Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie TUUSULA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie 2 04300 TUUSULA"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 4/2012/1 Dnro ESAVI/163/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa. Päätös sisältää myös ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun päätöksen noudattamisesta muutoksen hausta huolimatta. HAKIJA Soraliike Erik Winqvist Ky Santamaankuja TUUSULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Hiekkamäen murskauslaitos Valimotie TUUSULA Louheen ja soran murskaus ja varastointi Tuusulan kunta, Hyrylä, Sulan työpaikka-alue Kiinteistö: Hiekkamäki Kiinteistön omistaja: Winqvist Erik Anders oikeudenomistajat Y-tunnus: Toimialatunnus: (TOL 2008) HAKEMUKSEN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja 2 momentin kohdan 4) sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohtien 7 e) ja 13 f) mukaan. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Hiekkamäen murskausasemalla on Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä määräaikainen ympäristölupa Nro YS 1241, joka on voimassa asti. Ympäristölupa on myönnetty määräaikaisena, koska Sulan alueelle oltiin laatimassa osayleiskaavaa ja laitoksen toiminta olisi aiheuttanut haittaa kaavan toteutumiselle. Ympäristölupamääräysten perusteluissa on esitetty, että mikäli alueen käyttötarkoitusta ei ole kaavoituksella muutettu 5 vuoden kuluttua päätöksestä, voi ympäristöluvalle hakea jatkoa. Nyt lupaa haetaan 10 vuoden määräajaksi. ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Hiekkamäen tilaa koskee kolme asemakaavaa (ohjeellinen tonttijako), jotka on vahvistettu , ja Näistä viimeisin ns. Valimontien kaava koskee toiminta-aluetta lähimpänä olevaa tilan osaa. Siinä on aluevaraukset Valimontien ja Hiekkamäentien sijainnille, kortteleille 5511 ja 5512 KTY-16 (toimitilarakennusten korttelialue) ja autopaikkojen korttelialueelle LPA. Aiemmat asemakaavat koskevat kauempana olevia tilan osia. Mikään asemakaava ei koske toiminta-aluetta. Hiekkamäen tilaa koskee hyväksytty yleiskaava. Yleiskaavassa Hiekkamäen murskauslaitos sijoittuu työpaikka-alueelle (T). Alue on tarkoitettu teollisuus- ja varastointikäyttöä varten. Alueella voidaan sallia rajoitetusti suurta pinta-alaa vaativia liiketiloja, toimistoja ja niihin liittyviä varastointi- ja työtiloja sekä alueen yritysrakennetta täydentävää palvelutoimintaa. Lisäksi alue on yleiskaavassa pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella (pv-2). Alue ei ole vedenottamon alueella eikä sen vahvistetulla suoja-alueella. Yleiskaavan mukaan alueen luoteis- ja pohjoispuolella on teollisuus- ja varastoalue (T-alue) ja sen takana pientalovaltainen asuinalue (AP-alue), pohjoispuolella T-alue, koillisessa urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VUalue), idässä T-alue, kaakossa yhdyskuntateknisen huollon alue (ET-alue) sekä etelässä ja lännessä T-alue.

3 Tuusulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt myös Hyrylän laajentumissuunnat -osayleiskaavan. Tässä kaavassa tilan alue on osoitettu vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv-1). Muuta alueen tai sen välittömän lähiympäristön maankäyttöä ei ole tässä kaavassa osoitettu. Alue oli kaavatyön keskeneräisyyden vuoksi rakennuskiellossa saakka. Tällä hetkellä osayleiskaavan käsittely on käynnissä. Sulan alue kuuluu Tuusulan kunnan kaavoitussuunnitelmaan vuosille Alueen asemakaavoitus on luokiteltu 3. prioriteetille. 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Toiminnan sijainti Maaperä ja pohjavesiolosuhteet Hiekkamäen murskauslaitos sijaitsee Hyrylässä Sulan työpaikka-alueella Fallbackantien ja Valimontien risteyksen sekä vanhan raviradan eteläpuolella. Sijaintikiinteistöstä on rajattu noin 5,0 ha:n alue toiminta-alueeksi, joka käsittää murskaamoalueen, louhevaraston sekä murskevarastot. Metsitettyä suoja-aluetta on Fallbackantien varrella noin 1,2 ha. Metsitys kiertää muutoinkin alueen. Murskauslaitoksen länsi- ja lounaispuolella on autoliikkeitä ja katsastusasema, koillispuolella Parma Oy:n Hyrylän elementtitehdas ja kaakkoispuolella teollisuusrakennuksia. Pohjoispuolella olevalla vanhalla raviradalla harjoitetaan maa-ainesten ottotoimintaa. Alueen maaperä on soraa ja hiekkaa. Pohjavesien suojelusuunnitelman mukaan alueen maaperän vedenläpäisevyys on 1,4x10-6 9,8x10-3 m/s, mikä viittaa siltin ja hienon hiekan esiintymiseen toiminta-alueen maaperässä. Tilan eteläosassa, joka ei ole toiminta-aluetta, on aiemmin louhittu kallioalue, joka toimii vedenjakajana. Tila Hiekkamäki on "Hyrylä" -nimisen vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellun pohjavesialueen eteläreunassa ( A, I luokka). Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakosta luoteeseen kohti Koskenmäen vedenottamoa, joka sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Pohjaveden virtaussuunnassa ennen Koskenmäen vedenottamoa ei ole yhtään kaivoa, porakaivoa tai lähdettä. Alueen eteläpuolella olevalla pohjavesialueella (Hyrylä B, I luokka) on pohjavedenottamon suoja-alue (etäisyys noin 200 m), joka on perustettu Amer-yhtymän vedenottoa varten. Amer-yhtymällä on kaksi vedenottamoa, jotka eivät ole käytössä. Suoja-alue on haettu tupakkatuotteita valmistavalle teollisuuslaitokselle, jonka toiminta on loppunut vuonna Amerin pohjavesialue vedenottamoineen sijoittuu Hiekkamäen tilan halki kulkevan vedenmuodostumisalueen eteläpuolelle, tilalla tapahtuva toiminta sen sijaan vedenjakajan pohjoispuolelle.

4 4 Ilmanlaatu Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on mitannut ilmanlaatua Tuusulan Hyrylässä ilmalaatua vuoden 2009 ajan. Siirrettävä mittausasema sijaitsi Hyrylän keskustassa sijaitsevan Järvenpääntien reunalla. Ilmasta mitattiin hengitettäviä hiukkasia (PM 10 ) ja typen oksideja (NO 2 ) ja (NO). Valtioneuvoston asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011) on annettu raja-arvot rikkidioksidin, typpidioksidin ja muiden typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM 10 ), pienhiukkasten (PM 2,5 ), lyijyn sekä hiilimonoksidin ja bentseenin pitoisuuksista ulkoilmassa. Ilmanlaatu oli vuonna 2009 suurimman osan ajasta (95 % vuoden tunneista) hyvää tai tyydyttävää. Ilman laatu oli huono tai erittäin huono 57 tuntia vuoden aikana ja syynä oli useimmiten katupöly. Joulukuussa ilmanlaatu oli lyhytaikaisesti huono typpidioksidin pitoisuuden perusteella. Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuosikeskiarvo oli vuonna µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) vuorokausipitoisuudelle annettu numeerinen raja-arvo (50 µg/m 3 ) ylittyi Hyrylässä 13 päivänä. Raja-arvo katsotaan kuitenkin ylittyneeksi, jos tällaisia päiviä on vuodessa yli 35. Typpidioksidipitoisuuksien vuosikeskiarvo oli 20 µg/m 3, kun sallittu rajaarvo on 40 µg/m 3. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita tai muita luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja suojelualueita. Hakijan mukaan lähimpään asuinkiinteistöön on etäisyyttä noin 400 m. Luvanhakijan edustaja omistaa kiinteistön. Hiekkamäen murskausasemalla käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Murskauslaitos ja kiven rikotus sijoitetaan murskausalueelle, jonka koko on 50 metriä x 50 metriä. Lähimmät häiriölle alttiit kohteet sekä etäisyys häiriintyvistä kohteista vaihtelevat sen mukaan mihin murskauslaitos tai kivenrikotus toiminnot kulloinkin sijoitetaan. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 330 metrin etäisyydellä murskauslaitoksesta. Noin 50 metrin etäisyydellä on autokauppoja. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Murskaustoiminnasta aiheutuvan melun lisäksi alueella esiintyy sekä tieettä lentoliikenteen melua. Järvenpääntien melu on laskentamallin mukaan noin 70 dba 10 metrin etäisyydellä tien keskiviivasta. Järvenpääntien liikenne on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Lentomelu lentoreitin alapuolella ylittää 60 dba. Lähialueella sijaitsee autokauppoja sekä muita liikerakennuksia joihin kohdistuu autoliikennettä. Murskauslaitoksen aiheuttama liikenne (murskeiden toimittaminen asiakkaille) on noin 20 ajoneuvoa päivässä. Louheiden tuontiliikennekin noutaa murskeita, mutta se ei lisää liikenteen määrää. Liikennemäärät vaihtelevat ja enimmillään vuorokausiliikenne on noin 50 ajoneu-

5 vokäyntiä vuorokaudessa. Murskekuljetukset tehdään suurelta osin täysperävaunullisilla kuorma-autoilla noin 40 tonnin kuormina. Kuljetukset tapahtuvat toimitusten vaatimalla tavalla, joten niissä on vaihtelua eri vuosina. 5 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Ympäristöluvan hakija on Soraliike Erik Winqvist Ky, joka toimii murskeasemalla rakennuttajana. Laitoksen toiminta on louheen varastointia ja murskausta. Tuotteet ovat yleisesti käytettyjä teollisuusvarastointialueiden, tie- ja katurakenteiden sekä yksityisteiden murskeita. Murskeet varastoidaan alueella myyntiä varten. Rakennuttaja valitsee urakoitsijan vuosittain tarjouskilpailun perusteella. Urakoitsija suorittaa varsinaisen murskaustoiminnan, toimittaa paikalle murskauslaitoksen ja tämän jälkeen on käytettävissä laitosta koskevat tarkat tiedot. Urakoitsija nimeää myös työnjohdon ja valitsee työntekijät sekä aliurakoitsijat. Työntekijämäärä on 3 4 henkilöä. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia eikä muita rakenteita ja laitteita kuin pohjavesiputki, lähtevien kuormien kastelujärjestelmä sekä murskaamon kasteluun tarkoitettu rengaskaivo. Murskaus, kivenrikotus ja varastointi Alueella murskataan rakennustyömailta tuotavaa puhdasta ylijäämälouhetta ja jossain määrin myös puhdasta soraa yhteensä alle tonnia vuodessa. Paikalle tuoduista kuormista tarkastetaan silmämääräisesti tuotteiden puhtaus ja tarvittaessa tehdään tarkempia tutkimuksia. Alueelle varastoidut kiviainekset, pääasiassa louhe, murskataan yleensä syksyllä eri käyttötarkoituksiin meneviksi lajikkeiksi. Ylisuuret louheet rikotaan (kiven rikotus) ennen murskausta murskauslaitokseen sopivaan kokoon. Kiven rikotukseen käytetään iskuvasaralla varustettua kaivinkonetta. Kaivinkone kuormaa sopivan kokoisen louheen murskaamon välpälle tai välppäsyöttimelle. Murskaamona käytetään tavallisesti Lokotrackia. Laitos voi koostua esi-, väli- ja jälkimurskausyksiköistä. Murskaamot ovat usein laitekokoonpanoja, jotka kootaan yksittäin käytettävistä ja kulloinkin vapaana olevista yksiköistä. Kokoonpanoon vaikuttavat muun muassa halutut tuotteet ja niiden määrät sekä aikataulut. Karkeampia lajitteita voidaan tehdä kaksivaiheisella murskaamolla, mutta hienompien lajitteiden tekemiseen tarvitaan kolmi- tai jopa nelivaiheista murskaamoa. Jälkimmäisessä tapauksessa murskauslaitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta ja seulastoista.

6 Murskaamon välpän päälle jäänyt louhe menee esimurskaimeen, joka pienentää louheen valitussa murskaussuhteessä. Välpän läpi mennyt aines pääsee suoraan kuljettimelle ja seuraavaan murskausvaiheeseen, joka voi olla väli- tai jälkimurkaus. Seulastoissa aines jaetaan valmiisiin lajikkeisiin ja vielä murskattavaan ainekseen. Valmiit tuotteet varastoidaan kuljetinhihnoilta suoraan varastokasoihin, joista ne kuormataan pyörökuormaajalla kuorma-autoihin. Murskeita varastoidaan lajitteittain ja varastokasat sijoittuvat murskaamon etelä-, lounaisja länsipuolelle. Alueelle tuotavat puhtaat kiviainekset varastoidaan ennen murskausta Fallbackantien puoleisella sivustalla. Varastokasojen korkeus on noin 10 metriä ja kerrallaan varastoidaan enintään tonnia. Varastointiaika määräytyy kysynnän perusteella.tarkoituksena on pitää varastointiajat lyhyinä. Alueelle tuodaan myös muualta irtomaa-aineksesta tehtyjä jalosteita varastoitavaksi ja myytäväksi. Niitä tuodaan luvanhakijan omistamalta tilalta. Jalosteet ovat puhtaita eivätkä hakijan mukaan aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumisen riskiä. 6 Toiminta-aika Polttoaineet ja niiden varastointi Veden käyttö Kiviaineksen murskaus kestää noin 1 2 kk vuodessa. Ajankohta on syksyllä, yleensä syys-lokakuussa. Kivenrikotusta tehdään vuoden ympäri. Kuormausta ja kuljetusta esitetään tehtäväksi kesäaikana myös lauantaisin. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella saa tehdä murskausta maanantaista perjantaihin klo ja kesäaikana ( ) maanantaista perjantaihin klo poislukien arkipyhät. Kiven rikotusta iskuvasaralla saa tehdä maanantaista perjantaihin klo Murskaamo on sähkökäyttöinen. Murskaamossa ja kuormauskoneessa käytetään kevyttä polttoöljyä noin 14 t/a ja sen lisäksi hydrauliöljyjä noin 0,2 m 3 /a. Alueella ei ole kiinteitä öljysäiliöitä, vaan kukin urakoitsija tuo mukanaan omat säilytysjärjestelmänsä. Soraliike Erik Winqvist Ky edellyttää urakoitsijoiltaan kaksoisvaippasäiliöitä, polttoaineiden säilytystä säiliöautoissa taikka suljetuilla vuotoaltailla varustetuissa säiliöissä. Öljy tuodaan paikalle säiliöautoilla ja säiliö täytetään auton pumpulla. Öljytuotteita varastoidaan vain alueella käytettäviä koneita varten. Vedenkäyttö on noin 10 tonnia vuodessa. Vettä otetaan alueella olevasta rengaskaivosta ja sitä käytetään pääasiassa pölyntorjuntaan.

7 Hakijan arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja energiatehokkuudesta Hiekkamäen murskeasemalla vähennetään kiviaineksen käsittelyssä ja varastoinnissa syntyviä pölyhaittoja kastelemalla. Tarvittaessa työmaatien pinta kastellaan puhtaalla vedellä. Muutoinkin toiminnan päästöjä ja niiden leviämistä ympäristöön rajoitetaan varastokasoilla ja kastelemalla sekä muilla soveltuvilla pölyntorjuntakeinoilla. Ympäristömelua vähennetään riittävän suojaetäisyyden varaamisen lisäksi varastokasojen sijoittelulla. Murskekasat vaimentavat melua hakijan arvion mukaan noin dba. Kasat myös estävät suoran näkymän laitokselle ja suuntaavat äänenpaineen leviämistä edullisesti yläviistoon. 7 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET SEKÄ NIIDEN VÄHENTÄMINEN Jätevedet Pölypäästöt ja niiden leviäminen Toiminnasta ei aiheudu päästöjä veteen tai viemäriin. Pölypäästöjä syntyy koko laitosalueella. Yksittäisiä päästöjä on jopa vaikea erotella. Murskaamon kokonaispäästön ja yksittäisten päästöjen suuruutta ei tunneta. Pölyä pääsee ilmaan merkille pantavimmin murskausten aikana, jotka kestävät 1 2 kuukautta vuodessa. Murskauslaitoksen pääasiallisia pölyämisen lähteitä ovat pudotukset murskaimiin ja niistä kuljetinhihnoille sekä hihnoilta seulastoille ja varastokasoihin. Pölyä syntyy myös kiviaineksen käsittelyssä (murskaus ja seulonta), kuormauksessa ja liikennöinnissä toiminta-alueella. Alueella olevat varastokasat ja maanpinta pölyävät lievästi kuivina ja tuulisissa olosuhteissa. Pölyleijuman määrään vaikuttavat useat tekijät, kuten kiviaineksen kosteus, sää ja tuuliolosuhteet. Pääosa pölypäästön hiukkasista laskeutuu työmaa-alueelle noin 100 metrin etäisyydelle. Hienoa leijuvaa pölyä saattaa kulkeutua useiden satojen metrien päähän päästölähteestä. Hiukkaset ovat puhdasta kiviaineista ja siinä on samoja mineraaleja kuin lähtöaineksessa. Pölyleijumassa on todettu jopa 250 µm:n hiukkasia 70 metrin etäisyydellä murskaamosta. Lukumääräisesti pieniä hiukkasia on pääosa. Sen sijaan leijuman paino muodostuu yksittäisistä suurista hiukkasista. Laitoksen pölypäästöjen leviämistä on mitattu vuosina 2003, 2004 ja Mittauslaitteena käytettiin standardin SFS 3863 mukaista General Metal Worksin tehokeräintä. Mitattava pölyleijuma oli kokonaisleijuma ulkona mittauspisteessä, joka sijaitsi noin 250 metrin päässä murskausaseman rajasta. Mittausajanjakso oli kolme päivää ja yksittäisen mittauksen kestoaika (suodatinten vaihtoväli) oli yksi vuorokausi. Keräyspää oli metrin korkeudella. Seuraavaan taulukkoon (1) on koottu mittausten tulokset vuorokautisina pölyleijumina.

8 8 Taulukko 1. Pölypäästömittausten kokonaisleijumien tulokset. Kokonaisleijuma vuonna 2005 [µg/m 3 ] Kokonaisleijuma vuonna 2004 [µg/m 3 ] Kokonaisleijuma vuonna 2003 [µg/m 3 ] 1.vrk näyte 7, vrk näyte 14, vrk näyte 18, Valtioneuvosto on antanut päätöksen ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (480/1996). Hiukkasten kokonaisleijumalle (TSP) asetettu vuorokauden ohjearvo on 120 µg/m 3. Murskausaseman pölypäästömittausten kokonaisleijumissa on suurta vaihtelua. Tuloksista yksi ylittää pölypäästöille asetetun ohjearvon. Mittausraportin (Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy) mukaan vaihtelua aiheutuu liikenteen synnyttämistä pölyleijumista Fallbackantiellä. Raportista ei ilmennyt missä kohtaa tonttia murskaustoimintaa harjoitettiin mittausten aikana. Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy on arvioinut pölypäästöjen kokonaismääräksi vuodessa keskimäärin 780 kg/a ja maksimipäästöksi 810 kg/a. Murskauksen ollessa käynnissä pölypäästöjen arvioidaan olevan keskimäärin 1,88 kg tunnissa ja 24,44 kg vuorokaudessa. Arvio perustuu mitattuihin päästötietoihin sekä käytettyihin B-luokan murskaamojen synnyttämiin leijumatietoihin. Melu ja tärinä Murskausasemalla aiheutuu melupäästöjä useasta lähteestä. Melua syntyy lähinnä murskaimen dieselgeneraattorista, pudotuksista murskaimiin ja niistä kuljettimille sekä seulastoista. Melua aiheutuu myös louheen tuonnista paikalle, pudotuksista varastokasoihin, ylisuurten kivilohkareiden rikotuksesta ja louheen kuormauksesta murskauslaitokseen. Melua esiintyy eniten murskaustoiminnan aikana eli noin 33 päivänä vuodessa. Murskauslaitteen (Lokotrack) melupäästöksi on eräiden mittausten mukaan saatu 25 metrin etäisyydellä 84 dba ja seitsemän metrin etäisyydellä 95 dba. Näistä mitatuista äänenpainetasoista laskien päästön äänitehotaso (L WA ) on noin 123 db. Murskaamomelu on vallitsevilta osin matalataajuista ( khz) ja varsin tasaista. Seulasto synnyttää korkeampiakin taajuuksia, mutta ne peittyvät vallitsevien melujen alle ja vaimenevat nopeasti. Hydraulisen rikotusvasaran melu on ajoittaista ja lyhytaikaista. Rammerin G80-sarjan vasaroilla 85 dba:n melu esiintyy metrin, G90-sarjan vasaroilla noin ja E 60 CITY -sarjan vasaroilla noin metrin etäisyydellä. SounPLAN 7:ssä on iskuvasaran melupäästön (L WA ) arvoksi ilmoitettu 130 dba ja kaivinkoneen normaalityöskentelyssä 108 dba. Lastaavan pyörökuormaajan melu mitattuna 7 metrin etäisyydeltä vaihtelee dba. Suurin melu esiintyy taajuuksilla Hz. Liikenne

9 aiheuttaa kymmenen metrin etäisyydellä tien keskiviivasta alle 55 dba:n vuorokautisen melutason. Melutasoa on mitattu murskausasemalla vuonna 2003 Insinööritoimisto Erkki Matilainen Oy:n toimesta. Mittaukset suoritettiin Bruel & Kjaer laitteella. Mittaukset suoritettiin kolmesta lähimmästä asumiseen käytettävästä mittauspisteestä. Murskauksen aikainen ekvivalenttinen melutaso lähimmän asuinrakennuksen edessä oli päivällä 53 dba ja aamulla 48 dba. Logistiikkakeskuksen pihalla mittaustasoksi saatiin päivällä 52,5 dba ja tilan Hiekkamäki eteläkulmassa olevassa mittauspisteessä 51 dba. Mittausraportin mukaan muiden kuin murskaustoiminnan aiheuttama melu muodostuu vallitsevaksi meluksi mittauspisteissä. Melu jäävät alueella suoritettujen mittausten mukaan selvästi alle suurimpien sallittujen raja-arvojen. Melumittaustuloksissa ei arvioitu melun kapeakaistaisuutta. Murskaus aiheuttaa myös lievää tärinää. Tärinää havaitaan ainoastaan murskaimen välittömässä läheisyydessä eikä siitä aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen Murskaustoiminnassa ei itsessään synny jätteitä. Laitoksen tukitoiminnoissa muodostuu sekalaista yhdyskuntajätettä ja jossain määrin muuta jätettä sekä ongelmajätteitä. Jätteistä pidetään kirjaa, ne erotellaan toisistaan, pidetään suljetuissa astioissa sekä toimitetaan lähimpään järjestettyyn keräyspaikkaan. Urakoitsija huolehtii jätehuollon järjestämisestä ja tuo mukanaan alueelle tarvitsemansa huoltovaunun, kontit, kojut ja jäteastiat jätteiden säilytystä varten. Varastopaikat sijaitsevat toiminta-alueella urakoitsijan työmaasuunnittelun mukaisesti. Seuraavaan taulukkoon (2) on koottu laitoksen keskimääräiset vuosittaiset jätetiedot. Taulukko 2. Laitoksen vuosittaiset jätetiedot. Jätelaji Jätenimike Määrä Vastaanottaja Sekalainen yhdyskuntajäte ,7 t/a Lassila & Tikanoja Oyj Jäteöljy 13 01, l / a Lassila & Tikanoja Oyj Metalliromu < 1 t/a Urakoitsija valitsee vastaanottajan Jäteöljyä syntyy murskauslaitoksen, kuormauskoneen, pyöräkuormaajan ja iskuvasaran huollon ja toimintahäiriöiden korjaamisen yhteydessä. Kuljetuskalusto huolletaan ja korjataan muualla, joten näistä ei muodostu toiminta-alueella jätteitä. Joitakin työkoneiden akkuja, taskulamppujen paristoja ja työmaarakennusten loisteputkia saatetaan joutua vaihtamaan työmaalla. Tällöin vanhat osat muodostuvat jätteiksi. Metalliromua muodostuu loppuun käytetyistä kuljetinrullista, seuloista ja muista laitosten rakenneosista. 9

10 10 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Päästöjen vähentäminen Murskausaseman normaalista toiminnasta ei synny päästöjä maaperään eikä pohjaveteen. Vuonna 2010 otettujen pohjavesinäytetulosten mukaan pohjaveden laatu täytti talousveden laatuvaatimukset. Mineraaliöljyjä ei todettu missään näytteessä. Murskaustoiminnalla ei siten katsota olleen vaikutusta pohjaveden laatuun. Murskausajankohta valitaan normaalisti syys lokakuulle, jolloin aineksen pölyäminen on vähäisempää syyssateiden kostuttaman kiviaineksen vuoksi. Kuivan kauden aikana pölyämistä vähennetään kastelua tehostamalla. Myös lähtevät kuormat kastellaan. Alueelle tuotavat ylijäämämaat toimivat sekä meluvallina että pölyn leviämisesteinä pohjoiseen ja koilliseen. Murskeiden varastointikasat sijoittuvat murskaamon ja kivenrikotuksen itä-, kaakko-, etelä-, lounais- ja länsipuolelle estäen melun ja pölyn leviämistä näihin suuntiin. Luoteessa oleva maasto, joka on noin 4 m toiminta-alueen pohjatasoa korkeammalla, ja puusto suuntaa melun ja pölyn leviämistä yläviistoon tässä suunnassa. Aluetta ympäröivä puusto toimii melun ja pölyn leviämistä estävänä suojana. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Iskuvasarasta, murskaamon laitteista, louheen syöttöön ja rikkomiseen käytettävästä kaivukoneesta sekä murskeiden varastointiin ja kuormauksiin käytettävistä pyöräkuormaajista saattaa päästä paineletkun rikkoontuessa maaperään hydrauliikkaöljyä joitakin kymmeniä litroja. Koneiden polttoaine- ja öljysäiliön rikkoontuessa maan pintaan voi päästä pieniä määriä kevyttä polttoöljyä tai moottoriöljyä. Myös jätehuollon ongelmatilanteissa voi päästä päästöjä maaperään. Maaperäpäästöjen ennaltaehkäisemiseksi polttoainesäiliöt, tankkauspaikat ja muut alueet, joilla varastoidaan pohjavedelle vaarallisia aineita, on edellytetty vuonna 2006 myönnetyssä ympäristöluvassa suojattavaksi muovikalvolla. Muovikalvon suojaksi on edellytetty levitettäväksi 20 cm:n paksuinen hiekkakerros. Polttonesteiden käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Toimintaalueella varastoidaan polttoaine vain alueella käytettäviä koneita varten ja vain tarpeellinen määrä. Kaikki toiminta-alueella olevat kevyen polttoaineen varastointiin käytettävät polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia tai polttoainetta säilytetään säiliöautossa taikka suljetuilla vuotoaltailla varustetuissa säiliöissä. Alueelle tuotavat louhekuormat ovat pääosin Keski-Uudenmaan rakennustyömailta ja niiden puhtaus varmistetaan (silmämääräinen tarkastus, syötön tarkkailu, murskeiden laadunvalvonta). Vaara epäpuhtaiden louheiden kulkeutumisesta alueelle on vähäinen. Mikäli alueelle tuotaisiin luvatta

11 epäpuhtaita maita, ne jäävät raaka-ainekasaan päällimmäiseksi ja todetaan siitä helposti ja nopeasti. Kuormat voidaan poistaa välittömästi eikä niistä katsota pääsevän pohjaveteen saakka epäpuhtauksia. 11 TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Laitoksen vaikutusten tarkkailu Raportointi Toiminnasta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään kaikki oleelliset tuotantonäkökohdat, viranomaisten suorittamat tarkastukset ja niiden tulokset, laadunvalvontatapahtumat, konehäiriöt ja rikkoontumiset sekä muut häiriötilanteet. Kaikkien vastaanotettavien kuormien puhtaus tarkastetaan ja ne tutkitaan tarvittaessa tarkemmin. Maaperän puhtautta valvoo luvanhakija. Urakoitsija vastaa aiheuttamastaan maaperän likaamisesta. Urakoitsijan työnvalvontaan sisältyy maaperän puhtauden seuranta. Päästöt maaperään huomataan helposti, koska ne vaikuttavat työkoneiden ja kuljetuskaluston toimintaan. Öljypäästöt pidättyvät maaperän pintaosiin ja siitä ne voidaan poistaa helposti. Päästöjä ja niiden leviämistä seurataan jatkuvasti silmämääräisesti. Erityisesti kiinnitetään huomiota pölyämiseen ilmankosteuden ollessa alhainen. Tarkkailua tehostetaan kuumina ja tuulisina päivinä. Varsinaisia päästömittauksia ei tehdä. Murskausalueella on pohjaveden tarkkailua varten havaintoputki, josta otetaan vesinäytteet ennen ja jälkeen murskausjakson. Pohjaveden pinnankorkeus mitataan 4 kertaa vuodessa. Pohjavesinäytteistä analysoidaan: väri, sameus, happi, ph, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, kovuus COD Mn, TOC, nitraatti, kloridi, sulfaatti, rauta ja mangaani. Lisäksi murskausjakson jälkeen otettavista näytteistä tutkitaan kokonaisöljypitoisuus. Voimassa olevan ympäristöluvan määräysten mukaisesti toimitetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Tuusulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellisen vuoden laitoksen toimintaa koskevat tiedot. Raportissa esitetään: laitokselle vastaanotettu louhe (alkuperä ja määrä) varastossa olevan louheen ja murskeen määrä laitokselta pois toimitetun murskeen määrä

12 12 laitokselta pois toimitetut jätteet (laatu, määrä ja toimituskohde) käytettyjen polttoaineiden laatu ja kulutus. Lisäksi raportoidaan suoritetut huoltotoimenpiteet sekä mahdolliset ympäristönsuojelun kannalta merkittävät häiriötilanteet ja onnettomuudet. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakemus on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tiedoksi kuuluttamalla siitä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla sekä Tuusulan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakemuksesta on julkaistu ilmoitus Keski-Uusimaa -nimisessä sanomalehdessä. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 36 :n mukaisesti pyydetty lausunnot Tuusulan kunnanhallitukselta, Tuusulan kaavoituslautakunnalta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskus katsoo, että oikeudelliset edellytykset haetulle tonnin vuotuiselle murskaukselle alueella ovat edelleen olemassa, vaikka alue ei ole erityisen sopiva ko. toimintaan ja alue on pohjavesialuetta. Päätöksessä pitää antaa tiukat määräykset ympäristöhaittojen estämiseen paras käyttökelpoinen tekniikka -tasoista tekniikkaa käyttämällä erityisesti pölyntorjunnan ja pohjaveden suojelun osalta. Muilta osin lupapäätös voidaan myöntää pääosin nykyisin lupamääräyksin. ELY-keskus ei näe myöskään estettä toiminnalle aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 101 :n perusteella. Tuusulan kaavoituslautakunta, Kaavoituslautakunta toteaa lausuntonaan, että Sulan työpaikka-alueen suunnitelmallinen kehittäminen edellyttää toimintojen sijoittumisen ohjaamista kaavoituksella. Ympäristöluvan mukainen louhinta- ja murskaustoiminta sekä muu oheistoiminta on ristiriidassa yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksen mukaiseen toimintaan ei kuitenkaan liity rakentamista tai merkittäviä maanpinnan tasomuutoksia, joilla olisi suunnittelun kannalta merkitystä. Mikäli ympäristö-

13 lupa päätetään myöntää, se tulee alueen suunnittelutilanteesta johtuen myöntää enintään kolmeksi (3) vuodeksi. Toiminnan päättyminen tulee ennakoida ympäristölupamääräyksissä. Tärkeälle pohjavesialueella toimittaessa tulee erityisesti ottaa huomioon, että toiminnalla ei vaaranneta pohjaveden laatua tai määrää. Toimintaajoissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 toimintaaikoja myös kuljetusten osalta. Tuusulan tekninen lautakunta, Tekninen lautakunta yhtyy kaavoituslautakunnan näkemykseen, että lupahakemuksen mukainen toiminta vaikeuttaa Sulan alueen yleiskaavoitusta ja alueen kehittämistä työpaikka-alueena, mikäli toiminnan sallitaan jatkettavan alueella 10 vuotta. Lupaa haettava toiminta on jätelain tarkoittamaa laajamittaista ja laitosmaista käsittelytoimintaa, vaikka kyseessä onkin puhtaiden ylijäämämaiden käsittely kierrätystoimintaan soveltuvaksi. Kolmen vuoden sijasta tekninen toimi esittää luvan myöntämistä viideksi vuodeksi. Ylijäämämaiden kierrätystoiminta sinänsä on kannatettavaa, mutta hankealue on jäämässä kasvavan yhdyskuntarakenteen sisään, eivätkä suunnitellut maankäyttömuodot tue lupahakemuksen mukaista toimintaa. Alue sijoittuu jo nykyisin yhdyskuntarakenteeseen nähden ahtaalla alueella. Myös hankealueen vaikutuspiirissä on useampi asuinrakennus kuin luvanhakijan oma kiinteistö. Lupahakemuksessa esitetyt etäisyydet on laskettu hankealueen rajoja pitkin, jossa murskaustoimintaa aiotaan harjoittaa. Lupaa hakeva toiminta sijoittuu tärkeälle I luokan pohjavesialueelle, jonka vuoksi maaperän ja pohjaveden suojeluun on kiinnitettävä erityistä huolta. Pohjaveden suojaustoimenpiteet ajoneuvojen ja tuotantokoneiden tankkaus- ja pysäköintialueilla eivät saa perustua ainoastaan maa-aineksen heikkoon vedenläpäisykykyyn ja haitta-aineiden luontaiseen hajoamiseen. Huomiota on kiinnitettävä myös näillä alueilla muodostuvien hulevesien keräilyyn ja käsittelyyn ennen maastoon tai viemäriverkostoon johtamista. Lupahakemuksesta ei ilmene, kuinka alueelle tuotavien maa-ainesten joukossa olevat epäpuhtaudet käsitellään. Tällaisia epäpuhtauksia voivat olla muun muassa risut, kannot ja humuspitoinen maa-aines, joita helposti pääsee kuormaan huolellisesta lastauksesta huolimatta. Hankealue ei sovellu epäkurantin materiaalin läjitystoimintaan. Tuusulan kunnanhallitus, Kunnanhallitus yhtyy kaavoituslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausuntoihin ja esittää lisäksi seuraavaa: Kuten kaavoitus- ja tekninen lautakunta ovat todenneet, ympäristöluvan mukainen louhinta- ja murskaustoiminta on ristiriidassa yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Osayleiskaavaa ei vielä ole hyväksytty, joten ko. toiminnan lopettamiselle voisi vielä antaa kohtuullisen jatkoajan. Kunnanhallitus yhtyy kaavoituslautakunnan näkemykseen siitä, että haettu ympäristölupa voi- 13

14 daan myöntää vielä kolmeksi vuodeksi. Toiminnan päättymisestä tulee antaa ympäristölupaan tarpeelliset määräykset. Toiminta-aikojen osalta tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen (800/2010) mukaisia toiminta-aikoja myös kuljetusten osalta, ellei erityisestä syystä muuta harkita. Ympäristöluvan hakija on ilmoittanut tarvitsevansa lupaa myös lauantaikuljetuksiin. Mikäli hakijan esittämät perusteet ovat lupaviranomaisen mielestä riittävät toiminta-aikojen poikkeamiselle, tulisi lauantaina tapahtuva kuljetustoiminta rajoittaa mahdollisimman lyhyeksi keväällä ja syksyllä. Varsinaiselle kesäkaudelle ei lauantaikuljetuksia tulisi sallia. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, Ympäristöluvan mukainen louhinta- ja murskaustoiminta on sekä muu oheistoiminta on ristiriidassa yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksen mukaiseen toimintaan ei kuitenkaan liity rakentamista tai merkittävää maanpinnan tasomuutoksia, joilla olisi suunnittelun kannalta merkitystä. Mikäli ympäristölupa päätetään myöntää, tulee se alueen suunnittelutilanteesta johtuen myöntää enintään kolmeksi (3) vuodeksi. Toiminnan päättyminen tulee ennakoida ympäristölupamääräyksissä. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta yhtyy edellä esitettyyn kaavoituksen lausuntoon ympäristöluvan määräaikaisuudesta. Soraliikkeen nykyisestä toiminnasta on tehty luvan voimassaoloaikana joitakin valituksia Tuusulan kunnan ympäristökeskukseen ja sittemmin Keski- Uudenmaan ympäristökeskukseen. Valitukset ovat koskeneet murskaustoiminnan aiheuttamia pöly- ja meluvaikutuksia toiminta-alueen lähikiinteistöille. Tyypillisin valitus on koskenut murskaustoiminnan aiheuttamaa pölylaskeumaa muun muassa Sulan autokauppa-alueelle. Valituksessa on tuotu esille yleensä myös pelko kivipölyn mahdollisesti aiheuttamista terveysvaikutuksista. Viimeisin valitus on tehty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen Ympäristökeskus on siirtänyt valitukset edelleen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Uudenmaan ELY-keskukseen. Ympäristöluvassa toiminnalle tulee asettaa em. valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 13 :ssä tarkoitetut tarkkailumääräykset melulle ja hengitettäville hiukkasille. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty murskaus- ja varastointitoimintojen sijainnit liitekartalla n:o Mikäli etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin arvioidaan tämän murskaamon sijaintitiedon perusteella, jää asetuksen 13 :ssä mainitun 500 metrin sisäpuolelle osa Korkinkujan, Korkintien ja Aromikujan asuntoalueista, jotka sijaitsevat lupahakemusalueelta etelä-lounaaseen. Lupapäätöksessä tulisi harkita myös määräystä kiinteistökohtaisen tiedotteen lähettämisestä suunnitelluista murskausajankohdista lupahakemusta koskevan kiinteistön rajanaapureille. Ympäristöluvassa on määrättävä ympäristönsuojelulain 90 :n mukaisesti myös toiminnan lopettamista koskevista velvoitteista. Valtion ympäristöhallinnon ylläpitämässä maaperän tilan tietojärjestelmässä (MATTI) lupahakemusta koskevalle kiinteistölle ( ) ja suunnittelualueelle on 14

15 Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen ja vastine osoitettu kohdetunnuksella ID entinen asfalttiasema (entinen Asfaltti Tenhunen, Fallbackantie). Kohde on merkitty rekisterissä selvitystarvealueeksi. Hakemuksesta on jätetty kolme muistutusta. Kivimaan Auto Oy / AA Olemme autoliike, joka sijaitsee Soraliike Erik Winqvist Ky:n välittömässä läheisyydessä. Murskausaikana hiekka/pölyhaitta on melkoinen. Ulkona olevien autojen puhtaanapito vaatii murskausaikana päivittäisen pesemisen, kun se muulloin on noin kerran kuukaudessa. Kiinteistö Oy Valimontie / BB Mielestämme lupaa ei tulisi enää jatkaa. Omistamme liikekiinteistön lähimpänä murskauspaikkaa. Olemme kärsineet jo kahdenkymmenen vuoden ajan hiekkakasojen aiheuttamasta pölystä. Tontin rajalla kasvava puusto ei riitä suojaamaan. Kun lumet sulavat huhtikuussa, kivipölyn pöllyäminen alkaa ja kestää seuraavaan lumentuloon asti. Lisäksi murskauksen aiheuttama melu haittaa kaupantekoa. Alueella työskentelevät henkilöt kärsivät myös kivipölyn aiheuttamista terveyshaitoista. Kunnan pitäisi tontin myyjänä ja kaavoittajana valvoa, mikä sopii liiketonttien läheisyyteen. HJ-Autotalo / CC Olemme kärsineet vuosia Sulan alueella tapahtuvasta kivenmurskauksesta kivipölyn ja hyvin voimakkaan meluhaitan vuoksi. Meluhaitta on pahentunut vuosi vuodelta uusien hallien rakentamisen jälkeen Sulan autoliikealueelle. Tälläkin hetkellä ulkona oleva melu on lähelle 100 db ja olen ottanut yhteyttä Etelä-Suomen aluehallinnon kautta, että sieltä tultaisiin toteamaan kuinka voimakas ääni on. Olemme olleet Tuusulan kuntaan yhteydessä vuosien mittaan useita kertoja, mutta he eivät ota mitään kantaa. Vuositasolla joudumme maksamaan kymmeniä tuhansia pelkästään autojen pesusta laskeutuneet kivipölyn vuoksi, koska meillä on ulkona keskimäärin 60 autoa keskihinnaltaan euroa. Kysymys ei ole mistään pienestä haitasta ottaen huomioon sen, että tämän keskittymän alueella on yli autoa ja yli 100 työntekijää, jotka altistuvat kyseiselle kivipölylle. Ei ole mahdollista, että tällainen kivenmurskaamo voi toimia asutuksen ja palveluyritysten keskellä. Tänään kivenmurskauksen ääni on niin voimakas, että se kuuluu selvästi Hyrylän keskustaan, vaikka matkaa on lähes 2 km. Vaadin, että toiminta keskeytetään välittömästi haittojen ollessa suuria niin liiketaloudellisesti ja terveydellisesti. Tarvittaessa tähän valitukseen lähtevät myös kaikki muut yritykset, jotka toimivat tällä alueella. Hakijalle on päivätyssä kirjeessä varattu tilaisuus vastineen antamiseen lausuntojen ja muistutusten johdosta. Hakija on jättänyt vastineen

16 Vastine Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon: Toteamme, ettei alueella jo tapahtuneella pitkäaikaisella toiminnalla ole todettu olleen pohjaveteen haitallisia vaikutuksia. Raportti pohjavesivaikutusten tarkkailusta vuonna 2010 on lupahakemuksen liitteenä 10. Tähänastiset pohjaveden suojelutoimenpiteet ovat siten olleet riittäviä ja lupa voidaan myöntää samoin määräyksin kuin nykyinen lupa. Pölymittausraportit on toimitettu ympäristöviranomaisille. Murskaamon pölyleijumat ovat alittaneet ohjearvon. Ainoa todettu ohjearvon ylitys liittyi Fallbackantien pölyämiseen. Toiminnan aikana tehdyistä pölyhaittavalituksista olemme esittäneet pyydetyt selvitykset. Valitusten johdosta toimintaa on tehostettu ja haitta saatu poistettua, mikä todetaan ELY-keskuksen lausunnossa. Vastine Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoon: Olemme hakeneet ympäristölupaa 10 vuoden määräajalle. Arvioimme vähintään tämän pituisen ajan kuluvan, ennen kuin alueelle saadaan oikeusvaikutteinen asemakaava ja alue tulee rakennetuksi sen määrittelemien korkeuksien mukaisesti. Toimintamme voi hyvin ja taloudellisesti palvella tulevaa asemakaavan toteuttamista. Aluerakentamisessa tarvitaan huomattava määrä kiviaineksia ja ne on mahdollista saada varastoituna toimipaikaltamme. Katsomme, että toimintamme on tällöin ympäristönsuojelulain tarkoittaman ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen mukaista. Toimintamme on myös jätelain keskeisen toimintaperiaatteen mukaista kierrätystä. Kaavoituslautakunta on virheellisesti viitannut lausunnossaan louhintaan, sillä murskausasemalle tuodaan louheet muualta. Ympäristönsuojelulain 43 mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä. Vastauksena meille esitettyyn suoraan kysymykseen toimintamme lopettamisesta vastasimme, että haemme seuraavaa ympäristölupaa ennen nyt haetun ympäristöluvan voimassaoloajan päättymistä ja että lupahakemusta laadittaessa otetaan huomioon senhetkinen kaavoitustilanne. Pölyä koskevien valitusten johdosta toimintaa on tehostettu ja haitta saatu poistettua. Tehdyt valitukset ovat olleet meille ongelmallisia sen johdosta, että ne on tehty jälkikäteen ja osoitettu suoraan viranomaisille. Valittaja ei ole ottanut meihin suoraan yhteyttä eikä lähettänyt kokemaansa asiantilaa meille edes tiedoksi. Olemme saaneet valitukset vastattavaksemme yleensä noin viikon kuluttua niiden tekemisestä, jolloin emme ole voineet enää ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin valittajan väittämänä ajankohtana asiantilan todentamiseksi ja sen vaatimiin toimenpiteisiin. Myös tehtyihin meluvalituksiin olemme esittäneet vastineet perusteluineen. Toiminnan melu alittaa valtioneuvoston salliman raja-arvon lähimmän asutuksen kohdalla. Teollisuusalueella raja-arvoa ei sovelleta. Autoliikkeiden 16

17 pihalla vallitsee melua, alueella esiintyy liikennemelua ja lentomelua sekä teollisuuslaitosten melua. Viimeisimmässä valituksessa ja jäljempänä käsiteltävässä muistutuksessa esitetyt väitteet todetuista meluista eivät voi liittyä po. toimintaan. Valituksissa esitettyjen meluväitteiden todentamiset puuttuvat. Toteamme, että murskauslaitoksen synnyttämän melun selvittäminen on järkevää heti toiminnan alkuvaiheessa, jos epäillään, että melu voi ylittää valtioneuvoston salliman raja-arvon jossakin paikassa. Jo tehtyjen mittausten ja pitkäaikaisten havaintojemme mukaan epäily on varsin tarpeeton. Murskaamon synnyttämä melu ja sen alentuminen työmaa-alueen ympäristössä on vuosien havaintojen mukaan hallinnassa. Jos melumittauksia katsotaan kuitenkin tarvittavan, niin niiden yhteydessä ja tuloksia tarkasteltaessa on välttämätöntä selvittää muiden melujen, kuten liikenne-, lento- ja muun teollisuuden synnyttämien melujen vaikutus mittaustulokseen. Murskaamon melua on jo raportoidun mukaisesti tarpeellista mitata lähietäisyydellä, joilla se on vallitseva, jotta saadaan käsitys melun etäisyysalenemasta muiden melujen siihen sanottavasti vielä vaikuttamatta. Murskauslaitoksen meluntorjuntaa koskevien lupamääräysten tulee perustua murskauslaitoksen aiheuttaman melun suuruuteen huomioon ottaen sen vaikutuksen mittauksella todettavaan meluun. Murskaamon meluntorjunta on hyödytöntä ympäristön kannalta, jos sillä ei ole vaikutusta ympäristössä todettavan melun ekvivalenttiseen suuruuteen muiden alueella vallitsevien melujen hallitessa tilannetta ja jopa peittäessä murskaamomelun. Pelkistäen murskauslaitoksen meluntorjunnalla ei saavuteta kokonaismelun alentumista, jos vallitseva melu tulee muualta ja se on yli 10 db suurempaa kuin murskaamomelu kyseisessä paikassa. Kerrotun mukaisesti tyypillisin valitus on koskenut murskaustoiminnan aiheuttamaa pölylaskeumaa mm. Sulan autokauppa-alueelle. Kyse on väitetystä likaantumishaitasta, jonka mittaamiseen hengitettävien hiukkasten mittaustekniikka ei sovellu. Laskeutuvan pölyn mittaamiseen käytetään keräysastioita. Pölyä analysoimalla voi todeta, mistä laskeuma on muodostunut. Siinä voi olla siitepölyä, neulasia, hyönteisiä, lintujen ulosteita jne. epäorgaanisen pölyn lisäksi. Osa laskeumasta on katupölyä. Osa liasta tulee sadeveden mukana korkealta ilmasta. Murskaamon aiheuttama pölylaskeuma, joka tapahtuu matalalta pienellä energialla, ei ulotu juurikaan laitosalueen ulkopuolelle. Hienoa leijuvaa pölyä leviää murskaamoalueelta ympäristöön ja se voi aiheuttaa muun ilmassa olevan epäpuhtauden kanssa lievää likaantumista. Tällaisen pölyn mittaamiseen soveltuu standardisoitu tehokeräin ja tuloksen arviointiin sekä hyväksymiseen voidaan käyttää aiempia valtioneuvoston sallimia kokonaisleijuman (TSP) arvoja. Tehdyissä mittauksissa po. alueen ympäristössä on todettu, että katupölyn vaikutus tulokseen voi olla merkittävä. Jos murskaamon aiheuttaman likaantumishaitan ehkäisemiseksi halutaan asettaa lupamääräys, sitä ei kannata asettaa laskeutuvalle pölylle eikä terveydellistä haittaa aiheuttavalle pölylle (PM 10 tai PM 2,5 ) vaan kokonaisleijumalle. Keräyksen aikana voidaan tehdä havaintoja mm. alueella olleista päästöistä ja tuulen suunnista pölyleijuman syyn selvittämi- 17

18 seksi. Epäselvissä tilanteissa on mahdollista analysoida ja tunnistaa pölyhiukkasia (mm. orgaaninen pöly, nokihiukkaset, epäorgaaniset hiukkaset jne.) leijuman muodostumisen syiden selvittämiseksi. Leijuman paino muodostuu suurista todettavista hiukkasista. Hengitettävien alle 10 µm hiukkasten paino-osuus kivenmurskaamon ympäristössä todettavasta leijuvasta pölystä on varsin alhainen, alustavien havaintojen mukaan luokkaa enintään 10 %. Kun tarkastellaan leijumaarvoja murskaamojen ympäristössä, niin PM 10 :n arvoja ei näyttäisi kannattavan mitata satojen metrien päässä laitosalueelta. Odotettava pitoisuus jää jo muutaman sadan metrin päässä alhaiseksi ja selvästi sallitun terveysperusteisen arvon alapuolelle. Likaantumishaittaa PM 10 mittaustulos ei mielestämme juurikaan kuvaa, joka likaantuminen on lähialueen autoliikkeille autojen pesutarpeen ja pesujen kustannusten johdosta ongelma. Alueella on tehty pohjaveden laadun seurantaa pitkän ajan, eikä pohjavedessä ole esiintynyt öljyä. Pohjavesi on täyttänyt talousveden laatuvaatimukset. Pohjavesitutkimukset osoittavat samalla, ettei alueen maaperä ole likaantunut. Po. Hiekkamäen tilan alueella, ei kuitenkaan ympäristölupahakemuksen kohteena olevalla toiminta-alueella, on ollut edellä mainittu jo romutettu asfalttiasema. Sen toiminta oli vähäistä ja loppui yli 20 vuotta sitten. Laitos on sijainnut nyt käsiteltävänä olevaan toiminta-alueeseen nähden pohjavesivirtauksen alapuolella, joten asfalttiasemapaikalta mahdollisesti pohjaveteen päässeet epäpuhtaudet eivät ole päässeet leviämään vastavirtaan lupahakemuksen kohteena olevalle toiminta-alueelle. Jos Asfaltti Tenhusen asfalttiasemapaikan maaperään on päässyt yli 20 vuotta sitten kevyttä polttoöljyä, sen voi katsoa jo haihtuneen maan pinnasta tai hajonneen siinä harmittomiksi yhdisteiksi ja maaperäbakteerien ravinnoksi. Viereisen alueen maaperän puhtauden selvittäminen yli 20 vuoden takaisen toiminnan johdosta ei liity käsittääksemme po. lupahakemuksen käsittelyyn ja haetussa asiassa tehtävään lupapäätökseen ja lupamääräysten antamiseen. Vastine Tuusulan kaavoituslautakunnan lausuntoon: Alueen asemakaavoitus ei ole vielä alkanut ja kyseiseen työhön arvioimme kuluvan useita vuosia sen jälkeen kun yleiskaava on valmistunut, mihin siihenkin arvioimme vielä kuluvan 3 5 vuotta. Yleiskaavasta tullaan odotettavasti valittamaan ja sen oikeusvaikutteisuuden saavuttamiseen menee 1 2 vuotta. Asemakaavan laadinta kestää sekin useita vuosia, siitäkin odotettavasti valitetaan ja senkin lainvoimaisuuden saavuttaminen kestää vuosia. Yleis- ja asemakaavatyö ovat osin peräkkäisiä. Melko odotettavana pidämme, että kiviaineksia tarvitaan Sulan teollisuusalueen rakentamisessa aikaisintaan 10 vuoden kuluttua ja niitä tarvitaan vähintään 2 vuoden ajan. Ennakoitu 10 vuoden lupa-aika, jonka esitimme lupahakemuksessa, on hyvin realistinen. Yleiskaavan tavoitteena sanotaan olevan muodostaa alueesta työpaikkaalue. Murskeiden valmistaminen alueella ei ole sellaisenaan ja itsestään selvänä väittämänä ristiriidassa kaavan tavoitteen kanssa. Myös mursketuotanto on työpaikkatoimintaa. Tämä näkökohta on olemassa ja sisältyy 18

19 MRL:n edellyttämään vuorovaikutteiseen keskusteluun kanssamme, joka kaavoitusviranomaisen tulee kanssamme käydä. Kiinnitämme huomiota siihen, että kaavoitusviranomainen on itse todennut, ettei nykyisenkaltaisella toiminnallamme ole kaavasuunnittelun kannalta merkitystä. Emme näin ollen haittaa kaavasuunnittelua, vaikka ympäristölupa myönnettäisiin hakemallemme 10 vuoden määräajalle. Luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. Ympäristönsuojelulain 52 :n mukaan ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan toistaiseksi tai määräajaksi. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi ratkaisun perusteet ja päätöksen perustelut. Hakemuksemme on määräaikainen eikä haittaa kaavoitustyötä. Alueella jo tapahtuva toiminta tukee alueen yleiskaavan mukaista käyttötarkoitusta, koska teollisuusalueen rakentamiseen tarvitaan kiviaineksia. Koska toiminta alueella palvelee myös tulevaa asemakaavan toteuttamista, niin ajankohtaiseksi muutokset toiminnassamme tulevat vasta asemakaavan vahvistamisen ja sen mukaisen rakentamisen jälkeen, mihin arvioidaan menevän vähintään 10 vuotta. Edellä perustellun mukaisesti katsomme, että lupa voidaan myöntää haetulle ajalle lainkaan kaavoitusta haittaamatta. Tulevaisuuden ennakointia ei voida käyttää hallintopäätöksen perusteena eikä lupa-aikaa voi perustella myöskään ennusteilla. Hallintopäätöksen tulee perustua sovellettavaan lainsäädäntöön ja perustelujen tulee olla sellaiset, kuin mitä hallintotoiminnan periaatteista on ao. lainsäädännössä edellytetty. Kaavoitusviranomainen kehottaa erityisesti ottamaan huomioon tärkeällä pohjavesialueella toimittaessa, että toiminnalla ei vaaranneta pohjaveden laatua tai määrää. Pitkäaikainen seuranta alueella on osoittanut, ettei toiminta aiheuta edellä tarkoitettuja seuraamuksia. Asiasta on lukuisa määrä vuosiraportteja. Pohjaveden tarkkailua tullaan jatkamaan. Kaavoitusviranomainen edellyttää, että toiminta-ajoissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisia toiminta-aikoja myös kuljetusten osalta. Toteamme, että lupahakemuksen mukaan noudatetaan valtioneuvoston asetusta. Vastine Tuusulan kunnan teknisen lautakunnan lausuntoon: Teknisen toimen käsitys lupa-ajasta poikkeaa kaavoituslautakunnan esittämästä. Viidessäkään vuodessa ei alueelle saada arviomme mukaan oikeusvaikutteista asemakaavaa ja sen jälkeen, kun se saadaan, tarvitaan vielä muutama vuosi asemakaavan mukaiseen rakentamiseen, johon kuluu kiviaineksia. Kaavan toteuttamisen kustannukset kohoavat huomattavasti, jos tarvittavat ainekset joudutaan ajamaan kauempaa. Vastineena toteamme, että alueemme ympäristöön, myös aiemmin omistamallemme maalle, on rakennettu vuosien kuluessa, jonka seurauksena on muodostunut lausunnossa kerrotun kaltainen tilanne. Jokainen alueemme läheisyyteen sijoittunut tonttikaupan tekijä on kuitenkin ollut tietoinen vallitsevasta tilanteesta. Toimintamme ympäristövaikutuksista saadaan edustavin ja luotettavin käsitys lähimmän asuinrakennuksen sisältä ja 19

20 pihalta. Jos nämä vaikutukset ovat hyväksyttäviä sovellettaviin rajaarvoihin nähden, niin vaikutukset alittavat arviointiperusteet myös kauempana olevissa kohteissa. Murskaamo sijoittuu alueen keskelle, eikä ole monenkaan metrin ero tarkasteltiinpa etäisyyksiä laitoksen keskeltä tai etumurskaimen sijoituskohdasta, kuten on tehty. Ympäristölupahakemuksessa on kerrottu pohjaveden suojelemisen periaatteet. Tärkeää on, ettei päästöjä maaperään tapahdu lainkaan tai, jos tällaista vahinkotapauksessa esiintyy, aines poistetaan välittömästi maan pinnasta ja hävitetään asianmukaisesti. Polttoöljy pidättyy maahan päästessään maan pintakerrokseen, josta se on helposti poistettavissa. Riittävänä pidetään, jos imeytyskerroksen alla on tiivis vettä läpäisemätön maakerros. Muovi ei kestä kuormitusta maassa, vaan murenee pieniksi palasiksi. Hulevesiä ei alueella ole muodostunut. Jo toistakymmentä vuotta kestäneen louheen vastaanottotoiminnan aikana ei ole ilmennyt lautakunnan mainitsemaa ongelmaa (epäpuhtaudet maaainesten joukossa). Louheen joukossa ei ole ollut mainittuja orgaanisia aineksia, mikä voidaan todeta myös tällä hetkellä paikalla olevasta louhekasasta. Vastine Tuusulan kunnanhallituksen lausuntoon: Toteamme, että kyse on ympäristölupahakemuksesta, ei vielä ympäristöluvasta. Lupahakemuksen mukaan alueella ei ole kyse louhintatoiminnasta, joten annettu lausunto perustuu virheelliseen siteerattuun käsitykseen. Louheet tuodaan paikalle suurimmaksi osaksi Tuusulan kunnan alueelta. Koska osayleiskaavan hyväksymiseen ja sen jälkeiseen vahvistamiseen menee arviolta vuosia ja sen jälkeen kuluu vielä vuosia ennen kuin asemakaava on laadittu ja vahvistettu, niin kolmea vuotta voidaan pitää aivan liian lyhyenä toiminta-aikana. Mielestämme on viisasta käyttää ympäristönsuojelulain 58 tarkoittamaa mahdollisuutta luvan muuttamiseen, jos olosuhteet muuttuvat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti. Alueen maankäytön suunnittelun tulee tapahtua MRL:n mukaisesti. Lain 62 edellyttää vuorovaikutusta kaavaa valmisteltaessa ja haluamme vaikuttaa omistamamme maan suunnitteluun. Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa valmisteltaessa on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (1441/2006). Haluamme vaikuttaa omistamamme alueen käytön suunnitteluun. Osayleiskaavatyön keskeneräisyyttä kuvaa hyvin, ettei meihin maanomistajana ole oltu vielä yhteydessä. Jotta alueen käytön suunnittelu voi tapahtua MRL:n mukaisesti, jo suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista on lain 62 mukaan tiedotettava, jotta vuorovaikutteinen keskustelu saadaan aikaan. Asiasta tiedottaminen MRL:n edel- 20

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/1 Dnro ESAVI/654/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2011 ASIA Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä

Repovaara KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Maanrakennus Vääräniemi Oy. Taivalkoski. (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Repovaara Maanrakennus Vääräniemi Oy Taivalkoski 1 Sisällys Yleistä...

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Louheen murskaus Espoon kaupunki, Kumpyölin kylä, Blominmäki Kiinteistö: Storgård Kiinteistön omistaja: Espoon kaupunki TOL: 38320

Louheen murskaus Espoon kaupunki, Kumpyölin kylä, Blominmäki Kiinteistö: Storgård Kiinteistön omistaja: Espoon kaupunki TOL: 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 62/2012/1 Dnro ESAVI/255/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Maanrakennus Oy Laatutyön ylijäämälouheen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 56/2013/1 Dnro ESAVI/243/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2013 ASIA Soraliike Erik Winqvist Ky:n Hiekkamäen murskauslaitoksen toimintaa koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Ilmanlaatu Raportti PR Y1036 1 Sivu 1 (7) Markku Kantola Niemijärventie 92 07600 Myrskylä Turku 19.11.2013 ILMANLAATUSELVITYS Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 69 Konevuori Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö sekä hydraulisen iskuvasaran käyttö, Veturitie 15 HEL 2016-003765 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot