ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN LUKIO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN JA NEUVOTTELUT SIIHEN LIITTYEN 285 LASKUJEN (TOSITTEIDEN) HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN / YLEISHALLINTO-OSASTO SAATAVIEN POISTAMINEN TILINPÄÄTÖKSEN 2014 LAATIMISAIKATAULU VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 289 VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA / YLEISHALLINTO-OSASTO 290 LÖYTÖELÄINTEN TALTEENOTTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN 291 YLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYS- JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN / VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT 292 LIIKUNTASETELEIDEN HANKINTA HENKILÖKUNNALLE 293 MÄÄRÄALAN HANKKIMINEN YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VASTAISIA TARPEITA VARTEN 294 ESITYS KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISESTA KUNTALAIN 54 :n MUKAISESTI POISTOSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN SIMO SORSALTA JÄÄNEIDEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN 297 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN VALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI 491

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Merihaara Olavi 17:00-19:38 puheenjohtaja Vettenranta Jari 17:00-19:38 I-varapj Hämäläinen Seija 17:00-19:38 II-varapj Franzen Erik 17:00-19:38 jäsen Kurki Sanna 17:00-19:38 jäsen Simelius-Nieminen Saga 17:00-19:38 jäsen Stenbäck Reija-Riikka 17:00-19:38 jäsen Honkasalo Riku 17:23-19:38 Kvalt pj Vihreäluoto Hannu 17:00-19:38 Kvalt II-varapj POISSA Aaltonen Pasi Kvalt I-vpj MUU Rautiainen Esko 17:00-19:38 kunnanjohtaja Saloranta Tuija 17:00-19:38 pöytäkirjanpitäjä Honkaniemi Esa 17:10-17:35 lukion rehtori Jahnsson Kari 17:35-19:11 controller Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Kurki ja Reija-Riikka Stenbäck. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Olavi Merihaara Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 15. päivänä joulukuuta 2014 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Sanna Kurki Reija-Riikka Stenbäck Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 16. päivänä joulukuuta 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 283 Hallintojohtaja: Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: ASIA 5: LASKUJEN (TOSITTEIDEN) HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN / YLEISHALLINTO-OSASTO * päivitetty päätösehdotus ASIA 6: SAATAVIEN POISTAMINEN - lista Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kunnanhallituksen kokouksen työjärjestykseksi

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LUKIO-OPETUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN JA NEUVOTTELUT SIIHEN LIITTYEN KHALL 284 Valmistelija: lukion rehtori Esa Honkaniemi Opetus- ja kulttuuriministeriön toisen asteen koulutusta koskeva la ki uu distus merkitsee sitä, että nykyiset koulutuksen järjestäjät joutuvat hakemaan lu paa uudestaan ensi vuonna. Uudistuksen tavoite on tehokkuuden lisääminen, taloudelliset säästöt ja oppi lai tos ver kon tiivistäminen. Uudet rahoitusta ja järjestäjäverkkoa koskevat pää tök set tulevat voimaan vuodesta 2017 alkaen. Uudesta järjestämislupaprosessista on luvattu antaa ohjeet alkuvuodesta 2015, ja lupahakemukset tulee jättää mennessä. Nykyiset jär jes tämis lu vat ovat voimassa vuoden 2016 loppuun. Päätöksiä uusista jär jes tämis lu vis ta ennakoidaan saatavan maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Askolan kunnalle on tärkeää, että kunnassa säilyy lukio-opetus ja am mat tiope tus. Asiasta pitää neuvotella alueen eri koulutuksen järjestäjien kanssa, jot ta kunta voisi saada selville eri vaihtoehdot järjestämisluvan haussa. Lukio-ope tuk sen järjestämislupaa voi hakea joko yksin tai yhdessä jonkun muun toi mi jan kanssa. Kunta voi olla mukana vain yhdessä luvanhaussa, min kä vuoksi kunnan on käytävä neuvotteluja muiden alueellisten/ pai kallis ten koulutuksen järjestäjätahojen kanssa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus käynnistää ha ku yh teis työ neu vot te lut ja kutsuu yh teis työ tahot neuvotteluihin. Kunnat voivat myös yhdessä laadituttaa selvityksen uudistuksen taloudellisista vaikutuksista tulevaa päätöksentekoa varten. Lisäksi kunnanhallitus valitsee edustajansa yh teis työ neu vot te lui hin. Kunnanhallitus valitsi edustajakseen Jari Vettenrannan ja varalle Seija Hämäläisen. Virkansa puolesta neuvotteluihin osallistuvat kunnanjohtaja Esko Rautiaisen, vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro ja lukion rehtori Esa Honkaniemi. Muilta osin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että lukion rehtori Esa Honkaniemi oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: vt. sivistystoimenjohtaja, lukion rehtori, kunnanjohtaja

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LASKUJEN (TOSITTEIDEN) HYVÄKSYJIEN NIMEÄMINEN / YLEISHALLINTO-OSASTO KHALL 285 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Hallintosäännön 29 :n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat toimialallaan nimeävät kalenterivuodeksi kerrallaan ne henkilöt, jotka tekevät kunnalle tulevien laskujen hyväksymismerkinnät. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää yleishallinto-osaston laskujen (tositteiden) hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä seuraavasti: Ruokapalvelut: emäntä Kaija Jäppinen, varalla hallintojohtaja Siivouspalvelut: siivoustyönohjaaja, varalla hallintojohtaja Yleishallinnon käyttötalouden ja investointisuunnitelman laskut: Kunnanjohtaja tai hallintojohtaja Kustannuspaikka 1116 (Yhteiset atk-, tietoliikenne ja vuokrat) laskujen hyväksyjänä hallintojohtaja. Kunnanjohtajaa henkilökohtaisesti koskevat laskut: kunnanhallituksen puheenjohtaja ja hänen varahenkilönään toimii kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Rahoitusosan tilit (tuloslaskelman toimintakatteen jälkeiset erät eli mm. verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut): Kunnanjohtaja tai hallintojohtaja Tasetilit: Kunnanjohtaja tai lukion rehtori , 1362, , 2128 Sivistyslautakunta määrittelee hyväksyjän 1477, 1483 Perusturvalautakunta määrittelee hyväksyjän 1100, , , , 1484, 1720, , 1860, , , Tekninen lautakunta määrittelee hyväksyjän 1498, 1952 Rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta määrittelee hyväksyjän 1739

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Muut tasetilit kuin erikseen yllä mainitut: Kunnanjohtaja tai hallintojohtaja Kunnan puhelimia (kiinteät, matkapuhelimet ym.) koskevat laskuerittelyt: osastonjohtaja oman toimialueensa osalta. Kunnanjohtajalla on yleisvastuu ja mahdollisuus hyväksyä kaikki laskut. Tasetilien osalta valmistellaan uudelleen muilta osin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Täytäntöönpano: kirjanpito Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus SAATAVIEN POISTAMINEN KHALL 286 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kirjanpitolain mukaan luottotappio on kirjattava, kun sen syntyminen on käynyt ilmeiseksi. Julkisoikeudelliset saatavat vanhenevat lopullisesti 5 vuodessa. Julkisoikeudellisten saatavien perintä lopetetaan, kun saatava vanhenee. Yksityisoikeudellisten saatavien vanhenemisajat vaihtelevat. Erityisiä yksityisoikeudellisia vanhenemisaikoja on eri laeissa lukuisia. Saatavien poistaminen eli luottotappioksi kirjaaminen ei kuitenkaan lopeta saatavan perintää, vaan perintää jatketaan perintätoimiston tai ulosoton kautta niin kauan kunnes saatava vanhenee ja/tai saatavan suuruus ja perimiskustannukset huomioiden on taloudellisesti järkevää. Yksityiskohtainen luettelo poistettavista saatavista on nähtävillä kokouksessa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy saatavia poistettavaksi kokouksessa esitetyn luettelon mukaisesti. Poistettavat saatavat kirjataan menoksi vuodelle 2014 ko. lautakunnille. Kunnanhallitus velvoittaa asianomaiset hallintokunnat jatkamaan saatavien perintää niiden poistamisesta huolimatta. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Täytäntöönpano: kirjanpito Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus TILINPÄÄTÖKSEN 2014 LAATIMISAIKATAULU KHALL 287 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntalain 68 :ssä todetaan tilinpäätöksestä seuraavaa: "Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä." Aikataulu on kaikkia lautakuntia sitova ja laadittu konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien tyttärien, kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätösaikataulut huomioon ottaen. Tilinpäätösaikataulu on kunnanhallituksen esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätösaikataulun, joka saatetaan lautakuntien ja niistä vastaavien viranhaltijoiden tiedoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Täytäntöönpano: lautakunnat, taloushallinto Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu nimi.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET KHALL 288 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan Kunnanhallitus antaa lautakunnille vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joissa korostuu talousarviossa määriteltyjen tavoitteiden ja määrärahojen ja -tulojen toteutus ja seuranta toimialoilla sekä talouden ja toiminnan raportointi tehostetusti kuukausittain ja tilanteen käsittely johtoryhmässä. Esityslistan oheismateriaalina on esitys vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan oheismateriaalin mukaiset vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kehityskeskusteluissa 2015 esimiesten on käytävä kunnan luottokorttien käyttösäännöt korttien haltijoiden kanssa. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Täytäntöönpano: lautakunnat, laitokset ja toimintayksiköt sekä niiden toiminnasta vastaavat Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai etu nimi.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA / YLEISHALLINTO-OSASTO KHALL 289 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Valtuusto on hyväksynyt talousarvion, myöntänyt nettomäärärahat sekä asettanut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulosalueittain. Yleishallinto-osaston tulosalueittain esitetyt alustavat käyttösuunnitelmat sisältyivät valtuuston hyväksymään talousarvioon oheistietoina. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa niiden sisältämiin taloudellisiin tai toiminnallisiin tavoitteisiin voidaan tehdä muutoksia valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus vahvistaa vuoden 2015 yleishallinto-osaston tulosalueittaiset käyttösuunnitelmat. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LÖYTÖELÄINTEN TALTEENOTTAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN KHALL 290 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Askolan kunnalla on ollut sopimus löytöeläinten talteenottamisesta ja säilyttämisestä T:mi Rinis/Riitta Nikulan kanssa. Yritys on irtisanonut sopimuksen saapuneella kirjeellä päättymään toiminnan kannattamattomuuden vuoksi. Eläinsuojelulain 15 velvoittaa kuntia huolehtimaan alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen korien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon ja talteenoton järjestämisestä. Hallinto-osasto on pyytänyt tarjoukset löytöeläinten talteenottamisesta ja säilyttämisestä seuraavilta: - Riitta Nikula/Rinis Oy, Pornainen - Koirahoitola Koirarinne / Jarkko Jalonen, Askola - Eläinten auttajat ry/eläinsuojelukeskus Onnentassu, Riihimäki Tarjoukset esitellään kokouksessa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy Eläinten Auttajat ry/eläinsuojelukeskus Onnentassun tarjouksen. Sopimus alkaa ja on voimassa saakka, minkä jälkeen sopimus jatkuu, ellei sitä ole irtisanottu 3 kk ennen määräajan päättymistä toistaiseksi voimassa olevana. Kunnanhallitus päätti laittaa asian uudelleen valmisteluun. Täytäntöönpano: tarjoajat, vt. hallintojohtaja Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus YLEISTEN ENNAKKOÄÄNESTYS- JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN / VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT KHALL 291 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina (ennakkoäänestys on kotimaassa ). Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin päätettävä kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, määrättävä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt äänestyspaikka sekä määrättävä äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat (VaaliL 9 ). Kunnanhallituksen on huolehdittava, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi ja käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot. Tiedot on merkittävä pohjaja paikkatietojärjestelmään viimeistään Askolassa kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ollut Askolan kunnanvirastossa ja Monninkylän kirjasto (avoinna kirjaston aukioloaikoina). Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2015 Eduskuntavaaleissa Askolan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Askolan kunnanvirastossa, osoite Askolantie 30, Askola, puhelin (019) , fax (019) ja sähköposti Kunnanvirasto on ennakkoäänestystä varten avoinna seuraavasti: - maanantai - keskiviikko, klo torstai, klo perjantai, klo lauantai-sunnuntai, klo Tämän lisäksi ennakkoäänestys järjestetään seuraavissa paikoissa seuraavina ajankohtina: Palvelukeskus Mäntyrinne, osoite Mäntyrinteentie 4b, torstaina 9.4. klo Monninkylän kirjasto - osoite Helkamäentie 32, Monninkylä, kirjaston aukioloaikoina eli: - maanantai ja perjantai, klo tiistai klo

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Ennakkoäänestyksen aikana järjestetään kotiäänestys. Edelleen kunnanhallitus määrää, että vaalipäivän kolme äänestyspaikkaa ovat Askolan kunnassa seuraavat: - Keskinen äänestysalue: Askolan kunnanvirasto, osoite Askolantie 30, Askola; - Läntinen äänestysalue: osoite Monninkylän koulu, Pornaistentie 5, Monninkylä; - Itäinen äänestysalue: Särkijärven koulu, osoite Myrskyläntie 379, Huuvari. Sosiaalihuollon toimintayksiköiden äänestyspaikat ovat Mäntyrinne, Mäntyrinteentie 4b ja Etevan Askolan asumisyksikkö, Mäntyrinteentie 6. Täytäntöönpano: Väestörekisteri, keskusvaalilautakunta Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus LIIKUNTASETELEIDEN HANKINTA HENKILÖKUNNALLE KHALL 292 Valmistelija: kunnanjohtaja Tilinpäätösennuste kuluvalta vuodelta osoittaa sen, että kunnan taloudellinen tulos on muodostumassa vahvasti ylijäämäisesti jopa niin, että ennakkoarvioiden mukaan kaikki vanhat alijäämät voidaan kattaa. Vuonna 2013 valtuuston hyväksymän kuntastrategian vuoden 2020 päämäärien mukaan "henkilöstö on avainasemassa" ja eräänä keinona siihen on nähty työhyvinvoinnin parantaminen. Kunta on tarjonnut henkilökunnalleen nimellisarvoltaan 5 / kpl liikunta- ja kulttuuriseteleitä 10 kpl/ vuosi. Niissä on ollut 2 / seteli suuruinen omavastuu, jonka tarkoitus on ollut hillitä niiden tarpeetonta hankintaa. Setelit näet ovat määräaikaisia ja määräajan päättymisen jälkeen arvottomia. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus arvostaa kunnan henkilökunnan tekemää venymistä talouden kuntoon saattamisessa ja päättää antaa henkilökunnalle mahdollisuuden hankkia 30 liikunta- ja kulttuuriseteliä/ työntekijä käytettäväksi vuoden 2015 aikana. Setelien hankinnan ja omavastuun osalta ehdot säilyvät ennallaan. Täytäntöönpano: toimistosihteeri, kirjanpito, tiedoksi henkilökunta Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus MÄÄRÄALAN HANKKIMINEN YHDYSKUNTARAKENTAMISEN VASTAISIA TARPEITA VARTEN KHALL 293 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuloverolain 48 a :n mukaan omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ei ole ve ro na lais ta tuloa, jos luonnollinen henkilö tai kuolinpesä luovuttaa kiinteää omaisuutta kunnalle ajalla Kiinteistön luo vutuk ses ta syntynyt tappio lasketaan normaalisti ja se on vä hen nys kel poi nen normaalisääntöjen mukaisesti. Kunnalle on voimassaoleva keskustaajamien osayleiskaava, jonka tar koituk se na on osoittaa kunnan keskustaajamien tulevaisuuden laa je ne mis suunnat toiminnoittain. Sen mukaan kunta on osoittanut mielenkiintoa laajentua Mon nin ky läs sä Vähäjoen itä- ja Pornaistentien pohjoispuoliselle alueille, kos ka kyseiset alueet soveltuvat erinomaisesti rakentamiseen, ne liit ty vät hyvin aiempaan rakentamiseen ja palveluihin. Kunnan edustajat ovat neuvotelleet Veikko Koiviston kanssa 6,32 hehtaarin mää rä alan ostamisesta kunnalle euron hintaan. Hinta on korkeahko, mutta vastapainoksi alue on lähes kauttaaltaan hyö dyn net tä vis sä rakentamiseen, se on luonnonkaunis ja pienilmastoltaan edullinen. Kauppa tukee osa yleis kaa van tavoitteiden toteuttamista. Kunnalla ei myöskään ole suuria maa re ser ve jä Monninkylän asuntorakentamisen vastaisia tarpeita varten. Valtuusto on hyväksynyt määrärahaa maa-alueiden hankintaan ko kouk sessaan siten, että sitä on yhteensä euroa. Määrärahan käy tös tä päättää kunnanhallitus kunnan voimassaolevan hallintosäännön 48 :n kohdan mukaisesti. Esityslistan oheismateriaalina on luonnos kauppakirjaksi kunnan ja Veikko Koiviston vä lis tä määräalan kauppaa varten. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy solmittavaksi kiinteistökaupan kunnan ja Veikko Koi vis ton välillä määräalasta Askolan kunnan Monninkylässä sijaitsevasta Kos ki- nimisestä tilasta RN:o 20:54. Määräalan pinta-ala noin 6,32 ha ja sen kiinteistötunnus on Kauppahinta on euroa ja muut kaupan ehdot ovat esityslistan liittee nä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaiset. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: allekirjoitetaan kauppakirja, kirjanpito ja hallintosihteeri Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus ESITYS KUNNANVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMISESTA KUNTALAIN 54 :n MUKAISESTI KHALL 294 Valmistelija: kunnanjohtaja Saga Simelius-Nieminen, Reija-Riikka Stenbäck ja kuusi muuta valtuutettua ovat tehneet kunnanhallitukselle esityksen valtuuston kutsumisesta koolle kuntalain 54 :n mukaisesti käsittelemään Askolan kunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatiminen -osiosta investoinnit osalta (vuoteen 2018 saakka). Kuntalain 54 2 momentin mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Kiireellisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että asia on valmisteltava saapumisesta seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa normaalina lista-asiana. Edelleen kuntalain 65 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Todetaan, että valtuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien (investoinnit ) taloussuunnitelman kokouksessaan Talousarvion investointiosion käsitteleminen esityksen tekijöiden tarkoittamalla tavalla tässä yhteydessä tarkoittaisi kuntalain 65 5 momentin tarkoittamaa talousarvion muutosta, jonka valtuusto voi tehdä milloin tahansa ennen asianomaisen talousarviovuoden päättymistä. Lakiin perustuvaa kiireellisyyttä käsitellä sitä vielä vuoden 2014 aikana ei ole. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedokseen tehdyn aloitteen valtuuston koollekutsumisesta. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa. Pöytäkirjaan merkitään, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja on määrännyt valtuuston kokouksen pidettäväksi jossa tämä pykälä käsitellään.

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus POISTOSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN KHALL 295 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Askolan kunnan nykyinen poistosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tarkistanut yleisohjetta kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poisto-ohjeen liitteessä 1 esitettyjen poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiselle ole hyödykekohtaista teknis-taloudellista perustetta. Tarkistettua ohjetta on noudatettava viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen tarkoituksena on ohjata ja yhdenmukaistaa kunnissa ja kuntayhtymissä käytettäviä poistoaikoja ja -menetelmiä. Lisäksi tavoitteena on nostaa kuntien ja kuntayhtymien suunnitelman mukaisten poistojen taso vastaamaan poistonalaisia nettoinvestointeja Askolan kunnan suunnitelman mukaiset poistot muutetaan tilivuodesta 2015 uusien aktivointien osalta vastaamaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden yleisohjeen alarajojen mukaisia poistoaikoja. Vanhojen hankintojen osalta noudatetaan nykyisiä poistosuunnitelmia. Poistoaikojen muutokset kohdistuvat rakennuksien ja rakennelmien taseryhmään. Käytännössä ensimmäinen uudistetun poisto-ohjelman mukainen hyödyke on uusi paloasema. Arvioitu kustannusvaikutus poistoajan muuttumisesta (30 vuotta -> 20 vuotta) on noin Päätösehdotus (kunnanjohtaja) : Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle poistoaikojen muuttamista alkaen uusien aktivointien osalta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden yleisohjeen alarajojen mukaisiksi. Vanhojen hankintojen osalta noudatetaan nykyisiä poistosuunnitelmia. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana. Täytäntöönpano: valtuusto

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus SIMO SORSALTA JÄÄNEIDEN LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN KHALL 296 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Kunnanvaltuutettu Simo Sorsa menehtyi vakavaan sairauteen Kunnanvaltuuston lisäksi hän toimi seuraavissa Askolan kunnan luottamustehtävissä: * tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja * Maanpuolustuskoulutus ry/ Mäntsälänseudun paikallisosaston johtoryhmä * Uudenmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen Uudenmaan liiton perussopimuksen 12 3 momentin mukaan mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsen, jolle ero on myönnetty. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 1. valtuuston puheenjohtaja kutsuu Keskustan 1. varavaltuutetun Riku Saarisen kunnanvaltuuston jäseneksi valtuuston jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2. kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 3. kunnanvaltuusto valitsee Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi edellä kerrottua Uudenmaan liiton perussopimuksen määräyksiä noudattaen. Lisäksi kunnanhallitus valitsee Maanpuolustuskoulutus ry:n Mäntsälänseudun paikallisosaston johtoryhmään jäsenen vuoden 2015 kunnanhallituksen kokouksessa. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI KHALL 297 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittava samassa vaalitoimituksessa. Ennen vaalia on päätettävä varapuheenjohtajien määrästä. Tämä päätös on pantava heti täytäntöön. Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä. Vaali voidaan vaatia 60 :n mukaisesti toimitettavaksi suhteellisena, jolloin varmistetaan suhteellisuusperiaatteen toteutuminen. Jos vaali toimitetaan enemmistövaalina, kullakin valtuutetulla on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä. Kuntalaissa ei ole kieltoa siitä, etteikö sama henkilö voisi toimia sekä valtuuston että kunnanhallituksen puheenjohtajana. Laissa ei myöskään estetä valitsemasta valtuuston puheenjohtajaa muun toimielimen, esim. lautakunnan puheenjohtajaksi. Ylipäänsä kuntalaissa ei ole rajoituksia saman henkilön toimimisesta useissa toimielimissä. Tarpeelliset määräykset valtuuston puheenjohtajiston läsnäolo- ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa voidaan antaa hallintosäännössä. Valtuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää valtuuston puheenjohtajien toimikauden pituuden ja että kunnanvaltuusto suorittaa puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: valtuuston listalle.

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN KHALL 298 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Kunnan hallintosäännön 47 :n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus toimii yleishallinnon päävastuualueen luottamushenkilötoimielimenä siltä osin, kuin lautakunnat ja toimikunnat eivät vastaa niistä tehtävistä. Jäsenten keskuudesta kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan siten kuin kuntalain 20 :ssä on siitä säädetty. Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1. kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä 3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kunnanhallitusta valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säädökset. Säännöksen mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia ja varajäseniä. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää kunnanhallituksen toimikauden pituuden ja että se

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valitun toimikauden pituiseksi ajaksi. Kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: valtuuston listalle. Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSET VUONNA 2015 KHALL 299 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kuntalain 54 1 momentin mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Askolan kunnan voimassa olevan valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleinen tieto julkisten kuu lutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuuston kokoukset vuonna 2015 pidetään seuraavasti, ellei toisin sovita: Tarvittaessa pidetään kokouksia muulloinkin ja niistä ilmoitetaan erikseen. Tämän lisäksi valtuustolle järjestetään kouluttautumis- ja valtuustoseminaareja ja niistä ilmoitetaan erikseen. Kunnanhallituksen järjestämät koulutustilaisuudet ovat avoimia valtuutetuille ja varavaltuutetuille. Valtuustoseminaareihin kutsutaan valtuutetut ja varavaltuutetut vaalilainmu kaisessa järjestyksessä, lautakuntien puheenjohtajat, asiantuntijat ja johtavat viranhaltijat. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai

29 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNNAN ERI VIRANOMAISTEN ASIAKIRJOJA KHALL 300 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kunnan eri viranomaisten asiakirjat: 1. Viranhaltijapäätökset - kunnanjohtajan päätökset vt. hallintojohtajan päätökset Sivistyslautakunta - pöytäkirja Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asiakirjat tietoonsa saatetuksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä kyseisissä asioissa Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan.

30 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus KUNTAYHTYMIEN ASIAKIRJOJA KHALL 301 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kuntayhtymien asiakirjat: 1. HUS - hallituksen pöytäkirja hallituksen pöytäkirja ETEVA - yhtymäkokouskutsu Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kuntayhtymien asiakirjat tiedoksi.

31 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET KHALL 302 Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: 1. Fimea - päätös: Askolan apteekin apteekkilupa 2. ELY-keskus - päätös: reittiliikenneluvan myöntäminen, Oy Porvoon Liikenne Ab 3. Porvoon kaupunki - talous- ja velkaneuvontapalvelut 4. Uudenmaan liitto - maakuntahallituksen pöytäkirja maakuntavaltuuston kokouskutsu Kiinteistönluovutusilmoitukset - Monninkylä, Napianrinne RNo 6:121, pa 0,9000 ha myyjä: Markku ja Anna-Helena Rouhiainen ostaja: Santeri ja Kerttu Rouhiainen ja Kaisa Karhuneva kauppahinta: lahja - Nalkkila, Koivula Rno 6:21, pa 0,1000 ha myyjä: Marja Moisio ostaja: Sakari Mustakallio kauppahinta: Vahijärvi, Mirala Rno 16:1, pa 4500 m2 myyjä: Marita Idman jkp ostaja: Nicky Hoddy ja Sarita Nieminen kauppahinta: Vakkola, ma Mäkelä Rno 3:70, pa 5070 m2 myyjä: Laaturakenne Hopia & Järvinen Oy ostaja: Jan ja Heli Hilbert kauppahinta: Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tie toonsa saatetuksi ja tyytyy annettuihin päätöksiin.

32 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL 303 Hallintojohtaja: Etuostolain (608/77 sekä voimaan astuva muutos ) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostaja on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla; tai 5) valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos myy kiinteistön eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle tai sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava käräjäoikeudelle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Viranhaltijan päätökseen ei sovelleta, mitä kuntalain (365/1995) 51 :ssä (asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi) säädetään. Päätökseen, jolla kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan, ei sovelleta, mitä kuntalain 92 :ssä (oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus) säädetään. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämispäätökseen saavat ostaja ja myyjä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

33 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Askolan kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanjohtajalle annetaan oikeus ratkaista, että kunta ei käytä etuostolain tarkoittamaa etuosto-oikeuttaan. Alla on luettelo Askolan kunnassa sijaitsevista kiinteistön kaupoista: - Huuvari, Aatola Rno 15:4, pa 2,197 ha myyjä: Leena, Raili ja Meeri Aatola ostaja: Risto ja Kristiina Passoja kauppahinta: Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan edellä mainituissa kiinteistökaupoissa.

34 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus AJANKOHTAISIA ASIOITA TIEDOKSI KHALL 304 Kunnanjohtaja selvittää kokouksessa tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita. 1. VM: Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen 2. Kymenlaakson energiajärjestely Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja keskustelee muista läsnäolijoiden esiin tuomista asioista. Lisäksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista: - kahvitilaisuus Askolassa oleville yrityksille, joiden yrittäjät eivät asu Askolassa - koirapuistoalue

35 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa perusteet Pykälät , , , 304 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 285, HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 303 EtuostoL (608/77) 22 Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 285, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunnanhallitus Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

36 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS/VALI TUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan valitusaika jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Uudenmaan ympäristökeskus, (Asemapäällikkönkatu 14) PL 36, Helsinki Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista päivää KTM/Markkinaoikeus, (Erottajankatu 1-3), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista ja tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Valituskirja 14 päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu na jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 04.02.2014 AIKA 18:08-19:32 PAIKKA Monninkylän koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS / TAINA JA KIM ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 117 Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.09.2015 AIKA 18:10-18:55 PAIKKA Askolan kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 SELITYS KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 119

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 119 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 119 Tekninen lautakunta 23.09.2014 AIKA 17:00-17:48 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 121 74 TALOUDEN TOTEUTUMA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot