Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 16. kaupunginosa, Kaivoksela osa korttelia (Kumoutuvan asemakaavan osa korttelia sekä katualuetta.) Tonttijako ja tonttijaon muutos Osa korttelia Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Vantaanlaaksontien välissä Vetokujan pohjoispuolella. Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Rakennusosakeyhtiö Hartela ja Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy hakevat toimistorakentamista Vantaanlaaksontien ja Hämeenlinnanväylän väliseen kortteliin siten, että rakentaminen sijoittuisi nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista. Myös nykyinen asemakaava sallii enintään 7-8 -kerroksista rakentamista. Alueen rakennusoikeus ei kasva. Alue on nyt rakentamatonta metsää. Voimassaolevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on toimistorakennusten korttelialuetta KT. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat seitsemän (VII) ja kahdeksan (VIII). Nykyinen rakennusoikeus on k-m 2. Siitä 15 % saa olla liiketiloja ja kahden rakennusalan kerrosalasta 30 % näyttelytiloja. Alueella on neljä erillistä rakennusalaa ja Hankatien katualue. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Silvolan yritysalue on kehittynyt autokaupan keskukseksi. Pääkaupunkiseudun kasvaessa alueen merkitys yritysalueena on kasvanut. Luonnonympäristö Alueelle on kasvanut metsää. Alue on tärkeää pohjavesialuetta. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. Rakennettu ympäristö Alue on rakentamatonta yritysaluetta. Alueella on rakennusoikeutta k-m 2. Eteläpuolella on Silvolan yritysaluetta. Länsipuolella on Hämeenlinnanväylä ja Kaivokselan kerrostaloja. Koillisessa on Viherkummun siirtolapuutarha ja idässä Vetokannaksen lähivirkistysalue. 2

4 Liikenne - Autoliikenne Hämeenlinnanväylän liikennemäärä oli tällä kohdalla ajon/vrk vuonna 2009 ja ennustettu liikennemäärä on ajon/vrk vuonna Hämeenlinnanväylän nopeusrajoitus on 80 km/h ja raskaan liikenteen osuus on 8 % Helsinkiin Kaava-alueen suunnitellut bussiyhteydet. / YTV, Vantaan linjastosuunnitelma , Helsinki Vantaanlaaksontie toimii pääkatuna ja sen liikennemäärä oli ajon/vrk vuonna Joukkoliikenne Palveluetäisyydellä ovat Hämeenlinnanväylän (linjat 453, ), Vantaanlaaksontien (43, 415, 451, 474) ja Kaivokselan (35, 452K) pysäkit. Alueelta on bussiyhteydet Myyrmäkeen ja Helsinkiin. Vieressä kuva suunnitellusta linjastosta. - Kevyt liikenne Vantaanlaaksontiellä ja Hämeenlinnanväylällä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Paikka on ollut läheisen Djupbäckin torpan vanha torppapelto, jota on sanottu torpookorn. / Bo Lönnqvist: Ortnamn i Helginge, Alueella on Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus, joka ei ole muinaismuisto. Tie kulki vielä 1950-luvulla Kaivokselantien kautta. Tekninen huolto - Vesihuolto Kaava-alue voidaan liittää aluetta palveleviin vesihuollon runkoverkostoihin. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. - Hulevedet Hulevesien viemäröinti järjestetään putkiviemärein. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu Alue sijaitsee Lden 50 db lentomelualueen rajalla, jossa toimistotiloilta vaaditaan L 28 db ääneneristävyyttä. Ilmailulaitos : Vuosien ennusteiden melualueiden verhokäyrä. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava. Ympäristövalvontalautakunnan rakennuslupajaos L DEN = Lentomelun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso. L = Äänitasoero, ulkomelutason ja sallittavan sisämelutason erotus. - Tieliikennemelu Hämeelinnanväylän suuntaiseksi suunnitellulla julkisivulla vallitsee korkeimmillaan noin 80 db keskiäänitaso. Tällöin riittävä rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyys tieliikennemelua vastaan on Hämeenlinnanväylän puoleisilla julkisivuilla vähintään 32 db ja rakennusmassojen päädyissä vähintään 28 db. Edellä mainitut äänitasoerovaatimukset on määritelty sillä oletuksella, että ulkovaippaan ei rajaudu opetus- ja kokoontumistiloja. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy

5 Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Maanomistus Korttelialueen omistavat Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy / Rakennusosakeyhtiö Hartela sekä Rakennusosakeyhtiö Hartela. Katualueen omistaa Vantaan kaupunki. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Valtioneuvosto Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja pohjavesialuetta. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Ympäristöministeriö Ote maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Seutuliikenteen rata. Lentomelualue. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja pohjavesialuetta pv. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. RA Loma-asuntoalue. SL Luonnonsuojelualue. TP Työpaikkaalue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. (et)- Yhdyskuntateknisen huollon laitos. (pv)- Tärkeä pohjavesialue. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen ratsastusreitti. \ \ \ \ Kaupunkikuvallisesti merkittävä alue. / / / / / Kyläkuvallisesti merkittävä alue. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Alueen raja. Osa-alueen raja. Ensimmäinen asemakaava Ensimmäinen asemakaava nro , Silvolan teollisuusalue 2, vahvistettiin ympäristöministeriössä Siinä alue oli toimistorakennusten korttelialuetta (AL 12 ) ja suurin sallittu kerrosluku oli kaksitoista (XII). 4

6 Voimassa oleva asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa nro , hyväksytty Kh , alue on toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Suurin kerrosluku on kahdeksan (VIII). Ote voimassa olevasta asemakaavasta. KT LPA VL VP VIII aii Toimistorakennusten korttelialue. Autopaikkojen korttelialue. Lähivirkistysalue. Puisto. Korttelin numero. Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin). Suurin sallittu autotasojen lukumäärä. Esisuunnitelmat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy , , ja Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä. Alueelle on hyväksytty tonttijako Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella on MRL 81 2 mom. 2. kohdan mukainen rakennuskielto, paitsi tonttirekisteriin merkityllä tontilla ei ole rakennuskieltoa. Muut suunnittelua rajoittavat tekijät Alue rajautuu idässä Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, mikä ei vaikuta rakentamiseen. / Valtioneuvosto Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset - Vantaan kaupungin kuntasuunnitteluvirasto: Rakennuskulttuuri Vantaalla - inventointi 1981 s. 198 ja 200, kohde T4, Vanha Nurmijärventie. Julkaisu C 24: Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri 1995: Valtatien 3 kehittäminen välillä Haaga - Vantaankoski, kehittämisselvitys. - Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy, Meluselvitys Toimistorakennus, Kaivoksela, lausunto , Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Insinööritoimisto Severi Anttonen ky: Kaivokselan Business Park, talot A ja B, Kortteli 16108, tontti 5, Vantaanlaaksontie 5, Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Sito Oy: Hulevesien hallintasuunnitelma Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. 5

7 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kiinteistö Oy Ylähanka ja Kiinteistö Oy Parihanka hakivat asemakaavamuutosta , koska nykyinen asemakaava ei mahdollista nykyaikaisen vaiheittain toteutettavan Business park -tyyppisen kokonaisuuden toteuttamista. Hakemusta täydennettiin esisuunnitelmalla Sittemmin Kiinteistö Oy Ylähanka / Martela Oy kuitenkin ilmoitti, että ei halua kaavamuutosta. Suunnitteluohjelma Asian valmistelu otettiin kaupunkisuunnittelun kevään 2008 suunnitteluohjelmaan (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Osallistuminen ja vuorovaikutus - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille ja virkamiehille Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jääneen osuuden ja Museoviraston osallisuuden osalta ja lähetettiin tiedoksi Museovirastolle. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. - Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Paikalla pidettiin klo 9.00 MRL 62 mukainen keskustelutilaisuus, jossa oli läsnä 8 henkilöä. Lisäksi kaavoitusinsinööri oli tavattavissa puhelimitse. - Osallisia kaavoituksessa olivat hakijat, alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Vantaan Energia Oy, Elisa Networks Oy, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Paikalla oli asukkaat Kaivosrinteentieltä ja Kankaankujalta sekä rakennusliike Hartelan ja arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen edustajat. Tällöin todettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus. Asukas Kaivosrinteentieltä kiinnitti huomiota rakennuksen melunheijastusvaikutukseen. Asukas Kankaankujalta, joka edusti Silvolan pientaloyhdistystä, syntyvään liikennemäärään. Muutoin hankkeesta ei ollut huomautettavaa. Lopuksi aluearkkitehti keskusteli rakennusliikkeen ja arkkitehtitoimiston edustajien kanssa kaavan ja hankesuunnitelman teknisistä yksityiskohdista. Laadittu meluselvitys. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus ja liikennemäärä eivät kasva. 2. Vantaan kaupunginmuseo lausui , että olisi tarpeen tarkastella maisemallista suhdetta esimerkiksi laajalla pokkileikkauksella tai julkisivuprojektiolla jossa tarkastelusuunta on Kaivokselaan päin. Poikkileikkaus ja muut havainnekuvat on esitetty jäljempänä. 3. Elisa Oyj ilmoitti, ettei kaavamuutokseen ole huomautettavaa. 4. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ilmoitti, että jatkosuunnittelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota pelastuslaitoksen toimintaedellytyksille, millä tarkoitetaan lähinnä pelastustien sijoittamista rakennusmassan ja Hämeenlinnanväylän väliin. 6

8 5. Vantaan Energia Oy ilmoitti , että Vantaanlaaksontien reunassa kulkee keskijännitemaakaapeli ja kaukolämpöputkia. 6. Museovirasto ilmoitti , ettei alueelta tunneta Museoviraston käytettävissä olevien rekisteri- ja arkistoaineistojen perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirastolla ei siten ole huomautettavaa asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on kuultava Vantaan kaupunginmuseota. Vantaan kaupunginmuseon kannanotto on edellä kohdassa Silvolan asukasyhdistys huomautti Vantaanlaaksontien vilkastumisesta ja ruuhkaantumisesta, vaikutuksista pientaloalueen viihtyvyyteen, virkistysalueen ja pohjavedellä täytettyjen uimapaikaksi tarkoitettujen hiekkakuoppien haitoista ja ympäristöhaittojen lisääntymisestä. - Toimistorakennukset pitäisi sijoittaa lähelle Hämeenlinnanväylää. Vantaanlaaksontien varteen pitäisi sijoittaa pysäköintialueita tai olevat matalat toimistoja liikerakennukset ja varattava tilaa viherkaistalle. Jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuus tulee turvata. Hämeenlinnanväylän liittymät on korjattava ennen rakentamisen aloittamista. - On myönteistä ja kannatettavaa, että 7-kerroksiset toimistotalot ovat matalampia kuin nykyisessä kaavassa ja sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen. Hyvä, että pysäköintitilat on sijoitettu osittain maan alle. Onko 12-kerroksisesta Silvolan maamerkistä todellista iloa ja paraneeko Vantaan kaupungin business-imago tästä? Vaiheittain rakentaminen aiheuttaa liikenne-, melu- ja saasteongelmia monen vuoden aikana. Rakentaminen on sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen ja Vantaanlaaksontien puolelle tulee istutusalue. Rakentaminen on kuitenkin yhtä korkeaa kuin voimassa olevassa asemakaavassa, mikä johtuu teknisistä tiloista. Kaavamuutos ei lisää rakentamista eikä liikennetuotosta verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan eikä asemakaavalla ratkaista maantien liittymien toteuttamisjärjestystä. Kaavamuutoksesta on rajattu pois pohjoisin tontti, jolle luonnosteltiin 12-kerroksista rakennusta. Tosin voimassa olevassa asemakaavassa on etelämpänä 12-kerroksisen tornin rakennusala Vetokuja 1:n kohdalla. 8. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (5/ ) puolsi suunnitelmaa. 9. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (10/ ) totesi, että "Suunnitelmaa on syytä vielä kehittää. Kokonaisvaikutelmasta Hämeenlinnanväylän suuntaan on tulossa liian eleetön ja jopa monotoninen. Aiemman sommitelman dynamiikka nojasi korkean tornin varaan ja sen poistuessa tulisi massoitteluun löytää jotain muuta vastaavaa rytmitystä." Julkisivua on jäsennelty. Erilliset neuvottelut - Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja Arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen kanssa , , , , Rakennusvalvonnan kanssa , ja MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asiakirjat ovat kaavamapissa kaupunkisuunnittelun arkistossa. 7

9 Viistoilmakuva nykytilanteesta. Vantaan kaupunki. Asemakaavamuutoksen tavoitteet - Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen. (MRA 25 ) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja hyödyntää olevaa joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. - Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. - Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Alue on voimassa olevassa asemakaavassa toimistorakennusten korttelialuetta (KT) ja asemakaavan muutosehdotuksessa toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), mikä merkitä sallii myös teollisuus- ja varastotilojen rakentamista. - Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelun lähtökohtana olivat toiminnalliset, kaupunkikuvalliset ja meluntorjuntatavoitteet. Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus ei ole arkeologinen kohde. - Osallisten tavoitteet Osalliset kiinnittävät huomiota rakennuksen meluheijastusvaikutukseen Kaivokselan suuntaan ja liikenteellisiin vaikutuksiin, mutta asemakaavamuutosta ei vastustettu. - Asemakaavan laadulliset tavoitteet Vantaan arkkitehtuuristrategia. / Kv

10 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueella on ollut 1970-luvulta voimassa toimistorakentamista sallivia asemakaavoja, jotka eivät ole toteutuneet. Voimassa oleva asemakaava ei sovellu nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistotalolle. Nähtävilläolo ja lausunnot Kaavamuutos oli nähtävillä MRA 27 mukaisesti Muistutuksia ei tullut. Lausunnot pyydettiin mennessä. - Uudenmaan ELY-keskus huomautti pohjavesialueesta ja hulevesien vaikutuksista Vantaanjoen vuollejokisimpukkaan. Rakennusliike Hartela on teettänyt Sito Oy:llä hulevesien hallintasuunnitelman, jossa vastataan näihin kysymyksiin. Sito Oy on ollut yhteydessä ELY-keskukseen. Kaavaan annetaan pohjavesi- ja hulevesimääräyksiä. - Vantaan Energia Oy ilmoitti, että alueella tarvitaan kaksi kiinteistömuuntajaa. Näistä annetaan kaavamääräys. - HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ilmoitti, että alueen toteuttamissopimuksessa tulee mainita HSY:n oikeudesta sijoittaa, pitää ja huoltaa vesijohtoja, viemäreitä ja pumppaamoa korttelialueella. Tämä on mainittu toteuttamissopimuksessa ja lisäksi kaava sisältää tarvittavat johtorasitteet. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat aluearkkitehti Ritva Valo ( asti), asemakaavasuunnittelija Ville Purma ( asti), maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä- Piikkiö, lupa-arkkitehti Matti Kärki, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, liikenneinsinööri Pekka Haasanen, suunnitteluinsinöörit Usko Koponen, Marika Orava, rakennustutkija Sari Viertiö, kaavoitusinsinööri Kai Zukale sekä suunnitteluavustajat Sari Simonen, Kimmo Kangas ja Eeva Juusela. Rakennusosakeyhtiö Hartelaa, jolla oli myös Martela Oy:n valtakirja, edustivat Janne Sipilä, Jussi Vyyryläinen, Helena Sysiö ja Ari Koskenoja. Hartelan konsultteina olivat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy / Harri Laine, Rainer Linderborg, Pekka Piha ja Jari Lonka, sekä Sito Oy / Marika Bremer, Ismo Häkkinen, Antti-Jaakko Koskenniemi, Katja Rasi, Seija Väre ja Reijo Pitkäranta. 9

11 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavamuutos luo edellytykset nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistorakentamiselle. Rakentaminen sijoittuu nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista kuten voimassa olevassa asemakaavassa. Hämeenlinnanväylän puolelle tulee kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa korkeampi rakennusosa nousee. Nykyinen kokonaisrakennusoikeus ei kasva. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Hämeenlinnantien puolella rakennuksessa on kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa kahdeksankerroksinen lasinen toimisto-osa nousee. Vantaanlaaksontien puolelle rakennus näkyy viitenä seitsemänkerroksisena toimistomassana. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Liikenne Sekä yleiskaavassa että voimassa olevassa asemakaavassa on harkittu, että alueella voi olla toimistorakentamista. Kaavamuutoksessa rakennusoikeus säilyy nykyisenä, joten myös aiemman kaavoituksen pohjana ollut liikennetuotos säilyy. Tämän vuoksi tarkempi liikenneselvitys ei ollut tarpeen. Tekninen huolto - Vedenjakelu Kaivokselan vesijohtoverkosto kuluu Myyrmäen painepiiriin. Vesi alueelle toimitetaan Pitkäkosken vesilaitokselta. Alue liitetään Hämeenlinnanväylän itäreunalla olevaan rakennettuun NS 300 vesijohtoon. Vesijohtoverkon painetasot vaihtelevat välillä meren pinnasta mitattuna. Jos kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan sprinkler-sammutuslaitteistoja, tulee vesijohtojen koko valita suunnitelmassa esitetyn suuremman vaihtoehdon mukaisesti. - Viemäröinti Kaava-alueen jätevedet johdetaan korttelialueen kaakkoiskulmalle rakennettavalle jätevedenpumppaamolle, josta ne pumpataan rakennettavan paineviemärin kautta Vetokujan länsipäässä olevaan rakennettuun viemäriin. Lopulta jätevedet päätyvät Suomenojan jätevedenpuhdistamoon Espooseen. Kaupungille tulee oikeus rakentaa ja johtaa jäteveden pumppaamolle vesijohto ja viemäri sekä pitää ja huoltaa niitä. Alueella tarvittavalle pumppaamolle merkitään rakennusala (kaavamerkintä et). 10

12 - Hulevedet Sito Oy on laatinut hulevesien hallintasuunnitelman (katso s. 19), jossa esitetyt kaavamääräykset annetaan asemakaavaan. / Sito Oy Palvelut Asemakaava sallii 15 % liiketilojen rakentamista, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakennusalat on rajattu luonnosten mukaisiksi. Lisäksi asemakaavassa annetaan tarpeelliset kaavamääräykset katoista, julkisivuista, aidoista ja istutuksista. - Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristön melutasoihin Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristöön on yhtä suuri sekä nykyisillä että ennustetuilla liikennemäärillä. Vaikutusten suuruus riippuu jonkin verran laskentapisteen sijainnista maastossa sekä sen korkeudesta. Tulevaisuuden liikennemäärillä lasketut keskiäänitasot ovat alueella noin 1,5 db korkeammat kuin nykyisillä liikennemäärillä lasketut ja määrittävät siten kohteen ulkokuoren ääneneristävyysvaatimuksen. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Meluselvityksen tulosten perusteella liikenteen aiheuttamat melutasot Hämeenlinnanväylän länsipuolella lähimpien rakennusten kohdalla nousevat noin 0,5...2,5 db piha-alueilla sekä toisen kerroksen korkeudella sijainnista riippuen. Kolmannen kerroksen korkeudella melutasot nousevat noin 0,5...1,5 db sijainnista riippuen. Suunniteltujen rakennusten Hämeenlinnanväylän puoleisten julkisivujen materiaaliksi on tulossa lasi, joka heijastaa ääntä hieman vähemmän kuin betoni tai tiili, mutta ero on merkityksettömän pieni. Toisaalta suunnitellut rakennukset vähentävät huomattavasti tieliikennemelun leviämistä rakennusten itäpuolelle. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Ympäristön häiriötekijät Työtilojen ulkokuoren ääneneristävyydeksi lento- ja tieliikennemelua vastaan määrätään 28 db, Hämeenlinnanväylän puoleisella julkisivulla kuitenkin 32 db. Kaavamuutoksen vaikutukset - Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Rakentamaton metsätontti muuttuu rakennetuksi toimistoympäristöksi. - Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Toimistorakentamisen lisäksi sallitaan myös tuotanto- ja varastotilojen rakentamista. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku eivät muutu. - Suhde Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti merkittävään maisemaalueeseen Rakentaminen sijoittuu kauemmaksi Vantaanjokilaakson maisema-alueesta kuin voimassa olevan asemakaavan mukaan rakennettaessa. - Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus häviäisi myös voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Nykyinen luonnonmukainen metsä muuttuu rakennetuksi tontiksi. - Liikenteelliset vaikutukset Yleiskaavan tuottamat liikenteelliset vaikutukset on tutkittu yleiskaavan laatimisen yhteydessä (2007). Vantaanlaaksontien liikennemäärä kasvaa, mutta saman verran kuin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Liikennemäärän kasvulla on jonkin verran vaikutusta myös Hämeenlinnan- 11

13 väylän liittymien toimivuuteen. Alue on saavutettavissa hyvin joukkoliikenteellä. Helsingin suunnan bussiyhteyksissä käytetään hyväksi pääliikennevirran vastasuuntaa. - Meluvaikutukset Rakentaminen lisää melutasoa Hämeenlinnanväylän länsipuolella 0,5-2,5 db, mutta alentaa huomattavasti melutasoa tulevien rakennusten itäpuolella. Kaavamuutoksen pohjaksi on laadittu erillinen meluselvitys. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hämeenlinnanväylän kehittämisselvitys sisältää meluesteet Kaivokselan kohdalle, mutta ne toteutetaan vasta Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri Rakentamisen vaikutukset pohjaveteen Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset pohjaveteen. Hulevesien hallinnalla suojellaan pohjavettä ja vähennetään kuormitusta Vantaanjokeen, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy Insinööritoimisto Severi Anttonen ky ( ) on tehnyt alueelta pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon. Siitä selviää v mitatut pohjaveden korkeusasemat, jotka ovat n. tasolla +16, ,00. Tuleva rakentaminen kellarikerroksen osalta on tämän hetken arkkitehtisuunnitelmissa alimmillaan tasolla + 20,00 (kellarin lattiakorko + 21,00). Kellarin rakenteita ei siten uloteta pohjaveden pinnan tasoon vaan pysytään kaikilla rakenteilla myös perusvesien kuivatuksen osalla pohjaveden pinnan tason yläpuolella. Rakentamisen aikana noudatetaan annettuja ohjeita suojavyöhykkeellä rakentamisesta. Alapohjarakenteet pysäköintitilojen osalta toteutetaan rakenteeltaan vesitiiviinä ja lattioille tulevat autojen sulamisvedet ja lattioiden siivousvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon. Rakennusliike Hartela / Ari Koskenoja Hulevesien vaikutukset Vantaanjoen vuollesimpukkaan Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio srassus), jota suojellaan rakentamalla hulevesijärjestelmä toimimaan jo ennen rakentamisen alkamista ja hoitamalla kiintoaineen laskeuttaminen hulevesistä tontilla, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy

14 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus. Kaavamuutoksen perusteella katualue myydään osaksi korttelialuetta. Asemakaavaan liittyy hulevesien hallintasuunnitelma. Hanke on tarkoitus toteuttaa useassa osassa. Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 ). Vantaa , tarkistettu VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Kaavan laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa, puh , sähköposti Suunnitelman asemapiirros. - Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

15 Näkymä lounaasta. Näkymä pihalta Vantaanlaaksontien suunnasta. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

16 Näkymä luoteesta Hämeenlinnanväylältä. Vasemmalla Martelan tontti, oikealla kaavamuutostontti. Martelan rakentamaton tontti Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu länteen Hämeenlinannväylälle päin. Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu itään pihalle ja Vantaanlaaksontielle päin. Martelan rakentamaton tontti Leikkaus pohjoisesta päin. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 15

17 1. kerros, maantaso. 2. kerros kerros 16

18 Yläkellari K1. Alakellari K2. Martelan tontti Suunniteltu rakennus Autotalo, kaavoitettu torni AGV:n talo Rakennusmassat Hämeenlinnanväylälle päin. Kaivokselan kerrostalot Hämeenlinnanväylä Suunniteltu rakennus Pysäköintialue Alueleikkaus länsi-itä-suunnassa. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 17

19 Suhde kaupunkirakenteeseen. Rakentaminen tukeutuu Hämeenlinnantien varteen, jolloin vastaavasti jokilaakson maisematila jää avoimemmaksi. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

20 Hulevesien hallintasuunnitelma / Sito Oy Hulevesien hallintasuunnitelma. Suodatuspainanne. Hulevesiallas. Sito Oy:n esittämät kaavamääräykset: Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluessa. Tonteilla on huolehdittava kiintoaineen laskeuttamisesta hulevesistä. Hulevesien viivytystilavuuden tulee olla yhteensä 200 m3. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. Pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä moottoriajoneuvoilla kulkemiseen tarkoitetut tiet ja pysäköintipaikat on päällystettävä vesitiiviillä aineella ja niiltä syntyvät hulevedet on ohjattava öljynerotuskaivoihin. Sito Oy

21 Vesihuollon yleissuunnitelma. / Usko Koponen , tarkistanut Marika Orava

22 21

23 Asemakaavan muutosehdotus 22

24 30 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue

Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Päivittäistavarakauppa Ainontielle ja Vihdintien liittymäalue Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 14.6.2010 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimitiloja Vantaankosken asemalle / Ratastie 4 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002104 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako, joka koskee 27.9.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001781 Askiston liikekeskus, Hirsipuisto, Askistontie 2a - 6c ja Kurkihirsi

Lisätiedot

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Tikkurilantie 68. 63 Viertola. Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu 63 Viertola Tikkurilantie 68 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 31.5.2010 päivättyä, 25.10.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet

Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee 25.1.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002039.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle

Vantaa. Muutoksia Lintukallionpolulle Vantaa Kaupunkisuunnittelu Muutoksia Lintukallionpolulle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijaon muutos, joka koskee 11.6.2012 päivättyä ja 8.10.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002035 1.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001835 VEROMIES-AVIA CENTRE Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 11.3.2013/II päivättyä asemakaavakarttaa nro 001835. Kaavoitus on tullut vireille

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 1 V E R O M I E S AEROLA -B Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002191. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet

TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.9.2008 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 0 2 0 P A K K A L A - A V I A T O W E R Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 23.3.2009/ II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002020. Kaavoitus

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 9 4 P AK K AL A HOTELLI FLAMINGO Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 8.12.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002194. Kaavoitus on tullut

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari

Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Vantaan kaupunki Maankäyttö / Kaupunkisuunnittelu Vantaa, 64. kaupunginosa, Kuninkaala Miele Oy Kiint.Oy Vantaan Porttikaari Teollisuustonttien tarkistus kaupallisten palvelujen alueeksi. KUVA 1 Kaava-alueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002069. Selostusta on tarkistettu 25.10.2010 Erityisasumista,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3. Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot: ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1(16) 27.3.2013 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1. Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS 64 Skinnarila, kortteli 112, tontit 1 ja 3 Kaavanumero K2493 Kaavan laatijan nimi ja yhteystiedot:

Lisätiedot