YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus AIKA :00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan 175 luonnoksesta 102 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusten 177 johdosta koskien Alpuminkankaan osayleiskaavan hyväksymistä 103 Osavuosikatsaus Stipendit Ylivieskan lukiossa opintonsa päättäville Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä 180 "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 106 Lausunto työllistämistä edistävän monialaisen 181 yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle 107 Myötätuuli-hankkeen ohjausryhmän laajentaminen Keski-Pohjanmaan sote-tuotantoalueen valmisteluun 184 osallistuminen 109 Kuljetustyöryhmän raportti palveluliikenteen järjestämisestä Kansalaisopiston kielten päätoimisen opettajan toimen 187 täyttölupa 111 Edustajan nimeäminen ammattikorkeakouluopetuksen 188 ohjausryhmään 112 Eron myöntäminen Ville Perkkilälle luottamustoimista ja uuden 189 henkilön valinta hänen tilalleen 113 Ilmoitusasiat 190

2 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Perkkiö Kaija-Maija 16:00-18:40 Puheenjohtaja Jaakola Päivi 16:00-18:40 1. varapj. Autio Juha 16:00-18:40 Jäsen Haapakoski Kaisa 16:00-18:40 Jäsen Hannula Jouko 16:00-18:30 Jäsen Junttila Tiina 16:00-18:40 Jäsen Jussila Markku 16:00-18:40 Jäsen Kärkinen Samuli 16:00-18:40 Jäsen Liukkonen Juha 16:00-16:45 Varajäsen Tarmo Hirvelän varajäsen, poistui :n 102 käsittelyn aikana POISSA Hirvelä Tarmo 2. varapj. Pylväs Juha KV:n pj. LÄSNÄOLO- JA PU HE OI KEUS Kippola Eero 16:00-18:40 KV:n 1. varapj. Jokinen Heikki 16:00-18:40 KV:n 2. varapj. Korpi-Tassi Pauli 16:00-18:40 KV:n 3. varapj. Ojanperä Terho 16:00-18:40 Esittelijä Piili Maritta 16:00-18:40 Pöytäkirjanpitäjä Suikkari Risto 16:10-17:00 Asiantuntija :t Sarkkinen Kauko 16:00-17:35 Asiantuntija 103 ALLEKIRJOITUKSET Kaija-Maija Perkkiö Puheenjohtaja Maritta Piili Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Päivi Jaakola Samuli Kärkinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona klo keskusvirastossa. Toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila

3 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 98 Hallintosäännön 5 :n mukaan kokous kutsu lähetetään vä hin tään kolmea (3) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina torstaina Esi tyslis ta liitteineen on julkaistu samana päivänä sähköi sessä kokoushallintajärjestelmässä. Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa laillisuu den ja pää tösvaltaisuuden. KAUPUNGINHALLITUS: Totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajat KHALL 99 Pöytäkirja tarkastetaan keskusvirastossa keskiviikkona kello 10 ja pidetään yleisön nähtävänä samana päi vä nä kello KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus valitsee pöytä kirjan tarkastajat Päivi Jaakola Samuli Kärkinen Varalle Juha Autio Kaisa Haapakoski Mikäli pöytäkirjan tarkastajaksi valittu henkilö on esteellinen tai estynyt käsittelemään jotakin asiaa, tarkastaa pöytäkirjan kyseisen asian osalta varalle valittu henkilö.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan tilannekatsaus KHALL 100 Kaupunginjohtaja esittelee ajankohtaiset asiat. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin tiedoksi.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 95/0/10/2015 KHALL 101 (Asian valmistelija Risto Suikkari, puh ) Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan uu dis tami sen syksyllä Työ koskee vuonna 2005 vahvistettua Pohjois-Poh jan maan maakuntakaavaa ja Himangan alueella voimassa ole via Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavoja. Kaavan uu dis tami nen etenee vaiheittain; ensimmäisessä vaiheessa täydennettiin ja päi vi tet tiin mm. soiden käyttöä ja luonnonympäristöä, tuu li voima-aluei ta, kaupan palveluverkkoa ja aluerakennetta sekä lii ken nejär jes tel miä koskevia merkintöjä. Toisessa vaiheessa käsitellään maaseudun asutusrakennetta, kulttuu ri ym pä ris tö jä, virkistys- ja matkailualueita, materiaalikeskus- ja jät teen kä sit te ly aluei ta, ampumaratoja ja puolustusvoimien alueita. Maakuntakaavan 2. vaihekaavan luonnos on nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kaavan luon nokses ta lausuntoa. Kaavan valmisteluaineisto selvityksineen on nähtävissä Pohjois-Poh jan maan liiton internet-sivuilla osoitteessa ja kaavakartta, mer kinnät ja selostus ovat nähtävissä kaupungin kirjaamossa. Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari esittää, että Ylivieskan kau pun ki an taa seuraavan lausunnon 2. vaihemaakuntakaavan luon nok ses ta: MAASEUDUN ASUTUSRAKENNE Maaseudun kehittämisen kohdealueen laajuus ja kaavamääräykset ovat riittävät. ARVOKKAAT MAISEMA-ALUEET Maakuntakaavan 2. vaihekaavan luonnoksessa on Kalajoen val takun nal li ses ti arvokkaan maisema-alueen rajautumista tarkistettu. Ylivies kan osalla alue on hieman laajentunut. Periaatteena on ollut, että Kalajoen avoimien peltoalueiden reunat on sisällytetty mai sema-alu ee seen. Tämä on perusteltua, kunhan peltoaluetta rajaavien met sä vyö hyk kei den (suojavyöhykkeiden) ylläpito ja hoito eivät aiheu ta maanomistajille kohtuutonta haittaa. Maakuntakaavan se lostuk sen kohdassa 6.4 on käsitelty maakuntakaavan oi keus vai ku tuksia maisema-alueiden osalta. Selostuksen mukaan maisema-alueen kaa va mer kin tä kuvaa alueen erityisominaisuutta, jonka säilymistä py ri tään ohjaamaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja jota tu lee tulkita yleispiirteisesti. Oikeusvaikutusten selvennykset kaa vase los tuk ses sa ovat hyvä asia ja auttavat kaavamääräysten tul kinnas sa.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Selostuksen kohdan 6.4 mainintaa tasapuolisuuden huo mi oon ot tami ses ta rakentamisessa arvokkaassa kulttuuriympäristössä tulisi vie lä harkita. Ajatuksena on ollut suunnata rakentamisen ohjeistus yleis kaa van tarkemmalla suunnittelulla ratkaistavaksi. Pienille kun nille yleiskaavan ajantasaistaminen on kuitenkin resurssikysymys. Alueil la, joissa merkittävä osa rakennusluvista haetaan suun nit te lutar ve rat kai sui na, ohjeen tulkinnasta voi seurata, että kult tuu ri ym päris tön kannalta yksi huono suunnittelutarveratkaisu saattaa johtaa ar vok kaan alueen murenemiseen tasapuolisuuteen vedoten. Ra kennus val von taa palvelisi paremmin rakentamisen yleisohjeistus, jossa uu dis- ja täydennysrakentamisessa neuvotaan ottamaan huomioon ym pä ris tön erityispiirteet. RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ Maakuntakaavan uudistamiseen liittyvä rakennetun kult tuu ri ym pä ristön inventointi on Ylivieskassa vielä kesken. Ylivieska tulee an tamaan lausunnon rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden osalta inven toin nin valmistuttua. Ylivieskassa jär jes tet tävä inventointia kä sitte le vä julkinen yleisötilaisuus mahdollistaisi asuk kaiden ja pai kal lishis to rian harrastajien kommentoida ja jo pa ehdottaa kohteita, jotka tu li si ottaa huomioon. Kiinteistä muinaisjäännöksistä kaavakartalta puuttuu Huh mar vaa ra - Mui nais muis to re kis te rin nro MUUT ALUEET JA MERKINNÄT Maakuntakaavan 2. vaihekaavan luonnoksessa on Huhmarkallion alue merkitty seudullisesti merkittävänä virkistys- ja mat kai lu koh teena. Alueelle sijoittuva ampumarata on myös merkitty seudullisesti mer kit tä vä nä (ea). Kalajoen varsi on merkitty viheryhteystarve -merkin näl lä. Ouluntien varteen on osoitettu Ylivieskan jätekeskus (ej) -mer kin nällä, mikä mahdollistaa monipuolisen jätteiden käsittelyn sekä jä te mate ri aa lin hyödyntämiseen liittyvän yritys- ja teollisuustoiminnan si joittu mi sen alueelle. Nämä merkinnät ovat Ylivieskan kehittämistavoitteiden mukaisia ja tyy dyt tä vät Ylivieskan kaupunkia. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa edellä ole van lau sun non Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luon nok ses ta. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle valitusten johdosta koskien Alpuminkankaan osayleiskaavan hyväksymistä 36/54/00/2015 KHALL 102 (Asian valmistelija Risto Suikkari, puh ) Aimo Piirainen ja Ahti Törmälä sekä Aimo Visuri ja hänen asia kumppa nin sa ovat tehneet valitukset kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Alpuminkankaan osayleiskaavan hy väk symis tä. Ylivieskan kaupungin hallintosäännön 45 :n 8) kohdan mukaan kau pun gin hal li tus antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehdyn va li tuk sen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuus ton päätöksen lopputulokseen. Valitukset ovat oheismateriaalina. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa liitteenä nro 8/2015 olevan lausunnon valitusten johdosta ja esittää hal lin to-oikeu del le, että valitukset hylätään perusteettomina. Asiantuntijana kuultiin kaupunginarkkitehti Risto Suikkaria.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus /1/05/2015 KHALL 103 Talousjohtajan laatima osavuosikatsaus on oheis mate ri aa li na. Osavuosikatsauksessa esitetään selvitys vuoden 2015 talousarvion mää rä ra ho jen ja tuloarvioiden toteutumisesta (käyttötalous, tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma) ja tuloslaskelmavertailu vuosilta Osavuosikat sauk sessa esi te tään tie toja myös kaupun gin asu kasluvun ja työttö myys as teen ke hi tyk sestä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Kauko Sarkkista.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Stipendit Ylivieskan lukiossa opintonsa päättäville 92/1/30/2015 KHALL 104 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Ylivieskan lukion rehtorin kirje : "Koulun työvuosi lähenee taas loppuaan. Lukiossa kevään ko ho kohta na on järjestettävä lakkiaisjuhla, jossa uudet ylioppilaat saa vat palkkiona pitkästä uurastuksestaan lukion päättötodistuksen, yli op pi las tut kin to to dis tuk sen ja sen merkiksi valkolakin. Uusia yli oppi lai ta odottavat jatko-opinnot omine haasteineen ja odotuksineen. Lukiomme on perinteisesti muistanut ahkeria ja hyvin menestyneitä yli op pi lai ta stipendein, jotka ovat myös kannustuksena jatko-opintoja var ten. Lukiomme kääntyykin puoleenne ja anoo Teiltä lahjoitusta sti pen di ra has toom me, stipendit jaamme lakkiaisjuhlassamme. Lukion opettajakunta päättää stipendien saajista, mutta halutessanne voit te myös itse määritellä jakoperusteet. Lahjoittajien nimet jul kaistaan Ylivieskan lukion toimintakertomuksessa. Mikäli päätätte lahjoittaa stipendin, pyydämme Teitä ilmoittamaan sii tä koulusihteeri Tarja Ilomäelle mennessä sähköpostilla tar Ylivieskan lukion stipenditilin numero on... Kiittäen ja hyvää kevään jatkoa toivottaen Ylivieskan lukio Kalle Luhtasela Rehtori" KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus myöntää käyt tö va roistaan 500 euroa käytettäväksi tähän tarkoitukseen ja valtuuttaa si vistysjoh ta jan yhdessä lukion edustajien kanssa valitsemaan sti pendien saajat.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 97/0/10/2015 KHALL 105 (Asian valmistelija Terho Ojanperä, puh ) Oikeusministeriö pyytää lausuntoa oikeusministeriön työryhmän mie tin nös tä Käräjäoikeusverkoston kehittäminen mennes sä. Työryhmän tavoitteena on ollut käräjäoikeuksien rakenteen vah vista mi nen niin, että oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu voidaan muuttuvassa toimintaympäristössä tulevaisuudessakin turvata. Tä hän on pyritty muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä, jois sa työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja ta sai sem min. Työryhmä on pyrkinyt muodostamaan käräjäoikeuksista sellaisia, että niiden tuomiopiirin alueella asuvan väestön määrä ja sitä myötä asia mää rät jakautuvat käräjäoikeuksien kesken nykyistä ta sai semmin. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia kä rä jä oikeus ver kos ton jatkokehittämiseksi. Toisen mallin lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräi den muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Mallin mukaan kä räjä oi keuk sia olisi 17. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttä jän toimialueita. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 14. Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää vä hen ne tään nykyisestä 57:stä 33:een. Käräjäoikeuksilla olisi 17 tai 14 hallinnollisen kanslian lisäksi 7 tai 10 muuta kansliaa. Is tun to paikko ja olisi lisäksi 9 paikkakunnalla. Molemmissa malleissa Kainuun, Oulun ja Ylivieska-Raahen kä rä jäoi keu det yhdistettäisiin Oulun käräjäoikeudeksi. Edelleen mo lem missa ehdotuksissa Ylivieskaan jää kanslia. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus katsoo, että molemmat esi te tyt mallit turvaavat alueen väestön määrän huomioiden asuk kaiden palvelutarpeet eikä sillä ole siten huomauttamista mietintöön.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Lausunto työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle 98/0/10/2015 KHALL 106 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yh teis pal velus ta tulivat voimaan Monialaisella yhteispalvelulla tar koite taan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kan san elä ke lai tos yhdessä arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvit se vien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat monialaista yhteis pal ve lua tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta tar koi tuk sen mu kai sek si kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työllis ty mis pro ses sin etenemisestä ja seurannasta. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto käynnisti neuvottelut lain toi meenpa nos ta kuntien kanssa TEM:n aluetilaisuuden jälkeen. Neu vot te lut käytiin alueen 7 seutukunnan kuntien kanssa. Neu vot telu ti lai suuk sis sa esiteltiin lain sisältö ja käytiin läpi vaihtoehtoisia malle ja 1-4 kpl yhteispalvelun järjestämiseksi. Neuvottelujen perusteella Poh jois-poh jan maan TE-toimisto esittää yhtä monialaista yh teis palve lu ver kos toa Pohjois-Pohjanmaalle. Yhden verkoston malli sai eniten neuvotteluissa kannatusta. Yhteispalveluverkosto vastaa toiminta-alueellaan kuntien ja kun ta yhty mien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, TE-toimiston pal velu jen ja Kelan palvelujen tarjoamisesta monialaista yhteispalvelua tar vit se vil le asiakkailleen. TE-toimisto esittää, että - yh teis pal ve lu ver kos ton yhteinen toimipiste on Oulussa. Toi mipis teen kautta ovat saa ta vil la kaikki TE-palvelut, Kelan palvelut ja kunnalliset palvelut. - kunnat osoittavat verkostoon vähintään saman verran hen kilös töä kuin TE-toimisto (enimmillään 20 asiantuntijaa). - kolmeksi vuodeksi kerrallaan asetetun monialaisen yh teis palve lu ver kos ton johtoryhmän muodostavat Pohjois-Pohjanmaan seu tu kun tien edustajat, TE-toimiston johto, Kelan edustaja sekä Poh jois-poh jan maan ELY-keskuksen edustaja ja että joh toryh män koko olisi enimmillään 10 henkilöä. Monialaisen yhteispalveluverkoston vastuuhenkilönä toimii johtaja ja hä nen varajohtajansa, jotka kunnat lain mukaan nimeävät. TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osal lis tu van henkilöstönsä palkkaus- ja muista hen ki lös tö kus tan nuksis ta. Yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tie to lii ken ne kus tan nukset sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus ai heu tu vat kustannukset jaetaan TE-toimiston ja sen toimialueeseen kuu lu vien kuntien kesken monialaiseen yhteispalveluun yhteisissä toi mi pis teis sä osallistuvan henkilöstön määrän mukaisessa suh teessa. Kuntaliitto suosittaa, että työllistymistä edistävän monialaisen yh teispal ve lun kunnille yhteisten kustannusten jakoperusteena käytetään yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saa neiden määrää tammikuun 2015 tilanteen mukaan. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston esitys on, että monialaisen yhteis pal ve lu ver kos ton rahaliikenne hoidetaan kuntien talouspalvelujen toi mes ta verkoston yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovittavalla ta val la. TE-toimiston tulee asettaa monialaiselle yhteispalveluverkostolle joh to ryh mä kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Yhteistyösopimus tu lee olla tehtynä viimeistään mennessä. Oheismateriaalina on TE-toimiston lausuntopyyntö, josta ilmenee tar kem min monialainen yhteispalvelu sekä toiminnan kustannukset. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huo mau tet ta vaa yhden työllistymistä edistävän monialaisen yh teispal ve lu ver kos ton muodostamiseen Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Myötätuuli-hankkeen ohjausryhmän laajentaminen 161/2/10/2013, 99/2/30/2015 KHALL 107 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Kaupunginhallitus päätti , että Myötätuuli-hankkeen ( ) ohjausryhmänä toimii Ylivieskan reitit ja raitit kun toon -hankkeen ohjausryhmä lisättynä Jedun Ylivieskan am matti opis ton ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion edustajilla. Myötätuuli-hankkeen projektipäällikkö esittää, että ohjausryhmän kokoon pa noa laajennetaan verkostomaisen toi min ta ta van suuntaan ja edus ta jia ohjausryhmään kutsutaan myös Pe rus pal ve lu kun ta yh ty mä Kal lion sosiaalitoimesta ja terapiakeskuksesta sekä seu ra kun nas ta, TE-toimistosta ja hankkeen työntekijät. Näin ko kouk sis sa voidaan keskustella ja käsitellä laa ja-alai ses ti ja kattavasti työl li syy den hoi don kehittämistyötä. Ohjausryhmän kokoonpanoksi esitetään: Markku Jussila, pj. Ylivieskan kaupunki Samuli Kärkinen Ylivieskan kaupunki Kari Kentala Tekninen toimi Maritta Piili Keskushallinto Leena Iisakkila Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Marjo Haikola Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Marika Kiljala Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tytti Sydänmetsä Jedu Ylivieskan ammattiopisto Sari Viitala Ylivieskan seurakunta Yrittäjäyhdistys Marita Rimpeläinen-Karvonen Te-toimisto Raija-Liisa Kokko Te-toimisto Jarno Niemelä Myötätuuli-hanke Pekka Saari Myötätuuli-hanke Arto Vähäkangas Myötätuuli-hanke Virpi Seppälä, sihteeri Myötätuuli-hanke Laajennettu ohjausryhmä kokoontui KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus hyväksyy Myö tä tuuli-hank keen ohjausryhmän edellä esitetyn kokoonpanon.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keski-Pohjanmaan sote-tuotantoalueen valmisteluun osallistuminen 213/0/05/2014, 100/0/05/2015 KHALL Kokkolan kaupunki esittää alueen kunnille sosiaali- ja ter vey denhuol to lain luonnoksen mukaisesti yhteisen tuotantoalueen sel vit tämis tä. Kuntia pyydetään sitoutumaan Keski-Pohjanmaan tuo tan toalu een valmisteluun. Kuntien tulee hyväksyä työn organisointi ja nime tä edustajansa johtoryhmään. Oheismateriaalina on Kokkolan kaupungin esitys. Vastaukset pyy detään vuoden 2014 loppuun mennessä. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää, että Ylivieska osal lis tuu Keski-Pohjanmaan tuotantoalueen valmisteluun tie donsaan nin näkökulmasta. Samanaikaisesti Ylivieska on mukana Pohjois-Poh jan maan liiton sote-hankkeessa ja JokiSoten val mis te lu työssä. Kaupunginhallitus pidättää oikeuden myöhemmin päättää, mihin so si aa li- ja terveydenhuoltopalveluiden tuotantoalueeseen se haluaa kuu lua. Edelleen kaupunginhallitus päättää nimetä edustajansa valmis te lu työn johtoryhmään ja tälle varajäsenen. Valmistelutyön johtoryhmään nimettiin Jouko Hannula ja varalle Karo lii na Nevalainen. Tämä asiakohta käsiteltiin :n 258 käsittelyn jälkeen. KHALL 108 Sote -rakennemuutos ja siihen tähtäävät lakiuudistukset eivät valmis tu neet päättyneellä eduskunnan istuntokaudella. Ilman la ki uu distus ta meneillään olleet laajempia tuotantoalueita koskeneet val miste lu työt eivät eden neet perusselvityksiä pidemmälle. Kaupunki on osallistunut mm. Jokisote -selvitykseen, jonka raportti on juuri valmistunut. Kaupunginhallitus on myös päättänyt ko koukses saan osallistua Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen jär jes tä mis mal lin valmisteluun liittyvään työhön. On olettavaa, että maan uusi hallitus tulee jatkamaan sote -ra kenteen uudistamistyötä. Näin myös alueellinen valmistelutyö jatkunee. Val mis te lu vaatii kokemuksen mukaan runsaasti sekä luot ta mus henki löi den että viranhaltijoiden osallistumista. Niukat resurssit eivät riitä useam paan laadukkaaseen valmisteluun samanaikaisesti.

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Kok kolan kaupungille, ettei Ylivieskalla ole mahdollisuutta enää jatkossa osallistua Kes ki-poh jan maan sote-tuotantoalueen valmisteluun.

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kuljetustyöryhmän raportti palveluliikenteen järjestämisestä 101/57/10/2015 KHALL 109 (Asian valmistelija Maritta Piili, puh ) Kaupunginhallitus nimesi ( 86) kuljetustyöryhmän, jonka teh tä väk si annettiin mm. selvittää lakanneen Puhtobussi-toiminnan jat ka mis edel ly tyk set. Kuljetustyöryhmän yhteenvetoraportti Puhtobussi-palveluliikenteen sel vi tyk ses tä on oheismateriaalina. Työryhmä ei löytänyt ko ko nais talou del li ses ti edullista tapaa palveluliikenteen kuljetusten jär jes tä misek si. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus merkitsee kul je tus työryh män raportin tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkitsi raportin tiedoksi ja päätti antaa kuljetustyöryhmän jatkotehtäväksi suunnitella sosiaalisin perustein tapahtuvan palveluliikenteen järjestämisen.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kansalaisopiston kielten päätoimisen opettajan toimen täyttölupa 102/2/10/2015 KHALL 110 Kansalaisopiston apulaisrehtori on lähettänyt seuraavan täyt tö lu pa-ano muk sen: "Ylivieskan seudun kansalaisopiston päätoimisen kieltenopettajan toi men vastaanottanut sanoutui irti koeaikana. Anomme lupaa saada täyttää kieltenopettajan toimi alkaen tois tai seksi. Toimen täyttäminen on otettu huomioon vuoden 2015 ta lous arvios sa. Päätoimisen kieltenopettajan tehtäviin kuuluu opetuksen antamisen li säk si oman opetusalan opetuksen suunnittelu, opintoneuvonta, tun ti opet ta jien ohjaus, tiedottaminen ja Yleisistä kielitutkinnoista vastaa mi nen." KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus antaa luvan kan sa laisopis ton päätoimisen kieltenopettajan toimen täyttämiseen al kaen toistaiseksi.

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Edustajan nimeäminen ammattikorkeakouluopetuksen ohjausryhmään 103/2/30/2015 KHALL 111 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on ko kouk sessaan käsitellyt Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n Oulun ete läi sen alueella järjestämää ammattikorkeakouluopetusta. Yhtymähallitus nimesi työryhmän valmistelemaan asiaa. Työ ryhmään nimettiin puheenjohtajaksi yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kai Perttu, jäseniksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Kari Val ta nen, yh ty mä hal li tuk sen jäsen Terho Ojanperä ja kuntayhtymän joh ta ja Kei jo Makkonen sekä sihteeriksi hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Kal lio. Työryhmä päätti kokouksessaan , että asiaan liittyvänä oh jaus ryh mä nä toimii yhtymähallituksen nimeämän työryhmän li säksi kunkin jäsenkunnan nimeämä yksi edustaja. Lisäksi työryhmä ja oh jaus ryh mä kuulee tarvittavia asiantuntijoita. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus nimeää edustajan ohjaus ryh mään. KAUPUNGINHALLITUS: Nimesi ohjausryhmään Pauli Korpi-Tassin.

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Eron myöntäminen Ville Perkkilälle luottamustoimista ja uuden henkilön valinta hänen tilalleen 104/2/30/2015 KHALL 112 Ville Perkkilä pyytää eroa Ylivieskan kaupungin luottamustoimista paik ka kun nal ta muuton vuoksi. Ville Perkkilä on toiminut kes kus vaali lau ta kun nan jäsenenä sekä sivistyslautakunnan varajäsenenä ja kir jas to- ja kulttuurilautakunnan varajäsenenä. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaa li kelpoi suu ten sa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Keskusvaali-, sivistys- sekä kirjasto- ja kulttuurilautakuntien ko koonpa not käyvät selville esityslistan oheismateriaalista. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että kau pun ginval tuus to - toteaa Ville Perkkilän luottamustoimet päättyneiksi ja - valitsee Ville Perkkilän tilalle uuden henkilön kes kus vaa li lau takun nan jäseneksi, sivistyslautakunnan varajäseneksi sekä kirjas to- ja kulttuurilautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimi kau dek si.

21 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL Rieska-Leader ry:n jäsentiedote Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy: Kokouskutsu pidet tyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousedustaja: Jouko Han nu la. 3. Ylivieskan Teknologiakylä Ytek Oy: Kokouskutsu pidet tyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokousedustaja: Jouko Han nu la. 4. Ylivieskan Linja-autoasemakiinteistö Oy: Kokouskutsu pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ko kousedus ta ja: Unto Koskinen. 5. Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pöytäkirja pidetystä maakun ta hal li tuk sen kokouksesta. 6. Oulun poliisilaitos: Pöytäkirja pidetystä Oulun po lii silai tok sen neuvottelukunnan kokouksesta. Sähköpostilla: joh toryh mä, Mauri Haikola. 7. Vieskan liikelaitoskuntayhtymä: Esityslista pi det tävään yhtymäkokoukseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Merkitään tiedoksi. KAUPUNGINHALLITUS: Merkittiin tiedoksi.

22 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Ylivieskan kaupunki Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 112, 113 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraa viin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 104, 107, 108, 110, 111 HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati musviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyy ratkaisuun tyytymätön voi teh dä han kin ta lain :n mu kaan han kin ta yk si köl le kir jal li sen hankintaoikaisun. Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Ylivieskan kaupunginhallitus Kyöstintie 4, Ylivieska PL 70, Ylivieska Pykälät 104, 107, 108, 110, 111 Oikaisuvaatimus ja hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta ja hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitetta va. Liitetään pöytäkirjaan

23 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai rakennusjärjes tyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kunta lain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu Postiosoite: PL 189, Oulu Puh Fax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki puh fax sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoi te Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta 28.04.2016 AIKA 28.04.2016 17:30-18:35 PAIKKA Ylivieskatalo Akustiikka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus, laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 19 Sosiaalilautakunta 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 18:15-18:37 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta Nro 1/2016. AIKA Ke klo PAI KKA MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1/4 Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.1.2016 Nro 1/2016 AIKA Ke27.1.2016 klo 16.30 19.35 PAI KKA Virastotalo, lounashuoneen kabinetti LÄSNÄ POISSA LISÄKSI Juhani Oksman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Vapaa-ajan lautakunta 30.11.2015 AIKA 30.11.2015 klo 19:22-19:51 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Ympäristöterveyslautakunta 1 / 2015 1 KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2015 klo 14.00 Paikka Kokoushuone, Pelkosenniemen terveyskeskus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 16.01.2015 Aika 16.01.2015 klo10:00-14:30 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis B5, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 24.08.2016 Aika 24.08.2016 klo 13:00 14:25 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19.

Mirva Möttönen, puheenjohtaja Raija-Liisa Lahti, varajäsen Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen, saapui klo 14.20, 19. HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2009 39 KOKOUSAIKA Torstai 17.12.2009 klo 14-14.45 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nalli ja Sami Leinonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 52 Vapaa-aikalautakunta Aika 24.11.2016 klo 18:00-18:23 Paikka Kunnatalo / alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 62. Ylivieskan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 62. Ylivieskan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 62 Jokilaaksojen jätelautakunta 07.10.2015 AIKA 07.10.2015 14:00-15:25 PAIKKA Ylivieskan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Tiistai 16.12.2014 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:23. Kunnantalon kahvio. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 5/2014 53 Rakennuslautakunta Aika 06.11.2014 klo 17:00-17:23 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Rakennuslautakunnan lausunto Hämenlinnan Hallinto-oikeudelle

Lisätiedot