Perusturvalautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta 34 21.03.2013"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Työllisyyden hoidon palveluyksikön osallistuminen seudulliseen Jokainen on työn arvoinen, osuuskuntatoiminnan kehittäminen työllistämisessä -hankkeeseen ja hankkeen toimintamallin vertailu työpankkimalliin PELA 34 Forssan seudun työttömyys on valtakunnallista keskiarvoa kor keampi. Forssan työttömyys tammikuussa 2013 oli 15,9 %, josta pit kä aikais työt tö miä noin 23 %. Työllistämispalveluiden keskeinen pul lonkau la on töiden löytyminen avoimilta työmarkkinoilta. Siirtyminen työt tö myy des tä työmarkkinoille vaatii ohjausta sekä mahdollisuutta rää tä löi tyi hin työtehtäviin. Lyhyet työsuhteet tarjoavat hakijoille ponnah dus lau dan kestäviin työsuhteisiin. Työantajien näkökulmasta osuuskunnan kautta yrittäjämäisesti tuote tut työrupeamat ovat riskittömiä. Osuuskuntatyö tuottaa myös uusia palveluja ja tuotantoa. Projektin keskeinen idea on työttömien työl li syy den edistäminen osuuskuntatyön keinoin. Siinä tuetaan työosuus kun nan perustamista ja/tai jo olemassa olevan osuuskunnan ke hit tä mis tä yhteistyössä. Varsinainen kohderyhmä ovat kunnalle työl lis te tyt tai työhallinnon toimenpiteissä olevat työttömät, joilla arvioi daan olevan mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen osuus kunnan kautta. Osuuskunta toimii samalla työpankkina ja ali han kin ta keitaa na suhteessa alueen yrittäjiin ja palveluja ostaviin asiakkaisiin. Forssan 2013 talousarviossa kiinnitetään huomiota niin työt tö myyden hoidon tärkeyteen kuin palveluinnovaatioiden kehittämiseen. Työ osuus kun ta voi osaltaan tuottaa palveluja uudella tavalla samalla kun se tukee työllistymistä ja uusien työpaikkojen syntyä. Forssan seu dun elinkeinostrategia ja seutukunnallinen visio korostavat kuntien yhteistyön tärkeyttä sekä yrittäjyyden merkitystä. Osuuskunta kas vat taa jäsenistönsä sisäistä yrit tä jyyt tä ja luo aktiivisesti työ mahdol li suuk sia. Lisäksi osuuskunta on vahvasti seutukunnallinen. Osuuskuntia on tällä hetkellä Suomessa yli 4500 ja määrä kasvaa noin 3,6 % vuodessa. Osuuskunta toimii paitsi työllistäjänä, myös osal lis ten sa ammatillisen osaamisen lisääjänä. Koska osuuskunta ei eräin edellytyksin estä työttömyysetuuksien saamista, voidaan siinä toi mi mi nen yhdistää esimerkiksi työvoimapoliittiseen koulutukseen. Osuuskunnasta työllistäjänä on paljon tietoa mm. osuus kun ta keskus.net -sivustolla. Työpolittiisen aikakauskirjan tutkimusartikkelissa to de taan, että työosuuskunta vastaa hyvin yritysten nopeasti muut tuviin työvoimatarpeisiin tarjoamalla joustavasti työvoimaa. Forssan seu dul la tarvitaan myös vahvaa osuuskuntatoimintaa työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Hanke ja sen tausta

2 Projektin valmistelusta on vastannut Kiipulan ammattiopisto. Pro jektin hakijana ja hallinnoijana toimii Kiipulasäätiö. Säätiön sisällä projek tis ta vastaa työelämäpalvelujen prosessi. Paikallisina pro jek tikump pa nei na toimivat Forssan ja Heinolan kaupunkiseudun kunnat ja yhteistyötahot. Kiipula koordinoi koko projektia ja vastaa osuuskun ta mal lin kehittämisestä ja tuottamisesta yhdessä yh teis työ kumppa nei den kanssa. Projektiin palkataan osa-aikainen pro jek ti as sistent ti (Kiipula), kokoaikainen projektityöntekijä (erikseen Heinolan seu tu, Forssan seutu) ja projektipäällikkö 2x50% (hallinnoi mo lempia hankkeita, Kiipula). Mukana valmisteluissa ovat olleet osalliseksi lähtevien kuntien eri toimi jat sekä seutukunnallisen KOPPI-projektin työntekijä. Projektin var si nai nen kohderyhmä ovat kunnalle työllistetyt tai työhallinnon toimen pi teis sä olevat työttömät. Näistä projektiin ( : 17 kk) valitaan noin 30 asiakasta. Heitä ohjaavat pro jektin projektityöntekijä sekä kunnissa koulutettavat, jo nyt työllistettyjen oh jaus työ tä tekevät ihmiset (noin 40 ihmistä). Projektissa tuetaan jo ole mas sa olevaa osuuskuntayrittäjyyttä sekä perustettavaa työosuus kun taa. Osuuskuntien kohderyhmänä ovat periaatteessa kaik ki alueen yritykset ja julkiset työnantajat. Varsinaisia hyödynsaajia ovat osuuskunnan kautta työllistyvät. Työllis ty mi sen ohella myös heidän ammattitaitonsa kasvaa. Toiseksi kunnat voivat hyötyä lisääntyvästä työllisyydestä. Osuuskun ta on myös edullinen keino työllisyyden hoitoon. Kunnan työn te kijät sekä palveluiden tuottajat hyötyvät ohjausosaamisensa li sään tymi ses tä sekä yritysyhteistyön myötä syntyvien yrityskontaktien kasvus ta. Kiipulan näkökulmasta osuuskunta on eräs tapa työllistää (ja kouluttaa) vaikeasti työllistyvää opiskelija- ja muita asiakkaita. Projektin kokemusten ja mallinnuksen myötä osuus kun ta mal li on siirrettävissä myös muille paikkakunnille. Toiminnalliset tulokset (arvioidaan palautteiden ja tilastojen kautta): - Osuuskunnan ja siihen liittyvän ohjaus- ja koulutustoiminnan kautta työ hal lin non ja kaupungin sosiaalitoimen asiakkaille (projektin ko keilus sa 30) syntyy lisää työkokeilu-, työssäoppimis- ja työllistymispaikkoja. - Osuuskunnan kautta asiakkaiden elämänlaatu kohentuu ja oma toimi nen työllistyminen mahdollistuu. - Perustettavan osuuskuntayrityksen toiminnan tukeminen tar joa malla sen jäsenille koulutusta ja ohjauspalveluja. Palvelut va kiin nu te taan uusien jäsenien rekrytoimiseen. Projekti synnyttää tarvittaessa kunta ve toi sen osuuskunnan seutukunnalle. - Projekti toimii yhteistyössä jo toimivien osuuskuntien kanssa lisäten tie toi suut ta osuuskuntien tarjonnasta. - Pysyvänä vaikutuksena osuuskuntatoiminta vakiinnuttaa paikkansa vä li työ mark ki noi den ja avointen työmarkkinoiden välimaastossa.

3 - Kuntien työntekijöiden ohjausosaaminen ja osuuskuntatietoisuus lisään tyy, mikä tukee jatkossa työnantajayhteistyön moni- puo lis tu mista ja sen volyymin lisääntymistä. Tuotteena tehdään le vit tä mis kel poinen prosessikuvaus sekä kuvaukset kehitetyistä me ne tel mis tä. Arvio kuntien hyödyistä: - Pitkäaikaistyöttömän saaminen osuuskunnan jäseneksi ja sen kautta työllistymään, voi vähentää kunnan osarahoittaman työ mark ki natuen maksuja yli 3900 euroa vuodessa henkilöä kohti - Työllistymisen seurauksena kuntalaisen sosiaalinen ja terveydellinen asema paranee - Osuuskunta on työpajan ja yrityksissä työllistymisen välimuoto - Kunta saa verotuloja - Kuntaan tai seutukuntaan syntyy uusi yritys - Osuuskunta voi tehdä kunnalle työtä Arvio osuuskunnassa toimivan jäsenen hyödyistä: - Jäsen pääsee mukaan työyhteisöön - Jäsen voi myydä omaa osaamistaan - Osuuskunnassa voi harjoitella yrittäjyyttä aputoiminimellä - Osuuskunta myy ja markkinoi jäsentensä osaamista - Osuuskunnan kautta saa normaalit työnantajuuden edut: va kuu tukset, työterveyshuollon, eläkemaksut, kirjanpidon - Jäsen säilyttää työttömyysturvan, mikäli osuuskunnassa on vä hintään seitsemän perustajajäsentä ja asiasta on neuvoteltu TE-hal linnon kanssa Arvio projektin seutukunnallisista hyödyistä: - Työttömyyden väheneminen uuden työllistymisreitin luomisen kautta (viranomaisarvio, tilastot) - Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen (projektissa kou lu tet tujen työntekijöiden ja varsinaisten asiakkaiden arviot) - Välityömarkkinoiden vahvistuminen: malli täystyöllisyyden ja työt tömyy den välimaastoon (viranomaisarvio) - Työllisyys- ja sosiaalipalvelujen kysynnän lasku osallisuuden li säänty mi sen kautta (palveluntuottajien ja viranomaisten arvio) - Pidemmän aikavälin vaikutukset osallisilla. Työllistyminen mer kitsee aina osallisuuden ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin li sään ty mis tä (palautteet osallisilta) Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet: 1. Järjestetään kuntien työntekijöille (työllistettyjen ohjaajat) sekä työhal lin non vastaaville koulutustilaisuuksia ohjauksesta ja itsensä työllis tä mi ses tä (osuuskuntamalli). 2. Valitaan kunnan työllistetyistä ja työhallinnon asiakkaista osuuskun ta työ hön sopivia ja motivoituneita työttömiä. Järjestetään kou lutus ta sekä sovelletaan psyykkisen/sosiaalisen työkyvyn arvioinnin mal le ja (pysyvät työtapa projektin jälkeenkin)

4 3. Tehdään yhteistyötä olemassaolevien osuuskuntien ja työpajojen kans sa. Perustetaan tarvittaessa yhteistyössä kuntien ja asiak kai den kanssa osuuskunta. 4. Kartoitetaan (projektin työntekijät) yritysten tilannetta suhteessa itsen sä työllistäjien osaamiseen. Luodaan kiinnostuneista yrittäjistä ver kos to. 5. Ohjataan / haetaan ammatillista koulutusta projektin (osuuskunta) asiak kail le. Haetaan työllistymispaikkoja ja tuetaan työllistettyjen ohjaa jia tukemaan asiakkaitaan. Forssan kaupungin tehtävät hankkeessa: 1. Ohjaa asiakkaita (mm. sosiaalitoimesta) projektin toimintoihin, 2. Tiedottaa projektin toiminnasta kunnan työllisyydenhoitoon osal listu vil le työntekijöille sekä kuntalaisille 3. Mahdollistaa työllisyyden hoidosta (ml. kuntoututtava työtoiminta ja aikuissosiaalityö) vastaavien työntekijöiden osallistumisen pro jektin kehittämistyöhön ja muuhun keskeiseen toimintaan 4. Osallistuu sovitusti projektin rahoitukseen ja oh jaus ryh mä työs kente lyyn Ohjausryhmän kokoonpano: - Kiipulasäätiön edustaja (projektijohtaja / koulutusjohtaja) - Forssan seudun yrittäjien edustaja - alueellinen osuuskuntayrittäjä - Osuuskuntakeskuksen edustaja - Forssan ammatillisen koulutuksen edustaja (FAI / Faktia) - rahoittajan edustaja Hankkeen aikataulu 2013 alustava aikataulu: 1. Perustetaan projekti, kutsutaan koolle ohjausryhmä, laaditaan tarkem pi toimintasuunnitelma 2. Aloitetaan kuntien sisäisen yhteistyöverkoston muodostaminen 3. Järjestetään kuntien työntekijöille (työllistettyjen ohjaajat) sekä työhal lin non vastaaville koulutustilaisuuksia ohjauksesta ja itsensä työllis tä mi ses tä (osuuskuntamalli). 4. Valitaan kunnan työllistetyistä ja työhallinnon asiakkaista osuuskun ta työ hön sopivia ja motivoituneita työttömiä. Järjestetään kou lutus ta sekä sovelletaan psyykkisen/sosiaalisen työkyvyn arvioinnin mal le ja (pysyvä työtapa projektin jälkeenkin) 2014 alusta aikataulu: 1. Järjestetään kuntien työntekijöille (työllistettyjen ohjaajat) sekä työhal lin non vastaaville koulutustilaisuuksia ohjauksesta ja itsensä työllis tä mi ses tä (osuuskuntamalli). 2. Valitaan kunnan työllistetyistä ja työhallinnon asiakkaista osuuskun ta työ hön sopivia ja motivoituneita työttömiä. Järjestetään kou lu-

5 tus ta sekä sovelletaan psyykkisen/sosiaalisen työkyvyn arvioinnin mal le ja (pysyvä työtapa projektin jälkeenkin) 3. Tehdään yhteistyötä olemassaolevien osuuskuntien ja työpajojen kans sa. Perustetaan tarvittaessa yhteistyössä kuntien ja asiak kai den kanssa osuuskunta. 4. Kartoitetaan (projektin työntekijät) yritysten tilannetta suhteessa itsen sä työllistäjien osaamiseen. Luodaan kiinnostuneista yrittäjistä ver kos to. 5. Ohjataan / haetaan ammatillista koulutusta projektin (osuuskunta) asiak kail le. Haetaan työllistymispaikkoja ja tuetaan työllistettyjen ohjaa jia tukemaan asiakkaitaan. Hankkeen rahoitus Haettava ESR-rahoitus on yhteensä euroa, kuntien ra hoitus osuus on 8433 (8437,5 euroa) euroa ja erikseen raportoitavat rahoi tus osuu det ovat euroa hankkeen ajalta Rahoitus on yhteensä euroa. Kunnittaiset rahoi tus osuu det jakautuvat seuraavasti kaikkien kuntien osallistuessa hank kee seen, kuntaosuus 0,239 /asukas: Väkiluku Kuntaosuus: Forssa Humppila Ypäjä Tammela Jokioinen Osana hankevalmistelua on suoritettu vertailu osuuskuntahankkeen ja työllisyyden palvelujen työpankkitoiminnan välillä. Merkittävin ero osuus kun ta hank keen ja -mallin ja työllisyyden palvelujen työ pank kitoi min nan osalta on se, että osuuskuntamallissa osuuskunta toimii kau pun gin ulkopuolisena tahona työtä välittävän ja työpankkina ja oma na tuotantona työnpankki olisi kaupungin sisäistä toimintaa. Tästä johtuen kustannukset ovat erilaisia. Osuuskuntamallissa kaupungin tehtävänä on ohjata asiakkaat kou lutuk sen ja valmennuksen kautta osuuskuntiin, jotka järjestävät tä män jälkeen työnantajapalvelut sekä työn välittämisen. Itse tuo tet tu na

6 kaupunki valmentaisi työntekijät työpankkiin ja etsisi työpaikkoja, toimi si yhteystahona sekä ohjaisi ja välittäisi työpankin työntekijöitä asiak kail le. Osuuskuntahankkeen kulut Forssan kaupungille ovat rahoitusosuus euroa + erikseen raportoitava osuus koulutuksista työn te ki jöil le työtunteina euroa + ja lisäksi ohjauksen ja seurannan sekä yhteis työn kulut työtunteina eli yhteensä noin euroa hank keen ajalta, jonka kesto on 17 kuukautta. Forssalaisten asiakkai den määrä hankkeessa voi olla noin Toimenpiteinä luotai siin toimintamalli, koulutettaisiin asiakkaita ja henkilöstöä, vah vistet tai siin osuuskuntayrittäjyyttä ja työllistettäisiin asiakkaita. Mallin hyö dyn tä mi nen hankkeen jälkeen ohjauksessa ja työmahdollisuuksien et si mi ses sä on työpankkimallia edullisempaa. Samoin ehdoin, kuin al la olevassa työpankkimallissa, jo muutaman henkilön työl lis ty mi nen henkilötyövuoden ajaksi kattaisi hankkeen kustannukset. Li säk si, jos kuntouttavaa järjestetään hankkeen ajaksi muun toiminnan oheen osalle uutena toimenpiteenä, voidaan nettolaskelmassa ar vioi da vuoden aikana tuotoksi n euroa. Työpankkimallissa on selvitetty työpankin resursseiksi tarvittavan työn et sin tään, ohjaukseen ja järjestelyihin yksi työvalmentaja ja kolme palkkatuettua työntekijää, jotta eri tilaajien tarpeisiin voitaisiin vas ta ta. Sivukuluineen ja hallintokuluineen kokonaiskustannuksiksi vuo des sa (12 kk) on arvioitu ilman tarvikkeita euroa. Tuo - toik si on arvioitu palkkatuesta ja työvuokratuloista yhteensä enintään euroa, jolloin netto on n euroa. Eli laskennallisesti työ pan kin toimintaa ylläpitävän työntekijäresurssin ja kustannuksien mää rä olisi noin euroa. Tämä edellyttää jo hyvin korkeaa vuok ra myyn nin määrää koko toimintavuoden ajan. Mikäli palkkatuetun työn te ki jän osalta vältettäisiin kunnan osarahoittaman työ mark ki na tuen osuus ja mahdollisesti vielä toimeentulotuen pieni määrä vuo des sa, sekä työvalmentajan työpanosta käytettäisiin myös muun asia kas ryh män valmennukseen, voisi nettolaskelma olla tasoa euroa vuodessa toiminta-aikana ilman myöhempien vai ku tus ten laskelmaa esimerkiksi työllistymisen osalta. Mikäli hen kilö ei ole työpankin kautta välitetyssä tehtävässä, osallistuisi tämä Työ val men nus kes kus Aktiivin alihankintatehtäviin. Kummassakaan esi mer kis sä ei ole laskettu verotulojen ja työn tuotteen arvoa kaupun gil le. Ilman lisäresursointia suhteessa nykyiseen on toimivan työpan kin muodostaminen haasteellista varsinkaan suuremmilla asiakas mää ril lä, koska jokaiseen työtehtävään siirtymiseen on tarpeen va ra ta työvalmennuksen tarvetta vastaava valmennuspanos. Työ voima suun nit te li jan työpanosta voidaan käyttää toimintaan esimerkiksi ta lous hal lin non tehtävien osalta.

7 Työpankkimallissa työtuntikohtaisen hinnan muuttaminen vaikuttaa las kel maan. Laskelma on tehty 12 euroa /tunti perusteella, mikäli las kel ma olisi muilta osin täysin vastaava ja tuntihinta olisi 16 euroa, voi tai siin nettona saada kulut katettua, mikäli myyntiä tapahtuisi olete tus ti. Työtuntikohtainen kustannus vuodessa ilman tarvikkeita ja palk ka tu ki huomioiden olisi karkeasti laskien n. 19,5 euroa / tunti ilman säästövaikutuksia, kuten työmarkkinatuen kuntaosuutta, kun työ pan kin kautta työllistyminen olisi vähintään 80 % vuoden työ tunneis ta. Näin kustannuslaskettuna tuottoa voisi olla kaikki sääs tö vaiku tuk set huomioiden vuodessa noin euroa. Osuuskunta- ja työpankkimallit eivät sulje toisiaan pois tai ole vastaa vas ti käytännössä vaihtoehtoisia. Voidaan katsoa, että ne täy dentäi si vät palveluvalikoimaa myös yhdessä ja mahdollistaisivat eri lai sia työllistymisen vaihtoehtoja asiakkaille. Molemmissa toiminta koh distuu palvelun myyntiin yksittäiselle henkilölle tai yritykselle ti lan tees sa, jossa muutoin työllistyminen kokoaikatyöhön ei ole to den nä köis tä. Mahdolliset työtehtävät kummassakin mallissa voivat olla mo ni nai sia ja riippuvat asiakkaista ja tilauksista. Molemmat mallit ke hit täi si vät niihin osallistuvien asiakkaiden osaamista ja kykyä siirtyä avoi mil le työmarkkinoille. Kuluvalle toimintakaudelle ei ole tehty va raus ta työpankin käynnistämiseksi. ESR-projektihakemus ja projektisuunnitelma sekä vertailulaskelma työpankin ja osuuskuntahankkeen osalta ovat oheisasiakirjoina. (JL). Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää osallistua Jokainen on työn arvoinen, osuuskuntatoiminnan kehittäminen työl lis tä mi sessä -seudulliseen hankkeeseen enintään 5000 euron ra hoi tus osuudel la. Käsittely: Keskustelun kuluessa varajäsen Nicholas Salonen ehdotti, ettei ko. hankkeeseen osallistuttaisi ja että kyseinen 5000 euron raha käytettäisiin jo olemassa olevien toimijoieden kautta työttömien hyväksi.jäsen Kirsti Heinilä kannatti ehdotusta. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi jouduttavan äänestämään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin toimittaa nimenhuutoäänestyksenä niin että ne, jotka ovat perusturvajohtajan ehdotuksen kannalla, äänestävät jaa ja jotka ovat jäsen Salosen ehdotuksen kannalla, äänestävät ei. Äänestyksessä perusturvajohtajan ehdotuksen kannalla olivat jäsenet Kaisa Jussila, Esa Monto, Samu Pohjola, Päivi Kallionpää, Pentti Mansikkamäki, Jorma Virtanen, Asta Jaakkola ja Merja

8 Augustin. Nicholas Salosen ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäkseen Kirsti Heinilä, Taisto Teräs, Anne Sulander ja Mirka Järvinen. Puheenjohtaja totesi äänin 8-5 hyväksyneen perusturvajohtajan ehdotuksen. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi perusturvajohtajan ehdotuksen äänin 8-5. Varajäsen Nichlas Salonen ja jäsenet Kirsti Heinilä, Taisto Teräs, Mirka Järvinen ja Anne Sulander jättivät eriävän mielipiteen päätökseen.eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus

Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus Kaupunginhallitus 264 05.05.2014 Vuoden 2014 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma ja tilannekatsaus 1163/02/02/02/2013 KH 264 Vuoden 2014 talousarviossa on työllisyysasioiden hoitoon osoitettu kau pun

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014. Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 Sivistys- ja tulevaisuuslautakunta 96 30.09.2014 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä 409/02.04.05/2014 SITLA 96 Työllisyyspalvelujen yhdistyksille myöntämä kuntalisä edesauttaa tuki töi

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 Klo 15:00-16:47 PAIKKA Scandic Hotelli Kajanus, Koskikatu 3, kokoustila 4 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 21/2013 1/51 Kunnanhallitus Aika 11.11.2013 klo 17:00-19:05 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 256 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 28 29.04.2015. Työllistyyttä edistävät toimenpiteet

Perusturvalautakunta 28 29.04.2015. Työllistyyttä edistävät toimenpiteet Perusturvalautakunta 28 29.04.2015 Työllistyyttä edistävät toimenpiteet PETUR 28 Erilaisten työelämään tähtäävien eri toimintojen pii ris sä on kuukausittain noin 200 henkilöä kaupungin omissa yksiköissä,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma

157 tasa-arvosuunnitelma 88 Hyvinvointikertomuksen raportti 2014-2015 ja suunnitelma PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 140 Kaupunginhallitus AIKA 09.03.2015 klo 15:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 79 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/2012 1 KITEEN KAUPUNKI

KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/2012 1 KITEEN KAUPUNKI KESÄLAHDEN KUNTA Pöytäkirja 6/2012 1 Yhdistymishallitus Aika 29.10.2012 klo 16:30-17:33 Paikka lukion kabinetti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kankkunen Jukka 16:30-17:33 puheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot