Kempeleen etsivä nuorisotyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen etsivä nuorisotyö"

Transkriptio

1 Kempeleen etsivä nuorisotyö Sari Okkonen Laura Sinkkonen

2 Sisältö Johdanto... 3 Mitä etsivä nuorisotyö on?... 4 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä... 5 Yhteistyö... 5 Muu toiminta... 6 Etsivän nuorisotyön prosessi... 7 Prosessikaavion sisältö... 8 Aloitusvaihe... 8 Nuoren tavoittelua... 9 Työskentelyvaihe... 9 Seurantavaihe...10 Päätösvaihe...10 Kehittämistyö...11 Lopuksi...13 Lähteet...14 LIITE LIITE

3 Johdanto Kempeleen kunnassa on tehty etsivää nuorisotyötä elokuusta 2012 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut työmuotoa eurolla vuodessa. Rahoitusta haetaan ministeriöltä vuosittain ja sen edellytyksenä on toiminnasta raportoiminen ja työmuodon kehittäminen. Kempeleessä etsivän nuorisotyön tarjoama tuki on tarkoitettu vuotiaille nuorille. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. (Nuorisolaki /639, 7 ) Etsivän työn asiakkuuteen pääsee ottamalla yhteyttä esim. puhelimitse tai sähköpostilla. Nuorisolain mukaan oppilaitoksilla ja puolustusvoimilla on velvollisuus ilmoittaa etsivälle nuorisotyölle ne alle 25-vuotiaat nuoret, jotka ovat keskeyttäneet toisen asteen opinnot tai armeijan. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ilman perusopetuksen jälkeistä opiskelupaikkaa jääneitä nuoria. Muillakin viranomaisilla on lainmukainen oikeus ilmoittaa nuori etsivään työhön. Tähän kuvaukseen on kirjattu Kempeleen kunnan etsivän nuorisotyön toimintamalli ja työmuodot sekä tärkeimmät kehittämiskohteet. Kuvaukseen on kirjattu vuosien tilastotietoja. 3

4 Mitä etsivä nuorisotyö on? Etsivän työn käsikirjaksi tarkoitettu Välittämisen ammattilaiset on julkaistu kesällä Tässä julkaisussa avataan etsivän työn sisältöä ja toimintamallia, jota toteutetaan myös Kempeleen kunnassa. Asiakkuuden alussa on tärkeää määrittää työskentelyn sisältö ja eteneminen yhdessä nuoren kanssa. Työntekijän tehtävänä on selvittää nuoren kanssa, minkälaista elämää hän haluaa elää ja tavoitella. Nuoren itsenäisyyden kunnioittaminen ja siinä tukeminen on yksi tärkeimmistä etsivän nuorisotyöntekijän tehtävistä. Asioita on hyvä ottaa työn alle pala kerrallaan ja esimerkiksi päihdeongelmasta tai perheeseen liittyvistä asioista kannattaa keskustella pikkuhiljaa, jotta nuorella olisi aikaa prosessoida niitä. (Alanen, Kotkavuori 2014, 47) Etsivät nuorisotyöntekijät ovat yhtä mieltä siitä, että työn keskeisin sisältö on nuorilähtöinen yksilöohjaus. Etsivässä työssä on mukana monia sellaisia nuoria, joilla voi olla monta tukipalvelua ympärillään vaikka kohderyhmäksi on laissa rajattu palvelujen ulkopuoliset nuoret. Palvelujärjestelmää leimaa kuitenkin poislähettämisen kulttuuri, jossa nuoria ohjataan palvelusta toiseen, mutta kukaan ei kanna kokonaisvastuuta. Etsivä työ ei ohjaa nuorta heti seuraavalle taholle, kun kohtaa ongelman, jota ei itse osaa ratkaista. Se ohjaa nuorta hänelle parhaiten sopiviin palveluihin tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja kantaa vastuun kokonaisuudesta. Kokemusten mukaan tällainen toimintatapa on korvaamaton tuki sekä nuorelle että palvelujärjestelmälle. (Alanen, Kotkavuori 2014, 15, 77) Työntekijän tehtävänä on olla läsnä, kuunnella nuorta ja osoittaa, että välittää. Etsivän työn tarkoitus ei ole tehdä nuoren puolesta, vaan tukea ja varmistaa että nuori hoitaa itse hyvinvointinsa kannalta tarpeelliset asiat. Ajatuksena on, että jatkossa nuori suoriutuisi itsenäisesti vastaavista tilanteista ilman tukea. Etsivään työhön ei kuulu kontrollivelvoitetta: asiakasta ei voida pakottaa eikä käytössä ole sanktiojärjestelmiä. Työ on tavoitteellista toimintaa ja tarkoituksena on tukea asiakasta kohti positiivista muutosta. Etsivää työtä tehdään nuorten omia tarpeita kuunnellen. (Alanen, Kotkavuori 2014, 13,46) Niiden nuorten kohdalla, jotka eivät ole etsivän työn piiriin tullessaan kykeneviä tai halukkaita aloittamaan opiskelua tai töitä keskitytään toimintakyvyn vahvistamiseen ja merkityksellisyyden kokemusten lisäämiseen. Tavoitteena on vahvistaa valmiuksia ja kykyjä, joita työ- ja opiskeluelämä vaativat, kuten normaalia vuorokausirytmiä, omien oppimistapojen tunnistamista, työelämän pelisääntöjen tuntemista, sosiaalista kanssakäymistä tai omasta hygieniasta huolehtimista. (Alanen, Kotkavuori 2014, 58) 4

5 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä Kempeleen etsivällä nuorisotyöllä on vuonna 2013 ollut 126 asiakasta, joista n. 60 % on miehiä ja n. 40 % naisia. Asiakkaista n. 70 % on iältään vuotiaita ja n. 25 % vuotiaita. Lisäksi on joitakin alle 16-vuotiaita sekä joitakin yli 25-vuotiaita. Vuoden 2014 alkupuoliskon aikana (tammi-kesäkuu) etsivän työn toiminnassa on ollut mukana 83 nuorta, joista naisia on ollut 28 ja miehiä 55. Alkuvuoden aikana etsivän työn piiriin on ohjautunut 24 uutta nuorta. Etsivän työn nuorista alle 16-vuotiaita on ollut 3, vuotiaita 59, vuotiaita 17 ja vuotiaita 4. Vuoden 2014 alun aikana eniten nuoria (23 nuorta) on ohjautunut etsivän työn piiriin toisen asteen ammatillisen koulutuksen kautta nuorten keskeyttäessä opintonsa. Toiseksi suurin yhteydenottomäärä on tullut nuorilta itseltään (15 nuorta). Lisäksi etsivän työn piiriin on ohjautunut nuoria lukiosta, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta, sähköisen median, TE-toimiston, vanhempien yhteydenoton, työpajan sekä nuorisotyön kautta. Etsivän työn asiakkaita on ohjattu opintoihin liittyvissä asioissa (50 nuorta), työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin (32), ilmoittautumaan työnhakijaksi (30), työpajalle (25), työhön (25), toimentuloon liittyvissä asioissa (22). Lisäksi nuoria on ohjattu mm. terveydenhuollon palvelujen piiriin, kuntouttavaan työtoimintaan, ammatinvalinnan ohjaukseen, velkaneuvontaan, asumiseen liittyvissä asioissa, nuorisotyön- ja vapaa-ajan palveluihin. Yhteydenottoja asiakkaisiin on ollut kuukausittain keskimäärin 150 tammi-kesäkuun aikana. Yhteydenotot sisältävät tapaamiset, puhelut, tekstiviestit, sähköpostit ja yhteydenotot Facebookin kautta. Yhteistyö Etsivän nuorisotyön yhteistyöverkosto on laaja. Työntekijät kohtaavat yhteistyötahoja asiakastapaamisten kautta sekä erilaisissa verkostoissa. Lisäksi työntekijät selvittävät kunkin nuoren tilanteen kannalta tärkeät yhteistyötahot, jotta hänen asiansa etenisivät mahdollisimman joustavasti. Yhteistyötahoille on jaettu etsivän työn esitteitä (LIITE 1). Lisäksi etsivästä työstä löytyy tietoa kunnan nettisivuilta ja Seutunapista. Nuorisolaki sisältää pykälän monialaisen yhteistyön järjestämisestä ja velvoittaa kuntia perustamaan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston. Kempeleen kunnassa toimii lain velvoittama nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa etsivää nuorisotyötä edustaa nuorisotoimen vastuuhenkilö. Kempeleessä etsivät ovat mukana nuorisoverkostossa, nuorten yhteistyöryhmässä, sekä Pirilän Porras 2- esiselvityshankkeen ohjausryhmässä. Kussakin verkostossa kokoonpano ja tarkastelupinnat ovat hieman erit. Nuorisoverkostossa on nuorisotoimen edustajien lisäksi mukana peruskoulun ja lukion henkilökunnan edustus, seurakunnan nuorisotyö, lastensuojelun työntekijä ja poliisi. Nuorten yhteistyöryhmä keskittyy hieman vanhempien nuorten asioihin ja kokoonpanoon kuuluvat etsivien työntekijöiden lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, TE - 5

6 toimiston asiantuntija ja psykologi, työnsuunnittelija, työpajatyöntekijät ja sosiaalitoimesta sosiaaliohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Oulun seudun etsivät kokoontuvat parin kuukauden välein jakamaan alan kuulumisia. Verkostot ovat hyvä tapa koota yhteen alan toimijat ja keskustella esille nousseista ilmiöistä, nuorten tilanteesta, yhteistyön kehittämisestä jne. Verkostoissa kunkin tahon edustajan on myös hyvä jakaa oman organisaationsa kuulumisia ja tiedotettavia asioita. Muu toiminta Etsivät nuorisotyöntekijät ovat myös viikoittain mukana talotoiminnassa. Etsivä nuorisotyöntekijä on Honkasen lasten- ja nuorten talolla maanantaisin ja Tietotorin lasten- ja nuorten talolla torstaisin. Etsivä vastaa torstaisin taloillassa olevasta "Teematorstaista". Teematorstaissa käsitellään erilaisia aiheita keskustelujen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Noin kerran kuukaudessa taloilla on Yökahvila, jossa etsivät ovat vuorotellen mukana. Yökahviloiden yhteydessä etsivä tekee nuorisotyöntekijän kanssa katupäivystystä mahdollisuuksien mukaan. Kempeleen kunnassa on nuorten kädentaito- ja taidetyöpaja, jonka kanssa etsivät nuorisotyöntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä. Etsivät ohjaavat nuoria pajalle, mutta ovat mukana nuoren matkalla niin pajajakson aikana kuin jatkopolutuksessakin. Etsivät järjestävät myös yhdessä pajatyöntekijöiden kanssa työttömille nuorille suunnattuja tapahtumia kuten esim. cv-koulutusta, työnhakuinfoa tai talousneuvontaa. Etsivä nuorisotyö osallistuu vuosittain yhdessä työpajan ja ammattistartin kanssa Nuotta valmennukseen. 6

7 Etsivän nuorisotyön prosessi 7

8 Prosessikaavion sisältö Prosessin eteneminen on yksilöllistä. Joidenkin nuorten kohdalla kaikki vaiheet saattavat olla läpikäytynä kuukaudessa, kun taas joillakin prosessiin menee jopa vuosia. Prosessi on myös usein aaltoliikettä: välillä otetaan takapakkia ja palataan takaisin aiempaan vaiheeseen ja sitten taas jatketaan eteenpäin. Etsivä nuorisotyö toimii aina nuoren ehdoilla ja hänen tavoitteisiinsa pohjautuen. Nuoren tavoitteet voivat kehittyä ja muuttua prosessin aikana ja työskentelyä sopeutetaan sen mukaan. Nuori saattaa myös välillä "kadota" etsiviltä ja palata myöhemmin uudelleen asiakkaaksi. Asiakkuudella ei ole aikarajaa ja nuorta autetaan niin kauan kuin hän itse sitä haluaa. Prosessin etenemiseen vaikuttavat myös etsivistä riippumattomat vuosittaiseen sykliin liittyvät asiat, kuten koulujen hakuajat, loma-ajat jne. Aloitusvaihe Asiakkuus etsivään nuorisotyöhön alkaa joko ilmoituksesta etsivälle nuorisotyölle tai nuoren omasta yhteydenotosta etsiviin nuorisotyöntekijöihin. Nuoren tiedot kirjataan PARent järjestelmään raportointia varten. PARent-järjestelmään kirjatuista tiedoista kootaan tilastoja, jotka lähetetään Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Nuori ohjautuu etsivän työn asiakkaaksi Nuorisolaissa on määritelty oppilaitosten ja puolustusvoimien velvollisuudesta ilmoittaa etsivälle nuorisotyölle sellaisen alle 25-vuotiaan nuoren yhteystiedot, joka keskeyttää opinnot toisen asteen oppilaitoksessa tai on vapautettu varusmies- tai siviilipalveluksesta tai keskeyttää palveluksen. Myös muilla viranomaisilla on huolen herätessä oikeus ilmoittaa nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Ilmoituksen voivat tehdä kuitenkin myös nuoren vanhemmat, sukulaiset, kaverit tai kuka tahansa, jolla on herännyt huoli nuoresta. Alaikäisen nuoren ollessa kyseessä, etsivä on ensin yhteydessä vanhempiin ja kertoo etsivästä nuorisotyöstä ja sen periaatteista sekä pyytää heidän suostumuksensa nuoren kanssa työskentelyyn. Nuori itse ottaa yhteyttä Enenevissä määrin, etsivän nuorisotyön tunnettavuuden lisääntyessä, nuoret ottavat myös itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön. Nuorten yhteydenotot tulevat usein Facebookissa, mutta myös puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten esim. lasten- ja nuortentalolla. Nuoren kanssa sovitaan yleensä tapaaminen toimistolle tai muuhun nuorelle sopivaan paikkaan. Alaikäiselle nuorelle kerrotaan, että etsivien tulee olla yhteydessä vanhempiin. 8

9 Nuoren tavoittelua Ilmoituksen saatuaan etsivät nuorisotyöntekijät tavoittelevat nuorta puhelimitse, sähköpostitse tai Facebookissa. Jos nuorta ei näillä keinoin tavoiteta, tekevät etsivät yleensä kotikäynnin. Kotikäynnillä on aina kaksi etsivää, tai etsivä ja jokin yhteistyökumppani, kuten kuraattori, perhetyöntekijä, työpajatyöntekijä, nuorisotyöntekijä tms. Etsivien tavoitettua nuoren, kerrotaan hänelle etsivästä nuorisotyöstä ja pyritään saamaan nuori tapaamiseen joko toimistolle tai muuhun nuorelle sopivaan paikkaan. Jos nuorta ei tavoiteta kotikäynnillä, etsivä yrittää tavoitella häntä edelleen puhelimitse ja käymällä uudelleen kotioven takana. Etsivä yrittää tavoitella nuorta useita kertoja useamman kuukauden ajan. Jos nuorta ei yrityksistä huolimatta tavoiteta, hänen tietonsa poistetaan PARent järjestelmästä. Ensitapaaminen Ensitapaamisessa on aina mukana molemmat etsivät. Tapaamisen aluksi kerrotaan etsivän nuorisotyön PARent -kirjaamisjärjestelmästä ja tehdään tarvittaessa nuoren kanssa sopimus (LIITE 2) hänen tietojen tallentamisesta ja tietojen vaihtamisesta yhteistyötahojen kanssa. Tapaamisen tarkoituksena on kartoittaa nuoren tilannetta, taustaa ja sitä, millaista apua nuori kokee etsivältä nuorisotyöltä haluavansa ja tarvitsevansa. Ensitapaaminen on tutustumista varten eikä sen yhteydessä käydä yleensä vielä kovin syväluotaavia keskusteluja. Tapaamisen aikana otetaan nuoren tärkeäksi kokemat asiat käsittelyyn sekä aletaan viedä asioita konkreettisesti eteenpäin. Tapaamisen yhteydessä sovitaan, mitä nuori voisi tehdä ja miten etsivä voi häntä auttaa. Lisäksi sovitaan seuraava tapaamis-/yhteydenottoaika. Ensitapaamisella nuoren kanssa sovitaan kumman etsivän kanssa hän alkaa työstää asioitaan. Mikäli nuoren tilanne on erityisen haasteellinen, jatkuu työskentely työparina. Työskentelyvaihe Ensitapaamisen jälkeen nuori jatkaa yhteydenpitoa ja asioiden hoitoa yhdessä etsivän kanssa. Työskentelyvaiheen pituus riippuu nuoren lähtötilanteesta ja avun tarpeen määrästä. Joillakin nuorilla tuen tarve on vähäisempää, jolloin jo pienet vinkit ja ohjaukset voivat riittää nuoren eteenpäin pääsyyn. Useilla nuorilla kuitenkin moni elämän osa-alue vaatii työstämistä ja pohdiskelua, jolloin asioita on hyvä lähteä viemään eteenpäin pienin askelin. Palveluohjausta Etsivä nuorisotyöntekijä toimii yhteistyössä laajan verkoston kanssa. Etsivä toimii nuoren ohjaajana palveluverkostossa, johon kuuluu niin toimeentuloon, koulutuksen hankkimiseen, työllistymiseen, kuntoutumiseen, terveyteen, asumiseen kuin vapaa-aikaankin liittyviä palveluja. Etsivän tavoitteena on yhdessä nuoren kanssa miettiä, mitkä palvelut hänelle olisivat tarpeen. Etsivä ei anna nuorelle valmiita vastauksia, vaan kertoo mahdollisuuksista ja auttaa nuorta saamaan niistä tietoa, sekä tutustumaan niihin. 9

10 Yksilöohjausta Yksilöohjauksen tarkoituksena on tukea nuorta niissä asioissa, missä hän itse kokee tarvitsevansa apua. Työntekijä toimii kuuntelevana aikuisena ja kertoo tarjolla olevista vaihtoehdoista sekä mahdollisuuksista. Yksilöohjauksessa edetään nuoren omaan tahtiin ja lähdetään purkamaan asioita hänelle sopivalla tavalla. Yksilöohjaus voi olla keskustelua, asiointia eri virastoissa, kouluihin tai työpaikkoihin tutustumista, nuorelle sopivan harrastuksen etsimistä, nuorelle sopivan asiantuntijaverkoston luomista, ansioluettelon ja työhakemuksen tekemisessä avustamista jne. Yksilöohjauksen tavoitteena on nuoren itsetunnon vahvistuminen ja itseohjautuvuuden kehittyminen. Etsivä on nuoren tuki. Hän ei tee asioita nuoren puolesta vaan auttaa nuorta tarpeen mukaan. Seurantavaihe Seurantavaiheen aikana etsivä on yhteydessä nuoreen säännöllisesti kysellen kuulumisia. Etsivä työntekijä seuraa nuoren tilannetta vielä senkin jälkeen, kun nuori on löytänyt sopivan jatkopolun. Seurannan tarkoituksena on tukea nuoren kiinnittymistä palveluihin. Seurantaa jatketaan niin pitkään kuin nuori kokee sen olevan tarpeen. Päätösvaihe Asiakkuus on vapaaehtoista ja se päätetään, kun nuori kokee saaneensa asiansa kuntoon ja pärjäävänsä itsekseen. Asiakas voi myös asiakkuuden aikana halutessaan päättää asiakkuuden, vaikka asiat eivät etsivän näkökulmasta olisikaan vielä kunnossa. Nuori voi milloin tahansa ottaa etsivään nuorisotyöhön uudelleen yhteyttä ja palata asiakkaaksi. 10

11 Kehittämistyö Kempeleen kunnan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toimenpideohjelmaan on kirjattu etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen vuosina Koska etsivä nuorisotyö on työmuotona suhteellisen uusi, on sen kehittäminen tärkeä osa työtä. Tiedottaminen Etsivän työn alkaessa Kempeleessä syksyllä 2012 on yhteistyötahoihin otettu laajasti yhteyttä ja työmuotoa on käyty esittelemässä useassa eri paikassa niin nuorille kuin työntekijöillekin. Tietoa etsivästä työstä jaetaan edelleen niin, että se auttaisi sekä nuoria että yhteistyökumppaneita löytämään palvelun ja hyödyntämään sitä nuoren eduksi. Etsivä nuorisotyö on alkanut vakiinnuttaa asemaansa osana kunnan palvelujärjestelmää, joten olisi hyvä päivittää tietoa etsivän työn roolista ja keskustella siitä, millainen käsitys yhteistyötahoilla on etsivästä työstä. Tavoitteena on, että myös yhteistyökumppaneilla olisi näkemys siitä, millaisissa asioissa ja tilanteissa etsiviä työntekijöitä voisi hyödyntää. Etsivän työtä on tarkoitus esitellä ainakin 9.-luokan, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaille sekä vanhemmille. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat mm. sosiaalitoimisto, terveyskeskus ja mielenterveystoimisto. Yhteistyön kehittämisestä lähetetään syksyllä 2014 ammattikorkeakouluihin pyyntö opinnäytetyön tekemisestä. Pienryhmätoiminta Etsivän työn pienryhmätoimintaa on pyritty saamaan käyntiin, mutta nuorten saaminen mukaan toimintaan on ollut haastavaa. Osa nuorista on ilmaissut kiinnostuksensa, mutta jostain syystä kynnys tulla ryhmään on kuitenkin ollut liian suuri. Pienryhmätoimintaa on yritetty aloittaa myös yhteistyössä niin työpajan kuin kuntouttavan työtoiminnankin kanssa. Pienryhmätoiminnan käynnistämiseksi tiedustellaan nuorten toiveita ja tarpeita. On käynyt ilmi, että pienryhmätoiminta antaisi monelle nuorelle mahdollisuuden tutustua muihin nuoriin turvallisessa ympäristössä ja harjoitella mm. sosiaalisia taitoja. Osalla nuorista ei ole lainkaan harrastuksia ja pienryhmätoiminta voisi vastata myös tähän tarpeeseen. Mielekkään sisällön, tekemisen ja porukan löytäminen olisi tärkeää nuoren kannalta. Joulukuusta 2014 alkaen pienryhmätoimintaa on toteutettu viikoittain liikuntaryhmänä, joka on suunnattu kaikille yli 15 vuotiaille nuorille. Liikuntakerrat sisältävät nuorten toiveiden mukaista toimintaa esim. sählyä, sulkapalloa ja kuntopiiriä. Ryhmän vakiinnuttua muutamille liikuntavuoroille on tarkoitus tilata ulkopuolinen ohjaaja, jotta nuoret pääsisivät tutustumaan uusiin lajeihin esim. jooga, potkunyrkkeily ja tanssi. Jatkossa pienryhmätoimintaa on suunnitteilla koota myös muiden teemojen ympärille esim. ruuanlaitto tai kädentaidot. 11

12 Time Out-toiminta Etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana Time Out-toiminnassa. "Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli tarjoaa psykososiaalisia tukitoimia nuorten miesten syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Toimintamalli mahdollistaa aktiivisen tuen tarjoamisen nuorille miehille kutsunnoissa ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä." (www.thl.fi) Kempeleessä kutsunnat ovat kaksipäiväiset ja etsivät nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana kertomassa Time Out-toiminnasta. Tilaisuudessa on tarkoituksena tavata kaikki kutsuntatilaisuuteen osallistuvat nuoret. Kutsunnat ovat hyvä tilaisuus tavoittaa koko ikäryhmän nuoret miehet kerralla aikuistumisen kynnyksellä. Time out -toiminnan kautta on tullut joitakin asiakkuuksia. Keskusteluaika on lyhyt eikä kovin syväluotaavia keskusteluja ehditä siinä tilanteessa käymään, joten kaikki avun tarvitsijat eivät varmastikaan ole tulleet esiin. Tarkoituksena on jatkossa jakaa tietoa esim. kutsuntakirjeessä Time Out-toiminnasta. Lisäksi ennakkoterveystarkastusten yhteydessä voisi jakaa tietoa Time Outista, jonka jälkeen etsivä voisi olla tukena nuorelle niissä asioissa, joita terveystarkastuksessa on noussut esiin. 12

13 Lopuksi Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tukea ja kannustaa nuoria elämässään eteenpäin. Usean nuoren tavoitteena on sopivan opiskelu- tai työpaikan löytäminen. Monelle etsivän työn asiakkaalle tavoitteiden toteutuminen voi vaatia pidempiaikaista kuntoutumiseen liittyvää työskentelyä. Mikäli nuori kärsii sosiaalisten tilanteiden pelosta tai akuutista päihdeongelmasta, on ensin ratkottava näitä ongelmia nuoren kanssa yhdessä. On tärkeää löytää niitä asioita, missä nuori on hyvä, sillä onnistumisen kokemukset ja positiivisen palautteen antaminen ovat tärkeä osa työtä. Helsingin diakonissalaitoksen Vamoksessa on kuuden vuoden aikana varmistunut käsitys, että intensiivinen, nuorelle sopivaan tahtiin etenevä työskentely elämänhallinnan ja vuorovaikutustaitojen parantamiseksi on kestävämpi ja tehokkaampi tapa auttaa kuin nopea palveluohjaus. Vamoksessa etsivän työn kantavana ideana on tutustua nuoreen ja etsiä hänen kanssaan sellainen jatkopolku, jolta hän ei enää putoaisi, kääntyisi takaisin tai voisi pahoin. On tärkeää miettiä, onko nuori todellisuudessa valmis seuraavaan toimenpiteeseen vai tapahtuuko ohjaus siitä syystä, että työntekijä kokee velvollisuudekseen ohjata nuoria nopeasti työhön tai opiskelemaan. (Alanen, Kotkavuori 2014, 18 19) Aito asiakaslähtöisyys voi toteutua vain tutustumalla asiakkaaseen pintaa syvemmältä. Työntekijän täytyy uskoa nuoressa olevaan hyvyyteen sekä mahdollisuuksiin ja näyttää se nuorelle. (Alanen, Kotkavuori 2014, 28) Etsivässä työssä on huomattu, että nuoret kiinnittyvät palvelun sijaan vuorovaikutussuhteeseen. Siksi onkin tärkeää, että työntekijät eivät vaihdu jatkuvasti ja tapaamisia järjestetään riittävän usein. (Alanen, Kotkavuori 2014, 28). Etsivän työn tulisi intensiivisyyden lisäksi pystyä tarjoamaan tarvittaessa mahdollisuus myös pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen. Monella paikkakunnalla etsivien vaihtuvuus on suuri, mikä vaikeuttaa asiakassuhteiden muodostumista. Etsivien työntekijöiden suurta vaihtuvuutta selittävät mm. se, että etsivän työn rahoitukset tulevat vain vuodeksi kerrallaan, sekä vaatimaton palkkataso. Kaikkein haastavin kohderyhmä ovat ne nuoret, jotka eivät ole minkään aktiivisen toiminnan piirissä, eivätkä ole ilmoittautuneet työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Tähän ryhmään kuuluvat myös nuoret, jotka sairauksien tai muun vaikean elämäntilanteen vuoksi ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. (Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, 11) Näiden nuorten löytäminen on suuri haaste etsivälle työlle. Etsivä työ ei aina yksin pysty antamaan parasta apua ja tukea nuorelle. On tärkeää tiedostaa nuoren avun tarve ja löytää oikeanlaista apua. Verkostoyhteistyö onkin olennainen osa etsivää nuorisotyötä. 13

14 Lähteet Alanen, O. Kotkavuori, A Välittämisen ammattilaiset. Vamoksen käsikirja etsivään työhön. Helsingin diakonissalaitos. Libris Oy Nuorisolaki /639 Nuorisotakuu 2013, TEM raportteja 8/

15 LIITE 1 15

16 LIITE 2 Suostumus tietojen tallentamiseen ja vaihtamiseen Asiakastietosi tallennetaan PARent-asiakastietojärjestelmään, jota käytetään etsivän nuorisotyön asiakasrekisterinä sekä tilastointivälineenä. Etsivän nuorisotyön työntekijät ylläpitävät asiakastietojasi järjestelmässä suostumuksesi perusteella. Asiakastietosi ovat salassa pidettäviä. Sinulla on mahdollisuus halutessasi tarkistaa järjestelmään tallennetut tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Sinulla on oikeus vaatia korjautettavaksi järjestelmässämme oleva virheellinen tieto tai peruuttaa antamasi suostumus tietojesi luovuttamisesta tai rajata sitä. Asiakastietojärjestelmästä tehdään sisäiseen- tai viranomaiskäyttöön yhteenvetoja, joissa ei esiinny yksilöityjä henkilötietoja. Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Annan suostumukseni siihen, että henkilötietoni tallennetaan etsivän nuorisotyön käytössä olevaan PARentasiakastietojärjestelmään. Annan suostumukseni tietojeni vaihtamiseen etsivää nuorisotyötä tekevien ja alla mainittujen tahojen kesken: Vanhemmat Koulu/oppilaitos TE-toimisto Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Työpaja Muut: Lähiomainen, johon saa olla tarvittaessa yhteydessä: Nimi ja puhelinnumero: Paikka ja aika: Allekirjoitus: 16

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa

Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa Monialainen viranomaisyhteistyö ja etsivä nuorisotyö nuorisolaissa (Laki 693/2010) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100693 (HE 1/2010 vp) http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100001 Tuula

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi

Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi Etsivä nuorisotyö aitoa kohtaamista ja aikaa nuoren tueksi NUORI2017 28.3.2017 Tampere Susanna Palo, TPY Ville Koikkalainen, Helsinki Pauliina Koljonen, Äänekosken kaupunki 28.3.2017 Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017

SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 SOPIMUS ETSIVÄN NUORISOTYÖN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA LUUMÄEN KUNNNAN ALUEELLA VUONNA 2017 Yhteistyösopimus xx.xx.xxxx 1. SOPIMUSOSAPUOLET Tilaaja Luumäen kunta Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Tuottaja Lappeenrannan

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi ETSIVÄ NUORISOTYÖ PSAVI-ALUEELLA 2016 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 1 Etsivän työn tekijä kunnioittaa yksilön yksityisyyttä, luottamuksellisuutta ja tiedonkeruun

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

ETSIVÄ- JA PAJATYÖ PAIMION KAUPUNGISSA JA SAUVON KUNNASSA

ETSIVÄ- JA PAJATYÖ PAIMION KAUPUNGISSA JA SAUVON KUNNASSA ETSIVÄ- JA PAJATYÖ PAIMION KAUPUNGISSA JA SAUVON KUNNASSA 2.6.2016 Mia Lemberg, erityisnuorisotyöntekijä Kristina Mäntymaa, etsivä nuorisotyöntekijä Jenni Leponiemi, pajaohjaaja ETSIVÄTYÖ Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Raportti etsivästä nuorisotyöstä VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Raportti etsivästä nuorisotyöstä Raportti etsivästä nuorisotyöstä Häggman Erik 2012 1 Sisältö 1 Johdanto... 5 2 Kyselyn toteutus ja raportti... 5 2.1... 5 3 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita etsivän nuorisotyön päivillä. Tampere Jaana Walldén, Nuorisoyksikkö

Ajankohtaisia asioita etsivän nuorisotyön päivillä. Tampere Jaana Walldén, Nuorisoyksikkö Ajankohtaisia asioita etsivän nuorisotyön päivillä Tampere 31.10.2013 Jaana Walldén, Nuorisoyksikkö Aiheita organisaatioon, valtionavustuksiin ja valtakunnallisten kyselyjen tuloksiin liittyviä. muuta

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä

Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä Itä-Lapin Ammattiopisto Nuorten Aikalisä 30.3.2009 Itä-Lapin Ammattioppilaitos 30.3.2009 Sirkku Valve, Mt ja Päihdehanke ja Erkki Vartiainen, LaPsyKe-hanke Kuva: Sirkku Valve Sirkku Valve ja Erkki Vartiainen

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi

Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Monialainen viranomaisverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta. Tuloksia vuodesta 2012 14.5.2013 Jaana Walldén jaana.wallden(at)minedu.fi Paikallisten viranomaisten monialainen yhteistyö

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi

Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut Sinun suuntasi Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille

Ohjaamo Espoo. Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville vuotiaille nuorille Ohjaamo Espoo Uusi monialainen matalan kynnyksen palvelupiste työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville 17-29- vuotiaille nuorille Asiakasmäärät vuonna 2016 Ohjaamo Espoossa on yksilöasiakkaiden käyntikertoja

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Ajankohtaista Georg Henrik Wrede 1 Georg Henrik Wrede Päivän tarjous! TAE 2014 Ei hätä ole TAE 2014 näköinen Nuorisotakuu nuorisosektorilla Me olemme hoitaneet omat työt hyvin! Nuorisolaki uudistus? Mitä

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Nuoren miehen taakka

Nuoren miehen taakka Nuoren miehen taakka Suomen työttömyysaste t lokakuussa k 2011 86 8,6 % 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste yysaste lokakuussa 2011 17,1 % Miesten riski joutua työttömäksi oli kaikissa ikäryhmissä

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa?

Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Lapset puheeksi - kohtaavatko perheiden tarpeet ja tarjolla olevat palvelut toisensa? Iin perhepalveluiden palveluesimies vs. Leena Mämmi-Laukka p. 050 3950 339 leena.mammi-laukka@oulunkaari.com Seudullinen

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke

Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamo-toiminnan arviointi miten mitataan moninaisuutta? Mirja Määttä tutkija, Kohtaamo-hanke Ohjaamot nyt Ohjaamoja tällä hetkellä n. 35. Tulossa lisää. Suurin osa saa rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa

Kotoutujan alkuhaastattelu ja palvelutarpeen arviointi kunnassa Henkilö- ja yhteystiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Kansalaisuus ja äidinkieli (-kielet) Puhelin Sähköposti Siviilisääty Maahantulopäivä Muutto pvm. tähän kuntaan Lähimmän omaisen nimi ja yhteystieto Oleskeluluvan

Lisätiedot

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus

Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus Aikuisopotoiminta Joutsassa 4/2010-5/2011 Seija Vuori Aikuisohjausta paikallisesti hanke, Joutsan kunta 31.5.2011 Elinikäiseen oppimiseen liittyvä ohjaus CEDEFOPIN (=Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen)

Lisätiedot

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan

Asuminen ja Ohjaamot. Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Asuminen ja Ohjaamot Nuorten asumisen näkökulmia Ohjaamo-toimintaan Perfect match? Nuorten asunnottomuutta tai asumisen ongelmia ei tilastojen perusteella ole onnistuttu vähentämään toivotulla tavalla

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä

Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Asiakastietojen välittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Luo luottamusta suojele lasta. Opas ja verkkokoulutus lasten suojelemisen yhteistyöstä ja tiedonvaihdosta. Oppaaseen ja verkkokoulutukseen on

Lisätiedot

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö ALUEELLISET ETSIVÄN NUORISOTYÖN PÄIVÄT 9.-10.11.2016 Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyö Outi Rautio Pellon kunta Lapin ALUkoordinaatiotyö Tiedottaminen Alueelliset työkokoukset ja

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy

Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen Koulupudokkuuden ehkäisy Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä Miten kavennamme terveyseroja tehokkaasti kohdentaen 22.5.2012 Koulupudokkuuden ehkäisy Arja Kukkonen, ohjauspalveluiden päällikkö Opetusvirasto, nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään

Nuorten ohjaus koulutukseen ja työelämään Reitti projekti Projektipäällikkö Matti Autio Reitti projekti (2010 2012) Hallinnoija: Toteutusalue: Kohderyhmä: Henkilöstö: Kemi Tornion seutukunta (Simo, Kemi, Tervola, Keminmaa, Tornio) 15 25 vuotiaat

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN Sivu 1/6 KOKEMUKSIA- KOHTAAMISIA JA KONKRETIAA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 22.2.2013 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

yöote Vamoksen näkökulmia

yöote Vamoksen näkökulmia Nuorten onialainen hyvinvointia matalan kynnyksen tukemassa yöote Vamoksen näkökulmia Ulla Nord Palvelualuejohtaja 4.3.2014 ASUNNOTTOMAAN NUOREEN LIITETTYJÄ ILMIÖITÄ PÄIHDEONGELMAT LAISKUUS MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa

Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Ohjaamot tukea koulutuksen ja työn poluilla Ohjaamot nuorisotakuuta toteuttamassa Pasi Savonmäki, projektipäällikkö Kohtaamo-hanke Kymenlaakson ELO-ryhmä 18.10.2016 Ohjaamojen ja verkkopalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke

Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät hanke Tavoitteena on asiakkaan osallisuuden lisääminen, sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisen integraation kehittäminen,

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

lapsiperheiden palveluiden kansalaisosallisuus

lapsiperheiden palveluiden kansalaisosallisuus Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kansalaisosallisuus lli prosessi 11.3.2013 Uudet kehittämisideat Nuorten palvelut pitää nostaa enemmän esiin Huolen aiheena erityisesti syrjäytymisriskissä

Lisätiedot

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke

Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 20.10.2015 Tornion Työvoimalasäätiön Starttivalmennus Stara hanke 2015 2018 Toimijaverkosto Sosiaalitoimi Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö Typ / tetoimisto Mielenterveyspalvelut STARTTI VALMENNUS Päihdepalvelut

Lisätiedot