YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus AIKA :00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan 175 luonnoksesta 102 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusten 177 johdosta koskien Alpuminkankaan osayleiskaavan hyväksymistä 103 Osavuosikatsaus Stipendit Ylivieskan lukiossa opintonsa päättäville Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 180 "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 106 Lausunto työllistämistä edistävän monialaisen 181 yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle 107 Myötätuuli-hankkeen ohjausryhmän laajentaminen Keski-Pohjanmaan sote-tuotantoalueen valmisteluun 184 osallistuminen 109 Kuljetustyöryhmän raportti palveluliikenteen järjestämisestä Kansalaisopiston kielten päätoimisen opettajan toimen 187 täyttölupa 111 Edustajan nimeäminen ammattikorkeakouluopetuksen 188 ohjausryhmään 112 Eron myöntäminen Ville Perkkilälle luottamustoimista ja uuden 189 henkilön valinta hänen tilalleen 113 Ilmoitusasiat 190

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 16:00-18:40 Puheenjohtaja Jaakola Päivi 16:00-18:40 1. varapj. Autio Juha 16:00-18:40 Jäsen Haapakoski Kaisa 16:00-18:40 Jäsen Hannula Jouko 16:00-18:30 Jäsen Junttila Tiina 16:00-18:40 Jäsen Jussila Markku 16:00-18:40 Jäsen Kärkinen Samuli 16:00-18:40 Jäsen Liukkonen Juha 16:00-16:45 Varajäsen Tarmo Hirvelän varajäsen, poistui :n 102 käsittelyn aikana POISSA Hirvelä Tarmo 2. varapj. Pylväs Juha KV:n pj. LÄSNÄOLO- JA PU HE OI KEUS Kippola Eero 16:00-18:40 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 16:00-18:40 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 16:00-18:40 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 16:00-18:40 Esittelijä Piili Maritta 16:00-18:40 Pöytäkirjanpitäjä Suikkari Risto 16:10-17:00 Asiantuntija :t Sarkkinen Kauko 16:00-17:35 Asiantuntija 103 ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Maritta Piili Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Päivi Jaakola Samuli Kärkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 98 Hallintosäännön 5 :n mukaan kokous kutsu lähetetään vä hin tään kolmea (3) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esi tyslis ta liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 99 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa keskiviikkona kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Päivi Jaakola Samuli Kärkinen Varalle Juha Autio Kaisa Haapakoski Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 100 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin tiedoksi.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 95/0/10/2015 KHALL 101 (Asian valmistelija Risto Suikkari, puh ) Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan uu dis tami sen syksyllä Työ koskee vuonna 2005 vahvistettua Pohjois-Poh jan maan maakuntakaavaa ja Himangan alueella voimassa ole via Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavoja. Kaavan uu dis tami nen etenee vaiheittain; ensimmäisessä vaiheessa täydennettiin ja päi vi tet tiin mm. soiden käyttöä ja luonnonympäristöä, tuu li voima-aluei ta, kaupan palveluverkkoa ja aluerakennetta sekä lii ken nejär jes tel miä koskevia merkintöjä. Toisessa vaiheessa käsitellään maaseudun asutusrakennetta, kulttuu ri ym pä ris tö jä, virkistys- ja matkailualueita, materiaalikeskus- ja jät teen kä sit te ly aluei ta, ampumaratoja ja puolustusvoimien alueita. Maakuntakaavan 2. vaihekaavan luonnos on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kaavan luon nokses ta lausuntoa. Kaavan valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävissä Pohjois-Poh jan maan liiton internet-sivuilla osoitteessa ja kaavakartta, mer kinnät ja selostus ovat nähtävissä kaupungin kirjaamossa. Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari esittää, että Ylivieskan kau pun ki an taa seuraavan lausunnon 2. vaihemaakuntakaavan luon nok ses ta: MAASEUDUN ASUTUSRAKENNE Maaseudun kehittämisen kohdealueen laajuus ja kaavamääräykset ovat riittävät. ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET Maakuntakaavan 2. vaihekaavan luonnoksessa on Kalajoen val takun nal li ses ti arvokkaan maisema-alueen rajautumista tarkistettu. Ylivies kan osalla alue on hieman laajentunut. Periaatteena on ollut, että Kalajoen avoimien peltoalueiden reunat on sisällytetty mai sema-alu ee seen. Tämä on perusteltua, kunhan peltoaluetta rajaavien met sä vyö hyk kei den (suojavyöhykkeiden) ylläpito ja hoito eivät aiheu ta maanomistajille kohtuutonta haittaa. Maakuntakaavan se lostuk sen kohdassa 6.4 on käsitelty maakuntakaavan oi keus vai ku tuksia maisema-alueiden osalta. Selostuksen mukaan maisema-alueen kaa va mer kin tä kuvaa alueen erityisominaisuutta, jonka säilymistä py ri tään ohjaamaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja jota tu lee tulkita yleispiirteisesti. Oikeusvaikutusten selvennykset kaa vase los tuk ses sa ovat hyvä asia ja auttavat kaavamääräysten tul kinnas sa.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Selostuksen kohdan 6.4 mainintaa tasapuolisuuden huo mi oon ot tami ses ta rakentamisessa arvokkaassa kulttuuriympäristössä tulisi vie lä harkita. Ajatuksena on ollut suunnata rakentamisen ohjeistus yleis kaa van tarkemmalla suunnittelulla ratkaistavaksi. Pienille kun nille yleiskaavan ajantasaistaminen on kuitenkin resurssikysymys. Alueil la, joissa merkittävä osa rakennusluvista haetaan suun nit te lutar ve rat kai sui na, ohjeen tulkinnasta voi seurata, että kult tuu ri ym päris tön kannalta yksi huono suunnittelutarveratkaisu saattaa johtaa ar vok kaan alueen murenemiseen tasapuolisuuteen vedoten. Ra kennus val von taa palvelisi paremmin rakentamisen yleisohjeistus, jossa uu dis- ja täydennysrakentamisessa neuvotaan ottamaan huomioon ym pä ris tön erityispiirteet. RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ Maakuntakaavan uudistamiseen liittyvä rakennetun kult tuu ri ym pä ristön inventointi on Ylivieskassa vielä kesken. Ylivieska tulee an tamaan lausunnon rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden osalta inven toin nin valmistuttua. Ylivieskassa jär jes tet tävä inventointia kä sitte le vä julkinen yleisötilaisuus mahdollistaisi asuk kaiden ja pai kal lishis to rian harrastajien kommentoida ja jo pa ehdottaa kohteita, jotka tu li si ottaa huomioon. Kiinteistä muinaisjäännöksistä kaavakartalta puuttuu Huh mar vaa ra - Mui nais muis to re kis te rin nro MUUT ALUEET JA MERKINNÄT Maakuntakaavan 2. vaihekaavan luonnoksessa on Huhmarkallion alue merkitty seudullisesti merkittävänä virkistys- ja mat kai lu koh teena. Alueelle sijoittuva ampumarata on myös merkitty seudullisesti mer kit tä vä nä (ea). Kalajoen varsi on merkitty viheryhteystarve -merkin näl lä. Ouluntien varteen on osoitettu Ylivieskan jätekeskus (ej) -mer kin nällä, mikä mahdollistaa monipuolisen jätteiden käsittelyn sekä jä te mate ri aa lin hyödyntämiseen liittyvän yritys- ja teollisuustoiminnan si joittu mi sen alueelle. Nämä merkinnät ovat Ylivieskan kehittämistavoitteiden mukaisia ja tyy dyt tä vät Ylivieskan kaupunkia. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä ole van lau sun non Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luon nok ses ta. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusten johdosta koskien Alpuminkankaan osayleiskaavan hyväksymistä 36/54/00/2015 KHALL 102 (Asian valmistelija Risto Suikkari, puh ) Aimo Piirainen ja Ahti Törmälä sekä Aimo Visuri ja hänen asia kumppa nin sa ovat tehneet valitukset kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Alpuminkankaan osayleiskaavan hy väk symis tä. Ylivieskan kaupungin hallintosäännön 45 :n 8) kohdan mukaan kau pun gin hal li tus antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehdyn va li tuk sen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuus ton päätöksen lopputulokseen. Valitukset ovat oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa liitteenä nro 8/2015 olevan lausunnon valitusten johdosta ja esittää hal lin to-oikeu del le, että valitukset hylätään perusteettomina. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus /1/05/2015 KHALL 103 Talousjohtajan laatima osavuosikatsaus on oheis mate ri aa li na. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2015 talousarvion mää rä ra ho jen ja tuloarvioiden toteutumisesta (käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma) ja tuloslaskelmavertailu vuosilta Osavuosikat sauk sessa esi te tään tie toja myös kaupun gin asu kasluvun ja työttö myys as teen ke hi tyk sestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Kauko Sarkkista.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Stipendit Ylivieskan lukiossa opintonsa päättäville 92/1/30/2015 KHALL 104 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Ylivieskan lukion rehtorin kirje : "Koulun työvuosi lähenee taas loppuaan. Lukiossa kevään ko ho kohta na on järjestettävä lakkiaisjuhla, jossa uudet ylioppilaat saa vat palkkiona pitkästä uurastuksestaan lukion päättötodistuksen, yli op pi las tut kin to to dis tuk sen ja sen merkiksi valkolakin. Uusia yli oppi lai ta odottavat jatko-opinnot omine haasteineen ja odotuksineen. Lukiomme on perinteisesti muistanut ahkeria ja hyvin menestyneitä yli op pi lai ta stipendein, jotka ovat myös kannustuksena jatko-opintoja var ten. Lukiomme kääntyykin puoleenne ja anoo Teiltä lahjoitusta sti pen di ra has toom me, stipendit jaamme lakkiaisjuhlassamme. Lukion opettajakunta päättää stipendien saajista, mutta halutessanne voit te myös itse määritellä jakoperusteet. Lahjoittajien nimet jul kaistaan Ylivieskan lukion toimintakertomuksessa. Mikäli päätätte lahjoittaa stipendin, pyydämme Teitä ilmoittamaan sii tä koulusihteeri Tarja Ilomäelle mennessä sähköpostilla tar Ylivieskan lukion stipenditilin numero on... Kiittäen ja hyvää kevään jatkoa toivottaen Ylivieskan lukio Kalle Luhtasela Rehtori" KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus myöntää käyt tö va roistaan 500 euroa käytettäväksi tähän tarkoitukseen ja valtuuttaa si vistysjoh ta jan yhdessä lukion edustajien kanssa valitsemaan sti pendien saajat.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 97/0/10/2015 KHALL 105 (Asian valmistelija Terho Ojanperä, puh ) Oikeusministeriö pyytää lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mie tin nös tä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen mennes sä. Työryhmän tavoitteena on ollut käräjäoikeuksien rakenteen vah vista mi nen niin, että oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu voidaan muuttuvassa toimintaympäristössä tulevaisuudessakin turvata. Tä hän on pyritty muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jois sa työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja ta sai sem min. Työryhmä on pyrkinyt muodostamaan käräjäoikeuksista sellaisia, että niiden tuomiopiirin alueella asuvan väestön määrä ja sitä myötä asia mää rät jakautuvat käräjäoikeuksien kesken nykyistä ta sai semmin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oikeus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräi den muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Mallin mukaan kä räjä oi keuk sia olisi 17. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttä jän toimialueita. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 14. Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vä hen ne tään nykyisestä 57:stä 33:een. Käräjäoikeuksilla olisi 17 tai 14 hallinnollisen kanslian lisäksi 7 tai 10 muuta kansliaa. Is tun to paikko ja olisi lisäksi 9 paikkakunnalla. Molemmissa malleissa Kainuun, Oulun ja Ylivieska-Raahen kä rä jäoi keu det yhdistettäisiin Oulun käräjäoikeudeksi. Edelleen mo lem missa ehdotuksissa Ylivieskaan jää kanslia. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus katsoo, että molemmat esi te tyt mallit turvaavat alueen väestön määrän huomioiden asuk kaiden palvelutarpeet eikä sillä ole siten huomauttamista mietintöön.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle 98/0/10/2015 KHALL 106 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yh teis pal velus ta tulivat voimaan Monialaisella yhteispalvelulla tar koite taan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kan san elä ke lai tos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvit se vien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat monialaista yhteis pal ve lua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tar koi tuk sen mu kai sek si kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työllis ty mis pro ses sin etenemisestä ja seurannasta. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto käynnisti neuvottelut lain toi meenpa nos ta kuntien kanssa TEM:n aluetilaisuuden jälkeen. Neu vot te lut käytiin alueen 7 seutukunnan kuntien kanssa. Neu vot telu ti lai suuk sis sa esiteltiin lain sisältö ja käytiin läpi vaihtoehtoisia malle ja 1-4 kpl yhteispalvelun järjestämiseksi. Neuvottelujen perusteella Poh jois-poh jan maan TE-toimisto esittää yhtä monialaista yh teis palve lu ver kos toa Pohjois-Pohjanmaalle. Yhden verkoston malli sai eniten neuvotteluissa kannatusta. Yhteispalveluverkosto vastaa toiminta-alueellaan kuntien ja kun ta yhty mien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, TE-toimiston pal velu jen ja Kelan palvelujen tarjoamisesta monialaista yhteispalvelua tar vit se vil le asiakkailleen. TE-toimisto esittää, että - yh teis pal ve lu ver kos ton yhteinen toimipiste on Oulussa. Toi mipis teen kautta ovat saa ta vil la kaikki TE-palvelut, Kelan palvelut ja kunnalliset palvelut. - kunnat osoittavat verkostoon vähintään saman verran hen kilös töä kuin TE-toimisto (enimmillään 20 asiantuntijaa). - kolmeksi vuodeksi kerrallaan asetetun monialaisen yh teis palve lu ver kos ton johtoryhmän muodostavat Pohjois-Pohjanmaan seu tu kun tien edustajat, TE-toimiston johto, Kelan edustaja sekä Poh jois-poh jan maan ELY-keskuksen edustaja ja että joh toryh män koko olisi enimmillään 10 henkilöä. Monialaisen yhteispalveluverkoston vastuuhenkilönä toimii johtaja ja hä nen varajohtajansa, jotka kunnat lain mukaan nimeävät. TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osal lis tu van henkilöstönsä palkkaus- ja muista hen ki lös tö kus tan nuksis ta. Yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tie to lii ken ne kus tan nukset sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus ai heu tu vat kustannukset jaetaan TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuu lu vien kuntien kesken monialaiseen yhteispalveluun yhteisissä toi mi pis teis sä osallistuvan henkilöstön määrän mukaisessa suh teessa. Kuntaliitto suosittaa, että työllistymistä edistävän monialaisen yh teispal ve lun kunnille yhteisten kustannusten jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saa neiden määrää tammikuun 2015 tilanteen mukaan. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston esitys on, että monialaisen yhteis pal ve lu ver kos ton rahaliikenne hoidetaan kuntien talouspalvelujen toi mes ta verkoston yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovittavalla ta val la. TE-toimiston tulee asettaa monialaiselle yhteispalveluverkostolle joh to ryh mä kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Yhteistyösopimus tu lee olla tehtynä viimeistään mennessä. Oheismateriaalina on TE-toimiston lausuntopyyntö, josta ilmenee tar kem min monialainen yhteispalvelu sekä toiminnan kustannukset. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huo mau tet ta vaa yhden työllistymistä edistävän monialaisen yh teispal ve lu ver kos ton muodostamiseen Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Myötätuuli-hankkeen ohjausryhmän laajentaminen 161/2/10/2013, 99/2/30/2015 KHALL 107 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Kaupunginhallitus päätti , että Myötätuuli-hankkeen ( ) ohjausryhmänä toimii Ylivieskan reitit ja raitit kun toon -hankkeen ohjausryhmä lisättynä Jedun Ylivieskan am matti opis ton ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajilla. Myötätuuli-hankkeen projektipäällikkö esittää, että ohjausryhmän kokoon pa noa laajennetaan verkostomaisen toi min ta ta van suuntaan ja edus ta jia ohjausryhmään kutsutaan myös Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Kal lion sosiaalitoimesta ja terapiakeskuksesta sekä seu ra kun nas ta, TE-toimistosta ja hankkeen työntekijät. Näin ko kouk sis sa voidaan keskustella ja käsitellä laa ja-alai ses ti ja kattavasti työl li syy den hoi don kehittämistyötä. Ohjausryhmän kokoonpanoksi esitetään: Markku Jussila, pj. Ylivieskan kaupunki Samuli Kärkinen Ylivieskan kaupunki Kari Kentala Tekninen toimi Maritta Piili Keskushallinto Leena Iisakkila Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Marjo Haikola Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Marika Kiljala Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tytti Sydänmetsä Jedu Ylivieskan ammattiopisto Sari Viitala Ylivieskan seurakunta Yrittäjäyhdistys Marita Rimpeläinen-Karvonen Te-toimisto Raija-Liisa Kokko Te-toimisto Jarno Niemelä Myötätuuli-hanke Pekka Saari Myötätuuli-hanke Arto Vähäkangas Myötätuuli-hanke Virpi Seppälä, sihteeri Myötätuuli-hanke Laajennettu ohjausryhmä kokoontui KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Myö tä tuuli-hank keen ohjausryhmän edellä esitetyn kokoonpanon.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keski-Pohjanmaan sote-tuotantoalueen valmisteluun osallistuminen 213/0/05/2014, 100/0/05/2015 KHALL Kokkolan kaupunki esittää alueen kunnille sosiaali- ja ter vey denhuol to lain luonnoksen mukaisesti yhteisen tuotantoalueen sel vit tämis tä. Kuntia pyydetään sitoutumaan Keski-Pohjanmaan tuo tan toalu een valmisteluun. Kuntien tulee hyväksyä työn organisointi ja nime tä edustajansa johtoryhmään. Oheismateriaalina on Kokkolan kaupungin esitys. Vastaukset pyy detään vuoden 2014 loppuun mennessä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että Ylivieska osal lis tuu Keski-Pohjanmaan tuotantoalueen valmisteluun tie donsaan nin näkökulmasta. Samanaikaisesti Ylivieska on mukana Pohjois-Poh jan maan liiton sote-hankkeessa ja JokiSoten val mis te lu työssä. Kaupunginhallitus pidättää oikeuden myöhemmin päättää, mihin so si aa li- ja terveydenhuoltopalveluiden tuotantoalueeseen se haluaa kuu lua. Edelleen kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa valmis te lu työn johtoryhmään ja tälle varajäsenen. Valmistelutyön johtoryhmään nimettiin Jouko Hannula ja varalle Karo lii na Nevalainen. Tämä asiakohta käsiteltiin :n 258 käsittelyn jälkeen. KHALL 108 Sote -rakennemuutos ja siihen tähtäävät lakiuudistukset eivät valmis tu neet päättyneellä eduskunnan istuntokaudella. Ilman la ki uu distus ta meneillään olleet laajempia tuotantoalueita koskeneet val miste lu työt eivät eden neet perusselvityksiä pidemmälle. Kaupunki on osallistunut mm. Jokisote -selvitykseen, jonka raportti on juuri valmistunut. Kaupunginhallitus on myös päättänyt ko koukses saan osallistua Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen jär jes tä mis mal lin valmisteluun liittyvään työhön. On olettavaa, että maan uusi hallitus tulee jatkamaan sote -ra kenteen uudistamistyötä. Näin myös alueellinen valmistelutyö jatkunee. Val mis te lu vaatii kokemuksen mukaan runsaasti sekä luot ta mus henki löi den että viranhaltijoiden osallistumista. Niukat resurssit eivät riitä useam paan laadukkaaseen valmisteluun samanaikaisesti.

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Kok kolan kaupungille, ettei Ylivieskalla ole mahdollisuutta enää jatkossa osallistua Kes ki-poh jan maan sote-tuotantoalueen valmisteluun.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kuljetustyöryhmän raportti palveluliikenteen järjestämisestä 101/57/10/2015 KHALL 109 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Kaupunginhallitus nimesi ( 86) kuljetustyöryhmän, jonka teh tä väk si annettiin mm. selvittää lakanneen Puhtobussi-toiminnan jat ka mis edel ly tyk set. Kuljetustyöryhmän yhteenvetoraportti Puhtobussi-palveluliikenteen sel vi tyk ses tä on oheismateriaalina. Työryhmä ei löytänyt ko ko nais talou del li ses ti edullista tapaa palveluliikenteen kuljetusten jär jes tä misek si. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee kul je tus työryh män raportin tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkitsi raportin tiedoksi ja päätti antaa kuljetustyöryhmän jatkotehtäväksi suunnitella sosiaalisin perustein tapahtuvan palveluliikenteen järjestämisen.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kansalaisopiston kielten päätoimisen opettajan toimen täyttölupa 102/2/10/2015 KHALL 110 Kansalaisopiston apulaisrehtori on lähettänyt seuraavan täyt tö lu pa-ano muk sen: "Ylivieskan seudun kansalaisopiston päätoimisen kieltenopettajan toi men vastaanottanut sanoutui irti koeaikana. Anomme lupaa saada täyttää kieltenopettajan toimi alkaen tois tai seksi. Toimen täyttäminen on otettu huomioon vuoden 2015 ta lous arvios sa. Päätoimisen kieltenopettajan tehtäviin kuuluu opetuksen antamisen li säk si oman opetusalan opetuksen suunnittelu, opintoneuvonta, tun ti opet ta jien ohjaus, tiedottaminen ja Yleisistä kielitutkinnoista vastaa mi nen." KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa luvan kan sa laisopis ton päätoimisen kieltenopettajan toimen täyttämiseen al kaen toistaiseksi.

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Edustajan nimeäminen ammattikorkeakouluopetuksen ohjausryhmään 103/2/30/2015 KHALL 111 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on ko kouk sessaan käsitellyt Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun ete läi sen alueella järjestämää ammattikorkeakouluopetusta. Yhtymähallitus nimesi työryhmän valmistelemaan asiaa. Työ ryhmään nimettiin puheenjohtajaksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kai Perttu, jäseniksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Val ta nen, yh ty mä hal li tuk sen jäsen Terho Ojanperä ja kuntayhtymän joh ta ja Kei jo Makkonen sekä sihteeriksi hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Kal lio. Työryhmä päätti kokouksessaan , että asiaan liittyvänä oh jaus ryh mä nä toimii yhtymähallituksen nimeämän työryhmän li säksi kunkin jäsenkunnan nimeämä yksi edustaja. Lisäksi työryhmä ja oh jaus ryh mä kuulee tarvittavia asiantuntijoita. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus nimeää edustajan ohjaus ryh mään. KAUPUNGINHALLITUS: Nimesi ohjausryhmään Pauli Korpi-Tassin.

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Eron myöntäminen Ville Perkkilälle luottamustoimista ja uuden henkilön valinta hänen tilalleen 104/2/30/2015 KHALL 112 Ville Perkkilä pyytää eroa Ylivieskan kaupungin luottamustoimista paik ka kun nal ta muuton vuoksi. Ville Perkkilä on toiminut kes kus vaali lau ta kun nan jäsenenä sekä sivistyslautakunnan varajäsenenä ja kir jas to- ja kulttuurilautakunnan varajäsenenä. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kelpoi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Keskusvaali-, sivistys- sekä kirjasto- ja kulttuurilautakuntien ko koonpa not käyvät selville esityslistan oheismateriaalista. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kau pun ginval tuus to - toteaa Ville Perkkilän luottamustoimet päättyneiksi ja - valitsee Ville Perkkilän tilalle uuden henkilön kes kus vaa li lau takun nan jäseneksi, sivistyslautakunnan varajäseneksi sekä kirjas to- ja kulttuurilautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimi kau dek si.

21 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Rieska-Leader ry:n jäsentiedote Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy: Kokouskutsu pidet tyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousedustaja: Jouko Han nu la. 3. Ylivieskan Teknologiakylä Ytek Oy: Kokouskutsu pidet tyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousedustaja: Jouko Han nu la. 4. Ylivieskan Linja-autoasemakiinteistö Oy: Kokouskutsu pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ko kousedus ta ja: Unto Koskinen. 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja pidetystä maakun ta hal li tuk sen kokouksesta. 6. Oulun poliisilaitos: Pöytäkirja pidetystä Oulun po lii silai tok sen neuvottelukunnan kokouksesta. Sähköpostilla: joh toryh mä, Mauri Haikola. 7. Vieskan liikelaitoskuntayhtymä: Esityslista pi det tävään yhtymäkokoukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin tiedoksi.

22 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ylivieskan kaupunki Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 112, 113 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 104, 107, 108, 110, 111 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyy ratkaisuun tyytymätön voi teh dä han kin ta lain :n mu kaan han kin ta yk si köl le kir jal li sen hankintaoikaisun. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät 104, 107, 108, 110, 111 Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Liitetään pöytäkirjaan

23 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai rakennusjärjes tyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kunta lain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Puh Fax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2017 169 Teknisten palveluiden lautakunta 09.10.2017 AIKA 09.10.2017 15:10-15:45 PAIKKA Akustiikka, kokoushuone Tapio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 32 Liikuntalautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 16:30-17:30 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, Ylivieska YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 156 Sivistyslautakunta 17.11.2015 AIKA 17.11.2015 17:00-19:26 PAIKKA Joukahaisen päiväkoti, Pakolantie 23, 84100 Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 18:00-19:20 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (11 ) Vapaan sivistystyön jaosto 12.04.2017 AIKA 12.04.2017 klo 18:00-18:40 PAIKKA Tervolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Sosiaalilautakunta 28.03.2017 AIKA 28.03.2017 klo 18:06-18:36 PAIKKA KUNNANVIRASTON KAHVIO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 08.06.2017 AIKA 08.06.2017 17:00-18:05 PAIKKA Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot