ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MAAKUNTAVALTUUSTOLLE Maakuntaliiton perussopimuksen 24 :n mukaan maakuntavaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä ja maakuntaliiton toiminnan arvioimista varten kuntalaissa tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Siihen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja maakuntavaltuuston jäsenten keskuudesta sekä kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuuston kokouksessa :ssä tarkastuslautakuntaan valittiin toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Ilkka Paatero, puheenjohtaja Rauni Pietarinen Heinävesi Kangasniemi Leena Pekkanen, varapuheenjohtaja Jaakko Väänänen Mäntyharju Mikkeli Hannu Auvinen, jäsen Marketta Auvinen Sulkava Puumala Vesa Himanen, jäsen Jarmo Parkkinen Mikkeli Pertunmaa Anne-Maarit Perälä, jäsen Raili Suomi Pieksämäki Mäntyharju Lautakunnan sihteerinä on toiminut hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska ja 2015 vuoden alusta hallintosihteeri Tiina Hämäläinen. Tarkastuslautakunta on kokoontunut käsittelemään toimintavuoden 2014 asioita viisi (5) kertaa. Lautakunnan jäsenet ovat osallistuneet tarkastuslautakunnalle järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Lautakunnan jäsenet ovat tutustuneet hallinnon pöytäkirjoihin, edunvalvontamatriiseihin, maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä tilinpäätöskertomukseen. Kokouksissa on kuultu maakuntajohtajaa, yksikönjohtajia ja hanketoimijoita. Lautakunta on saanut selonteon tilintarkastajan suorittamista tarkastuksista ja käsitellyt tilintarkastuskertomuksen. Näiden tietojen perusteella tarkastuslautakunta antaa Kuntalain 71 mukaisen arviointikertomuksen. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. YLEISTÄ Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Maakuntahallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa annetaan selvitys vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden 2014 talousarvio oli laadittu tavoitteiden asettamisen osalta selkeästi. Täsmällisiä tavoitteita oli määritelty talousarviossa 17. Kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin on toimintakertomuksessa annettu kohta kohdalta yksityiskohtainen selvitys tavoitteen toteutumisesta.

3 Toimintakertomuksessa talousarviomäärite on tummennettu, ja jokaisen tavoitemäärittelyn jälkeen on selostus tavoitteen toteutumisesta. Lukijan kannalta tämä on hyvä esittämistapa. Maakuntaliitolla itsellään ei ole merkittävästi käytännön täytäntöönpanovaltaa tavoitteiden toteuttamisessa. Liiton toiminta perustuu suurelta osin asioihin vaikuttamiseen. Vaikuttamisen tulokset näkyvät eri organisaatioissa tapahtuvassa päätöksenteossa ja sitä kautta maakunnan kehittymisessä. Maakuntaliiton tehtävää ja siinä onnistumista on tarkasteltava pitemmällä aikavälillä. Yhden vuoden toteutumatieto on yleensä enemmänkin suuntaa antava kuin tyhjentävä ja lopullinen tieto tavoitteen toteutumisesta. Maakuntaliiton tehtävässä onnistumisen arviointiperiodi on paremminkin koko valtuustokausi. Selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittelystä Vuoden 2013 arviointikertomus käsiteltiin maakuntavaltuustossa Kokoukselle arviointikertomuksen esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Maakuntavaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tietoon saatetuksi. Keskeisin havainto vuoden 2013 arviointikertomuksessa oli edellisen vuoden tapaan pyyntö tehdä vaikuttavuusselvitys niistä hankkeista, joissa Maakuntaliitto on toiminut rahoittajaviranomaisena vuonna Tämä vaikuttavuusselvitys tehtiinkin, josta myöhempänä tässä kertomuksessa on yhteenveto. 2. ALUEKEHITYS Aluekehityksen tavoite on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa, mikä vision mukaan on seuraava: Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittoinen, ja sen aluetalous vahvistuu. Tätä tulevaisuuden visiota aluekehitystyössä toteutettiin vuonna 2014 toimilla, joiden tavoitteena oli entistä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo. 2.1 Väestö Aluekehityksen tunnuslukujen valossa maakunnan suhteellinen asema verrattuna muihin maakuntiin on väestökehityksen osalta edelleen heikentynyt. Suurin väestömenetys tapahtuu ns. luonnollisen väestömuutoksen kautta. Pieni syntyvyys ei korvaa ikääntyneen maakunnan korkeaa kuolleisuuden määrää. Tästä erotuksesta väestötappiota tuli lähes 1000 henkeä. Muuttoliike kääntyi ennakkotiedoista poiketen tappiolliseksi 37 henkilön verran. Edellisen kerran muuttoliike oli tätä parempi yli 20 vuotta sitten. Jo edellisenäkin vuonna muuttotappio jäi maltilliseksi. Muuttoliike ilmenee seuraavasta kaaviosta:

4 Etelä-Savon väestömuutos ilmenee seuraavasta: Etelä-Savon keskeisin ongelma on ollut jo pitkään maakunnan väestön vähentyminen. Samalla väestön ikärakenne on muuttunut entistä vanhusvoittoisemmaksi. Tästä on luonnollinen seuraus korkea kuolleisuus suhteessa väestön kokonaismäärään. Maakunnan asukasluvun pitäminen vakaana edellyttäisi erittäin voimakasta muuttoliikettä maakuntaan päin. Tämä toteutunut kehitys on vaikuttanut luonnollisesti koko maakunnan kehitykseen.

5 Ikäryhmittäinen muutto selviää seuraavasta kaaviosta: Ikäryhmittäinen muuttoliike kertoo sen, että nuorille ei ole tarjolla riittävästi koulutuspaikkoja. Erityisesti tänä koskee yliopistokoulutusta. Pitemmällä aikavälillä tapahtunut vuosimuutos ilmenee seuraavasta kaaviosta: Kaavioita tutkittaessa on otettava huomioon, että väestön muutosta kuvaavat taulukot ovat maakunnan kokonaislukuja. Maakunnan sisällä eri alueittain on huomattavaa poikkeamaa kaavioista ilmenevästä kokonaiskehityksestä.

6 2.2. Talous Maakunnan bruttokansantuotteen kasvu suhteessa muihin maakuntiin on jäänyt alhaiseksi. Viime vuosina tilanne on vähän korjaantunut lähinnä sen vuoksi, että koko maan talouden kasvu on jäänyt jopa negatiiviseksi. Etelä-Savossa on kuitenkin pysytty lievästi positiivisen kasvun puolella. Viimeisimmän asukasta kohden olevan bruttokansantuotetiedon mukaan (2012) Etelä-Savossa kasvu oli hieman koko maan kasvu suurempi, ja paras Itä-Suomessa maakunnan sijoittuessa valtakunnan vertailussa viidennelle tilalle 0,8 % kasvulla valtakunnan keskiarvon ollessa -1,9 %. Yritysten liikevaihdon kehitys näyttäisi tasaantuneen vuoden 2014 aikana suurin piirtein edellisvuoden tasolle. Liikevaihto on kiivennyt pahimman lamavuoden 2009 jälkeen suunnilleen lamaa edeltäneelle tasolle. Etelä-Savossa yritysten liikevaihdon kehitys oli viime vuonna hieman koko maata parempaa. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärän kehitys on ollut laman jälkeen koko maata heikompaa, joskin vuonna 2014 kehitys näyttäisi olleen kuitenkin lievästi positiivista. Maakunnan kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan maakunnan 14 kunnasta ylijäämäisen tilinpäätöksen teki 11 kuntaa ylijäämän ollessa reilut 12 M. Vuotta aiemmin maakunnan kunnat tekivät 2,6 M alijäämää. Verotulojen ennakoitua myönteisempi kehitys etenkin kiinteistöveron osalta paransi kuntien tilannetta. Vuosikate parani vajaat 20 M vuoteen 2013 verrattuna. Se oli ennakoitu alenevan talousarvioita laadittaessa. Maakuntien kuntien nettoinvestoinnit laskivat, mutta lainakanta kasvoi hieman (5,2%) kuitenkin valtakunnan keskiarvoa vähemmän (7,9%). 2.3 Toimenpiteet Maakunnan vision ja strategian toteuttamiseksi jatkettiin maakuntaliitossa monipuolista kehittämistyötä. Talousarviossa aluekehitykselle oli asetettu 10 erikseen määriteltyä tavoitetta. Toimintakertomuksessa aluekehityksen kehittämistavoitteita on selostettu yksityiskohtaisesti ja siitä käy ilmi kaikki olennaiset toimenpiteet mihin maakuntaliitto on vaikuttanut. Osa tavoitteista on julistuksen omaisia ja niihin vastaaminen on tapahtunut erilaisilla toteamuksilla. Eduskunta hyväksyi uuden aluekehityslain joulukuussa Laki astui voimaan Lakiin liittyvät asetukset hyväksyttiin huhtikuussa Uudistuksessa aluekehitys- ja rakennerahastosäädökset sisällytettiin lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Lakiuudistuksessa maakuntaliittojen asemaan ja tehtäviin ei tehty merkittäviä muutoksia. Maakuntaohjelman ohjausvaikutusta korostettiin ja maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asemaa vahvistettiin. MYR mm. hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (Topsu). Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanossa päätösvaltaa kuitenkin keskitettiin valtion keskushallinnolle. Aluekehitystyössä maakunnan omaa toimivaltaa ei tulisi kuitenkaan kaventaa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat tiivistäneet keskinäistä yhteistyötä. Hanketoiminnassa tehtiin uusia hankerahoituspäätöksiä kaikkiaan 25. Niistä 17 tehtiin vuoden rakennerahastovaroista, 2 uuden ohjelmakauden varoista ja 6 maakunnan kehittämishankerahoista. Lisäksi käynnissä oli vuoden aikana 64 aiemmin rahoitettua.

7 Rakennerahastojen merkitystä Etelä-Savossa kuvaa seuraava kaavio: Uudella ohjelmakaudella rakennerahastojen osuus vähenee noin neljänneksellä. Kaudelle EAKR-varojen osuus tulee olemaan noin 140 milj. euroa ja ESR varojen osuus 64 milj. euroa. Em. summat sisältävä myös kansalliset rahoitusosuudet. Itä-Suomen kriteereillä saadut rakennerahastojen varat tulee kohdentua Itä-Suomen ja Etelä-Savon hankkeisiin ja kehittämiseen. Rakennerahastojen varojen käyttö on Etelä-Savon kehitystyöhön mittava ja samoin ne odotukset, jotka varojen käytölle eri hankkeiden toteuttamisen kautta on asetettu. Tarkastuslautakunnan toivomuksesta tehtiin maakunnan virastossa selvitys vuonna 2012 ja 2013 alussa päättyneiden hankkeiden vaikutuksista, jotka Etelä-Savon maakuntaliitto on rahoittajaviranomaisena rahoittanut. Tehdyssä selvityksessä hankkeet jaettiin 5 ryhmään; osaamisen vahvistaminen, toimialan kehittäminen, kehittämistyö ja pilotointi, kertaluontoiset hankkeet sekä koordinointi ja neuvonta. Osaamisen vahvistamista ja oppilaitosten kehittämistä tuettiin ensimmäisen ryhmän hankkeissa. Näiden hankkeiden pääpainona on ollut vahvistaa Etelä-Savon alueella toimivien oppilaitosten ja korkeakoulujen osaamista ja opetustoimintaa. Toiminnan kehittämistä on tehty yliopiston ja oppilaitosten opetustoiminnan ja kansainvälistymistoiminnan kehittämisellä kun taas investointihankkeet ovat vahvistaneet korkeakoulujen alueella tehtävää tutkimustyötä. Tutkimusta tehdään myös yritysasiakkaille.

8 Toimialan kehittämistä tai verkostoitumista tehtiin varsin erilaisissa hankkeissa. Kumppanuuspöytä -hankkeessa kehitettiin Etelä-Savon hyvinvointisektoria kokoamalla sekä kuntien, alan yritysten, alueen oppilaitosten sekä yritys- ja elinkeinopalvelujen edustajat saman pöydän ääreen keskustelemaan toimialan ongelmista ja tarpeista ja miten niitä voitaisiin ratkaista. Luomuinstituutin käynnistämishankkeessa lähdettiin rakentamaan instituuttia, joka toimisi luomuun pohjautuvan maa- ja elintarviketalouden kehittämiseen puolesta. Hidaspyrolyysitekniikkaan perustuvan biojalostamon toteutettavuusselvityksessä haettiin sopivaa sijoituspaikkaa uudelle biojalostamolle. Selvityksessä päädyttiin siihen, ettei investointeja tällaiseen laitokseen kannata toistaiseksi tehdä. Hankkeessa myös selvitettiin hidaspyrolyysitekniikkaan perustuvia liikeideoita, jotka ovat herättäneet kiinnostusta yritysten taholla. Luomuinstituutin ja Kumppanuuspöydän kehittämistä on jatkettu uusilla EAKR-hankkeilla ja myös biojalostamon toteutettavuusselvityksessä määriteltyjen kaupallisten menetelmien tutkimista on jatkettu. Myös osassa näistä on mukana EU-rahoitusta. Kehittämistyö ja pilotointi hankkeissa on kehitetty mm. hyvinvointikustannusten arviointimalleja ja kehitetty ja pilotoitu ikäihmisille teknologiavälitteisiä palveluita sekä arkistointijärjestelmä digitaalisen aineiston hallintaan ja siihen liittyviä palvelukuvauksia. Tämän tyyppisissä hankkeissa ei tehdä tieteellistä uutta tutkimusta, vaan olemassa olevaa tutkimustietoa ja osaamista pyritään viemään käytännön toimintaan esim. rakentamalla sovelluksia tai kehittämällä arviointityökaluja. Osia kehittämistyön tuloksista on jäänyt käyttöön suoraan hankkeen tuloksena ja joitakin osia on kehitetty edelleen. Joiltakin osin jatkokehittämistä on tehty myös hankerahan turvin. Tämän ryhmän hankkeet ovat saaneet tuloksia aikaan mutta myös niissä kehitetyt mallit ja pilotit ovat vaatineet jatkotyötä ja -kehittelyä. Osalle piloteista ei ole löytynyt kaupallista toteuttajaa hankkeen jälkeen. Kertaluontoinen tiedon tuottaminen tai selvityksen tekeminen oli keskeinen sisältö tämän ryhmän hankkeissa. Tämän ryhmän hankkeissa tehty työ joko jatkui normaalissa toiminnassa ilman erityistä hankerahoituspanostusta tai toiminta oli sen tyyppistä, ettei sillä varsinaisesti ollut jatkotarpeita. Hankkeiden tulos oli konkreettinen selvitys joka vaikutti siten, että toiminta pääsi uudelle, paremmalle tasolle tai toimintaa pystyttiin jatkamaan tuotetun tiedon pohjalta. Näillä hankkeilla vaikuttavuus näkyy mm. Suomen metsäkeskuksen sekä Etelä-Savon maakuntaliiton toiminnassa. Koordinointi- ja neuvontahankkeissa pyrittiin tarjoamaan kohderyhmälle neuvontaa hankkeen aihepiirin tiimoilta. Koordinointi- ja neuvontahankkeissa olisi suotavaa, että hankkeen toiminta joko ratkaisee ongelman tai siirtyy toteuttajien omaksi toiminnaksi. Hankkeilla on ollut vaikuttavuutta alueella, joskin ne ovat jääneet jonkin verran toivotusta. Laajakaistaverkkoja ei saatu rakennettua toivotuissa määrin eikä energianeuvonta vakiintunut alueella toteuttajien omaksi toiminnaksi. Työ hankkeiden vaikuttavuuden parissa kuitenkin jatkuu. Laajempi selvitys hankkeiden vaikutusta löytyy Maakuntaliiton nettisivuilta (Etelä-Savon maakuntaliitto Tarkastuslautakunta esittää, että vuonna 2015 selvitetään vuonna 2014 päättyneiden hankkeiden vaikutukset. Selvitys palauttaa ylipäätään mieleen mitä hankkeita on rahoitettu. Selvityksessä tulisi kiinnittää huomiota rahoitettujen hankkeiden kautta syntyneisiin uusiin työpaikkoihin verrattuna hankepäätöksissä ennakoituihin työpaikkatavoitteisiin.

9 2.4 Aluekehityksen tavoitteiden toteutuminen Aluekehityksen tavoite oli toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Tätä toteutettiin vuonna 2014 toimilla, joiden tavoitteena oli entistä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo. Tavoitteena olleen laadukkaan ennakointitiedon oikea-aikainen hyödyntäminen toteutui mm EAKR-osarahoitteisen Ennakointi-hankkeen kautta ja sen jatkoksi tulevan Tulevaisuusloikka-hankkeen kautta. Aluekehityksen keskeisimpänä tavoitteena oli mm., että maakunnalla on ajantasainen strategia, johon maakunnan toimijat ovat sitoutuneet. Tavoitetta toteutettiin siten, että eri yhteyksissä edistettiin maakunnan sidosryhmien sitoutumista päivitettyyn maakuntastrategiaan. Maakunnan ajantasainen strategia on kaiken kehittämistyön perusta. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että hyväksyttyä strategiaa kirkastetaan jatkuvasti eri sidosryhmille (esim. valtion viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset). Maakunnan kehittämiseen vaikuttavien toimijoiden työ tulee olla yhdensuuntaista. Keskeisenä tavoitteena oli myös, että maakunnassa on käytettävissä volyymiltään riittävät ja maakunnan tavoitteiden edistämiseen sopivat aluekehityksen resurssit ja työkalut. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi valmisteltiin maakuntaohjelma vuosille yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Maakuntavaltuusto hyväksyi uuden ohjelman kesäkuussa Ohjelman toimeenpanoa edistettiin tiedottamalla uuden ohjelman tavoitteista ja sisältöpainotuksista sekä jakamalla maakuntaohjelmaa laajasti sidosryhmille maakunnassa ja sen ulkopuolella sekä edistettiin maakuntaohjelman toimeenpanoa muun ohjelma ja hanketyön kautta. Itä-Suomen maakuntaliitot sopivat uuden aluekehityslain mukaisesti rakennerahasto-ohjelman koordinaatiosta Itä-Suomessa. Koordinoivana liittona toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Maakuntaliitossa huolehdittiin EU:n rakennerahasto-ohjelmilla ja maakunnan kehittämisrahalla rahoitettujen hankkeiden maksatuksesta, valvonnasta ja tarkastuksista sekä tarvittavasta raportoinnista. Tähän työhön osallistuivat liiton kaikki yksiköt. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä elinkeinoelämän vahvistamiseksi oli yksi keskeinen tavoite, että laadukas ja riittävä koulutustarjonta houkuttelee opiskelijoita ja palvelee työelämää ja työelämän työvoimatarpeisiin vastataan. Tavoitteen saavuttamiseksi maakuntaliitto osallistui uuden koulutustarpeiden ennakoinnin ja koulutuksen kehittämissuunnittelun käynnistämiseen arvioiden ja työstäen VATT:n alustavia ammattirakenne-ennusteita. Kävi tiivistä vuoropuhelua toisen asteen toimijoiden sekä korkeakouluyksiköiden kanssa ja valmisteli koulutuksen ja tutkimuksen strategiaa maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti. Aluekehitysyksikkö osallistui koulutusasioita koskevaan maakuntien yhteistyöhön ja valtakunnalliseen kehittämissuunnitteluun ja siihen liittyvään edunvalvontaan mm. antamalla lausunnon OKM:lle toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistuksiin liittyviin lakiesityksiin sekä tiivistämällä vuoropuhelua OKM:n kanssa. Etelä-Savon ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen aloituspaikkoja on supistettu, mutta ilmeisen maltillisesti kuitenkin. Jatkossa voisi vielä enemmän korostaa, että maakunta voi toimia vielä nykyistä laajemmin tietyillä aloilla myös valtakunnallisena koulutuksen tarjoajana.

10 Tavoitteet Maakunnan kärkiosaaminen palvelee elinkeinoelämän uudistamista ja Maakunnan keskeisillä toimialoilla syntyy uutta kasvua ovat haasteellisia. Näiden toteuttamiseksi maakuntaliitolla on hyvin rajalliset voimavarat ja mahdollisuudet. Merkittävin vaikutus näiden tavoitteiden toteutumiseen tulee yleisestä suhdannetilanteesta. Maakuntaliitto laati vuonna 2014 älykkään erikoistumisen strategian, joka ohjaa innovaatiotoimintojen rahoittamista maakunnassa. Matkailu, kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnot hyödyntävät maakunnan luontaisia vahvuuksia ja hyvää sijaintia on tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttava tavoite. Nyt matkailun kehittymiseen on viimeisen vuoden aikana kielteisesti vaikuttanut kuitenkin Venäjän ja Ukrainan tilanne. Nykyisellä taloudellisella tilanteella voi olla myös myönteistäkin vaikutusta kotimaan matkailun kasvun kautta. Tietoyhteiskunta kaikille tavoitteen toteuttamista on jatkettu koordinoimalla laajakaistahankkeen toimeenpanoa Etelä-Savon haja-asutusalueilla osallistumalla käynnissä olevien hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn sekä valmistelemalla uusia hankkeita yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Laajakaistahanke on edennyt huomattavan hitaasti, mutta etenemistä on kuitenkin tapahtunut. Yksittäisten hankkeiden eteneminen ei ole ollut maakuntaliitosta kiinni, vaan hankkeiden liiketaloudellinen kannattavuus on ilmeisen haastava. 3. EDUNVALVONTA JA KEHITTÄMISTYÖ Edunvalvonta on maakuntaliiton työssä ja koko maakunnan kehittymisen kannalta keskeisintä. Talousarviossa edunvalvonnalle oli asetettu 6 erikseen määriteltyä tavoitetta. Edunvalvonnan kautta toteutetaan maakuntaliiton vaikuttamistehtävää. Edunvalvontaan liittyviä asioita tehdään jokaisessa yksikössä osana jokapäiväisiä työtehtäviä. Edunvalvonnan keskeisin tavoite oli valtakunnan politiikan aktiivinen seuranta, oikeanlaiset tilannearviot ja vaikuttaminen erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, valtionosuusuudistukseen ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen sekä valtiontalouteen. Maakuntaliitto seurasi aktiivisesti hallitusohjelman täytäntöönpanoa sekä puolueiden kantoja niiden valmistuessa vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ja pyrki vaikuttamaan lainsäädäntötyöhön maakunnan kannalta merkittävissä kysymyksissä: edunvalvonnan taustalla on tilannekuvan aktiivinen seuranta ja ylläpito sekä oikea-aikainen ja oikein suunnattu reagointi yllättäviinkin tilanteisiin. Valtakunnan tasolla kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa ei käytännön tasolla edetty. Toimiva yhteistyö Itä-Suomen maakuntien sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa tavoitetta toteutettiin perinteisellä osallistumisen tasolla erilaisten neuvottelukuntien työhön. Perinteisen edunvalvonnan tavoite oli selvät painopisteet ja oikein valitut toimenpiteet. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto painotti edunvalvontaa edelleen erityisesti liikenteen ja infrastruktuurin kehittämiseen, ja työ on edelleen ajankohtaista. 130 Maakunnan kannalta merkittävää on kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti yhteistyö Venäjän kanssa. Tavoitteena oli tuloksellinen kansainvälinen yhteistyö ja kahdenväliset suhteet Venäjälle. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto jatkoi Venäjän kiristyneestä tilanteesta huolimatta aktiivista yhteistyötä Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen, mm. Viipurin piirin, kanssa alueen talouden, ostovoiman ja matkailun kasvun sekä tieteellisen- ja kulttuuripotentiaalin

11 hyödyntämiseksi. Lisäksi työtä Parikkalan rajanylityspaikan kehittämiseksi kansainväliseksi maantieliikenteen rajanylityspaikaksi jatkettiin. Tavoitteen mukaisesti kahdenvälisiä suhteita Kiinaan edistettiin. Vaikuttajatapaamisia toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan. Edunvalvontatyön tulokset ovat nähtävissä lähivuosina. 4. ALUESUUNNITTELU Aluesuunnittelulle talousarviossa oli määritelty 2 tavoitetta. Aluesuunnittelu toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Maakuntastrategian 2020 mukaan Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Aluesuunnittelun yleisenä tavoitteena on hyvä toimintaympäristö yrityksille ja asukkaille. Tavoitteen toiminnallisia painopisteitä ovat: näkyvyyden ja vetovoiman vahvistaminen (Maakunta maailmankartalle), saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen (Sujuvasti Savoon), tonttipalvelun tehostaminen (Mallikas maankäyttö) ja vesistöjen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen (Iloa ja tuloa luonnosta). Maakuntavaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan, joka käsittelee tuulivoimaa. Pienten keskusten puolesta kampanjoitiin käynnistivät vuoden 2014 alussa kolmivuotisen valtakunnallisen kampanjan pienten keskusten kehittämiseksi. Tämä Pike- kampanja edistää pikkukaupunkien ja kirkonkylien elinvoimaisuutta ja uusiutumista sekä yhteistyötä, verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa. Hankkeella on saatu resursseja kuntakeskusten kaavoitukseen. Liikenteen edunvalvonnassa painopisteenä olit maakunnan ja Itä-Suomen saavutettavuuden kannalta keskeiset hankkeet: Mikkeli-Juva ja Savonradan nopeuttaminen. Lisäksi edunvalvonnassa on pyritty vaikuttamaan Laitaatsalmen hankekokonaisuuden rahoituspäätöksen, jotta rautatiesilta saataisiin toteutettua. Aluesuunnittelun täsmällisenä tavoitteena oli, että Maakuntaliitto seuraa maakuntakaavan ajantasaisuutta ja päivittää sitä tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tässä tarkoituksessa viimeisteltiin tuulivoimaa käsittelevän 1. vaihemaakuntakaava ja se on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Käynnistettiin voimassaolevaa maakuntakaavaa täydentävän 2. vaihemaakuntakaavan laatimalla 2.vaihemaakuntakaavan lähtökohtaraportin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lisäksi tavoitteena oli maakuntakaavan toteuttamisen edistämisellä maakunnan saavutettavuus ja liikennejärjestelmä kehittyy, tonttipalvelu tehostuu ja vesistöjä ja luonnonvaroja hyödynnetään kestävästi. Tavoitteen toteuttamiseksi annettiin lausuntoja, edistettiin kuntakaavoitusta ja keskusten kehittämistä, osallistuttiin valtakunnallisiin kampanjoihin, järjestettiin tapahtumia, edistettiin hankkeiden avulla toimintaa jne. 5. TALOUS Vuoden 2014:n talousarvio toteutui taloudellisesti valtuuston hyväksymää talousarviota huomattavasti paremmin.

12 Varsinaisessa talousarviossa hankkeet on nettomääräisenä. Tilinpäätöksessä hanketoiminnan menot ja tulot on kirjattu bruttomääräisesti. Vuoden 2014:n talousarvio toteutui valtuuston hyväksymää talousarviota paremmin. Toimintakulut alittuivat luottamushenkilöhallinnon ja viraston kohdalla. Hanketoiminnan bruttokulut ylitti talousarvion. Toimintatuotoissa hanketoiminnan tuotot ylitti talousarvion. Hanketoiminnan kuluihin suurelta osin saadaan erillinen rahoitus. Hanketoiminnan nettokuluksi jäi ,02 euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen määrä jäi vähäiseksi. Maakuntaliiton omista hankkeista ei kertynyt merkittävästi arvonlisäveron palautusta, mikä olisi kerryttänyt rahoitustuottoja. Vuositulosta arvioitaessa on otettava huomioon se, että liiton uusien, vuokralaisen vastuulle jääneiden, tilojen saneerauskustannukset ,70 euroa on kirjattu vuosikuluksi. Viraston kustannuspaikalle kirjattavista henkilöstömenoista jäi merkittävästi säästöä. Kaikki vakanssit eivät olleet täytettynä koko vuotta. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat euroa (ed. vuonna euroa). Maksuosuudet kasvoivat 1,5 %. Toimintakulut alenivat ,77 eurosta ,30 euroon eli euroa. Alenemista selittää hanketoiminnan kulujen pieneneminen euroa edellisvuodesta. Hankkeet netotettuna menot olivat ,52 euroa (ed. v ,79 euroa, kasvua 0,32 %. 6. HENKILÖSTÖ Maakuntaliiton vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 29,8 Talousarviossa on ennakoitu 29.9 henkilötyövuotta. Viraston henkilökunnan määrä jäi talousarviota pienemmäksi ja hanketoiminnan henkilöstön määrä oli talousarviota suurempi. Viraston henkilöstön määrään vaikutti vakanssien tilapäinen täyttämättä jättäminen. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on kohtuullinen. Henkilöstökulut kasvoivat 2,4 %. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota. Vuoden alkupuolella muutettiin uusiin saneerattuihin toimitiloihin. Aikaisemmin henkilöstö on kärsinyt sisäilmaongelmista. Henkilöstön osalta on käyty säännöllisesti kehityskeskustelut. Sisäisiä toimintaprosessien kehittämistä on jatkettu. 7. SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje on vuodelta 2011 ja se on ajan tasalla. Sisäisen valvonnan järjestäminen on hoidettu annettujen ohjeiden mukaisesti ja se on organisaation koko huomion ottaen riittävää. Riskikartoitus tullaan päivittämään vuoden 2015 aikana. 8. YHTEENVETO Maakuntaliiton vuoden 2014 talousarviossa toiminnalliset tavoitteet on esitetty riittävän täsmällisesti. Liiton tehtäväkenttä huomioon ottaen tavoitteiden määrittely ei kaikilta osin voi olla tarkasti mitattavaa. Vaikuttamistyössä toteutunut kehitys tulee aikanaan näyttämään sen miten työssä on onnistuttu. Toimintakertomuksessa on vastattu yksityiskohtaisesti talousarvion tavoitemäärittelyihin. Toimintakertomus antaa riittävät tiedot tavoitteiden toteutumisesta.

13 Maakuntaliiton toiminta vuonna 2014 painottui uuden ohjelmakauden käynnistämiseen. Käynnistämisessä on ollut teknisiä ongelmia, mutta ne eivät ole johtuneet liitosta. Talouden osalta on toimittu valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Talous toteutui talousarviota paremmin ja se näkyy tilinpäätöksen ylijäämässä ja siinä että uusien toimitilojen kunnostus ja muuttokustannukset on voitu kirjata vuosikuluiksi. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin mukaan Maakuntaliiton toiminnassa on noudatettu valtuuston hyväksymää talousarviota. Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet tehtyjen päätösten mukaisesti ja toteutumatieto on esitetty riittävän täsmällisesti toimintakertomuksessa. Mikkelissä Ilkka Paatero Puheenjohtaja Leena Pekkanen Varapuheenjohtaja Hannu Auvinen Vesa Himanen Anne Perälä

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.09.2015 kello 14:00-15:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 3/2016 17 Tarkastuslautakunta Kokousaika 12.10.2016 kello 14:00-15:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Etelä-Savon maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 128:2014 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Parasta kasvua vuosille 2016-2019

Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Parasta kasvua vuosille 2016-2019 Vuonna 2012 valmistui Joensuun seudun kasvustrategia. Maailman muuttuessa kasvustrategiankin on muututtava vastaamaan nykypäivää ja tulevaisuutta. Kasvustrategian tarkennus

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2014

Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2014 Etelä-Savon maakuntaliitto TILINPÄÄTÖS 2014 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 130:2015 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130 email kirjaamo@esavo.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011. Maakuntavaltuusto 28.5.2012

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011. Maakuntavaltuusto 28.5.2012 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Maakuntavaltuusto 28.5.2012 MAAKUNTALIITON TALOUS Käyttötalouden toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Käyttötalouden kokonaismenot ja tulot 1 000 1 000 1 000 Yleishallinto

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot