Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-15:12 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 70 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön yhteistoimintasopimus Käräjäoikeusverkoston kehittäminen - Lausuntopyyntö Kunniamerkkiesitykset Työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun 133 (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen 74 Rakentamispäällikön viran aukijulistaminen Puutavaraleimikon myyminen Määräalan myyminen sillä olevine rakennuksieen - Pietarinkuja 4 A Määräalan ostaminen Seppo Nykäseltä Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen inventointi Pöytäkirjat ja muistiot Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Ilmoitusasiat Määräalan vuokraaminen teollisuushallin rakentamista varten - Vuormet Oy 143

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Paajanen Antti jäsen Vilska Miia jäsen Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen) Valkeapää Pirjo varajäsen (Kosonen) Poissa Kosonen Leena 2. varapj. Eerikäinen Anne jäsen Sinkkonen Sami jäsen Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Muut osallistujat Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Huuskonen Vesa Laukkanen Marjatta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Pekka Anttonen ja Timo Jantunen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Pekka Anttonen Timo Jantunen Käsitellyt asiat 70-82

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalan kunnanvirastolla, os. Harjukuja 6, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön yhteistoimintasopimus 269/ /2013 Khall mar jat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on kuntien perustama, omistama ja rahoit ta ma yleishyödyllinen toimija, joka hankkii ja ylläpitää retkikohteita ja ret ki sa ta mia, jotka ovat käyttäjille maksuttomia. Palvelujen käyttäjät ovat kun tien asukkaita ja muulta maakuntaan tulevia matkailijoita. Säätiö hakeutui arvonlisäverovelvolliseksi vuoden 2014 alusta, koska EU-hank keis sa arvonlisävero muuttui tukikelvottomaksi kustannukseksi. Sel vi tet täes sä verollisen liiketoiminnan ja verottoman yleishyödyllisen toimin nan rajausta pyysi säätkö verottajalta kirjallisen ohjeistuksen, jonka mu kaan kunnat ostavat säätiöltä retkeilykohteiden ylläpitopalveluja ja sen pe rus teel la on säätiön toiminta liiketoiminnan muodossa tapahtuvaa pal velun myyn tiä, josta tulee toimittaa arvonlisävero. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöllä ja kunnilla ei ole ollut sopimusta ra hoituk ses ta, joten on katsottu tarpeelliseksi laatia nykykäytännöt selventävä yh teis toi min ta so pi mus. Lappeenranta-Imatra seudun työvaliokunta päätti kokouksessa, et tä kaupunkien lakimiehet valmistelevat yhteistyössä virkistysaluesäätiön kans sa kuntien ja virkistysaluesäätiön yhteisen palvelusopimuksen. Säätiön hal li tus on hyväksynyt luonnoksen ja työvaliokunta Tiedoksi: Yhteistoimintasopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle hyväksyttäväksi oheisen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa tehtä vän yh teis toi min ta so pi muk sen.

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Käräjäoikeusverkoston kehittäminen - Lausuntopyyntö 66/03.04/2015 Khall mar jat Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia eh do tus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi (OM 17/31/2014). Käräjäoikeusverkostoa on arvioitu kokonaisuutena, mistä syystä työryhmä eh dot taa muutoksia lähes kaikkien käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tai toimi paik koi hin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kärä jä oi keus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Työryhmä ei ole asettanut malleja etu si ja jär jes tyk seen. Toisen mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 17 ja toisen mallin mukaan 14. Työryhmän tavoitteena on ollut vahvistaa käräjäoikeuksia muodostamalla hal lin nol li ses ti suurempia yksiköitä, jotta työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja tasaisemmin. Kummassakin mallissa Kaakkois-Suomen käräjäoikeus muodostuu Etelä-Kar ja lan ja Kymenlaakson käräjäoikeuksista, jotka yhdistyisivät. Hal linnol li nen kanslia olisi Kouvolassa ja Lappeenrantaan jäisi kanslia, mutta Kot kan ja Imatran kansliat lakkautuisivat. Tiedoksi: Lausuntopyyntö: keus mi nis terio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/ html Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Pa rik ka lan kunta pitää erittäin tärkeänä Imatran kansliapaikan säilyttämistä joh tuen maakunnan pitkittäisestä muodosta, jolloin asiointiin ja palvelun saa ta vuu teen tulee kohtuuttoman pitkät matkat.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunniamerkkiesitykset 136/ /2014 Khall Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää eri hallinnon aloilta esityksiä mahdol li ses ti myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Lei jo nan Ritarikuntien kunniamerkeistä seuraavasti: 1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet opetusministeriön hallinnon alal la luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai työntekijöinä. 1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet kunnallishallinnon luot tamus hen ki löi nä, viranhaltijoina tai työntekijöinä. 1) Esitykset henkilöille, jotka ovat ansioituneet sosiaali- ja ter vey den huollon alalla luottamushenkilöinä, viranhaltijoina tai työntekijöinä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuoden 2015 kun niamerk ki esi tys ten tekemisestä eri hallinnonalojen osal ta. Päätös: Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen Kaakkois-Suomeen 61/ /2015 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Lausuntopyyntö Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää alueensa kuntien sekä Ke lan vakuutuspiirien kannanottoja alueensa työllisyysasioiden ja eri tyi sesti monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä ja toimeenpanosta vii meistään mennessä. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta astui voimaan Lain mukaisella työllistymistä edistävällä monialaisella yhteis pal ve lul la tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa Työ- ja elin kei no toimis to (TE-toimisto), kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tar vitse van työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoi tuk sen mu kai sen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työl lis ty mis proses sin seurannasta ja etenemisestä. Monialainen yhteispalvelu perustuu toi min ta mal lis sa mukana olevien tahojen verkostoyhteistyöhön, jossa asiakas pal ve lua varten ylläpidetään yhteisiä toimipisteitä. Lain mukaan TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan mo ni alaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kun tien ja Kelan kanssa. Johtoryhmä asetetaan viimeistään Ensimmäinen toimikausi päät tyy poikkeuksellisesti Lappeenranta-Imatra seudun työvaliokunta on käsitellyt asiaa , jos sa päätyneet tekemään maakunnan yhteisen lausunnon. Tiedoksi: Lausuntopyyntö ja lausunto Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä TE-toimistolle an net ta vak si oheisen lausunnon työllisyys- ja erityisesti työllistymistä edistä vän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentamiseen Kaakkois-Suo meen.

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Rakentamispäällikön viran aukijulistaminen 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Viran aukijulistaminen Rakentamispäällikkö Janne Tanskanen on irtisanoutunut kunnan pal ve lukses ta al kaen. Hal lin to sään nön mukaan kunnanhallitus tekee päätök sen viran täyt tä mi ses tä. Tiedoksi: Virkahakukuulutus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa ra ken ta mis pääl likön viran haettavaksi. Hakijoiden haastattelusta ennen asian esittelyä kunnan hal li tuk ses sa vas taa kunnanhallituksen puheenjohtaja, kun nan hal li tuksen 1. varapuheenjohtaja, teknisen lau ta kun nan puheenjohtaja, kun nanjoh ta ja ja yh dys kun ta tek nii kan päällikkö.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Puutavaraleimikon myyminen 142/ /2014 Khall mar jat Tämän vuoden talousarvioon on budjetoitu metsänmyyntituloja eu roa. Aiemmin myydystä leimikoista on tälle vuodelle tullut euroa. Vii me vuonna Juvalta tehdyn kaupan osalta on vielä maksatta ja hak kaamat ta yli euron edestä, sopimuksen mukaan hakkuut tulee saada pää tök seen Metsänhoitoyhdistys on metsäsuunnitelman mukaisesti pyytänyt tarjoukset lei mauk sen poh ja lta kunnan eri tiloilta, yhteensä m3. Määräaikaan on jätetty 2 tarjousta, jotka ovat vertailukelpoisia ja joista on teh ty määräja hinta-arvioyhteenveto. Liite: Yhdistelmä tarjouksista Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Stora Enso Oy:n tarjouksen, euroa.

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen sillä olevine rakennuksieen - Pietarinkuja 4 A 106/ /2014 Khall mar jat Kunnanhallitus on hyväksynyt, että kaavanmukainen ri vi ta lo tontti sillä olevine rakennuksineen, Pietarinkuja 4 A laitetaan yleiseen myyntiin niin, että ostaja sitoutuu purkamaan nykyisen rivitalon ja rakentamaan paikal le uuden. Tarjousten ja neuvottelujen jälkeen on Saaren Rakennuspalvelu Oy:n kans sa yhteisesti sovittu hinnaksi euroa.voimassaolevassa kaavas sa alueen kortteli on AR 197, tontti nro:tta. Alueella on vireillä asemakaavan muutos ehdotusvaiheessa, jossa se on mer kit ty kortteliksi AR 197, tontti nro 1, pinta-ala on n m2 ja ra kennus oi keus e=0,40 ja kerrosluku II. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä Saaren Ra kennus pal ve lu Oy:lle Parikkalan kunnan Kangaskylän kylässä sijaitsevasta Huo tik ka la RN:o 1:127 -ni mi ses tä tilasta n m2:n suuruisen mää räalan sillä olevien ra ken nuk si neen euron kauppahinnalla niin, että os ta ja sitoutuu purkamaan ny kyi sen rivitalon ja rakentamaan pai kal le uuden, kaavanmukaisen ri vi ta lon.

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Määräalan ostaminen Seppo Nykäseltä 106/ /2014 Khall mar jat Seppo Nykäsen kanssa on neuvoteltu hänen Järvenpään kylässä si jait sevaan Sariola RN:o 24:1 -nimiseen tilaan kuuluvan n. 1,0 ha:n suu rui sen mää rä alan hankkimisesta kunnalle. Alue sijaitsee vireillä olevalla Koir niemen yleis kaa va-alueella ja rajoittuu valtatie 6:een. Määräala on metsämaata ja siitä on metsänhoitoyhdistyksen tekemä tila-ar vio. Tiedoksi: Karttaote alueesta Hallintosäännön 47.1 kohta 9) mukaan kiinteistöjen hankinta kuuluu kunnan hal li tuk sen ratkaisuvaltaan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Seppo Ny kä sel tä hankitaan n. 1,0 ha:n suuruinen määräala Parikkalan kun nan Jär ven pään kylässä sijaitsevasta Sariola 24:1 -nimisestä ti las ta euron kauppahinnalla.

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen inventointi 13/ /2015 Khall mar jat Tämän vuoden taloussuunnitelmassa on sitovana tavoitteena maa- ja metsä ti lo jen inventointi mennessä, jonka perusteella kunnanhallitus päät tää mahdollisesti erillisistä tiloista luopumista. Virastossa on käyty yksityiskohtaisesti läpi kaikki kunnan omistamat maaja metsätilat, joista on tehty luettelo mahdollisista myytävistä kohteista. Perus tee na on ollut metsätaloudellisesti hankalasti hoidettavat, pienet kohteet, joita on eri puolilla kuntaa. Lisäksi luontokartoittaja Matti Lötjönen on tehnyt opinnäytetyön (SAMI) kunnan metsien mah dol li ses ta METSO -suojeluohjelmaan soveltuvista kohteista. Näitä kohteita voi tar jo ta suojeluohjelmaan joko niin, että valtio ostaa käyvällä hinnalla taikka alue annetaan 20 vuodeksi suojeluun, josta valtio maksaa korvausta 0-50 % käyvästä hinnasta, jolloin omistus jää kunnalle. Ely-keskus on kartoittanut soiden suojeluohjelmaan mahdollisesti sopivia kohteita. Kunnalle on tullut kysely viidestä eri kohteesta, joista neljässä on suurimmat omistajat yksityisiä, kunnan omistama osuus on erittäin pieni. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää käydä asiasta pe ri aa tekes kus te lua ja evästää virastoa asian viemisessä eteenpäin. Päätös: Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja hyväksyi oheisena olevan kartoituksen mukaiset maa- ja metsätilat laitettavaksi yleiseen myyntiin.

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall mar jat Toimielinten pöytäkirjat - Tarkastuslautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Keskusvaalilautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Hallintojohtaja / 15, Metsurin palkkaaminen Elinkeinojohtaja / 19, Kehittämismäärärahan myöntäminen MTY Katri Pa rikal le ja Mika Rönkölle hukkakauran torjunta-aineiden kustannuksiin Muiden hallintokuntien viranhaltijat Rehtori - henkilöstöpäätös 302, 305 Kulttuuripäällikkö - hankintapäätös, 3 Varhaiskasvatuspäällikkö - yleispäätös, 3-4 Rakentamispäällikkö - hankintapäätös, 6 - vuokrauspäätös, 5 Yhdyskuntatekniikan päällikkö - yleispäätös, hankintapäätös, 10 - talouteen liittyvä päätös, 11 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedok si ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erik seen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall mar jat Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omis ta ja oh jauk ses ta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edusta jien tiedoksiannot: - kunnanvaltuuston puheenjohtaja raportoi Eksoten ajankohtaisia asioita - kunnanhallituksen puheenjohtaja raportoi maakuntaliiton ajankohtaisia asioita 2. Muut tiedoksiannot: - kunnanjohtaja raportoi Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnan asioista Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tie dok si annot tietoonsa saatetuiksi.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Maaliskuun 2015 työttömyystilasto (%) 3/2015 2/2015 3/ koko maa 13,2 13,5 12,4 - Ely-keskus 15,6 15,9 14,9 - Etelä-Karjala 15,0 15,3 14,1 - Imatran seutu 15,9 16,8 14,8 - Parikkala 14,8 15,8 15,1 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima Pöytäkirjat, esityslistat, kokouskutsut - Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallituksen esityslista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky, hallituksen pöytäkirja ja esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirjat ja sekä esityslista Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksen esityslista Imatran seudun ympäristölautakunnan esityslista Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän esityslista Keskipohjola-komitean kevätkokouksen asialista Trond heimis sa 3. Verohallinto; Verotilitys huhtikuu 2015, tammi-huhtikuun ta lo us ar viototeu tu ma 33,4 %. 4. Kuntaliitto , Hyvää palautetta terveysasemien käyttäjiltä, tyytyväisyys terveys pal ve lui hin selvässä nousussa, ammattitaitoa terveysasemilla kii tellään , Uudessakin eduskunnassa vahva kunnanvaltuutettujen edustus, joka kahdeksas kansanedustaja on kunnanvaltuuston puheenjohtaja , Sote-uudistus valmisteltava laaja-alaisesti 5. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ohje , Vuoden 2016 yli opis to ta soi sen terveyden tutkimuksen hankehakemuksen tekeminen Hyks:n erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle 6. Eksoten veteraanikuntotutus sekä kotiin vietävät avopalvelut valtion varoin vuonna 2014 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Kunnanhallitus Määräalan vuokraaminen teollisuushallin rakentamista varten - Vuormet Oy 106/ /2014 Khall Valmistelija elinkeinojohtaja Aune Ritola-Grahn, puh , s-posti Vuormet Oy:n / Jari Löppösen kanssa on neuvoteltu maa-alueen vuok raami ses ta valtatie 14:n varrelta teollisuushallin rakentamista ja teol li suus toimin nan käynnistämistä varten. Vuokrattava alue sijaitsee keskusta-alueiden yleiskaava-alueella ja on mer kit ty siinä T -alu eeksi (teollisuus ja varastorakennusten alue). Vuok ratta va alue on 0,6 ha ja vuok ra so pi muk sen mukaan vuok ra lai nen sitoutuu ra ken ta maan siihen n. 300 m2 :n suuruisen teol li suus ra ken nuk sen 3 vuoden kuluessa. Vuo si vuok ra on euroa /ha eli / vuosi. Tiedoksi: Vuokrasopimus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen Vuormet Oy:n kanssa tehtävän maanvuokrasopimuksen.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 70-71, 73, KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 72, 73-78, 82 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: 75 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot