Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun"

Transkriptio

1 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Aika Torstai klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun 3 toimittaminen ja varajäsenten kutsuminen kokouksiin vuonna Teknisen lautakunnan pöytäkirjan laatiminen, allekirjoittaminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle Asunto-osakkeen myynti As Oy Luumäen Parsikonpuistosta, Hämäläinen Lea 9 5 Osa-aikaeläke, Punkkinen Marja-Leena 10 6 Hyvitys vesimaksusta, Aini Saaraisen perikunta 12 7 Hyvitys vesimaksusta, Brammer Paula 13 8 Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesijohtoa koskeva avustushakemus 15 9 Ilmoitusasiat 17

2 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Huopainen Markku puheenjohtaja Kurkan Mari varapuheenjohtaja Haaja Matti jäsen Honkio-Saareks Kati jäsen Kurppa Erkki jäsen Repo Hannu jäsen Simola Nina jäsen Poissa Inkilä Juha kunnanrkm, vt. tekninen johtaja, esittelijä Muut Pylväläinen Anne khall edustaja Tuuva Antti vs. kunnanrkm, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Markku Huopainen puheenjohtaja Antti Tuuva pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-9 :t Pöytäkirjan tarkastus Luumäellä Matti Haaja Kati Honkio-Saareks Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisessä toimistossa perjantaina klo palvelusihteeri Aulikki Kanerva

3 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun toimittaminen ja varajäsenten kutsuminen kokouksiin vuonna / /2013 Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kunnan hallintosäännön 5 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämä nään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tar peellisek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esi tyksen sen pitämisestä. Kunnan hallintosäännön 6 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kä sitel tävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muil le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kuntalain 50 :n mukaan valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä anne taan tarpeelliset määräykset mm. varajäsenten kutsumisesta ko kouksiin. Luumäen kunnan hallintosäännön 8 :n mukaan toimielimen jäsenen, jo ka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen si jaansa. Mil loin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai es teen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua va ra jä se nen kokoukseen sitä käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esitte li jä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Aikaisemman käytännön mukaan lautakunnan kokoukset on pidetty tar vittaes sa ja pääsääntöisesti kuukauden kolmantena (3.) torstaina kello al kaen kun nanhallituksen kokoushuoneessa. Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköpostilla vähintään kolme (3) päivää en nen kokousta lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edusta jal le, kun nan hal lituk sen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle. Kiireellisissä tapauksissa kokouksia on voitu pitää muulloinkin ja kutsua kool le puhelimitse tai muulla henkilökohtaisella tavalla. Kunnanhallitus on määrännyt toimikaudeksi edus ta jak si tekniseen lautakuntaan Anne Pylväläisen. Lautakunta päättää, että 1. vuonna 2015 teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pää sään töi ses ti kuukauden kolmantena (3.) torstaina kello al kaen kun nanhallituksen kokoushuoneessa.

4 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ kokouskutsu esityslistoineen toimitetaan sähköpostilla vähintään kolme (3) päivää en nen kokousta lautakunnan jäsenille, kun nan hal li tuksen edus ta jal le, kun nan hal li tuk sen puheenjohtajalle ja kun nan joh tajal le. 3. kiireellisissä tapauksissa kokouksia voidaan pitää muulloinkin ja kutsua kool le puhelimitse tai muulla henkilökohtaisella tavalla. 4. varajäsenen kutsuminen lau ta kun nan kokoukseen on ensisijaisesti es ty neen tai esteellisen varsinaisen jä se nen tehtävä.toissijaisesti lau ta kun nan jäsen voi ilmoittaa esteestä tai es teel li syy des tä myös lau ta kun nan puheenjohtajalle tai vt. tekniselle johtajalle, jotka huoleh ti vat tällöin varajäsenen kutsumisesta.

5 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan pöytäkirjan laatiminen, allekirjoittaminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen vuonna / /2013 Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Kuntalain 62 :n mukaan kunnallisen toimielimen kokouksista on pidettävä pöy tä kir jaa. Kokousmenettelyä koskevat määräykset on kuntalain 50 :n mukaan si sälly tet ty valtuuston hyväksymään hallintosääntöön. Kunnan hallintosäännön 17 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa pu heen joh tajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja var men taa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Yleensä kaksi toimi eli men jäsentä valitaan pöytäkirjan tar kas ta jik si. Jos tarkastajat eivät hyväk sy pöytäkirjaa, se tarkastetaan seu raa vas sa kokouksessa. Kuntalain 63 :n ja hallintosäännön 17 :n pöytäkirja siihen liittyvine oi kaisu vaa ti mus oh jei neen tai va li tus osoi tuk si neen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä on en na kol ta ilmoitettu. Aikaisemman käytännön mukaan lautakunta on kulloinkin valinnut kes kuudes taan, pääsääntöisesti aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä tar kas tamaan kokouksen pöytäkirjan ja pöytäkirja on tarkastettu viimeistään kolman te na työpäivänä kokouksesta. Esityslistassa on mainittu ketkä jä se nistä ovat pöytäkirjan tarkastusvuorossa. Tekninen lautakunta toteaa, että lautakunnan pöytäkirja laaditaan ja al lekir joi te taan edellä selostetun hallintosäännön määräysten mukaisesti. Lautakunta päättää, että 1. pöytäkirja tarkastetaan kulloinkin valitun kahden jäsenen toimesta vii meis tään kolmantena työpäivänä kokouksesta. Esityslistassa maini taan kul loin kin tarkastusvuorossa olevat jäsenet. Tämän ko kouksen pöy tä kir jan tar kas ta vat Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. 2. tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimis tos sa kokousta seuraavan viikon perjantaina klo Näh tä vänä olosta il moi te taan Luumäen Lehdessä ja säh köi sel lä il moi tus taulul la julkaistavalla yh teis kuu lu tuk sel la, joka kos kee kunnan toi mi elinten varsinaisia ko kouk sia.

6 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle /02.02/2015 Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Samassa kokouksessa 65 valtuusto hyväksyi Luumäen kunnan maa kaasu- ja kaukolämpöliiketoiminnat siirrettäväksi perustettavaan osakeyhtiöön. Päätöksellä oli merkittävä vaikutus teknisen lautakunnan alaiseen ta lousar vi oon. Seuraavassa lautakunnan esitykset sekä valtuuston talousarviopäätöksen ja yhtiöittämispäätöksen jälkeen tarkistetut määrärahat tek ni sen lau ta kunnan tulosalueittain: Tekn.ltk esitys TA 2015 Tekn.ltk hallinto Tuotot Kulut Kate Liikenneväylät/ Tuotot yleiset alueet Kulut Kate Kiinteistötoimi Tuotot Kulut Kate Maa- ja metsätilat Tuotot Kulut Kate Lämpölaitos Tuotot Kulut Kate Vesilaitos Tuotot Kulut Kate Tekn.ltk yhteensä Tuotot Kulut Kate Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion täy tän töön pa no-oh jeet, joiden mukaan lautakuntien tulee mennes sä hyväksyä omat käyttösuunnitelmansa ja toimittaa pöy tä kir jan ote kun nan hal li tuk sel le, joka vah vis taa hal lin to kun tien käyttösuunnitelmat.

7 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Esityslistan liitteenä jaetaan Luumäen kunnan vuoden 2015 ta lous ar vion käyt tö ta lous osas ta teknisen lautakunnan osuus. Lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman toteutettavaksi liitteen mu kai sena. Liitteet Käyttösuunnitelma 2015 Tekninen ltk

8 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Asunto-osakkeen myynti As Oy Luumäen Parsikonpuistosta, Hämäläinen Lea 39/ /2013 Tekla Valmistelija: vs. asuntosihteeri Raisa Vainikka puh Luumäen kunta on lunastanut takaisin edelliseltä osa omis ta jal ta Asun to Oy Luumäen Parsikonpuiston osakkeet nrot Lu nastus perustuu sopimukseen osakkeiden yhteisomistuksesta koh ta 11.1., jon ka mukaan kunta on velvollinen lunastamaan osaomistajan 1/10 omistus osuu den kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun osa omis ta ja on ilmoit ta nut kunnalle haluavansa luopua omistusosuudestaan. Täten kun ta on omistanut kyseiset osakkeet kokonaan. Luumäen kunnan ja Lea Hämäläisen välillä on allekirjoitettu kaup pa kir ja koskien 100 %:a Asunto Oy Luumäen Par si kon puis to -nimisen asun to-osa ke yh tiön osakkeista nrot , jotka oi keut ta vat hal lit semaan yhtiöjärjestyksen mukaista huoneistoa A 3, 3 h + k + s + ak, pinta-ala 70,0 m 2. Kauppakirjan mukainen kauppahinta on eu roa. Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi ja hyväksyä Luumäen kunnan ja Lea Hämäläisen välillä allekirjoitetun kauppa kir jan koskien 100 %:a Asunto Oy Luumäen Parsikonpuiston osak keista nrot

9 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Osa-aikaeläke, Punkkinen Marja-Leena 301/ /2014 Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Siivooja Marja-Leena Punkkinen on esittänyt halukkuutensa jäädä osa-aika eläk keel le lukien. Osa-aikainen työeläke olisi 50 % nor maa lis ta työ ajas ta. Osa-aikaeläke antaa mahdollisuuden keventää työmäärää ja siirtyä ko kopäi vä työs tä osapäivätyöhön ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. Ennen vuot ta 1954 syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 60 vuot ta ja 1954 ja sen jälkeen syntyneet täytettyään 61 vuotta. Osa-ai ka työn järjestelyistä on sovittava työnantajan kanssa ennen elä keha ke muk sen tekemistä Kuntien Eläkevakuutukseen. Lisäksi edel ly te tään, että hakija on työskennellyt 6 kuukautta välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirty mis tä kunta-alalla, valtiolla, kirkolla tai Kelassa kokoaikatyössä, jos sa ansiot ovat olleet vähintään euroa kuukaudessa. on saanut saman eläkelain piiriin kuuluvassa tehtävässä palkkaa osa-ai ka eläk keen alkamisvuotta edeltävien 5 kalenterivuoden aikana ai na kin 3 kalenterivuonna vähintään euroa/vuosi vuoden 2015 tasossa. ei saa mitään lakisääteistä työeläkettä. Osa-aikatyöstä saa ansaita % kokoaikatyön va kiin tu nees ta an siota sos ta, joka lasketaan osa-aikaeläkkeen alkamista edeltäneiden viiden ka len te ri vuo den ansioista. Työajan ja ansioiden pitää alentua samassa suh tees sa. Työstä ei voi olla poissa yhdenjaksoisesti yli kuutta viikkoa, lu kuun ot ta mat ta vuosi- tai sairauslomaa. Ehdot täyttyvät Marja-Leena Punkkisen osalta. Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä siivooja Marja-Leena Punkkisen osa-ai ka eläk keel le siir tymi sen lukien ja puoltaa osa-aikaeläkehakemusta voi mas sa ole vien Kunnallisen Eläkevakuutuksen osa-ai ka elä ke sään nös ten mu kai ses ti. 2. vahvistaa osa-aikatyöjärjestelyjen työajaksi 50 % normaalista työajas ta (2 viikkoa työtä ja 2 viikkoa eläkettä).

10 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hyvitys vesimaksusta, Aini Saaraisen perikunta 228/ /2014 Tekla Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä pun Aini Saaraisen perikunta on jättänyt tekniselle lautakunnalle hakemuksen ve si mak sun kohtuullistamiseksi kiinteistössä tapahtuneen vesivahingon vuok si. Kiinteistössä havaittiin vesivuoto Hakijan mukaan vettä va lui pesuhuoneen lattian alla maaperään yhteensä noin 350 m 3. Hakija pyy tää kohtuullistamaan vesilaskua. Voimassa olevan vesihuoltolain 19 :n mukaan vesilaitoksen tulee periä ve si huol los ta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän ve den ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen hyvitys/lisäveloitus kohdan perus teel la asiakas esittää hyvitystä laskutus-, mittaus- tai mittarin luen ta virheen perusteella. Samojen toimitusehtojen mukaan asiakkaan tulee seu rata vedenkulutustaan ja sen muutoksia. Aikaisempien vesi- ja viemärilaitoksen yleisten määräysten mukaan laitos voi jättää olosuhteiden mukaan kokonaan tai osittain laskuttamatta sel laisen vuodon aiheuttaman vedenkulutuksen, jota liittyjä ei ole voinut koh tuudel la havaita tai jonka jatkumista liittyjä ei ole voinut estää. Aikaisemmissa vuototapauksissa lautakunta on hyvittänyt puolet yli normaa li ku lu tuk sen laskutetusta vesimäärästä eli asiakkaan tulisi seurata veden ku lu tus taan vesimittarista vähintään puolivuosittain. Vesilaitoksen laskelman mukaan kiinteistön vedenkulutus on ollut keskimäärin 36 m 3 vuodessa ja vesivahingon tapahtuessa vettä on valunut maaperään noin 320 m 3. Lautakunta toteaa, että suuri laskutettava vesimäärä ei johdu laskutus-, mit taus- tai luentavirheestä. Lautakunta päät tää, että Aini Saaraisen perikunnan vuodelta 2014 las kutet ta vaa ve si mää rää vähennetään vuotovesimäärän verran eli 320 m 3 jä teve si mak sun osal ta. Liitteet Saarainen Aini pk, anomus vesimaksun kohtuullistamiseksi

11 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Hyvitys vesimaksusta, Brammer Paula 228/ /2014 Tekla Valmistelija: kunnanrakennusmestari Juha Inkilä pun Paula Brammer on jättänyt tekniselle lautakunnalle anomuksen ve si maksu jen hyvityksestä vuosilta Brammerin omistama omakotikiinteistö on liitetty kunnan vesi- ja vie mä river kos toon 80-luvun puolivälissä. Kiinteistö on käytössä kesäisin noin 6 viik koa. Veden kulutus on ollut 4-6 m 3 vuodessa. Alkuperäinen vesimittari on vaihdettu uuteen, minkä jälkeen kulutus on ollut hakijan mu kaan vajaa kuu tio vuodessa. Paula Brammer pyytää, että lautakunta hyvittäisi vuosilta ve simak su ja 5 m 3 /vuosi, yhteensä 25 m 3. Voimassa olevan vesihuoltolain 19 :n mukaan vesilaitoksen tulee periä ve si huol los ta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän ve den ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Vesihuoltolaitoksen yleisten sopimusehtojen mukaan vesimittarin kat sotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pie nempi kuin +/- 5 % kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen. Sa mo jen sopimusehtojen mukaan laskutus-, mittaus- tai mittarin luen ta virheen perusteella asiakkaalla on oikeus hyvitykseen. Em. virheisiin pe rus tuvia saatavia asiakas voi vaatia enintään kolmen vuoden ajalta. Asiakas voi vaa tia kuitenkin mainittujen virheisiin perustuvia saatavia virheen koko ajal ta, ei kuitenkaan kymmentä vuotta pidemmältä ajalta, jos virheen synty mis ajan koh ta ja sen vaikutus laskutukseen voidaan jälkeen päin todeta. Laitoksen asiakastietojen mukaan mitattu veden vuosikulutus Paula Bramme rin kiin teis tös sä on vaihdellut välisenä aikana 7 m 3 ja 12 m3 vä lil lä päivätyn käteismaksukuitin mukaan kulutus ai ka vä lillä on ollut 16 m 3. Kulutustietoja ei ole käytettävissä väliseltä ajalta eikä mak sutie to ja Paula Brammerilta syksyllä 2014 saadun tiedon mukaan uusi vesimittari on asennettu ja mittarin lukema on ollut 2,6. Lautakunta toteaa, että ei ole näyttöä Paula Brammerin maksamista ve simak suis ta vuosilta Lautakunta päättää, että huomioiden vedenkulutus Paula Bram me ria hyvitetään vuosien 2008 ja 2009 vesi- ja jätevesimaksuista 5 m 3 /vuosi.

12 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liitteet Brammer Paula, anomus vesimaksun hyvityksestä Tekninen lautakunta Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesijohtoa koskeva avustushakemus 66/ /2015 Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Katosniemen vesiosuuskunta on rakentanut Perälän asuinalueelta run kove si joh don Katosniemeen. Verkoston kokonaispituus on noin metriä. Rakennettuun vesijohtoverkkoon on liittynyt alkuvaiheessa 12 taloutta. Liit ty jät ovat vakinaisessa asuinkäytössä ja vapaa-ajan käytössä olevia kiin teis tö jä. Alu een kiinteistöjen nykyinen vesihuolto on hoidettu kiin teis tökoh tai sin rat kai suin. Katosniemen vesiosuuskunnan vesijohtohanketta koskeva urakkasopimus on kilpailutuksen jälkeen tehty vesiosuuskunnan ja Moniurakointi Heikkilä Oy:n välillä ja työ on toteutettu marraskuun 2014 aikana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ,23 euroa (alv 0). Hanke rahoitetaan kiinteistökohtaisilla maksuilla, jotka määräytyvät to del lisis ta kustannuksista, joista on vähennetty avustusten osuus. Katosniemen vesiosuuskunta hakee päivätyllä kirjeellä ra kenta mal leen runkovesijohdolle Luumäen kunnan avustusta 20 % to teut ta miskus tan nuk sis ta. Vesihuolto-osuuskuntien perustamista tulee tukea edelleen. Toiminta on tär keää huomioiden uudet haja-asutusalueiden jätevesimääräykset ja ympä ris tön suo je lu yleensäkin. Luumäen kunnanvaltuusto on hyväksynyt ve si osuus kuntien avustusperiaatteet. Avustusperiaatteiden mukaan avustuksen suuruus las ke taan toteutuneista arvonlisäverottomista kustannuksista kuitenkin enin tään yleis suun ni tel man kustannusarvion suuruisista kustannuksista. Osuuskuntaa avustetaan 20 %:lla enintään yleissuunnitelman kus tan nusar vion suuruisista kustannuksista, kun osuuskunta rakentaa vain ve si joh tover kon tai vain viemäriverkon. Avustus on kuitenkin enintään euroa/liit ty jä. Avustus maksetaan toteutumisen mukaan. Viimeinen, vä hintään 10 % suuruinen osuus maksetaan sen jälkeen, kun hanke on ko konai suu des saan valmis ja kustannukset on selvitetty kunnalle. Osuuskunnan putkisto liitetään kunnan vesilaitokseen, joka tekee liit ty misso pi muk sen osuuskunnan kanssa yhtenä asiakkaana. Osuuskunta vastaa hallitsemastaan verkostosta laitteineen. Kunnan vesilaitos ei peri osuuskunnalta vesilaitoksen liittymismaksua. Osuuskunnan käyttämästä vedestä laskutetaan kulloinkin voimassa oleva ve den käyttömaksu alennettuna 30 %:lla.

13 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Vuoden 2015 talousarviossa ei ole määrärahaa vesiosuuskuntien avus tami seen. Tekninen lautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen val tuus tol le, että kuluvan vuoden talousarvioon hyväksytään ,00 euron lisämääräraha Katos nie men vesiosuuskunnan avustamiseen. 2. tukea Katosniemen vesiosuuskunnan talousvesihanketta ve si huolto-osuus kun tien avustusperiaatteiden mukaisesti ja myöntää osuuskun nal le euron avustuksen ehdolla, että valtuusto hy väksyy hanketta koskevan lisämäärärahan kuluvan vuoden ta lous ar vioon. Liitteet Katosniemen vesiosuuskunta, hakemus Katosniemen vesiosuuskunta, suunnitelmakartta

14 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekla Valmistelija: vt. tekninen johtaja Juha Inkilä puh Lautakunnalle on tullut seuraavia asiakirjoja: Gasum Oy, Maakaasutilauksen vahvistus vuodelle Maakasun määrävaraus on MWh/vuosi Matti Hostikan irtisanoutuminen rakennusmiehen toimesta. 3. Kunnanvaltuuston pöytäkirjanotteet Luumäen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Talousarvio 2015 ja vuosien taloussuunnitelma. 4. Kunnanhallituksen pöytäkirjanotteet Sarvilahden kyläyhteisön esitys tievalaistuksen ra ken tami ses ta. Teknisen lautakunnan päätökseen perustuen kunnanhallitus on päättänyt, et tä kunta ei rakenna tievalaistusta yksityisteille Taavetin asemakaavan päivittäminen, kaavoituksen käyn nis tä mi nen. Kunnanhallitus on käynnistänyt Taavetin asemakaavan päivittämisen alueel la Linnalantie - Ukko-Pekankaari ja valinnut kaavan laatijaksi Kart taa ko Oy:n Lämpölaitoksen yhtiöittäminen. Kunnanhallitus on valtuuston päätökseen perustuen päättänyt pe rus taa Luumäen Energia Oy:n, jolle kunta siirtää maakaasu- ja kau koläm pö toi min nat kokonaisuudessaan Luumäen Energia Oy:n hallituksen jäsenten ja hal li tuksen puheenjohtajan valinta kunnanhallituksen toimikaudeksi Kunnanhallitus valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Ville Tanskasen, Aki Heik ki län ja Helena Metsämuurosen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi va lit tiin Ville Tanskanen. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Juha Inkilä Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa Kunnanhallituksen edustaja teknisessä lautakunnassa toimikaudella on Anne Pylväläinen Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. 5. Vt. teknisen johtajan päätökset Takuuaikainen vakuus, LMK Lappeenranta Oy. Taavetin koulukeskuksen asuntosiiven muutostöitä koskeva takuuaikainen va kuus ,00 euroa on hyväksytty so pi muk sen mukaisena.

15 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Taavetin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen laa din ta. Hakemus voimassa olevien ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä mennessä. Lupahakemuksen laadinta tilataan JS- En vi ro Oy:ltä kokonaishin taan 3.500,00 eu roa (alv 0) Urpalanjoen tarkkailu vuonna Urpalanjoen veden laadun tarkkailu vuonna 2015 tilataan Saimaan Vesi- ja Ym pä ris tö tut ki mus Oy:ltä kokonaishintaan 4.458,00 euroa (alv 0). Lautakunta päättää, että asiakirjat merkitään lautakunnan tietoon saa tetuik si eivätkä ne tässä vaiheessa anna aihetta muihin toimenpiteisiin tai eril lis pää tök siin.

16 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 3, 9 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Luumäen kunta Tekninen lautakunta Linnalantie TAAVETTI sähköpostiosoite: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

17 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Käyntiosoite: Puijonkatu krs Postiosoite: PL KUOPIO Sähköposti: Puhelin: Vaihde Faksi: Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät- tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ympäristölautakunta AIKA 28.01.2015 kello 18:00-18:50 PAIKKA Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 281 Kunnanhallitus 31.08.2015 AIKA 31.08.2015 klo 18:30-20:51 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 185 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot