PUBLICATION FOR THE EUROPEAN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE SIJOITTAMINEN EUROOPASSA YHTIÖOIKEUDEN UUDISTAMINEN EUROOPASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUBLICATION FOR THE EUROPEAN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE SIJOITTAMINEN EUROOPASSA YHTIÖOIKEUDEN UUDISTAMINEN EUROOPASSA"

Transkriptio

1 PUBLICATION FOR THE EUROPEAN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE Co-financed by the European Commission Framework Programme for Judicial Cooperation in Civil Matters 2004 SIJOITTAMINEN EUROOPASSA YHTIÖOIKEUDEN UUDISTAMINEN EUROOPASSA PÄÄKIRJOITUS: EUROOPAN VAHVISTAMINEN EUROOPPALAISTAMALLA YHTIÖOIKEUTTA Yhtiöt ovat vahvemman Euroopan ydin. Taloudellinen kasvu ja työpaikat ovat riippuvaisia terveestä yksityissektorista. Yhtiöoikeuden sääntöjen harmonisointi, erityisesti corporate governancen (hyvän hallintotavan), kirjanpidon ja tilintarkastuksen alalla, ovat välttämättömiä sisämarkkinoilla tapahtuvat taloudellisten palvelujen ja tuotteiden liikkuvuuden parantamiseksi. Euroopan unionin neuvosto asetti vuonna 2000 tavoitteeksi luoda Euroopasta kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva osaamistalous vuoteen 2010 mennessä. Nyt olemme puolivälissä ja on todettava, että eteneminen on ollut hidasta. Jäsenvaltioissa on kieltämättä nähtävissä tiettyjä eroja annettujen lausuntojen ja konkreettisten voimaansaattamistoimenpiteiden välillä. Parmalatiin liittyneen taloudellisen skandaalin jälkeen sekä Enronin ja Cirionin tapausten jälkimainingeissa sijoittajien luottamus yhteisöllisten sääntelyjen kattamien markkinoiden toimivuuteen on horjunut. Eurooppalaiset instituutiot tiedostavat, että Euroopassa corporate governancen ja yhtiöoikeuden uudistaminen on tarpeen. Toisetkin argumentit otetaan huomioon: eurooppalaiset yhtiöt toimivat yhä enemmän valtioiden rajat ylittävällä tasolla, mutta kotimaisten markkinoiden puitteissa, jatkaen Euroopan pääomamarkkinoiden integraatiota, uuden tieto- ja kommunikointiteknologian kehittämistä sekä unionin laajentumista kymmeneen uuteen jäsenvaltioon. Parlamentti ja komissio ovat aloittaneet Euroopan yhtiöoikeuden uudistamista koskevan yhteydenpidon, joka on antanut hyödyllistä tietoa ja ratkaisuja. Komissio on määritellyt yhtiöoikeuden kehityssuunnitelman toukokuussa Suunnitelma koostuu kolmesta tavoitteesta: osakkeenomistajien oikeuksien vahvistamisesta, yhtiöiden läpinäkyvyyden lisääminen ja johtamisrakenteiden uudistamisesta. Huolimatta jäsenvaltioiden kohtaamista tämän alan harmonisoinnin ongelmista, jotka ovat seurausta Euroopassa vallitsevista huomattavista eroavaisuuksista oikeudellisten ja yhtiöllisten käytäntöjen välillä (ks. historiallinen katsaus sivulla 2), on perustukset todellisten yhteismarkkinoiden saavuttamiseksi rakennettava Euroopan tasolla. EU:n tasolta määritellään, mitä mallia on noudatettava: liiketoiminnan kilpailukyky, osakkeenomistajien laajat valvontaoikeudet ja pääomansijoitusten ja äänivaltaoikeuksien välinen oikea suhde. Näiden tekijöiden ohella on otettava huomioon yhtiöoikeudellisen hallinnon suurempi läpinäkyvyys sekä johdon ja yhtiön välisten keskenään ristiriitaisten intressien parempi määrittely. Yhtiöoikeuden ja corporate governancen alalla tavoitteita ovat: osakkeenomistajien ja muiden intressitahojen yhtäläinen suojelu; yhtiöiden euroopanlaajuisen sijoittautumisvapauden takaaminen; liiketoiminnan tehokkuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen; eri jäsenvaltioista olevien yhtiöiden rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen ja keskustelun aikaansaaminen jäsenvaltioiden välillä yhtiöoikeuden ja corporate governancen uudistamisesta. Tämänkertainen AVRIO Eurolaw Info on omistettu käytännön näkökulmille Euroopan yhtiöoikeuden alalla, sen tulevaisuudennäkymille, oikeudellishistoriallinen kontekstille sekä kansallisille voimaansaattamissäännöksille. Julkaisussa tarkastellaan myös eurooppayhtiöasetusta Euroopan tuomioistuimen tapauskäytännön valossa ennen kuin asetus tuli voimaan sekä viimeaikaista kehitystä. Lisäksi lukijalle tarjotaan neuvoja Euroopan yhtiöoikeuden alaan liittyvästä lisälukemisesta ja koulutuksesta. TÄSSÄ NUMEROSSA 1 Pääkirjoitus: Euroopan vahvistaminen eurooppalaistamalla yhtiöoikeutta 2 Esipuhe: Eurooppayhtiön normisto käytännöllinen kompromissi? 2 Historiallinen katsaus: Societas Europea, Euroopan vastaus hitaaseen harmonisointiin 3 Eurooppayhtiön kansallinen implementointi: kansallisten lainsäädäntöjen vertaileva tutkimus 4 Eurooppayhtiö: kysymyksiä ja vastauksia 14 Merkityksellinen oikeuskäytäntö 16 Viimeaikainen kehitys 18 Käytännön tietoa 19 Eurooppalainen työjärjestys. Avrio Advocati 20 Avrio Eurolaw ja jäsenet 1

2 C: EUROOPPAYHTIÖN NORMISTO KÄYTÄNNÖLLINEN KOMPROMISSI? Tomasz Kozlowski, asianajotoimsito KPRiA Gluchowski Jedlinski Rodziewicz Zwara & Partners, Puola Eurooppayhtiön normistolla on pitkä historia, koska sen alkuperä ulottuu vuoteen 1970, jolloin komissio teki ensimmäisen sitä koskevan ehdotuksen. Useiden vuosien ajan jäsenvaltiot eivät pystyneet sopimaan eurooppayhtiön toimintaan liittyvistä eri näkökohdista. Asetuksen tekstissä on nähtävissä monia viitteitä näistä kompromisseista, mutta niiden ansiosta eurooppayhtiötä koskeva asetus saatiin voimaan. Kyseenalaista on, jouduttiinko kompromissien takia uhraamaan eurooppayhtiön menestymisen kannalta olennaiset tekijät. Eurooppayhtiön rakenteessa on kaksi merkittävää piirrettä: rajat ylittävien sulautumisten mahdollisuus ja kotipaikan siirtäminen ilman velvollisuutta purkaa yhtiö. Mitä tulee eurooppayhtiön perustamisen mahdollisuuteen rajat ylittävän sulautumisen kautta, sen kiinnostavuus käytännössä jää nähtäväksi, koska sellaista järjestelyä varten ei ole kansallisesti harmonisoitua verokohtelua, eikä holding-rakenteen oikeudellisia suhteita ja vastuita molemmat näkökulmat puuttuvat asetuksesta. Asetuksessa erotetaan toisistaan rekisteröity kotipaikka ja pääkonttori ja siinä sallitaan rekisteröidyn kotipaikan siirtäminen toiseen jäsenvaltioon ilman, että eurooppayhtiö puretaan tai se menettää oikeushenkilöllisyytensä. Asetuksessa edellytetään kuitenkin, että rekisteröity kotipaikka on samassa valtiossa kuin pääkonttori. Tämä velvollisuus käytännössä rajoittaa erottelua, koska se ei edistä yhteisön tuomioistuimen muodostamaa oikeuskäytäntöä, etenkin tapauksissa Centros tai Űberseering (ks. tarkemmin alla). Asetusta on helppo kritisoida nyt, mutta on tärkeää huomata, että asetus laadittiin lopullisesti vuonna 2001 ja se tuli voimaan vuonna 2004, kun taas yhteisön tuomioistuimen ratkaisut merkittävissä tuomioissa Űberseering tai Inspire Arts annettiin oikeudellisessa tyhjiössä. Siksi voitaisiin sanoa, että pitkä oikeudellisen tyhjiön aika johtui EU:n sijoittautumisen vapautta koskevien säännösten jäädyttämisestä, koska ratkaisut annettiin aikana, jolloin eurooppayhtiöön johtavasta kompromissista käytävä taistelu oli kiivaimmillaan. Erityisesti velvollisuus pitää rekisteröity kotipaikka samassa jäsenvaltiossa kuin pääkonttori vaikuttaa jokseenkin vanhanaikaiselta, ottaen huomioon yhteisön tuomioistuimen ratkaisut Centros ja Inspire Arts, joissa tuomioistuin hyväksyi, että sijoittautumisvapaus salli yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneen yhtiön toimia toisessa jäsenvaltiossa ilman, että tällä oli vaikutusta sen oikeudelliseen henkilöllisyyteen. HISTORIALLINEN KATSAUS: SOCIETAS EUROPEA, EUROOPAN VASTAUS HITAASEEN HARMONISOINTIIN Christian Steiner, Asianajotoimisto Bores y Cia Abogados, Espanja Euroopan yhtiöoikeudellisen sääntelyn lähtökohta on EY:n perustamissopimuksen (nykyinen) artikla 48. Kyseinen primaarioikeuden säännös takaa jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan perustettujen yhtiöiden vapaan sijoittautumisen tarjoamalla yhtiöiden vastavuoroisen tunnustamisen ja niiden syrjimättömän kohtelun niiden sijoittautuessa toiseen jäsenvaltioon. Näiden sisämarkkinoiden luomiseen sovellettavat keinot ovat kehittyneet kuluneiden vuosikymmenten aikana. Yksi EU:n olennainen tavoite on ollut harmonisoida jäsenvaltioiden yhtiöoikeudellista lainsäädäntöä rajoittaakseen kansallisten, ensisijaisesti osakkeenomistajia ja velkojia koskevien, säännösten välisistä eroavaisuuksista johtuvia riskejä. Tätä tarkoitusta varten laadittiin joukko yksityiskohtaisia säännöksiä sisältäviä direktiivejä, nimittäin ensimmäinen neuvoston direktiivi vuonna 1968 koskien osakeyhtiöiden puolesta tehtyjen sitoumusten pätevyyttä; julkisten osakeyhtiöiden perustamiseen liittyviä vähimmäisvaatimuksia koskeva toinen direktiivi vuonna 1976; rakenteellisia järjestelyjä, kuten sulautumisia ja jakautumisia, koskevat kolmas direktiivi 1978 ja kuudes direktiivi 1982; osakeyhtiöiden julkaisemaa taloudellista tietoa koskevat neljäs direktiivi 1978, seitsemäs direktiivi 1983 ja kahdeksas direktiivi 1984). Komissio kuitenkin epäonnistui yrityksessään yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden julkisia osakeyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä viidennen (1972) ja kymmenennen (1985) direktiivin kautta. Komission täytyi tunnustaa, että jäsenvaltioiden yhtiöoikeudellisen käytännön alalla vallitsevat olennaiset erot asettavat tiettyjä rajoja yhtenäistämiselle. Komissio muokkasi tavoitettaan yksityiskohtaisen harmonisointisäännösten asettamisesta sääntöihin, jotka sallivat jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa yhteisön tavoitteiden implementoinnille tällä alalla. Näkyvät esimerkit uudesta lähestymistavasta ovat kahdestoista direktiivi (1989) ja kolmastoista direktiivi (2004) yksityisten osakeyhtiöiden välittömästä tunnustamisesta ja julkisesta ostotarjouksesta. Komission viimeisimmät aloitteet koskevat ympäristöön liittyvien asioiden tunnistamista, mittaamista ja ilmoittamista tilinpäätöksessä ja yhtiöiden vuosikertomuksissa (Suositus 2001). Aloitteet liittyvät corporate governancen tuomiin haasteisiin, jotka tulivat ajankohtaisiksi amerikkalaisen Enron-yhtiön huonon hallinnon ja petosskandaalin takia. Tämä johti corporate governanceen liittyvän toimintasuunnitelman luomiseen, jolla pyritään parantamaan Euroopan unionissa liiketoiminnallista tehokkuutta ja kilpailukykyä sekä vahvistamaan osakkeenomistajien oikeuksia (Komission tiedonanto toukokuussa 2003). Muita keinoja liiketoiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi, yhtiöiden rajat ylittävän yhteistyön lisäämiseksi sekä jäsenvaltioiden välisen yhtiöoikeutta ja corporate governancea koskevan keskustelun aikaansaamiseksi, ovat European Economic Interest Grouping (EEIG) -ryhmän kehittäminen, yhdistyksen, joka mahdollistaa eri jäsenvaltioista olevien yritysten 2

3 EUROOPPAYHTIÖN KANSALLINEN IMPLEMENTOINTI: KANSALLISTEN LAINSÄÄDÄNTÖJEN VERTAILEVA TUTKIMUS Christian Steiner, Bores y Cia Abogados, Spain kehittää tiettyjä yhteisiä toimintoja ilman sulautumista tai yhteisomistuksessa olevan tytäryhtiön perustamista. Lisäksi on muita keinoja tai aloitteita, joilla pyritään helpottamaan työpaikkakomiteoiden, osuuskuntien, yhdistysten ja keskinäisten yhteisöjen rajat ylittävää yhteistyötä. Yksi merkittävä askel eteenpäin Euroopan yhtiöoikeuden alalla, mitä voidaan pitää myös luovana ratkaisuna harmonisoinnin kohtaamiin ongelmiin, on Eurooppayhtiön (latinankieliseltä nimeltään Societas Europeae tai lyhennettynä SE) kehittäminen. Tämä on todella eurooppalainen yhtiö, koska sen eurooppalainen oikeudellinen tausta koostuu Neuvoston asetuksesta (EY) nro. 2157/2001 eurooppayhtiön (SE) säännöistä (Euroopan Yhteisön virallinen lehti L ) ja neuvoston direktiivistä nro. 2001/86/EY eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta (Euroopan Yhteisön virallinen lehti nro L 294, ) (molemmat direktiivit ovat luettavissa internet-osoitteessa europa.eu.int/eur-lex/). Eurooppayhtiön tarkoituksena on sallia eri jäsenvaltioista olevien yhtiöiden sulautua tai muodostaa holding-yhtiö tai yhteinen tytäryhtiö, mutta samalla välttää 25 erilaisten oikeudellisen järjestelmän mukanaan tuomat lailliset ja käytäntöön perustuvat esteet sekä järjestää henkilöstön osallistuminen ja tunnustaa heidän asemansa Eurooppayhtiössä. Asetus tuli voimaan ja samana päivänä päättyi jäsenvaltioiden aika saattaa direktiivi voimaan. Jäsenvaltioiden lainsäätäjien sopeutuminen kansallisten oikeudellisten järjestelmien puitteissa Eurooppa-yhtiön luomiseen on ollut hidasta (ks. sivut 6-7). Tämän artikkelin otsikko kansallisten lainsäädäntöjen vertaileva tutkimus saattaa ensinäkemältä yllättää, jos on luullut Neuvoston asetuksen nro 2157/2001, eurooppayhtiöstä tehneen kansalliset eroavaisuudet tämän yhtiömuodon suhteen tarpeettomiksi. Kuten tämä vertaileva tutkimus osoittaa, kyseinen asetus edellyttää tiettyjä voimaansaattamistoimia, mukaan lukien oikeudellisia toimenpiteitä, jokaisessa jäsenvaltiossa, jotta eurooppayhtiöstä tulee toimintakykyinen. Yhtiöoikeudellinen lainsäädäntö on laaja-alaista ja sitä monimutkaistavat kansalliset traditiot. Jotta sen harmonisointiin liittyvät huomattavat vaikeudet ylitettäisiin, eurooppalainen lainsäätäjä pyrki puitesääntelyyn, joka integroitaisiin kansallisiin sääntöihin ja jota täydennettäisiin olemassa olevilla tai uusilla kansallisilla säännöksillä. Tällä tavoin olemassa olevat julkisia osakeyhtiöitä koskeva säännöt ja käytännöt soveltuvat suoraan eurooppayhtiöön. Eurooppayhtiön perustamista ja yhtiörakennetta säännellään siten osittain EU-oikeuden kautta (asetus ja direktiivi) ja osin jäsenvaltion laeilla, joihin se sisällytetään sekä osin myös sitä koskevilla omilla asetuksilla ja laeilla. Muutamat maat eivät ole tähän mennessä ryhtyneet kyseisiin voimaansaattamistoimiin, toisissa toimenpiteet ovat parhaillaan käynnissä ja osa on jo tehnyt työnsä (Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Islanti, Ruotsi), mikä antaa kansalaisille ja yhtiöille mahdollisuuden käyttää uutta työvälinettä rajat ylittävään hallinnolliseen valvontaan. Seuraava vertaileva tutkimus perustuu AVRIOn jäsenten kyselyn perusteella antamiin tietoihin. Jäsenet ovat Itävallasta (A), Tsekistä (CZ), Tanskasta (DK), Saksasta (D), Suomesta (FIN), Ranskasta (F), Liechtensteinistä (FL), Luxemburgista (L), Alankomaista (NL), Puolasta (PL), Sloveniasta (SLO), Espanjasta (E) ja Ruotsista (S). Tutkimus keskittyy ilmeisistä syistä niihin kysymyksiin, joiden osalta kansalliset lait eroavat siinä, miten kansalliseen lainsäädäntöön on viitattu asetuksessa. Lukijan tulee huomata, että, jos jäsenvaltio on vielä lakiehdotusvaiheessa, lopulliset vastaukset kysymyksiin voivat poiketa alla annetuista tuloksista. [Jatkuu sivulla 6] 3

4 EUROOPPAYHTIÖ: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA?? Mitkä perustamisen ovat eurooppayhtiön edut? Miten eurooppayhtiö perustetaan? Tämä uusi yhtiömuoto helpottaa yhtiöiden rajat ylittäviä rakenteita ja toimintaa Euroopassa: - Eurooppayhtiön perustaminen tarkoittaa käytännössä, että useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneet yhtiöt voivat sulautua ja toimia EU:ssa yksien sääntöjen, hallinnon ja raportointisysteemin pohjalta. - Eurooppalaiset yhtiöt välttyvät taloudellisesti kalliilta ja hallinnollisesti aikaavieviltä monimutkaisilta ja kansallisesti säännellyiltä tytäryhtiöiltä. Potentiaaliset säästöt ovat tällä perusteella arvioitu n. 30 miljardiksi euroksi vuodessa. - Eurooppalaiset yhtiöt voivat uudistaa rakenteensa nopeasti ja helposti saadakseen parhaan hyödyn liiketoimintamahdollisuuksista sisämarkkinoilla. Eurooppayhtiö, jolla on kaupallista mielenkiintoa useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, voi ylittää rajat helpommin muuttuvien liiketilaisuuksien ilmaantuessa, ilman että sen täytyy purkaa yhtiö. - Euroopan rajat ylittävissä projekteissa yksi eurooppalainen yhtiö voisi herättää sijoittajien kiinnostuksen helpommin, kuin joukko kansallisten lakien mukaan toimivia yhtiöitä.? Asetuksen mukaan eurooppayhtiö voidaan perustaa neljällä eri tavalla: - kaksi tai useampi vähintään kahdesta eri jäsenvaltiosta oleva julkinen osakeyhtiö sulautuvat; - julkiset tai yksityiset osakeyhtiöt perustavat holdingyhtiön. Perustajayhtiöiden kotipaikan on oltava vähintään kahdessa jäsenvaltiossa tai niillä on oltava tytäryhtiö tai sivuliike toisessa jäsenvaltiossa; - vähintään kahdesta eri jäsenvaltiosta olevat yhtiöt (kaikki julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt) perustavat yhteisen eurooppayhtiön; tai - julkinen osakeyhtiö, jolla on vähintään kahden vuoden ajan ollut toisessa jäsenvaltiossa tytäryhtiö, muutetaan eurooppayhtiöksi. Mikä on eurooppayhtiön perustamiseen tarvittava vähimmäispääoma?? Mikä on eurooppayhtiönormisto? Eurooppayhtiön vähimmäispääoma on euroa. Jos jäsenvaltio edellyttää tietyiltä yhtiöiltä suurempaa pääomaa, sama pääomavaatimus koskee myös kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröitävää eurooppayhtiötä. Eurooppayhtiönormisto on EU:n oikeuteen perustuva instrumentti, joka antaa yhtiöille mahdollisuuden (ei velvollisuutta!) muodostaa eurooppayhtiö julkisen osakeyhtiön muodossa, Euroopan yhteisön sekundäärisen lainsäädännön alaisuudessa ja täydennettynä vain tietyissä kohdissa kansallisen lain säännöksillä. Eurooppayhtiö voi toimia Euroopan laajuisesti. Eurooppayhtiönormisto koostuu kahdesta osasta eli asetuksesta (joka on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta), jolla muodostetaan yhtiöoikeuden säännöt sekä direktiivistä (joka täytyy saattaa voimaan lain tasolla kaikissa jäsenvaltioissa), joka koskee työntekijöiden osallisuutta yhtiössä.? Voivatko eurooppayhtiön rekisteröity kotipaikka ja keskushallinto sijaita eri jäsenvaltioissa? Asetuksen mukaan eivät. Eurooppayhtiön rekisteröidyn kotipaikan on sijaittava siellä, missä on sen keskushallinto ts. todellinen toiminnan keskus. Vain tämän järjestelyn on katsottu mahdollistavan koko eurooppayhtiön tehokkaan valvonnan, jotta varmistuttaisiin siitä, ettei eurooppayhtiötä käytettäisi epäilyttäviin tarkoituksiin, kuten veropetoksiin tai rahanpesuun. Eurooppayhtiö voi kuitenkin helposti muuttaa rekisteröidyn kotipaikkansa EU:n sisällä ilman, että yhtiö jouduttaisiin purkamaan yhdessä jäsenvaltiossa ennen siirtymistä toiseen. 4

5 ? Onko eurooppayhtiöitä varten keskusrekisteri? Miten eurooppayhtiönormisto koskee yhtiön työntekijöiden asemaa ja oikeuksia? Ei. Asetuksessa ei päätetty keskusrekisterin luomisesta. Jokaisen eurooppayhtiön täytyy rekisteröityä siinä valtiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee ja kyseisen maan lakien määräämään rekisteriin. Rekisteröinnistä täytyy ilmoittaa Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä.? Miten eurooppayhtiötä verotetaan? Eurooppayhtiötä kohdellaan verotuksellisesti kuten mitä tahansa muuta kansainvälistä yhtiötä eli kansallisen verolainsäädännön mukaan yhtiönä tai sivuliikkeenä. Kaikki EU:n direktiivit verotuksen alalla joko soveltuvat jo tällä hetkellä eurooppayhtiöön, tai ne ovat sovellettavissa piakkoin. Neuvosto on jo antanut direktiivin, joka laajentaa eurooppayhtiöön emo- ja tytäryhtiöön liittyvät edut ja jolla eliminoidaan veroesteet konserneilta EU:ssa poistamalla osinkojen lähdevero eri jäsenvaltioista olevien konserniyhtiöiden väliltä sekä estämällä emoyhtiöiden tytäryhtiöiltä saatuihin voittoihin kohdistuvan kahdenkertaisen verotuksen. Kunhan neuvosto on hyväksynyt komission sulautumisdirektiiviin sekä korkoa ja rojaltimaksuja koskeviin direktiiveihin liittyvät muutosehdotukset (molemmat ovat luettavissa osoitteessa eurooppayhtiön perustamista ja toimimista tulevat koskemaan samat verotukselliset säännöt kuin mitä tahansa kansallisen lain mukaista julkista osakeyhtiötä. Sama periaate koskee arvonlisäveroa. Yhdessä suhteessa eurooppayhtiö on jopa paremmassa asemassa: tällä hetkellä yhtiöoikeuden näkökulmasta vain eurooppayhtiö voi siirtää kotipaikkansa jäsenvaltiosta toiseen ilman purkamismenettelyä ja uutta perustamista. Ehdotus, jonka mukaan sulautumisdirektiivi muutettaisiin koskemaan eurooppayhtiötä takaisi, että toimenpide (tietyin edellytyksin) ei laukaisisi mitään veroseuraamuksia. Komissio onkin päättänyt kokeilla eurooppayhtiöhankkeessa yhteistä veropohjaa. Henkilöstöedustusta koskevan direktiivin (Neuvoston direktiivi nro 2001/86/EY Virallinen lehti L 294, ), mukaan eurooppayhtiön perustaminen edellyttää henkilöstön edustamista koskevaa neuvottelua henkilöstöä edustavan neuvotteluryhmän kanssa. Edustaminen voidaan toteuttaa eri tavoin: - henkilöstö muodostaa osan hallintoneuvostosta tai hallituksesta; - henkilöstöä edustaa erillinen toimielin; tai - edustus sovitaan perustajayhtiöiden johdon tai hallinnon sekä henkilöstön tai sen edustajien välillä. Yhtiökokous ei saa hyväksyä eurooppayhtiön perustamista, ellei jokin direktiivissä määriteltyä henkilöstöedustuksen malli ole valittu. Jos kumpikaan osapuoli ei onnistu neuvottelemaan molempia tyydyttävää järjestelyä, tulee soveltaa direktiivin liitteenä olevia perusperiaatteita, jotka periaatteessa velvoittavat johtoa raportoimaan säännöllisesti yhtiöiden henkilöstöä edustavalle elimelle sekä neuvottelemaan sen kanssa. Henkilöstöedustus ei tarkoita osallistumista päivittäiseen johdolle kuuluvaan päätöksentekoon, vaan osallistumista yhtiön valvontaan ja strategiseen kehittämiseen. Henkilöstön edustajilla täytyy olla taloudelliset ja aineelliset resurssit sekä muut tarvikkeet, jotta he voivat suorittaa tehtävänsä. Toisaalta direktiivi ei koske työntekijöiden työsopimuksia eikä eläkkeitä. Ammatillisten eläkesuunnitelmien suhteen eurooppayhtiöön sovelletaan komission lokakuussa 2000 esittämää direktiiviehdotusta työeläkelaitoksista, erityisesti sen ehdotusta kaikkia EU:n alueen työntekijöitä koskevan eläkejärjestelmän käyttöön ottamisesta. Artikkeli perustuu Euroopan Komission antamiin tietoihin Felix Vallotton - Rêveries mythologiques (L enlèvement d Europe), Europa, Fonds Mercator/Fundación Academia Europea de Yuste,

6 EUROOPPAYHTIÖNORMISTON (ASETUS JA DIREKTIIVI) [jatkuu sivulta 3] Maa Asetuksen ja direktiivin voimaansaattaneiden lakien nimet Hyväksyminen Voimaantulo Normit löytyvät Jäsenvaltiot, joissa voimaansaattaminen on tehty A Asetus: kansallinen laki eurooppayhtiöstä (SE-Gesetz, 67. kansallinen laki, Federal Law) ja yhtiöoikeuden muutokset (GesRÄG) Direktiivi: ArbvG <www.ris.bka.gv.at>, Itävallan virallinen lehti (BGBl) Nro. 2004/67. <www.ris.bka.gv.at> CZ Molemmat: Eurooppayhtiölaki D Asetus: Eurooppayhtiölaki (Gesetz zur Einführung der Europäischen Gesellschaft [SEEG])/Laki neuvoston eurooppayhtiöasetuksen voimaansaattamisesta (EC) Nro. 2157/2001, (Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft [SE- Ausführungsgesetz SEAG], Art. 1 SEEG) Saksan virallinen lehti (BGBl.) I 2004, ss DK SEEG:n artiklan 2 mukainen voimaansaattaminen: henkilöstön edustus eurooppayhtiössä (Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft [SE-Beteiligungsgesetz SEBG]) Asetus: Laki nro (Lov om det europæisk selskab [SE-loven]) Direktiivi: Laki nro BGBl. I 2004, S FIN Asetus: eurooppayhtiölaki nro /742 sekä osakeyhtiölakia nro /734 sovelletaan, jos eurooppayhtiöasetuksessa tai eurooppayhtiölaissa niin säädetään (suomeksi ja ruotsiksi) Direktiivi: laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiöissä nro /758 GB Molemmat: eurooppalaisia julkisia osakeyhtiöitä koskevat asetukset (The European Public Limited-Liability Company Regulations 2004) NL Asetus: Laki Eurooppayhtiöstä (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap) w w w. l e g i s l a t i o n. h m s o. g o v. u k / s i / si2004/ htm Staatsblad 17 maart 2005 no. 150, nl/op/index.html Staatsblad 17 maart 2005 no. 150, op/index.html Staatsblad 17 maart 2005 no. 166, nl/op/index.html 6

7 IMPLEMENTOINTI KANSALLISESTI PL S Molemmat: laki parlamentin hyväksymä, odottaa presidentin allekirjoitusta. Asetus: joukko lakeja (joista suurin osa olemassaolevien yhtiöoikeuslakien muutoksia), joista tärkein eurooppayhtiölaki (lag [2004:575] om europabolag) ja täydentävä asetus eurooppayhtiöstä (förordning [2004:703] om europabolag). 30 päivää proc4/opisy/3314.htm Henkilöstön edustusta eurooppayhtiössä koskeva laki (lag [2004:559] om arbetstagarinflytande i europabolag). Muutokset lakiin: lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de anställda and lag (1996:359) om europeiska företagsråd. Jäsenvaltiot, joissa ei ole ryhdytty voimaansaattamiseen E , hallitus esitti voimaansaattamislain (Proyecto de ley 121/ sobre la sociedad anónima europea domicilidada) parlamentille. Lakiehdotuksessa esitetetty kappale XII on otsikoitu Eurooppalaisesta julkisesta osakeyhtiöstä ja se liitettäisiin julkisia osakeyhtiöitä koskevaan lakiin (Ley de Sociedades Anónimas), Real Decreto Legislativo 1564/1989, Virallinen lehti (Boletín Official de las Cortes Generales) sarja A, nro. 19-1, , economistasmadrid.com/info/proyley/saeur.pdf F FL L Lait vuosilta 2003 ja 2004 koskien yksinkertaistetun osakeyhtiön perustamista ottaen huomioon nykyiset ranskalaiset säännökset eivät ole kovinkaan tarkoituksenmukaisia, vähemmistöosakkeenomistajien suojaa koskevia sääntöjä rekisteröidyn kotipaikan siirtämisen, sulautumisen, holding-yhtiön muodostamisen tai sellaisen yhtiön osallistuminen Ranskassa rekisteröidyn eurooppayhtiön perustamiseen, jolla ei ole todellista johtoa EU:ssa. Implementointia ei ole odotettavissa ennen kesää Lakiluonnos on asiantuntijoiden tarkistettavana asti ennen kuin se esitetään parlamentille. Liechensteinin parlamentin vaaleista johtuen hyväksymistä ei ole odotettavissa ennen kesää Asetus: Mitään tiettyä laki-instrumenttia ei ole hyväksytty. Lakiehdotus on kuitenkin tehty (Projet de loi concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant la société commerciales et certaines autres dispositions légales). Ks. (valitse recherches d archives ja kirjoita société européenne ). Direktiivi: Mitään tiettyä laki-instrumenttia ei ole hyväksytty. Voimaansaattamislakia koskeva ehdotus on tehty Projet de loi complétant le Statut de la Société européenne pour ce qui concerne l implication des travailleurs. Ks. (valitse recherches d archives ja kirjoita société européenne. SLO Asetus: Mitään tiettyä laki-instrumenttia ei ole hyväksytty. Kahdesta asetuksen voimaansaattamisen tavasta väitellään: eurooppayhtiötä koskevan lain hyväksyminen tai liikeyrityslain muuttaminen (Business company act, BCA). Direktiivi: Ei saatettu voimaan tähän mennessä. On ehdotettu erityistä lakia sen sijaan, että olemassa olevaa henkilöstön edustustoa koskevaa lakia muutettaisiin. 7

8 Artiklan 7 mukaisesti eurooppayhtiön rekisteröidyn kotipaikan on sijaittava yhteisössä, samassa jäsenvaltiossa kuin sen pääkonttori. Jäsenvaltio voi lisäksi vaatia siellä rekisteröidyiltä eurooppayhtiöiltä, että pääkonttorin ja kotipaikan on oltava samoja. Tarkastelluista jäsenvaltioista vain DK:lla ja A:lla oli tällaista sääntelyä: Itävallan laki edellyttää, että eurooppayhtiön pääkonttorin ja kotipaikka sijaitsevat samassa paikassa. Saksan laissa määrätään, että eurooppayhtiön yhtiöjärjestyksessä on ilmoitettava sen kotipaikka. REKISTERÖIDYN KOTIPAIKAN SIIRTO TOISEEN JÄSENVALTIOON JA VÄHEMMISTÖNSUOJA SELLAISEN YHTIÖN OSALLISTUMINEN, JONKA PÄÄKONTTORI SIJAITSEE YHTEISÖN ULKOPUOLELLA Eurooppayhtiöasetuksen artiklassa 2 todetaan keinot, joilla eurooppayhtiö voidaan perustaa (ks. Kysymys&Vastaus osio yllä). Artiklan kappaleesta 5 seuraa, että jäsenvaltio voi sallia sellaisen yhtiön osallistumisen eurooppayhtiön perustamiseen, jonka pääkonttori ei ole yhteisössä, kunhan yhtiö on muodostettu jäsenvaltion lain mukaisesti ja sen rekisteröity kotipaikka on jäsenvaltiossa ja sillä on todellinen ja jatkuva yhteys jäsenvaltion talouteen. Jotkut maat eivät ole ottaneet käyttöön mitään sääntöjä tähän liittyen (A, D, NL), kun taas toiset edellyttävät tällaisten yhtiöiden täyttävän asetuksen artiklan 2, kappaleen 5 mukaiset ehdot (CZ, DK, E, FIN, GB, L, PL, S). VÄHIMMÄISPÄÄOMA Asetuksen artiklassa 4 (2) asetetaan eurooppayhtiön vähimmäisosakepääomaksi euroa. Kappaleesta 3 seuraa kuitenkin, että jos jäsenvaltio laki edellyttää suurempaa osakepääomaa tietynlaista toimintaa harjoittavilta yhtiöiltä, näitä vaatimuksia sovelletaan eurooppayhtiöihin, joiden rekisteröity kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa. Tarkastelluissa jäsenvaltioissa ei ollut tämänkaltaista erityissääntelyä. Puolassa tätä asiaa voidaan säännellä erillisillä normeilla, jotka koskeva kaikkia yhtiöitä, ei vain eurooppayhtiötä: erilaiset pääomavaatimukset voivat koskea mm. pankki- tai vakuutuspalveluja. PÄÄKONTTORIN JA REKISTERÖIDYN KOTIPAIKAN SIJAINTI Artiklassa 8 todetaan yksi eurooppayhtiön eduista: sen rekisteröity kotipaikka voidaan siirtää toiseen jäsenvaltioon ilman, että eurooppayhtiötä tarvitsee purkaa ja luoda uusi oikeushenkilö. Artiklassa annetaan joukko ehtoja ja sen mukaan jäsenvaltio, jonka alueella eurooppayhtiö on rekisteröity, voi antaa sääntöjä siirtoa vastustavien vähemmistöosakkeenomistajien kohtuulliseksi suojaamiseksi (kappale 5). GB, L, NL, ja S eivät ole antaneet erityisiä säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien suojaksi siinä tilanteessa, että rekisteröity kotipaikka siirretään vastoin näiden tahtoa. Sitä vastoin A, CZ, D, DK, E, FIN, ja PL ovat säätäneet tällaiset normit, joko eurooppayhtiölaeissa sellaisenaan tai viittauksena toisiin lakeihin. Vastustavat osakkeenomistajat voivat vetäytyä yhtiöstä ja heille annetaan osakkeenomistustaan vastaava rahallinen korvaus (A, FIN, D, E, DK, PL). Korvauksen määrä lasketaan eri tavoin. Puolassa osakkeenomistaja voi jopa kanneteitse vaatia siirtopäätöstä peruutettavaksi tai mitättömäksi yhden kuukauden sisällä päätöksen julkistamisesta. Artikla 8 (8) on hyvä esimerkki yrityksestä integroida eurooppayhtiön käytännöt kansallisiin oikeusjärjestelmiin. Sen mukaan jäsenvaltiossa, jossa eurooppayhtiön rekisteröity kotipaikka sijaitsee, notaarin tai muun toimivaltaisen viranomaisen tulee antaa todistus siitä, että kaikki toimenpiteet ja muodollisuudet on suoritettu ennen siirtoa. Toimivaltaiset viranomaiset vaihtelevat luonnollisesti maittain: A:ssa, D:ssä ja PL:ssä toimivaltainen viranomainen on tuomioistuin, CZ:ssä ja L:ssä notaari, E:ssä, FIN:ssä ja S:ssä kauppa/yhtiörekisteri, DK:ssa kauppa- ja yhtiötoimisto, NL:ssä oikeusministeriö ja GB:ssä valtiovarainministeriö. Tämä kansallisia säännöksiä täydentävä vaatimus toimivaltaisesta viranomaisesta on myös hyvä esimerkki siitä, miten tiettyjä seikkoja on tarpeen säännellä hajautetusti. Ennen kuin toimivaltainen viranomainen antaa todistuksen siitä, että toimenpiteet ja muodollisuudet on täytetty ennen siirtoa, eurooppayhtiön tulee artiklan 8 (7) mukaan vakuuttaa, että ennen siirtoehdotuksen julkaisemista syntyneiden vastuukysymysten varalta eurooppayhtiön velkojien ja muiden intressitahojen (mukaan lukien julkiset elimet) edut on riittävästi turvattu siinä jäsenvaltiossa, jossa eurooppayhtiöllä on rekisteröity kotipaikkansa ennen siirtoa. Jäsenvaltio voi ulottaa tämän vaatimuksen myös vastuisiin, jotka syntyvät (tai saattavat syntyä) ennen siirtoa. A, D, DK, FIN, GB, L, NL ja S ovat ottaneet tällaisen vastuun laajennuksen eri tavoin käyttöön, kun taas CZ, E ja PL eivät ole ylittäneet euroopayhtiöasetuksessa annettuja standardeja. Artiklasta 8 (14) johtuu, että jäsenvaltion laeissa voidaan säätää, että kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn eurooppayhtiön kotipaikan muutos johtuen sovellettavan lain muutoksesta ei tule voimaan, jos joku sen jäsenvaltion toimivaltaisista viranomai- 8

9 sista vastustaa siirtoa kahden kuukauden sisällä kappaleen 6 mukaisesti. Tällainen vastustus voi perustua vain yleiseen etuun. Toimivaltainen viranomainen, johon tässä ehdossa viitataan, vaihtelee kunkin oikeusjärjestelmän mukaisesti; yleisen edun käsitteen sisältöä ei ole määritelty missään tarkastelluissa valtioissa. EI KESKUSREKISTERIÄ Eurooppayhtiöitä varten ei ole tarkoitus luoda jäsenvaltiot kattavaa keskusrekisteriä. Sen sijaan, jokainen eurooppayhtiö tulee rekisteröidä siinä jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee. Rekisteröinnin tulee tapahtua jäsenvaltion lain ja Neuvoston ensimmäisen direktiivin (68/151/ETY) (art. 12 [1]) artiklan 3 mukaisesti. Rekisteri on yleinen yhtiörekisteri A:ssa (Firmenbuch), GB:ssä (Registar of Companies), and CZ:ssä tai erityinen euroopayhtiörekisteri S:ssä (Europabolagsregistret), Kaupparekister FIN:ssä, kaupallinen rekisteri D:ssä (Handelsregister), Kauppa- ja yhtiötoimisto (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) DK:ssa, NL:ssä (Handelsregister) ja L:ssä, sekä yrittäjien rekisteri PL:ssä (rejestr przedsiebiorcow w Krajowym Rejestrze Sadowym). EI REKISTERÖINTIÄ ENNEN HENKILÖSTÖN OSALLISTUMISEN SELVITTÄMISTÄ Artiklan 12 (2) mukaan eurooppayhtiötä ei voida rekisteröidä, ellei sopimusta henkilöstön edustuksesta ole tehty direktiivi 2001/86/EY artiklan 4 mukaisesti tai kyseisen direktiivin artiklan 3(6) mukainen päätös tehty taikka artiklan 5 mukaisille neuvotteluille varattu aika on kulunut ilman, että sopimusta on tehty. Jos jäsenvaltio on ottanut käyttöön direktiivin artiklassa 7(3) tarkoitetun option, eurooppayhtiön rekisteröiminen vaatii joko artiklan 4 mukaisen sopimuksen laatimista työntekijöiden edustuksesta, mukaan lukien osallistuminen, taikka mitään osallisyhtiöistä eivät ole koskeneet osallisuussäännöt ennen eurooppayhtiön rekisteröintiä. A, D, DK, E, GB, NL, PL ja S eivät ole ottaneet käyttöön artiklan 7(3) optiota, kun taas CZ on. Artiklan 12 (4) mukaan eurooppayhtiön säännöt eivät saa missään tilanteessa olla ristiriidassa henkilöstön edustustoa koskevien sopimusten kanssa. Kun uudet tällaiset direktiivin mukaiset järjestelyt ovat ristiriidassa olemassa olevien yhtiöjärjestyksen määrä-ysten kanssa, yhtiöjärjestystä on muutettava. Momentissa 2 todetaan, että jäsenvaltio voi määrätä (vain CZ ja GB ovat tehneet näin), että eurooppayhtiön hallinnollinen elin voi muuttaa yhtiöjräjestystä tältä osin ilman yhtiökokouk- sen päätöstä. Are you a jurist willing to join an Association to share expertise, train and participate in international projects financed by International Organisations? Contact us at AVRIO Eurolaw Assistance, the secretariat: Avda. San Francisco Javier 24, 4º B Sevilla, Spain Tel.: , fax:

10 JÄSENVALTIOIDEN JULKISIA OSAKEYHTIÖITÄ KOSKEVAT NORMIT LIITTYEN ASETUKSEN ARTIKLAAN 15 (1) (ks. ajantasaiset tiedot A CZ FIN FL D osakeyhtiölaki, Aktiengesetz (AktG) vuodelta 1965, Kaupallinen koodi. Osakeyhtiölaki ( /734), Kaupallisia yhtiöitä koskeva laki , Aktiengesetz, AktG (Company Law/Corporation Law, yhtiölaki); Handelsgesetz, HGB (Commercial Code); Umwandlungsgesetz, UmwG (Act on the Transformation of Companies); Siviilioikeuden säännöt, BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) liittyen yksityisiin yhdistyksiin; Körperschaftssteuergesetz (Yhtiötuloveroa koskeva laki); Gewerbesteuergesetz (paikallista liiketoimintaa koskeva lak); Mitbes-timmungsgesetze (Lait henkilöstöedustustosta riippuen julkisen osakeyhtiön henkilöstön määrästä). DK Aktieselskabsloven (Public Companies Act), www. folketinget.dk. E Ley de Sociedades Anónimas (Julksia osakeyhtiöitä koskeva laki) Real Decreto Legislativo 1564/1989, , GB Yhtiölaki, The Companies Act NL PL S SLO Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW), kirja 2 (Alankomaat) siviilioikeuslaki, saatavissa titel BW boek 2, artiklat a laki viittaa kaupallisia yhtiöitä koskevan lain tiettyihin säännöksiin (saatavissa oikeudellisten tekstien tietopankista). Osakeyhtiölaki, Aktiebolagslagen (1975:1385), Liikeyrityslaki, 10

11 Sulautuminen ja osakkeenomistajien suoja Eurooppayhtiöasetuksen artiklan 19 mukaan jäsenvaltioiden laeissa voidaan määrätä, että jäsenvaltion lakien mukaan perustetty yhtiö ei voi olla mukana eurooppayhtiön perustamisessa sulautumisen kautta, jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vastustaa sitä ennen todistuksen antamista sulautumista edeltävistä toimenpiteistä ja muodollisuuksista (artikla 25[2]). Tällainen vastustus voi perustua vain yleiseen etuun. Oikeudellinen viranomainen voi käsitellä vastustuksen uudestaan. A, CZ, FIN, D, DK ja S eivät ole ottaneet lainsäädäntöönsä tämänkaltaista kontrollimahdollisuutta. E, GB, NL, FL ja PL puolestaan ovat, tosin eri tavoin. Todistuksen antava toimivaltainen viranomainen on tuomioistuin A:ssa, D:ssä ja PL: ssä, kauppa- ja yhtiötoimisto DK:ssa, kaupallinen rekisteri E:ssä, notaari CZ:ssä, FL:ssä ja NL:ssä, patentti- ja rekisterihallitus Suomessa, kilpailuvirasto SLO:ssa, yhtiöiden rekisteritoimisto S:ssä, ylioikeus (High Court) Englannissa ja Walesissa sekä asianomainen tuomioistuin Skotlannissa (Court of Session). Jäsenvaltion sulautuville yhtiöille antaman lain suojan lisäksi ja ottaen huomioon sulautumisen rajat ylittävän luonteen, jäsenvaltio voi sen lain alaisten sulautuvien yhtiöiden osalta ottaa käyttöön säännöksiä, joiden tarkoituksena on taata sulautumista vastustavien vähemmistöosakkeenomistajien suoja (eurooppayhtiöasetuksen artikla 24). A, CZ, DK, E, FIN ja PL ovat ottaneet käyttöön tällaisen lisäsuojan tarjoavat määräykset ja tiettyissä ra-joissa, ei kuitenkaan nimenomaisten säännösten kautta, myös D:llä on tällainen suoja. GB, NL, SLO, S ja FL eivät ole säätäneet tällaista suojaa. Artiklassa 25 (3) annetaan jäsenvaltiolle, jonka alainen sulautuva yhtiö on, mahdollisuus muuttaa osakevaihtosuhdessa tai säätää vähemmistöosakkeenomistajille maksettavasta korvauksesta ilman, että sulautumisen rekisteröinti estyy. Tällainen menettely on ollut mahdollista tai se on saatettu voimaan A:ssa, CZ:ssä, D:ssä, E:ssä, DK:ssa ja GB:ssä. FIN, NL, SLO, S, PL ja FL puolestaan eivät ole ottaneet käyttöön mitään erityistä instrumenttia tässä suhteessa. Kun sulautuminen tapahtuu siten, että ainakin 90 % osakkeista ja muista (mutta ei kaikkia) äänioikeuden antavista osuuksista omistava yhtiö suorittaa lunastuksen, seuraa artiklasta 31 (2), että tätä varten itsenäisen asiantuntijan tai asiantuntijoiden raportti ja tarkistettavat asiakirjat tarvitaan vain, jos vastaanottavaa yhtiötä tai sulautuvaa yhtiötä koskeva kansallinen lainsäädäntö niin vaatii. Yleisesti kansalliset lainsäätäjät eivät ole asettaneet tällaista vaatimusta (A, CZ, DK, E, FIN, FL, GB, NL ja S), mutta SLO:ssa lainsäätäjä on tehnyt niin. D:ssä tutkimusta ei tarvita, jos kaikki siirrettävän yhtiön osakkeet ovat yhdessä vastaanottavassa yhtiössä. PL:ssa laki sallii yksinkertaistetun menettelyn, jos vastaanottava yhtiö omistaa vähintään 90 % sulautuvan yhtiön osakkeista, ellei vastaanottava ole listattu yhtiö (pörssissä); yksinkertaistettu menettely tarkoittaa mm. ettei riippumatonta asiantuntijaa tarvitse nimittää. Eurooppayhtiön rakenne Eurooppayhtiön rakenteesta on määräykset asetuksen artiklasta 38 alkaen. Eurooppayhtiössä tulee olla (a) osakkeenomistajien yhtiökokous ja (b) joko valvontaelin eli hallintoneuvosto ja hallinnollinen elin eli johtokunta (kaksitasoinen eli dualistinen systeemi) tai hallinnollinen elin eli hallitus (yksitasoinen eli monistinen systeemi) riippuen yhtiöjärjestykseen valitusta mallista. Kaksitasoisessa systeemissä johtokunta vastaa eurooppayhtiön hallinnosta, kun taas yksitasoisessa järjestelmässä tämä tehtävä on hallituksella (artiklat 39 [1] ja 43 [1]). Molemmissa tapauksissa jäsenvaltio voi säätää, että toimitusjohtaja tai johtajat ovat vastuussa yhtiön johtamisesta vastaavasti kuten toimitusjohtajat kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyissä julkisissa osakeyhtiöissä. Tällainen sääntö oli annettu kaikissa tarkastelluissa valtioissa GB:tä lukuun ottamatta. CZ:tä lukuun ottamatta, yksikään tarkasteltujen valtioiden oikeusjärjestelmä ei säätänyt erityisiä ehtoja eurooppayhtiön osakkeenomistajia edustaville jäsenille, kuin ne, jotka ovat jo olemassa eurooppayhtiöasetuksessa (ks. artikla 47 [3]). Koska kaksi- ja yksitasoinen järjestelmä suhteessa julkiseen osakeyhtiöön ei ollut tavallinen kaikissa jäsenvaltioissa, noiden jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin eurooppayhtiöiden osalta (ks. artikla 39 [5] ja 43 [4]). Esimerkiksi A:n ja PL:n täytyi säännellä yksitasoista järjestelmää, joka oli uusi niiden oikeusjärjestelmässä. Tilanne oli päinvastainen E: ssä ja S:ssä. GB:ssä ja FL:ssä ei ollut ryhdytty mihinkään tällaisiin toimenpiteisiin. Valvontaelimen jäsenten nimitys ja erottaminen Kaksitasoisessa systeemissä pääsääntöisesti johtokunnan jäsen tai jäsenet nimittää tai erottaa pääsääntöisesti hallintoneuvosto; jäsenvaltio voi kuitenkin vaatia tai sallia yhtiöjärjestyksessä, että johtokunnan jäsenen tai jäsenet nimittää tai erottaa yhtiökokous samojen sääntöjen mukaan kuin julkisissa osakeyhtiöissä, joiden kotipaikka on kyseissä jäsenvaltiossa (artikla 39 [2]). Yhtiökokoukselle on annettu tällainen rooli DK:ssa, CZ:ssä, FIN:ssä, FL:ssa, NL:ssä, PL:ssä ja S:ssa; ei kuitenkaan D:ssa, E:ssä ja GB:ssä. A:ssa yhtiökokouksessa on vain epäsuora vaikutus johtokunnan jäsenen erottamiseen siten, että hallintoneuvosto voi erottaa johtokunnan jäsenen, jos yhtiökokous on ilmoittanut, ettei kyseinen jäsen nauti enää sen luottamusta. Yksitasoisen järjestelmän hallinnollisen elimen rakenne Yksitasoisessa järjestelmässä hallinnollisen elimen jäsenten määrä tai sitä sääntelevät määräykset täytyy todeta eurooppayhtiön yhtiöjärjestyksessä. 11

12 Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa jäsenten määrälle vähimmäis- ja (jos tarpeen) enimmäistason (artikla 43 [2]). PL:ssä ei ole säännelty hallinnollisen elimen jäsenmäärää, mutta kaikissa muissa tarkastelluissa oikeusjärjestelmissä tällainen sääntö on olemassa. Esimerkiksi A, CZ, D, E, FL, NL, S ja SLO säätävät jäsenmääräksi vähintään kolme, GB:ssä 2. Joissakin maissa todetaan myös enimmäismäärä (CZ: 18, D: 9-21 riippuen osakepääomasta) tai vaaditaan vähimmäis- ja enimmäismäärän toteaminen yhtiöjärjestyksessä (E). Yhtiön elinten jäsenyys Artiklasta 47 (1) johtuu, että eurooppayhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan antaa yhtiölle tai toiselle oikeushenkilölle mahdollisuus olla eurooppayhtiön hallintoelimen jäsen, jos eurooppayhtiön rekisteröintivaltion lainsäädäntö sallii. A, FIN, D, DK, GB, PL, S ja SLO eivät ole sallineet tällaista mahdollisuutta. NL:ssä ja FL:ssa mahdollisuus on olemassa. Eurooppayhtiöasetus ei vaikuta kansallisiin lakeihin, jotka sallivat vähemmistöosakkeenomistajien tai muiden henkilöiden tai viranomaiste nimittää joitakin yhtiön elimen jäseniä (artikla 47 [4]). Tällaisia säännöksiä ei ole FL: n, GB:n, NL:n, S:n, SLO:n laeissa. CZ: ssa laki sallii tietyissä tilanteissa tuomioistuimen nimittää jotkin yhtiön elimen jäsenistä. A:ssa tuomioistuin voi pyynnöstä nimittää valvontaelimen tai hallinnollisen elimen jäsenen/jäseniä, jos tällainen (tilapäinen) substituutio on tarpeen, jotta toimielin voi edustaa yhtiötä tai tehdä päätöksiä. Myös FIN: ssa ja DK:ssa laki sallii vähemmistöosakkeenomistajien tai muiden henkilöiden taikka viranomaisten nimittää yhtiön toimielimen jäseniä, jos tama on yhtiöjärjestyksessä määrätty. PL:n lain mukaan on mahdollista äänestää ryhmissä, mikä helpottaa 20 % osakkeista omistavien osakkeenomistajien mahdollisuutta yhdessä nimittää valvontaelimeen jäseniä. Vastaavasti E:ssä vähemmistöosakkeenomistajat voivat vaatia edustajiaan yhtiön toimielimeen ja tuomioistuin voi määrätä puuttuvat jäsenen tilalle väliaikaisen edustajan [Huom. henkilöstöedustus käsitellään jäljempänä.] Valvontaelimen kontrollikeinot Eurooppayhtiön yhtiöjärjestyksessä on lueteltava artiklan 48 (1) mukaan sellaiset liiketoimet, jotka edellyttävät valvontaelimen hallintoelimelle antamaa valtuutusta kaksitasoisessa järjestelmässä tai hallinnollisen elimen nimenomaista päätöstä yksitasoisessa systeemissä. Jäsenvaltio voi kuitenkin edellyttää, että kaksitasoisessa järjestelmässä valvontaelin asettaa itse tietyt toimenpiteet valtuutuksen alaiseksi. Tarkastelluista jäsenvaltioista vain maiden A, D, E, S kohdalla valvontaelin voi itse asettaa tietyt toimenpiteet valtuutusta vaativiksi. Artiklan 48 (2) perusteella jäsenvaltioista vain CZ ja DK ovat määrittäneet toimenpidekategoriat, jotka täytyy vähintään mainita niiden alueella rekisteröityjen eurooppayhtiön S yhtiöjärjestyksessä. isäiset säännöt päätösvallasta ja päätöksenteosta Artiklassa 50 (1) asetetaan sisäiset säännöt päätösvallasta ja päätöksenteosta, joita sovelletaan, ellei toisin asetuksessa tai yhtiöjärjestyksessä todeta: päätösvaltaisuus edellyttää, että vähintään puolet jäsenistä tulee olla paikalla tai edustettuina; päätökset tehdään läsnä olleiden tai edustettujen jäsenten enemmistöpäätöksinä. Pykälän 2 perusteella, kun yhtiöjärjestyksessä ei ole asiasta määräyksiä, jokaisen toimielimen puheenjohtaja voi ratkaista asian äänten mennessä tasan arvalla. Yhtiöjärjestyksessa ei saa olla vastoin tätä olevaa määräystä, kun puolet hallintoneuvoston jäsenistä on henkilöstön edustajia. Pykälässä 3 säädetään, että henkilöstödustuksesta määrätään direktiivin 2001/86/EY mukaisesti ja jäsenvaltio voi määrät, että hallintoneuvoston päätösvalta ja päätöksenteko voi, kumoten pykälien 1 ja 2 määräykset, olla samat kuin jäsenvaltion julkisia osakeyhtiöitä koskevat säännöt. Tarkastelluista valtioista vain DK ja FIN ovat tehneet tällaisen säännökset. Y htiökokous Artiklan 52 mukaan yhtiökokous päättää asioista, joista sille on annettu yksinomainen vastuu asetuksessa tai sen jäsenvaltion sääntelyssä, jossa eurooppayhtiön rekisteröity kotipaikka sijaitsee direktiivin 2001/86/EY mukaan. Lisäksi yhtiökokous päättää asioista, joista vastuu on annettu julkisen osakeyhtiön yhtiökokoukselle sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa eurooppayhtiön rekisteröity kotipaikka sijaitsee jäsenvaltion lain tai eurooppayhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Tällaiset lisävelvollisuudet sisältävät luonnollisesti vähemmän eroja jäsenvaltiosta toiseen perustaminen, yritysvaltaus, yhtiömuodon muutos, purkaminen ja sulautuminen, valvontaelimen jäsenten 12

13 tai johtajien nimittäminen, tilinpäätöksen hyväksyminen, tilikauden voiton käyttäminen, yhtiöjärjestyksen muutos, tilintarkastajien nimittäminen suhteessa yhtiön perustamiseen, valvontaelimen jäsenten palkkioiden arviointi, osallistuminen toisen yhtiön osakepääomaan, osakepääoman muuttaminen. Artikla 55 (1) edellyttää, että yksi tai useampi osakkeenomistaja, joilla on yhteensä vähintään 10 % eurooppayhtiön pääomasta voivat vaatia eurooppayhtiötä pitämään yhtiökokouksen ja laatia siihen esityslistan; eurooppayhtiön yhtiöjärjestys tai kansallinen lainsäädäntö voi edellyttää, että pienempää omistusta samoissa olosuhteissa kuin julkisia osakeyhtiöitä koskevat säännöt. Pienempi osakeomistus on olemassa CZ:ssä (3-5 %), D:ssä ja E:ssä (5 %), sekä FL:ssä. PL:ssä pienempi osuus voidaan määrätä yhtiöjärjestyksessä. Kaikissa muissa tarkastelluissa valtioissa noudatetaan 10 %:n sääntöä. J ohtopäätökset Tästä vertailevasta tutkimuksesta voidaan vetää yksi selvä johtopäätös: eurooppayhtiö ei ole samanlainen jäsenvaltioissa. Tai, kuten kollegamme Charles van Beuningen totesi: Eurooppayhtiötä tulee pitää ylimääräisenä kansallisena, eurooppaoikeuteen perustuvana oikeusmuotona, ei varsinaisena osoituksena yhdenmukaisesta eurooppalaisesta oikeusmallista. Seurauksena tästä tällä hetkellä on olemassa 25 erilaista kansallista versiota eurooppayhtiöstä. On totta, että eurooppalainen yrittäjä ei voi viittaamalla eurooppayhtiöasetukseen ja siihen liittyvään direktiiviin todeta tarkkoja jäsenvaltiossa noudatettavat eurooppayhtiön perustamiseen ja hallintoon liittyviä käytäntöjä. On kuitenkin kyseenalaista, oliko tämä tarkoitus vai pakon sanelemaa (puhumattakaan mahdollisuus). Yhdenmukaisen perusrakenteen edut (ks. Kysymys&Vastaus osio yllä) ovat olemassa huolimatta tästä sääntelysysteemistä, koska jäsenvaltioille on jätetty marginaalinen säänte-ly: periaatteessa siihen liittyy arvoltaan toissijaisia kysymyksiä, kun taas johtavat periaatteet on todettu asetuksessa. Eurooppalaiselle yhtiörakenteelle on annettu varmuutta olennaisista eurooppayhtiön piirteistä riippumatta rekisteröidyn kotipaikan sijainnista ja siten tilaisuus erota eurooppayhtiöasetuksesta riippumatta siitä, onko siinä annettu tilaa kansallisille eroavaisuuksille. Eurooppaan menemisen mahdollisuudet ja riskit voidaan ainakin nyt arvioida ennen syvällistä analyysia, joka siis on tehtävä joka tapauksessa. Yhtiöllisiin olennaisiin tekijöihin ja kansallisen täydentämisen asettamiin rajoihin liittyvää kohtuullisen varmuuden merkitystä ei voida väheksyä, etenkin kun sitä verrataan siihen ehdottomaan epävarmuuteen, jota yrittäjät kohtasivat Eurooppaan mennessään ennen tätä uutta eurooppalaista työkalua. Tämän vertailevan tutkimuksen laatimiseen ovat yhteistyössä osallistuneet seuraavat AVRIOn jäsenet: A: Dr. Wolfgang Schubert, Boller Langhammer Schubert Rechtsanwälte OEG, Wien, Itävalta CZ: JUDr. Milan Kyjovský, Brno, Tsekki D: D: Dr. Christiane Bierekoven, EIMER HEUSCHMID MEHLE, Bonn, Saksa DK: Bjarne Winther, Advokaterne Østergade, Kööpenhamina, Tanska E: Christian Steiner & Jesús Bores Lazo, Bores y Cía Abogados, Sevilla, Espanja. F: Triplet & Associés, Pariisi, Ranska FIN: Asianajotoimisto Brander & Manner Oy, Turku FL: Dr. Thomas Geiger, Law Office Dr. Norbert Seeger, Vaduz, Lichtenstein GB: John Clarke, CCW LLP, Dunfermline, Iso-Britannia NL: Charles van Beuningen, van Beuningen advocaten, Haag, Alankomaat PL: Tomasz Kozlowski, KRPiA Gluchowski Jedlinski Rodziewicz Zwara & Partners, Sopot, Puola S: Fredrik Karlsson, Advokatfirman Wagenius & Partners, Helsingborg, Ruotsi SLO: esna Gorjup Zupančič, Law firm GORJUP, Maribor, Slovenia Avrio haluaa kiittää myös intialaista kollegaansa JAFA & JAFALI:n toimistosta (New Delhi) näiltä saamistaan ohjeista oikeushenkilön perustamisesta Intiassa. Tämä mielenkiintoinen artikkeli on luettavissa osoitteessa 13

14 MERKITYKSELLINEN OIKEUSKÄYTÄNTÖ a) Centros Ltd vastaan Erhvervs-og Selskabsstyrelsen (C-212/97), EY-tuomioistuimen ratkaisu (Tomasz Kozlowski, asianajaja KPRiA Gluchowski Jedlinski Rodziewicz Zwara & Partners, Puola) a) Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam vastaan Inspire Art Ltd. (Asia C-167/01), EYtuomioistuimen tuomio Centros Ltd. oli Englannissa ja Walesissa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö, joka ei ollut kuitenkaan toiminut Yhdistyneessä kuningaskunnassa perustamisensa jälkeen. Centrosin osakepääoma oli Englannin puntaa. Kyseistä osakepääomaa ei ollut maksettu, koska Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei vaadita vähimmäispääoman maksamista. Osakkeet omisti kaksi Tanskan kansalaista, jotka asuivat Tanskassa. Toinen heistä haki Tanskan elinkeino- ja yhtiöhallitukselta Centrosin sivuliikkeen rekisteröintiä Tanskassa. Viranomainen kieltäytyi rekisteröimästä sivuliikettä sillä perusteella, että Centros todellisuudessa haki päätoimipaikkansa sijoittamista Tanskaan, koska se ei ollut koskaan harjoittanut liiketoimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tästä johtui, että viranomainen katsoi, että sivuliikkeen perustamisen tarkoituksen oli kiertää Tanskan yhtiöoikeuden velvoite maksaa vähimmäispääoma Tanskan kruunua. EY-tuomioistuin katsoi, että jäsenvaltioilla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin estääkseen kansallisten lainsäädäntöjen sopimattoman kiertämisen EY:n perustamissopimuksen antamien oikeuksien varjolla. Tästä huolimatta EY-tuomioistuimen mielestä tätä petosten estämistä on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Tuomioistuin totesi erityisesti, että sijoittautumisoikeuden väärinkäyttöä ei sinänsä ole menettely, jossa jäsenvaltion kansalainen halutessaan perustaa yhtiön, valitsee perustamispaikaksi jäsenvaltion, jonka yhtiöoikeudelliset säännökset näyttävät vähiten rajoittavilta, ja sen jälkeen perustaa sivuliikkeen toisessa jäsenvaltiossa. Tuomioistuin tarkasteli myös vaatimuksia, jotka jäsenvaltioiden petosten estämiseksi tai rankaisemiseksi käyttöön ottamien toimenpiteiden on täytettävä. Tuomioistuin muistutti, että toimenpiteiden on täytettävä neljä vaatimusta: toimenpiteiden on oltava - syrjimättömiä; - oikeutettuja yleisen edun ehdottomien vaatimusten mukaan; - sopivia tavoitteiden saavuttamiseen; - eivätkä ne saa ylittää sitä, mikä on välttämätöntä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuomioistuin ei määritellyt, minkälaiset toimenpiteet olisivat sallittuja. Sen sijaan se totesi, että koska Centros oli Englannin ja Walesin lainsäädännön alainen, sen velkojien tuli huomata, että sitä koskivat eri lait kuin Tanskan lain mukaan perustettuja yksityisiä osakeyhtiöitä. Tämä tuomio annettiin neljä vuotta Centrosia koskevan päätöksen jälkeen. Ilmeisesti Cen-trosin tapauksesta otettiin oppia Hollannissa. Ongelmana ei tässä asiassa ollutkaan sivuliikkeen rekisteröinti, vaan Hollannin lain kyseiselle sivuliikkeelle asettamat lisävaatimukset. Jutun tosiseikat olivat samanlaiset kuin Centrosin tapauksessa, mutta tällä kertaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn yhtiön sivuliike onnistuttiin avaamaan Hollannissa. Riita syntyi siitä, että Hollannin lainsäädäntö asetti sivuliikkeelle erityisiä rajoituksia. Hollannin lain mukaan yhtiötä pidettiin muodollisesti ulkomaisena yhtiönä. Tämä nimitys koski yhtiöitä, jotka toimivat täysin Hollannissa, ilman todellista yhteyttä rekisteröintivaltioon. Tällaisilla yhtiöillä oli erityinen lisäilmoitusvelvollisuus. Niiden johtajat joutuivat henkilökohtaisesti vastuuseen, jos osakepääoma oli alhaisempi kuin Hollannin lain mukaan vaadittiin. Ensinnäkin EY-tuomioistuin katsoi, että neuvoston yhdennentoista direktiivin (direktiivi 89/666/ ETY, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä, Euroopan yhteisön virallinen lehti L 395, , s. 36) mukainen luettelo ilmoitettavista asioista on tyhjentävä. Tästä johtuu, että Hollannin lain edellyttämä lisäilmoitusvelvollisuus on yhdennentoista direktiivin vastainen, eikä siten täytäntöönpantavissa. Toiseksi, tuomioistuin katsoi, että myös yhdennentoista direktiivin mukaisten julkistamisvaatimusten osalta on tärkeää, että niiden rikkomiseen kohdistuvat rangaistukset ovat yhteisöoikeuden mukaisia; ne eivät saisi asettaa käytännössä ulkomaalaisia yhtiöitä huonompaan asemaan hollantilaisiin yhtiöihin verrattuna. Tuomioistuin vahvisti lisäksi, että Se seikka, että jäsenvaltion kansalainen halutessaan perustaa osakeyhtiön, voi tehdä sen jäsenvaltiossa, jonka yhtiöoikeus vaikuttaa vähinten rajoittavalta ja sen jälkeen perustaa sivuliikkeitä toisissa jäsenvaltioissa, on yhdenmukainen EY:n perustamissopimuksen turvaaman yhtenäismarkkinoiden sijoittautumisvapauden kanssa.. Lisäksi tuomioistuin toisti, että väärinkäytöksistä tai petollisesta menettelystä ei todista, ettei yhtiö harjoita lainkaan liiketoimintaa rekisteröintivaltiossa. Näiden edellytysten olemassaolo täytyy osoittaa tapauskohtaisesta. 14

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 12.12.2012 COM(2012) 743 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE maksukyvyttömyysmenettelyistä 29 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki.

HE 194/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi tilintarkastuslaki. Lisäksi useisiin

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä

Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Kansainvälinen vertailu osuuskunta- ja verolainsäädännöstä Yhteenveto Kansainväliseen vertailuun on valittu naapurivaltioiden eli muiden Pohjoismaiden ja Viron lisäksi EU:n suurimmat jäsenvaltiot Saksa,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Bryssel, marraskuussa 2003 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, marraskuussa 2003 Huomautuksia kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta 2005L0036 FI 01.01.2007 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko

Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko Vuosikirjanumero KHO:2010:15 Antopäivä 12.3.2010 Taltionumero 469 Diaarinumero 611/2/06 Elinkeinotulon verotus - Rajoitetusti verovelvollinen - Lähdevero - EU-oikeus - SICAV-yhtiö - Osinko A Oy on Luxemburgin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta L 255/22 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia yritystoiminnan kansainvälistymisen

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13

SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13 1 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä...4 Sammandrag...8 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ...12 YLEISPERUSTELUT...13 1. Nykytila...13 1.1. Asetuksen voimaantulo...13 1.2. Neuvoston asetuksen pääasiallinen sisältö...13

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Euroopan unionissa Opas lakimiehille www.eurocivil.info Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla pyritään helpottamaan kansalaisten

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.5.2004 KOM(2004) 391 lopullinen 2004/0127 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. (komission

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. joulukuuta 2004 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston 21 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK

Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK Yksilö Euroopan Unionissa Tutkimusraportti 28.2.2005 Kansainvälisen talousoikeuden instituutti, Helsingin yliopisto Suvi Sankari, OTK Aluksi Tutkimuksen aiheena on Yksilö Euroopan Unionissa, ja siinä tarkastellaan

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.5.2003 KOM(2003) 238 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Sisämarkkinastrategia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi osuuskuntalaki, jolla kumotaan vuodelta

Lisätiedot