Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897."

Transkriptio

1 X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

2 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella jä t is s ä n s ä esillä olevan kertom uksen Pankkivaltuusm iesten toiminnasta vuosina Säätyjen Pankki- Valiokunnalle ja viitaten tätä kertom usta seuraavaan ^ o r o e n Pankin tilaa ja toim intaa osoittavaan yleis E tsaukseen, täten pääpiirteissä ilm oittaa pankin liik keen tuloksen sanotulta ajanjaksolta. Sittenkun ne määrärahat, jotk a ovat m yönnetyt M aanviljelyksen edistämiseksi, teknillisille realikouluille, ^ uruinhoitoon ja Suom en Valtiokonttorille,- oliva t pankin varoista suoritetut, nousi jäännös vuonna 1894 ttnf 1,578,909: ,119,525: ,446,281: 28 eli yhteensä Sfaf 6,144,716: 75 Tätä tulosta voidaan pitää varsin tyydyttävänä, ^ 6nkin kun otetaan huom ioon, että korko maassa pu- 6lksitulleena ajanjaksona yleensä on ollut alhainen ja että jonkunlaista varovaisuutta lainausliikkeessä pankin ^ o le s ta sen ohessa on noudatettu. Voimassa olevien säännösten mukaan on vararahassiirretty neljännes edelläm ainittua jäännöstä, jok a J f " 11. n v ^ enty riy t 4,608,537 m arkaksi 56 penniksi, ta r ^ v ittovaroja, jotk a viim eksi koolla olleet Säädyt teö^een Vara ^ e määräsivät valtion tarkoituksiin, on sit- 0111:1 M aaliskuun 5 päivänä 1895 annetun arm ollisen *

3 II julistuksen mukaan laskettu menevän valtion tarpeisiin 3bif 4,025,185: 13, jota vastaamaan olisi pantava 1893 vuoden lopussa ollu t pankin voitto 2,650,172: 14 ja jon k a loppu eli Shf 1,375,012: 99 olisi suoritettava viim e kolm ivuotisen ajanjakson voittovaroista. Sitten- kun viim em ainittu erä on vähennetty, on se osa vo itto varoja, jok a nyt voidaan antaa Säätyjen käytettäväksi, Mnf 3,233,524: 57, jok a määrä kuitenkin vieläkin lisääntyisi; jo l l ei valtion tarpeisiin varattuja voittova roja kenties tarvitsisi kokonaan sitä varten käyttää. K u n ne syyt, jo tk a on aikaisem m in m ainittu vankan vararahaston suotavaisuudesta, vieläkin pitävät paikkansa ja, samassa määrässä kuin maan teollisuus ja elinkeinot kehittyvät, käyvät tärkeäm m iksi, ovat P ankkivaltuusm iehet tässä luulleet tarpeelliseksi P an k kivaliok un nan harkittavaksi jättää, eikö olisi suotavaa, että sekin osa voittovaroja, jok a n yt on käytettävänä, pantaisiin vararahaston lisäykseksi. I. Pankkivaltuusmiesten käsiteltävinä olleista tärkeämmistä asioista. i Sittenkun V altion puolesta oli P ankinjohtokunnalta Valtion 3'h kysytty olik o Suom en P an k ki taipusa m uodostam aan osa- prosentin kumppanuutta sen 18,000,000 m arkan nim ellisarvoisen rautatiel lama lam an hankkim iseksi korkeintansa 4 prosentin korosta, Jonka ottam isesta, käyttäm ällä etenkin ulkom aalaisia Rahamarkkinoita, viim eksi koossa olleet Säädyt olivat Päättäneet, sekä Pankkivaltuusm iehet tämän joh d osta ^2 päivänä Tam m ikuuta 1895 valtuuttaneet P ankinjoh- t kunnan ryhtym ään toim iin osakum ppanuuden aikaansaamiseksi vieläm ainittua tarkoitusta varten, jossa osa- kumppanuudessa Suom en P ankki vastaisi korkeintaan ä ijä ttä osaa kysym yksessäolevaa summaa, kehoitutti ^aukinjohtokunta, osaksi k irjeillä muutamia ulkom aalaisia rahalaitoksia, osaksi suullisesti täkäläisiä pankkeja ottamaan osaa kysym ykseentulleeseen osakum ppanuuteen, Sekä sitä varten määrätyssä ajassa Suom en Pankkiin Jättämään sinetillä varustetut tarjoum uksensa tuon lainan kukkim iseen. P ankinjohtokunnan yhteisessä kokouk- 5äessa Tam m ikuun 26 päivänä otettiin seitsemän eri pankki- ryhnaän ennenm ainitussa tarkoituksessa tekem ät tarjouk- tarkastettaviksi ja tutkittaviksi. Ja koska silloin ^ redit L y on n a is!in sekä Banque de Paris et des Pays as m Pariisissa yh teisesti tekem ä ehdotus lainan hanki a i s e s t a Suom en Pankin kanssa 97, 5 /o:sta j a 3 xh % :n rosta näytti pankinhallituksesta v a ltiolle edullisem malta kuin m uut tarjoukset, keh oittivat Pankkivaltuusmiehet Pankinjohtokuntaa edelläm ainittujen pankkien ailssa K eisarillisen Senaatin V altiovaraintoim ituskun-

4 2 3 taan lähettämään tarjoum uksen kysym yksessä olevan lainan hankkim isesta ennenm ainituilla ehdoilla; jon k a jälkeen Johtokunta kirjoituksessa Helmikuun 7 päivänä ilm oitti Pankkivaltuusm iehille että osakum ppanuuden jäsenet olivat allekirjoittaneet tästä tehdyn kontrahdin, jok a oli viim em ainittuna päivänä V altiovaraintoim itus- kuntaan lähetetty sekä että Suom en P ankki oli mainitun kontrahdin mukaan ottanut hankkiaksensa 4 m iljoonaa markkaa, jo ta määrää oli kuitenkin 1 m iljoona markkaa alkuperäisillä ehdoilla siirretty eräälle ulkom aalaiselle pankille, jo te n Suom en Pankin vastuu tuosta lainasta oli ainoastansa 3 m iljoonaa m arkkaa eli siis '/e lainamäärää. Sittenkun K eisarillinen M ajesteetti oli armossa vahvistanut osakum ppanuuden edelläolevalla tavalla tarjoam at lainan hankkim isen ehdot, on K eisarillinen Senaatti teh n yt lopullisen lainasopim uksen osakum ppanuuden kanssa. 2 Suomen Pan- Pankinjohtokunnan ehdotuksesta ottivat Pankkikin asia- valtuusm iehet L okakuun 20 päivänä 1894 Suom en Pankin a) Pietarissa as^am^e^le^;s^ Pietariin, W o lg a K am a K om m ersbank in- J a kosk ei asioim is-liike V en äjän kanssa, jon k a välittämiseksi Pankki tähän asti on p itänyt tiliä niinhyvin S:t Petersburger P rivat Handels B an k in kuin m yösk in St. Petersburger D iskontobank in kanssa, näyttänyt v a a tivan ylläpitäm ään sitoum uksia kolm en sikäläisen pankin kanssa, valtuuttivat Pankkivaltuusm iehet Marraskuun 7 päivänä samana vuonna P ankinjohtokunnan siirrättämään viim em ainitusta pankista Pankin siellä pitäm än tilin W olg a-k a m a K om m ersbank iin. b) ullco- Pankkivaltuusm iesten pöytäkirjassa ja P an kin joh tomaalla, kunnalle lähettämässä kirjeessä M aaliskuun 16 ja H uhti' kuun 10 päivältä 1895 m ainitsem istaan syistä ottivat V altuusm iehet viim em ainittuna päivänä D resdner B ank in Berlinissä Suom en P ankin toiseksi asiamieheksi sinne- K osk a oli havaittu tarpeen vaativan Suom en Pankkia hankkim aan asiamiehen V ieniin, ryhdyttiin sitä v a rte n keskustelemaan sikäläisen A nglo-ö sterreichische B ank in kanssa, jo k a ilm oittikin haluavansa avata tilin Suom en Pankin kanssa tarkem m in m ainitsem illaan ehdoilla ja Jonka Pankkivaltuusm iehet sen m ukaan K esäkuun 13 Päivänä 1895 ottivat Pankin asiam ieheksi V ieniin. 3 V altiovaraintoim ituskunnan kirjoituksessa T ou ko- Lausunto kuun 30 päivältä 1896 kehoitettiin Pankkivaltuusm iehiä valtion lcas- antamaan lausunto erään sitä varten asetetun kom itean san~j a i i, -j. rn ii* l * x 1* Btzhoi/iOYl UU ^Keniasta ehdotuksesta buom en valtion kassan- ia tilien-,, i desiänsä jar- ^oidon uudestaan järjestäm iseksi, jon k a m ukaan Suom en jä ä m isestä. fa n k in apua varsinaisessa kassaliikkeessä tarvittiin siten, että valtion kaikki rahavarat sikäli kuin niitä ei tarvita J hksevien m enojen suoritukseksi p iti vastedes säilytettjäfflän Suom en Pankissa. Täm än jo h d osta ovat P an k kivaltuusmiehet, kuulusteltuansa P an kin joh toku n n an m ielipidettä asiasta, kirjoituksessa Lokakuun 10 päivältä 1896 k eisarilliselle Senaatille ilm oittaneet että, V altuusm iesten m ielestä, valtion kassanhoidon puheiksitullut järjestäminen epäilem ättä m elkoisesti h yöd yttä isi varain hai- ' ^ ito a, koska siten, muun muassa, olisi m ahdollista vähemmillä m utkilla kuin tähän asti saada tietoa kunakin aikana käytettävin ä olevista kassanvaroista sekä tehokkaammin tarkastaa kassaliikettä. Tähän nähden ei Suod e n Pankin pitäisi, kuten Valtuusm iehet vielä lausuivat, leltäytyä puolestansa edistämästä ehdotuksen täytän- ^ööli panemista. Täm ä ehdotus edellyttää kuitenkin että Valtionvarain sisäänpanemista ja ulosottam ista niinhyvin SUuremmissa kuin pienem m issäkin erissä voidaan suoritt a sekä Pankin pääkonttorissa että kaikissa haarakonttoreissa ja että uusi k on ttori laitetaan Hämeenlinnaan. ^ämän tähden ja sen lisääntyneen työn vuoksi valtion yväksi, jok a siten siirtyisi Suom en Pankille, sekä kun ankin täytyisi edelleen ylläpitää konttoria kaikissa lää pääkaupungeissa, niissäkin joissa sellaisen pitäm inen 6\ en-ää olisi P an k ille eduksi, saattaisivat ne uhraukset, Joita Pankki joutuisi kärsimään yrityksen täytäntöön

5 Kassöörien lcäsilcassat. 4 panosta, kasvaa m elkoisiksi. N iin ollen katsoivat P ankkivaltuusm iehet, että heidän oli tämän yh teydessä lausuttava toivom uksenaan, ett ei n iitä m äärärahoja maanviljelyksen edistämiseksi, teknillisille realikuoluille, hou- ru in h oidolle ja Suom en V altiokon ttorille, jo tk a vuosittain edelleen suoritetaan P ankin voittovaroista ja joiden siirtämistä yleiseen valtiovarastoon Säädyt 1891 ja 1894 vuoden valtiop äivillä ovat ehdottaneet, ainakaan, sittenkun n y t puheiksi tullut ehdotus on pantu täytäntöön, enää tarvitsisi suorittaa pankin voitosta. M uutoin ja sen ohessa että Pankkivaltuusm iehet, m itä komitean ehdotuksen yk sityisk oh tiin tuli, yh d istyivä t kahteen Pankinjohtokunnan edellä m ainitussa lausunnossansa asiasta tekem ään m uistutukseen, jo tk a koskivat sitä tapaa, jota oli ehdotettu noudatettavaksi tarkastettaessa valtion pano- ja ottotiliä Suom en Pankissa sekä P ankin ja sen haarakonttorien avoim ena pitäm isen aikaa sanottuun tiliin pantavien sisäänpanojen vastaanottam ista varte»; ova t Pankkivaltuusm iehet lausuneet, että koska kom i tean ehdotuksen mukaan valtion kassanhoito melkoisessa määrässä siirtyisi Suom en P ankille ja kysym ys haara' k onttorien laittam isesta ja ylläpitäm isestä kaikissa läänin pääkaupungeissa sisältää m uutoksen P ankin ohje' sääntöön, ehdotuksen täytäntöönpano näissä kohdin n äytti vaativan Säätyjen m yötävaikutusta. 4 K osk a se 50,000 m arkan määrä, jo k a siitä tätä enne11 annettujen m ääräyksien m ukaan korkeintaan on s a a n u t olla Turun, N ikolainkaupungin ja V iipu rin konttorien kassöörien käsikassoissa, oli ollu t liikettä varten riittämätön, ovat Pankkivaltuusm iehet, voim assa oleva» pankin ohjesäännön 39 nojalla, erityisillä, M aaliskuun 23 ja Joulukuun 21 päivänä 1895 sekä Lokakuun päivänä 1896 antamillansa m ääräyksillä, v a h v i s t a n e e t m ainituissa käsikassoissa sallitun suurim man määrän kahdessa ensiksim ainitussa konttorissa 75,000 m arkaksi ja V iip u rin konttorissa 100,000 markaksi. Samasta syystä korotettiin, Pankkivaltuusm iesten Joulukuun 21 päivänä 1895 antamalla päätöksellä, pääkonttorin ensimmäisen ja toisen kassöörin käsikassoissa sallitut suurim mat määrät, jo tk a ovat olleet 150,000 ja 100,000 markkaa, kum m ankin kassan 200,000 markaksi. 5 N ojautuen Suom en Pankin voim assa olevan ohje- Palkkionlisiä säännön ja vuosirahansäännön 5 m uistutuksen mukaan Pietarin ankkivaltuusm iehillä olevaan valtaan m yöntää Pietarin konttorinmr- konttorin virkam iehille ja p a lv elijoille palkkionlisiä vuo- deksi kerrallaan, ja korkeintaan 15 % heidän vuosirahan- sääntöön m erkittyä palkkaustansa, ovat Pankkivaltuusmiehet H uhtikuun 3 päivänä ja Toukokuun 25 päivänä 1895, siihen aikaan verrattain korkeaan ruplakurssiin läh d en, antaneet sellaisia palkk ion lisiä m ainitun k on ttoo n K om isariukselle E. C arlstedtille 8 /o sekä konttorissa Palveleville kahdelle rahanlukijalle ja vahtim estarille 7 "/n ^eidän vuosirahan säännössä olevaa palkkaustansa, m aksettaviksi M aaliskuun 1 päivästä sanotun vuoden lo p puun. J a kun ei mitään m uutosta m ainituissa kurssi- jo is s a sen jälkeenkään tapahtunut, saivat ennenm ainittu konttorinjohtaja ja palvelijat sekä sillävälin k ysym y k sessä olevaan kon ttoriin n im itetty k onttorikirjuri A. ^thm an m yöskin vuonna 1896, Pankkivaltuusm iesten anainikuuri 11 päivänä antam alla m yönnytyksellä, kan- taa samallaisen palkkionlisän, kaikki nämät viranom aiset Mitenkin saman laskuperustuksen m ukaan eli 7 % palkkaustansa. 6. Sittenkun M inisterivaltiosihteeri, K enraaliluutnantti Suomen Val-!' n Daehn oli ehdottanut että Suom en P ankki ottaisi tiosihteerin- aaksensa Suom en Valtiosihteerin viraston rahavaroja, viraston ty ö n ty iv ä t Pankkivaltixusiniehet Marraskuun 7 päivänä rahavarain- k 4, Pankinjohtokunnan asiasta antaman esityksen mu- Wl ', aan, siihen että Suom en P ankki sai m ainituita varoja aa> kirjaanpanna ja tarkastaa yhdessä Pan kin om ain 5

6 6 7 varain kanssa seuraavilla eh d o illa : että Pietarin konttori jo k a viik k o antaa kassatilin V altiosihteerin viraston varoista, jotavastoin Valtiosihteerinvirasto itse pitää huolen kaikesta muusta kirjanpidosta; että ruplakassa pidetään erityisellä juoksevalla tilillä jossakin Pietarin yksityispankissa, mutta markkakassa pannaan pano- ja ottotiliin Suom en Pankin pääkonttoriin, josta tilistä maksettaviksi Valtiosihteerinvirasto asettaa shekkejä, m itkä Pietarin konttori lunastaa; että V altiosihteerinviraston hoitaman n. k. M ajesteetin käsikassan, jok a oli 170,000 ruplaa ja oli sijoitettuna venäjän valtioobligatsioon eih in, v o i Suom en P ankki ottaa avonaiselle talletukselle siellä, jonka ohessa Pankki otti vastatakseen k orkolippujen irroitta- misesta m aksettaviksi jouduttua ja käskeäkseen Pietarin konttorin asianom aisille suorittam aan niiden arvon, ja ettfei Suom en P ankki ennenm ainitusta hoidosta vaatinut m uuta korvausta kuin m aksuksi ylläm ainitusta avonaisesta talletuksesta sen määrän, jo k a muista talletuksista on vahvistettu. 7 Kuluneiden Sen mukaan kuin kuluneita seteleitä on Pankkiin setelienpolt- saapunut ja suurempi määrä niitä kerääntynyt, ovat taminen. pankkivaltuusm iehet sitä varten kutsutuilla naisilla lue' tuttaneet kokoontuneen varaston tällaisia seteleitä, jotka kohta sen jä lk een on poltettu P an k in talousrakennukseen tätä tarkoitusta varten laitetussa uunissa. Tietoja siten poltettujen setelien määrästä on saatavissa Pankkivaltuusm iesten p öytäkirjoista Syyskuun 24, 26 ja 2$ päivältä, Lokakuun 6 päivältä sekä Joulu kuu n 17, 19 J0, 22 päivältä 1894, L okakuun 5, 7, 9, 12 ja 14 päivältä 1895 ynnä Syyskuun 8, 10, 12, 14, 16, 19 ja 21 Pai' vältä M itä setelien polttam isen valvom iseen tulee, ovat H errat Pan kintarkastaj at kertom uksessansa P a n k in tarkastuksesta vuonna 1894 lausuneet, ettfei poltto-uuniin oltu voitu lakasta eikä kipsistä saada täysin pitävää Ja m uutoinkaan tyydyttä vää sinettiä. Ja koska Herrat Pan' kintarkastajat kuitenkin ovat katsoneet että sellainen sinetittäm inen on setelien polttam isen valvontaa varten suotava, mutta ett ei sitä v oid a saada aikaan m uulla tavalla kuin asettamalla m etalliplom beja uunin sulku- laattaan, p yysiv ät Tarkastajat että ryh dyttäisiin toim en piteisiin täm m öisien p lom bien hankkim iseksi. Sittenkun tämän joh d osta siihen tarvittava laite oli eh ditty hankkia, panettivat Pankkivaltuusm iehet Joulukuussa samana Vuonna seteliä poltettaessa ennenm ainitulla tavalla uunin suulle m etalliplom beja. Samaa sulkem istapaa käytettiin M yöskin setelien polttam isessa vuosina 1895 ja K oska oli havaittu tarpeelliseksi lisätä Suom en Uusien kah- ^ankin 20 markan setelien varastoa, on pankinhallinnon denkymme- toimesta laadittu piirustukset m ainittujen setelien uutta nen marjca'n Painosta varten, jotk a piirustukset Pankkivaltuusm iehet Sei^ tu H et' sittem m in H einäkuun 21 päivänä 1894 läh ettivät vah vistettaviksi K eisarilliseen Senaattiin. A rm ollisella ju listuksella Syyskuun 12 p:ltä samaa vuotta vahvistettiin sitten se sanam uoto ja ulkonäkö Pan kin kahdenkym m e nen m arkan seteleille, kuin julistukseen liitetyssä selityksessä on m ainittu. 9 K irjoituksessa Tam m ikuun 7 päivältä 1895 ilm oitti Setelien pai- ^ankinjohtokunta että, sittenkun Suom en P ankin seteli- nattaminen. Paiuo taas oli herkeäm ättä työskennellyt Syyskuun 1 Päivästä 1893 alkaen pääasiallisesti 5 markan setelien Pettämisessä, P ankki oli piakkoin saava näitä seteleitä Pitemmäksi aikaa riittävän määrän. Oli m yöskin luule v a a että setelipaino ennen vuoden 1895 loppua ennätti Valmistaa riittävän varaston 10 ja 20 markan seteleitä, Vllöieksim ainitut setelit sanam uodoltaan ja ulkonäöltään ^ ^ u o is ia kuin arm ollisessa julistuksessa Syyskuun 12 Päivältä 1894 oli m äärätty. E hdotettujen uudenm uotois markan setelien blanketteja ei kuitenkaan voitu 1 tämän jälk een ryh tyä painam aan niiden m utkallis-

7 9 ten töiden vuoksi, jo ita tämän setelin piirustam isesta sekä sen levyjen kaivertam isesta oli. Ja kun painolla tätä odotettaessa ei ollut painon joh tajalle ja työväelle k ylliksi työtä, oli Johtokunta arvellut että P an k in n y kyistä m uotoa olevain 100 markan setelein sekä 500 markan seteleinkin varastoa oli lisättävä, m inkä jälkeen seteli- painon p iti saada vuoden 1896 alusta olla joitakuita vuosia eteenpäin suljettuna. Tähän nähden esitti J oh tokunta että Pankin setelipainossa saisi vuonna 1895, paitsi tarpeen vaatim aa alem m an-arvoisten setelein varastoa, valm istaa 50,000 kappaletta 500 markan setelien blanketteja ja 300,000 kappaletta nykyistä m uotoa ja näköä olevain 100 m arkan setelien blanketteja, minkä ohessa ja kun se paperi, jo lle 100 markan seteleitä v iim eksi oli painettu, oli huom attu verrattain hauraaksi, J oh tokunta ehdotti, että puheena olevat 300, markan setelin blankettia saataisiin painaa samallaiselle paperille kuin 500 markan setelitkin, jota paperia tarpeen mukaan oli valm istettu Tum ban paperitehtaassa Ruotsissa. suostuivatkin Pankkivaltuusm iehet Tam m ikuun 12 päivänä 1895 ylläkerrottu u n esitykseen. Setelien valm istam isesta vuosina on setelipainon kontrollantti nuorem pi kirjanpitäjä, Filosofianmaisteri Ernst E n qvist antanut tässä alempana olevan kertom uksen. Johtajan Herra F. T ilgm annin katsonnan alaisena on setelipaino vuosina 1894 ja 1895 sekä vuoden 1896 kolm ena ensimmäisenä kuukautena ollut herkeämättä käynnissä 5, 10, 20, 100 ja 500 markan setelien valm is' tam ista varten. H uhtikuussa 1896 lopetettiin tämä valmistus, mutta kun P ankilla edelleenkin oli suurehko varasto setelin blanketteja, joissa ei ollut num eroita eikä nim ikirjoituksia, jatkettiin työtä näiden painamiseksi Lokakuun 10 päivään 1896, jo llo in koko blankettivarasto oli saatu seteleiksi. 5 m arkan setelien painatus, jok a oli alkanut S y y s" kuulla vuonna 1893, jatk u i koko vuoden 1894 ja päättyi M aaliskuun 1 päivänä Ja Tähän käytettyä paperia hankki Tervakosken O sakeyhtiö vuosien 1893 ja 1894 ajalla yhteensä 227,742 arkkia. Tästä annettiin painoon vuosina 1893, 1894 ja 1895 kaikkiaan 197,422 arkkia. Jälellä oleva paperi, 30,320 arkkia, on edelleen Pankin hallussa. Y lläm ainituista 197,422 arkista valm istettiin Ja lähetettiin Pankkiin vuoden 1893 kuluessa 140,000 kappaletta valm iita seteleitä, jotka, lukien 8 kappaletta arkkia kohden vastasivat 17,500 arkkia, vuonna )180,000 kappaletta, vastaten 147,500 arkkia, ja vuonna ,000 kappaletta, jotk a vastasivat 24,625 arkkia, Ja jäännös 62,376 blankettia eli 7,797 arkkia, jou tu i va l mistettaessa m akulatuuriksi ja poltattivat sen Pankin tilintarkastajat H uhtikuun 5 päivänä 1894 ja M aaliskuun päivänä 1895 yhtaikaa niiden 1,500 arkin kanssa, ^ itk ä ylläm ainittu paperitehdas vuonna 1893 oli koe- PäAnamista varten laittanut. 197,422 arkista painoon lu e t t u a paperia on siis 7,797 arkkia h yljä tty makula- t^urina, s. o. 3,95 prosenttia. Jokainen seteli on laskettu ankille m aksaneen 5,8 penniä, josta paperin hinta se- la k oh ti tekee 1,25 penniä ja painatuspalkkio 4 penniä. 10 m arkan setelien valm istam iseen ryhdyttiin Tam - ^ k u u n 25 päivänä 1895, vaskipaine saatiin valm iiksi ^ aaliskuun 22 päivänä ja viim eiset setelit lähetettiin ankkiin T oukokuun 3 päivänä samana vuonna. Terva- sken O sakeyhtiön P ankille laittam ista 31,841 arkista ^ n e ttiin painoon 22,425 arkkia, jo te n P ankilla puheen- aista paperilajia on vielä 9,416 arkkia. Painettavaksi etystä paperista valm istettiin ja lähetettiin Pankkiin 5>o kappaletta valm iita seteleitä, jo tk a vastasivat ^ 62 xh arkkia, ja jäännöksen s. o. 2,900 kappaletta anketteja, jotk a vastasivat 362 /-j arkkia, poltattivat j ^ k k ivaltu u sm ieh et L okakuun 14 päivänä 1895 maku- ke*uur^na' E delläm ainitut 362 xh arkkia h yljä ttyjä blaneja osottavat, että painoon annetun 10 markan pa- k ok o määrästä ainoastaan 1,62 prosenttia on hei- M akulatuuriksi. H inta seteliä koh ti on laskettu P e n ik s i ja paperin hinta sekä painatuspalkkio on Qla kuin 5 m arkan seteleistäkin.

8 markan setelipaperin jälkeen pantiin vaskipaino- koneeseen heti 500 markan setelipaperia, ja alotettiin viim eksim ainittua arvoa olevain blankettien valm istam ista siis M aaliskuun 22 päivänä R u otsin V a ltiopankin paperitehtaan, T um ban, laittam asta paperista, 25,000 arkista, valm istettiin 47,800 kappaletta kelvollisia blanketteja, jotk a, lukien 2 kappaletta arkilta, v a s ta s iv a t 23,900 arkkia. Jäännöksen, 1,100 arkkia, eli 4,4 prosenttia k oko paperimäärästä, p oltattivat P a n k k iv a ltu u s m ie h e t Lokakuun 14 päivänä 1895 m akulatuurina. Vaskipaine saatiin loppuun Toukokuun 2 päivänä 1895 ja lopullinen setelien lähettäm inen tapahtui H einäkuun 4 päivänä samana vuonna. Hinta seteliä kohti on laskettu 19,3 penniksi, josta 2,49 penniä on paperin hintaa ja 15 penniä painatuspalkkiota kultakin seteliltä. Sittenkun 500 m arkan blankettien vaskipaine oli Toukokuun 2 päivänä 1895 lopetettu, alkoi 100 marka» blankettien painam inen. N äiden setelien vaskipai»6 päättyi H einäkuun 26 päivänä 1895, ja lopu llinen lähetys tapahtui Lokakuun 24 päivänä samana v u on n a - N äihinkin seteleihin toim itti R uotsin V altiopankin p a' peritehdas paperin. P a in oon annettiin k ok o paperivarasto 53,450 arkkia, ja valm istettiin siitä 202,700 kelvollista blankettia, joka, 4 kappaletta arkkia kohden vastasi 50,675 arkkia. L o p u t eli 2,775 arkkia m akulatuuria> s. o. 5,19 prosenttia valm istettavaksi annetusta p a p e rista, p oltattivat Pankin tilintarkastajat M aaliskuun 19 pä1' vänä H inta seteliltä tekee 11 pennin v a ih e ille ; josta paperin hinta kutakin seteliblankettia kohti n 2,03 penniä ja painatuspalkkio 8 penniä. 20 markan setelien valm istam iseen ryh dyttiin Hei' näkuun 26 päivänä V askipaine lopetettiin H elm i' kuun 14 päivänä 1896 ja setelien lopullinen Pankkiin lähettäm inen tapahtui H uhtikuun 2 päivänä samana vuonna. Tervakosken O sakeyhtiö hankki P ankkiin p a periä 136,469 arkkia, josta painoon annettiin 123,3^ arkkia ja jäännös 13,077 arkkia on edelleen P ankit huostassa. E delläsanotuista p ain oon annetuista 123,3 arkista valm istettiin 910,900 seteliä, vastaten 113,862 1/2 arkkia, ja jäännöksen 9,529 /2 arkkia ynnä Tervakosken paperitehtaan koepainam isen toim ittam at 85 arkkia 20 ta rk a n setelipaperia ja 30 arkkia 10 m arkan paperia Polttivat P ankkivaltuusm iehet m akulatuurina Syyskuun 10 ja 21 päivänä Täm än arvoisten setelien makulatuuriprosentti on 7,7. Täm ä verrattain korkea ma- kulatuuriprosentti joh tu u osaksi painam isen kestäessä tarpeelliseksi huom atusta värinm uutoksesta, osaksi siitä, että tämä seteli, paperissa olevan vesileim an vuoksi, Hemmän kuin m uut setelit vaati paperin tasaista kuitattam ista kostuttam isen jälkeen. Täm än setelin kustannukset on laskettu 5,8 penniksi, josta 1,25 penniä on Paperin hintaa ja 4 penniä painam ispalkkiota kultakin seteliltä. Sen ajan kuluessa, jo llo in setelipainolla oli ainoastaan yk si num eroim iskone, oli m elkoin en varasto num e roim attom ia ja allekirjoittam attom ia blanketteja kerääntynyt Pankin holviin. Näm ät blanketit on n yt nume- Siten pain et r t ja nim et painam alla teh ty seteleiksi. tiin nim ikirjoituksia ja num eroita v ,000:een 5 mk. ja 45,000:een 10 mk. blankettiin,» ,000:een 633,500:een « ,700:een 364,161:een * i kaikkiaan 1,633,700 5 markan ja 1,042, markan ankettiin. K u n tämän lisäksi tulee num eroidessa syn n y t makulatuuri, 2,700 kappaletta 5 markan ja 1,139 appaletta 10 markan blanketteja, niin saadaan vuoden 94 alkaessa ollut, P ankin setelipainossa valm istettujen. ai:ikettien säästö s. o. 1,636,400 kappaletta 5 markan Ja 1,043,800 kappaletta 10 markan blanketteja. Sitä Paitsi on vuonna 1894 allekirjoituksia painettu 56,500 is «tn markan seteliblankettiin, jo k a määrä oli jä lellä K ö - laniinassa valm istettuja täm än-arvoisia blanketteja. k aitsi edellä m ainittuja seteleitä on painossa vuonna valm istettu 32 klisheetä 5 markan setelin sinisen nnun Painamiseen Ja ^ painelevyä saman setelin ja takasivun vaskipainoa varten, vu on n a

9 12 13 markan seteliä varten 4 vaskipainelevyä ja 16 klisheetä, 500 markan seteliä varten 8 klisheetä ja 100 markan seteliä varten 2 vaskipainelevyä ja 27 klisheetä (joista 12 jo alusta kelvottom ia) sekä 20 m arkan seteliä varten, paitsi alkuperäisiä reliefilevyjä pain elevyjen syövyttäm istä varten, 69 klisheetä (joista 9 alkujaankin kelvottom ia) ja 23 painelevyä sekä vuonna pain elevyä 20 m arkan seteliin. K u n Suom en Pankissa setelin valm istuksessa tähän asti noudatettu m enettely ei tuottanut sitä vakuutta väärennyksiä vastaan, kuin erästä 'W ienissä keksittyä uutta setelin valm istam istapaa käyttäm ällä voidaan saavuttaa, on P ankinjohtokunta Pankkivaltuusm iehille esittänyt että P an k in setelien painam inen vastedes saataisiin suorittaa siten, että setelien etusivu painatettaisiin äskenmainitun, niinkutsutun Itävaltalaisen tekotavan m ukaan L ontoossa toim inim ellä B radbury W ilk in son & C:o, jo k a oli hankkinut itselleen oikeuden sen käyttämiseen, vaan että takasivun painattam inen sam oin kuin m yös num eroiden ja nim ikirjoitusten m erkitsem inen jäisi P an k in oman painon huoleksi. T äm m öisellä setelin painam isen jä rjestelyllä voitaisiin, n iin kuin P a n k in joh tokunnan Pankkivaltuusm iehille asiasta lähettäm ässä kirjoituksessa L okaku u n 26 päivältä 1896 laajaperäisesti selvitetään, saavuttaa m ahdollisim m an suuri turva väärennykseltä, samalla kuin setelien ulkonäkö tulisi teknilli' sesti ja taiteellisesti tyydyttäväm m äksi, kuin m itä Pankin setelipainossa k äytetyllä valm istustavalla oli o n n i s t u t t u saamaan aikaan. K ustannus 5 m arkan setelien valm is' tam isesta tämän uuden tekotavan m ukaan oli laskettava 1,000 kappaleelta 42 m arkaksi 77 penniksi, m inkä lisäksi kuitenkin vielä tuli tullim aksu paperista ja kuljetus- kulut, jota p aitsi Pankin m yös p iti korvata toinen puoli alkuperäisten levyjen kaivertam isen h i n t a a. J o h t o k u n n a n tässä edelläkerrotun ehdotuksen joh d osta ovat P a n k k i v a lt u u s m ie h e t katsoneet tarpeelliseksi e ttä, e n n e n k u in asiassa muuta tehdään, koetettaisiin hankkia luotettava selvyys siitä m itenkä m ainitun englantilaisen toim i' Ainien liikkeessä valvotaan setelinvalm istusta, jon k a vuoksi -Pankkivaltuusmiehet ovat jättäneet P ankinjohtokunnan huoleksi, jo s havaittiin soveliaaksi, antaa jo lle k in henkilölle toim eksi tarkem m an tiedon hankkim isen L o n toossa. 10. Pankkivaltuusm iehille Lokakuun 23 päivänä 1894 Alkuperäisiähettämässänsä kirjoituksessa ilm oitti K eisarillisen Se- ten laattojen Naatin Valtiovaraintoim ituskunta ehdotelluksi, että valtio valmistus Aitaisi K ivipainajan F- T ilgm annin valm istettavaksi la'l'namerkke- Suomen Pankin setelipainon yhteyteen perustetussa gal-tensetelipaivanoplastisessa laitoksessa lainam erkkejä, kirjekortteja, non galvano- Postisäästöpankin korkolippukuitteja ja pelikorttisiteitä plastisessa v arten tarvittavat alkuperäiset laatat, m atriisit ja klisheet laitojcsessa- Sen henkilön valvonnalla, jok a on kontrollanttina Pankin setelipainossa, m inkä ohessa V altiovaraintoim ituskunta Pyysi saada tietoa, olik o pankin h allin n on puolesta m i kään estettä sitä vastaan että sanotussa laitoksessa y llä mainitulla valvonnalla valm istettaisiin kysym ykseentul- 6lta alkuperäisiä laattoja y. m. Sittenkun P ankkival- Uusmiehet olivat tämän joh d osta vastauskirjoituksessa altiovaraintoim ituskunnalle M arraskuun 17päivänä 1894 k oitta n eet pankin hallinnon olevan taipusan luovuttaja a n Pankin galvanoplastisen laitoksen ennenm ainittujen ^ kuperäisten laattojen, m atriisien ja klisheitten valm is- kiseen, jo s valtio v oi sopia kysym ykseentulleiden töiden Jiorittam isesta Herra T ilgm an n in kanssa ja töiden vala a s t a Pankin setelipainon kontrollantin kanssa sekä Uitoin ehdolla että valtion oli korvattava P ankille ne ^ ora n aiset kustannukset, jo tk a P ankille saattoi näistä ti t.. koitua, ilm oitti V altiovaraintoim ituskunta kirjoi- Sessa senjälkeisen Joulukuun 17 päivänä Pankkival- ^U sm iehille että toim ituskunta oli viim esanottuna päi- pa-18, ^ h n y t näistä töistä sopim uksen ennenm ainittujen 0nJ htajan ja kontrollantin kanssa sekä että V altio- to im it u s k u n ta, saatuansa tiedon niistä kustannuk- > Joita Pankki on jou tu n u t kärsimään kysym yksessä

10 14 15 olevien töiden suorittam isesta, oli määräävä niistä korvauksen Pankille. H Toimia,jotka V uosien ajalla ovat P ankkivaltuusm iekoskevat yk- het käsitelleet yhteensä 40 m aksuajan pitennystä, akordia sityistenhen- j a m uita helpotuksia koskevaa hakemusta, jo ista 23 tulee liloin ja vu0(j en ^894, 11 vuoden 1895 ja 6 vuoden 1896 osalle. Pankin va ,.....!ej ä Puheenalaisien asiain jou k osta lienee erittäin m ainittava Pankkivaltusm iesten 25 päivänä Huhtikuuta 1894 antama» suostumus erään tehdasosakeyhtiön liikkeen järjestäm i seen, jok a yh tiö jo vuoden 1892 keväästä asti oli saanut vekselivelkansa suorittam isen ajanpitennystä; eräälle suureh kolle teollisu u syh tiölle Pankkivaltuusm iesten erityisellä päätöksellä L okaku u n 20 päivänä 1894 ja Huhtikuun 10 päivänä 1895 m yönnetty m aksuajan pitennys; ne akordit, jo tk a L okaku u n 29 päivänä 1894 m yönnettiin kahdelle yksityiselle velalliselle; eräälle suurelle teollisuusfirm alle M aaliskuun 24 päivänä 1896 m yön netty huojennus eräitten sen sitoum usten s u o r i t t a m i s e s s a Pankkiin. 12. Pankin tar- Pankinohjesäännössä säädettyjä tarkastuksia ovat kastukset. Säätyjen Pankintarkastajat tahi heidän a s i a n o m a i s e t varam iehensä toim ittaneet m ääräajoilla. Tarkastuksessa vuonna 1896 tekivät P ankintarkastajat m uistutuksen vararahaston osuuden laskem isesta pankin sitä ennen kuluneena vuonna saamaan voittoon, m inkä joh d osta, J oh tokunnan toimesta, oikaisu tässä kohdin heti tehtiin. N iista pankin hallintoa koskevista huom autuksista ja toivom uksista, jo tk a Pankin tarkastajat sen ohessa ovat esiin' tuoneet, ovat Pankkivaltuusm iehet antaneet Johtoku n nalle tiedon. Tarkastajien puoltosanan m ukaan ja pankin ohjesäännön tätä koskevien sääntöjen n ojalla ovat P ankk1 valtuusm iehet sitten Suom en Säätyjen puolesta antaneet Pankinjohtokunnalle vastuunvapauden vuodelta 1893 Tou kokuun 1 päivänä 1894, vuodelta 1894 M aaliskuun 2 päivänä 1895 ja vu odelta 1895 M aaliskuun 30 päivänä 1 8 9Ö- 13. a) V uoden 1878 pankinohjesäännön l i i :n m äärä-inventeeraukyksen m ukaisesti toim ittivat Pankkivaltuusm iehet vuonna siä kaksi kertaa pääkonttorin kassaholvin ja kaikkien a) V^ont- rahastojen sekä laina- ja vakuuskirjain ynnä talletusten ljiventeerauksen, mutta sittenkun arm ollinen ohjesääntö Pankille H elm ikuun 19 päivältä 1895 oli julaistu, eivät Pankkivaltuusm iehet, viim eksisanotun ohjesäännön 40 ;ssä olevaan tätä asiaa koskevaan säännökseen nähden, le katsoneet olevan syytä vuosina 1895 ja 1896 pitää tällaisia inventeerauksia useammin kuin Paisenakin vuotena. kerran kum- Puheena olevat inventeeraukset ovat tapahtuneet G r a a v illa ajoilla ; 1894: E lokuun päivänä sekä. ulukuun päivänä; 1895: Syyskuun 30 päivänä Ja Lokakuun 1-5 päivänä, sekä vuonna 1896: L okakuun '4, päivänä sekä Marraskuun 12 päivänä. Näissä inventeerauksissa p id etyt p öytäkirjat on ano t t u P ankinjohtokunnalle tiedoksi ja niiden tulokset Uomattu yhtäpitäviksi Pankin k irjojen kanssa. Sitä Vastoin antoi 1895 vuoden inventeeraus Valtuusm iehille ^hetta m uistutuksen tekem iseen kassakreditiivilainan :o 729 kiinnitysvakuudesta. Kun tämä laina sittemmin, ^6kä pääom a että korko, on suoritettu, ei näytä enää rpeelliselta ry h ty ä tarkempaan selontekoon tästä asiasta, vaan säätänee tässä vain viitata siihen mitä Pankki- ^altuusm iesten kirjeet ja p öytäkirjat L okakuun 5 päiä l t f ;ä 1895 sekä H elm ikuun 15 ja M aaliskuun 24 päivältä ^ 6 siitä sisältävät. i,orissa- b) M itä tulee P ankin haarakonttoreihin, ovat Pankki- b) maaseutug Ij ' / vaitu - Uusmiehet, valitsem illensa diskontokom itean jäsenille konttoreissa. öa: aräyksiä antaessaan, samalla kehottaneet näitä kerran ^ k a u d essa heidän itsensä, m ielensä mukaan kulloinkin ly seen m äärättävinä aikoina, toim ittam aan säädetyt Venteeraukset konttoreissa. Sitä paitsi ovat tarkasteluja toim ittaneet: gji P orin konttorissa H einäkuun 2 4 päivänä 1894 'A joittan eet L in d e lö f ja D onner ja Marraskuun 15

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Kirj. Pankkivaltuusmiesten johtosääntö. Suomen Eduskunnan alamainen kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännöstä. Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! Sen muutoksen

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa?

Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Jaana Paanetoj a Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? Tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn oikeudellisesta luonteesta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a H elsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --"*<>--

KERTOMUS. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten XXXVI. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, HELSINGISSÄ, käsittävä vuodet --*<>-- XXXVI. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten KERTOMUS Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1888-1890. --"*-- HELSINGISSÄ, J. C. FRENCKELL JA POIKA, 1891. Sinä kolmen vuoden aikakautena,

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905.

2 1908. V. M. *) Sulkumerkkien väliösä olevat luvut osottavat vaataavia määriä vuonna 1905. 1908. - V. m. Valtiovarainvaliokunnan mietintö N:o 3 Eduskunnalle Suomen postisäästöpankin tilasta ja hoidosta vuonna 1906 annetun kertomuksen johdosta. Eduskunta on Valtiovarainvaliokuntaan valmistelevaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Oulun. Säännöt. Polkupyörä-Yhdistyksen. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892.

Oulun. Säännöt. Polkupyörä-Yhdistyksen. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892. Oulun Polkupyörä-Yhdistyksen Säännöt. Oulussa, B. B. Bergilahlin kirjapainossa, 1892. ' t ' 4- /\ f CT) /f)... I l I r1v S / / 4-4- /S. J } l flufieenyo htaja. Stizj-uzi. Oulun Polkupyörä-Yhdistyksen

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas! 1907. Edusk. Krj. Suomen Pankn vuosrahasääntö. Suomen Eduskunnan alamanen krjelmä uudesta Suomen Pankn vuosrahasäännöstä. Suurvaltasn, Armollsn Kesar ja Suurruhtnas! Suomen Eduskunnan pankkvaltuusmehet

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 180 181 N: o 180. Kiertokirje muutoksista puhelinohjesääntöön Suomen sisäistä liikennettä varten. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen

Eurajoen kunnan palkanmaksupäivät/lomarahan maksupäivä/eurajoen kunnan palkanmaksupäivät alkaen Yhteistyötoimikunta 12 10.06.2010 Yhteistyötoimikunta 18 22.06.2010 Kunnanhallitus 178 29.06.2010 Yhteistyötoimikunta 3 03.03.2015 Kunnanhallitus 77 17.03.2015 Yhteistyötoimikunta 14 28.09.2016 Yhdistymishallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu "määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin".

vestointivarauksista annetun lain (64 8/64) mukaiset investointitalletukset, jotka taseessa on kirjattu määräaikaisiin kotimaisiin sitoumuksiin. 12 Vaihdettavien valuuttojen nettovähennys oli yh- Suhde valtioon teensä 306 m ilj. mk, kun taas sidottujen va- Pankin ja valtion tilisuhteet esitetään seuraa - luuttojen kohdalla tilanne parani 29. vassa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA N : Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 149-150 N :0 149. Kiertokirje lennätinsäännöstä annetun asetuksen 10 :n muuttamisesta. Kesäkuun 6 päivänä 1947 annetulia asetuksella on lennätinsäännöstä

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902.

SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. SUOMENMAAN VIRALLINEN TILASTO. XVII. METSÄNHOITOLAITOS. U U S I JA KSO. 7. METSÄHALLITUKSEN ALAMAINEN KERTOMUS VUODELTA 1902. HELSINGISSÄ, KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA, 1904. M etsähallituksen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki.

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen. Helsingin kaupunki. Paneuropeiska Suomen Paneuropalaisen Yhdistyksen r. y. Föreningen i Finland r. f. Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi oti Suomen. Paneuropalainen Yhdistys r. y. - Paneuropeiska Föreningen i Finland I', f. ja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot