LIITEASIAKIRJALUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITEASIAKIRJALUETTELO"

Transkriptio

1

2 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamiseen (AL-21) osoitettuja rekisteritontteja 10-11, autopaikkojen rakentamiseen (LPA-14) osoitettua rekisteritonttia 7 sekä Tornikadun katualueen ja Torikujan kevyenliikenteen katualueen osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 333 tontit 10, sekä kevyenliikenteen katualueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti, kaavan nimi ja tarkoitus Kaava-alue sijaitsee Raision ydinkeskustassa. Alue rajautuu etelässä Raisiontiehen, lännessä Tornikatuun, pohjoisessa sekä idässä Torikujaan. Kaavoitettavasta alueesta käytetään nimeä Kerttulanaukio (kaavatunnus 03:052). Alue on kooltaan 0,93 ha. Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa toimistorakennusten ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet pääasiassa asuin-, mutta osittain myös keskustatoimintoja tukevien palveluiden korttelialueeksi. Torikujan kevyenliikenteen katualueiden ja tonttien 7,10 ja 11 rajojen osalta tavoitteena on asemakaavan muutoksella tontti- ja katurajausten osalta selkiinnyttää sopimuksen pohjalta toteutunut tilanne. Uudella rakentamisella tavoitellaan Kerttulanaukion korttelirakenteen eheyttämistä ja ydinkeskustan kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenteen ja palveluiden välittömässä läheisyydessä. Liite 1: Kaava-alueen sijainti 1: LIITEASIAKIRJALUETTELO LIITE 1 Kaava-alueen sijainti 1: LIITE 2 Ote Raision yleiskaavasta : LIITE 3 Voimassa oleva asemakaava 1:1000 LIITE 4a ja 4b Luonnosvaihe1:1000, Luonnosvaihtoehdot LIITE 5 Rakennettu ympäristö 1:1000 LIITE 6 Nykytilanne LIITE 7 Havainnekuva 1:1000 LIITE 8 Asemakaavan seurantalomake 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen vaiheita ja arvioitu aikataulu - Päätös työn aloittamisesta kaupunkisuunnittelujaostossa syksyllä Vireilletulo Raisio Tiedottaa-lehdessä 3/ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava luonnos tiedoksi tekniselle lautakunnalle Laatijoina vs. kaavoituspäällikkö Kaisa Äijö, suunnitteluavustaja Marjo Koskinen. - Kuulutus luonnosvaiheen nähtävillläolosta (Raisio tiedottaa 4/2008, kaupungin verkkosivut) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen luonnosaineisto nähtävillä Asemakaavaehdotus; kaavoituspäällikkö Sirpa Salmi, toimistoarkkitehti Kaisa Äijö, suunnitteluavustaja Marjo Koskinen - Juridinen asemakaavan muutosehdotus ja selostus teknisessä lautakunnassa Asemakaava julkisesti nähtävillä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyminen

3 2/ Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen Nykyinen, kaupungin omistama liike- ja toimistorakennustontti, jolla sijaitseva kiinteistö on tunnettu nimellä Ostola, muutetaan asuinkerrostalokäyttöön. Asemakaavalla muodostetaan kaksi asuinkerrostalotonttia (AK-35), joiden välistä jatketaan tontille aiemmin johtanutta yleiselle jalankululle varattua väylää. Katutasoon on mahdollista sijoittaa toimisto-, työ-, harraste- tai kokoontumistiloja. Rakentamistapa noudattelee Raisiontien luvulla rakennettuja asuin- ja liikerakennusten rakentamistapaa, jolloin korttelista muodostuu kaupunkikuvallisesti yhtenäinen. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkiinnytetään korttelissa 333, tonteilla 7, 10 ja 11 sopimuksilla muodostettuja pysäköintiratkaisuja sekä kevyenliikenteen katualueiden rajauksia. Hanke liittyy kaupungin keskustan vetovoimaisuuden parantamiseen. Nykyisen rakennuksen ja rakenteiden purkaminen sisältyy tulevaan tonttikauppaan. Katu- ja kunnallistekninen verkko on pääpiirteiltään valmiina, mutta edellyttää joitakin linjasiirtoja. Tontilla ja rakennuksessa sijaitseva Fotumin muuntamo täytyy siirtää. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 0,93 ha, josta: AK-35 tonttien pinta-ala on 0,22 ha ja niille muodostuva rakennusoikeus on yhteensä 4800 k-m² k-m². AL-21 tonttien pinta-ala on 0,30 ha ja niillä säilyvä rakennusoikeus on 6000 k-m² LPA-27 tontin pinta-ala on 0,36 ha Katualuetta 0,01 ha Kevyenliikenteen katua 0,04 ha Uusia asukkaita arvioidaan tulevan noin 100. Asuntoja toteutunee n. 50. Kaava mahdollistaa uusia työtiloja 2 ja työpaikkoja 5. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Rakennettu ympäristö ja asuminen Purettava betonirakenteinen, kaksikerroksinen Ostolan liike- ja toimistorakennus on rakennettu v Sen eteläpuolella sijaitsevat viisikerroksiset asuin-, liike- ja toimistorakennukset on rakennettu 2000-luvun alussa ja niitä toteutettaessa on ollut käytössä ydinkeskustaan laaditut rakentamistapaohjeet, joilla on ohjattu mm. yhtenäistä julkisivujen väritys- ja valaisemistapaa. Ennen vuotta 2000 rakennettuihin rakennuksiin liittyy betonisia siltarakenteita, joista osa on purettu jo aikaisempien hankkeiden yhteydessä 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä on rakennettu kaavoitettavan alueen pohjoispuolelle jäävä, ylätasolle johtava kevyenliikenteen ramppi. Nyt purettava kansitaso rajautuu korttelissa 339 sijaitsevaan asuinkerrostalotonttiin. Asukkaita suunnittelualueella on n. 80 hlöä. Palvelut Suunnittelualue sijaitsee Raision ydinkeskustassa ydinpalvelujen välittömässä läheisyydessä. Asuin-, liike- ja toimitilakortteleiden (AL-21) rakennuksissa Raisiontien varrella sijaitsee mm. pankki, ym. palveluyrityksiä. Ostolan liike- ja toimitilarakennus on tyhjillään.

4 3/10 Liikenne Liikennemäärät Raisiontiellä ovat aikaa myöten vähentyneet ja raskaan ajoneuvoliikenteen osuus poistunut. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon liikennemelun vaikutukset asuin- ja liikerakentamiseen. Ydinkeskustan alueesta vuonna 2000 tehtyä meluselvitystä on päivitetty Raisiontien eteläpuoliselta osalta vuonna Huolimatta siitä, että varsinainen suunnittelualue on selvitetyn alueen ulkopuolella, käy selvityksestä selville Raisiontien melutaso. Vuonna 2006 melutaso on ollut Raisiontiehen rajautuvien rakennusten seinillä n db(a) ja viereisillä seinillä db(a). Selvitys ei ulotu Tornikadulle, eikä siten tarkkoja arvoja ole Tornikatuun rajoittuvien rakennusten seinäpinnoista. Selvitys osoittaa, että avoimella alueella melutaso laskee n. 60 m matkalla db:liin. Tornikadulla, jossa Raisiontien varressa olevat asuinrakennukset estäävät melun etenemistä, arvot jäänevät 62 db(a) alle. Ohjearvojen mukaan A-painotettu ekvivalenttitaso päivällä piha-alueilla tulisi olla alle 55 db ja yöllä uusilla alueilla alle 45 db (Valtioneuvoston päätös 993/92) sekä sisätiloissa päivällä 35 db ja yöllä 30 db (sosiaali- ja terveysministeriö sisäilmaohje, opas 1997:1). Joukkoliikenteen pääraitti on Raisiontiellä n. 60 metäisyydellä. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet läheisille keskikaupunkialueen lähivirkistysalueille. Etäisyys Kerttulan urheilukentälle ja liikuntahalleille on n. 700m. Tekninen huolto Ostolan purettavassa kiinteistössä sijaitsee Fortumin muuntamo. Tontin läpi kulkee sadevesiviemäriputkia. Kaukolämpölinja kulkee sekä tontin läpi, että tontin eteläreunassa. Eteläreunan linja johtaa eteläpuoliseen asuin-, liike- ja toimitilarakennukseen (Arkadi II). Ympäristönsuojelu ja häiriöt Häiriöt syntyvät liikenteen aiheuttavasta melusta. Maanomistus Suunnittelualueella maanomistus jakautuu kaupungin ja kiinteistöosakeyhtiöiden kesken seuraavasti: Kaupunki omistaa katualueiden lisäksi korttelissa 333 olevan tontin 9 sekä hallinnoi pysäköintiin osoitettua tonttia 7 yhdessä Raisiontien varressa sijaitsevien yhtiöiden kanssa (Arkadi I ja Arkadi II). 3.2 Suunnittelutilanne Yleiskaava Alue on Raision yleiskaavassa 2020 merkitty ydinkeskustan alueeksi. Alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan, erikois- ja julkisten palvelujen, asuntojen ja työpaikkojen tiloja. Täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden parantamisella vahvistetaan keskustaalueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista luonnetta. Asemakaava Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ovat Raision Ydinkeskusta (3:39), joka on vahvistunut sekä Torikeskus (3:25), joka on vahvistunut Asemakaavaluonnokset ja muut suunnitelmat Korttelista on laadittu vaihtoehtoisia luonnoksia vv Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan

5 4/10 Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Liite 2: Ote yleiskaavasta 1: Liite 3: Voimassa oleva asemakaava 1: ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä suunnittelua koskevat päätökset Kaavamuutos on jatkoa keskustan kehittämis- ja vetovoimaisuuden lisäämishankkeelle. Ostolan kiinteistön perusparannusta suunniteltiin vv , mutta korjauskustannusten ja korjaamisella saavutettavan hyödyn suhde todettiin alhaiseksi, mistä johtuen korjaushankkeesta luovuttiin. Ensimmäiset selvitykset tontin käyttötarkoituksen muuttamisesta tehtiin tämän jälkeen syksyllä Verotoimiston poistuminen Ostolan kiinteistöstä vuonna 2007 tarkensi kaavamuutoksen aikataulua. Kaavamuutos tuli vireille vuoden 2008 kaavoituskatsauksessa. Muutoskortteli sijaitsee keskeisellä paikalla ydinpalvelujen välittömässä läheisyydessä. Keskustasta tehtyjen useiden kaupallisten selvitysten arvio on ollut, että keskustan palvelut tulee keskittää tiiviisti akseleille Raisiontie ja Torikuja - Tori - Tasalan aukio. Palveluiden välittömään läheisyyteen tulee myös sijoittaa keskustan toimintoja ylläpitävää ja elävöittävää asuntotarjontaa. Uusien korkeatasoisten asuinrakennusten rakentaminen joukkoliikennereitin varrelle toteuttaa myös Raision kaupungin strategiaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupunkirakennetta tiivistämällä. Käyttötarkoituksen muutos tukeutuu näihin johtopäätöksiin ja perusteluihin. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeessa ovat osallisina: - alueen asukkaat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yritykset ja maanomistajat - naapurialueiden asukkaat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja maanomistajat - teknisen huollon toimijat - valtion ja maakunnan viranomaiset - kaupungin hallintokunnat ja viranomaiset sekä päättävät elimet Kaavan valmistelee Raision teknisen keskuksen kaavoituspalvelut. Toimialojensa puitteissa valmisteluun osallistuu myös kaupungin asiantuntijoita mittaus-, ympäristö- ja rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisistä palveluista. Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2008 Kaavoituskatsauksessa, Raisio Tiedottaa lehden numerossa 3/2008. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Se on saatettu teknisen lautakunnan tietoon sekä postitettu suunnittelualueeseen rajatuville asunto-ja kiinteistöosakeyhtiöille sekä Varsinais-Suomen Ely-keskukseen (Lounais-Suomen Ympäristökeskus).

6 5/10 Luonnosvaiheen kuuleminen Luonnosvaiheen nähtävilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Raision kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. Luonnos oli nähtävillä Mielipiteitä saapui yhteensä yksi (1) kappale. Mielipiteen jätti viereisen Arkadi II:n asukas ja siinä otetaan kantaa Tornikadun ajoliittymän ahtauteen ja luonnoksessa esitetyn jalankulkuakselin ja pysäköintialueen ajoväylän risteämäkohdan näkymän estymiseen. Tonttien aitaamista ja portteja osallinen piti ainoana keinona estää läpikulku tonteilla. Osoitemerkintöihin kaivattiin selvennystä. Ostolan purku tulisi lisäksi ajoittaa niin, että keskustaan ei synny tyhjää, epäsiistiä, ei kenenkään aluetta. Ehdotusvaiheen kuuleminen Ehdotusvaiheen nähtävilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Aamuset lehdessä sekä kaupungin verrkosivuilla. Ehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnot Ehdotuksesta pyydettiin lausunto Fortum Oyj:lta, jolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen. Ostolan rakennuksessa sijaitsevan muuntamon siirtämisestä on sovittu Fortumin ja kaupungin kesken aiemmin. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun tavoitteena on muuttaa toimistorakennusten korttelialue pääasiassa asuin-, mutta osittain myös keskustatoimintoja tukevien lähipalveluiden korttelialueeksi. Torikujan kevyenliikenteen katualueen ja tonttien ja 11 rajojen osalta tavoitteena on asemakaavan muutoksella selkiinnyttää sopimuksen pohjalta toteutunut tilanne. Uudella rakentamisella tavoitellaan Kerttulanaukion korttelirakenteen korkeatasoista kaupunkikuvallista eheyttämistä ja ydinkeskustan kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenteen ja palveluiden välittömässä läheisyydessä. Tavoitteiden tarkentuminen kaavoituksen edetessä Kaava-alueen rajausta on suunnittelun edetessä tarkennettu seuraavasti. Luonnosvaiheessa mukana ollut korttelin 339 tontti 5 (AL-15 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti) on rajattu kaavamuutoksesta pois ja vastaavasti autopaikkojen korttelialue LPA-14, tontti on otettu kaavamuutokseen mukaan. Näillä muutoksilla on todettu olevan alueen pysäköintiratkaisuja selkiinnyttävä vaikutus. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 0-vaihtoehto on, että nykytilanteeseen ei tule muutosta ja Ostola tulee peruskorjata ja julkisivut parantaa. Suunnittelulle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi luonnosvaiheessa tutkittiin kerroskorkeuksiltaan ja rakennustyypeiltään vaihtelevia ratkaisumalleja (V krs. lamellitalo tai V+V krs. pistetalot tai V+VIII krs. pistetalot) sekä kahden tontin sijaan rakennusmassat yhdelle tontille sijoittavaa vaihtoehtoa. Lisäksi tutkittiin erilaisia kevyenliikenteen verkoston täydentämis- ja jatkuvuusmahdollisuuksia. Liitteet 4a: Luonnos :1000 4b: Luonnosvaihtoehdot

7 6/10 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ydinkeskustan korttelirakenne eheytyy uusien asuinkerrostalojen rakentuessa. Samalla Tornikadun luonne muuttuu entistä kaupunkimaisemmaksi V- ja VIII kerroksisten rakennusten rajatessa katunäkymää. Kerttulanaukion korttelin sisäalueet toimivat pysäköintialueena sekä kevyenliikenteen reitistön merkittävänä solmukohtana keskustassa. Kaava sisältää käyttötarkoitukseltaan asuinkerrostalotonteiksi (AK-35) muuttuvan korttelinosan lisäksi eteläisemmät kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennustonttia, sekä autopaikkojen korttelialueen LPA-27. Lisäksi tarkentuvat Torikujan kevyenliikenteen katualueiden rajat. Kaava mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentumisen. Näiden tonttien läpi osoitetaan jalankululle varattu katualue.tämä reitti jatkaa nykyistä pysäköintialueen läpi ohjautuvaa reittiä Tornikadulle ja edelleen pohjoiseen keskuspuistoon päin. Autopaikkojen korttelialue puolestaan laajenee pohjoiseen yhden autorivin verran. Mielipiteessä esille tuodut seikat on huomioitu kaavassa siten, että jo lähtökohtaisesti kaavamuutos väljentää autopaikkojen ajoväylää purettaessa kansirakenteet ja väylään rajautuvat pilarit. Jalankululle osoitettu pysäköintialueen läpi johtava kulkuväylä on esitetty ajoväylän risteämäkohdassa korotettuna suojatienä, jolloin nopeudet alueella ovat vähäiset. On arvioitu että Ostolan rakennuksen purun jälkeen uusien asuinrakennusten rakentuminen kestää n. neljä vuotta. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää mahdollisimman nopeasti purkutöiden jälkeen. 5.2 Aluevaraukset sekä kaavamerkinnät ja -määräykset Käyttötarkoitus pinta-ala kerrosala, josta työpaikkoja Asuinkerrostalojen korttelialueet AK 0,22 ha 5245 k-m² k-m² osoitetaan katoksiin Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL-21 0,30 ha Autopaikkojen korttelialue LPA-27 0,36 ha Katualueet 0,01 ha Kevyenliikenteen katualueet 0,04 ha Koko kaava-alueen pinta-ala 0,93 ha AK-35 Asuinkerrostalojen korttelialue - Korttelialueelle sijoittuvien rakennusten tulee muodostaa Raisiontien varren rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus kerrosten julkisivujen seinämateriaalista 80% tulee olla luonnonvalkoista rappausta. - Ensimmäisen kerroksen materiaali on tumma kiviaines. - Katutason kerroskorkeuden tulee olla 3,6 m. Katutason julkisivut tulee seinä- ja ulokekattopintoja valaisemalla toteuttaa viihtyisänä osana jalankulkuympäristöä. - Kadulle suuntautuvat parvekkeet tulee rakentaa julkisivun pituussuuntaisesti yhtenäisinä 2m syvinä ulokkeina. Katualueelle ei saa sijoittaa kantavia rakenteita. Parvekejulkisivun materiaali on lasi. Rakenteelliset metalliosat ovat ilmeeltään kevyitä ja väritykseltään tummanharmaita. - Rakennusten kattomuodon on oltava tasakattomainen ja väriltään tummanharmaa. Autotalleissa kattojen tulee kallistua pihalle päin.

8 7/10 - Varsinaisten kerrosten yläpuoliset tekniset tilat tulee sopeuttaa rakennusten massoittelukokonaisuuteen. - Kadun puolelle katutasoon voidaan sijoittaa toimistotiloja. - Kadun puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35dB. - Rakennuksen perustuksia ei saa ulottaa viereiselle jalankululle varatulle katualueelle. - Autopaikkoja on rakennettava asuntojen osalta vähintään 1ap / 90 k-m². Tontin autopaikkoista enintään 14 ap voidaan osoittaa saman korttelin LPA alueelta. - Auton säilytystilojen, talousrakennuksen ja aitojen tulee julkisivuiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään noudatella muuta rakentamista. - Tontilla olevat kattamattomat autopaikat on ympäröitävä pensasistutuksin. - Lähipalveluille ja mahdollisille toimitiloille tarkoitetut autopaikat 1ap/ 50 k-m² osoitetaan saman korttelin LPA-alueelta ja katualueelta. - Tonttien jäteastioiden tulee olla näkösuojattuja. - Painumattoman ja painuvan rakenteen rajakohtaan tulee tehdä tarpeelliset siirtymärakenteet. AL-21 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. - Raisiontien varteen ja kokonaisuudessaan kortteliin 331 sijoittuvien rakennusten tulee muodostaa ominaisuuksiltaan keskeinen osa kaupunkikuvaa. Raisiontien varren rakennusten tulee olla korkeudeltaan yhtenäisiä. - Raisiontien viereisiin katutason tiloihin tulee sijoittaa liikkeitä. Enintään 30 % katutason tiloista voidaan käyttää myös toimisto- ja julkisen palvelun tiloina. Katutason kerroskorkeuden tulee olla 3,6 m ja jalankulkutilan (arkadiston) vapaan leveyden vähintään 2,5 m. Katutason julkisivut tulee toteuttaa viihtyisänä osana jalankulkuympäristöä. Katutasoon mahdollisesti sijoittuvat autopaikoitustilojen seinät tulee käsitellä muuhun rakentamiseen liittyvien julkisivujen tapaan. - Toimistotiloja voidaan sijoittaa rakennusten toiseen kerrokseen. - Raisiontien puolella tulee rakennusten eteläsivuille, kerroksiin sijoittaa huoneistokohtaiset 2,8 m syvät, lasitetut parvekepihat (patiot) niin, että kadun puoleinen julkisivu on kokonaan lasia. Julkisivun väritys syntyy patioiden värityksestä. Rakennusten muiden osien päämateriaalina on lasin ohessa vaaleasävyinen rappaus. Muissa kuin Raisiontien puoleisissa rakennuksen edellä mainituissa kerroksissa tulee parvekkeiden ja terassien olla vähintään 2,2 m syviä. Julkisivujen tulee liittyä luontevasti toisiinsa. - Asuntoja ei saa suunnata yksinomaan pohjoiseen. Kansitason asuntojen lattiatason tulee olla vähintään 50 cm pihan tason yläpuolella siten, että suora näkyvyys asuntoon estyy. Kansitasossa sijaitsevien asuntojen eteen on luotava suojavyöhyke kasvillisuuden avulla. - Patiotila on rakennettava lämpöeristetyn ulkoseinän ulkopuolelle. Patioiden kaiteiden, seinä- ja kattopintojen sekä eteläjulkisivun muiden osien väritys liittyy rakennukselle näiltä osin määriteltyyn päävärisävyyn. Kaikki kaiteet on ilmeeltään kevyitä metallikaiteita ja ne sijaitsevat julkisivulasituksen ulkopuolella. Lasituksessa ei saa olla pystypuitteita. - Kadun puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35dB. - Tontteja ei saa aidata kuin tarvittavilta osiltaan. - Asuintoihin liittyvät, enintään 3 m²:n varastotilat voidaan rakentaa porrashuoneisiin kerrostasoille sallitun rakennusoikeuden lisäksi. - Tonteilla olevat jäteastiat tulee suojata aidoin.

9 8/10 - Varsinaisten kerrosten yläpuoliset tekniset tilat tulee sopeuttaa rakennusten massoittelukokonaisuuteen. - Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa värityksen ja muiden ominaisuuksien osalta asemakaavaan liittyvää erillistä rakentamistapaohjetta. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/90 asuink-m², kuitenkin palveluasuntojen osalta vähintään 1 ap/200 k-m² ja 1 ap/50 liike-, toimisto- ja julkisten k- m². - Pihat ja pihakannet on istutettava. Maantasossa sijaitsevat pihat rajataan paikoitusalueesta kasvillisuuden avulla. - Tonteilla, joiden pihat rajautuvat toisiinsa, voidaan rakentaa yhteiset jätehuoltotilat. - Painumattoman ja painuvan rakenteen rajakohtaan tulee tehdä tarpeelliset siirtymärakenteet. AL-21 tontteja koskee voimassa olevat rakentamistapamääräykset, jotka ympäristölautakunta on hyväksynyt Ydinkeskustan asemakaavan yhteydessä. LPA-27 Autopaikkojen korttelialue. - Autopaikoista on vähintään 18 kpl käytettävä yleiseen paikoitukseen. - Korttelialue on jäsenneltävä istutuksilla. - Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Autopaikkojen korttelialue laajenee n. 5m pohjoiseen, jolloin paikoitusalueelle voidaan sijoittaa uuden asuinrakennuksen avopaikkapysäköintiä ja säilyttää alueella myös yleistä pysäköintiä. Autopaikkoja tulee alueelle lisää 8 kpl. Katualueet Tornikadulle rajautuvien asuinkerrostalojen parvekkeet ulottuvat ulokkeina katualueen päälle. Juridisesti katualue ei muutu. Kaavasuunnittelussa on todettu, että Tornikadun kaistajärjestelyjä muuttamalla saavutetaan etuja kadun jäsentymisessä ja mahdollistetaan kadunvarsipysäköinti. Kevyenliikenteen katualueet ja alueen osat Torikujan katualueiden rajat tarkentuvat aiemmin kaavan toteuttamisen yhteydessä laadittujen sopimusten mukaisiksi. Autopaikkojen korttelialueen läpi ohjautuva yleiselle jalankululle varatun alueen osan jatko osoitetaan jalankululle varatuksi kaduksi. Tämä kevyenliikenteen katualue päättyy Tornikatuun. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ostolan rakennuksen purkaminen muuttaa ympäristöä. Kaksikerroksisen toimitilarakennuksen tilalle tulee V- ja VIII- kerroksiset asuinrakennukset. Myös vanhojen kansirakenteiden purkaminen muuttaa ympäristöä tavoitteellisesti viihtyisämmäksi ja avarammaksi. Fortumin muuntamo purettavasta rakennuksesta tulee siirtää toisaalle. Alustavien selvitysten mukaan muuntamo voidaan siirtää Kerttulanpuistoon, Tornikadun yläpuolella olevan kannen ajorampin kylkeen. Kunnallisteknisen huollon muutosten vaikutukset: Läpikulkevat sadevesiviemäri- ja kaukolämpöputket siirretään muodostettavien tonttien 13 ja 14 välillä kulkevan jalankululle osoitetun katualueen alle.

10 9/10 Vaikutukset palveluihin ja työpaikkoihin Päätös Ostolassa sijaitsevien palvelujen siirtymisestä muualle oli syntynyt jo ennen kaavamuutoksen vireilletuloa, joten kaavamuutoksella reagoidaan muuttuneeseen tilanteeseen. Uusi kaava mahdollistaa lähipalvelujen ja toimitilojen sijoittumisen katutasoon. Vaikutukset liikenteen järjestämiseen ja pysäköintimahdollisuuksiin Kaavamuutos ei muuta ajojärjestelyitä. Rakennuksen ja kansitason purkaminen avartaa pysäköintialueelta Tornikadulle liittyvää ajoliittymää. Autopaikkojen korttelialueen laajentaminen kaventaa pohjoista Torikujan väylää n. 5 metriä. Lisäksi istutuksia ja valaisimia joudutaan siirtämään. Kaavaluonnoksissa on tutkittu Tornikadun kaistojen uudelleenjärjestelyä sekä kadunvarsipysäköimismahdollisuuksia. Näiden toteutuessa Tornikadun luonne muuttuu katumaisemmaksi. Asukkaat voivat hyödyntää Raisiontien linjaautoyhteyksiä, mikä vähentää henkilöauton käyttötarpeita. Uusien asuinkerrostalojen asukaspysäköintipaikat osoitetaan pääasiallisesti ao. tonteilta maantasosta. Pohjoisemman tontin autopaikkoja osoitetaan lisäksi viereiseltä autopaikkojen korttelialueelta, jolle tulee lisää autopaikkoja 8 kpl. Yleiseen pysäköitiin tarkoitetut paikat vähenevät kuudella paikalla. Muutoksen jälkeen yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja alueella on 18 kpl. Tontin mahdollisille lähipalveluille osoitettavat 4 ap sijoitetaan kadunvarteen syntyville uusille paikoille ja em. LPA-tontille. Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Rakentamisen myötä ydinkeskustan asukasmäärä lisääntyy. Asuntorakentamisen lisääminen ydinkeskustassa edesauttaa keskustan pysymistä vireänä asuin- ja kaupunkiympäristönä. Uudet asukkaat hyötyvät palveluiden läheisyydestä ja vastavuoroisesti mahdollistavat palveluiden pysymisen ja kehitty misen keskustassa. Vaikutukset talouteen Rakentaminen olemassa olevien kunnallisteknisten järjestelmien läheisyyteen on yhdyskuntataloudellisesti edullista. Alueen halki poikittain kulkevat sadevesiviemäri- ja kaukolämpölinjat, jotka muuten haittaisivat kohtuuttomasti rakentamisen toteutusta, on kuitenkin tarpeellista siirtää. Myös Ostolan purettavassa kiinteistössä sijaitsevan Fortumin muuntamon siirto aiheuttaa kustannuksia ko. teknisen huollon toimijalle. Kaukolämpölinjan ja sadevesilinjan siirron kustannuksiksi on arvioitu noin Kadun muutostyöt laajuudesta riippuen on arvioitu n suuruisiksi. Valaisimien ja istutusten siirto sekä LPA-tontin laajentamisen kustannukset ovat n Ostolan rakennuksen purkukustannukset (arvio n ) sisällytetään tulevaan tonttikauppaan. Asemakaavan muutoksella syntyvien tonttien arvo on kaupungin vyöhykehinnalla laskettuna Kaupungin saavuttama hyöty paikoitusalueen laajentamisesta on n Hyöty syntyy laajennuksen mahdollistamasta rakennusoikeuden määrästä korttelissa. Myös yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja paikkoja aluella saadaan näin säilymään. Liite 5: Rakennettu ympäristö 1: Ympäristön häiriötekijät ja niiltä suojautuminen Liikenteen melu on alueen häiriötekijä. Vuonna 2006 tehdyn meluselvityksestä on arvioitavissa, että uusien asuinrakennusten Tornikadulle suuntautuvilla lasitetuilla parvekkeilla päästään lähelle ohjearvojen mukaista, päivällä piha-alueille määriteltyä 55 db:n A-

11 10/10 painotettua ekvivalenttitasoa. Asuinrakennuksen sisätiloissa saavutetaan vaaditut melutasot, kun ulkoseinien melunvaimennus on meluisimmalla seinällä >35 db (A). 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavaa on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan heti kaavan valmistumisen jälkeen. Toteutus käynnistyy Ostolan rakennuksessa sijaitsevan muuntamon siirtotöillä ja sen jälkeen rakennuksen ja siihen liittyvien kansirakenteiden purkamisella. Näiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2010 loppuun mennessä. Tontit luovutetaan kilpailuttamalla. Toteuttavalta taholta edellytetään tontinluovutusehdoissa sitoutumista Valonaukioon ja Raisontiehen rajautuvan asuin-ja liikerakennuskokonaisuuden mukaiseen eheään rakentamistapaan ja korkeaan kaupunkikuvalliseen tasoon. Uudet asuinrakennukset valmistunevat vuoteen 2015 mennessä. Kaavan toteutuminen edellyttää Ydinkeskustan asemakaavan toteuttamiseen liittyvän hallinnonjakosopimuksen uudistamista. Kaavaan liittyvä havainnekuva esittää periaatteen kaavan toteuttamistavasta. Liite 6: Nykytilanne Liite 7: Havainnekuva 1:1000 Liite 8: Asemakaavan seurantalomake Raisiossa 4. päivänä toukokuuta 2010 Sirpa Salmi Kaavoituspäällikkö

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 680 Raisio Täyttämispvm Kaavan nimi Kerttulanaukio Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 03:052 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,9325 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,9325 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,21 0, A yhteensä 0, , ,15 0, K yhteensä 0,0000-0, L yhteensä 0, ,8 0,0409 lamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,21 0, A yhteensä 0, , ,15 0, AK 0, , ,35 0, AL 0, , ,00-0, K yhteensä 0,0000-0, KT 0,0000-0, L yhteensä 0, ,8 0,0409 Kadut 0,0123 3,0 0,0000 Kev.liik.kadut 0,0358 8,8-0,0022 LPA 0, ,2 0,0431 LIITE 8

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI TORNIPUISTO ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSA (KERTTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 20.6.2017 TORNIPUISTO OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

! " #$%&!! "#! $#%&#' ()) *#+,-./0 / '4!!)") ))" #)!" ' )#')) '! ))#)! " -'# '))#'# # ' %(%$)! ) ))#)! $!( ''#! '( -!!!( -!)'4#!!)'!!!! #) '(-!!# $)) "!)) "!))!!! ( #) %! /!!%(%$)!$!!!!!!' ))#)! )%&# '))#'!!'"!

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan kortteleita 6002 ja 6004 (TY- 3) sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 98 TONTILLA 1, EVAKKOTIE - PIISIVALKEANTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelualue käsittää

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN KAAVASELOSTUS KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN KOTOJÄRVEN KARTANON VIHERKAISTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Päiväys 31.8.2011. Vireille tulosta ilmoitettu:. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA)

RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI MERI-NUORIKKALA 2 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9. KAUPUNGINOSA (NUORIKKALA) RAISION KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS MAANKÄYTTÖPALVELUT 2.10.2012

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot