LIITEASIAKIRJALUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITEASIAKIRJALUETTELO"

Transkriptio

1

2 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamiseen (AL-21) osoitettuja rekisteritontteja 10-11, autopaikkojen rakentamiseen (LPA-14) osoitettua rekisteritonttia 7 sekä Tornikadun katualueen ja Torikujan kevyenliikenteen katualueen osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 333 tontit 10, sekä kevyenliikenteen katualueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti, kaavan nimi ja tarkoitus Kaava-alue sijaitsee Raision ydinkeskustassa. Alue rajautuu etelässä Raisiontiehen, lännessä Tornikatuun, pohjoisessa sekä idässä Torikujaan. Kaavoitettavasta alueesta käytetään nimeä Kerttulanaukio (kaavatunnus 03:052). Alue on kooltaan 0,93 ha. Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa toimistorakennusten ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet pääasiassa asuin-, mutta osittain myös keskustatoimintoja tukevien palveluiden korttelialueeksi. Torikujan kevyenliikenteen katualueiden ja tonttien 7,10 ja 11 rajojen osalta tavoitteena on asemakaavan muutoksella tontti- ja katurajausten osalta selkiinnyttää sopimuksen pohjalta toteutunut tilanne. Uudella rakentamisella tavoitellaan Kerttulanaukion korttelirakenteen eheyttämistä ja ydinkeskustan kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenteen ja palveluiden välittömässä läheisyydessä. Liite 1: Kaava-alueen sijainti 1: LIITEASIAKIRJALUETTELO LIITE 1 Kaava-alueen sijainti 1: LIITE 2 Ote Raision yleiskaavasta : LIITE 3 Voimassa oleva asemakaava 1:1000 LIITE 4a ja 4b Luonnosvaihe1:1000, Luonnosvaihtoehdot LIITE 5 Rakennettu ympäristö 1:1000 LIITE 6 Nykytilanne LIITE 7 Havainnekuva 1:1000 LIITE 8 Asemakaavan seurantalomake 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen vaiheita ja arvioitu aikataulu - Päätös työn aloittamisesta kaupunkisuunnittelujaostossa syksyllä Vireilletulo Raisio Tiedottaa-lehdessä 3/ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava luonnos tiedoksi tekniselle lautakunnalle Laatijoina vs. kaavoituspäällikkö Kaisa Äijö, suunnitteluavustaja Marjo Koskinen. - Kuulutus luonnosvaiheen nähtävillläolosta (Raisio tiedottaa 4/2008, kaupungin verkkosivut) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen luonnosaineisto nähtävillä Asemakaavaehdotus; kaavoituspäällikkö Sirpa Salmi, toimistoarkkitehti Kaisa Äijö, suunnitteluavustaja Marjo Koskinen - Juridinen asemakaavan muutosehdotus ja selostus teknisessä lautakunnassa Asemakaava julkisesti nähtävillä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyminen

3 2/ Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen Nykyinen, kaupungin omistama liike- ja toimistorakennustontti, jolla sijaitseva kiinteistö on tunnettu nimellä Ostola, muutetaan asuinkerrostalokäyttöön. Asemakaavalla muodostetaan kaksi asuinkerrostalotonttia (AK-35), joiden välistä jatketaan tontille aiemmin johtanutta yleiselle jalankululle varattua väylää. Katutasoon on mahdollista sijoittaa toimisto-, työ-, harraste- tai kokoontumistiloja. Rakentamistapa noudattelee Raisiontien luvulla rakennettuja asuin- ja liikerakennusten rakentamistapaa, jolloin korttelista muodostuu kaupunkikuvallisesti yhtenäinen. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkiinnytetään korttelissa 333, tonteilla 7, 10 ja 11 sopimuksilla muodostettuja pysäköintiratkaisuja sekä kevyenliikenteen katualueiden rajauksia. Hanke liittyy kaupungin keskustan vetovoimaisuuden parantamiseen. Nykyisen rakennuksen ja rakenteiden purkaminen sisältyy tulevaan tonttikauppaan. Katu- ja kunnallistekninen verkko on pääpiirteiltään valmiina, mutta edellyttää joitakin linjasiirtoja. Tontilla ja rakennuksessa sijaitseva Fotumin muuntamo täytyy siirtää. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 0,93 ha, josta: AK-35 tonttien pinta-ala on 0,22 ha ja niille muodostuva rakennusoikeus on yhteensä 4800 k-m² k-m². AL-21 tonttien pinta-ala on 0,30 ha ja niillä säilyvä rakennusoikeus on 6000 k-m² LPA-27 tontin pinta-ala on 0,36 ha Katualuetta 0,01 ha Kevyenliikenteen katua 0,04 ha Uusia asukkaita arvioidaan tulevan noin 100. Asuntoja toteutunee n. 50. Kaava mahdollistaa uusia työtiloja 2 ja työpaikkoja 5. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Rakennettu ympäristö ja asuminen Purettava betonirakenteinen, kaksikerroksinen Ostolan liike- ja toimistorakennus on rakennettu v Sen eteläpuolella sijaitsevat viisikerroksiset asuin-, liike- ja toimistorakennukset on rakennettu 2000-luvun alussa ja niitä toteutettaessa on ollut käytössä ydinkeskustaan laaditut rakentamistapaohjeet, joilla on ohjattu mm. yhtenäistä julkisivujen väritys- ja valaisemistapaa. Ennen vuotta 2000 rakennettuihin rakennuksiin liittyy betonisia siltarakenteita, joista osa on purettu jo aikaisempien hankkeiden yhteydessä 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä on rakennettu kaavoitettavan alueen pohjoispuolelle jäävä, ylätasolle johtava kevyenliikenteen ramppi. Nyt purettava kansitaso rajautuu korttelissa 339 sijaitsevaan asuinkerrostalotonttiin. Asukkaita suunnittelualueella on n. 80 hlöä. Palvelut Suunnittelualue sijaitsee Raision ydinkeskustassa ydinpalvelujen välittömässä läheisyydessä. Asuin-, liike- ja toimitilakortteleiden (AL-21) rakennuksissa Raisiontien varrella sijaitsee mm. pankki, ym. palveluyrityksiä. Ostolan liike- ja toimitilarakennus on tyhjillään.

4 3/10 Liikenne Liikennemäärät Raisiontiellä ovat aikaa myöten vähentyneet ja raskaan ajoneuvoliikenteen osuus poistunut. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon liikennemelun vaikutukset asuin- ja liikerakentamiseen. Ydinkeskustan alueesta vuonna 2000 tehtyä meluselvitystä on päivitetty Raisiontien eteläpuoliselta osalta vuonna Huolimatta siitä, että varsinainen suunnittelualue on selvitetyn alueen ulkopuolella, käy selvityksestä selville Raisiontien melutaso. Vuonna 2006 melutaso on ollut Raisiontiehen rajautuvien rakennusten seinillä n db(a) ja viereisillä seinillä db(a). Selvitys ei ulotu Tornikadulle, eikä siten tarkkoja arvoja ole Tornikatuun rajoittuvien rakennusten seinäpinnoista. Selvitys osoittaa, että avoimella alueella melutaso laskee n. 60 m matkalla db:liin. Tornikadulla, jossa Raisiontien varressa olevat asuinrakennukset estäävät melun etenemistä, arvot jäänevät 62 db(a) alle. Ohjearvojen mukaan A-painotettu ekvivalenttitaso päivällä piha-alueilla tulisi olla alle 55 db ja yöllä uusilla alueilla alle 45 db (Valtioneuvoston päätös 993/92) sekä sisätiloissa päivällä 35 db ja yöllä 30 db (sosiaali- ja terveysministeriö sisäilmaohje, opas 1997:1). Joukkoliikenteen pääraitti on Raisiontiellä n. 60 metäisyydellä. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet läheisille keskikaupunkialueen lähivirkistysalueille. Etäisyys Kerttulan urheilukentälle ja liikuntahalleille on n. 700m. Tekninen huolto Ostolan purettavassa kiinteistössä sijaitsee Fortumin muuntamo. Tontin läpi kulkee sadevesiviemäriputkia. Kaukolämpölinja kulkee sekä tontin läpi, että tontin eteläreunassa. Eteläreunan linja johtaa eteläpuoliseen asuin-, liike- ja toimitilarakennukseen (Arkadi II). Ympäristönsuojelu ja häiriöt Häiriöt syntyvät liikenteen aiheuttavasta melusta. Maanomistus Suunnittelualueella maanomistus jakautuu kaupungin ja kiinteistöosakeyhtiöiden kesken seuraavasti: Kaupunki omistaa katualueiden lisäksi korttelissa 333 olevan tontin 9 sekä hallinnoi pysäköintiin osoitettua tonttia 7 yhdessä Raisiontien varressa sijaitsevien yhtiöiden kanssa (Arkadi I ja Arkadi II). 3.2 Suunnittelutilanne Yleiskaava Alue on Raision yleiskaavassa 2020 merkitty ydinkeskustan alueeksi. Alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan, erikois- ja julkisten palvelujen, asuntojen ja työpaikkojen tiloja. Täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden parantamisella vahvistetaan keskustaalueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista luonnetta. Asemakaava Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ovat Raision Ydinkeskusta (3:39), joka on vahvistunut sekä Torikeskus (3:25), joka on vahvistunut Asemakaavaluonnokset ja muut suunnitelmat Korttelista on laadittu vaihtoehtoisia luonnoksia vv Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan

5 4/10 Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Liite 2: Ote yleiskaavasta 1: Liite 3: Voimassa oleva asemakaava 1: ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä suunnittelua koskevat päätökset Kaavamuutos on jatkoa keskustan kehittämis- ja vetovoimaisuuden lisäämishankkeelle. Ostolan kiinteistön perusparannusta suunniteltiin vv , mutta korjauskustannusten ja korjaamisella saavutettavan hyödyn suhde todettiin alhaiseksi, mistä johtuen korjaushankkeesta luovuttiin. Ensimmäiset selvitykset tontin käyttötarkoituksen muuttamisesta tehtiin tämän jälkeen syksyllä Verotoimiston poistuminen Ostolan kiinteistöstä vuonna 2007 tarkensi kaavamuutoksen aikataulua. Kaavamuutos tuli vireille vuoden 2008 kaavoituskatsauksessa. Muutoskortteli sijaitsee keskeisellä paikalla ydinpalvelujen välittömässä läheisyydessä. Keskustasta tehtyjen useiden kaupallisten selvitysten arvio on ollut, että keskustan palvelut tulee keskittää tiiviisti akseleille Raisiontie ja Torikuja - Tori - Tasalan aukio. Palveluiden välittömään läheisyyteen tulee myös sijoittaa keskustan toimintoja ylläpitävää ja elävöittävää asuntotarjontaa. Uusien korkeatasoisten asuinrakennusten rakentaminen joukkoliikennereitin varrelle toteuttaa myös Raision kaupungin strategiaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupunkirakennetta tiivistämällä. Käyttötarkoituksen muutos tukeutuu näihin johtopäätöksiin ja perusteluihin. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeessa ovat osallisina: - alueen asukkaat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yritykset ja maanomistajat - naapurialueiden asukkaat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja maanomistajat - teknisen huollon toimijat - valtion ja maakunnan viranomaiset - kaupungin hallintokunnat ja viranomaiset sekä päättävät elimet Kaavan valmistelee Raision teknisen keskuksen kaavoituspalvelut. Toimialojensa puitteissa valmisteluun osallistuu myös kaupungin asiantuntijoita mittaus-, ympäristö- ja rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisistä palveluista. Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2008 Kaavoituskatsauksessa, Raisio Tiedottaa lehden numerossa 3/2008. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Se on saatettu teknisen lautakunnan tietoon sekä postitettu suunnittelualueeseen rajatuville asunto-ja kiinteistöosakeyhtiöille sekä Varsinais-Suomen Ely-keskukseen (Lounais-Suomen Ympäristökeskus).

6 5/10 Luonnosvaiheen kuuleminen Luonnosvaiheen nähtävilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Raision kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. Luonnos oli nähtävillä Mielipiteitä saapui yhteensä yksi (1) kappale. Mielipiteen jätti viereisen Arkadi II:n asukas ja siinä otetaan kantaa Tornikadun ajoliittymän ahtauteen ja luonnoksessa esitetyn jalankulkuakselin ja pysäköintialueen ajoväylän risteämäkohdan näkymän estymiseen. Tonttien aitaamista ja portteja osallinen piti ainoana keinona estää läpikulku tonteilla. Osoitemerkintöihin kaivattiin selvennystä. Ostolan purku tulisi lisäksi ajoittaa niin, että keskustaan ei synny tyhjää, epäsiistiä, ei kenenkään aluetta. Ehdotusvaiheen kuuleminen Ehdotusvaiheen nähtävilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Aamuset lehdessä sekä kaupungin verrkosivuilla. Ehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnot Ehdotuksesta pyydettiin lausunto Fortum Oyj:lta, jolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen. Ostolan rakennuksessa sijaitsevan muuntamon siirtämisestä on sovittu Fortumin ja kaupungin kesken aiemmin. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun tavoitteena on muuttaa toimistorakennusten korttelialue pääasiassa asuin-, mutta osittain myös keskustatoimintoja tukevien lähipalveluiden korttelialueeksi. Torikujan kevyenliikenteen katualueen ja tonttien ja 11 rajojen osalta tavoitteena on asemakaavan muutoksella selkiinnyttää sopimuksen pohjalta toteutunut tilanne. Uudella rakentamisella tavoitellaan Kerttulanaukion korttelirakenteen korkeatasoista kaupunkikuvallista eheyttämistä ja ydinkeskustan kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenteen ja palveluiden välittömässä läheisyydessä. Tavoitteiden tarkentuminen kaavoituksen edetessä Kaava-alueen rajausta on suunnittelun edetessä tarkennettu seuraavasti. Luonnosvaiheessa mukana ollut korttelin 339 tontti 5 (AL-15 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti) on rajattu kaavamuutoksesta pois ja vastaavasti autopaikkojen korttelialue LPA-14, tontti on otettu kaavamuutokseen mukaan. Näillä muutoksilla on todettu olevan alueen pysäköintiratkaisuja selkiinnyttävä vaikutus. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 0-vaihtoehto on, että nykytilanteeseen ei tule muutosta ja Ostola tulee peruskorjata ja julkisivut parantaa. Suunnittelulle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi luonnosvaiheessa tutkittiin kerroskorkeuksiltaan ja rakennustyypeiltään vaihtelevia ratkaisumalleja (V krs. lamellitalo tai V+V krs. pistetalot tai V+VIII krs. pistetalot) sekä kahden tontin sijaan rakennusmassat yhdelle tontille sijoittavaa vaihtoehtoa. Lisäksi tutkittiin erilaisia kevyenliikenteen verkoston täydentämis- ja jatkuvuusmahdollisuuksia. Liitteet 4a: Luonnos :1000 4b: Luonnosvaihtoehdot

7 6/10 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ydinkeskustan korttelirakenne eheytyy uusien asuinkerrostalojen rakentuessa. Samalla Tornikadun luonne muuttuu entistä kaupunkimaisemmaksi V- ja VIII kerroksisten rakennusten rajatessa katunäkymää. Kerttulanaukion korttelin sisäalueet toimivat pysäköintialueena sekä kevyenliikenteen reitistön merkittävänä solmukohtana keskustassa. Kaava sisältää käyttötarkoitukseltaan asuinkerrostalotonteiksi (AK-35) muuttuvan korttelinosan lisäksi eteläisemmät kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennustonttia, sekä autopaikkojen korttelialueen LPA-27. Lisäksi tarkentuvat Torikujan kevyenliikenteen katualueiden rajat. Kaava mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentumisen. Näiden tonttien läpi osoitetaan jalankululle varattu katualue.tämä reitti jatkaa nykyistä pysäköintialueen läpi ohjautuvaa reittiä Tornikadulle ja edelleen pohjoiseen keskuspuistoon päin. Autopaikkojen korttelialue puolestaan laajenee pohjoiseen yhden autorivin verran. Mielipiteessä esille tuodut seikat on huomioitu kaavassa siten, että jo lähtökohtaisesti kaavamuutos väljentää autopaikkojen ajoväylää purettaessa kansirakenteet ja väylään rajautuvat pilarit. Jalankululle osoitettu pysäköintialueen läpi johtava kulkuväylä on esitetty ajoväylän risteämäkohdassa korotettuna suojatienä, jolloin nopeudet alueella ovat vähäiset. On arvioitu että Ostolan rakennuksen purun jälkeen uusien asuinrakennusten rakentuminen kestää n. neljä vuotta. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää mahdollisimman nopeasti purkutöiden jälkeen. 5.2 Aluevaraukset sekä kaavamerkinnät ja -määräykset Käyttötarkoitus pinta-ala kerrosala, josta työpaikkoja Asuinkerrostalojen korttelialueet AK 0,22 ha 5245 k-m² k-m² osoitetaan katoksiin Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL-21 0,30 ha Autopaikkojen korttelialue LPA-27 0,36 ha Katualueet 0,01 ha Kevyenliikenteen katualueet 0,04 ha Koko kaava-alueen pinta-ala 0,93 ha AK-35 Asuinkerrostalojen korttelialue - Korttelialueelle sijoittuvien rakennusten tulee muodostaa Raisiontien varren rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus kerrosten julkisivujen seinämateriaalista 80% tulee olla luonnonvalkoista rappausta. - Ensimmäisen kerroksen materiaali on tumma kiviaines. - Katutason kerroskorkeuden tulee olla 3,6 m. Katutason julkisivut tulee seinä- ja ulokekattopintoja valaisemalla toteuttaa viihtyisänä osana jalankulkuympäristöä. - Kadulle suuntautuvat parvekkeet tulee rakentaa julkisivun pituussuuntaisesti yhtenäisinä 2m syvinä ulokkeina. Katualueelle ei saa sijoittaa kantavia rakenteita. Parvekejulkisivun materiaali on lasi. Rakenteelliset metalliosat ovat ilmeeltään kevyitä ja väritykseltään tummanharmaita. - Rakennusten kattomuodon on oltava tasakattomainen ja väriltään tummanharmaa. Autotalleissa kattojen tulee kallistua pihalle päin.

8 7/10 - Varsinaisten kerrosten yläpuoliset tekniset tilat tulee sopeuttaa rakennusten massoittelukokonaisuuteen. - Kadun puolelle katutasoon voidaan sijoittaa toimistotiloja. - Kadun puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35dB. - Rakennuksen perustuksia ei saa ulottaa viereiselle jalankululle varatulle katualueelle. - Autopaikkoja on rakennettava asuntojen osalta vähintään 1ap / 90 k-m². Tontin autopaikkoista enintään 14 ap voidaan osoittaa saman korttelin LPA alueelta. - Auton säilytystilojen, talousrakennuksen ja aitojen tulee julkisivuiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään noudatella muuta rakentamista. - Tontilla olevat kattamattomat autopaikat on ympäröitävä pensasistutuksin. - Lähipalveluille ja mahdollisille toimitiloille tarkoitetut autopaikat 1ap/ 50 k-m² osoitetaan saman korttelin LPA-alueelta ja katualueelta. - Tonttien jäteastioiden tulee olla näkösuojattuja. - Painumattoman ja painuvan rakenteen rajakohtaan tulee tehdä tarpeelliset siirtymärakenteet. AL-21 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. - Raisiontien varteen ja kokonaisuudessaan kortteliin 331 sijoittuvien rakennusten tulee muodostaa ominaisuuksiltaan keskeinen osa kaupunkikuvaa. Raisiontien varren rakennusten tulee olla korkeudeltaan yhtenäisiä. - Raisiontien viereisiin katutason tiloihin tulee sijoittaa liikkeitä. Enintään 30 % katutason tiloista voidaan käyttää myös toimisto- ja julkisen palvelun tiloina. Katutason kerroskorkeuden tulee olla 3,6 m ja jalankulkutilan (arkadiston) vapaan leveyden vähintään 2,5 m. Katutason julkisivut tulee toteuttaa viihtyisänä osana jalankulkuympäristöä. Katutasoon mahdollisesti sijoittuvat autopaikoitustilojen seinät tulee käsitellä muuhun rakentamiseen liittyvien julkisivujen tapaan. - Toimistotiloja voidaan sijoittaa rakennusten toiseen kerrokseen. - Raisiontien puolella tulee rakennusten eteläsivuille, kerroksiin sijoittaa huoneistokohtaiset 2,8 m syvät, lasitetut parvekepihat (patiot) niin, että kadun puoleinen julkisivu on kokonaan lasia. Julkisivun väritys syntyy patioiden värityksestä. Rakennusten muiden osien päämateriaalina on lasin ohessa vaaleasävyinen rappaus. Muissa kuin Raisiontien puoleisissa rakennuksen edellä mainituissa kerroksissa tulee parvekkeiden ja terassien olla vähintään 2,2 m syviä. Julkisivujen tulee liittyä luontevasti toisiinsa. - Asuntoja ei saa suunnata yksinomaan pohjoiseen. Kansitason asuntojen lattiatason tulee olla vähintään 50 cm pihan tason yläpuolella siten, että suora näkyvyys asuntoon estyy. Kansitasossa sijaitsevien asuntojen eteen on luotava suojavyöhyke kasvillisuuden avulla. - Patiotila on rakennettava lämpöeristetyn ulkoseinän ulkopuolelle. Patioiden kaiteiden, seinä- ja kattopintojen sekä eteläjulkisivun muiden osien väritys liittyy rakennukselle näiltä osin määriteltyyn päävärisävyyn. Kaikki kaiteet on ilmeeltään kevyitä metallikaiteita ja ne sijaitsevat julkisivulasituksen ulkopuolella. Lasituksessa ei saa olla pystypuitteita. - Kadun puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35dB. - Tontteja ei saa aidata kuin tarvittavilta osiltaan. - Asuintoihin liittyvät, enintään 3 m²:n varastotilat voidaan rakentaa porrashuoneisiin kerrostasoille sallitun rakennusoikeuden lisäksi. - Tonteilla olevat jäteastiat tulee suojata aidoin.

9 8/10 - Varsinaisten kerrosten yläpuoliset tekniset tilat tulee sopeuttaa rakennusten massoittelukokonaisuuteen. - Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa värityksen ja muiden ominaisuuksien osalta asemakaavaan liittyvää erillistä rakentamistapaohjetta. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/90 asuink-m², kuitenkin palveluasuntojen osalta vähintään 1 ap/200 k-m² ja 1 ap/50 liike-, toimisto- ja julkisten k- m². - Pihat ja pihakannet on istutettava. Maantasossa sijaitsevat pihat rajataan paikoitusalueesta kasvillisuuden avulla. - Tonteilla, joiden pihat rajautuvat toisiinsa, voidaan rakentaa yhteiset jätehuoltotilat. - Painumattoman ja painuvan rakenteen rajakohtaan tulee tehdä tarpeelliset siirtymärakenteet. AL-21 tontteja koskee voimassa olevat rakentamistapamääräykset, jotka ympäristölautakunta on hyväksynyt Ydinkeskustan asemakaavan yhteydessä. LPA-27 Autopaikkojen korttelialue. - Autopaikoista on vähintään 18 kpl käytettävä yleiseen paikoitukseen. - Korttelialue on jäsenneltävä istutuksilla. - Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Autopaikkojen korttelialue laajenee n. 5m pohjoiseen, jolloin paikoitusalueelle voidaan sijoittaa uuden asuinrakennuksen avopaikkapysäköintiä ja säilyttää alueella myös yleistä pysäköintiä. Autopaikkoja tulee alueelle lisää 8 kpl. Katualueet Tornikadulle rajautuvien asuinkerrostalojen parvekkeet ulottuvat ulokkeina katualueen päälle. Juridisesti katualue ei muutu. Kaavasuunnittelussa on todettu, että Tornikadun kaistajärjestelyjä muuttamalla saavutetaan etuja kadun jäsentymisessä ja mahdollistetaan kadunvarsipysäköinti. Kevyenliikenteen katualueet ja alueen osat Torikujan katualueiden rajat tarkentuvat aiemmin kaavan toteuttamisen yhteydessä laadittujen sopimusten mukaisiksi. Autopaikkojen korttelialueen läpi ohjautuva yleiselle jalankululle varatun alueen osan jatko osoitetaan jalankululle varatuksi kaduksi. Tämä kevyenliikenteen katualue päättyy Tornikatuun. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ostolan rakennuksen purkaminen muuttaa ympäristöä. Kaksikerroksisen toimitilarakennuksen tilalle tulee V- ja VIII- kerroksiset asuinrakennukset. Myös vanhojen kansirakenteiden purkaminen muuttaa ympäristöä tavoitteellisesti viihtyisämmäksi ja avarammaksi. Fortumin muuntamo purettavasta rakennuksesta tulee siirtää toisaalle. Alustavien selvitysten mukaan muuntamo voidaan siirtää Kerttulanpuistoon, Tornikadun yläpuolella olevan kannen ajorampin kylkeen. Kunnallisteknisen huollon muutosten vaikutukset: Läpikulkevat sadevesiviemäri- ja kaukolämpöputket siirretään muodostettavien tonttien 13 ja 14 välillä kulkevan jalankululle osoitetun katualueen alle.

10 9/10 Vaikutukset palveluihin ja työpaikkoihin Päätös Ostolassa sijaitsevien palvelujen siirtymisestä muualle oli syntynyt jo ennen kaavamuutoksen vireilletuloa, joten kaavamuutoksella reagoidaan muuttuneeseen tilanteeseen. Uusi kaava mahdollistaa lähipalvelujen ja toimitilojen sijoittumisen katutasoon. Vaikutukset liikenteen järjestämiseen ja pysäköintimahdollisuuksiin Kaavamuutos ei muuta ajojärjestelyitä. Rakennuksen ja kansitason purkaminen avartaa pysäköintialueelta Tornikadulle liittyvää ajoliittymää. Autopaikkojen korttelialueen laajentaminen kaventaa pohjoista Torikujan väylää n. 5 metriä. Lisäksi istutuksia ja valaisimia joudutaan siirtämään. Kaavaluonnoksissa on tutkittu Tornikadun kaistojen uudelleenjärjestelyä sekä kadunvarsipysäköimismahdollisuuksia. Näiden toteutuessa Tornikadun luonne muuttuu katumaisemmaksi. Asukkaat voivat hyödyntää Raisiontien linjaautoyhteyksiä, mikä vähentää henkilöauton käyttötarpeita. Uusien asuinkerrostalojen asukaspysäköintipaikat osoitetaan pääasiallisesti ao. tonteilta maantasosta. Pohjoisemman tontin autopaikkoja osoitetaan lisäksi viereiseltä autopaikkojen korttelialueelta, jolle tulee lisää autopaikkoja 8 kpl. Yleiseen pysäköitiin tarkoitetut paikat vähenevät kuudella paikalla. Muutoksen jälkeen yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja alueella on 18 kpl. Tontin mahdollisille lähipalveluille osoitettavat 4 ap sijoitetaan kadunvarteen syntyville uusille paikoille ja em. LPA-tontille. Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Rakentamisen myötä ydinkeskustan asukasmäärä lisääntyy. Asuntorakentamisen lisääminen ydinkeskustassa edesauttaa keskustan pysymistä vireänä asuin- ja kaupunkiympäristönä. Uudet asukkaat hyötyvät palveluiden läheisyydestä ja vastavuoroisesti mahdollistavat palveluiden pysymisen ja kehitty misen keskustassa. Vaikutukset talouteen Rakentaminen olemassa olevien kunnallisteknisten järjestelmien läheisyyteen on yhdyskuntataloudellisesti edullista. Alueen halki poikittain kulkevat sadevesiviemäri- ja kaukolämpölinjat, jotka muuten haittaisivat kohtuuttomasti rakentamisen toteutusta, on kuitenkin tarpeellista siirtää. Myös Ostolan purettavassa kiinteistössä sijaitsevan Fortumin muuntamon siirto aiheuttaa kustannuksia ko. teknisen huollon toimijalle. Kaukolämpölinjan ja sadevesilinjan siirron kustannuksiksi on arvioitu noin Kadun muutostyöt laajuudesta riippuen on arvioitu n suuruisiksi. Valaisimien ja istutusten siirto sekä LPA-tontin laajentamisen kustannukset ovat n Ostolan rakennuksen purkukustannukset (arvio n ) sisällytetään tulevaan tonttikauppaan. Asemakaavan muutoksella syntyvien tonttien arvo on kaupungin vyöhykehinnalla laskettuna Kaupungin saavuttama hyöty paikoitusalueen laajentamisesta on n Hyöty syntyy laajennuksen mahdollistamasta rakennusoikeuden määrästä korttelissa. Myös yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja paikkoja aluella saadaan näin säilymään. Liite 5: Rakennettu ympäristö 1: Ympäristön häiriötekijät ja niiltä suojautuminen Liikenteen melu on alueen häiriötekijä. Vuonna 2006 tehdyn meluselvityksestä on arvioitavissa, että uusien asuinrakennusten Tornikadulle suuntautuvilla lasitetuilla parvekkeilla päästään lähelle ohjearvojen mukaista, päivällä piha-alueille määriteltyä 55 db:n A-

11 10/10 painotettua ekvivalenttitasoa. Asuinrakennuksen sisätiloissa saavutetaan vaaditut melutasot, kun ulkoseinien melunvaimennus on meluisimmalla seinällä >35 db (A). 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavaa on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan heti kaavan valmistumisen jälkeen. Toteutus käynnistyy Ostolan rakennuksessa sijaitsevan muuntamon siirtotöillä ja sen jälkeen rakennuksen ja siihen liittyvien kansirakenteiden purkamisella. Näiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2010 loppuun mennessä. Tontit luovutetaan kilpailuttamalla. Toteuttavalta taholta edellytetään tontinluovutusehdoissa sitoutumista Valonaukioon ja Raisontiehen rajautuvan asuin-ja liikerakennuskokonaisuuden mukaiseen eheään rakentamistapaan ja korkeaan kaupunkikuvalliseen tasoon. Uudet asuinrakennukset valmistunevat vuoteen 2015 mennessä. Kaavan toteutuminen edellyttää Ydinkeskustan asemakaavan toteuttamiseen liittyvän hallinnonjakosopimuksen uudistamista. Kaavaan liittyvä havainnekuva esittää periaatteen kaavan toteuttamistavasta. Liite 6: Nykytilanne Liite 7: Havainnekuva 1:1000 Liite 8: Asemakaavan seurantalomake Raisiossa 4. päivänä toukokuuta 2010 Sirpa Salmi Kaavoituspäällikkö

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 680 Raisio Täyttämispvm Kaavan nimi Kerttulanaukio Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 03:052 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,9325 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,9325 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,21 0, A yhteensä 0, , ,15 0, K yhteensä 0,0000-0, L yhteensä 0, ,8 0,0409 lamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,21 0, A yhteensä 0, , ,15 0, AK 0, , ,35 0, AL 0, , ,00-0, K yhteensä 0,0000-0, KT 0,0000-0, L yhteensä 0, ,8 0,0409 Kadut 0,0123 3,0 0,0000 Kev.liik.kadut 0,0358 8,8-0,0022 LPA 0, ,2 0,0431 LIITE 8

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26942 TILAAJA: PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS 2.5.2014 päivämääriä lisätty 28.5.2014 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Kaavatyön käynnistäminen,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan kortteleita 6002 ja 6004 (TY- 3) sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTI 2 ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 2 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) korttelin 164 tonttia 1 sekä tilaa 214 406 13 37 koskeva asemakaavan muutos 21400 5174 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.10.2014

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS JA MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TARVE...

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3.

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2. Kaavan päiväys: 23.3. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tuomiojärvenranta 2 17:094 Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan korttelin 17 tonttia 2 Kaavan päiväys: 23.3.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS-

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / PIKIRUUKKI / KORTTELIN 59-30 TONTIT 11,12, 14 JA 17 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 59. kaupunginosan korttelin 30 tonttien 11, 12, 14 ja 17 asemakaavan muutos.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Tunnistetiedot... 2 1.2 Kaava-alueen sijainti... 2 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 2 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210

LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210 LUMPARLA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2. KAUPUNGINOSA (VARPPEENSEUTU) KORTTELIT 206, 209 JA 210 KAAVOITUSPALVELUT 5.5.2009 PÄIVITETTY: MAANKÄYTTÖPALVELUT 5.5.2011 LUMPARLA

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan kortteli 3 tonttia 15 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 2. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE. Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 4-6 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE. Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 4-6 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 30.3.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 100 tontteja nro 2 ja 3 sekä katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Puolakantie, Oulunlahdenpolku, Koivistontie)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

päivättyyn Oulun kaupungin Värtön kaupunginosan korttelin 32 tonttia nro 7 koskevaan asemakaavan muutokseen (Hannulantie 2)

päivättyyn Oulun kaupungin Värtön kaupunginosan korttelin 32 tonttia nro 7 koskevaan asemakaavan muutokseen (Hannulantie 2) ASEMAKAAVOITUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.9.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Värtön kaupunginosan korttelin 32 tonttia nro 7 koskevaan asemakaavan muutokseen (Hannulantie 2) Kaavatunnus AM 2127 Dnro 676/2011

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 38, VALTAKATU 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 38, Valtakatu 2. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot