Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hausjärven kunta. Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus. Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, 123-125 ja 150-158"

Transkriptio

1 Asemakaava ja asemakaavan muutos selostus Oitti Keskustien itäpuoli Korttelit 100, 108, 120, ja Ehdotus , tarkistukset KValt , HAO Voimaan kuulutuksella lukuun ottamatta K120 T4 Lainvoimainen

2 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän kortteleita 108, 109, 120, ja sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, puistoja katualueita sekä yleistä pysäköintialuetta. Asemakaava koskee tiloja 6:161, 7:22, 8:165, 8:170 sekä osaa tilasta 1:174. Asemakaavan muutoksella muodostuu Hausjärven kunnan Oitin kylän korttelit 100, 108, 120, ja sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, puisto-, leikkikenttä-, katu- ja tiealueet sekä autopaikkojen korttelialue. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 157 ja 158 sekä katualuetta. Tämä selostus koskee laadittua, 18. päivänä elokuuta 2011 tarkistettua asemakaavakarttaa. 1.2 Kaava-alueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue sijaitsee Hausjärven kunnan Oitin kylässä, Keskustien itäpuolella. Alue on Hausjärven keskustaajamaan kuuluvaa, pääosin rakennettua aluetta. Asemakaavoitettava alue rajoittuu lännessä Keskustiehen, pohjoisessa Harjutien pohjoispuolella olevaan peltoalueeseen, idässä Patastenmäkeen, urheilukentän alueeseen ja entisen sahan alueeseen sekä etelässä Oitintiehen. Aluerajausta on luonnoksen nähtävilläolon jälkeen tarkennettu siten, että kaakkoisosan katuyhteys ratkaistaan toisen alueeseen rajoittuvan asemakaavoituksen yhteydessä. Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa rivitalon rakentaminen Keskustien varrella oleville korttelin 108 tonteille 1 ja 4 sekä samalla tarkistaa ja ajantasaistaa alueen vanhojen rakennuskaavojen määräykset. Samalla otetaan huomioon muut alueelta tulleet kaavamuutoshakemukset sekä tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Kortteli- ja tonttirajat pyritään osoittamaan maanomistustilannetta vastaaviksi.

3 2 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti ja rajaus Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Selostuksen liitteet Selostuksen lähdeaineisto TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja sen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Nimistö Rakentamisaikataulu ja toteuttamistoimenpiteet Selostuksen liitteet Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ( , päiv ) Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 3 Maanomistus ja pohjavesialueet Liite 4 Ote maaperäkartasta (GTK), kunnallistekninen verkosto Liite 5 Kaukolämpöverkosto, sähköverkosto Liite 6 Huoltoaseman ympäristölupa Liite 7 Ote maakuntakaavasta ja ohjeellisesta osayleiskaavasta Liite 8 Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä Liite 9 Luonnos, lausunnot ja mielipiteet sekä vastaukset, tiivistelmä Liite 10 Ehdotus, lausunnot ja mielipiteet sekä vastineet, tiivistelmä Liite 11 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta määräyksineen

4 3 1.6 Selostuksen lähdeaineisto - Hausjärven historia. Oiva Keskitalo. ja Hausjärven seurakunta. Hämeenlinna, Kuninkaan kartasto Suomesta Timo Alanen, Saulo Kepsu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Rakennettu Häme. Hämeen liitto ja Rakennustieto, Hämeenlinna, Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Hämeen ympäristökeskus 95 / Kanta-Hämeen Lumos-inventointi , Patastenmäki - Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Hausjärven Oitissa, tutkimusraportti Ehdotus Oitin pohjavesialueen seurantaohjelmaksi Pohjaveden tutkimusraportti N:o K2040/08/1-8, tulopäivä Oitin alueen liuotinaineet, yhteenveto havaituista pitoisuuksista, Pöyry Selvitys valtion jätehuoltotyönä toteutetusta Hausjärven kunnan Oitissa sijainneesta entisen pesulakiinteistön saneeraustyöstä 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Alueella olevan kiinteistön omistaja on tehnyt asemakaavamuutoshakemuksen Oitissa sijaitsevalle kiinteistölle RN:o 1:171, korttelin 108 tontti 1 (ALK). Myös viereisen tontin 24:0 omistaja on ollut yhteydessä kuntaan voimassa olevan asemakaavan muuttamiseksi rivitalon rakentamisen sallivaksi. Asemakaavan muutokseen on yhdistetty myös päivätty hakemus kaavan muuttamiseksi nykytilannetta vastaavaksi kiinteistöjen 6:73 ja 6:79 alueella. Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitsevan kiinteistön 7:22 omistajan kanssa on neuvoteltu tilusvaihdosta ja lisäksi Keskustien varteen kaavoitettavasta palvelukorttelialueesta on tullut tiedusteluja. Hausjärven kunnanhallitus on , 212 päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Oitin korttelien 108, 109 ja 120 alueelle sekä asemakaavan laadinnasta Harjutiehen rajoittuvalle alueen osalle. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaava-alueen laajentamisesta korttelien 100, , alueille eli käsittämään koko Keskustien itäpuolisen vanhan asemakaava-alueen. Kaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu paikallislehdessä ja sekä (laajennus). Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Luonnos on ollut nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

5 Luonnostarkistukset on käsitelty ympäristölautakunnassa Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehtiin vastineiden mukaiset tarkistukset, joihin sisältyivät mm. Oitin koulun aluetta koskevat muutokset, mahdollistaen alueen ja sen rakennusten tarkoituksen mukainen käyttö myös tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja muutoksen Asemakaavasta ja muutoksesta on valitettu Hämeenlinnan Hallintooikeuteen. Kunnanhallitus on päättänyt MRL 201 mukaisesti määrätä valtuuston hyväksymän asemakaavan ja muutoksen tulemaan voimaan siltä osin kun kaavaan ei kohdistu valituksia. Asemakaava on saatettu voimaan kuulutuksella lukuun ottamatta korttelin 120 tonttia 4 (LH-1). Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaan kohdistuneen valituksen päätöksellään Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Asemakaava ja sen toteuttaminen Asemakaavan muutoksella muodostuu Hausjärven kunnan Oitin kylän korttelit 100, 108, 120, ja sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, puisto-, leikkikenttä-, katu- ja tiealueet sekä yleinen pysäköintialue. Asemakaavalla muodostuu korttelit 157 ja 158 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksessa on tarkistettu voimassa olevien kaavojen asemakaavamääräykset. Jo rakentuneiden asuinalueiden osalta on osoitettu käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet pääosin toteutuneen mukaisesti. Muutoin kaavamääräyksiä on tarkistettu vastaamaan nykyistä tilannetta. Kortteli- ja tonttirajat on osoitettu mahdollisuuksien mukaan kiinteistörajoja vastaaviksi sekä tutkittu alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Asemakaavalla muodostuu kaksi uutta korttelia 157 ja 158, joihin on osoitettu kolme tonttia käsittävä palvelurakennusten korttelialue, jonka rakennuksiin voidaan rakentaa asuintiloja (P) sekä asuinpientalojen korttelialue (AP). Kaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.

6 5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Hausjärven päätaajaman keskustaan sijoittuva suunnittelualue on pääosin rakentunut. Keskustien varressa on liikerakentamista, muutoin alue on pientalovoittoista. Alueelle sijoittuu Oitin ala-aste sekä urheilutalo. Viistoilmakuva alueelta vuodelta 2005 on selostuksen kannessa. Kuvia suunnittelualueelta on liitteenä (Liite 2) Alueen historiallista taustaa Kaavamuutosalue sijoittuu jo pitkään asutetulle paikalle. Oitin kylä mainitaan Hausjärven historian mukaan jo 1400-luvun alkupuolelta olevissa lähteissä. Vuodesta 1539 tietoa on saatavissa mm. maakirjoista, joiden mukaan Oitin kylässä oli tuolloin viisi taloa. (Keskitalo, 1964.) Hämeenlinnan ja Porvoon välinen tie on kulkenut harjua ja Pursijärven rantaa pitkin ja Oitin vanha kylätontti on sijainnut Hämeenlinnan maantien sekä Lammille erkanevan tien risteyksessä. Oitin kylän taloja olivat luvun tienoilla Pietilä, Koukkula, Koskula, Kahari, Paavola, Lemola, Anttila ja Sykäri. Isojaossa muodostettiin kaksi uudistaloa, jotka olivat Ansio ja Vuoliala. (Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.) Vuonna 1730 Oitissa oli taloja kahdeksan ja vuoteen 1860 talomäärä oli kasvanut 16:een. Oitin kylä, Ois by, on nähtävissä Kuninkaan kartastossa Suomesta Oitin taajaman kehitykseen on vaikuttanut voimakkaasti Riihimäki-Pietari rautatien rakentaminen ja valmistuminen, jonka uusia ihmisiä tuli alueelle. Kylän painopiste siirtyi vanhan kylätontin tuntumasta aseman suuntaan. Rautatie ja savikot antoivat edellytykset tiiliteollisuudelle, jota on ollut vuodesta 1874 lähtien. Kylän toisella laidalla toimi saha 1920-luvulta alkaen. (Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.) Tiilitehtaiden myötä Oitin asukasmäärä sekä asuntojen ja palvelujen määrä kasvoivat. Oitista muodostui Hausjärven suurin taajama ja siitä tuli hallinnollinen keskus 1980-luvulla, uuden kunnanviraston valmistuttua luvun jälkeen on Oitin keskustan ilme muuttunut tielinjojen muuttamisen ja liikerakennusten viedessä tilaa vanhoilta asuin- ja liikerakennuksilta. Oitin keskustan painopiste on siirtynyt takaisin vanhan kylätontin vaiheille. (Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys.) Luonnonympäristö Maisema Asemakaava-alue kuuluu ympäristöministeriön asettaman maisemaaluetyöryhmän laatiman maisemamaakuntajaon mukaan Hämeen viljelyja järvimaan sekä Eteläisen rantamaan maisemamaakuntien ja tarkemmin Keski-Hämeen viljely- ja järviseudun sekä Eteläisen viljelyseudun maisemaseutujen rajalle.

7 Valtakunnallista maisemamaakuntajakoa täydentävän Hämeen maakunnallisen maisemaselvityksen mukaan kaava-alue sijoittuu Salpausselän- Puujokilaakson viljelymaisemiin, joille tyypillistä on laajojen tasaisten tai loivasti kumpuilevien peltoaukeiden sekä korkealle kohoavien harju- ja moreenimuodostumien vuorottelu. Kaava-alue on rakennettua taajama-aluetta, johon lukeutuu pientalo- ja kerrostaloasutusta sekä asuin- ja palvelurakentamista. Maisemalle taustaa luo idässä Patastenmäki harjumänniköineen. Liikerakentaminen keskittyy Keskustien lounaisosaan, jossa rakentaminen on korkeampaa ja rajaa leveää katutilaa. Keskustietä koilliseen päin rakennuskanta madaltuu ja maisema muuttuu maaseutumaiseksi. Keskustien länsipuolella on avoimena säilyneitä rakentamattomia tontteja sekä maatilan talouskeskus. Keskustien varrelle leimaa antavat paikoin iäkäs rakennuskanta ja rakentamattomilla tonttialueilla säilynyt kasvillisuus. Maisemallista merkittävyyttä on Keskustien ja Leppätien kulmaukseen jäävän rakentamattoman tontin Keskustien puoleisella rajalla kasvavilla iäkkäillä lehtikuusilla, jotka kartoitusten mukaan jäävät Keskustien katualueen puolelle. Urheilutalon eteläpuolella olevalta harjuntöyräältä on pitkä näkymä luoteeseen. 6 Luonnonolot ja kasvillisuus kuuluu eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, tarkemmin lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen. Kaavaalueen luoteispuolella oleva, pohjoispuolelle kiertävä Patastenmäen harjumuodostuma ja Reinunkalliot on inventoitu Lumos kohteena Kaava-alueen kasvillisuus on rakentamisen myötä pitkälti kulttuurivaikutteista. Tyypillistä tonteilla on täysikasvuinen puusto ja aitaaminen paikoin korkeillakin pensasaidoilla. Vaahteratien pohjoispuolelle jää rakentamaton metsäalue, jonka pensaskerros on tiheää. Alueella kasvaa runsaasti nuoria pihlajia ja vaahteroita. Rakentamattoman alueen pohjoisosassa on iäkkäitä mäntyjä. Alueen keskiosassa kasvaa mm. karviaispensaita vadelmaa ja seljoja. Pohjoisrinteessä kasvillisuus on harvempaa ja kenttäkerroksen kasvillisuutena mm. mustikka ja ahomansikka. Rinteen pohjoispuolella olevalla alavalla ja avoimella osuudella kasvaa mm. vuohenputkea, maitohorsmaa ja nokkosta sekä laikkuina ahomansikkaa ja vadelmaa. Leppätien eteläreunalla kasvaa syreeniaidanne, jonka eteläpuolella on nuoria vaahteroita, jotka muodostavat alueelle varjostavan lehväkaton. Kenttä- ja pensaskerroksen kasvillisuus alueella on niukkaa. Vesisuhteet Kaava-alue sijaitsee Oitin I luokan pohjavesialueella ( ) ja on osin pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoiseen ja Puujoen suuntaan. Pohjavesialueen rajat ilmenevät liitteestä (Liite 3). Oitin vedenottamo ei ole käytössä, koska pohjavesi on pilaantunut trija tetrakloorieteeniliuottimilla keskustassa toimineen pesulan vuoksi. Pohjavesi on juomavedeksi kelpaamatonta. Kaava-alueelle sijoittuu kaksi pohjaveden tilan seurantaan liittyvää tarkkailupistettä, joista toinen on rakentamattomalla tontilla, jonka osalta on haet-

8 tu kaavamuutosta. Tontille sijoittuvasta pisteestä on tarkkailtu pohjaveden tilaa neljän vuoden välein. Maaperä Kaavamuutosalue sijoittuu harjumaastoon. Maaperältään valtaosa alueesta Höyläämöntiehen asti on hiekkavaltaista reunamuodostumaa (RHkM). Tyhjäläntien länsipuolella, ulottuen Haapatien alueelle, sekä Keskustien pohjoispäässä, Kyläinvälintien luoteispuolella, on hiesua (Hs). Keskustien alkupää Vaahteratielle asti on hietaa (Ht). Ote maaperäkartasta on liitteenä (Liite 4). Pinnanmuodot Kaavamuutosalueen alavimmat kohdat ovat Keskustien kohdalla, noin metriä merenpinnan yläpuolella välillä Oitintie-Harjutie. Maasto nousee itään päin mentäessä, Kyläinvälintien kulkiessa korkeusasemassa 106 metriä mpy ja urheilutalon sijaitessa noin 118 metriä mpy. Tyhjäläntien itäpuolella olevan harjualueen laki nousee noin 120 metriin mpy ja urheilutalon takana oleva harjuntöyräs kaava-alueen ulkopuolella noin 127 metriin mpy. Kaavamuutosalueen taustana olevan harjun laki kohoaa vesitornin takana 135 metriin merenpinnasta. Kaikkiaan korkeudet vaihtelevat kaava-alueella noin välillä eli 21 metriä Rakennettu ympäristö Asuminen Kaavamuutosalue on pääosin rakennettua. Keskustien varressa on yhdistettyjä asuin- ja liikerakennuksia. Alueella on kaksi kerrostaloa, Oitin koulun entinen asuntolarakennus sekä Keskustien varteen sijoittuva kolmikerroksinen kerrostalo. Sahantien, Hiekkakujan, Tyhjälänkujan, Kyläinvälintien sekä Harjutien varressa on rivitaloja. Muutoin alueen rakennuskanta on erillispientalovaltaista. Kyläinvälintien varressa on iäkästä rakennuskantaa 1900-luvun alusta. Sahantien varressa on jonkin verran 1950-luvun rakentamista. Haapatien alueen rakennukset ovat pääosin 1970-luvun lopulta ja 1980-luvun alusta. Tyhjäläntien-Tyhjälänkujan alue on rakentunut 1980-luvun puolessavälissä. Palvelut Alueen kaupalliset palvelut keskittyvät Keskustien varteen. Välittömästi kaava-alueen länsipuolella sijaitsee kunnan virastotalo sekä kaupallisia palveluita. Keskustien itäpuolella on kaupallisia ja kunnallisia palveluja, osin yhdistetyn asuin- ja liikerakentamisen muodossa. Keskustien ja Oitintien kulmaukseen sijoittuvassa rakennuksessa on R- kioskin, Osuuspankin ja Etelä-Hämeen lehden toimitilat. Liikerakennuksen pohjoispuolella on päivittäistavarakaupan tilat. Liikerakennusten itäpuolella sijaitsee Oitin ala-aste ja entinen opettajien asuntola, joka nykyisin on kunnan vuokra-asuntoina sekä opetuskäytössä. Oitin alueen esiopetus ja esioppilaiden päivähoito ollaan siirtämässä koululle elokuussa 2011.

9 Vaahteratien eteläpuolella sijaitseva kulttuurihistoriallisesti merkittävä Paavola on nuorisotalona. Paavolan itäpuolella sijaitsee kehitysvammaisten päivätoimintakeskus Vaahtera. Vaahteratien pohjoispuolella, toimintakeskus Vaahteraa vastapäätä, on Pyörä- ja urheiluliike, jonka yläkerrassa on asuintiloja. Vaahteratien ja Keskustien kulmauksessa on yhdistetty asuin- ja liikerakennus, jossa toimii kebab-pizzeria, fysikaalinen hoitolaitos, kauneushoitola, kampaamo, lahjatavara- ja leluliike, sekä pesula. Asuin- ja liikerakennuksen pohjoispuolella on toinen asuin- ja liikerakennus, jonka katutasossa toimivat muun muassa kebab-pizzeria ja kelloliike. Leppätien pohjoispuolella olevan asuinkerrostalon I-kerroksisessa siivessä toimii ravintola ja putkiasennusliike. Keskustien varressa on lisäksi Hausjärven palvelutaksin tilat sekä yhdistetty asuin- ja liikerakennus, jossa toimii matkahuollon toimipiste, posti, aseliike ja kirjakauppa. Keskustien varressa, ennen rivitalokorttelia, toimii huoltoasema. Liikenne Keskustien eteläosa rajautuu Oitintiehen, jota pitkin on noin kilometrin matka kantatielle 54, Riihimäen ja Lahden suuntiin. Keskustieltä on läpiajoyhteydet Vaahteratietä myöten Oitintielle ja Kyläinvälintietä takaisin Keskustielle. Vaahteratieltä on Rommitietä myöten läpikulkuyhteys Sahantielle ja edelleen Viitalantielle ja taajamasta koilliseen sekä Reinunharjua pitkin takaisin Keskustielle/Pursijärventielle. Haapatie on lenkkikatu, muutoin alueella olevat kadut ovat päättyviä tonttikatuja. Oitintien varrella sekä Keskustien varressa on kevyen liikenteen väylät. Muutoin alueella ei ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Leppätien ja Sahantien välille on osoitettu kevyenliikenteen yhteys, joka toimii kaavasta poiketen ajoyhteytenä. Voimassa olevassa kaavassa on osoitettu Vaahteratieltä Kyläinvälintielle Keskustien suuntainen kevyen liikenteen akseli, joka ei ole toteutunut. Kaavassa oleva koululle johtava Lehtikuja on nimetty Leikkikentäntieksi ja toimii kevyen liikenteen yhteytenä, jolta on ajo viereisen rivitalon autokatokseen. Kaava-alueelle, Keskustien varteen sijoittuu matkahuollon toimipiste. Oitin rautatieseisake sijaitsee kaavamuutosalueelta noin puolen kilometrin etäisyydellä. Keskustietä myöten on linja-autoliikennettä. Hausjärven palvelutaksin tilat sijaitsevat Keskustien varrella. Tekninen huolto Alueella on kunnallisteknistä verkostoa liitekartan mukaisesti (Liite 4). Oitin vesitorni sijaitsee Harjumäellä, kaavamuutosalueen itäpuolella. Oitin entinen vedenottamo sijaitsee rautatien varressa, kaava-alueesta noin 350 metriä luoteeseen, mutta ei ole käytössä alueella tapahtuneen pohjaveden pilaantumisen takia. Keskustien varressa on kaukolämpöverkostoa, jonka lämpökeskus sijaitsee yläasteen vieressä. Lämpökeskus on tulevaisuudessa tarkoitus korvata hakelämpölaitoksella, jonka sijoitusta tarkastellaan muiden asemakaavoitushankkeiden yhteydessä. Alueella on Fortumin sähköverkostoa. Kartta jakeluverkostoista on liitteenä (Liite 5). 8

10 Virkistys Kaavamuutosalueen länsipuolella on Oitin urheilukenttä pururatoineen sekä talvisin valaistu hiihtolatu Hikiän suuntaan. Urheilutalolla ei ole varsinaista urheilutoimintaa vaan siellä järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Vaahteratien varressa, koulun lähellä, sijaitsee Haapatien leikkikenttä ja koulun yhteydessä on pelikenttä sekä monitoimikenttä. Hiekkakujan päässä on mäntypuustolla istutettu puistoalue, Ystävyydenpuisto Suojelukohteet, kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole tiedossa luonnonsuojelukohteita, luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja tai kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (2005) on mainittu Oitin kylästä seuraavat kaava-alueelle jäävät kohteet: o Kohde 68. Kyläinväli ja vanhaa keskustaa o Kohde 69. Paavola (nuorisotalo) o Kohde 72. Vuorela, Oitin-Torholan VPK:n talo, urheilutalo o Kohde 76. Oitin keskuskoulu ja Mäntylinna, Kansakoulutila (Oitin ala-aste) Oitin-Torholan VPK:n talo on maakunnallinen kohde (Rakennettu Häme, 2003). Kunnallisessa inventoinnissa kuvaillaan Kyläinväliä ja vanhaa keskustaa seuraavasti: Oitin urheilutalon eteläpuolella on pienipiirteinen, pääosin itsellisistä taloista koostuva alue, joka liittyy keskustan raittiin. Raitin varressa sijaitsee huoltoasema, jonka vanhin osa on 30-luvulta. Huoltoaseman vieressä on puisia liike- ja asuinrakennuksia jälleenrakennuskaudelta. Paavolan osalta kerrotaan, että Hausjärven keskusta on syntynyt osaksi Paavolan kestikievarin tilan maille. Kunta on ostanut tilan 1954, kun sen maatalouskäyttö oli loppunut. Päärakennuksessa on toiminut mm. Hausjärven yhteiskoulu, neuvola, koulutoimisto sekä kunnan pääkirjasto ja nykyisin rakennus on nuorisotalona. Oitin VPK on perustettu 1896 ja VPK:n talo valmistui vuonna 1908, arkkitehtinaan Oskar Forsström. Jugend-vaikutteista rakennusta on myöhemmin laajennettu ja 1980-luvulla rakennus siirtyi Hausjärven urheilijat ry:n omistukseen. Oitin keskuskoulu rakennettiin, koska siirtoväen ja suuren syntyvyyden takia Oittiin tarvittiin lisää koulutilaa. osti Oitin koulun alueeksi Paavolan tilan tonttialueen rakennuksineen ja rakennus valmistui Asuntolarakennus Mäntylinna vuodelta 1953 on ilmeisesti Oitin ensimmäinen kerrostalo. Asuntola ja koulu edustavat aikakautensa tyypillistä arkkitehtuuria. Luontokohteiden osalta välittömästi kaava-alueen koillispuolelle jäävä Patastenmäki on inventoitu soravarojen käyttöselvityksessä 1988 ja Kanta- Hämeen Lumos-hankkeessa Patastenmäki on Lumos seurantaohjelmaehdotuksessa arvotettu seudullisesti merkittäväksi kohteeksi. Edustavuudeltaan ja maisemallisesti Patastenmäki on arvioitu merkittä- 9

11 10 väksi, mutta luonnontilaisuudeltaan selvästi heikentyneeksi, sillä kaavaalueseen liittyvä lounaisosa on pitkälti tuhoutunut soranoton seurauksena. Arvo lähiluonto- ja opetuskohteena on arvioitu erinomaiseksi Erityisalueet ja ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot Kaava-alueelle sijoittuu Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelman mukaista pohjaveden pilaantumisen riskiä aiheuttavia kohteita, jotka ovat Seo-huoltoasema (H6) sekä entinen kemiallinen pesula, Tähti-pesula (H8). Lisäksi Oitintie (H4) on luokiteltu lähinnä tiesuolauksen osalta riskikohteeksi. Seo huoltoaseman toimintaa on alkanut 1960-luvulla. Tontilla toimii polttonesteen jakeluasema ja huoltokorjaamo. Kohteella on toiminnalleen ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa (Liite 6). Ajoneuvokäyntejä huoltoasemalla on noin 250 kpl/vrk. Tähti-pesula on toiminut Vaahteratien eteläpuolella, Rommitien kohdalla sijaitsevalla kiinteistöllä vuosina Toiminnan johdosta on maaperään päässyt tri- ja tetrakloorieteeniliuottimia vuosina , minkä johdosta vedenottamo ei ole käytössä. Likaantuminen todettiin vuonna 1992 ja maaperä on puhdistettu massanvaihdolla Liuottimet ovat kulkeutuneet pohjaveden mukana Puujokilaaksoon, jossa etenkin lähteiden tri- ja tetrakloorieteenin pitoisuudet ovat olleet korkeat. Pohjaveden liuotinpitoisuudet ovat olleet seurannassa kunnan toimesta vuodesta 1998 lähtien. Tutkimustietojen mukaan vuonna 2002 tri- ja tetrakloorieteeniä oli Oitin vedenottamon vedessä yhteensä 250 µg/l, talousveden raja-arvon ollessa 10 µg/l. Vuoden 2008 tutkimusraportissa vedenottamon trikloorieteenin arvo oli 0,5 µg/l ja tetrakloorieteenin 0,5 µg/l. Pitoisuudet ovat tuloksista päätellen liikkuneet Pietilän ja Saarnion lähteiden suuntaan, jotka sijaitsevat Oitin vedenottamosta luoteeseen. Suurimmat pitoisuudet olivat vuoden 2008 tutkimusraportin mukaan Saarnion lähteessä, josta mitattu trikloorieteenipitoisuus oli 72 µg/l ja tetrakloorieteenipitoisuus 46 µg/l. Saarnion lähde sijaitsee puujoen länsipuolella n. 2,5 kilometriä kaava-alueesta luoteeseen Maanomistus Kaava-alueen maanomistajia ovat yksityiset ja kunta. Kartta maanomistuksesta on liitteenä (Liite 3). 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kanta-Hämeen maakuntakaavassa ( , KHO ) kaavaalue on asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A). Alue on merkitty kuntakeskus -kohdemerkinnällä (C). Alueen pohjoispuoli on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL), joka on Patastenmäen seudullisesti merkittävä yhdyskunta- ja taajamarakenteen viheralue. Alueen itäpuolella on rakennettavaa uutta tai rakennetta tiivistävää asuntovaltaista aluetta (Ar). Alue sijoittuu tärkeälle ja muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Kaava-aluetta sivuaa ulkoilureitti. Oitintieltä, kaava-alueen lähei-

12 11 syydestä, on osoitettu yhteystarve Hikiän taajamaan. Ote maakuntakaavasta on liitteenä (Liite 7) Yleiskaava Oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa (KV ) kaavaalueen eteläosa on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), jonka vieressä on pieni alue teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T). Itäosa on puistoaluetta (P), erillisten tai kytkettyjen pientalojen korttelialuetta (AOR). Asutuksen ja urheilukentän väliin jää maa- ja metsätalousaluetta (MM). Keskustien varteen on osoitettu liike- ja asuinkerrostalojen korttelialuetta (K), jonka taakse asuntokerrostalojen aluetta (AK). Harjutien ja Urheilutien ympäristöön on osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten aluetta (AR), erillisten tai kytkettyjen pientalojen aluetta (AOR) sekä omakotirakennusten korttelialuetta (AO). Kaava-alueen itäpuolella oleva Patastenmäki on osoitettu luonnonympäristön suojelu- ja hoitoalueeksi (sl), jonka pohjois- ja eteläpuolilla on kaivuutoiminta-alueet (tk). Ote oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta on liitteenä (Liite 7) Asemakaava Tarkastelualueella on voimassa kahdeksan rakennuskaavaa ja rakennuskaavan muutosta, jotka ovat vuosilta Harjutien koillispuolella oleva alue on asemakaavoittamaton. Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä on liitteenä (Liite 8). Kaava-alueen pohjoisosan korttelissa 120 on voimassa hyväksytty Oitin rakennuskaava. Korttelin rakennuspaikat 1 ja 2 ovat käyttötarkoitukseltaan ALKT 1 eli Yhdistettyjen liike-, pienteollisuus- ja asuntokerrostalojen korttelialue. Rakennusten yhteyteen saa sijoittaa myös toimistoja sekä viihdetarkoituksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja. Pienteollisuutta palvelevat tilat tulee sijoittaa erilliseen siipirakennukseen. ALKTkorttelialueen rakennuspaikalla 1 rakennusoikeus on k-m2. Rakennuspaikan 2 rakennusoikeus on k-m2. Kerrosluku on k III, joka sallii maanpäällisen kellarikerroksen. Rakennuspaikoille on ohjeellisena osoitettu yksikerroksiset rakennusalat, joiden alimmassa kerroksessa sallitaan ainoastaan liiketilat (m). ALKT-korttelialueen rakennuspaikkojen reunoille on varattu alueet yleiselle jalankululle ja pyöräilylle ja rakennuspaikkojen välissä on leikki ja oleskelualueeksi kunnostettava korttelin osa. Rakennusalojen pohjoispuolella on auton pysäköimispaikat (p). Korttelin 120 rakennuspaikka 3 on käyttötarkoitukseltaan ALM eli Yhdistettyjen liike- ja autohuoltoasemien korttelialue. Kutakin rakennuspaikkaa kohti saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. ALM-korttelissa rakennusoikeus on 700 k-m2. Kerroslukua ei ole määritelty. Korttelin 120 rakennuspaikat 4-5 ovat käyttötarkoitukseltaan AR eli Rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue. Kerrosluku AR - rakennuspaikoilla on II ja rakennusoikeus 1000 k-m2 / tontti. Korttelin 120 rakennuspaikat 6-7 ovat käyttötarkoitukseltaan AO 1 eli Kytkettyjen tai enintään kaksiasuntoisten erillisten omakotirakennusten korttelialue. Autosuoja ja taloustilat on sijoitettava asuinrakennuksen yhteyteen.

13 Rakennuspaikat 8-12 ovat AO 2 eli Kaksi tai useampiasuntoisten pientalojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa samanaikaisesti tai eri aikoina useampia asuinhuoneistoja jotka tulee kytkeä yhteen joko suoraan tai autosuojien, taloustilojen ja katosten avulla (rivitalo). Mikäli asuntoja on enemmän kuin kaksi, saa autosuojan tehdä myös erillisenä. AOrakennuspaikoilla kerroslukua ei ole määritelty ja rakennusoikeus on e=0,4. Korttelissa 108 ja 109 on voimassa hyväksytty rakennuskaavan muutos. Korttelin 108 rakennuspaikat 1-3 ovat käyttötarkoitukseltaan ALK 1 eli Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue. Rakennusten yhteyteen saa sijoittaa myös toimistoja sekä kaavassa osoitetun rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä rakentaa lisäksi tiloja kerhohuoneistoiksi sekä viihde- ja sosiaalista toimintaa varten kerrosalaltaan enintään 10% kaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta. Suurin sallittu kerrosluku on II ja rakennusoikeus e=0,6. Rakennuspaikkojen 1 ja 2 länsiosaan on osoitettu alueet jalankululle ja pyöräilylle sekä itäosaan alueet pysäköinnille (p). Rakennuspaikat 4-5 ovat merkinnällä AK Asuntokerrostalojen korttelialue. Kerroslukuna rakennuspaikoilla on ½ III ja rakennusoikeutena 1700 k-m2. Paikoitus on osoitettu Leppätien ja Vaahteratien puolille ja oleskelualueet rakennuspaikkojen länsiosaan. Korttelin 109 rakennuspaikoilla 1-2 käyttötarkoitus on ALK 1. Rakennusoikeutena on 1300 k-m2 ja kerroslukuna k III, joka sallii maanpäällisen kellarin. Yksikerroksisille myymälätiloille (m) on lisäksi osoitettu rakennusoikeutta 500 ja 400 k-m2. AK-rakennuspaikoilla 3 ja 4 rakennusoikeutena on 1100 k-m2 ja kerroslukuna k III. Korttelien 108 ja 109 itäpuolelle on osoitettu kevyen liikenteen väylä, Rinnepolku. Korttelin 100 rakennuspaikoilla 1 ja 2 on voimassa hyväksytty rakennuskaavan muutos. Rakennuspaikoilla 4 ja hyväksytty Rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos. Rakennuspaikoilla 3 ja 6 on voimassa hyväksytty ala-asteen rakennuskaavan muutos. Rakennuspaikalla 1 käyttötarkoitus on K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,6. Rakennuspaikalla 2 käyttötarkoitus on YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue, rakennusoikeutena e=0,6. Rakennuspaikkojen 4 ja 5 käyttötarkoitus on T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, kerroslukuna ½ II ja rakennusoikeutena e=0,6. Rakennuspaikan 3 käyttötarkoitus on K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, kerroslukuna II ja rakennusoikeutena 1500 k-m2. Rakennuspaikan 3 käyttötarkoitus on YL Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue, kerroslukuna IV ja rakennusoikeutena k-m2. Korttelin 100 länsireunaan on osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen väylä Oitintien ali johtavalle eritasoristeykselle. Korttelin 100 itäosaan ja lounaiskulmaan on lisäksi osoitettu puistoalueet (VP ja P). Puistoalueelle (P) on lisäksi osoitettu leikkikenttä (UL). Kortteleissa 123, 124 ja korttelin 125 rakennuspaikoilla 1-3 on voimassa hyväksytty rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos. Korttelin 125 rakennuspaikoilla on voimassa hyväksytty Hiekkamäen alueen rakennuskaava. Vaahteratien eteläpuolella olevan korttelin 123 käyttötarkoitus on AO Enintään kahden perheen omakotirakennusten korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Oitintiehen rajoittu- 12

14 13 van, Haapatien eteläpuolella olevan korttelin 124 käyttötarkoitus on AR Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Korttelin 125 rakennuspaikoilla 1-3 käyttötarkoitus on AO Enintään kahden perheen omakotirakennusten korttelialue, kerroslukuna I ¾ ja rakennusoikeutena e=0,3. Rakennuspaikoilla 4-6 käyttötarkoitus on AO Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja. Kerrosluku korttelialueella on I ¾ ja rakennusoikeutena e=0,25. Korttelin 125 eteläpuolella on puistoalue (P), jolle yhteys on Haapatieltä. Kortteleissa on voimassa hyväksytty Hiekkamäen alueen alueen rakennuskaava. Korttelin 150 rakennuspaikat 1-4 ovat käyttötarkoitukseltaan AP Asuinpientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja. Kerroslukuna on ½ I ½ ja rakennusoikeutena e=0,25. Rakennuspaikka 5 on käyttötarkoitukseltaan AO Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja. Rakennusoikeutena e=0,25. Vaahteratien ja Rommitien kulmauksessa on puistoalue (VP) sekä puistoalue ja yleinen pysäköintialue (LP). Korttelissa 151 ja 152 käyttötarkoitus on AO, kerrosluku I ja rakennusoikeus e=0,25. Korttelissa 153 käyttötarkoitus on AR Rivitalojen korttelialue, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Korttelin 154 tonteilla 1-2 käyttötarkoitus on AO, kerroslukuna I ½ ja rakennusoikeutena e=0,25. Rakennuspaikkojen 3-4 käyttötarkoitus on AR, kerroslukuna I ja rakennusoikeutena e=0,3. Korttelin 155 rakennuspaikkojen käyttötarkoitus on AP, kerrosluku II ja rakennusoikeus e= 0,25. Korttelin 156 rakennuspaikkojen 1-11 käyttötarkoitus on AP. Kerroslukuna rakennuspaikoilla 1-10 on I ½. Rakennuspaikalla 11 kerrosluku on ½ I. Rakennusoikeus AP rakennuspaikoilla on e=0,25. Korttelin 156 tontti 12 on käyttötarkoitukseltaan YV Huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue, kerroslukuna II ja rakennusoikeutena e= 0,3. Rakennuspaikoilla käyttötarkoitus on AP, kerroslukuna I ½ ja rakennusoikeutena e=0,25. Sorakujan ja Tyhjäläntien itäpuolella on pohjois-eteläsuunnassa lähivirkistysalueet (VL). Myös korttelin 156 itäpuolella on VL-alue, jolle on merkitty sähkölinjavaraus. Rakennetun alueen sisäinen pienimuotoinen viher- ja kevyenliikenteen yhteys urheilukenttäalueelta Oitintielle reittiä Tyhjälänkuja-Hiekkakuja-Lehtikuja myöten. Oitintien varressa on voimansiirtoaluevaraus Rakennusjärjestys Hausjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan Pohjakartta Kaavan pohjakartta on hyväksytty ja sitä on pidetty yllä Hausjärven kunnan toimesta. Pohjakarttaa on päivitetty kaavoitustyön yhteydessä luonnos- ja ehdotusvaiheessa.

15 Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja Kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset Kaava-alueella sijaitsevalle huoltoasemalle on myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Alueen kaavoissa on sekä kunnan että yksityisen osalta muutostarpeita. Alueelta tehtyjä selvityksiä ja kaavanlaadinnan lähtöaineistoja ovat mm. Hausjärven historia. Oiva Keskitalo. ja Hausjärven seurakunta. Hämeenlinna, Kuninkaan kartasto Suomesta Timo Alanen, Saulo Kepsu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1989 Rakennettu Häme. Hämeen liitto ja Rakennustieto, Hämeenlinna, Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Hämeen ympäristökeskus 95 / Kanta-Hämeen Lumos-inventointi , Patastenmäki Riihimäen seudun pohjaveden suojelusuunnitelma 2004 Pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys Hausjärven Oitissa, tutkimusraportti Ehdotus Oitin pohjavesialueen seurantaohjelmaksi Pohjaveden tutkimusraportti N:o K2040/08/1-8, tulopäivä Oitin alueen liuotinaineet, yhteenveto havaituista pitoisuuksista, Pöyry 2009 Selvitys valtion jätehuoltotyönä toteutetusta Hausjärven kunnan Oitissa sijainneesta entisen pesulakiinteistön saneeraustyöstä 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaavoitushankkeeseen on ryhdytty alueelta tulleiden kaavamuutoshakemusten sekä muiden muutostarpeiden johdosta. Kaava-alueeseen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi liittää myös läheiset vanhat rakennuskaavaalueet niiden ajantasaisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden tarkistamiseksi. Suunnittelun yhteydessä uudistetaan vanhoja asemakaavoja numeeriseen muotoon. 4.2 Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Zetes Oy on tehnyt asemakaavamuutoshakemuksen Oitissa sijaitsevalle kiinteistölle RN:o 1:171, korttelin 108 tontti 1 (ALK). Myös viereisen tontin 24:0 omistaja on ollut yhteydessä kuntaan voimassa olevan asemakaavan muuttamiseksi rivitalon rakentamisen sallivaksi. Asemakaavan muutokseen on yhdistetty myös päivätty hakemus kaavan muuttamiseksi nykytilannetta vastaavaksi kiinteistöjen 6:73 ja 6:79 alueella. Kaavaalueen pohjoisosassa sijaitsevan kiinteistön 7:22 omistajan kanssa on neuvoteltu tilusvaihdosta ja lisäksi Keskustien varteen kaavoitettavasta palvelukorttelialueesta on tullut tiedusteluja.

16 15 Hausjärven kunnanhallitus on , 212 päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laadinnasta Oitin korttelien 108, 109 ja 120 alueelle sekä asemakaavan laadinnasta Harjutiehen rajoittuvalle alueen osalle. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaava-alueen laajentamisesta korttelien 100, , alueille eli käsittämään koko Keskustien itäpuolisen vanhan asemakaava-alueen. Kaavoituksen vireille tulosta on ilmoitettu paikallislehdessä ja sekä (laajennus). Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Luonnos on ollut nähtävillä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Luonnostarkistukset on käsitelty ympäristölautakunnassa Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettamisesta. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehtiin vastineiden mukaiset tarkistukset, joihin sisältyivät mm. Oitin koulun aluetta koskevat muutokset, mahdollistaen alueen ja sen rakennusten tarkoituksen mukainen käyttö myös tulevaisuudessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja muutoksen Asemakaavasta ja muutoksesta on valitettu Hämeenlinnan Hallintooikeuteen. Kunnanhallitus on päättänyt MRL 201 mukaisesti määrätä valtuuston hyväksymän asemakaavan ja muutoksen tulemaan voimaan siltä osin kun kaavaan ei kohdistu valituksia. Asemakaava on saatettu voimaan kuulutuksella lukuun ottamatta korttelin 120 tonttia 4 (LH-1). Hallinto-oikeus hylkäsi kaavaan kohdistuneen valituksen päätöksellään Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavahankkeen osalliset on määritelty kaavaa varten laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) selvitetään osallisten vaikutusmahdollisuuksia, sekä asemakaavoituksen arvioitu aikataulu. OAS on nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

17 Asemakaavan luonnos oli nähtävillä Luonnosvaiheessa saatiin lausunnot Fortum Power & Heat Oy:ltä, Museovirastolta, Hämeen ympäristökeskukselta (nyk. Hämeen ELY-keskus), Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Hämeen liitolta ja Tiehallinnolta (nyk. Uudenmaan ELY-keskus). Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan , perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ilmoitti, ettei anna kaavasta lausuntoa. Kaavaluonnoksesta saapui kolme yksityishenkilön kirjallista mielipidettä sekä As Oy Oitin Harjukkaan hallituksen ja Hausjärven Vammaissäätiön mielipiteet. Luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet sekä vastaukset niihin ovat liitteenä (Liite 9). Ehdotusvaiheessa saatiin lausunnot Elisa Oyj:ltä, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Hämeen liitolta, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Museovirastolta, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskuksilta sekä Hausjärven tekniseltä lautakunnalta, sivistyslautakunnalta ja perusturvalautakunnalta. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä ilmoitti, ettei se anna lausuntoa. Fortum Power and Heat ei antanut lausuntoa, eikä ehdotuksesta jätetty muistutuksia. Saatujen lausuntojen tiivistelmät sekä vastineet niihin ovat liitteenä (Liite 10). 4.4 Tavoitteet Kaavoitushankkeen tavoitteena on mahdollistaa rivitalon rakentaminen korttelin 108 tontille 1 ja tontille 4 sekä muuttaa Keskustien varressa oleva Yhdistettyjen liike-, pienteollisuus- ja liikekerrostalojen korttelialue (ALKT) vastaamaan paremmin nykyistä käyttöä. Samalla tutkitaan alueen täydennysrakentamismahdollisuudet sekä tarkistetaan ja saatetaan ajan tasalle vanhat rakennuskaavat määräyksineen. Kortteli- ja tonttirajat pyritään kaavamuutoksen yhteydessä osoittamaan maanomistussuhteita vastaaviksi. Suunnittelun yhteydessä uudistetaan vanhoja asemakaavoja numeeriseen muotoon. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavan muutoksessa on tarkistettu voimassa olevien kaavojen asemakaavamääräykset. Rakentuneiden asuinalueiden osalta on pyritty osoittamaan käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet toteutuneen mukaisesti, osoitettu kortteli- ja tonttirajat mahdollisuuksien mukaan kiinteistörajoja vastaavina sekä tutkittu alueen täydennysrakentamismahdollisuudet. Asemakaavan muutos käsittää 13 korttelia. Muutoksella kortteli 109 yhdistyy osaksi korttelia 156. Asemakaavalla muodostuu kaksi uutta korttelia 157 ja 158 (P ja AP). 5.2 Kokonaismitoitus Asemakaavalla muodostuu asuinrakennusten korttelialueita (AO, AP, AR, AL) yhteensä noin 15,1 ha, palvelurakennusten korttelialueita (P) yhteensä 16

18 17 noin 1,5 ha, yleisten rakennusten korttelialueita (Y-1, YL) noin 2,1 ha, liikeja toimistorakennusten korttelialueita (K) noin 0,6 ha, virkistysalueita (VP, VL, VK, VU) noin 3,5 ha sekä liikennealueita (LT, LPA, LH-1, kevyt liikenne) noin 4,3 ha. Käyttötarkoitusten mukaiset pinta-alat ilmenevät tarkemmin asemakaavan seurantalomakkeesta, joka on liitteenä (Liite11). Rakennusoikeudet AO-, AP- ja AR-korttelialueilla on säilytetty pääosin ennallaan. Kyläinvälintien varren korttelin 120 AO-tonteilla rakennusoikeus on tarkistettu vastaamaan paremmin ympäristön säilyttämisen tavoitteita. Muutoksen alaisilla rivitalo- sekä liike- ja palvelurakentamisen tonteilla rakennusoikeudet on osoitettu lukuna uuden kaavanmukaisen tontin pintaalan mukaan laskettuna. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen on AL - korttelialueiden rakennusoikeudet osoitettu yhtenäisesti tehokkuudella e=0,6. Käyttötarkoituksen mukaiset rakennusoikeudet tehokkuuslukuna ovat: AO e= 0,25-0,30 AP e= 0,25 AR I e= 0,35 AR 4/5 k I e= 0,40 AL e= 0,60 K e= 0,60 P e= 0,50 Y e= 0,60 LH e= 0,40 Alueet, joille sijoittuu sr- merkinnän alainen kohde, on rakennusoikeus osoitettu tehokkuudella e=0,30. Ala-asteen tontilla rakennusoikeus on mahdollisten tulevien laajentamistarpeiden takia säilytetty voimassa olevan kaavan mukaisena. Alueella on täydennysrakentamista ohjattu osoittamalla tonteille päärakennusten ohjeelliset rakennusalat. 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Erillispientalojen sekä asuinpientalojen korttelialueet (AO, AP) Alueen rakentuneet AO- ja AP-alueet on säilytetty rakennusoikeudeltaan ja kerrosluvultaan pääosin ennallaan. Tonttirajojen suhteen on tehty tarkistuksia vastaamaan kiinteistöjaotusta, ottaen kuitenkin huomioon katualueiden riittävä leveys. Korttelialueiden rakennusaloja on paikoin laajennettu, sillä useilla rakennuspaikoilla on voimassa olevista rakennusalarajauksista poikettu. Pääperiaatteena on ollut, että tonttikatuihin nähden rakennusalojen etäisyys tontin rajasta on 4 metriä ja kokoojakatujen 6 metriä. Katuihin rajautuvat tonttien reunat on osoitettu istutettava alueen osa -merkinnällä. Korttelin 100 T-korttelialueella sijaitseva asuinrakennus on osoitettu AOmerkinnällä, kuten myös viereinen rakentamaton tontti 5. Myös ala-asteen YL-korttelialueella sijaitseva asuinrakennus on merkitty kiinteistörajojen mukaisesti omaksi AO-tontikseen.

19 Korttelissa 120 on AO-tonteilla 7-14 ELY-keskuksen lausuntoon pohjautuen osoitettu tehokkuusluku e=0,4:stä tehokkuudeksi e=0,3, tavoitteena huomioida paremmin ympäristön säilyttämisen tavoite. Muutoksen jälkeen rakennusoikeus vastaa alueen muiden pientalotonttien (AO, AP) tehokkuutta, joka on e=0,25-0,30. Käytetyt rakennusoikeudet Kyläinvälintien tonteilla ovat rakennusrekisterin tietojen mukaan välillä k-m2 ja tonttikohtainen rakennusoikeus muutoksen jälkeen noin välillä k- m2. Tontti 14, jolla sijaitsee asuinkäytössä oleva rakennus, on osoitettu kiinteistönomistussuhteiden mukaan uudeksi AO-rakennuspaikaksi. Tonttien 9-11 osalta on tonttijaotusta tarkistettu siten, että on otettu huomioon maanomistajilta saatu palaute sekä voimassa oleva kiinteistöjako. Korttelissa 123, 125, 151, 152 ja 153 on tarkistettu istutettavia alueen osien sekä rakennusalojenrajauksia. Korttelin 150 voimassa olevan kaavan mukaiset AP-tontit 3 ja 4 on yhdistetty tontiksi 3 sekä muodostettu tontista 5 kaksi tonttia 4 ja 5 voimassa olevan tilanteen mukaisesti. Rakennusalarajauksia ja istutettavan alueen osien rajauksia on tarkistettu. Korttelissa 154 on tarkistettu rakennusalarajauksia sekä osoitettu AO-tontti merkinnällä AP. Korttelin 156 tonttirajauksia on tarkistettu ottaen huomioon maanomistustilanne. Tontit 17 ja 18 on yhdistetty tontiksi 17 kiinteistöjaon ja toteutuneen tilanteen mukaisesti. Kaavalla muodostuu yksi uusi AP-tontti, korttelin 158 tontti 1. Rakentamattomia AO- ja AP-tontteja alueella ovat mm. korttelin 156 tontti 11, korttelin 155 tontit 3 ja 4, korttelin 154 tontti 1 sekä korttelin 120 AO-tontti Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueet (AR) Kaava-alueella on osoitettu olemassa olevat AR-tontit ennallaan ja rakennusoikeus voimassa olevan kaavan mukaisena. AR-tonteiksi muutetuille tonteille on osoitettu rakennusoikeus uuden tontin pinta-alan mukaan (ks. selostuksen kohta 5.2 kokonaismitoitus). Korttelin 124 AR-tontilla 1 on toteutunut autokatos osoitettu mukaan rakennusalaan ja tonteilla 2-3 säilytetty Oitintien puolella leveämpi istutettava alueen osa Oitintien suuntaan. Korttelin 154 AR- tontti 3 on osoitettu voimassa olevasta kaavasta poiketen kiinteistörajojen mukaisena. Korttelin 108 AK-rakennuspaikka 4 on kaavamuutospyynnön johdosta osoitettu rivitalotontiksi. Tontille on osoitettu ohjeelliset rakennusalat ja ohjeellinen pysäköintialue alueelta laaditun asemapiirrosluonnoksen mukaisesti. Korttelin 156 osin ALK-tontin ja osin AK-tontin alueella ollut rakennuspaikka 20 osoitetaan toteutuneen rakentamisen mukaisesti merkinnällä AR. Samalla käyttötarkoituksella osoitetaan kiinteistörajojen mukaan osoitettu uusi tontti 19. Korttelin 120 AR-tontit osoitetaan toteutuneen kiinteistöjaon mukaan, tarkistaen istutettava alueen osa -merkinnät.

20 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (AL) Kaavamuutoksella muodostuu Keskustien varteen yhdeksän AL- tonttia, joita koskee määräys: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa asuinrakennuksia, liike- ja toimistorakennuksia sekä yhdistettyjä asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Merkintä sallii rakennettavaksi sekä kerrostaloja että muita talotyyppejä. Korttelialueelle ei saa rakentaa uusia erillispientaloja. Merkinnällä on korvattu voimassa olevan kaavan ALK ja ALKT merkinnät. Rakennusoikeus AL-tonteille on määritelty voimassa olevan kaavan mukaisella ALK-korttelialueen tehokkuusluvulla e=0,6 ja osoitettu kaavaan suoraan kerrosalaneliömetreinä. Keskustien varressa on kerroslukua on osin korotettu III:een. Asemakaavan muutoksella on muutettu kaksi Keskustien varren kortteleissa ollutta AK korttelialuetta toteutuneen ja suunnitellun käytön mukaisesti asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen alueiksi (AR). Muutos koskee korttelin 108 tontteja 4 ja 5 sekä korttelin 156 tonttia 20 ja osaa tontista 22. Korttelialueet on osoitettu toteutunut ja suunniteltu käyttö sekä kiinteistöjako huomioon ottaen. 19 Yleisten rakennusten korttelialueet (YL, Y-1) Asemakaavan muutoksella muodostuu kaksi yleisten rakennusten korttelialuetta. Oitin ala-asteen tontti on osoitettu edelleen merkinnällä Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). Kerroslukuna on voimassa olevan kaavan mukaisesti IV ja rakennusoikeutena k-m2. Urheilutalon tontti on osoitettu merkinnällä Yleisten rakennusten korttelialue. Alueella sallitaan julkisen hallinnon sekä julkisten ja yksityisten palvelujen rakennukset sekä huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevat rakennukset (Y-1). Kerrosluvuksi on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti II ja rakennusoikeudeksi e=0,30. Tontin kaavarajat on tarkistettu vastaamaan kiinteistörajoja. Tontille on osoitettu rasitteena sen läpi kulkeva vesijohto. Tontin takaosaan on osoitettu talousrakennuksen rakennusala paikalla sijainneen ulkorakennuksen kohdalle. Tontin etuosaan on osoitettu istutettava alueen osa nykyisen kasvillisuuden kohdalle. Vaahteratien varressa ollut sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS) on muutettu kahdeksi palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Palvelurakennusten korttelialueet (P) Voimassa olevassa kaavassa ei ole palvelurakennusten korttelialueita. Kaavamuutoksella on korttelin 100 Paavolan nuorisotalon ja päivätoimintakeskus Vaahteran YS-tontti jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi, joita koskee määräys: Palvelurakennusten korttelialue. Alueen rakennuksiin voidaan muiden toimintojen lisäksi rakentaa asuintiloja (P). Määräys mahdollistaa alueella sekä yksityiset että julkiset palvelut. Tonttirajausta on tarkis-

21 20 tettu siten, että rinteen yläosa on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), jonka alueella sallitaan myös tontin 7 pysäköinti. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuudella e=0,5 Asemakaavan laajennusalueelle, kortteliin 157 muodostuu kaksi uutta palvelurakennusten tonttia (P), joille rakennusoikeus on laskettu tehokkuudella 0,5 ja kerrosluvuksi osoitettu II. Tontille 1 on osoitettu ohjeellinen rakennusala ja pysäköinti alueelle laaditun asemapiirroksen pohjalta. Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K) Korttelin 100 liike- ja toimistorakennusten korttelialueet (K) on osoitettu käyttötarkoitukseltaan voimassa olevan kaavan mukaisesti. Paikoitusalueita ja rakennusaloja on tarkistettu. Rakennusoikeus on molemmilla tonteilla voimassa olevan kaavan mukainen. Kerrosluvuksi on pääkadun varressa osoitettu III. Tonttien 1 ja 6 välistä on osoitettu nykytilanteen mukainen koulukyydityksiin käytetty ajoyhteys Oitintieltä Keskustielle. Myös ajo tontille 6 on osoitettu ajoyhteyden kautta. Tonteille on osoitettu kunnallistekniikan varaukset. Huoltoaseman korttelialue (LH-1) Korttelissa 120 oleva huoltoasema (ALM) on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisena toimintona merkinnällä: Huoltoaseman korttelialue. Alueelle saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten (LH-1). Rakennusoikeudeksi on osoitettu 1400 k-m2 tehokkuudella e=0,4 ja kerrosluvuksi II Puistot ja lähivirkistysalueet Alueen virkistysalueet on osoitettu pääosin voimassa olevan kaavan mukaisesti. Vaahteratien ja Rommitien kulmauksessa oleva pysäköintialue (LP) on yhdistetty puistoksi viereiseen puistoalueeseen merkinnällä (VP). Oitintien ja Keskustien kulmauksen puistoalueen (VP) rajausta on tarkistettu siten, että osa alueesta on osoitettu kiinteistörajojen mukaisesti yleisen tien alueeksi (LT) ja kevyen liikenteen väyläksi (pp) sekä pieneltä osin osaksi YL-tonttia. Ystävyydenpuisto (VP) on nimetty kaavakarttaan sekä osoitettu Haapatien leikkikentän alue (P/UL) leikkipuistoksi (VK). Haapatieltä on osoitettu pieni alue puistoa Oitintiellä johtavaksi kevyenliikenteen väyläksi (pp). Muutoin kaakkoisosan lähivirkistysalueet on osoitettu merkinnällä VL. Urheilukentän takainen harjualue on osoitettu merkinnällä Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU). Harjun päällä sekä harjunrinnettä etelään kulkeva latureitti on merkitty kaavakarttaan ulkoilureittimerkinnällä. VU-alueen halki on osoitettu ajoyhteys vesitornille.

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen.. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS OJALANMÄKI I F ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOS- TUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 18. päivänä kesäkuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa Ojalanmäki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 67050458.BM2.SLU3 Kvalt...2006 27.11.2006 LAPUA Lapuan kaupungin 8.Liuhtarin kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus Kortteli 894 ja osakortteli 854 sekä niihin liittyvät erityis-,

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA

TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 SIUNTION KUNTA ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi SIUNTION KUNTA TULOTIEN ASEMAKAAVA Korttelit 49-65 sekä virkistys- ja katualueet Sitova tonttijako korttelit 49-65 9.7.2010, tarkistettu 14.6.2012, 4.10.2012

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot