Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 16. kaupunginosa, Kaivoksela osa korttelia (Kumoutuvan asemakaavan osa korttelia sekä katualuetta.) Tonttijako ja tonttijaon muutos Osa korttelia Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Vantaanlaaksontien välissä Vetokujan pohjoispuolella. Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Rakennusosakeyhtiö Hartela ja Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy hakevat toimistorakentamista Vantaanlaaksontien ja Hämeenlinnanväylän väliseen kortteliin siten, että rakentaminen sijoittuisi nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista. Myös nykyinen asemakaava sallii enintään 7-8 -kerroksista rakentamista. Alueen rakennusoikeus ei kasva. Alue on nyt rakentamatonta metsää. Voimassaolevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on toimistorakennusten korttelialuetta KT. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat seitsemän (VII) ja kahdeksan (VIII). Nykyinen rakennusoikeus on k-m 2. Siitä 15 % saa olla liiketiloja ja kahden rakennusalan kerrosalasta 30 % näyttelytiloja. Alueella on neljä erillistä rakennusalaa ja Hankatien katualue. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Silvolan yritysalue on kehittynyt autokaupan keskukseksi. Pääkaupunkiseudun kasvaessa alueen merkitys yritysalueena on kasvanut. Luonnonympäristö Alueelle on kasvanut metsää. Alue on tärkeää pohjavesialuetta. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. Rakennettu ympäristö Alue on rakentamatonta yritysaluetta. Alueella on rakennusoikeutta k-m 2. Eteläpuolella on Silvolan yritysaluetta. Länsipuolella on Hämeenlinnanväylä ja Kaivokselan kerrostaloja. Koillisessa on Viherkummun siirtolapuutarha ja idässä Vetokannaksen lähivirkistysalue. 2

4 Liikenne - Autoliikenne Hämeenlinnanväylän liikennemäärä oli tällä kohdalla ajon/vrk vuonna 2009 ja ennustettu liikennemäärä on ajon/vrk vuonna Hämeenlinnanväylän nopeusrajoitus on 80 km/h ja raskaan liikenteen osuus on 8 % Helsinkiin Kaava-alueen suunnitellut bussiyhteydet. / YTV, Vantaan linjastosuunnitelma , Helsinki Vantaanlaaksontie toimii pääkatuna ja sen liikennemäärä oli ajon/vrk vuonna Joukkoliikenne Palveluetäisyydellä ovat Hämeenlinnanväylän (linjat 453, ), Vantaanlaaksontien (43, 415, 451, 474) ja Kaivokselan (35, 452K) pysäkit. Alueelta on bussiyhteydet Myyrmäkeen ja Helsinkiin. Vieressä kuva suunnitellusta linjastosta. - Kevyt liikenne Vantaanlaaksontiellä ja Hämeenlinnanväylällä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Paikka on ollut läheisen Djupbäckin torpan vanha torppapelto, jota on sanottu torpookorn. / Bo Lönnqvist: Ortnamn i Helginge, Alueella on Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus, joka ei ole muinaismuisto. Tie kulki vielä 1950-luvulla Kaivokselantien kautta. Tekninen huolto - Vesihuolto Kaava-alue voidaan liittää aluetta palveleviin vesihuollon runkoverkostoihin. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. - Hulevedet Hulevesien viemäröinti järjestetään putkiviemärein. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu Alue sijaitsee Lden 50 db lentomelualueen rajalla, jossa toimistotiloilta vaaditaan L 28 db ääneneristävyyttä. Ilmailulaitos : Vuosien ennusteiden melualueiden verhokäyrä. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava. Ympäristövalvontalautakunnan rakennuslupajaos L DEN = Lentomelun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso. L = Äänitasoero, ulkomelutason ja sallittavan sisämelutason erotus. - Tieliikennemelu Hämeelinnanväylän suuntaiseksi suunnitellulla julkisivulla vallitsee korkeimmillaan noin 80 db keskiäänitaso. Tällöin riittävä rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyys tieliikennemelua vastaan on Hämeenlinnanväylän puoleisilla julkisivuilla vähintään 32 db ja rakennusmassojen päädyissä vähintään 28 db. Edellä mainitut äänitasoerovaatimukset on määritelty sillä oletuksella, että ulkovaippaan ei rajaudu opetus- ja kokoontumistiloja. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy

5 Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Maanomistus Korttelialueen omistavat Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy / Rakennusosakeyhtiö Hartela sekä Rakennusosakeyhtiö Hartela. Katualueen omistaa Vantaan kaupunki. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Valtioneuvosto Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja pohjavesialuetta. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Ympäristöministeriö Ote maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Seutuliikenteen rata. Lentomelualue. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja pohjavesialuetta pv. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. RA Loma-asuntoalue. SL Luonnonsuojelualue. TP Työpaikkaalue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. (et)- Yhdyskuntateknisen huollon laitos. (pv)- Tärkeä pohjavesialue. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen ratsastusreitti. \ \ \ \ Kaupunkikuvallisesti merkittävä alue. / / / / / Kyläkuvallisesti merkittävä alue. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Alueen raja. Osa-alueen raja. Ensimmäinen asemakaava Ensimmäinen asemakaava nro , Silvolan teollisuusalue 2, vahvistettiin ympäristöministeriössä Siinä alue oli toimistorakennusten korttelialuetta (AL 12 ) ja suurin sallittu kerrosluku oli kaksitoista (XII). 4

6 Voimassa oleva asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa nro , hyväksytty Kh , alue on toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Suurin kerrosluku on kahdeksan (VIII). Ote voimassa olevasta asemakaavasta. KT LPA VL VP VIII aii Toimistorakennusten korttelialue. Autopaikkojen korttelialue. Lähivirkistysalue. Puisto. Korttelin numero. Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin). Suurin sallittu autotasojen lukumäärä. Esisuunnitelmat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy , , ja Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä. Alueelle on hyväksytty tonttijako Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella on MRL 81 2 mom. 2. kohdan mukainen rakennuskielto, paitsi tonttirekisteriin merkityllä tontilla ei ole rakennuskieltoa. Muut suunnittelua rajoittavat tekijät Alue rajautuu idässä Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, mikä ei vaikuta rakentamiseen. / Valtioneuvosto Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset - Vantaan kaupungin kuntasuunnitteluvirasto: Rakennuskulttuuri Vantaalla - inventointi 1981 s. 198 ja 200, kohde T4, Vanha Nurmijärventie. Julkaisu C 24: Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri 1995: Valtatien 3 kehittäminen välillä Haaga - Vantaankoski, kehittämisselvitys. - Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy, Meluselvitys Toimistorakennus, Kaivoksela, lausunto , Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Insinööritoimisto Severi Anttonen ky: Kaivokselan Business Park, talot A ja B, Kortteli 16108, tontti 5, Vantaanlaaksontie 5, Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Sito Oy: Hulevesien hallintasuunnitelma Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. 5

7 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kiinteistö Oy Ylähanka ja Kiinteistö Oy Parihanka hakivat asemakaavamuutosta , koska nykyinen asemakaava ei mahdollista nykyaikaisen vaiheittain toteutettavan Business park -tyyppisen kokonaisuuden toteuttamista. Hakemusta täydennettiin esisuunnitelmalla Sittemmin Kiinteistö Oy Ylähanka / Martela Oy kuitenkin ilmoitti, että ei halua kaavamuutosta. Suunnitteluohjelma Asian valmistelu otettiin kaupunkisuunnittelun kevään 2008 suunnitteluohjelmaan (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Osallistuminen ja vuorovaikutus - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille ja virkamiehille Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jääneen osuuden ja Museoviraston osallisuuden osalta ja lähetettiin tiedoksi Museovirastolle. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. - Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Paikalla pidettiin klo 9.00 MRL 62 mukainen keskustelutilaisuus, jossa oli läsnä 8 henkilöä. Lisäksi kaavoitusinsinööri oli tavattavissa puhelimitse. - Osallisia kaavoituksessa olivat hakijat, alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Vantaan Energia Oy, Elisa Networks Oy, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Paikalla oli asukkaat Kaivosrinteentieltä ja Kankaankujalta sekä rakennusliike Hartelan ja arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen edustajat. Tällöin todettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus. Asukas Kaivosrinteentieltä kiinnitti huomiota rakennuksen melunheijastusvaikutukseen. Asukas Kankaankujalta, joka edusti Silvolan pientaloyhdistystä, syntyvään liikennemäärään. Muutoin hankkeesta ei ollut huomautettavaa. Lopuksi aluearkkitehti keskusteli rakennusliikkeen ja arkkitehtitoimiston edustajien kanssa kaavan ja hankesuunnitelman teknisistä yksityiskohdista. Laadittu meluselvitys. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus ja liikennemäärä eivät kasva. 2. Vantaan kaupunginmuseo lausui , että olisi tarpeen tarkastella maisemallista suhdetta esimerkiksi laajalla pokkileikkauksella tai julkisivuprojektiolla jossa tarkastelusuunta on Kaivokselaan päin. Poikkileikkaus ja muut havainnekuvat on esitetty jäljempänä. 3. Elisa Oyj ilmoitti, ettei kaavamuutokseen ole huomautettavaa. 4. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ilmoitti, että jatkosuunnittelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota pelastuslaitoksen toimintaedellytyksille, millä tarkoitetaan lähinnä pelastustien sijoittamista rakennusmassan ja Hämeenlinnanväylän väliin. 6

8 5. Vantaan Energia Oy ilmoitti , että Vantaanlaaksontien reunassa kulkee keskijännitemaakaapeli ja kaukolämpöputkia. 6. Museovirasto ilmoitti , ettei alueelta tunneta Museoviraston käytettävissä olevien rekisteri- ja arkistoaineistojen perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirastolla ei siten ole huomautettavaa asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on kuultava Vantaan kaupunginmuseota. Vantaan kaupunginmuseon kannanotto on edellä kohdassa Silvolan asukasyhdistys huomautti Vantaanlaaksontien vilkastumisesta ja ruuhkaantumisesta, vaikutuksista pientaloalueen viihtyvyyteen, virkistysalueen ja pohjavedellä täytettyjen uimapaikaksi tarkoitettujen hiekkakuoppien haitoista ja ympäristöhaittojen lisääntymisestä. - Toimistorakennukset pitäisi sijoittaa lähelle Hämeenlinnanväylää. Vantaanlaaksontien varteen pitäisi sijoittaa pysäköintialueita tai olevat matalat toimistoja liikerakennukset ja varattava tilaa viherkaistalle. Jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuus tulee turvata. Hämeenlinnanväylän liittymät on korjattava ennen rakentamisen aloittamista. - On myönteistä ja kannatettavaa, että 7-kerroksiset toimistotalot ovat matalampia kuin nykyisessä kaavassa ja sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen. Hyvä, että pysäköintitilat on sijoitettu osittain maan alle. Onko 12-kerroksisesta Silvolan maamerkistä todellista iloa ja paraneeko Vantaan kaupungin business-imago tästä? Vaiheittain rakentaminen aiheuttaa liikenne-, melu- ja saasteongelmia monen vuoden aikana. Rakentaminen on sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen ja Vantaanlaaksontien puolelle tulee istutusalue. Rakentaminen on kuitenkin yhtä korkeaa kuin voimassa olevassa asemakaavassa, mikä johtuu teknisistä tiloista. Kaavamuutos ei lisää rakentamista eikä liikennetuotosta verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan eikä asemakaavalla ratkaista maantien liittymien toteuttamisjärjestystä. Kaavamuutoksesta on rajattu pois pohjoisin tontti, jolle luonnosteltiin 12-kerroksista rakennusta. Tosin voimassa olevassa asemakaavassa on etelämpänä 12-kerroksisen tornin rakennusala Vetokuja 1:n kohdalla. 8. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (5/ ) puolsi suunnitelmaa. 9. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (10/ ) totesi, että "Suunnitelmaa on syytä vielä kehittää. Kokonaisvaikutelmasta Hämeenlinnanväylän suuntaan on tulossa liian eleetön ja jopa monotoninen. Aiemman sommitelman dynamiikka nojasi korkean tornin varaan ja sen poistuessa tulisi massoitteluun löytää jotain muuta vastaavaa rytmitystä." Julkisivua on jäsennelty. Erilliset neuvottelut - Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja Arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen kanssa , , , , Rakennusvalvonnan kanssa , ja MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asiakirjat ovat kaavamapissa kaupunkisuunnittelun arkistossa. 7

9 Viistoilmakuva nykytilanteesta. Vantaan kaupunki. Asemakaavamuutoksen tavoitteet - Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen. (MRA 25 ) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja hyödyntää olevaa joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. - Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. - Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Alue on voimassa olevassa asemakaavassa toimistorakennusten korttelialuetta (KT) ja asemakaavan muutosehdotuksessa toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), mikä merkitä sallii myös teollisuus- ja varastotilojen rakentamista. - Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelun lähtökohtana olivat toiminnalliset, kaupunkikuvalliset ja meluntorjuntatavoitteet. Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus ei ole arkeologinen kohde. - Osallisten tavoitteet Osalliset kiinnittävät huomiota rakennuksen meluheijastusvaikutukseen Kaivokselan suuntaan ja liikenteellisiin vaikutuksiin, mutta asemakaavamuutosta ei vastustettu. - Asemakaavan laadulliset tavoitteet Vantaan arkkitehtuuristrategia. / Kv

10 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueella on ollut 1970-luvulta voimassa toimistorakentamista sallivia asemakaavoja, jotka eivät ole toteutuneet. Voimassa oleva asemakaava ei sovellu nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistotalolle. Nähtävilläolo ja lausunnot Kaavamuutos oli nähtävillä MRA 27 mukaisesti Muistutuksia ei tullut. Lausunnot pyydettiin mennessä. - Uudenmaan ELY-keskus huomautti pohjavesialueesta ja hulevesien vaikutuksista Vantaanjoen vuollejokisimpukkaan. Rakennusliike Hartela on teettänyt Sito Oy:llä hulevesien hallintasuunnitelman, jossa vastataan näihin kysymyksiin. Sito Oy on ollut yhteydessä ELY-keskukseen. Kaavaan annetaan pohjavesi- ja hulevesimääräyksiä. - Vantaan Energia Oy ilmoitti, että alueella tarvitaan kaksi kiinteistömuuntajaa. Näistä annetaan kaavamääräys. - HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ilmoitti, että alueen toteuttamissopimuksessa tulee mainita HSY:n oikeudesta sijoittaa, pitää ja huoltaa vesijohtoja, viemäreitä ja pumppaamoa korttelialueella. Tämä on mainittu toteuttamissopimuksessa ja lisäksi kaava sisältää tarvittavat johtorasitteet. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat aluearkkitehti Ritva Valo ( asti), asemakaavasuunnittelija Ville Purma ( asti), maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä- Piikkiö, lupa-arkkitehti Matti Kärki, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, liikenneinsinööri Pekka Haasanen, suunnitteluinsinöörit Usko Koponen, Marika Orava, rakennustutkija Sari Viertiö, kaavoitusinsinööri Kai Zukale sekä suunnitteluavustajat Sari Simonen, Kimmo Kangas ja Eeva Juusela. Rakennusosakeyhtiö Hartelaa, jolla oli myös Martela Oy:n valtakirja, edustivat Janne Sipilä, Jussi Vyyryläinen, Helena Sysiö ja Ari Koskenoja. Hartelan konsultteina olivat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy / Harri Laine, Rainer Linderborg, Pekka Piha ja Jari Lonka, sekä Sito Oy / Marika Bremer, Ismo Häkkinen, Antti-Jaakko Koskenniemi, Katja Rasi, Seija Väre ja Reijo Pitkäranta. 9

11 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavamuutos luo edellytykset nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistorakentamiselle. Rakentaminen sijoittuu nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista kuten voimassa olevassa asemakaavassa. Hämeenlinnanväylän puolelle tulee kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa korkeampi rakennusosa nousee. Nykyinen kokonaisrakennusoikeus ei kasva. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Hämeenlinnantien puolella rakennuksessa on kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa kahdeksankerroksinen lasinen toimisto-osa nousee. Vantaanlaaksontien puolelle rakennus näkyy viitenä seitsemänkerroksisena toimistomassana. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Liikenne Sekä yleiskaavassa että voimassa olevassa asemakaavassa on harkittu, että alueella voi olla toimistorakentamista. Kaavamuutoksessa rakennusoikeus säilyy nykyisenä, joten myös aiemman kaavoituksen pohjana ollut liikennetuotos säilyy. Tämän vuoksi tarkempi liikenneselvitys ei ollut tarpeen. Tekninen huolto - Vedenjakelu Kaivokselan vesijohtoverkosto kuluu Myyrmäen painepiiriin. Vesi alueelle toimitetaan Pitkäkosken vesilaitokselta. Alue liitetään Hämeenlinnanväylän itäreunalla olevaan rakennettuun NS 300 vesijohtoon. Vesijohtoverkon painetasot vaihtelevat välillä meren pinnasta mitattuna. Jos kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan sprinkler-sammutuslaitteistoja, tulee vesijohtojen koko valita suunnitelmassa esitetyn suuremman vaihtoehdon mukaisesti. - Viemäröinti Kaava-alueen jätevedet johdetaan korttelialueen kaakkoiskulmalle rakennettavalle jätevedenpumppaamolle, josta ne pumpataan rakennettavan paineviemärin kautta Vetokujan länsipäässä olevaan rakennettuun viemäriin. Lopulta jätevedet päätyvät Suomenojan jätevedenpuhdistamoon Espooseen. Kaupungille tulee oikeus rakentaa ja johtaa jäteveden pumppaamolle vesijohto ja viemäri sekä pitää ja huoltaa niitä. Alueella tarvittavalle pumppaamolle merkitään rakennusala (kaavamerkintä et). 10

12 - Hulevedet Sito Oy on laatinut hulevesien hallintasuunnitelman (katso s. 19), jossa esitetyt kaavamääräykset annetaan asemakaavaan. / Sito Oy Palvelut Asemakaava sallii 15 % liiketilojen rakentamista, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakennusalat on rajattu luonnosten mukaisiksi. Lisäksi asemakaavassa annetaan tarpeelliset kaavamääräykset katoista, julkisivuista, aidoista ja istutuksista. - Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristön melutasoihin Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristöön on yhtä suuri sekä nykyisillä että ennustetuilla liikennemäärillä. Vaikutusten suuruus riippuu jonkin verran laskentapisteen sijainnista maastossa sekä sen korkeudesta. Tulevaisuuden liikennemäärillä lasketut keskiäänitasot ovat alueella noin 1,5 db korkeammat kuin nykyisillä liikennemäärillä lasketut ja määrittävät siten kohteen ulkokuoren ääneneristävyysvaatimuksen. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Meluselvityksen tulosten perusteella liikenteen aiheuttamat melutasot Hämeenlinnanväylän länsipuolella lähimpien rakennusten kohdalla nousevat noin 0,5...2,5 db piha-alueilla sekä toisen kerroksen korkeudella sijainnista riippuen. Kolmannen kerroksen korkeudella melutasot nousevat noin 0,5...1,5 db sijainnista riippuen. Suunniteltujen rakennusten Hämeenlinnanväylän puoleisten julkisivujen materiaaliksi on tulossa lasi, joka heijastaa ääntä hieman vähemmän kuin betoni tai tiili, mutta ero on merkityksettömän pieni. Toisaalta suunnitellut rakennukset vähentävät huomattavasti tieliikennemelun leviämistä rakennusten itäpuolelle. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Ympäristön häiriötekijät Työtilojen ulkokuoren ääneneristävyydeksi lento- ja tieliikennemelua vastaan määrätään 28 db, Hämeenlinnanväylän puoleisella julkisivulla kuitenkin 32 db. Kaavamuutoksen vaikutukset - Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Rakentamaton metsätontti muuttuu rakennetuksi toimistoympäristöksi. - Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Toimistorakentamisen lisäksi sallitaan myös tuotanto- ja varastotilojen rakentamista. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku eivät muutu. - Suhde Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti merkittävään maisemaalueeseen Rakentaminen sijoittuu kauemmaksi Vantaanjokilaakson maisema-alueesta kuin voimassa olevan asemakaavan mukaan rakennettaessa. - Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus häviäisi myös voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Nykyinen luonnonmukainen metsä muuttuu rakennetuksi tontiksi. - Liikenteelliset vaikutukset Yleiskaavan tuottamat liikenteelliset vaikutukset on tutkittu yleiskaavan laatimisen yhteydessä (2007). Vantaanlaaksontien liikennemäärä kasvaa, mutta saman verran kuin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Liikennemäärän kasvulla on jonkin verran vaikutusta myös Hämeenlinnan- 11

13 väylän liittymien toimivuuteen. Alue on saavutettavissa hyvin joukkoliikenteellä. Helsingin suunnan bussiyhteyksissä käytetään hyväksi pääliikennevirran vastasuuntaa. - Meluvaikutukset Rakentaminen lisää melutasoa Hämeenlinnanväylän länsipuolella 0,5-2,5 db, mutta alentaa huomattavasti melutasoa tulevien rakennusten itäpuolella. Kaavamuutoksen pohjaksi on laadittu erillinen meluselvitys. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hämeenlinnanväylän kehittämisselvitys sisältää meluesteet Kaivokselan kohdalle, mutta ne toteutetaan vasta Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri Rakentamisen vaikutukset pohjaveteen Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset pohjaveteen. Hulevesien hallinnalla suojellaan pohjavettä ja vähennetään kuormitusta Vantaanjokeen, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy Insinööritoimisto Severi Anttonen ky ( ) on tehnyt alueelta pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon. Siitä selviää v mitatut pohjaveden korkeusasemat, jotka ovat n. tasolla +16, ,00. Tuleva rakentaminen kellarikerroksen osalta on tämän hetken arkkitehtisuunnitelmissa alimmillaan tasolla + 20,00 (kellarin lattiakorko + 21,00). Kellarin rakenteita ei siten uloteta pohjaveden pinnan tasoon vaan pysytään kaikilla rakenteilla myös perusvesien kuivatuksen osalla pohjaveden pinnan tason yläpuolella. Rakentamisen aikana noudatetaan annettuja ohjeita suojavyöhykkeellä rakentamisesta. Alapohjarakenteet pysäköintitilojen osalta toteutetaan rakenteeltaan vesitiiviinä ja lattioille tulevat autojen sulamisvedet ja lattioiden siivousvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon. Rakennusliike Hartela / Ari Koskenoja Hulevesien vaikutukset Vantaanjoen vuollesimpukkaan Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio srassus), jota suojellaan rakentamalla hulevesijärjestelmä toimimaan jo ennen rakentamisen alkamista ja hoitamalla kiintoaineen laskeuttaminen hulevesistä tontilla, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy

14 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus. Kaavamuutoksen perusteella katualue myydään osaksi korttelialuetta. Asemakaavaan liittyy hulevesien hallintasuunnitelma. Hanke on tarkoitus toteuttaa useassa osassa. Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 ). Vantaa , tarkistettu VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Kaavan laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa, puh , sähköposti Suunnitelman asemapiirros. - Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

15 Näkymä lounaasta. Näkymä pihalta Vantaanlaaksontien suunnasta. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

16 Näkymä luoteesta Hämeenlinnanväylältä. Vasemmalla Martelan tontti, oikealla kaavamuutostontti. Martelan rakentamaton tontti Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu länteen Hämeenlinannväylälle päin. Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu itään pihalle ja Vantaanlaaksontielle päin. Martelan rakentamaton tontti Leikkaus pohjoisesta päin. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 15

17 1. kerros, maantaso. 2. kerros kerros 16

18 Yläkellari K1. Alakellari K2. Martelan tontti Suunniteltu rakennus Autotalo, kaavoitettu torni AGV:n talo Rakennusmassat Hämeenlinnanväylälle päin. Kaivokselan kerrostalot Hämeenlinnanväylä Suunniteltu rakennus Pysäköintialue Alueleikkaus länsi-itä-suunnassa. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 17

19 Suhde kaupunkirakenteeseen. Rakentaminen tukeutuu Hämeenlinnantien varteen, jolloin vastaavasti jokilaakson maisematila jää avoimemmaksi. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

20 Hulevesien hallintasuunnitelma / Sito Oy Hulevesien hallintasuunnitelma. Suodatuspainanne. Hulevesiallas. Sito Oy:n esittämät kaavamääräykset: Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluessa. Tonteilla on huolehdittava kiintoaineen laskeuttamisesta hulevesistä. Hulevesien viivytystilavuuden tulee olla yhteensä 200 m3. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. Pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä moottoriajoneuvoilla kulkemiseen tarkoitetut tiet ja pysäköintipaikat on päällystettävä vesitiiviillä aineella ja niiltä syntyvät hulevedet on ohjattava öljynerotuskaivoihin. Sito Oy

21 Vesihuollon yleissuunnitelma. / Usko Koponen , tarkistanut Marika Orava

22 21

23 Asemakaavan muutosehdotus 22

24 30 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Stenbacka ja Smeds

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Stenbacka ja Smeds Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 16.12.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Stenbacka ja Smeds Asemakaava nro 181100,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.2.2011 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002109 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa 81, Korso Asemakaavan muutos: Korttelin 81384 tontti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016, PÄIVITETTY 2.9.2016 KIELOTIE 38-44 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002314, EROTETTU OMAKSI TYÖKSEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 41. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2016 Sivu 1 / 1 5171/2015 10.02.03 41 Itä-Suviniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 613302, 40. kaupunginosa, Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Minna

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016. V o u t i l a. Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016. V o u t i l a. Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen V o u t i l a Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro

Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro Mistelinsiemen, asemakaavan muutos nro 002047 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 20.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KAUPUNGINTALO LAAJENEE

KAUPUNGINTALO LAAJENEE KAUPUNGINTALO LAAJENEE 10.6.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002068, Kaupungintalon laajennus, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Tämä asiakirja löytyy

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA/ II 17.9.2012 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001835, VEROMIES, OSA KORTTELI 52131 SEKÄ KATU- LIIKENNE- JA SUOJAVIHERALUETTA. Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 26.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle Asemakaava 403500 Ylästö / Sutars

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3

Asemakaavaluonnos nro , Koivurinne 3 VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261400, Koivurinne 3 Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.10.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002076 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola

Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro sekä tonttijako, Asola Lipstikka -asemakaava ja asemakaavan muutos nro 721300 sekä tonttijako, Asola Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Asemakaava nro , Kiila

Asemakaava nro , Kiila VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 23.11.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaava nro 340500, Kiila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo

VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus/LTo 6.9.2005 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVA NRO 720900 Kaupunginosa:

Lisätiedot

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt 1 (1) Kaupunkisuunnittelu 28.9.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen ASEMAKAAVAN MUUTOS 002141, TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS, VIERTOLA Osa korttelia 63124

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro , Tikkurilan kirkon kortteli, asemakaavan muutos nro 002254 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.12.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä, asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan selostus, joka koskee päivättyä, asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti PIISPANKYLÄ 7 Asemakaavan selostus, joka koskee 17.5.2010 päivättyä, asemakaavakarttaa nro 211400 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava Asemakaava

Lisätiedot

Silvastintie 2. Asemakaavan muutos nro

Silvastintie 2. Asemakaavan muutos nro Silvastintie 2 Asemakaavan muutos nro 002177 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 09.09.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.12.2016 SANDKULLA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002322 Kaavamuutosalue sijaitsee Jokiniemessä, Valkoisenlähteentien eteläpuolella Urheilutien ja Tuiterinkujan välisellä

Lisätiedot

VIII kaupunginosan kortteli 36 tontti 1 sekä lähivirkistysalue (VL).

VIII kaupunginosan kortteli 36 tontti 1 sekä lähivirkistysalue (VL). Uudenkaupungin kaupunki Ak 0837 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu VIII kaupunginosan kortteli 36 tontti 1 sekä lähivirkistysalue (VL). Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.02.2016

Lisätiedot

KALEVANKANKAAN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KALEVANKANKAAN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0908 KALEVANKANKAAN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.3.2013 TEHTÄVÄ SUUNNITTELUKOHDE

Lisätiedot

V i i r i k u j a. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

V i i r i k u j a. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto V i i r i k u j a T2H Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 11.4.2016 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002301 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Beckhoff Automation Oy Hyvinkään kaupungin 24. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 2301 24:012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 30.03.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot