Salon keskustan kehitta missuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Salon keskustan kehitta missuunnitelmat ja osayleiskaava 2035"

Transkriptio

1 Salon keskustan kehitta missuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikenneselvitys nykytilan analyysi

2 Sisältö 1 Liikennejärjestelmän nykytila Maankäyttö ja ympäristö Nykyinen liikennejärjestelmä Matkat ja kulkutavat Joukkoliikenne Tie- ja katuverkko Kävely- ja pyöräreitit Liikenneympäristö ja -kulttuuri Liikenne- ja pysäköintitutkimus Liikennemäärät ja toimivuus Pysäköintitutkimus Asukaspysäköintitutkimus Asuntokuntien autonomistus Liikenneturvallisuus Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Yhteenveto nykytilanteen ongelmista

3 1 Liikennejärjestelmän nykytila 1.1 Maankäyttö ja ympäristö Salon kaupungissa on asukasta ( ). Suurimmat väestökeskittymät ovat Salon keskusta sekä aikaisemmat kuntakeskukset Perniö ja Halikko sekä Pertteli ja Muurla. Salon pinta-ala on km2 ja asukkaita neliökilometrillä on 28. Kuva 1. Salon väestökeskittymät 3

4 Vuoden 2007 tasossa Salossa o li yritystä, joissa oli yhteensä työpaikkaa. Työpaikat ovat keskittyneet Salon keskustaan, jossa Meriniityn teollisuusalue on seudullisesti merkittävä työpaikkakeskittymä. Kuva 2. Salon työpaikkakeskittymät. 4

5 Salon keskustaan suuntautuu merkittävän paljon työmatkaliikennettä lähialueilta. Kuva 3. Salon keskustaan suuntautuva työssäkäynti 5

6 Salon julkiset palvelut ovat keskittyneet Salon keskustaan sekä entisiin kuntakeskuksiin. Kuva 4. Salon julkisten palveluiden sijainti 6

7 Salon päivittäistavara- sekä erikoistavarakaupat sijaitsevat pääosin ydinkeskustassa tai sen välittömässä läheisyydessä (kuva 5). Tilaa vaativa erikoistavarakauppa on keskittynyt muutamalle alueelle lähelle ydinkeskustaa (kuva 6). Erikoiskaupat ovat keskittyneet keskustan ytimeen ja siten hyvin saavutettavissa myös joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä. Myös tilaa vaativat erikoiskaupat ovat lähellä keskustaa. Kuva 5. Salon keskustaajaman päivittäistavaramyymälät (v.2009) Kuva 6. Salon keskustaajaman erikoistavaran myymälät (v.2009) 7

8 1.2 Nykyinen liikennejärjestelmä Matkat ja kulkutavat Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT) mukaan Salossa kulkutapaosuudet ovat taulukon 1. mukaisia. Taulukossa Salo+ tarkoittaa nykyistä Salon kaupunkia ja Salo Salon kaupungin vanhoja rajoja. Taulukossa on lisäksi muutaman muun kaupungin tiedot. Henkilöauto on vallitseva kulkutapa Salossa, jolla tehdään yli 70 % päivittäisistä matkoista. Laajan Salonkin osalta matkojen kokonaismäärä tutkimuksessa on 427, joten kulkutapaosuuksia voidaan pitää kohtuullisen luotettavina. Joukkoliikenteen osuus Salossa on hyvin pieni ja kaupungin kokoon nähden jalankulun ja pyöräilyn osuutta voidaan pitää pienenä. Taulukko 1. Kulkutapajakaumat Salossa ja muutamissa muissa kaupungeissa (HLT ) Havaintoja valituista kulkutavoista - Henkilöauton osuus hyvin suuri - Pyöräilyn ja jalankulun osuus vähäinen - Joukkoliikenteen osuus vähäinen, kuten muissa vastaavissa kaupungeissa Joukkoliikenne Salon sisäinen joukkoliikenne perustuu Vainion Liikenteen liikennöimiin 3 sisäiseen linja-autolinjaan vanhan Salon alueella sekä aikaisempien lähikuntien välisenä ELY:n järjestämänä linjaliikenteenä Salon alueella toimii myös palvelubusseja. Lisäksi Salon kautta kulkee pitkämatkaista kaukoliikennettä, joista tärkein on Turun ja Helsingin välinen pikavuoroliikenne. Parhaillaan on käynnissä Salon joukkoliikenteen palvelutasoselvitys, jossa määritellään uuden Salon joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet. Uuden Salon joukkoliikenne järjestetään uudelleen seuraavien vuosien aikana. Salon kautta kulkee Turun ja Helsingin välinen rata. Rataa käytetään myös työmatkaliikenteeseen etupäässä Salon ja Turun sekä Helsingin välillä, mutta lähijunaliikennettä ei radalla nykyisellään ole. Salon ja Turun välistä junaliikennettä on suunniteltu. Selvityksissä on todettu liikennöinnin olevan mahdollisesti kannattavaa. 8

9 Keskustassa linja-autojen terminaali sijaitsee kauppakeskuksen alakerrassa ja on matkustajien kannalta epäviihtyisä. Sinällään terminaali sijaitsee hyvin vilkkaimman alueen tuntumassa. Lisäksi linja-autojen kiertäminen kapean Vilhonkadun kautta ei ole oikein hyvä ratkaisu. Linja-autoterminaali Kuva 7. Salon järjestämät sisäiset joukkoliikennelinjat (kevät 2010). Havaintoja joukkoliikenteestä - lähijunayhteys Turkuun toisi uusia mahdollisuuksia matkakeskuksen suhteen - nykyinen linja-autoterminaali on epäviihtyisä, mutta siijainti toimintojen kannalta hyvä Tie- ja katuverkko Valtatie 1 kulki aikaisemmin aivan keskustan vierestä. Uuden moottoritielinjauksen avauduttua Salon pohjoispuolelle vuonna 2003 vanha valtatie 1 muutettiin maantieksi 110. Moottoritie myös rauhoitti nykyistä seututietä, sen liikennemäärä ja erityisesti raskaan liikenteen määrä on vähentynyt paljon. Maantie 110 kulkee Salon keskusta pohjoispuolella ja kantatie 52 keskustan halki. Salon keskustan vilkkaimmat sisääntuloväylät ovat pohjoisesta valtatieltä 1 keskustaan saapuva Hämeentie sekä Halikon suunnasta keskustaan saapuva Mariankatu. Keskustan pääkatuja ovat Mariankatu Raatihuoneenkatu, Hämeentie Annankatu, Turuntie Helsingintie, Salonkatu sekä Kirkkokadun eteläosa. Meriniityn teollisuusalue on merkittävä tavaraliikennettä synnyttävä kohde. Läpiajava ja Meriniityn 9

10 teollisuusalueelle suuntautuva raskasliikenne on ohjattu käyttämään Meriniitynkatua Salon keskustan katuverkon sijaan. Kuvassa 8 on esitetty Salon keskustan hierarkkinen katuverkko. Salon keskustan pää- ja kokoajakaduilla on 40 km/h nopeusrajoitus. Asuntokaduilla nopeusrajoitus on 30 km/h ja pihakaduilla 20 km/h. Meriniityn puolen kaduilla nopeusrajoitus on 50 km/h. Kuva 8. Salon keskustan tie- ja katuverkko. Kuva 9. Nopeusrajoitukset Salon keskustan katuverkolla. 10

11 1.2.4 Kävely- ja pyöräreitit Salon keskustan alueella on hyvät edellytykset kävelylle ja pyöräilylle. Etäisyydet ovat lyhyet, sillä lähes koko rakennettu alue sijaitsee alle kolmen kilometrin säteellä keskustasta. Salon keskustassa kevyen liikenteen reitistön muodostavat kevyen liikenteen väylät, puistokäytävät ja jalkakäytävät. Salon keskustaa halkoo itä-länsisuunnassa kävelyn ja pyöräilyn pääakseli Torikadun ja Vilhonkadun kautta. Akseli on ainoa yhtenäinen itä-länsisuuntainen pyöräily-yhteys keskustaalueella. Toinen vahva kävelyn ja pyöräilyn akseli kulkee pohjois-eteläsuunnassa joen molemmin puolin. Nykyinen kevyen liikenteen verkko kattaa hyvin päätulosuuntien pyöräyhteydet, mutta pyöräteiden osalta on puutteita erityisesti ydinkeskustan verkossa. Pyörätiet eivät ole ydinkeskustan alueelle jatkuvia eikä reitistö ole siten kattava. Keskustan läpi itä-länsisuunnassa pääsee pyörätietä pitkin vain Vilhonkadun reittiä, joka on sinällään hyvin tehty väylä. Pohjois-eteläsuunnassa keskustassa on vain joenrannan väylät molemmin puolin rantaa. Läpikulkevia yhteyksiä saisi olla useampia. Kevyen liikenteen sisääntuloväylät risteävät Valtatien (seututie 110) kanssa eritasossa. Samoin joen varren kevyen liikenteen akseli risteää Turuntien ja Mariankadun kohdalla ajoneuvoliikenteen kanssa eritasossa. Keskustan ja Meriniityn alueen väliltä puuttuu kevyen liikenteen yhteys, joka vaatii junaradan alituksen. Salon keskustan alueella pyöräpysäköintiä on erityisesti asemalla ja kauppojen edustalla Vilhonkadulla. Nykyiset pyörätiet näkyvät kuvassa 10 sinisellä ja vihreällä on merkitty yhteyspuutteita. Vihreän värin puutteet ovat vain viitteellisiä, eikä niiden sijaintia ole tarkemmin tutkittu. Kuva 10. Salon keskustan pyörätiet. Vihreällä on merkitty yhteyspuutteita. 11

12 Havaintoja jalankulun ja pyöräilyn väylien osalta - keskustassa on yhteyspuutteita. Muutoin verkko on kattava - keskustan ja Meriniityn välillä ei ole yhteyttä. Tämän edellytys on radan alittava tunneli Liikenneympäristö ja -kulttuuri Keskustan katuverkko on tiheä. Ydinkeskustan korttelit ovat melko pieniä, jolloin liittymäväli on lyhyt. Keskustassa on pääkaduilla valo-ohjattuja liittymiä, jotka rytmittävät ajamista. Nopeusmittauksia ei ole tehty, mutta ajonopeudet jäänevät kohtuullisen alhaisiksi aivan ydinkeskustassa Mariankadun ja Torikadun välisellä alueella. Tällä alueella on myös paljon pysäköintitapahtumia katujen varsilla, jolla on oma vaikutuksensa ajamiseen, kun kadunvarsipaikkoja on paljon. Vinopysäköinti aiheuttaa myös omat häiriönsä liikennevirtaan. Ajamisen tyyli tuntuu olevan verrattain rauhallinen Salossa ainakin normaaliin päiväaikaan. Näkemät liittymissä ovat kohtuullisen hyvät. Tietysti keskusta-alueella rakennusten kulmat aina ovat näkemäesteitä, joka myös alentaa ajonopeuksia. Kävelyn kannalta jalkakäytävät ydinkeskustassa ovat paikoin hyvin kapeita ja poukkoilevia epäyhtenäisten rakennuslinjan ja puuistutusten takia. Kapeat ja vaikeakulkuiset väylät heikentävät jalankulkuympäristön esteettömyyttä ja viihtyisyyttä. Monissa paikoissa vinopysäköinnin vaatima tila on aiheuttanut polveilua jalkakäytävään sekä kaventanut jalankululle varattua tilaa. Vinopysäköinnillä saadaan vähän lisää pysäköintipaikkoja, mutta samalla ne leventävät autoille varattua tilaa. Kapean jalkakäytävät koetaan epäviihtyisiksi. Kun keskustassa ei kävelyä koeta mukavaksi, siellä ei myöskään haluta liikkua ja keskustan vetovoimaisuus heikkenee. Havaintoja liikenneympäristön osalta - keskustan jalkakäytävät ovat kapeita ja paikoin ahtaita ja poukkoilevia - jalankulku ei ole houkuttelevaa - pyöräilyn olosuhteet keskustassa ovat heikot - pysäköintipaikkoja on paljon katujen varsilla - vinopysäköinti vie tilaa ja aiheuttaa ongelmia liikennevirralle - autoilijat ovat tottuneet siirtymään keskustassakin lyhyitä matkoja kaupasta toiseen - keskustasta puuttuu viehättävä katutila, joka houkuttelisi luokseen 12

13 Kuva 11. Kapeita jalankäytäviä. 13

14 1.3 Liikenne- ja pysäköintitutkimus Liikennemäärät ja toimivuus Salon ohikulkevalla moottoritiellä menee ajoneuvoa vuorokaudessa. Vilkkaimmat väylät keskustan ulkopuolella ovat Vanha Valtatie (mt110), Hämeenkatu ja Inkeroistentie. Keskustaalueella on yleisten liikennelaskentojen lisäksi tehty liittymäkohtaisia liikennelaskentoja lähinnä huipputunnin liikennemäärien selvittämiseksi. Niiden perusteella vilkkaimmat kadut ovat Hämeentie - Annankatu, Perniöntie, Mariankatu - Raatihuoneenkatu, Turuntie Helsingintie ovat keskustan vilkkaimmat katujaksot, joiden liikennemäärät ovat yli ajoneuvoa vuorokaudessa ja vilkkaimmilla osuuksilla ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuva 12. Nykyisiä liikennemääriä (vuosi 2009) Vilkkaimmissa liittymissä on tehty liikennelaskentoja viime vuosina, joita täydennettiin työn aikana keskeisten liittymien osalta. Laskentojen perusteella arvioitiin liittymien toimivuutta iltahuipputunnin aikana Dankap ohjelman avulla (versio 2.4). Dankap on tanskan tielaitoksen tekemä ohjelma ja se on modifioitu pohjoismaisiin oplosuhteisiin yhdysvaltalaisten kehittämästä HCM-menetelmästä. Ohjelman avulla voi nopeasti tarkastella yksittäisten liittymien toimivuutta. Analysoidut liittymät ovat kuvassa

15 Kuva 13. Liittymät, joiden toimivuutta analysoitiin Liittymien toimivuus on yleisesti ottaen hyvä. Tämä tarkoittaa sitä, että mainittavia jonoja ei esiinny yleisesti. Joissakin liittymissä on ongelmia vasemmalle kääntyvällä liikenteellä. Ne liittymät, joissa havaittin jossain määrin toiminnallisia ongelmia on korostettu keltaisella ja oranssilla värillä. Suurimmat ongelmat ovat Raatihuoneenkadun-Kirkkokadun-Perniöntien kiertoliittymässä Perniön suunnasta saapuvilla ajoneuvoilla. Perniön suunnasta tulee niin paljon ajoneuvoja (noin 800 ajon/h v.2007 laskennoissa), että yksi kaista ei oikein tahdo riittää. Vanhan Valtatien (mt 110) Hämeentien ja Salonkadun liittymissä etenkin vasemmalle kääntyvillä suunnilla esiintyy ajoittaista jonoutumista. Näissä liittymissä on ylipäätään suuret liikennemäärät. Keskustan ongelmallisin liittymä on Mariankadun ja Annankadun liittymä, jossas niin ikään vasemmalle kääntyvillä suunnilla on ajoittaisia ongelmia. Turuntie toimii kohtuullisesti laskentojen mukaan. Todellisuudessa Turuntien toimivuus on laskettuja arvoja heikompi katua ylittävien jalankulkijoiden vaikutuksesta. Laskennoissa ei kyetty huomioimaan jalankulkuliikennettä. Kuva 14. Liittymien toimivuus (Oranssi heikoin, keltaisissa jonkin verran ongelmia) 15

16 Havaintoja liikenteen toimivuudesta - liikenneverkon ruuhkautuneimmat kohdat ovat alustavasti keskustan kuormitetuimmat pääkadut Turuntie-Helsingintie ja Mariankatu-Raatihuoneenkatu. Heikoimmin toimivat liittymät ovat Raatihuoneenkatu-Kirkkokatu-Perniöntie, Vanhan Valtatien (mt 110) Hämeentien ja Salonkadun liittymät ja Mariankadun ja Annankadun liittymä. Turuntiellä on jonkin verran toiminnallisia häiriöitä vilkkaimpaan aikaan Pysäköintitutkimus Pysäköintitutkimuksella selvitettiin nykyisten liiketilojen ja julkisten pysäköintilaitosten, -alueiden ja kadunvarsipaikkojen käyttöasteita Salon keskustassa. Pysäköintitutkimuksen tavoitteena oli selvittää Salon keskustan pysäköintipaikkojen käyttöä perjantaina ja lauantaina pysäköintipaikkojen kokonaistarpeen ja alueellisten erojen määrittämiseksi. Vastaava pysäköintitutkimus on toteutettu Salon yleiskaavan laadinnan yhteydessä vuonna Pysäköintitutkimus toteutettiin marraskuussa Laskennat tehtiin perjantaina klo 7 20 välisenä aikana ja lauantaina klo klo 9 15 välisenä aikana, jolloin tutkimusalueella pysäköidyt ajoneuvot laskettiin tunnin välein. Pysäköintitutkimusta varten Salon keskusta oli jaettu neljään laskenta-alueeseen: joen itäpuoli, Hämeentien pysäköintialueet, keskustan pysäköintilaitokset (Plaza ja Anttila) ja joen länsipuoli. Keskustan tutkimusalueella sijaitsee yhteensä lähes autopaikkaa. Perjantain vilkkain pysäköintitunti oli klo 14 15, jolloin koko tutkimusalueen pysäköintipaikkojen käyttöaste oli 0,51 eli puolet tutkimusalueen pysäköintipaikoista oli käytössä. Lauantaina vilkkain tunti oli klo 13 14, jolloin koko tutkimusalueen pysäköintipaikkojen käyttöaste oli 0,39. Perjantain laskennoissa pysäköintipaikkojen käyttöasteet olivat korkeammat kuin lauantaina. Kuvassa 15 on esitetty koko tutkimusalueen pysäköintipaikkojen käyttöasteet tunneittain molempina laskentapäivinä. 16

17 Kuva 15. Salon keskustan koko tutkimusalueen pysäköintipaikkojen käyttöasteet. Laskenta-alueista keskustan pysäköintilaitoksen käyttöaste oli korkein (0,67) ja Hämeentien pysäköintialueille käyttöasteet olivat toiseksi korkeimmat (0,56). Joen itäpuolen pysäköintipaikkojen käyttöaste oli korkeimmillaan 0,40 ja joen länsipuolella korkeimmillaan 0,54. Salon keskusta-alueen pysäköintipaikoista noin puolet on käytössä vilkkaimpina tunteina. Toisaalta muutamien kortteleiden kadunvarsipaikat ovat erittäin ahkerasti käytettyjä. Kuva 16. Salon keskustan tutkimusalueiden pysäköintialueiden käyttöasteet vilkkaimpana päivänä (lauantai). 17

18 Kuva 17. Pysäköintipaikkojen sijainti ja käytetyimmät katujaksot (punaiset paksut viivat). Havaintoja pysäköinnistä - pysäköintipaikkoja on riittävästi asiointia varten normaaliaikana - kadunvarsipaikkoja on runsaasti - vilkkaimpien kortteleiden kadunvarsipaikat ovat suosittuja - Plazan ja Anttilan pysäköintihallit ovat suosittuja ja käytettyjä Asukaspysäköintitutkimus Keskusta-alueen kerrostaloyhtiöiden pysäköintipaikkojen riittävyyttä ja käyttöasetetta selvitettiin asukaspysäköintitutkimuksessa. Tutkimuksessa oli mukana 22 keskustan alueella sijaitsevaa kerrostaloyhtiötä (kuva 18). Tutkimukseen kuului käyttöasteiden laskenta tutkimuksessa mukana olleiden talonyhtiöiden pihoilla. Käyttöasteen laskennat ajoittuivat varhaiseen aamuun (ennen klo 7) ja myöhäiseen iltaan (klo 20 jälkeen). Asukaspysäköintipaikkojen käyttöasteet laskettiin arkena (ke 23.6., ma 28.6., ti ja ke 6.10.) ja viikonloppuna (la 26.6, pe 2.7., la 3.7. ja la 9.10.). 18

19 Kuva 18. Tutkimukseen osallistuneet kerrostaloyhtiöt on merkitty vihreällä ympyrällä. Pysäköintipaikkojen käyttöasteet voitiin laskea vain katos-, piha- ja kadunvarsipaikkojen osalta, näin ollen talli- ja kellaripaikat jäivät laskennan ulkopuolelle. Käyttöastelaskentojen lisäksi talonyhtiöiden isännöitsijöille tehtiin pysäköintiä koskeva kysely. Tutkimuksessa mukana olleiden keskustan kerrostaloyhtiöiden rakennusluvan mukaisista autopaikoista on toteutunut 98 %. Kaikkiaan tarkastelluissa kerrostaloyhtiöissä oli 736 autopaikkaa. Toteutuneista autopaikoista 19 % on tallipaikkoja, 18 % katospaikkoja ja 57 % pihapaikkoja. Talli-, katos- ja kellaripaikkoja on toteutettu hieman enemmän kuin rakennuslupiin on merkitty ja pihapaikkoja puolestaan hieman vähemmän. Pysäköintipaikkavaatimuksena suuressa osassa talonyhtiöitä on joko 1 ap/ 85 k-m2 (10 talonyhtiötä) tai 1 ap/ 70 k-m2 (8 talonyhtiötä). Tarkasteltujen keskusta-alueen kerrostaloyhtiöiden pysäköintipaikkojen (katos-, piha- ja kadunvarsipaikkojen) käyttöasteet olivat arkena (ma to) keskimäärin 0,36 ja viikonloppuina (pe su) keskimäärin 0,29. Pysäköintipaikkojen käyttöasteet vaihtelivat suuresti yhtiöittäin, ollen 0,08 0,83. Kaikkina laskentapäivinä arkisin katospaikkojen käyttöasteet olivat suurempia kuin kattamattomien pihapaikkojen. 19

20 Kerrostaloyhtiöiden pysäköintipaikkojen (katos-, piha- ja kadunvarsipaikkojen) käyttöasteiden havaittiin olevan laskenta-ajankohtina huomattavan alhaiset; keskimäärin alle 40 % paikoista oli käytössä. Tämän perusteella voi todeta kerrostaloyhtiöiden pysäköintipaikkamäärän olevan asukkaiden tarpeisiin riittävä. Tutkimuksessa voitiin laskea vain tarkasteltavien kerrostaloyhtiöiden katos-, piha- ja kadunvarsipaikat.taloyhtiöiden talli- ja kellaripaikkojen käyttöasteita ei tällä tutkimuksella voitu todentaa. Alhaisia käyttöasteita selittänee osaltaan laskenta-ajankohta keskikesällä. Kuva 19. Arkipäivän käyttöasteet ja paikkamäärät kerrostaloyhtiöissä. Kuva 20. Viikonlopun käyttöasteet ja paikkamäärät kerrostaloyhtiöissä. 20

21 1.3.4 Asuntokuntien autonomistus Salon keskusta-alueen asuntokunnista autottomia on yli puolet (51 %), yhden auton asuntokuntia 39 % ja vain 10 % kahden tai useamman auton asuntokuntia. Muualla Salossa autottomien asuntokuntien osuus on 23 %, yhden auton asuntokuntia 46 % ja kahden tai useamman auton asuntokuntia 31 %. Salon keskusta-alueella sijaitsee noin 8 % kaikista asuntokunnista. Kuvassa 21 on esitetty asuntokuntien auton omistus vuonna 2007 Salon keskustassa. Kuva 21. Asuntokuntien auton omistus vuonna 2007 Salon keskustassa. Havaintoja asukaspysäköinnistä - tutkituissa taloyhtiöissä paikkojen käyttö oli yllättävän vähäistä - paikkojen määrä ja normi on ainakin riittävä - asiointiliikenteellä on ongelmia saada pysäköintipaikkoja (kodinhoitajat, ym.) 21

22 1.4 Liikenneturvallisuus Liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuustiedot on koottu Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Nykyisen Salon kaupungin alueella tapahtui poliisin tilastoiden mukaan vuosina yhteensä noin tieliikenneonnettomuutta eli keskimäärin 550 onnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista 15 % johti henkilövahinkoihin. Tarkasteluvuosina tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli 35 ja loukkaantui 501 henkilöä. Liikenneonnettomuuksien todettiin vähentyneen Salossa viimeisen vuosikymmenen aikana. Onnettomuusmäärä on vähentynyt suhteellisesti eniten loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien osalta, mutta myös omaisuusvahinkoon tai kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu nykyisin vähemmän kuin vuosituhannen vaihteessa. Kuva 22. Onnettomuuskehitys , Salon kaupungin alueella tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien kokonaismäärä vakavuuden mukaan (Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma, 2010). Asukaslukuun suhteutettuna Varsinais-Suomessa tapahtuu enemmän henkilövahinkoonnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. Vuosituhannen vaihteessa Salossa henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksia tapahtui merkittävästi enemmän kuin koko Suomessa tai Varsinais-Suomessa. Salossa henkilövahinko-onnettomuuksien kehitys on kuitenkin viime vuosina ollut suotuisaa ja Varsinais-Suomen taso on saavutettu. Vuosien aikana Salossa tapahtui henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksia asukasta kohden keskimäärin 1,47 onnettomuutta vuodessa, kun vastaava luku Varsinais-Suomen alueella on 1,46 ja koko maassa 1,27. Salon keskustassa onnettomuuskasaumat keskittyvät lähinnä pääkatujen liittymiin: Valtatiellä (110), Hämeentiellä ja Annankadulla, Helsingintiellä ja Turuntiellä, Mariankadulla ja Raatihuoneenkadulla. Salon keskusta-alueen onnettomuuskasaumapisteet on esitetty tarkemmin kuvassa

23 Kuva 23. Onnettomuuskasaumat Salon keskustassa vuosina

24 1.4.2 Koettu liikenneturvallisuus Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelman yhteydessä tehtiin vaaranpaikkakartoitus Salon keskustaan. Kartoituksen ongelmakasaumapisteet sijoittuvat Salon keskustassa pääkaduille ja liittymiin erityisesti Hämeentielle, Helsingintielle ja Turuntielle sekä Valtatiellä (seututie 110). Vaaranpaikkakartoituksen ongelmakasaumapisteet on esitetty kuvassa 24. Vaaranpaikkakartoituksessa ihmisiltä kysytään vaarallisiksi koettuja paikkoja. Kuvassa 24 karttaan merkityt kohteet osoittavat, missä ihmiset kokevat turvattomuutta liikenteessä. Kuva 24. Vaaranpaikkakartoituksen ongelmakasaumapisteet Salon keskustassa. Havaintoja liikenteen turvallisuudesta - vaarallisimmat paikat ovat vilkkaat kadut ja tiet (Mariankatu-Raatihuoneenkatu), Turuntie, Hämeentie ja Vanha Valtatie. Ne myös koetaan turvattomiksi liikkua 24

25 1.5 Yhteenveto nykytilanteen ongelmista Liikenneverkon ruuhkautuneimmat kohdat ovat alustavasti keskustan kuormitetuimmat pääkadut Turuntie-Helsingintie ja Mariankatu-Raatihuoneenkatu. Heikoimmin toimivat liittymät ovat Raatihuoneenkatu-Kirkkokatu-Perniöntie Vanhan Valtatien (mt 110) Hämeentien ja Salonkadun liittymät Mariankadun ja Annankadun liittymä Keskustan alueella ei ajoneuvoliikenteen osalta ole tullut esiin yhteyspuutteita. Maantien 110 pohjoispuolella Uskelanjoki muodostaa liikkumiselle esteen ja aiheuttaa kiertävää liikennettä maantien 110 kautta. Uskelanjoen ylitse tarvittaisiin uusi ylitys. Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisimmat paikat ovat samoja, missä liikenne on vilkkainta, eli Turuntie-Helsingintie, Mariankatu Raatihuoneenkatu, Hämeentie Annankatu ja maantie 110 ja näiden väylien liittymät. Erityisesti kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen risteämiset on koettu ongelmallisiksi etenkin keskustan vilkkailla katujaksoilla. Pyöräilyn osalta etenkin keskustassa on yhteyspuutteita. Nykyisellään pyörätiet eivät muodosta kaikkialla jatkuvaa verkostoa, joka on pyöräilyn kannalta tärkeää. Turuntien pohjoispuolella ei ole kevyelle liikenteen joen ylityksiä, joka saattaa olla ongelma. Pysäköintipaikkoja keskustassa on tutkimusten mukaan riittävästi. Joidenkin katujaksojen käyttöasteet ovat korkealla tasolla koko ajan, mutta tämä kohdistuu pariin kortteliin. Katujaksoilla on vähän paikkoja, joten korkea käyttöaste on normaali halutuimilla paikoilla. Keskustan katutila on ongelman jalankululle. Jalkakäytävät ovat kapeita ja lisäksi ne mutkittelevat osittain vanhan rakennuskannan ja osittain vinopysäköintipaikkojen seurauksesta. Katutila ei ole kovin viihtyisää liikkua, vaan houkuttelee poistumaan nopeasti pois. Joukkoliikenteen osalta linja-autoterminaali on matkustajille epäviihtyisä. Linja-autojen kiertäminen Vilhonkadun kautta tuo lisää kuormitusta vilkkaalle ja kapealle kadulle 25

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Pysäköintitutkimukset Kulkutapajakaumat Katuverkon jäsentäminen Pysäköinnin järjestelyt Liikennemäärät Isot kehityshankkeet (Itäinen

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS

15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS 15.8.2014 LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUEEN OSAYLEISKAAVA, LIIKENNESELVITYS Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi 2 Tarkastus 04 Päivämäärä 15/8/2014

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, Liikenneselvitys

Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, Liikenneselvitys Juha Mäkinen Anna Korpinen 12.11.2013 2 (11) Hämeenlinnan asemanseudun kehittäminen, SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Alueen saavutettavuus...

Lisätiedot

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035

Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Salon keskustan kehittämissuunnitelmat ja osayleiskaava 2035 Liikennesuunnitelma 7.1.2014 2 Sisältö 1 Tausta ja tavoitteet... 4 2 Liikenne-ennusteet... 5 3 Liikenneturvallisuuden toimenpideohjelma... 6

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SOMERON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 120 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 100 80 60 40 20 0 93 81 80 92 74 74 65 77 77 61

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN

LIIKENNEVALOJEN VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN LIIKENNEVALOJEN VAIKUTUS LIIKENNETURVALLISUUTEEN SAVONLINNA 2.12.2008 SISÄLTÖ 1 TYÖN KUVAUS JA TAVOITTEET 3 2 TAUSTATIEDOT 3 3 ASETUS LIIKENNEVALOISTA 5 4 MUIDEN KAUPUNKIEN KÄYTÄNTÖJÄ JA KOKEMUKSIA 5 5

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS

NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ PYSÄKÖINTISELVITYS Toukokuu 2008 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO 1 (5) NAANTALIN KYLPYLÄN ASEMAKAAVOITUKSEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Ruokakesko Oy / Pohjanmaa NURMON KAUPAN HANKKEEN LIIKENTEESEEN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Raportti Nurmon kaupan alue 19.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Raportti

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012

JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 JOENSUUN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA 21.8.2012 Pyöräilyseminaari 9.5.2014 ESITYKSEN SISÄLTÖ Liikennesuunnitelman päätavoitteet ja esimerkkejä liikenneratkaisuista ja muutosten perusteita. TAVOITTEISTA

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska Lähtökohdat Liikenne 1 Liite 2. Asemanseudun asemakaavasuunnittelun liikenteelliset lähtökohdat Asemakaavan alikulkuvaihtoehtojen tekniset ratkaisut perustuvat vuonna 2007

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi NYKYTILA Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä.

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä. MUISTUTUS 8.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki MANNISENMÄENTIEN, MANNISENRINTEEN, SEKAMETSÄN JA TIILITEHTAANTIEN SEKÄ MANNISENMÄENTIEN JA SAARIJÄRVENTIEN VÄLISEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen

16 Järvenpään liikennesuunnitelman tarkistaminen 16 1.2 Tie- ja katuverkko Autoliikenteen nykyverkko Järvenpään alueen teiden hallinnollisessa luokituksessa yleisiin teihin kuuluvat keskustan ohittavat Lahdenväylä (Vt 4), Vanha Lahdentie (Mt 140), Poikkitie

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Päätösseminaari 21.9.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Tampereen teknillinen yliopisto Hanna

Lisätiedot

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys

Sveitsin Portaalin liikenneselvitys Sveitsin Portaalin liikenneselvitys 4.11.2013 Sisältö 1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Tarkastelualue... 4 Työn tausta ja tavoitteet... 4 2 Alueen nykytilanne... 5 Maankäyttö... 5 Ajoneuvoliikenteen

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 21 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON SEUDULLA 2-29 JA 25-29 8 7 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 6 5 4 3 2 1 675 584 549 581 532 587 574 475 518 488 115 127 95 111

Lisätiedot

Liikennesuunnittelu, referenssejä

Liikennesuunnittelu, referenssejä 1 (6) Liikennesuunnittelu, referenssejä Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava-alueen ja Kirkonvarkauden asemakaava-alueen liikenneselvitykset, Mikkelin kaupunki, 2013 2014 Mikkeli on Etelä-Savon maakuntakeskus

Lisätiedot

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009

Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 Salon seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 TIELIIKENNEONNETTOMUUDET SALON KAUPUNGISSA 2000-2009 JA 2005-2009 800 700 Tieliikenneonnettomuudet (kpl) 600 500 400 300 200 100 0 598 510 475 504 467

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO

Kalvosarjan sisältö. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Asukaskyselyn tulokset 29.9.2014 Kalvosarjan sisältö YHTEENVETO Yhden sivun yhteenveto Kolmen sivun yhteenveto ASUKASKYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIETOJA

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Hirvensalmi. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Hirvensalmi Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot