ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014"

Transkriptio

1 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

2 ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2014 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MAAKUNTAVALTUUSTOLLE Maakuntaliiton perussopimuksen 24 :n mukaan maakuntavaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä ja maakuntaliiton toiminnan arvioimista varten kuntalaissa tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Siihen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja maakuntavaltuuston jäsenten keskuudesta sekä kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Maakuntavaltuuston kokouksessa :ssä tarkastuslautakuntaan valittiin toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Ilkka Paatero, puheenjohtaja Rauni Pietarinen Heinävesi Kangasniemi Leena Pekkanen, varapuheenjohtaja Jaakko Väänänen Mäntyharju Mikkeli Hannu Auvinen, jäsen Marketta Auvinen Sulkava Puumala Vesa Himanen, jäsen Jarmo Parkkinen Mikkeli Pertunmaa Anne-Maarit Perälä, jäsen Raili Suomi Pieksämäki Mäntyharju Lautakunnan sihteerinä on toiminut hallinto- ja kehittämisjohtaja Mervi Simoska ja 2015 vuoden alusta hallintosihteeri Tiina Hämäläinen. Tarkastuslautakunta on kokoontunut käsittelemään toimintavuoden 2014 asioita viisi (5) kertaa. Lautakunnan jäsenet ovat osallistuneet tarkastuslautakunnalle järjestettyihin koulutustilaisuuksiin. Lautakunnan jäsenet ovat tutustuneet hallinnon pöytäkirjoihin, edunvalvontamatriiseihin, maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä tilinpäätöskertomukseen. Kokouksissa on kuultu maakuntajohtajaa, yksikönjohtajia ja hanketoimijoita. Lautakunta on saanut selonteon tilintarkastajan suorittamista tarkastuksista ja käsitellyt tilintarkastuskertomuksen. Näiden tietojen perusteella tarkastuslautakunta antaa Kuntalain 71 mukaisen arviointikertomuksen. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. YLEISTÄ Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Maakuntahallitus on kokouksessaan hyväksynyt vuoden 2014 tilinpäätöksen. Tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa annetaan selvitys vuoden 2014 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Vuoden 2014 talousarvio oli laadittu tavoitteiden asettamisen osalta selkeästi. Täsmällisiä tavoitteita oli määritelty talousarviossa 17. Kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin on toimintakertomuksessa annettu kohta kohdalta yksityiskohtainen selvitys tavoitteen toteutumisesta.

3 Toimintakertomuksessa talousarviomäärite on tummennettu, ja jokaisen tavoitemäärittelyn jälkeen on selostus tavoitteen toteutumisesta. Lukijan kannalta tämä on hyvä esittämistapa. Maakuntaliitolla itsellään ei ole merkittävästi käytännön täytäntöönpanovaltaa tavoitteiden toteuttamisessa. Liiton toiminta perustuu suurelta osin asioihin vaikuttamiseen. Vaikuttamisen tulokset näkyvät eri organisaatioissa tapahtuvassa päätöksenteossa ja sitä kautta maakunnan kehittymisessä. Maakuntaliiton tehtävää ja siinä onnistumista on tarkasteltava pitemmällä aikavälillä. Yhden vuoden toteutumatieto on yleensä enemmänkin suuntaa antava kuin tyhjentävä ja lopullinen tieto tavoitteen toteutumisesta. Maakuntaliiton tehtävässä onnistumisen arviointiperiodi on paremminkin koko valtuustokausi. Selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksen käsittelystä Vuoden 2013 arviointikertomus käsiteltiin maakuntavaltuustossa Kokoukselle arviointikertomuksen esitteli tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Maakuntavaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tietoon saatetuksi. Keskeisin havainto vuoden 2013 arviointikertomuksessa oli edellisen vuoden tapaan pyyntö tehdä vaikuttavuusselvitys niistä hankkeista, joissa Maakuntaliitto on toiminut rahoittajaviranomaisena vuonna Tämä vaikuttavuusselvitys tehtiinkin, josta myöhempänä tässä kertomuksessa on yhteenveto. 2. ALUEKEHITYS Aluekehityksen tavoite on toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa, mikä vision mukaan on seuraava: Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittoinen, ja sen aluetalous vahvistuu. Tätä tulevaisuuden visiota aluekehitystyössä toteutettiin vuonna 2014 toimilla, joiden tavoitteena oli entistä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo. 2.1 Väestö Aluekehityksen tunnuslukujen valossa maakunnan suhteellinen asema verrattuna muihin maakuntiin on väestökehityksen osalta edelleen heikentynyt. Suurin väestömenetys tapahtuu ns. luonnollisen väestömuutoksen kautta. Pieni syntyvyys ei korvaa ikääntyneen maakunnan korkeaa kuolleisuuden määrää. Tästä erotuksesta väestötappiota tuli lähes 1000 henkeä. Muuttoliike kääntyi ennakkotiedoista poiketen tappiolliseksi 37 henkilön verran. Edellisen kerran muuttoliike oli tätä parempi yli 20 vuotta sitten. Jo edellisenäkin vuonna muuttotappio jäi maltilliseksi. Muuttoliike ilmenee seuraavasta kaaviosta:

4 Etelä-Savon väestömuutos ilmenee seuraavasta: Etelä-Savon keskeisin ongelma on ollut jo pitkään maakunnan väestön vähentyminen. Samalla väestön ikärakenne on muuttunut entistä vanhusvoittoisemmaksi. Tästä on luonnollinen seuraus korkea kuolleisuus suhteessa väestön kokonaismäärään. Maakunnan asukasluvun pitäminen vakaana edellyttäisi erittäin voimakasta muuttoliikettä maakuntaan päin. Tämä toteutunut kehitys on vaikuttanut luonnollisesti koko maakunnan kehitykseen.

5 Ikäryhmittäinen muutto selviää seuraavasta kaaviosta: Ikäryhmittäinen muuttoliike kertoo sen, että nuorille ei ole tarjolla riittävästi koulutuspaikkoja. Erityisesti tänä koskee yliopistokoulutusta. Pitemmällä aikavälillä tapahtunut vuosimuutos ilmenee seuraavasta kaaviosta: Kaavioita tutkittaessa on otettava huomioon, että väestön muutosta kuvaavat taulukot ovat maakunnan kokonaislukuja. Maakunnan sisällä eri alueittain on huomattavaa poikkeamaa kaavioista ilmenevästä kokonaiskehityksestä.

6 2.2. Talous Maakunnan bruttokansantuotteen kasvu suhteessa muihin maakuntiin on jäänyt alhaiseksi. Viime vuosina tilanne on vähän korjaantunut lähinnä sen vuoksi, että koko maan talouden kasvu on jäänyt jopa negatiiviseksi. Etelä-Savossa on kuitenkin pysytty lievästi positiivisen kasvun puolella. Viimeisimmän asukasta kohden olevan bruttokansantuotetiedon mukaan (2012) Etelä-Savossa kasvu oli hieman koko maan kasvu suurempi, ja paras Itä-Suomessa maakunnan sijoittuessa valtakunnan vertailussa viidennelle tilalle 0,8 % kasvulla valtakunnan keskiarvon ollessa -1,9 %. Yritysten liikevaihdon kehitys näyttäisi tasaantuneen vuoden 2014 aikana suurin piirtein edellisvuoden tasolle. Liikevaihto on kiivennyt pahimman lamavuoden 2009 jälkeen suunnilleen lamaa edeltäneelle tasolle. Etelä-Savossa yritysten liikevaihdon kehitys oli viime vuonna hieman koko maata parempaa. Sen sijaan yritysten henkilöstömäärän kehitys on ollut laman jälkeen koko maata heikompaa, joskin vuonna 2014 kehitys näyttäisi olleen kuitenkin lievästi positiivista. Maakunnan kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan maakunnan 14 kunnasta ylijäämäisen tilinpäätöksen teki 11 kuntaa ylijäämän ollessa reilut 12 M. Vuotta aiemmin maakunnan kunnat tekivät 2,6 M alijäämää. Verotulojen ennakoitua myönteisempi kehitys etenkin kiinteistöveron osalta paransi kuntien tilannetta. Vuosikate parani vajaat 20 M vuoteen 2013 verrattuna. Se oli ennakoitu alenevan talousarvioita laadittaessa. Maakuntien kuntien nettoinvestoinnit laskivat, mutta lainakanta kasvoi hieman (5,2%) kuitenkin valtakunnan keskiarvoa vähemmän (7,9%). 2.3 Toimenpiteet Maakunnan vision ja strategian toteuttamiseksi jatkettiin maakuntaliitossa monipuolista kehittämistyötä. Talousarviossa aluekehitykselle oli asetettu 10 erikseen määriteltyä tavoitetta. Toimintakertomuksessa aluekehityksen kehittämistavoitteita on selostettu yksityiskohtaisesti ja siitä käy ilmi kaikki olennaiset toimenpiteet mihin maakuntaliitto on vaikuttanut. Osa tavoitteista on julistuksen omaisia ja niihin vastaaminen on tapahtunut erilaisilla toteamuksilla. Eduskunta hyväksyi uuden aluekehityslain joulukuussa Laki astui voimaan Lakiin liittyvät asetukset hyväksyttiin huhtikuussa Uudistuksessa aluekehitys- ja rakennerahastosäädökset sisällytettiin lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta. Lakiuudistuksessa maakuntaliittojen asemaan ja tehtäviin ei tehty merkittäviä muutoksia. Maakuntaohjelman ohjausvaikutusta korostettiin ja maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asemaa vahvistettiin. MYR mm. hyväksyy maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (Topsu). Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanossa päätösvaltaa kuitenkin keskitettiin valtion keskushallinnolle. Aluekehitystyössä maakunnan omaa toimivaltaa ei tulisi kuitenkaan kaventaa. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat tiivistäneet keskinäistä yhteistyötä. Hanketoiminnassa tehtiin uusia hankerahoituspäätöksiä kaikkiaan 25. Niistä 17 tehtiin vuoden rakennerahastovaroista, 2 uuden ohjelmakauden varoista ja 6 maakunnan kehittämishankerahoista. Lisäksi käynnissä oli vuoden aikana 64 aiemmin rahoitettua.

7 Rakennerahastojen merkitystä Etelä-Savossa kuvaa seuraava kaavio: Uudella ohjelmakaudella rakennerahastojen osuus vähenee noin neljänneksellä. Kaudelle EAKR-varojen osuus tulee olemaan noin 140 milj. euroa ja ESR varojen osuus 64 milj. euroa. Em. summat sisältävä myös kansalliset rahoitusosuudet. Itä-Suomen kriteereillä saadut rakennerahastojen varat tulee kohdentua Itä-Suomen ja Etelä-Savon hankkeisiin ja kehittämiseen. Rakennerahastojen varojen käyttö on Etelä-Savon kehitystyöhön mittava ja samoin ne odotukset, jotka varojen käytölle eri hankkeiden toteuttamisen kautta on asetettu. Tarkastuslautakunnan toivomuksesta tehtiin maakunnan virastossa selvitys vuonna 2012 ja 2013 alussa päättyneiden hankkeiden vaikutuksista, jotka Etelä-Savon maakuntaliitto on rahoittajaviranomaisena rahoittanut. Tehdyssä selvityksessä hankkeet jaettiin 5 ryhmään; osaamisen vahvistaminen, toimialan kehittäminen, kehittämistyö ja pilotointi, kertaluontoiset hankkeet sekä koordinointi ja neuvonta. Osaamisen vahvistamista ja oppilaitosten kehittämistä tuettiin ensimmäisen ryhmän hankkeissa. Näiden hankkeiden pääpainona on ollut vahvistaa Etelä-Savon alueella toimivien oppilaitosten ja korkeakoulujen osaamista ja opetustoimintaa. Toiminnan kehittämistä on tehty yliopiston ja oppilaitosten opetustoiminnan ja kansainvälistymistoiminnan kehittämisellä kun taas investointihankkeet ovat vahvistaneet korkeakoulujen alueella tehtävää tutkimustyötä. Tutkimusta tehdään myös yritysasiakkaille.

8 Toimialan kehittämistä tai verkostoitumista tehtiin varsin erilaisissa hankkeissa. Kumppanuuspöytä -hankkeessa kehitettiin Etelä-Savon hyvinvointisektoria kokoamalla sekä kuntien, alan yritysten, alueen oppilaitosten sekä yritys- ja elinkeinopalvelujen edustajat saman pöydän ääreen keskustelemaan toimialan ongelmista ja tarpeista ja miten niitä voitaisiin ratkaista. Luomuinstituutin käynnistämishankkeessa lähdettiin rakentamaan instituuttia, joka toimisi luomuun pohjautuvan maa- ja elintarviketalouden kehittämiseen puolesta. Hidaspyrolyysitekniikkaan perustuvan biojalostamon toteutettavuusselvityksessä haettiin sopivaa sijoituspaikkaa uudelle biojalostamolle. Selvityksessä päädyttiin siihen, ettei investointeja tällaiseen laitokseen kannata toistaiseksi tehdä. Hankkeessa myös selvitettiin hidaspyrolyysitekniikkaan perustuvia liikeideoita, jotka ovat herättäneet kiinnostusta yritysten taholla. Luomuinstituutin ja Kumppanuuspöydän kehittämistä on jatkettu uusilla EAKR-hankkeilla ja myös biojalostamon toteutettavuusselvityksessä määriteltyjen kaupallisten menetelmien tutkimista on jatkettu. Myös osassa näistä on mukana EU-rahoitusta. Kehittämistyö ja pilotointi hankkeissa on kehitetty mm. hyvinvointikustannusten arviointimalleja ja kehitetty ja pilotoitu ikäihmisille teknologiavälitteisiä palveluita sekä arkistointijärjestelmä digitaalisen aineiston hallintaan ja siihen liittyviä palvelukuvauksia. Tämän tyyppisissä hankkeissa ei tehdä tieteellistä uutta tutkimusta, vaan olemassa olevaa tutkimustietoa ja osaamista pyritään viemään käytännön toimintaan esim. rakentamalla sovelluksia tai kehittämällä arviointityökaluja. Osia kehittämistyön tuloksista on jäänyt käyttöön suoraan hankkeen tuloksena ja joitakin osia on kehitetty edelleen. Joiltakin osin jatkokehittämistä on tehty myös hankerahan turvin. Tämän ryhmän hankkeet ovat saaneet tuloksia aikaan mutta myös niissä kehitetyt mallit ja pilotit ovat vaatineet jatkotyötä ja -kehittelyä. Osalle piloteista ei ole löytynyt kaupallista toteuttajaa hankkeen jälkeen. Kertaluontoinen tiedon tuottaminen tai selvityksen tekeminen oli keskeinen sisältö tämän ryhmän hankkeissa. Tämän ryhmän hankkeissa tehty työ joko jatkui normaalissa toiminnassa ilman erityistä hankerahoituspanostusta tai toiminta oli sen tyyppistä, ettei sillä varsinaisesti ollut jatkotarpeita. Hankkeiden tulos oli konkreettinen selvitys joka vaikutti siten, että toiminta pääsi uudelle, paremmalle tasolle tai toimintaa pystyttiin jatkamaan tuotetun tiedon pohjalta. Näillä hankkeilla vaikuttavuus näkyy mm. Suomen metsäkeskuksen sekä Etelä-Savon maakuntaliiton toiminnassa. Koordinointi- ja neuvontahankkeissa pyrittiin tarjoamaan kohderyhmälle neuvontaa hankkeen aihepiirin tiimoilta. Koordinointi- ja neuvontahankkeissa olisi suotavaa, että hankkeen toiminta joko ratkaisee ongelman tai siirtyy toteuttajien omaksi toiminnaksi. Hankkeilla on ollut vaikuttavuutta alueella, joskin ne ovat jääneet jonkin verran toivotusta. Laajakaistaverkkoja ei saatu rakennettua toivotuissa määrin eikä energianeuvonta vakiintunut alueella toteuttajien omaksi toiminnaksi. Työ hankkeiden vaikuttavuuden parissa kuitenkin jatkuu. Laajempi selvitys hankkeiden vaikutusta löytyy Maakuntaliiton nettisivuilta (Etelä-Savon maakuntaliitto Tarkastuslautakunta esittää, että vuonna 2015 selvitetään vuonna 2014 päättyneiden hankkeiden vaikutukset. Selvitys palauttaa ylipäätään mieleen mitä hankkeita on rahoitettu. Selvityksessä tulisi kiinnittää huomiota rahoitettujen hankkeiden kautta syntyneisiin uusiin työpaikkoihin verrattuna hankepäätöksissä ennakoituihin työpaikkatavoitteisiin.

9 2.4 Aluekehityksen tavoitteiden toteutuminen Aluekehityksen tavoite oli toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Tätä toteutettiin vuonna 2014 toimilla, joiden tavoitteena oli entistä elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo. Tavoitteena olleen laadukkaan ennakointitiedon oikea-aikainen hyödyntäminen toteutui mm EAKR-osarahoitteisen Ennakointi-hankkeen kautta ja sen jatkoksi tulevan Tulevaisuusloikka-hankkeen kautta. Aluekehityksen keskeisimpänä tavoitteena oli mm., että maakunnalla on ajantasainen strategia, johon maakunnan toimijat ovat sitoutuneet. Tavoitetta toteutettiin siten, että eri yhteyksissä edistettiin maakunnan sidosryhmien sitoutumista päivitettyyn maakuntastrategiaan. Maakunnan ajantasainen strategia on kaiken kehittämistyön perusta. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että hyväksyttyä strategiaa kirkastetaan jatkuvasti eri sidosryhmille (esim. valtion viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset). Maakunnan kehittämiseen vaikuttavien toimijoiden työ tulee olla yhdensuuntaista. Keskeisenä tavoitteena oli myös, että maakunnassa on käytettävissä volyymiltään riittävät ja maakunnan tavoitteiden edistämiseen sopivat aluekehityksen resurssit ja työkalut. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi valmisteltiin maakuntaohjelma vuosille yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Maakuntavaltuusto hyväksyi uuden ohjelman kesäkuussa Ohjelman toimeenpanoa edistettiin tiedottamalla uuden ohjelman tavoitteista ja sisältöpainotuksista sekä jakamalla maakuntaohjelmaa laajasti sidosryhmille maakunnassa ja sen ulkopuolella sekä edistettiin maakuntaohjelman toimeenpanoa muun ohjelma ja hanketyön kautta. Itä-Suomen maakuntaliitot sopivat uuden aluekehityslain mukaisesti rakennerahasto-ohjelman koordinaatiosta Itä-Suomessa. Koordinoivana liittona toimii Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Maakuntaliitossa huolehdittiin EU:n rakennerahasto-ohjelmilla ja maakunnan kehittämisrahalla rahoitettujen hankkeiden maksatuksesta, valvonnasta ja tarkastuksista sekä tarvittavasta raportoinnista. Tähän työhön osallistuivat liiton kaikki yksiköt. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä elinkeinoelämän vahvistamiseksi oli yksi keskeinen tavoite, että laadukas ja riittävä koulutustarjonta houkuttelee opiskelijoita ja palvelee työelämää ja työelämän työvoimatarpeisiin vastataan. Tavoitteen saavuttamiseksi maakuntaliitto osallistui uuden koulutustarpeiden ennakoinnin ja koulutuksen kehittämissuunnittelun käynnistämiseen arvioiden ja työstäen VATT:n alustavia ammattirakenne-ennusteita. Kävi tiivistä vuoropuhelua toisen asteen toimijoiden sekä korkeakouluyksiköiden kanssa ja valmisteli koulutuksen ja tutkimuksen strategiaa maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti. Aluekehitysyksikkö osallistui koulutusasioita koskevaan maakuntien yhteistyöhön ja valtakunnalliseen kehittämissuunnitteluun ja siihen liittyvään edunvalvontaan mm. antamalla lausunnon OKM:lle toisen asteen rakenne- ja rahoitusuudistuksiin liittyviin lakiesityksiin sekä tiivistämällä vuoropuhelua OKM:n kanssa. Etelä-Savon ammattikorkeakoulutuksen ja toisen asteen aloituspaikkoja on supistettu, mutta ilmeisen maltillisesti kuitenkin. Jatkossa voisi vielä enemmän korostaa, että maakunta voi toimia vielä nykyistä laajemmin tietyillä aloilla myös valtakunnallisena koulutuksen tarjoajana.

10 Tavoitteet Maakunnan kärkiosaaminen palvelee elinkeinoelämän uudistamista ja Maakunnan keskeisillä toimialoilla syntyy uutta kasvua ovat haasteellisia. Näiden toteuttamiseksi maakuntaliitolla on hyvin rajalliset voimavarat ja mahdollisuudet. Merkittävin vaikutus näiden tavoitteiden toteutumiseen tulee yleisestä suhdannetilanteesta. Maakuntaliitto laati vuonna 2014 älykkään erikoistumisen strategian, joka ohjaa innovaatiotoimintojen rahoittamista maakunnassa. Matkailu, kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnot hyödyntävät maakunnan luontaisia vahvuuksia ja hyvää sijaintia on tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttava tavoite. Nyt matkailun kehittymiseen on viimeisen vuoden aikana kielteisesti vaikuttanut kuitenkin Venäjän ja Ukrainan tilanne. Nykyisellä taloudellisella tilanteella voi olla myös myönteistäkin vaikutusta kotimaan matkailun kasvun kautta. Tietoyhteiskunta kaikille tavoitteen toteuttamista on jatkettu koordinoimalla laajakaistahankkeen toimeenpanoa Etelä-Savon haja-asutusalueilla osallistumalla käynnissä olevien hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn sekä valmistelemalla uusia hankkeita yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Laajakaistahanke on edennyt huomattavan hitaasti, mutta etenemistä on kuitenkin tapahtunut. Yksittäisten hankkeiden eteneminen ei ole ollut maakuntaliitosta kiinni, vaan hankkeiden liiketaloudellinen kannattavuus on ilmeisen haastava. 3. EDUNVALVONTA JA KEHITTÄMISTYÖ Edunvalvonta on maakuntaliiton työssä ja koko maakunnan kehittymisen kannalta keskeisintä. Talousarviossa edunvalvonnalle oli asetettu 6 erikseen määriteltyä tavoitetta. Edunvalvonnan kautta toteutetaan maakuntaliiton vaikuttamistehtävää. Edunvalvontaan liittyviä asioita tehdään jokaisessa yksikössä osana jokapäiväisiä työtehtäviä. Edunvalvonnan keskeisin tavoite oli valtakunnan politiikan aktiivinen seuranta, oikeanlaiset tilannearviot ja vaikuttaminen erityisesti kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, valtionosuusuudistukseen ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen sekä valtiontalouteen. Maakuntaliitto seurasi aktiivisesti hallitusohjelman täytäntöönpanoa sekä puolueiden kantoja niiden valmistuessa vuoden 2015 eduskuntavaaleihin ja pyrki vaikuttamaan lainsäädäntötyöhön maakunnan kannalta merkittävissä kysymyksissä: edunvalvonnan taustalla on tilannekuvan aktiivinen seuranta ja ylläpito sekä oikea-aikainen ja oikein suunnattu reagointi yllättäviinkin tilanteisiin. Valtakunnan tasolla kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa ei käytännön tasolla edetty. Toimiva yhteistyö Itä-Suomen maakuntien sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kanssa tavoitetta toteutettiin perinteisellä osallistumisen tasolla erilaisten neuvottelukuntien työhön. Perinteisen edunvalvonnan tavoite oli selvät painopisteet ja oikein valitut toimenpiteet. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto painotti edunvalvontaa edelleen erityisesti liikenteen ja infrastruktuurin kehittämiseen, ja työ on edelleen ajankohtaista. 130 Maakunnan kannalta merkittävää on kansainvälinen yhteistyö ja erityisesti yhteistyö Venäjän kanssa. Tavoitteena oli tuloksellinen kansainvälinen yhteistyö ja kahdenväliset suhteet Venäjälle. Tässä tarkoituksessa maakuntaliitto jatkoi Venäjän kiristyneestä tilanteesta huolimatta aktiivista yhteistyötä Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen, mm. Viipurin piirin, kanssa alueen talouden, ostovoiman ja matkailun kasvun sekä tieteellisen- ja kulttuuripotentiaalin

11 hyödyntämiseksi. Lisäksi työtä Parikkalan rajanylityspaikan kehittämiseksi kansainväliseksi maantieliikenteen rajanylityspaikaksi jatkettiin. Tavoitteen mukaisesti kahdenvälisiä suhteita Kiinaan edistettiin. Vaikuttajatapaamisia toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan. Edunvalvontatyön tulokset ovat nähtävissä lähivuosina. 4. ALUESUUNNITTELU Aluesuunnittelulle talousarviossa oli määritelty 2 tavoitetta. Aluesuunnittelu toteuttaa Etelä-Savon maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Maakuntastrategian 2020 mukaan Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Aluesuunnittelun yleisenä tavoitteena on hyvä toimintaympäristö yrityksille ja asukkaille. Tavoitteen toiminnallisia painopisteitä ovat: näkyvyyden ja vetovoiman vahvistaminen (Maakunta maailmankartalle), saavutettavuuden ja liikennejärjestelmän kehittäminen (Sujuvasti Savoon), tonttipalvelun tehostaminen (Mallikas maankäyttö) ja vesistöjen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen (Iloa ja tuloa luonnosta). Maakuntavaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan, joka käsittelee tuulivoimaa. Pienten keskusten puolesta kampanjoitiin käynnistivät vuoden 2014 alussa kolmivuotisen valtakunnallisen kampanjan pienten keskusten kehittämiseksi. Tämä Pike- kampanja edistää pikkukaupunkien ja kirkonkylien elinvoimaisuutta ja uusiutumista sekä yhteistyötä, verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa. Hankkeella on saatu resursseja kuntakeskusten kaavoitukseen. Liikenteen edunvalvonnassa painopisteenä olit maakunnan ja Itä-Suomen saavutettavuuden kannalta keskeiset hankkeet: Mikkeli-Juva ja Savonradan nopeuttaminen. Lisäksi edunvalvonnassa on pyritty vaikuttamaan Laitaatsalmen hankekokonaisuuden rahoituspäätöksen, jotta rautatiesilta saataisiin toteutettua. Aluesuunnittelun täsmällisenä tavoitteena oli, että Maakuntaliitto seuraa maakuntakaavan ajantasaisuutta ja päivittää sitä tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tässä tarkoituksessa viimeisteltiin tuulivoimaa käsittelevän 1. vaihemaakuntakaava ja se on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Käynnistettiin voimassaolevaa maakuntakaavaa täydentävän 2. vaihemaakuntakaavan laatimalla 2.vaihemaakuntakaavan lähtökohtaraportin sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lisäksi tavoitteena oli maakuntakaavan toteuttamisen edistämisellä maakunnan saavutettavuus ja liikennejärjestelmä kehittyy, tonttipalvelu tehostuu ja vesistöjä ja luonnonvaroja hyödynnetään kestävästi. Tavoitteen toteuttamiseksi annettiin lausuntoja, edistettiin kuntakaavoitusta ja keskusten kehittämistä, osallistuttiin valtakunnallisiin kampanjoihin, järjestettiin tapahtumia, edistettiin hankkeiden avulla toimintaa jne. 5. TALOUS Vuoden 2014:n talousarvio toteutui taloudellisesti valtuuston hyväksymää talousarviota huomattavasti paremmin.

12 Varsinaisessa talousarviossa hankkeet on nettomääräisenä. Tilinpäätöksessä hanketoiminnan menot ja tulot on kirjattu bruttomääräisesti. Vuoden 2014:n talousarvio toteutui valtuuston hyväksymää talousarviota paremmin. Toimintakulut alittuivat luottamushenkilöhallinnon ja viraston kohdalla. Hanketoiminnan bruttokulut ylitti talousarvion. Toimintatuotoissa hanketoiminnan tuotot ylitti talousarvion. Hanketoiminnan kuluihin suurelta osin saadaan erillinen rahoitus. Hanketoiminnan nettokuluksi jäi ,02 euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen määrä jäi vähäiseksi. Maakuntaliiton omista hankkeista ei kertynyt merkittävästi arvonlisäveron palautusta, mikä olisi kerryttänyt rahoitustuottoja. Vuositulosta arvioitaessa on otettava huomioon se, että liiton uusien, vuokralaisen vastuulle jääneiden, tilojen saneerauskustannukset ,70 euroa on kirjattu vuosikuluksi. Viraston kustannuspaikalle kirjattavista henkilöstömenoista jäi merkittävästi säästöä. Kaikki vakanssit eivät olleet täytettynä koko vuotta. Jäsenkuntien maksuosuudet olivat euroa (ed. vuonna euroa). Maksuosuudet kasvoivat 1,5 %. Toimintakulut alenivat ,77 eurosta ,30 euroon eli euroa. Alenemista selittää hanketoiminnan kulujen pieneneminen euroa edellisvuodesta. Hankkeet netotettuna menot olivat ,52 euroa (ed. v ,79 euroa, kasvua 0,32 %. 6. HENKILÖSTÖ Maakuntaliiton vakinaisen henkilöstön henkilötyövuodet olivat 29,8 Talousarviossa on ennakoitu 29.9 henkilötyövuotta. Viraston henkilökunnan määrä jäi talousarviota pienemmäksi ja hanketoiminnan henkilöstön määrä oli talousarviota suurempi. Viraston henkilöstön määrään vaikutti vakanssien tilapäinen täyttämättä jättäminen. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on kohtuullinen. Henkilöstökulut kasvoivat 2,4 %. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota. Vuoden alkupuolella muutettiin uusiin saneerattuihin toimitiloihin. Aikaisemmin henkilöstö on kärsinyt sisäilmaongelmista. Henkilöstön osalta on käyty säännöllisesti kehityskeskustelut. Sisäisiä toimintaprosessien kehittämistä on jatkettu. 7. SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohje on vuodelta 2011 ja se on ajan tasalla. Sisäisen valvonnan järjestäminen on hoidettu annettujen ohjeiden mukaisesti ja se on organisaation koko huomion ottaen riittävää. Riskikartoitus tullaan päivittämään vuoden 2015 aikana. 8. YHTEENVETO Maakuntaliiton vuoden 2014 talousarviossa toiminnalliset tavoitteet on esitetty riittävän täsmällisesti. Liiton tehtäväkenttä huomioon ottaen tavoitteiden määrittely ei kaikilta osin voi olla tarkasti mitattavaa. Vaikuttamistyössä toteutunut kehitys tulee aikanaan näyttämään sen miten työssä on onnistuttu. Toimintakertomuksessa on vastattu yksityiskohtaisesti talousarvion tavoitemäärittelyihin. Toimintakertomus antaa riittävät tiedot tavoitteiden toteutumisesta.

13 Maakuntaliiton toiminta vuonna 2014 painottui uuden ohjelmakauden käynnistämiseen. Käynnistämisessä on ollut teknisiä ongelmia, mutta ne eivät ole johtuneet liitosta. Talouden osalta on toimittu valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa. Talous toteutui talousarviota paremmin ja se näkyy tilinpäätöksen ylijäämässä ja siinä että uusien toimitilojen kunnostus ja muuttokustannukset on voitu kirjata vuosikuluiksi. Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin mukaan Maakuntaliiton toiminnassa on noudatettu valtuuston hyväksymää talousarviota. Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet tehtyjen päätösten mukaisesti ja toteutumatieto on esitetty riittävän täsmällisesti toimintakertomuksessa. Mikkelissä Ilkka Paatero Puheenjohtaja Leena Pekkanen Varapuheenjohtaja Hannu Auvinen Vesa Himanen Anne Perälä

Maakuntavaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntavaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntavaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 Etelä-Savon maakuntaliitto 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2013 2016 valitsemaan tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.09.2015 kello 14:00-15:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 1 Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Mikä on hyvä tavoite? Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava, konkreettinen ja yksiselitteinen. Tavoite

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Maakuntavaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntavaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntavaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 Etelä-Savon maakuntaliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 3 2. ARVIO MAAKUNTAHALLITUKSEN LAATIMAN TOIMINTA- 4 KERTOMUKSEN

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten Maakuntahallitus 110 15.09.2014 Maakuntahallitus 106 22.08.2016 Maakuntahallituksen päätösvallan delegointi AIKO hankerahoitusta varten 263/00.00.01/2010 MHS 15.09.2014 110 n ehdotus: Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen Maakuntahallitus 28 13.03.2017 Maakuntahallitus 136 25.09.2017 Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen 507/03.00.00/2016 MHS 13.03.2017 28 Tiivistelmä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ 03/2017 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ Maakuntahallituksen kokous 25.8.2017 Tapani Mattila Keski-Suomen kuntien kuntayhtymä Maakuntahallituksen rooli Maakuntahallitus vastaa : Keski-Suomen kuntien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni

TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015. Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni TARKASTUSVALIOKUNTA 7.10.2015 Minna Ainasvuori JHTT, Liiketoimintajohtaja BDO-konserni 1 VUOSIKERTOMUKSESTA JA RAPORTOINNISTA 2 RAPORTOINNISTA Mikä on tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (vuosikertomuksen)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille

Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton talous- ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuosille Maakuntahallitus 137 16.06.2015 Maakuntahallitus 174 19.10.2015 Maakuntavaltuusto 20 23.11.2015 Maakuntahallitus 31 21.03.2016 Maakuntahallitus 127 24.10.2016 Talousarvion muutos vuodelle 2016/Maakuntaliiton

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ESITYSLISTA 3/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ESITYSLISTA 3/2017 KOKOUSAIKA klo 09:00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat TARKLA... 1 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot