Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä liikenne ja infrastruktuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä liikenne ja infrastruktuuri"

Transkriptio

1 Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä liikenne ja infrastruktuuri Yhteenveto syysseminaarista Kuva:.MV/ Volker von Bonin. Aura Kivilaakso

2 SISÄLTÖ Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä liikenne ja infrastruktuuri... 1 Puheenvuorot: Liikenteen jälkiä kulttuuriympäristöissä... 2 Pilaantunut maa ja (kulttuuri)ympäristön suojelu... 2 Inventoinneilla tietoa suunnittelun pohjaksi... 4 Uhanalaiset asemarakennukset... 6 Liikenteen jäljet kaupunkikuvassa... 8 Liikenteen ja elämän ympäristöt suunnittelijan näkökulma Työryhmätyöskentelyn yhteenveto Tieliikenteen ilmiöt Omituisten otusten kerho Autoliikenteen muutokset kaupungissa syntyikö suojelukohteita? Suojellaan linja-autoasema Hankepaja Rakennettu hyvinvointi -hanke jatkuu Rakennettu hyvinvointityöryhmän yhteystiedot Museovirastossa... 19

3 1 HYVINVOINTI-SUOMEN RAKENNUSPERINNÖN JÄLJILLÄ LIIKENNE JA INFRASTRUKTUURI Rakennettu hyvinvointi on Museoviraston käynnistämä, modernin hyvinvointivaltion maisemaa, rakennuksia ja arvomaailmaa tutkiva hanke, jonka lähtökohtana on nuorten rakennettujen ympäristöjen tarkastelu kulttuuriympäristön suojelun, vaalimisen ja hoidon näkökulmista. Hankkeeseen kuuluu laaja yhteistyö museo- ja kulttuuriympäristöalan muiden toimijoiden kanssa. Keskeiseksi toimintamuodoksi ovat muotoutumassa yhteistyöverkostolle ja kulttuuriympäristöalan muille toimijoille suunnatut säännölliset seminaarit. Ensimmäinen, yhteistyöverkoston järjestäytymiseen tähdännyt seminaari järjestettiin Museoviraston ja Lahden kaupunginmuseon yhteistyönä Lahden konserttitalossa Seminaarien sarja jatkui tieliikennealan valtakunnallisessa erikoismuseossa Mobiliassa Kangasalla Syysseminaari toteutettiin Museoviraston ja Mobilian yhteistyönä. Mobilian syysseminaari järjestettiin nimellä Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä liikenne ja infrastruktuuri. Seminaari pureutui Rakennettu hyvinvointi -hankkeen aihepiiriin liikenteen synnyttämien ympäristöjen sekä niiden suojeluun ja hoitoon liittyvien kysymysten näkökulmasta. Tapahtuma liittyi vuoden 2011 Euroopan rakennusperintöpäivien teemaan Kulttuurin reitit. Seminaarissa viritettiin museoalan yhteistä keskustelua nuorista, liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvistä ympäristöistä. Tarkoituksena oli lähestyä aihetta erilaisista perspektiiveistä niin ympäristöjen ongelmien ja kehittämispaineiden kuin vaalimisen ja suojelun kautta. Seminaarin aihe näkyi kiinnostavan sekä museo- ja kulttuuriympäristöalan ammattilaisia että myös muita liikenneympäristöjen parissa toimivia. Syysseminaariin osallistui runsaat neljäkymmentä julkishallinnossa ja yksityissektorilla työskentelevää asiantuntijaa. Seminaarilaisia Mobilian Talonpojansalissa. Kuva: Jonas Malmberg.

4 2 PUHEENVUOROT: LIIKENTEEN JÄLKIÄ KULTTUURIYMPÄRISTÖISSÄ Seminaaripäivän avasi päivän puheenjohtaja, osastonjohtaja Mikko Härö Museovirastosta. Puheenjohtaja toivoi päivän aikana keskustelua siitä, minkälaisia ympäristöjä päivän aiheeseen liittyvät rakenteet ovat synnyttäneet sekä toisaalta siitä, millaisia vaikutuksia näillä elementeillä on ollut yhdyskuntarakenteeseen ja sen muotoutumiseen. Mobilian puolesta tilaisuuden avasi konsultti Martti Piltz, joka kertoi kokeneensa Lahden konserttitalossa järjestetyn kevätseminaarin myönteisenä tapana virittää keskustelua alan eri toimijoiden välille. Piltz esitteli avauspuheenvuorossaan Mobilian autokylän monipuolista toimintaa. Seminaarityöryhmän puolesta tervehdyksen lausui arkkitehti Jonas Malmberg Museovirastosta. Seminaariin oli kutsuttu puhujiksi eri alojen edustajia. Puheenvuorot pohjustivat iltapäivän työryhmätyöskentelyä. PILAANTUNUT MAA JA (KULTTUURI)YMPÄRISTÖN SUOJELU Syyseminaarin ensimmäisen varsinaisen puheenvuoron piti Pirkanmaan ELYkeskuksesta ympäristövastaava Marketta Hyvärinen, joka toimii myös valtakunnallisella tasolla tienpidon perinnevastaavana. Hyvärinen käsitteli esityksessään pilaantuneiden maiden mukanaan tuomia ongelmia lainsäädännön sekä maaperän puhdistamisen ja kustannusten kautta. Lisäksi puheenvuorossa tarkasteltiin huoltoasemien uudelleenkäytön edellytyksiä pilaantuneen maan käyttömahdollisuuksien näkökulmasta. Suomen ympäristökeskuksen rekisterin mukaan maassa on noin 6000 huoltoasemaa tai bensiinipumpun paikkaa, joista vain 2000 on tänä päivänä toiminnassa. Käytöstä poistuneita asemia tai bensiinin jakelupisteitä on siis noin 4000 kappaletta, joista yli 60 % kohdalla ei ole tiedossa, onko alueen maaperä pilaantunutta ja vaatiiko se ympäristönsuojelulain mukaisia erityistoimia. Tutkituista kohteista noin 20 % on vaatinut laajoja puhdistustoimia. Maata ovat pilanneet lähinnä raskasmetallit, arseeni, öljyt ja bensiini, PCB sekä PAH-yhdisteet. Lainsäädännön näkökulmasta pilaantuneen maan ongelmista kärsiviin alueisiin sovelletaan ympäristönsuojelulakia (86/2000), joka toimii yleislakina ympäristön pilaantumisen torjunnaksi. Lain mukaan pilaantuneen maan käsittely vaatii aina ympäristöluvan. Ensisijainen vastuu pilaantuneen maan puhdistamisesta on aiheuttajalla eli maan pilaajalla, kun taas toissijaisena puhdistamisesta vastaa alueen haltija tai kunta. Hyvärisen esityksessä korostuivat taloudelliset rasitteet, joita vastuunkantajalle pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta koituu. Monivaiheinen kunnostusprosessi on

5 3 kallis; pelkästään kunnostustöiden hinta on keskimäärin euroa. Hintaan vaikuttaa luonnollisesti pilaantuneen maa-alueen laajuus. Esson bensiinipumppuja Helsingissä marraskuussa Kuva: MV/ Otso Pietinen. Yleisin pilaantuneen maan puhdistuskeino on massanvaihto. Mikäli pilaantunut maa sijaitsee esimerkiksi säilytettävän rakennuksen alla, on massanvaihto vaikeaa ja kunnostuskustannukset nousevat sitä myötä korkeiksi. Toisaalta puhdistaminen vaihtoehtoisin, esimerkiksi biopuhdistuksen keinoin, on tätäkin kalliimpaa. Joissain tapauksissa voi pilaantuneen maan jättää suojellun rakennuksen alle, mikäli riskiarvo sen sallii. Hyvärisen puheenvuoro herätti muutamia yleisökommentteja. Kysyttiin esimerkiksi sitä, voiko Suomen ympäristökeskuksen rekisterin tietojen pohjalta tunnistaa jonkinlaisia aikasidonnaisia tekijöitä, jotka olisivat vaikuttaneet maan pilaantumiseen huoltoasemien yhteydessä. Varmaa tietoa asiasta ei ollut, mutta esitettiin, että maan pilaantumisen todennäköisyys kasvaa sitä mukaa mitä kauemmin asema on paikalla toiminut. Yleisökommenttina mainittiin lisäksi ainakin yksi rakennussuojelulailla (60/1985) suojeltu huoltoasema, jossa öljy on noussut kapillaarisesti jopa rakennuksen maanpinnan yläpuolisiin rakenteisiin. Kyseinen rakennus joutui käyttökieltoon, eikä asialle ole toistaiseksi löydetty ratkaisua. POHDITTAVAKSI: Voiko pilaantuneella maaperällä sijaitsevan rakennuksen suojella? Millaisia onnistuneita esimerkkejä Suomesta ja ulkomailta tiedetään säilytettävän rakennuksen yhteydessä olevan pilaantuneen maan käsittelystä?

6 4 INVENTOINNEILLA TIETOA SUUNNITTELUN POHJAKSI Aamupäivän toisen alustuspuheenvuoron piti konsultti Martti Piltz, joka käsitteli esitelmässään Mobilian inventointi- ja kokoelmatyötä. Museon tie- ja silta-alan asianharrastus ja -tuntemus perustuvat ensisijaisesti Liikenneministeriön ja sen edeltäjien museokohdekokoelmaan sekä kokoelman tietoarvon kohottamiseen. Museokohdekokoelmaan kuuluu noin 60 tieliikenteen kohdetta eri puolilla Suomea, mistä nuorin on vuodelta Kohteet ovat teitä ja siltoja, jotka edustavat jotakin tieliikenteen ilmiötä. Piltz kertoi, että kokoelma täydentyy esimerkiksi toimiva lossi ja Rakennettu hyvinvointi -hankkeen aikarajaukseen liittyvien ilmiöiden kohteet puuttuvat kokoelmasta. Lähtökohtana inventoinneissa on, ettei valittuja kohteita suojella, vaan niitä vaalitaan alkuperäisessä käytössään osana museokokoelmaa. Kokoelman kohteet ovat asianosaisen ELY-keskuksen hoidossa; valtakunnallisella tasolla tienpidon perinnevastaavana toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Mobilialla ei ole lakisääteisiä viranomaistehtäviä, mutta järjestelmällisen ja kokoelmapolitiikkaan pohjaavan kokoelmatyön ansiosta museolla on vankka tietovaranto maan liikennehistoriasta, jonka pohjalta se tarjoaa myös asiantuntijapalveluita. Pääosa museokohdekokoelman kohteista on valittu 1980-luvun alussa. Mobilia teki vuosina konsulttityönä niistä selvityksen, jonka liitteenä on Tiehallinnon museokokoelman kokoelmapolitiikka (http://www.ely-keskus.fi/fi/liikenne/perinnetoiminta/sivut/default.aspx ). Selvityksen ja kokoelmapolitiikan avulla kohteet arvotettiin pisteyttämällä ja muodostamalla annettujen pisteiden kautta arvoluokitus. Kokoelman kohteet määritettiin kolmeen tallennusluokkaan: pysyviin, määräaikaisiin ja poistettaviin kohteisiin. Kahden viimemainitun luokan kohteet joutuivat lisäselvityksiin. Tallennusluokat ovat totutuista museokokoelmien luokituksista poikkeavia kohteiden luonteen vuoksi. Uudet kohteet valitaan kokoelmapolitiikan mukaisesti historiatieteellisen tutkimuksen kautta. Jokaiselle kohteelle laaditaan hoito- ja ylläpitosuunnitelma. Piltzin mukaan inventointien suurin merkitys on niiden tietoarvo: kukin inventointi on samoihin lähtökohtiin perustuva historiallinen selvitys sekä kohteesta, sen ympäristöstä että laajemmin kohteeseen liittyvästä tieliikenteen ilmiöstä, mikä mahdollistaa kohteen vertailun olemassa olevaan kokoelmaan tai muihin vastaaviin kohteisiin. Piltz totesi kuitenkin, että laajemmin tarkasteltuna tieliikenteestä tehdyt inventoinnit ovat harvinaisia, useimmista teistä tai silloista niitä ei ole. Tavoitteena on kokoelman laajentaminen uudempaan aikaan. Rakennettu hyvinvointi - hankkeen aikakauden tieliikenteen ympäristöjä on maassa runsaasti, sillä tiestön rakentaminen kiihtyi toisen maailmansodan jälkeen. Esimerkkinä inventoidusta ja Liikenneviraston kokoelmaan otetusta ympäristökohteesta Piltz käytti Seitajärvenkylän noin 60 vuotta vanhaa polkutietä, pienen mittakaavan kulkuyhteyttä.

7 5 Polkutien taustalla vaikuttaa lainsäädäntö: vuoden 1927 tielakia uudistettiin heti sodan jälkeen vuonna 1946, jolloin yhteiskunnan palvelujen ja tasa-arvon nimissä jokaiseen asumukseen piti rakentaa tieyhteys. Kokoelmaa ajatellen kohde on erinomainen, sillä sen säilyneisyysaste on pysynyt korkeana. Se valittiin valtakunnallisen tieliikenteen ilmiön todisteeksi, mutta paikalliset asukkaat kokivat sen liittyvän erityisen voimakkaasti heidän elämänmuotonsa ja -kohtaloidensa arvostukseen. Uudempina ilmiöinä kokoelmapolitiikassa on mainittu teiden rakentaminen työllisyystöinä ja 1960-luvuilla sekä nykyaikaisen tieverkon rakentaminen, joka alkoi Maailmanpankin lainasta 1960-luvun puolivälissä. Mobilialla on myös laaja esinekokoelma. Kuva: Jonas Malmberg. Piltz esitti, että tuntuisi hyödylliseltä ja muistiorganisaatioille tehokkaaltakin pohdiskella ja tutkia yhdessä niitä yhteiskunnan ilmiöitä, joiden jäljet näkyvät liikenneympäristössä. Samalla hän heitti ajatuksen, että voitaisiinko ajatella, että hyvinvoinnin ajan rakennusperinnöstä tallennetaan vain kokoelma, esimerkkinä Liikenneviraston museokohdekokoelma tieliikenneinfran alalta. POHDITTAVAKSI: Mistä tieliikenteen ilmiöistä tarvittaisiin lisää tietoa? Millaiset ilmiöt ovat vaikuttaneet tieliikenteen ympäristöjen syntymiseen ja kehittymiseen? Miten tieliikenteen kehittyminen vertautuu esimerkiksi kiihkeään kaupalliseen muutokseen? Miten tehtyjä inventointeja hyödynnetään tehokkaimmin suojeluun johtavan suunnittelun pohjana?

8 6 UHANALAISET ASEMARAKENNUKSET Museoviraston intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen kertoi kahden esimerkkikohteen kautta suojeluviranomaisen näkökulmasta 1950-luvun linja-autoasemia koettelevista uhkista. Hiljenevät, tilanpuutteesta kärsivät tai syrjäisinä koetut linja-autoasemat ovat työllistäneet museoviranomaisia 2000-luvulla monessa kaupungissa. Linja-autoasemat sijaitsevat usein keskeisillä paikoilla kaupungeissa. Niiden ympärillä on paljon tyhjää tilaa, mikä aiheuttaa kaupunkien tiivistämishankkeissa suuria paineita asemien säilymiselle. Muita mahdollisia asemien säilymiseen liittyviä ongelmia ovat niiden etäisyys rautateistä, nykykäyttäjien kokemukset tilojen epäkäytännöllisyydestä sekä kysymys arkkitehtuurin esteettisyydestä. Ensimmäisenä esimerkkinään Kiiveri-Hakkarainen puhui Riihimäen vuonna 1955 valmistuneesta, kaupunginarkkitehti Martti Jaatisen suunnittelemasta linja-autoasemasta. Asema jäi käytöttä vuonna 2009, kun rautatieasemalle valmistui uusi matkakeskus, jonne myös linja-autoliikenne siirtyi. Uusien pitkänmatkanliikenteen monitoimirakennusten rakentaminen on ollut muodikasta 2000-luvulla myös laajemmin Suomessa. Kiiveri-Hakkarainen kertoi yksityiskohtaisesti rakennusta koskevan kaavoitusprosessin etenemisestä. Prosessissa viranomaisten välillä vallitsi konsensus, että Riihimäen asema tulee säilyttää. Huolimatta asiantuntijoiden lausunnoista ja luonnosvaiheen suojelusuunnitelmista, kaupungin poliitikot tekivät kuitenkin täysin oman päätöksensä ehdotusvaiheessa linja-autoasemaa ei ollut enää suojeltu. Rakennusta koskevasta asemakaavasta jätettiin valitus. Pitkittyneen prosessin aikana kävi selväksi, että myös kaupunkilaiset haluaisivat säilyttää vanhan asemarakennuksen. Seminaarilaisia tutustumassa Mobilian toimintaan. Etualalla yksityisasiakkaan auto entisöitävänä. Kuva: Jonas Malmberg.

9 7 Suojeluviranomaisen näkökulmasta tilanne on turhauttava. Asiantuntijat arvottavat ja arvostavat rakennuksia, mutta poliitikot tekevät päätöksiä usein omista lähtökohdistaan. Perusteena esimerkiksi Riihimäen aseman suojelutta jättämiselle oli rahan vallan lisäksi pelkistetyn ja matalan, asiantuntijoiden mielestä kaupunkikuvaan hyvin asettuvan asemarakennuksen ulkomuoto. Huolimatta asiantuntijoiden kannanotoista ja kaupunkilaisten aktiivisista yrityksistä suojella linja-autoasema, rakennus ei istunut päättäjien keskuudessa vallitsevaan kauneusihanteeseen. Toisena esimerkkinä Kiiveri-Hakkarainen puhui Hämeenlinnan linja-autoasemasta, joka sekin on kaupunginarkkitehdin suunnittelema; asema valmistui vuonna 1958 kaupunginarkkitehti Olavi Sahlbergin suunnitelmien mukaan. Rakennus sijaitsee suhteellisen hyvällä paikalla Hämeenlinna keskustassa. Päättäjien keskuudessa on kuitenkin herännyt paineita siitä, että rakennuksen alle pitäisi rakentaa maanalaisia paikoitustiloja, ja että vanha asema tulisi purkaa ja rakentaa uudelleen miltei samalle paikalle. Hämeenlinnan aseman kohdalla purkamislupa-asia viivästyi ja sitä odotetaan Museovirastoon lausunnolle myöhemmin. Jälkikeskustelussa todettiin, että tietyt tosiasiat kuten bussiliikenteen väheneminen täytyy hyväksyä tosiasiana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei vanhoille asemarakennuksille olisi käyttöä. Keskustelussa muistutettiin, että Otto-I. Meurman puhui jo kauan sitten siitä, että linja-auto- ja rautatieasemat tulee sijoittaa lähekkäin. Tavallaan uudet matkakeskushankkeet toteuttavat tätä vanhaa, asemakaavaopin professorin ideaa. POHDITTAVAKSI: Mitä muita esimerkkejä purkamisuhanalaisista asemarakennuksista tiedetään valtakunnallisella tasolla? Millaisiin lopputuloksiin näissä on päädytty? Millaisia uusia käyttötarkoituksia voisi ajatella käytöttä jääneelle asemarakennukselle? Täytyykö linja-autoaseman ja rautatieaseman sijaita aina lähekkäin?

10 8 LIIKENTEEN JÄLJET KAUPUNKIKUVASSA Iltapäivän osuuden ensimmäisen puheenvuoron piti tutkija Pekka Piiparinen Joensuun keskustan osayleiskaavaan liittyvästä kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriallisesta selvityksestä. Piiparinen kertoi ensin hieman Joensuun kaupunkikeskustan muotoutumisesta historiallisessa kontekstissa ja paneutui sitten nuoriin, autoliikenteen synnyttämiin elementteihin kaupunkikuvassa. Joensuun keskusta-alueen ominaisimpiin piirteisiin kuuluu 1800-luvulla laadittu ruutukaava, vaikkakin keskustaa on kehitetty eri aikoina vallinneiden ihanteiden mukaan. Joensuu säilyi toiseen maailmansotaan asti lähes täysin puukaupunkina. Kaupunkirakennetta alettiin kuitenkin uudistaa voimakkaasti 1960-luvulta alkaen. Piiparinen lähestyi alueen muutoksia eri aikoina työskennelleiden kaupunginarkkitehtien ja kaavoituspäälliköiden kautta. Hänen mukaansa kaupungissa työskennelleet suunnittelevat virkamiehet ovat vaikuttaneet Joensuun kaupunkikuvan muotoutumiseen merkittävästi myös liikenneratkaisujen kautta. Esimerkiksi vuosina vaikuttaneen kaupunginarkkitehti Unto Tupalan olennaisimpiin tiestön muutoksiin lukeutui mukulakivikatujen katoaminen kaupunkikuvasta. Tupalan aikana keskustaan tehtiin myös katulevennyksiä viistopysäköinteineen. Hänen seuraajansa kaupunginarkkitehti Mauno Tuomiston aikana vuosina viistopysäköinneistä kuitenkin luovuttiin kaupunkikuvallisiin sekä turvallisuussyihin vedoten. Tuomiston kaudella etsittiin myös ratkaisuja risteysalueiden turvallisuuden parantamiseksi. Tuolta ajalta ovat peräisin mm. kortteleittain yhdenmukaisesti tonteille sisäänvedetyt rakennukset sekä rakennusten aukaistut ensimmäisen kerroksen kulmat, jolloin risteysalueen näkyvyys parani. Tuomisto aloitti 1970-luvulla myös liikekeskustan keskitetyn paikoitusjärjestelmät kehittämisen, mitä seuraava kaupunginarkkitehti Tuomas Kettunen jatkoi omalla kaudellaan. Tonttikohtainen kadunlevennys autojen paikoitustarpeisiin Joensuun Torikatu 19 (1955) edessä. Kuva: Pekka Piiparinen 2011.

11 9 Vuosina vaikuttanut Kettunen aloitti myös välittömästi kauppatoria ympäröivän ydinkeskustan kokonaissuunnitelman laatimisen, jonka tärkein tavoite oli kävelykeskustan rakentaminen. Kuitenkin liikekeskustan erillinen suunnittelu alkoi jo Mauno Tuomiston aikana 1970-luvulta lähtien. Nykyisen kaavoituspäällikön aikana kaupunkikuvaan ovat asettuneet puolestaan kävelykadut sekä joukkoliikenteelle varatut kadut, jotka molemmat ovat osaltaan vaikuttaneet kaupunkikeskustan rauhoittumiseen liikenteeltä. Entinen puutalovaltainen ruutukaava-alueen ilme on näin muuttunut paitsi uudelleenrakentamisen, myös eri aikoina muutettujen liikennejärjestelyjen myötä. Autokatoksia Joensuun keskustan ruutukaava-alueella. Kuva: Pekka Piiparinen Ratkaisemattomana Joensuun keskustan liikenteeseen liittyvänä ilmiönä Piiparinen mainitsi torialueen pysäköintijärjestelyt. Tarkoituksena on ollut sijoittaa torin alle parkkitilaa, mutta toriparkkia ei kuitenkaan ole toistaiseksi rakennettu. Sen sijaan yksityisen liikkeenharjoittajat ovat rakentaneet omia maanalaisia paikoitustilojaan keskustaan. Joensuun keskusta ei siis suinkaan ole liikennejärjestelyiden osalta valmis, vaan keskustan kehittäminen jatkuu koko ajan. POHDITTAVAKSI: Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet eri aikoina käytettyihin liikenneratkaisuihin kaupungeissa? Miten kaupunginarkkitehtien suosimat ratkaisut ovat vaikuttaneet kaupunkikuvan kehittymiseen muualla Suomessa? Missä määrin esimerkiksi eri aikojen pysäköintiratkaisujen muodostamaa historiallista kerroksellisuutta on kannattavaa vaalia kaupungeissa? Voiko kaupunki olla dynaaminen, vaikka näitä kerroksia vaalitaan? Miten hyvin kaupunkisuunnittelun historia tallentuu?

12 10 LIIKENTEEN JA ELÄMÄN YMPÄRISTÖT - SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMA Suunnittelijan näkökulmaa seminaariin toi arkkitehti Asko Takala Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:stä. Takalan puheenvuoro käsitteli toimiston laatimaa, arkkitehtuurikilpailun voittanutta Raision keskustasuunnitelmaa. Myös Takala aloitti esitelmänsä kertomalla lyhyesti kaupungin keskustan kehittymisen historiasta. Katsauksen mukaan Raision keskusta oli pitkälle toiseen maailmansotaan saakka pienimittakaavainen kirkonkylä, jonka ominaispiirteeseen kuului sen sijainti kahden keskeisen tien risteyksessä. Alueen ilme muuttui oleellisesti 1960-luvun kehityksen myötä, kun keskustasta alettiin kehittää autoliikenteen ihannekaupunkia ja toisaalta kaupunkia halkovat väylät kasvoivat. Katukuvan keskeiseksi elementiksi nousivat ylikulkusillat sekä rakennukset, joissa liiketilat sijaitsivat alla olevien paikoitustilojen yläpuolella ikään kuin kannen päällä. Alueen luonne alkoi muuttua uudelleen 1990-luvulla Myllyn kauppakeskuksen rakentamissuunnitelmien viritessä. Asukkaat muuttivat hajaasutusalueille ja entinen keskusalue alkoi hiljetä. Vuosituhannen vaihteessa silloista tunnetuksi tulleen keskustan sillat purettiin yhtä lukuun ottamatta. Raision ilme alkoi muuttua autoliikenteen hallitsemasta teiden ja siltojen kaupungista katumaisempaan suuntaan. Alueen liikennejärjestelyistä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu vuosina Kilpailun tavoitteena oli löytää keskustasuunnitelma, joka pitäisi Raision elinvoimaisena asukkaan kaupunkina myös jatkossa. Takalan ja Sivénin toimiston laatima kilpailun voittanut suunnitelma Vihreä nauha toisi keskustaan uusina elementteinä mm. liikenneympyrän sekä viheralueen ja tunnelit, joiden kautta keskusta olisi paremmin myös jalankulkijoiden hallittavissa. Lisäksi suunnitelma otti autoliikenteen ohella aiempaa paremmin huomioon joukko- ja kevyenliikenteen tarpeet. Uuden suunnitelman keskeisin ero verrattuna 1960-luvun autoliikennekeskustaan on eri toiminnoille varattujen alueiden erottelussa. Siinä missä 1960-luvun suunnitelman mukaan alueet eroteltiin toisistaan mekaanisesti, toimii uudessa suunnitelmassa alueiden jakajana vihreä nauha. Esityksen jälkeen nostettiin esiin kysymys 1960-luvun mekaanisen ihanteen arvosta. Mikäli Raision keskusta ei olisi ja 1990-lukujen välillä hiljalleen muuttunut niin paljon, olisi alueella voinut olla hyvinkin paljon historiallista todistusvoimaisuutta. POHDITTAVAKSI: Kumpaa pidetään tärkeämpänä: alueen kehittämistä elämisen ja liikenteen nykyisiä tarpeita paremmin palvelevaksi vai menneen ihanteen säilyttämistä? Onko Raision ominta olla liikenteen risteys?

13 11 TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN YHTEENVETO Seminaaripäivän iltapäivä oli varattu työryhmätyöskentelylle. Liikenteen ja infrastruktuurin ilmiöihin sekä 1900-luvun jälkipuoliskon kehitykseen liittyviä ryhmäkohtaisesti käsiteltäviä aiheita oli yhteensä viisi: tieliikenteen ilmiöt, aihealueen erikoisuuksia käsitellyt ryhmä omituisten otusten kerho, autoliikenteen muutokset kaupungissa, suojellaan linja-autoasema sekä hankepaja. Tiivistetyt työryhmätyöskentelyn tulokset pohjaavat puheenjohtajien seminaarissa pitämiin yhteenvetoihin sekä työryhmässä tehtyihin muistiinpanoihin. TIELIIKENTEEN ILMIÖT Ryhmän puheenjohtaja konsultti Martti Piltz, Mobilia Puheenjohtaja alusti keskustelua tieliikenteeseen liittyvällä historiatiedolla. Monet tieliikenteen historiasta kertovat ympäristöt ovat pitkän ajan kuluessa syntyneitä kulttuurikerrostumia. Esimerkiksi sillat rakennetaan yleensä samoihin paikkoihin tielinjojen mukaan. Tieliikenteeseen vaikuttaneina historiallisina ilmiöinä puheenjohtaja mainitsi mm. olympialaisiin liittyvän rakentamisen vuosina , 1970-luvun maaöljykriisin sekä 2000-luvulta tielaitosuudistuksen ja valtiohallinnon uudistuksen. Työryhmä nosti esiin vaikuttaviksi ilmiöiksi myös kuntaliitokset ja kaupan keskittymisen kahdelle suurelle toimijalle ja isoihin kauppakeskuksiin, mikä on vaikuttanut mm. taajamarakenteeseen uudenlaisten isojen huoltoasemien rakentamisen myötä. Työryhmässä keskusteltiin liikenneinfrastruktuurin tallentamisesta suhteessa rakennusperinnön tallentamiseen sekä suojelun vaikutuksista yhteiskunnan talouteen. Todettiin, ettei maankäytöllinen suojelu ole taloudellisesti yhtä rasittavaa kuin moni muu kulttuuriympäristön suojelu tai muistiorganisaatioiden tallennustoiminta. Myös suojelun vaikutukset puhuttivat työryhmää: pyritäänkö suojelulla ilmiö- vai kohdelähtöisyyteen? Todettiin, että käytännössä suojeluprosessit lähtevät aina liikkeelle yksittäisistä kohteista ja vain harvoin valtakunnallisesta näkökulmasta, missä etsittäisiin sopivia kohteita ilmiön tallentamiseksi. Keskusteltaessa tieliikenteen ilmiöiden vaalimisessa ja kulttuuriympäristön suojelussa käytettävien arvojen eroista todettiin, että Martti Piltzin jo aamupäivän esityksessä esiin ottama tietoarvo on käyttökelpoinen käsite, mutta se voi myös hämmentää. Työryhmässä kysymykseksi nousi mitä tietoarvo pitää sisällään nimenomaan liikenneinfrakohteista puhuttaessa? Tietoarvoa sisältävällä kohteella on tärkeä tehtävä toimiessaan muistumana jostain laajemmasta yhteiskunnallisesta tapahtumasta. Esimerkiksi teiden rakennustekniikka ja -materiaalit kertovat tekniikassa tapahtuneista muutoksista, mutta myös yhdyskuntarakenteen, rahan ohjautumisen ja laajemmin talouden vaiheista.

14 12 Työryhmässä pidettiin tärkeänä, että kaikille liikenneympäristöjen parissa työskenteleville on selvää millä kriteereillä liikenneinfraa arvioidaan. Arvoista ja arvottamiskriteereistä täytyy siis käydä keskustelua. Lisäksi todettiin, että kulttuuriympäristön parissa toimivien roolit pitäisi tehdä selväksi kaikille toimijoille. Toistaiseksi on ollut epäselvyyttä esimerkiksi Pirkanmaan ELY-keskuksen roolin suhteen, kun alueellinen toimija vastaakin tietystä ilmiöstä valtakunnallisella tasolla. Autot ajavat Lietveden lossille Puumalassa. Kuva: MV/ Volker von Bonin. Keskusteltiin myös lyhytaikaisten ilmiöiden tallennuksesta sekä henkilöturvallisuuden kannalta hankalien kohteiden suojelusta. Miten tällaisiin pitäisi suhtautua? Todettiin, että ainakaan vaarallisia kohteita ei kannata suojella väkisin. Sen sijaan lyhytaikaisten ilmiöiden kuten betonitiekokeilujen tallentaminen on oma lukunsa. Todettiin, että ilmiöt usein uusiutuvat jonkin ajan kuluessa esimerkiksi kiertoliittymien rakentaminen on lisääntynyt uudelleen 2000-luvulla. POHDITTAVAKSI: Millaisia vaikutuksia kulttuuriympäristön suojelulla on yhteiskunnan talouteen? Tiedetäänkö suojelun taloudellisista vaikutuksista tarpeeksi? Mitä lähtökohtia ympäristöjen suojelussa tulisi painottaa: ihmisen, kohteen vai ilmiön lähtökohtia? Tuleeko liikenteen ympäristöjä ja muuta kulttuuriympäristöä arvottaa eri lähtökohdista? Millaisia eroja ympäristöjen arvoihin liittyy? Kannattaako lyhytaikaisia ilmiöitä suojella? Jos kannattaa, niin miten ja missä määrin?

15 13 OMITUISTEN OTUSTEN KERHO Puheenjohtaja yli-intendentti Timo Kantonen, Museovirasto Otsikolla Omituisten otusten kerho toimineessa työryhmässä keskusteltiin ympäristön erikoisuuksien kuten voimalinjojen, nostureiden ja infrastruktuurin jälkien suojelukysymyksistä. Puheenjohtajan alustuksessa tällaisina erikoisuuksina otettiin esiin mm. muuntamot, uusiutuvien energiamuotojen käytön tuottamat rakennukset ja rakenteet, tuulivoimalat, radio- ja televisiomastot, kanavarakenteet, näkötornit, merimerkit sekä modernin rakennusperinnön infrastruktuuri. Tällaisten elementtien arvojen tunnistaminen on tärkeää, mutta toistaiseksi ne tunnistetaan vain harvoin. Työryhmässä todettiin, että liikenneympäristöjen kiinteät laitteet ja varusteet ovat tärkeä osa kulttuuriympäristöä ja ovat myös itsessään arvokkaita. Näiden suojelun tarpeesta keskusteltaessa esitettiin kysymys mitä muille rakennelmille ja rakenteille tapahtuu, mikäli liikenteen ja infrastruktuurin ilmiöistä säilytetään ainoastaan edustavat esimerkkikohteet? Esimerkkinä mainittiin Hämeessä sijaitseva Rautarouva -voimalinja, jota ei suojeltu kaavassa, sillä muualta löytyi jo vastaavanlainen suojelukohde. Esitettiin, että koska liikenteen ja infrastruktuurin jälkiä on kulttuuriympäristössä paljon, voitaisiin pyrkiä innovaatioiden suojeluun eli valittaisiin suojelun kohteeksi ainoastaan tietyn ilmiön ensimmäinen edustaja. Keskusteltiin myös säilyttämisen laajuudesta: onko syytä säilyttää yksittäinen monumentti kuten voimalinjan tolppa vai pitäisikö pyrkiä kokonaisuuksien säilyttämiseen? Todettiin, että muuntaja voidaan suojella joko yksinään tai voimalaitoksen pihalla. Olennaisempaa olisi löytää tällaiselle kohteelle uusi käyttötarkoitus, sillä käytöttä jääneiden rakenteiden säilyttäminen on vaikeaa. Konkreettisina esimerkkeinä mainittiin yksityiset pienet voimalaitokset, joiden ylläpito on vaikeaa sähkönsiirron kalleuden takia. Ryhmässä keskusteltiin myös 1960-luvun vedenpuhdistamoista ja vesitorneista, joiden ylläpito ja kunnostaminen on kallista, kun käyttö on loppunut. Tilapäiseksi rakennetut kohteet nähtiin yhtä suojeltavina kuin pysyviksi rakennetut, sillä ne voivat olla uusia innovaatioita. Työryhmä piti suojelua hyvänä tapana säilyttää rakennetun ympäristön monimuotoisuutta ja teknisen kehityksen historian vaiheita. Ryhmä korosti myös erikoismuseoiden asiantuntijaroolia innovaatioiden tunnistajina. Esimerkiksi Mobilian kokoelma nähtiin valtakunnallisena vertailupohjana tieliikenteen ilmiöille. Muina tärkeinä yhteistyötahoina pidettiin yliopistoja, ELY-keskuksia ja myös harrastajia. Omituisimpina kohteina mainittiin mm. Harvialan kartanon patosarja ja kalaportaat luvulta, Saimaan kanavan kulvertti eli pengersilta ja Heinävedellä sijaitseva kanavan merkinantajan torni. Muina kohteina mainittiin vartiotornit, metsästystornit, lennätinlinjat, maanmittaustornit ja kolmiomittaustornit sekä kaupungeissa puhelinkioskit

16 14 ja liikennevalot. Lisäksi pohdittiin mm. radiomastojen ja tuulivoimaloiden kohdalla sitä, ovatko tällaiset rakennelmat tulevaisuuden suojelukohteita vai nähdäänkö ne uhkana kulttuuriympäristölle. POHDITTAVAKSI: Miten lisättäisiin kulttuuriympäristön erikoisuuksien tunnettuutta? Onko perusteltua suojella ilmiön ensimmäinen edustaja vai pitäisikö valita mieluummin tuoreempi, jo vakiintunut kohde? Voiko yksittäisiä rakennelmia suojella vai pitääkö suojelun kohteen olla aina kokonaisuus? Miten suhtautua tilapäiseksi rakennettuihin kohteisiin? Hyödynnetäänkö erikoismuseoiden asiantuntijuutta riittävästi kulttuurinympäristön suojelussa? AUTOLIIKENTEEN MUUTOKSET KAUPUNGISSA SYNTYIKÖ SUOJELUKOHTEITA? Puheenjohtaja tutkija Pekka Piiparinen Autoliikenteen muutoksia kaupungissa käsitelleessä työryhmässä keskusteltiin ensinnä suojelukokemuksista eri puolilla maata. Espoo esittäytyi keskustelussa tieliikenteen rakentamisen historian kerroksellisena alueena käsittäen tieliikenteen ilmiöitä aina keskiajalta alkaen rakennetun Kuninkaantien osuuksista Espoonlahden ylittävään vuonna 1937 valmistuneeseen siltaan ja sitäkin uudempiin tieliikenteen ilmiöihin. Jyväskylästä mainittiin puolestaan 1990-luvulla purettu Strömmerin huoltoasema. Teiden pinnoitteiden säilymisestä keskusteltaessa esimerkkinä mainittiin mukulakivikatujen suojelu Oulussa ja Jyväskylässä. Akuutteina ongelmakohtina ja suojeltavina kohteina esiin nousi monia asioita eri puolilta maata. Meluvallit esiintyivät keskustelussa sekä mahdollisina suojelukohteina että toisaalta näkymiin vaikuttavina elementteinä. Joensuun keskustan Kirkkokadun jalkakäytävä asfaltointi esteettömyyden vuoksi otettiin esimerkkinä kulttuuriympäristön suojelun ongelmakohdista. Jyväskylästä työn alla olevina asioina mainittiin Seminaarinmäen liikennesuunnittelu, vinopysäköinti kaupunkikuvallisen eheyttämisen kohteena, suunnitteilla oleva pysäköintilaitos, rantaväylän näkymien säilyminen, sillat sekä parkkitalojen ja maanalaisen pysäköinnin mukaan ottaminen uuteen inventointihankkeeseen sekä Kuokkalan sillan ja Mattilanniemen kävelysillan suojelukysymykset yksi betonisilta Jyväskylästä on jo suojeltu. Helsingistä mainittiin

17 15 kiinnostavat funkishenkiset parkkikellarit, joista osa on palautettu vanhaan käyttöönsä, sekä hyvillä tonttipaikoilla säilyneet funkishuoltoasemat. Esteettisyyden ja toiminnallisuuden ristiriidasta keskusteltaessa todettiin, että liikenteen ympäristöjä ei useinkaan osata arvostaa johtuen esimerkiksi siitä, etteivät niiden suunnittelijat ole yhtä tunnettuja kuin esimerkiksi rakennuksia suunnitelleet arkkitehdit. Toisekseen liikenteen ilmiöihin liittyvien ympäristöjen historiaa ja jatkuvuutta ei vielä ole löydetty, mihin voisi auttaa ratkaisujen taustoittaminen ilmiöihin liittyvillä historiatiedoilla. Keskusteltaessa tiiviin taajaman maanpäällisen parkkipaikan arvoista kaikki työryhmän jäsenet uskoivat, että myös tällaisten elementtien suojeleminen tulee olemaan ajankohtaista tulevaisuudessa. Todettiin, että jossain määrin parkkipaikkojen arvot on tunnistettu jo nyt esimerkiksi autoiluun liittyvään kaupunkitilaan, kauppakeskuksen ympärille tai urheilupaikan eteen kuuluvina alueina. Muiksi potentiaalisiksi suojeltaviksi kohteiksi nostettiin myös ensimmäiset kävelykadut, kaapelilinjat, bussipysäkit ja muut joukkoliikenteen paikat, ABC-asema, joista ensimmäinen rakennettiin tiettävästi Uttiin joulukuussa 1998, sekä autogrillit. POHDITTAVAKSI: Kumpi painaa enemmän suojelua mietittäessä: kohteen historiallinen todistusvoimaisuus vai sen maisemavaikutukset? Miten liikenteen ilmiöiden historiatietoja voidaan hyödyntää kulttuuriympäristön suojelutyössä? Onko nykyajan massatuotantona rakennettavat huoltoasemat, liikenne ympäristöt jne. tulevaisuuden suojelukohteita? Onko niillä suojeluarvoja jo nyt? SUOJELLAAN LINJA-AUTOASEMA Puheenjohtaja tutkija Riitta Niskanen, Lahden kaupunginmuseo Puheenjohtaja alusti keskustelua linja-autoasemien historialla. Linja-autoasemien rakentaminen 1920-luvulta eteenpäin oli alkujaan kytköksissä pitkälti bensiiniasemien rakentamiseen. Asemat rakennettiin usein bensiiniyhtiöiden varoilla bensiiniasemien yhteyteen ja niiden tärkein käyttötarkoitus oli toimia odottamisen tiloina. Ensimmäiset linja-autoasemat rakennettiin Tampereelle ja Hämeenlinnaan, pian näiden jälkeen Lahteen, Turkuun, Viipuriin, Sortavalaan, Porvooseen, Loviisaan jne. Toiseen

18 16 maailmansotaan mennessä suurimmissa kaupungeissa oli omat linja-autoasemat. Myöhemmässä vaiheessa liiketilat yleistyivät linja-autoasemilla, oman lukunsa linjaautoliikenteen historiassa muodostavat 2000-luvulla muotiin tulleet matkakeskukset. Työryhmä keskusteli ensin ilmiöistä, jotka ovat vaikuttaneet linja-autoasemien käyttöön ja säilymiseen. Todettiin, että linja-autoliikenteen väheneminen sekä matkustamisen luonteen muuttuminen ovat osin hiljentäneet vanhat asemat, kun odotustiloille ei ole ollut samalla tavalla käyttöä kuin aiemmin. Myös palvelujen siirtyminen aseman luota muualle on vaikuttanut asemien hiljenemiseen. Palveluiden kaikkoamisen vastailmiönä todettiin pääkaupunkiseudulla yleistyvä ilmiö palveluiden ja myös asumisen keskittyminen asemien yhteyteen eli ns. asemakeskukset. Todettiin myös, että bensiiniasemat linja-autoasemien yhteydessä ovat pitkälti kadonneet kaupungeista. Tähän ovat vaikuttaneet mm. onnettomuus- ja maan pilaantumisen vaara. Oman lukunsa muodostavat linja-autovarikot sekä rahtiliikenteelle varatut tilat. Ryhmässä esitettiin, että linja-autoasemien säilyttämiskysymyksen kannalta olisi hyvä, jos kulttuuriympäristöalan asiantuntijat osallistuivat kaupungin ja sen laajentuma-alueen liikennesuunnitteluun jo suunnitteluvaiheessa. Ajateltiin myös, että kulttuuriympäristöalan toimijoiden kannattaisi laajentaa toimintaansa hankkeisiin, joissa pääsee proaktiivisesti vaikuttamaan erilaisten rakennusten säilymiseen. Keskustelussa keskeiseksi nostettiin tarve valtakunnalliselle linja-autoasemien inventoinnille. Todettiin, että linja-autoliikenteen rakennukset pitäisi inventoida samoin kuin rautatierakennuksia on inventoitu. Tällaiseen selvitykseen pitäisi ottaa mukaan myös muut asemaan liittyvät rakenteet kuten laiturialueet sekä liikenteeseen liittyvä kaupunkirakenne aseman läheisyydessä. Pohdittiin myös asematietojen huomioimista maakuntakaavoituksessa, esimerkiksi liikenteen vaihemaakuntakaavan laatimisen yhteydessä. POHDITTAVAKSI: Riittävätkö suojelun perinteiset arvot hiljentyneen linja-autoaseman suojelun perusteeksi? Miten linja-autoasema pidetään elinvoimaisena? Voiko museoviranomainen osallistua asemien säilymiseen vaikuttaviin hankkeisiin jo varhaisessa vaiheessa? Jos voi, niin miten ja mihin hankkeisiin? Pitäisikö 2000-luvun matkakeskuksiin suhtautua kulttuuriympäristön uhkana vai kulttuuriympäristön uutena kerrostumana? Miten nämä sovitetaan yhteen?

19 17 HANKEPAJA Puheenjohtaja arkkitehti Jonas Malmberg, Museovirasto Hankepajassa jatkettiin kevätseminaarissa aloitettua keskustelua siitä, millaisia nuoria ympäristöjä käsitteleviä tutkimus- ja teemahankkeita tarvittaisiin ja voitaisiin toteuttaa Rakennettu hyvinvointi -hankkeen puitteissa. Työryhmän osallistujat kertoivat myös eri maakuntamuseoissa käynnissä olevista, teemaan asettuvista hankkeista. Keskustelussa nousi pinnalle erityisesti kaksi teemaa: maaseudun erityiskysymykset sekä aikakauden kritiikki. Maaseudun kysymyksiksi nimettiin taajamien lähellä sijaitseva maaseutu sekä maaseudun kaavoitus. Toivottiin, että hankkeissa keskitytään jatkossa enemmän myös muuhun kuin kirkonkylien tuhoutumiseen. Aikakauden kritiikillä tarkoitettiin sekä aikalaiskritiikkiä että kritiikkiä nykypäivästä käsin. Sanalla kritiikki tarkoitettiin myös ilmiöiden tarkastelemista positiivisessa valossa. Sellaisia hankkeita, joiden kautta edistetään nuorten ympäristöjen suojeluun sopivien argumenttien tunnistamista, toivottiin lisää. Todettiin, että arvottaminen on vallankäyttöä, joten sen tulee olla läpinäkyvää. Kuten Lahden konserttitalossa järjestetyssä kevätseminaarissa, myös syysseminaarissa korostettiin muilla aloilla tehdyn tutkimuksen kartoittamista. Muiden alojen tutkimuksen tunteminen toisi Rakennettu hyvinvointi -hankkeen ilmiöpohjille taustaa. Myös hankkeen varainhankintaan ja mahdollisten rahoittavien yhteistyökumppanien etsimiseen toivottiin kiinnitettävän huomiota entistä enemmän. Varainhankintateema voitaisiin nähdä jopa omana hankkeenaan. Esimerkkeinä käynnissä olevista hankkeista mainittiin Keski-Suomen maakuntamuseossa tekeillä oleva sotien jälkeisen rakennuskannan inventointi maakuntakaavaa varten sekä Kymenlaakson maakuntamuseossa tekeillä oleva Railia - rautatiekulttuurihanke. Kymenlaakson museo on myös järjestämässä vuonna 2013 pidettävää Kouvola-Pietari liikennealan seminaaria. Edelleen esitettiin kysymys Rakennettu hyvinvointi -hankkeen säännöllisistä seminaareista ja siitä, kiinnostaako yhteistyöverkostoa kokoontua aihepiiriin liittyviin seminaareihin puolivuosittain eri paikoissa. Rytmiä pidettiin hyvänä. Todettiin, että halukkaat yhteistyötahot voivat ilmoittautua suoraan Museovirastoon. POHDITTAVAKSI: Millaiset hankkeet tukevat nuorten ympäristöjen suojeluun sopivien argumenttien tunnistamista? Minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia voisi ajatella löytyvän uusille hankkeille? Mitkä muiden alojen tutkimukset voisivat tukea nuorten ympäristöjen suojelua?

20 18 RAKENNETTU HYVINVOINTI -HANKE JATKUU Syysseminaarissa esitettiin muutamia uusia teemahankeideoita. Uusina aiheina ehdotettiin mm. hyvinvointi-suomen liikenneinfraa sekä koko maan kattavaa linjaautoasemainventointia. Todettiin, että nuoret ympäristöt puhuttavat, sillä teemaan liittyviä hankkeita tiedettiin olevan käynnissä muutamia myös Rakennettu hyvinvointi - hankkeen ulkopuolella. Museovirasto jatkaa Rakennettu hyvinvointi -hankkeen koordinoimista. Tulevat tapahtumat ja teemahankkeet toteutetaan yhteistyössä muiden verkoston toimijoiden kanssa. Ideoita ja yhteistyötarjouksia voi tarjota suoraan Museovirastoon. Yhteistyöverkostolle ja muille alan toimijoille suunnattuja seminaareja pyritään järjestämään jatkossa puolivuosittain. Seminaareista tiedotetaan sähköpostitse ja hankkeen verkkosivuilla. Kirjalansalmen silta Paraisilla valmistui vuonna Kuva: MV/ Volker von Bonin.

21 19 RAKENNETTU HYVINVOINTI- TYÖRYHMÄN YHTEYSTIEDOT MUSEOVIRASTOSSA Elisa El Harouny, intendentti Johanna Forsius, intendentti Sirkkaliisa Jetsonen, yli-intendentti Aura Kivilaakso, intendentti Jonas Malmberg, arkkitehti Minna Perähuhta, yli-intendentti Kuva: MV/ Volker von Bonin.

Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä

Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä Yhteenveto kevätseminaarista 31.3.2011 Kuva: Jonas Malmberg 2010. Aura Kivilaakso 13.4.2011 SISÄLTÖ Rakennettu hyvinvointi -hanke... 1 Kevätseminaarin tarkoitus...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI. Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN MODERNIN RAKENNUSPERINNÖN INVENTOINTI Inventoinnin osana kulttuurihistoriallisiin ilmiöihin perustuva tietopohja Virpi Myllykoski Taidehistorian Pro gradu-tutkielma Taiteiden ja

Lisätiedot

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma 24.8.2015 Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Tilaaja Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus Tekijä Arkkitehtitoimisto Livady Oy Valmistunut

Lisätiedot

KULTTUURI- JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

KULTTUURI- JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS KULTTUURI- JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOENSUUN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Pekka Piiparinen 2011 2 Julkaisija Joensuun kaupungin teknisen viraston kaavoitus 2011 Ulkoasu Pekka Piiparinen ISBN 3 SISÄLLYS

Lisätiedot

Rakennusperintö suojelun kohteena...3

Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusperintö suojelun kohteena Lukijalle...2 Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusten suojelu...4 Osallistujat...4 Lait ja säädökset...5 Kaavoittaminen rakennussuojelun välineenä...7 Inventoinnit

Lisätiedot

Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko. Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset

Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko. Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Suojella vai ei? Rakennussuojelun päätöksenteko Hotelli-ravintola Wanhan Jokelan ja Jyväskylän Shellin huoltoaseman suojelutapaukset Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen

Lisätiedot

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma

Maiju Olli, 169731. Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta. Itä-Suomen yliopisto. Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden. pro gradu-tutkielma Kulttuurihistorialliset rakennukset tiivistyvän kaupunkirakenteen kuristusotteessa: Tapaustutkimus rakennussuojeluun liittyvistä arvoista ja intresseistä Joensuun keskustan osayleiskaavaprosessissa Maiju

Lisätiedot

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet

Turun Kakolanmäki 2025. - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Turun Kakolanmäki 2025 - Kakolanmäen historiallisen vankila-alueen jatkokäyttö ja sen erilaiset tulevaisuuskuvat ja -toiveet Anne Nieminen Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Kansatiede

Lisätiedot

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012

Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Oivallinen ostarinseutu -suunnittelutyöpaja Kanneltalossa 4.12.2012 Yhteenveto työpajan kulusta ja siellä käydystä keskustelusta Elävä esikaupunki -tutkimushanke Aalto-yliopisto Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE Eija Arpiainen, 88824 Tiina Nurminen, 88828 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu HALYAS14: Loppuraportti SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEHAASTATTELUT

Lisätiedot

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA

KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA 0 1 KULTTUURIMAISEMA ELÄMYSMATKAILUKOHTEENA Eteläkarjalaiseen kaupankäyntiin liittyvän perinteen tuotteistaminen Etelä-Karjala-instituutti Raportti 6 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2 Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012

KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä. Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 KOLMAS AALTO suomalaista designia kansainvälistämässä Raportti Suomen kulttuuri-instituuttien muotoiluvientihankkeista vuosina 2007 2012 Sisällysluettelo ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 5 MIKÄ KOLMAS AALTO? 6 KULTTUURI-INSTITUUTIT

Lisätiedot

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO - Esiselvitys MAISEMA-ARKKITEHTUURIN DIPLOMITYÖ 22.1.2008 - PAMELA ARSLANBAYRAK

POHJOIS-PÄIJÄNTEEN KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO - Esiselvitys MAISEMA-ARKKITEHTUURIN DIPLOMITYÖ 22.1.2008 - PAMELA ARSLANBAYRAK MAISEMA-ARKKITEHTUURIN DIPLOMITYÖ 22.1.2008 - PAMELA ARSLANBAYRAK MAISEMA-ARKKITEHTUURIN DIPLOMITYÖ Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos Maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma Tekijä Pääaine

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

JULKAISUJA 3/2001 VIHREÄ KAUPUNKI? Toimittanut. Ulrica Gabrielsson

JULKAISUJA 3/2001 VIHREÄ KAUPUNKI? Toimittanut. Ulrica Gabrielsson JULKAISUJA 3/2001 VIHREÄ KAUPUNKI? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 18.4.2001 keskustelutilaisuuden "Vihreä kaupunki?". Tilaisuudessa alustajina

Lisätiedot

Kun rakennus ei kuollutkaan

Kun rakennus ei kuollutkaan Kun rakennus ei kuollutkaan Tilan ja paikan merkitys Joensuun puisen kauppahallin uudelleenrakentamis pyrkimyksissä Pekka Piiparinen Monissa suomalaisissa kaupungeissa on rakennus tai rakennuksia, joita

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Pispalalainen 2/2009

Pispalalainen 2/2009 Pispalalainen 2/2009 2 Pispalalainen 2/2009 Päätoimittaja Hannu T. Sepponen Toimitussihteeri Janne Rahkila Toimituskunta Ilpo Mikkonen Veikko Niskavaara Asko Parkkonen Janne Rahkila Nelli Salmi Marita

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä

Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä nat Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä opas arviointiin Toim. Teijo Pyykkönen Liikuntaympäristöt kulttuuriperintönä opas arviointiin Teijo Pyykkönen (toim.) Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 05 2009 Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Tavoitteet ja strategiset linjaukset sekä toiminnan suuntalinjat vuosille 2009-2014 Etelä-Savon kulttuuriympäristön

Lisätiedot

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia

Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia 1 10.5.07/Jaakko Välimaa, yleiskaavapäällikkö Yleiskaavallinen arvio moottoritien kattamisesta, sekä hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutusten arviointia Sisällys Kaavajärjestelmästä ja moottoritien kattamisen

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Sanna Pasanen VANHUSTEN PALVELUASUMISEN VAIHEET TAMPEREELLA Asiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 1/2010 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Lainrikkoja-asiakkaiden näkökulma palveluihin ja niissä tehtäviin suunnitelmiin Katariina Pekkola Teija Sundman Pikassos Oy, sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä,

Lisätiedot