Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa. Kaupunkisuunnittelu. Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle"

Transkriptio

1 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Toimistorakentamista Silvolan yritysalueelle Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan kaupungin 16. kaupunginosa, Kaivoksela osa korttelia (Kumoutuvan asemakaavan osa korttelia sekä katualuetta.) Tonttijako ja tonttijaon muutos Osa korttelia Kaava-alueen sijainti Alue sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Vantaanlaaksontien välissä Vetokujan pohjoispuolella. Sijaintikartta ja suhde kaupunkirakenteeseen. Kaavamuutosta koskevat asiakirjat ovat kaupunkisuunnitteluyksikön arkistossa. 1

3 2. TIIVISTELMÄ Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Rakennusosakeyhtiö Hartela ja Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy hakevat toimistorakentamista Vantaanlaaksontien ja Hämeenlinnanväylän väliseen kortteliin siten, että rakentaminen sijoittuisi nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista. Myös nykyinen asemakaava sallii enintään 7-8 -kerroksista rakentamista. Alueen rakennusoikeus ei kasva. Alue on nyt rakentamatonta metsää. Voimassaolevassa asemakaavassa kaavamuutosalue on toimistorakennusten korttelialuetta KT. Suurimmat sallitut kerrosluvut ovat seitsemän (VII) ja kahdeksan (VIII). Nykyinen rakennusoikeus on k-m 2. Siitä 15 % saa olla liiketiloja ja kahden rakennusalan kerrosalasta 30 % näyttelytiloja. Alueella on neljä erillistä rakennusalaa ja Hankatien katualue. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Silvolan yritysalue on kehittynyt autokaupan keskukseksi. Pääkaupunkiseudun kasvaessa alueen merkitys yritysalueena on kasvanut. Luonnonympäristö Alueelle on kasvanut metsää. Alue on tärkeää pohjavesialuetta. Alueella ei ole inventoituja luontokohteita. Rakennettu ympäristö Alue on rakentamatonta yritysaluetta. Alueella on rakennusoikeutta k-m 2. Eteläpuolella on Silvolan yritysaluetta. Länsipuolella on Hämeenlinnanväylä ja Kaivokselan kerrostaloja. Koillisessa on Viherkummun siirtolapuutarha ja idässä Vetokannaksen lähivirkistysalue. 2

4 Liikenne - Autoliikenne Hämeenlinnanväylän liikennemäärä oli tällä kohdalla ajon/vrk vuonna 2009 ja ennustettu liikennemäärä on ajon/vrk vuonna Hämeenlinnanväylän nopeusrajoitus on 80 km/h ja raskaan liikenteen osuus on 8 % Helsinkiin Kaava-alueen suunnitellut bussiyhteydet. / YTV, Vantaan linjastosuunnitelma , Helsinki Vantaanlaaksontie toimii pääkatuna ja sen liikennemäärä oli ajon/vrk vuonna Joukkoliikenne Palveluetäisyydellä ovat Hämeenlinnanväylän (linjat 453, ), Vantaanlaaksontien (43, 415, 451, 474) ja Kaivokselan (35, 452K) pysäkit. Alueelta on bussiyhteydet Myyrmäkeen ja Helsinkiin. Vieressä kuva suunnitellusta linjastosta. - Kevyt liikenne Vantaanlaaksontiellä ja Hämeenlinnanväylällä on kevyen liikenteen raitit. Kulttuurihistorialliset kohteet Paikka on ollut läheisen Djupbäckin torpan vanha torppapelto, jota on sanottu torpookorn. / Bo Lönnqvist: Ortnamn i Helginge, Alueella on Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus, joka ei ole muinaismuisto. Tie kulki vielä 1950-luvulla Kaivokselantien kautta. Tekninen huolto - Vesihuolto Kaava-alue voidaan liittää aluetta palveleviin vesihuollon runkoverkostoihin. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. - Hulevedet Hulevesien viemäröinti järjestetään putkiviemärein. Suunnitellut ratkaisut on kuvattu tarkemmin kohdassa 5 sekä vesihuollon yleissuunnitelmakartassa. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt - Lentomelu Alue sijaitsee Lden 50 db lentomelualueen rajalla, jossa toimistotiloilta vaaditaan L 28 db ääneneristävyyttä. Ilmailulaitos : Vuosien ennusteiden melualueiden verhokäyrä. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava. Ympäristövalvontalautakunnan rakennuslupajaos L DEN = Lentomelun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso. L = Äänitasoero, ulkomelutason ja sallittavan sisämelutason erotus. - Tieliikennemelu Hämeelinnanväylän suuntaiseksi suunnitellulla julkisivulla vallitsee korkeimmillaan noin 80 db keskiäänitaso. Tällöin riittävä rakennuksen ulkokuoren ääneneristävyys tieliikennemelua vastaan on Hämeenlinnanväylän puoleisilla julkisivuilla vähintään 32 db ja rakennusmassojen päädyissä vähintään 28 db. Edellä mainitut äänitasoerovaatimukset on määritelty sillä oletuksella, että ulkovaippaan ei rajaudu opetus- ja kokoontumistiloja. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy

5 Suunnittelutilanne Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Maanomistus Korttelialueen omistavat Kiinteistöyhtiö Parihanka Oy / Rakennusosakeyhtiö Hartela sekä Rakennusosakeyhtiö Hartela. Katualueen omistaa Vantaan kaupunki. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Erityistavoitteena on mm., että asuin-, työpaikka- tai palvelutoimintojen alueita ei sijoiteta irralleen olevasta yhdyskuntarakenteesta. Hanke on näiden tavoitteiden mukainen. Valtioneuvosto Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta ja pohjavesialuetta. Hanke on maakuntakaavan mukainen. Ympäristöministeriö Ote maakuntakaavasta. Taajamatoimintojen alue. Keskustatoimintojen alue. Virkistysalue. Viheryhteystarve. Seutuliikenteen rata. Lentomelualue. Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. Kehäkaupungin kehittämisvyöhyke. Yleiskaava Kaupunginvaltuuston hyväksymässä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on työpaikka-aluetta TP ja pohjavesialuetta pv. Hanke on yleiskaavan mukainen. Ote yleiskaavasta. A1 Tehokas asuntoalue. A2 Matala ja tiivis asuntoalue. A3 Pientaloalue. RA Loma-asuntoalue. SL Luonnonsuojelualue. TP Työpaikkaalue. VL Lähivirkistysalue. VU Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. (et)- Yhdyskuntateknisen huollon laitos. (pv)- Tärkeä pohjavesialue. Ohjeellinen ulkoilureitti. Ohjeellinen ratsastusreitti. \ \ \ \ Kaupunkikuvallisesti merkittävä alue. / / / / / Kyläkuvallisesti merkittävä alue. / / / / Maisemallisesti arvokas alue. Alueen raja. Osa-alueen raja. Ensimmäinen asemakaava Ensimmäinen asemakaava nro , Silvolan teollisuusalue 2, vahvistettiin ympäristöministeriössä Siinä alue oli toimistorakennusten korttelialuetta (AL 12 ) ja suurin sallittu kerrosluku oli kaksitoista (XII). 4

6 Voimassa oleva asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa nro , hyväksytty Kh , alue on toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Suurin kerrosluku on kahdeksan (VIII). Ote voimassa olevasta asemakaavasta. KT LPA VL VP VIII aii Toimistorakennusten korttelialue. Autopaikkojen korttelialue. Lähivirkistysalue. Puisto. Korttelin numero. Suurin sallittu kerrosluku (roomalaisin numeroin). Suurin sallittu autotasojen lukumäärä. Esisuunnitelmat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy , , ja Rakennusjärjestys Vantaan rakennusjärjestys, Kv , voimaan Tonttijako- ja rekisteri Alue on Vantaan kiinteistörekisterissä. Alueelle on hyväksytty tonttijako Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284 / 1999 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella on MRL 81 2 mom. 2. kohdan mukainen rakennuskielto, paitsi tonttirekisteriin merkityllä tontilla ei ole rakennuskieltoa. Muut suunnittelua rajoittavat tekijät Alue rajautuu idässä Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, mikä ei vaikuta rakentamiseen. / Valtioneuvosto Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset - Vantaan kaupungin kuntasuunnitteluvirasto: Rakennuskulttuuri Vantaalla - inventointi 1981 s. 198 ja 200, kohde T4, Vanha Nurmijärventie. Julkaisu C 24: Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri 1995: Valtatien 3 kehittäminen välillä Haaga - Vantaankoski, kehittämisselvitys. - Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy, Meluselvitys Toimistorakennus, Kaivoksela, lausunto , Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Insinööritoimisto Severi Anttonen ky: Kaivokselan Business Park, talot A ja B, Kortteli 16108, tontti 5, Vantaanlaaksontie 5, Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. - Sito Oy: Hulevesien hallintasuunnitelma Tilaaja: Rakennusosakeyhtiö Hartela. 5

7 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavamuutoshakemus Kiinteistö Oy Ylähanka ja Kiinteistö Oy Parihanka hakivat asemakaavamuutosta , koska nykyinen asemakaava ei mahdollista nykyaikaisen vaiheittain toteutettavan Business park -tyyppisen kokonaisuuden toteuttamista. Hakemusta täydennettiin esisuunnitelmalla Sittemmin Kiinteistö Oy Ylähanka / Martela Oy kuitenkin ilmoitti, että ei halua kaavamuutosta. Suunnitteluohjelma Asian valmistelu otettiin kaupunkisuunnittelun kevään 2008 suunnitteluohjelmaan (kaupunkisuunnittelulautakunta ). Osallistuminen ja vuorovaikutus - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin ja postitettiin osallisille ja virkamiehille Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jääneen osuuden ja Museoviraston osallisuuden osalta ja lähetettiin tiedoksi Museovirastolle. Kirjalliset mielipiteet pyydettiin mennessä. - Kaavoituksen vireille tulo ilmoitettiin Vantaan Sanomissa Paikalla pidettiin klo 9.00 MRL 62 mukainen keskustelutilaisuus, jossa oli läsnä 8 henkilöä. Lisäksi kaavoitusinsinööri oli tavattavissa puhelimitse. - Osallisia kaavoituksessa olivat hakijat, alueen sekä viereisten ja vastapäisten alueiden omistajat, vuokralaiset ja asukkaat (naapurit), kaupunginosan tai lähialueen asukkaat, yritykset, työntekijät, asukas- ym. yhdistykset, kaupungin viranomaiset, Uudenmaan ympäristökeskus, Tiehallinto, Museovirasto, Vantaan Energia Oy, Elisa Networks Oy, kunnan jäsenet ja ne, jotka katsovat olevansa osallisia. Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen 1. Paikalla oli asukkaat Kaivosrinteentieltä ja Kankaankujalta sekä rakennusliike Hartelan ja arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen edustajat. Tällöin todettiin Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus. Asukas Kaivosrinteentieltä kiinnitti huomiota rakennuksen melunheijastusvaikutukseen. Asukas Kankaankujalta, joka edusti Silvolan pientaloyhdistystä, syntyvään liikennemäärään. Muutoin hankkeesta ei ollut huomautettavaa. Lopuksi aluearkkitehti keskusteli rakennusliikkeen ja arkkitehtitoimiston edustajien kanssa kaavan ja hankesuunnitelman teknisistä yksityiskohdista. Laadittu meluselvitys. Voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna rakennusoikeus ja liikennemäärä eivät kasva. 2. Vantaan kaupunginmuseo lausui , että olisi tarpeen tarkastella maisemallista suhdetta esimerkiksi laajalla pokkileikkauksella tai julkisivuprojektiolla jossa tarkastelusuunta on Kaivokselaan päin. Poikkileikkaus ja muut havainnekuvat on esitetty jäljempänä. 3. Elisa Oyj ilmoitti, ettei kaavamuutokseen ole huomautettavaa. 4. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ilmoitti, että jatkosuunnittelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota pelastuslaitoksen toimintaedellytyksille, millä tarkoitetaan lähinnä pelastustien sijoittamista rakennusmassan ja Hämeenlinnanväylän väliin. 6

8 5. Vantaan Energia Oy ilmoitti , että Vantaanlaaksontien reunassa kulkee keskijännitemaakaapeli ja kaukolämpöputkia. 6. Museovirasto ilmoitti , ettei alueelta tunneta Museoviraston käytettävissä olevien rekisteri- ja arkistoaineistojen perusteella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirastolla ei siten ole huomautettavaa asiasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on kuultava Vantaan kaupunginmuseota. Vantaan kaupunginmuseon kannanotto on edellä kohdassa Silvolan asukasyhdistys huomautti Vantaanlaaksontien vilkastumisesta ja ruuhkaantumisesta, vaikutuksista pientaloalueen viihtyvyyteen, virkistysalueen ja pohjavedellä täytettyjen uimapaikaksi tarkoitettujen hiekkakuoppien haitoista ja ympäristöhaittojen lisääntymisestä. - Toimistorakennukset pitäisi sijoittaa lähelle Hämeenlinnanväylää. Vantaanlaaksontien varteen pitäisi sijoittaa pysäköintialueita tai olevat matalat toimistoja liikerakennukset ja varattava tilaa viherkaistalle. Jalankulku- ja pyöräliikenteen turvallisuus tulee turvata. Hämeenlinnanväylän liittymät on korjattava ennen rakentamisen aloittamista. - On myönteistä ja kannatettavaa, että 7-kerroksiset toimistotalot ovat matalampia kuin nykyisessä kaavassa ja sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen. Hyvä, että pysäköintitilat on sijoitettu osittain maan alle. Onko 12-kerroksisesta Silvolan maamerkistä todellista iloa ja paraneeko Vantaan kaupungin business-imago tästä? Vaiheittain rakentaminen aiheuttaa liikenne-, melu- ja saasteongelmia monen vuoden aikana. Rakentaminen on sijoitettu Hämeenlinnanväylän varteen ja Vantaanlaaksontien puolelle tulee istutusalue. Rakentaminen on kuitenkin yhtä korkeaa kuin voimassa olevassa asemakaavassa, mikä johtuu teknisistä tiloista. Kaavamuutos ei lisää rakentamista eikä liikennetuotosta verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan eikä asemakaavalla ratkaista maantien liittymien toteuttamisjärjestystä. Kaavamuutoksesta on rajattu pois pohjoisin tontti, jolle luonnosteltiin 12-kerroksista rakennusta. Tosin voimassa olevassa asemakaavassa on etelämpänä 12-kerroksisen tornin rakennusala Vetokuja 1:n kohdalla. 8. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (5/ ) puolsi suunnitelmaa. 9. Kaupunkikuvaneuvottelukunta (10/ ) totesi, että "Suunnitelmaa on syytä vielä kehittää. Kokonaisvaikutelmasta Hämeenlinnanväylän suuntaan on tulossa liian eleetön ja jopa monotoninen. Aiemman sommitelman dynamiikka nojasi korkean tornin varaan ja sen poistuessa tulisi massoitteluun löytää jotain muuta vastaavaa rytmitystä." Julkisivua on jäsennelty. Erilliset neuvottelut - Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja Arkkitehtitoimisto Larkas & Laineen kanssa , , , , Rakennusvalvonnan kanssa , ja MRL 66 mukainen viranomaisneuvottelu ei ollut tarpeen. Asiakirjat ovat kaavamapissa kaupunkisuunnittelun arkistossa. 7

9 Viistoilmakuva nykytilanteesta. Vantaan kaupunki. Asemakaavamuutoksen tavoitteet - Vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, joten vertailu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan ei ole tarpeen. (MRA 25 ) Asemakaavamuutos täydentää pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta ja hyödyntää olevaa joukkoliikennettä ja kunnallistekniikkaa eikä ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Asemakaavamuutos on myös maakuntakaavan mukainen. - Vertailu yleiskaavaan Asemakaavamuutos on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen. - Vertailu voimassa olevaan asemakaavaan Alue on voimassa olevassa asemakaavassa toimistorakennusten korttelialuetta (KT) ja asemakaavan muutosehdotuksessa toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY), mikä merkitä sallii myös teollisuus- ja varastotilojen rakentamista. - Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Suunnittelun lähtökohtana olivat toiminnalliset, kaupunkikuvalliset ja meluntorjuntatavoitteet. Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus ei ole arkeologinen kohde. - Osallisten tavoitteet Osalliset kiinnittävät huomiota rakennuksen meluheijastusvaikutukseen Kaivokselan suuntaan ja liikenteellisiin vaikutuksiin, mutta asemakaavamuutosta ei vastustettu. - Asemakaavan laadulliset tavoitteet Vantaan arkkitehtuuristrategia. / Kv

10 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alueella on ollut 1970-luvulta voimassa toimistorakentamista sallivia asemakaavoja, jotka eivät ole toteutuneet. Voimassa oleva asemakaava ei sovellu nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistotalolle. Nähtävilläolo ja lausunnot Kaavamuutos oli nähtävillä MRA 27 mukaisesti Muistutuksia ei tullut. Lausunnot pyydettiin mennessä. - Uudenmaan ELY-keskus huomautti pohjavesialueesta ja hulevesien vaikutuksista Vantaanjoen vuollejokisimpukkaan. Rakennusliike Hartela on teettänyt Sito Oy:llä hulevesien hallintasuunnitelman, jossa vastataan näihin kysymyksiin. Sito Oy on ollut yhteydessä ELY-keskukseen. Kaavaan annetaan pohjavesi- ja hulevesimääräyksiä. - Vantaan Energia Oy ilmoitti, että alueella tarvitaan kaksi kiinteistömuuntajaa. Näistä annetaan kaavamääräys. - HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ilmoitti, että alueen toteuttamissopimuksessa tulee mainita HSY:n oikeudesta sijoittaa, pitää ja huoltaa vesijohtoja, viemäreitä ja pumppaamoa korttelialueella. Tämä on mainittu toteuttamissopimuksessa ja lisäksi kaava sisältää tarvittavat johtorasitteet. Asemakaavamuutoksen suunnittelu Asemakaavamuutoksen laati aluearkkitehti Timo Kallaluoto. Suunnitteluun osallistuivat aluearkkitehti Ritva Valo ( asti), asemakaavasuunnittelija Ville Purma ( asti), maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä- Piikkiö, lupa-arkkitehti Matti Kärki, lupapäällikkö Ilkka Rekonen, liikenneinsinööri Pekka Haasanen, suunnitteluinsinöörit Usko Koponen, Marika Orava, rakennustutkija Sari Viertiö, kaavoitusinsinööri Kai Zukale sekä suunnitteluavustajat Sari Simonen, Kimmo Kangas ja Eeva Juusela. Rakennusosakeyhtiö Hartelaa, jolla oli myös Martela Oy:n valtakirja, edustivat Janne Sipilä, Jussi Vyyryläinen, Helena Sysiö ja Ari Koskenoja. Hartelan konsultteina olivat Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy / Harri Laine, Rainer Linderborg, Pekka Piha ja Jari Lonka, sekä Sito Oy / Marika Bremer, Ismo Häkkinen, Antti-Jaakko Koskenniemi, Katja Rasi, Seija Väre ja Reijo Pitkäranta. 9

11 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavamuutos luo edellytykset nykyaikaiselle Business Park -tyyppiselle toimistorakentamiselle. Rakentaminen sijoittuu nykyisestä asemakaavasta poiketen Hämeenlinnanväylän varteen. Rakentaminen olisi 7-8 -kerroksista kuten voimassa olevassa asemakaavassa. Hämeenlinnanväylän puolelle tulee kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa korkeampi rakennusosa nousee. Nykyinen kokonaisrakennusoikeus ei kasva. Asemakaavamuutoksessa osoitetaan toimitilarakennusten korttelialuetta KTY, jolle saa sijoittaa toimisto-, tuotanto- ja varastotiloja, sekä autopaikkojen korttelialuetta LPA. Tarpeeton Hankatien katualue liitetään korttelialueeseen. Hämeenlinnantien puolella rakennuksessa on kaksikerroksinen jalustaosa, jonka takaa kahdeksankerroksinen lasinen toimisto-osa nousee. Vantaanlaaksontien puolelle rakennus näkyy viitenä seitsemänkerroksisena toimistomassana. Kokonaisrakennusoikeudesta k-m 2 on maanalaisia tiloja k-m 2. Näyttelytiloja sallitaan rakennettavaksi 30 % tontin rakennusoikeudesta ja liiketiloja % tontin rakennusoikeudesta tontista riippuen. Maanalaisiin tiloihin saa sijoittaa varastotiloja ja luonnonvaloisia tuotantotiloja. Kaavamuutos parantaa alueen sopivuutta nykyaikaiseen toimistorakentamiseen. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku 7-8 säilyvät, mutta rakentaminen sijoitetaan Hämeenlinnanväylän varteen, mikä parantaa toimistotilojen näkyvyyttä. Tällöin pysäköinti sijoittuu Vantaanlaaksontien puolelle. Pysäköintialue rajataan Vantaanlaaksontien suuntaan 60 cm korkealla kivimuurilla. Osa pysäköinnistä sijoitetaan maan alle ja osa pysäköintilaitokseen. Asemakaava sisältää tonttijaon ja tonttijaon muutoksen. Liikenne Sekä yleiskaavassa että voimassa olevassa asemakaavassa on harkittu, että alueella voi olla toimistorakentamista. Kaavamuutoksessa rakennusoikeus säilyy nykyisenä, joten myös aiemman kaavoituksen pohjana ollut liikennetuotos säilyy. Tämän vuoksi tarkempi liikenneselvitys ei ollut tarpeen. Tekninen huolto - Vedenjakelu Kaivokselan vesijohtoverkosto kuluu Myyrmäen painepiiriin. Vesi alueelle toimitetaan Pitkäkosken vesilaitokselta. Alue liitetään Hämeenlinnanväylän itäreunalla olevaan rakennettuun NS 300 vesijohtoon. Vesijohtoverkon painetasot vaihtelevat välillä meren pinnasta mitattuna. Jos kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan sprinkler-sammutuslaitteistoja, tulee vesijohtojen koko valita suunnitelmassa esitetyn suuremman vaihtoehdon mukaisesti. - Viemäröinti Kaava-alueen jätevedet johdetaan korttelialueen kaakkoiskulmalle rakennettavalle jätevedenpumppaamolle, josta ne pumpataan rakennettavan paineviemärin kautta Vetokujan länsipäässä olevaan rakennettuun viemäriin. Lopulta jätevedet päätyvät Suomenojan jätevedenpuhdistamoon Espooseen. Kaupungille tulee oikeus rakentaa ja johtaa jäteveden pumppaamolle vesijohto ja viemäri sekä pitää ja huoltaa niitä. Alueella tarvittavalle pumppaamolle merkitään rakennusala (kaavamerkintä et). 10

12 - Hulevedet Sito Oy on laatinut hulevesien hallintasuunnitelman (katso s. 19), jossa esitetyt kaavamääräykset annetaan asemakaavaan. / Sito Oy Palvelut Asemakaava sallii 15 % liiketilojen rakentamista, ei kuitenkaan päivittäistavarakauppaa. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakennusalat on rajattu luonnosten mukaisiksi. Lisäksi asemakaavassa annetaan tarpeelliset kaavamääräykset katoista, julkisivuista, aidoista ja istutuksista. - Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristön melutasoihin Suunniteltujen rakennusten vaikutus ympäristöön on yhtä suuri sekä nykyisillä että ennustetuilla liikennemäärillä. Vaikutusten suuruus riippuu jonkin verran laskentapisteen sijainnista maastossa sekä sen korkeudesta. Tulevaisuuden liikennemäärillä lasketut keskiäänitasot ovat alueella noin 1,5 db korkeammat kuin nykyisillä liikennemäärillä lasketut ja määrittävät siten kohteen ulkokuoren ääneneristävyysvaatimuksen. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Meluselvityksen tulosten perusteella liikenteen aiheuttamat melutasot Hämeenlinnanväylän länsipuolella lähimpien rakennusten kohdalla nousevat noin 0,5...2,5 db piha-alueilla sekä toisen kerroksen korkeudella sijainnista riippuen. Kolmannen kerroksen korkeudella melutasot nousevat noin 0,5...1,5 db sijainnista riippuen. Suunniteltujen rakennusten Hämeenlinnanväylän puoleisten julkisivujen materiaaliksi on tulossa lasi, joka heijastaa ääntä hieman vähemmän kuin betoni tai tiili, mutta ero on merkityksettömän pieni. Toisaalta suunnitellut rakennukset vähentävät huomattavasti tieliikennemelun leviämistä rakennusten itäpuolelle. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Ympäristön häiriötekijät Työtilojen ulkokuoren ääneneristävyydeksi lento- ja tieliikennemelua vastaan määrätään 28 db, Hämeenlinnanväylän puoleisella julkisivulla kuitenkin 32 db. Kaavamuutoksen vaikutukset - Vaikutukset suhteessa nykytilanteeseen Rakentamaton metsätontti muuttuu rakennetuksi toimistoympäristöksi. - Vaikutukset suhteessa voimassa olevaan asemakaavaan Toimistorakentamisen lisäksi sallitaan myös tuotanto- ja varastotilojen rakentamista. Rakennusoikeus ja suurin sallittu kerrosluku eivät muutu. - Suhde Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti merkittävään maisemaalueeseen Rakentaminen sijoittuu kauemmaksi Vantaanjokilaakson maisema-alueesta kuin voimassa olevan asemakaavan mukaan rakennettaessa. - Vaikutukset rakennettuun ympäristöön, luontoon ja luonnonympäristöön Vanhan Nurmijärventien syrjään jäänyt osuus häviäisi myös voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Nykyinen luonnonmukainen metsä muuttuu rakennetuksi tontiksi. - Liikenteelliset vaikutukset Yleiskaavan tuottamat liikenteelliset vaikutukset on tutkittu yleiskaavan laatimisen yhteydessä (2007). Vantaanlaaksontien liikennemäärä kasvaa, mutta saman verran kuin voimassa olevan asemakaavan mukaisesti rakennettaessa. Liikennemäärän kasvulla on jonkin verran vaikutusta myös Hämeenlinnan- 11

13 väylän liittymien toimivuuteen. Alue on saavutettavissa hyvin joukkoliikenteellä. Helsingin suunnan bussiyhteyksissä käytetään hyväksi pääliikennevirran vastasuuntaa. - Meluvaikutukset Rakentaminen lisää melutasoa Hämeenlinnanväylän länsipuolella 0,5-2,5 db, mutta alentaa huomattavasti melutasoa tulevien rakennusten itäpuolella. Kaavamuutoksen pohjaksi on laadittu erillinen meluselvitys. Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Hämeenlinnanväylän kehittämisselvitys sisältää meluesteet Kaivokselan kohdalle, mutta ne toteutetaan vasta Hämeenlinnanväylän parantamisen yhteydessä. Tielaitos, Uudenmaan tiepiiri Rakentamisen vaikutukset pohjaveteen Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset pohjaveteen. Hulevesien hallinnalla suojellaan pohjavettä ja vähennetään kuormitusta Vantaanjokeen, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy Insinööritoimisto Severi Anttonen ky ( ) on tehnyt alueelta pohjatutkimuksen ja perustamistapalausunnon. Siitä selviää v mitatut pohjaveden korkeusasemat, jotka ovat n. tasolla +16, ,00. Tuleva rakentaminen kellarikerroksen osalta on tämän hetken arkkitehtisuunnitelmissa alimmillaan tasolla + 20,00 (kellarin lattiakorko + 21,00). Kellarin rakenteita ei siten uloteta pohjaveden pinnan tasoon vaan pysytään kaikilla rakenteilla myös perusvesien kuivatuksen osalla pohjaveden pinnan tason yläpuolella. Rakentamisen aikana noudatetaan annettuja ohjeita suojavyöhykkeellä rakentamisesta. Alapohjarakenteet pysäköintitilojen osalta toteutetaan rakenteeltaan vesitiiviinä ja lattioille tulevat autojen sulamisvedet ja lattioiden siivousvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon. Rakennusliike Hartela / Ari Koskenoja Hulevesien vaikutukset Vantaanjoen vuollesimpukkaan Sito Oy on tutkinut kaavan vaikutukset vuollejokisimpukkaan (Unio srassus), jota suojellaan rakentamalla hulevesijärjestelmä toimimaan jo ennen rakentamisen alkamista ja hoitamalla kiintoaineen laskeuttaminen hulevesistä tontilla, mistä annetaan kaavamääräyksiä. Sito Oy

14 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Asemakaavamuutos nro , , tarkistettu Asemakaavaan liittyy toteuttamissopimus. Kaavamuutoksen perusteella katualue myydään osaksi korttelialuetta. Asemakaavaan liittyy hulevesien hallintasuunnitelma. Hanke on tarkoitus toteuttaa useassa osassa. Rakennusluvasta ilmoitetaan naapureille ja rakennuspaikalla (MRL 133 ). Vantaa , tarkistettu VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Timo Kallaluoto Aluearkkitehti Kaavan laatijan yhteystiedot: Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, Timo Kallaluoto, Kielotie 28, Vantaa, puh , sähköposti Suunnitelman asemapiirros. - Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

15 Näkymä lounaasta. Näkymä pihalta Vantaanlaaksontien suunnasta. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

16 Näkymä luoteesta Hämeenlinnanväylältä. Vasemmalla Martelan tontti, oikealla kaavamuutostontti. Martelan rakentamaton tontti Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu länteen Hämeenlinannväylälle päin. Hartelan kaavamuutostontti Julkisivu itään pihalle ja Vantaanlaaksontielle päin. Martelan rakentamaton tontti Leikkaus pohjoisesta päin. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 15

17 1. kerros, maantaso. 2. kerros kerros 16

18 Yläkellari K1. Alakellari K2. Martelan tontti Suunniteltu rakennus Autotalo, kaavoitettu torni AGV:n talo Rakennusmassat Hämeenlinnanväylälle päin. Kaivokselan kerrostalot Hämeenlinnanväylä Suunniteltu rakennus Pysäköintialue Alueleikkaus länsi-itä-suunnassa. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy Kuvia on muokattu vastaamaan kaavamuutosta. 17

19 Suhde kaupunkirakenteeseen. Rakentaminen tukeutuu Hämeenlinnantien varteen, jolloin vastaavasti jokilaakson maisematila jää avoimemmaksi. Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy

20 Hulevesien hallintasuunnitelma / Sito Oy Hulevesien hallintasuunnitelma. Suodatuspainanne. Hulevesiallas. Sito Oy:n esittämät kaavamääräykset: Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään. Viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 24 tunnin kuluessa. Tonteilla on huolehdittava kiintoaineen laskeuttamisesta hulevesistä. Hulevesien viivytystilavuuden tulee olla yhteensä 200 m3. Rakentaminen, ojitukset ja maankaivu on tehtävä siten, ettei aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Rakentamisen takia ei saa aiheutua haitallista pohjaveden purkautumista. Pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeellä moottoriajoneuvoilla kulkemiseen tarkoitetut tiet ja pysäköintipaikat on päällystettävä vesitiiviillä aineella ja niiltä syntyvät hulevedet on ohjattava öljynerotuskaivoihin. Sito Oy

21 Vesihuollon yleissuunnitelma. / Usko Koponen , tarkistanut Marika Orava

22 21

23 Asemakaavan muutosehdotus 22

24 30 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto

Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Autopaikkatontin laajennus Kivikirveenkujalla TKa 3.7.2012 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002170 / II 1.

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle

Uusi kerrostalo Mantelipolulle VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 12.4.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavamuutos nro 002091,

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla

Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 11.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaa muutetaan Timmermalminkujalla Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 19.4.2010 päivättyä, 23.8.2010 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002053. 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

Virtakujalle kerrostalo

Virtakujalle kerrostalo Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Virtakujalle kerrostalo Asemakaavamuutos 002305, Myyrmäki / Virtakuja Osallistumis-

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos

211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö 211900 Åbyn entisen elementtitehtaan tontti, 21 Piispankylä Asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet

Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Kaupunkisuunnittelu 1/5 Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 2.9.2011 Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän tiealueet Asemakaava

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1

Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne 1 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / TKa 11.2.2009 Tarkistettu 12.2.2009 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavaluonnos nro 261100, Koivurinne

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA

Asemakaavan muutos nro , Korennontie, Nikinmäki VANTAA Asemakaavan muutos nro 002134, Korennontie, Nikinmäki VANTAA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.5.2016 muutos: liitetty Mehiläisentien katualuetta asemakaavamuutokseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Nuolitie 2. T.Kallaluoto 2015

Nuolitie 2. T.Kallaluoto 2015 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto ja Mikko Järvi T.Kallaluoto 2015 Nuolitie 2 Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 13.4.2015 päivättyä ja 7.9.2015 tarkistettua

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148.

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. Vantaan kaupunki Maankäyttö, ympäristö ja rakentaminen Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002148. 1 PERUS-

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot

Metsotorni. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218. 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002218 1 Perus- ja tunnistetiedot Metsotorni Kaupunginosa 83, Metsola Asemakaavan muutos: Osa

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001927.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001927. Vantaan kaupunki Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö Kaupunkisuunnittelu Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.9.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001927. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 15.6.2016 UNIKKOTIE 11 ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002312 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, Tikkuraitin varrella. Suunniteltavana alueena on Unikkotie 11:n

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa

Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Mikko Järvi Katualueen liittäminen tonttiin Kaivokselassa Näkymä puistosta Helsingin puolelta. Timo Kallaluoto 28.6.2014. Asemakaavan muutoksen sekä

Lisätiedot

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014

Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos. Työ nro 002153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Kallioimarteenrinne, asemakaavan muutos Työ nro 002153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2014 Uusi kuuleminen, kuultu 1. kerran 15.2.2012 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos

Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Rautatiealueen laajennus, asemakaavan muutos Työ nro 002247 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 13.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala

Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011. Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella. Asemakaavamuutos nro 002135, Viinikkala Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 27.7.2011 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Logistiikkakeskus laajenee Viinikkalassa / Itella Asemakaavamuutos

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Tikkurilantie 143 147

Tikkurilantie 143 147 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Tikkurilantie 143 147 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.10.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002268 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavamuutos Vantaan

Lisätiedot

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194.

Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Hotelli Flamingon laajennus, asemakaavan muutos nro 002194. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 4.11.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008

HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA Hiekkaharjun Aurinkokello 26.11.2008 HIEKKAHARJUN VESITORNIN VIEREEN ASUINKERROSTALOJA "Hiekkaharjun Aurinkokello" 26.11.2008 Tämä on asemakaavan muutoksen nro 002046, Simonkylä maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012

Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012 Vantaa Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 29.12.2011 Tarkistettu 9.1.2012 Arvoisa naapuri, osallinen ja viranomainen, voit osallistua kaavoitukseen ja poikkeamislupavalmisteluun Kolme kerrostaloa Kilterinkaarelle

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo.

Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Viertolaan, Talvikkitien ja Hernetien risteykseenas Oy Pajunotkon tontille rakennetaan asuinkerrostalo. Asemakaavan muutos nro 002174 osoitteessa Talvikkitie 38. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Tammiston irtaimistovarastopalvelut

Tammiston irtaimistovarastopalvelut Tammiston irtaimistovarastopalvelut Asemakaavamuutos nro 002215 osoitteessa Sähkötie 12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro Havukoski

Asemakaavan muutos nro Havukoski Asemakaavan muutos nro 001993 Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan muutosta on hakenut Vantaan kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016. V o u t i l a. Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016. V o u t i l a. Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 21.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen V o u t i l a Asemakaava 400700 Voutila Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.10.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002076 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos Vantaan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.12.2007 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001831

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.12.2007 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001831 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12.12.2007 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001831 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kilterinkuja 4. Asemakaavan muutos nro 002243 osoitteessa Kilterinkuja 4, Myyrmäki

Kilterinkuja 4. Asemakaavan muutos nro 002243 osoitteessa Kilterinkuja 4, Myyrmäki Kilterinkuja 4 Asemakaavan muutos nro 002243 osoitteessa Kilterinkuja 4, Myyrmäki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen

Lisätiedot

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240

Niittyvillankuja 2. Asemakaavamuutos nro 002240 Niittyvillankuja 2 Asemakaavamuutos nro 002240 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.4.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223

KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223 VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu KULOMÄEN KIOSKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13.10.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002223 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan muutos: Kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Sähkötie 3-7, Tammisto. Asemakaavan muutos nro 002171

Sähkötie 3-7, Tammisto. Asemakaavan muutos nro 002171 Sähkötie 3-7, Tammisto Asemakaavan muutos nro 002171 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.03.2015 Arvoisa vastaanottaja, Suunnittelualue Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277

Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277 Vantaan Energia, asemakaavan muutos nro 002277 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro 002277, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö-

Lisätiedot

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro

Hernetie 1, asemakaavan muutos nro Hernetie 1, asemakaavan muutos nro 002256 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.12.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle

Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 26.4.2016 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Voitte osallistua kaavoitukseen Omakotitaloja Ylästöön Sutarsin tilalle Asemakaava 403500 Ylästö / Sutars

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2016 OSMANKÄÄMINTIEN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002308 Kaavamuutosalue sijaitsee Viertolassa Tikkurilan urheilupuiston länsiosassa. Lännessä alue rajautuu

Lisätiedot

Usvatie Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001922

Usvatie Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001922 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Usvatie Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 7.12.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001922 Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.12.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Tammiston sähköasema. Asemakaavan muutos nro 002236

Tammiston sähköasema. Asemakaavan muutos nro 002236 Tammiston sähköasema Asemakaavan muutos nro 002236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 31.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Suunnittelualue Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro ,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / nro , Tikkurilan kirkon kortteli, asemakaavan muutos nro 002254 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.12.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002089, Kiila (34)

Asemakaavan muutos nro 002089, Kiila (34) VANTAAN KAUPUNKI Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 10.3.2010 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 002089, Kiila (34) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 1 Kaartotie, kortteli 146 D:no 46/2015 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Tervakosken taajaman eteläosassa, Kaartotien luoteispuolella.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavan muutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 8.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002091

Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavan muutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 8.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002091 Vantaa Kaupunkisuunnittelu Uusi kerrostalo Mantelipolulle Asemakaavan muutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 8.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002091 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 310200 LUHTAANMÄKI 2, Luhtaanmäki (31) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 28.11.2007 Aloite Innovarch Oy / Vantaan kaupunki Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 83 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

V i i r i k u j a. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

V i i r i k u j a. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto V i i r i k u j a T2H Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijaon muutos, joka koskee 11.4.2016 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002301 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava nro 860700 Keski-Nikinmäen asemakaava ja asemakaavan muutos 002086 Suunnittelualue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa,

Lisätiedot

Taukopuiston asemakaavan muutos

Taukopuiston asemakaavan muutos Taukopuiston asemakaavan muutos nro 002164 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 15.4.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot