HYVÄN HALLINNON OHJE. Hyväksytty kaupunginhallituksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄN HALLINNON OHJE. Hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2011"

Transkriptio

1 HYVÄN HALLINNON OHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa Voimaantulo

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ORIVEDEN KAUPUNGIN JOHTAMIS-, HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTEL- MÄ Johtamis- ja hallintojärjestelmä Kaupungin valvonnan rakenne Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Strategia, toiminta ja taloussuunnitelma 4 3 PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI Yleistä päätöksenteosta Viranhaltijapäätökset Toimielinpäätökset 10 4 HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinnon säädökset ja periaatteet Päivittäisvalvonta henkilöstöasioissa 12 5 TIETOTURVA Tietoturvavastuut ja tietoturvaan liittyvä ohjeistus sekä riskienhallinta Tietoturvaan liittyvä valvonta ja seuranta 13 6 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA 13 7 OMAISUUDEN HALLINNOINTI 15 8 MUUT ASIAT Sopimukset Projektien valvonta Omistajaohjaus 17 9 OHJEEN VOIMAANTULO 17

3 1 ORIVEDEN KAUPUNGIN JOHTAMIS-, HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Johtamis- ja hallintojärjestelmä Oriveden kaupungin johtaminen perustuu hyvään johtamis- ja hallintotapaan. Hyvään hallintotapaan kuuluu toiminnan läpinäkyvyys ja päätösten perustuminen riittäviin ja asianmukaisiin selvityksiin sekä päätösten toimeenpanon seuranta. Kaupungin toimielimet kokoontuvat säännöllisesti ja käsittelevät niille lainsäädännön ja kaupungin hallintosäännön, johtosääntöjen ja muiden ohjeiden mukaiset asiat. Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, ohjauksen periaatteista ja kaupungin organisaatiorakenteesta. Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallitus ohjaa, valvoo ja ohjeistaa kaupungin toimivaa johtoa. Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa siten, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tulosalueiden johtavat viranhaltijat järjestävät vastuullaan olevan toiminnan tehokkaasti niin, että yksikölle asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan. 2 Kaupungin valvonnan rakenne Toimiva valvontajärjestelmä on välttämätön edellytys kaupungin toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on järjestetty päätösten mukaisesti ja että asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonta jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Operatiiviseen johtamiseen kuuluva sisäinen valvonta ja sen järjestäminen on kaupungin toimivan johdon ja tilivelvollisten tehtävänä ja vastuulla. Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta sekä riskienhallinta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Ensisijainen vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta on tulosalueiden johdolla, mutta työtehtäviään suorittaessaan koko henkilöstö osallistuu sisäiseen valvontaan. Kaupunginjohtajan alaisuudessa toteutetaan sisäistä tarkastusta, jonka tehtävänä on arvioida ja varmistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä. Sisäinen tarkastus arvioi kaupungin riskienhallinta-, valvonta-, sekä johtamis- 3

4 ja hallintoprosessien tehokuutta ja tukee kaupungin johtoa em. prosessien kehittämisessä. Sisäinen tarkastus ei osallistu päätöksentekoon eikä päätösten täytäntöönpanoon. Sen olemassaolo ei vähennä esimiesten velvollisuutta luoda riittävää ja toimivaa sisäistä valvontajärjestelmää. Sisäinen tarkastajan tulee olla riippumaton ja objektiivinen ja hän raportoi kaupunginjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen sääntö on annettu Tarkastuslautakunnalla, tilintarkastajilla ja kaupungin sisäisellä tarkastajalla oikeus saada kaupunkia koskevia tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he pitävät tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi. 1.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat tärkeä osa johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia kaupunginhallituksen ja viranhaltijajohdon toimenpiteitä, joilla riskejä hallitaan ja lisätään tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäinen valvonta on riittävää, kun johto suunnittelee ja järjestää kaupungin toiminnot siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja kaupungin tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Sisäisen valvonnan järjestäminen on kaupunginhallituksen vastuulla, mutta sisäistä valvontaa suorittavat myös tilivelvolliset ja koko henkilöstö. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, edistämiseen ja parantamiseen (taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus), toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden varmistamiseen virheiden ja väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja toteamiseen varojen ja taloudenhoidon huolellisuuteen Sisäinen valvonta muodostuu viidestä osatekijästä, joita ovat: johtamis- ja hallintojärjestelmä, riskienhallinta, päivittäisvalvonta, tiedonkulku ja seuranta. Johtamis- ja hallintojärjestelmä luo perustan sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle. Siihen kuuluu mm. asianmukainen organisaatiorakenne, selkeät tilivelvollisten tehtävien ja vastuiden määrittelyt, henkilöstöjohtamisen menettelyt ja tehokkaat ja toimivat toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmät, joilla varmistetaan asetettujen tavoitteiden realistisuus, selkeys ja mitattavuus sekä ajantasainen tieto tavoitteiden saavuttamisesta. Riskienhallinta on kokonaisuus, johon kuuluu riskien tunnistaminen, tunnistettujen riskien arvioiminen ja riskienhallintakeinojen valinta. Riskien tunnistaminen ja arviointi eivät ole tavanomaisesta toiminnasta erillisiä toimintoja, vaan ne ovat osa kaupungin toiminnan suunnitteluprosesseja sekä päivittäisiä toiminta- ja työketjuja. 4

5 Päivittäisvalvontaan kuuluvat mm. valtuutukset, hyväksymiset, poikkeamien seuranta, tehtävien eriyttämiset ja toiminnan arviointi. Päivittäisvalvonta on kaupungin tavanomaisen toiminnan yhteydessä tapahtuvaa valvontaa, jonka avulla varmistetaan esim. toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten toimeenpano. 5

6 Tiedonkulku järjestetään siten, että kaupungin johdolla ja henkilöstöllä on ajantasainen tieto omiin työtehtäviin liittyvistä tavoitteista, ohjeista ja määräyksistä. Lisäksi johtamisessa tarvittava tieto määritellään ja raportointi suunnitellaan siten, että kaupungin johto saa riittävän ja ajantasaisen tiedon kaupungin ja oman vastuualueensa johtamiseksi. Seuranta tarkoittaa menettelyitä, joilla varmistetaan kaupungin prosessien ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuus ja toimivuus. Seurannasta vastaavat johtavat viranhaltijat ja toimielimet. Seuranta muodostuu muiden muassa: 1) tavoitteiden toteutumisen seurannasta, 2) päätösten toimeenpanon seurannasta, 3) henkilöstön ja viranhaltijoiden seurannasta, jolloin varmistetaan esimerkiksi ohjeiden noudattaminen ja delegoidun päätösvallan asianmukainen käyttö, 4) toimintaprosessien (itse)arvioinneista, 5) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyiden (itse)arvioinneista, 6) ulkoisten arviointien järjestämisestä ja arviointitulosten asianmukaisesta käsittelystä (sisäisen tarkastajan arvioinnit, tilintarkastajan raportit), jne. Tilivelvollisuus Tilivelvollisella on henkilökohtainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämis- ja ylläpitovastuu. Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kaupungin toimielinten jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tehtävä tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tilintarkastuskertomuksessa, mikäli hän havaitsee, että kaupungin hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen. Tilivelvolliselta voidaan evätä vastuuvapaus sekä omasta että hänen alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilintarkastajalla on harkintavalta arvioida, ketkä ovat tilivelvollisia. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä valvontavastuusta. Tilivelvolliset määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä. Myös muun henkilön kuin tilivelvollisen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella. Tilivelvollisuuden määrittely ei estä kohdistamasta vahingonkorvausvaatimusta tai rikosseuraamusta myös muuhun henkilöön kuin tilivelvolliseen. Luottamushenkilön valvontavastuu Luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi valtuutetut ja varavaltuutetut sekä kaupungin toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet. Luottamushenkilöillä on huomattava toimivalta ja vastuu kaupungin päätöksenteossa ja toiminnan seurannassa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muiden muassa hyväksyä kaupungin strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio sekä päättää toimintaa ohjaavista säännöistä ja ohjeista. Valvontavastuun toteuttaminen edellyttää toimivaa seurantajärjestelmää. Toimielinten jäsenten tilivelvollisuus korostaa heidän valvontavastuutaan. Hallituksen ja muiden toimielinten jäsenet toteuttavat sisäistä valvontaa luottamushenkilöasemansa antamin mahdollisuuksin. 6

7 Kaupungin johdon ja esimiesten valvontavastuu Valtuusto määrittelee riskienhallinnan periaatteet osana talousarviota. Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä valtuuston määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Kaupunginjohtajalla on kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Sisäinen tarkastus avustaa kaupunginjohtajaa hänen valvontavelvollisuutensa täyttämisessä. Palvelukeskusten johtajat ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riskienhallinnasta alueillaan. He vastaavat toiminnan organisoinnista siten, että toiminnoille on määritelty vastuuhenkilöt ja että tiedonkulku ja raportointi omalla vastuualueella on asianmukaisesti järjestetty. Yksiköiden esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä omassa tulosyksikössään. Heidän tehtävänään on mm. varmistaa, että henkilöstön toimivalta ja vastuut ao. tulosyksikössä on asianmukaisesti määritelty. Esimiehen tulee jatkuvasti seurata vastuullaan olevia toimintoja ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin havaitessaan lainsäädännön, sääntöjen, ohjeiden tai päätösten vastaista toimintaa tai muutoin tehotonta tai epätarkoituksenmukaista toimintaa. Esimiehen vastuulla on myös alaisensa yksikön tiedonkulku ja viestintä sekä työtehtävien edellyttämä koulutus. Kehityskeskusteluissa esimiehen on varmistuttava, että alaiset hallitsevat tehtävänsä ja ovat tietoisia tavoitteistaan. 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA SEURANTA 2.1 Strategia, toiminta ja taloussuunnitelma Strategia Kaupungin suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana on valtuuston hyväksymä strategia sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion laadinnassa noudatetaan kuntalain 65 :n määräyksiä. Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio muodostavat kaupungin toiminnan keskeisen ohjausvälineen ja niiden avulla kaupungin strategia ja strategiset tavoitteet muutetaan käytännön toiminnaksi. Suunnitelmat valmistellaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja valmistelusta vastaa talousjohtaja. Talousarvio muodostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta. 7

8 Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmalla toteutetaan talousarviota jakamalla määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi ja tarkennetaan lautakuntien ja siihen kuuluvien yksiöiden tavoitteita. Käyttösuunnitelmissa esitetty toiminta ei saa olla ristiriidassa käytettävissä olevien määrärahojen kanssa. Käyttösuunnitelma on lautakunnan ja siihen kuuluvien yksiköiden johtamisen väline. Käyttösuunnitelman hyväksyy hallinnon osalta kaupunginhallitus ja lautakunnat omalta osaltaan. Investointisuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja talousarvioon sisältyy investointiosa, jossa osoitetaan hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointisuunnitelmien laatimisen yhteydessä selvitetään investointien vaikutukset toiminnan volyymiin, kokonaiskustannuksiin ja käyttötalouteen. Ennen investointiesityksen tekemistä on selvitettävä vaihtoehtoisten tuottamistapojen ja ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuudet. Seurantavastuu Strategian sekä toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisen seurantavastuu on johtoryhmällä ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöillä. Tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöt vastaavat siitä, että toimielimillä on riittävän ajantasaiset tiedot määrärahojen ja tuloarvioiden sekä tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, että menot pysyvät talousarvion määrärahojen puitteissa. Mikäli määräraha näyttäisi ylittyvän, on vastuuhenkilöiden välittömästi ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla määrärahojen ylittyminen estetään. Tavoitteiden toteutumista seurataan systemaattisesti, jotta tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä mahdollisimman nopeasti. Kaupungin raportointijärjestelmän tulee tuottaa tarvittava tieto tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi. Raportointijärjestelmän tuottaman tiedon tulee olla luotettavaa ja oikea-aikaista. Kaupunginjohtaja raportoi hallitukselle määräajoin talousarvion ja taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja toimenpiteistä, jotka ovat tarpeellisia tavoitteiden saavuttamiseksi. Raporttien valmisteluvastuu on talousjohtajalla. Kaupunginhallituksen tulee esittää valtuustolle tilikauden aikana talousarvion muuttamista, mikäli todetaan, että valtuuston asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa korjaavista toimenpiteistä huolimatta. Tällöin talousarvion muutosesityksestä on käytävä ilmi ne toimenpiteet, joita on harkittu ennen muutosesitystä, esim. määrärahojen sisäinen siirto tai vaihtoehtoinen toiminnan toteutustapa. Lisäksi tulee esittää arvio muutoksen vaikutuksesta toiminnallisiin tavoitteisiin. Kaupungin strategian ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaan osallistuvat sekä luottamushenkilöt että kaupungin henkilöstö. Hyvään hallintoon kuuluu avoin tiedottaminen henkilöstölle suunnitelmien ja asiakirjojen valmistelu-, käsittely- ja päätösvaiheissa. 8

9 3 PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 3.1 Yleistä päätöksenteosta Kaupungin päätöksenteossa noudatetaan hyvää hallintotapaa ja huomioidaan julkisuusperiaate sekä avoimuus. Päätöksenteossa noudatetaan lainsäädäntöä, hallintosääntöä ja muita kaupungin sääntöjä ja ohjeita. Toimielin tai viranhaltija voi delegoida sille kuuluvaa päätösvaltaa edelleen. Delegointipäätöksessä on yksilöitävä siirrettävät asiat. Se, jolle päätösvalta on siirretty, on vastuussa tehdystä päätöksestä. Toimielimissä päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei kuitenkaan ole vastuussa päätöksestä. Myös asian esittelijällä on oikeus ilmoittaa eriävä mielipide. Valvontavastuu säilyy, vaikka päätösvalta on siirretty. Esimiesten on valvottava alaistensa tekemiä päätöksiä ja tarvittaessa ryhdyttävä delegoinnin supistamiseen tai peruuttamiseen. Päätöksentekoprosessi muodostuu seuraavista vaiheista: asian vireille tulo, päätöksen valmistelu, päätöksenteko ja päätöksestä tiedottaminen, päätöksen täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta. Päätöksenteon riskit liittyvät mm. asian puutteelliseen valmisteluun, esteellisyyssääntöjen rikkomiseen, toimivaltuuksien ylittämiseen, puutteelliseen päätöksistä tiedottamiseen tai salassa pidettävien tietojen ilmaisemiseen. Asian vireille tulo ja käsittelyn viivytyksettömyys Vireille pantu asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja päätöksentekijän tulee olla toimivaltainen. Esteellisyys Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian valmisteluun, esittelyyn eikä päätöksentekoon. Kaupungin luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden esteellisyydestä säädetään kuntalain 52 :ssä ja hallintolain :ssä. Luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät vastaavat itse siitä, että he noudattavat esteellisyyttä koskevia lain määräyksiä ja ilmoittavat esteellisyydestään, jotta esteellisyys voidaan merkitä päätöspöytäkirjaan. Lisäksi esimiehen tehtävänä on valvoa, että esteelliset henkilöt eivät osallistu päätöksentekoon. Myös muu asian käsittelyyn osallistuva voi vedota esteellisyyteen. Hallintolain mukaan toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää toimielin. Asianosaisen kuuleminen Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Kuulemisvelvollisuudesta voidaan kuitenkin poiketa, jos asia koskee vaatimusta, joka jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana, palvelussuhteeseen 9

10 ottamista, hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä tai hyväksyttävää vaatimusta, joka ei koske toista asianosaista. 10

11 Virheen korjaaminen Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, voidaan asia ratkaista uudelleen. Virheen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää asianosaisen suostumusta, ellei virhe on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Asiavirheen korjaamiseksi asia on käsiteltävä uudelleen ja siitä annetaan uusi päätös. Korjaamisesta tehdään merkintä alkuperäiseen päätökseen. Päätöksessä oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe on korjattava. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä ole aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä päätös korjatulla päätöksellä. Korjaamisesta tehdään merkintä alkuperäiseen päätökseen. 3.2 Viranhaltijapäätökset Viranhaltijapäätösten sisältö Viranhaltijan päätöksistä tehdään päätöspöytäkirja, ellei pöytäkirja päätöksen luonteesta johtuen ole tarpeeton. Päätökset laaditaan Dynasty asianhallintajärjestelmällä. Päätöksen valmistelussa on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä ja vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittämisestä. Päätöksen tulee olla yksiselitteinen ja täsmällinen ja päätös on perusteltava. Päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätöksen perustelematta jättäminen tai riittämättömät perustelut voivat johtaa päätöksen kumoamiseen valitusviranomaisissa. Hankintoja koskevia päätöksiä tehdään toimintavarustuksen, tarvikkeiden ja palveluiden hankinnasta hankintavaltuuksien mukaisesti. Hankintoja koskeva kilpailuttaminen toteutetaan hankintalain ja kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Päätöksen sisältö: Otsikointi Päätöksen otsikon tulee lyhyesti ja ytimekkäästi kuvata päätettävää asiaa. Otsikko on aloitettava asian sisältöä ilmaisevalla sanalla. Päätöksestä on käytävä ilmi organisaatioyksikkö, missä päätös tehdään päätöspäivämäärä päätöksen juokseva numero (numerointi vuosittain alkaen numerosta 1) päätöksen hakija tai vireille panija asiayhteydestä riippuen, tai asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu selostus asiasta viittaus asiasta mahdollisesti aikaisemmin tehtyyn päätökseen päätöksen perustelut 11

12 päätöksen sisältö ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu tai miten asia on muutoin ratkaistu sääntö, päätös tai toimintaohje, mihin viranhaltijan päätösvalta perustuu sovelletut muut säännökset ja määräykset päätöksen tiedoksianto muutoksenhakuosoitus ja sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä maininta mahdollisista liitteistä (päätökset tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti laatia siten, että liiteasiakirjoja ei tarvittaisi) päätöksentekijän nimi ja nimike sekä päättäjän allekirjoitus Edellä olevan lisäksi henkilöstön ottamista koskevasta päätöksestä on käytävä ilmi valittavan henkilön nimi ja virka/tehtävä ajankohta, mistä alkaen virka/tehtävä täytetään mahdollinen koeaika palkkauksen määräytymisperuste valinnan perustelut (vähintään maininta siitä, että hakijoita on vertailtu ja tehty yhteenveto/vertailu hakijoiden ansioista) hakijat, mikäli virka tai tehtävä on täytetty hakumenettelyllä Mikäli virkaa/tehtävää täytettäessä ei ole käytettävissä valittavan lääkärintodistusta, päätös tehdään sillä edellytyksellä, että virkaan/tehtävään valittu toimittaa hyväksyttävän lääkärintodistuksen 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan. Sama koskee lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisessä vaadittavaa rikosrekisteriotetta. Virkaa tai työsuhdetta hakumenettelyn kautta täytettäessä kaikki hakijat ovat asianosaisia, joille on lähetettävä valintapäätös tiedoksi oikaisuvaatimusohjeineen. Viranhaltijapäätösten nähtävänä pito ja täytäntöönpano Oikaisuvaatimusajan alkaminen on sidottu kunnallisen viranomaisen päätöksen nähtäville asettamiseen. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen yleisesti nähtävä pitäminen on järjestetty siten, että ne ovat nähtävänä päätöksentekopäivää seuraavana maanantaina. Nähtävillä pitämisestä tiedotetaan lisäksi kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Asianhallintajärjestelmällä tehdyt muut kuin salaiset päätökset on tallennettava sähköiseen arkistoon. Salassa pidettäviä päätöksiä ei saa asettaa yleisesti nähtäville. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus tulee täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai, jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Hankintaa koskevaa päätöstä ei saa panna täytäntöön eikä siihen liittyvää hankintasopimusta saa tehdä ennen kuin on kulunut 14 päivää (kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat) tai 21 päivää (EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat) markkinaoikeudelle tehtävän hakemuksen määräajan päättymisestä. 12

13 Viranhaltijapäätösten tiedoksi antaminen ja tiedottaminen Päätöksestä annetaan asianosaiselle päätöspöytäkirjan ote, jonka allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltija tai pöytäkirjan kirjoittamisesta huolehtiva muu henkilö. Muille kuin asianosaisille voidaan antaa päätöksestä kopio jakeluna toimenpiteitä varten tai pelkästään tiedoksi. Päätökseen liitetään oikaisuvaatimusohje, mikäli päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Päätöksistä tiedotettaessa ei tule paljastaa salassa pidettäviä asioita (esim. liikesalaisuuksiin liittyviä asioita). Oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty määräaika alkaa kulua 7. päivänä kirjeen lähettämisestä (lähettämispäivää seuraavasta päivästä lukien). Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Päätöksen jakelu- ja tiedoksiantotiedot on merkittävä päätökseen. Viranhaltijan päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus toimielimelle. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sitä päivää, mistä oikaisuvaatimusaika alkaa, ei oteta oikaisuvaatimusajan pituutta laskettaessa lukuun. Milloin oikaisuvaatimusaika päättyy lauantai- tai pyhäpäivänä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi, että vaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen. Samoin siitä on käytävä ilmi, miten päätöstä halutaan oikaistavan ja millä perusteella. Hankintapäätöksiin on oikaisuvaatimuksen lisäksi liitettävä ohjeet asian saattamisesta markkinaoikeuteen. Muutoksenhakuosoituksena markkinaoikeuteen tulee antaa hakemusosoitus. Kun kysymys on virka- ja työehtosopimuksen määräyksen täytäntöönpanosta tai soveltamisesta, ei päätökseen ole oikaisuvaatimusoikeutta ja päätökseen on liitettävä muutoksenhakukielto. Päätöksen ottaminen toimielimen käsiteltäväksi Kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen puolesta ja toimielinten esittelijät toimielinten puolesta voivat ottaa toimielimen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla (esim. hallintosäännöllä) siirretty viranhaltijan käsiteltäväksi ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Asia on otettava toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (14 päivää päätöksen asettamisesta yleisesti nähtäväksi). Kun päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöstä seuraavan viikon maanantaina, tulee päätös ottaa toimielimen käsiteltäväksi viimeistään 14. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä nähtävänä pitopäivästä lähtien. 13

14 Otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että viranhaltijan käsittelemä asia siirtyy kokonaan toimielimen käsiteltäväksi. Toimielin ei ole sidottu viranhaltijan tekemään päätökseen. Päätöspöytäkirjojen toimittaminen esimiehelle Esimiesten tulee seurata alaistensa päätöksentekoa ja päätösten täytäntöönpanoa. Esimies valvoo alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä. Päätökset toimitetaan otto-oikeuden toteuttamiseksi kerran viikossa esimiehelle. Esimies tekee otto-oikeuden käyttämistä/käyttämättä jättämistä koskevan päätöksen (malli liitteenä 1). Kaupunginhallitus ja lautakunnat voivat hallintosäännön 50 :n mukaisesti etukäteen päättää asioista tai asiaryhmistä, joissa ne eivät käytä otto-oikeuttaan. 3.3 Toimielinpäätökset Toimielinpäätöksillä tarkoitetaan tässä ohjeessa valtuuston, hallituksen ja lautakuntien päätöksiä. Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kokouskäsittelyyn menevät asiakirjat on toimitettava rekisteröitäväksi asianomaisen palvelukeskuksen toimistosihteerille. Rekisteröitäviä asiakirjoja ovat myös kaupunkiin saapuneet tai viran/-toimenhaltijoiden itsensä laatimat asiakirjat, jotka aiheuttavat hallinnollisia toimenpiteitä tai, jotka ovat menossa valtuuston, hallituksen tai lautakuntien käsittelyyn. Myös sähköpostitse saapuneet hallinnollisia toimenpiteitä vaativat asiakirjat on rekisteröitävä. Asian valmistelu ja esityksen laadinta Valmistelija Valmistelija vastaa siitä, että valmistelussa tuodaan esille asiaan vaikuttavat säännökset ja muut tekijät sekä päätösehdotuksen perustelut. Tekstin laadinnassa tulee käyttää lyhyitä lauserakenteita ja asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Toimielinten kokouskäsittelyyn menevä asiateksti laaditaan Dynastia-asianhallintajärjestelmällä. Esittelijä Toimielinten päätökset tehdään esittelystä. Asian esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. Eriävä mielipide on merkittävä myös päätökseen. Esittämästään eriävästä mielipiteestä huolimatta esittelijä vastaa kuitenkin siitä, että päätöksenteon pohjaksi annetut tiedot ovat oikeita ja riittävät. Liitteet 14

15 Liitteiden käyttöä tulee välttää ja asiat tulisi esittää niin, ettei liitteitä tarvittaisi. Liitteeksi ei pidä ottaa asiakirjoja, jotka ovat määräajan säilytettäviä, esimerkiksi lausuntopyynnöt, luonnosasiakirjat, saapuneet yleis-/ohjekirjeet jne. Esityslistan kokoaja merkitsee liitteeseen kokoustiedot ja asiakohdan sekä liitteen numeron. Esityslistaan voi liittyä myös sellaisia asiakirjoja, jotka halutaan jakaa tiedoksi, mutta ne eivät ole osa varsinaista esityslistaa tai pöytäkirjaa. Erillisenä jaettaviin asiakirjoihin merkitään myös kokoustiedot, mutta ei liitenumeroa. Pöytäkirjan nähtävänä pito ja tiedoksianto Toimielinten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä 4. päivänä kokouksesta. Toimielimen päätös annetaan asianosaiselle tiedoksi pöytäkirjanotteella, joka sisältää tehdyn päätöksen käsittelymerkintöineen, mahdolliset liitteet, täydentyvään esityslista/pöytäkirjaan sisältyvän esityslistatekstin sekä muutoksenhakuohjeet. Pöytäkirjanote allekirjoitetaan. Jos kysymyksessä on tarkastamaton pöytäkirja, siihen merkitään, että Tarkastamaton. Tarkastamattomasta pöytäkirjasta annetaan ote vain silloin, kun se on erityisen tarpeellista. Tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Tiedoksianto on toimitettava postitse saantitodistusta vastaan, jos se koskee velvoittavaa päätöstä, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika. Toimielinten pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Päätöksen ottaminen hallituksen käsiteltäväksi Lautakuntien on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään päätöksistä. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta lähettämällä ao. toimielimen pöytäkirja hallintosihteerille. Lautakuntien päätöksiä ei saa panna täytäntöön, ennen kuin on selvinnyt, käyttääkö kaupunginhallitus otto-oikeutta. Jos päätös on kuitenkin sellainen, että se asian luonteesta tai kiireellisyydestä johtuen on pantava heti täytäntöön, tai jos kaupunginjohtajalta on saatu lupa päätöksen täytäntöönpanoon, päätös voidaan edellä mainitusta huolimatta panna täytäntöön. Päätösten täytäntöönpanossa on myös huomioitava myös kuntalaki, jonka mukaan täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, mikäli oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai, jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Pöytäkirjojen arkistointi ja säilytys 15

16 Toimielinten alkuperäiset pöytäkirjat toimitetaan keskusarkistoon arkistoitavaksi ja säilytettäväksi. 16

17 4 HENKILÖSTÖHALLINTO 4.1 Henkilöstöhallinnon säädökset ja periaatteet Henkilöstöasioissa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä työ- ja virkaehtosopimuksia. Henkilöstöhallinnon strategisesta ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus. Henkilöstön palvelusuhteisiin liittyvä päätöksenteko tapahtuu tulosalueilla ja yksiköissä. Henkilöstöasioiden valvontavastuu on toimivalla johdolla. Kaupungissa laaditaan vuosittain henkilöstökertomus, jossa kuvataan tunnusluvuin mm. henkilöstövoimavarat, henkilöstön työpanos, osaamisen kehittäminen ja yhteistoiminta. Henkilöstöriskejä tunnistetaan ja arvioidaan systemaattisesti. Henkilöstöriskit liittyvät esimerkiksi henkilöstön riittävyyteen, työkykyyn, osaamiseen ja ammattitaitoon sekä luotettavuuteen. Kaupungin henkilöstöasioista on tiedotettava asianmukaisesti, jotta henkilöstöllä on riittävä ja tarpeellinen tieto tehtäviensä hoitamiseksi. Keskitetysti tiedotettavista asioista vastaa henkilöstöhallinto ja tiettyä tulosaluetta koskevista asioista tiedottaminen on kunkin yksikön esimiehen vastuulla. 4.2 Päivittäisvalvonta henkilöstöasioissa Johtamismenettelyt ja esimiestyö: päivittäinen henkilöstöjohtaminen on oikeudenmukaista ja kannustavaa ja sillä pyritään asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Johtavat viranhaltijat ja esimiehet toimivat esimerkkinä henkilöstölle ja vastaavat omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista. Rekrytointi: Yksikön esimies varmistaa, että palkkamääräraha on varattu talousarvioon, ennen kuin henkilö rekrytoidaan. Lisäksi selvitetään muut tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot hoitaa työvoimavaje. Työsopimuksessa tai virkamääräyksessä mainitaan määräaikaisen palvelussuhteen syy. Mikäli lainmukaista perustetta määräaikaisuudelle ei ole, henkilö otetaan toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen. Henkilöstön kehittäminen: henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon kaupungin strategiset tavoitteet. Henkilöstölle järjestetään sisäistä koulutusta ja henkilöstöä ohjataan tarpeen tai määräysten mukaan ulkoiseen täydennys- ja lisäkoulutukseen. Palkanmaksu: Palkanmaksu määräytyy virka- ja työehtosopimusten, paikallisten sopimusten ja palkkausta koskevien määräysten ja ohjeistuksen mukaisesti. Esimiesten tulee varmistua maksettavien palkkojen aiheellisuudesta ja oikeellisuudesta (esimerkiksi, että maksettu palkka perustuu asianmukaisiin ja esimiehen hyväksymiin työvuorolistoihin) määräajoin. Palkkaraportit hyväksytään neljännesvuosittain. Harkinnanvaraisia etuja myönnettäessä on otettava huomioon kaupungin etu ja henkilöstön tasapuolinen kohtelu. 17

18 Työ- ja virkamatkat: Virkamatkoista suoritettavat korvaukset määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkamatka on kaupungin antamaan määräykseen perustuva matka, joka ei kuulu henkilön tavanomaisiin työtehtäviin/virkatoimintaa. Virkamatka suuntautuu virkapaikan ulkopuolelle. Virantoimitusmatka on viranhaltijan/työntekijän tavanomaiseen virkatoimintaan/tavanomaisiin työtehtäviin liittyvä matka. Virka- ja virantoimitusmatkasta laaditaan matkalasku, johon liitetään matkaan liittyvät tositteet (juna- bussi- ym. liput, hotellilaskut, jne.). Koulutusmatkaan liittyvä tilaisuuden ohjelma liitetään virkamatkahakemukseen. Ulkomaan matkoista tekee päätöksen kaupunginjohtaja. Tulosalueiden johtajat ja yksiköiden esimiehet valvovat sovittujen rekrytointi-, perehdytys- ja koulutuskäytäntöjen toteutumista sekä palkanlaskentaprosessien oikeellisuutta. Esiin tulleet ongelmat käsitellään ilman tarpeetonta viivytystä ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 5 TIETOTURVA 5.1 Tietoturvavastuut ja tietoturvaan liittyvä ohjeistus sekä riskienhallinta Tietoturvan osalta noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää henkilöstön tietoturvaohjetta, joka on tullut voimaan Tietoturvajärjestelyjen tarkoituksena on, että tiedot, tietojärjestelmät ja palvelut saavat asianmukaista suojaa niin, että niiden luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen liittyvät riskit ovat hallinnassa. Tietoturvallisuus on osa kaupungin toiminnan laatua. 5.2 Tietoturvaan liittyvä valvonta ja seuranta Tietoturvaan liittyvä valvonta ja seuranta ovat osa normaalia esimiehen suorittamaa sisäistä valvontaa. Tietoturvaan liittyvästä valvonnasta vastaa tietohallintopäällikkö. 6 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolakia ja kirjanpitoasetuksen säännöksiä. Tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä sekä taloudellisista vastuista. Oikean ja riittävän kuvan antaminen edellyttää oikeita kirjauksia sekä toimintakertomuksessa, tuloslaskelmassa, taseessa, rahoituslaskelmassa, konsernitilinpäätöksessä ja liitetiedoissa esitettyjä oikeita ja riittäviä tietoja. Kirjanpidon on tuotettava myös talousarvion toteutumisen seurannan sekä valtionosuusviranomaisten ja tilastokeskuksen edellyttämät tiedot. Valvontavastuu ulkoisesta ja sisäisestä laskentatoimesta sekä rahoituksesta ja riskienhallinnasta on talousjohtajalla. 18

19 Kirjanpidon ja maksuliikenteen riskit voivat liittyä esim. virheellisiin kirjauksiin ja/tai rahaliikenteeseen. Mahdolliset virheet kirjauksissa voivat aiheuttaa kirjanpidon tietojen vääristymisen ja rahaliikenteen riskit voivat aiheuttaa tulojen menetyksiä. Kirjanpitojärjestelmästä ja siihen liittyvistä osajärjestelmistä on oltava ajantasainen menetelmäkuvaus. Tileistä ja niiden käytöstä annetaan ohjeet tililuettelomallissa. Kaupungin pankkitilin avaamisen ja sen käyttöoikeuksien määrittelyn suorittaa talousjohtaja, joka huolehtii myös pankkitilin käyttöoikeuksiin kohdistuvista muutoksista. Kaikki kaupungin pankkitilit on oltava kaupungin kirjanpidossa. Myös kaupungin viranhaltijan hallinnassa (esim. käyttöoikeudet) oleva kaupungin toimintaan liittyvä tili tulee olla kaupungin kirjanpidossa. Pankkitilit, joita ei käytetä, on lopetettava. Pankkitilin lopettaminen tapahtuu talousjohtajan päätöksellä. Käteisen rahan käsittelyyn liittyvät riskit on huomioitava toiminnassa. Käteiskassojen enimmäis- ja vähimmäismääristä on oltava kirjallinen talousjohtajan päätös ja varat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Pohjakassojen ylittävät kassavarat tilitetään vähintään viikoittain kaupungin tilille. Tilityskäytännöistä ohjeistetaan tarkemmin kaupunginhallituksen päätöksellä. Käteiskassojen varat tarkastetaan kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti, tarkastukset suoritetaan vähintään kahdesti vuodessa. Talouspalveluissa ja tulosalueilla huolehditaan riittävästä tehtävien eriyttämisestä ja asianmukaisesta varahenkilöjärjestelmästä. Ns. vaaralliset työyhdistelmät poistetaan tai mikäli poistaminen ei ole mahdollista esim. henkilöstön vähäisyyden vuoksi, työyhdistelmiä valvotaan erillisin valvontamenettelyin. Laskun hyväksyjä on vastaa laskun oikeellisuudesta, tiliöinnistä ja siitä, että menon suorittamiseen on tarvittava määräraha ja että yksikön talousarvion taloudellisia sitovuustasoja ei ylitetä. Hyväksyjän on huomioitava tositetta hyväksyessään myös kuntalaki, kirjanpitolaki ja -asetukset sekä valvoa, että päätösvallan siirron perusteella tositteita hyväksyvä noudattaa em. määräyksiä. Laskujen hyväksymistä koskevat delegointipäätökset säilytetään kaupungin ostoreskontrassa. Kaupungista lähtevän laskun perusteet on toimitettava viivytyksettä määritellylle laskuttajalle, joka huolehtii, että annetut palvelut ja toimitetut tarvikkeet laskutetaan ja peritään viivytyksettä ja oikeanmääräisinä. Laskuttaja valvoo saatavien suorituksia. Kirjanpidon ja maksuliikenteen seuranta Kirjanpitoraportit: Kirjanpito on järjestettävä niin, että se tuottaa toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpito järjestetään ja ohjeistetaan niin, että esimiesten tarvitsemat kuukausi- ja muut raportit ovat ajantasaisesti vastuuhenkilöiden saatavilla. Tilinpäätös ja toimintakertomus: Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia ja soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Tilinpäätöksen käytännön 19

20 laadinnassa noudatetaan talousjohtajan antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laaditaan ohjeiden mukaisesti vuosittain kesäkuun lopun tilanteen mukaisesti. Osavuosikatsauksen tavoitteena on antaa luotettava kuva kaupungin talouden sen hetkisestä kehityksestä. Osavuosikatsaus on pohjana laadittaessa tilinpäätösennusteita ja valmisteltaessa seuraavan vuoden talousarviota. Kaupungin rahoituksesta ja maksuvalmiussuunnittelusta vastaa talousjohtaja. 20

21 7 OMAISUUDEN HALLINNOINTI Kaupungin henkilöstön velvollisuutena on huolehtia siitä, että kaupungin omaisuutta ei katoa, omaisuus pidetään kunnossa, sitä käytetään ja hoidetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omaisuuteen kohdistuneet vahingonteot tai rikokset on aina ilmoitettava yksikön esimiehelle ja tarvittaessa poliisille. Rahoitusomaisuuden hallinnoinnista vastaa talousjohtaja, kiinteistöomaisuuden hallinnoinnista kiinteistöpäällikkö ja maaomaisuuden hallinnoinnista maankäyttöinsinööri. Irtaimen omaisuuden hallinnasta ja laiterekisteritietojen ajantasaisuudesta vastaa omaisuuden haltijayksikkö. Kaupungin rahavarat sijoitetaan turvallisesti ja tuloa tuottavasti valtuuston hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuvia riskejä arvioidaan säännöllisesti osana kaupungin riskienhallintapolitiikkaa. Riskienhallinnasta ja säännöllisesti toteutetuista riskien arvioinneista vastaa viime kädessä se yksikkö, jonka hoitoon omaisuus on uskottu. Kaupungin kiinteä tai irtain omaisuus vakuutetaan riski- ja vakuutuspolitiikan mukaisesti. Tulosalueiden johtajat vastaavat siitä, että kaupungin kaikki olennainen irtain omaisuus on luetteloitu. Yksiköt kirjaavat irtaimistorekisteriin yli 1000 euron irtaimen. Omaisuuden säilymistä kaupungin hallussa on seurattava. Irtain omaisuus inventoidaan joka toinen vuosi ja yksikön esimies vahvistaa inventoinnin tuloksen allekirjoituksellaan. Irtaimen poistosta tulee tehdä asianmukaiset päätökset. Hankinnat Kaupungin hankinnat on suoritettava hankintalain ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Hankintojen valmistelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon esteellisyys ja hyvän hallinnon periaatteita. Hankintojen kilpailuttaminen ohjeistetaan hankintaohjeessa. Hankintapäätökset tehdään voimassaolevien hankintavaltuuksien mukaisesti. Päätöksentekijä vastaa päätösten lainvoimaiseksi saattamisesta. Hankintavaltuuksia delegoitaessa tulee ottaa huomioon, että vain viranhaltijat ja toimielimet voivat olla hankintapäätöksien tekijöinä. Varastot Varastovalvonnassa on huomioitava varastoinnin enimmäismäärän minimointi ja varaston kiertonopeuden maksimointi varmistaen toimintakyvyn jatkuvuus. Varaston enimmäismäärän vahvistamisella varmistetaan, ettei varastoon sidota liikaa pääomaa ja varaston kiertonopeuden seurannalla varmistetaan varastoidun tavaran käyttökelpoisuus. 21

22 Varaston vastuuhenkilön on vähintään tilikausittain suoritettava varastojen arvojen tarkistus. Varastoeron hyväksyvät tulosalueen johtajat. Tarkastuksista on laadittava kirjallinen raportti ja se tulee toimittaa talousjohtajalle. Ulkopuoliset varat Kaupungin nimissä voidaan käsitellä vain kaupungille kuuluvia varoja, jotka kirjataan kaupungin kirjanpitoon. Muut varat ovat yksityisiä varoja ja ne on pidettävä erillään kaupungin varoista. 8 MUUT ASIAT 8.1 Sopimukset Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaavina ja niiden on noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Kaupungilla on oltava oikeus tarkastaa palveluntuottajan toimintaa. Sopimusten hyväksymisoikeudet määrätään hallintosäännössä. Mikäli viranhaltijalla on päätösvalta asiassa, hän voi hyväksyä ja allekirjoittaa ko. asiaa koskevan sopimuksen. Sopimuksiin tulee sisällyttää sanktio sopimusrikkomusten varalle ja kaupungin edun turvaava riittävän lyhyt irtisanomisaika. Sopimusten valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Jokaiselle sopimukselle tai sopimusryhmälle on nimettävä valvontavastuussa oleva henkilö. Valvonta tulee järjestää niin, että se varmistaa toiminnan lainmukaisuuden ja sopimuksen mukaisen toiminnan. Tehdyistä sopimuksista tulee pitää luetteloa asianhallintajärjestelmässä tarkoituksen-mukaisesti ryhmiteltyinä. Erityisesti tulee seurata sopimusten voimassaoloaikoja, jotta ehditään ajoissa neuvotella sopimusten jatkamisesta tai kilpailuttaa sopimuskohde. Sopimuksiin sisältyvistä tai tilinpäätöksessä esitettävistä vastuusitoumuksista ja vastuista on yksiköiden pidettävä asianmukaista ja ajantasaista luetteloa. 8.2 Projektien valvonta Kaupunki voi itse hallinnoida projekteja tai olla mukana muiden hallinnoimissa projekteissa. Kaupungin omista merkittävistä hankkeista ja kehittämiskohteista on laadittava yksilöidyt projektisuunnitelmat. Projektisuunnitelmaan tulee sisältyä kustannusarviot, rahoitus, aikataulu ja projektiin osallistuvat henkilöt, ao. henkilöiden toimivalta ja vastuut sekä se, miten projektin raportointi ja valvonta järjestetään. Projektikirjanpito on järjestettävä niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutenaan johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Projektikirjanpidon järjestämisvastuu on projektia hallinnoivan yksikön esimiehellä. Projektin vastaavan on ennen rahoitushakemusta käytävä läpi pääkirjanpitäjän kanssa pro- 22

23 8.3 Omistajaohjaus jektin menot ja tulot, jotta tilityksissä vaadittavat kuluerittelyt saadaan mahdollisimman pitkälle kirjanpidosta. Osallistumisesta kaupungin ulkopuolisen toimijan hallinnoimaan projektiin on tehtävä päätös. Päätöksessä on nimettävä yhdyshenkilö, hyväksyttävä projektisuunnitelma ja kaupungin kustannusarvio sekä ohjeistettava projektin tulojen ja menojen kirjanpitokäsittely. Mikäli tulosalueella ei ole osoittaa mahdollisesti vaadittavaa omarahoitusosuutta projektiin, tulee projektihakemus käsitellä kaupunginhallituksessa. Omistajaohjausta toteutetaan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Talousarvion yhteydessä asetetaan konserniyhteisöille tavoitteet. Tytäryhteisöt raportoivat osavuosiraportissa tilikauden ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilinpäätöksen yhteydessä konserniyhteisöiltä kerätään tarpeelliset tiedot konsernitilinpäätöstä varten. 9 OHJEEN VOIMAANTULO Tämä ohje tulee voimaan lukien. 23

24 Liite 1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÄÄTÖS OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ Viranhaltija Pvm OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Viranhaltija Pykälät OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Otto-oikeutta käytetään seuraaviin päätöksiin Viranhaltija Otto-oikeutta ei käytetä ja päätökset ovat täytäntöönpantavissa Päiväys Allekirjoitus 24

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan yleisohje

Sisäisen valvonnan yleisohje Sisäisen valvonnan yleisohje 1 (7) Sisäisen valvonnan yleisohje Tämä ohje korvaa sisäisen valvonnan ohjeet, jotka kaupunginhallitus on hyväksynyt vuonna 2003 KH 27.6.2016 Sisäisen valvonnan yleisohje 2

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsitelty: Sisäisen tarkastuksen toimikunta 22.10.2015 Kaupunginhallituksen käsittely 2.11.2015 421 Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kaupunginhallitus 156 03.04.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 37 02.05.2017 Tarkastuslautakunta 2013-2017 44 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 32 22.05.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 149/02.06.01.03/2017

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ KUST-ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SOCIAL- OCH PRIMÄRHÄLSOVÅRD Sisäisen valvonnan ohje Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymä 0 SISÄLLYS 1. Sisäisen

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma Palvelutuotannon lautakunta 3 26.01.2017 Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma 838/02.02.02/2016 Palvelutuotannon lautakunta 26.01.2017 3 Talousarvio 2017 ja vuosien 2018-2019

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitus 4.12.2017 Liite 1 208 Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1. Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 14 :n 2.momentin 7. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Espoon kaupunkikonsernin

Espoon kaupunkikonsernin Kirje 0 (4) Espoon kaupunkikonsernin 6.8.2013 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo 1.1.2014 Päätöspäivä: 18.11.2013 Kaupunginhallitus 28.10.2013 Valtuusto 18.11.2013 1 (4) 1. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 22.4.2014 2 Sisäisen valvonnan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE... 3 1.1

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014

NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 NOKIAN KAUPUNKI LISÄLISTA 4 2014 Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2014 klo 18.00 Paikka Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O SIVU 74 ERON MYÖNTÄMINEN TIMO VUORISALOLLE

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat

Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat Maakuntahallitus 89 19.06.2017 Maakuntahallitus 128 11.09.2017 Uudenmaan liiton päätösten nähtävilläpito; maakuntavaltuuston pöytäkirjat 265/00.00.01/2017 MHS 19.06.2017 89 Tiivistelmä Kuntalain (410/2015)

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernin riskienhallinnan arviointi - kommenttipuheenvuoro Tampere Talo, Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 22.5.2015 Revisioneuvos Keijo Lappalainen sisältöä käsitteistöä taustaa vastuita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET JOENSUUN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginhallitus 14.8.2017 / käsitellyt Kaupunginvaltuusto 28.8.2017 / hyväksynyt Sisäisen tarkastuksen toimikunta

Lisätiedot