Johdanto. Kaksiosainen tukiväline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Kaksiosainen tukiväline"

Transkriptio

1 Johdanto Ruotsin sosiaalihallitus (Socialstyrelsen) ja vakuutuskassa (Försäkringskassan) saivat marraskuussa 2005 silloiselta hallitukselta tehtäväkseen [1] kehittää entistä laadukkaampi, yhtenäisempi ja oikeusturvan kannalta parempi sairaaksikirjoittamisjärjestelmä. Osana toimeksiantoa niiden piti laatia ohjeisto kansallisella tasolla tehtävän vakuutuslääketieteellisen päätöksenteon tueksi kehittää edelleen vakuutetun toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmiä selvittää, onko nykyään käytettäviä päätöksentekoperusteita kehitettävä tarkistaa vakuutuslääkäreiden asemaa järjestelmässä. Näiden viranomaisten yhteinen vastaus toimeksiantoon [2] esiteltiin joulukuussa 2006 yhdessä sosiaalihallituksen raportin kanssa. Raportti sisälsi ehdotuksen vakuutuslääketieteellisen päätöksenteon tukivälineen malliksi ja tukivälineen käsittelyä koskevan alustavan työsuunnitelman[4]. Hallitus antoi tämän perusteella viranomaisten tehtäväksi viedä työ loppuun muun muassa valmistelemalla vakuutuslääketieteellisen päätöksenteon tukiväline, joka sisältää suosituksia eri sairauksien yhteydessä toteutettavien sairaaksikirjoittamisten pituudesta [3]. Toimeksiannon mukaan edellä kuvatun mallin mukainen tukiväline olisi laadittava 1. lokakuuta 2007 mennessä. Psyykkisten sairauksien diagnooseja ja oireita koskevien suositusten oli määrä valmistua vuoden 2007 loppuun mennessä. Sosiaalihallitus kantaa päävastuun päätöksenteon tukivälineen laatimisesta yhteisymmärryksessä vakuutuskassan kanssa sekä ohjeiston jatkuvasta arvioinnista ja laadunvarmistuksesta. Kaksiosainen tukiväline Päätöksenteon tukiväline on jaettu kahteen osaan. Tämä osa on yleisluonteinen ja se on julkaistu Ruotsissa painetussa muodossa. Toinen osa koostuu diagnoosikohtaisista suosituksista, ja se on julkaistu käännöksenä sähköisessä muodossa. Tämä osa sisältää kaikkia sairaaksikirjoittamisarviointeja koskevat yleisperiaatteet ohjeet diagnoosikohtaisten suositusten käyttämisestä selvityksen siitä, miten päätöksenteon tukiväline on laadittu ja miten sitä on tarkoitus kehittää. Päätöksenteon tukivälineessä kerrotaan keskeisistä menettely- ja työskentelytavoista, joita asiaankuuluvien toimijoiden on noudatettava työssään käyttäessään sairaaksikirjoittamista hoitomenetelmänä ja sosiaalivakuutuksen välineenä. Diagnoosikohtaisia suosituksia käytetään sairaaksikirjoittamisarviointien tukena, toisin sanoen lähtökohtana ja viitemateriaalina työkykyä arvioitaessa. Diagnoosikohtaiset suositukset julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Näin suosituksia on helppo täydentää ja tarkistaa. Ajatuksena on myös se, että sidosryhmillä on oltava koko ajan käytettävissään ajan tasalla olevat suositukset.

2 I OSA Yleisperiaatteet Yleisperiaatteet ovat vastaus kysymyksiin, joita lääkärit, Ruotsin vakuutuskassa (Försäkringskassan) ja muut toimijat kohtaavat sairaaksikirjoittamisasioiden yhteydessä. Periaatteet sisältävät muun muassa yhteenvedon sairaaksikirjoittamisessa sovellettavista säädöksistä [21 26]. Koska sairaaksikirjoittaminen voi vaikuttaa yksilöön kielteisesti, sairaaksikirjoittamiskäytäntöä on tuettava ja ohjattava samoilla laatuvaatimuksilla kuin terveydenhuollon ja sairaanhoidon muutakin toimintaa. Terveydenhuollon vastuuelinten ja vakuutuskassan tehtävänä on varmistaa, että tätä varten on olemassa järjestelmät ja hallintorakenteet. Päätöksenteon tukiväline on nähtävä osana tällaisia rakenteita. 1. Arviointi ja päätöksenteko Terveydenhuollolla ja vakuutuskassalla on sairaaksikirjoittamisjärjestelmässä erilliset tehtävät. Terveydenhuollon tehtävänä on dokumentoida diagnoosi, arvio toimintakyvystä, ilmoitetut työhön liittyvät vaatimukset ja arvioitu työkyky käyttämällä lääkärinlausuntolomaketta. Vakuutuskassa päättää sairauspäivärahasta. Tämä päätös perustuu lääkärinlausuntoon. Lääkärinlausuntoon kirjatut lääkärin arviot eivät oikeuta potilasta automaattisesti sairauspäivärahaan, vaan toimivat päätöksenteon perustana. Osapuolten tehtävänä on tehdä läheistä yhteistyötä ja toteuttaa näin järjestelmä, jonka tavoitteena on potilaan etu. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jos hoitavan lääkärin arvio herättää kysymyksiä, niistä on käytävä rakentavaa keskustelua. Keskustelussa osapuolten on määrätietoisesti pyrittävä yhteisymmärrykseen. 2. Sairaaksikirjoittaminen on osa hoitoa Lääkärin tekemä arvio potilaan työkyvystä on osa hoitoa. Tämä tarkoittaa sitä, että arviota tehdessään lääkärin on toimittava yhtä harkitusti, järjestelmällisesti ja ammattimaisesti kuin muitakin toimenpiteitä suorittaessaan. Tärkeä lähtökohta on, että sopiva kuormitus johtaa usein optimaaliseen parantumiseen. Monien vaivojen kohdalla täysi toimettomuus tai passiivinen lepo estää tai hidastaa paranemista. Toisaalta on myös tärkeää ottaa huomioon, että liian lyhyet sairaaksikirjoittamisjaksot voivat johtaa vaivan palaamiseen, mikä pitkittää sairaaksikirjoittamistarvetta ja vaikuttaa kielteisesti työkykyyn ja terveyteen pitkällä aikavälillä (esimerkiksi aivovaurion tapauksessa). 3. Arvion yksilöllisyys päätöksenteon tukiväline on ainoastaan ohjeellinen Päätöksenteon tukivälineen osa, jossa esitetään diagnoosikohtaisia suosituksia, antaa lääkäreille ja vakuutuskassan virkailijoille opastusta sairaaksikirjoittamisasioissa. Suositusten ohjeellisuus tarkoittaa, että niitä tulkittaessa ja käytettäessä on otettava huomioon tapauskohtaiset olosuhteet tilanteessa, jossa sairaaksikirjoittamista sovelletaan. Suosituksissa annetaan täydentäviä tietoja sekä yksilölle että lääkärille. Lääkärin lopullisen arvion on oltava yksilöllinen, ja päätös on tehtävä kunnioittaen yksilön koskemattomuutta ja ottaen huomioon tapauskohtaiset olosuhteet. Arvion on oltava potilaan näkökulmasta selvä, avoin ja ymmärrettävä. Poikkeamat suosituksista on perusteltava ja dokumentoitava. Tietyn sairauden vaikutus työkykyyn on yksilöllistä. Tämä voi olla syy poiketa suosituksesta. Toinen syy voi olla useamman sairauden sairastaminen samanaikaisesti. 4. Potilaan osallistuminen Päätöksenteon tukivälineen tarkoituksena on parantaa ennakoitavuutta potilaan kannalta. Suosituksia on käytettävä siten, että potilas osallistuu prosessiin itse [22]. Huolella tehty arvio edellyttää potilaan ja lääkärin välistä toimivaa vuoropuhelua. Potilaan käsitys omista vaivoistaan ja niiden vaikutuksesta hänen toiminta- ja työkykyynsä on keskeisessä asemassa. Lääkärin ja potilaan on keskusteltava vaihtoehdoista, jotka koskevat mahdollista sairaaksikirjoittamisastetta ja mahdollisuuksia mukauttaa työtehtäviä tai muuttaa matkustustapaa työhön ja takaisin jne. Jos kyseisestä vaivasta on annettu erityisiä suosituksia, ne on otettava esiin.

3 5. Puuttuminen varhaisvaiheessa Henkilön sairastuessa sairauden myöhemmän kehityksen ratkaisee usein se, millä tavoin sairauteen aluksi puututaan [16]. Vaarana on, että elämään normaalina osana kuuluvat tapahtumat medikalisoidaan. Myös yksilön omia voimavaroja on tärkeää hyödyntää. Lisäksi on tärkeää korostaa, että vaikeassa elämäntilanteessa oleva henkilö voi tarvita tukea muulla tavalla kuin sairaaksikirjoittamisen muodossa. Potilaalle on muun muassa kerrottava seuraavat seikat: Työkyky ratkaisee, onko sairaaksikirjoittaminen perusteltua. Lähtökohta on, että potilas on usein työkykyinen lääketieteellisestä diagnoosista huolimatta. Tietynlainen toimeliaisuus edistää usein toimintakyvyn palautumista toimettomuutta paremmin. Alkuvaiheen toimenpiteissä varhainen yhteydenpito työnantajaan on tärkeässä asemassa. Vakuutuskassan tehtävänä on ottaa työpaikkaan liittyvät toimijat mukaan mahdollisimman nopeasti esimerkiksi yhteisen tapaamisen muodossa. Työnantaja, työterveyshuolto ja ammattiliittojen edustajat voivat tehdä paljon rakentavien ratkaisujen eteen. Potilaan työtehtäviä tai työn kuormittavuutta voidaan muuttaa, potilaalle voidaan antaa asianmukaista tukea jne. 6. Sairaaksikirjoittaminen aktiivisena toimenpiteenä Sairaaksikirjoittamisen on oltava aktiivinen toimenpide. Neuvontaan ja tukeen yhdistettynä sairaaksikirjoittamisen on autettava potilasta käyttämään kykyjään mahdollisista rajoituksista huolimatta. On tärkeää, että sairaaksikirjoittamisella on selvä tavoite. Lisäksi lääkärin ja vakuutuskassan on valvottava yhdessä, että potilas osallistuu aktiivisesti kuntoutukseensa. Potilaan on, sikäli kuin sairaus sen sallii, osallistuttava kuntoutusprosessiin eri tavoin, kuten tekemällä osa-aikatyötä, kuntoilemalla, käymällä fysioterapiassa, tai siten, että työmatkoille järjestetään kuljetus sairaaksikirjoittaminen sijasta, jos liikkuminen työhön ja sieltä pois on sairauden vuoksi rajoittunut. Asianomaiset toimijat vastaavat tuloksekkaiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tehokkaiden kuntoutusvaihtoehtojen tarjoamisesta. 7. Yhteydenpito työpaikkaan Potilaan on, sikäli kuin se vain on mahdollista, säilytettävä yhteydet työpaikkaansa esimerkiksi tekemällä osa-aikatyötä. Normaalitapauksessa tavoitteena on kuitenkin oltava, että osa-aikainen sairaaksikirjoittamisaika päättyy samojen kriteerien mukaisesti kuin kokoaikainen sairaaksikirjoittamisaika. Silti tietyissä tapauksissa, joissa työ on hyvin kuormittavaa eikä työtehtävän vaihtaminen tule kyseeseen, myös pidempi osa-aikainen sairaaksikirjoittaminen voi olla sopiva vaihtoehto kokoaikaisen sairaaksikirjoittamisen välttämiseksi. Jos lääkäri arvioi kokoaikaisen sairaaksikirjoittamisen olevan tarpeen, potilasta on kannustettava ylläpitämään sosiaalisia yhteyksiä työpaikalle sopivalla tavalla. Lääkärin on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, voivatko yhteydet työpaikalle pahentaa sairautta, esimerkiksi masennusta. 8. Työkyvyn arviointi Sairaaksikirjoittamista koskevan päätöksenteon on perustuttava aina arvioon työkyvystä. Juuri sairauden vaikutukset toiminta- ja työkykyyn ei sairaus itsessään ovat syy sairaaksikirjoittamiseen. Sairaaksikirjoittaminen voi olla perusteltua tilapäisesti osana mukautumisprosessia, vaikka potilaan toimintakyky itsessään ei estäisikään työntekoa (esimerkiksi vasta puhjennut astma henkilöllä, jonka työympäristö on pölyinen). Lähtökohta on kuitenkin, että tilanne on ratkaistava ensisijaisesti muuttamalla työtehtäviä tai vaihtamalla työtä. Tässä yhteydessä työnantaja ja Ruotsin työvoimatoimisto ovat tärkeitä toimijoita. 9. Toimintakyky, työn vaatimukset ja työkyky Lääkärillä on oltava ensinnäkin selvä käsitys yksilön toimintakyvystä ja toiseksi tietoa hänen työskentelyolosuhteistaan ja siitä, millaiset mahdollisuudet niitä on muuttaa, jotta hän voisi arvioida yksilön työkykyä. Myös muiden ammattilaisten kuin lääkärin osallistumisesta toiminta- ja työkyvyn arviointiin voi olla hyötyä. Tällaisia ammattilaisia ovat esimerkiksi fysioterapeutit, työterapeutit, kuraattorit ja psykologit. Toimintakykyä koskevat arviot on esitettävä siitä näkökulmasta, mistä yksilön odotetaan suoriutuvan ja mitä häneltä ei voida odottaa. On tärkeää, että lääkäri arvioi vain asioita, joita hän voi todella arvioida ja joista hän voi ottaa vastuun. Tietyissä tapauksissa tämä voi johtaa siihen, ettei potilaan työkykyä voida arvioida. Tällaisessa tilanteessa lääkärin on ilmoitettava asiasta selvästi vakuutuskassalle ja potilaalle. Työkykyä koskevan arvion tekeminen edellyttää tietoa siitä, millaisia vaatimuksia työ asettaa yksilölle. Nämä

4 vaatimukset voidaan määritellä esimerkiksi WHO:n toimintakykyluokituksessa [27] käytetyn järjestelmän mukaisesti fyysisiksi, kognitiivisiksi, emotionaalisiksi tai sosiaalisiksi vaatimuksiksi. Potilaan tehtävänä on antaa lääkärille oikeat tiedot työn asettamista vaatimuksista. Tietoa voidaan antaa eri tavoin: suullisesti lääkärikäynnin yhteydessä tai siten, että potilas täyttää jonkinlaisen kyselylomakkeen tai että työnantaja toimittaa kuvauksen potilaan työtehtävistä. Lääkärin on erityisen tärkeää saada tietoa siitä, voidaanko työolosuhteita muuttaa. Lääkärin tehtävänä on kirjata tämä tieto lääkärinlausuntolomakkeeseen. 10. Sairauden käsite Terveydenhuolto ja vakuutuskassa eivät saa myötävaikuttaa siihen, että sairauden käsite muuttuu liukuvaksi ja laajaksi. Lääkärin tehtävänä on antaa lausunto yksilön sairaudesta ja toimintakyvystä ja siitä, kuinka nämä tekijät vaikuttavat työkykyyn. Siksi määritelmät siitä, mikä katsotaan ja mitä ei katsota sairaudeksi, ovat keskeisiä. Ruotsin yleisen vakuutuslain [23] lähtökohtana on lääketieteellinen käsitys, jonka mukaan sairaus on kehon tai mielen epänormaali tila, joka ei ole yhteydessä elämän normaaleihin tapahtumiin. Vaikka lakiin tehtiinkin vuonna 1995 selvennys, jonka mukaan työmarkkinoihin liittyvät, taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet eivät saa vaikuttaa arvioon siitä, onko henkilö sairas, määritelmä ei ole riittävän ohjaava. Myös perinteiset sairauden määritelmät, joissa keskitytään elimistön havaittavissa oleviin muutoksiin, ovat selvästi riittämättömiä. Ne perustuvat kuitenkin pyrkimykseen todentaa sairaus, mihin onkin tähdättävä. On tärkeää, että lääkäri tekee jokaisessa yksittäisessä potilastapaamisessa arvionsa mahdollisimman objektiivisten kriteerien perusteella, esimerkiksi käyttämällä vahvistettuja arviointiasteikkoja. Lääkärin on määritettävä havaittujen oireiden laatu ja aste. Lääkärikäyntien ja tutkimusten on oltava järjestelmällisiä. Kliinisten löydösten luonne ja esiintyvyys vaihtelevat erityyppisissä lääketieteellisissä vaivoissa. Tästä huolimatta jokaisella potilaalla on yhtäläinen oikeus asiaankuuluviin tutkimuksiin ja mahdolliseen hoitoon. 11. Jokainen arvio on tärkeä Lääkärin on merkittävä arvionsa selvästi lääkärinlausuntolomakkeeseen ja sairauskertomukseen myös uutta lausuntoa antaessaan. Sairaaksikirjoittamisen jatkamista koskevan päätöksen on perustuttava aina uuteen arvioon sairaudesta ja toimintakyvystä sekä hoidosta ja sairauden kulusta. Lääkärin ei pitäisi tehdä sairaaksikirjoittamista puhelinkonsultaation perusteella tai takautuvasti muutoin kuin poikkeustapauksissa. Kun lääkäri käsittelee sairaaksikirjoittamisaasiaa, jota on aiemmin käsitellyt toinen lääkäri, hänen on otettava erityisesti huomioon se, mihin edellinen lääkäri on tähdännyt sairaaksikirjoittamisella. 12. Uuden työkykyarvioinnin tekeminen Mikäli potilaan työkykyä on arvioitava uudelleen (myöhemmin sairauspoisaolon aikana), arviointilomakkeessa on annettava entistä enemmän tietoja esimerkiksi potilaan työstä ja motivaatiosta palata työhön. Optimaalisen hoitostrategian löytämiseksi hoitavan lääkärin on voitava punnita toimintakykyyn ja työkyvyn palautumiseen vaikuttavia eri tekijöitä. Kyse on sekä yksilöllisistä tekijöistä, kuten motivaatiosta ja persoonallisuudesta, että ympäristön resursseista, kuten kuntoutusmahdollisuuksista sekä perhe-elämän ja työpaikan asettamista vaatimuksista ja näiden tarjoamasta tuesta. Potilaan työhönpaluuseen tähtäävien toimien on perustuttava selviin tavoitteisiin, ja niiden vaiheet ja jälkiarvioinnin ajankohdat on määritettävä huolella. Menettelyn tukena voidaan käyttää erilaisia arviointivälineitä. Jos asiaan liittyy epäselvyyksiä tai jos jotkin tekijät saattavat aiheuttaa pitkäaikaisen sairauspoissolon vaaran, lääkäri voi kirjoittaa ajoissa lähetteen työterveyshuoltoon, fysiatrille tai työ- ja ympäristölääketieteen asiantuntijalle. Työpaikan kanssa voidaan järjestää varhaisessa vaiheessa yhteisiä tapaamisia. Vakuutuskassa vastaa niiden koordinoinnista. Mikäli potilaan täydellistä paranemista pidetään epätodennäköisenä, potilaan täytyy alkaa orientoitua paranemisvaiheessa sopivassa tahdissa uusiin työtehtäviin tai työnantajan vaihtoon. Tältä osin on tärkeää käydä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa rakentavaa keskustelua. Potilaan rajoitukset on dokumentoitava huolellisesti. Tällaisissa tapauksissa on myös hyvin tärkeää ottaa varhaisessa vaiheessa yhteyttä työvoimatoimistoon. 13. Työttömän työkyky Työttömän työkykyä voi olla vaikeaa arvioida. Työkykyä on arvioitava suhteessa työmarkkinoilla tavallisesti tehtäviin töihin. Näiden ajateltavissa olevien töiden asettamia vaatimuksia voi olla vaikeaa määrittää.

5 14. Sairaaksikirjoittamista koskevat menetelmät Sairaaksikirjoittamisen osaaminen perustuu perinteisiin ja kokemuksiin. Tätä osaamista on hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla kussakin yksittäistapauksessa. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa: Sairaaksikirjoittamisjakson on hyvä päättyä kesken potilaan työviikkoa eikä vasta sen lopussa: tämä helpottaa palaamista työhön. Pitkä kokoaikainen sairaaksikirjoittamisjakso voidaan lopettaa porrastetusti osa-aikatyön muodossa. Uutta lääkärikäyntiä ei pidä sijoittaa automaattisesti sairaaksikirjoittamisjakson loppuun. Potilaan ei pidä käsittää lääkärikäyntiään mahdollisuutena pidentää sairaaksikirjoittamista, vaan se on nähtävä tilaisuutena arvioida tuloksia ja toimenpiteitä. Sairaaksikirjoittamisen päättyminen on suunniteltava ja dokumentoitava jo sairaaksikirjoittamisen alussa. 15. Seuranta ja laadunvarmistus Sairaaksikirjoittamiseen osallistuvat toimijat vastaavat seurannasta ja laadunvarmistuksesta. Tämä on suuri ja tärkeä tehtävä. Käytäntöä on tarkasteltava, arvioitava ja kehitettävä. Terveydenhuollosta vastaavien tahojen ja vakuutuskassan tehtävänä on varmistaa, että sairaaksikirjoittamisen laadunvalvontaa ja osaamisen kehittämistä varten on olemassa järjestelmät ja hallintorakenteet. Terveydenhuolto ja vakuutuskassa vastaavat siitä, että rekisteriin kerättävät tiedot ovat laadukkaita diagnoosin ja ilmoitetun diagnoosikoodin osalta. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että lääkärinlausuntolomakkeet ja sairauskertomukset on täytetty oikein. Lääkärinlausuntolomakkeessa ilmoitetaan työkyvyn mahdollisen aleneman kannalta keskeisin diagnoosikoodi.

6 Diagnoosikohtaiset suositukset Yleisperiaatteissa vahvistetaan muun muassa, että tehdessään ja dokumentoidessaan sairaaksikirjoittamisarvioitaan lääkärin on noudatettava samoja luotettavuus- ja tarkoituksenmukaisuustavoitteita kuin suorittaessaan muita terveydenhuollon toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että arvioiden tukena on käytettävä diagnoosikohtaisia suosituksia. Suositusten on ohjattava arviointien tekemistä. Arvioinnit tehdään yksilöllisesti, ja niiden on perustuttava potilaan yksilölliseen tilanteeseen. Ne perustuvat tietoon sairauksien luonnollisesta kulusta ja vaikutuksesta toimintakykyyn sekä työn kuormitus- ja vaatimustyyppien luokitteluun. Siispä suositusten tarkoituksena on kuvata ajatusketju, jota voidaan soveltaa yksilölliseen tilanteeseen. Suositukset keskustelun tukena Diagnoosikohtaisten suositusten on määrä tukea sekä terveydenhuollon ammattilaisten että vakuutuskassan virkailijoiden työtä. Tarkoituksena on, että tiedot normaalitilanteissa sopivien sairaaksikirjoittamisjaksojen pituudesta ohjaavat hoitavan lääkärin päätöksentekoa eri tilanteissa ja että lääkäri ymmärtää suositusten olevan tuki, jota hän voi käyttää keskustellessaan potilaan kanssa. Toiveena on, että suositukset auttaisivat vakuutuskassan virkailijoita ymmärtämään arviota, jonka lääkäri on kirjannut lääkärinlausuntolomakkeeseen (lääkärintodistukseen). Keskeisenä tavoitteena onkin parantaa tällä tavoin näiden kahden toimijan välisen vuoropuhelun laatua. Päätöksenteon tukivälineen ei ole tarkoitus korvata vuoropuhelua vaan parantaa sitä. Jotta tässä onnistuttaisiin, molempien osapuolten on tarkasteltava ja käytettävä välinettä samalla tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, ettei suosituksia saa pitää uusina ohjaavina sääntöinä siitä, kuinka sairaaksikirjoittamista arvioidaan. Kutakin yksittäistapausta on edelleen arvioitava yksilöllisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että suosituksista voidaan aina poiketa. Tiettyjen diagnoosien kohdalla tällaisten poikkeamien voidaan odottaa olevan tavallisempia kuin muissa tapauksissa. Näissä tapauksissa laadunparantamistavoite liittyy lääkärin esittämiin perusteluihin. Tämän odotetaan lisäävän harkittuun ja selvään hoitostrategiaan perustuvien sairaaksikirjoittamispäätösten osuutta. Useampi samanaikainen sairaus Diagnoosikohtaiset suositukset on laadittu pitäen silmällä tietynlaista tilannetta, jossa potilaalla on vain yksi, tarkkaan määritelty diagnoosi. Lääkärit kohtaavat kuitenkin työssään usein tilanteita, joissa potilaalla on samanaikaisesti monta sairautta ja joissa erilaisia oireita on vaikeaa lajitella selvärajaisiksi diagnooseiksi. Potilaat esimerkiksi hakeutuvat usein hoitoon sellaisten oireiden perusteella, jotka voivat johtaa erilaisiin diagnooseihin. Tällaisissa tapauksissa sairaaksikirjoittamista koskeva arvio on tehtävä sen diagnoosin perusteella, jonka arvioidaan vaikuttavan potilaan toimintakykyyn eniten. Jos lääkäri arvioi usean sairauden samanaikaisen sairastamisen pahentavan toimintakyvyn alenemaa, hän voi esittää tätä perusteeksi poiketa suosituksesta. Jos useampi samanaikainen sairaus johtaa tilaan, jossa päädiagnoosia on vaikeaa tai sitä ei ole mielekästä esittää, asia on ilmoitettava lääkärinlausuntolomakkeessa (lääkärintodistuksessa). Diagnoosikohtaisten suositusten sisältämät lääketieteelliset tiedot Diagnoosikohtaisia suosituksia laadittaessa on käytetty rakennetta, jonka on tarkoitus ohjata sekä hoitavaa lääkäriä että vakuutuskassan virkailijoita. Kielenkäyttö ja sisältö vastaavat tätä tarkoitusta. Osa tiedoista on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollolle, osa puolestaan vakuutuskassalle. Vakuutuskassalle tarkoitettuja tietoja annetaan esimerkiksi otsikon Oireet, ennuste ja hoito alla. Tässä kohdassa pyritään ensisijaisesti määrittelemään, mitä diagnoosia tai diagnooseja suositus koskee. Tietojen tarkoituksena ei ole toimia suorina hoito-ohjeina. Lääketieteelliset tiedot muodostavat vain taustan, jota vasten toiminta- ja työkykyä koskevia arviota voidaan ymmärtää. Työn kuormitus ja vaatimukset Diagnoosikohtaisissa suosituksissa ilmoitetaan, millaisesta työkuormituksesta ja millaisista työvaatimuksista henkilö, jonka toimintakyky on alentunut tietylle tasolle, selviytyy tai ei selviydy. Asia ilmoitetaan usein käyttäen vain suurpiirteisiä luokituksia viittaamalla esimerkiksi fyysisesti raskaaseen tai fyysisesti kevyeen työhön. Lääkärin ja vakuutuskassan virkailijan on arvioitava itse, mitkä työt kuuluvat mihinkin luokkaan. Arviointi edellyttää, että lääkärillä on tietoa potilaan työstä, työtehtävistä ja niiden asettamista vaatimuksista. Tavoitteena on antaa ajan kuluessa tulevissa tarkistetuissa suosituksissa entistä tarkempia tietoja.

7 Oma ilmoitus sairauspoissaolosta Ruotsissa työntekijä voi usein ilmoittaa itse enintään viikon mittaisesta sairauspoissaolostaan. (Tietyissä tapauksissa työnantaja ja vakuutuskassa voivat kuitenkin vaatia lääkärintodistuksen jo ensimmäisestä päivästä lähtien.) Kun suosituksissa ilmoitetaan, ettei sairaaksikirjoittamista voida pitää normaalitapauksessa aiheellisena, on huomioon otettu se, että työntekijällä on tavallisesti mahdollisuus ilmoittaa itse sairauspoissaolostaan. Suositukset ovat voimassa siitä hetkestä alkaen, jona potilas hakeutuu terveydenhuoltoon. Tämä tarkoittaa sitä, että sairauspäivien määrä voi poiketa hieman sen mukaan, onko potilas itse ilmoittautunut sairaaksi ennen käyntiään lääkärillä. Tämä perustuu ajatukseen siitä, että suositusten soveltamisen on oltava mahdollisimman yksinkertaista. Sairaaksikirjoittamisen jatkaminen Sairaaksikirjoittamisen pituutta koskevat suositukset koskevat saman sairaustapauksen vuoksi määrättyjen, mahdollisesti toistuvien sairaaksikirjoittamisten yhteenlaskettua pituutta. Lääkärin on siis kiinnitettävä huomiota tällaisiin tietoihin. Diagnoosikoodit Diagnoosit, joita varten suositukset on laadittu, perustuvat kansainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen [28]. Ruotsin sosiaalihallitus on julkaissut koko luettelon lisäksi perusterveydenhuollon käyttöön tarkoitetun yksinkertaistetun version [29]. Suosituksiin liittyvissä koodi-ilmoituksissa on käytetty mahdollisimman pitkälti perusterveydenhuollon versiota. Päätöksenteon tukivälineen mielekäs käyttö edellyttää, että lääkäri ilmoittaa mahdollisimman tarkan diagnoosikoodin.

8 Päätöksenteon tukivälinettä koskevat Ruotsin sosiaalihallituksen lähtökohdat ja tukivälineen käsittely Nykyinen sairaaksikirjoittamiskäytäntö ei parhaalla mahdollisella tavalla edistä terveyttä [5 14]. Tämä oli Ruotsin sosiaalihallituksen lähtökohta vakuutuslääketieteellisen päätöksenteon tukivälineen laatimiseen tähtäävässä työssä. Kokemukset osoittavat, että potilas menettää nopeasti yhteyden työpaikkaansa ja jää normaalin sosiaalisen yhteisön ulkopuolelle. Kriittisen rajan on ilmoitettu kulkevan jo kolmessa kuukaudessa [15]. Pitkät sairaaksikirjoittamiset heikentävät usein yksilön elämänlaatua ja aiheuttavat lääketieteellistä ja sosiaalista sairaalloisuutta. Myös sairaaksikirjoittaminen, johon ei yhdistetä muita toimenpiteitä, voi aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Saatavilla olevat tiedot osoittavat, että pitkillä sairaaksikirjoittamisilla on usein taipumusta pikemminkin estää kuin helpottaa paluuta normaaliin elämään [5 14]. Taustalla vaikuttaviin mekanismeihin kuuluu niin lääketieteellisiä, psykologisia kuin sosiaalisiakin tekijöitä. Parhaat edellytykset välttää pitkiä sairaaksikirjoittamisia ovat sairaaksikirjoittamisen alussa. Sopivan pituinen sairaaksikirjoittaminen yhdistettynä varhaisessa vaiheessa aloitettuun hoitoon ja kuntoutukseen on asian kannalta ratkaisevassa asemassa. Sosiaalihallitus aikoo jatkaa ja tukea tieteelliseen näyttöön perustuvaa kehitystä tällä alalla. Sosiaalihallituksen toiminta terveydenhuollon alalla perustuu viranomaisten tulkintaan Ruotsin terveyden- ja sairaanhoitotolaissa käytetystä hyvän hoidon käsitteestä. Hyvän hoidon on perustuttava tietoon ja oltava tarkoituksenmukaista, turvallista, tehokasta, tasa-arvoista ja potilaslähtöistä, ja sitä on annettava kohtuullisessa ajassa [17]. Näin ollen sairaaksikirjoittamiseen mahdollisesti johtavien arvioiden on perustuttava harkittuihin kannanottoihin mahdollisen sairaaksikirjoittamisen tehokkuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Keskeistä on muun muassa, johtaako sairaaksikirjoittaminen parhaaseen mahdolliseen tervehtymiseen ja minimoiko se vammojen riskin. Lisäksi tämä tarkoittaa sitä, että koko maassa ja samassa tilanteessa olevien potilaiden kohdalla on käytettävä samoja arviointiperusteita. Päätöksenteon tukivälineen tavoitteena on selkeyttää ohjeita ja parantaa ennakoitavuutta. Päätöksenteon tukivälineen käsittely Tällä hetkellä saatavissa on rajallisesti tieteellistä tietoa esimerkiksi sairaaksikirjoittamisen parhaista mahdollisista pituuksista eri vaivojen yhteydessä ja suhteessa eri töiden erilaisiin kuormituksiin ja vaatimuksiin [18]. Siispä suositukset perustuvat lähinnä tietoon ja kokemukseen sairauksien kulusta ja eri sairauksien vaikutuksesta ihmisen toimintakykyyn. Siksi työskentelymenetelmät ovat poikenneet huomattavasti niistä menetelmistä, joita noudatettiin laadittaessa käypää hoitoa koskevia kansallisia suuntaviivoja [19]. Diagnoosikohtaisten suositusten laatiminen jakautui käytännössä moneen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa lukuisat lääketieteen asiantuntijat laativat suositukset sellaisia diagnooseja varten, jotka ovat tavallisia sairaaksikirjoittamisen syitä [20]. Ruotsin lääkäriliiton asiantuntijayhdistysten ja Ruotsin lääkäriyhdistyksen jaostojen johtokunnat valitsivat nämä asiantuntijat. Suositusten jäsentely esitettiin Ruotsin hallitukselle joulukuussa 2006 annetussa raportissa [4]. Tämän jälkeen kunkin erikoisalan edustajat, perusterveydenhuollon lääkärit ja asiaankuuluvan asiantuntijayhdistyksen edustajat tarkistivat suositukset. Koska suuri osa sairauspoissaolopäivien kokonaismäärästä johtuu liikuntaelinten sairauksista, niihin liittyviä diagnooseja käsitelleet työryhmät olivat muita suurempia. Tällä alalla on myös järjestetty potilasjärjestöjen edustajien kuulemistilaisuus. Ruotsin sosiaalihallitus ja vakuutuskassa ovat tiedottaneet päätöksenteon tukivälineestä jatkuvasti muille kansallisille toimijoille: Ruotsin lääkäriyhdistykselle, Ruotsin lääkäriliitolle, Ruotsin kuntaliitolle ja Maakäräjille sekä Ruotsin terveydenhuollon osaamiskeskukselle (SBU). Hyväksyntä ja arviointi Koska diagnoosikohtaiset suositukset perustuvat pitkälti kokemukseen, on tärkeää, että niiden laatu varmistetaan toteuttamalla seurantaa ja tekemällä tarkistuksia. Hyvää sairaaksikirjoittamiskäytäntöä koskevien viimeisteltyjen tietojen määrän odotetaan tällä tavoin kasvavan nopeasti. Sosiaalihallituksen on seurattava jatkuvasti muun muassa sitä, ovatko sairaaksikirjoitamisen suosituspituudet asianmukaisia ja pitäisikö tiettyjen suositusten olla luonteeltaan yleisempiä ja toisten mahdollisesti tarkempia. Sosiaalihallituksen on luotava organisaatiorakenne päätöksenteon tukivälineen laajentamista, ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Tällaiseen rakenteeseen voidaan ottaa yhdeksi osaksi paneeli, joka muodostuu lääkärin ammattia harjoittavista henkilöistä. Heidän on oltava valmiita tarkkailemaan sitä, kuinka suositukset toimivat heidän mielestään käytännössä, ja raportoitava havaitsemistaan ongelmista. Suosituksiin tehtävien laadullisten muutosten lisäksi sosiaalihallitus pitää hyvin tärkeänä sitä, että päätöksenteon tukivälineen käyttöönottoa arvioidaan laajalti. Tässä yhteydessä on ensinnäkin selvitettävä, kuinka päätöksenteon tukiväline on otettu vastaan ja kuinka sitä on käytetty (prosessin mittaaminen), ja toiseksi analysoitava,

9 kuinka tukiväline on vaikuttanut sairaaksikirjoittamiskäytäntöihin ja potilaiden kokemuksiin (tulosten mittaaminen). Tätä varten on kehitettävä laatuindikaattoreita, samoin kuin avointen vertailujen mahdollistamiseksi ajan mittaan. Päätöksenteon tukiväline ja sosiaalihallituksen toiminta viranomaisena Ammatinharjoittamisesta terveydenhuollon alalla annetun lain (1998:531) 6 luvun 1 :n mukaan Ruotsin sosiaalihallitus valvoo terveydenhuoltoa ja sen henkilökuntaa [27]. Saman lain 6 luvun 3 :ssä säädetään, että sosiaalihallituksen valvonnan on tähdättävä ensisijaisesti vahinkojen estämiseen ja riskien poistamiseen terveydenhuollossa. Sosiaalihallituksen on valvonnan avulla tuettava ja arvioitava toimintaa ja terveydenhuoltohenkilökunnan toimenpiteitä. Kyseisen pykälän mukaan valvonnan tarkoituksena on parantaa omalta osaltaan potilasturvallisuutta ja hoidon laatua. Sairaaksikirjoittamiskäytäntö ei itsessään koske suoraan potilasturvallisuutta eikä ole siksi sellaisenaan valvottava asia. Kun sairaaksikirjoittaminen vaikuttaa potilasturvallisuuteen, sosiaalihallituksen saattaa kuitenkin olla tarpeen toteuttaa valvontatoimia. Myös pitkiin sairaaksikirjoittamisjaksoihin johtavat rutiininomaiset arvioinnit voivat antaa aihetta sosiaalihallituksen valvontatoimiin.

10 Viitteet 1. Socialdepartementet, 2005, Uppdrag att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess (Ruotsin sosiaaliministeriö, 2005, Entistä laadukkaamman, yhtenäisemmän ja oikeusturvan kannalta paremman sairaaksikirjoittamisjärjestelmän laatimista koskeva toimeksianto). 2. Försäkringskassan & Socialstyrelsen, 2006, Svar på regeringsuppdrag Uppdrag att utforma en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess (Ruotsin vakuutuskassa ja sosiaalihallitus, 2006, Vastaus hallituksen toimeksiantoon Entistä laadukkaamman, yhtenäisemmän ja oikeusturvan kannalta paremman sairaaksikirjoittamisjärjestelmän laatimista koskeva toimeksianto). 3. Socialdepartementet, 2007, Uppdrag att fullfölja arbetet med de försäkringsmedicinska riktlinjerna (Ruotsin sosiaaliministeriö, 2007, Vakuutuslääketieteellisen ohjeiston viimeistelemistä koskeva toimeksianto). 4. Socialstyrelsen, 2006, Beslutsstöd i form av försäkringsmedicinska riktlinjer En del av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess (Ruotsin sosiaalihallitus, 2006, Vakuutuslääketieteellisen ohjeiston muodossa oleva päätöksenteon tukiväline Osa entistä laadukkaampaa, yhtenäisempää ja oikeusturvan kannalta parempaa sairaaksikirjoittamisjärjestelmää). 5. Alexandersson K., et al., 2005, Problem inom hälso- och sjukvården kring handläggning av patienters sjukskrivning (Potilaiden sairaaksikirjoittamisen käsittelyyn liittyviä terveydenhuollon ongelmia), Karolinska Institutet, Tukholma. 6. Alexandersson K., et al., 2005, Läkares arbete med sjukskrivning en enkätstudie (Sairaaksikirjoittamista koskeva lääkärin työ kyselytutkimus), Landstinget Östergötland, Stockholms Läns landsting. 7. Engblom M., et al., 2005, Inte doktors bord : ett vanligt dilemma i sjukskrivningskonsultatitionen ( Ei tohtorin pöydälle : tavallinen pulma sairaaksikirjoittamiskonsultaatioissa), Läkartidningen, 102:48, s Englund L., Svärdsudd K., 2000, Sick-listing habits among general practitioners in a Swedish county (Sairaaksikirjoittamiskäytännöt yleislääkärien keskuudessa ruotsalaisessa läänissä), Scand J Prim Health Care 2000; 18: Palmer E. (toim.), 2006, Sjukförsäkring, Kulturer och Attityder (Sairausvakuutus: kulttuureja ja asenteita), Försäkringskassan analyserar 2006:16, Tukholma. 10. Socialstyrelsen, 2003, Sjukskrivningstider efter hjärtinfarkt eller bröstcancer finns det någon skillnad? (Ruotsin sosiaalihallitus, 2003, Sairaaksikirjoittamisjaksojen pituudet sydäninfarktin tai rintasyövän jälkeen onko niissä eroa?) EpC, Ruotsin sosiaalihallitus, Tukholma. 11. Socialstyrelsen, 2004, Sjukskrivningsprocessen i primärvården återföring av tillsynsbesök 2004 (Ruotsin sosiaalihallitus, 2004, Sairaaksikirjoittamiskäytäntö perusterveydenhuollossa valvontakäyntien palaute 2004). 12. Socialstyrelsen, 2005, Sjukskrivningsprocessen i företagshälsovården återföring av tillsynsbesök 2005 (Ruotsin sosiaalihallitus, 2005, Sairaaksikirjoittamiskäytäntö työterveyshuollossa valvontakäyntien palaute 2005). 13. Socialstyrelsen, 2005, Sjukskrivningsprocessen hos privatläkare inom specialiteterna allmänmedicin, ortopedi och psykiatri återföring av tillsynsbesök 2005 (Ruotsin sosiaalihallitus, 2005, Sairaaksikirjoittamiskäytäntö yleislääketieteeseen, ortopediaan ja psykiatriaan erikoistuneiden yksityislääkäreiden keskuudessa valvontakäyntien palaute 2005). 14. Socialstyrelsen, 2007, Sjukskrivningsprocessen i psykiatrisk öppenvård och primärvård Patienter med vissa psykiatriska diagnoser. Återföring av tillsynsbesök (Ruotsin sosiaalihallitus, 2007, Sairaaksikirjoittamiskäytäntö psykiatrisessa avohoidossa ja perusterveydenhuollossa Tiettyjä psykiatrisia diagnooseja saaneet potilaat. Valvontakäyntien palaute ). 15. Socialstyrelsen, 1992, Socialstyrelsens allmänna råd om sjukskrivning (Ruotsin sosiaalihallitus, 1992, Sosiaalihallituksen yleiset ohjeet sairaaksikirjoittamisesta), Socialstyrelsens författningssamling 1992: RFV, 2004, Sjukskrivning ett år eller längre riskfaktorer (Vuoden mittainen tai pidempi sairaaksikirjoittaminen riskitekijöitä), RFV analyserar 2004: Socialstyrelsen, 2006, God vård om ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården (Ruotsin sosiaalihallitus, 2006, Hyvää hoitoa terveydenhuollon laatujohtamisjärjestelmä). 18. SBU, 2003, Sjukskrivning orsaker, konsekvenser och praxis. En systematisk litteraturöversikt (Sairaaksikirjoittaminen syyt, seuraukset ja käytäntö. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus), Tukholma.

11 19. Socialstyrelsen, 2007, Styrdokument för Nationella riktlinjer för god vård (Ruotsin sosiaalihallitus, 2007, Ohjeasiakirja hyvää hoitoa koskevien kansallisten suuntaviivojen laatimista varten). 20. Ruotsin vakuutuskassan (Försäkringskassan) rekisteristä haetut tiedot vuonna 2005 päättyneistä sairaaksikirjoittamisjaksoista. 21. Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) (Ruotsin laki ammatinharjoittamisesta terveydenhuollon alalla). 22. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) (HSL) (Ruotsin terveydenhuoltolaki). 23. Lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) (Ruotsin yleinen vakuutuslaki). 24. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (Ruotsin sosiaalihallituksen määräyksiä ja yleisiä ohjeita laatujohtamisjärjestelmästä ja potilasturvallisuudesta terveydenhuollossa). 25. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården mm. (Ruotsin sosiaalihallituksen määräyksiä todistusten myöntämisestä terveydenhuollossa ym.) 26. Patientjournallagen (1985:562) (PjL) (Ruotsin laki sairauskertomuksesta). 27. Socialstyrelsen/WHO, 2003, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Ruotsin sosiaalihallitus / WHO, 2003, Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus). 28. Socialstyrelsen/WHO, 1997, Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Systematisk förteckning (Ruotsin sosiaalihallitus / WHO, Tautiluokitus 1997 Järjestelmällinen luettelo). 29. Socialstyrelsen, 1997, Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Primärvård (Ruotsin sosiaalihallitus, 1997, Tautiluokitus 1997 Perusterveydenhuolto).

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1

15.09.2005 kari.kaukinen@ek.fi 1 VOIKO SAIRAUSPOISSAOLOIHIN VAIKUTTAA? Poissaolojen taloudellinen merkitys välilliset tv-kustannukset. Kv vertailu suomalainen malli: lyhyet ja pitkät Erot eri aloilla Sairauspoissaolot ja medikalisoidut

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Kela Kelan tutkimusosasto. Lauri Virta ja Kari Lahtela Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön

Kela Kelan tutkimusosasto. Lauri Virta ja Kari Lahtela Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön Lauri Virta ja Kari Lahtela Henkilökohtaisen toimintakyvyn arviointimenetelmän soveltuvuus suomalaiseen käytäntöön Keskeiset havainnot PCA-menetelmästä (Personal Capability Assessment) 46/2005 Sosiaali-

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi

Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Työkyvyn ongelmiin on tartuttava ripeästi Kirsi Ahola Ihmisen toimintakyky vaihtelee, mutta työkyky säilyy, kun työ joustaa Toimintakyky kertoo, kuinka henkilö selviytyy päivittäisen elämänsä vaatimuksista.

Lisätiedot

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen

POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen POTILAS- JA ASIAKASTURVALLISUUSSTRATEGIA 2017 2021 Potilaan ja asiakkaan aktiivinen osallistuminen Tavoitteet vuoteen 2021 mennessä Potilas- ja asiakasturvallisuus näkyy rakenteissa ja käytännön toiminnassa.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa

Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä - Miten sovitetaan yhteistyön käytännöt erikoistilanteissa Lähtökohta: Työpaikalla on käytössään työkyvyn tuen toimintamalli, jonka kaikki tuntevat Varhaisen

Lisätiedot

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta

Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Työssä selviytymisen tuki työterveyshuollon näkökulmasta Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 18.-19.3.2010 Tästä aion puhua Mitä on työssä selviytymisen tuki?

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Työterveysyhteistyöllä eteenpäin - juhlaseminaari Eteran Auditorio 9.6.2015 Kaj Husman, professori emeritus Työterveyskäsite, ILO/WHO 1950: "kaikkien

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Tunnista työstressi etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle. Asiantuntija Tarja Räty Työturvallisuuskeskus TTK Hyödyllinen ja haitallinen stressi Stressi on normaali reaktio, joka pitää ihmisen

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 19.9.2014 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari 19.9.2014 Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL 19.9.2014

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta samankaltaisessa tilanteessa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan?

Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Mitä toimintakyky on ja miten sitä tutkitaan? Raija Kerätär 06.10.2015 www.oorninki.fi Mikä ihmeen toimintakyky? Minulle ei ole tärkeää se, miten asiakkaalla diagnosoidaan joku sairaus, vaan se, millaiset"merkit"antavat

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus Se ei ole mittari Se tarjoaa hyvän rakenteen toimintakyvyn kuvaamiseksi Se tarvitsee tuekseen välineen jolla toimintakyvyn

Lisätiedot

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa

Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Lapsipotilaan emotionaalinen tuki päiväkirurgiassa Anne Korhonen TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija OYS / Lasten ja nuorten ty 16.5.2012 Kuva Google.com Miksi lapsen valmistaminen on tärkeää? Lapsen

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työuupumus -kuntoutuskurssit

Työuupumus -kuntoutuskurssit Terveysosasto Kuntoutusryhmä Työuupumus -kuntoutuskurssit Tiedotustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? Kelan Käpylän toimitalo 29.8.2012 Kurssikokonaisuus vuoden 2013 alusta Työuupumus

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus

Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Sairauspoissaolojen omailmoitusjärjestelmän poistaminen/oikaisuvaatimus Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Mitä on alentunut itsemääräämiskyky? (8 ) Tuesta huolimatta: Ei kykene tekemään sosiaali-

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, depressio

Käypä hoito -indikaattorit, depressio 1 Käypä hoito -indikaattorit, depressio Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Depressio Käypä hoito suositukseen (2014). Käypä hoito -työryhmä on nostanut suosituksesta keskeisiksi implementoitaviksi

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty

Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Satu Rauta, esh, TtM, HUS Hyks Oper ty Mitä on hoitoisuus / hoitoisuusluokitus? Miksi tarvitaan? Millaisia luokituksia on tarjolla? RAFAELA -järjestelmä PERIHOIq-mittari Käyttöperiaatteet Hyödyntäminen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet

Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Hyvinvointiyhteiskunnan haasteet Päivi Lipponen Kansanedustaja, Tulevaisuus - ja talousvaliokuntien jäsen Filosofian tohtori Suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus Hyvinvoinnin kasvusta huolimatta, eriarvoisuus

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos

Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa. Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos Työhyvinvointi vahvistuu ASLAK-kuntoutuksessa Maija Tirkkonen ja Ulla Kinnunen Tampereen yliopiston psykologian laitos ASLAK ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus Kohderyhmä: työntekijät,

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla

Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla Kuvailulehti Tekijät Mikko Härmä, Tarja Hakola, Annina Ropponen ja Sampsa Puttonen Versio 3.0 Päivämäärä 27.5.2015 Sisällys Julkaisija Työaikojen

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot

Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP. Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Maria Husu sosiaalityöntekijä Elina Lindgren kuntoutussuunnittelija SATSHP Ammatillisen kuntoutuksen kenttä ja toimijatahot Mitä on ammatillinen kuntoutus? Tavoitteena työelämässä pysyminen, sinne pääseminen

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista

Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Lääkärin oikeuksista ja velvollisuuksista Markus Henriksson ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Huom. 1. Esityksessä ei käsitellä kaikkia säädöksiä

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta. Kouvola Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta. Kouvola Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Työkyvyn arviointi vakuutuslääkärin näkökulmasta Kouvola 5.10.2016 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Sidonnaisuudet LL, yhteiskuntatieteiden maisteri Vakuutuslääketieteen erityispätevyys Päätoimi:

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 27.5.13 KPMartimo 0 Työterveys, vaikuttavuus ja tuotannon menetykset Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja, johtava ylilääkäri 27.5.13 KPMartimo 1 Esityksen sisältö Mitä työterveyshuolto

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää ään Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Jyväskyl skylä 22.05.2006 TFT Ippe Natunen Medivire Työterveyspalvelut Oy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään Kärkihanke osana strategisen hallitusohjelman toimeenpanoa 2016 2019 Painopistealue Hyvinvointi ja terveys Kuka on osatyökykyinen? Henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot