Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 16. kaupunginosa, Kaivoksela osa korttelia (Kumoutuvan asemakaavan osa korttelia sekä katualuetta.) Tonttijako ja tonttijaon muutos Osa korttelia Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Vantaanlaaksontien välissä Vetokujan pohjoispuolella. Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Rakennusosakeyhtiö Hartela ja Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy hakevat toimistorakentamista Vantaanlaaksontien ja Hämeenlinnanväylän väliseen kortteliin siten, että rakentaminen sijoittuisi nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista. Myös nykyinen asemakaava sallii enintään 7-8 -kerroksista rakentamista. Alueen rakennusoikeus ei kasva. Alue on nyt rakentamatonta metsää. Voimassaolevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on toimistorakennusten korttelialuetta KT. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat seitsemän (VII) ja kahdeksan (VIII). Nykyinen rakennusoikeus on k-m 2. Siitä 15 % saa olla liiketiloja ja kahden rakennusalan kerrosalasta 30 % näyttelytiloja. Alueella on neljä erillistä rakennusalaa ja Hankatien katualue. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Silvolan yritysalue on kehittynyt autokaupan keskukseksi. Pääkaupunkiseudun kasvaessa alueen merkitys yritysalueena on kasvanut. Luonnonympäristö Alueelle on kasvanut metsää. Alue on tärkeää pohjavesialuetta. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. Rakennettu ympäristö Alue on rakentamatonta yritysaluetta. Alueella on rakennusoikeutta k-m 2. Eteläpuolella on Silvolan yritysaluetta. Länsipuolella on Hämeenlinnanväylä ja Kaivokselan kerrostaloja. Koillisessa on Viherkummun siirtolapuutarha ja idässä Vetokannaksen lähivirkistysalue. 2

4 Liikenne - Autoliikenne Hämeenlinnanväylän liikennemäärä oli tällä kohdalla ajon/vrk vuonna 2009 ja ennustettu liikennemäärä on ajon/vrk vuonna Hämeenlinnanväylän nopeusrajoitus on 80 km/h ja raskaan liikenteen osuus on 8 % Helsinkiin Kaava-alueen suunnitellut bussiyhteydet. / YTV, Vantaan linjastosuunnitelma , Helsinki Vantaanlaaksontie toimii pääkatuna ja sen liikennemäärä oli ajon/vrk vuonna Joukkoliikenne Palveluetäisyydellä ovat Hämeenlinnanväylän (linjat 453, ), Vantaanlaaksontien (43, 415, 451, 474) ja Kaivokselan (35, 452K) pysäkit. Alueelta on bussiyhteydet Myyrmäkeen ja Helsinkiin. Vieressä kuva suunnitellusta linjastosta. - Kevyt liikenne Vantaanlaaksontiellä ja Hämeenlinnanväylällä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Paikka on ollut läheisen Djupbäckin torpan vanha torppapelto, jota on sanottu torpookorn. / Bo Lönnqvist: Ortnamn i Helginge, Alueella on Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus, joka ei ole muinaismuisto. Tie kulki vielä 1950-luvulla Kaivokselantien kautta. Tekninen huolto - Vesihuolto Kaava-alue voidaan liittää aluetta palveleviin vesihuollon runkoverkostoihin. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. - Hulevedet Hulevesien viemäröinti järjestetään putkiviemärein. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu Alue sijaitsee Lden 50 db lentomelualueen rajalla, jossa toimistotiloilta vaaditaan L 28 db ääneneristävyyttä. Ilmailulaitos : Vuosien ennusteiden melualueiden verhokäyrä. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava. Ympäristövalvontalautakunnan rakennuslupajaos L DEN = Lentomelun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso. L = Äänitasoero, ulkomelutason ja sallittavan sisämelutason erotus. - Tieliikennemelu Hämeelinnanväylän suuntaiseksi suunnitellulla julkisivulla vallitsee korkeimmillaan noin 80 db keskiäänitaso. Tällöin riittävä rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyys tieliikennemelua vastaan on Hämeenlinnanväylän puoleisilla julkisivuilla vähintään 32 db ja rakennusmassojen päädyissä vähintään 28 db. Edellä mainitut äänitasoerovaatimukset on määritelty sillä oletuksella, että ulkovaippaan ei rajaudu opetus- ja kokoontumistiloja. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy

5 Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Maanomistus Korttelialueen omistavat Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy / Rakennusosakeyhtiö Hartela sekä Rakennusosakeyhtiö Hartela. Katualueen omistaa Vantaan kaupunki. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Valtioneuvosto Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja pohjavesialuetta. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Ympäristöministeriö Ote maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Seutuliikenteen rata. Lentomelualue. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja pohjavesialuetta pv. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. RA Loma-asuntoalue. SL Luonnonsuojelualue. TP Työpaikkaalue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. (et)- Yhdyskuntateknisen huollon laitos. (pv)- Tärkeä pohjavesialue. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen ratsastusreitti. \ \ \ \ Kaupunkikuvallisesti merkittävä alue. / / / / / Kyläkuvallisesti merkittävä alue. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Alueen raja. Osa-alueen raja. Ensimmäinen asemakaava Ensimmäinen asemakaava nro , Silvolan teollisuusalue 2, vahvistettiin ympäristöministeriössä Siinä alue oli toimistorakennusten korttelialuetta (AL 12 ) ja suurin sallittu kerrosluku oli kaksitoista (XII). 4

6 Voimassa oleva asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa nro , hyväksytty Kh , alue on toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Suurin kerrosluku on kahdeksan (VIII). Ote voimassa olevasta asemakaavasta. KT LPA VL VP VIII aii Toimistorakennusten korttelialue. Autopaikkojen korttelialue. Lähivirkistysalue. Puisto. Korttelin numero. Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin). Suurin sallittu autotasojen lukumäärä. Esisuunnitelmat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy , , ja Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä. Alueelle on hyväksytty tonttijako Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella on MRL 81 2 mom. 2. kohdan mukainen rakennuskielto, paitsi tonttirekisteriin merkityllä tontilla ei ole rakennuskieltoa. Muut suunnittelua rajoittavat tekijät Alue rajautuu idässä Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, mikä ei vaikuta rakentamiseen. / Valtioneuvosto Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset - Vantaan kaupungin kuntasuunnitteluvirasto: Rakennuskulttuuri Vantaalla - inventointi 1981 s. 198 ja 200, kohde T4, Vanha Nurmijärventie. Julkaisu C 24: Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri 1995: Valtatien 3 kehittäminen välillä Haaga - Vantaankoski, kehittämisselvitys. - Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy, Meluselvitys Toimistorakennus, Kaivoksela, lausunto , Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Insinööritoimisto Severi Anttonen ky: Kaivokselan Business Park, talot A ja B, Kortteli 16108, tontti 5, Vantaanlaaksontie 5, Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Sito Oy: Hulevesien hallintasuunnitelma Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. 5

7 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kiinteistö Oy Ylähanka ja Kiinteistö Oy Parihanka hakivat asemakaavamuutosta , koska nykyinen asemakaava ei mahdollista nykyaikaisen vaiheittain toteutettavan Business park -tyyppisen kokonaisuuden toteuttamista. Hakemusta täydennettiin esisuunnitelmalla Sittemmin Kiinteistö Oy Ylähanka / Martela Oy kuitenkin ilmoitti, että ei halua kaavamuutosta. Suunnitteluohjelma Asian valmistelu otettiin kaupunkisuunnittelun kevään 2008 suunnitteluohjelmaan (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Osallistuminen ja vuorovaikutus - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille ja virkamiehille Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jääneen osuuden ja Museoviraston osallisuuden osalta ja lähetettiin tiedoksi Museovirastolle. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. - Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Paikalla pidettiin klo 9.00 MRL 62 mukainen keskustelutilaisuus, jossa oli läsnä 8 henkilöä. Lisäksi kaavoitusinsinööri oli tavattavissa puhelimitse. - Osallisia kaavoituksessa olivat hakijat, alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Vantaan Energia Oy, Elisa Networks Oy, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Paikalla oli asukkaat Kaivosrinteentieltä ja Kankaankujalta sekä rakennusliike Hartelan ja arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen edustajat. Tällöin todettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus. Asukas Kaivosrinteentieltä kiinnitti huomiota rakennuksen melunheijastusvaikutukseen. Asukas Kankaankujalta, joka edusti Silvolan pientaloyhdistystä, syntyvään liikennemäärään. Muutoin hankkeesta ei ollut huomautettavaa. Lopuksi aluearkkitehti keskusteli rakennusliikkeen ja arkkitehtitoimiston edustajien kanssa kaavan ja hankesuunnitelman teknisistä yksityiskohdista. Laadittu meluselvitys. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus ja liikennemäärä eivät kasva. 2. Vantaan kaupunginmuseo lausui , että olisi tarpeen tarkastella maisemallista suhdetta esimerkiksi laajalla pokkileikkauksella tai julkisivuprojektiolla jossa tarkastelusuunta on Kaivokselaan päin. Poikkileikkaus ja muut havainnekuvat on esitetty jäljempänä. 3. Elisa Oyj ilmoitti, ettei kaavamuutokseen ole huomautettavaa. 4. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ilmoitti, että jatkosuunnittelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota pelastuslaitoksen toimintaedellytyksille, millä tarkoitetaan lähinnä pelastustien sijoittamista rakennusmassan ja Hämeenlinnanväylän väliin. 6

8 5. Vantaan Energia Oy ilmoitti , että Vantaanlaaksontien reunassa kulkee keskijännitemaakaapeli ja kaukolämpöputkia. 6. Museovirasto ilmoitti , ettei alueelta tunneta Museoviraston käytettävissä olevien rekisteri- ja arkistoaineistojen perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirastolla ei siten ole huomautettavaa asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on kuultava Vantaan kaupunginmuseota. Vantaan kaupunginmuseon kannanotto on edellä kohdassa Silvolan asukasyhdistys huomautti Vantaanlaaksontien vilkastumisesta ja ruuhkaantumisesta, vaikutuksista pientaloalueen viihtyvyyteen, virkistysalueen ja pohjavedellä täytettyjen uimapaikaksi tarkoitettujen hiekkakuoppien haitoista ja ympäristöhaittojen lisääntymisestä. - Toimistorakennukset pitäisi sijoittaa lähelle Hämeenlinnanväylää. Vantaanlaaksontien varteen pitäisi sijoittaa pysäköintialueita tai olevat matalat toimistoja liikerakennukset ja varattava tilaa viherkaistalle. Jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuus tulee turvata. Hämeenlinnanväylän liittymät on korjattava ennen rakentamisen aloittamista. - On myönteistä ja kannatettavaa, että 7-kerroksiset toimistotalot ovat matalampia kuin nykyisessä kaavassa ja sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen. Hyvä, että pysäköintitilat on sijoitettu osittain maan alle. Onko 12-kerroksisesta Silvolan maamerkistä todellista iloa ja paraneeko Vantaan kaupungin business-imago tästä? Vaiheittain rakentaminen aiheuttaa liikenne-, melu- ja saasteongelmia monen vuoden aikana. Rakentaminen on sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen ja Vantaanlaaksontien puolelle tulee istutusalue. Rakentaminen on kuitenkin yhtä korkeaa kuin voimassa olevassa asemakaavassa, mikä johtuu teknisistä tiloista. Kaavamuutos ei lisää rakentamista eikä liikennetuotosta verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan eikä asemakaavalla ratkaista maantien liittymien toteuttamisjärjestystä. Kaavamuutoksesta on rajattu pois pohjoisin tontti, jolle luonnosteltiin 12-kerroksista rakennusta. Tosin voimassa olevassa asemakaavassa on etelämpänä 12-kerroksisen tornin rakennusala Vetokuja 1:n kohdalla. 8. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (5/ ) puolsi suunnitelmaa. 9. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (10/ ) totesi, että "Suunnitelmaa on syytä vielä kehittää. Kokonaisvaikutelmasta Hämeenlinnanväylän suuntaan on tulossa liian eleetön ja jopa monotoninen. Aiemman sommitelman dynamiikka nojasi korkean tornin varaan ja sen poistuessa tulisi massoitteluun löytää jotain muuta vastaavaa rytmitystä." Julkisivua on jäsennelty. Erilliset neuvottelut - Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja Arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen kanssa , , , , Rakennusvalvonnan kanssa , ja MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asiakirjat ovat kaavamapissa kaupunkisuunnittelun arkistossa. 7

9 Viistoilmakuva nykytilanteesta. Vantaan kaupunki. Asemakaavamuutoksen tavoitteet - Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen. (MRA 25 ) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja hyödyntää olevaa joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. - Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. - Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Alue on voimassa olevassa asemakaavassa toimistorakennusten korttelialuetta (KT) ja asemakaavan muutosehdotuksessa toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), mikä merkitä sallii myös teollisuus- ja varastotilojen rakentamista. - Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelun lähtökohtana olivat toiminnalliset, kaupunkikuvalliset ja meluntorjuntatavoitteet. Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus ei ole arkeologinen kohde. - Osallisten tavoitteet Osalliset kiinnittävät huomiota rakennuksen meluheijastusvaikutukseen Kaivokselan suuntaan ja liikenteellisiin vaikutuksiin, mutta asemakaavamuutosta ei vastustettu. - Asemakaavan laadulliset tavoitteet Vantaan arkkitehtuuristrategia. / Kv

10 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueella on ollut 1970-luvulta voimassa toimistorakentamista sallivia asemakaavoja, jotka eivät ole toteutuneet. Voimassa oleva asemakaava ei sovellu nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistotalolle. Nähtävilläolo ja lausunnot Kaavamuutos oli nähtävillä MRA 27 mukaisesti Muistutuksia ei tullut. Lausunnot pyydettiin mennessä. - Uudenmaan ELY-keskus huomautti pohjavesialueesta ja hulevesien vaikutuksista Vantaanjoen vuollejokisimpukkaan. Rakennusliike Hartela on teettänyt Sito Oy:llä hulevesien hallintasuunnitelman, jossa vastataan näihin kysymyksiin. Sito Oy on ollut yhteydessä ELY-keskukseen. Kaavaan annetaan pohjavesi- ja hulevesimääräyksiä. - Vantaan Energia Oy ilmoitti, että alueella tarvitaan kaksi kiinteistömuuntajaa. Näistä annetaan kaavamääräys. - HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ilmoitti, että alueen toteuttamissopimuksessa tulee mainita HSY:n oikeudesta sijoittaa, pitää ja huoltaa vesijohtoja, viemäreitä ja pumppaamoa korttelialueella. Tämä on mainittu toteuttamissopimuksessa ja lisäksi kaava sisältää tarvittavat johtorasitteet. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat aluearkkitehti Ritva Valo ( asti), asemakaavasuunnittelija Ville Purma ( asti), maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä- Piikkiö, lupa-arkkitehti Matti Kärki, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, liikenneinsinööri Pekka Haasanen, suunnitteluinsinöörit Usko Koponen, Marika Orava, rakennustutkija Sari Viertiö, kaavoitusinsinööri Kai Zukale sekä suunnitteluavustajat Sari Simonen, Kimmo Kangas ja Eeva Juusela. Rakennusosakeyhtiö Hartelaa, jolla oli myös Martela Oy:n valtakirja, edustivat Janne Sipilä, Jussi Vyyryläinen, Helena Sysiö ja Ari Koskenoja. Hartelan konsultteina olivat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy / Harri Laine, Rainer Linderborg, Pekka Piha ja Jari Lonka, sekä Sito Oy / Marika Bremer, Ismo Häkkinen, Antti-Jaakko Koskenniemi, Katja Rasi, Seija Väre ja Reijo Pitkäranta. 9

11 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavamuutos luo edellytykset nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistorakentamiselle. Rakentaminen sijoittuu nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista kuten voimassa olevassa asemakaavassa. Hämeenlinnanväylän puolelle tulee kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa korkeampi rakennusosa nousee. Nykyinen kokonaisrakennusoikeus ei kasva. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Hämeenlinnantien puolella rakennuksessa on kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa kahdeksankerroksinen lasinen toimisto-osa nousee. Vantaanlaaksontien puolelle rakennus näkyy viitenä seitsemänkerroksisena toimistomassana. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Liikenne Sekä yleiskaavassa että voimassa olevassa asemakaavassa on harkittu, että alueella voi olla toimistorakentamista. Kaavamuutoksessa rakennusoikeus säilyy nykyisenä, joten myös aiemman kaavoituksen pohjana ollut liikennetuotos säilyy. Tämän vuoksi tarkempi liikenneselvitys ei ollut tarpeen. Tekninen huolto - Vedenjakelu Kaivokselan vesijohtoverkosto kuluu Myyrmäen painepiiriin. Vesi alueelle toimitetaan Pitkäkosken vesilaitokselta. Alue liitetään Hämeenlinnanväylän itäreunalla olevaan rakennettuun NS 300 vesijohtoon. Vesijohtoverkon painetasot vaihtelevat välillä meren pinnasta mitattuna. Jos kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan sprinkler-sammutuslaitteistoja, tulee vesijohtojen koko valita suunnitelmassa esitetyn suuremman vaihtoehdon mukaisesti. - Viemäröinti Kaava-alueen jätevedet johdetaan korttelialueen kaakkoiskulmalle rakennettavalle jätevedenpumppaamolle, josta ne pumpataan rakennettavan paineviemärin kautta Vetokujan länsipäässä olevaan rakennettuun viemäriin. Lopulta jätevedet päätyvät Suomenojan jätevedenpuhdistamoon Espooseen. Kaupungille tulee oikeus rakentaa ja johtaa jäteveden pumppaamolle vesijohto ja viemäri sekä pitää ja huoltaa niitä. Alueella tarvittavalle pumppaamolle merkitään rakennusala (kaavamerkintä et). 10

12 - Hulevedet Sito Oy on laatinut hulevesien hallintasuunnitelman (katso s. 19), jossa esitetyt kaavamääräykset annetaan asemakaavaan. / Sito Oy Palvelut Asemakaava sallii 15 % liiketilojen rakentamista, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakennusalat on rajattu luonnosten mukaisiksi. Lisäksi asemakaavassa annetaan tarpeelliset kaavamääräykset katoista, julkisivuista, aidoista ja istutuksista. - Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristön melutasoihin Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristöön on yhtä suuri sekä nykyisillä että ennustetuilla liikennemäärillä. Vaikutusten suuruus riippuu jonkin verran laskentapisteen sijainnista maastossa sekä sen korkeudesta. Tulevaisuuden liikennemäärillä lasketut keskiäänitasot ovat alueella noin 1,5 db korkeammat kuin nykyisillä liikennemäärillä lasketut ja määrittävät siten kohteen ulkokuoren ääneneristävyysvaatimuksen. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Meluselvityksen tulosten perusteella liikenteen aiheuttamat melutasot Hämeenlinnanväylän länsipuolella lähimpien rakennusten kohdalla nousevat noin 0,5...2,5 db piha-alueilla sekä toisen kerroksen korkeudella sijainnista riippuen. Kolmannen kerroksen korkeudella melutasot nousevat noin 0,5...1,5 db sijainnista riippuen. Suunniteltujen rakennusten Hämeenlinnanväylän puoleisten julkisivujen materiaaliksi on tulossa lasi, joka heijastaa ääntä hieman vähemmän kuin betoni tai tiili, mutta ero on merkityksettömän pieni. Toisaalta suunnitellut rakennukset vähentävät huomattavasti tieliikennemelun leviämistä rakennusten itäpuolelle. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Ympäristön häiriötekijät Työtilojen ulkokuoren ääneneristävyydeksi lento- ja tieliikennemelua vastaan määrätään 28 db, Hämeenlinnanväylän puoleisella julkisivulla kuitenkin 32 db. Kaavamuutoksen vaikutukset - Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Rakentamaton metsätontti muuttuu rakennetuksi toimistoympäristöksi. - Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Toimistorakentamisen lisäksi sallitaan myös tuotanto- ja varastotilojen rakentamista. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku eivät muutu. - Suhde Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti merkittävään maisemaalueeseen Rakentaminen sijoittuu kauemmaksi Vantaanjokilaakson maisema-alueesta kuin voimassa olevan asemakaavan mukaan rakennettaessa. - Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus häviäisi myös voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Nykyinen luonnonmukainen metsä muuttuu rakennetuksi tontiksi. - Liikenteelliset vaikutukset Yleiskaavan tuottamat liikenteelliset vaikutukset on tutkittu yleiskaavan laatimisen yhteydessä (2007). Vantaanlaaksontien liikennemäärä kasvaa, mutta saman verran kuin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Liikennemäärän kasvulla on jonkin verran vaikutusta myös Hämeenlinnan- 11

13 väylän liittymien toimivuuteen. Alue on saavutettavissa hyvin joukkoliikenteellä. Helsingin suunnan bussiyhteyksissä käytetään hyväksi pääliikennevirran vastasuuntaa. - Meluvaikutukset Rakentaminen lisää melutasoa Hämeenlinnanväylän länsipuolella 0,5-2,5 db, mutta alentaa huomattavasti melutasoa tulevien rakennusten itäpuolella. Kaavamuutoksen pohjaksi on laadittu erillinen meluselvitys. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hämeenlinnanväylän kehittämisselvitys sisältää meluesteet Kaivokselan kohdalle, mutta ne toteutetaan vasta Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri Rakentamisen vaikutukset pohjaveteen Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset pohjaveteen. Hulevesien hallinnalla suojellaan pohjavettä ja vähennetään kuormitusta Vantaanjokeen, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy Insinööritoimisto Severi Anttonen ky ( ) on tehnyt alueelta pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon. Siitä selviää v mitatut pohjaveden korkeusasemat, jotka ovat n. tasolla +16, ,00. Tuleva rakentaminen kellarikerroksen osalta on tämän hetken arkkitehtisuunnitelmissa alimmillaan tasolla + 20,00 (kellarin lattiakorko + 21,00). Kellarin rakenteita ei siten uloteta pohjaveden pinnan tasoon vaan pysytään kaikilla rakenteilla myös perusvesien kuivatuksen osalla pohjaveden pinnan tason yläpuolella. Rakentamisen aikana noudatetaan annettuja ohjeita suojavyöhykkeellä rakentamisesta. Alapohjarakenteet pysäköintitilojen osalta toteutetaan rakenteeltaan vesitiiviinä ja lattioille tulevat autojen sulamisvedet ja lattioiden siivousvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon. Rakennusliike Hartela / Ari Koskenoja Hulevesien vaikutukset Vantaanjoen vuollesimpukkaan Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio srassus), jota suojellaan rakentamalla hulevesijärjestelmä toimimaan jo ennen rakentamisen alkamista ja hoitamalla kiintoaineen laskeuttaminen hulevesistä tontilla, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy

14 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus. Kaavamuutoksen perusteella katualue myydään osaksi korttelialuetta. Asemakaavaan liittyy hulevesien hallintasuunnitelma. Hanke on tarkoitus toteuttaa useassa osassa. Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 ). Vantaa , tarkistettu VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Kaavan laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa, puh , sähköposti Suunnitelman asemapiirros. - Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

15 Näkymä lounaasta. Näkymä pihalta Vantaanlaaksontien suunnasta. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

16 Näkymä luoteesta Hämeenlinnanväylältä. Vasemmalla Martelan tontti, oikealla kaavamuutostontti. Martelan rakentamaton tontti Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu länteen Hämeenlinannväylälle päin. Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu itään pihalle ja Vantaanlaaksontielle päin. Martelan rakentamaton tontti Leikkaus pohjoisesta päin. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 15

17 1. kerros, maantaso. 2. kerros kerros 16

18 Yläkellari K1. Alakellari K2. Martelan tontti Suunniteltu rakennus Autotalo, kaavoitettu torni AGV:n talo Rakennusmassat Hämeenlinnanväylälle päin. Kaivokselan kerrostalot Hämeenlinnanväylä Suunniteltu rakennus Pysäköintialue Alueleikkaus länsi-itä-suunnassa. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 17

19 Suhde kaupunkirakenteeseen. Rakentaminen tukeutuu Hämeenlinnantien varteen, jolloin vastaavasti jokilaakson maisematila jää avoimemmaksi. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

20 Hulevesien hallintasuunnitelma / Sito Oy Hulevesien hallintasuunnitelma. Suodatuspainanne. Hulevesiallas. Sito Oy:n esittämät kaavamääräykset: Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluessa. Tonteilla on huolehdittava kiintoaineen laskeuttamisesta hulevesistä. Hulevesien viivytystilavuuden tulee olla yhteensä 200 m3. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. Pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä moottoriajoneuvoilla kulkemiseen tarkoitetut tiet ja pysäköintipaikat on päällystettävä vesitiiviillä aineella ja niiltä syntyvät hulevedet on ohjattava öljynerotuskaivoihin. Sito Oy

21 Vesihuollon yleissuunnitelma. / Usko Koponen , tarkistanut Marika Orava

22 21

23 Asemakaavan muutosehdotus 22

24 30 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle

Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 24.1.2008 Tarkistettu 28.1.2008 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavamuutos nro 002018, Kaivoksela

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa

Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Kaupunkisuunnittelu Mikko Järvi 25 Myllymäki Korttelit 25063 ja 25070 sekä Vehkalantien katualuetta Asemakaavan osittainen kumoaminen Vehkalassa Asemakaavan kumoamisen selostus, joka koskee 25.11.2013

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö 211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.9.2017 VIRTAKUJA 4 ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002305, MYYRMÄKI Näkymä Virtakujalta, uudisrakennus oikealla. MITÄ SUUNNITELLAAN? Myyrmäen Huolto Oy / esisopimuksella

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIPUPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002359, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.3.2017 MARMORIKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002208 Tontin omistaja hakee asemakaavan muutosta osoitteessa Marmorikuja 6. Asemakaavaa on esitetty muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla

Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Hirsipuiston kohdalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.8.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002038. Selostusta on tarkistettu 30.11.2009 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 VIIKATEPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002358, HÄMEVAARA Linnaistenmetsä Linnaisskogen ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki

Lisätiedot

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.9.2017 KOIVUVAARANPUISTO ASEMAKAAVAMUUTOS NRO 002360, HÄMEVAARA ESPOO ESBO Kaava-alueen sijainti. MITÄ SUUNNITELLAAN? Vantaan kaupunki / kiinteistöt ja asuminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148.

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. Vantaan kaupunki Maankäyttö, ympäristö ja rakentaminen Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Vantaa Kaupunkisuunnittelu. Valkotien katumuutos. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaa Kaupunkisuunnittelu Valkotien katumuutos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002122 Ortoilmakuva vuodelta 2009. Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 9.3.2017 ASOLANVÄYLÄ 48-50 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002295 Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylän kaupunginosassa Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

Nuolitie 2. T.Kallaluoto 2015

Nuolitie 2. T.Kallaluoto 2015 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto ja Mikko Järvi T.Kallaluoto 2015 Nuolitie 2 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 13.4.2015 päivättyä ja 7.9.2015 tarkistettua

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

o Kaava-alueen alustava rajaus.

o Kaava-alueen alustava rajaus. o Kaava-alueen alustava rajaus. 2/6 Arvoisa vastaanottaja, Louhelaan haetaan asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentaminen nykyisen toimistorakennuksen paikalle Eräkuja 2:ssa.

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.1.2018 VIHERTIE 44-46 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002337 Kaavamuutosalue sijaitsee ja Louhelantien ja Vihertien kulmassa. Toimistotalolle haetaan asemakaavamuutosta,

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Stenbacka ja Smeds

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Stenbacka ja Smeds Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 16.12.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Stenbacka ja Smeds Asemakaava nro 181100,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001927.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001927. Vantaan kaupunki Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001927. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.9.2016 KORSOTALO ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002298 Kaavamuutosalue sijaitsee Korson keskustan länsireunalla osoitteissa Korsontie 9 ja 14. Suunniteltavaan alueeseen kuuluvat

Lisätiedot

Tikkurilantie 143 147

Tikkurilantie 143 147 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Tikkurilantie 143 147 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.10.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002268 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavamuutos Vantaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41)

Asemakaavan muutos nro , Viinikkala (41) VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutos nro 001727, Viinikkala (41) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.8.2008

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella Asemakaavamuutos

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 1.10.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Asia:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 SÄHKÖTIE 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002344 Kaavamuutosalue sijaitsee Tammiston kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu kortteli 50001/13 sekä katualuetta.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Mikko Järvi Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Näkymä puistosta Helsingin puolelta. Timo Kallaluoto 28.6.2014. Asemakaavan muutoksen sekä

Lisätiedot

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5.

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. 2.12.2010 Asemakaavaa tarkistetaan Tikkurilan kaupunginosassa osoitteessa Virnatie 5. Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002106, maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012 Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012 Arvoisa naapuri, osallinen ja viranomainen, voit osallistua kaavoitukseen ja poikkeamislupavalmisteluun Kolme kerrostaloa Kilterinkaarelle

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.5.2016 MISTELINSIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002047 Kaavamuutosalue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa ja on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta

Lisätiedot

Sähkötie 1, asemakaavan muutos

Sähkötie 1, asemakaavan muutos Sähkötie 1, asemakaavan muutos Työ nro 002255 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.3.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Tammiston irtaimistovarastopalvelut

Tammiston irtaimistovarastopalvelut Tammiston irtaimistovarastopalvelut Asemakaavamuutos nro 002215 osoitteessa Sähkötie 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b

Asemakaavamuutos nro , jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro Uusitie 15 ja 12 b Asemakaavamuutos nro 002211, jonka yhteydessä tehdään myös asemakaavamuutos nro 001536 Uusitie 15 ja 12 b Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.12.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pientalotontteja Ahokujalle

Pientalotontteja Ahokujalle Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö / Mikko Järvi Pientalotontteja Ahokujalle Asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 14.9.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo.

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Asemakaavan muutos nro 002174 osoitteessa Talvikkitie 38. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi

Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi Pakkalanrinteen II- ja III-kerroksiset asuinkorttelialueet (A) muutetaan asuinkerrostalojen (AK) alueeksi 16.9.2009 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002079, Pakkalanrinteen kaavamuutos maankäyttö- ja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20

Kielotien senioriasuminen. Asemakaavan muutos nro Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 100 80 60 Itä Länsi 40 Pohjoinen 20 0 1. nelj. 2. nelj. 3. nelj. 4. nelj. Kielotien senioriasuminen Asemakaavan muutos nro 002142 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 18.3.2013 Arvoisa vastaanottaja,

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.5.2017 NIITTYTIE 25 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002331 Niittytie 25:n kaavamuutosalue sijaitsee Koivuhaan teollisuusalueella, osoitteessa Niittytie 25. Kiinteistö on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016. V o u t i l a. Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016. V o u t i l a. Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen V o u t i l a Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Vantaa Kaupunkisuunnittelu Varaston laajennus / Tiilitie 4 Viistoilmakuva v. 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002154 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Kilterinkuja 4. Asemakaavan muutos nro 002243 osoitteessa Kilterinkuja 4, Myyrmäki

Kilterinkuja 4. Asemakaavan muutos nro 002243 osoitteessa Kilterinkuja 4, Myyrmäki Kilterinkuja 4 Asemakaavan muutos nro 002243 osoitteessa Kilterinkuja 4, Myyrmäki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen

Lisätiedot