KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus

2 Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 7 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 8 KEHITYSKESKUS PERUSTURVA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HENKILÖSTÖ TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TYTÄRYHTIÖIDEN KATSAUKSET

3 YLEISKATSAUS Kauhavan hallinto uudistui merkittävästi vuoden alussa, kun kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajat vaihtuivat sekä uusi kaupunginjohtaja otti viran vastaan. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin joulukuun 2014 valtuustossa kokoomuksen Petri Salo keskustan Jouko Mäkisen pyydettyä eroa puheenjohtajuudesta. Kaupunginhallituksen kaksivuotinen toimikausi vaihtui vuoden vaihteessa. Uutena hallituksen puheenjohtajana aloitti keskustan Heikki Hakala. Myös kaupunginhallituksen jäsenistöön tuli muutoksia, kun neljä jäsentä 12:sta vaihtui. Varatuomari Markku Lumio otti vastaan kaupunginjohtajan viran, jota hän oli marraskuisen valintansa jälkeen hoitanut viransijaisena joulukuun 2014 alusta alkaen. Maaliskuun lopulla kaupunginhallitus valitsi sivistysjohtajan virkaan filosofian lisensiaatti, kasvatustieteiden kandidaatti Markku Viitasaaren. Hän ottaa viran vastaan elokuun 2015 alussa. Kaupungin hallintosääntöön tehtiin tarkistuksia tammikuun valtuuston kokouksessa. Kaupunginhallituksen alainen henkilöstö- ja talousjaosto muuttui konserni- ja henkilöstöjaostoksi. Jaostossa on kuusi jäsentä, joiden tulee olla joko kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii jaoston puheenjohtajana. Elinkeino- ja maaseutujaostoa koskevat määräykset poistettiin, ja toiminnan organisointi palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Kehittämistoimikunnan kokoonpanoa koskeviin määräyksiin tehtiin tarkennuksia, joiden mukaan toimikunta muodostuu valtuuston ja hallituksen puheenjohtajasta, yhdestä edustajasta kustakin vähintään kaksijäsenisestä valtuustoryhmästä sekä kaupunginjohtajasta. Sääntöön tehtiin joitakin viranhaltijoiden vastuualueita ja ratkaisuvaltaa koskevia tarkennuksia ja muutoksia. Myös konserniohje on päivitetty. Kaupunginhallitus on nimennyt kouluverkon kehittämistä valmistelevan toimikunnan. Ensimmäiset linjaukset valmistuvat kesäkuussa. Kortesjärven yhtenäiskoulun suunnittelua ja rakennuttamista varten on nimetty toimikunta. Kaupungin kehittämisen varmistamiseksi on vireillä useampia kaavoitushankkeita. Alahärmän yleiskaavan laadinta on työn alla. Lentokentän alueen oikeusvaikutteisen yleiskaavan laadinta käynnistyi alkuvuoden aikana. Myös useampia asemakaavojen tarkistuksia on työn alla. Kaupunginhallitus on nimennyt jäsenet Ky Kaksineuvoisen kanssa yhteiseen Kauhavan terveyskeskusta koskevaan toimikuntaan. Se pohtii terveyskeskuksen saneerausta / uuden rakentamista. Alkuvuoden aikana kaupungin väestömäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Huhtikuun lopussa Kauhavalla oli Väestörekisterikeskuksen mukaan asukasta, mikä on yhdeksän (9) asukasta enemmän kuin vuodenvaihteessa. Työllisyystilanne on yleisestä taloustilanteesta ja osittain myös Lentosotakoulun lakkauttamisesta johtuen totuttua heikompi, mutta Kauhavan asema maakunnan ja myös valtakunnan työttömyystilastossa on pysynyt keskimääräistä parempana. Kaupungin työttömyysaste oli huhtikuussa 7,2 % (6,2 % huhtikuussa 2014). Työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Etelä-Pohjanmaan keskimääräinen työttömyysaste oli 10,3 % ja koko maan 11,7 %. Kaupungilla on vuonna 2015 merkittävä investointiohjelma. Kuluvan vuoden merkittävin rakennusinvestointi on Ylihärmän päiväkodin uudisrakennus, jonka urakkasopimukset allekirjoitettiin huhtikuun loppupuolella. Hankkeen kustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa. Päiväkodin kaksi osastoa rakennetaan valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä, kokonaisuudessaan rakennus valmistuu kevään 2016 aikana. Yhdyskuntatekniset investoinnit ovat kuluvana vuonna merkittävät. Eteläisen sisääntulotien kanavointi ja kiertoliittymän rakentaminen ns. Halpakaupan risteykseen aloitetaan, samoin liikekeskusalueen sisäisien liikennejärjestelyjen ja kunnallistekniikan rakentaminen käyn- 3

4 nistyy. Järvenjärven uuden asuntoalueen 1. vaiheen kunnallistekniikka rakennetaan kesän aikana siten, että alueella päästään rakentamaan jo kuluvan vuoden syksyllä. Kiistola-Rannanjärvi tien oikaiseminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen ovat käynnissä. Kangas-Annala hankkeen Annalanpuoleisen tietä on rakennettu alkuvuoden aikana, ja hanketta jatketaan lupaehtojen mukaisesti viimeistään syksyllä. Konsernitarkastelussa tulee huomioida myös Kauhavan Kaukolämpö Oy:n Kauhavan uuden lämpölaitoksen rakentaminen, joka on käynnistynyt ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kaupungin talous on toteutunut ennakoitua suotuisammin ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Kunnallisveroa on yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta kertynyt jopa odotettua enemmän. Tilitetty määrä on huhtikuussa noin miljoonaa euroa vuoden takaista korkeampi. Budjetoidusta tuloveron määrästä on kertynyt 37,4 %. Kunnallisveron lopullista tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava verotulon etupainotteinen kertyminen marraskuussa tehtävään edellisen vuoden maksuunpanotilitykseen saakka. Yhteisöveron osalta kertymä ei ole ollut yhtä suotuista. Vuoden 2014 huhtikuun loppuun verrattuna yhteisöveroa on kertynyt noin euroa vähemmän. Yhteisöveron kertymä oli huhtikuun lopussa 31,0 % budjetoidusta. Tilitysten määrä kuitenkin vaihtelee kuukausittain, joten yhteisöveron lopullista kertymää ei vielä voida arvioida. Käyttötalousmenot ovat huhtikuun lopussa 2,1 % eli noin 0,7 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammat. Henkilöstökuluissa kasvua on 15,7 % (n. 1,8 milj. euroa). Palvelujen ostot pienenivät 5,4 % (n. -1,2 milj. euroa). Palvelujen ostoihin sisältyy mm. kaupungin maksuosuus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menoihin mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Eskoon sosiaalipalvelun kuntayhtymien maksuosuudet. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen muutoksen tasoon vaikuttaa merkittävästi varhaiskasvatuksen siirtyminen Kuntayhtymä Kaksineuvoiselta Kauhavan kaupungin järjestettäväksi siten, että Kauhavan vastaa myös Evijärven ja Lappajärven varhaiskasvatuspalveluista. Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Kauhavan maksuosuus Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin menoihin on ollut aikaisemmista vuosista poiketen Etelä- Pohjanmaan keskimääräistä alhaisempi. Asukasta kohden maksuosuus on ollut 418 euroa, kun se sairaanhoitopiirin alueella on ollut keskimäärin 434 euroa. Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna Kauhavan maksuosuuden muutos on -3,0 % Etelä-Pohjanmaan keskimääräisen muutoksen ollessa peräti 5,2 %. Käyttötaloustulot ovat jääneet noin euroa (12,3 %) vuodentakaista korkeammat. Tämä johtuu mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulovaikutuksesta, kun toiminta on kaupungin järjestämää sekä Kauhavan Vesi Oy:n vuokran laskutusaikataulusta. Tuloslaskelma osoittaa noin 2,3 miljoonan euron ylijäämää. Tulos on jaksottamaton eikä se siksi kerro suoraan todellista taloudellista tilannetta. Kun tuloksesta huomioidaan menojen ja tulojen jälkipainotteinen kertyminen ja joka vuosi marraskuulle kohdistuva kunnallisen tuloveron edellisen vuoden maksuunpanotilitys, joka on aina veronpalautusten perinnän vuoksi selvästi keskimääräistä kuukausitilitystä pienempi, on tulos selvästi heikompi. Kun laskelmassa otetaan mukaan myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen huhtikuun tasauslaskutus sekä koko vuoden tulosarvio, sairaanhoitopiirin laskutuksen jälkijättöisyys ym. tekijöitä, muodostuu tulos lievästi positiiviseksi. Kuluvan vuoden lopulliseen tulokseen vaikuttaa erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö, verotulojen loppuvuoden kertymä sekä kaupungin ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen oman toiminnan taloudellisuus. Kaupungin talousarvio oli laadittu 1,1 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Valtionosuuspäätökset olivat kuitenkin noin 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua valtionosuuden määrää korkeammat. Tavoitteena onkin puristaa tulos vähintään nollaan. 4

5 Kaupungin osavuosikatsausta varten on pyydetty katsaukset myös kaupungin tytäryhtiöiltä. Saadut selvitykset on liitetty tämän osavuosikatsauksen loppuun. Myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen osavuosiraportti valtaavalta ajalta on valmistunut. Se käsitellään erillisenä asiana ja asiakirjana. 5

6 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,6 Määräraha ylittynee jonkin, koska kahdenkertaisen budjetoinnin välttämiseksi ennakkoäänestykseen osallistuvien henkilöiden varsinaisen työajan palkkakustannusta ei ole huomioitu vaalien määrärahassa, vaan ko palkat on budjetoitu kokonaisuudessaan henkilön normaaliin palkkamenokohtaan. Tuloarvio Oikeusministeriö maksaa korvauksen eduskuntavaalien järjestämisestä kaupungin alueella loppukesästä. Tuloarvio toteutuu. Kertomusjaksolla järjestettiin eduskuntavaalit. Vaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen yksinomaan kaupungin omalla henkilöstöllä ei onnistunut, ja ennakkoäänestykseen jouduttiin palkkaamaan hieman lisäresurssia. Mikäli halutaan, että vaalit jatkossa pystytään järjestämään oikeusministeriön korvauksella, joudutaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloa tarkastelemaan uudelleen. Ennakkoäänestykseen tarvittava työpanos on pois päivittäisestä toiminnasta, ja aiheuttaa paineita myös siihen toimistohenkilöstön määrän edelleen vähentyessä. Tästäkin syystä ennakkoäänestyksen järjestämistä on organisoitava uudelleen. Myös äänestysalueiden lukumäärää tulee jossain vaiheessa tarkastella uudelleen. 6

7 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä Määräraha ,9 Määräraha riittää. Tuloarvio 0 0 0,0 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Tarkastuslautakunta on valmistelemassa kesäkuussa kaupunginvaltuuston käsittelyyn tulevaa vuoden 2014 arviointikertomusta. Kaupungin saama puhdas tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 on lautakunnan tavoitteiden mukainen. Menojen toteutumaprosentti on varsin maltillinen, 19,9 %, mm. koska tilintarkastusyhteisö ei ole kuluvaa vuotta vielä laskuttanut. VALTUUSTO Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,2 Määräraha riittää. Kokouspalkkioiden, matkakulujen ym. maksatus tapahtuu neljännesvuosittain, joten menot kertyvät hieman jälkipainotteisesti. Tuloarvio 0 0 0,0 Valtuuston puheenjohtaja vaihtui vuoden vaihtuessa, kun syksystä 2009 puheenjohtajana toiminut Jouko Mäkinen (kesk.) luopui puheenjohtajuudesta. Uutena puheenkohtajana aloitti Petri Salo (kok.) Kertomusjakson aikana on pidetty kaksi valtuuston kokousta. Lisäksi valtuustolle on järjestetty helmikuussa koulutustilaisuus, jossa luennoitsijana olivat Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen sekä Suomen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. 7

8 KAUPUNGINHALLITUS Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,3 Määräraha riittänee, mikäli vuoden aikana ei tule yllättäviä menoeriä. Tuloarvio ,9 Tulot kertyvät osittain jälkipainotteisesti. Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kaupunginhallituksen toimikausi vaihtui vuoden alussa, ja myös hallituksen kokoonpano muuttui jonkin verran. Hallituksen puheenjohtajana aloitti Heikki Hakala (kesk) alkaen kaupunginjohtajan viransijaisena toiminut varatuomari Markku Lumio otti kaupunginjohtajan viran vastaan Pitkä työuran kaupungin ja Alahärmän kunnan palveluksessa tehnyt johdon sihteeri Marjatta Kleimola saateltiin tammikuussa vuosilomalle, minkä jälkeen hän siirtyy eläkkeelle. Uutena johdon sihteerinä aloitti tradenomi Petra Karhula. Kaupungin hallintosääntöä tarkistettiin tammikuun valtuustossa, mistä aiheutui muutoksia mm. toimielimiin. Hallintosäännön muutosta on käsitelty tarkemmin luvussa 1 Kaupunginjohtajan katsaus. Kaupunki tarjoaa verohallinnon asiakas- ja etäpalveluita Kauhavan kaupungintalon ja Alahärmän yhteispalvelupisteissä. Kaupungintalolta saa yhteispalveluna myös poliisin ja maistraatin palveluita ja Alahärmästä Kelan palveluita. Kelan hakemuksia voi jättää myös Ylihärmän ja Kortesjärven palvelutoimistoihin. Kaupunki tarjoaa taloushallintopalveluja seuraaville tytäryhtiöilleen: Kauhavan Vuokra-asunnot Oy, Asunto-Oy Tilhentupa 1 ja 2, Kiinteistö Oy Sakunkoto, Kauhavan Vesi Oy, Kauhavan Kaukolämpö Oy ja Kiinteistö Oy Riihi. Raportointijaksolla laadittiin em. yhtiöiden tilinpäätösten lisäksi kaupungin oma sekä Kauhava-konsernin tilinpäätös. Taloudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen eli kaupungin talouden säilyminen tasapainoisena tai lievästi ylijäämäisenä on haasteellinen johtuen mm. valtionosuusleikkauksista ja yleisestä taloudellisesta matalasuhdanteesta, minkä seurauksena verotulot eivät kasva. Myös poistojen määrän kasvaminen suuren investointitarpeen seurauksena asettaa vuosikatteelle kasvutarpeen, mikä lisää tavoitteen haastavuutta. Kaupungille laaditaan talouden tasapainottamisohjelma kun palveluverkkopäätökset saadaan tehtyä. Ohjelmaan sisältyy myös tärkeimpien investointien aikataulutus. Kauhavan kaupungin taseessa on kuitenkin noin 7,9 miljoonan euron ylijäämäpuskuri, joten siltä osin taloudelle asetettu tavoite toteutuu selvästi. Kaupunginhallitus- ja valtuuston kokousasioiden valmistelu ja täytäntöönpano on säännöllisesti toistuva prosessi, jonka sujuvuus on edellytys kaupunginhallitukselle asetetun päätöksenteon ja asioiden viivytyksettömän ja tasapuolisen käsittelyä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi välttämätön. Käsittelyaika alle 3 kuukautta vireille tulosta on pääsääntöisesti saavutettu. Toimeenpanot on suoritettu tavoiteajan puitteissa. Kaupunkistrategian toteuttamiseksi on laadittu kaupunkistrategian toimintasuunnitelma, jossa tavoitteille on määritelty vastuuhenkilö. 8

9 Henkilöstöön kohdistuvat tavoitteet ovat toteutuneet osittain; vakinaisen henkilökunnan määrä on edelleen alentunut, mutta toisaalta sairauspoissaolot ovat alkuvuodesta lisääntyneet kolmen alenevan vuoden jälkeen. Osaltaan nousuun on vaikuttanut alkuvuoden sisäilmaongelmat. Alkuvuodesta valmistuivat marras-joulukuussa tehdyn Työkykyindeksikyselyn tulokset. Tulosten esittely esimiehille on vielä kesken. Työterveyshuolto kohdentaa toimenpiteitä kyselyn tulosten perusteella. Kaupungin tiedotustoimintaa on parannettu tekemällä kaupungille Facebook -profiili, jonka kautta voidaan nopeasti tiedottaa ajankohtaisista asioista. Profiilin päivittämiseen on koulutettu henkilöitä jokaisesta palvelutoimistosta. Vuoden alusta on otettu käyttöön myös Kansalaisen asiointitili, jonka kautta asiakas voi saattaa asioita vireille ja saada niitä koskevat päätökset sähköisesti omalle tililleen. Tyky-seteleissä on siirrytty kokonaan sähköiseen järjestelmään vuoden alusta. Tämä vähentää työtä sekä helpottaa seteleiden toimittamista työntekijöille. Investoinnit Kiinteän omaisuuden hankintaan osoitetusta euron määrärahasta on raportointihetkellä käytetty noin euroa. Kaupungintalotoimintojen suunnitteluun varattua euron määrärahaa ei ole vielä käytetty, mutta selvityksiä eri kaupungintaloratkaisuista on valmisteltu. 9

10 KEHITYSKESKUS Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,1 Määräraha riittää. Tuloarvio ,2 Tuloarvio toteutunee. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Elinkeinotoimi ja kehittäminen Kauhavan alueen työttömyys kääntyi alkuvuodesta laskuun. Huhtikuun lopussa se oli 7,4 %, joka oli Etelä-Pohjanmaan pienin. Yleistunnelma yrityskentällä on edelleen vireä. Merkkejä on, että myös vientiteollisuus on elpymässä pikku hiljaa. Myös isot yritysinvestoinnit Kauhavalla jatkuvat, sillä Eepee-Kiinteistöt Oy ja Kauhavan kaupunki allekirjoittivat tammikuussa uuden Kauhavan historian suurimman maakaupan. Solmitulla 8,5 ha kiinteistökaupalla ja osin siitä aiheutuvilla hankkeilla on suuri merkitys Kauhavan kehittymiselle ja kasvulle. Rautian vähittäiskaupan suuryksikön valmistuminen Alahärmään huhtikuussa, oli myös merkki yrittäjien uskosta alueen tulevaisuuteen. Investointien kautta alueelle syntyy uusia palveluja ja työpaikkoja. Myös rakennustöiden työllistävä vaikutus on suuri. Vuoden vaihteessa ja alkuvuoden aikana saatiin päätökseen ÄRM-hankkeista Lentosotakoulun lakkauttamisen vaikutuksia hoitava Koordinaattori-hanke, Kauhavanjoki-hanke sekä Matkailun kehittämishanke. Kauhava on varuskunnan lakkauttamisesta johtuva tukialue vielä vuoden 2015 ajan. Tähän mennessä erilaisia tukia tai niiden myöntövaltuutta, Kauhavan alue on saanut yhteensä n. 5,8 milj. euroa. Tukipotilla on ollut piristävä vaikutus Kauhavan alueen elinkeinoelämään. Tukialueelle myönnetty rahoitus ei ole ollut automaatti, vaan hankkeiden hakuprosessi on ollut yksilöllinen voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Kaupunkimarkkinoinnin osalta toteutettuja toimenpiteitä osavuosikatsauksen ajanjaksolla olivat mm. neuvottelut markkinointiyhteistyöstä eri osapuolten kanssa (esim. Juho Häjy Haapoja, Power Truck, Lentäjien Juhannus jne) tonttimarkkinointikampanja, osallistuminen Pytinki- ja Kotimaan matkailumessuille, Visitkauhava.fi englannin ja ruotsinkielisten versioiden julkaisu sekä matkailuesitteiden päivitys. Ajanjaksolla neuvoteltiin myös markkinointiyhteistyöstä, jonka myötä tulevana kesänä Kauhavan kaupunki yhdessä Vaasan seudun matkailu Oy:n, Wasalinen, Vaasan hotellien ja Power Parkin aloittaa markkinointiyhteistyön, jonka tavoitteena on saada lisää ruotsalaisia matkailijoita Vaasan seudulle ja Kauhavalle. Muilta osin Elinkeinotoimen sektorilla yritysvierailuja ja yritysten avustamista erilaisissa kehittämishankkeissa sekä toimitila- ja tonttiasioissa on jatkettu entiseen tapaan. 10

11 Maahanmuutto Vuoden alusta Kauhavalle on muuttanut 23 maahanmuuttajaa, joista 2 on ala-ikäistä lasta ja muut ovat aikuisia. Maahanmuuttotyöryhmä on kokoontunut 2 kertaa. Maahanmuuttokoordinaatori on päivittänyt Kauhavan kaupungin maahanmuuttostrategiaa ja kotouttamisohjelmaa sekä markkinointimateriaaleja (kutsut, esitteet ja kotisivut). Toteutettuja alkukartoituksia on ollut alkuvuodesta 20 kpl joista on 7 kpl korvauskelpoisia. Maaseututoimi Neuvonta- ja kehittäminen Kevään tukikoulutustilaisuuksia oli neljä, kävijöitä yhteensä 330 ja viljelysuunnitteluiltaan osallistui 250 viljelijää. ProAgria järjesti lisäksi hankeen kautta eläinten hyvinvointiin, luomutuotantoon ja muihin erityistukiin sekä sähköisen tukihaun osalta erilliset koulutukset viljelijöille. Näissä kävijöitä oli arviolta 60 viljelijää. Alajärven Maaseututoimen, Yrittäjäopiston, Aisaparin, tuottajyhdistysten ja Järviseudun-ammattiinstituutin kanssa on valmisteltu uutta hanketta viljelijöiden tarpeisiin. Maria Takala on aloittanut Kauhava, Lappajärven, Evijärven, Alajärven, PSTK ry sekä STKL ry palkkaamana tarjoamaan alueen tarhaajille neuvotatyötä. Palkkauksella turvattiin tärkeäksi tunnustetun elinkeinonalan kehityksen jatkaminen hankkeen päättymisen jälkeen. Viranomaistoiminta Kevään tukihakua jatkettiin asti. Uuden sitoumuskauden alku ja täysin muuttuneet hakuehdot saivat viljelijät tukeutumaan entistä enemmän neuvojien apuun hakemusten täytössä. Neuvojien käyttö ja maaseutuhallinnon neuvonta osaltaan vaikuttivat sähköinen tukihaun ennätykselliseen käyttöön. Evijärvellä yhteensä 138 tilaa joista sähköisiä 72 % (48 % ed. vuosi), Lappajärvellä yhteensä 163 tilaa joista sähköisiä 85 % (59 % ed. vuosi) ja Kauhavalla 898 tilaa joista tuli sähköisiä hakemuksia 87,8 % (ed. vuosi 65,6 %). Kauhavan koko maaseutuhallinnon yksikkö 1199 hakemusta, sähköisiä 1029 tästä eli 85,8 %. Viime vuonna hakemuksia 1239 ja sähköisiä näistä 62,7 %. Tukea hakeneita tiloja oli Kauhavalla 27 edellisvuotta vähemmän, vähennystä 2,9 %. Samalla prosentilla laski tilojen määrä koko yksikön alueella. Lomatoimi Vuosilomaan oikeutettuja maatalousyrittäjiä on 398 ja tiloja 256. Evijärvellä on 46 tilaa ja 75 yrittäjää, Kauhavalla 171 tilaa ja 270 yrittäjää ja Lappajärvellä 39 tilaa ja 53 yrittäjää. Turkistuottajien vuosilomaa myönnettiin 89 yrittäjälle, näistä paikallisyksikön lomituksen piirissä on 8 turkistarhaa ja 11

12 11 yrittäjää. Lomitus työllistää 70 kuukausipalkkaista lomittajaa ja lisäksi määräaikaisia lomittajia. Tämä palvelussuhteessa oleva henkilöstö lomittaa pääosan lomitustarpeesta. Kauhavan kaupunki kilpailutti ostopalvelulomitukset, sopimukset tehty kuuden tarjoajan kanssa. Lomituspalvelut on aloittanut työajankirjauksessa mobiilijärjestelmän kokeilun. Lomittaja ilmoittaa työaikansa tekstiviestillä, paperisia työselosteita ei tarvita. Järjestelmä mahdollistaa lomittajien työaikakirjaukset kännykän avulla reaaliaikaisesti. Maatalousyrittäjä näkee toteutuneet lomitustunnit suoraan Lomitusnetistä. Tavoitteena on lisätä mobiilin käyttöä tulevaisuudessa nyt saatujen myönteisten kokemusten perusteella, käyttäjiä tällä hetkellä 19. Asiakastyytyväisyyskysely tehty opinnäytetyönä huhtikuussa. Tilakäynnit ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan kun tilojen olosuhteissa on tapahtunut muutoksia. Tuottajayhdistysten palaveri järjestetty helmikuussa. 12

13 PERUSTURVA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,0 Määrärahan toteutumisprosentti alittaa huhtikuun lopun keskimääräisen johtuen mm. siitä, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen huhtikuun tasauslasku kohdistuu kirjanpidossa toukokuulle. Kaupungin maksuosuus Kaksineuvoisen oman toiminnan menoihin on raportointijakson aikana pääosin pysynyt talousarviossa, mutta E-P:n sairaanhoitopiirin ja Eskoon toteutunut maksuosuus on huhtikuun lopussa jonkin verran ajankohdan keskimääräistä korkeampi. Määrärahan riittävyyttä on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden aikana edennyt laaditun suunnitelman mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu nopealla tahdilla ja alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita, mikäli kiinteistöstä joudutaan siirtymään pois. Toimintavuoden talousarvio alitti edellisen vuoden talousarvion 0,6 milj. eurolla ja alkuvuoden aikana asetetuissa taloudellisissa raameissa on pysytty. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Terveyspalveluiden palvelurakenteen muutos ei myöskään ole aiheuttanut paineita erikoissairaanhoitoon. Kaikkien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alle edellisvuoden vastaavan kauden kustannusten. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön ja sen palvelutuotannolle asettamiin muutoksiin. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän. 13

14 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvion toteutumisesta. Määräraha ,9 Määräraha riittänee Tuloarvio ,8 Tuloarvio toteutuu. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Varhaiskasvatus Kauhavan kaupunki järjestää kaupungin alueen lisäksi varhaiskasvatuspalvelut Evijärven ja Lappajärven kunnille. Jokaiselle hoidossa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvua ja kehitystä tukien. Lapsiperheet voivat käyttää lapsen hoidon järjestämisessä seuraavia vaihtoehtoja: Kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoitokodissa tai perhepäivähoidossa. Palveluseteli yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia. Lastenhoidon tuki. Kauhavalla on kahdeksan päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäivähoitokotia ja 40 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Kauhavalla on huhtikuun 2015 lopussa kunnallisessa päivähoidossa Kauhavan omissa päivähoidon yksiköissä seuraavasti: Päiväkotihoidossa 363 lasta Perhepäivähoidossa 183 lasta Ryhmäperhepäivähoidossa 27 lasta Yhteensä 573 lasta. Lisäksi ostopalveluna päivähoitopalveluja ostetaan muista kunnista kauhavalaisille lapsille kuusi hoitopaikkaa. Myyntipalveluna myydään kolme hoitopaikka Evijärvelle. Päivähoidossa on käytössä myös yksityistä päivähoitoa varten palveluseteli. Kauhavalla toimii 1 yksityinen päiväkoti, Kinderi sekä 3 yksityistä perhepäivähoitajaa, jotka tuottavat päivähoidon palveluja palvelusetelin avulla. Palvelusetelillä päiväkotihoidossa on 21 ja perhepäivähoidossa 9 lasta. Yksityisen hoidon tukea maksetaan kolmesta lapsesta ja osittaista hoitotukea saa 53 lasta. Huhtikuun lopussa lastenhoidon tuen piirissä on 314 lasta. Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä on Evijärvellä ja Lappajärvellä toimiva henkilöstö mukaan lukien 190 henkilöä. 14

15 Esi ja perusopetus Perusopetuksen tavoitteet hyvät oppimisen valmiudet ja oppimistulokset ovat toteutuneet. Kaikki perusopetuksen päättävät ovat saamassa päättötodistuksen ja ovat myös hakeneet toisen asteen koulutuspaikkaa. Kevään yhteishaussa Alahärmän yläkoululta haki Härmän lukioon 18 oppilasta, muihin lukioihin kolme (3) oppilasta ja ammatillisiin oppilaitoksiin 29 oppilasta. Kauhavan yläkoululta haki Kauhavan lukioon 37 oppilasta, muihin lukioihin 3. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 52 oppilasta. Kortesjärven yläkoulun oppilaista Kauhavan lukioon haki yksi (1) oppilas, Härmän lukioon myös yksi (1) ja muihin lukioihin 10 oppilasta ja ammatillisiin oppilaitoksiin 13 oppilasta. Ylihärmän yläkoululta Härmän lukioon haki 16 oppilasta, Kauhavan lukioon kolme (3) ja muihin lukioihin yksi (1) oppilas. Ammatillisiin oppilaitoksiin haki 19 oppilasta. Kuntien ja koulujen edustajat ovat jatkaneet yhteistyössä maakunnallisen opetussuunnitelman laadintaa. Uusi kasvatus- ja opetustyötä ohjaava suunnitelma otetaan käyttöön syksyllä Opetussuunnitelmatyö käynnistyi tammikuussa 2014 arvokeskusteluilla. Kauhavalla toteutettiin yleinen arvoilta, jossa jokaisella kuntalaisella oli mahdollisuus vaikuttaa osaamisen perustan valamiseen. Arvoillan lisäksi toteutettiin sähköinen arvokysely, jonka perusteella koostettiin seudulliset arvot. Maaliskuun alussa Kauhavalla Koulukeskus jouduttiin tyhjentämään siellä esiintyneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Tällöin Keskustan koulusta alakouluikäiset siirtyivät Nahkalan kouluun, yläasteikäiset siirtyivät väistötiloihin Keskustan ja osin entisen Lentosotakoulun tiloihin. Lukiolaiset taas sijoitettiin Yrittäjäopiston kiinteistössä oleviin tiloihin. Kaikissa tiloissa jouduttiin tekemään jonkin verran järjestelyjä rakenteissa, jotta niistä saatiin kohtuulliset väistötilat. Kouluverkkotoimikunnan kokoonpanoa kaupunginhallitus vaihtoi jonkin verran vuoden alusta lukien. Toimikunta on kokoontunut kaksi kertaa ja keskustellut koulukeskuksen peruskorjaukseen liittyvistä vaihtoehdoista. Päätökset peruskorjattavista tiloista tulisi saada kevään aikana, jotta suunnittelu voitaisiin aloittaa. Kaupungin yläkoulut osallistuivat helmikuussa Nou Hätä -koulutukseen, joka on suunnattu 8. luokan oppilaille. Maaliskuussa alkoivat Nou Hätä -kilpailut yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kohdennettua valtionavustusta perusopetusryhmien pienentämiseen. Erityisavustuksen käytöstä laaditaan suunnitelma ja se otetaan käyttöön syyslukukauden 2015 alkaessa. Valtionavustus käytetään samanaikaisopetukseen, isojen opetusryhmien (yli 25 opp.) jakamiseen ja lisättyihin jakotunteihin sekä resurssiopettajien palkkaamiseen. Myös koulujen kerhotoiminnan kehittämiseen on saatu valtion ylimääräistä tuke , josta kaupungin omaosuus on Keskustan koulu ja Kauhavan lukio ovat kevään aikana osallistuneet Comenius hankkeen puitteissa ulkomaisiin tapaamisiin. Hankkeet päättyvät kuluvan kevään aikana. Vuoden 2014 tunnuslukujen ennakointia Vertailtaessa vuoden 2013 ja 2014 perus- ja lukio-opetuksen kokonaiskustannuksia oppilasta kohden voidaan todeta, että esiopetuksen käyttökustannukset näyttäisivät laskevan vuodesta 2013 (7.140 /opp.) vuoteen 2014 (6.933 /opp.) Perusopetuksen käyttökustannukset pysyvät ennallaan (8.900 ja /opp.) Lukio-opetuksen käyttökustannuksissa on lievää kasvua (8.056 ja 15

16 8.096 /opp.). Esiopetuskustannuksia lukuun ottamatta Kauhavan tunnusluvut ovat pienempiä kuin Etelä-Pohjanmaan keskimääräiset vuoden 2013 em. tunnusluvut. Lukiokoulutus Härmän lukiossa maaliskuussa pidettiin Alahärmän Yrittäjien "aamukahvitilaisuus", jossa yrittäjät lahjoittivat lukiolle toiminta-apurahan, sievoisen summan. Tilaisuudessa keskusteltiin myös palvelu- ja matkailualan yrittäjyyshankkeesta, jossa ovat mukana lukion opettajat ja 1. vuosikurssin opiskelijat. Huhtikuussa lukion musiikkiryhmä osallistui rytmikorjaamolla järjestettyyn konserttiin. Lapualla oli yrittäjyys-kansainvälisyystaopahtuma jossa Härmän lukio oli mukana järjestäjänä. Edelleen huhtikuussa kansainväliyysryhmän opiskelijat vierailivat Barcelonassa ja veteraanipäivänä lukiolaiset osallistuivat sankarihaudalla seppeleenlaskutilaisuuteen ja lisäksi historian opiskelijoitten ryhmän ja veteraanien tapaaminen järjestettin Jokitoiskassa.. Kauhavan lukiossa alkuvuosi painottui hyvin kansainväliseen toimintaan: Lukiossa vieraili Comenius-projektin yhteydessä 13 opettajaa ja 20 opiskelijaa viidestä lukiosta ja viidestä Euroopan maasta. Hanke Dofferent Cultures on Euroopan Stge ja se huipentui seitsemän Comenius- koulun yhteiseen näytelmäesitykseen Ateenassa huhtikuun lopussa. Myös Kauhavan lukio osallistui järjestäjänä kolmen lukion ja Sedun yhteiseen kansainvälisyyspäivään Lapualla Taiteen perusopetus / Härmänmaan musiikkiopisto Härmänmaan musiikkiopistossa opetuksen alueellinen tasapuolisuus sekä opetuksen saatavuus kaupunginosittain toteutuu. Samoin hyvät oppimistulokset ja jatko-opintokelpoisuus sekä pätevä ja osaava henkilöstö- tavoite toteutuu. Härmänmaan musiikkiopistossa on 392 opiskelijaa. Härmänmaan musiikkiopisto on kulttuuripalveluiden tuottajana toiminut ahkeraan tarjoten kaikille kaupunkilaisille jo kymmeniä eri konserttitilaisuuksia. Musiikkiopistolla on jatkuvaa yhteistyötä kirjastotoimen, alueen muiden musiikkioppilaitosten, kulttuuritoimen, vapaa-aikatoimen, museotoimen, seurakuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sekä toiminta-alueemme eri yhdistysten kanssa. Musiikkiopiston pääsykokeet pidettiin huhtikuun lopussa ja musiikkiopistoon oli 113 hakijaa, joista uusia opiskelijoita voidaan ottaa vain vapautuville opiskelijapaikoille. Opetustilojen ja opetusvälineiden saattaminen opetuspisteittäin tasaveroiseen tilanteeseen on keskeisimpänä kehittämiskohteena edelleen. Investoinnit Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointimäärärahojen käyttötilanne on seuraava: Ulkoleikkivälineet tms. kalusto: määräraha , josta käytetty em. ajankohtana ,21 (26,5 %). Tietotekniset laitteet opetuskäyttöön: määräraha , josta käytetty 3.295,00 (8,2 %). Yo-kirjoitusten sähköistäminen: määräraha , ei käyttöä. Arvio: Hankinnat etenevät suunnitelmien mukaisesti. Määrärahat riittävät. 16

17 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,6 Määräraha riittää Tuloarvio ,9 Tulot toteutuvat TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Nuorisotoimi Nuorisotoimi on siirtynyt tiedotuksessa jibbo.net -sivustolle. Nuorisovaltuusto aloitti toimintansa maaliskuussa pidetyllä järjestäytymis-kokouksella. Nuorisovaltuuston toiminta on edelleen aktiivista ja esimerkillistä. Nuorisovaltuusto on kokoontunut kolme kertaa samoin kuin hallitus. Nuorisotilat toimivat säännöllisesti kaikissa kaupunginosissa. Nuorisotoimen pääpaino on ollut alkuvuoden aikana nuorisotiloissa. Nuoriso-ohjaaja on Kauhavan nuorisotiloilla kahtena iltana viikossa. Yhteys nuoriin on saatu luotua ja toiminta pyörii hienosti. Erityisesti Kauhavan kaupunginosan nuorisotilaa on kehitetty monipuolisesti. Kauhavan nuorisotila pyörii nuorisotoimen ja Y-Kinon kanssa hyvässä yhteistyössä. Muiden tilojen valvonnasta vastaa Härmänmaan 4H-yhdistys. Nuoriso-ohjaaja vierailee myös näissä tiloissa säännöllisesti kyselemässä kuulumisia niin nuorilta, kuin valvojiltakin. Nuorisotoimi on ollut mukana mm. seuraavissa tapahtumissa yhdessä kulttuuritoimen kanssa: Nukketeatteri esitys Kortesjärvellä ja Ylihärmässä, sekä ikäihmisten ja lastentapahtuma. Lisäksi nuoritoimi oli mukana urolla elokuviin näytösten järjestämisessä. Nuorisotoimi on myöntänyt vuoden 2015 yleis- ja kohdeavustuksia erilaisille toimijoille. Etsivä nuorisotyö Tammikuusta huhtikuuhun etsivä on ottanut yhteyttä 39 nuoreen. Facebook on pysynyt vahvana tiedonkulun välineenä. Nuoret ovat tulleet pääasiassa toisen asteen oppilaitoksista. Positiivista on, että nuorten omia kontakteja on tullut. Nuorten kanssa on hoidettu lähinnä ammatinvalintaa, yhteishakua, työkokeilupaikkojen ja työpaikkojen hakua sekä asumista koskevia asioita. Nuoria on myös autettu velkajärjestelyitä koskevissa asioissa. Etsivä Evijärvi-Lappajärven kanssa järjestettiin jääkiekkoreissu Vaasaan, nuoria on viety uimaan kuntokeskukselle sekä pajan kanssa on pidetty urheilupäiviä. Myös mammaryhmä on kokoontunut säännöllisesti kevään aikana. Nuoret äidit ovat saaneet vertaistukea toisiltaan ja kokevat ryhmän toiminnan tärkeäksi. 17

18 Kirjasto Kirjastotoimen tavoitteena on tarjota Etelä-Pohjanmaan keskitasoa olevat kirjastopalvelut. Tämä tarkoittaa, että tarjotaan ajantasaiset, laadukkaat ja alueellisesti samantasoiset kirjastopalvelut kaikille kauhavalaisille. Aineistohankintoja on tällä hetkellä 145 kpl / asukasta kohden, mikä on enemmän kuin viime vuonna, joten tavoite pysyä maakunnan keskiarvossa hankintojen suhteen toteutunee. Lainausmäärä oli huhtikuun loppuun mennessä 6 lainaa / asukas, joten tavoite toteutunee. Erilaisten tapahtumien järjestäminen kuuluu kirjastojen toimintaan yhä enenevässä määrin. Kauhavan kirjastoissa on huhtikuun loppuun mennessä järjestetty 114 eri tilaisuutta, joihin on osallistunut osallistujaa. Projektirahoilla toteutettiin kirjailija Roope Lipastin vierailu kahdella koululla ja Kauhavan pääkirjastossa. Kauhavan kirjastotoimi sai aluehallintovirastolta avustusta omatoimikirjaston perustamiseen. Sen toteuttamiseksi kilpailutusta suunnitellaan parhaillaan. Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumia järjestettiin tammi-huhtikuussa 2015 eri puolilla Kauhavaa monipuolisesti. Tammikuussa kulttuuritoimi vastasi Kauhavan kaupungin vierailun käytännön järjestelyistä ja ohjelmasuunnittelusta Jyväskylään Keski-Suomen eteläpohjalaisten vieraaksi. Huhtikuussa kulttuuritoimi järjesti Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säveltäjämestari musiikkiin keskittyneen piano- ja sellokonsertin Kauhavan seurakuntakodilla yhteistyössä Kauhavan musiikinystävien kanssa. Uusi tapahtuma Kauhavan kulttuurikentässä oli entisen Lentosotakoulun tiloissa järjestetty kehitysvammaisille ja heidän perheilleen suunnattu Haartrokki, jota toteuttamassa kulttuuritoimi oli Kauhavan-Härmäin kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa. Kauhavan Taidetalolla järjestettiin tammi-huhtikuun aikana 4 vaihtuvaa taidenäyttelyä ja yhdet näyttelyavajaiset. Kesän 2015 taidelainaamotoimintaa valmisteltiin ja suunniteltiin kevään aikana, ja suunnittelun apuna esimerkiksi konsultoitiin Seinäjoen taidehallin näyttelykoordinaattoria. Kulttuuristrategian painopistealueista keväällä 2015 korostui sosiaali- ja terveyssektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Kulttuuritoimi keskittyikin alkuvuodesta erityisesti erityisryhmien kulttuuritoimintaan ja sen kehittämiseen ja juurruttamiseen, pääpainopisteenä ikäihmiset. Yhdessä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kanssa sovittiin päälinjoja kulttuuritoiminnan järjestämiseksi laitoksissa Tännekki Tairetta II -hankkeen päättymisen jälkeen. Kulttuuritoimi järjesti helmi-huhtikuussa mm. Asko Aution vierailukonsertit kaikkiin Kaksineuvoisen asumispaiveluyksiköihin. Taidetalo aloitti alkuvuodesta laitosten kiertonäyttelytoiminnan koordinoinnin, ja kiertonäyttelyitä järjestettiin 3 eri Kaksineuvoisen toimipisteessä. Lisäksi taideohjaaja kävi kuvataiteilija Tarja Boströmin kanssa pitämässä taidetuokion Kauhavan Iltakellossa, ja suunnitteli kulttuurituokioita eri osastoille toteutettavaksi myöhemmin vuoden aikana. Kulttuuritoimi jakoi yleisavustuksia 14 eri taholle ja kohdeavustuksia 5 eri taholle. Museotoimi Suomen Jääkärimuseossa päättyi Hohenlockstedtin sotilaskodista kertova näyttely. Uusi vaihtuva näyttely kertoo suuresta värväyksestä Etelä-Pohjanmaalla. 18. jääkäriseminaari järjestettiin yhteistyössä JP27:n perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan osaston sekä Suomen Jää- 18

19 kärimuseon ystävät ry kanssa. Seminaariin osallistui n. 300 henkilöä. Alustajina oli viime elokuuhun asti puolustusvoimien komentajana toiminut kenraali Ari Puheloinen sekä professori Jukka Kemppinen. Lisäksi varatuomari Matti Mäenpää esitteli arvokkaan kuvakokoelman Itsenäisyyden miehet, jonka hän antoi säilytettäväksi Suomen Jääkärimuseoon. Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistykselle kuuluva sotilaskotinäyttely siirtyi jääkäriseminaariin osallistuneiden perinneyhdistyksen jäsenten mukana Nurmekseen, jossa se on esillä kesä-heinäkuussa. Helmikuun puoleenväliin asti Suomen Jääkärimuseo on ollut auki kahtena iltapäivänä viikossa ja sen jälkeen lautakunnan päätöksestä ainoastaan tiistaisin pidennetysti klo sekä sopimuksen mukaan. Myös Kauhavan Puukko- ja tekstiilimuseon aukioloajat muuttuivat siten, että se on enää torstaisin iltapäivällä pidennetysti klo 17 asti auki. Vuonna 2014 laitettiin liikkeelle museosalkku, joka toteutettiin yhteistyössä Tännekki tairetta II - hankkeen kanssa. Salkku kiersi kuntayhtymä Kaksineuvoisen toimipisteissä. Keväällä 2015 sen sisältöä muokattiin ja uusista tuokioista sovittiin eri osastojen kanssa Kauhavan eri kaupunginosissa. Museotoimi toimii verkottuen; yhteistyökumppaneita ovat mm. Kauhavan alueen kotiseutu- ja perinneyhdistykset, E-P:n maakuntamuseo, maakuntaliitto ja kotiseutu- ja museoyhdistys ja Jääkärisäätiö sekä Hohenlockstedtin kulttuuri- ja historiayhdistys. Liikuntatoimi Liikuntatoimi järjesti talvikauden aikana kuntalaisille Hyödynnä 10 lumisinta viikkoa hiihtäen - kampanjan, johon suoritusmerkintöjä kerääntyi yhteensä kappaletta. Lisäksi järjestettiin Fröötilän laturetki, Kuntoilun Nelivedon hiihto-osuus sekä yhteistyössä Järviseudun (Lappajärvi, Vimpeli Ja Evijärvi) kanssa JS- hiihtelyt. Erityisryhmien liikuntaa on tuettu tarjoamalla erityisryhmäläiselle sekä avustajalle ilmainen uinti Härmän Kuntokeskuksessa. Koululaisten hiihtolomaviikolle järjestettiin tapahtumia mm. retki Tampereelle, yleisöluisteluvuorot jäähalliin sekä hiihtotapahtumia. Liikuntatoimi otti käyttöön hiihtokauden aluksi hiihtoladut.fi palvelun, josta kuntalaiset näkevät lähes reaaliajassa hoidettujen hiihtolatujen tiedot. Järjestelmä on koettu kuntalaisten suunnasta tarpeelliseksi ja palvelun käyttöä tullaan jatkamaan. Urheilupuisto-Fröötilä hiihtoalueella kertyi hiihtokauden aikana yhteensä suoritusmerkintää. Muilla alueilla ei ole seurantajärjestelmiä. Kortesjärven hiihtolatujen kunnossapito ulkoistettiin ja varsinkin Kitkan alueelle saatiin loistavat hiihtopuitteet koko hiihtokaudeksi. Harmän Kuntokeskuksen kanssa aloitettiin yhteistyö kuntalaisille suunnattujen alennettujen uimamaksujen tarjoamiseksi. Alennusuimakortteja on jaettu kuntalaisille nyt n kappaletta. Huhtikuussa liikuntatoimi järjesti kyläyhdistyksille ja asukaslähiöille pehmolentopalloturnauksen, johon osallistui 4 kyläyhdistystä. Lisäksi järjestettiin puulaakilentopalloturnaus miehille ja naisille johon osallistui 6 naisjoukkuetta sekä 2 miesjoukkuetta. Naisten lentopalloryhmä on kokoontunut keskiviikkoisin , josta suoritusmerkintöjä yhteensä

20 Ojutjärven kaikki 126 venepaikkaa on tällä hetkellä varattuina. Venepaikkoja tullaan lisäämään kevään aikana. Valtuustoaloite, jossa toivottiin Kauhavajokeen melojille kanootin / kajakin laskulaituria laitetaan täytäntöön kevään aikana. Sisäliikuntatilojen vähentyminen Koulukeskuksen jouduttua käyttökieltoon aiheuttaa koko kanta- Kauhavan liikuntatoimen kentälle isoja puutteita. Lentosotakoulun liikuntasali on vuokrattu korvaavaksi tilaksi, mutta se ei riitä olemassa olevalle harrastus- ja kilpailutoiminalle. Koulukeskuksen salissa ovat harjoitelleet sellaiset ryhmät, jotka vaativat lajilleen joko pitkää tai korkeaa salia mm. lentopallo, salibandy, sulkapallo, futsal sekä yleisurheilu. Lisäksi kuntosalin puuttuminen kanta- Kauhavalta on iso menetys sekä kunto- että kilpailutoiminnan toiminnalle ja kehittymiselle. Liikuntatoimen avustuksia jaettiin 20 seuralle ja yhdistykselle yleisavustuksina yhteensä euroa sekä kohdeavustuksina euroa 5 toimijalle. Kaukalonhoitoavustuksia jaettiin kyläyhdistyksille yhteensä euroa ja tällä tavalla luotiin puitteita myös sivukylien talviliikuntamahdollisuuksille. Investoinnit Kirjastolla on investointimäärärahaa (netto) omatoimikirjaston rakentamiseksi vuodelle Omatoimikirjasto toteutetaan tämän vuoden aikana Ylihärmän kirjastoon. Liikuntatoimen investointimäärärahoja ei ole käytetty ajanjaksolla Kortesjärven huoltorakennuksen laajennukseen (patjavarasto) varattu määräraha euroa tullaan käyttämään kesän 2015 aikana. Irtaimeen omaisuuteen myönnetty määräraha euroa tullaan käyttämään luistelukaukalon hankintaan ennen vuoden 2015 talviliikuntakauden alkua. 20

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toteutuminen Toteutumis- % Määräraha ,8 Tuloarvio ,1 Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Toteutuu talousarvion mukaisesti Toteutuu talousarvion mukaisesti TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Teknisessä toimessa ei alkuvuoden aikana ole ollut mitään merkittävää ongelmaa. Toinen perättäinen lauha talvi toi merkittäviä lisähaasteita teiden ja katujen kunnossapitoon. Kelirikko alkoi jo aikaisin ja aiheutti normaalia enemmän vahinkoa teiden rakenteille, joka nosti kunnossapitokustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna. Lumitöiltä vältyttiin aika pitkälti, toki vastaavasti hiekoituksia tuli huomattavasti normaalia enemmän. Kauhavan koulukeskuksen muutto väistötiloihin on sujunut varsin hyvin. Pieniä parannuksia joudutaan vielä tekemään kesän aikana. Väistötiloihin ja niiden vaatimiin muutoksiin ei ole varattu määrärahoja vuoden 2015 talousarviossa, joten niiden osalta joudutaan tekemään tarkastuksia syksyn aikana. Koulukeskuksen liikuntasalin kiinni laitto aiheuttaa suuria ongelmia eri lajien harjoittelulle. Täysin korvaavaa tilaa ei löydy Kauhavan alueelta, siksi olisikin ensiarvoisen tärkeää saada pikaisia ratkaisuja koulukeskuksen tulevaisuudesta. Kiinteistöjen kuntoarvioita on viety eteenpäin ja ne alkavat olla loppusuoralla. Kauhavan keskuskeittiö on sijainnut koulukeskuksella ja sekin jouduttiin sulkemaan muun rakennuksen mukana. Korvaavat ateriat valmistetaan nyt Ylihärmässä palvelukeskuksella ja Härmän sairaalan keittiöllä. Sisäilmatutkimuksien kustannukset on siirretty työsuojelun alta tekniseen hallintoon huhtikuulla, joihin ei ole talousarviossa varauduttu. Kaavoituksessa on alkuvuosi ollut työntäyteinen. Yleiskaavoitus on meneillään Ala- ja Ylihärmässä, sekä lentosotakoulun alueella. Myös Susivuoressa ja Purmojärvellä on meneillään kaavoitus. Pieniä asemakaavamuutoksia on vireillä useita. Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman laatimisen kilpailun valmistelu on loppusuoralla ja kilpailu saadaan käyntiin alkukesästä. Henkilöresurssit on saatu täyteen vuoden alusta ja nyt töitä voidaan hoitaa taas täysipainoisesti. Investoinnit Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja urakoitsijat valittu. Rakentaminen on alkanut toukokuun alusta. Kokonaan uuden päiväkodin rakentamisen urakkahinnat tulivat noin kalliimmiksi kuin vanhan saneeraaminen ja laajennus. Vanhalle osiolle olisi saneerauksessa jäänyt vielä vanhaa talotekniikka ja rakenteita, joten päätös kokonaan uuden päiväkodin rakentamisesta oli oikea. Kortesjärvellä on keskustan koulun laajentamisen suunnittelu käynnissä ja valmistunee kesäkuun aikana. Mikäli hankkeen toteuttamiselle myönnetään määrärahat, saadaan työt käyntiin syksyllä ja valmiiksi loppusyksystä

22 Talven ja alkuvuoden aikana on satsattu hulevesiverkostojen rakentamiseen. Ylihärmässä on toteutettu Pöyhösenkankaan teollisuusalueen huolevesien poisjohtaminen ja samalla alueelle on rakennettu sammutusvesiasema palvelemaan teollisuuslaitoksia. Alahärmässä on myös rakennettu hulevesiputkisto ja sammutusvesiasema teollisuusalueelle. Kangas-Annala-tien Annalan puoleisen osion rakentaminen käynnistyi ja keskytyi taas kelirikon ja rauhoitettujen lajien muuton ja peinnän vuoksi. Rakentamista on tarkoitus taas jatkaa Juhannuksen jälkeen. Kauhavalla kt63 suunnitelmien valmistuminen kauppakeskusalueen kohdalla on loppusuoralla, kuten alueen sisäisen kunnallistekniikankin suunnitelmat. 22

23 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Talousarvio Toteutuminen Toteutumis- % Arvio määrärahan riittävyydestä / tuloarvio toteutumisesta. Määräraha ,13 30,7 Toteutuu talousarvion puitteissa. Tuloarvio ,52 32,9 Tuloarvio vaarassa alittua. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TOIMINTA Hallinto (lautakuntatyöskentely) Katsausajan nettototeutuma on 24 % budjetoidusta. Ympäristönsuojelu ja maa-ainestenotto Ympäristösuojelun ja maa-ainestenoton yhteinen nettototeutuma on 24,0 %. Ympäristölupien maksutulot olivat arvioitua suuremmat. Koko vuoden ylitys voi olla suuruusluokkaa 50 % budjetoidusta. Myös maa-ainestenoton valvontamaksutulot olivat arvioitua suuremmat. Koko vuoden ylitys voi olla % budjetoidusta. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. Rakennustarkastus ja asuntotoimi Rakennustarkastuksen ja asuntotoimen yhteinen nettototeuma katsausajalta on 38,4 % budjetoidusta. Vaikka rakennuslupamaksutuloja kertyy yleensä pääosin alkuvuonna, on tänä vuonna rakennuslupien hakeminen ollut siinä määrin hiljaisempaa, että koko vuoden toteuma voi jäädä %:iin budjetoidusta. Toteuma katsausaikana on ollut 22 %. Menot ovat toteutuneet talousarvion puitteissa. 23

24 HENKILÖSTÖ Henkilökuntaa oli huhtikuun lopussa seuraavasti (verrattuna vuoden 2014 loppuun) vakinaiset määräaikaiset yhteensä Vakinaisten henkilöiden määrä on alentunut edelleen. Sairauspoissaolot ovat kääntyneet kasvuun kolmen alenevan vuoden jälkeen. Tarkemmassa tarkastelussa näyttää siltä, että varhaiskasvatuksen henkilökunnalla on suhteellisen paljon sairauspoissaoloja. Lisäksi koulutoimella on ollut paljon poissaoloja alkuvuodesta. 24

25 TULOSLASKELMAOSAN OSAVUOSIKATSAUS TA 2015 Käyttö Käyttö% Arvio toteutumisesta Toimintatuotot ,6 Käyttötaloustulojen kertymä on ajankohdan keskimääräiseen verrattuna jäljessä johtuen mm. siitä, että laskutukset tuloutuvat osittain vasta seuraavalle kuukaudelle. Toimintakulut ,8 Toimintakulujen toteuma on hieman alle ajankohdan keskimääräisen, tasaisen käytön mukaisen toteuman, johtuen mm. laskujen saapumiseen liittyvästä viiveestä. (Toimintakuluja ei ole jaksotettu.). Henkilöstökulujen toteumaprosentti on huhtikuun lopussa 33,1 %. Palvelujen ostojen toteuma on 31,2 %. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen maksuosuus on huomioitu todellisena maaliskuun loppuun, huhtikuu perustuu ennakkolaskutukseen. Verotulot ,6 Kunnallisveron tuotto on raportointihetkellä euroa, mikä on 37,4 % talousarviosta. Kertymä on noin euroa korkeampi kuin huhtikuussa Tämän hetkisen käsityksen mukaan kunnallisveron koko vuoden toteuma tulee olemaan lähes budjetoidun mukainen. Yhteisöveroa on kertynyt euroa, mikä on 31,0 % budjetoidusta ja noin euroa vähemmän kuin huhtikuussa Kiinteistövero erääntyy maksettavaksi syysmarraskuussa. Kiinteistöveroa on tilitetty huhtikuun lopussa n euroa. Valtionosuudet ,1 Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksien saadaan noin euroa budjetoitua enemmän. OKM:n valtionosuutta tarkennetaan loppuvuodesta mm. oppilastietoihin perustuen. Korko- ja muut rahoitustuotot ,0 25

26 Korko- ja muut rahoituskulut ,3 Erä kertyy takapainotteisesti. Uuden lainan nostaminen painottuu jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. 26

27 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA ,3 % KÄYTTÖTALOUS MENOT TULOT TEHTÄVÄ Talousarvio Käyttö Toteutumis Talousarvio Käyttö Toteutumis % % Keskusvaalilautakunta ,6 % ,0 % Tarkastuslautakunta ,9 % 0 Valtuusto ,2 % 0 Kaupunginhallitus ,3 % ,9 % Elinkeino- ja maaseutujaosto ,1 % ,2 % Perusturva ,0 % 0 Kasvatus- ja opetuslautakunta ,9 % ,8 % Vapaa-aikalautakunta ,6 % ,9 % Tekninen lautakunta ,8 % ,1 % Ympäristölautakunta ,3 % ,0 % YHTEENSÄ ,8 % ,6 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,1 % 27

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISKATSAUS... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 KEHITYSKESKUS...

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO-

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Talousarviomuutokset vuodelle 2014 Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI Osavuosikatsaus Sisällysluettelo YLEISTÄ... 3 OSAVUOSIKATSAUKSET TOIMIELIMITTÄIN... 6 KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 VALTUUSTO... 7 KAUPUNGINHALLITUS... 7 ELINKEINO-

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot