki/Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat, ) 11

15 3.2. Kunnallistalouden kehitys Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntatalous heikkeni vuonna Kuntien yhteenlaskettu vuosikate supistui 400 milj. euroa 2,64 mrd. euroon. Kuntien tilinpäätökset näyttävät ennakoitua heikommilta. Talouskehitys on loppuvuodesta hiipunut ja vaikuttanut osaltaan myös kuntiin. Toimintakate heikkeni kunnissa 5,2 prosenttia (vrt. toimintakate; Mäntsälä 6,6 %). Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 3,9 % ja valtionosuudet 3,3 %. Mäntsälässä vastaavasti verotulojen muutos oli 4 % ja valtionosuudet jäivät edellisvuoden tasolle. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate supistui edellisvuodesta 390 euroon mutta parani Uudellamaalla 623 euroon. Negatiivisten vuosikatteiden kuntien lukumäärä kasvoi 6:sta 22:een. Kuntien keskimääräinen vuosikate 390 euroa per asukas kattoi poistoista 122 % asukkaan kuntien vuosikate oli ennusteessa 275 /as, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 62 euroa ja kattoi poistoista 109 %. Kuntien investoinnit supistuivat 6,2 % edellisvuodesta (Mäntsälässä +/- 0) ja olivat keskimäärin 646 euroa/asukas (Mäntsälässä 597 euroa). Kuntien lainakanta jatkoi kasvuaan. Vuoden 2011 lopussa kuntien lainakanta asukasta kohden oli keskimäärin euroa ja asukkaan kunnissa euroa, Uudellamaalla euroa sekä Mäntsälässä euroa asukasta kohden. 4. Oman talousalueen kehitys 4.1. Perustietoja Mäntsälästä Mäntsälän kunta perustettiin vuonna 1585, kun siitä muodostettiin Porvoon kappeliseurakunta. Itsenäiseksi seurakunnaksi Mäntsälä tuli vuonna Mäntsälän kunta sijaitsee Etelä-Suomen läänissä Helsinki-Lahti moottoritien ja Porvoo- Hyvinkää- valtateiden risteyskohdassa. Mäntsälä rajoittuu Hausjärven ja Kärkölän, Askolan, Pukkilan, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntiin sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Orimattilan kaupunkeihin. Kunnan pinta-ala on 596 km², josta vettä on 15 km². Etäisyydet Mäntsälästä pääliikenneyhteyksiä pitkin eräisiin kaupunkikeskuksiin ovat seuraavat: Helsinki 59 km Riihimäki 45 km Lahti 44 km Porvoo 39 km Hyvinkää 26 km Järvenpää 24 km Mäntsälän kunta kuuluu: Etelä-Suomen lääniin Hyvinkään maistraattiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvalvontaan Uudenmaan liittoon Uudenmaan verotoimistoon Uudenmaan ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) keskukseen Uudenmaan, Uudenmaan Helsinki ja Hämeen telealueisiin Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiiriin Kansaneläkelaitoksen Mäntsälän toimistoon 12

16 Keski-Uudenmaan kihlakuntaan Tuusulan käräjäoikeuteen, maaoikeusasiat käsittelee Vantaan käräjäoikeus Helsingin hovi- ja hallinto-oikeuteen Kanta-Hämeen syyttäjänvirastoon Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastoon Uudenmaan hätäkeskusalueeseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen Etelä-Suomen sotilaslääniin, Itä-Uudenmaan aluetoimistoon Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon, Porvoon toimipisteeseen 4.2. Väestö, elinkeinorakenne ja työllisyys Väestö Kunnan asukasluku oli vuoden 2011 lopussa yhteensä henkilöä kasvun ollessa 156 henkilöä. Tulo- ja lähtömuutto säilyi korkealla tasolla. Kuntaan muutti henkilöä ja kunnasta muutti pois henkilöä, netto 27 henkilöä (2010; 115). Syntyneiden määrä oli 264 nousten 14 lapsella edellisvuodesta. Väestön määrä ikäluokittain suht. suht. suht. suht. suht. suht. suht osuus 2006 osuus 2007 osuus 2008 osuus 2009 osuus 2010 osuus 2011 osuus Väestön määrä muutos muutos-% 1,8 2,3 1,8 2,4 1,6 1,2 0,8 0 v , , , , , , ,4 1-5 v , , , , , , ,4 6 v , , , , , , ,5 0-6 v. yht , , , , , , , v , , , , , , , v , , , , , , , v , , , , , , , v , , , , , , , v , , , , , , , v , , , , , , , v , , , , , , ,3 90- v. 62 0,3 79 0,4 75 0,4 75 0,4 74 0,4 89 0,5 94 0,5 13

17 Elinkeinorakenne Mäntsälän kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2008 ja pienentyi 0,2 % vuonna 2009 KUUMA - kuntien kehityksen ollessa samansuuntainen. Työpaikat vuosina kasvoivat 219 työpaikkaa. Muualla työssäkäyvien nettoosuus (pendeli) on kasvanut vuoteen 2007 saakka ja supistunut 5,3 % vuosina Työllinen työvoima TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) lkm lkm lkm lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Maa-, metsä-, kalatalous , , , , ,7 Teollisuus , , , , ,1 Rakentaminen , , , , ,7 Kauppa,kuljetus , , , , ,5 Julkinen hallinto/palvelut , , , , ,6 Muut palvelut , , , , ,4 Tuntematon , , ,2 76 0,8 91 1,0 Yhteensä , , , , ,0 Työttömien määrä Työvoiman määrä Työpaikat Mäntsälässä TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) lkm lkm lkm lkm % lkm % lkm % lkm % lkm % Maa, metsä, kala , , , , ,9 Teollisuus , , , , ,9 Rakentaminen , , , , ,6 Kauppa,kuljetus , , , , ,7 Julkinen hallinto/palvelut , , , , ,6 Muut palvelut , , , , ,5 josta yhteiskunnalliset palvelut , , , , ,6 Tuntematon , , ,1 76 1,3 92 1,7 Yhteensä ,0 Työpaikkojen kasvu v (10 v.) 679 työpaikkaa 14,1 - josta yhteiskunnallisten palvelujen työpaikkojen kasvu 173 työpaikkaa 11,6 % Pendeli Työpaikkaomavaraisuus Omavaraisuus Mäntsälä 72,4 63,4 59,1 58,6 58,8 58,8 61,3 61,1 KUUMA-kunnat 64,8 63,2 63,5 64,0 64,0 65,1 64,5 v lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen 14

18 Työllisyys Vuoden 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita Mäntsälässä oli 548 työttömyyden ollessa 5,5 %. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 6,5 % ja työttömien määrä oli 579. Vuoden 2011 keskimääräinen työttömyys laski 1,0 % 5,5 prosenttiin. Uudenmaan ELYkeskuksen alueen kunnissa keskimääräinen työttömyys oli 6,7 prosenttia. Koko maassa keskimääräinen työttömyys oli 9,1 %. Mäntsälän kunnan työttömyysaste verrattuna Uudenmaan ELY- keskuksen alueeseen 15

19 4.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö Luottamushenkilö-organisaation on esitetty lautakunnittain ja virasto-organisaatio toimialoittain. Luottamushenkilö-organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kunnanhallitus Vaalilautakunnat Vaalitoimikunnat Maaseutulautakunta Perusturvalautakunta Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttölautakunta Mäntsälän veden johtokunta Valvontajaosto Toimitusjaosto Virasto-organisaatio Kunnanvirasto Kunnanjohtaja Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tulosalueet: - Yleishallinto - Elinkeinotoimi - Käyttöomaisuuden myynnit - Maaseututoimi - Maankäyttötoimi - Tarkastustoimi Tulosalueet: - Johto ja hallinto - Lasten, nuorten ja perheiden palvelut - Varhaiskasvatuspalvelut - Hoito- ja hoivapalvelut - Perusterveydenhuoltopalvelut - Erikoissairaanhoito - Tulosalueet: - Kehittämis- ja hallintopalvelut - Perusopetus - Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tulosalueet: - Hallinto - Toimitilapalvelut - Kuntatekniikka - Pelastus 16

20 Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio Valtuusto Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä. Tärkeimpinä tehtävinä ovat: kunnan hallinnon järjestäminen kunnan taloudellinen vallankäyttö kunnallisten sääntöjen antaminen kunnan kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa kunnan toimielinten ja johtotason virkojen täyttäminen. Valtuuston kokouksia oli toimintavuonna 8. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 114. Valtuuston kyselytunneilla valtuusto sai tietoa kokouksiin tulevista ja esillä olevista ajankohtaisista asioista Valtuusto on valittu toimikaudeksi Kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: pj Helin Anna KM, luokanopettaja KOK I vpj Ahola Timo teleasentaja SDP II vpj Virolainen Kari yrittäjä KESK Allonen Ilkka maanviljelijä KESK Elomaa Jarna kätilö, terveydenhoitaja KOK Eskelinen Olli Pekka kuvataitelija KESK Havula Tapio sähköasentaja, maanviljelijä KESK Heinonen Kalevi eläinlääkäri KESK Herttuainen Auli toiminnanjohtaja VAS Hynninen Eija fysioterapeutti, maanviljelijä KESK Hägglund Antton erikoissairaanhoitaja KESK Ikonen Raija opettaja KOK Järvenpää Kari kauppias KOK Järvinen Hannu eläkeläinen VAS Kalenius Christina lähihoitaja SDP Kanerva Hans KM luokanopettaja KOK Keskinen Jarmo taloussuunnittelija, maanviljelijä KOK Kosonen Jyrki yrittäjä, maanviljelijä KESK Krakau Harri yrittäjä KOK Kuusiluoma Pentti kiinteistönvälittäjä KOK Kylmäniemi Mikko tuotantopäällikkö SDP Laaksonen Tapio laitosmies SDP Laine Kaisa kotitalousopettaja KESK Laine Tiina isännöitsijä SDP Leino Ulpu FM, lähetystyöntelijä KD Lindqvist Rami yrittäjä PS Manninen Marjaana KM, KtaO, opetusneuvos KOK Martniku Sari PS Mäkipää Marja-Leena merkonomi, maatalousyrittäjä KESK Niinimäki Markku vammaisurheilija SDP Pahkamäki Jukka myyntipäällikkö KOK Peltola Veijo maanviljelijä, VOK toimitsija KESK 17

21 Kunnanhallitus Pätsi Mia TeM teatteri-ilmaisunopettaja, ohjaaja, tietokirjailija VIHR Raappana Pauli maanmittausteknikko, yrittäjä SDP Ravolainen-Rinne Heta insinööri, pääluottamusmies SDP Saarnio Kristian Teoll. Yo KESK Saastamoinen Nina esimies, sosionomi AMK SDP Salmi Petri rakennusinsinööri, maatalousyrittäjä KOK Salokannel Susanna kulttuurisihteeri VIHR Sillanpää Jari yrittäjä KOK Tilvis Reijo lääkäri KESK Torvasti Hanna avainasiakaspäällikkö KESK Warras-Stjernvall Annika KTM, maatalousyrittäjä KOK KESK 14 KOK 13 SDP 9 VAS 2 PS 2 VIHR 2 KD 1 Kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa ja panna täytäntöön valtuuston päätökset yhdessä muun luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation kanssa. Tärkeimpinä tehtävinä ovat: johtaa kunnan hallintoa valvoa kunnan etua edustaa kuntaa tehdä kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet Kunnanhallituksen kokouksia oli toimintavuonna 26. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 384 Kunnanhallitus, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: pj Peltola Veijo KESK hvj. Eskelinen Olli Pekka KESK I vpj Ravolainen- Rinne Heta SDP hvj. Karttunen Marja SDP II vpj Salmi Petri KOK hvj. Sillanpää Jari KOK j. Havula Tapio KESK hvj. Heinonen Kalevi KESK j. Ekonen Sinikka KESK hvj. Allonen Ilkka KESK j. Mäkipää Marja-Leena KESK hvj. Laine Kaisa KESK j. Keskinen Jarmo KOK hvj. Sundberg Anneli KOK j. Elomaa Jarna KOK hvj. Warras- KOK Stjernvall Annika j. Raappana Pauli SDP hvj. Laaksonen Tapio SDP KESK 4 KOK 3 SDP 2 18

22 Kunnan henkilöstö Kunnan henkilömäärä on viime vuonna kehittynyt seuraavasti: Palkattu henkilöstö siitä liikelaitoksen henkilöstö Vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat siitä liikelaitoksen henkilöstö Palkattu henkilöstö sisältää kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat (vuonna 2011 yhteensä 60) Vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat Palkattu henkilöstö

23 Kunnan henkilöstö eriteltyinä toimialoittain ja palvelusuhteen laadun mukaisesti ja Taulukko kuvaa läpileikkaustilannetta tosiasiallisesti palvelusuhteessa olleita henkilöitä. Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 7,7 % Perusturvapalvelut ,8 % 23,5 % Sivistyspalvelut ,6 % 27,9 % Tekniset palvelut ,8 % 10,7 % Yhteensä ,2 % 23,1 % Mäntsälän Vesi ,1 % 7,7 % Yhteensä ,1 % 22,9 % Kansal.op. tuntip.opett ,0 % 0,0 % Kaikki yhteensä ,3 % 26,4 % Vuodesta 2010 alkaen hallintopalveluihin kuuluivat yleishallinto, maaseututoimi ja maankäyttöpalvelut. Vuonna 2010 ruokailupalvelut siirrettiin hallintopalveluista teknisiin palveluihin. Kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat ym. kuuluvat sivistyspal Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstötilinpäätös, joka antaa mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta yksityiskohtaisempaa tietoa. 20

24 5. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Mäntsälän käyttötalouden toimintakulut kasvoivat huomattavan paljon, kaikkiaan 9,2 milj. euroa tilikaudella 2011 ja olivat 114 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 8,8 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 milj. euroa (7,6 %) 48,0 milj. euroon. Toimintakulut ylittivät budjetoidun talousarvion 2,6 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat merkittävästi Mustijoen perusturvassa mm. erikoissairaanhoidossa, hoito ja hoivapalveluissa ja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Perusturvapalvelut toimialan ulkoiset bruttokulut kasvoivat 7 milj. euroa (10,3 %) ja nettokulut 5 milj. euroa (10 %). Toimintakate kasvoi tilikaudella 5,3 milj. euroa (6,6 %) 84,4 milj. euroon ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja 6,3 milj. euroa (7,9 %) 86,3 milj. euroon. Toimintakate asukasta kohden nousi euroon (5,8 %) ja ilman myyntivoittoja euroon (7,1 %). Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 1,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän yht. 1,9 milj. euroa. Verotulot kasvoivat 2,5 miljoonaa (4 %) ja valtionosuudet säilyivät edellisvuoden tasolla. Koko verorahoitus kasvoi ainoastaan 2,5 milj. euroa eli 2,8 prosenttia. Käyttötalouden liikkumavara heikkeni merkittävästi, kun toimintakatteen muutos ylitti verorahoituksen kasvun 2,8 milj. euroa ja ilman myyntivoittoja 3,8 milj. euroa. Vuosikate supistui 7,9 milj. euroon ja 392 euroon per asukas (vrt. 2010; 547 euroa). Tilikauden tulos toteutui talousarvion mukaan ja oli 3,9 milj. euroa ylijäämäinen. Ylijäämää kirjattiin tilikaudelta 4 milj. euroa, josta Mäntsälän kunnan ylijäämä 4,2 milj. euroa ja Mäntsälän Veden alijäämä 0,2 milj. euroa. Investointimenot brutto 12 milj. euroa jäivät 1,9 milj. euroa alle talousarvion, mutta pysyivät edelleen varsin korkealla tasolla. Tilikauden lopussa kunnan velkamäärä oli 45,3 milj. euroa sekä rahavarat ja sijoitukset 0,08 milj. euroa. Kunnan velkamäärä pysyi edellisvuoden tasolla ja oli asukasta kohden euroa. Kunnan omavelkaiset takausvastuut kasvoivat 43,4 milj. euroon. Valtuusto myönsi tilikaudella 18,6 milj. euron omavelkaisen takaukset omille tytäryhtiöille. Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:lle myönnettiin 5,5 milj. euron, Mäntsälän Sähkö Oy:lle 10 milj. euron ja Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalolle 3,1 milj. euron omavelkaiset takaukset. Sääksjärven ja Suonen vesiosuuskunnille myönnettiin yht. 1,4 milj. euron takaukset. Vesiosuuskunnille annetut takaukset olivat vuoden lopussa yht. 7,9 milj. euroa. Mäntsälän kunnan velkamäärä ja takausvastuut tilikauden lopussa olivat yhteensä 88,7 miljoonaa euroa, lisäys edellisvuoteen 16,5 milj. euroa. Tilikauden 2011 päättymisen jälkeen määrärahaylityksiä kirjattiin kaikkiaan 4 milj. euroa, josta mm. käyttötalouteen 1,9 milj. euroa ja investointeihin 1,4 milj. euroa sekä verokertymän alentamiseen 0,5 milj. euroa. Valtuusto on käsitellyt teknisen toimialan 1,96 milj. euron määrärahaylitykset kokouksessa 12 sekä käsittelee loput 2 milj. euroa kokouksessa. Valtuusto hyväksyi vuonna 2007 kunnan talouden tasapainottamissopimuksen, jonka täytäntöönpano jatkuu valtuustokauden Kunnan säästötavoitteiksi asetettiin vuosille: 2007; 0,3 milj., 2008: 1,9 milj., 2009: 1,1 milj., 2010; 0,5 milj. ja 2011; 0,4 milj. euroa, yht. 4,2 milj. euroa. Investoinnit saavat viiden seuraavan vuoden aikana olla enintään 40 milj. euroa ja vuositasolla keskimäärin 8 10 milj. euroa. Kunnan velkaantumisen hallinta ja talouden pitkäntähtäyksen tasapaino ovat edelleen kunnan 21

25 tulevaisuuden tärkeimpiä strategisia tavoitteita, joihin myös kunta- ja palvelurakenneuupalvelurakenneuudistuksen yhteydessä joudutaan paneutumaan. Kunnan investointien ja pääomamenojen tulorahoitus - % heikkenivät edellisvuodesta 78 %:iin ja 52,4 %:iin. Omavaraisuusaste säilyi edellisvuoden tasolla 53,9 %:ssa ja suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi hivenen 52,3 %:iin. Omavaraisuusasteen sekä velkaantuneisuuden tunnusluvut ylittävät kriisikuntamittariston raja-arvot. Mäntsälän kunnan talous tiukkenee vuonna 2012 enemmän kuin mitä talousarviossa ennakoidaan, koska toimintakulut kasvoivat vuoden 2011 tilinpäätöksessä ennakoitua enemmän perusturva- ja teknisissä palveluissa. Käyttötalouden liikkumavara supistuu, kun vuosikate 5,7 milj. euroa (283 euroa per asukas) jäänee arvioitua pienemmäksi ja kunnan lainakanta kasvaa arvioitua enemmän Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntalain 73 :n ( /517) 4. kohdan mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tähän liittyen on kirjanpitolautakunta ohjeistanut yleisohjeella, että kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessa tehdä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta toteutuu käytännössä kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella ja valvonnasta vastaa kunnan toimialajohto. Selonteossa käydään läpi sisäisen valvonnan kohde-alueet. Jos puutteita on havaittu, tulee niistä tehdä selkoa ja laatia esitys puutteiden korjaamiseksi. Sisäinen valvonta on Mäntsälän voimassa olevassa sisäisen valvonnan ohjeessa ( ) määritelty tilivelvollisten johtavien viranhaltijoiden tehtäväksi. He vastaavat oman alueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Säännösten ja määräysten noudattaminen Kunnan on noudatettava toiminnassaan useita eri lakeja, asetuksia ja normeja. Keskeisiä, toimintaa ohjaavia normeja ovat mm. kuntalaki, useat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen eri erityislait ja viranomaisohjeet. Edellisten lisäksi kunnan toimintaa ohjaavat hallintosääntö sekä muut toimintaohjeet. Eri viran- ja toimenhaltijoiden päätösvaltuudet on määritelty hallintosäännössä. Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Uusi hallintosääntö otettiin käyttöön lukien ja uudet toimialasäännöt asteittain syksyn 2011 aikana. Mäntsälän kunnan valmiussuunnitelma yhteiskunnan kriisinsietokyvyn varalle tehtäviä ennakkovalmisteluja varten on hyväksytty kunnanhallituksessa ja siihen liittyvä kriisiviestintäsuunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa ja päivitystä tehdään parhaillaan. Mäntsälän ja Pornaisten valmiussuunnitelmat sovitetaan yhteen uudessa versiossa. Uuden valmiussuunnitelman päivitystyötä on tehty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen koordinoimassa yhteistyössä Kuuma kuntien kanssa syksystä 2009 alkaen. Sivistys-toimen ja teknisen toimen valmiussuunnitelmia valmistellaan myös Kuuma yhteistyönä. Keskushallinnon valmiussuunnittelu aloitetaan kevään 2012 aikana Kuuma yhteistyönä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. 22

26 Opetustoimessa on kouluille päivitetty vuoden 2011 aikana uudet turvallisuussuunnitelturvallisuussuunnitelmat. Mäntsälän Vedellä on varautumissuunnitelma erityistilanteita varten sekä valmiussuunnitelma. Varautumissuunnitelmassa annetaan toimintaohjeet mahdollisia normaaliajan erityistilanteita varten ja valmiussuunnitelmassa annettaan toimintaohjeet poikkeusajan tilanteita varten. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuuston talousarviossa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisen valvonta kuuluu toimielinten tilivelvollisten viranhaltijoiden tehtäviin. Talousraportoinnissa on päivittäiskäytössä Fakta Web raportointi, johdon kuukausiraportointi ja osavuosikatsausraportointi. Lautakuntia on ohjeistettu talousarviossa että talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa siten, että talousarvion toteutumista tulee seurata oman hallinnonalan osalta raportoinnilla. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta laatimalla tilinpäätösennuste huhtikuun ja elokuun osa-vuosikatsauksissa. Lautakuntien on tullut tehdä talousarviota koskevat muutosesitykset valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä, kuitenkin viimeistään tilikauden loppuun mennessä. Suuri haaste valtuuston myöntämissä määrärahoissa pysymisessä on, että talousarvion suurilta tulosalueilta puuttuvat tarkat, mitattavissa olevat suorite- ja tunnusluvut, joiden perusteella talousarvio ja yksityiskohtainen käyttösuunnitelma laaditaan ja seuranta hoidetaan. Mustijoen perusturva on ottanut käyttöön Kuntamaisema - työkalun vuosina ja loput toimialat ottavat mallin käyttöön vuoden 2013 talousarviovalmistelussa. Tavoitteena on prosessoida ja tuotteistaa palvelut kustannuslaskentaa hyödyntämällä. Talouden raportointia yhdenmukaistetaan palveluiden ja taloudellisuutta ja vaikuttavuutta paremmin palvelevaksi. Vuoden 2011 tilinpäätökseen syntyi määrärahaylityksiä 4 milj. euroa, josta käyttötalouteen 1,9 milj. euroa (2 %). Tilikauden aikana valtuusto vähensi tulosalueilta määrä-rahoja netto euroa. Poikkeama käyttötalouden alkuperäisen ja muutetun talousarvion toimintakatteen välillä lopulliseen tilinpäätökseen oli säästöä 0,6 milj. euroa ja 0,02 milj. euroa (0,7 % ja 0,03 %). Riskienhallinnan järjestäminen Syksyllä 2009 kunnan tilintarkastaja Juha Tuohimäki/Sari Korento/Oy Audiator Ab suoritti riskikartoituksen, jossa johtaville viranhaltijoille tehdyn kyselyn perusteella arvioitiin kokonaisriskejä. Riskikartoituksen perusteella riskit asetettiin seuraavaan tärkeysjärjestykseen: 1) suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit 2) henkilöriskit 3) ydin- ja tukitoimintojen riskit 4) johtamisjärjestelmän riskit 5) omaisuusriskit Suunnittelu- ja seurantajärjestelmän riskit koettiin suurimmiksi. Muiden välillä ei ollut suuria eroja ja riskit vaihtelivat toimialoittain. Pitkän tähtäyksen suunnittelu koettiin riskiksi kuntastrategian jalkauttamatta jäämisen vuoksi. Väestönkasvun ja kuntatalouden tasapainottaminen koettiin myös riskiksi. Perusturvassa koettiin määrärahojen realistisuus erityisen suureksi riskiksi. Toiminnan ja talouden raportointi ja toteutumisen 23

27 reaaliaikainen seuraaminen koettiin riskiksi talousjärjestelmän tuottaman tiedon riittäriittämättömyyden vuoksi. Hyvän hallintotavan puutteista nousi esille että kaikkia johtosääntöjä ja sisäisen valvonnan ohjeita ei tunneta kaikilta osin riittävästi. Hallintosääntö ja toimialasäännöt uusittiin vuonna Tähän kokonaisuuteen liittyy myös sisäisen valvonnan ohjeen ( ) uudistaminen. Mäntsälän kunnalla ei ole käytössä systemaattista kokonaisvaltaista riskien tunnistamisen arviointijärjestelmää työsuojelua ja koulujen turvallisuussuunnittelua lukuun ottamatta, joilla tunnistetaan toimintaan, investointeihin, rahoitukseen, vahinkoihin, tieto-turvaan jne. liittyviä riskejä. Kunnan vakuutusturvaa seurataan vuosittain vahinkotapahtumien, vakuutusmaksujen ja omavastuuosuuksien osalta. Vahinkokehitys on ollut suhteellisen stabiili ja kustannuskehitys vakaa. Mäntsälän Vesi liikelaitoksella talousveden laadun ja jätevesien käsittelyssä on systemaattinen järjestelmä varmistua laitosten ja verkostojen toiminnasta. Verkostoja ja laitoksia tutkitaan tarkkailuohjelman ja valvontatutkimusohjelman edellyttämällä tavalla. Lisäksi laitoksella on varallaolojärjestelmä, jonka avulla voidaan mahdolliset huoltotyöt käynnistää välittömästi vian sattuessa. Erityistilanteiden vedenjakelun varmistamiseksi laitokselle on hankittu liikuteltava vesisäiliö. Päävedenottamon sähkökatkosten turvallisuutta parannettiin hankkimalla oma varavoimakone vuonna 2011, jotta sähkökatkosten aikana voidaan päävedenottamo pitää käytössä. Kunnan tilintarkastaja on kertomusvuonna tarkastanut mm. kotihoidon laskutuksen teknisen toimen myöntämät avustukset yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen sekä avustukset vesiosuuskuntien investointeihin maankäyttösopimusten valvonnan Enroosin koulun rakennusurakan loppuunsaattamisen Puutteita tai riskejä tiedostetaan seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa: kunnan tietoturvapolitiikka- ja tietoturvaohjeistus sekä henkilörekisterit ja niiden ylläpito. Kuuma yhteistyönä (KPMG) kuntaan on tehty AD-tietoturvaauditointi, jossa on esitetty tarkastushavaintoja ja toimenpidesuosituksia kunnan tietoturvallisuuden parantamiseksi. Kunnassa on päivitetty uudet tietoturvaturvallisuusohjeet tietojärjestelmien käyttäjille (kh ). palvelukeskusten eri tehtävä- ja toimialoilla tulee panostaa prosessikuvauksiin ja niiden dokumentointiin osana palvelujen kehittämistä ja tuottavuuden parantamista Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kunnan hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Kansallisen kynnysarvon alittaville hankinnoille on kunnanhallitus hyväksynyt/päivittänyt uudet Kuuma kuntien pienhankintaohjeet Hankintaohjeistusta päivitetään vuoden 2012 alussa. Sopimustoiminta Kunnan sopimushallinta ja -seuranta on kunkin palvelukeskuksen vastuulla. Sopimusten seuranta hoidetaan Dynastia asiakirjahallinto-ohjelmalla. Käyttöönotto toteutettiin kertomusvuonna skannaamalla mm. vanhoja sopimuksia järjestelmään. Ohjelma mahdollistaa palvelukeskuksittain reaaliaikaisen sopimusseurannan ja vastuutuksen. Kunnan sisäisen valvonnan ohjeisiin tulee lisätä näitä menettelytapoja kuvaava ohjeistus. 24

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIA

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIA MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIA Kunnanvaltuusto 20.6.2011 61 2 SISÄLTÖ 1. STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA... 3 2. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, MUUTTUVA TULEVAISUUS. 5 3. KUNNAN VISIO... 9 4. KUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012. Kunnanhallitus 25.3.2013 111 Kunnanvaltuusto 27.5.2013. Mäntsälän kunta

Tilinpäätös 2012. Kunnanhallitus 25.3.2013 111 Kunnanvaltuusto 27.5.2013. Mäntsälän kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanhallitus 25.3.2013 111 Kunnanvaltuusto 27.5.2013 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 3 2. Kuntastrategia... 4 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 13 3.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto xx.xx.2014. Mäntsälän kunta

Tilinpäätös 2013. Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto xx.xx.2014. Mäntsälän kunta Tilinpäätös 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto xx.xx.2014 Mäntsälän kunta 1 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 14 3.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto 16.6.2014. Mäntsälän kunta

Tilinpäätös 2013. Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto 16.6.2014. Mäntsälän kunta Tilinpäätös 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Mäntsälän kunta 1 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 14 3.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 30.3.2016 73 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

Tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 30.3.2016 73 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 Kunnanhallitus 30.3.2016 73 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 10 Kansantalous... 10

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 MÄNTSÄLÄN KUNTAKONSERNI Valtuustoinfo 25.8.2014 1 Hankkeen tausta ja organisoituminen Mäntsälän kunnanvaltuusto 20.6.2012 hyväksyi kuntastrategian tarkennuksen, jossa asetettiin tavoitteet 2012. Strategiassa

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 15.6.2015 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 10 3.1. Kansantalous... 10

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kunnanhallitus 31.10.2011 318 Kunnanvaltuusto 14.11.2011 101 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 83 24.03.2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 29 23.04.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 52 16.06.2014 Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 2015

Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 2015 2 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 10 3.1. Kansantalous... 10 3.2.

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio Taloussuunnitelma 2015 Kunnanhallitus 29.10.2012 252 Kunnanvaltuusto 12.11.2012 76 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot