SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA"

Transkriptio

1 Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos Åbo Akademi, Farmasian yksikkö SUOMEN FARMASIALIITON KANNANOTTO YLIOPISTOILLE FARMASIAN OPINNOISTA Kannanoton päälinjaukset ovat: - Farmaseuttiopintoihin tulee muodostaa opintopolkuja, jotka mahdollistavat erikoistumisen myös muille kuin apteekkisektorille - Opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen tulee olla kiinteä osa farmasian opintoja - Opiskelijoiden tulee jo opintojen alkuvaiheesta lähtien omaksua moniammatillisuus toimintatavaksi - Opetuksen tulee vastata työelämän tarpeeseen - Pääsykokeiden uudistamistyön tavoitteena tulee olla motivoituneet opiskelijat Johdanto Lääkepolitiikka 2020 asiakirja ja uusi terveydenhuoltolaki tuovat farmaseuttien ja proviisorien roolia entistä vahvemmin esiin yhteiskunnassa. Lääkehuolto on osa sosiaali -ja terveyspolitiikkaa, ja tärkeä osa potilaan hoitopolkua. Farmasian alan ammattilaiset toimivat moniammatillisessa yhteistyössä, joka edellyttää vahvaa ammatti-identiteettiä. Keskeistä on oman osaamisen tunnistaminen ja markkinoiminen sekä ennakkoluuloton moniammatillisten työtapojen omaksuminen. Farmasian opintojen uudistaminen työelämän tarpeita vastaavaksi on jatkuva prosessi, sillä työelämän muuttuessa tämän pitäisi heijastua koulutukseen. Koska Helsingin yliopistossa valmistellaan uutta strategiaa, katsoimme, että nyt on hyvä aika ottaa kantaa farmasian alan opintoihin työelämän näkökulmasta. Aloite tämän kannanoton tekemiseen on tullut farmasian opiskelijoilta ja Suomen Farmasialiiton opiskelijavaliokunnalla on ollut suuri rooli kannanoton tekemisessä. Kannanottoa varten olemme pyytäneet kaikkien jäsenyhdistystemme kommentteja koulutuksen kehittämistarpeista; jäsenyhdistyksistä 63 % vastasi kyselyyn. Lisäksi olemme tavanneet syksyn 2011 aikana Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston edustajia ja keskustelleet opintojen tämän hetkisestä tilasta ja kehittämissuunnitelmista. Suomen Farmasialiiton farmaseuttinen valiokunta on laatinut kannanotossa esitetyt linjaukset ja Farmasialiiton liittohallitus on hyväksynyt kannanoton. 1(7)

2 Farmaseuttien ja proviisorien työllistyminen eri sektoreille ja koulutuksen työelämävastaavuus Lääkealalla työskentelevistä työikäisistä farmaseuteista 77 % työskentelee apteekeissa, 9 % sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollossa, 9 % lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa, ja loput pääsääntöisesti erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä (Akava 2009). Proviisoreista 54 % työskentelee apteekissa, 5 % sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuollossa, 20 % lääketeollisuudessa ja tukkukaupassa, 10 % opetuksen ja tutkimuksen parissa ja loput pääsääntöisesti erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä. Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön lukumäärä ei ole kasvanut viimeisten vuosien aikana, vaikka apteekista toimitettavien reseptien lukumäärä kasvaa. Sairaala- ja terveyskeskusfarmasia on työllistänyt viime vuonna enenevässä määrin farmaseutteja. Kiinnostus osastofarmasiaa kohtaan on kasvanut, kun on huomattu osastofarmasian edut, ja monissa paikoin osastofarmasia on vakiinnutettu osaksi toimintaa. Lääketeollisuudessa ja lääkealan hallinnossa ei ole nähtävissä suuria muutoksia farmaseuttisen henkilöstön työpaikkojen lukumäärässä. Vuonna 2005 valmistuneille farmaseuteille ja proviisoreille tehtiin kysely viisi vuotta valmistumisen jälkeen (Akava 2011). Kyselyyn vastanneista farmaseuteista ja proviisoreista 70 % (n= 110) sanoi hyödyntävänsä jatkuvasti yliopistossa opittuja asioita nykyisessä työssään ja 61 % oli sitä mieltä, että nykyinen työ vastaa vaatimustasoltaan yliopistokoulutusta. Vastanneista farmaseuteista ja proviisoreista 22 % oli sitä mieltä, että heidän nykyinen työnsä oli koulutustasoa vaativampaa. Vastanneista Farmaseuteista ja proviisoreista tutkintoonsa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 79 %. Farmasia muuttuvassa yhteiskunnassa mitä työelämän näkökulmasta koulutuksessa tulee huomioida 1. Opintopolut mahdollistavat erikoistumisen jo farmaseuttiopintojen aikana Yleisesti ottaen farmaseutin ja proviisorin koulutus on korkeatasoinen ja laaja-alainen. Tutkinnoissa käsitellään kaikkia farmaseuttisia osa-alueita, mikä antaa monipuolisen kuvan farmasian alasta. Farmaseutin tutkinnossa keskitytään erityisesti apteekkisektorin tarpeisiin, mikä on luonnollinen asia, sillä apteekkisektori on farmaseuttien suurin työllistäjä. Nykyisin kuitenkin moni farmaseutti työllistyy myös muulle kuin apteekkisektoreille. Toisaalta yliopistot ovat määrittäneet farmaseutin tutkinnon tavoitteeksi saavuttaa valmiudet toimia kaikilla terveydenhuollon osa-alueilla farmaseuttisissa tehtävissä. Edellä mainituista syistä johtuen farmaseutin opintoihin tulee muodostaa opintopolkuja, jotka mahdollistavat erikoistumisen myös muille kuin apteekkisektorille. Opintopolut voitaisiin toteuttaa valinnaisten opintojen kautta ja lisäämällä opintotarjontaa. Åbo Akademissa valinnaisten opintojen määrä on pieni (6 op), ja 2(7)

3 Suomen Farmasialiiton mielestä valinnaisten opintojen määrää tulee Åbo Akademissa kasvattaa. Opintopolkujen ja valinnaisten määrän lisäämisessä kannattaa pohtia mahdollisuutta yhteistyöhön muiden tiedekuntien, korkeakoulujen ja lääketeollisuuden sekä sairaala-apteekkien kanssa. Opintopoluista huolimatta kaikkien opiskelijoiden tulisi opiskella yhdessä ne opinnot, jotka on määritetty suoritettavaksi niin, että tutkinnolle asetetut tavoitteet toteutuvat. Opintopolut lisäävät opintojen ohjauksen tarvetta. Kun valinnaisuuden määrä kasvaa, ohjaamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomioita. Yliopiston tulee ohjata opiskelijoita itseohjautuvuuteen kuitenkin niin, että opiskelija voi halutessaan saada tukea opintojensa suunnitteluun. Opintojen ohjauksessa tulee miettiä miten HOPS-työskentelyä voidaan hyödyntää opintopoluille ohjaamisessa. 2. Työelämässä tarvitaan yleisiä työelämävalmiuksia Tämän päivän työelämässä menestymiseen tarvitaan oman alan tiedollisen ja taidollisen osaamisen lisäksi työpaikasta ja tieteenalasta riippumattomia yleisiä työelämävalmiuksia (mm. ongelmanratkaisutaidot, analyyttisyys, viestintätaidot, vuorovaikutustaidot, riskinottokyky, oppiminen). Farmaseutit ja proviisorit kokevat tarvitsevansa nykyisessä työssään hyvin laajasti erilaisia työpaikasta riippumattomia taitoja (taulukko 1). Taulukko 1: Vuonna 2001 ja 2002 Kuopion yliopistosta valmistuneiden farmaseuttien ja proviisorien nykyisessä työssä tarvitsemat taidot viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Taulukossa on esitetty väittämän kanssa täysin samaa tai osittain samaa mieltä (arvo 5 ja 6)* olleiden vastaajien prosenttiosuudet (%) Farmaseutit Proviisorit (n= 76) (n= 50) Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyö ym. sosiaaliset taidot Viestintä suomen kielellä Tiedonhankintataidot Organisointi- ja koordinointitaidot Neuvottelutaidot Analyyttiset, systeemisen ajattelun taidot Projektin hallintataidot Yritystoiminnan perusteiden tuntemus *Asteikko 1= ei lainkaan tärkeä, 6= erittäin tärkeä Lähde: Tuominen (7)

4 Farmasian alalla viestintätaidot mielletään helposti lääkeneuvonnaksi, mutta farmaseutit ja proviisorit viestivät myös monissa muissa tilanteissa (mm. kokoukset, neuvottelut ja koulutukset) ja erilaisissa viestintäkanavissa (mm. internet ja puhelin). Enenevässä määrin viestintä tapahtuu moniammatillisessa kentässä, joka asettaa viestinnälle omat haasteensa. Farmasian alan ammattilaisten tulee hallita työssään laajoja kokonaisuuksia ja osata soveltaa tietoa käytäntöön. Heidän tulee osata etsiä luotettavaa tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti. Yleisten työelämävalmiuksien korostaminen opintojen aikana on tärkeää, jotta valmistuvat opiskelijat menestyvät työelämässä. Monet taidoista kehittyvät opintojen aikana, eikä niistä ole syytä järjestää erillisiä kursseja, mutta taitojen kehittyminen edellyttää, että nämä taidot otetaan systemaattisen kehittämisen kohteeksi farmaseutin ja proviisorin tutkinnossa ja huolehditaan pedagogisilla ratkaisuilla opintojaksoissa, että opiskelijat voivat saavuttaa näitä valmiuksia opinnoissaan. Yliopistoissa on tehty paljon työtä kehitettäessä opintoja syväoppimista tukeviksi ja tätä kehitystyötä tulee edelleen jatkaa, sillä Niemisen (2011) tutkimuksen mukaan erityisesti farmaseuttiopiskelijat tukeutuvat muistamiseen pohjautuvaan oppimistyyliin. Suuret opiskelijamäärät Helsingissä ja Kuopiossa asettavat tiettyjä rajoituksia opintojaksojen toteutukselle. Opiskelijamäärät eivät kuitenkaan saa olla esteenä mietittäessä opintojen suoritustapoja, sillä tavoitteena kaikilla jaksoilla tulee olla kehittyminen farmasian alan asiantuntijana. Opintojen syväsuuntautuvaan oppimiseen tähtäävät pedagogiset ratkaisut tukevat opiskelijoiden opintomenestystä (Nieminen 2011) ja työelämävalmiuksien kehittymistä. 3. Moniammatillisuus on osa farmasian alan ammattilaisen työtä Moniammatillisuus on tärkeä osa farmasian alan ammattilaisten työtä, mutta se on kuitenkin osoittautunut haastavaksi alueeksi farmaseuteille ja proviisoreille. Opiskelijoiden tulisi jo opintojen alkuvaiheesta lähtien tottua moniammatillisuuteen ja omaksua se toimintatavakseen. Jotta taidot moniammatilliseen yhteistyöhön kehittyvät tulee moniammatillisuus nähdä kiinteänä osana koko farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmaa, ei vain erillisenä opintojaksona. Moniammatillisuutta opintojen aikana voidaan toteuttaa monella eri tavalla, esimerkiksi tutustumalla muiden ammattiryhmien työhön, opiskelemalla yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa, tekemällä projekteja jne. 4. Opetuksen tulee vastata työelämän tarpeeseen Kliinisen farmasian opintojakson lisääminen pakolliseksi opintojaksoksi farmaseuttiopiskelijoiden opinnoissa on tärkeää. Farmaseuttien ja proviisorien rooli on kehittymässä kohti kliinisempää suuntaa farmasian eri sektoreilla. Kliinisen farmasian ja lääkehoidon opinnot farmaseuttivaiheessa antavat hyvän 4(7)

5 pohjan yhteistyölle muiden lääkehoidosta vastaavien ammattilaisten kanssa. Kliinisen farmasian taitoja tarvitaan monissa farmaseuttiseen asiantuntijuuteen perustuvissa palveluissa sekä julkisella sektorilla, että avoterveydenhuollossa. Suuri yhteiskunnallinen merkitys on avoterveydenhuollon pitkäaikaissairaiden omahoidon tukemisessa. Sairaalafarmasian perusteiden lisääminen opintoihin pakollisena osana kaikille farmaseuttiopiskelijoille on tärkeää, jotta opiskelijoilla on valmistuttuaan tiedossa sairaalafarmasian perusteet ja ymmärrystä julkisen sektorin lääkehuollon toteuttamisesta ja sen vaikutuksista koko lääkealaan. Yksilölliseen lääkehoitoon liittyvän opintojakson lisääminen pakolliseksi kaikille farmaseuttiopiskelijoille on tärkeää. Keskeisenä aihealueena tulisi keskittyä vanhusten lääkehoitoon. Lisäksi mm. lastenlääkinnän, urheilijoiden ja syöpäpotilaiden lääkehoidon erityispiirteisiin tulisi pureutua. Laadun parantaminen lääkehoitoprosessissa korostuu etenkin vanhusten määrän kasvaessa ja syöpäsairauksien hoitomahdollisuuksien laajentuessa. Kemian ja lääkkeenvalmistuksen opetuksen määrä farmaseuttiopinnoissa tulee tarkistaa vastaamaan työelämän tarpeita. Kemian ymmärtäminen on lähtökohta lääkkeiden vaikutusmekanismien ymmärtämiselle. Lääkkeenvalmistuksen määrä apteekeissa on vähentynyt, ja todennäköisesti tulee entisestään vähentymään ja keskittymään suurempiin yksiköihin. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opintojen jälkeen kemian ja lääkkeenvalmistuksen perusvalmiudet toimia eri sektoreilla. Opintopolkujen kautta on tärkeää tarjota mahdollisuus syventyä kemiaan lääkekehityksen, lääke- ja apuaineiden yhteensopivuuksien ja lääkeaineiden sekä lääkevalmisteiden säilyvyyden näkökulmasta. Lääkkeenvalmistuksen taitoja tarvitaan lääketeollisuudessa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä tuotannossa mm. esimiehen ja tutkijan työtehtävissä. Lisäksi vaativan lääkkeenvalmistuksen taitoja vaaditaan sairaaloissa. Kemian ja lääkkeenvalmistuksen opetuksessa kannattaa kehittää uusia yhteistyökursseja teollisuuden ja yliopistosairaaloiden kanssa. Apteekeissa tehdään vuosittain noin miljoonaa itsehoitolääkkeisiin liittyvää käyntiä. Lääkepolitiikka asiakirjassa itsehoitolääkkeiden asianmukaiseen käyttöön on otettu kantaa, ja tässä työssä farmaseuteilla ja proviisoreilla on keskeinen asema. Lisäksi farmaseuttisen henkilöstön ammattitaidon kasvaminen turvaa ammattiapteekin asemaa Suomessa. Suomen Farmasialiitto katsoo, että opinnoissa tulee painottaa nykyistä enemmän näyttöön perustuvaa itsehoidon ja itselääkinnän opetusta. Lääkepolitiikka 2020 asiakirjassa on linjattu, että eläinlääkkeiden saatavuus on turvattava ja jakelun on oltava turvallista. Tällä hetkellä tutkintoihin ei ole sisällytetty opintoja eläinten lääkitsemisestä tai 5(7)

6 eläinlääkkeistä. Valmistuneen farmaseutin olisi hyvä hallita näitä asioita, jotta hänen tietonsa ja taitonsa vastaisivat nykytyöelämän tarpeita. Yrittäjyys on mahdollinen keino työllistyä palkkatyön rinnalla ja yrittäjyyden rooli tulee yliopistoissa kasvamaan (Opetusministeriö 2009). Yrittäjyys on monitahoinen asia ja yrittäjyyden tukeminen myös farmasian opinnoissa tulisi huomioida. Toisaalta tänä päivänä jokainen työntekijä joutuu huomioimaan työn taloudelliset reunaehdot, tämä korostuu kaikilla farmasian eri sektoreilla. Suomen Farmasialiiton mielestä jo farmaseuttiopiskelujen aikana opiskelijoiden tulee syventyä liiketalouden perusteisiin sekä lääketaloustieteeseen. Edellä mainitut asiat tukevat myös yrittäjyyttä. Proviisorit toimivat esimiestehtävissä. Proviisorin koulutus ei kuitenkaan anna riittävästi valmiuksia henkilöstöjohtamiseen ja tästä syystä esimiesvalmiuksien perusteiden oppiminen tulisi huomioida paremmin proviisorin tutkinnossa. Opetusapteekkiharjoittelu on suurin opintojakso farmasian opintojen aikana. Harjoittelulla on merkittävä rooli oppimisen tukemisessa ja teoriatiedon soveltamisessa käytäntöön. Harjoittelu voi olla opiskelijalle ensimmäinen kosketus työelämään, joten harjoittelulla on myös merkittävä rooli yleisten työelämävalmiuksien kehittymisessä, ammattiin sosiaalistumisessa ja ammatti-identiteetin rakentumisessa. Yliopistot ja työelämä tekevät kiinteää yhteistyötä harjoittelun kehittämiseksi, ja tätä yhteistyötä tulee jatkaa. Harjoittelutyökirjojen kehittämisessä tulee huomioida työelämälähtöisyys ja moniammatillisuus. Suomessa on hyviä kokemuksia harjoittelun jakamisesta kahteen osaan integroituna osaksi opintoja. Suomen Farmasialiitto suosittaa, että myös Åbo Akademissa harjoittelu jaettaisiin kahteen osaan. 5. Pääsykokeiden tavoitteena motivoituneet opiskelijat Yliopistot ovat uusimassa pääsykokeita. Suomen Farmasialiitto katsoo, että tämän uudistamistyön tavoitteena tulee olla motivoituneiden opiskelijoiden sisäänpääsy yliopistoihin. Opiskelupaikan saaneilla hakijoilla tulee olla ymmärrys farmasiasta poikkitieteellisenä alana ja ymmärrys lääkehuollon roolista osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Suomen Farmasialiitto ei näe, että aineistokokeen poisto valintakokeista tukee edellä mainittua tavoitetta. 6(7)

7 Helsingissä Suomen Farmasialiitto Eija Orpana toiminnanjohtaja Sanna Passi koulutusasiamies Lisätietoja kannanotosta antavat: Koulutusasiamies Sanna Passi p , Toiminnanjohtaja Eija Orpana p , Käytetyt lähteet: Akava: Akavalaiset työmarkkinat Kirjapaino Jaarli, Turenki 2009 Akava: Viisi vuotta valmistumisesta, vuonna 2005 yliopistoista valmistuneet. Aarresaariverkoston uraseurantakysely 2010, julkaisematon lähde 2011 Nieminen J: Dimensions of University Student Learning in Medicine and Pharmacy. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, Helsinki 2011 Opetusministeriö: Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen, Opetusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistämisen yhteistyöryhmän muistio. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:10. Yliopistopaino, Helsinki 2009 Tuominen V, Rautopuro J ja Puhakka A: Perustutkinnon jälkeen - Itä-Suomen yliopistosta työmarkkinoille. Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuosina 2001 ja 2002 valmistuneet viisi vuotta myöhemmin. Joensuun yliopistopaino, Joensuu (7)

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄN MUISTIO LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄN MUISTIO KUVAILULEHTI Julkaisija OPETUSMINISTERIÖ Julkaisun päivämäärä 28.11.2000 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lääkealan perustutkintotyöryhmä

Lisätiedot

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA

MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA Näkökulmia yhteisöpedagogien (AMK) koulutukseen ja työhön Kimmo Lind (toim.) HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kimmo Lind (toim.) MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMA. Näkökulmia yhteisöpedagogien

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN

ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Kirsi Siitari ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTON KOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS ETELÄ-SAVON YRITYSTOIMINTAAN Opinnäytetyö Liiketalous

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

koulutuspoliittinen ohjelma

koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton koulutuspoliittinen ohjelma Soolin koulutuspoliittinen ohjelma Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n erityinen opiskelijajärjestö,

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

Näkymättömästä näkyvää

Näkymättömästä näkyvää Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) -hankkeen esiselvityksellä olemme halunneet tehdä näkymättömästä näkyvää. Verkkoopiskelulla voidaan kehittää kompetensseja, osittain samoja

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS

FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS FINANSSIALALLE JOHTAVAN KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖNLÄ- HEISYYS Iida Asikainen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Liiketalous TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma ASIKAINEN, IIDA: Finanssialalle

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ALAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHIT- TÄMINEN TULEVAISUUDESSA Tässä luvussa esitetään SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot

Proviisoreista on enempään

Proviisoreista on enempään 6 Apteekki- Työryhmä 7 Nettikauppasäännöt 19 Proviisoripäivä 28 Tilaajavastuulaki 29 Viherpeukaloksi? 31 Apteekin dilemma DEKAANIT JUKKA MÖNKKÖNEN JA JOUNI HIRVONEN SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 2

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa

Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa Anna-Riikka Kallio, Laura Pehkonen OPISKELIJAOHJAUS TYÖTERVEYDENHUOLLOSSA Opiskelijaohjauksen hyvät käytänteet Työplussassa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Yliopiston Apteekin vuosikertomus. Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekin vuosikertomus. Yliopiston Apteekki Yliopiston Apteekin vuosikertomus Yliopiston Apteekki Sisällysluettelo 3 5 6 9 12 18 19 21 23 26 27 29 30 35 36 38 39 40 41 42 Yliopiston Apteekki lyhyesti Apteekkarin katsaus Yliopiston Apteekin missio

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009: Opetusministeriö Koulutus ja tiedepolitiikan osasto 2009 Undervisningsministeriet Utbildnings och forskningspolitiska avdelningen 2009

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa

Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa Tietoa työstä Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESTÄVÄ KEHITYS JA TURVALLISUUS Ulla Perhonen Pia Houni Tulevaisuuden osaamistarpeet kulttuurialan ammattitutkinnoissa KESÄTÄVÄ

Lisätiedot

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä VAK Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013 Riitta Helevä Sisällys VAK-hankkeen kuvaus ja tavoitteet... 4 Hankkeen toteuttajat ja ohjausryhmä...5 Aikataulu...6 Työelämäyhteistyö ja VAK-hankkeen

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN TULOKSELLINEN TOIMINTA Case:Tampereen ammattikorkeakoulu Maija Ollila Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn

Lisätiedot