Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158"

Transkriptio

1 Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, ja Ehdotus , tarkistukset KValt , HAO Voimaan kuulutuksella lukuun ottamatta K120 T4 Lainvoimainen

2 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän kortteleita 108, 109, 120, ja sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, puistoja katualueita sekä yleistä pysäköintialuetta. Asemakaava koskee tiloja 6:161, 7:22, 8:165, 8:170 sekä osaa tilasta 1:174. Asemakaavan muutoksella muodostuu Hausjärven kunnan Oitin kylän korttelit 100, 108, 120, ja sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, puisto-, leikkikenttä-, katu- ja tiealueet sekä autopaikkojen korttelialue. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 157 ja 158 sekä katualuetta. Tämä selostus koskee laadittua, 18. päivänä elokuuta 2011 tarkistettua asemakaavakarttaa. 1.2 Kaava-alueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue sijaitsee Hausjärven kunnan Oitin kylässä, Keskustien itäpuolella. Alue on Hausjärven keskustaajamaan kuuluvaa, pääosin rakennettua aluetta. Asemakaavoitettava alue rajoittuu lännessä Keskustiehen, pohjoisessa Harjutien pohjoispuolella olevaan peltoalueeseen, idässä Patastenmäkeen, urheilukentän alueeseen ja entisen sahan alueeseen sekä etelässä Oitintiehen. Aluerajausta on luonnoksen nähtävilläolon jälkeen tarkennettu siten, että kaakkoisosan katuyhteys ratkaistaan toisen alueeseen rajoittuvan asemakaavoituksen yhteydessä. Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa rivitalon rakentaminen Keskustien varrella oleville korttelin 108 tonteille 1 ja 4 sekä samalla tarkistaa ja ajantasaistaa alueen vanhojen rakennuskaavojen määräykset. Samalla otetaan huomioon muut alueelta tulleet kaavamuutoshakemukset sekä tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Kortteli- ja tonttirajat pyritään osoittamaan maanomistustilannetta vastaaviksi.

3 2 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja rajaus Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Selostuksen liitteet Selostuksen lähdeaineisto TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja sen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Nimistö Rakentamisaikataulu ja toteuttamistoimenpiteet Selostuksen liitteet Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( , päiv ) Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 3 Maanomistus ja pohjavesialueet Liite 4 Ote maaperäkartasta (GTK), kunnallistekninen verkosto Liite 5 Kaukolämpöverkosto, sähköverkosto Liite 6 Huoltoaseman ympäristölupa Liite 7 Ote maakuntakaavasta ja ohjeellisesta osayleiskaavasta Liite 8 Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä Liite 9 Luonnos, lausunnot ja mielipiteet sekä vastaukset, tiivistelmä Liite 10 Ehdotus, lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet, tiivistelmä Liite 11 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta määräyksineen

4 3 1.6 Selostuksen lähdeaineisto - Hausjärven historia. Oiva Keskitalo. ja Hausjärven seurakunta. Hämeenlinna, Kuninkaan kartasto Suomesta Timo Alanen, Saulo Kepsu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Rakennettu Häme. Hämeen liitto ja Rakennustieto, Hämeenlinna, Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Hämeen ympäristökeskus 95 / Kanta-Hämeen Lumos-inventointi , Patastenmäki - Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Hausjärven Oitissa, tutkimusraportti Ehdotus Oitin pohjavesialueen seurantaohjelmaksi Pohjaveden tutkimusraportti N:o K2040/08/1-8, tulopäivä Oitin alueen liuotinaineet, yhteenveto havaituista pitoisuuksista, Pöyry Selvitys valtion jätehuoltotyönä toteutetusta Hausjärven kunnan Oitissa sijainneesta entisen pesulakiinteistön saneeraustyöstä 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Alueella olevan kiinteistön omistaja on tehnyt asemakaavamuutoshakemuksen Oitissa sijaitsevalle kiinteistölle RN:o 1:171, korttelin 108 tontti 1 (ALK). Myös viereisen tontin 24:0 omistaja on ollut yhteydessä kuntaan voimassa olevan asemakaavan muuttamiseksi rivitalon rakentamisen sallivaksi. Asemakaavan muutokseen on yhdistetty myös päivätty hakemus kaavan muuttamiseksi nykytilannetta vastaavaksi kiinteistöjen 6:73 ja 6:79 alueella. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan kiinteistön 7:22 omistajan kanssa on neuvoteltu tilusvaihdosta ja lisäksi Keskustien varteen kaavoitettavasta palvelukorttelialueesta on tullut tiedusteluja. Hausjärven kunnanhallitus on , 212 päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Oitin korttelien 108, 109 ja 120 alueelle sekä asemakaavan laadinnasta Harjutiehen rajoittuvalle alueen osalle. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaava-alueen laajentamisesta korttelien 100, , alueille eli käsittämään koko Keskustien itäpuolisen vanhan asemakaava-alueen. Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehdessä ja sekä (laajennus). Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Luonnos on ollut nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

5 Luonnostarkistukset on käsitelty ympäristölautakunnassa Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehtiin vastineiden mukaiset tarkistukset, joihin sisältyivät mm. Oitin koulun aluetta koskevat muutokset, mahdollistaen alueen ja sen rakennusten tarkoituksen mukainen käyttö myös tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja muutoksen Asemakaavasta ja muutoksesta on valitettu Hämeenlinnan Hallintooikeuteen. Kunnanhallitus on päättänyt MRL 201 mukaisesti määrätä valtuuston hyväksymän asemakaavan ja muutoksen tulemaan voimaan siltä osin kun kaavaan ei kohdistu valituksia. Asemakaava on saatettu voimaan kuulutuksella lukuun ottamatta korttelin 120 tonttia 4 (LH-1). Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaan kohdistuneen valituksen päätöksellään Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Asemakaava ja sen toteuttaminen Asemakaavan muutoksella muodostuu Hausjärven kunnan Oitin kylän korttelit 100, 108, 120, ja sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, puisto-, leikkikenttä-, katu- ja tiealueet sekä yleinen pysäköintialue. Asemakaavalla muodostuu korttelit 157 ja 158 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksessa on tarkistettu voimassa olevien kaavojen asemakaavamääräykset. Jo rakentuneiden asuinalueiden osalta on osoitettu käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet pääosin toteutuneen mukaisesti. Muutoin kaavamääräyksiä on tarkistettu vastaamaan nykyistä tilannetta. Kortteli- ja tonttirajat on osoitettu mahdollisuuksien mukaan kiinteistörajoja vastaaviksi sekä tutkittu alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Asemakaavalla muodostuu kaksi uutta korttelia 157 ja 158, joihin on osoitettu kolme tonttia käsittävä palvelurakennusten korttelialue, jonka rakennuksiin voidaan rakentaa asuintiloja (P) sekä asuinpientalojen korttelialue (AP). Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.

6 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Hausjärven päätaajaman keskustaan sijoittuva suunnittelualue on pääosin rakentunut. Keskustien varressa on liikerakentamista, muutoin alue on pientalovoittoista. Alueelle sijoittuu Oitin ala-aste sekä urheilutalo. Viistoilmakuva alueelta vuodelta 2005 on selostuksen kannessa. Kuvia suunnittelualueelta on liitteenä (Liite 2) Alueen historiallista taustaa Kaavamuutosalue sijoittuu jo pitkään asutetulle paikalle. Oitin kylä mainitaan Hausjärven historian mukaan jo 1400-luvun alkupuolelta olevissa lähteissä. Vuodesta 1539 tietoa on saatavissa mm. maakirjoista, joiden mukaan Oitin kylässä oli tuolloin viisi taloa. (Keskitalo, 1964.) Hämeenlinnan ja Porvoon välinen tie on kulkenut harjua ja Pursijärven rantaa pitkin ja Oitin vanha kylätontti on sijainnut Hämeenlinnan maantien sekä Lammille erkanevan tien risteyksessä. Oitin kylän taloja olivat luvun tienoilla Pietilä, Koukkula, Koskula, Kahari, Paavola, Lemola, Anttila ja Sykäri. Isojaossa muodostettiin kaksi uudistaloa, jotka olivat Ansio ja Vuoliala. (Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.) Vuonna 1730 Oitissa oli taloja kahdeksan ja vuoteen 1860 talomäärä oli kasvanut 16:een. Oitin kylä, Ois by, on nähtävissä Kuninkaan kartastossa Suomesta Oitin taajaman kehitykseen on vaikuttanut voimakkaasti Riihimäki-Pietari rautatien rakentaminen ja valmistuminen, jonka uusia ihmisiä tuli alueelle. Kylän painopiste siirtyi vanhan kylätontin tuntumasta aseman suuntaan. Rautatie ja savikot antoivat edellytykset tiiliteollisuudelle, jota on ollut vuodesta 1874 lähtien. Kylän toisella laidalla toimi saha 1920-luvulta alkaen. (Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.) Tiilitehtaiden myötä Oitin asukasmäärä sekä asuntojen ja palvelujen määrä kasvoivat. Oitista muodostui Hausjärven suurin taajama ja siitä tuli hallinnollinen keskus 1980-luvulla, uuden kunnanviraston valmistuttua luvun jälkeen on Oitin keskustan ilme muuttunut tielinjojen muuttamisen ja liikerakennusten viedessä tilaa vanhoilta asuin- ja liikerakennuksilta. Oitin keskustan painopiste on siirtynyt takaisin vanhan kylätontin vaiheille. (Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.) Luonnonympäristö Maisema Asemakaava-alue kuuluu ympäristöministeriön asettaman maisemaaluetyöryhmän laatiman maisemamaakuntajaon mukaan Hämeen viljelyja järvimaan sekä Eteläisen rantamaan maisemamaakuntien ja tarkemmin Keski-Hämeen viljely- ja järviseudun sekä Eteläisen viljelyseudun maisemaseutujen rajalle.

7 Valtakunnallista maisemamaakuntajakoa täydentävän Hämeen maakunnallisen maisemaselvityksen mukaan kaava-alue sijoittuu Salpausselän- Puujokilaakson viljelymaisemiin, joille tyypillistä on laajojen tasaisten tai loivasti kumpuilevien peltoaukeiden sekä korkealle kohoavien harju- ja moreenimuodostumien vuorottelu. Kaava-alue on rakennettua taajama-aluetta, johon lukeutuu pientalo- ja kerrostaloasutusta sekä asuin- ja palvelurakentamista. Maisemalle taustaa luo idässä Patastenmäki harjumänniköineen. Liikerakentaminen keskittyy Keskustien lounaisosaan, jossa rakentaminen on korkeampaa ja rajaa leveää katutilaa. Keskustietä koilliseen päin rakennuskanta madaltuu ja maisema muuttuu maaseutumaiseksi. Keskustien länsipuolella on avoimena säilyneitä rakentamattomia tontteja sekä maatilan talouskeskus. Keskustien varrelle leimaa antavat paikoin iäkäs rakennuskanta ja rakentamattomilla tonttialueilla säilynyt kasvillisuus. Maisemallista merkittävyyttä on Keskustien ja Leppätien kulmaukseen jäävän rakentamattoman tontin Keskustien puoleisella rajalla kasvavilla iäkkäillä lehtikuusilla, jotka kartoitusten mukaan jäävät Keskustien katualueen puolelle. Urheilutalon eteläpuolella olevalta harjuntöyräältä on pitkä näkymä luoteeseen. 6 Luonnonolot ja kasvillisuus kuuluu eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, tarkemmin lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen. Kaavaalueen luoteispuolella oleva, pohjoispuolelle kiertävä Patastenmäen harjumuodostuma ja Reinunkalliot on inventoitu Lumos kohteena Kaava-alueen kasvillisuus on rakentamisen myötä pitkälti kulttuurivaikutteista. Tyypillistä tonteilla on täysikasvuinen puusto ja aitaaminen paikoin korkeillakin pensasaidoilla. Vaahteratien pohjoispuolelle jää rakentamaton metsäalue, jonka pensaskerros on tiheää. Alueella kasvaa runsaasti nuoria pihlajia ja vaahteroita. Rakentamattoman alueen pohjoisosassa on iäkkäitä mäntyjä. Alueen keskiosassa kasvaa mm. karviaispensaita vadelmaa ja seljoja. Pohjoisrinteessä kasvillisuus on harvempaa ja kenttäkerroksen kasvillisuutena mm. mustikka ja ahomansikka. Rinteen pohjoispuolella olevalla alavalla ja avoimella osuudella kasvaa mm. vuohenputkea, maitohorsmaa ja nokkosta sekä laikkuina ahomansikkaa ja vadelmaa. Leppätien eteläreunalla kasvaa syreeniaidanne, jonka eteläpuolella on nuoria vaahteroita, jotka muodostavat alueelle varjostavan lehväkaton. Kenttä- ja pensaskerroksen kasvillisuus alueella on niukkaa. Vesisuhteet Kaava-alue sijaitsee Oitin I luokan pohjavesialueella ( ) ja on osin pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoiseen ja Puujoen suuntaan. Pohjavesialueen rajat ilmenevät liitteestä (Liite 3). Oitin vedenottamo ei ole käytössä, koska pohjavesi on pilaantunut trija tetrakloorieteeniliuottimilla keskustassa toimineen pesulan vuoksi. Pohjavesi on juomavedeksi kelpaamatonta. Kaava-alueelle sijoittuu kaksi pohjaveden tilan seurantaan liittyvää tarkkailupistettä, joista toinen on rakentamattomalla tontilla, jonka osalta on haet-

8 tu kaavamuutosta. Tontille sijoittuvasta pisteestä on tarkkailtu pohjaveden tilaa neljän vuoden välein. Maaperä Kaavamuutosalue sijoittuu harjumaastoon. Maaperältään valtaosa alueesta Höyläämöntiehen asti on hiekkavaltaista reunamuodostumaa (RHkM). Tyhjäläntien länsipuolella, ulottuen Haapatien alueelle, sekä Keskustien pohjoispäässä, Kyläinvälintien luoteispuolella, on hiesua (Hs). Keskustien alkupää Vaahteratielle asti on hietaa (Ht). Ote maaperäkartasta on liitteenä (Liite 4). Pinnanmuodot Kaavamuutosalueen alavimmat kohdat ovat Keskustien kohdalla, noin metriä merenpinnan yläpuolella välillä Oitintie-Harjutie. Maasto nousee itään päin mentäessä, Kyläinvälintien kulkiessa korkeusasemassa 106 metriä mpy ja urheilutalon sijaitessa noin 118 metriä mpy. Tyhjäläntien itäpuolella olevan harjualueen laki nousee noin 120 metriin mpy ja urheilutalon takana oleva harjuntöyräs kaava-alueen ulkopuolella noin 127 metriin mpy. Kaavamuutosalueen taustana olevan harjun laki kohoaa vesitornin takana 135 metriin merenpinnasta. Kaikkiaan korkeudet vaihtelevat kaava-alueella noin välillä eli 21 metriä Rakennettu ympäristö Asuminen Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua. Keskustien varressa on yhdistettyjä asuin- ja liikerakennuksia. Alueella on kaksi kerrostaloa, Oitin koulun entinen asuntolarakennus sekä Keskustien varteen sijoittuva kolmikerroksinen kerrostalo. Sahantien, Hiekkakujan, Tyhjälänkujan, Kyläinvälintien sekä Harjutien varressa on rivitaloja. Muutoin alueen rakennuskanta on erillispientalovaltaista. Kyläinvälintien varressa on iäkästä rakennuskantaa 1900-luvun alusta. Sahantien varressa on jonkin verran 1950-luvun rakentamista. Haapatien alueen rakennukset ovat pääosin 1970-luvun lopulta ja 1980-luvun alusta. Tyhjäläntien-Tyhjälänkujan alue on rakentunut 1980-luvun puolessavälissä. Palvelut Alueen kaupalliset palvelut keskittyvät Keskustien varteen. Välittömästi kaava-alueen länsipuolella sijaitsee kunnan virastotalo sekä kaupallisia palveluita. Keskustien itäpuolella on kaupallisia ja kunnallisia palveluja, osin yhdistetyn asuin- ja liikerakentamisen muodossa. Keskustien ja Oitintien kulmaukseen sijoittuvassa rakennuksessa on R- kioskin, Osuuspankin ja Etelä-Hämeen lehden toimitilat. Liikerakennuksen pohjoispuolella on päivittäistavarakaupan tilat. Liikerakennusten itäpuolella sijaitsee Oitin ala-aste ja entinen opettajien asuntola, joka nykyisin on kunnan vuokra-asuntoina sekä opetuskäytössä. Oitin alueen esiopetus ja esioppilaiden päivähoito ollaan siirtämässä koululle elokuussa 2011.

9 Vaahteratien eteläpuolella sijaitseva kulttuurihistoriallisesti merkittävä Paavola on nuorisotalona. Paavolan itäpuolella sijaitsee kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Vaahtera. Vaahteratien pohjoispuolella, toimintakeskus Vaahteraa vastapäätä, on Pyörä- ja urheiluliike, jonka yläkerrassa on asuintiloja. Vaahteratien ja Keskustien kulmauksessa on yhdistetty asuin- ja liikerakennus, jossa toimii kebab-pizzeria, fysikaalinen hoitolaitos, kauneushoitola, kampaamo, lahjatavara- ja leluliike, sekä pesula. Asuin- ja liikerakennuksen pohjoispuolella on toinen asuin- ja liikerakennus, jonka katutasossa toimivat muun muassa kebab-pizzeria ja kelloliike. Leppätien pohjoispuolella olevan asuinkerrostalon I-kerroksisessa siivessä toimii ravintola ja putkiasennusliike. Keskustien varressa on lisäksi Hausjärven palvelutaksin tilat sekä yhdistetty asuin- ja liikerakennus, jossa toimii matkahuollon toimipiste, posti, aseliike ja kirjakauppa. Keskustien varressa, ennen rivitalokorttelia, toimii huoltoasema. Liikenne Keskustien eteläosa rajautuu Oitintiehen, jota pitkin on noin kilometrin matka kantatielle 54, Riihimäen ja Lahden suuntiin. Keskustieltä on läpiajoyhteydet Vaahteratietä myöten Oitintielle ja Kyläinvälintietä takaisin Keskustielle. Vaahteratieltä on Rommitietä myöten läpikulkuyhteys Sahantielle ja edelleen Viitalantielle ja taajamasta koilliseen sekä Reinunharjua pitkin takaisin Keskustielle/Pursijärventielle. Haapatie on lenkkikatu, muutoin alueella olevat kadut ovat päättyviä tonttikatuja. Oitintien varrella sekä Keskustien varressa on kevyen liikenteen väylät. Muutoin alueella ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Leppätien ja Sahantien välille on osoitettu kevyenliikenteen yhteys, joka toimii kaavasta poiketen ajoyhteytenä. Voimassa olevassa kaavassa on osoitettu Vaahteratieltä Kyläinvälintielle Keskustien suuntainen kevyen liikenteen akseli, joka ei ole toteutunut. Kaavassa oleva koululle johtava Lehtikuja on nimetty Leikkikentäntieksi ja toimii kevyen liikenteen yhteytenä, jolta on ajo viereisen rivitalon autokatokseen. Kaava-alueelle, Keskustien varteen sijoittuu matkahuollon toimipiste. Oitin rautatieseisake sijaitsee kaavamuutosalueelta noin puolen kilometrin etäisyydellä. Keskustietä myöten on linja-autoliikennettä. Hausjärven palvelutaksin tilat sijaitsevat Keskustien varrella. Tekninen huolto Alueella on kunnallisteknistä verkostoa liitekartan mukaisesti (Liite 4). Oitin vesitorni sijaitsee Harjumäellä, kaavamuutosalueen itäpuolella. Oitin entinen vedenottamo sijaitsee rautatien varressa, kaava-alueesta noin 350 metriä luoteeseen, mutta ei ole käytössä alueella tapahtuneen pohjaveden pilaantumisen takia. Keskustien varressa on kaukolämpöverkostoa, jonka lämpökeskus sijaitsee yläasteen vieressä. Lämpökeskus on tulevaisuudessa tarkoitus korvata hakelämpölaitoksella, jonka sijoitusta tarkastellaan muiden asemakaavoitushankkeiden yhteydessä. Alueella on Fortumin sähköverkostoa. Kartta jakeluverkostoista on liitteenä (Liite 5). 8

10 Virkistys Kaavamuutosalueen länsipuolella on Oitin urheilukenttä pururatoineen sekä talvisin valaistu hiihtolatu Hikiän suuntaan. Urheilutalolla ei ole varsinaista urheilutoimintaa vaan siellä järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Vaahteratien varressa, koulun lähellä, sijaitsee Haapatien leikkikenttä ja koulun yhteydessä on pelikenttä sekä monitoimikenttä. Hiekkakujan päässä on mäntypuustolla istutettu puistoalue, Ystävyydenpuisto Suojelukohteet, kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole tiedossa luonnonsuojelukohteita, luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja tai kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (2005) on mainittu Oitin kylästä seuraavat kaava-alueelle jäävät kohteet: o Kohde 68. Kyläinväli ja vanhaa keskustaa o Kohde 69. Paavola (nuorisotalo) o Kohde 72. Vuorela, Oitin-Torholan VPK:n talo, urheilutalo o Kohde 76. Oitin keskuskoulu ja Mäntylinna, Kansakoulutila (Oitin ala-aste) Oitin-Torholan VPK:n talo on maakunnallinen kohde (Rakennettu Häme, 2003). Kunnallisessa inventoinnissa kuvaillaan Kyläinväliä ja vanhaa keskustaa seuraavasti: Oitin urheilutalon eteläpuolella on pienipiirteinen, pääosin itsellisistä taloista koostuva alue, joka liittyy keskustan raittiin. Raitin varressa sijaitsee huoltoasema, jonka vanhin osa on 30-luvulta. Huoltoaseman vieressä on puisia liike- ja asuinrakennuksia jälleenrakennuskaudelta. Paavolan osalta kerrotaan, että Hausjärven keskusta on syntynyt osaksi Paavolan kestikievarin tilan maille. Kunta on ostanut tilan 1954, kun sen maatalouskäyttö oli loppunut. Päärakennuksessa on toiminut mm. Hausjärven yhteiskoulu, neuvola, koulutoimisto sekä kunnan pääkirjasto ja nykyisin rakennus on nuorisotalona. Oitin VPK on perustettu 1896 ja VPK:n talo valmistui vuonna 1908, arkkitehtinaan Oskar Forsström. Jugend-vaikutteista rakennusta on myöhemmin laajennettu ja 1980-luvulla rakennus siirtyi Hausjärven urheilijat ry:n omistukseen. Oitin keskuskoulu rakennettiin, koska siirtoväen ja suuren syntyvyyden takia Oittiin tarvittiin lisää koulutilaa. osti Oitin koulun alueeksi Paavolan tilan tonttialueen rakennuksineen ja rakennus valmistui Asuntolarakennus Mäntylinna vuodelta 1953 on ilmeisesti Oitin ensimmäinen kerrostalo. Asuntola ja koulu edustavat aikakautensa tyypillistä arkkitehtuuria. Luontokohteiden osalta välittömästi kaava-alueen koillispuolelle jäävä Patastenmäki on inventoitu soravarojen käyttöselvityksessä 1988 ja Kanta- Hämeen Lumos-hankkeessa Patastenmäki on Lumos seurantaohjelmaehdotuksessa arvotettu seudullisesti merkittäväksi kohteeksi. Edustavuudeltaan ja maisemallisesti Patastenmäki on arvioitu merkittä- 9

11 10 väksi, mutta luonnontilaisuudeltaan selvästi heikentyneeksi, sillä kaavaalueseen liittyvä lounaisosa on pitkälti tuhoutunut soranoton seurauksena. Arvo lähiluonto- ja opetuskohteena on arvioitu erinomaiseksi Erityisalueet ja ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot Kaava-alueelle sijoittuu Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelman mukaista pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavia kohteita, jotka ovat Seo-huoltoasema (H6) sekä entinen kemiallinen pesula, Tähti-pesula (H8). Lisäksi Oitintie (H4) on luokiteltu lähinnä tiesuolauksen osalta riskikohteeksi. Seo huoltoaseman toimintaa on alkanut 1960-luvulla. Tontilla toimii polttonesteen jakeluasema ja huoltokorjaamo. Kohteella on toiminnalleen ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa (Liite 6). Ajoneuvokäyntejä huoltoasemalla on noin 250 kpl/vrk. Tähti-pesula on toiminut Vaahteratien eteläpuolella, Rommitien kohdalla sijaitsevalla kiinteistöllä vuosina Toiminnan johdosta on maaperään päässyt tri- ja tetrakloorieteeniliuottimia vuosina , minkä johdosta vedenottamo ei ole käytössä. Likaantuminen todettiin vuonna 1992 ja maaperä on puhdistettu massanvaihdolla Liuottimet ovat kulkeutuneet pohjaveden mukana Puujokilaaksoon, jossa etenkin lähteiden tri- ja tetrakloorieteenin pitoisuudet ovat olleet korkeat. Pohjaveden liuotinpitoisuudet ovat olleet seurannassa kunnan toimesta vuodesta 1998 lähtien. Tutkimustietojen mukaan vuonna 2002 tri- ja tetrakloorieteeniä oli Oitin vedenottamon vedessä yhteensä 250 µg/l, talousveden raja-arvon ollessa 10 µg/l. Vuoden 2008 tutkimusraportissa vedenottamon trikloorieteenin arvo oli 0,5 µg/l ja tetrakloorieteenin 0,5 µg/l. Pitoisuudet ovat tuloksista päätellen liikkuneet Pietilän ja Saarnion lähteiden suuntaan, jotka sijaitsevat Oitin vedenottamosta luoteeseen. Suurimmat pitoisuudet olivat vuoden 2008 tutkimusraportin mukaan Saarnion lähteessä, josta mitattu trikloorieteenipitoisuus oli 72 µg/l ja tetrakloorieteenipitoisuus 46 µg/l. Saarnion lähde sijaitsee puujoen länsipuolella n. 2,5 kilometriä kaava-alueesta luoteeseen Maanomistus Kaava-alueen maanomistajia ovat yksityiset ja kunta. Kartta maanomistuksesta on liitteenä (Liite 3). 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kanta-Hämeen maakuntakaavassa ( , KHO ) kaavaalue on asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A). Alue on merkitty kuntakeskus -kohdemerkinnällä (C). Alueen pohjoispuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), joka on Patastenmäen seudullisesti merkittävä yhdyskunta- ja taajamarakenteen viheralue. Alueen itäpuolella on rakennettavaa uutta tai rakennetta tiivistävää asuntovaltaista aluetta (Ar). Alue sijoittuu tärkeälle ja muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Kaava-aluetta sivuaa ulkoilureitti. Oitintieltä, kaava-alueen lähei-

12 11 syydestä, on osoitettu yhteystarve Hikiän taajamaan. Ote maakuntakaavasta on liitteenä (Liite 7) Yleiskaava Oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (KV ) kaavaalueen eteläosa on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), jonka vieressä on pieni alue teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Itäosa on puistoaluetta (P), erillisten tai kytkettyjen pientalojen korttelialuetta (AOR). Asutuksen ja urheilukentän väliin jää maa- ja metsätalousaluetta (MM). Keskustien varteen on osoitettu liike- ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (K), jonka taakse asuntokerrostalojen aluetta (AK). Harjutien ja Urheilutien ympäristöön on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten aluetta (AR), erillisten tai kytkettyjen pientalojen aluetta (AOR) sekä omakotirakennusten korttelialuetta (AO). Kaava-alueen itäpuolella oleva Patastenmäki on osoitettu luonnonympäristön suojelu- ja hoitoalueeksi (sl), jonka pohjois- ja eteläpuolilla on kaivuutoiminta-alueet (tk). Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta on liitteenä (Liite 7) Asemakaava Tarkastelualueella on voimassa kahdeksan rakennuskaavaa ja rakennuskaavan muutosta, jotka ovat vuosilta Harjutien koillispuolella oleva alue on asemakaavoittamaton. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä on liitteenä (Liite 8). Kaava-alueen pohjoisosan korttelissa 120 on voimassa hyväksytty Oitin rakennuskaava. Korttelin rakennuspaikat 1 ja 2 ovat käyttötarkoitukseltaan ALKT 1 eli Yhdistettyjen liike-, pienteollisuus- ja asuntokerrostalojen korttelialue. Rakennusten yhteyteen saa sijoittaa myös toimistoja sekä viihdetarkoituksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja. Pienteollisuutta palvelevat tilat tulee sijoittaa erilliseen siipirakennukseen. ALKTkorttelialueen rakennuspaikalla 1 rakennusoikeus on k-m2. Rakennuspaikan 2 rakennusoikeus on k-m2. Kerrosluku on k III, joka sallii maanpäällisen kellarikerroksen. Rakennuspaikoille on ohjeellisena osoitettu yksikerroksiset rakennusalat, joiden alimmassa kerroksessa sallitaan ainoastaan liiketilat (m). ALKT-korttelialueen rakennuspaikkojen reunoille on varattu alueet yleiselle jalankululle ja pyöräilylle ja rakennuspaikkojen välissä on leikki ja oleskelualueeksi kunnostettava korttelin osa. Rakennusalojen pohjoispuolella on auton pysäköimispaikat (p). Korttelin 120 rakennuspaikka 3 on käyttötarkoitukseltaan ALM eli Yhdistettyjen liike- ja autohuoltoasemien korttelialue. Kutakin rakennuspaikkaa kohti saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. ALM-korttelissa rakennusoikeus on 700 k-m2. Kerroslukua ei ole määritelty. Korttelin 120 rakennuspaikat 4-5 ovat käyttötarkoitukseltaan AR eli Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue. Kerrosluku AR - rakennuspaikoilla on II ja rakennusoikeus 1000 k-m2 / tontti. Korttelin 120 rakennuspaikat 6-7 ovat käyttötarkoitukseltaan AO 1 eli Kytkettyjen tai enintään kaksiasuntoisten erillisten omakotirakennusten korttelialue. Autosuoja ja taloustilat on sijoitettava asuinrakennuksen yhteyteen.

13 Rakennuspaikat 8-12 ovat AO 2 eli Kaksi tai useampiasuntoisten pientalojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa samanaikaisesti tai eri aikoina useampia asuinhuoneistoja jotka tulee kytkeä yhteen joko suoraan tai autosuojien, taloustilojen ja katosten avulla (rivitalo). Mikäli asuntoja on enemmän kuin kaksi, saa autosuojan tehdä myös erillisenä. AOrakennuspaikoilla kerroslukua ei ole määritelty ja rakennusoikeus on e=0,4. Korttelissa 108 ja 109 on voimassa hyväksytty rakennuskaavan muutos. Korttelin 108 rakennuspaikat 1-3 ovat käyttötarkoitukseltaan ALK 1 eli Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue. Rakennusten yhteyteen saa sijoittaa myös toimistoja sekä kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä rakentaa lisäksi tiloja kerhohuoneistoiksi sekä viihde- ja sosiaalista toimintaa varten kerrosalaltaan enintään 10% kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Suurin sallittu kerrosluku on II ja rakennusoikeus e=0,6. Rakennuspaikkojen 1 ja 2 länsiosaan on osoitettu alueet jalankululle ja pyöräilylle sekä itäosaan alueet pysäköinnille (p). Rakennuspaikat 4-5 ovat merkinnällä AK Asuntokerrostalojen korttelialue. Kerroslukuna rakennuspaikoilla on ½ III ja rakennusoikeutena 1700 k-m2. Paikoitus on osoitettu Leppätien ja Vaahteratien puolille ja oleskelualueet rakennuspaikkojen länsiosaan. Korttelin 109 rakennuspaikoilla 1-2 käyttötarkoitus on ALK 1. Rakennusoikeutena on 1300 k-m2 ja kerroslukuna k III, joka sallii maanpäällisen kellarin. Yksikerroksisille myymälätiloille (m) on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta 500 ja 400 k-m2. AK-rakennuspaikoilla 3 ja 4 rakennusoikeutena on 1100 k-m2 ja kerroslukuna k III. Korttelien 108 ja 109 itäpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen väylä, Rinnepolku. Korttelin 100 rakennuspaikoilla 1 ja 2 on voimassa hyväksytty rakennuskaavan muutos. Rakennuspaikoilla 4 ja hyväksytty Rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos. Rakennuspaikoilla 3 ja 6 on voimassa hyväksytty ala-asteen rakennuskaavan muutos. Rakennuspaikalla 1 käyttötarkoitus on K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,6. Rakennuspaikalla 2 käyttötarkoitus on YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, rakennusoikeutena e=0,6. Rakennuspaikkojen 4 ja 5 käyttötarkoitus on T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, kerroslukuna ½ II ja rakennusoikeutena e=0,6. Rakennuspaikan 3 käyttötarkoitus on K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, kerroslukuna II ja rakennusoikeutena 1500 k-m2. Rakennuspaikan 3 käyttötarkoitus on YL Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, kerroslukuna IV ja rakennusoikeutena k-m2. Korttelin 100 länsireunaan on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen väylä Oitintien ali johtavalle eritasoristeykselle. Korttelin 100 itäosaan ja lounaiskulmaan on lisäksi osoitettu puistoalueet (VP ja P). Puistoalueelle (P) on lisäksi osoitettu leikkikenttä (UL). Kortteleissa 123, 124 ja korttelin 125 rakennuspaikoilla 1-3 on voimassa hyväksytty rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos. Korttelin 125 rakennuspaikoilla on voimassa hyväksytty Hiekkamäen alueen rakennuskaava. Vaahteratien eteläpuolella olevan korttelin 123 käyttötarkoitus on AO Enintään kahden perheen omakotirakennusten korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Oitintiehen rajoittu- 12

14 13 van, Haapatien eteläpuolella olevan korttelin 124 käyttötarkoitus on AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Korttelin 125 rakennuspaikoilla 1-3 käyttötarkoitus on AO Enintään kahden perheen omakotirakennusten korttelialue, kerroslukuna I ¾ ja rakennusoikeutena e=0,3. Rakennuspaikoilla 4-6 käyttötarkoitus on AO Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja. Kerrosluku korttelialueella on I ¾ ja rakennusoikeutena e=0,25. Korttelin 125 eteläpuolella on puistoalue (P), jolle yhteys on Haapatieltä. Kortteleissa on voimassa hyväksytty Hiekkamäen alueen alueen rakennuskaava. Korttelin 150 rakennuspaikat 1-4 ovat käyttötarkoitukseltaan AP Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja. Kerroslukuna on ½ I ½ ja rakennusoikeutena e=0,25. Rakennuspaikka 5 on käyttötarkoitukseltaan AO Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja. Rakennusoikeutena e=0,25. Vaahteratien ja Rommitien kulmauksessa on puistoalue (VP) sekä puistoalue ja yleinen pysäköintialue (LP). Korttelissa 151 ja 152 käyttötarkoitus on AO, kerrosluku I ja rakennusoikeus e=0,25. Korttelissa 153 käyttötarkoitus on AR Rivitalojen korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Korttelin 154 tonteilla 1-2 käyttötarkoitus on AO, kerroslukuna I ½ ja rakennusoikeutena e=0,25. Rakennuspaikkojen 3-4 käyttötarkoitus on AR, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Korttelin 155 rakennuspaikkojen käyttötarkoitus on AP, kerrosluku II ja rakennusoikeus e= 0,25. Korttelin 156 rakennuspaikkojen 1-11 käyttötarkoitus on AP. Kerroslukuna rakennuspaikoilla 1-10 on I ½. Rakennuspaikalla 11 kerrosluku on ½ I. Rakennusoikeus AP rakennuspaikoilla on e=0,25. Korttelin 156 tontti 12 on käyttötarkoitukseltaan YV Huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue, kerroslukuna II ja rakennusoikeutena e= 0,3. Rakennuspaikoilla käyttötarkoitus on AP, kerroslukuna I ½ ja rakennusoikeutena e=0,25. Sorakujan ja Tyhjäläntien itäpuolella on pohjois-eteläsuunnassa lähivirkistysalueet (VL). Myös korttelin 156 itäpuolella on VL-alue, jolle on merkitty sähkölinjavaraus. Rakennetun alueen sisäinen pienimuotoinen viher- ja kevyenliikenteen yhteys urheilukenttäalueelta Oitintielle reittiä Tyhjälänkuja-Hiekkakuja-Lehtikuja myöten. Oitintien varressa on voimansiirtoaluevaraus Rakennusjärjestys Hausjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan Pohjakartta Kaavan pohjakartta on hyväksytty ja sitä on pidetty yllä Hausjärven kunnan toimesta. Pohjakarttaa on päivitetty kaavoitustyön yhteydessä luonnos- ja ehdotusvaiheessa.

15 Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja Kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset Kaava-alueella sijaitsevalle huoltoasemalle on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Alueen kaavoissa on sekä kunnan että yksityisen osalta muutostarpeita. Alueelta tehtyjä selvityksiä ja kaavanlaadinnan lähtöaineistoja ovat mm. Hausjärven historia. Oiva Keskitalo. ja Hausjärven seurakunta. Hämeenlinna, Kuninkaan kartasto Suomesta Timo Alanen, Saulo Kepsu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989 Rakennettu Häme. Hämeen liitto ja Rakennustieto, Hämeenlinna, Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Hämeen ympäristökeskus 95 / Kanta-Hämeen Lumos-inventointi , Patastenmäki Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma 2004 Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Hausjärven Oitissa, tutkimusraportti Ehdotus Oitin pohjavesialueen seurantaohjelmaksi Pohjaveden tutkimusraportti N:o K2040/08/1-8, tulopäivä Oitin alueen liuotinaineet, yhteenveto havaituista pitoisuuksista, Pöyry 2009 Selvitys valtion jätehuoltotyönä toteutetusta Hausjärven kunnan Oitissa sijainneesta entisen pesulakiinteistön saneeraustyöstä 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitushankkeeseen on ryhdytty alueelta tulleiden kaavamuutoshakemusten sekä muiden muutostarpeiden johdosta. Kaava-alueeseen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi liittää myös läheiset vanhat rakennuskaavaalueet niiden ajantasaisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden tarkistamiseksi. Suunnittelun yhteydessä uudistetaan vanhoja asemakaavoja numeeriseen muotoon. 4.2 Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Zetes Oy on tehnyt asemakaavamuutoshakemuksen Oitissa sijaitsevalle kiinteistölle RN:o 1:171, korttelin 108 tontti 1 (ALK). Myös viereisen tontin 24:0 omistaja on ollut yhteydessä kuntaan voimassa olevan asemakaavan muuttamiseksi rivitalon rakentamisen sallivaksi. Asemakaavan muutokseen on yhdistetty myös päivätty hakemus kaavan muuttamiseksi nykytilannetta vastaavaksi kiinteistöjen 6:73 ja 6:79 alueella. Kaavaalueen pohjoisosassa sijaitsevan kiinteistön 7:22 omistajan kanssa on neuvoteltu tilusvaihdosta ja lisäksi Keskustien varteen kaavoitettavasta palvelukorttelialueesta on tullut tiedusteluja.

16 15 Hausjärven kunnanhallitus on , 212 päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Oitin korttelien 108, 109 ja 120 alueelle sekä asemakaavan laadinnasta Harjutiehen rajoittuvalle alueen osalle. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaava-alueen laajentamisesta korttelien 100, , alueille eli käsittämään koko Keskustien itäpuolisen vanhan asemakaava-alueen. Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu paikallislehdessä ja sekä (laajennus). Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Luonnos on ollut nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Luonnostarkistukset on käsitelty ympäristölautakunnassa Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehtiin vastineiden mukaiset tarkistukset, joihin sisältyivät mm. Oitin koulun aluetta koskevat muutokset, mahdollistaen alueen ja sen rakennusten tarkoituksen mukainen käyttö myös tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja muutoksen Asemakaavasta ja muutoksesta on valitettu Hämeenlinnan Hallintooikeuteen. Kunnanhallitus on päättänyt MRL 201 mukaisesti määrätä valtuuston hyväksymän asemakaavan ja muutoksen tulemaan voimaan siltä osin kun kaavaan ei kohdistu valituksia. Asemakaava on saatettu voimaan kuulutuksella lukuun ottamatta korttelin 120 tonttia 4 (LH-1). Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaan kohdistuneen valituksen päätöksellään Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavahankkeen osalliset on määritelty kaavaa varten laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) selvitetään osallisten vaikutusmahdollisuuksia, sekä asemakaavoituksen arvioitu aikataulu. OAS on nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

17 Asemakaavan luonnos oli nähtävillä Luonnosvaiheessa saatiin lausunnot Fortum Power & Heat Oy:ltä, Museovirastolta, Hämeen ympäristökeskukselta (nyk. Hämeen ELY-keskus), Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Hämeen liitolta ja Tiehallinnolta (nyk. Uudenmaan ELY-keskus). Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan , perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ilmoitti, ettei anna kaavasta lausuntoa. Kaavaluonnoksesta saapui kolme yksityishenkilön kirjallista mielipidettä sekä As Oy Oitin Harjukkaan hallituksen ja Hausjärven Vammaissäätiön mielipiteet. Luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet sekä vastaukset niihin ovat liitteenä (Liite 9). Ehdotusvaiheessa saatiin lausunnot Elisa Oyj:ltä, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Hämeen liitolta, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Museovirastolta, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta sekä Hausjärven tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja perusturvalautakunnalta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Fortum Power and Heat ei antanut lausuntoa, eikä ehdotuksesta jätetty muistutuksia. Saatujen lausuntojen tiivistelmät sekä vastineet niihin ovat liitteenä (Liite 10). 4.4 Tavoitteet Kaavoitushankkeen tavoitteena on mahdollistaa rivitalon rakentaminen korttelin 108 tontille 1 ja tontille 4 sekä muuttaa Keskustien varressa oleva Yhdistettyjen liike-, pienteollisuus- ja liikekerrostalojen korttelialue (ALKT) vastaamaan paremmin nykyistä käyttöä. Samalla tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet sekä tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle vanhat rakennuskaavat määräyksineen. Kortteli- ja tonttirajat pyritään kaavamuutoksen yhteydessä osoittamaan maanomistussuhteita vastaaviksi. Suunnittelun yhteydessä uudistetaan vanhoja asemakaavoja numeeriseen muotoon. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksessa on tarkistettu voimassa olevien kaavojen asemakaavamääräykset. Rakentuneiden asuinalueiden osalta on pyritty osoittamaan käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet toteutuneen mukaisesti, osoitettu kortteli- ja tonttirajat mahdollisuuksien mukaan kiinteistörajoja vastaavina sekä tutkittu alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Asemakaavan muutos käsittää 13 korttelia. Muutoksella kortteli 109 yhdistyy osaksi korttelia 156. Asemakaavalla muodostuu kaksi uutta korttelia 157 ja 158 (P ja AP). 5.2 Kokonaismitoitus Asemakaavalla muodostuu asuinrakennusten korttelialueita (AO, AP, AR, AL) yhteensä noin 15,1 ha, palvelurakennusten korttelialueita (P) yhteensä 16

18 17 noin 1,5 ha, yleisten rakennusten korttelialueita (Y-1, YL) noin 2,1 ha, liikeja toimistorakennusten korttelialueita (K) noin 0,6 ha, virkistysalueita (VP, VL, VK, VU) noin 3,5 ha sekä liikennealueita (LT, LPA, LH-1, kevyt liikenne) noin 4,3 ha. Käyttötarkoitusten mukaiset pinta-alat ilmenevät tarkemmin asemakaavan seurantalomakkeesta, joka on liitteenä (Liite11). Rakennusoikeudet AO-, AP- ja AR-korttelialueilla on säilytetty pääosin ennallaan. Kyläinvälintien varren korttelin 120 AO-tonteilla rakennusoikeus on tarkistettu vastaamaan paremmin ympäristön säilyttämisen tavoitteita. Muutoksen alaisilla rivitalo- sekä liike- ja palvelurakentamisen tonteilla rakennusoikeudet on osoitettu lukuna uuden kaavanmukaisen tontin pintaalan mukaan laskettuna. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen on AL - korttelialueiden rakennusoikeudet osoitettu yhtenäisesti tehokkuudella e=0,6. Käyttötarkoituksen mukaiset rakennusoikeudet tehokkuuslukuna ovat: AO e= 0,25-0,30 AP e= 0,25 AR I e= 0,35 AR 4/5 k I e= 0,40 AL e= 0,60 K e= 0,60 P e= 0,50 Y e= 0,60 LH e= 0,40 Alueet, joille sijoittuu sr- merkinnän alainen kohde, on rakennusoikeus osoitettu tehokkuudella e=0,30. Ala-asteen tontilla rakennusoikeus on mahdollisten tulevien laajentamistarpeiden takia säilytetty voimassa olevan kaavan mukaisena. Alueella on täydennysrakentamista ohjattu osoittamalla tonteille päärakennusten ohjeelliset rakennusalat. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen sekä asuinpientalojen korttelialueet (AO, AP) Alueen rakentuneet AO- ja AP-alueet on säilytetty rakennusoikeudeltaan ja kerrosluvultaan pääosin ennallaan. Tonttirajojen suhteen on tehty tarkistuksia vastaamaan kiinteistöjaotusta, ottaen kuitenkin huomioon katualueiden riittävä leveys. Korttelialueiden rakennusaloja on paikoin laajennettu, sillä useilla rakennuspaikoilla on voimassa olevista rakennusalarajauksista poikettu. Pääperiaatteena on ollut, että tonttikatuihin nähden rakennusalojen etäisyys tontin rajasta on 4 metriä ja kokoojakatujen 6 metriä. Katuihin rajautuvat tonttien reunat on osoitettu istutettava alueen osa -merkinnällä. Korttelin 100 T-korttelialueella sijaitseva asuinrakennus on osoitettu AOmerkinnällä, kuten myös viereinen rakentamaton tontti 5. Myös ala-asteen YL-korttelialueella sijaitseva asuinrakennus on merkitty kiinteistörajojen mukaisesti omaksi AO-tontikseen.

19 Korttelissa 120 on AO-tonteilla 7-14 ELY-keskuksen lausuntoon pohjautuen osoitettu tehokkuusluku e=0,4:stä tehokkuudeksi e=0,3, tavoitteena huomioida paremmin ympäristön säilyttämisen tavoite. Muutoksen jälkeen rakennusoikeus vastaa alueen muiden pientalotonttien (AO, AP) tehokkuutta, joka on e=0,25-0,30. Käytetyt rakennusoikeudet Kyläinvälintien tonteilla ovat rakennusrekisterin tietojen mukaan välillä k-m2 ja tonttikohtainen rakennusoikeus muutoksen jälkeen noin välillä k- m2. Tontti 14, jolla sijaitsee asuinkäytössä oleva rakennus, on osoitettu kiinteistönomistussuhteiden mukaan uudeksi AO-rakennuspaikaksi. Tonttien 9-11 osalta on tonttijaotusta tarkistettu siten, että on otettu huomioon maanomistajilta saatu palaute sekä voimassa oleva kiinteistöjako. Korttelissa 123, 125, 151, 152 ja 153 on tarkistettu istutettavia alueen osien sekä rakennusalojenrajauksia. Korttelin 150 voimassa olevan kaavan mukaiset AP-tontit 3 ja 4 on yhdistetty tontiksi 3 sekä muodostettu tontista 5 kaksi tonttia 4 ja 5 voimassa olevan tilanteen mukaisesti. Rakennusalarajauksia ja istutettavan alueen osien rajauksia on tarkistettu. Korttelissa 154 on tarkistettu rakennusalarajauksia sekä osoitettu AO-tontti merkinnällä AP. Korttelin 156 tonttirajauksia on tarkistettu ottaen huomioon maanomistustilanne. Tontit 17 ja 18 on yhdistetty tontiksi 17 kiinteistöjaon ja toteutuneen tilanteen mukaisesti. Kaavalla muodostuu yksi uusi AP-tontti, korttelin 158 tontti 1. Rakentamattomia AO- ja AP-tontteja alueella ovat mm. korttelin 156 tontti 11, korttelin 155 tontit 3 ja 4, korttelin 154 tontti 1 sekä korttelin 120 AO-tontti Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueet (AR) Kaava-alueella on osoitettu olemassa olevat AR-tontit ennallaan ja rakennusoikeus voimassa olevan kaavan mukaisena. AR-tonteiksi muutetuille tonteille on osoitettu rakennusoikeus uuden tontin pinta-alan mukaan (ks. selostuksen kohta 5.2 kokonaismitoitus). Korttelin 124 AR-tontilla 1 on toteutunut autokatos osoitettu mukaan rakennusalaan ja tonteilla 2-3 säilytetty Oitintien puolella leveämpi istutettava alueen osa Oitintien suuntaan. Korttelin 154 AR- tontti 3 on osoitettu voimassa olevasta kaavasta poiketen kiinteistörajojen mukaisena. Korttelin 108 AK-rakennuspaikka 4 on kaavamuutospyynnön johdosta osoitettu rivitalotontiksi. Tontille on osoitettu ohjeelliset rakennusalat ja ohjeellinen pysäköintialue alueelta laaditun asemapiirrosluonnoksen mukaisesti. Korttelin 156 osin ALK-tontin ja osin AK-tontin alueella ollut rakennuspaikka 20 osoitetaan toteutuneen rakentamisen mukaisesti merkinnällä AR. Samalla käyttötarkoituksella osoitetaan kiinteistörajojen mukaan osoitettu uusi tontti 19. Korttelin 120 AR-tontit osoitetaan toteutuneen kiinteistöjaon mukaan, tarkistaen istutettava alueen osa -merkinnät.

20 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (AL) Kaavamuutoksella muodostuu Keskustien varteen yhdeksän AL- tonttia, joita koskee määräys: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa asuinrakennuksia, liike- ja toimistorakennuksia sekä yhdistettyjä asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Merkintä sallii rakennettavaksi sekä kerrostaloja että muita talotyyppejä. Korttelialueelle ei saa rakentaa uusia erillispientaloja. Merkinnällä on korvattu voimassa olevan kaavan ALK ja ALKT merkinnät. Rakennusoikeus AL-tonteille on määritelty voimassa olevan kaavan mukaisella ALK-korttelialueen tehokkuusluvulla e=0,6 ja osoitettu kaavaan suoraan kerrosalaneliömetreinä. Keskustien varressa on kerroslukua on osin korotettu III:een. Asemakaavan muutoksella on muutettu kaksi Keskustien varren kortteleissa ollutta AK korttelialuetta toteutuneen ja suunnitellun käytön mukaisesti asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen alueiksi (AR). Muutos koskee korttelin 108 tontteja 4 ja 5 sekä korttelin 156 tonttia 20 ja osaa tontista 22. Korttelialueet on osoitettu toteutunut ja suunniteltu käyttö sekä kiinteistöjako huomioon ottaen. 19 Yleisten rakennusten korttelialueet (YL, Y-1) Asemakaavan muutoksella muodostuu kaksi yleisten rakennusten korttelialuetta. Oitin ala-asteen tontti on osoitettu edelleen merkinnällä Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). Kerroslukuna on voimassa olevan kaavan mukaisesti IV ja rakennusoikeutena k-m2. Urheilutalon tontti on osoitettu merkinnällä Yleisten rakennusten korttelialue. Alueella sallitaan julkisen hallinnon sekä julkisten ja yksityisten palvelujen rakennukset sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevat rakennukset (Y-1). Kerrosluvuksi on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti II ja rakennusoikeudeksi e=0,30. Tontin kaavarajat on tarkistettu vastaamaan kiinteistörajoja. Tontille on osoitettu rasitteena sen läpi kulkeva vesijohto. Tontin takaosaan on osoitettu talousrakennuksen rakennusala paikalla sijainneen ulkorakennuksen kohdalle. Tontin etuosaan on osoitettu istutettava alueen osa nykyisen kasvillisuuden kohdalle. Vaahteratien varressa ollut sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) on muutettu kahdeksi palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Palvelurakennusten korttelialueet (P) Voimassa olevassa kaavassa ei ole palvelurakennusten korttelialueita. Kaavamuutoksella on korttelin 100 Paavolan nuorisotalon ja päivätoimintakeskus Vaahteran YS-tontti jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi, joita koskee määräys: Palvelurakennusten korttelialue. Alueen rakennuksiin voidaan muiden toimintojen lisäksi rakentaa asuintiloja (P). Määräys mahdollistaa alueella sekä yksityiset että julkiset palvelut. Tonttirajausta on tarkis-

21 20 tettu siten, että rinteen yläosa on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), jonka alueella sallitaan myös tontin 7 pysäköinti. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuudella e=0,5 Asemakaavan laajennusalueelle, kortteliin 157 muodostuu kaksi uutta palvelurakennusten tonttia (P), joille rakennusoikeus on laskettu tehokkuudella 0,5 ja kerrosluvuksi osoitettu II. Tontille 1 on osoitettu ohjeellinen rakennusala ja pysäköinti alueelle laaditun asemapiirroksen pohjalta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K) Korttelin 100 liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K) on osoitettu käyttötarkoitukseltaan voimassa olevan kaavan mukaisesti. Paikoitusalueita ja rakennusaloja on tarkistettu. Rakennusoikeus on molemmilla tonteilla voimassa olevan kaavan mukainen. Kerrosluvuksi on pääkadun varressa osoitettu III. Tonttien 1 ja 6 välistä on osoitettu nykytilanteen mukainen koulukyydityksiin käytetty ajoyhteys Oitintieltä Keskustielle. Myös ajo tontille 6 on osoitettu ajoyhteyden kautta. Tonteille on osoitettu kunnallistekniikan varaukset. Huoltoaseman korttelialue (LH-1) Korttelissa 120 oleva huoltoasema (ALM) on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisena toimintona merkinnällä: Huoltoaseman korttelialue. Alueelle saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten (LH-1). Rakennusoikeudeksi on osoitettu 1400 k-m2 tehokkuudella e=0,4 ja kerrosluvuksi II Puistot ja lähivirkistysalueet Alueen virkistysalueet on osoitettu pääosin voimassa olevan kaavan mukaisesti. Vaahteratien ja Rommitien kulmauksessa oleva pysäköintialue (LP) on yhdistetty puistoksi viereiseen puistoalueeseen merkinnällä (VP). Oitintien ja Keskustien kulmauksen puistoalueen (VP) rajausta on tarkistettu siten, että osa alueesta on osoitettu kiinteistörajojen mukaisesti yleisen tien alueeksi (LT) ja kevyen liikenteen väyläksi (pp) sekä pieneltä osin osaksi YL-tonttia. Ystävyydenpuisto (VP) on nimetty kaavakarttaan sekä osoitettu Haapatien leikkikentän alue (P/UL) leikkipuistoksi (VK). Haapatieltä on osoitettu pieni alue puistoa Oitintiellä johtavaksi kevyenliikenteen väyläksi (pp). Muutoin kaakkoisosan lähivirkistysalueet on osoitettu merkinnällä VL. Urheilukentän takainen harjualue on osoitettu merkinnällä Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU). Harjun päällä sekä harjunrinnettä etelään kulkeva latureitti on merkitty kaavakarttaan ulkoilureittimerkinnällä. VU-alueen halki on osoitettu ajoyhteys vesitornille.

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty ja

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty ja Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.10.2009, päivitetty 3.5.2011 ja 5.8.2011 Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 109, 120, 123-125 ja

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6. Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Manassenpelto Asemakaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Kantatie 54 varren yritysalue Korttelit 401 ja 405-407

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen..

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen.. ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10 KValt.. Lainvoimainen.. 1 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2010, päivitetty 29.8.2011 Liite 1 Asemakaavan muutos Ryttylän koulu Kortteli 38 ja osa korttelista 37 Asemakaavan muutosalueen sijainti ja likimääräinen

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:

TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: KAAVA 02 SIVU 1/4 TEMMES KESKUSTA 1:2000 RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 1-19, 21 JA 31 SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ RAKENNUSKAAVATIE-, LIIKENNE-, VIRKISTYS-, ERITYIS-, MAA- JA METSÄTALOUS- SEKÄ VESIALUEITA.

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku , päivitetty

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku , päivitetty Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Radan alikulku 18.6.2004, päivitetty 27.9.2016 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Kuvia suunnittelualueelta Liite 2

Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Vasemmalla katunäkymä Kaaritietä pohjoiseen ja oikealla Koivupolkua kaakkoon. Taustalla nähtävissä rakentamatonta tontin osaa. Vasemmalla näkymä Lehmuspolkua itään, Keskustien

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

SELOSTUS Teilipolun_muutos 1 LIETO KIRKONSEUTU TEILIPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Teilipolun_muutos 1 LIETO KIRKONSEUTU TEILIPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Teilipolun_muutos L:\KAAA\TEXT\KAAASEL\07\_0_Teilipolun_m.docx\PS TEILIPOLUN ASEMAKAAAN MUUTOS KAAAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAOITUS JA TEKNISET PELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09 Kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki

FCG Finnish Consulting Group Oy ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS. Pudasjärven kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA KAAVASELOSTUS Pudasjärven kaupunki 2.8.2012 2 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 58 JA PAAVALINPUISTOSSA Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot