LIITEASIAKIRJALUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITEASIAKIRJALUETTELO"

Transkriptio

1

2 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentamiseen (AL-21) osoitettuja rekisteritontteja 10-11, autopaikkojen rakentamiseen (LPA-14) osoitettua rekisteritonttia 7 sekä Tornikadun katualueen ja Torikujan kevyenliikenteen katualueen osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 333 tontit 10, sekä kevyenliikenteen katualueita. 1.2 Kaava-alueen sijainti, kaavan nimi ja tarkoitus Kaava-alue sijaitsee Raision ydinkeskustassa. Alue rajautuu etelässä Raisiontiehen, lännessä Tornikatuun, pohjoisessa sekä idässä Torikujaan. Kaavoitettavasta alueesta käytetään nimeä Kerttulanaukio (kaavatunnus 03:052). Alue on kooltaan 0,93 ha. Asemakaavan tarkoituksena on muuttaa toimistorakennusten ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet pääasiassa asuin-, mutta osittain myös keskustatoimintoja tukevien palveluiden korttelialueeksi. Torikujan kevyenliikenteen katualueiden ja tonttien 7,10 ja 11 rajojen osalta tavoitteena on asemakaavan muutoksella tontti- ja katurajausten osalta selkiinnyttää sopimuksen pohjalta toteutunut tilanne. Uudella rakentamisella tavoitellaan Kerttulanaukion korttelirakenteen eheyttämistä ja ydinkeskustan kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenteen ja palveluiden välittömässä läheisyydessä. Liite 1: Kaava-alueen sijainti 1: LIITEASIAKIRJALUETTELO LIITE 1 Kaava-alueen sijainti 1: LIITE 2 Ote Raision yleiskaavasta : LIITE 3 Voimassa oleva asemakaava 1:1000 LIITE 4a ja 4b Luonnosvaihe1:1000, Luonnosvaihtoehdot LIITE 5 Rakennettu ympäristö 1:1000 LIITE 6 Nykytilanne LIITE 7 Havainnekuva 1:1000 LIITE 8 Asemakaavan seurantalomake 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen vaiheita ja arvioitu aikataulu - Päätös työn aloittamisesta kaupunkisuunnittelujaostossa syksyllä Vireilletulo Raisio Tiedottaa-lehdessä 3/ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava luonnos tiedoksi tekniselle lautakunnalle Laatijoina vs. kaavoituspäällikkö Kaisa Äijö, suunnitteluavustaja Marjo Koskinen. - Kuulutus luonnosvaiheen nähtävillläolosta (Raisio tiedottaa 4/2008, kaupungin verkkosivut) - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen luonnosaineisto nähtävillä Asemakaavaehdotus; kaavoituspäällikkö Sirpa Salmi, toimistoarkkitehti Kaisa Äijö, suunnitteluavustaja Marjo Koskinen - Juridinen asemakaavan muutosehdotus ja selostus teknisessä lautakunnassa Asemakaava julkisesti nähtävillä Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyminen

3 2/ Asemakaavan sisältö ja toteuttaminen Nykyinen, kaupungin omistama liike- ja toimistorakennustontti, jolla sijaitseva kiinteistö on tunnettu nimellä Ostola, muutetaan asuinkerrostalokäyttöön. Asemakaavalla muodostetaan kaksi asuinkerrostalotonttia (AK-35), joiden välistä jatketaan tontille aiemmin johtanutta yleiselle jalankululle varattua väylää. Katutasoon on mahdollista sijoittaa toimisto-, työ-, harraste- tai kokoontumistiloja. Rakentamistapa noudattelee Raisiontien luvulla rakennettuja asuin- ja liikerakennusten rakentamistapaa, jolloin korttelista muodostuu kaupunkikuvallisesti yhtenäinen. Lisäksi asemakaavamuutoksella selkiinnytetään korttelissa 333, tonteilla 7, 10 ja 11 sopimuksilla muodostettuja pysäköintiratkaisuja sekä kevyenliikenteen katualueiden rajauksia. Hanke liittyy kaupungin keskustan vetovoimaisuuden parantamiseen. Nykyisen rakennuksen ja rakenteiden purkaminen sisältyy tulevaan tonttikauppaan. Katu- ja kunnallistekninen verkko on pääpiirteiltään valmiina, mutta edellyttää joitakin linjasiirtoja. Tontilla ja rakennuksessa sijaitseva Fotumin muuntamo täytyy siirtää. Asemakaava-alueen kokonaispinta-ala on 0,93 ha, josta: AK-35 tonttien pinta-ala on 0,22 ha ja niille muodostuva rakennusoikeus on yhteensä 4800 k-m² k-m². AL-21 tonttien pinta-ala on 0,30 ha ja niillä säilyvä rakennusoikeus on 6000 k-m² LPA-27 tontin pinta-ala on 0,36 ha Katualuetta 0,01 ha Kevyenliikenteen katua 0,04 ha Uusia asukkaita arvioidaan tulevan noin 100. Asuntoja toteutunee n. 50. Kaava mahdollistaa uusia työtiloja 2 ja työpaikkoja 5. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Rakennettu ympäristö ja asuminen Purettava betonirakenteinen, kaksikerroksinen Ostolan liike- ja toimistorakennus on rakennettu v Sen eteläpuolella sijaitsevat viisikerroksiset asuin-, liike- ja toimistorakennukset on rakennettu 2000-luvun alussa ja niitä toteutettaessa on ollut käytössä ydinkeskustaan laaditut rakentamistapaohjeet, joilla on ohjattu mm. yhtenäistä julkisivujen väritys- ja valaisemistapaa. Ennen vuotta 2000 rakennettuihin rakennuksiin liittyy betonisia siltarakenteita, joista osa on purettu jo aikaisempien hankkeiden yhteydessä 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä on rakennettu kaavoitettavan alueen pohjoispuolelle jäävä, ylätasolle johtava kevyenliikenteen ramppi. Nyt purettava kansitaso rajautuu korttelissa 339 sijaitsevaan asuinkerrostalotonttiin. Asukkaita suunnittelualueella on n. 80 hlöä. Palvelut Suunnittelualue sijaitsee Raision ydinkeskustassa ydinpalvelujen välittömässä läheisyydessä. Asuin-, liike- ja toimitilakortteleiden (AL-21) rakennuksissa Raisiontien varrella sijaitsee mm. pankki, ym. palveluyrityksiä. Ostolan liike- ja toimitilarakennus on tyhjillään.

4 3/10 Liikenne Liikennemäärät Raisiontiellä ovat aikaa myöten vähentyneet ja raskaan ajoneuvoliikenteen osuus poistunut. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon liikennemelun vaikutukset asuin- ja liikerakentamiseen. Ydinkeskustan alueesta vuonna 2000 tehtyä meluselvitystä on päivitetty Raisiontien eteläpuoliselta osalta vuonna Huolimatta siitä, että varsinainen suunnittelualue on selvitetyn alueen ulkopuolella, käy selvityksestä selville Raisiontien melutaso. Vuonna 2006 melutaso on ollut Raisiontiehen rajautuvien rakennusten seinillä n db(a) ja viereisillä seinillä db(a). Selvitys ei ulotu Tornikadulle, eikä siten tarkkoja arvoja ole Tornikatuun rajoittuvien rakennusten seinäpinnoista. Selvitys osoittaa, että avoimella alueella melutaso laskee n. 60 m matkalla db:liin. Tornikadulla, jossa Raisiontien varressa olevat asuinrakennukset estäävät melun etenemistä, arvot jäänevät 62 db(a) alle. Ohjearvojen mukaan A-painotettu ekvivalenttitaso päivällä piha-alueilla tulisi olla alle 55 db ja yöllä uusilla alueilla alle 45 db (Valtioneuvoston päätös 993/92) sekä sisätiloissa päivällä 35 db ja yöllä 30 db (sosiaali- ja terveysministeriö sisäilmaohje, opas 1997:1). Joukkoliikenteen pääraitti on Raisiontiellä n. 60 metäisyydellä. Virkistys Alueelta on hyvät yhteydet läheisille keskikaupunkialueen lähivirkistysalueille. Etäisyys Kerttulan urheilukentälle ja liikuntahalleille on n. 700m. Tekninen huolto Ostolan purettavassa kiinteistössä sijaitsee Fortumin muuntamo. Tontin läpi kulkee sadevesiviemäriputkia. Kaukolämpölinja kulkee sekä tontin läpi, että tontin eteläreunassa. Eteläreunan linja johtaa eteläpuoliseen asuin-, liike- ja toimitilarakennukseen (Arkadi II). Ympäristönsuojelu ja häiriöt Häiriöt syntyvät liikenteen aiheuttavasta melusta. Maanomistus Suunnittelualueella maanomistus jakautuu kaupungin ja kiinteistöosakeyhtiöiden kesken seuraavasti: Kaupunki omistaa katualueiden lisäksi korttelissa 333 olevan tontin 9 sekä hallinnoi pysäköintiin osoitettua tonttia 7 yhdessä Raisiontien varressa sijaitsevien yhtiöiden kanssa (Arkadi I ja Arkadi II). 3.2 Suunnittelutilanne Yleiskaava Alue on Raision yleiskaavassa 2020 merkitty ydinkeskustan alueeksi. Alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakaupan, erikois- ja julkisten palvelujen, asuntojen ja työpaikkojen tiloja. Täydentävällä rakentamisella ja ulkoalueiden parantamisella vahvistetaan keskustaalueen toiminnallista ja kaupunkikuvallista luonnetta. Asemakaava Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ovat Raision Ydinkeskusta (3:39), joka on vahvistunut sekä Torikeskus (3:25), joka on vahvistunut Asemakaavaluonnokset ja muut suunnitelmat Korttelista on laadittu vaihtoehtoisia luonnoksia vv Rakennusjärjestys Raision kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan

5 4/10 Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Liite 2: Ote yleiskaavasta 1: Liite 3: Voimassa oleva asemakaava 1: ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen sekä suunnittelua koskevat päätökset Kaavamuutos on jatkoa keskustan kehittämis- ja vetovoimaisuuden lisäämishankkeelle. Ostolan kiinteistön perusparannusta suunniteltiin vv , mutta korjauskustannusten ja korjaamisella saavutettavan hyödyn suhde todettiin alhaiseksi, mistä johtuen korjaushankkeesta luovuttiin. Ensimmäiset selvitykset tontin käyttötarkoituksen muuttamisesta tehtiin tämän jälkeen syksyllä Verotoimiston poistuminen Ostolan kiinteistöstä vuonna 2007 tarkensi kaavamuutoksen aikataulua. Kaavamuutos tuli vireille vuoden 2008 kaavoituskatsauksessa. Muutoskortteli sijaitsee keskeisellä paikalla ydinpalvelujen välittömässä läheisyydessä. Keskustasta tehtyjen useiden kaupallisten selvitysten arvio on ollut, että keskustan palvelut tulee keskittää tiiviisti akseleille Raisiontie ja Torikuja - Tori - Tasalan aukio. Palveluiden välittömään läheisyyteen tulee myös sijoittaa keskustan toimintoja ylläpitävää ja elävöittävää asuntotarjontaa. Uusien korkeatasoisten asuinrakennusten rakentaminen joukkoliikennereitin varrelle toteuttaa myös Raision kaupungin strategiaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupunkirakennetta tiivistämällä. Käyttötarkoituksen muutos tukeutuu näihin johtopäätöksiin ja perusteluihin. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavahankkeessa ovat osallisina: - alueen asukkaat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yritykset ja maanomistajat - naapurialueiden asukkaat, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja maanomistajat - teknisen huollon toimijat - valtion ja maakunnan viranomaiset - kaupungin hallintokunnat ja viranomaiset sekä päättävät elimet Kaavan valmistelee Raision teknisen keskuksen kaavoituspalvelut. Toimialojensa puitteissa valmisteluun osallistuu myös kaupungin asiantuntijoita mittaus-, ympäristö- ja rakennusvalvonta- sekä kunnallisteknisistä palveluista. Vireilletulo Vireilletulosta on ilmoitettu vuoden 2008 Kaavoituskatsauksessa, Raisio Tiedottaa lehden numerossa 3/2008. Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty Se on saatettu teknisen lautakunnan tietoon sekä postitettu suunnittelualueeseen rajatuville asunto-ja kiinteistöosakeyhtiöille sekä Varsinais-Suomen Ely-keskukseen (Lounais-Suomen Ympäristökeskus).

6 5/10 Luonnosvaiheen kuuleminen Luonnosvaiheen nähtävilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Raision kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla. Luonnos oli nähtävillä Mielipiteitä saapui yhteensä yksi (1) kappale. Mielipiteen jätti viereisen Arkadi II:n asukas ja siinä otetaan kantaa Tornikadun ajoliittymän ahtauteen ja luonnoksessa esitetyn jalankulkuakselin ja pysäköintialueen ajoväylän risteämäkohdan näkymän estymiseen. Tonttien aitaamista ja portteja osallinen piti ainoana keinona estää läpikulku tonteilla. Osoitemerkintöihin kaivattiin selvennystä. Ostolan purku tulisi lisäksi ajoittaa niin, että keskustaan ei synny tyhjää, epäsiistiä, ei kenenkään aluetta. Ehdotusvaiheen kuuleminen Ehdotusvaiheen nähtävilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Aamuset lehdessä sekä kaupungin verrkosivuilla. Ehdotus oli nähtävillä välisenä aikana. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnot Ehdotuksesta pyydettiin lausunto Fortum Oyj:lta, jolla ei ollut huomautettavaa kaavaehdotuksen suhteen. Ostolan rakennuksessa sijaitsevan muuntamon siirtämisestä on sovittu Fortumin ja kaupungin kesken aiemmin. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Suunnittelun tavoitteena on muuttaa toimistorakennusten korttelialue pääasiassa asuin-, mutta osittain myös keskustatoimintoja tukevien lähipalveluiden korttelialueeksi. Torikujan kevyenliikenteen katualueen ja tonttien ja 11 rajojen osalta tavoitteena on asemakaavan muutoksella selkiinnyttää sopimuksen pohjalta toteutunut tilanne. Uudella rakentamisella tavoitellaan Kerttulanaukion korttelirakenteen korkeatasoista kaupunkikuvallista eheyttämistä ja ydinkeskustan kaupunkirakenteen tiivistämistä joukkoliikenteen ja palveluiden välittömässä läheisyydessä. Tavoitteiden tarkentuminen kaavoituksen edetessä Kaava-alueen rajausta on suunnittelun edetessä tarkennettu seuraavasti. Luonnosvaiheessa mukana ollut korttelin 339 tontti 5 (AL-15 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti) on rajattu kaavamuutoksesta pois ja vastaavasti autopaikkojen korttelialue LPA-14, tontti on otettu kaavamuutokseen mukaan. Näillä muutoksilla on todettu olevan alueen pysäköintiratkaisuja selkiinnyttävä vaikutus. 4.4 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot 0-vaihtoehto on, että nykytilanteeseen ei tule muutosta ja Ostola tulee peruskorjata ja julkisivut parantaa. Suunnittelulle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi luonnosvaiheessa tutkittiin kerroskorkeuksiltaan ja rakennustyypeiltään vaihtelevia ratkaisumalleja (V krs. lamellitalo tai V+V krs. pistetalot tai V+VIII krs. pistetalot) sekä kahden tontin sijaan rakennusmassat yhdelle tontille sijoittavaa vaihtoehtoa. Lisäksi tutkittiin erilaisia kevyenliikenteen verkoston täydentämis- ja jatkuvuusmahdollisuuksia. Liitteet 4a: Luonnos :1000 4b: Luonnosvaihtoehdot

7 6/10 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Ydinkeskustan korttelirakenne eheytyy uusien asuinkerrostalojen rakentuessa. Samalla Tornikadun luonne muuttuu entistä kaupunkimaisemmaksi V- ja VIII kerroksisten rakennusten rajatessa katunäkymää. Kerttulanaukion korttelin sisäalueet toimivat pysäköintialueena sekä kevyenliikenteen reitistön merkittävänä solmukohtana keskustassa. Kaava sisältää käyttötarkoitukseltaan asuinkerrostalotonteiksi (AK-35) muuttuvan korttelinosan lisäksi eteläisemmät kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennustonttia, sekä autopaikkojen korttelialueen LPA-27. Lisäksi tarkentuvat Torikujan kevyenliikenteen katualueiden rajat. Kaava mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentumisen. Näiden tonttien läpi osoitetaan jalankululle varattu katualue.tämä reitti jatkaa nykyistä pysäköintialueen läpi ohjautuvaa reittiä Tornikadulle ja edelleen pohjoiseen keskuspuistoon päin. Autopaikkojen korttelialue puolestaan laajenee pohjoiseen yhden autorivin verran. Mielipiteessä esille tuodut seikat on huomioitu kaavassa siten, että jo lähtökohtaisesti kaavamuutos väljentää autopaikkojen ajoväylää purettaessa kansirakenteet ja väylään rajautuvat pilarit. Jalankululle osoitettu pysäköintialueen läpi johtava kulkuväylä on esitetty ajoväylän risteämäkohdassa korotettuna suojatienä, jolloin nopeudet alueella ovat vähäiset. On arvioitu että Ostolan rakennuksen purun jälkeen uusien asuinrakennusten rakentuminen kestää n. neljä vuotta. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää mahdollisimman nopeasti purkutöiden jälkeen. 5.2 Aluevaraukset sekä kaavamerkinnät ja -määräykset Käyttötarkoitus pinta-ala kerrosala, josta työpaikkoja Asuinkerrostalojen korttelialueet AK 0,22 ha 5245 k-m² k-m² osoitetaan katoksiin Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL-21 0,30 ha Autopaikkojen korttelialue LPA-27 0,36 ha Katualueet 0,01 ha Kevyenliikenteen katualueet 0,04 ha Koko kaava-alueen pinta-ala 0,93 ha AK-35 Asuinkerrostalojen korttelialue - Korttelialueelle sijoittuvien rakennusten tulee muodostaa Raisiontien varren rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus kerrosten julkisivujen seinämateriaalista 80% tulee olla luonnonvalkoista rappausta. - Ensimmäisen kerroksen materiaali on tumma kiviaines. - Katutason kerroskorkeuden tulee olla 3,6 m. Katutason julkisivut tulee seinä- ja ulokekattopintoja valaisemalla toteuttaa viihtyisänä osana jalankulkuympäristöä. - Kadulle suuntautuvat parvekkeet tulee rakentaa julkisivun pituussuuntaisesti yhtenäisinä 2m syvinä ulokkeina. Katualueelle ei saa sijoittaa kantavia rakenteita. Parvekejulkisivun materiaali on lasi. Rakenteelliset metalliosat ovat ilmeeltään kevyitä ja väritykseltään tummanharmaita. - Rakennusten kattomuodon on oltava tasakattomainen ja väriltään tummanharmaa. Autotalleissa kattojen tulee kallistua pihalle päin.

8 7/10 - Varsinaisten kerrosten yläpuoliset tekniset tilat tulee sopeuttaa rakennusten massoittelukokonaisuuteen. - Kadun puolelle katutasoon voidaan sijoittaa toimistotiloja. - Kadun puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35dB. - Rakennuksen perustuksia ei saa ulottaa viereiselle jalankululle varatulle katualueelle. - Autopaikkoja on rakennettava asuntojen osalta vähintään 1ap / 90 k-m². Tontin autopaikkoista enintään 14 ap voidaan osoittaa saman korttelin LPA alueelta. - Auton säilytystilojen, talousrakennuksen ja aitojen tulee julkisivuiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään noudatella muuta rakentamista. - Tontilla olevat kattamattomat autopaikat on ympäröitävä pensasistutuksin. - Lähipalveluille ja mahdollisille toimitiloille tarkoitetut autopaikat 1ap/ 50 k-m² osoitetaan saman korttelin LPA-alueelta ja katualueelta. - Tonttien jäteastioiden tulee olla näkösuojattuja. - Painumattoman ja painuvan rakenteen rajakohtaan tulee tehdä tarpeelliset siirtymärakenteet. AL-21 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. - Raisiontien varteen ja kokonaisuudessaan kortteliin 331 sijoittuvien rakennusten tulee muodostaa ominaisuuksiltaan keskeinen osa kaupunkikuvaa. Raisiontien varren rakennusten tulee olla korkeudeltaan yhtenäisiä. - Raisiontien viereisiin katutason tiloihin tulee sijoittaa liikkeitä. Enintään 30 % katutason tiloista voidaan käyttää myös toimisto- ja julkisen palvelun tiloina. Katutason kerroskorkeuden tulee olla 3,6 m ja jalankulkutilan (arkadiston) vapaan leveyden vähintään 2,5 m. Katutason julkisivut tulee toteuttaa viihtyisänä osana jalankulkuympäristöä. Katutasoon mahdollisesti sijoittuvat autopaikoitustilojen seinät tulee käsitellä muuhun rakentamiseen liittyvien julkisivujen tapaan. - Toimistotiloja voidaan sijoittaa rakennusten toiseen kerrokseen. - Raisiontien puolella tulee rakennusten eteläsivuille, kerroksiin sijoittaa huoneistokohtaiset 2,8 m syvät, lasitetut parvekepihat (patiot) niin, että kadun puoleinen julkisivu on kokonaan lasia. Julkisivun väritys syntyy patioiden värityksestä. Rakennusten muiden osien päämateriaalina on lasin ohessa vaaleasävyinen rappaus. Muissa kuin Raisiontien puoleisissa rakennuksen edellä mainituissa kerroksissa tulee parvekkeiden ja terassien olla vähintään 2,2 m syviä. Julkisivujen tulee liittyä luontevasti toisiinsa. - Asuntoja ei saa suunnata yksinomaan pohjoiseen. Kansitason asuntojen lattiatason tulee olla vähintään 50 cm pihan tason yläpuolella siten, että suora näkyvyys asuntoon estyy. Kansitasossa sijaitsevien asuntojen eteen on luotava suojavyöhyke kasvillisuuden avulla. - Patiotila on rakennettava lämpöeristetyn ulkoseinän ulkopuolelle. Patioiden kaiteiden, seinä- ja kattopintojen sekä eteläjulkisivun muiden osien väritys liittyy rakennukselle näiltä osin määriteltyyn päävärisävyyn. Kaikki kaiteet on ilmeeltään kevyitä metallikaiteita ja ne sijaitsevat julkisivulasituksen ulkopuolella. Lasituksessa ei saa olla pystypuitteita. - Kadun puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla vähintään 35dB. - Tontteja ei saa aidata kuin tarvittavilta osiltaan. - Asuintoihin liittyvät, enintään 3 m²:n varastotilat voidaan rakentaa porrashuoneisiin kerrostasoille sallitun rakennusoikeuden lisäksi. - Tonteilla olevat jäteastiat tulee suojata aidoin.

9 8/10 - Varsinaisten kerrosten yläpuoliset tekniset tilat tulee sopeuttaa rakennusten massoittelukokonaisuuteen. - Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa värityksen ja muiden ominaisuuksien osalta asemakaavaan liittyvää erillistä rakentamistapaohjetta. - Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/90 asuink-m², kuitenkin palveluasuntojen osalta vähintään 1 ap/200 k-m² ja 1 ap/50 liike-, toimisto- ja julkisten k- m². - Pihat ja pihakannet on istutettava. Maantasossa sijaitsevat pihat rajataan paikoitusalueesta kasvillisuuden avulla. - Tonteilla, joiden pihat rajautuvat toisiinsa, voidaan rakentaa yhteiset jätehuoltotilat. - Painumattoman ja painuvan rakenteen rajakohtaan tulee tehdä tarpeelliset siirtymärakenteet. AL-21 tontteja koskee voimassa olevat rakentamistapamääräykset, jotka ympäristölautakunta on hyväksynyt Ydinkeskustan asemakaavan yhteydessä. LPA-27 Autopaikkojen korttelialue. - Autopaikoista on vähintään 18 kpl käytettävä yleiseen paikoitukseen. - Korttelialue on jäsenneltävä istutuksilla. - Korttelialueen kautta saadaan järjestää ajoyhteys siihen rajoittuville tonteille. Autopaikkojen korttelialue laajenee n. 5m pohjoiseen, jolloin paikoitusalueelle voidaan sijoittaa uuden asuinrakennuksen avopaikkapysäköintiä ja säilyttää alueella myös yleistä pysäköintiä. Autopaikkoja tulee alueelle lisää 8 kpl. Katualueet Tornikadulle rajautuvien asuinkerrostalojen parvekkeet ulottuvat ulokkeina katualueen päälle. Juridisesti katualue ei muutu. Kaavasuunnittelussa on todettu, että Tornikadun kaistajärjestelyjä muuttamalla saavutetaan etuja kadun jäsentymisessä ja mahdollistetaan kadunvarsipysäköinti. Kevyenliikenteen katualueet ja alueen osat Torikujan katualueiden rajat tarkentuvat aiemmin kaavan toteuttamisen yhteydessä laadittujen sopimusten mukaisiksi. Autopaikkojen korttelialueen läpi ohjautuva yleiselle jalankululle varatun alueen osan jatko osoitetaan jalankululle varatuksi kaduksi. Tämä kevyenliikenteen katualue päättyy Tornikatuun. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ostolan rakennuksen purkaminen muuttaa ympäristöä. Kaksikerroksisen toimitilarakennuksen tilalle tulee V- ja VIII- kerroksiset asuinrakennukset. Myös vanhojen kansirakenteiden purkaminen muuttaa ympäristöä tavoitteellisesti viihtyisämmäksi ja avarammaksi. Fortumin muuntamo purettavasta rakennuksesta tulee siirtää toisaalle. Alustavien selvitysten mukaan muuntamo voidaan siirtää Kerttulanpuistoon, Tornikadun yläpuolella olevan kannen ajorampin kylkeen. Kunnallisteknisen huollon muutosten vaikutukset: Läpikulkevat sadevesiviemäri- ja kaukolämpöputket siirretään muodostettavien tonttien 13 ja 14 välillä kulkevan jalankululle osoitetun katualueen alle.

10 9/10 Vaikutukset palveluihin ja työpaikkoihin Päätös Ostolassa sijaitsevien palvelujen siirtymisestä muualle oli syntynyt jo ennen kaavamuutoksen vireilletuloa, joten kaavamuutoksella reagoidaan muuttuneeseen tilanteeseen. Uusi kaava mahdollistaa lähipalvelujen ja toimitilojen sijoittumisen katutasoon. Vaikutukset liikenteen järjestämiseen ja pysäköintimahdollisuuksiin Kaavamuutos ei muuta ajojärjestelyitä. Rakennuksen ja kansitason purkaminen avartaa pysäköintialueelta Tornikadulle liittyvää ajoliittymää. Autopaikkojen korttelialueen laajentaminen kaventaa pohjoista Torikujan väylää n. 5 metriä. Lisäksi istutuksia ja valaisimia joudutaan siirtämään. Kaavaluonnoksissa on tutkittu Tornikadun kaistojen uudelleenjärjestelyä sekä kadunvarsipysäköimismahdollisuuksia. Näiden toteutuessa Tornikadun luonne muuttuu katumaisemmaksi. Asukkaat voivat hyödyntää Raisiontien linjaautoyhteyksiä, mikä vähentää henkilöauton käyttötarpeita. Uusien asuinkerrostalojen asukaspysäköintipaikat osoitetaan pääasiallisesti ao. tonteilta maantasosta. Pohjoisemman tontin autopaikkoja osoitetaan lisäksi viereiseltä autopaikkojen korttelialueelta, jolle tulee lisää autopaikkoja 8 kpl. Yleiseen pysäköitiin tarkoitetut paikat vähenevät kuudella paikalla. Muutoksen jälkeen yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja alueella on 18 kpl. Tontin mahdollisille lähipalveluille osoitettavat 4 ap sijoitetaan kadunvarteen syntyville uusille paikoille ja em. LPA-tontille. Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön Rakentamisen myötä ydinkeskustan asukasmäärä lisääntyy. Asuntorakentamisen lisääminen ydinkeskustassa edesauttaa keskustan pysymistä vireänä asuin- ja kaupunkiympäristönä. Uudet asukkaat hyötyvät palveluiden läheisyydestä ja vastavuoroisesti mahdollistavat palveluiden pysymisen ja kehitty misen keskustassa. Vaikutukset talouteen Rakentaminen olemassa olevien kunnallisteknisten järjestelmien läheisyyteen on yhdyskuntataloudellisesti edullista. Alueen halki poikittain kulkevat sadevesiviemäri- ja kaukolämpölinjat, jotka muuten haittaisivat kohtuuttomasti rakentamisen toteutusta, on kuitenkin tarpeellista siirtää. Myös Ostolan purettavassa kiinteistössä sijaitsevan Fortumin muuntamon siirto aiheuttaa kustannuksia ko. teknisen huollon toimijalle. Kaukolämpölinjan ja sadevesilinjan siirron kustannuksiksi on arvioitu noin Kadun muutostyöt laajuudesta riippuen on arvioitu n suuruisiksi. Valaisimien ja istutusten siirto sekä LPA-tontin laajentamisen kustannukset ovat n Ostolan rakennuksen purkukustannukset (arvio n ) sisällytetään tulevaan tonttikauppaan. Asemakaavan muutoksella syntyvien tonttien arvo on kaupungin vyöhykehinnalla laskettuna Kaupungin saavuttama hyöty paikoitusalueen laajentamisesta on n Hyöty syntyy laajennuksen mahdollistamasta rakennusoikeuden määrästä korttelissa. Myös yleiseen pysäköintiin tarkoitettuja paikkoja aluella saadaan näin säilymään. Liite 5: Rakennettu ympäristö 1: Ympäristön häiriötekijät ja niiltä suojautuminen Liikenteen melu on alueen häiriötekijä. Vuonna 2006 tehdyn meluselvityksestä on arvioitavissa, että uusien asuinrakennusten Tornikadulle suuntautuvilla lasitetuilla parvekkeilla päästään lähelle ohjearvojen mukaista, päivällä piha-alueille määriteltyä 55 db:n A-

11 10/10 painotettua ekvivalenttitasoa. Asuinrakennuksen sisätiloissa saavutetaan vaaditut melutasot, kun ulkoseinien melunvaimennus on meluisimmalla seinällä >35 db (A). 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavaa on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan heti kaavan valmistumisen jälkeen. Toteutus käynnistyy Ostolan rakennuksessa sijaitsevan muuntamon siirtotöillä ja sen jälkeen rakennuksen ja siihen liittyvien kansirakenteiden purkamisella. Näiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2010 loppuun mennessä. Tontit luovutetaan kilpailuttamalla. Toteuttavalta taholta edellytetään tontinluovutusehdoissa sitoutumista Valonaukioon ja Raisontiehen rajautuvan asuin-ja liikerakennuskokonaisuuden mukaiseen eheään rakentamistapaan ja korkeaan kaupunkikuvalliseen tasoon. Uudet asuinrakennukset valmistunevat vuoteen 2015 mennessä. Kaavan toteutuminen edellyttää Ydinkeskustan asemakaavan toteuttamiseen liittyvän hallinnonjakosopimuksen uudistamista. Kaavaan liittyvä havainnekuva esittää periaatteen kaavan toteuttamistavasta. Liite 6: Nykytilanne Liite 7: Havainnekuva 1:1000 Liite 8: Asemakaavan seurantalomake Raisiossa 4. päivänä toukokuuta 2010 Sirpa Salmi Kaavoituspäällikkö

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 680 Raisio Täyttämispvm Kaavan nimi Kerttulanaukio Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 03:052 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,9325 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,9325 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,21 0, A yhteensä 0, , ,15 0, K yhteensä 0,0000-0, L yhteensä 0, ,8 0,0409 lamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,21 0, A yhteensä 0, , ,15 0, AK 0, , ,35 0, AL 0, , ,00-0, K yhteensä 0,0000-0, KT 0,0000-0, L yhteensä 0, ,8 0,0409 Kadut 0,0123 3,0 0,0000 Kev.liik.kadut 0,0358 8,8-0,0022 LPA 0, ,2 0,0431 LIITE 8

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten) kaupunginosan kortteleita 6002 ja 6004 (TY- 3) sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua katua. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Blom Cederqvict & Jäntti Arkkitehdit Oy Bastioninkatu, Skanssi ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 23/2014 Diaarionumero 13101-2013 SELOSTUS 26.11.2014

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot

KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278)

KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) KAARINAN KAUPUNKI KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) SELOSTUS 6.5.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KAARINA-TALON ASEMAKAAVAN MUUTOS (A5278) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAIVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015. Asianumero 3402/10.02.03/2014 Asianumero 3402/10.02.03/2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM KAVOKATU 16 SELOSTUS EHDOTUS 10.2.2015 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta 08.04.2014. Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta 10.02.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja.

ÄÄNEKOSKI. Kaupunginvaltuusto 24.8.2015 liite nro 1 (2/37) HÄMEEN YLEISMÄÄRÄYKSET. Osa-alueen raja. Ohjeellinen osa-alueen raja. 06 3 2 2 2 34 39 17 25 19 2 2 12 13 24 2 15 38 KATU 338 50 2 21 51 11 1 8 13 14 20 150 18 M501 21 54 12 M512 20 57 18 86 1011 19 19 1010 26485335 405 9 406 23 1 51 4968 34 1 63 1 15 12 5 147 4 9 TAPIONKATU

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA SITOVAT TONTTIJAOT KAJAANI KAUPUNGINOSA 4 PUROLA KORTTELI 19 SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133, 87101 Kajaani VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos

SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos Työnumero 1634 27.11.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS SORTAVALANKATU 2-4 Asemakaavan muutos KAAVASELOSTUS,luonnos KÄSITTELYVAIHEET Vireilletulo 20.2.2013 KrakLK Nähtävillä

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot