Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Aika klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös Satakuntaliiton edunvalvontastrategian päivitys Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisoitumisesta Satakunnassa 93 Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen 94 Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 16:30-16:52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Lukka Heli Puheenjohtaja 16:30-16:52 Aalto Harri Varapuheenjohtaja 16:30-16:52 Heikkilä Jonna Jäsen 16:30-16:52 Lankinen Satu Jäsen 16:30-16:52 Myllykoski Sini Jäsen 16:35-16:52 Pöysti Martti Jäsen 16:30-16:52 Vettenranta Marko Jäsen 16:30-16:52 Muu Myllymaa Ilmo Valtuuston pj. 16:30-16:52 Mäkilä Keijo Valtuuston I vpj. 16:30-16:52 Sallinen Erik Valtuuston II vpj. 16:30-16:52 Sjögren Matti Vs. kunnanjohtaja 16:30-16:52 Forsten Tiina Pöytäkirjanpitäjä 16:30-16:52 Poissa Nieminen Marko Valtuuston III vpj. Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokous todettiin lail li sesti kool le kut su tuksi ja pää tös val tai seksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Aalto ja Jonna Heikkilä. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Heli Lukka Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Harri Aalto Aika ja paikka Nakkila, klo Virka-asema Tiina Forsten Jonna Heikkilä Allekirjoitus vs. hallintojohtaja Tiina Forsten

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätös 69/04.042/2015 Kh 84 Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään tämän esityslistan liitteenä vuo den alustava 2014 tilinpäätös. Tilinpäätös toimitetaan kuntalain mu kaan val tuus ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä sen jäl keen, kun tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta ovat antaneet lausun ton sa vuo den 2014 toiminnasta ja taloudesta. Kunnan talouden kehitys Kunnan keskeiset tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tun nus lu vut heik ke ni vät vuonna Vuosikate laski vuoden euros ta euroon. Vuosikate/poistot-% laski 76,9:stä 68,8:aan. Toi min ta me not nousivat 0,3 %, kun ne vuon na 2013 nousivat 3,4 %. Maksuvalmius heikkeni vuonna 2014 verrattuna vuoteen Kassa va ro ja oli vuoden 2013 lopussa euroa ja vuoden 2014 lo pus sa euroa. Kassavarat riittivät keskimäärin 33 päivän me noi hin. Kunnan lainamäärä asukasta kohti nousi ollen euroa. Kunnan "suh teel li nen vel kaan tu nei suus-%" nousi samoin ollen 31,9 % (vuonna ,50 %). Tuloslaskelma ja sen toteutuminen Toimintatuotot olivat euroa ja nousivat vuodesta 2013 ( ) 6,3 %. Toimintakulut olivat euroa ja ne nousivat 0,3 % vuodesta 2013 ( ). Henkilöstökulut olivat euroa ja ne nou si vat 0,9 % vuodesta Toimeentulotuen määrä oli eu roa kun se vuonna 2013 oli Verotulot kehittyivät vuodesta 2012 vuoteen 2014 seuraavasti: Verolaji euroina Muutos -% vv Kunnallisvero ,2 Kiinteistövero ,0 Osuus yhteisöverosta ,0 Verotulot yhteensä ,1 Valtionosuudet kehittyivät vuodesta 2012 vuoteen 2014 seuraavasti: Valtionosuus euroina Muutos %

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus vv Valtionosuus yhteensä ,3 Tästä mm. - peruspalvelujen valtionosuus ,4 - verotulotasaus ,3 Vuosikate pieneni edellisestä vuodesta ollen euroa. Ti li kauden tu los oli alijäämäinen euroa. Poistojen ja varausten jälkeen ti li kau den alijäämäksi muodostui euroa. Toiminnan rahoitus Nettoinvestointien arvo vuonna 2014 oli euroa. Pit kä aikais ten lainojen vähennys oli euroa. Uutta lainaa otettiin euroa. Rahavarat vuoden 2014 lopussa olivat eu roa. Taseen toteutuminen Taseen loppusumma oli euroa. Taseen kumulatiivinen yli jää mä väheni ja oli yhteensä euroa. Lainakanta oli euroa (1.123 eu roa/asu kas). Tilikauden investoinnit Investointimäärärahoista, jotka olivat euroa, käytettiin euroa (78,4 %). Julkisen käyttöomaisuuden (teiden ra kenta mi nen ja päällystäminen, tievalaistus, puistot yms.) in ves toin ti menot olivat yhteensä (talousarvio: ). Leikkikenttien ja puistojen kalustuksiin investoitiin yhteensä eu roa. Rakennuskaavateiden rakennuskustannukset olivat eu roa, päällystyskustannukset eu roa ja va lais tus kus tan nukset euroa. Merkittävimmät investointikohteet olivat yh teis koulun ilmanvaihdon parantaminen , paloaseman maa lämpöön siirtyminen , Hyppingin korjaustyöt sekä Säk ki mäen alueen kunnallistekniikka. Talouden tunnuslukujen kehitys Vuosikatteen määrä asukasta kohti laski ollen 152 euroa (vuonna ). Samoin vuosikatteen osuus poistoista laski ollen nyt 68,8 %, kun se vuonna 2013 oli 76,9 %. Investointien tulorahoitusprosentti oli 67,9, kun se vuonna 2013 oli 44,8. Kassan riittävyys oli vuoden lopussa 34 päivää, kun se edel lisen vuoden lopussa oli 38 päivää. Talousarvion toteutuminen käyttösuunnitelmaan eli alkuperäiseen ta lous ar vi oon nähden

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 käyttösuunnitelmaan nähden toimintatuottojen to teu tuma pro sent ti oli 101,2 ja euromääräinen poikkeama euroa. Toi min ta ku lu jen käyttöprosentti oli 98,9 ja toimintakulut toteutuivat euroa alle käyttösuunnitelman. Verotulojen to teu tu ma prosent ti oli 100,0 ja valtionosuuksien toteutuma käyttösuunnitelmaan näh den oli 99,8 %. Vuoden 2014 käyttösuunnitelman mukainen tulos oli euroa alijäämäinen. Toteutunut tulos oli kuitenkin euroa alijäämäinen, johtuen lähinnä erikoissairaanhoidon pa lau tuk sis ta. Perusturvalautakunnan toteutuneet toimintatulot olivat euroa ja käyttösuunnitelman mukaisesti toimintatulot olivat eu roa. Perusturvan toteutuneet toimintakulut olivat euroa ja käyttösuunnitelman mukaisesti toimintakulut olivat eu roa. Terveydenhuollon toteutuneet toimintakulut olivat euroa ja käyttösuunnitelman mukaisesti toimintakulut olivat euroa. Sivistyslautakunnan toteutuneet toimintatulot olivat euroa ja käyt tö suun ni tel man mukaisesti toimintatulot olivat euroa. Si vis tys lau ta kun nan toteutuneet toimintakulut olivat euroa ja käyttösuunnitelman mukaiset toimintakulut olivat euroa. Teknisen lautakunnan toteutuneet toimintatulot olivat euroa ja käyttösuunnitelman mukaisesti toimintatulot olivat eu roa. Teknisen lautakunnan toteutuneet toimintakulut olivat euroa ja käyttösuunnitelman mukaiset toimintakulut olivat euroa. Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2014 alustavan tilinpäätöksen ja jat kaa käsittelyä kokouksessaan Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Käsittelyn jatkaminen Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten puh

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 90 Esityslistan liite: - Vuoden 2014 tilinpäätös Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jät tää sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Tilintarkastuksessa ilmenevät tekniset muutokset voidaan tehdä ti linpää tök seen allekirjoituksen jälkeen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sini Myllykoski saapui tämän pykälän käsittelyn alussa. Täytäntöönpano: allekirjoitettu tilinpäätös tilintarkastajalle ja tar kastus lau ta kunnalle Lisätietoja antaa: Vs. hallintojohtaja Tiina Forsten Puh

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Satakuntaliiton edunvalvontastrategian päivitys 105/07.072/2015 Kh 91 Satakuntaliitto esittää saapuneessa lausuntopyynnössään seuraa vaa: "Syksyllä 2014 Satakuntaliitto käynnisti vuonna 2011 laaditun edun val vonta stra te gian sa päivittämisen. Maakuntahallitus nimesi edun val von ta stra tegia työ ryh män valmistelemaan asiaa. Strategian päivitystä varten työ ryhmä on kerännyt näkemyksiä maakunnan edunvalvontaan liittyviltä si dosryh mil tä ja yhteistyökumppaneilta, mm. elinkeinoelämän edustajilta. Päivitystyö on edennyt luonnosvaiheeseen ja luonnoksesta Satakuntaliiton päi vi te tyk si edunvalvontastrategiaksi pyydetään nyt laajasti näkemyksiä kir jal li sel la lausuntomenettelyllä. Lausuntoanne laatiessa pyydämme huomioimaan, että edun val von ta strate gian ei ole tarkoitus sisältää konkreettisia edunvalvonnan kohteita tai hank kei ta vaan toimia maakunnan liiton edunvalvonta ja si dos ryh mä yhteis työ tä ohjaavana ja jäsentävänä asiakirjana. Lausunnessanne pyydämme ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin ky symyk siin: 1. Strategian sisältö oman toimintaympäristönne näkökulmasta? 2. Ovatko strategiassa esitetyt toimintatavat oikeansuuntaisia maakunnan ta voit tei den ja toimijoiden yhteistyön kannalta? 3. Ovatko strategiassa sidosryhmätapaamisten osalta esitetyt tavoitteet rea lis ti sia ja tarkoituksenmukaisia? Pyydämme Iausuntoanne luonnoksesta Satakuntaliiton päivitetyksi edunval von ta stra te giak si mennessä osoitteeseen Pyydämme toimittamaan lausuntonne word muodos sa. Lisätietoja asiasta antaa maakunta asiamies Marika Luoma ma tai puh " Esityslistan liitteet: - Satakuntaliiton edunvalvontastrategia, luonnos lausuntoluonnos Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon Satakuntaliiton edun val von ta stra tegiasta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: lausunnon lähettäminen viim Pöytäkirjan liitteet: 1. Satakuntaliiton edunvalvontastrategian luonnos 2. Lausunto Satakuntaliiton edunvalvontastrategiasta

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun organisoitumisesta Satakunnassa 112/09.092/2015 Kh 92 Satakunnan TE-toimisto tiedustelee kunnalta seuraavaa: "Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) edel lyt tää kuntien, TE toimiston ja Kelan järjestävän pal ve lun sa siten, että kun tien ja valtion työnjakoa selkeytetään ja yh teis työ tä kehitetään pitkään työt tö mä nä olleiden ja eri tahojen pal ve lu jen palvelutarpeessa olevien työn ha ki joi den kohdalla. Yhteispalvelua varten ei perusteta uutta organisaatiota. Lain tar koit ta massa monialaisessa yhteistyössä kunnat, Kela ja TE toimisto toi mi vat edelleen omilla toimintavaltuuksillaan. Tavoitteena on palvelujärjestelmän kokoaminen siten, että vaikeasti työl listy vät työnhakijat saavat asuinpaikkakunnastaan riippumatta tar vit se man sa pal ve lut nykyistä tarkoituksenmukaisemmin ja oi kea ai kai sem min. Yh teistyös sä mukana olevat viranomaistahot vas taa vat suunnitelmallisesti työnha ki joi den työllistymis tai kun tou tus pro ses sin etenemisestä ja seu ran nasta. Monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä todetaan, että jokaisen TE toimis ton alueella tulee olla vähintään yksi yhteinen toimipiste ja ver kos to, jon ka käyttöön kunnat, Kela ja TE toimisto osoittavat asiak kai den määrä huo mi oon ottaen riittävän määrän hen ki lö re surs se ja. Toimipisteellä voi olla si vu pis tei tä asiakkaiden asiointimatka huo mioi den. Jokaista yhteispalvelua tuot ta vaa verkostoa kohden on ol ta va vähintään yksi toimipiste ja joh to ryhmä. TE toimiston ni meä mä johtoryhmä asetetaan, ensimmäistä toi mi kautta lukuun ot ta mat ta, aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kunnat nimeävät kes kuu des taan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joh toryh mät tulee asettaa viimeistään Kunnat nimeävät myös joh toryh män toimikaudeksi yhteispalvelua johtavan henkilön, jonka va lin nan pitää myös johtoryhmän hyväksyä. Kunnat, Kela ja TE toimisto vastaavat ja sopivat keskenään mo ni alai seen yh teis pal ve luun osallistuvan henkilöstönsä palkkaus ja muis ta hen ki lös tökus tan nuk sis ta. Kustannusten yhtenä mah dol li se na jakoperusteena kunta valtio suhteessa on esitetty monialaisen yh teis pal ve lun asiakkaiden osuut ta kunnittain. Monialaista yhteispalvelua on esitelty TEM:n, STM:n ja Kelan jär jes tä mässä koulutustilaisuudessa tammikuussa 2015 alueen toimijoille se kä myös kun ta joh ta jil le Satakuntaliiton koollekutsumassa kun ta joh ta jien ko kouk sessa tammikuussa. TE toimisto on lisäksi käynyt asias ta neu vot te lu ja/keskus te lu ja yksittäisten kuntien ja Sa ta kun ta lii ton kanssa. Monialaisen yhteispalvelun organisoitumisen ensimmäisenä vai hee na on pääs tä yhteiseen sopimukseen toimijoiden kesken mo ni alais ten yh teis palve lu ver kos to jen määrästä Satakunnassa. Tämän vuok si Satakunnan TE toi mis to tiedustelee tällä kirjeellään alueen kun nil ta ja Kelan Sa ta kun

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus nan vakuutuspiiriltä niiden mielipidettä a) tar vit ta vien yhteistyöverkostojen mää räk si b) määrän perusteluiksi Sa ta kun nas sa. Vastaukset pyydetään toi mit ta maan sähköpostitse mennessä Satakunnan TE toi miston or ga ni saa tio pos ti laa tik koon osoitteella kir toimisto.fi. Tämän kyselyn tuloksia ja monialaisen yhteispalvelun organisointia Sa takun nas sa käsitellään seuraavassa maakuntaliiton koolle kut su mas sa kunnal lis joh ta jien tapaamisessa Monialaisen yh teis pal ve lun or ga nisoin tiin liittyviin ky sy myk siin tai neu vot te lu pyyn töi hin vastaavat Satakunnan TE toi mis tos ta johtaja Ju ha ni Sundell, p , ju toimisto.fi sekä palvelujohtaja Pau li Pohjola, p , toimisto.fi." Esityslistan liitteet: - Työ- ja elinkeinoministeriön esittely monialaisesta yteis pal ve lus ta ja yh teis pal ve lun organisoinnista - Luonnos kannanotoksi TYP-organisoinnista Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan kannanoton monialaisen yhteis pal ve lun organisoinnista. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: kannanoton lähettäminen mennessä s-postiote: perusturvajohtaja Pöytäkirjan liitteet: 1. Kannanotto TYP-organisoinnista Muut asiaan liittyvät asiakirjat säilytetään asialuokituksen mukaisesti arkistoituna

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen ja mahdollinen otto-oikeuden ja valitusoikeuden käyttäminen Kh 93 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja Kun tal 51 :n es tä mättä täytäntöönpantavaksi seu raavat pöytäkirjat se kä päät tää va li tusoi keuden käyttämisestä MRL 192 :n, 193 :n ja 194 :n sekä YSL 97 :n perusteella tässä tie toonsa tulleista ao. vi ran omais ten päätöksis tä: vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätös rakennustarkastajan lupapäätös vs. kunnanjohtajan hankintapäätös vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätös vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätös vs. kunnanjohtajan viranhaltijapäätös Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 94 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saa te tuiksi seu raa vat kir jeet ja asiat: 1. Satakuntaliiton tiedote seminaarista "Van hus neuvos ton yh teis työ kuntatasolla eri tahojen kanssa huomioidaan myös va paa eh tois toi min ta" sekä "Satakunnan van hus neu vosto jen jul ki lau su ma." 2. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja Hämeenlinnan kaupungin kirje kunnanhallitukselle "Kan sal li sen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla Hämeenlinnassa." 4. Satakuntaliiton tiedote "Suomen itsenäisyyden juh lavuo den 2017 valmistelu käyntiin." 5. Satakuntalliiton maakuntahallituksen tiedote : "Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 osallistumis ja ar vioin tisuun ni tel ma nähtäville huhtikuussa", "Lii ken ne jär jes tel mä suunni tel ma", "Rahoitusta kansainvälisten hankehakemusten valmis te luun." ja "Edustaja AER:in kokoukseen". 6. Lounais-Suomen Aluehallintoviraston päätös LSA VI/1071/ /2014 "Nakkilan yhteiskoulun ja lukion pe rus kor jaus (keittiö ja piha), valtionavustuksen 5. erän mak saminen." Valtionavustus maksetaan korkoineen maaliskuun 2015 loppuun mennessä Nakkilan kunnan ilmoittamalle tilille. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ Kunnanhallitus Muut esille tulevat asiat Kh 95 Vs. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjaan kun nan halli tuk sen jä sen ten mah dol li ses ti kunnanhalli tuksen käsitel tä väksi esit tä mät asiat, jotka ote taan valmisteltavaksi ellei kunnan joh taja voi teh dä vä littö mästi pää tös esi tys tä. Päätös: 1. Kunnanhallitus päätti pitää talousseminaarin ma klo 9:00 alkaen Villilän kokoustilassa. Seminaariin kutsutaan valtuuston pu heen joh ta jis to, kunnanhallituksen jäsenet, lautakuntien pu heenjoh ta jat ja johtoryhmä. 2. Kunnanhallitus päätti, että vs. perusturvajohtajana aloitta va Kati Nordlund-Luoma toimii sosiaaliosaston osastopäällikkönä si jai suu den ajan. Tiedoksianto: kohta 1: kutsu osallistujille kohta 2: s-postiote Nordlund-Luoma ja muut osastopäälliköt

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät: 90, 91, 92, 93, 94, 95 Oikaisuvaati mus Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Muutoksenha ku hankinta-asioissa A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankinta oikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisu vaa timuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena: Pykälät: B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankin taoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus: Pykälät: Valituskielto HLainkäyttöL:n 5 :n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Hankintaoikaisuviranomainen ja - aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hankintaoikai sun sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen joh- valitusaika dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 32, Turku Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs Turku Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Pykälät : Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot