Minun näkökulmani keskustalaisuudesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minun näkökulmani keskustalaisuudesta"

Transkriptio

1 Minun näkökulmani keskustalaisuudesta Keskustalainen ihanne on ihminen, joka tuntee vastuun itsestään, lähiyhteisöstään, kansastaan ja viime kädessä koko ihmiskunnasta. Kasvu terveisiin ja raittiisiin, kristilliselle pohjalle rakentuviin elämäntapoihin tapahtuu pääosin kotona ja koulussa. Kodin kasvatusvastuu on ensisijainen. Koulu kaikissa muodoissaan jatkaa ja täydentää kasvua ihmisyyteen. Tavoitteemme ovat: kasvatus rakastamaan luontoa, kotiseutua ja isänmaata, kasvatus vastuuseen omasta perheestä, yhteiskunnasta ja muista ihmisistä. Parempi huominen vaatii lujuutta, mutta ei kovuutta. Keskusta valmistautuu eduskuntavaaleihin. Tunnelma alkaa hiljalleen kohota. Olen valmiina. Meidän on toistettava sanomaamme ja tavoitettamme nykyistä oikeudenmukaisemmasta, tasa-arvoisemmasta ja turvallisemmasta Suomesta. Tälle linjalle haen kansalaisilta tukea ja kannatusta. Voin antaa nykyiselle hallitukselle tunnustusta silloin kun se tunnustuksen ansaitsee. En kuitenkaan luovuta pois oikeuttani tiukasti arvostella sellaisia päätöksiä, jotka mielestäni ovat huonoja päätöksiä. Kansalaisten ja alueiden eriarvoisuus on lisääntynyt. Terveydenhuollon ongelmat ovat monin paikoin sietämättömät. Lapsiperheiden ongelmista eduskunta on kiinnostunut vasta nyt vaalien alla. Se ei ole uskottavaa politiikkaa, se on läpinäkyvää huonon omantunnon paikkailua. Suomella on varaa huolehtia lapsistaan, vanhenevista kansalaisistaan ja sairaistaan. Rajuja palkankorotuksia vaativien markkinamiesten on katsottava peiliin. Meidän on nähtävä rajujen kuntaleikkausten takana elävä ihminen: kasvava koululainen, apua tarvitseva vanhus, hoitoa hakeva vammainen, työn ja kiireen keskelle uupuva hoitaja. Miksi juuri heitä yhteiskunta kohtelee rajusti? On tapahduttava muutos! Täystyöllisyys ja yrittäjyys ykkösasiaksi Suomessa on kymmenen prosenttia työikäisestä väestöstä työttömänä. Samaan aikaan on pulaa lääkäreistä, hoitajista, perhepäivähoitajista, siivoojista, metalli- ja rakennusmiehistä. Miten tämä on mahdollista? Heitä palkataan Virosta ja Puolasta. Työttömyyden vähentämiseen johtavat ratkaisut ovat olemassa. On

2 vain oltava todellinen tahto toteuttaa ne. Nopeasti. Työhaluiset töihin, kouluttamattomat koulutukseen tai oppisopimukseen ja osalle kansalaispalkka. Suomessa on välttämätöntä lisätä sekä työllisten että yritysten määrää. Tulevaisuus rakentuu työtä tekevien ihmisten varaan. Työn käsitettä on laajennettava niin, että työksi pitää lukea palkkatyö ja yrittäjyyden ohella myös kotityö ja vapaaehtoistyö. Työttömyys ei poistu pelkillä vaatimuksilla. Eikä varmasti niin, että työssäolijat jakavat kasvun tulokset itsekkäästi keskenään. Suomen talous kasvaa kovaa vauhtia. Kasvun hedelmät pitää ohjata uusien pysyvien työpaikkojen luomiseen. Vakaa kasvu ja hyvin hoidettu talous ovat ehdoton edellytys parempaan työllisyyteen. Tulevaisuuden työpaikat eivät synny valtion käskyllä, ne syntyvät menestyvissä yrityksissä. Yrittäjyyden helpottamisen ohella verotus ja sosiaaliturva on uudistettava niin, että työ on aina kannattavampi vaihtoehto kuin kortisto. Arvostelen ankarasti eduskunnassa olevaa hallituksen YT-lakiesitystä, lain soveltamista pieniin yrityksiin. Eduskunnan tulisi nyt katsoa totuutta silmiin ja saattaa lakiesitys uuteen valmistukseen. Jos laki astuu voimaan, jähmettyvät työmarkkinat entisestään. Työttömyyden parantaminen vaatii kansallista yhteistyötä ja aikansa eläneiden vastakkainasettelujen unohtamista. Yrityksissä tiedetään, että niin työntekijän kuin työnantajan palkan maksaa loppujenlopuksi yhteinen asiakas. Myös puolueiden pitäisi kyetä tässä asiassa aitoon yhteistyöhön, koska ne ovat jo yhtä mieltä sen tärkeydestä. Työllistäminen on kaikkien suomalaisten yhteinen etu. Se on myös avain verorasituksen pienenemiseen. Suomi nousee vain työllä, yrittämisellä ja yhteistoiminnalla. LAKEJA, KÄYTÄNTÖJÄ JA ASENTEITA ON MUUTETTAVA Joka kahdeksas suomalaislapsi elää köyhyysrajan alapuolella. Vuodesta 2003 lähtien suurin maassamme köyhäksi määritelty väestöryhmä ovat olleet alle 18- vuotiaat. Köyhyys ei ainoastaan vaikuta lapsen kehitykseen, terveyteen, koulutukseen tai vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Se vaarantaa lapsen elinolosuhteita ja elämän

3 laatua myös tulevaisuudessa. Eduskunnan keskeisenä tavoitteena on edistää ja toimia niin, että ehkäistään ja vähennetään vakavia köyhyysongelmia, syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautumista. NÄIHIN PITÄÄ PANOSTAA 1. Pitkäaikaistyöttömien työllisyys-, toimeentulo- ja elämänhallinto-ongelmat. 2. Ikääntyvän pitkäaikaistyöttömän heikko asema työmarkkinoilla. 3. Kouluttamattomien ja syrjäytyneiden nuorten työllisyysongelmat. 4. Talous- ja muissa vaikeuksissa olevat lapsiperheet. Heikosti selviytyvien lasten kouluolot. 5. Toimeentulorajoille joutuneiden ylivelkaantuneiden asema. 6. Erityisryhmien, kuten mielenterveysongelmien vaikeutuneet elinmahdollisuudet. 7. Verotuksen ja sosiaaliturvan päällekkäisyyksien aiheuttamat vakavat perusturvaongelmat tulo- ja kannustusloukkuineen. 8. Asumisen kalleuden ja asuntojonojen vuoksi kestämättömään asemaan joutuneet. Perheiden hyvinvoinnin edistäminen Yli suomalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Köyhyysraja tuloissa on n. 700 /kk. Stakesin mukaan vaikemmassa asemassa ovat perheet, joissa on vauvaikäisiä lapsia. Käynnissä oleva murros vaatii uutta arviointia perheiden tilanteesta. Seuraavan eduskunnan on osaltaan edistettävä työn ja perhe-elämän malleja. Perheillä on oltava aitoja mahdollisuuksia valita lapsilleen paras hoitomuoto sekä sovittaa yhteen perhe- ja työelämä joustavasti. Kotihoidon tukea ja perhevapaita on kehitettävä edelleen sekä isien osallistumista pienten lasten hoitoon on kannustettava. Pienempiä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahoja on korotettava. Keskustan tavoitteena on lapsilisien maksaminen 18-vuotiaaksi asti. Nuoria perheitä ja perheen perustamista on tuettava taloudellisesti esimerkiksi asunto- ja veropolitiikan keinoin.

4 Pieni- ja keskituloisten perheiden työtulojen verotusta on kevennettävä ensimmäiseksi. Yhden tulonsaajan perheen verotusongelmat on selvitettävä ja korjattava esimerkiksi ottamalla käyttöön erillinen verovähennys. Lapsilisät on säilytettävä verottomina. Kasvattajan tehtävä on yhä haastavampi. Lapsiperheiden asema on rankasti hankaloitunut taloudellisesti, myös hyvinvointimielessä. Televisio ja internet muokkaavat lasten arvoja ja asenteita usein voimakkaammin kun vanhemmat ja koulu. Vanhemmilla on vaikeuksia asettaa lapsilleen rajoja oikeasta ja väärästä. Meillä ei ole lapsillemme riittävästi aikaa. Stakesin tilastot sekä muu informaatio lapsien ja perheiden kärjistyneistä sosiaalisista ongelmista ja eriarvoisuuden kasvusta osoittavat valtion harjoittaman perhepolitiikan sisältävän räikeitä heikkouksia ja puutteita. Äitinä ja isänä olemista on arvostettava. Vanhempia on rohkaistava ottamaan vastuuta omista lapsistaan. Neuvolan ja koulun on autettava kasvua vastuulliseen vanhemmuuteen. Äiti ja isä antavat jo pienelle lapselle mallit ja tuntemukset turvallisuudesta, tasa-arvosta, suhtautumisesta toiseen ihmiseen sekä vastuuseen ja velvollisuuteen. Ikääntyvän väestön palvelut Tulevien eläkeläisten ja jo nyt eläkkeellä olevien uhkakuvaksi on kehittymässä riittämätön hoito ja hoiva. Kunnalliset palvelumme ovat lähinnä valtion heikon rahoituksen takia jäämässä alle tarpeen. Tätä ei ole ollut rohkeutta sanoa suoraan, vaan asialla pallotellaan eri osapuolten välillä. Kasvavaan julkisten palveluiden tarpeeseen tarvitaan lisää veromarkkoja, mutta keskustelu käykin julkisuudessa verojen keventämisen merkeissä. Vähintä mitä voitaisiin tehdä, olisi luoda toimiva järjestelmä niille, jotka haluavat varautua hoidon järjestämiseen vapaaehtoisesti ja yksilöllisesti. Vanhuuden turvan rakentamista tulisi kannustaa koko yhteiskunnassa. Eläkeläisten tyytymättömyys hallituksen eläkkeitä koskeviin päätöksiin on ymmärrettävä. Eläkeläisillä on oikeus kysyä, miksi he eivät ole saaneet osuuttaan kasvaneesta kansantulosta. Nyt on korjattava vaikeassa asemassa olevien eläkkeensaajien tilanne. Vain hieman yli 500 /kk saavat kansaneläkeläiset ovat kokeneet nöyryytyksenä ja

5 pilkantekona heille viimeksi tulleen viiden euron kuukausikorotuksen. Kristilliset arvot kunniaan Kristilliset arvot ovat menettäneet merkitystään. Tämä on johtanut ongelmiin ihmisten elämässä. Esimerkkeinä mainitsisin huumeiden ja päihteiden käytön yleistymisen sekä pikkurikollisuuden lisääntymisen. Ihmiskuva muuttuu yhä itsekkäämmäksi. Enää ei ymmärretä, että ihminen on vastuussa teoistaan sekä Jumalalle että lähimmäisilleen. Perheen arvostus ja tarve sen koossa pitämiseen tuntuvat kadonneen. Kiusallinen piirre on ylisuvaitsevaisuus. Pitää suvaita! Toisaalta on pitäydyttävä tiettyjen rajojen puitteissa. Keskustan tulee olla totuuden ja ihmisen puolustaja. Hyvät terveyspalvelut jokaisen etu Valtion ja kuntien on yhdessä huolehdittava, että terveyshuollon peruspalvelut ovat jokaisen saatavilla taloudellisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta. Terveyshuoltoon on luotava maksukattojärjestelmä, jolla estetään potilaalle aiheutuvat kohtuuttomat sairauskustannukset. Ennalta ehkäisevään toimintaan ja valistukseen on panostettava, koska se on pitkän tähtäimen säästämistä. Erityisesti mielenterveyspotilaiden, vanhusten, vammaisten ja lasten asemaa pitää parantaa. Kaikissa oloissa pitää turvata oikeus kiireelliseen hoitoon. Hoitotakuu takaa mahdollisuuden päästä kolmessa päivässä lääkäriin, kolmessa viikossa tutkimuksiin ja erikoislääkärille, sekä kolmesta kuuteen kuukauden kuluessa esimerkiksi leikkaukseen. Asiakkaan ja potilaan on kuitenkin voitava myös valita. Yksityiset lääkäriasemat ja vastaanotot mahtuvat tähän maailmaan. Tulevaisuudessa terveyskeskukset tulevat muuttumaan. Saattaa olla, että tulevaisuudessa kokeillaan sopimuslääkärijärjestelmää virkalääkärijärjestelmän tilalle. Perusterveydenhuoltoon on kuitenkin jokaisessa kunnassa panostettava. Se on ainoa tae, että suuret kansantaudit saadaan ajoissa hoitoon. Tae hyvästä hoidosta on jokaisen ihmisen perusoikeus!

6 Turvallisuus perusoikeutena Ihmisten arkielämässä rakennemuutos näkyy turvattomuutena. Turvallisuuden juuret ovat välittämisessä. Perusturvallisuus syntyy lapsuuden huolenpidosta. Lasten ja nuorten osalta voidaan kysyä, millainen on turvallinen kasvuympäristö ja millä tavalla lapsista ja nuorista tulisi välittää? Näyttäisi olevan kysyntää arvoille ja arvokeskusteluille, johon meidän poliitikkojenkin pitää myös julkisesti osallistua. Rikollisuus, väkivalta ja huumeiden käytön lisääntyminen tekevät kansalaiset levottomiksi. Turvattomuuden tunnetta pahentaa se, että poliisi ja oikeuslaitos eivät pysty kunnolla vastaamaan ajan ilmiöihin. Poliisin määrärahojen lisääminen tai oikeuslaitoksen toimintakyvyn parantaminen ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä keinoja ongelmien voittamiseksi. Niiden ohella tarvitaan myös yhteiskunnallisia lääkkeitä, joilla kyetään estämään syrjäytymisen periytyminen. Se tarkoittaa kodin, työnantajien, koulujen, poliisin ja sosiaalitoimen sekä terveydenhuollon tiivistä yhteistyötä. Lähipoliisitoimintaa on kehitettävä ja poliisien pitää näkyä katukuvassa entistä enemmän. Kaikille Suomessa asuville pitää tarjota kattava perusturva! Kuntien talous vaikeuksissa Kuntatalous on ajautunut vakavaan kriisiin ja peruspalveluiden saatavuus on vaarassa lukuisissa kunnissa. Kuntien velka kasvaa ja uhkana on merkittävä maksu- ja verorasituksen kasvu. Verorasitus siirtyy nykyistä enemmän pienituloisille. Edellytyksenä on, että kuntatalous saa tulevaisuudessa oman osuutensa kansantalouden kasvusta, sillä kuntien järjestämät sosiaali-, terveysja opetuspalvelut ovat hyvinvointimme perusta. Terve kuntatalous on yksi yhteiskuntamme tärkeimmistä kysymyksistä. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen perustarkoitus on ihmisen tarvitsemien palvelujen turvaaminen ja kehittäminen tasa-arvoisesti koko maassa. Paikallisesti lähdetään liikkeelle ja vastuu on paikallinen. Ratkaisu riippuu kunnan olosuhteista. Mikään ulkopuolinen taho ei voi määrätä mikä malli mihinkin kuntaan sopii.

7 Suunnanmuutos aluekehitykseen Koko maan asuttuna pitäminen on arvokas asia kaikille suomalaisille. Maakunnissa on voimavaroja, joita hyödyntämällä voidaan säilyttää nykyisiä työpaikkoja sekä tuoda lisää työpaikkoja. Tämä edistää kansakunnan menestystä. Maaseudulla ovat uudistuvat luonnonvaramme ja osaamista, joilla on kasvava arvo tulevaisuudessa. Nyt pitää suhtautua vakavasti meneillään olevaan hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen ja eriarvoisuuden kasvuun. Muuttoliike koskee nimenomaan nuoria ja osaavia ihmisiä. Muuttoliike vaikuttaa työttömyysongelmaan maaseudulla sekä keskittää osaamisen ruuhkasuomeen. Tilanteesta kärsivät sekä väestöään menettävät alueet, että ruuhkautuvat kaupungit. Koko Pirkanmaata ajatellen tärkeitä tavoitteita ovat valtatie 3:n perusparantaminen Yläjärveltä Vaasaan, Tampereen sisääntulotiet ns. rantaväylän parantaminen ja perustienpidon määrärahojen lisääminen. Yksityisteiden valtiontuet ovat liian alhaisia. Elinvoimainen maatalous yhteinen etumme Maataloudesta saavien toimeentulo sekä metsätalousyrittäjien toimeentulo on turvattava. Tukijärjestelmän on turvattava tuotannon yksityistaloudellinen kannattavuus ja tuen on oltava siinä määrin tuotannon määrään sidottua, että viljelijän tuotantomotivaatio säilyy. Kilpailukyvyn ja tulotason pitää kehittyä samassa suhteessa kuin yleinen tulotaso kehittyy. Tarvitsemme monipuolista maataloutta, mutta kotieläintalouteen pohjautuva maatalous on yhä maaseudun runko, josta kannattaa pitää huolta. Me kaikki haluamme hyvää ja turvallista suomalaista ruokaa. Ympäristö- ja kiinteistöveroista ei saa tehdä Suomen maataloudelle ja maatiloille kilpailuhaittaa. Puheet kiinteistöveron ulottamisesta metsiin ja peltoihin saa myös minulta ankaran tuomion.

8 Ympäristö ja energiapolitiikka Uusiutuvia luonnonvaroja on hoidettava ja hyödynnettävä kestävällä tavalla. Käynnissä oleva maaseudun tyhjentyminen ja perusrakenteen romuttaminen vaikeuttavat metsien hoitoa ja teollisuuden puun hankintaa. Yksityistieverkon päästäminen rappeutumaan iskee suoraan suomalaisen teollisuuden ja maaseudun elinhermoon. Vesivoiman, puun ja turpeen energiakäytön lisäksi tarvitaan selkeät tavoitteet bioenergian sekä tuuli- ja aurinkoenergian käytön lisäämiseksi. Nyt olisi korkea aika saada kansallisesta energiapolitiikasta yksimielisyys. Vanhasen työllisyyden ja yhteisvastuun hallituksen on myös tunnustettava kotimaisen energiatuotannon mahdollisuudet ja tultava niitä tuotekehittelyn ja verotuksen avulla vastaan. Kansantaloudellisesti olisi järkevää kasvattaa pelloilla kasveja, joista jalostamalla saadaan mahdollisimman korkea lisäarvo. Suomihan on tunnetusti korkean teknologian, suuren jalostusarvon ja tuotekehittelyn kärkimaita. Suomalaisten elintarviketuotannon edellytykset on turvattava. Turvallinen, kotimainen ja eettisesti kestävästi tuotettu ruoka on sekä Suomen ympäristöpolitiikan etujen mutta myös maailmanlaajuisten ympäristötavoitteiden kannalta oikein. Luonto-, ympäristö- ja maaseutumatkailusta pitää kehittää Suomen matkailuelinkeinon uusi kantoaalto. Elävä maaseutu ja avoin, hoidettu kulttuurimaisema tarjoavat elämyksiä, joiden kysyntä lisääntyy nopeasti. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Minkä vuoksi Euroopan turvallisuusjärjestelyjä olisi tarpeen ryhtyä muuttamaan? Näillä on selvitty tähän asti ja niillä halutaan selvitä tästä eteenkinpäin. Onko uusiin turvallisuusjärjestelyihin muuta syytä kuin tarve rakentaa Suurvalta- Eurooppaa, Euroopan yhdysvaltoja? Meidän eurooppalaisten tulisi muistaa, että valtioiden ja valtioryhmien poliittinen vaikutusvalta perustuu nykyään ennen muuta talouden voimaan ja tulevaisuudessa yhä enemmän myös henkiseen voimaan. Sotilaallisen turvallisuuden rakenteet olisi viisainta säilyttää nykyisellään. Jotkut jäsenmaat kuuluisivat edelleen sekä Länsi-Euroopan unioniin että Natoon, jotkut vain Natoon. Koko Euroopan turvallisuutta ajatellen olisi eduksi, että ainakin Ruotsi ja Suomi säilyttäisivät puolueettomuutensa.

9 Pääministeri Matti Vanhanen on selvästi ilmaissut, että Suomella ei ole tarvetta muuttaa turvallisuuspoliittista linjaansa. Maanpuolustuksen kulmakivestä, kansallisesta puolustuksesta ja yleisestä asevelvollisuudesta halutaan pitää kiinni. Tässä asiassa olen samaa mieltä. On mieletöntä ajatella, että 250 miljoonan amerikkalaisen tulisi puolustaa 350 miljoonaa eurooppalaista tuntematonta vihollista vastaan. Euroopan ja Yhdysvaltain tulisi toimia itsenäisinä liittolaisina ja Natoa voitaisiin käyttää hyödyksi tapauskohtaisessa yhteistyössä.

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi

Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Tulevaisuusohjelma Varjosta valoon työn, hyvinvoinnin, sivistyksen ja puhtaan ympäristön Suomi Hyväksytty 29.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Kansan parhaaksi...3 Johdanto...4 Sosialidemokratia - työn,

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE

TÄHÄN ON TULTU! Suomi kuntoon JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN AJATUKSIA LÄHI- PALVELUT BIOTALOUS STOPPI KESKITTÄMI- SELLE BIOTALOUS Suomi kuntoon julkinen talous vastuunotto LÄHI- PALVELUT VÄHEMMÄN BYROKRA- TIAA huolenpito talouskasvu STOPPI KESKITTÄMI- SELLE TÄHÄN ON TULTU! JA NYT TEHDÄÄN TULEVAISUUTTA KESKUSTAN KANSANEDUSTAJIEN

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten varjobudjetti 2013 Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 16.10.2012 JOHDANTO... 4 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 4 HALLITUS TALOUSPOLIITTISESTI HALVAANTUNUT...

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat

nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat nuorisofoorumi 2010 Nuori, kuka käyttää ääntäsi? Valokeilassa huomisen vaikuttajat TAT-ryhmän julkaisusarja Helsingissä 2010 Tomi Alakoski, Katja Laurén, Satu Olkinuora (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto

Lisätiedot

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi?

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? polemia Yrjö Hakanen Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro Yrjö Hakanen Markkinoiden vai

Lisätiedot

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi HOPEALOHI 1 HOPEALOHI H U H T I K U U 2 0 1 5 Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Sen suurempaa tai parempaa viisautta on vaikea löytää nykyisiinkään

Lisätiedot

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista 27.-29.5.2010 Sisällysluettelo Sisäpoliittinen julkilausuma... 3 Eurooppa tarvitsee työtä - Eurooppa-poliittinen julkilausuma...

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE

SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE 1) Perheiden parhaaksi ohjelma 2) Liittokokouksen aloitteet Sosialidemokraattiset Naiset Saariniemenkatu 6 00530 Helsinki www.demarinaiset.fi

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Luonnos Keskustanuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi 30.9.2011 Kannen kuva Tomi Hirvinen / Keskustan kuvapankki

Lisätiedot

Yleisohjelma. 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja. 2.2. Demokratia valta kansalla. 2.3. Perusturvasta hyvä arki. 2.4. Terveys sydämen asia

Yleisohjelma. 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja. 2.2. Demokratia valta kansalla. 2.3. Perusturvasta hyvä arki. 2.4. Terveys sydämen asia Yleisohjelma 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja 2.2. Demokratia valta kansalla 2.3. Perusturvasta hyvä arki 2.3.1. Perheet 2.3.2. Opiskelijat 2.3.3. Eläkkeensaajat 2.3.4. Vammaiset 2.3.5. Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Suomalaiselle sopivin. Perussuomalaiset r.p:n eduskuntavaaliohjelma 2011

Suomalaiselle sopivin. Perussuomalaiset r.p:n eduskuntavaaliohjelma 2011 Suomalaiselle sopivin Perussuomalaiset r.p:n eduskuntavaaliohjelma 2011 25.2.2011 Sisällysluettelo 1 Perussuomalaiset suomalaiselle sopivin!... 6 1.1 Perussuomalaisten aateperusta... 6 1.2 Ihmisen puolella...

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015

Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015 Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015 Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme yksilöön, joka osaa ja tahtoo ottaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

6/2003. SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

6/2003. SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma. Puheen vuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Puheen vuoro 6/2003 SAK:n Nuorisopoliittinen ohjelma SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Heinäkuu 2003 Lisätietoja: Eija Harjula eija.harjula@sak.fi puh. (09) 7721 412 SAK, PL 157 FIN-00531 Helsinki

Lisätiedot

VASTALAUSE / KD. Yleisperustelut

VASTALAUSE / KD. Yleisperustelut VASTALAUSE / KD Yleisperustelut KD:n vastuullinen vaihtoehto 2008 Hallituksen budjettiesitykselle löytyy vaihtoehtoja. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallituksen budjettiesitykselle oman

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa.

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. 0012344 789::9; 56566301 325 LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. &$"''()$!"!! #$ *+ $%$$ $,-./ 325 ARJENTURVAAJA

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot