LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011"

Transkriptio

1 Häme Alueidenkäyttöyksikkö Lausunto Dnro HAMELY/226/07.01/2011 Nro ALU/276 A/2011 LIITE 15 Hollolan kunta Tekninen lautakunta Hollola Viite: Lausuntopyyntönne Lausunto Salpakankaan kunnanosan kortteleita 205,206,208,210,211,215 ja korttelin 216 tonttia 1 sekä katu- ja torialueita koskevasta asemakaavan muutoksesta Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa täydennysrakentamista Hollolan kunnan Salpakankaan keskustaan. Voimassa olevassa asemakaavassa muutosalueella on noin k-m2 liikerakentamiseen tarkoitettua kerrosalaa. Asemakaavan muutosluonnoksessa liikerakentamisen kerrosala lisääntyy noin k-m2 ja asuinrakentamiselle osoitetaan noin k-m2. Kaavamuutoksen lähtökohdat palveluiden kehittämisestä ja asutuksen täydentämisestä kuntakeskuksessa ovat yhdyskuntarakenteen kannalta hyvät. Kaavamuutoksen tavoitteena on myös taajamakuvallisesti yhtenäisen, arvokkaan ja viihtyisän, liikenteellisesti turvallisen ja sujuvan sekä toiminnallisesti yhtenäisen ja vetovoimaisen kokonaisuuden muodostaminen. Vähittäiskaupan suuryksikön tilojen lisäksi tarkoitus on osoittaa riittävästi tilaa myös pienyrityksille. Kaavahankkeen lähtökohdat ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisia. Keskeisiä kaavoituksen yhteydessä ratkaistavia kysymyksiä ja yhteen sovitettavia asioita ovat liikerakentamisen määrä, liikenteen toimivuus ja asumisen edellytykset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavoitusta varten tehdään kaupan selvitys. Tässä vaiheessa kaavaselostuksessa ei ole arvioitu kaavan seudullisia tai kunnallisia kaupallisia vaikutuksia suhteessa mainittuun selvitykseen, ostovoimaan tai kaupan sijoittumiseen. Kaupallisten vaikutusten selvitysten valmistuttua tulee liikerakentamisen määrä arvioida ja perustella myös seudullisten vaikutusten perusteella. Valtatien 12 varteen sijoitettavan asuinrakentamisen osalta terveellisen ja turvallisen elinympäristön takaaminen vaikuttaa ongelmalliselta. Korttelissa asuvat altistuisivat sekä liikenteen melulle että päästöille. Korttelin osoittaminen asuinrakentamiselle edellyttää meluselvityksiä nyky- ja ennustetilanteessa ja melunsuojaustoimenpiteitä siten, että melun ohjearvot eivät ylity. Tontille on osoitettava tarvittavien paikoitus- ja piha-alueiden lisäksi riittävästi myös melulta suojattua ulko-oleskeluun soveltuvaa piha-aluetta. Tämän jälkeen tulee arvioitavaksi täyttääkö ko. kortteli kokonaisuutena asumisen edellyttämät terveellisyyden turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero Kirkkokatu 12 PL 29, Lahti Birger Jaarlin katu 15 PL 131, Hämeenlinna

2 Liikenteen järjestämisen kannalta luonnoksessa esitetty liiketilojen yhteismäärä vaikuttaa korkealta. Asemakaavaluonnoksen liikenneselvitys on vielä tässä vaiheessa puutteellinen, eikä sen perusteella voi suunnitella osoitettuja liikennejärjestelyjä eikä arvioida niiden toimivuutta. Liike- ja asuinrakentamisen määrän tarkennuttua tulee liikenneselvitystä tarkentaa, ja määritellä uuden maankäytön vaatimat liikennejärjestelyt alueen eri toteuttamisvaiheissa. Tarkentuneen maankäytön perusteella tulee myös alueen pysäköintipaikkojen tarve määrittää tarkemmin, asemakaavaluonnoksessa esitetty pysäköintipaikkojen määrä vaikuttaa liian pieneltä. Myös kauppakeskuksen yhteyteen rakennettaville uusille asuinrakennuksille tulee määrittää pysäköintipaikkojen määrä ja osoittaa ne asemakaavassa toteutustapoineen. Kaavamuutoksen vaikutukset hulevesien määrään tulee arvioida ja suunnitella miten hulevedet tullaan hoitamaan. Hulevesien hallinnassa on otettava huomioon alueen pohjavesiolosuhteet sekä jo toteutetut valtatien kuivatusjärjestelyt. Kaavan toteuttaminen ja maanalaisen paikoituksen rakentaminen ei muutoinkaan saa aiheuttaa riskiä pohjavedelle. Pohjavesi- ja maaperäolosuhteista tulee olla riittävä tieto ja kaavaselostuksessa tulee arvioida rakentamisen ja kaavan vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään. Lausuntoaineistossa ei vielä tässä vaiheessa ole selvitystä keskustan rakennuskannasta ja rakenteesta eikä selvityksen perusteella tehtyjä arvioita täydennysrakentamisen taajamakuvallisista tavoitteista ja vaikutuksista. Siltä osin kaava tarkentunee ehdotusvaiheeseen. Erityistä huomiota jatkossa esitetään kiinnitettäväksi julkisten rakennusten ja ulkotilojen asemaan ja toimivuuteen suhteessa suunniteltavaan keskustan täydentämiseen. Uhkana on torin, kirjaston ja kunnantalon merkityksen ja saavutettavuuden heikentyminen sen sijaan, että torista kehittyisi julkisia rakennuksia ja liikerakennuksia yhdistävä, keskeinen, toimiva ja houkutteleva taajamatila. Yhteenvetona todettakoon, että rakennetun taajaman merkittävä täydennysrakentaminen on vaativa tehtävä, mutta parhaimmillaan lopputuloksena on asumisen, palveluiden, liikenteen ja taajamakuvan kannalta toimiva ja viihtyisä kuntakeskusta. Hämeen ELY-keskus pitää kaavahanketta lähtökohdiltaan hyvänä ja tavoitteellisena ja puoltaa työn jatkosuunnittelua edellä mainituin täydennyksin ja tarkistuksin. Lausunnon valmisteluun on osallistunut Hannu Palmén Uudenmaan ELYkeskuksesta (liikenne). 2/2 LIITE 15 Yksikön päällikkö Heikki Kankaanpää Arkkitehti Annu Tulonen TIEDOKSI sähköpostilla: Hannu Palmén Uudenmaan ELY-keskus, Riitta Väänänen Päijät-Hämeen liito, Päivi Siikaniemi Päijät-Hämeen maakuntamuseo

3 LIITE 15

4 LIITE 15

5 LIITE 15

6 HOL 493/2009 LIITE 15

7 LIITE 15

8 LIITE 15 HOLLOLAN KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELEIDEN ASEMAKAAVAMUUTOS Lahden alueen kehittämisyhtiö oy:n haluaa muistuttaa lausunnossaan seuraavaa: Kuntakeskus tulisi pitää toimivana ja kompaktina kokonaisuutena huomioiden eri liikennemuotojen toimivuus (kevyt-, julkinen- ja yksityinenliikenne). Kunta-keskukseen tulisi päästä kätevästi kaikilla edellä mainituilla liikkumismuodoilla. Asemakaavamuutosehdotus tukee hyvin pyrkimystä rakentaa kuntakeskuksesta Hollolan kunnan olohuone, joka linkittyy kuntakeskuksen lähialueeseen, tarjoten palvelut kaikenikäisille asukkaille, yrityksille niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoille. Pysäköintipaikoista suurin osa tulisi saattaa maan alle, jolloin ympäristöhäiriöt asumisen kannalta jäävät mahdollisimman pieniksi. Tämä lisää omalta osaltaan myös alueen viihtyisyyttä ja luo mahdollisuuksia kehittää muita viihtyvyyden kannalta keskeisiä keskustatoimintoja. Maanalaiseen pysäköintiin ohjaus Keskuskadulta häiritsee vähiten ympäristön asutusta. Rakennusten julkisivuissa tulisi huomioida alueen nykyiset julkisivut, jotta kokonaisuus säilyy ehjänä. Rakennuskanta tulisi pitää I-II kerroksisina liike- ja toimistorakennuksina. Näiden päälle rakennettavat asuintalot tulisi toteuttaa samaan kerroskorkeuteen tai matalampina kuin Kansankadun toisella puolella nykyisin sijaitsevat rakennukset. Kaavassa on hyvin otettu huomioon kokonaisuus, johon kuntakeskuksen kehittyminen tulevaisuudessa perustuu. Palveluiden keskittäminen luo mahdollisuuden elinvoimaiselle kuntakeskukselle ja lisää ostovoimaa omaan kuntaan. Samalla vältytään palveluiden siirtymiseltä muualle. Kuntakeskuksen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon nykyisten yritysten toiminnan jatkuvuus kuntakeskuksessa ja uusien potentiaalisten yritysten siirtyminen kuntakeskukseen. Oleellista tässä on kustannustason säilyminen nykyisellä tasolla, joka lisää etenkin pienten palveluyritysten halukkuutta siirtyä kuntakeskuksen alueelle.

9 HOL 493/2009 LIITE 15

10 LIITE 15

11 Kuntakeskuksen liikekorttelin asemakaavamuutos https://posti.hollola.fi/owa/?ae=item&t=ipm.note&id=rgaaaabyah1r21hrt7e0zzsmlgzqbwdo... Sivu 1/ Kuntakeskuksen liikekorttelin asemakaavamuutos Saap. sp HOL 493/2009 LIITE 15 Lähetetty: 19. elokuuta :21 Vastaanottaja: kirjaamo tekninen Hollola, Salpakankaan (01) kunnanosa. Kuntakeskuksen liikekortteleita koskeva asemakaavan muutos Kaavamuutoksen OAS-vaiheessa on annettu seuraava kommentti vesihuollosta : "Nykyisellä Kuntoilijankujalla kulkee merkittävä vesihuollon runkolinja (jätevesi 250 ja vesijohto 160) aina Terveystieltä Hämeenlinnantien eteläpuolelle asti. Tähän linjaan liittyy kunnanviraston tontin eteläpuolella toinen merkittävä vesihuollon runkolinja (jätevesi 272 ja vesijohto 160). Esimerkiksi jätevesiviemäreiden kaltevuudet näillä runkolinjoilla ovat suhteellisen pienet, joten niiden korvaaminen esim. mutkikkaammilla reiteillä uusien rakenteiden tieltä ei ole suotavaa, koska tällöin kokonaiskaltevuus edelleen alenisi ja saattaisi jäädä jo haitallisen pieneksi. Vesihuollon kannalta toivottavaa olisi, että nämä runkolinjat voisivat jäädä nykyisille paikoilleen. Kunnossapidon ja saneeraamisen kannalta runkolinjojen tulisi olla tarvittaessa kaivettavissa esiin, kaivutilaa tulisi olla ahtaimmissakin paikoissa vähintään noin 10 m. Taloudelliselta kannalta olisi hyvä jos näillä mahdollisilla kaivualueilla olisi myös helpommin ja edullisemmin uusittavia pintamateriaaleja (esim. hiekkapintainen väylä, asfalttipäällyste, nurmikko)." Asemakaavan selostuksessa on annettu vastine yllä mainittuun: "Vesihuollon runkolinja Kuntoilijankujalla jää paikoilleen" Uudessa kaavassa ei ko. runkolinjan päälle ole merkitty rakennettavaa aluetta, mutta Hollolan Torin kohdalla on merkintä ma, eli runkolinjan kohdalle voisi rakentaa maanalaista tilaa. Runkolinjan putkistot ovat noin 3 metrin syvyydessä nykyisestä maanpinnasta, joten maanalaisten tilojen toteuttaminen tarkoittaa, ainakin niiden rakentamisvaiheessa, linjojen siirtoa. Tämä taas tarkoittaa kaltevuusolosuhteista johtuen sitä, että jätevesilinjaan joudutaan myös rakentamaan tällöin jätevesipumppaamo. Linjojen siirron ja uuden jätevesipumppaamon kustannukset voisivat olla alustavasti arvioiden suuruusluokkaa ?. Jätevesipumppaamo aiheuttaa myös pysyviä käyttö- ja huoltokustannuksia, jotka kyseessä olevilla vesimäärillä jäänevät kuitenkin varsin pieniksi. Pumppaamoon liittyy myös viettoviemäriverkostoa suurempi toiminnallinen riski ja esim. hajuhaittojen mahdollisuus. Jyrki Hiltunen suunnitteluinsinööri Lahti Aqua Oy Suora/gsm (03) Vaihde (03) fax (03) PL 247, Satamakatu 2 B, Lahti Huomioithan Korkeusjärjestelmä muuttuu Lahdessa N alkaen

12 1 (1) LIITE Julkinen LAUSUNTOPYYNTÖ Dna esittää seuraavaa koskien asemakaavan muutosta, joka käsittää Hollola,Salpakankaan (1 ) kunnanosa Kuntakeskuksen liikekortteleita koskevaa asemakaavan muutosta. Kaava alueen pohjoispuolella,hollolanraitin kohdalla Dna:n verkko käsittää ko. kohdassa 5 kpl perinteisiä puhelinkaapeleita, 2 kpl kaapelitv-kaapeleita ja kaksi kuitukaapelia ja kolme kpl suojaputkea. Kyseiselle verkolle on esitettävä vaihtoehtoinen reitti hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista ja sovittava kaapelien siirrosta aiheutuvista kustannuksista etukäteen. Kaava alueen eteläpuolella on nykyisen kiinteistön kaapelisyöttö ja Torikadun pohjoispuolella on toivottavasti kaava alueen rajojen ulkopuoleen rajoittuva yksi pääsyötöistä. Mikäli kyseinen kaapelimatto joutuu siirron alle, niin siinä tapauksessa olisi jo tämän syksyn aikana ( 2011 ) syytä käydä kunnan edustajien rakennuttajan ja DNA:n kanssa kaapeleiden siirroista yhteispalaveri, jossa käsitellään tarvittavien kaapeleiden siirrot, aikataulut ja niistä aiheutuvat siirtokustannukset. Annamme tarkemmat siirtokustannuksista johtuvista töistä aiheutuvista kustannuksista, kunhan saamme selvyyden mahdollisista reiteistä, joita voimme käyttää. Toivomme, että saamme hyvin varhaisessa vaiheessa kutsun palaveriin, jossa yo. kaapeleiden tarkemmat siirtoasiat käsitellään. Yhteistyöterveisin! Matti Vesander

13 LIITE 15

14 Kuntakeskuksen liikekortteleita koskeva asemakaavamuutos, kommentti luonnoksesta https://posti.hollola.fi/owa/?ae=item&t=ipm.note&id=rgaaaabyah1r21hrt7e0zzsmlgzqbwdo... Sivu 1/ Kuntakeskuksen liikekortteleita koskeva asemakaavamuutos, kommentti luonnoksesta HOL 493/2009 LIITE 15 Lähetetty: 26. elokuuta :06 Vastaanottaja: kirjaamo tekninen Kopio: Katariina Tuloisela; Maria Vanhala Hei! Tässä Lahden seudun ympäristöpalveluilta muutama myöhässä tuleva kommentti koskien Hollolan kuntakeskuksen liikekorttelialueen asemakaavan muutosluonnosta ja kaavan valmisteluaineistoa: - Kaavaselostuksessa olisi hyvä pelkän pohjavesialueelle sijoittumisen ja Salpa-Mattilan vedenottamon läheisyyden lisäksi tuoda esille alueen pohjaveden keskimääräinen korkotaso. - Kaavamuutos mahdollistaa laajan lähes yhtenäisen rakennusmassan/pinnoitetun alueen muodostumisen. Tämän vuoksi alueen hulevesien hallintaan (käsittelyyn, johtamiseen) tulee kiinnittää huomiota ja laatia alueen hulevesien hallintasuunnitelma. - Etenkin kaava-alueen eteläosa sijoittuu lähelle nykyistä VT 12:ta. Kaava-aineistossa tulee esittää alueen melutilanne ja kaavamääräyksissä huomioida mm. liikennemeluasia AL-kortteleiden osalta. Terveisin Tiina Karu-Hanski Ympäristönsuojelusihteeri Lahden seudun ympäristöpalvelut Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala Vesijärvenkatu 11 C, 1.krs, PL 126, Lahti puh gsm faksi s-posti:

15 LIITE 15

16 LIITE 15

17 LIITE 15

18 LIITE 15

19

20 LIITE 15

21 LIITE 15

22 LIITE 15 Hollolan kunnan tekninen lautakunta Mielipide kuntakeskuksen liikekorttelien asemakaavamuutosluonnoksesta Hollolan ympäristöyhdistyksen mielestä Hollolan kuntakeskuksen rakentaminen on kaikkien hollolalaisten asia. Sitä ei tule suunnitella eikä toteuttaa ns. markkinavoimien eikä autoilun ehdoilla, ei etenkään yksipuolisesti yhden kauppaketjun ehdoilla. Ko. kauppaketju rakensi Holmaan hypermarketin vain autoilijoille. Ajatus edullisten päivittäistavaramarkettien pitämiseksi tai saamiseksi vanhojen ihmisten asuttamaan kuntakeskukseen on oikea. Luonnoksen mukaisella tavalla rakennettuna kuntakeskuksen asuinympäristön viihtyvyys kuitenkin heikkenee huomattavasti. Emme hyväksy: - massiivisen, 250 m pitkän yhtenäisen rakennelman istuttamista kuntamme keskukseen - Hollolan raitin kevyen liikenteen katkaisemista - Kansankadulta länteen lähtevän, nyk. parkkipaikan eteläpuoleisen jalkakäytävän hävittämistä. Sitä myös pyöräilijät ovat käyttäneet - asuinympäristön viihtyisyyden heikkenemistä melun, tärinän ja päästöjen lisääntyessä - kunnantoimistossa ja kirjastossa asioimisen vaikeutumista keskustan länsiosissa ja puolella asuvien osalta - edustavien kirjaston ja kunnantalon arkkitehtuurin kauneus katoaa massiivisen rakennelman myötä Luonnos on osittain hyväksytyn oikeusvaikutteisen kuntakeskuksen osayleiskaavan (2008) vastainen Hollolassa Hollolan ympäristöyhdistys Matti Laurila, pj Leena Högberg,siht

23 Luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet LIITE 16 ja vastineet Asemakaavan muutosluonnos ja kaavan valmisteluaineisto pidettiin MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: Kunnanviraston ollessa suljettuna oli nähtävilläoleva materiaali katsottavissa pääkirjastolla. Asemakaavan muutosluonnos ja kaavan valmisteluaineistosta on saatu lausunnot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen alueidenkäyttöyksiköltä (ELY-keskus), Päijät-Hämeen liitolta, Päijät-Hämeen maakuntamuseolta, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä terveydensuojelujohtajalta, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy:ltä, Lahti Energi Oy:stä lämpöjohtajalta, Lahti Aqua Oy:stä suunnitteluinsinööriltä, DNA Oy:sltä. Lisäksi mielipiteitä tuli kirjeellä tai sähköpostina viisi kappaletta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen alueidenkäyttöyksikön (ELY-keskus) toteaa lausunnossaan, että kaavamuutoksen lähtökohdat palveluiden kehittämisestä ja asutuksen täydentämisestä kuntakeskuksessa ovat yhdyskuntarakenteen kannalta hyvät ja valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaisia. Kaupallisten vaikutusten selvitysten valmistuttua tulee liikerakentamisen määrä arvioida ja perustella myös seudullisten vaikutusten perusteella. Valtatien 12 eli Hämeenlinnantien varteen sijoitettavan asuinrakentamisen osalta on lausunnossa kiinnitetty huomiota terveellisen ja turvallisen elinympäristön takaamiseen. Asemakaavaluonnoksen liikenneselvitys on vielä tässä vaiheessa puutteellinen, eikä sen perusteella voi suunnitella osoitettuja liikennejärjestelyjä eikä arvioida niiden toimivuutta. Myös pysäköimispaikkojen määrän on tarkemmin määrittelemättä. Kaavamuutoksen vaikutukset hulevesien määrään tulee arvioida ja suunnitella miten hulevedet tullaan hoitamaan. Hulevesien hallinnassa on otettava huomioon alueen pohjavesiolosuhteet sekä jo toteutetut valtatien kuivatusjärjestelyt. Pohjavesi- ja maaperäolosuhteista tulee olla riittävä tieto ja kaavaselostuksessa tulee arvioida rakentamisen ja kaavan vaikutukset pohjaveden laatuun ja määrään. Lausuntoaineistossa ei vielä tässä vaiheessa ole selvitystä keskustan rakennuskannasta ja rakenteesta eikä selvityksen perusteella tehtyjä arvioita täydennysrakentamisen taajamakuvallisista tavoitteista ja vaikutuksista. Vastine: Kaavahankkeen ehdotusvaihetta varten on täydennetty liikennettä koskevia selvityksiä sekä tehty kaupanselvitys ja vaikutusten arviointi, melu- ja pölyselvitys, hulevesiselvitys, selvitys alueen maanalaisista johdoista ja kuvattu alueen nykyinen rakennuskanta. Lisäksi on selvitetty alueen suunnittelun historiaa. Kaavahankkeen ehdotusvaihetta varten on tehty alustavat julkisivukuvat ja havainnekuvat hankkeen ympäristöön soveltuvuuden arviointia varten. Kuvilla on havainnollistettu rakentamisen vaikutusta keskustan taajamakuvaan. Selostusta on täydennetty lähtötietojen, nykytilanteen kuvauksen, vaikutusten arvioinnin ja toteutuksen osalta. Päijät-Hämeen liiton viranhalijalausunnossa todetaan, että Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomaustenava kaavahankkeesta. Päijät-Hämeen maakuntamuseolta tulleessa lausunnossa todetaan, että nykyiset liiketilat ovat yhdestä kahteen kerroksisia, pääosin 1980-luvulla rakennettuja erillisiä liikekiinteistöjä. Museo pitää tärkeänä 1970-luvulta lähtein rakennetun kuntakeskuksen dokumentointia kokonaisuutena. Liikekortteleiden reunalla toriaukion molemmin puolin sijaitsevat julkiset, arkkitehtonisesti merkittävät rakennukset kunnanvirasto ja kirjasto tulee huomioida. Hankkeen vaikutusta tulee arvioida havainne kuvien avulla. Kaavamääräyksiin tulisi lisätä julkisivujen materiaaleja ja massoittelua koskevia määräyksiä.

24 Vastine: Kuntakeskuksen liikekortteleiden alue lähialueineen on viistokuvattu kesällä Lisäksi alue on digikuvattu kaikista suunnista siten, että kaikki julkisivut ja väylät on kuvattu. Lisäksi selostukseen on lisätty tietoja alueen suunnittelun historiasta. Koko suunnittelun ajan alueesta on laadittu suunnitelmaa havainnollistavia kuvia uusien rakennusten sovittamiseksi ympäröivään rakennuskantaan ja liikenneympäristöön. Kirjasto ja kunnanvirasto on huomioitu suunnittelussa ja nykyinen kunnanviraston edessä oleva aukio säilyy entisellään. Myös kirjaston edessä oleva aukio säilyy pääosin entisellään. Kunnanvirasto tulee hieman paremmin näkyviin etelän suuntaan Keskuskadulle, koska rakennusten väliin tulee nykyistä leveämpi alue josta on näkymä etelän suuntaan. Kaavamääräyksiin on lisätty rakennusten arkkitehtuuria ja julkisivuja koskevia määräyksiä. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä terveydensuojelujohtajan lausunnossa kiinnitetään huomiota lisääntyvän liikenteen aiheuttamiin melu- ja pölyhaittoihin, joita tulee ehkäistä suunnittelun keinoin. Liiketilojen ja asumisen sijoittamisesta samaan rakennukseen voi syntyä asumiselle haittoja melun ja pölyn muodossa. Asumisen viihtyvyyden tarkastelu on jäänyt vähälle huomiolle ja leikki- ja oleskelupaikkojen toteutustapa ei käy ilmi asemakaavan selostuksesta. Kaava-alue sijaitsee Salpa-Mattilan pohjavedenottamon vieressä. Pohjavedensuojelua koskevat määräykset tulee lisätä kaavamääräyksiin. Kaavamääräyksissä tulee huomioida myös tehtävien maanrakennustöiden yhteydessä. Radonhaitan torjuntaa koskeva määräys tulee myös lisätä kaavamääräyksiin. Vastine: Liikenteen melusta ja pölystä on tehty selvitys, jonka perusteella on täydennetty asemakaavakarttaa ja kaavamääräyksiä. Asuntojen leikki- ja oleskelualueille on määrätty minimi koko. Lisäksi määräyksiin on lisätty meluntorjuntaa koskeva määräys. Pohjavesien suojelua ja hulevesiä koskevat määräykset on lisätty asemakaavamääräyksiin. Radonin torjuntaa koskeva määräys on myös lisätty asemakaavamääräyksiin. Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy:n (LAKES) on lausunnossaan huomauttanut seuraavaa; Kuntakeskus tulisi pitää toimivana ja kompaktina kokonaisuutena huomioiden eri liikennemuotojen toimivuus (kevyt-, julkinen ja yksityinen liikenne). Kunta-keskukseen tulisi päästä kätevästi kaikilla edellä mainituilla liikkumismuodoilla. Asemakaavamuutos tukee hyvin pyrkimystä rakentaa kuntakeskuksesta Hollolan kunnan olohuone, joka linkittyy kuntakeskuksen lähialueeseen, tarjoten palvelut kaikenikäisille asukkaille, yrityksille niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoille. Pysäköintipaikoista suurin osa tulisi saattaa maan alle, jolloin ympäristöhäiriöt asumisen kannalta jäävät mahdollisimman pieniksi. Tämä lisää omalta osaltaan myös alueen viihtyisyyttä ja luo mahdollisuuksia kehittää muita viihtyvyyden kannalta keskeisiä keskustatoimintoja. Maanalaiseen pysäköintiin ohjaus Keskuskadulta häiritsee vähiten ympäristön asutusta. Rakennusten julkisivuissa tulisi huomioida alueen nykyiset julkisivut, jotta kokonaisuus säilyy ehjänä. Rakennuskanta tulisi pitää I-II kerroksisina liike- ja toimistorakennuksina. Näiden päälle rakennettavat asuintalot tulisi toteuttaa samaan kerroskorkeuteen tai matalampina kuin Kansankadun toisella puolella nykyisin sijaitsevat rakennukset. Kaavassa on hyvin otettu huomioon kokonaisuus, johon kuntakeskuksen kehittyminen tulevaisuudessa perustuu. Palveluiden keskittäminen luo mahdollisuuden elinvoimaiselle kuntakeskukselle ja lisää ostovoimaa omaan kuntaan. Samalla vältytään palveluiden siirtymiseltä muualle. Vastine: Alueen liikenneratkaisuissa ei tule suuria muutoksia. Pysäköintipaikoista suurin osa sijoittuu maanalaisiin paikoitustiloihin. Julkisivujen suunnittelussa on huomioitu aluetta ympäröivä rakennuskanta. Liikerakennukset osoitetaan kaavassa korkeitaan kaksikerroksisiksi ja asuinkerrostalot enintään seitsemän kerroksisiksi. Lahti Energia Oy:n kaukolämpöjohto sijaitsee Hollolanraitilla. Ko. johto tulee huomioida siirto- ja muutostöissä, jotka aiheutuvat autohallin rakentamisesta.

25 Vastine: Asemakaavahankkeen yhteydessä on selvitetty alueen maanalaiset rakenteet ja johdot. Ko. johtolinja otetaan huomioon rakennushankkeiden suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Lahti Aqua Oy:stä suunnitteluinsinöörin lausunnossa todetaan, että jos torin alle rakennetaan asemakaavaluonnoksessa esitetty maanalainen tila joudutaan vesihuollon runkolinjat, jotka ovat noin kolmen metrin syvyydessä maanpinnasta, siirtämään. Siirron lisäksi joudutaan rakentamaan pumppaamo, jonka kustannus on suuruusluokka euroa. Pumppaamon käytöstä aiheutuu pysyviä käyttö- ja huoltokustannuksia. Vastine: Maanalaisen tilan merkintä on myös voimassa olevassa asemakaavassa. Jos maanalainen tila alueelle rakennetaan on kustannukset huomioitava hankkeen yhteydessä. Samoin pumppaamon käytöstä koituvat huoltokustannukset ja riskit. DNA Oy:n esittää lausunnossa, että kaava alueen pohjoispuolella, Hollolanraitin kohdalla Dna:n verkko käsittää useita kaapeleita joista on syytä käydä neuvottelut. Vastine: Kaava-alueen kaapelien ja muiden maanalaisten johtojen sijainnista on tehty selvitystyö. Kaapelien siirroista on neuvoteltu työneuvottelussa ja jatkossa viranomaisneuvottelussa sekä tarvittaessa erikseen muissa hankkeeseen liittyvissä kokouksissa. Mielipiteessä, jonka on allekirjoittanut Anne Antila, Pekka Koivuaho ja Sirkka Metsäkylä esitetään seuraavaa: (1) Osallisiin tulisi lisätä kuntakeskuksen lähineuvosto ja kunnan asukkaat, koska kaava koskee huomattavaa osaa kuntalaisista lähiasukkaiden, koululaisperheiden ja alueella työskentelevien lisäksi. (2) Mielipiteen esittäjät ovat sitä mieltä että kaavaluonnos on ristiriidassa kunnan asettamien tavoitteiden kanssa mm. siksi, että siinä ei ole riittävästi painotettu toimivan kuntakeskuksen muodostamista, (3) julkikuvallisesti yhtenäisen, arvokkaan ja viihtyisän keskustakokonaisuuden muodostumisen turvaamiseksi kaavamääräyksissä eikä kaavaselostuksessa. (4) Kevyen liikenteen turvallisuus ja sujuvuus on heikentynyt poistamalla Hollolanraitti Keskuskadun ja torin välistä sekä siirtämällä torin huoltoliikenne. Hollolan torin, kirjaston ja kunnanviraston saavutettavuus henkilöautolla ei toteudu etenkään liikuntavammaisten osalta. (5) Viihtyisä tori- ja vihersuunnittelu tulee ottaa huomioon viheristutusten ja ulkotilojen muodostamisessa. (6) Kokonaisvaltaisesta liikennesuunnittelusta ei ole esitetty minkäänlaista selvitystä. Kaava-alueen rajaus on liian suppea, sillä se ei anna edellytyksiä liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen keskustarakentamisen muodostamiselle. (7) Kaava-alueeseen tulisi liittää Virastotien länsipuoleinen pysäköintialue ja Keskuskadun eteläpuolinen S-marketin tontti. (8) Yrittäjien välistä yhteistyötä ei ole ollut Osuuskauppa Hämeenmaalla eikä kunnalla. Kunnan tulee säilyttää määräysvalta kaavamuutoksen sisällöstä itsellään eikä antaa sitä kiinteistösijoittajille. (9) Asemakaavaluonnos on kunnanvaltuuston vuonna 2008 hyväksymän osayleiskaavan vastainen, koska siinä on yleiskaavan vastaisesti ja ilman minkäänlaisia perusteluja katkaistu kevyen liikenteen itä-länsisuuntainen pääraitti kaavamuutosalueella. Raitti on ehdottomasti merkittävä asemakaavaehdotukseen, sillä sitä pitkin on ainoa turvallinen ja joustava yhteys Kansakadun itäpuoleiselta kuntakeskuksen suurimmalta kerrostaloalueelta kirjastoon, torille ja kunnanvirastoon. Kauppakeskus on suunniteltava siten, että tämä nykyisten asukkaiden kannalta välttämätön yhteys säilyy asemakaavamuutoksessa. (10) Vaikutukset talouteen eivät kaavaselostuksessa vastaa otsikointia, sillä ne kohdistuvat kuntakeskuksen kaupallisten palvelujen tarjontaan. Sen kohdalla tulisi mainita uhka kaupallisten palvelujen yksipuolistumisesta yhden keskusliikkeen ja sen yhteistyökumppanien täyttäessä liiketilat ja keskusliikkeen määrätessä liiketiloihin hyväksyttävät yritykset. (11) Vaikutusten arvioinnissa tulisi huomioida nykyisten hyväkuntoisten varsin nuorten rakennusten hävittäminen. (12) Vaikutuksia arvioitaessa tulisi huomioida vähenevien

26 kevyenliikenteen yhteyksien heikentävään vaikutukseen. (13) Myös melu-, pakokaasu- ja tärinähäiriöiden vaikutus korttelin 216 suunniteltujen asuinkerrostalojen asukkaiden terveellisyyteen tulee arvioida. (14) Julkisivujen vaikutusta ympäristöön ei ole arvioitu. (15) Vaikutuksia liikenteeseen ei ole arvioitu. Vaikutukset on arvioitava koko kuntakeskusta käsittävän liikennesuunnitelma pohjalta. (16) Vaikutusten arviointi tulisi antaa asiantuntijoiden tehtäväksi ja vaikutusten arvioinnilla tulisi olla vaikutusta asemakaavan sisältöön. (17) Kaava-alue tulisi laajentaa siten kuin edellä on mainittu, koska esimerkiksi m2 suuruisen kauppakeskuksen on mahdollista sijoittaa nykyiselle S-marketin tontille samalla rakentamistehokkuudella kuin mitä on merkitty kaava-alueelle sijoitetulle KM- alueelle. (18) Kortteliin 205 merkittyjä rakennusoikeuksia varten ei ole osoitettu pysäköitymispaikkoja. (19) Korttelin 216 merkitty asuinkerrostalot eivät vaikuta sopivalta asuinpaikalta. (20) Uuteen parkkihalliin kulku voitaisiin järjestää joko kokonaan Keskuskadulta tai Keskuskadun lisäksi Kansankadulta ruuhkautumisen estämiseksi. Toinen kulkuyhteys Kansankadulta parantaisi myös hallin turvallisuutta. (21) Torialuetta ei tulisi pienentää vaan se on säilytettävä nykyisen kokoisena. (22) Ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville olisi harkittava uuden neuvottelun järjestämistä alueellisen ympäristökeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa arviointisuunnitelman riittävyydestä ja toteuttamisesta, kaavamuutoksen sisällöstä ja siitä esitetyistä mielipiteistä. Neuvotteluun olisi kutsuttava kunnanhallituksen asettama ohjausryhmä, kuntakeskuksen lähipalveluneuvosto ja mahdollisesti myös mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta esittäneitä. Vastine: (1) Kuntakeskuksen lähineuvosto lisätään osallisiin. Osallisiin on jo merkitty ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi kaavahanketta koskevat kuulutukset on julkaistu paikallislehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja internet sivuilla, joten kaikilla kuntalaisilla on ollutmahdollisuus tutustua ja ottaa kantaa tehtyihin suunnitelmiin sekä osallistua kaavahankkeesta järjestettyihin yleisötilaisuuksiin. (2) Kaavaluonnosta on kehitetty kaavan valmisteluaineistosta saadun palautteen, tehtyjen selvitysten ja niihin liittyneiden vaikutusten arviointien perusteella ja se vastaa kunnan hankkeelle asetettuja tavoitteita. Hankkeen jatkokehittelyssä on huomioitu rakentamisen sovittaminen ympäröivään rakennuskantaan, liikenneverkkoon ja (3) arkkitehtonisissa ratkaisuissa on huomioitu rakentamisen sijoittuminen kunnan ydinkeskustaan. Kaavamääräyksiin on lisätty määräykset jotka koskevat julkisivuja. Samoin julkisivuja koskevat kohdat on lisätty selostukseen. (4) Hollolan torin, kirjaston ja kunnanviraston saavutettavuus henkilöautolla ei merkittävästi huonone edes liikuntarajoitteisten osalta. Maanalaisilta paikoitusalueilta on hissit ylös lähelle em. rakennuksia ja toria. Lisäksi kauppakeskuksen pohjoispuolelle on järjestettävissä invapaikoitusmahdollisuus Kirjakujan varteen. Tarvittaessa saattoliikenne voi tuoda henkilön torin huoltoreittiä pitkin em. rakennusten ovelle. (5) Kaavaehdotuksessa on esitetty puurivi Kuntoilijankujalle. Lisäksi alueella tulee säilymään tonteilla olevat istutukset. (6) Kaavaluonnosta varten on tehty liikenneselvitykset ja -suunnitelmat. Konsultin liikenteestä tekemät raportit sisältävät selvitykset ja suunnitelman sekä vaikutusten arviointia ajoneuvoliikenteen, joukkoliikenteen, kevyen liikenteen ja huoltoliikenteen osalta. Liikennettä koskevat selvitykset on tehty niiden katujen osalta jolle kaava-alueen lisääntyvä liikenne aiheuttaa merkittävää muutosta. Kuntakeskukseen on tehty ajoneuvoliikenteen toimivuustarkastelu. Toimivuustarkastelut tehtiin vuoden 2010 ja ennustevuoden 2030 iltahuipputuntien liikennetilanteissa. Tarkastelussa olivat mukana muun muassa seuraavat liittymät: Kansankatu Keskuskatu, Hämeenlinnantie Kansankatu, Hämeenlinnantie Vanhatalontie, Hämeenlinnantie Tiilijärventie, Keskus- ja Kansankadun pysäköintihallien ja pysäköintialueitten liittymät. Kaavaehdotusta varten on tehty tarkentavia liikennesuunnitelmia ja vaikutusten arviointi. Liikenne suunnittelun pohjana on ollut koko kaupunkiseutua varten tehdyt liikenneselvitykset. Torin nykyinenkin huoltoliikenne risteää kevyen liikenteen kanssa juuri Hollolanraitin yhteyden kohdalla. Kaavasuunnitelmassa torin huolto on mahdollista siirtää tältä vilkkaimmalta kevyen liikenteen alueelta pois. (7) Kaavan muutosalue on keskustan alueella viimeisen kahden vuosikymmenen aikana laajin kaavamuutoshanke. Hankkeen toteutettavuuden ja toteutuksen hallittavuuden vuoksi hankkeen laajuus on rajattu nykyiseen muotoon. Nykyisen S-marketin tontille ei ole mahdollista sijoittaa m2 suuryksikköä. Ko. ratkaisua ja muitakin vaihtoehtoisia ratkaisuja suuryksiköiden sijoittamiseksi keskustan alueelle on ennen nykyisen kaavahankkeen käynnistymistä testattu.

27 Kaavaehdotuksen kaavamääräyksissä on teksti joka mahdollistaa kahden suuryksikön sijoittamisen kaavahankkeessa esitetylle KM kortteliin. Toinen suuryksikkö on kuitenkin keskusliikkeen omasta tahdosta toteutumassa noin kilokmetrin päähän ydinkeskustasta. (8) Yrittäjien välistä yhteistyötä on tehty kaavahankkeen suunnittelun aikana. Yrittäjille on järjestetty kunnanvaltuuston salissa oma tilaisuus. Lisäksi tekninen johtaja on esitellyt hanketta Hollolan yrittäjien kokouksessa. Yrittäjät ovat olleet myös suoraan yhteydessä kunnan viranhaltijoihin ja alueen kiinteistöjen omistajiin. Kiinteistöjen omistajat ovat myös osallistuneet hankkeesta kunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja vastanneet yleisön ja yrittäjien kysymyksiin näissä tilaisuuksissa. Hanke on koko prosessin ajan ollut kunnan ohjauksessa ja kaavan laatimisvastuuta ja velvoitteita ei ole siirretty yksityisille toimijoille. Osuuskauppa Hämeenmaalla ei tule hallinnoimaan koko kaavaalueelle muodostuvaa liike- ja toimistorakentamiselle kaavoitettavaa aluetta. (9) Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, myös tässä asemakaavahankkeessa. Hollolanraitin yhteys on asemakaavassa säilytetty siten, että se siirtyy kauppakeskuksen kohdalla Kansankadun kevyen liikenteen väylää pitkin 80 metriä pohjoiseen ja sieltä edelleen kirjaton viereiselle torialueelle josta on kaksikin yhteyttä Hollolan torille kirjaston molemmilta puolilta. (10) Vaikutusten arviointi on ollut luonnosvaiheessa vielä keskeneräinen. Osa kaavaratkaisuista on luonnosvaiheessa ollut avoimina joten lopullista vaikutusten arviointia ei ole ollut luonnosvaiheessa mahdollista tehdä. Vaikutusten arviointia on ehdotusvaiheeseen täydennetty uusien konsulteilla teetettyjen selvitysten ja niihin perustuvien vaikutusten arvioinneilla. Selvitysten ja vaikutusten arviointien perusteella on myös muutettu ja täydennetty asemakaavakartta, asemakaavamääräyksiä ja kaavan selostusta. (11) Taloudellisten arviointien osalta arviointia on myös täydennetty. Alueen rakennuskanta on ikänsä puolesta osin laajojenkin peruskorjausten tarpeessa, joten uuden rakentamisen ja vanhan korjaamisen kustannusero ei ole suuri. (12) Korttelin 216 merkitty asuinkerrostalontalojen soveltuvuus asumiseen on selvitetty melu- ja pölyselvityksellä. Rakennusten sijoittelulla on löydettävissä ratkaisu jossa rakennusmassat suojaavat oleskelupihan siten, että terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön vaatimukset tulevien asukkaiden kohdalta täyttyvät. (13) Koko kaavahankkeen suunnittelun eri vaiheissa ja vaikutusten arvioinnissa on otettu huomioon kevyen liikenteen yhteydet ja niiden muuttuminen Hollolanraitin osalta. (14) Julkisivujen vaikutusta ympäristöön on arvioitu samassa yhteydessä kuin koko kaava-alueen rakentamisen vaikutusta taajamakuvaan. (15) Liikennettä koskevat selvitykset ja vaikutusten arviointi on tehty niiden katujen osalta jolle kaava-alueen lisääntyvä liikenne aiheuttaa merkittävää muutosta. Konsultin liikenteestä tekemät raportit sisältävät suunnitelman vaikutusten arviointia ajoneuvoliikenteen, joukkoliikenteen, kevyen liikenteen ja huoltoliikenteen osalta. (16) Kaavan arvioinnit on tehty kaavaa varten tehtyjen selvitysten osana. (17) Kaava-alueen rajaus on alueella viimeisen kahden vuosikymmenen aikana laajin kaavamuutoshanke. Hankkeen toteutettavuuden ja toteutuksen hallittavuuden vuoksi hankkeen laajuus on rajattu nykyiseen muotoon. Nykyisen S-marketin tontille ei ole mahdollista sijoittaa m2 suuryksikköä. Ko. ratkaisua ja muitakin vaihtoehtoisia ratkaisuja suuryksiköiden sijoittamiseksi keskustan alueelle on ennen nykyisen kaavahankkeen käynnistymistä testattu. Kaavaehdotuksen kaavamääräyksissä on teksti joka mahdollistaa kahden suuryksikön sijoittamisen kaavahankkeessa esitetylle KM kortteliin. (18) Korttelin 205 autopaikat ovat alueen länsipuolella olevalla LPA korttelissa 203 ja korttelissa 205. (19) Parkkihallin kulkuyhteydet on tutkittu liikenneturvallisuuden ja toimivuuden kannalta. Maanalaiseen autojen säilytystilaan pääsee kaavaa varten tehdyn liikenne tarkastelun mukaan kahta kautta, nykyisen Kansankadulle rakennetun yhteyden kautta ja Keskuskadun kautta. Keskuskadulle ei ole mahdollista tehdä toista kulkuaukkoa, koska se tulisi liian lähelle risteystä. Asiaa on tutkittu liikenneselvityksessä. (21) Varsinainen torialuetta ei kaavassa pienene. Pieniosa aukiosta, jolla tori on, pienenee hiukan. Liikekeskuksen sisällä on toinen tori kauppakäytävien risteyskohdassa. (22) Ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville on järjestetty julkinen tilaisuus , jossa kuntalaiset ovat voineet osallistua työpajoissa alueen suunnitteluun ja ideointiin. Lisäksi on järjestetty työneuvottelu viranomaisten kanssa jossa käsiteltiin mm. tarvittavia lisäselvityksiä ja vaikutusten arvioinnin täydentämisestä sekä kaavamuutoksen sisältöä. Lähialueen asukas on mielipiteessään kysynyt paraneeko taajamakuva. Hollolaan tulisi rakentaa pelkästään viisikerroksisia rakennuksia. Mielipiteen esittäjän mielestä virastotalo ja kirjasto jäävät

28 sumppuun. Autolla tulevan on pienenkin asian takia jätettävä auto maksulliseen parkkiin. Missä on pyöräparkit? Miten käy torikaupan kun kulku torille vaikeutuu. Mielipiteessä kysytään myös riittääkö hypermarkettiin asiakkaista. Vastine: Julkisivujen ulkoasun toteutukseen on esitetty kaavamääräykset joilla ohjataan taajamakuvan muodostumista viihtyisäksi. Kulku idän suunnasta muuttuu Hollolanraitin kohdalla siten, että se siirtyy 80 metriä pohjoisemmaksi. Hedelmätarhan alueelta pääsee alueelle samaa reittiä pitkin kuin nykyisiin eli Kuntoilijankuja ja Kansankadun varren kevyen liikenteen väylää pitkin. Hollolan kuntakeskuksessa on jo nyt runsaasti seitsemän kerroksissa rakennuksia. Uudet keskusta alueelle sijoitettavat viidestä seitsemän kerroksiset rakennukset eivät poikkea alueen muusta rakenteesta. Pyöräparkit on esitetty kaavaratkaisua havainnollistavissa kuvissa kauppakeskuksen sisäänkäyntien läheisyyteen. Alueen läheisyyteen jää maanpäällisiä autojen paikoitusalueita mm. Virastotien länsipuolelle ja Kirjakujan varteen. Torikauppa todennäköisimmin vilkastuu alueen vetovoiman lisääntyessä. Kaupan selvitykset ovat osoittaneet että Hollolasta menee huomattava osa ostovoimasta kunnan ulkopuolelle joten asiakkaita tulevalle kauppakeskukselle on Hollolassa. Markus Hytönen esittää mielipiteessään, että Hollolanraitin kohdalla Kansankadulla tulisi olla sisäänkäynti kauppakeskukseen. Erityisesti mielipiteessä on kannettu huolta ikääntyneiden henkilöiden liikkumiseen kirjaston, kunnanvirastolle ja torille. Vastine: Kauppakeskuksen sisäänkäyntejä ei kaavalla estetä rakentamasta ko. paikkaan, mutta sitä ei myöskään velvoiteta. Hypermarketin sijoittelun kannalta on ensiarvoista että hypermarket aukeaa kauppakeskuksen sisällä oleviin kauppakäytäviin jossa myös ikääntyneiden henkilöiden on helpompi liikkua ja siirtyä liikkeestä toiseen. Kauppakäytävien kautta pääsee torille, virastolle ja kirjastoon, joskin kävelymatka pitenee sitä kautta 100 metriä. Hollolanraittia pitkin alueelle tuleville on toinen reitti liikekeskuksen pohjoispuolelta. Tätä kautta matkaa tulee lisää noin 80 metriä nykyiseen verrattuna. Kiinteistö Oy Hollolan Keskuskatu 8 on esittänyt, että Keskuskadun eteläpuoli tulee jättää kaavamuutoksen ulkopuolelle. Alue tulee säilyttää liiketoiminnan alueena. Vastine: Kaavamuutos on ABC tontin osalla ajankohtainen, koska liikenneasema on siirtymässä lähivuosina pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Aluetta on useassa aikaisemmassa keskustan kehittämisselvityksissä esitetty asumisen alueeksi. Selvitysten perusteella korttelin 216 tontti 1 soveltuvuutta asuinrakentamiseen on melu- ja pölyselvityksin selvitetty. Rakennusten sijoittelulla ja melulta suojaavilla rakenteilla on löydetty ratkaisu jossa rakennusmassat suojaavat oleskelupihan siten, että terveellisen ja viihtyisän ympäristön vaatimukset tulevien asukkaiden kohdalta täyttyvät. Hollolan ympäristöyhdistys esittää Matti Laurilan ja Leena Högbergin allekirjoittamassa kirjeessä, että kuntakeskuksen rakentaminen on kaikkien hollolaisten asia. Hanketta ei tule suunnitella ns. markkinavoimien ehdoilla eikä autoilijoiden ehdoilla, eikä yhdenkauppaketjun ehdoilla. Ympäristöyhdistys ei hyväksy massiivisen 250 metriä pitkän yhtenäisen rakennelman istuttamista kunnankeskustaan, Hollolanraitin katkaisemista, Kansankadulta länteen lähtevän nykyisen parkkipaikan eteläpuoleisen jalkakäytävän hävittämistä, joka on pyöräilijöiden käytössä, elinympäristön viihtyisyyden heikentämistä melun, tärinän ja päästöjen lisääntyessä, yhteyksien heikkenemistä kunnanvirastolle ja kirjastolle sekä sitä, että edustavien kirjaston ja kunnanviraston kauneus katoaa massiivisen rakentamisen myötä. Lisäksi ilman perusteluja esitetään että luonnos on kuntakeskuksen osayleiskaavan vastainen. Vastine: Hanke on käynnistynyt kunnan tarpeesta kehittää keskustan palveluja. Jo 1990 luvun lopulta on tehty erilaisia selvityksiä alueen kehittämiseksi. Massiivista seinää Kansankadun puolelle tullaan

29 jäsentelemään kaavamääräysten mukaisesti ulokkeilla, sisään vedoilla sekä julkissivumateriaaleilla. Hollolanraitin yhteys siirtyy pohjoisemmaksi noin 80 metriä. Kansankadun kevyen liikenteen yhteys ei pyöräilijöiden osalta sanottavasti pitene jos he siirtyvät ajamaan Kansankadun varteen nykyiseltä Kauppakujalta. Kunnanviraston ja kirjaston torin puoleinen alue säilyy ennallaan. Kunnantalo tulee kaavamuutoksen myötä näkymään etelän suunnasta Keskuskadulta paremmin kuin nykyään.

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLAN KUNTA KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELIT, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Salpakankaan kunnanosa (01) kortteleita 205, 206, 208, 209, 210, 211, 215 sekä korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.09.2011 Asemakaavamuuosalue Lähivaikutusalue PROJ.NRO 225 Asemakaavan muutos korttelit 304 osa, sekä siihen liittyvät

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TARMONTIE 7, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Tiirismaan (11) kunnanosa, korttelin 113 tontteja 4 ja 5 koskeva asemakaavan muutos. Suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) HUVITIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 235 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

Lahelanpelto II. Yleisötilaisuus

Lahelanpelto II. Yleisötilaisuus Lahelanpelto II Yleisötilaisuus 12.10.2016 Vireilletulo Luonnos syksy 2013 Alustava Ehdotus 2014 Ehdotus 2016 Hyväksyminen 2016 OAS nähtävillä Tavoitteet + lähtökohdat Kuntakehityslautakunta Nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 1 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 63 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.06.2010 Muutettu 11.11.2010 EURAN KUNTA Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Sijaintikartta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lähettäjä: Puska Anne (ELY)

Lähettäjä: Puska Anne (ELY) Lähettäjä: Puska Anne (ELY) Lähetetty: 9. marraskuuta 2017 15:30 Vastaanottaja: 'kirjaamo@tammela.f' ; 'miika.tuki@tammela.fi' Aihe: Lausuntopyyntönne kaavan

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI IKEAN LAAJENNUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 5. KAUPUNGINOSA (KUNINKOJA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANKÄYTTÖPALVELUT 12.12.2017 YLEISTÄ Maankäyttö-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot