KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 34"

Transkriptio

1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 09:00-14:15 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 133 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Kunnanjohtajan kuuleminen Lautakunnan jäsenten raportointi Tilintarkastajan raportointi Kuntakonsernin tilanne Kunnan asiakirjojen käsittely ja säilytys Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Arviointikertomus Seuraava kokous 52

2 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vähätiitto Esko puheenjohtaja Aulis Matti jäsen :t Ahlholm Eila varajäsen Haapakorva-Kallio Merja jäsen Korkatti Jouko jäsen, varapj. Hokkanen Riitta kunnanjohtaja 135 ja 140 Malinen Pentti sihteeri, tilintarkastaja Vähätiitto Elina henkilökohtainen avustaja POISSA Salo Jaana jäsen ALLEKIRJOITUKSET Esko Vähätiitto Jouko Korkatti Pentti Malinen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika Eila Ahlholm Jouko Korkatti Merja Haapakorva-Kallio PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kärsämäen kunnanvirastolla Eila Haaga, hallintosihteeri

3 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkltk 133 Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan tarkastussäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

4 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastus Tarkltk 134 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjamenettelyssä noudatetaan käytäntöä, jossa pöy tä kir ja laaditaan kokouksessa ja tarkastetaan välittömästi kokouksen pää tyt tyä. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen pää tyt tyä kokouksessa. Valittiin Eila Ahlholm ja Jouko Korkatti sekä varalle Merja-Haapakorva Kallio

5 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Kunnanjohtajan kuuleminen Tarkltk 135 Kunnanjohtaja Riitta Hokkanen on kutsuttu lautakunnan kuultavaksi kunnan tilinpäätöksestä vuodelta 2011, vastuualueensa tavoitteiden to teu tu mises ta ja muista ajankohtaisista asioista. Merkitään kunnanjohtajan selvitys tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

6 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Lautakunnan jäsenten raportointi Tarkltk 136 Tarkastuslautakunnan kokouksessa päätettiin lautakunnan jä senten työnjaosta ja asioiden seuraamisesta seuraavasti: Opetustoimen lautakunta: Merja Haapakorva-Kallio Sosiaali- ja terveyslautakunta: Matti Aulis Maaseutulautakunta: Matti Aulis Vapaa-ajan lautakunta: Esko Vähätiitto Tekninen lautakunta: Jouko Korkatti Valvontalautakunta: Jouko Korkatti Kunnanhallitus: Kaikki jäsenet (Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä valvontalautakunnan toiminta päättyi vuo den 2009 lopussa toimintojen siirryttyä Perus-palvelukuntayhtymä Selän teen hoidettavaksi vuoden 2010 alusta.) Tarkastuslautakunnan kokouksessa päätettiin, että aiemmin pääte tyn lisäksi lautakunnan jäsenistä Jaana Salo seuraa opetustoimen lau takun taa. Tarkastuslautakunnan kokouksessa päätettiin muuttaa seu ranta-aluei den jakoa siten, että jatkossa Esko Vähätiitto seuraa maa seu tu lau takun taa, Matti Aulis opetustoimen lautakuntaa ja Merja Haapakorva-Kallio va paa-ai ka lau ta kun taa. Jouko Korkatti jatkaa teknisen lautakunnan seu rantaa. Lautakunnan jäsenet raportoivat kokouksessa lautakunnalle seuraamiensa lau ta kun tien osalta ja raportointi merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastajan raportointi Tarkltk 137 Kunnan vastuullinen tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen raportoi ko koukses sa lautakunnalle suoritetusta vuoden 2011 tilintarkastuksesta. Lautakunta merkitsee tilintarkastajan raportoinnin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kuntakonsernin tilanne Tark.ltk 112 Tarkastuslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että se pyytää Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskukselta vuoden loppuun mennessä kuluvasta vuodesta lähtien kolmen vuoden vasti kelaskelmat, jot ka osoittavat, miten vastikkeet riittävät kattamaan yhtiön menot. Vastikelaskelmia ei vuoden 2011 loppuun mennessä ole saatu. Asiasta on huomautettu sähköpostilla kunnanjohtajalle. Kokoukseen mennessä hankitaan tarkastuslautakunnan jäse nille jaetta vaksi kunnan konserniyhtiöiden uusin ra portointi vuodelta Lautakunta keskustelee asiasta kokoukseen mennessä selvitetyn tilanteen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen merkittiin konsernin tilan ne tie doksi. Tarkltk Osakkuusyhtiön KOy Kärsämäen Liikekeskuksen osalta valtuuston päätös, jolla yhtiön osakkeita on ostettu kunnalle kpl, ja yhtiöstä on tulossa kuntakonserniin kuuluva tytäryhtiö, ei ole tullut lainvoimaiseksi, koska päätöksestä on valitettu. Oulun hallinto-oikeudessa asiaa käsittelevän esittelijän ilmoi tuksen mu kaan asiassa on saatu pyydetyt selvitykset ja lausunnot, joten valitusoikeuden olemassaolo ratkaistaan lähiaikoina. Yhtiön hallintoa ei vielä ole järjestetty uudelleen, ja yhtiö jou dutaan kunnan konsernitilinpäätöksessä käsittele mään osakkuusyhtiönä tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Lautakunta keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimista. Tarkltk 138 Merkittiin tilanne tiedoksi. Oulun hallinto-oikeuden päätöksen mukaan osakkuusyhtiön KOy Kärsämäen Liikekeskuksen osakkeiden ostoa koskevaan valtuuston päätökseen ei siitä valittaneilla ole valitusoikeutta. Hal lin tooi keu den päätös on tullut lainvoimaiseksi Tämä merkitsee sitä, että osakkuusyhtiönä aiemmin toiminut yhtiö on ti linpää tös het kel lä tosiasiallisesti kuulunut Kärsämäen kun ta kon serniin. Sitä ei kunnan tilinpäätöksessä ole käsitelty tytäryhtiönä, koska tilanne oli valituksen vuoksi epäselvä.

9 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunta joutuu nyt konsernin emoyhteisönä järjestämään yhtiön hallinnon uudel leen tytäryhtiöaseman mukaisesti. Tarkastuslautakunnan kokoukseen mennessä kuntakonsernin tytäryhtiöt ja kon ser ni ti lin pää tös saataneen tilintarkastettua. Lautakunta merkitsee asian tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimista. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että konserniin kuuluvan yhtiön hallinto tulee järjestettyä tytäryhtiöaseman mukaisesti.

10 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnan asiakirjojen käsittely ja säilytys Tarkltk Tark.ltk 111 Tarkastuslautakunta päätti , että selvi tetään kunnan virallisten asiakirjojen käsittelyn ja säilyttämisen menettely tapa sekä julkisten että ei julkisten asiakirjojen osalta. Tilintarkastaja on pyytänyt asiasta kirjallisen selvityksen kun nanjohtaja Riitta Hokkaselta mennessä. Kunnan tilintarkastajat ovat laatineet aiheesta taustaselvityk sen, jossa on selvitetty asiaa voimassa olevan lainsäädännön ja muiden säännösten pohjalta. Tehtyyn selvitykseen on vastuullisen tilintarkastajan li säksi osallistunut kunnan avustavana tarkastajana toimiva, juridiikkaan pe rehtynyt hallintotieteiden maisteri Jarmo Heikkinen, joka on yhdessä JHTT Pentti Malisen kanssa laatinut asiasta liitteenä olevan muistion , joka jaetaan erikseen tarkastuslautakunnan jäsenille. Lautakunta keskustelee asiasta laaditun selvityksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Merkittiin selvitys tiedoksi ja todettiin, että arkistotoimen osalta on käynnissä tilanteen päivitys kunnan palveluksessa olevan arkistosihteerin tekemänä. Merkittiin tiedoksi myös arkistosihteeri Margit Ran tamäen laatima asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ti lannekatsaus v. 2011, joka jaettiin kokouksessa lautakunnan jäsenille. Tark.ltk 121 Aiheeseen liittyen on kokouksessa 120 :n kohdalla kuultu arkistosihteeri Margit Rantamäen selvitys. Kokouksessa on läsnä myös taustaselvityksen tekemiseen osallistunut avustava tarkastaja Jarmo Heikkinen. Kunnanjohtaja pyysi määräajan päättymisen jälkeen sähköpostilla lisäaikaa häneltä pyydetyn selvityk sen laatimiseen. Hän on sähköpostilla ilmoittanut: "Asiakirjahal linto on kuvattu siinä hallituksen kokousselostuksessa. Olemme siirtyneet sähköiseen asiakirjahallintoon. Sen ohjelman opettelu ja arkistoluokituksen laatiminen tarkistettuine poistoaikoineen on menossa. Työ ottaa pakosta oman aikansa ja sitä tehdään parhaillaan." Kunnanjohtajan ilmoittama kunnanhallituksen päätös : "Tarkastuslautakunta on kokouksessaan päättänyt selvittää kunnan virallisten asiakir jojen käsittelyn ja säilyttämisen menettelytapa sekä julkisten että ei julkis ten asiakirjojen osalta. Tarkastuslautakunnan sih-

11 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta teeri/tilintarkastaja on säh köpostillaan pyytänyt asiaan selvitystä mennessä. Vuoden 2010 alussa hankittu Dynasty asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön asteittain ja nykyisellään järjestelmään tallennetaan lähes kaikki kuntaan saapuvat asiakirjat. Tallennusta ei suoriteta keskitetysti, vaan jokainen toimiala tallentaa asiakirjansa. Dynastyn käyttöä tehostetaan edelleen ja myös lähetettävät kirjeet ja asiakirjat on ohjeistettu mahdollisuuksien mukaan laadittavaksi asianhallintajärjestelmässä. Myös viranhaltijapäätökset tehdään Dynastyssa ja niiden liitteet tallennetaan järjestelmään. Tallennusvaiheessa asiakirja luokitellaan joko julkiseksi tai salaiseksi. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin määrätä. Saapuneet asiakirjat annetaan tiedoksi toimielimelle tai valmistellaan sille käsittelyyn ja päätettäväksi. Asiakirjan luonteesta riippuen se voidaan myös toimittaa suoraan toimen piteitä varten viran/toimenhaltijalle, jonka toimialaan ja tehtäviin asia liit tyy. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan asianhallintajärjestelmässä. Esityslistat julkaistaan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa lautakuntien ja kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille. Varajäsenet saavat tarvittaessa esityslistan paperiko piona. Koska valtuusto ja tarkastuslautakunta eivät ole sähköisessä ko kouskäytännössä, esityslistat toimitetaan paperikopiona. Esityslistat julkais taan ei julkisia ja salaisia asioita lukuun ottamatta myös kunnan kotisivuilla. Ei julkiset asiat ovat luonteeltaan ei julkaistavia asioita esim. yksityisyyden ja henkilötietojen suojan näkökulmasta. Pöytäkirjat ovat tarkastamisen jälkeen julkisten asioiden osalta yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirjat julkaistaan esityslistojen tapaan luottamus henkilöiden verkkopalvelussa ja kunnan kotisivuilla. Asiakirjojen säilytyksessä noudatetaan Kärsämäen kunnan arkistosääntöä ja arkistointisuunnitelmaa sekä Arkistolaitoksen ohjeita. Kunnan arkisto sääntö ja arkistointisuunnitel ma ovat tulleet voimaan ja niiden ajantasaistaminen on parhaillaan työn alla. Pysyvästi ja vähintään 10 vuotta säilytettävät asiakirjat siirretään vuosittain keskusarkistoon ja lyhem män määräajan säilytettävät asiakirjat säilytetään hallintokuntien käsiarkis toissa. (valmistelija hallintosihteeri, ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa tarkastuslautakunnalle hallintosihteerin laatiman kuvauksen asiakirjojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

12 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yksimielisesti hyväksyttiin." Myös kunnansihteeri Ritva Lahdenperä-Partaselta on pyydetty lisäselvitystä asiasta, johon hän on sähköpostilla vastannut, ettei hänellä ole lisättävää kh:n päätökseen. Puhelinkeskustelussa hän on lisäksi ilmoittanut, että Suomen Kuntaliiton arkistoinnista antamia ohjeita on pyritty noudattamaan ja ettei kunnalla ole asiaan liittyvää muuta ohjeistusta kuin vanha arkistonmuodos tussuunnitelma, jota ollaan päivittämässä. Lautakunta keskustelee asiasta kuulemisten ja selvitysten pohjalta sekä päättää jatkotoimista. Lautakunta pitää tärkeänä kunnan arkistointiasian saattamista kokonaisuutena loppuun ja erityisesti rajapintojen selvittämistä Selänteen kuntayhtymän arkistoinnin kanssa. Lisäksi lautakunta päätti velvoittaa tilintarkastajan perehtymään kunnanhallituksen puheenjohtajan hallussa olevaan kunnan työilmapiiriselvitystä koskevaan asiakirjaan ja varmistamaan sen asianmukaisen arkistoinnin kunnan toimesta jatkossa sekä raportoimaan tilanteesta harkintansa mukaan lautakunnalle. Tarkltk 139 Kunnan tilintarkastaja on pyytänyt kunnanhallituksen pu heen johta jal ta saantitodistuksella selvityksen (Liite 1 139) tämän hallussaan olevas ta asiakirjasta ja asiakirjan säilyttämisestä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Pesonen on kirjallisesti ilmoit ta nut hävittäneensä häneltä pyydetyn asiakirjan. Vastauksen kopio jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille kokouksessa. Lautakunta keskustelee tilanteesta ja päättää asian jatkotoimista. Kokouksessa käytiin läpi ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajien asiasta laatima juridinen selvitys (Liite 1a 139) Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että kunnanhallitus ryhtyy toimiin kunnanhallituksen puheenjohtajan menettelyn lainmukaisuuden selvittämiseksi tässä asiassa.

13 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus Khall Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on lisäksi toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Vuoden 2011 toimintakate on miljoonaa euroa. Toimintakate heik keni edelliseen vuoteen verrattuna euroa, 0,57%. Toimintatuotot kasvoivat euroa (26,75%) edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut olivat euroa, kasvua euroa, 2,45%. Verotulot olivat vuonna 2011 yhteensä euroa. Kasvua edellis vuoteen oli noin 2,9% ( euroa). Kunnallisvero tuotti euroa, kas vua edel li seen vuo teen 1,8% ( euroa). Vuonna 2011 yhteisö vero tuot ti eu roa, li säystä edelliseen vuoteen 20,2% ( eu roa). Kiin teis tövero tuotti vuonna euroa, kasvua edel liseen vuoteen 0,87% (2 307 eu roa). Valtionosuudet olivat vuonna 2011 yhteensä euroa ja kasvua edel lis vuo teen tapahtui 11,44 % ( euroa). Kunta sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa. Vuonna 2011 rahoitustuotot olivat euroa ja edellisvuoteen nähden ra hoi tustuotot laskivat euroa (37,9%). Rahoitustuottoihin si säl ty vät arvonalentumis ten pa lautu miset eu roa ja ar vo pa pe rei den myyn tivoitot eu roa. Korko kulut olivat yh teensä euroa, kasvua edellisvuoteen euroa. Arvonalentumisia rahastosijoituksista kirjattiin eu roa. Vuoden 2011 vuosikatteeksi muodostui euroa. Edellisvuodesta vuo si kate kasvoi eu rolla. Vuoden 2011 poistot ovat euroa,

14 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta kun ne vuonna 2010 olivat euroa. Tilikauden 2011 tulokseksi muodos tui euroa ja tilikausi 2011 on ylijäämäinen eu roa. Taseessa ker ty nyttä alijäämää on vuo den 2011 lopussa ,86 euroa. Kunnan lainakanta on tilikauden lopussa euroa. Lainakanta kasvoi edellisvuodesta ,32 euroa. Lainaa oli tilikauden 2011 lopussa asu kasta koh den euroa, kun sitä vuoden 2010 lopussa oli asukasta koh den 4023 euroa. Sijoitussalkun kirjanpitoarvo oli noin euroa ja vuoden 2010 lo pussa kirjanpitoarvo oli kasvua noin euroa. Varainhoitajan sijoitusrapor tin mu kaan salkun markkina-arvo oli ,94 euroa. Tuotto kulujen jälkeen vuoden 2011 alus ta -1,85 % ja lähtien 6,41%. Annualisoitu nettotuotto salkun alusta on 1,36% vuoden 2011 loppuun. Ylitykset talousarvioon on selitetty ja käsitelty khall Vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus on esityslistan liitteenä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelle 2011 ja al le kir joit taa sen ja antaa sen tilintarkastajan tarkastetta vak si ja tar kas tus lau ta kun nalle val mis teltavaksi ja Kunnanhallitus valtuuttaa kun nan sih teerin ja kun nanjoh ta jan ennen valtuuston käsittelyä tekemään teks tiin tar vittaessa tek nisluon tei sia korjauksia. 2. esittää valtuustolle, että tilinpäätökseen liittyen - Tehdään jätevesipuhdistamon investointiin liittyvä tulosta parantava poistoeron vähennys ,09 euroa. - Tehdään keskuskoulun I-vaiheen investointiin liittyvä tulosta parantava poistoeron vähennys ,70 euroa. - Tehdään keskuskoulun II-vaiheen investointiin liittyvä tulosta parantava poistoeron vähennys ,81 euroa. Kärsämäen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2011 ylijäämä ,74 euroa siirretään edellisten tilikausien yli/ alijäämätilille, jonka alijäämä en nen siirtoa on ,60 euroa. Taseeseen kertynyt katettava alijäämä ottaen huomioon edellisten vuosien alijäämän on yhteensä ,86 euroa. 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

15 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Aimo Remes esitti: "Jouko Korkatti merkitään vihdoinkin kuuluvaksi Suomen Keskustaan tilinpäätöskirjassa. Hän on liittynyt ensimmäi sessä valtuus ton ko kouk ses sa Suo men kes kustan ryhmään." Aimo Remeksen esitys raukesi kannattamattomana. Aimo Remes ilmoitti, ettei al le kir joita ti lin pää tös tä, mikäli Jou ko Kor kat ti mer kitään tilinpäätökirjaan kristillisdemokraatiksi. Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen. Merk. Aimo Remes ilmoitti jättävän eriävän mielipiteensä kirjallisena, joka on tämän pykälän liitteenä 1 Khall / 91. Tarkltk 140 Kuntalain 53 :n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa kä si tel tä vät asiat, joihin kuuluu myös tilinpäätöksen laatiminen. Kun nan halli tus on valmistellut Kärsämäen kunnan tilinpäätöksen tar kas tuslau ta kun nan ja valtuuston käsiteltäväksi. Tilinpäätös käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, ra hoi tuslas kel man, kon ser ni ti lin pää tök sen ja liitetiedot sekä talousarvion to teu tumis ver tai lun. (Liite ) Val tuus to käsittelee tilinpäätöksen hy väk symi sen tarkastuslautakunnan val mis te lun perusteella. Kuultiin kunnanjohtajan selostus tilinpäätöksestä. Tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen on tarkastanut Kärsämäen kunnan kirjan pi don, hallinnon, ti lin pää tök sen ja konsernitilinpäätöksen sekä antanee ti lin tar kas tus ker to muk sen vuodelta Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan ti lin päätök sen sekä jättäneet sen ti lin tar kas ta jal le tarkastettavaksi ja tar kas tus lau takun nal le arvioitavaksi, ovat ko vuoden 2011 toiminnalliset ja taloudelliset ta voit teet toteutuneet, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, ti lin pää töksen ja konsernitilinpäätöksen 2011 tarkastuksen sekä esittää ti linpää tök sen hyväksymistä. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuus to hyväksyy kunnanhallituksen laatiman vuoden 2011 tilinpäätöksen liit tei neen. Hyväksyttiin.

16 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tilintarkastuskertomus 2011 Tarkltk 141 Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston pää tet tä vät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tilintarkastaja JHTT Pentti Malinen on tarkastanut Kärsämäen kunnan kirjan pi don, hallinnon, tilinpäätöksen ja konsernitilin-päätöksen sekä antanee liitteenä olevan luonnoksen mukaisen tilintarkastuskertomuksen vuo del ta (Liite ) Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat laatineet kunnan ti lin päätök sen sekä jättäneet sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi, 2. tilintarkastaja on suorittanut kunnan hallinnon, kirjanpidon, ti lin pää töksen ja konsernitilinpäätöksen 2011 tarkastuksen sekä antanut liitteen mukaisen tilintarkastuskertomuksen, 3. ettei tilintarkastuskertomuksessa ole kuntalain 75 :n tarkoittamaa muistu tus ta eikä muuta merkittävää huomauttamista, joten tarkastuslautakunta ei pi dä tarpeellisena lausunnon pyytämistä kunnanhallitukselta ti lin tar kas tusker to muk ses ta. Tarkastuslautakunta lähettää vuoden 2011 tilintarkastuskertomuksen valtuus tol le. Tarkastuslautakunta tilintarkastajan esityksen mukaisesti esittää, että valtuus to myöntää kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden vuoden 2011 hal lin nos ta ja taloudesta tilintarkastuskertomuksen mukaisesti. Päätettiin pyytää tilintarkastuskertomuksen johdosta selvitys kunnanhallitukselta ja erikseen kunnanhallituksen puheenjohtajalta sekä käsitellä asia seuraavassa kokouksessa selvitysten saamisen jälkeen.

17 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2011 Tarkltk Kunnanhallituksen on Kuntalain 69 :n mukaisesti toimintakertomuk sessa selvitettävä valtuuston tilikaudelle 2011 asettamien ta voit teiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teet kunnassa ja kuntakonser-nissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on myös huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksen yhteen sovittamisesta. (KuntaL 71.) Arviointikertomuksen käsittelyssä on huomattava, että muiden lautakuntien jäseninä tai varajäseninä olevat ovat jäävejä osallistumaan arviointiin oman lautakuntansa osalta. Jot ta kokous säilyy päätösvaltaisena, kutsutaan varajäseniä tarvittaessa ko koukseen. Tässä vaiheessa ei vielä ole käytettävissä kunnanhallituksen toimintakertomusta vuodelta 2011, joten voidaan keskustella arviointikertomuksen pääperiaatteista, alustavasta sisäl löstä ja laatimismenettelystä. Tarkltk 142 Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2011 arviointikertomuksen laati mismenettelystä. Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa. Luonnos tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi tilikaudelta 2011 jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Tarkastuslautakunta on kuullut myös Kärsämäen kunnan tilintarkastajaa arviointikertomusta laatiessaan. Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2011 arviointikertomuksen lopullisen si säl lön ja muodon, allekirjoittaa arviointikertomuksen ja lähettää sen liitteen mukaisena valtuustolle (Liite ), sekä esittää, että valtuus to vakiintuneen käytännön mukaisesti velvoittaa kunnanhallituksen kokoa maan selvitykset hallintokunnilta ja myös tytäryhtiöiltä tar kas tus lau takun nan antamiin suosituksiin ja parannusehdotuksiin syyskuun 2012 loppuun mennessä. Hyväksyttiin. Merkittiin, että Eila Ahlholm maaseutulautakunnan varajäsenenä ja Matti Aulis teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen puolisona sekä Esko Vähätiitto vapaa-aikalautakunnan osalta olivat esteellisiä käsittelemään ko. lautakuntien toimialan arviointia eivätkä he osallistuneet näiden osalta asian käsittelyyn eivätkä päätöksentekoon.

18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Puheenjohtajan jääviyden aikana puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jouko Korkatti, jolloin pöytäkirjantarkastajana toimi Merja Haapakorva-Kallio ja samoin Eila Ahlholmin jääviyden aikana.

19 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tarkastuslautakunta Seuraava kokous Tarkltk 143 Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona klo 9.

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 178 27.03.2013 Tarkastuslautakunta 28 29.05.2013 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen H 178 Kuntalain 68 :n 2 momentin mukaan tilinpäätökseen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 83 24.03.2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 29 23.04.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 52 16.06.2014 Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014

Lisätiedot

Vastuuvapaus tilikaudelta 2010

Vastuuvapaus tilikaudelta 2010 Kunnanhallitus 83 28.03.2011 Tarkastuslautakunta 2009 14 23.05.2011 Tarkastuslautakunta 2009 20 01.06.2011 Kunnanvaltuusto 36 13.06.2011 Tarkastuslautakunta 2009 24 23.08.2011 Koulutuslautakunta 72 31.08.2011

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 14:00-17:55 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot