Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie TUUSULA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie 2 04300 TUUSULA"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 4/2012/1 Dnro ESAVI/163/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksen hausta huolimatta. HAKIJA Soraliike Erik Winqvist Ky Santamaankuja TUUSULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie TUUSULA Louheen ja soran murskaus ja varastointi Tuusulan kunta, Hyrylä, Sulan työpaikka-alue Kiinteistö: Hiekkamäki Kiinteistön omistaja: Winqvist Erik Anders oikeudenomistajat Y-tunnus: Toimialatunnus: (TOL 2008) HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 7 e) ja 13 f) mukaan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Hiekkamäen murskausasemalla on Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä määräaikainen ympäristölupa Nro YS 1241, joka on voimassa asti. Ympäristölupa on myönnetty määräaikaisena, koska Sulan alueelle oltiin laatimassa osayleiskaavaa ja laitoksen toiminta olisi aiheuttanut haittaa kaavan toteutumiselle. Ympäristölupamääräysten perusteluissa on esitetty, että mikäli alueen käyttötarkoitusta ei ole kaavoituksella muutettu 5 vuoden kuluttua päätöksestä, voi ympäristöluvalle hakea jatkoa. Nyt lupaa haetaan 10 vuoden määräajaksi. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Hiekkamäen tilaa koskee kolme asemakaavaa (ohjeellinen tonttijako), jotka on vahvistettu , ja Näistä viimeisin ns. Valimontien kaava koskee toiminta-aluetta lähimpänä olevaa tilan osaa. Siinä on aluevaraukset Valimontien ja Hiekkamäentien sijainnille, kortteleille 5511 ja 5512 KTY-16 (toimitilarakennusten korttelialue) ja autopaikkojen korttelialueelle LPA. Aiemmat asemakaavat koskevat kauempana olevia tilan osia. Mikään asemakaava ei koske toiminta-aluetta. Hiekkamäen tilaa koskee hyväksytty yleiskaava. Yleiskaavassa Hiekkamäen murskauslaitos sijoittuu työpaikka-alueelle (T). Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastointikäyttöä varten. Alueella voidaan sallia rajoitetusti suurta pinta-alaa vaativia liiketiloja, toimistoja ja niihin liittyviä varastointi- ja työtiloja sekä alueen yritysrakennetta täydentävää palvelutoimintaa. Lisäksi alue on yleiskaavassa pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella (pv-2). Alue ei ole vedenottamon alueella eikä sen vahvistetulla suoja-alueella. Yleiskaavan mukaan alueen luoteis- ja pohjoispuolella on teollisuus- ja varastoalue (T-alue) ja sen takana pientalovaltainen asuinalue (AP-alue), pohjoispuolella T-alue, koillisessa urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VUalue), idässä T-alue, kaakossa yhdyskuntateknisen huollon alue (ET-alue) sekä etelässä ja lännessä T-alue.

3 Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt myös Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaavan. Tässä kaavassa tilan alue on osoitettu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv-1). Muuta alueen tai sen välittömän lähiympäristön maankäyttöä ei ole tässä kaavassa osoitettu. Alue oli kaavatyön keskeneräisyyden vuoksi rakennuskiellossa saakka. Tällä hetkellä osayleiskaavan käsittely on käynnissä. Sulan alue kuuluu Tuusulan kunnan kaavoitussuunnitelmaan vuosille Alueen asemakaavoitus on luokiteltu 3. prioriteetille. 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijainti Maaperä ja pohjavesiolosuhteet Hiekkamäen murskauslaitos sijaitsee Hyrylässä Sulan työpaikka-alueella Fallbackantien ja Valimontien risteyksen sekä vanhan raviradan eteläpuolella. Sijaintikiinteistöstä on rajattu noin 5,0 ha:n alue toiminta-alueeksi, joka käsittää murskaamoalueen, louhevaraston sekä murskevarastot. Metsitettyä suoja-aluetta on Fallbackantien varrella noin 1,2 ha. Metsitys kiertää muutoinkin alueen. Murskauslaitoksen länsi- ja lounaispuolella on autoliikkeitä ja katsastusasema, koillispuolella Parma Oy:n Hyrylän elementtitehdas ja kaakkoispuolella teollisuusrakennuksia. Pohjoispuolella olevalla vanhalla raviradalla harjoitetaan maa-ainesten ottotoimintaa. Alueen maaperä on soraa ja hiekkaa. Pohjavesien suojelusuunnitelman mukaan alueen maaperän vedenläpäisevyys on 1,4x10-6 9,8x10-3 m/s, mikä viittaa siltin ja hienon hiekan esiintymiseen toiminta-alueen maaperässä. Tilan eteläosassa, joka ei ole toiminta-aluetta, on aiemmin louhittu kallioalue, joka toimii vedenjakajana. Tila Hiekkamäki on "Hyrylä" -nimisen vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellun pohjavesialueen eteläreunassa ( A, I luokka). Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen kohti Koskenmäen vedenottamoa, joka sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Pohjaveden virtaussuunnassa ennen Koskenmäen vedenottamoa ei ole yhtään kaivoa, porakaivoa tai lähdettä. Alueen eteläpuolella olevalla pohjavesialueella (Hyrylä B, I luokka) on pohjavedenottamon suoja-alue (etäisyys noin 200 m), joka on perustettu Amer-yhtymän vedenottoa varten. Amer-yhtymällä on kaksi vedenottamoa, jotka eivät ole käytössä. Suoja-alue on haettu tupakkatuotteita valmistavalle teollisuuslaitokselle, jonka toiminta on loppunut vuonna Amerin pohjavesialue vedenottamoineen sijoittuu Hiekkamäen tilan halki kulkevan vedenmuodostumisalueen eteläpuolelle, tilalla tapahtuva toiminta sen sijaan vedenjakajan pohjoispuolelle.

4 4 Ilmanlaatu Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on mitannut ilmanlaatua Tuusulan Hyrylässä ilmalaatua vuoden 2009 ajan. Siirrettävä mittausasema sijaitsi Hyrylän keskustassa sijaitsevan Järvenpääntien reunalla. Ilmasta mitattiin hengitettäviä hiukkasia (PM 10 ) ja typen oksideja (NO 2 ) ja (NO). Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011) on annettu raja-arvot rikkidioksidin, typpidioksidin ja muiden typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM 10 ), pienhiukkasten (PM 2,5 ), lyijyn sekä hiilimonoksidin ja bentseenin pitoisuuksista ulkoilmassa. Ilmanlaatu oli vuonna 2009 suurimman osan ajasta (95 % vuoden tunneista) hyvää tai tyydyttävää. Ilman laatu oli huono tai erittäin huono 57 tuntia vuoden aikana ja syynä oli useimmiten katupöly. Joulukuussa ilmanlaatu oli lyhytaikaisesti huono typpidioksidin pitoisuuden perusteella. Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuosikeskiarvo oli vuonna µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuorokausipitoisuudelle annettu numeerinen raja-arvo (50 µg/m 3 ) ylittyi Hyrylässä 13 päivänä. Raja-arvo katsotaan kuitenkin ylittyneeksi, jos tällaisia päiviä on vuodessa yli 35. Typpidioksidipitoisuuksien vuosikeskiarvo oli 20 µg/m 3, kun sallittu rajaarvo on 40 µg/m 3. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita tai muita luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja suojelualueita. Hakijan mukaan lähimpään asuinkiinteistöön on etäisyyttä noin 400 m. Luvanhakijan edustaja omistaa kiinteistön. Hiekkamäen murskausasemalla käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Murskauslaitos ja kiven rikotus sijoitetaan murskausalueelle, jonka koko on 50 metriä x 50 metriä. Lähimmät häiriölle alttiit kohteet sekä etäisyys häiriintyvistä kohteista vaihtelevat sen mukaan mihin murskauslaitos tai kivenrikotus toiminnot kulloinkin sijoitetaan. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 330 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta. Noin 50 metrin etäisyydellä on autokauppoja. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Murskaustoiminnasta aiheutuvan melun lisäksi alueella esiintyy sekä tieettä lentoliikenteen melua. Järvenpääntien melu on laskentamallin mukaan noin 70 dba 10 metrin etäisyydellä tien keskiviivasta. Järvenpääntien liikenne on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Lentomelu lentoreitin alapuolella ylittää 60 dba. Lähialueella sijaitsee autokauppoja sekä muita liikerakennuksia joihin kohdistuu autoliikennettä. Murskauslaitoksen aiheuttama liikenne (murskeiden toimittaminen asiakkaille) on noin 20 ajoneuvoa päivässä. Louheiden tuontiliikennekin noutaa murskeita, mutta se ei lisää liikenteen määrää. Liikennemäärät vaihtelevat ja enimmillään vuorokausiliikenne on noin 50 ajoneu-

5 vokäyntiä vuorokaudessa. Murskekuljetukset tehdään suurelta osin täysperävaunullisilla kuorma-autoilla noin 40 tonnin kuormina. Kuljetukset tapahtuvat toimitusten vaatimalla tavalla, joten niissä on vaihtelua eri vuosina. 5 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Ympäristöluvan hakija on Soraliike Erik Winqvist Ky, joka toimii murskeasemalla rakennuttajana. Laitoksen toiminta on louheen varastointia ja murskausta. Tuotteet ovat yleisesti käytettyjä teollisuusvarastointialueiden, tie- ja katurakenteiden sekä yksityisteiden murskeita. Murskeet varastoidaan alueella myyntiä varten. Rakennuttaja valitsee urakoitsijan vuosittain tarjouskilpailun perusteella. Urakoitsija suorittaa varsinaisen murskaustoiminnan, toimittaa paikalle murskauslaitoksen ja tämän jälkeen on käytettävissä laitosta koskevat tarkat tiedot. Urakoitsija nimeää myös työnjohdon ja valitsee työntekijät sekä aliurakoitsijat. Työntekijämäärä on 3 4 henkilöä. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia eikä muita rakenteita ja laitteita kuin pohjavesiputki, lähtevien kuormien kastelujärjestelmä sekä murskaamon kasteluun tarkoitettu rengaskaivo. Murskaus, kivenrikotus ja varastointi Alueella murskataan rakennustyömailta tuotavaa puhdasta ylijäämälouhetta ja jossain määrin myös puhdasta soraa yhteensä alle tonnia vuodessa. Paikalle tuoduista kuormista tarkastetaan silmämääräisesti tuotteiden puhtaus ja tarvittaessa tehdään tarkempia tutkimuksia. Alueelle varastoidut kiviainekset, pääasiassa louhe, murskataan yleensä syksyllä eri käyttötarkoituksiin meneviksi lajikkeiksi. Ylisuuret louheet rikotaan (kiven rikotus) ennen murskausta murskauslaitokseen sopivaan kokoon. Kiven rikotukseen käytetään iskuvasaralla varustettua kaivinkonetta. Kaivinkone kuormaa sopivan kokoisen louheen murskaamon välpälle tai välppäsyöttimelle. Murskaamona käytetään tavallisesti Lokotrackia. Laitos voi koostua esi-, väli- ja jälkimurskausyksiköistä. Murskaamot ovat usein laitekokoonpanoja, jotka kootaan yksittäin käytettävistä ja kulloinkin vapaana olevista yksiköistä. Kokoonpanoon vaikuttavat muun muassa halutut tuotteet ja niiden määrät sekä aikataulut. Karkeampia lajitteita voidaan tehdä kaksivaiheisella murskaamolla, mutta hienompien lajitteiden tekemiseen tarvitaan kolmi- tai jopa nelivaiheista murskaamoa. Jälkimmäisessä tapauksessa murskauslaitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta ja seulastoista.

6 Murskaamon välpän päälle jäänyt louhe menee esimurskaimeen, joka pienentää louheen valitussa murskaussuhteessä. Välpän läpi mennyt aines pääsee suoraan kuljettimelle ja seuraavaan murskausvaiheeseen, joka voi olla väli- tai jälkimurkaus. Seulastoissa aines jaetaan valmiisiin lajikkeisiin ja vielä murskattavaan ainekseen. Valmiit tuotteet varastoidaan kuljetinhihnoilta suoraan varastokasoihin, joista ne kuormataan pyörökuormaajalla kuorma-autoihin. Murskeita varastoidaan lajitteittain ja varastokasat sijoittuvat murskaamon etelä-, lounaisja länsipuolelle. Alueelle tuotavat puhtaat kiviainekset varastoidaan ennen murskausta Fallbackantien puoleisella sivustalla. Varastokasojen korkeus on noin 10 metriä ja kerrallaan varastoidaan enintään tonnia. Varastointiaika määräytyy kysynnän perusteella.tarkoituksena on pitää varastointiajat lyhyinä. Alueelle tuodaan myös muualta irtomaa-aineksesta tehtyjä jalosteita varastoitavaksi ja myytäväksi. Niitä tuodaan luvanhakijan omistamalta tilalta. Jalosteet ovat puhtaita eivätkä hakijan mukaan aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumisen riskiä. 6 Toiminta-aika Polttoaineet ja niiden varastointi Veden käyttö Kiviaineksen murskaus kestää noin 1 2 kk vuodessa. Ajankohta on syksyllä, yleensä syys-lokakuussa. Kivenrikotusta tehdään vuoden ympäri. Kuormausta ja kuljetusta esitetään tehtäväksi kesäaikana myös lauantaisin. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella saa tehdä murskausta maanantaista perjantaihin klo ja kesäaikana ( ) maanantaista perjantaihin klo poislukien arkipyhät. Kiven rikotusta iskuvasaralla saa tehdä maanantaista perjantaihin klo Murskaamo on sähkökäyttöinen. Murskaamossa ja kuormauskoneessa käytetään kevyttä polttoöljyä noin 14 t/a ja sen lisäksi hydrauliöljyjä noin 0,2 m 3 /a. Alueella ei ole kiinteitä öljysäiliöitä, vaan kukin urakoitsija tuo mukanaan omat säilytysjärjestelmänsä. Soraliike Erik Winqvist Ky edellyttää urakoitsijoiltaan kaksoisvaippasäiliöitä, polttoaineiden säilytystä säiliöautoissa taikka suljetuilla vuotoaltailla varustetuissa säiliöissä. Öljy tuodaan paikalle säiliöautoilla ja säiliö täytetään auton pumpulla. Öljytuotteita varastoidaan vain alueella käytettäviä koneita varten. Vedenkäyttö on noin 10 tonnia vuodessa. Vettä otetaan alueella olevasta rengaskaivosta ja sitä käytetään pääasiassa pölyntorjuntaan.

7 Hakijan arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja energiatehokkuudesta Hiekkamäen murskeasemalla vähennetään kiviaineksen käsittelyssä ja varastoinnissa syntyviä pölyhaittoja kastelemalla. Tarvittaessa työmaatien pinta kastellaan puhtaalla vedellä. Muutoinkin toiminnan päästöjä ja niiden leviämistä ympäristöön rajoitetaan varastokasoilla ja kastelemalla sekä muilla soveltuvilla pölyntorjuntakeinoilla. Ympäristömelua vähennetään riittävän suojaetäisyyden varaamisen lisäksi varastokasojen sijoittelulla. Murskekasat vaimentavat melua hakijan arvion mukaan noin dba. Kasat myös estävät suoran näkymän laitokselle ja suuntaavat äänenpaineen leviämistä edullisesti yläviistoon. 7 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET SEKÄ NIIDEN VÄHENTÄMINEN Jätevedet Pölypäästöt ja niiden leviäminen Toiminnasta ei aiheudu päästöjä veteen tai viemäriin. Pölypäästöjä syntyy koko laitosalueella. Yksittäisiä päästöjä on jopa vaikea erotella. Murskaamon kokonaispäästön ja yksittäisten päästöjen suuruutta ei tunneta. Pölyä pääsee ilmaan merkille pantavimmin murskausten aikana, jotka kestävät 1 2 kuukautta vuodessa. Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyämisen lähteitä ovat pudotukset murskaimiin ja niistä kuljetinhihnoille sekä hihnoilta seulastoille ja varastokasoihin. Pölyä syntyy myös kiviaineksen käsittelyssä (murskaus ja seulonta), kuormauksessa ja liikennöinnissä toiminta-alueella. Alueella olevat varastokasat ja maanpinta pölyävät lievästi kuivina ja tuulisissa olosuhteissa. Pölyleijuman määrään vaikuttavat useat tekijät, kuten kiviaineksen kosteus, sää ja tuuliolosuhteet. Pääosa pölypäästön hiukkasista laskeutuu työmaa-alueelle noin 100 metrin etäisyydelle. Hienoa leijuvaa pölyä saattaa kulkeutua useiden satojen metrien päähän päästölähteestä. Hiukkaset ovat puhdasta kiviaineista ja siinä on samoja mineraaleja kuin lähtöaineksessa. Pölyleijumassa on todettu jopa 250 µm:n hiukkasia 70 metrin etäisyydellä murskaamosta. Lukumääräisesti pieniä hiukkasia on pääosa. Sen sijaan leijuman paino muodostuu yksittäisistä suurista hiukkasista. Laitoksen pölypäästöjen leviämistä on mitattu vuosina 2003, 2004 ja Mittauslaitteena käytettiin standardin SFS 3863 mukaista General Metal Worksin tehokeräintä. Mitattava pölyleijuma oli kokonaisleijuma ulkona mittauspisteessä, joka sijaitsi noin 250 metrin päässä murskausaseman rajasta. Mittausajanjakso oli kolme päivää ja yksittäisen mittauksen kestoaika (suodatinten vaihtoväli) oli yksi vuorokausi. Keräyspää oli metrin korkeudella. Seuraavaan taulukkoon (1) on koottu mittausten tulokset vuorokautisina pölyleijumina.

8 8 Taulukko 1. Pölypäästömittausten kokonaisleijumien tulokset. Kokonaisleijuma vuonna 2005 [µg/m 3 ] Kokonaisleijuma vuonna 2004 [µg/m 3 ] Kokonaisleijuma vuonna 2003 [µg/m 3 ] 1.vrk näyte 7, vrk näyte 14, vrk näyte 18, Valtioneuvosto on antanut päätöksen ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (480/1996). Hiukkasten kokonaisleijumalle (TSP) asetettu vuorokauden ohjearvo on 120 µg/m 3. Murskausaseman pölypäästömittausten kokonaisleijumissa on suurta vaihtelua. Tuloksista yksi ylittää pölypäästöille asetetun ohjearvon. Mittausraportin (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy) mukaan vaihtelua aiheutuu liikenteen synnyttämistä pölyleijumista Fallbackantiellä. Raportista ei ilmennyt missä kohtaa tonttia murskaustoimintaa harjoitettiin mittausten aikana. Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy on arvioinut pölypäästöjen kokonaismääräksi vuodessa keskimäärin 780 kg/a ja maksimipäästöksi 810 kg/a. Murskauksen ollessa käynnissä pölypäästöjen arvioidaan olevan keskimäärin 1,88 kg tunnissa ja 24,44 kg vuorokaudessa. Arvio perustuu mitattuihin päästötietoihin sekä käytettyihin B-luokan murskaamojen synnyttämiin leijumatietoihin. Melu ja tärinä Murskausasemalla aiheutuu melupäästöjä useasta lähteestä. Melua syntyy lähinnä murskaimen dieselgeneraattorista, pudotuksista murskaimiin ja niistä kuljettimille sekä seulastoista. Melua aiheutuu myös louheen tuonnista paikalle, pudotuksista varastokasoihin, ylisuurten kivilohkareiden rikotuksesta ja louheen kuormauksesta murskauslaitokseen. Melua esiintyy eniten murskaustoiminnan aikana eli noin 33 päivänä vuodessa. Murskauslaitteen (Lokotrack) melupäästöksi on eräiden mittausten mukaan saatu 25 metrin etäisyydellä 84 dba ja seitsemän metrin etäisyydellä 95 dba. Näistä mitatuista äänenpainetasoista laskien päästön äänitehotaso (L WA ) on noin 123 db. Murskaamomelu on vallitsevilta osin matalataajuista ( khz) ja varsin tasaista. Seulasto synnyttää korkeampiakin taajuuksia, mutta ne peittyvät vallitsevien melujen alle ja vaimenevat nopeasti. Hydraulisen rikotusvasaran melu on ajoittaista ja lyhytaikaista. Rammerin G80-sarjan vasaroilla 85 dba:n melu esiintyy metrin, G90-sarjan vasaroilla noin ja E 60 CITY -sarjan vasaroilla noin metrin etäisyydellä. SounPLAN 7:ssä on iskuvasaran melupäästön (L WA ) arvoksi ilmoitettu 130 dba ja kaivinkoneen normaalityöskentelyssä 108 dba. Lastaavan pyörökuormaajan melu mitattuna 7 metrin etäisyydeltä vaihtelee dba. Suurin melu esiintyy taajuuksilla Hz. Liikenne

9 aiheuttaa kymmenen metrin etäisyydellä tien keskiviivasta alle 55 dba:n vuorokautisen melutason. Melutasoa on mitattu murskausasemalla vuonna 2003 Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy:n toimesta. Mittaukset suoritettiin Bruel & Kjaer laitteella. Mittaukset suoritettiin kolmesta lähimmästä asumiseen käytettävästä mittauspisteestä. Murskauksen aikainen ekvivalenttinen melutaso lähimmän asuinrakennuksen edessä oli päivällä 53 dba ja aamulla 48 dba. Logistiikkakeskuksen pihalla mittaustasoksi saatiin päivällä 52,5 dba ja tilan Hiekkamäki eteläkulmassa olevassa mittauspisteessä 51 dba. Mittausraportin mukaan muiden kuin murskaustoiminnan aiheuttama melu muodostuu vallitsevaksi meluksi mittauspisteissä. Melu jäävät alueella suoritettujen mittausten mukaan selvästi alle suurimpien sallittujen raja-arvojen. Melumittaustuloksissa ei arvioitu melun kapeakaistaisuutta. Murskaus aiheuttaa myös lievää tärinää. Tärinää havaitaan ainoastaan murskaimen välittömässä läheisyydessä eikä siitä aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Murskaustoiminnassa ei itsessään synny jätteitä. Laitoksen tukitoiminnoissa muodostuu sekalaista yhdyskuntajätettä ja jossain määrin muuta jätettä sekä ongelmajätteitä. Jätteistä pidetään kirjaa, ne erotellaan toisistaan, pidetään suljetuissa astioissa sekä toimitetaan lähimpään järjestettyyn keräyspaikkaan. Urakoitsija huolehtii jätehuollon järjestämisestä ja tuo mukanaan alueelle tarvitsemansa huoltovaunun, kontit, kojut ja jäteastiat jätteiden säilytystä varten. Varastopaikat sijaitsevat toiminta-alueella urakoitsijan työmaasuunnittelun mukaisesti. Seuraavaan taulukkoon (2) on koottu laitoksen keskimääräiset vuosittaiset jätetiedot. Taulukko 2. Laitoksen vuosittaiset jätetiedot. Jätelaji Jätenimike Määrä Vastaanottaja Sekalainen yhdyskuntajäte ,7 t/a Lassila & Tikanoja Oyj Jäteöljy 13 01, l / a Lassila & Tikanoja Oyj Metalliromu < 1 t/a Urakoitsija valitsee vastaanottajan Jäteöljyä syntyy murskauslaitoksen, kuormauskoneen, pyöräkuormaajan ja iskuvasaran huollon ja toimintahäiriöiden korjaamisen yhteydessä. Kuljetuskalusto huolletaan ja korjataan muualla, joten näistä ei muodostu toiminta-alueella jätteitä. Joitakin työkoneiden akkuja, taskulamppujen paristoja ja työmaarakennusten loisteputkia saatetaan joutua vaihtamaan työmaalla. Tällöin vanhat osat muodostuvat jätteiksi. Metalliromua muodostuu loppuun käytetyistä kuljetinrullista, seuloista ja muista laitosten rakenneosista. 9

10 10 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Päästöjen vähentäminen Murskausaseman normaalista toiminnasta ei synny päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Vuonna 2010 otettujen pohjavesinäytetulosten mukaan pohjaveden laatu täytti talousveden laatuvaatimukset. Mineraaliöljyjä ei todettu missään näytteessä. Murskaustoiminnalla ei siten katsota olleen vaikutusta pohjaveden laatuun. Murskausajankohta valitaan normaalisti syys lokakuulle, jolloin aineksen pölyäminen on vähäisempää syyssateiden kostuttaman kiviaineksen vuoksi. Kuivan kauden aikana pölyämistä vähennetään kastelua tehostamalla. Myös lähtevät kuormat kastellaan. Alueelle tuotavat ylijäämämaat toimivat sekä meluvallina että pölyn leviämisesteinä pohjoiseen ja koilliseen. Murskeiden varastointikasat sijoittuvat murskaamon ja kivenrikotuksen itä-, kaakko-, etelä-, lounais- ja länsipuolelle estäen melun ja pölyn leviämistä näihin suuntiin. Luoteessa oleva maasto, joka on noin 4 m toiminta-alueen pohjatasoa korkeammalla, ja puusto suuntaa melun ja pölyn leviämistä yläviistoon tässä suunnassa. Aluetta ympäröivä puusto toimii melun ja pölyn leviämistä estävänä suojana. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Iskuvasarasta, murskaamon laitteista, louheen syöttöön ja rikkomiseen käytettävästä kaivukoneesta sekä murskeiden varastointiin ja kuormauksiin käytettävistä pyöräkuormaajista saattaa päästä paineletkun rikkoontuessa maaperään hydrauliikkaöljyä joitakin kymmeniä litroja. Koneiden polttoaine- ja öljysäiliön rikkoontuessa maan pintaan voi päästä pieniä määriä kevyttä polttoöljyä tai moottoriöljyä. Myös jätehuollon ongelmatilanteissa voi päästä päästöjä maaperään. Maaperäpäästöjen ennaltaehkäisemiseksi polttoainesäiliöt, tankkauspaikat ja muut alueet, joilla varastoidaan pohjavedelle vaarallisia aineita, on edellytetty vuonna 2006 myönnetyssä ympäristöluvassa suojattavaksi muovikalvolla. Muovikalvon suojaksi on edellytetty levitettäväksi 20 cm:n paksuinen hiekkakerros. Polttonesteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Toimintaalueella varastoidaan polttoaine vain alueella käytettäviä koneita varten ja vain tarpeellinen määrä. Kaikki toiminta-alueella olevat kevyen polttoaineen varastointiin käytettävät polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai polttoainetta säilytetään säiliöautossa taikka suljetuilla vuotoaltailla varustetuissa säiliöissä. Alueelle tuotavat louhekuormat ovat pääosin Keski-Uudenmaan rakennustyömailta ja niiden puhtaus varmistetaan (silmämääräinen tarkastus, syötön tarkkailu, murskeiden laadunvalvonta). Vaara epäpuhtaiden louheiden kulkeutumisesta alueelle on vähäinen. Mikäli alueelle tuotaisiin luvatta

11 epäpuhtaita maita, ne jäävät raaka-ainekasaan päällimmäiseksi ja todetaan siitä helposti ja nopeasti. Kuormat voidaan poistaa välittömästi eikä niistä katsota pääsevän pohjaveteen saakka epäpuhtauksia. 11 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Laitoksen vaikutusten tarkkailu Raportointi Toiminnasta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään kaikki oleelliset tuotantonäkökohdat, viranomaisten suorittamat tarkastukset ja niiden tulokset, laadunvalvontatapahtumat, konehäiriöt ja rikkoontumiset sekä muut häiriötilanteet. Kaikkien vastaanotettavien kuormien puhtaus tarkastetaan ja ne tutkitaan tarvittaessa tarkemmin. Maaperän puhtautta valvoo luvanhakija. Urakoitsija vastaa aiheuttamastaan maaperän likaamisesta. Urakoitsijan työnvalvontaan sisältyy maaperän puhtauden seuranta. Päästöt maaperään huomataan helposti, koska ne vaikuttavat työkoneiden ja kuljetuskaluston toimintaan. Öljypäästöt pidättyvät maaperän pintaosiin ja siitä ne voidaan poistaa helposti. Päästöjä ja niiden leviämistä seurataan jatkuvasti silmämääräisesti. Erityisesti kiinnitetään huomiota pölyämiseen ilmankosteuden ollessa alhainen. Tarkkailua tehostetaan kuumina ja tuulisina päivinä. Varsinaisia päästömittauksia ei tehdä. Murskausalueella on pohjaveden tarkkailua varten havaintoputki, josta otetaan vesinäytteet ennen ja jälkeen murskausjakson. Pohjaveden pinnankorkeus mitataan 4 kertaa vuodessa. Pohjavesinäytteistä analysoidaan: väri, sameus, happi, ph, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus COD Mn, TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta ja mangaani. Lisäksi murskausjakson jälkeen otettavista näytteistä tutkitaan kokonaisöljypitoisuus. Voimassa olevan ympäristöluvan määräysten mukaisesti toimitetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellisen vuoden laitoksen toimintaa koskevat tiedot. Raportissa esitetään: laitokselle vastaanotettu louhe (alkuperä ja määrä) varastossa olevan louheen ja murskeen määrä laitokselta pois toimitetun murskeen määrä

12 12 laitokselta pois toimitetut jätteet (laatu, määrä ja toimituskohde) käytettyjen polttoaineiden laatu ja kulutus. Lisäksi raportoidaan suoritetut huoltotoimenpiteet sekä mahdolliset ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla sekä Tuusulan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakemuksesta on julkaistu ilmoitus Keski-Uusimaa -nimisessä sanomalehdessä. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Tuusulan kunnanhallitukselta, Tuusulan kaavoituslautakunnalta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus katsoo, että oikeudelliset edellytykset haetulle tonnin vuotuiselle murskaukselle alueella ovat edelleen olemassa, vaikka alue ei ole erityisen sopiva ko. toimintaan ja alue on pohjavesialuetta. Päätöksessä pitää antaa tiukat määräykset ympäristöhaittojen estämiseen paras käyttökelpoinen tekniikka -tasoista tekniikkaa käyttämällä erityisesti pölyntorjunnan ja pohjaveden suojelun osalta. Muilta osin lupapäätös voidaan myöntää pääosin nykyisin lupamääräyksin. ELY-keskus ei näe myöskään estettä toiminnalle aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 101 :n perusteella. Tuusulan kaavoituslautakunta, Kaavoituslautakunta toteaa lausuntonaan, että Sulan työpaikka-alueen suunnitelmallinen kehittäminen edellyttää toimintojen sijoittumisen ohjaamista kaavoituksella. Ympäristöluvan mukainen louhinta- ja murskaustoiminta sekä muu oheistoiminta on ristiriidassa yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksen mukaiseen toimintaan ei kuitenkaan liity rakentamista tai merkittäviä maanpinnan tasomuutoksia, joilla olisi suunnittelun kannalta merkitystä. Mikäli ympäristö-

13 lupa päätetään myöntää, se tulee alueen suunnittelutilanteesta johtuen myöntää enintään kolmeksi (3) vuodeksi. Toiminnan päättyminen tulee ennakoida ympäristölupamääräyksissä. Tärkeälle pohjavesialueella toimittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon, että toiminnalla ei vaaranneta pohjaveden laatua tai määrää. Toimintaajoissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 toimintaaikoja myös kuljetusten osalta. Tuusulan tekninen lautakunta, Tekninen lautakunta yhtyy kaavoituslautakunnan näkemykseen, että lupahakemuksen mukainen toiminta vaikeuttaa Sulan alueen yleiskaavoitusta ja alueen kehittämistä työpaikka-alueena, mikäli toiminnan sallitaan jatkettavan alueella 10 vuotta. Lupaa haettava toiminta on jätelain tarkoittamaa laajamittaista ja laitosmaista käsittelytoimintaa, vaikka kyseessä onkin puhtaiden ylijäämämaiden käsittely kierrätystoimintaan soveltuvaksi. Kolmen vuoden sijasta tekninen toimi esittää luvan myöntämistä viideksi vuodeksi. Ylijäämämaiden kierrätystoiminta sinänsä on kannatettavaa, mutta hankealue on jäämässä kasvavan yhdyskuntarakenteen sisään, eivätkä suunnitellut maankäyttömuodot tue lupahakemuksen mukaista toimintaa. Alue sijoittuu jo nykyisin yhdyskuntarakenteeseen nähden ahtaalla alueella. Myös hankealueen vaikutuspiirissä on useampi asuinrakennus kuin luvanhakijan oma kiinteistö. Lupahakemuksessa esitetyt etäisyydet on laskettu hankealueen rajoja pitkin, jossa murskaustoimintaa aiotaan harjoittaa. Lupaa hakeva toiminta sijoittuu tärkeälle I luokan pohjavesialueelle, jonka vuoksi maaperän ja pohjaveden suojeluun on kiinnitettävä erityistä huolta. Pohjaveden suojaustoimenpiteet ajoneuvojen ja tuotantokoneiden tankkaus- ja pysäköintialueilla eivät saa perustua ainoastaan maa-aineksen heikkoon vedenläpäisykykyyn ja haitta-aineiden luontaiseen hajoamiseen. Huomiota on kiinnitettävä myös näillä alueilla muodostuvien hulevesien keräilyyn ja käsittelyyn ennen maastoon tai viemäriverkostoon johtamista. Lupahakemuksesta ei ilmene, kuinka alueelle tuotavien maa-ainesten joukossa olevat epäpuhtaudet käsitellään. Tällaisia epäpuhtauksia voivat olla muun muassa risut, kannot ja humuspitoinen maa-aines, joita helposti pääsee kuormaan huolellisesta lastauksesta huolimatta. Hankealue ei sovellu epäkurantin materiaalin läjitystoimintaan. Tuusulan kunnanhallitus, Kunnanhallitus yhtyy kaavoituslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausuntoihin ja esittää lisäksi seuraavaa: Kuten kaavoitus- ja tekninen lautakunta ovat todenneet, ympäristöluvan mukainen louhinta- ja murskaustoiminta on ristiriidassa yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Osayleiskaavaa ei vielä ole hyväksytty, joten ko. toiminnan lopettamiselle voisi vielä antaa kohtuullisen jatkoajan. Kunnanhallitus yhtyy kaavoituslautakunnan näkemykseen siitä, että haettu ympäristölupa voi- 13

14 daan myöntää vielä kolmeksi vuodeksi. Toiminnan päättymisestä tulee antaa ympäristölupaan tarpeelliset määräykset. Toiminta-aikojen osalta tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mukaisia toiminta-aikoja myös kuljetusten osalta, ellei erityisestä syystä muuta harkita. Ympäristöluvan hakija on ilmoittanut tarvitsevansa lupaa myös lauantaikuljetuksiin. Mikäli hakijan esittämät perusteet ovat lupaviranomaisen mielestä riittävät toiminta-aikojen poikkeamiselle, tulisi lauantaina tapahtuva kuljetustoiminta rajoittaa mahdollisimman lyhyeksi keväällä ja syksyllä. Varsinaiselle kesäkaudelle ei lauantaikuljetuksia tulisi sallia. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, Ympäristöluvan mukainen louhinta- ja murskaustoiminta on sekä muu oheistoiminta on ristiriidassa yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksen mukaiseen toimintaan ei kuitenkaan liity rakentamista tai merkittävää maanpinnan tasomuutoksia, joilla olisi suunnittelun kannalta merkitystä. Mikäli ympäristölupa päätetään myöntää, tulee se alueen suunnittelutilanteesta johtuen myöntää enintään kolmeksi (3) vuodeksi. Toiminnan päättyminen tulee ennakoida ympäristölupamääräyksissä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta yhtyy edellä esitettyyn kaavoituksen lausuntoon ympäristöluvan määräaikaisuudesta. Soraliikkeen nykyisestä toiminnasta on tehty luvan voimassaoloaikana joitakin valituksia Tuusulan kunnan ympäristökeskukseen ja sittemmin Keski- Uudenmaan ympäristökeskukseen. Valitukset ovat koskeneet murskaustoiminnan aiheuttamia pöly- ja meluvaikutuksia toiminta-alueen lähikiinteistöille. Tyypillisin valitus on koskenut murskaustoiminnan aiheuttamaa pölylaskeumaa muun muassa Sulan autokauppa-alueelle. Valituksessa on tuotu esille yleensä myös pelko kivipölyn mahdollisesti aiheuttamista terveysvaikutuksista. Viimeisin valitus on tehty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen Ympäristökeskus on siirtänyt valitukset edelleen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Uudenmaan ELY-keskukseen. Ympäristöluvassa toiminnalle tulee asettaa em. valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 13 :ssä tarkoitetut tarkkailumääräykset melulle ja hengitettäville hiukkasille. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty murskaus- ja varastointitoimintojen sijainnit liitekartalla n:o Mikäli etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin arvioidaan tämän murskaamon sijaintitiedon perusteella, jää asetuksen 13 :ssä mainitun 500 metrin sisäpuolelle osa Korkinkujan, Korkintien ja Aromikujan asuntoalueista, jotka sijaitsevat lupahakemusalueelta etelä-lounaaseen. Lupapäätöksessä tulisi harkita myös määräystä kiinteistökohtaisen tiedotteen lähettämisestä suunnitelluista murskausajankohdista lupahakemusta koskevan kiinteistön rajanaapureille. Ympäristöluvassa on määrättävä ympäristönsuojelulain 90 :n mukaisesti myös toiminnan lopettamista koskevista velvoitteista. Valtion ympäristöhallinnon ylläpitämässä maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) lupahakemusta koskevalle kiinteistölle ( ) ja suunnittelualueelle on 14

15 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine osoitettu kohdetunnuksella ID entinen asfalttiasema (entinen Asfaltti Tenhunen, Fallbackantie). Kohde on merkitty rekisterissä selvitystarvealueeksi. Hakemuksesta on jätetty kolme muistutusta. Kivimaan Auto Oy / AA Olemme autoliike, joka sijaitsee Soraliike Erik Winqvist Ky:n välittömässä läheisyydessä. Murskausaikana hiekka/pölyhaitta on melkoinen. Ulkona olevien autojen puhtaanapito vaatii murskausaikana päivittäisen pesemisen, kun se muulloin on noin kerran kuukaudessa. Kiinteistö Oy Valimontie / BB Mielestämme lupaa ei tulisi enää jatkaa. Omistamme liikekiinteistön lähimpänä murskauspaikkaa. Olemme kärsineet jo kahdenkymmenen vuoden ajan hiekkakasojen aiheuttamasta pölystä. Tontin rajalla kasvava puusto ei riitä suojaamaan. Kun lumet sulavat huhtikuussa, kivipölyn pöllyäminen alkaa ja kestää seuraavaan lumentuloon asti. Lisäksi murskauksen aiheuttama melu haittaa kaupantekoa. Alueella työskentelevät henkilöt kärsivät myös kivipölyn aiheuttamista terveyshaitoista. Kunnan pitäisi tontin myyjänä ja kaavoittajana valvoa, mikä sopii liiketonttien läheisyyteen. HJ-Autotalo / CC Olemme kärsineet vuosia Sulan alueella tapahtuvasta kivenmurskauksesta kivipölyn ja hyvin voimakkaan meluhaitan vuoksi. Meluhaitta on pahentunut vuosi vuodelta uusien hallien rakentamisen jälkeen Sulan autoliikealueelle. Tälläkin hetkellä ulkona oleva melu on lähelle 100 db ja olen ottanut yhteyttä Etelä-Suomen aluehallinnon kautta, että sieltä tultaisiin toteamaan kuinka voimakas ääni on. Olemme olleet Tuusulan kuntaan yhteydessä vuosien mittaan useita kertoja, mutta he eivät ota mitään kantaa. Vuositasolla joudumme maksamaan kymmeniä tuhansia pelkästään autojen pesusta laskeutuneet kivipölyn vuoksi, koska meillä on ulkona keskimäärin 60 autoa keskihinnaltaan euroa. Kysymys ei ole mistään pienestä haitasta ottaen huomioon sen, että tämän keskittymän alueella on yli autoa ja yli 100 työntekijää, jotka altistuvat kyseiselle kivipölylle. Ei ole mahdollista, että tällainen kivenmurskaamo voi toimia asutuksen ja palveluyritysten keskellä. Tänään kivenmurskauksen ääni on niin voimakas, että se kuuluu selvästi Hyrylän keskustaan, vaikka matkaa on lähes 2 km. Vaadin, että toiminta keskeytetään välittömästi haittojen ollessa suuria niin liiketaloudellisesti ja terveydellisesti. Tarvittaessa tähän valitukseen lähtevät myös kaikki muut yritykset, jotka toimivat tällä alueella. Hakijalle on päivätyssä kirjeessä varattu tilaisuus vastineen antamiseen lausuntojen ja muistutusten johdosta. Hakija on jättänyt vastineen

16 Vastine Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon: Toteamme, ettei alueella jo tapahtuneella pitkäaikaisella toiminnalla ole todettu olleen pohjaveteen haitallisia vaikutuksia. Raportti pohjavesivaikutusten tarkkailusta vuonna 2010 on lupahakemuksen liitteenä 10. Tähänastiset pohjaveden suojelutoimenpiteet ovat siten olleet riittäviä ja lupa voidaan myöntää samoin määräyksin kuin nykyinen lupa. Pölymittausraportit on toimitettu ympäristöviranomaisille. Murskaamon pölyleijumat ovat alittaneet ohjearvon. Ainoa todettu ohjearvon ylitys liittyi Fallbackantien pölyämiseen. Toiminnan aikana tehdyistä pölyhaittavalituksista olemme esittäneet pyydetyt selvitykset. Valitusten johdosta toimintaa on tehostettu ja haitta saatu poistettua, mikä todetaan ELY-keskuksen lausunnossa. Vastine Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoon: Olemme hakeneet ympäristölupaa 10 vuoden määräajalle. Arvioimme vähintään tämän pituisen ajan kuluvan, ennen kuin alueelle saadaan oikeusvaikutteinen asemakaava ja alue tulee rakennetuksi sen määrittelemien korkeuksien mukaisesti. Toimintamme voi hyvin ja taloudellisesti palvella tulevaa asemakaavan toteuttamista. Aluerakentamisessa tarvitaan huomattava määrä kiviaineksia ja ne on mahdollista saada varastoituna toimipaikaltamme. Katsomme, että toimintamme on tällöin ympäristönsuojelulain tarkoittaman ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen mukaista. Toimintamme on myös jätelain keskeisen toimintaperiaatteen mukaista kierrätystä. Kaavoituslautakunta on virheellisesti viitannut lausunnossaan louhintaan, sillä murskausasemalle tuodaan louheet muualta. Ympäristönsuojelulain 43 mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä. Vastauksena meille esitettyyn suoraan kysymykseen toimintamme lopettamisesta vastasimme, että haemme seuraavaa ympäristölupaa ennen nyt haetun ympäristöluvan voimassaoloajan päättymistä ja että lupahakemusta laadittaessa otetaan huomioon senhetkinen kaavoitustilanne. Pölyä koskevien valitusten johdosta toimintaa on tehostettu ja haitta saatu poistettua. Tehdyt valitukset ovat olleet meille ongelmallisia sen johdosta, että ne on tehty jälkikäteen ja osoitettu suoraan viranomaisille. Valittaja ei ole ottanut meihin suoraan yhteyttä eikä lähettänyt kokemaansa asiantilaa meille edes tiedoksi. Olemme saaneet valitukset vastattavaksemme yleensä noin viikon kuluttua niiden tekemisestä, jolloin emme ole voineet enää ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin valittajan väittämänä ajankohtana asiantilan todentamiseksi ja sen vaatimiin toimenpiteisiin. Myös tehtyihin meluvalituksiin olemme esittäneet vastineet perusteluineen. Toiminnan melu alittaa valtioneuvoston salliman raja-arvon lähimmän asutuksen kohdalla. Teollisuusalueella raja-arvoa ei sovelleta. Autoliikkeiden 16

17 pihalla vallitsee melua, alueella esiintyy liikennemelua ja lentomelua sekä teollisuuslaitosten melua. Viimeisimmässä valituksessa ja jäljempänä käsiteltävässä muistutuksessa esitetyt väitteet todetuista meluista eivät voi liittyä po. toimintaan. Valituksissa esitettyjen meluväitteiden todentamiset puuttuvat. Toteamme, että murskauslaitoksen synnyttämän melun selvittäminen on järkevää heti toiminnan alkuvaiheessa, jos epäillään, että melu voi ylittää valtioneuvoston salliman raja-arvon jossakin paikassa. Jo tehtyjen mittausten ja pitkäaikaisten havaintojemme mukaan epäily on varsin tarpeeton. Murskaamon synnyttämä melu ja sen alentuminen työmaa-alueen ympäristössä on vuosien havaintojen mukaan hallinnassa. Jos melumittauksia katsotaan kuitenkin tarvittavan, niin niiden yhteydessä ja tuloksia tarkasteltaessa on välttämätöntä selvittää muiden melujen, kuten liikenne-, lento- ja muun teollisuuden synnyttämien melujen vaikutus mittaustulokseen. Murskaamon melua on jo raportoidun mukaisesti tarpeellista mitata lähietäisyydellä, joilla se on vallitseva, jotta saadaan käsitys melun etäisyysalenemasta muiden melujen siihen sanottavasti vielä vaikuttamatta. Murskauslaitoksen meluntorjuntaa koskevien lupamääräysten tulee perustua murskauslaitoksen aiheuttaman melun suuruuteen huomioon ottaen sen vaikutuksen mittauksella todettavaan meluun. Murskaamon meluntorjunta on hyödytöntä ympäristön kannalta, jos sillä ei ole vaikutusta ympäristössä todettavan melun ekvivalenttiseen suuruuteen muiden alueella vallitsevien melujen hallitessa tilannetta ja jopa peittäessä murskaamomelun. Pelkistäen murskauslaitoksen meluntorjunnalla ei saavuteta kokonaismelun alentumista, jos vallitseva melu tulee muualta ja se on yli 10 db suurempaa kuin murskaamomelu kyseisessä paikassa. Kerrotun mukaisesti tyypillisin valitus on koskenut murskaustoiminnan aiheuttamaa pölylaskeumaa mm. Sulan autokauppa-alueelle. Kyse on väitetystä likaantumishaitasta, jonka mittaamiseen hengitettävien hiukkasten mittaustekniikka ei sovellu. Laskeutuvan pölyn mittaamiseen käytetään keräysastioita. Pölyä analysoimalla voi todeta, mistä laskeuma on muodostunut. Siinä voi olla siitepölyä, neulasia, hyönteisiä, lintujen ulosteita jne. epäorgaanisen pölyn lisäksi. Osa laskeumasta on katupölyä. Osa liasta tulee sadeveden mukana korkealta ilmasta. Murskaamon aiheuttama pölylaskeuma, joka tapahtuu matalalta pienellä energialla, ei ulotu juurikaan laitosalueen ulkopuolelle. Hienoa leijuvaa pölyä leviää murskaamoalueelta ympäristöön ja se voi aiheuttaa muun ilmassa olevan epäpuhtauden kanssa lievää likaantumista. Tällaisen pölyn mittaamiseen soveltuu standardisoitu tehokeräin ja tuloksen arviointiin sekä hyväksymiseen voidaan käyttää aiempia valtioneuvoston sallimia kokonaisleijuman (TSP) arvoja. Tehdyissä mittauksissa po. alueen ympäristössä on todettu, että katupölyn vaikutus tulokseen voi olla merkittävä. Jos murskaamon aiheuttaman likaantumishaitan ehkäisemiseksi halutaan asettaa lupamääräys, sitä ei kannata asettaa laskeutuvalle pölylle eikä terveydellistä haittaa aiheuttavalle pölylle (PM 10 tai PM 2,5 ) vaan kokonaisleijumalle. Keräyksen aikana voidaan tehdä havaintoja mm. alueella olleista päästöistä ja tuulen suunnista pölyleijuman syyn selvittämi- 17

18 seksi. Epäselvissä tilanteissa on mahdollista analysoida ja tunnistaa pölyhiukkasia (mm. orgaaninen pöly, nokihiukkaset, epäorgaaniset hiukkaset jne.) leijuman muodostumisen syiden selvittämiseksi. Leijuman paino muodostuu suurista todettavista hiukkasista. Hengitettävien alle 10 µm hiukkasten paino-osuus kivenmurskaamon ympäristössä todettavasta leijuvasta pölystä on varsin alhainen, alustavien havaintojen mukaan luokkaa enintään 10 %. Kun tarkastellaan leijumaarvoja murskaamojen ympäristössä, niin PM 10 :n arvoja ei näyttäisi kannattavan mitata satojen metrien päässä laitosalueelta. Odotettava pitoisuus jää jo muutaman sadan metrin päässä alhaiseksi ja selvästi sallitun terveysperusteisen arvon alapuolelle. Likaantumishaittaa PM 10 mittaustulos ei mielestämme juurikaan kuvaa, joka likaantuminen on lähialueen autoliikkeille autojen pesutarpeen ja pesujen kustannusten johdosta ongelma. Alueella on tehty pohjaveden laadun seurantaa pitkän ajan, eikä pohjavedessä ole esiintynyt öljyä. Pohjavesi on täyttänyt talousveden laatuvaatimukset. Pohjavesitutkimukset osoittavat samalla, ettei alueen maaperä ole likaantunut. Po. Hiekkamäen tilan alueella, ei kuitenkaan ympäristölupahakemuksen kohteena olevalla toiminta-alueella, on ollut edellä mainittu jo romutettu asfalttiasema. Sen toiminta oli vähäistä ja loppui yli 20 vuotta sitten. Laitos on sijainnut nyt käsiteltävänä olevaan toiminta-alueeseen nähden pohjavesivirtauksen alapuolella, joten asfalttiasemapaikalta mahdollisesti pohjaveteen päässeet epäpuhtaudet eivät ole päässeet leviämään vastavirtaan lupahakemuksen kohteena olevalle toiminta-alueelle. Jos Asfaltti Tenhusen asfalttiasemapaikan maaperään on päässyt yli 20 vuotta sitten kevyttä polttoöljyä, sen voi katsoa jo haihtuneen maan pinnasta tai hajonneen siinä harmittomiksi yhdisteiksi ja maaperäbakteerien ravinnoksi. Viereisen alueen maaperän puhtauden selvittäminen yli 20 vuoden takaisen toiminnan johdosta ei liity käsittääksemme po. lupahakemuksen käsittelyyn ja haetussa asiassa tehtävään lupapäätökseen ja lupamääräysten antamiseen. Vastine Tuusulan kaavoituslautakunnan lausuntoon: Alueen asemakaavoitus ei ole vielä alkanut ja kyseiseen työhön arvioimme kuluvan useita vuosia sen jälkeen kun yleiskaava on valmistunut, mihin siihenkin arvioimme vielä kuluvan 3 5 vuotta. Yleiskaavasta tullaan odotettavasti valittamaan ja sen oikeusvaikutteisuuden saavuttamiseen menee 1 2 vuotta. Asemakaavan laadinta kestää sekin useita vuosia, siitäkin odotettavasti valitetaan ja senkin lainvoimaisuuden saavuttaminen kestää vuosia. Yleis- ja asemakaavatyö ovat osin peräkkäisiä. Melko odotettavana pidämme, että kiviaineksia tarvitaan Sulan teollisuusalueen rakentamisessa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua ja niitä tarvitaan vähintään 2 vuoden ajan. Ennakoitu 10 vuoden lupa-aika, jonka esitimme lupahakemuksessa, on hyvin realistinen. Yleiskaavan tavoitteena sanotaan olevan muodostaa alueesta työpaikkaalue. Murskeiden valmistaminen alueella ei ole sellaisenaan ja itsestään selvänä väittämänä ristiriidassa kaavan tavoitteen kanssa. Myös mursketuotanto on työpaikkatoimintaa. Tämä näkökohta on olemassa ja sisältyy 18

19 MRL:n edellyttämään vuorovaikutteiseen keskusteluun kanssamme, joka kaavoitusviranomaisen tulee kanssamme käydä. Kiinnitämme huomiota siihen, että kaavoitusviranomainen on itse todennut, ettei nykyisenkaltaisella toiminnallamme ole kaavasuunnittelun kannalta merkitystä. Emme näin ollen haittaa kaavasuunnittelua, vaikka ympäristölupa myönnettäisiin hakemallemme 10 vuoden määräajalle. Luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan toistaiseksi tai määräajaksi. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi ratkaisun perusteet ja päätöksen perustelut. Hakemuksemme on määräaikainen eikä haittaa kaavoitustyötä. Alueella jo tapahtuva toiminta tukee alueen yleiskaavan mukaista käyttötarkoitusta, koska teollisuusalueen rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia. Koska toiminta alueella palvelee myös tulevaa asemakaavan toteuttamista, niin ajankohtaiseksi muutokset toiminnassamme tulevat vasta asemakaavan vahvistamisen ja sen mukaisen rakentamisen jälkeen, mihin arvioidaan menevän vähintään 10 vuotta. Edellä perustellun mukaisesti katsomme, että lupa voidaan myöntää haetulle ajalle lainkaan kaavoitusta haittaamatta. Tulevaisuuden ennakointia ei voida käyttää hallintopäätöksen perusteena eikä lupa-aikaa voi perustella myöskään ennusteilla. Hallintopäätöksen tulee perustua sovellettavaan lainsäädäntöön ja perustelujen tulee olla sellaiset, kuin mitä hallintotoiminnan periaatteista on ao. lainsäädännössä edellytetty. Kaavoitusviranomainen kehottaa erityisesti ottamaan huomioon tärkeällä pohjavesialueella toimittaessa, että toiminnalla ei vaaranneta pohjaveden laatua tai määrää. Pitkäaikainen seuranta alueella on osoittanut, ettei toiminta aiheuta edellä tarkoitettuja seuraamuksia. Asiasta on lukuisa määrä vuosiraportteja. Pohjaveden tarkkailua tullaan jatkamaan. Kaavoitusviranomainen edellyttää, että toiminta-ajoissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisia toiminta-aikoja myös kuljetusten osalta. Toteamme, että lupahakemuksen mukaan noudatetaan valtioneuvoston asetusta. Vastine Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan lausuntoon: Teknisen toimen käsitys lupa-ajasta poikkeaa kaavoituslautakunnan esittämästä. Viidessäkään vuodessa ei alueelle saada arviomme mukaan oikeusvaikutteista asemakaavaa ja sen jälkeen, kun se saadaan, tarvitaan vielä muutama vuosi asemakaavan mukaiseen rakentamiseen, johon kuluu kiviaineksia. Kaavan toteuttamisen kustannukset kohoavat huomattavasti, jos tarvittavat ainekset joudutaan ajamaan kauempaa. Vastineena toteamme, että alueemme ympäristöön, myös aiemmin omistamallemme maalle, on rakennettu vuosien kuluessa, jonka seurauksena on muodostunut lausunnossa kerrotun kaltainen tilanne. Jokainen alueemme läheisyyteen sijoittunut tonttikaupan tekijä on kuitenkin ollut tietoinen vallitsevasta tilanteesta. Toimintamme ympäristövaikutuksista saadaan edustavin ja luotettavin käsitys lähimmän asuinrakennuksen sisältä ja 19

20 pihalta. Jos nämä vaikutukset ovat hyväksyttäviä sovellettaviin rajaarvoihin nähden, niin vaikutukset alittavat arviointiperusteet myös kauempana olevissa kohteissa. Murskaamo sijoittuu alueen keskelle, eikä ole monenkaan metrin ero tarkasteltiinpa etäisyyksiä laitoksen keskeltä tai etumurskaimen sijoituskohdasta, kuten on tehty. Ympäristölupahakemuksessa on kerrottu pohjaveden suojelemisen periaatteet. Tärkeää on, ettei päästöjä maaperään tapahdu lainkaan tai, jos tällaista vahinkotapauksessa esiintyy, aines poistetaan välittömästi maan pinnasta ja hävitetään asianmukaisesti. Polttoöljy pidättyy maahan päästessään maan pintakerrokseen, josta se on helposti poistettavissa. Riittävänä pidetään, jos imeytyskerroksen alla on tiivis vettä läpäisemätön maakerros. Muovi ei kestä kuormitusta maassa, vaan murenee pieniksi palasiksi. Hulevesiä ei alueella ole muodostunut. Jo toistakymmentä vuotta kestäneen louheen vastaanottotoiminnan aikana ei ole ilmennyt lautakunnan mainitsemaa ongelmaa (epäpuhtaudet maaainesten joukossa). Louheen joukossa ei ole ollut mainittuja orgaanisia aineksia, mikä voidaan todeta myös tällä hetkellä paikalla olevasta louhekasasta. Vastine Tuusulan kunnanhallituksen lausuntoon: Toteamme, että kyse on ympäristölupahakemuksesta, ei vielä ympäristöluvasta. Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole kyse louhintatoiminnasta, joten annettu lausunto perustuu virheelliseen siteerattuun käsitykseen. Louheet tuodaan paikalle suurimmaksi osaksi Tuusulan kunnan alueelta. Koska osayleiskaavan hyväksymiseen ja sen jälkeiseen vahvistamiseen menee arviolta vuosia ja sen jälkeen kuluu vielä vuosia ennen kuin asemakaava on laadittu ja vahvistettu, niin kolmea vuotta voidaan pitää aivan liian lyhyenä toiminta-aikana. Mielestämme on viisasta käyttää ympäristönsuojelulain 58 tarkoittamaa mahdollisuutta luvan muuttamiseen, jos olosuhteet muuttuvat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti. Alueen maankäytön suunnittelun tulee tapahtua MRL:n mukaisesti. Lain 62 edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmisteltaessa ja haluamme vaikuttaa omistamamme maan suunnitteluun. Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (1441/2006). Haluamme vaikuttaa omistamamme alueen käytön suunnitteluun. Osayleiskaavatyön keskeneräisyyttä kuvaa hyvin, ettei meihin maanomistajana ole oltu vielä yhteydessä. Jotta alueen käytön suunnittelu voi tapahtua MRL:n mukaisesti, jo suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista on lain 62 mukaan tiedotettava, jotta vuorovaikutteinen keskustelu saadaan aikaan. Asiasta tiedottaminen MRL:n edel- 20

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Louheen murskaus Espoon kaupunki, Kumpyölin kylä, Blominmäki Kiinteistö: Storgård Kiinteistön omistaja: Espoon kaupunki TOL: 38320

Louheen murskaus Espoon kaupunki, Kumpyölin kylä, Blominmäki Kiinteistö: Storgård Kiinteistön omistaja: Espoon kaupunki TOL: 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/1 Dnro ESAVI/255/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Maanrakennus Oy Laatutyön ylijäämälouheen

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Ympäristölautakunta 9.12.2015 67 liite 4 1 Lapinlahden ympäristölautakunta MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Lapinlahden

Lisätiedot

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ

Destia Oy Lemminkäinen Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy Infra Oy Oy Göran Hagelberg Ab VUOHIMÄEN MAA-AINESTEN OTTOALUEET, KIRKKONUMMI ESITYS MELUSEURANNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISTÄ Destia Oy, Infra Oy ja Oy Göran Hagelberg Ab ovat maa-aineslupa- ja

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.

YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ. ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5. YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ Diaarionumero 1285-2013 Asemakaavatunnus 2/2013 ASEMAKAAVAMUUTOS Kirstinpuisto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.5.2013 Asemakaavamuutos laaditaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti.

Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 muuttamista, Lahti. Etelä-Suomi Päätös Nro 100/2014/1 Dnro ESAVI/186/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Lahti Energia Oy:n hakemus, joka koskee Kymijärvi II kaasutusvoimalaitoksen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 82 Asianro 448/11.01.00/2013 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä,

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot