Opetus- ja kulttuuriministeriö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja kulttuuriministeriö"

Transkriptio

1

2 Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa

3 Opetus- ja vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta Toiminnan avainalueita ovat sivistys, koulutuksellinen ja kulttuurinen tasa-arvo, taloudellinen kilpailukyky, väestön henkinen ja ruumiillinen hyvinvointi sekä yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen. Ministeriön toiminnan keskeiset arvot ovat asiantuntijuus, vastuullisuus, avoimuus ja yhteistyö sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuus. Sivistyksen edistäjänä ministeriö luo edellytyksiä osaamiselle, elinikäiselle oppimiselle, luovuudelle sekä kansalaisten osallistumiselle ja hyvinvoinnille.

4 Tehtävät ja organisaatio Opetus- ja vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Myös opintotuki-, kirkollis- ja tekijänoikeusasiat kuuluvat ministeriön toimialaan. Koulutus- ja tiedepolitiikkaa johtaa opetusministeri. -, liikunta- ja nuorisoasioita sekä tekijänoikeusja opintotukikysymyksiä johtaa kulttuuri- ja urheiluministeri. Opetus- ja ön kuuluvat kirkollisasiat käsittelee sisäasiainministeri. Ministeriö ohjaa ja toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja toimia hallinnonalallaan. Keskeisiä keinoja työssä ovat strategiset linjaukset, lainsäädäntö, budjettivarojen jako sekä toimialan tulos- ja informaatio-ohjaus. Ministeriössä valmistellaan valtioneuvostolle ja eduskunnalle hallinnonalaa koskevat lait, asetukset ja päätökset. Niiden lisäksi ministeriö voi antaa päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita. Ministeriö valmistelee toimialaansa liittyvän valtion talousarvion, jakaa määrärahoja valtion laitoksille sekä myöntää valtionosuuksia tai -avustuksia kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille. Ministeriön hallinnonala ja sen toimijat Yksi ministeriön tehtävistä on sen hallinnonalan strateginen tulosohjaus. Ministeriö ohjaa ja valvoo hallinnonalansa virastojen ja laitoksien toimintaa. Ohjauksen keinoina ovat muun muassa vuosittain asetettavat tulostavoitteet sekä tavoitteiden toteutuksen seuranta. 4 Opetus- ja

5 8 / 2014 Opetus- ja Opetus- ja viestintäministeri - ja asuntoministeri Valtiosihteeri Kansliapäällikkö Sisäinen tarkastus Koulutuspolitiikan osasto Ylijohtaja Strategia- ja ohjausryhmä Yleissivistävän koulutuksen vastuualue Ammatillisen koulutuksen vastuualue Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Ylijohtaja Strategia- ja ohjausryhmä Korkeakoulutuspolitiikan vastuualue Tiedepolitiikan vastuualue Tietohallinnon vastuualue Hallintoyksikkö Ministeriöpalveluiden tulosalue Talousyksikkö Tarkastustoimen tulosalue Tietohallintoyksikkö Viestintäyksikkö - ja taidepolitiikan osasto Ylijohtaja Strategia- ja ohjausryhmä n vastuualue Taiteen vastuualue Tekijänoikeuden ja kulttuurin talouden vastuualue Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto Ylijohtaja Strategia- ja ohjausryhmä Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue Liikunnan vastuualue Kansainvälisten asiain sihteeristö Opetus- ja 5

6 12 % Opetus- ja n osuus valtion talousarviosta Budjetiltaan Suomen kolmanneksi suurin ministeriö Opetus- ja n osuus valtion talousarviosta vuonna 2014 on noin 6,6 miljardia euroa. Ministeriö on budjetiltaan Suomen kolmanneksi suurin ministeriö, ja sen osuus valtion talousarviosta on 12 prosenttia. Opetus- ja n hallinnonalalle on ominaista valtionapujen suuri määrä. Pääosa valtionavuista on lakisääteisiä ja ne on tarkoitettu mm. toimintaan ja rakennushankkeisiin. Ministeriö myöntää myös harkinnanvaraisia valtionavustuksia veikkausvoittovaroista. Veikkausvoittovarat jaetaan arpajaislain mukaan urheilu ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Veikkausvoittovaroista käytetään vuosittain urheilun ja liikuntakasvatustyön edistämiseen 25 %, nuorisotyön edistämiseen 9 %, tieteen edistämiseen 17,5 % ja taiteen edistämiseen 38,5 %. Jäljelle jäävä 10 % jaetaan samoihin tarkoituksiin vuosittain harkinnan mukaan. Jo kaksi vuosisataa sivistyksen puolesta Opetus- ja on Suomen vanhimpia ministeriöitä; se aloitti toimintansa autonomian ajan alussa vuonna 1809 keisarillisen Suomen senaatin kirkollistoimituskuntana. Suomen itsenäistymisvaiheessa 1917 toimituskunnan nimi muutettiin kirkollis- ja opetusasiain toimituskunnaksi. Vuonna 1918 senaatista tehtiin valtioneuvosto ja toimitus kunnista ministeriöitä, jolloin nimi muuttui kirkollis- ja opetusasiainministeriöksi. Vuonna 1922 nimi lyheni opetusministeriöksi. Ministeriön 200-vuotisen toiminnan kunniaksi nimi muutettiin opetus- ja ksi. 6 Opetus- ja

7 6 597 milj. euroa Opetus- ja n budjetti yhteensä vuonna 2014 Hallinnonalan määrärahat *) kunnan TAE milj. euroa rahoitusosuus Yhteensä Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 124 Yleissivistävä koulutus Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus Korkeakouluopetus ja tutkimus Opintotuki 917 Taide ja kulttuuri 454 Liikuntatoimi 148 Nuorisotyö 74 1) *) Esitteessä käytetyt luvut perustuvat vuoden 2014 valtion talousarvioesitykseen. 1) Kunnan rahoitusosuus käsittää lakisääteisen kunnan omarahoitusosuuden lukiokoulutukseen, ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammattikorkeakoulutukseen. Veikkausvoittovarojen jakautuminen milj. euroa (arvio) Taide Liikunta Tiede Nuoriso Veikkausvoittovarat yhteensä (arvio) 540,8 milj. euroa 237,1 147,4 103,2 53,1 Opetus- ja 7

8 Opetus- ja n toimiala Koulutus Tiede Liikunta Nuoriso Kirkollisasiat Virastot: Opetushallitus Suomen Akatemia Museovirasto Taiteen edistämiskeskus Arkistolaitos Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kotimaisten kielten keskus KOTUS Valtion taidemuseo ( Kansallisgalleria) Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ( Kansallinen audiovisuaalinen instituutti) Celia - Näkövammaisten kirjasto Varastokirjasto Suomenlinnan hoitokunta Ylioppilastutkintolautakunta Opintotuen muutoksenhakulautakunta Muita keskeisiä toimijoita: Yliopistot Ammattikorkeakoulut AVI:t ja ELY:t sivistystoimen tehtävissä Yhtiöitä: Veikkaus Oy ja CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy Lisäksi useita neuvostoja, neuvottelukuntia, toimikuntia ja lautakuntia Järjestöt ja säätiöt 8 Opetus- ja

9 Koulutuspolitiikan tavoitteena on edistää tasa-arvoista ja ensiluokkaista esiopetuksesta aikuisikään. Opetus- ja valvoo julkisen tuen piiriin kuuluvaa rjontaa: esi- ja perusopetusta, lukio sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, ammatillista, ammattikorkea, yliopisto ja aikuis. Lisäksi päivähoitopalvelujen lainsäädäntö, hallinto ja ohjaus kuuluvat opetus- ja kulttuuri ministeriön vastuulle. Koulutuspolitiikan ja -lainsäädännön periaatteista päättää eduskunta. Valtioneuvosto ja opetus- ja sen osana vastaavat koulutuspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Koulutuksen kehittämiseen liittyvät linjaukset määritellään hallitusohjel massa ja valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa. Koulutuksen päärahoittajat ovat valtio ja kunnat. Yliopistojen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön perusrahoitus tulee valtiolta. Suomessa on 14 yliopistoa, joista 12 on julkisoikeu dellisia laitoksia ja kaksi säätiöitä. Yliopistojen toiminnan perusta on tieteen vapaus ja perustuslaissa turvattu itsehallinto. Opetus- ja n hallinnonalan ammattikorkeakouluja on 25. Ammattikorkeakoulut ovat kunnallisia tai yksityisiä. Aikuiskoulutusvaihtoehtoja on tarjolla kaikilla soilla. Vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia yli 1,5 miljoonalle opiskelijalle. Koulutuspolitiikassa asetettuja tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin toimenpide ohjelmin ja hankkein. Opetus- ja 9

10 Suomen tutkintojärjestelmä kesto vuosina Tohtorintutkinnot Lisensiaatin tutkinnot Yliopistot Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot Ylioppilastutkinnot Lukiot Lisäopetus (10. luokka) Perusopetus 7 16-vuotiaat Peruskoulut Esiopetus - 6-vuotiaat Varhaiskasvatus ja päivähoito Ylemmät amk-tutkinnot Ammattikorkeakoulut Työkokemus 3 vuotta Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Työkokemus Erikoisammattitutkinnot* Ammattitutkinnot* Ammatilliset perustutkinnot* Ammatilliset oppilaitokset * järjestetään myös oppisopimuskoulutuksena kesto vuosina A &2 1&2 0 0 ISCED-luokitus esiaste 1 2 perusaste 3 keskiaste 4 ylempi keskiaste 5 A korkea-aste 6 tutkija-asteen koulutus Opetushallinnon koulutusluokitus 0 esiaste 1&2 perusaste 3 toinen aste 6 alempi korkeakouluaste 7 ylempi korkeakouluaste 8 tutkijakouluaste 10 Opetus- ja

11 Vuosittain puolet aikuisista osallistuu aikuiskoulutukseen Opiskelu kaikkien ulottuville Opintotuen tavoitteena on opintojen aikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Opintotukijärjestelmää kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden lta koulutus asteiden ja opiskelijoiden välisen tasa-arvon ja tehokkaan tutkinnon suorittamisen edistämiseksi. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä sekä opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntää Kansaneläkelaitos yhdessä oppilaitosten kanssa. Oppilas- ja opiskelijamäärät 2014 Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen perus- ja lisäkoulutus Ammattikorkeakoulujen perus- ja ylempää tutkintoa suorittavat Yliopistojen perustutkintoa suorittavat Päivähoidossa Opiskelijoita yhteensä vuonna 2014 (arvio) 1,2 miljoonaa Opetus- ja 11

12

13 Valtio osoittaa tutkimukseen vuosittain noin 2 miljardia Suomen koulutus-, tiede- ja teknologiapolitiikkaa rakennetaan pitkäjänteisesti yhteiskunnan ja elinkeinoelämän osaamisperusteista kasvua tukevan innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi. Tiedepolitiikalla pyritään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vahvistamaan tietoa ja osaamista sekä nostamaan Suomen tieteen tasoa ja lisäämään kansainvälisyyttä korkean laadun edistämiseksi. Keskeiset tavoitteet ovat tukea kansainvälistymistä, kehittää tutkijan ja -uria sekä tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta, edistää avointa tiedettä sekä lisätä tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetus- ja tukee myös tutkimus-, innovaatio- ja luovuusympäristöjä. Tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2013 TA milj. euroa Yliopistot 575,6 TEKES teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 542,3 Suomen Akatemia 329,3 Valtion tutkimuslaitokset 303,7 Muu tutkimusrahoitus 219,7 Yliopistolliset keskussairaalat 31,0 2002,6 miljoonaa Tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteensä vuonna 2013 Opetus- ja 13

14 politiikassa korostuvat taiteen sekä kulttuuriharrastamisen ja -osallistumisen tukeminen, luovuuden edistäminen, taiteilijoiden aseman turvaaminen, kulttuuripalvelujen alueellisuus, monikulttuurisuus, kulttuurivienti ja yrittäjyys sekä luovat toimialat. Kansainvälinen liikkuvuus ja monikulttuurisuus vahvistavat ja elävöittävät osaamista ja luovuutta Suomessa. Suomen taide- ja kulttuuripolitiikkaa leimaa voimakas kansallinen kulttuuri-identiteetti, kulttuuri-instituutioiden runsaus ja kulttuurilaitosten verkon kattavuus. Ministeriön kulttuuripolitiikan toimiala kattaa kansalliset kulttuurija taidelaitokset, valtionosuutta ja -avustusta saavat museot, teatterit ja orkesterit, kuntien kulttuuritoiminnan ja kirjasto toimen sekä valtionavustuksilla rahoitettavan järjestö-, yhdistys- ja kansalaistoiminnan. Suomi on kansainvälisesti tunnettu kattavasta kirjastoverkosta, kirjastojen suurista käyttö- ja lainausluvuista sekä teknologian ja tietoverkon hyödyntämisestä kirjastoissa. Kirjastolaitoksella on keskeinen merkitys suomalaisten lukutaidon ylläpitämiselle ja kehittämiselle sekä lukuharrastuksen edistämiselle. Yleisten kirjastojen ylimpänä hallintoviranomaisena toimii opetus- ja. Kunnat vastaavat kirjastopalveluiden toteuttamisesta. Taide- ja kulttuurimäärärahat *) TAE milj. euroa Valtion virastot ja kulttuurilaitokset Valtionosuudet ja lakiin perustuva avustaminen (mm. museot, teatterit, orkesterit) Taiteilija-apurahat ja avustukset Muu taiteen ja kulttuurin edistäminen (mm. eri taiteenalojen tukeminen, kulttuuriperintö, alueellinen taiteen tukeminen, kansainväliset suurtapahtumat) Suomen Kansallisteatterin yleisökontaktit Suomen Kansallisoopperan yleisökontaktit Opetus- ja

15

16 Tekijänoikeudella suojataan ja edistetään henkistä luomistyötä sen eri muodoissa. Tunnustamalla tekijöiden oikeuden määrätä teostensa hyväksikäytöstä yhteiskunta kannustaa luovaa toimintaa edistäen samalla myös henkisten tuotteiden tuotantoa, levitystä, investointeja ja kauppaa. hyödykkeiden tuotannon ja saatavuuden edellytysten turvaaminen luo a kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnan kehitykselle. Tekijänoikeuden alan tämän hetken tärkeimmät kysymykset liittyvät tietoyhteiskuntakehitykseen sekä tietoja viestintäteknologian kehitykseen. Luovan toiminnan edellytysten turvaaminen ja luovaan työhön kannustaminen on olennaisen tärkeää tietoyhteiskuntakehityksen jatkumiselle. 16 Opetus- ja

17 30 % aikuisista harrastaa liikuntaa noin 4 kertaa viikossa Liikuntapolitiikan keskeinen tavoite on edistää liikuntatottumuksia ja -harrastuksia, parantaa väestön toimintakykyä, sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi edistetään eettisen ja yhteiskuntavastuullisen sekä kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun edellytyksiä. Suomalainen liikuntaelämä perustuu suurelta osin kansalaistoimintaan. Kunnat järjestävät liikuntapalveluja sekä rakentavat ja ylläpitävät liikuntapaikkoja. Opetus- ja puolestaan johtaa, kehittää ja koordinoi liikuntapolitiikkaa. Valtio rahoittaa osan kuntien ja liikuntajärjestöjen menoista. Liikuntamäärärahat *) TAE milj. euroa Kuntien liikuntatoiminta Liikuntapaikkarakentaminen Liikunnan koulutuskeskukset Liikunnan kansalaistoiminta Huippu-urheilu TAE milj. euroa Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Liikunnan osaamiseen ja tietoan Muut (arvokisat, antidoping, kansainvälisyys) Opetus- ja 17

18 Nuorisopolitiikalla pyritään parantamaan nuorten kasvuja elinoloja. Tavoite on kannustaa nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja antaa heille valmiuksia hallita erilaisia elämäntilanteita. Opetus- ja vastaa yhteiskunnan nuorisopoliittisten toimien yhteensovittamisesta. Perinteinen nuorisotyö on saanut rinnalleen uusia muotoja, joita ovat muun muassa nuorten työpajat, kuntien nuorisovaltuustot ja verkkodemokratiahankkeet. Lapset ja nuoret ovat keskipisteenä syrjäytymisen ehkäisyssä. Turvalliset koulu- ja harrastusyhteisöt sekä mahdollisuus toteuttaa itseään ovat jokaisen lapsen ja nuoren oikeus. Nuorisopoliittisten toimien yhteensovittamiseksi valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi kehittämisohjelman, jossa esitetään valtakunnalliset nuorisopolitiikan tavoitteet. 18 Opetus- ja

19 Suomen koulutusjärjestelmä kiinnostaa laajasti ulkomailla Euroopan unionissa tehdään koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan erilaisten sopimusten ja toimintaohjelmien avulla. Näin edistetään muun muassa kulttuurin moninaisuutta, koulutuksen ja tutkimuksen laatua sekä nuorten kansainvälistä. Rakennerahastojen varoin tuetaan alueellisia koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin hankkeita. Opetus- ja osallistuu YK:n ja sen järjestöjen, kuten kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon, Maailman henkistä omaisuutta suojelevan erityisjärjestö WIPOn ja kansainvälisen kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen tutkimuskeskuksen (ICCROM) toimintaan. Koulutukseen liittyvää tehdään myös OECDn kautta. Urheiluun liittyvää dopingin vastaista työtä tehdään Maailman Antidopingtoimisto WADAn kanssa. Euroopan neuvoston toimintaan kuuluvat muun muassa opetus-, sivistys- ja kulttuuriyhteistyö ja ihmisoikeuskysymykset. Pohjoismaiden ministerineuvosto koordinoi pohjoismaista. Venäjä-yhteistyö painottuu yliopistoyhteistyöhön sekä taiteen ja kulttuurin edistämiseen. Lisäksi opetus- ja osallistuu esimerkiksi Itämeren maiden ja Barentsin alueen yhteistyöhön. Suomen koulutusjärjestelmä kiinnostaa laajasti ulkomailla, mikä näkyy kansainvälisten vieraiden määrässä. Vuosittain ministeriö vastaanottaa toista sataa kansainvälistä vierailuryhmää. Opetus- ja 19

20 Ulkoasu: Markkinointitoimisto Kitchen Kirjapaino: Erweko, Helsinki 2013

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan vuonna myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 JOHDON KATSAUS 4 1.2 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 5 1.3 TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS 18

Lisätiedot

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet Opetusministeriö Undervisningsministeriet VISIO Suomi on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, jossa koulutus, kulttuuri ja tiede ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja Suomen talouden ja sivistyksen keskeiset

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto

Yleiset kirjastot Perustietopaketti. Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto. Monikielinen kirjasto

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön julkaisuja 2009:48 Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 Opetusministeriön

Lisätiedot

Opetusministeriön toimintakertomus 2005

Opetusministeriön toimintakertomus 2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön toimintakertomus 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2006:11 Opetusministeriön toimintakertomus 2005 Opetusministeriön julkaisuja 2006:11 Opetusministeriö

Lisätiedot

Yleiset kirjastot Perustietopaketti

Yleiset kirjastot Perustietopaketti Yleiset kirjastot Perustietopaketti Kirjastoverkosto Lainsäädäntö Rahoitus Hallinto Päivitetty 17.8.2015/Tarja Ahlgren Kirjastoverkosto KUNNALLISET KIRJASTOT = YLEISET KIRJASTOT Yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

Lisätiedot

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia

Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16 Opetusministeriön kansalaisjärjestöstrategia Opetusministeriön julkaisuja 2010:16

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0

HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 HELSINGIN KULTTUURISTRATEGIA STRATEGIAN LIITEOSA 2012 2017 VERSIO 3.0 17.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHTIA... 4 1.1 KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET... 4 1.2 HELSINGIN KULTTUURIPOLIITTISET PERIAATTEET...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 379. Valtioneuvoston asetus. opetusministeriöstä. Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 379. Valtioneuvoston asetus. opetusministeriöstä. Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2003 N:o 379 380 SISÄLLYS N:o Sivu 379 Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä... 1855 380 Opetusministeriön työjärjestys... 1858

Lisätiedot

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus!

Viivi Seirala. Eläköön taidekasvatus! Viivi Seirala Eläköön taidekasvatus! TEKIJÄ Viivi Seirala KUVAT Tommi Anttonen, Heli Sorjonen, Futureimagebank.fi ja Comma Image 1. painos ISBN 978-952-213-870-5 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset

Luovuudesta kasvua ja uudistumista. Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 40/2012 Luovuudesta kasvua ja uudistumista Luovaa

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa

Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön politiikka-analyysejä 2010:1 Taidekasvatuksen ja kulttuurialan koulutuksen tila Suomessa Taidekasvatus on yleisen huomion kohteena erityisesti perusopetuksen uuden tuntijaon

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Opetusministeriön julkaisuja 2003:15 Opetusministeriö 2003 Undervisningsministeriet 2003 1 Opetusministeriö Meritullinkatu

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 5.11.2014. Täydentävä TAE2015. Uusi momentti: Yksityisen kopioinnin hyvitys

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 5.11.2014. Täydentävä TAE2015. Uusi momentti: Yksityisen kopioinnin hyvitys OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 5.11.2014 Uusi momentti: Yksityisen kopioinnin hyvitys Täydentävä TAE2015 Esitys: Momentille esitetään 12 miljoonan euron määrärahaa yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen

cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen cupore Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys Pasi Saukkonen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot