PÄÄTÖS Nro 79/2011/2 Dnro ISAVI/203/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS Nro 79/2011/2 Dnro ISAVI/203/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2011"

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 79/2011/2 Dnro ISAVI/203/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA Kuopion Vesi Liikelaitos ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Suvasveden Vehmersalmeen välille laivaranta Halola (Soisalo) sekä töidenaloittamislupa, Kuopio HAKEMUS Hakija on aluehallintovirastoon toimittamassaan, , ja täydentämässään hakemuksessa pyytänyt asiakohdassa sanottuun rakentamiseen lupaa ja töidenaloittamislupaa. Vehmersalmen kirkonkylän jätevedet johdetaan laivarannan jätevedenpumppaamon kautta Halolan välipumppaamolle ja sieltä edelleen jätevedenpuhdistamolle. Nykyinen paineviemäri on rakennettu vuonna 1973, joten se on ikänsä ja kuntonsa takia tarpeen uusia. Vanha paineviemäri on riski viemäröinnin toiminnalle. Mikäli nykyisen paineviemärin käyttö estyisi, jouduttaisiin jätevedet johtamaan laivarannan pumppaamolta pahimmassa tilanteessa ylivuotona Suvasveteen. Nykyinen paineviemäri on käytössä uusimistyön ajan ja jää sen jälkeen varayhteydeksi. Paineviemärin lisäksi Halolasta laivarantaan rakennetaan uusi vesijohto, jonka kautta johdetaan vettä Tuirankankaan vedenottamolta Vehmersalmen kirkonkylään. Vesijohdon linjauksen on suunniteltu kulkevan nykyiseen päävesijohtoyhteyteen nähden eri suunnasta, mikä hajauttaa vedenjakeluun liittyviä riskejä ja parantaa vedenjakelun toimintavarmuutta. Uusi vesijohto tulee valmistuttuaan toimimaan nykyisen päävesijohdon rinnakkaisjohtona. Paineviemärin ja vesijohdon keskinäinen etäisyys vesistössä on noin 10 m. Johdot on linjattu kulkemaan vesistössä pääosin noin 20 m nykyisten johtojen eteläpuolella niin, etteivät ne risteä keskenään. Vesistöalituksen kokonaispituus on noin 470 m ja alitussyvyys on enimmillään noin 20 m. Alituspaikalla on yleinen kulku- ja uittoväylä. Ranta-alueilla, missä vesisyvyys on pienempi kuin 1,5 m mitattuna tasosta (N 60 ) NW +81,22 m, johdot upotetaan ja peitetään vesistön pohjaan tehtävään kaivantoon. Laivarannan edustalla johtolinjaa ruopataan noin 35 m:n ja Halolan puolella noin 70 m:n matkalla.

2 Paineviemäri on halkaisijaltaan 140 mm ja vesijohto 110 mm. Molemmat ovat PEHmuoviputkea, jonka paineluokka on PN 10. Paineviemäri painotetaan 70 %:n ja vesijohto 50 %:n nostetta vastaan. Laivarannan puolella johtojen rantautumiskohta on Kuopion kaupungin omistuksessa ja Halolan puolella yksityisessä omistuksessa. Itäosassa johtolinja kulkee kaupungin omistamalla vesialueella ja länsiosassa Koistilan osakaskunnan omistamalla vesialueella. Rantautumiskohtien maanomistajat ovat suostuneet johtojen sijoittamiseen. Hakemuksen liitetyn asemapiirroksen perusteella johtolinja sijoittuu eri vesialueille seuraavasti: Omistaja Kiinteistötunnus Johtolinjan pituus Kuopion kaupunki m Koistilan osakaskunta m 2 Johtojen sijoittamisesta toisen omistamalle vesialueelle hakija ei ole esittänyt maksettavaksi korvauksia, koska siitä ei hakijan mielestä aiheudu pysyvää haittaa vesiluonnolle, kalastukselle eikä vesialueiden virkistyskäytölle. Hakemukseen on liitetty päivätty pöytäkirja Koistilan osakaskunnan ylimääräisestä hoitokunnan kokouksesta, missä tarvittavasta vesialueen käyttöoikeudesta maksettavaksi korvaukseksi on esitetty vesijohdon osalta 0,50 euroa/m ja viemärin osalta 1 euro/m. Hakemukseen on liitetty seuraavat lausunnot: Kuopion kaupungin mittausosasto on lausunut, että sillä ei ole huomautettavaa hankkeesta. Kuopion kaupungin satamatoimi on lausunut, että rakentaminen tulee toteuttaa kesäkauden ulkopuolella niin, että työt eivät häiritse Vehmersalmen laivarannassa ja sen läheisyydessä olevia toimintoja. Putkien upotustyön ajoituksessa tulee huomioida muu vesiliikenne. Rakentamisen tulisi tapahtua syyskuun 1. päivän jälkeen uimarannan alueella, ja varsinaisen putkien upotustyön voisi suorittaa vasta lokakuun puolen välin jälkeen. Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskus on lausunut, että rakentamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kirkonkylän uimaranta ja talviuintipaikka sekä talvisin jääalueelle tehtävä hiihtolatu. Vapaa-ajankeskus edellyttää veden laadun turvaamiseksi, että jätevedenpumppaamolle rakennetaan paineviemärin asentamisen yhteydessä ylivuotoputki, jolla poikkeustilanteessa ylivuotovedet saadaan johdetuksi Kallaveden syvänteeseen. Kuopion Veden on huolehdittava, että edellä mainituille liikuntapaikoille ja hiihtoreitille aiheutuu rakentamisesta mahdollisimman vähän haittaa. Haitasta ja vaarasta on varoitettava liikuntapaikkojen käyttäjiä.

3 Kuopion kaupungin kaavoitusosasto on lausunut, että laivarannan alueella on voimassa vuonna 1975 vahvistettu asemakaava. Siinä alue on varattu satama- ja venevalkama-alueeksi putkivarauksineen. Vesialueella ja Halolassa on voimassa yleiskaava. Vesialueella on laivaväylä. Rakentamisessa on huomioitava venesatama-alue, jossa saatetaan käyttää ankkureita tai jonne ankkuroidaan mahdollisesti poijuja tai laitureita. Hanke ei tuota huomattavaa haittaa kaavojen toteuttamiselle. Liikenneviraston Lappeenrannan väyläyksikkö on lausunut hakemukseen liitetyssä päivätyssä lausunnossa, että johtolinjaus alittaa 2,7 m kulkusyvyisen väylän. Väylällä on matkustaja-alusliikennettä ja vilkasta veneliikennettä. Johdot tulee laskea riittävästi painotettuina pohjaan niin, että ne painuvat sinne tasaisesti ja pysyvät paikallaan kaikissa olosuhteissa. Väyläyksikkö ei ota kantaa siihen, ovatko suunnitelmassa esitetyt painotukset riittäviä. Väylän kohdalla johdot on sijoitettava haraustason NN +77,95 m alapuolelle. Väylän haraustaso on laskettu purjehduskauden alavertailutasosta NN +81,25 m vähennettynä haraussyvyys 3,3 m. Karttatarkastelun ja suunnitelman mukaan vesisyvyyttä väylän kohdalla näyttää olevan riittävästi. Ranta-alueilla, missä vesisyvyys on pienempi kuin 1,5 m mitattuna tasosta NN +81,25 m, tulee johdot upottaa pohjaan tehtävään kaivantoon ja peittää. Johdot on rakennettava siten, että niistä ei aiheudu haittaa tai vahinkoa vesiliikenteelle. Mikäli asennustyö tehdään purjehduskauden aikana ja työ vaatii väylän sulkemista vesiliikenteeltä, lupa väylän sulkemiseen tulee käsitellä tämän lupakäsittelyn yhteydessä. Lisäksi väyläyksikkö on tehnyt johtojen merkitsemistä ja töiden valmistumisen ilmoittamista koskevat vaatimukset. 3 HAKEMUKSEN TÄYDENNYS JA SUUNNITELMAN MUUTOS Hakija on pyytänyt, että aluehallintovirasto myöntäisi käyttöoikeuden korvauksetta vesijohdon ja paineviemärin sijoittamiseen Koistilan osakaskunnan vesialueelle. Lisäksi hakija on muuttanut suunnitelmaa betonipainojen osalta niin, että putkien painoina käytetään yleisesti tuotannossa olevia betonisia vakiopainoja. Suunnitelman mukaan paineviemäriin kiinnitetään 40 kg:n painot 2,9 m:n ja vesijohtoon 25 kg:n painot 4 m:n välein. HAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO Hakemus on vesilain 16 luvun 6, 7 ja 8 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla ja erityistiedoksiantona asianosaisille. Muistutukset ja vaatimukset tuli toimittaa aluehallintovirastoon viimeistään

4 4 MUISTUTUKSET 1) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on puoltanut luvan myöntämistä ja esittänyt päätöksessä otettavaksi huomioon seuraavaa: "Niillä alueilla, missä vesisyvyys on alle 1,5 m mitattuna Suvasveden alivesipinnasta (Suvasvesi N ,22 m) vesi- ja viemärijohdot tulee upottaa ja peittää pohjaan tehtävään kaivantoon. Muualla vesialueella vesi- ja viemärijohto tulee asentaa suunnitelmien mukaan. Vesistöä kohtuuttomasti samentavia töitä ei saa tehdä välisenä aikana, joka on vesistöjen käytön yleistä virkistäytymiskautta. Kaivutöistä syntyvät vesistön samentumista aiheuttavat hienojakoiset maa-ainekset tulee läjittää ja maisemoida maalle siten, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön. Rakentaminen on tehtävä siten, että vesiliikenteelle tai vesistön muulle käytölle ei aiheudu tarpeetonta haittaa. Työalueet on työn päätyttyä saatettava ympäristöön sopivaan kuntoon. Vesi- ja viemärijohdon sijainnin merkitsemisessä on noudatettava Liikenneviraston antaman määräyksen Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä niiden sijoittaminen ( , dnro 6154/040/2010) ja Liikenneviraston antaman ohjeen Ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta ja merkitsemisestä ( , dnro 6155/040/2010) mukaisia ohjeita. Johdot merkkitauluineen on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. Ennen työhön ryhtymistä on työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava kirjallisesti Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työn valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle." 2) Järvi-Suomen Uittoyhdistys on lausunut, että väylällä toimitetaan uittoa. Johdot tulee laskea pohjaan ja painottaa vesialueella siten, etteivät alusten potkurivirrat voi niitä siirtää tai irrottaa pohjasta. Vesialueilla, missä vesisyvyys on purjehduskauden alivedestä laskettuna pienempi kuin 1,5 m, johdot tulee upottaa pohjaan tehtyyn kaivantoon ja peittää. Johdot tulee merkitä maastoon merenkulkuviranomaisten edellyttämällä tavalla. Johdot tulee asentaa paikalleen siten, ettei työ estä ja haittaa tarpeettomasti liikennöintiä alueella ja erityisesti laivaväylällä. TÖIDENALOITTAMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUKSEN TÄYDENNYS Kuopion Vesi Liikelaitos on täydentänyt lupahakemustaan hakemalla vesilain 2 luvun 26 :n mukaista töidenaloittamislupaa seuraavin perustein: "Laivaranta Halola -välisen paineviemärin rakentaminen suunnitelman mukaisessa aikataulussa vuonna 2011 on erittäin tärkeää, koska tällä hetkellä käytössä oleva

5 huonokuntoinen paineviemäri aiheuttaa mahdollisen vuodon sattuessa merkittävän riskin vesistölle. Samassa yhteydessä rakennettava vesijohto parantaa olennaisesti vedenjakelun toimintavarmuutta Vehmersalmen taajamassa. Hankkeen toteuttaminen perustuu Kuopion Vesi Liikelaitoksen pitkäaikaiseen verkostojen saneeraus- ja investointisuunnitelmaan ja hankkeelle on varattu rahoitus vuodelle Rakentamisen valmistelu on pitkällä (urakoitsija on kilpailutettu ja valittu), koska Kuopion Vesi Liikelaitoksella on ollut vahva uskomus siihen, että hankkeen toteuttamista varten tarvittava lupapäätös saadaan siten, että johtojen upotustyö on mahdollista tehdä suunnitellussa aikataulussa vuoden 2011 puolella. Rakentamistöiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista voi tapahtua tuottamatta huomattavaa haittaa vesiluonnolle ja sen toiminnalle sekä vesien muille käyttömuodoille. Olot vesistössä on lisäksi mahdollista tarvittaessa palauttaa olennaisilta osiltaan ennalleen, jos lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan." TÖIDENALOITTAMISLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTO Töidenaloittamislupahakemuksesta on pyydetty lausunnot asianosaisilta. Lausunnot tuli toimittaa aluehallintovirastoon viimeistään Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunut, että hanke on perusteltu, eikä yleisen edun kannalta ole estettä siihen, että lupa töiden aloittamiseen myönnetään ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Liikenneviraston Lappeenrannan väyläyksikkö on lausunut, että töidenaloittamisluvan myöntämiselle ei ole estettä. Vesiliikenteen kannalta edullisinta on rakennustyön suorittaminen purjehduskauden ulkopuolella. Järvi-Suomen Uittoyhdistys on lausunut, että sillä ei ole huomautettavaa lupahakemuksen täydentämisestä. Koistilan osakaskunta on lausunut, ettei se vastusta töidenaloittamisluvan myöntämistä. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Kuopion Vesi Liikelaitokselle luvan vesijohdon ja paineviemärin rakentamiseen Suvasveden Vehmersalmeen välille laivaranta Halola (Soisalo) sekä pysyvän käyttöoikeuden rakentamista varten tarvittavaan Koistilan osakaskunnan vesialueeseen Kuopion kaupungissa. Vesistön alituksen sijainti ja asennus ilmenevät hakemussuunnitelman liitteenä olevista päivätyistä yleiskartasta 1:10 000, asemapiirustuksesta 1:1 000 sekä pituusleikkauspiirustuksesta 1:200/1:1 000 muutettuna aluehallintovirastoon toimitetun, korjatun betonipainotussuunnitelman mukaiseksi. Myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta rakentamista varten tarvittavaan vesialueeseen määrätään jäljempänä korvaus. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä. Ennalta arvaamattomien edunmenetysten varalta annetaan määräys. 5

6 6 MÄÄRÄYKSET 1. Alueilla, missä vesisyvyys vesistön alivedenkorkeudesta mitattuna on vähemmän kuin 1,5 m, johdot on upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella johdot on laskettava suunnitelman mukaan riittävästi painotettuina pohjaan niin, että ne pysyvät paikoillaan kaikissa olosuhteissa potkurivirtojen vaikutuksessakin. Painojen on oltava rakenteeltaan sellaisia, että niissä ei ole pyydyksiin tarttuvia osia. Väylän kohdalla on varmistettava, että johdot painotuksineen ovat haraustason NN +77,95 m alapuolella. 2. Rakennustyöt vesialueella on tehtävä siten ja sellaisena aikana, ettei vesialueelle tai sen käytölle aiheuteta tarpeetonta haittaa. Vesistöä kohtuuttomasti samentavia töitä ja Vehmersalmen laivarannan edustan vesialueella suoritettavia töitä ei saa tehdä välisenä aikana. Mikäli työ tehdään jääpeitteisenä aikana, on jäällä liikkujia varoitettava työmaan aiheuttamasta jään heikkenemisestä kaikissa olosuhteissa havaittavin laittein tai merkein. 3. Johtojen merkitsemisessä tulee noudattaa Liikenneviraston antamaa ohjetta (Dnro 6155/040/2010) ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta ja merkitsemisestä. 4. Kaivualueet on töiden päättyessä viimeisteltävä ja maisemoitava ympäristöön sopiviksi. Vesialueella tapahtuvan johtolinjan kaivutyön seurauksena syntyvät kaivumassat on joko toimitettava pois vesialueelta tai tasoitettava ympäröivän pohjan tasoon. Pois toimitettuja massoja ei saa jättää niin lähelle rantaviivaa, että ne pääsevät valumaan takaisin vesistöön. 5. Johdot painoineen ja merkkitauluineen on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. 6. Luvan saajan on maksettava myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta yhteisen vesialueen omistajalle Koistilan osakaskunnalle kertakaikkisena korvauksena yhteensä 342 euroa. Korvaus on maksettava ennen rakentamisen aloittamista, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Maksun viivästyessä on eräpäivän jälkeiseltä ajalta maksettava viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. 7. Jos tässä päätöksessä tarkoitetusta toimenpiteestä aiheutuu vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen lupapäätöksen lainvoiman estämättä saattaa asian vesilain 2 luvun 27 :ssä säädetyssä ajassa aluehallintoviraston käsiteltäväksi siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty.. 8. Ennen työhön ryhtymistä on työn aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja ilmoitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

7 9. Työ on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Työn valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Liikenneviraston Lappeenrannan väyläyksikölle ja Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. PERUSTELUT JA LAUSUNTO MUISTUTUKSISTA LAINKOHDAT Hanke on tarpeen alueen vesihuollon turvaamiseksi. Rakentaminen on yleisen tarpeen vaatima eikä se sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Rakentaminen ei vaikeuta kaavoituksen toteuttamista. Muistutuksissa ja hakemukseen liitetyissä lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Kuopion kaupungin vapaa-ajankeskuksen vaatimus ylivuotoputken rakentamisesta jätevedenpumppaamolle jätetään tähän vesitalousasiaan kuulumattomana tutkimatta. Myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta on aluehallintovirasto katsonut oikeaksi määrätä määräyksestä 6 ilmenevän korvauksen. Vesilain 2 luvun 3, 4, 6 :n 1 momentti, 7, 8 ja 13 sekä 11 luku TÖIDENALOITTAMISLUPA KÄSITTELYMAKSU Kysymys on hankkeesta, johon aluehallintovirasto on myöntänyt luvan vesilain 2 luvun 6 :n 1 momentin nojalla ja joka ei sanottavasti vaikuta vesioloihin. Töiden kiireellistä aloittamista on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen, hakemuksen perustana olevaan rakentamissuunnitelmaan sisältyvän työn aloittamiseksi tai valmistamiseksi. Töiden aloittamisen lykkääntymisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa vahinkoa ja aloittaminen voi tapahtua tuottamatta muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa pysyvää haittaa, jos lupa muutoksenhaun johdosta evätään tai sen ehtoja muutetaan. Töiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan. Vakuutta ei määrätä talletettavaksi, koska hakijana on Kuopion kaupungin kunnallinen liikelaitos (Kuopion Vesi Liikelaitos). Päätöksestä peritään käsittelymaksu 700 euroa. Vesilain 21 luvun 9 Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) 7

8 8 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus liitteenä. Ympäristöneuvos Erkki Kaijalainen Ympäristöylitarkastaja Markku Juvonen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Erkki Kaijalainen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Markku Juvonen. Tiedustelut: asian esittelijä, puh

9 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Itä-Suomen aluehallintoviraston Kuopion toimipaikan kirjaamon yhteystiedot Käyntiosoite: Hallituskatu 12 14, KUOPIO Postiosoite: PL 1741, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Telekopio: (017) Sähköposti: Aukioloaika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 HAKIJA ASIA Siilinjärven kunta Siilinjärven kunnan pääviemäreiden, valokuitukaapelin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJA UMS-Palvelu Oy ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen tilan My Place

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 20/2011/2 Dnro ISAVI/193/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJAT Jaana ja Heikki Voutilainen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kaukolämpöjohdon rakentaminen Rautolahden alitse, sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 86/2012/2 Dnro ISAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.12.2013 ASIA HAKIJA Vesiosuuskunta Vesiheinä Vesiosuuskunta Vesiheinän vesihuoltoverkoston laajentamiseen liittyvien

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010

PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 77/10/2 Dnro ISAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 87/2012/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 87/2012/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 87/2012/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2012 HAKIJAT Marja-Leena ja Kari Nuutinen ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Rauvanselän vesistöön tilan Honkaniemi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA

LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 ASIA LUPAPÄÄTÖS Nro 58/11/2 Dnro PSAVI/10/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.8.2011 1 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen vesistön alitse Arktikumin edustalla, Rovaniemi LUVAN HAKIJA Rovaniemen

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku

Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 69/2013/2 Dnro ESAVI/9/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2013 ASIA HAKIJAT Kuralan ponttonisillan rakentaminen Aurajoen yli ja valmistelulupa hanketta varten, Turku Turun

Lisätiedot

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Muurasjärven

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti

ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen pysyttäminen, Ruokolahti Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/2 Dnro ESAVI/18/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Saimaan Haapaveden Ihalanlahden kiinteistön Kuivaniemi 700-479-3-56 ranta-alueen ruoppauksen ja pengerryksen

Lisätiedot

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu

Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä 9.5.2011 nro 11/0115/1 palautettu Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2013/2 Dnro ESAVI/119/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA HAKIJA Viemäriputken siirtäminen Töytärinkosken säännöstelypadon muuttamisen vuoksi, Vaasan hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela

Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle tärkeällä pohjavesialueella, Tammela Etelä-Suomi Päätös Nro 102/2012/2 Dnro ESAVI/219/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Lämpökaivon rakentaminen kiinteistölle 834-441-4-4 (Lammintie 3) vedenhankinnalle

Lisätiedot

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala

Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä Vähä-Äiniön lahdella Etelä-Päijänteellä, Asikkala Etelä-Suomi Päätös Nro 18/2012/2 Dnro ESAVI/140/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA HAKIJA Laiva- ja vierasvenelaiturin rakentaminen sekä vanhan vierasvenelaiturin muuttaminen Lehmonkärjessä

Lisätiedot

Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski

Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden purkutyöt siltapaikalla, Kylmäkoski Etelä-Suomi Päätös Nro 69/2010/4 Dnro ESAVI/127/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Taipaleenkosken sillan rakentaminen Tarpianjoen yli ja vanhojen rakenteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi

Hakemus saada poiketa nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien varastointikiellosta Hakkaralan pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 26/10/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2010 24.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 46/10/2 Dnro ISAVI/7/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot