Canberra Finnish Society Newsletter September 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Canberra Finnish Society Newsletter September 2003"

Transkriptio

1 Uutukainen Canberra Finnish Society Newsletter September 2003 Puheenjohtajalta! Vuosikokous tuli taas pidettyä h yvän yhteishengen vallitessa. Entinen joh tokunta valittiin yksimielisesti melkein kokonaisuudessaan, ja uusi jäsen tuli täydentäm ään aukijäänyttä paikkaa. Kiitos teille luottam uksestanne. Teemme parh aam me että tuleva vuosi on antoisa koko Seuralle. Kuten aikaisempinakin vuosina pyydäm me jälleen jäseniltä palautetta avun ja ideoiden muodossa, jotta voimme toimia mah dollisimman tehokkaasti. Muistakaa silti, että kaikki työm me on vapaaehtoista emmekä h alua että kukaan kokee burn-out -ilmiötä! Pitäkääm me siis hauskaa joka käänteessä! Kokouksessa otettiin esille Seuran rekisteröinti. Jotta saisimme vakuutusasian hoidetuksi ja jotta voisimme tarvittaessa anoa apurahoja m eidän on oltava rekisteröity yhdistys. Pyysimme kokoukselta periaatepäätöstä täm än asian kehittäm iseksi ja se myönnettiin. Pidäm me aiheesta aikanaan ylimääräisen kokouksen. Mirja Ajatuksen aihetta Olen aina ihmetellyt, miksi joku ei tee jotain tuon asian hyväksi. Sitten huom asin, että olen itse joku. Lily Tom lin Canberran kevään ollessa kauneimmillaan ja Floriade-kukkanäyttelyn väriloistossaan järjestämme jo kolmannet Karaoke-festivaalit lauantaina klo Jamison Inn, Bowman St, Macquarie Tarjolla on upeat kokoelmat vanhoja ja uusia suosikkiiskelmiä suomeksi, mutta laulettavaa löytyy myös englanninkielisille. Tanssiakin saa laulun ohella tai sen asemesta. Yllätyspalkintoja jaetaan yllättävistä syistä. Kahvi- ja teepannut ovat kuumina koko päivän ja suolaisen nälkään tarjotaan illalla pientä purtavaa juomabaarin myydessä juomat janoisille. Lippujen hinnat $17, eläkeläiset $15 ja alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Huom! Syömiset sisältyvät lipun hintaan. Canberran Suomi-Seura toivottaa tervetulleiksi kaikki laulajat ja laulun sekä tanssin ystävät kautta koko maan osallistumaan karaoke-festivaaleille. Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset Riitta K-F mob From the President The Annual General meeting w as held in a spirit of goodwill. The previous com mittee was reelected unanimously almost com pletely, one new member cam e to fill a vacant position. Thank you to you all for your vote of confidence and trust. We will do our best to m ake the com ing year fruitful for the Society. As in previous years, we are asking for feedback from the membership, in the form of assistance and ideas, so that we can be as effective as possible. Remember that all our work is voluntary, and we don t want anyone to suffer from burn-out! So let s keep it fun at every turn! The issue of incorporation was brought forw ard. So that we can proceed with the insurance issue, we need to be incorporated. W e asked the meeting for an agreement in principle to develop this issue and it was granted. W e will be calling a special general meeting on this in due course. Mirja Food for though t I always wondered why som ebody doesn t do som ething about that. Then I realized I was som ebody. Lily Tom lin Canberra s beautiful spring, the colourful Floriade and Canberra Finnish Society s third Finnkaraoke Festival should be good enough reasons to convince everyone to visit Canberra on Saturday 11/10/03, 3pm - midnight Jamison Inn Hotel, Bowman St, Macquarie There will be great selections of old and new Finnish hits, and also some English ones. Except singing everyone will have great fun dancing. There will be surprise prizes for surprising reasons. Coffee and tea will be on all day, plus savoury snacks in the evening. Drinks available to purchase at the bar. Tickets $17, pensioners $15 and under 18 yo for free. Note: Snacks are included in the ticket price. Canberra Finnish Society invites all singers, and fans of Finnish song and dance from all over Australia to come and participate in the festival. Inquiries and advance registrations to Riitta K-F mob Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 1 Syyskuu / Septem ber 2003

2 Kaikissa matka-asiossanne auttaa For all your travel arrangements Koti After Hours Joh toku nta Puheenjoh taja / President Mirja Virenius Varapuh eenjohtaja / V. P. Jouni Juntunen Rah astonhoitaja / Treasurer valitsematta / TBA (valitaan joh tokunnan jäsenistä / to be elected from com mittee members) Sihteeri / Secretary Riitta Keski-Frantti HERBALIFE Terveys- ja ravintotuotteita painonh allintaan ja h yv inv ointiin Älä valita valitse ratkaisu! Health and nutrition products for weight control and well being Don tcom plain ch oos e th e s olution! Ota y hteyttä / Contact Mirja V irenius Independent H erbalife D is tributor Phone / Fax: (02) Mobile: Em ail: pcug.org.au Jäsenet / Members Committee Soile Gabellone, Juh a Keski-Frantti, Tuija Ursin, Arja Moilanen, Irene Niem inen, Ritva Oravala, Anita Salonen, Erja Vanhalakka-Stephenson Jäsenm aksu jen u u sinta Jos et ole vielä m aksanut kuluvan vuoden jäsenm aksuasi, nyt on aika suoriutua siitä. Näin varm istat, että saat jatkossakin jäsenlehtemme Uutukaisen ja pysyt ajantasalla seuram me toiminnasta ja m yös saat etuja tapah tum issam - me. V oit maksaa tapah tum ien yhteydessä tai täyttäm ällä oh eisen kaavakkeen ja läh ettäm ällä shekin osoitettuna nimelle Canberra Finnish Society osoitteeseen 7 Challinor Cres. Florey ACT Jäsenm aksu on $5, eläkeläisiltä ja alle 16- vuotiailta $3. Uusien jäsenien liittymismaksu $5. Muistathan m yös, että juh annusjuh lien lipun hinta sisälsi täm än vuoden jäsenm aksun. Renew al of m em bersh ip fees If you h ave not renewed your m embership yet, now is the time to take care of it. This will ensure that you w ill receive your newsletter to keep you up-to-date on our Society s events, and you w ill also enjoy member discounts. You can pay your membership at any of the events, or com pleting the attached form and sending it with your payment to Canberra Finnish Society, 7 Challinor Cres. Florey ACT Ch eques are to be made out to Canberra Finnish Society. Membership fees are $5, and $3 for pensioners and juniors. New members joining fee is $5. Remember that those members who attended the Mids um m er D ance receiv ed th eir m em bers h ip renewals with their Dance ticket. Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 2 Syyskuu / Septem ber 2003

3 Golf-kuulumisia Lauantaina ajoim m e Albury-W odongaan osallistum aan Aldonga Cup iin, jonka lahjoittajat ovat Alatalon veljekset. Matkalla satoi, mutta puolen päivän aloittam isaikaan ilma kirkastui, ja me kaikki nautimme pelistä Albury n H um e Golf -kentällä. V aikka sanonkin kaikki, niin valitettavasti vain 12 pelaajaa osallistui viikonlopun peleihin. Täm ä oli paljon väh emmän kuin aikaisempina vuosina, mikä oli pettymys järjestäjille. Koska olin ainoa nainen pelaam assa, joutuivat väh emmän onnelliset miehet pelaam aan kavereinani! Kuten ennenkin söimme illallista C om m ercial C lubilla, ja s unnuntaiaam una klo 8.00 olimme Wodongan Country Clubilla kirkkaassa auringon paisteessa nauttim assa toisesta kierroksesta. M inulla ei ole tarkkoja tietoja tuloks is ta, m utta Cup in voittaja oli Jaakko Pääkkönen kotikenttäetuineen. Jaakko tarjosi klubilla hienon barbecuen lisukkeineen ennen kotiin läh töäm me. Ny t m erkits e kalenteriis i tiedot s euraav is ta tapahtum ista: Toropiikki Cup pelataan lauantaina Braidwoodin G olf-kentällä pelin alkaessa kello Peli on avoin kaikille golfaajille, eikä etukäteen ilmoittautum isia vaadita. Cupin lisäksi on läh immäksi lippua -kisa kaikilla yhdeksällä reiällä jokaisen saadessa kaksi mah dollisuutta kutakin reikää koh den. Täm än cupin sponsorit ovat Jouni Kylliäinen, Veijo Pesonen sekä Matti ja Jenny Svah n. Tum utin ja Talbingon Cupit pelataan kuten ennenkin Tum utissa tapaninpäivänä ja Talbingossa Ennakkoilmoittautum isia ei tarvita, kunh an olet Tum utin Golf-kentällä klo 8.00 valmiina nauttimaan pelistä. Sinulla on mah dollisuus voittaa läh immäksi lippua, pisin aloituslyönti, jne. Toiv om m e näkev äm m e teidät kaikki pelikentillä Jenny Svah n Golf News On Saturday 7/6/03 we drove to Albury/ Wodonga to participate in the Aldonga Cup donated by Alatalo Bros. We had rain en route but by noon hit-off time at Hum e Golf Course in Albury, it h ad cleared and w e all enjoy ed th e gam e. Although I say all, unfortunately only 12 players cam e for the weekend many less than in previous years, which was very disappointing for the organisers. As I was the only lady playing, som e unfortunate men had to put up with my com pany! As usual we dined Saturday night at the Com mercial Club, then fronted up at Wodonga Country Club on Sunday at 8am in clear sunshine for anoth er enjoy able round. I haven t got the results to pass on but the Cup was won by Jaakko Pääkkönen w ith his knowledge of his hom e courses an advantage. Jaakko put on an excellent barbecue with all the trimmings at th e Club before w e departed for h om e. Now take note of these dates for your diaries: Saturday 1/11/03 is the Toropiikki Cup, sponsored by Jouni Kylliäinen, Veijo Pesonen & Matti & Jenny Svah n, at Braidwood Golf Course. It is open to all golfers and you do not have to register in advance just be at the course ready to hit off at 8.00am. Apart from the Cup there are Nearest the Pins on all 9 holes and everyone gets two chances at each hole! Last but not least the Tum ut and Talbingo Cups will be played as always at Tum ut on Boxing Day (26/12) and Talbingo on 27/12. Again you do not have to register in advance just be at Tum ut Golf Course at 8.00am ready to enjoy your golf with opportunities to win Nearest the Pins & Longest Drives etc. We look forw ard to seeing you all on the golf courses. Jenny Svah n Tiedotustilaisuudet kaksoiskansalaisuudesta Elisabet Teittinen Suurlähetystös tä tulee pitä m ä ä n kaks i tiedotus tilais uutta Suom en uudes ta ns. kaks ois kans alais uus lais ta. Ens im m äinen tilaisuus on Maanantaikerhossa maanantaina klo ja seuraav a tilaisuus pidetään kirjastolla, 7 Challinor C res, Florey, kirjas topiknikin y h tey des s ä sunnuntaina alkaen klo Information sessions on dual citizenship Elisabet Teittinen from the Finnish Em bassy w ill be holding tw o sessions on the recently introduced Finnish dual citizenship law. The first w ill be at the Monday G roup on Monday 22/9/03 12 noon - 2pm and the second at the Finnish library, 7 Challinor Cres, Florey, in conjunction w ith the Library Picnic on Sunday 16/11/03 from 12 noon Fabulous Finland An exhibition ofclassic Finnish design by Anibou atthe Em bassy offinland, 17-26/9 9am - 4 pm. Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 3 Syyskuu / Septem ber 2003

4 Maanantaikerh on kuulumisia Maanantaikerhon pussin poh jalle on taas kertynyt niin paljon kolikoita,että on aika laittaa niitä m enemään. Niinpä juhlistam me kevään saapum ista lähtemällä ulos syöm ään tiistaina klo 12. Paikka on Woden Tradesmen s Union Club, Launceston St ja Furzer St kulmassa, Phillip. Ruoka on hyvää ja se tarjoillaan seisovasta pöydästä, joten uskon, että kaikki ovat tyytyväisiä ja ainakin kylläisiä. Merkitsethän päiväm äärän kalenteriisi. Kerhom me norm aalit riehakkaat maanantai tapaam iset jatkuvat entiseen m alliin. Seuraava tapaam inen on klo Magpies Clubilla ja niin edelleen joka toinen m aanantai. TULE SINÄKIN MAANANTAIKERH OON! Tiedustelut Riitta K-F Oh eisena Irene Ännän kirjoittam a runo kerhon 7-vuotisjuh laan: Oodi Maanantaikerh olle Silloin am moisina aikoina oli maanantai ankein päivä viikosta. Jos vielä sen m uistatte niin töihinkin piti joutua, isien ainakin, ja m onta hom maa ootti äitejä. Unisia lapsia kouluun laittam aan ja pyykkivuori ootti pesijää ja sata muuta työtä tekijää. Miten silloin ois voinut kuvitellakaan, että joskus on m aanantai se paras päivä viikosta. Ei työt enää paina ja saa nukkua aam ulla h erroiksi aivan. Kunh an puolelta päivin vaan KERH OON ehtii. Siellä ystäväjoukko iloinen jo odottaa, ja ruuatkin ihan eteen kannetaan. Ilojuom at kun itse vain jaksat hakea, tai kupposen kah via, niin jopa alkaa nauru raikua, että m elkein pissat on joskus housussa. On syntymäpäivä nyt kerhollam me ja om illa rah oilla m äs s äilem m e. Saam m e its eäm m e ny t kehua, kun ollaan näin ihmeen hauskoja. Onnellista jatkoa ja kiitellään hurm aavaa joh tajaa. Kolm e raikuv aa h urraata RIITALLE! Irene Ännä. Monday Club News Monday Club has collected so m any coins that it s time to spend som e. W e are planning to celebrate spring by going out to eat, on Tuesday 16/9 at 12pm. The place is Woden Tradesmen s Club, corner of Launceston and Furzer Streets, Ph illip. The food is good and will be served buffet style, and I think everyone will be happy, and satisfied. Mark this date in your calendar. Our group s norm al boisterous Monday meetings continue as usual at the Magpies Club, next being 22/9 at 12pm and then every second Monday, sam e place, s am e tim e. COME AND JOIN TH E MONDAY G ROUP! Inquiries Riitta K-F Follow ing is Irene N s poem written for our group s 7 th anniversary (too hard to m ake things rhyme, but the sentiment is there!) An ode to Monday Club In those days long gone, Monday was the dreariest day of the week, if you still remember, work aw aited, at least for dads, and many chores for m um. G etting sleepy children ready for school, and the mountain of washing to tackle, plus the hundreds of other tasks that waited to be done. H ow could possibly image then, that one day Monday would be the best day of the week. No w ork to go to, and sleeping in is heaven. But one has to be in time for the CLUB at midday. There are the happy friends waiting, and the food is even served to the table. Just get your ow n happy juice or coffee, and then the laugh ter starts, so m uch that som etimes you nearly wet your pants. It s our birthday now, and we ve got money to celebrate. W e can praise ourselves, we are am azingly funny. H appy Birthday, all the best for the future! Let us thank our charm ing leader, three cheers for RIITTA! Irene N Oletko pöytälaatikkosäveltäjä? Jos olet, niin m iksipä et osallistuisi Canberran Suom i- Seuran s ä v elly s kilpailuun tai m uuten v ain toim ittais i kappaleitas i Siirtolais ins tituutin tutkijoiden kä y ttöön? Lisätietoja asiasta Jouni Juntus elta Olem m e H els ingis s ä as uv a s uom alainen kolmelapsinen perhe, joka etsii englanninkielistä au pairia. Meillä on ollut 10 vuoden ajan au paireja us eis ta m ais ta. Kaks i läh ellä as uv aa ystäväperhettäm me etsii myös au pairia, eli työtä on m ah dollisesti kolmelle ystävykselle. Sposti: soili.m bus.fi (or contact v ia Jouni Juntunen if you don t have access to ) Are you hiding your musical compositions? Ify es, th en pleas e cons iders ubm itting y ourm us ic to the researchers of the Finnish Migration Ins titute and possibly participating in a CFS-organised com position com petition. Enquiries Jouni Juntunen Wanted an English-speaking au pair (nanny) as a big sister to our three school age children. W e live in Helsinki, Finland, and have 10 years experience with au pairs from all over the world. Two other fam ilies near us are also searching for an au pair so there s an opportunity for three friends to com e together. Em ail: soili.m bus.fi Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 4 Syyskuu / Septem ber 2003

5 Kirjaston kuulumia (onkohan kuussa lunta?) Kirjasto kiittää kaikkia teitä ih ania ih m isiä, jotka paistoitte ja leivoitte, toitte toinen toistaan hienom pia arpapalkintoja ja m uuten vain autoitte kirjastoa tulemalla Keskitalven tempaukseen. Näin saaduilla varoilla voimme taas kartuttaa kirjaston valikoimia. Kirjasto on auki seuraavasti: Muina aikoina lainaus sopimalla etukäteen Riitta K-F:n kanssa. KIRJASTOPIKNIKKI Unoh takaa ruokah uolet ja tulkaa kaikki rentoutum aan kirjastolle (7 Challinor Cres, Florey) kirjastopiknikin m erkeissä sunnuntaina klo Tarjoam me herkullisen grillilounaan m aukkaine salaatteineen unoh tam atta kah vi- ja pullatarjoilua. Juom abaari on taattuun tapaansa toiminnassa. Kaunista ilmaakin on tilauksessa, kun ollaan jo kesän kynnyksellä. Kirjasto toivottaa kaikki tervetulleiksi h auskan iltapäivän viettoon! Kirjastotiedustelut Riitta K-F Library talk The library wishes to thank all you w onderful people who cooked and baked, brought lots of great raffle prizes and other ways helped by com ing to the Mid-Winter Happening. The funds raised will help to add to the library s selections. The library is open as follow s: 4/9 28/9 12/10 26/10 9/11 23/11 Other times you can borrow books by arranging a time with Riitta K-F. LIBRARY PICNIC Forget your cooking worries and com e and relax at the library (7 Challinor Cres, Florey) at the Library Picnic on Sunday 16/11/ pm. We will serve delicious barbecue lunch with tasty salads, and not forgetting coffee and cakes. Drinks bar will be open as usual. Fine weather has been ordered and likely to com e after all, we are then almost into sum mer. THE LIBRARY W ELCOMES EVERYONE TO A FUN AFTERNOON! All library Inquiries Riitta K-F Aus tralian suom alaisjärjestöjen historiaa kirjoittav a Eric Penttilä on tulossa Canberraan kerääm ään paikallista tietoa. Lä hes kaikki arkistom m ehan m enetettiin Klubin tulipalossa joulukuus sa Tarvitsem m e siis C anberran s uom alais ten h is toriaa tuntev ien h enkilöiden apua. Toiv om m e löy ty v ä n h enkilöitä,jotka s uos tuis iv at haas tateltav aksi. Toivom m e m yös, että jos kenelläkään on hallus saan h istoriaan liittyviä dokum entteja, voisitte ystävällisesti toim ittaa ne Eric Penttilän käyttöön. Jos voit auttaa, ota y hteys Riitta K-F Eric Penttila is w riting the history of Aus tralian Finnish Societies and Clubs, and is com ing to Canberra 20-21/9 /03 to collect local inform ation. As m ost of our archives w ere lost in the Club building fire in Decem ber 19 98, w e need help from those w ho know the local Finnish history. W e hope to find people w ho are w illing to be interview ed by Eric Penttila. W e also hope to find people w ho m ay hav e historical docum ents that could be used for the project. If you can help, please contact Riitta K-F Ostosm atka bu ssilla Sydneyyn Taas mennään shoppailemaan suurkaupunkiin. Matka toteutuu lauantaina Läh tö tapah tuu tuttuun tapaan aam uvarh aisella klo 6.00 H aw kerin ostoskeskukselta. Matkan hinta on $25.00 Suom i-seuran jäseniltä ja $35.00 m uilta. Tällä kertaa tutustum me uuteen Hom ebush-nimiseen valtaisaan ostoskeskukseen ja perinteen m ukaisesti käymme ostam assa pipareita ja m uuta m ukav aa tav aratalo Ikeas ta. Sitovat ennakkoilmoittautum iset maksun kera tulee toimittaa mennessä Riitta Keski- Frantille tai muille johtokunnan jäsenille. Läh etysseurakuntalaisten ilmoittautum iset on Sirkka Terv akos ki luv annut ottaa v as taan. Jos paikkoja jää täyttäm ättä m ääräajan m entyä um peen voit tiedustella niitä soittam alla Riitta K-F Bus Trip to Sydney We are going again shopping to the big smoke. It will happen on Saturday and as before, we leave early, at 6am from Haw ker Shops. Cost will be $25.00 for m embers and $35.00 non-m embers. This time our destination will be the new Hom ebush Centre, as well as our usual stop Ikea. Binding reservations with payment to Riitta K-F, or com mittee members by Finnish Missionary Church member Sirkka Tervakoski is also taking reservations. If there are spare seats left after the closing date and you w ant to com e, ring Riitta K-F Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 5 Syyskuu / Septem ber 2003

6 Nu orten ku u lu m isia You ng sters News Nuorten iloa ja innostusta pesikseen oli hauska seurata G iralangin kentällä kirpeän raikkaassa talvisäässä. Nuorten harjoituksia ovat organis oineet Riitta Kronqv is t ja Mirja V irenius joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina (klo ), ja osanotto on ollut ihan m ukava. Kronqvistin klaani näyttää esimerkkiä neljän polven voimalla. Esiäiti Riitta on saanut perheensä m ukaan ihan imeväisiä m yöten täh än suom alaiseen pesäpallopeliin. On siinä mailankin asento jo oikeaoppisesti pienen tytön olkapäällä ja ilme sitä luokkaa, että kyllä täältä osuu. Ei siinä vilu tule puseroon, kun oikein juostaan. Pieni välipalakin m aistuu. Mukana on m ehut, v oileiv ät, h edelm ät ja kah v it pullineen vanhemmillekin, jotka antavat lapsilleen kyytiä tälläiseen hyvään harrastukseen. Toivon m ukaan saadaan vielä pelipuvutkin num eroineen ja sitten taas kom eat kuvat lehtiin, eiks oiskin kiva? Reipasta jatkoa toivotaan, mukaan joukolla nuoret pelaajat! Katselusta ja kentän ympäri kävelystä innostunut Irene Ännä Canberran Kotiapu toim iku nta ja Ystäväpalv elu jä rjes tä v ä tbus s iretken jonka koh teina ov atfitzroy Falls ja Kangaroo Valley. Matka alkaa lauantaina klo 8.00 Hawkerista. H inta on $12 eläkeläisiltä ja $20 m uilta. H intaan sisältyy aam upä iväkah vi sekä sisäänpä äsym aksu luonnonkukkanä yttelyyn Fitzroy Fallsilla. Ota m ukaan om ateväätlounaaksi tai osta lounas Kangaroo Va leyssa. Ilm oittautum is et m ennes s ä. Perinteinen joulu juhla lauantaina alkaen klo Capital City Christian Outreach Centre, Bow m an St,Macquarie. H inta $12ja py y dä m m e ilm oittautum iset m ennessä Leila C:lle, Raila M:lle, Tarja K:lle, Riitta K-F:lle tai Sirkka T:lle. The joy and enthusiasm of the youngsters for pesis (Finnish Baseball) was wonderful to w atch at Giralang oval on a crisp winter day. The organisers for these gatherings have been Riitta Kronqvist and Mirja V irenius on the first Sunday of every month from 12 2pm. Participation has been quite good, with the Kronqvist clan setting the exam ple with the pow er of four generations. G reat-grandma Riitta has brought her fam ily, from new babies upw ards, to this Finnish baseball gam e. The kids are already good at putting the bat in the right position and the expression says it all: this will be a h it. The chill isn t felt as everyone runs around, and som e tasty refreshments are part of the day. There s juice, sandwiches, fruit and coffee with pulla for the parents who bring their kids to this great hobby. H opefully we ll even get uniform s with num bers! Then there ll be cool photos in the paper, wouldn t that be great? We hope for lively continuation, and for lots of young players. Enth us ias tic s pectator and round-th e-ov al w alker Irene N Canberra F innish Home Care & Friendly Visiting Service are organising a bus trip to Fitzroy Falls and Kangaroo Valley on Saturday 27/8/03, leaving from Hawker sh ops at 8 am. Cost is $12 for pensioners and $20 for others. Includes m orning coffee plus entry fee to flow er show in Fitzroy Falls. You can buy lunch in Kangaroo Valley, or bring y our ow n. Registrations by 20/9 /03. Traditional Christmas Party on Saturday , starting at 12noon. The venue is Capital City Christian Outreach Centre, Bow m an St, Macquarie (Jam ison Centre). Cost is $12. Registrations by 17/11/03 to Leila C, Raila M, Tarja K, Riitta K-F orsirkka T. Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 6 Syyskuu / Septem ber 2003

7 Moninkertaiset syntymäpäiväjuhlat Tänä vuonna tulee kuluneeksi 45 vuotta suom alaisen seuratoiminnan aloittam isesta Canberrassa. Myös nykyinen seuram me täyttää tänä vuonna 5 vuotta. Näiden liksäksi myös Scandinavian Australian Association täyttää 4 0 vuotta. Näin m onien m erkkipäivien vuoksi olemm e päättäneet juh lia poh jois m aista perinnettä yhdessä m uiden skandinavialaisten kanssa. Syntymäpäiväpäivällinen nautitaan lau antaina (kellonaika av oin) Kamberra Wine s Meeting Place Cafe (cnr Northbourne Ave & Flemington Rd) Koska täm än tapah tum an suunnittelu on vielä kesken, pyydä lisätietoja läh empänä marraskuuta Jouni Juntuselta Kaipaam me tapah tum aan m yös suom alaista ohjelmaa. Jos sinulla on ideoita, soita Jounille! POHJOISMAINEN TANSSI-ILTA JA TANSSIKURSSIT Tervetuloa viettäm ään iltaa poh joismaisten tanhujen ja Nordunder ryhmän esityksen parissa. Paikka on entinen H ackett Primary School Hall, (nyt Folk Dance Canberra H all) Maitland Street. Lauantaina 18. ja sunnuntaina 19. lokakuuta Muistathan, että et voi tanssia ulkokengillä, vaan vaatimuksena on kengät, jotka eivät naarm uta tans s ilattiaa. Skandinaavinen tanssi-ilta ja Nordunder -esitys lauantaina, klo Lippujen m yynti alkaa klo H inta $12. Ilta koostuu suom alaista tansseista (valssia, tangoa jne.) s ekä oh jatuis ta poh jois m aisis ta tanss eis ta. Musiikis ta v as taa Salm iakki-pelim annit. Tanssikurssi no 1. Helppoja ja h auskoja tansseja poh joism aista. Lauantaina klo Lipun hinta $10 ja niitä saa ovelta klo alkaen. Aikaisempi kokemus ei ole välttäm ätön. Tanssikurssi no 2. Kivoja tansseja ja h auskoja askeleita. Sunnuntaina klo Lipun hinta $10. Tanssitaan ham boa ja polskatansseja. V irvokkeita saatavana (ei alkoh olijuom ia) Kaikkiin näihin tapah tum iin voit ostaa yhden lipun hintaan $25. Lisää tietoja antaa Roger Gifford (työ) ja (koti) tai Tuula Karjalainen Tulevia tapah tum ia (lisätietoja seur. Uutukaisessa) Itsenäisyyspä iväjuhla perjantaina Kuoro Chorus Res onus Suom esta esiintyy. Jouluillallinen, Big Birthday Bash This year m arks 45 th anniversary of the first Finnish society being founded in Canberra. Even our current young society turns 5 this year. This year is also the respectable 40 th anniversary of the Scandinavian Australian Association (SAA). To celebrate all th es e ach iev em ents we will com bine our forces and celebrate together with SAA at the Kamberra Wine s Meeting Place Cafe (cnr Northbourne Ave & Flemington Rd) on Saturday 8/11 (tim e to be announced) Because the planning of this event is s till under w ay, pleas e call Jouni Juntunen for m ore details closer to the event. We would also like to present som e Finnish program at the event. Please let Jouni know, if you h ave som e ideas! NORDIC SOCIALDANCE AND WORKSHOPS You are warm ly invited to a w eekend of traditional folkdance and music from Denm ark, Sw eden, Norw ay, Finland and Iceland. Each event at the form er Hackett Primary School hall, Maitland St (now Folk Dance Canberra s hall) Com e to any or all events. Please remember no outdoors shoes on the superb dance floor. The Scandinavian Social Dance and Show Saturday 18/10 from 7.30pm to Tickets $12 at the door starting at Evening w ill include periods of Finnish free dances (tango, valssi etc) as well as called Nordic dances to live music by Salmiakki Pelimannit. There is a large carpeted area adjacent to the floor for children to play. Refreshments will be av ailable continuous ly. The Nordunder G roup from Sydney and Canberra will perform the display that they perform ed at the Nordlek Festival in Denm ark. Worksh op No 1. Easy fun Nordic dances without fancy footwork Sat 18/10, 2:00-4:30pm. Tickets $10 available at the door at 1:4 5. No prior dance experience needed. No partners needed. Workshop No 2. Fun Nordic dances with fascinating footwork. Sun 19/10, 9: am. Tickets $10. Includes ham bo-based dances and a slängpolska. Three-event discount door-charge $25 payable Sat Oct 18, 1:4 5 to 2pm. More inform ation call Roger Gifford (W) or (H). Upcom ing events (m ore details in the next Uutukainen) Independence Day celebration Friday 5/12/03. Chorus Res onus, a choir from Finland, perform ing. Christm as Dinner Dance, 13/12/03 Uutukainen Canberran Suom i-seuran uutis ia 7 Syyskuu / Septem ber 2003

8 Os oitteita - D irectory Canberra Finnis h Society (CFS) 7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 Puh.joht./ President Mirja V irenius (02) Varapuhj./V ice-pres. Jouni Juntunen(02) Sihteeri/Secretary Riitta Kes ki-frantti(02) G olf Yhteys / Contact: Mr Jari Salonen P or Mr Matti and Mrs Jenny Svah n P Pesä pallo Baseball Yhteys / Contact: Mrs Riitta Kronqv ist,p Aus tralas ian Suom alais ten Liitto Australasian Federation offinnish Societies and Clubs Inc Rev ontulet Finnis h Folk-Dancers President: MrKauko H uuh tanen (03) Ohjaaja / Instructor: Mrs Tuula Karjalainen 34 Elizabeth St, W estm eadow s V IC H eysen St, W eston ACT 2611 P ah H oly Trinity Finnis h Lutheran Church Suom i-koulu Finnish Language School PastorTuom o Mantere, 22Watson Street, Ma 18 20; 22W atson Street,Turner Turner ACT 2612 P Fax: Yhteys / Contact: H elluntais eurakunta Pentecostal Church H arri & Tuula Kokkonen P ah PastorJukka Tuov inen 50 Bennelong Crescent, Macquarie ACT 2614 Suom i-radio (Canberra) Finnish Radio Program P Fax: XX FM 98.3 MH z ~ 7-7 :30pm Maanantai Monday / Suom en Suurlä hetystö-- Em bassy offinland Yhteys / Contact: Mr Jouni Juntunen,P ah 12Darw in Avenue, Yarral um la ACT 2600 P. (02) MtW arning Cres, Palm erston ACT2913 Ta pah tum ia - C alendar Kotiaputoim ikunnan bussiretki Hom / e Care Bus Trip Lauantaina/ Saturday am H aw ker Shops Suom alais et Karaokefestivaalit Finnkaraoke / Fes tival Lauantai klo 15-24/ Sat11/10 3pm 12am Jam ison Inn, Bow m an St, Macquarie Pohjoism ainen tans si-ilta ja tans sikurssit / Nordic Social Dance And Workshops La (Sat) Sun Maitland St, H ackett Ostosm atka bus silla Sy dney yn Shopping / Trip to Sydney Lauantaina/ Saturday am H aw ker Shops CFS & SAA syntym äpä ivä CFS / & SAA Anniversary Dinner Lauantaina / Saturday Kam berra W ine s Meeting Place Café (cnrnorthbourne Ave & Flem ington Rd) Kirjas topiknikki / Library Picnic Sunnuntaina klo 12-16/ Sun 16/11 12pm 4pm Kirjas tolla/ atthe Finnish Library, 7 Challinor Cr, Florey Kotiaputoim ikunnan joulujuh la Hom / e Care Christmas Party Lauantaina klo 12.00/ Sat22/11 from 12pm Christian Outreach Centre, Bow m an St, Macquarie Sä ä nnöllisiä tapah tum ia- Regular CFS Activities Suom alainen Kirjas to Finnish Library 7 Challinor Crescent, Florey ACT 2615 Kirjas to av oinna klo seuraav as ti Library is open as follow s: H uom. Jos et pä ä se kirjas toon sunnuntais in, soita Riitta K-F:lle ja sovi ajasta. Note: For other tim es,ring Riitta K-F to make an appointment. Maanantai-kerho Monday Club Magpie's, H ardw ick Cres, H olt ACT 2615 Joka toinen m aanantai Every secondmonday 12 noon Seuraav a kokous Nextmeeting 22/9 Naisten kerho Ladies'Guild 7 Challinor Cres, FloreyACT 2615 Tiedus telut/ enquiries Riitta Kronqv ist p Ifnotdeliv ered, pleas e return to: 33 Mt W arning C res Palm ers ton A C T29 13 Print Post Approved PP255003/ SURFACE MAIL POSTAG E PAID AUSTRALIA Canberra Finnish Society New sletter Septem ber 2003

Instituutti sai uuden kyltin!

Instituutti sai uuden kyltin! SIIRTOLAISUUS MIGRATION 1/2015 Instituutti sai uuden kyltin! Siirtolaisuus Migration 1/2015 42. vuosikerta / 42 th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija/Publisher Siirtolaisuusinstituutti

Lisätiedot

ETUDE 1: DEER, CAPRICORN, CAPRICORNUS

ETUDE 1: DEER, CAPRICORN, CAPRICORNUS 1 ETUDE 1: DEER, CAPRICORN, CAPRICORNUS (G on the piano) BOY: The first etude: Deer, Capricorn, Capricornus. (the first piano etude begins) boy in a low voice: Capricorn. Capricorn. Capricorn... MAN 1:

Lisätiedot

Pörssikurssi. www.porssi.org. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 37. vsk, nro 4. marraskuu 2004. Palvelu. -liite!

Pörssikurssi. www.porssi.org. Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 37. vsk, nro 4. marraskuu 2004. Palvelu. -liite! Pörssikurssi www.porssi.org Kapitalistisen ilosanoman tuoja, 37. vsk, nro 4. marraskuu 2004 Palvelu -liite! Päätoimittaja Tuomas Reivinen Taitto Taneli Heiskanen Tekstit Annika Autio Karl Filtness Mikko

Lisätiedot

Finnish for Beginners

Finnish for Beginners Finnish for Beginners GRAMMAR VOWEL HARMONY: There are 8 vowels in the Finnish alphabet. The vowels a, o, u can never occur together with ä, ö, y in a single word, unless it is a compound word. This is

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU

OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2011 MUUMI-BUUMI JATKUU MIKÄ IHMEEN PALVELUMUOTOILU? OLUT MAISTUU MATKAILIJOILLE matkailu MEKin asiakaslehti 3 2011 silmä MUUMI-BUUMI JATKUU matkailu silmä Sisältö 18 SKÅL KERÄSI YHTEEN matkailun toimijoita ympäri maailmaa. 20

Lisätiedot

LUVIA. on a favourable tailwind

LUVIA. on a favourable tailwind LUVIA on a favourable tailwind Luvia for the day Luvia for a holiday Luvia for the future! Turn off Highway No. 8 and you ll find our lovely village. Even the village centre has preserved its countryside

Lisätiedot

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta

RUUTUJA YLI RAJOJEN. Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta 1 Suomalaisten ja nepalilaisten nuorten sarjakuvia ihmisoikeuksista ja ympäristönsuojelusta RUUTUJA YLI RAJOJEN Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta COMICS

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

S A h L. 50-vuotta. nro 1 2010

S A h L. 50-vuotta. nro 1 2010 S A h L 50-vuotta nro 1 2010 Kuin vaalea leipä, mutta 100 % ruista. Miten ihmeessä? Leivomme sen sinulle aivan uudella tavalla, ilman hapattamista. Siksi siinä yhdistyvät ruisleivän ja vaalean leivän parhaat

Lisätiedot

Jokaisessa maassa on tiedustelu, ellei oma, niin vieras

Jokaisessa maassa on tiedustelu, ellei oma, niin vieras Turun Yliopisto 1.4.2014 René Nyberg rene@anselm.fi Jumala tietää paljon, mutta niin tietää liikkuva ihminenkin. Suomi pehmeni pitkittyneen 1970-luvun myötä ja sai ehkä vamman sielulleen. Suomi, toisin

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

SUOMI NEPAL -SEURAN JÄSENLEHTI

SUOMI NEPAL -SEURAN JÄSENLEHTI SUOMI NEPAL -SEURAN JÄSENLEHTI 1/2013HIMAL Sisältö HIMAL 1/2013 2 Seuran hallituksen jäsenet 3 Pääkirjoitus 4 Seuran toimintasuunnitelma 2013 5 Nepalese music society in Finland 6 Elämää Nepalin Kaukolännessä

Lisätiedot

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002

Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2002 MAKE YOK OKO O SAIT, KANDEE DOKATA 2 Pääkirjoitus Puheenjohtajalta Kevät tuntuu jo saapuneet myös Suomen leveysasteille. Harmittavan moni vain tuntuu laonneen

Lisätiedot

Itsenäisen Suomen ikätoverille isänmaan historia piirtyy muistojen kautta. Adventtikalenteri johdattaa jouluun. Sivu 6

Itsenäisen Suomen ikätoverille isänmaan historia piirtyy muistojen kautta. Adventtikalenteri johdattaa jouluun. Sivu 6 R- Suomen Posti Oyj Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 10/2007 www.turunseurakunnat.fi Itsenäisen Suomen ikätoverille isänmaan historia piirtyy muistojen kautta. Keskiaukeama Självständighet

Lisätiedot

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the

ENJOYNEERING. MY Mii And now this new world has brought us the New SEAT Mii, a car that will make you see things differently. Once you sit behind the Mii ENJOYNEERING Welcome Tervetuloa to sellaiseen a new world uuteen where maailmaan, everything missä revolves kaikki around pyörii you. Where Sinun ympärilläsi. innovation and Se on engineering maailma,

Lisätiedot

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION

1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46 707 395 475 Joensuu, Pieksämäki, Kuopio & Jyväskylä 7-11 May 2012 1. LEKSAND MODEL 2. FAMILY CENTRES 3. SOCIAL INVESTMENTS 4. QUESTIONS & DISCUSSION thomas@academiasc.com +46

Lisätiedot

Alussa oli leipä 8-9. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2009 www.turunseurakunnat.fi

Alussa oli leipä 8-9. Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2009 www.turunseurakunnat.fi R- Suomen Posti Oyj Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2/2009 www.turunseurakunnat.fi Alussa oli leipä 6 Ruislimpun aamuöinen matka viljalaarista myyntitiskille 10 Vårt dagliga bröd är en

Lisätiedot

CIMOn talvikouluja 15 vuotta

CIMOn talvikouluja 15 vuotta CIMOn talvikouluja 15 vuotta CIMOn talvikouluja 15 vuotta 2 ISBN 978-951-805-455-2 (painettu) ISBN 978-951-805-456-9 (pdf) Toimitus: Hannele Ahti, Marjaana Kopperi, Tarja Mäkelä ja Virve Zenkner Valokuvat:

Lisätiedot

Loiske. LeiriLeHTi 2. satahanka 2008. Laineiden loisketta s. 4. Nuotion loimussa s. 10. Perheleirin urhot s. 12. Kylmässä vedessä s.

Loiske. LeiriLeHTi 2. satahanka 2008. Laineiden loisketta s. 4. Nuotion loimussa s. 10. Perheleirin urhot s. 12. Kylmässä vedessä s. Loiske satahanka 2008 LeiriLeHTi 2 Laineiden loisketta s. 4 Nuotion loimussa s. 10 Perheleirin urhot s. 12 Kylmässä vedessä s. 5 PääLoiskuttaja Satahanka on jo pitkälti yli puolivälin. Leiri toimii hienosti,

Lisätiedot

Pää-kirjoitus -> s. 6 Mikko Lahtinen opastaa mm. sofistikoituneen vittuilun saloihin! Fuksi, haloo! Katso sivulle 8.

Pää-kirjoitus -> s. 6 Mikko Lahtinen opastaa mm. sofistikoituneen vittuilun saloihin! Fuksi, haloo! Katso sivulle 8. ANTI 2/07 PÄÄTOIMITTAJA Maija Lumme Tässä numerossa TAITTO Maija Lumme Minna-Liisa Nurmilaakso TOIMITUSKUNTA Eveliina Hakulinen Gabriel Herrera Laura Hult Kaisa Immonen Marko Juutinen Kreeta-Maria Kivioja

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

P-NEWS. Finnpark 40 vuotta Nostalgiailta täynnä tunnelmaa. Finnparkin hallitus esittäytyy. P-Koskikeskus uudistui

P-NEWS. Finnpark 40 vuotta Nostalgiailta täynnä tunnelmaa. Finnparkin hallitus esittäytyy. P-Koskikeskus uudistui P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 2 / 2009 9. vuosikerta Finnpark 40 vuotta Nostalgiailta täynnä tunnelmaa Finnparkin hallitus esittäytyy P-Koskikeskus uudistui 1 Kaupunkikehitys avainsanana Pysäköinti

Lisätiedot

INFO KATSO ELOKUVIA JA VOITA LIPPUPAKETTI SYKSYN R&A-FESTARILLE!

INFO KATSO ELOKUVIA JA VOITA LIPPUPAKETTI SYKSYN R&A-FESTARILLE! KATSO ELOKUVIA JA VOITA LIPPUPAKETTI SYKSYN R&A-FESTARILLE! Season Film Festival ja Image järjestävät yhdessä kilpasarjan. Äänestä suosikkiasi ja voita viiden lipun paketti ensi syksyn Rakkautta & Anarkiaa

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti

Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! SEL:n. jäsenyys kannattaa EXTRA. www.selry.fi. SEL:n lehti SEL:n lehti EXTRA www.selry.fi SEL:n jäsenyys kannattaa Liitto kuuluu kaikille kaikki kuuluvat liittoon! Liity nyt SEL:n jäseneksi voita miniläppäri! Jos olet jo jäsen, osallistu arvontaan suosittelemalla

Lisätiedot