KANDIDAATINTYÖ. Anne Karppinen Juha Nikula Kalle Lyttinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANDIDAATINTYÖ. Anne Karppinen Juha Nikula Kalle Lyttinen"

Transkriptio

1 KANDIDAATINTYÖ Anne Karppinen Juha Nikula Kalle Lyttinen TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKKA 2012

2 KANDIDAATINTYÖ Semanttinen tietorakenne sulautetulle järjestelmälle Anne Karppinen Juha Nikula Kalle Lyttinen Ohjaajat: Juha Röning, Teemu Tokola TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKKA 2012

3 Karppinen A., Nikula J., Lyttinen K. (2012) Semanttinen tietorakenne sulautetulle järjestelmälle. Oulun yliopisto, Tietotekniikan osasto. Kandidaatintyö, 33 s. TIIVISTELMÄ Semanttisen muistin mallintaminen on varsin haastava tehtävä, ja monet suurellakin budjetilla toteutetut projektit ovat jääneet verrattain vaisuihin tuloksiin. Semanttinen tiedontallennus on tehokasta, ja siksi ihminen muodostaa aivoissaan semanttisia verkkoja. Näiden verkkojen avulla tietojen väliset relaatiot pysyvät hyvin järjestyksessä. Tällainen tiedon tallentaminen on kuitenkin kaukana normaalisti tietokoneissa käytetyistä tallennustavoista. Tässä kandidaatintyössä toteutettiin ohjelma, joka järjestää tietoa semanttiseen puurakenteeseen ja oppii uutta tietoa käyttäjältä luonnollisella kielellä käytettävän rajapinnan kautta. Työssä onnistuttiin ennen kaikkea tietorakenteen ja verkon toteutuksessa. Avainsanat: semanttinen muisti, luonnollinen kieli, oppiminen, tekoäly

4 Karppinen A., Nikula J., Lyttinen K. (2012) A Semantic Data Structure for an Embedded System. Department of Information Engineering, University of Oulu, Oulu, Finland. Bachelor s thesis, 33 p. ABSTRACT Modelling semantic memory is a challenging task and even big budget projects have not been very successful. Gathering semantic information is efficient and that is why human beings form semantic networks in their brain. With the help of these networks, relations between matters stay in clear order. However, semantic data storing is not the most common way of data storing used in computers. In this bachelor s thesis we designed and implemented a program which organizes information to a semantic treemodel and learns new information from natural language user inputs. In this thesis we succeeded especially in data structure and network implementation. Keywords: semantic memory, natural language, learning, artificial intelligence

5 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYSLUETTELO ALKULAUSE LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 1. JOHDANTO 9 2. TAUSTA Laitteet, jotka ajattelevat kuin ihmiset Laitteet, jotka käyttäytyvät kuin ihmiset Laitteet, jotka ajattelevat rationaalisesti Laitteet, jotka käyttäytyvät rationaalisesti Semanttinen muisti ja sen määritelmä Luonnollisen kielen käsittely Syntaktinen eli lauseopillinen kielenymmärrys Semanttinen eli merkitysopillinen kielenymmärrys Kotus-sanalista Käytetty laitteisto RATKAISUN KUVAUS Johdanto Käyttöliittymä Verkkorajapinta ja puskuri Kyselyihin vastaaminen Kyselyn lähettäminen ja vastauksen vastaanottaminen Tekoäly Yhden ja kahden sanan syöte Kolmen sanan syötteet Tietorakenne SAAVUTUKSET Toiminnallisuus Testaussuunnitelma Käyttöliittymätestaus Verkkotestaus Kielenymmärrystestaus Tietorakennetestaus Testien tulokset Käyttöliittymätestien tulokset Verkkotestien tulokset

6 Kielenymmärrystestien tulokset Tietorakennetestien tulokset Pohdinta PROJEKTIN KUVAUS Työnjako Ajankäyttö TULEVA KEHITYS YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET Käyttöliittymäkyselylomake

7 ALKULAUSE Tämän kandidaatintyön eri vaiheissa olemme saaneet apua useilta henkilöiltä, joita haluamme nyt kiittää. Kiitos kuuluu kaikille ryhmän jäsenille, kandidaatintyön ohjaajille, ystäville ja heille, jotka osallistuivat työhömme laitteen testausvaiheessa ja oikolukivat dokumentaation. Lisäksi haluamme kiittää niitä, jotka ovat jaksaneet tukea meitä projektin aikana. Oulu, 17. kesäkuuta 2012 Anne Karppinen Juha Nikula Kalle Lyttinen

8 LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET EIR FIFO GPS Kotus NLP Elektor Internet Radio First In, First Out General Problem Solver Kotimaisten kielten keskus Natural Language Processing

9 9 1. JOHDANTO Ihminen on ajatteleva olento, joka voi oppia uusia asioita. Ihmisen oppimisprosessi tapahtuu aivoissa, jossa uusi tieto jäsennetään järkeväksi kokonaisuudeksi [1]. Aivojen hermoverkot muuttuvat ja voimistuvat sitä mukaa, kun ihminen oppii uusia asioita eli muodostaa uusia muistijälkiä [2]. Muistiliiton mukaan oppimisessa on kyse aktiivisesta tiedon muokkaamisesta, jäsentämisestä ja merkitysten analysoimisesta [3]. Ihminen siis pystyy muokkaamaan ja jäsentelemään oppimiaan asioita aivoissaan. Tämä on hyvä ominaisuus, koska jäsentämällä asiat hahmottuvat paremmin. Siksi esimerkiksi ajatuskartan tekeminen usein auttaa asioiden ymmärtämistä sekä muistamista. Jo opittujen asioiden muokkaamiskyky on myös tarpeellinen taito. Kun vanhoista asioista saadaan uutta ja parempaa tietoa, on hyvä, että asiat voidaan päivittää aivoissa ajantasalle. Entä olisiko kaikki tämä mahdollista myös tietokoneohjelmalle? Voisiko sekin jäsentää ja muokata tietoa tietokannassaan samalla tavalla kuin ihminen? Ihminen ei tiedä maailmasta mitään syntyessään, mutta pikkuhiljaa elämänsä aikana hän kykenee aistien ja muistin avulla kasaamaan itselleen verrattain suuren tietomäärän. Samalla kun ihminen jäsentää oppimansa tiedot, hän ymmärtää myös asioiden välisiä relaatioita. Ohjelman, joka ei tiedä maailmasta mitään, tulisi siis opetella jokainen asia alusta alkaen ilman aisteja. Jotta tietokoneohjelma voisi oppia samalla tavalla kuin ihminen, senkin tulisi ymmärtää asioiden välisiä suhteita. Ihmisen kaltaiseen tiedon tallennukseen ja asioiden välisten relaatioiden ymmärtämiseen tarvitaan semanttista muistia [4]. Semanttinen muisti mahdollistaa ihmisen kaltaisen oppimisen, asioiden säilyttämisen ja niiden mielekkään jäsentämisen jo olemassa olevaan tietoon. Oppimisen yhtenä tärkeänä osana on myös kielen ymmärtäminen. Ohjelmalle luonnollisen kielen ymmärtäminen on vaikeaa, koska etenkin suomen kielessä on monimutkaisia lauserakenteita. Näiden lauserakenteiden sekä sanojen merkitysten ymmärtäminen on tärkeä osa oppivaa tekoälyä. Tässä kandidaatintyössä perehdytään tekoälyyn, semanttiseen muistiin ja luonnollisen kielen käsittelyyn. Dokumentissa käydään läpi tekoälyn erilaisia määritelmiä, joita hyödynnetään laitteen toteutuksessa. Tämän lisäksi esitellään semanttisen muistin rakennetta ja luonnolisen kielen ymmärryksen eri tasoja. Dokumentissa esitellään työssä käytetty ratkaisumenetelmä ja tulokset, joita ratkaisulla saavutettiin. Lopuksi käydään läpi testaustuloksia ja pohditaan, kuinka laitetta voitaisiin kehittää tulevaisuudessa.

10 10 2. TAUSTA Tekoälyn tutkimus on verrattain uusi tieteenala. Tekoälyn tutkiminen ja toteuttaminen alkoivat toisen maailmansodan jälkeen. Tekoälyn englanninkielinen termi artificial intelligence keksittiin vuonna 1956 [5]. Tekoäly sisältää useita eri tutkimusalueita yksinkertaisista tehtävistä vaativiin toteutuksiin. Tekoälyä ei hyödynnetä ainoastaan tietotekniikassa, vaan sitä käytetään myös jokapäiväisissä laitteissa ja suurilla tehdaslinjoilla. Esimerkiksi lasten lelut ovat nykyään hyvin älykkäitä [6] ja tehtaissa tuotantoa voidaan ohjata älykkäillä laitteilla [7]. Tekoälyllä ei ole yhtä täydellistä määritelmää. Stuart Russell ja Peter Norvig esittelevät kirjassaan [5] tekoälyn erilaisia määritelmiä, jotka voidaan luokitella neljään eri kategoriaan: Laitteet, jotka ajattelevat kuin ihmiset Uusi jännittävä pyrkimys saada tietokoneet ajattelemaan... koneita, joilla on järki, sanatarkasti määriteltynä (Haugeland J.,1985) [8] Laitteet, jotka käyttäytyvät kuin ihmiset Taito luoda koneita, jotka kykenevät suorittamaan toimintoja, joihin tarvittaisiin ihmisten älykkyyttä (Kurzweil R., 1990) [9] Laitteet, jotka ajattelevat rationaalisesti Tutkimus mielen kykyjen toteuttamisesta laskennallisten mallien kautta (E. Charniak and C. McDermott, 1985) [10] Laitteet, jotka käyttäytyvät rationaalisesti Tietotekniikan tutkimuksen haarauma, jossa keskitytään automaattisen älykkyyden käyttäytymiseen (G. F. Luger and W. A. Stubblefield, 1993) [11] Mikään näistä kategorioista ei yksinään riitä kuvaamaan tämän työn toteutusta, vaan eri kategorioita sovelletaan työn eri osa-alueissa. Näiden luokitusten lisäksi työssä tärkeitä käsitteitä ja välineitä ovat semanttinen muisti, luonnollisen kielen tulkinta, Kotussanalista sekä käytetty laitteisto Laitteet, jotka ajattelevat kuin ihmiset Ennen kuin voidaan sanoa, että laite ajattelee kuin ihminen, tulee määritellä tarkasti, kuinka ihminen ajattelee. Ihmisen ajattelua voidaan tutkia kahdella tavalla [5]: psykologisten kokemusten kautta tai introspektion kautta eli yrittäen tavoittaa omat ajatuksemme ennen kuin ne unohtuvat. Russel toteaa Kun meillä on riittävän tarkka teoria ajattelusta, on se mahdollista ilmentää tietokoneohjelmana. [5] Ihmisen kaltaista ajattelua on mallinnettu yleisellä ongelman ratkaisijalla.yleinen ongelman ratkaisija on laite, joka ajattelee ja ratkoo loogisia ongelmia samalla tavalla kuin ihminen. Vuonna 1961 A. Newell ja H. A. Simon kehittivät GPS-ohjelman, joka ratkaisee ongelmia, jotka voidaan esittää objektien ja operaattoreiden avulla [12]. Newellin mukaan operaattori on sellainen asia, jota voidaan soveltaa tiettyihin objekteihin tuottamaan erilaisia objekteja [12].

11 Laitteet, jotka käyttäytyvät kuin ihmiset Vuonna 1950 Alan Turing suunnitteli Turing-kokeen, jonka avulla oli tarkoitus saavuttaa tyydyttävä älykkyyden määritelmä. Turingin mukaan älykäs käyttäytyminen on kyky saavuttaa ihmisen tasoinen suoritus kaikissa kognitiivisissa tehtävissä, riittävästi huijatakseen kuulustelijaa [5]. Turing-kokeessa ihminen kommunikoi laitteen tai ihmisen kanssa kirjoituskoneen välityksellä. Laite on läpäissyt Turing-kokeen, mikäli testaaja ei osaa erottaa, kommunikoiko hän koneen vai ihmisen kanssa. Kokeessa laitteen täytyy: pystyä kommunikoimaan menestyksekkäästi jollakin ihmiskielellä osata esittää älykkyytensä jakamalla tietoaan käyttää tietoaan vastaamalla kysymyksiin ja tekemällä uusia johtopäätöksiä sopeutua uusiin olosuhteisiin sekä huomata ja yleistää erilaisia malleja 2.3. Laitteet, jotka ajattelevat rationaalisesti Rationaalinen ajattelu johtaa loogiseen ajatteluun, jossa yhdestä asiasta voidaan päätellä ja olettaa isompia kokonaisuuksia. Esimerkiksi voidaan päätellä labradorinnoutajan olevan nisäkäs, koska labradorinnoutaja on koira ja kaikki koirat ovat nisäkkäitä luvun loogikot kehittivät tarkan notaation kaikenlaisille väittämille ja relaatioille. Jo vuonna 1965 oli olemassa ohjelmia, jotka pystyivät periaatteessa ratkaisemaan minkä tahansa ratkaistavissa olevan ongelman kuvattuna loogisella notaatiolla. [5] Lähestymistavassa on myös ongelmia. Ei ole helppoa kääntää vapaamuotoista tietoa tarkkaan loogiseen notaatioon varsinkaan, jos tieto ei ole täysin varmaa. Lisäksi on eri asia ratkaista ongelma teoriassa kuin ratkaista se käytännössä. Nämä ongelmat ovat esillä myös muilla ratkaisutavoilla järkeilevillä järjestelmillä.[5] 2.4. Laitteet, jotka käyttäytyvät rationaalisesti Rationaalisesti käyttäytyvien laitteiden voidaan olettaa esimerkiksi toimivan itsenäisesti, tarkkailevan ympäristöään, säilyttävän toimintakykynsä pitkän aikajakson ajan sekä kykenevän mukautumaan muutoksiin. Niiden toteuttamisessa tarvitaan myös rationaalisesti ajattelevien laitteiden toteutuksia. Oikeiden päätelmien tekeminen on usein osa rationaalisia laitteita. Toisaalta laitteiden täytyy myös pystyä toimimaan tilanteissa, joissa ei ole yhtä täysin varmaa tapaa ratkaista ongelma. [5] 2.5. Semanttinen muisti ja sen määritelmä Ihmisen kaltainen ymmärrys maailmasta olisi mahdotonta ilman semanttista muistia, tiedon järjestelmällistä tallennusta sekä käsitteitä ja ymmärrystä niiden välisistä suhteista. Julian Szymanski määrittelee semanttisen muistin pysyväksi käsitteellisen tiedon varastoksi. Pysyvyys tarkoittaa sitä, että tietoa on kerätty koko systeemin elämän

12 12 ajan, vaikkakin vanha tieto on voitu syrjäyttää tai korjata uudella tiedolla. Käsitteellisyys tarkoittaa sitä, että muisti sisältää semanttisia suhteita sanojen välillä ja käyttää niitä luodessaan uusien käsitteiden määritelmiä [13]. Tietokoneen tai laitteen muistiin liittyy oleellisesti tietorakenne. Semanttisen tietorakenteen voi mallintaa kahdella tavalla: puurakenteella tai verkolla. Collins ja Quillian esittelevät puumallin semanttisen tiedon varastoimiseksi tietokoneen muistiin [14]. Mallissa asiat järjestetään hierarkkisesti puumallin mukaan. Jokaisella puun solmulla on erilaisia ominaisuuksia, ja nämä ominaisuudet ovat myös solmun lapsisolmuilla, mikäli lapsisolmussa ei ominaisuutta erikseen kielletä. Puumalli kuvassa 1 kuvaa hyvin asioiden välistä olla-relaatiota, mutta siinä on vaikea esittää muunlaisia suhteita asioiden välillä. Eläin ihollinen hengittävä Lintu muniva höyhenpeite Kala eväkäs ui kidukset Kanarialintu laulava keltainen Pingviini pienikokoinen lentokyvytön Lohi vaaleanpunainen syötävä Kuva 1. Semanttinen puumalli Toinen tapa rakentaa semanttinen muisti on verkko. Semanttisesti linkittynyt verkko muodostuu solmuista ja semanttisista linkeistä näiden solmujen välillä [15]. Tällä tavoin kootussa verkossa on erilaisia relaatioita solmujen välillä. Solmuilla on myös ominaisuuksia samalla tavalla kuin puurakenteessa. Semanttisen muistin mallintaminen verkkona toimii, kun halutaan, että solmujen välillä on muitakin relaatioita kuin olla-relaatio. Verkkorakenteella voidaan esittää mitä tahansa relaatioita, esimerkiksi lintu syö matoja, koira heiluttaa häntäänsä sekä ihminen ratsastaa hevosella. Semanttisen muistin verkkomallinen kuvaaminen on siis kattava ja toimiva monenlaisissa tilanteissa. Semanttisen muistin mallintamiseen voi siis käyttää kahta edellä mainittua menetelmää. Käytti hyväkseen kumpaa menetelmää vain, tulee huomioida muistin johdonmukainen rakentuminen. Kun muistiin tallennetaan uutta tietoa, täytyy pitää huoli siitä, ettei siellä olevia asioita tallenneta uudestaan. Tällä tavalla vältytään samojen asioiden päällekkäisyyksiltä. Samalla tulee myös tarkistaa, että muistin hierarkkinen rakenne säilyy. Esimerkiksi jos pitää paikkaansa, että leijona on nisäkäs, silloin nisäkäs on leijona ei voi enää pitää paikkaansa. Jos tällaisia virheitä tapahtuu muistiin tallentamisessa, koko muistin rakenne kärsii. Samalla muistiin tulee ristiriitoja, joita voi olla vaikea korjata jälkeenpäin.

13 13 kissaeläin tiikeri kala syödä olla kuulua jääkarhu kissa omistaa seepra raidallinen osata koira turkki ihminen uida Kuva 2. Semanttinen verkkomallinnus 2.6. Luonnollisen kielen käsittely Luonnollisen kielen käsittely (NLP) on tekoälyn tutkimuksen osa-alue, joka tutkii, kuinka tietokone voi ymmärtää luonnollista kieltä [16]. NLP:n tutkimus alkoi jo vuonna 1940 [17]. NLP-tutkimuksessa tähdätään ymmärrykseen siitä, kuinka ihminen käyttää ja ymmärtää kieltä. Tämän tiedon avulla voidaan kehittää erilaisia työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla saadaan kone ymmärtämään luonnollista kieltä ja suoriutumaan sen avulla erilaisista tehtävistä kieltä käyttäen [16]. Lähes jokaisella NLP-järjestelmällä on kielioppi ja siihen liittyvä jäsentelijä [18]. Kielioppi on päättyvä määrittely mahdollisesti päättymättömälle määrälle lauseita. Jäsentelijä on algoritmi, joka analysoi lauseen ja muodostaa yhden tai useamman määritelmän lauseelle kieliopin mukaisesti. Kieliopin tulee siis määritellä rakenne, jota syötteen täytyy noudattaa. Tämän hyvin määritellyn rakenteen ansiosta jäsentelijä osaa toimia oikein. Joshin mukaan rakenteelliset määritelmät ovat välttämättömiä jatkokäsittelyn kannalta esimerkiksi semanttisen tulkinnan vuoksi [18]. Paras menetelmä esitellä luonnollisen kielen todellista käsittelyä on lähestyä asiaa kielen eri tasojen näkökulmasta. Kielen ymmärtäminen voidaan jakaa seuraaviin tasoihin [17]: fonologinen eli äänneopillinen morfologinen eli muoto-opillinen leksikaalinen eli sanastollinen

14 14 syntaktinen eli lauseopillinen semanttinen eli merkitysopillinen diskursaalinen eli keskustelunanalyyttinen pragmaattinen eli käytäntövaltainen Tässä työssä kieltä käsiteltiin etenkin syntaktisesta eli lauseopillisesta ja semanttisesta eli merkitysopillisesta näkökulmasta Syntaktinen eli lauseopillinen kielenymmärrys Syntaktinen kielenymmärryksen taso analysoi lauseessa olevia sanoja ja lauseen rakennetta [17]. Syntaktisen ymmärryksen toteuttaminen vaatii sekä kielioppia että jäsentelijää. Kieliopin noudattaminen on tärkeää, koska muussa tapauksessa jäsentelijä ei osaa tulkita lausetta oikein. Haastava tapaus on esimerkiksi se, kun käyttäjä syöttää laitteelle lauseet leijona on eläin ja eläin on leijona. Lauseet eroavat vain syntaksiltaan mutta antavat silti erilaisen merkityksen [17]. Jäsentelijä rakentuu ennalta määrätyn kieliopin perusteella ja sen mukaan tulkitsee lauseen sisällön, vaikka ei tunnistaisikaan yksittäisiä sanoja. Esimerkiksi syötteessä Koira on nisäkäs jäsentelijä ymmärtää, että jokin asia (tässä tapauksessa koira) on jotain (eli nisäkäs), ja tekee tämän perusteella ennalta määrätyt toimenpiteet Semanttinen eli merkitysopillinen kielenymmärrys Semanttinen käsittely määrittelee lauseiden mahdolliset merkitykset keskittymällä lauseen sanojen väliseen vuorovaikutukseen [17]. Tämän tason kielenymmärtämiseen sisältyy sanojen semanttista täsmennystä useilla eri merkityksillä. Semanttinen täsmennys mahdollistaa monimerkityksisille sanoille vain yhden merkityksen, jonka tulee ilmetä lauseesta. Esimerkiksi sana lehti voi tarkoittaa sekä sanomalehteä että puussa olevaa lehteä. Tällaiset sanat voidaan tulkita yksiselitteisesti, kun lauseen loppuun tulee täsmennys siitä, mistä tarkalleen on kyse. Sanan merkitys voi ilmetä myös tekstin yleisestä kontekstista [17], mutta tässä toteutuksessa se ei ollut mahdollista Kotus-sanalista Kotimaisten kielten keskus on tutkimuslaitos, jossa tutkitaan kotimaisia kieliä eli suomea ja ruotsia. Lisäksi tutkimuslaitos koordinoi saamen kielten, romanikielen ja viittomakielten lautakuntien työtä [19]. Kotuksen toimintaan kuuluu esimerkiksi sanakirjojen tekemistä sekä kielen- ja nimistönhuoltoa. Kotus-sanalista on tutkimuskeskuksen julkaisema taivutustiedoin täydennetty nykysuomen sanalista. Sanalistan tarkoitus on toimia apuvälineenä suomen kieltä käsittelevien tietokoneohjelmien ja suomenkielisten käyttöliittymien kehitystyössä [20].

15 Käytetty laitteisto Työn laitteistona käytettiin Ethernut EIR -alustaa [21] yhdistettynä monitoiminnalliseen IO-alustaan, johon kuului näppäimistö, ohjausvipu (joystick), liitin mikrofonille sekä kiihtyvyysmittari. Kuitenkaan työssä ei käytetty kyseistä IO-alustaa, vaan laitetta ohjattiin komentoriviltä, joka toimi PC:llä pyörivässä virtuaalikoneessa.

16 16 3. RATKAISUN KUVAUS 3.1. Johdanto Työ ratkaistiin käyttämällä hyväksi aiempia toteutuksia ja soveltamalla yleisiä menetelmiä. Aluksi etsittiin semanttisesta muistista tehtyjä käytännön sovelluksia. Koska mitään tähän työhön sopivaa ei löydetty, päätettiin suunnitella toteutus itse. Toteutusta suunnitellessa otettiin huomioon erilaiset tekoälyn määritelmät [5]. Mikään näistä määritelmistä ei onnistunut yksin kattamaan koko työtä, vaan niitä sovellettiin enemmän tai vähemmän toteutuksen eri osa-alueissa. Eniten työ vastaa määritelmää laitteesta, joka käyttäytyy kuin ihminen. Työssä laite suorittaa toimintoja, joihin tarvitaan ihmisten älykkyyttä [9]. Näihin toimintoihin kuuluvat oppiminen, tiedon jäsentäminen, kommunikointi muiden laitteiden kanssa sekä ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus käyttöliittymän avulla. Työn ohjelmistoratkaisu päätettiin jakaa neljään osaan: Käyttöliittymä Verkkorajapinta ja puskuri Tekoäly Tietorakenne Syöte Tuloste Käyttöliittymä Verkkorajapinta Puskuri Tekoäly Tietokanta 1. Kysely verkosta ja vastaus verkosta 2. Kysely verkkoon ja vastaus verkkoon 3. Käyttäjän kyselyt ja vastaukset käyttäjälle 4. Tietokantahaut Pääsäie Verkkosäie Käyttöliittymäsäie Kuva 3. Yleinen ohjelmistoratkaisu

17 Käyttöliittymä Laitteen käyttöliittymä suunniteltiin tavalliseksi konsolisyötteeksi. Laitetta ohjataan Tera Term -konsoli-ikkunan kautta. Ohjaussyötteet ovat yksinkertaisia yksi-, kaksitai kolmesanaisia suomenkielisiä lauseita, joiden avulla käyttäjä voi tallentaa tietoa laitteen tietokantaan tai tehdä kyselyjä tietokannasta. Käyttäjälle laitteesta näkyvät vain käyttäjäsäikeen tulosteet. Käyttäjäsäie ottaa Tera Termista käyttäjän kirjoittamaa syötettä kirjain kerrallaan ja tulostaa niitä sitä mukaa näytölle. Tällä tavalla varmistetaan, että käyttäjä näkee, mitä kirjoittaa, ja voi askelpalauttimella pyyhkiä kirjoittamiaan kirjaimia. Kun käyttäjä lopulta syöttää syötteen painamalla rivinvaihtopainiketta, käyttäjäsäie siirtää syötteen puskuriin. Pääsäie tarkistaa puskurin ja välittää viestin jäsentelijälle, joka jäsentelee syötteen. Jäsentelyn jälkeen tekoäly toimii syötteen mukaan. Se voi joko hakea tietokannasta käyttäjän pyytämää tietoa, lähettää kyselyn verkkoon tai se voi lisätä käyttäjän syöttämän tiedon tietokantaan. Kun jäsentelijä on lähettänyt vastauksen takaisin pääsäikeelle, pääsäie siirtää vastauksen puskuriin. Käyttäjäsäie noutaa vastauksen puskurista ja tulostaa käyttäjälle. Puskurin ansiosta käyttäjä voi kirjoittaa useampia syötteitä kerrallaan eikä vastausta tarvitse jäädä odottamaan. Ei syötettä Syöte Siirrä syöte puskuriin Tarkista, onko käyttäjältä saapunut rivinvaihtoa Hae vastaus puskurista ja tulosta käyttäjälle Vastaus Siirrä vastaus puskuriin Pääsäie hakee syötteen puskurista ja jäsentelijä suorittaa tarpeelliset toimenpiteet. Kuva 4. Käyttöliittymän tietovuokaavio 3.3. Verkkorajapinta ja puskuri Verkon vaatimuksena ohjelmalle oli SNMP-protokollan toteuttaminen. SNMP-viestikehys on toteutettu Douglas Brueyn kirjoittaman esittelyn [22] avulla. Verkkorajapinnan toteutuksessa käytettiin myös hieman hyväksi tekoälyn määritelmää laitteena, joka käyt-

18 18 täytyy rationaalisesti. Laite tarkkailee ympäristöään ja vastaanottaa muilta laitteilta tulevia viestejä ja on valmiina vastaamaan niihin. SNMP-agentilla keskustellaan muiden laitteiden kanssa. Viestitykseen käytetään SNMP-protokollan GetRequest- ja GetResponse-viestejä. GetRequest-viestillä lähetetään tiedustelu sanalle, jota ei ole löytynyt omasta tietokannasta. Tähän kyselyyn saadaan muilta vastaus GetResponse-viestillä. GetResponse-viestillä myös vastataan muiden toteutuksien kyselyihin. Toteutuksessa muita laitteita palvellaan aina, kun on aikaa. Käyttäjää palvellaan ensisijaisesti. Tarkista, onko verkosta saapunut paketteja Ei ole On Ei ole Tarkista, onko paketin muoto validi On Siirrä saapuneen paketin viesti puskuriin Tarkista, onko puskurissa verkkoon lähetettäviä viestejä On Lähetä jonon ensimmäinen viesti verkkoon Ei ole Siirry alkuun Kuva 5. Verkkorajapinnan tietovuokaavio Kyselyihin vastaaminen Kun laite saa verkosta GetRequest-viestin, se tarkistaa, että viesti on SNMP-muotoinen ja jäsentelee sen. Viestistä otetaan talteen yhteisötunnus, pyyntötunniste sekä varsinainen viesti. Näistä tiedoista muodostetaan ohjelman ymmärtämä tietorakenne, joka puskuroidaan FIFO-puskuriin. Tekoäly ottaa puskurista kyselyt ja käsittelee ne. Kysymys annetaan tekoälyssä sijaitsevalle jäsentelijälle, joka jäsentelee kysymyksen ja etsii vastauksen tietokannasta samaan tapaan kuin se etsii vastauksen käyttäjän syötteeseen. Löytynyt vastaus siirretään toiseen FIFO-puskuriin, josta verkkosäie ottaa sen ja lähettää vastauksen sille laitteelle, jolta kysely tuli. Mikäli vastausta ei löydy, laite ei lähetä verkkoon mitään Kyselyn lähettäminen ja vastauksen vastaanottaminen Verkosta tulleiden viestien avulla laite oppii uusia asioita. Kun käyttäjältä tulee kysely asiasta, johon ei ole vastausta laitteen omassa tietokannassa, siirretään käyttäjältä tullut kysely FIFO-puskuriin. Puskurista verkkosäie ottaa kyselyn ja lähettää sen GetRequest-viestinä verkkoon. Kun saadaan vastaus, verkkosäie jäsentelee saamansa

19 19 GetResponse-viestin. Varsinainen viesti siirretään jälleen FIFO-puskuriin, josta tekoäly ottaa sen. Tekoäly jäsentelee viestin ja tallentaa sen sisältämän informaation tietokantaansa sekä välittää käyttäjäsäikeelle vastauksen tulostettavaksi Tekoäly Tekoälyn toteuttaminen aloitettiin tekemällä lauserakenteiden jäsentelyfunktiot. Jäsentelyfunktiot tarkistavat lauseen rakenteen ja tekevät tarvittavat tietokantahaut lauseen sisällön perusteella. Työssä hyödynnettiin Kotus-sanalistaa suomenkielisten sanojen perusmuodon tunnistamisessa. Jos sana löytyy listasta, tiedetään, että se on jo valmiiksi perusmuodossaan eikä sitä enää tarvitse taivuttaa. Mikäli sana ei ole perusmuodossa laite yrittää taivuttaa sen perusmuotoon taivutusfunktioiden avulla. Perusmuotoon tallentaminen helpottaa tietokantahakuja ja tietokantaan tallennusta. Jäsentelyfuntio jaettiin kahteen erilaiseen osaan: yhden ja kahden sanan syötteiden sekä kolmen sanan syötteiden jäsentelyyn. Aina syötteen saadessaan jäsentelyfunktio tarkistaa, löytyvätkö syötteen sanat Kotus-sanalistasta eli ovatko sanat perusmuodossa. Jos sana ei ole perusmuodossa, taivutusfunktio yrittää taivuttaa sanan perusmuotoon. Taivutettu sana tarkistetaan uudelleen Kotus-sanalistasta. Jos sana löytyy sanalistasta, voidaan todeta taivuttamisen onnistuneen ja voidaan jatkaa jäsentelyä. Jos sana ei vieläkään löydy sanalistasta, keskeytetään jäsentely ja pyydetään käyttäjää antamaan syötteet perusmuodossa Yhden ja kahden sanan syöte Yksisanaisen syötteen saadessaan jäsentelyfunktio tarkistaa, onko se tallennettu tietokantaan solmuna tai ominaisuutena. Jos sana löytyy tietokannasta solmuna, funktio hakee tietokannasta kaikki sanaa vastaavan solmun ominaisuudet sekä solmun vanhemman. Jos sana löytyy tietokannasta ominaisuutena, funktio hakee kaikki solmut, joilla on kyseinen ominaisuus. Tietokannasta tehtyjen hakujen tulokset jäsentelyfuntio välittää pääsäikeelle, joka tulostaa ne. Jos sanaa ei löydy tietokannasta, jäsentelyfunktio tekee verkkokyselyn kyseiselle sanalle ja vastaanottaa sekä käsittelee vastauksia kolmen sekunnin ajan. Jos verkkokyselyn saamista vastauksista on opittu uutta informaatiota, tulostetaan uusi opittu tieto käyttäjälle. Kaksisanaiset syötteet ovat muotoa kerro X:stä. Kaksisanaisten syötteiden käsittely ei sinällään siis eroa millään tavalla yksisanaisten syötteiden käsittelystä. Itse syöte on ymmärrettävämpää suomen kieltä, mutta tekoälyn logiikka toimii samalla tavalla Kolmen sanan syötteet Laitteen ymmärtämät kolmen sanan lauseet voidaan jakaa kahteen osaan: kysyviin ja tietoa tallentaviin lauseisiin. Tietoa tallentavan lauseen tulee olla muotoa X on Y eli esimerkiksi kissa on eläin. X on Y:n logiikka on kuvattu kuvassa 6.

20 20 Onko X-sana tietokannassa? Ei Onko Y-sana tietokannassa solmuna? Ei Luo uusi solmu X ja aseta Y-sana sen atribuutiksi. On On Onko X-sanalla vanhempaa? On Ei Onko Y-sana tietokannassa solmuna? On Ei Tee uusi solmu X ja aseta se Y:n lapsisolmuksi. Onko Y-sana tietokannassa solmuna? Lisää Y-solmu X- solmun vanhemmaksi. Lisää X:lle uusi attribuutti Y-sana. On Ei Onko Y-solmu X- solmun yläpuolella puurakenteessa. Lisää Y-sana X- solmun attribuutiksi. On Ei Älä tee mitään. Onko X-solmu Y- solmun yläpuolella puurakenteessa? Ei Lisää Y-sana X- solmun attribuutiksi. On Älä tee mitään. Kuva 6. Olla-relaation tekoälypolku Kysyvät kolmen sanan lauseet voivat olla muotoa onko X Y tai mikä on X. Mikä-sanan tilalle on mahdollista syöttää myös sanat millainen, minkälainen ja mitä. Ensimmäisen lauseen onko X Y tapauksessa jäsentelijä tarkistaa ensin, onko X-sana omassa tietokannassa. Mikäli ei ole, lähetetään kysely verkkoon ja otetaan vastauksia vastaan kolmen sekunnin ajan. Jos X-sana kuitenkin löytyy omasta tietokannasta, tarkistetaan, onko Y-sana sen ominaisuus tai vanhempi. Mikäli Y-sana on jompikumpi näistä, lähetetään pääsäikeelle vastauksena Kyllä on ja tulostetaan se käyttäjälle. Jos X-sana löytyy tietokannasta mutta sillä ei ole Y-sanaa vanhempana eikä ominaisuutena, lähetetään kysely verkkoon. Mikä on X -muotoiset lauseet kelpaavat jäsentelijälle myös muodossa mikä X on. Näiden syötteiden tekoälyn logiikka toimii samoin kuin yhden sanan syötteissä. Syötteen kysyttävälle sanalle suoritetaan siis samanlainen käsittely kuin yhden sanan syötteelle.

21 Tietorakenne Tietorakenteen toteutuksessa käytettiin pohjana puumallia[14]. Toteutukseen valittiin puumalli, koska työ haluttiin rajata vain olla-relaatioon, jolloin verkkomallinen tietorakenne olisi ollut liian kattava. Tietokannan rakentamisessa hyödynnettiin määritelmää laitteista, jotka ajattelevat rationaalisesti. Työn laite ymmärtää asioiden välisiä relaatioita ja osaa yhdistää yksittäisiä asioita suurempaan kokonaisuuteen. Laitteen tietorakenne on rakenteeltaan äärettömästi haarautuva hakupuu. Siihen voidaan lisätä solmuja ja siitä voidaan poistaa solmuja. Jokainen puun solmu on linkitetty lista, joka pitää sisällään solmun ominaisuudet yleiskielisenä tekstinä. Puussa lapsisolmu perii vanhempansa ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia voi lisätä tietorakenteeseen ja poistaa siitä. Jokainen puussa oleva solmu tai ominaisuus sisältää tiedon siitä, mistä tämä tieto on hankittu. Hakujen nopeuttamiseksi hakupuusta tehtiin aakkosellinen hakemisto, joka sisältää muistiosoitteet puun solmuihin ja ominaisuuksiin. Aakkoselliseen hakemistoon ladattiin lisäksi Kotus-sanalista, jota käytettiin sanamuotojen jäsentämisessä. Semanttinen tietorakenne tallennettiin ja ladattiin laitteen massamuistista.

22 22 4. SAAVUTUKSET 4.1. Toiminnallisuus Laitteen parhaimmat osa-alueet olivat tietokannan ja verkon toteutus. Tietokannan hakupuu toimi selkeästi, ja sinne saatiin tallennettua tietoa järkevällä tavalla. Tiedon hakeminen tietokannasta oli nopeaa ja vaivatonta käyttäjälle. Tämän lisäksi tietokannan pystyi ottamaan talteen muistikortille ja valmiin tietokannan pystyi antamaan laitteelle muistikortin avulla. Laitteen verkkoratkaisussa oli otettu hyvin huomioon tulevien viestien käsittely. Laitteen puskuriin sopi vain tietyn verran viestejä. Mikäli puskuri oli täynnä, laite ei enää käsitellyt tulevia viestejä vaan odotti, kunnes puskurissa oli taas tilaa. Puskuroinnilla vältettiin laitteen heikentynyt toiminta silloin, kun verkossa oli paljon liikennettä. Verkko-osion toiminnassa oleellista oli myös tulleen viestin yhteisötunnuksen ja pyyntötunnisteen ottaminen talteen. Tämän ansiosta laite osasi lähettää vastauksen sille laitteelle, joka sitä pyysi. Puskurointia käytettiin hyväksi myös käyttäjä-tekoäly-rajapinnassa. Kaikki käyttäjältä tulevat ja käyttäjälle menevät syötteet ohjattiin kulkemaan puskurin kautta. Tällä pystyttiin varmistamaan, että laite toimii loogisesti. Kun käyttäjän syötteet käsiteltiin tulojärjestyksessä, tulosteissa ei tapahtunut päällekkäisyyksiä. Tekoälyn toteutuksessa hyödynnettiin asioiden välistä olla-relaatioita. Tekoäly osasi tallentaa tietoa tietokantaan kyseisen relaation mukaan. Lisäksi tekoäly osasi hakea tietoa tietokannasta, kun käyttäjä oli sitä pyytänyt. Tekoäly käsitteli jossakin määrin yleistäviä ristiriitoja. Se kertoi käyttäjälle suoraan ei voida yleistää näin, jos käyttäjä oli syöttänyt liian yleistävää tietoa. Näin pyrittiin välttämään virheellisen tiedon tallennusta. Toteutus ymmärsi suomen kieltä hyvin rajoitetusti. Laitteelle pystyi syöttämään yhden, kahden ja kolmen sanan lauseita. Lauseiden tuli noudattaa tiettyä lauserakennetta, jotta tekoäly osaisi käsitellä ne. Laite tarkisti annetusta syötteestä ensin sen, olivatko sanat Kotus-sanalistassa eli perusmuodossaan. Mikäli sanat eivät olleet perusmuotoisia, laite pyrki taivuttamaan ne perusmuotoon ja tarkistamaan uudelleen sanalistan avulla. Taivuttaminen onnistui harvoin, ja esimerkiksi erisnimiä Kotus-sanalistassa ei ollut ollenkaan Testaussuunnitelma Ohjelmistotestaus on kaikessa ohjelmistokehityksessä olennainen osa, jonka merkitystä usein vähätellään. Tässä projektissa ohjelma testattiin verrattain laajasti. Tehdyt testit voidaan jakaa karkeasti seuraaviin luokkiin: Käyttöliittymätestaus Verkkotestaus Tietorakennetestaus Kielenymmärrystestaus

23 Käyttöliittymätestaus Käyttöliittymätestauksessa pyrittiin testaamaan ohjelman toiminta tietokone-ihminenrajapinnassa. Käyttöliittymää testattiin niin oikein kuin väärinkin muodostetuilla syötteillä. Lisäksi ohjelman käytettävyyttä testattiin ihmisillä, jotka eivät olleet käyttäneet ohjelmaa aiemmin eivätkä olleet osallistuneet ohjelman kehittämiseen Verkkotestaus Verkkotesteillä pyrittiin varmistamaan, että ohjelma toimii verkossa spesifikaation mukaan. Ohjelmaa testattiin niin oman kopionsa kanssa kuin muiden vastaavien toteutusten kanssa Kielenymmärrystestaus Tehdyt kielenymmärrystestit koostuivat testeistä, joilla pyrittiin selvittämään ohjelman kyky parsia, eritellä ja ymmärtää kirjoitettua luonnollista kieltä. Testeissä käytettiin sanoja, jotka ohjelman tiedettiin tuntevan, sekä sanoja, jotka olivat ohjelmalle entuudestaan tuntemattomia. Sanoja syötettin niin perusmuodoissa kuin eri taivutusmuodoissakin. Huomiota kiinnitettiin ohjelman kykyyn poimia tekstistä sanojen välisiä riippuvuuksia Tietorakennetestaus Tietorakennetestauksella pyrittiin varmentamaan, että ohjelman sisäisen tietorakenne toimi oikein ja riittävän nopeasti. Tietorakenteelle tehtiin rasitustesti, jossa tietokantaan syötettiin suuri määrä tietoa. Tämä toteutettiin ajamalla tietokantaan Kotus-sanalistan sanoista satunnaisesti generoitu testiaineisto. Testiaineisto sisälsi solmua Testien tulokset Käyttöliittymätestien tulokset Käyttöliittymätestit tehtiin sellaisilla käyttäjillä, jotka eivät olleet osallistuneet laitteen kehittämiseen. Testaajille annettiin hyvin vähän ennakkotietoa laitteen toiminnasta. Heille kerrottiin ainoastaan työn aihe ja tarkoitus. Tällä tavalla varmistettiin, että kaikki käyttöä helpottavat ohjeet tulisivat ainoastaan laitteelta itseltään. Käyttöliittymätestit oli luokiteltu kahteen osa-alueeseen: laitteen arviointiin väittämien avulla ja laitteen arviointiin vapaa sana -periaatteella. Vapaa sana -osion perusteella todettiin, että laitteen antamat käyttöohjeet olivat joidenkin testaajien mielestä hieman epäselvät. Käyttöohjeista saatiin pääasiallisesti seuraavanlaisia kommentteja: Ohjeet olisivat voineet olla selkeämmät ja Käyttöohjeet olivat suurimmilta osin selkeät. Tämän lisäksi saatiin palautetta yleisesti laitteen toi-

24 24 minnasta. Laitteen toimintaa testaajat arvioivat seuraavasti: Yksinkertainen ja selkeälinjainen käyttöliittymä, Syötteet olivat asianmukaisella syntaksilla ja Helppokäyttöinen vaikka sanastossa olikin puutteita. Testaajat arvioivat käyttöliittymää myös heille esitettyjen väittämien perusteella. Testaajien tuli kertoa mielipiteensä jokaisesta väitteestä asteikolla 1 5. Testitulokset osoittavat, että laite oli helppokäyttöinen ja laitteen käyttö oli nopeaa ja vaivatonta. Tuloksista nähtiin myös, että laitteen suomen kielen ymmärtäminen oli heikkoa ja käyttöohjeissa olisi hieman parannuksen varaa. Käyttöliittymäkyselykaavake on liitteenä. Taulukko 1. Käyttöliittymätestien tuloksia Väittämä: Laitetta oli helppo käyttää. 0 % 0 % 33 % 50 % 17 % Laitteen antamat käyttöohjeet olivat selkeät. 17 % 17 % 33 % 33 % 0 % Laitteen käyttö oli nopeaa ja vaivatonta. 0 % 0 % 17 % 50 % 33 % Laite ymmärsi suomen kieltä hyvin. 0 % 83 % 17 % 0 % 0 % 1. Täysin eri mieltä. 5. Täysin samaa mieltä Verkkotestien tulokset Verkkotestien perusteella ohjelman verkkopuoli on onnistunut todella hyvin. Testien aikana todettiin laitteen puskurien toimivan oikein, eikä vilkas verkkoliikenne vaikuttanut laitteen toimintaan. Laite osasi keskustella oman kopionsa kanssa verkon välityksellä ilman ongelmia. Ohjelmaan ei myöskään tarvinnut tehdä paljoa muutoksia, jotta se saatiin toimimaan muiden toteutuksien kanssa. Laite osasi lähettää SNMPmuotoisia verkkoviestejä, jotka muut toteutukset osasivat tulkita oikein. Laite osasi myös vastaanottaa vastauksia omiin kysymyksiinsä. Muiden toteutuksien viestit tulkittiin oikein ja niihin osattiin vastata Kielenymmärrystestien tulokset Laitteelle syötettiin alla oleva teksti lause kerrallaan ja tietokannan sisältö tarkistettiin. Teksti on kirjoitettu itse ja sitä tehdessä on otettu huomioon joitain laitteen rajoituksia. mangusti on petoeläin. mungo on yksi mangusti laji. mangusti on pieni ja pyöreä. elmeri on mangusti. myös simo ja timo ovat mangusteja. mangusti on ruskea. mangusti voi olla myös harmaa. eläin on elollinen. tasalämpöinen on eläin. mangusti on tasalämpöinen. mangusti on nopea. elmeri on ruskeanharmaa. elmeri on myös hoikka. yleisesti tiedetään, että simo on suuri mangusti. mangustilla on korvat, jotka ovat leveät sekä pyöreät. mangusti on lyhytjalkainen. mangustin kuono on terävä. eilen uutisissa kerrottiin, että mangusti on tarkkanäköinen. mangusti on oppivainen. mangustit ovat ketteriä eläimiä sekä hyviä tunnelin kaivajia.

25 25 Tämän syötteen jälkeen ohjelmalle tehtiin kysely mikä on mangusti. Ohjelma vastasi: mangusti on petoeläin, ruskea, nopea, lyhytjalkainen ja oppivainen. mangusti on tasalämpöinen. Ohjelma oli ymmärtänyt tasalämpöisen olevan eläin ja eläimen olevan elollinen. Ohjelma osasi myös vastata oikein kysymykseen onko mangusti eläin. Relaatio osattiin siis tallentaa tietokantaan, ja ohjelma ymmärsi lähes kaikki olla-relaatiot. Lauseet, joissa oli erisnimiä, jäivät tulkitsematta. Syöte jouduttiin myös antamaan ilman isoja alkukirjaimia, sillä ohjelma ei käsitellyt isoja ja pieniä kirjaimia samalla tavalla. Laitteelle syötettiin myös pitkiä tieteellisiä tekstejä, mutta lauserakenteet ja sanojen taivutukset olivat liian monimutkaisia, jotta niistä olisi saatu tuloksia. Syötteiden kopioiminen esimerkiksi Wikipediasta tai muista verkkolähteistä ei myöskään tuottanut tuloksia Tietorakennetestien tulokset Testin aikana tietokannan rakenne pysyi koossa eikä laitteella havaittu suoritusongelmia. Tietorakenne selvisi testeistä hyvin ja osoitti sen toimivansa myös isoilla tietomäärillä Pohdinta Testitulosten perusteella voidaan todeta, että laitteeseen jäi vielä paljon parannettavaa. Laitteen heikko kielenymmärtäminen vaikeutti laitteen käytettävyyttä käyttöliittymätestien perusteella. Sanojen taivuttaminen oli haastava ongelma, ja juuri siksi laite ei hallitse suomen kieltä hyvin. Tällä oli vaikutusta ymmärrystesteissä käytettyjen testiaineistojen ymmärtämiseen. Kielenymmärrystestissä kävi ilmi tekoälyn suurimpia heikkouksia. Testien tulokset olisivat olleet parempia, jos ohjelma olisi ymmärtänyt monimutkaisempia, vaihtelevampia lauserakenteita. Ohjelman rajoittaminen pelkästään käsitteiden opettamiseen kolmisanaisilla lauseilla vaikuttaa valtavasti mahdollisuuteen opettaa ohjelmaa oikeilla teksteillä. Erisnimien ja Kotuksen sanalistasta puuttuvien sanojen osaamattomuus vaikuttivat myös ymmärrykseen. Verkkotesteistä voidaan päätellä, että verkon toteutus oli onnistunut hyvin. Laite osasi hyödyntää verkosta löytyviä muita toteutuksia oppimalla niiden lähettämistä viesteistä. Verkon toteutuksessa päästiin sille tasolle, mitä oli suunniteltu ja ehkä hieman sen ylikin. Yleisesti voidaan todeta, että projekti sujui melko hyvin. Kenelläkään ryhmän jäsenellä ei ollut aiempaa kokemusta näin laajasta projektista, joten projektin aikana opittiin paljon projektinhallinnasta kantapään kautta. Suurimpana ongelmana projektissa oli hieman heikoksi jäänyt suunnittelu. Moni asia jouduttiin toteuttamaan uudelleen, koska suunnitelmat eivät olleet tarpeeksi tarkat. Lopputuloksena voidaan kuitenkin todeta, että jatkokehittelyllä laite toimisi paremmin ja selviytyisi sujuvammin käyttötesteistä.

26 26 5. PROJEKTIN KUVAUS Ensimmäinen vaihe projektin alussa oli ryhmän muodostaminen. Ryhmä yritettiin muodostaa henkilöistä, joilla oli samanlaiset tavoitteet ja osaamistaso. Tämä kävi varsin helposti, ja todellinen työ päästiin aloittamaan heti. Projekti oli laaja, joten työn jakaminen oli tärkeää. Lisäksi ajankäyttöä seurattiin ja tuntimäärät laskettiin jokaiselle ryhmänjäsenelle erikseen Työnjako Projektin alussa tutustuttiin aiheeseen etsimällä sopivia lähteitä. Lähteitä lukemalla saatiin taustatietoa aiheesta ja käsitys siitä, mitä lähdetään tekemään. Taustatutkimuksen jälkeen toteutettiin SNMP-protokolla. Tämä tehtiin yhdessä, koska työnjako oli hankalaa. Kun SNMP-protokolla oli saatu toimimaan, voitiin aloittaa laitteen muiden toimintojen toteuttaminen. Työ jaettiin kolmeen osaan: jäsentelijään, tietokantaan ja verkkopuoleen. Jako oli toimiva, ja kun jokainen oli työstänyt omia osa-alueitaan, toteutus yhdistettiin kokonaisuudeksi. Yhdistämisen jälkeen työnjako tehtiin uudelleen. Toteutus jaettiin siten, että kaksi ryhmän jäsentä työskenteli tekoälyn sekä jäsentelijän parissa ja yksi työsti tietokantaa sekä verkkopuolta. Projektin alussa rakennettu verkkopuoli piti toteuttaa kokonaan uudestaan, koska se ei enää kattanut tekoälyn kaikkia tarpeita. Dokumentaation kirjoittamisen työnjako ei ollut tarkka. Jokainen osallistui dokumentaation kirjoittamiseen, mutta se, joka kirjoitti vähemmän, ohjelmoi enemmän ja päinvastoin. Tällä tavalla työnjako on kokonaisuudessaan onnistunut hyvin Ajankäyttö Ajankäyttö on jakautunut ryhmäläisten kesken seuraavalla tavalla: Taulukko 2. Henkilökohtaiset tuntijakaumat Kehitys Tutkimus Yhteensä Karppinen Lyttinen Nikula Yhteensä

27 Tunnit Kehitys Tutkimus Yhteensä Karppinen Lyttinen Nikula Kuva 7. Tuntien jakautuminen eri osa-alueille. Tutkimus (209 tuntia) 33% 67% Kehitys (429 tuntia) Kuva 8. Projektiin kuluneiden tuntien jakautuminen eri tehtäviin

28 28 6. TULEVA KEHITYS Tulevaisuudessa laitetta voitaisiin kehittää monella tapaa. Toteutuksessa suurimpina puutteina havaittiin suomen kielen lauserakenteiden ymmärtäminen, sanojen taivuttaminen, lähteen luotettavuuden arviointi ja ristiriitojen ratkominen. Näihin puutteisiin toivottaisiin tulevaisuudessa löytyvän parannusta. Laitteen luonnollisen kielen ymmärtämistä voisi kehittää sille tasolle, että se ymmärtäisi täysin erilaisia lauserakenteita. Olisi hyvä, jos laite ymmärtäisi monella eri tavalla kirjoitettuja suomenkielisiä lauseita. Laite voisi esimerkiksi tunnistaa verbit ja niiden perusteella kehittää omaa tietämystään. Tällä hetkellä laite ymmärtää vain olla-verbin, mutta sen lisäksi se voisi ymmärtää esimerkiksi osata-, voida-, pitää- sekä omistaaverbit. Näiden verbien avulla laite pystyisi oppimaan monipuolisia virkeyhdistelmiä, kuten Isäntä omistaa koiran. Koira osaa haukkua ja se pitää uimisesta. Lauserakenteiden ymmärtämisen lisäksi hyvä kehityksen kohde olisi kyky taivuttaa sanat perusmuotoon. Suomen kielen sanoille on monenlaisia taivutuksia, ja niille on lukemattomia poikkeuksia. Kaikkien näiden taivutusten ja poikkeusten käsittely olisi hyvä ominaisuus laitteessa. Mikäli laite osaisi taivuttaa kaikki sanat perusmuotoon ja perusmuodosta takaisin tarvittavaan taivutusmuotoon, laitteen tietokanta säilyisi järjestyksessä. Tietokannassa tieto olisi vain perusmuodossa, ja kun laite tulostaisi käyttäjälle tietoa, se osaisi muodostaa kunnollisen suomen kielen lauseen taivuttaen sanat oikeaan muotoonsa. Jokaisella yhteisötunnuksella tulisi olla oma luotettavuusarvo, jota pystyisi laskemaan. Yhteisötunnuksen luotettavuusarvoa laskettaisiin silloin, kun laite huomaisi ristiriidan oman tietokantansa ja kyseisellä yhteisötunnuksella lähetetyn informaation kanssa. Luotettavuusarvoa voitaisiin hyödyntää myös silloin, kun verkosta saapuisi monta erilaista vastausta kysymykseen ja näissä vastauksissa olisi ristiriitaista tietoa. Tällöin laite voisi katsoa lähteen luotettavuuden jokaisen vastauksen yhteisötunnuksen perusteella ja ratkoa ristiriidat siten, ettei epäluotettava tieto päätyisi tietokantaan ollenkaan. Ristiriitoja voitaisiin ratkoa myös tietokannassa. Kun tietokantaan olisi karttunut tarpeeksi tietoa, laite voisi oikeellistaa tietokannan ajon aikana. Oikeellistamisessa laite kävisi tietokannan läpi ja etsisi sieltä samankaltaisuuksia sekä ristiriitoja. Mikäli samankaltaisuutta ja ristiriitoja löytyisi, laite muokkaisi tietokantaa eheämmäksi ja samalla poistaisi sellaista tietoa, joka olisi tullut yhteisötunnukselta, jolla olisi muokkaamishetkellä huono luotettavuusarvo. Tällä tavalla varmennettaisiin se, että tietokannan sisältö pysyisi luotettavana myös silloin, jos jokin yhteisötunnus on aluksi syöttänyt väärää tietoa. Kyseisen yhteisötunnuksen antama tieto poistettaisiin myöhemmin, jos yhteisötunnuksen luotettavuusarvo olisi heikentynyt huomattavasti. Mikäli laite ei itse osaisi ratkaista ristiriitatilannetta, se voisi kysyä käyttäjältä neuvoa. Tällainen tapaus olisi esimerkiksi se, jos kahdella eri lähteellä olisi sama luotettavuusarvo mutta silti niiltä tullut tieto olisi ristiriitaista. Tämänkaltaisissa tilanteissa uskottaisiin aina ensisijaisesti käyttäjää. Näillä muutoksilla laite toimisi paremmin ja samalla tietokanta säilyisi eheämpänä. Laitteen käytettävyys myös paranisi, kun suomen kielen sanasto ja lauserakenteet olisivat paremmin käsiteltävissä. Lisäksi laitteen tekoäly toimisi järkevämmin, kun se osaisi käsitellä monenlaisia lauserakenteita.

29 29 7. YHTEENVETO Tässä työssä tehtiin oppiva tekoäly sulautetulle järjestelmälle. Oppivan tekoälyn toteutukseen käytettiin semanttista muistia. Semanttinen muisti luotiin puumalliseen tietokantaan, joka käsittelee asioiden relaatioita. Tietokannan luomiseen tehtiin luonnollista kieltä tunnistavia funktioita, jotka jäsentelevät tietoa ja tallentavat sen tietokantaan. Puumallimenetelmä valittiin sen yksinkertaisen toteutuksen vuoksi. Työn ratkaisu on verrattain yksinkertainen, mutta siitä huolimatta laite selviytyi tietorakenne- ja verkkotesteistä hyvin. Ratkaisussa käytettiin hyväksi jonkin verran aiempia tutkimuksia, mutta suurimmilta osin laite suunniteltiin kokonaan itse. Työn parhaimpina puolina voidaan ehdottomasti pitää tietorakenteen ja verkon toteutusta. Tietokannan tekeminen alusta alkaen itse oli haastavaa mutta samalla kannattavaa. Tällä tavalla saatiin luotua juuri sellainen tietokanta, jota laite osasi hyödyntää mahdollisimman hyvin. Tietokantatestien perusteella voidaan todeta, että tieto tallentui järkevästi puurakenteeseen. Tietokannan rakenne oli selkeä sen yksinkertaisuuden vuoksi. Tiedot tallentuivat tietokantaan hierarkkisesti olla-relaation mukaan. Tietokantaan pystyi myös syöttämään valtavan määrän tietoa ilman, että tietorakenne olisi mennyt sekaisin. Tietokanta selviytyi siis hyvin rasitustesteistä. Verkon toteutus onnistui myös hyvin. Testien perusteella laite oppi uusia asioita verkosta ja osasi vastata muiden toteutusten verkkokyselyihin. Verkon paras puoli oli puskuroinnin toteutus. Laite ei missään vaiheessa mennyt sekaisin liian vilkkaasta verkkoliikenteestä, vaan se käsitteli viestit kaikessa rauhassa puskurista. Verkon toiminta oli siis varmaa ja luotettavaa. Vaikka laitteeseen jäi vielä parannuksen varaa ennen kaikkea suomenkielisten lauserakenteiden jäsentelyssä ja sanojen taivuttamisessa, voidaan siitä huolimatta todeta, että kokonaisuutena työ on hyvin onnistunut. Työssä saatiin toteutettua lähes alkuperäisen suunnitelman kaltaiset ominaisuudet. Ryhmän jäsenet pääsivät tavoitteeseensa ja saivat projektin valmiiksi aikataulussaan.

30 30 8. LÄHTEET [1] Ayres A.J. Sensory integration and the child. Western Psychological Services, Los Angeles, California, p. [2] Juntunen J. (2000) Aivot työssä. Duodecim 116, p [3] Muistiliitto (accessed ), Alzheimer centralförbundet. URL: [4] Dubuc B. (accessed ), The brain from top to bottom. URL: http: //thebrain.mcgill.ca/flash/index_a.html. [5] Russel S.J. & Norvig P. (2003) Artificial intelligence : a modern approach. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, second ed. [6] MCF III I. (accessed ), Artificial intelligence embedded toys and dolls. URL: [7] Nilsson N.J. (1982) Principles of artificial intelligence. Springer, Berlin. [8] Haugeland J. (1985) Artificial Intelligence: The Very Idea. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. [9] Kurzweil R. (1990) The Age of Intelligent Machines. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. [10] Charniak E. & McDermott C. (1985) Introduction to Artificial Intelligence. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts. [11] Luger G.F. & Stubblefieldl W.A. (1993) Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving. Benjamin/Cummings, Redwood City, California. [12] A. Newell H. A. Simon J.C.S. (1959) Snort - lightweight intrusion detection for networks. In: Proceedings of the International Conference on Information Processing, p [13] Szymanski J., Sarnatowicz T. & Duch W. (2007), Towards avatars with artificial minds: Role of semantic memory. URL: [14] Collins A.M. & Quillan M.R. (1969) Retrieval time from semantic memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 8. [15] Zhuge H. (2007) Autonomous semantic link networking model for the knowledge grid. Concurrency and Computation: Practice and Experience 19, pp [16] Chowdhury G.G. (2005) Natural language processing. Annual Review of Information Science and Technology 37, pp [17] Liddy E.D. (2001) Encyclopedia of Library and Information Science. Marcel Decker, Inc., Redwood City, California.

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla

Amir Al Take. Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Amir Al Take Visma Software Oy:n kotisivujen kehittäminen verkkokyselyn avulla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 14.2.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö

ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö ANTTI KOIVISTO KONTEKSTITIETOON PERUSTUVA AUTOMAATTINEN TAGIEN LUONTI MOBIILILAITTEILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jari Multisilta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SOKEA IDIOOTTI KONEKÄÄNTÄMISEN ONGELMIA JA MAHDOLLISUUKSIA

SOKEA IDIOOTTI KONEKÄÄNTÄMISEN ONGELMIA JA MAHDOLLISUUKSIA SOKEA IDIOOTTI KONEKÄÄNTÄMISEN ONGELMIA JA MAHDOLLISUUKSIA Anni Malmivaara Tampereen yliopisto Kieli ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (saksa) Pro gardu -tutkielma Toukokuu 2007 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä Diplomityö Tarkastaja: Antti Valmari Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma

MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Tiina Kettunen MIKKELIN PALLOILIJOIDEN KOTISIVUJEN KEHITTÄMINEN Viestinnällinen näkökulma Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 5.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

MIKA MÄHÖNEN TEKSTIN LUOKITTELU. Diplomityö

MIKA MÄHÖNEN TEKSTIN LUOKITTELU. Diplomityö MIKA MÄHÖNEN TEKSTIN LUOKITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 6. helmikuuta 2013 ii TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä Kehityssykli ohjelmistokehityksessä TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TkK-tutkielma 21.10.2008 Jussi Timonen TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TIMONEN, JUSSI: Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Lisätiedot

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta.

Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Tiedekilpailu - onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja

Lisätiedot

Adaptiiviset käyttöliittymät

Adaptiiviset käyttöliittymät Adaptiiviset käyttöliittymät Ville Heikkinen Pro gradu tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Kesäkuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta,

Lisätiedot

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved 1(18) JAKELU Koko VYM-ryhmä Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 22.4.2001 Alkuperäinen versio Luonnos 1 1.0 23.4.2001 Muutama liäsys ja tarkennys Antti Tuomaala Laatukatselmus LU 1. Suunniteltu

Lisätiedot

Verkkosovellusten uudistaminen

Verkkosovellusten uudistaminen Minna Hillebrand Verkkosovellusten uudistaminen Tietotekniikan pro gradu -tutkielma 11. joulukuuta 2003 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Tekijä: Minna Hillebrand Yhteystiedot: mmhilleb@mit.jyu.fi

Lisätiedot

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna

MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna MIKAEL NIEMELÄ Versionhallinta- ja tehtävänhallintajärjestelmistä saadun tiedon visualisointi ohjelmistoanalytiikan työkaluna Diplomityö Tarkastajat: Kari Systä ja Terhi Kilamo Tarkastajat ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN

Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Joona Kannisto MAINEENHALLINTAJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN YHTEISÖLLISEN OPETUSPORTAALIN KÄYTTÖÖN Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Jukka Koskinen II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Signaalinkäsittelyn

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Janne Olli HALLITTU OHJELMISTOKEHITYS VOITTOA TAVOITTELEMATTOMASSA VAPAAEHTOISTYÖSSÄ

Janne Olli HALLITTU OHJELMISTOKEHITYS VOITTOA TAVOITTELEMATTOMASSA VAPAAEHTOISTYÖSSÄ Janne Olli HALLITTU OHJELMISTOKEHITYS VOITTOA TAVOITTELEMATTOMASSA VAPAAEHTOISTYÖSSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Huhtikuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Kokkola

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Metropolian kirjaston verkkopalvelujen käytettävyyden arviointi ja sosiaalinen media kirjaston viestinnässä Päivi Ylitalo-Kallio Käyttäjäkeskeisen suunnittelun erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa

Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Julkaisuohjelmistojen käytettävyys yksisivuisen printtimedian taitossa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro-gradu tutkielma Jouni Rissanen 20.11.2013 2 Tiivistelmä Erilaisten julkaisujen

Lisätiedot

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä

LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS. Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Elina I. López LUONNOLLISTEN KIELTEN KÄÄNTÄMINEN JA KONEKÄÄNNÖS Taustaa, teoriaa ja menetelmiä Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 25.02.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Lisätiedot

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE

INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE INTRANETIN RAKENTAMINEN YRITYKSELLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikka Ohjelmistotekniikka Opinnäytetyö Kevät 2013 Mikko Uronen Lahden ammattikorkeakoulu Tietotekniikka URONEN, MIKKO:

Lisätiedot

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE

Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Jani Puukari ja Hannu Pikkarainen DYNAAMISET KOTISIVUT VANHAIN YSTÄVÄT RY:LLE Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS

KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS Heikki Hangasmaa KÄYTETTÄVYYDEN MERKITYS JA KÄYTETTÄVYYSTESTAUS Liiketalous ja matkailu 2010 1 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Vuosi 2010

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä

VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä VERTAAVA ESITYS OHJELMISTOKEHITYKSESTÄ PROJEKTINA JA PROSESSINA Case: Nurseus-hoitosuunnitelmajärjestelmä SAMI LEINO Opinnäytetyö Joulukuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot