Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi"

Transkriptio

1 Verkkotietojärjestelmienvertailuja integrointi Helsinginseudunympäristöpalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMITTAJAAN LIITTYVÄT PISTEYTETTÄVÄT TEKIJÄT... 4 ASIAKASPROJEKTIEN SYSTEEMITYÖMENETELMÄT - HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON YLLÄPITO, KEHITTÄMINEN JA NIIDEN RESURSSIT HANKINTAERITTELYN KOHTA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON KÄYTTÖTUKI HANKINTAERITTELYN KOHTA REFERENSSIT HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON TEKNISIIN OMINAISUUKSIIN LIITTYVÄT PISTEYTETTÄVÄT TEKIJÄT MONIKÄYTTÄJÄYMPÄRISTÖ HANKINTAERITTELYN KOHTA TIETOTURVA HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON LIITTÄMINEN TOISIIN TIETOJÄRJESTELMIIN HANKINTAERITTELYN KOHTA KÄYTTÖTAPAUKSET VERKOSTOJEN DOKUMENTOINTI JA KARTTATUOTANTO - HANKINTAERITTELYN KOHTA KUNNOSSAPITO - HANKINTAERITTELYN KOHTA PUTKIRIKON KORJAUS - HANKINTAERITTELYN KOHTA SANEERAUSOHJELMIEN LAADINTA - HANKINTAERITTELYN KOHTA VERKKOTIEDON ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI - HANKINTAERITTELYN KOHTA SUUNNITTELUTTAMINEN - HANKINTAERITTELYN KOHTA PÄÄKÄYTTÄJÄN TOIMINNALLISUUDET - HANKINTAERITTELYN KOHTA KATSELUKÄYTTÖ - HANKINTAERITTELYN KOHTA YHTEENVETO VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 2

3 Verkkotietojärjestelmienvertailuja integrointi Johdanto Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi projektin tavoitteena oli arvioida HSYllä nykyisin käytössä olevien verkkotietojärjestelmien ominaisuuksia ja niiden tarjoamia työkaluja vesilaitokselle verkkotiedon ylläpitoon ja verkkojen kunnon hallinnan prosesseihin järjestelmien laajennuksesta pyydettyjen tarjousten mukaisesti. Projektissa arvioitiin erillisinä osa-alueina toimittajan toimintaan liittyviä tekijöitä ja ohjelmiston teknisiä ominaisuuksia, joita olivat monikäyttäjäympäristö, tietoturva ja ohjelmiston liittäminen toisiin tietojärjestelmiin sekä kahdeksan käyttötapausta. Toimittajan toimintaan liittyvät pisteytettävät tekijät arvioi ja pisteytti HSY:n tietohallinto lukuun ottamatta henkilöiden cv:eitä ja toimitusreferenssejä, jotka arvioi projektiryhmä. Lisäksi tietohallinto arvioi ja pisteytti ohjelmiston teknisistä ominaisuuksista monikäyttäjäympäristön, tietoturvan ja liittämisen toisiin tietojärjestelmiin. Käyttötapauksien arviointi ja pisteytys tehtiin käyttäjien edustajista muodostetuissa ryhmissä. Ryhmät arvioivat toisistaan riippumattomasti omaan työhönsä liittyen ohjelmistojen tarjoamia työkaluja käyttötapausten perusteella. Kussakin ryhmässä oli 3-4 henkilöä. Kaikkiaan käyttötapausten arviointiin osallistui 15 loppukäyttäjien edustajaa. Tässä raportissa on esitetty kunkin arvioitavan kokonaisuuden mukaisesti arvioinnin perusteet, pisteytettävät tekijät sekä arviot. Projektin projektiryhmän muodostivat - Pentti Janhunen HSY - Mikael Järvinen HSY - Risto Lepola HSY - Johannes Väänänen HSY - Kia Aksela, Kia WSP Finland Oy - Timo Mouhu WSP Finland Oy VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 3

4 Toimittajaanliittyvätpisteytettävättekijät AsiakasprojektiensysteemityömenetelmätHankintaerittelynkohta2.4.1 Toimittajien systeemityön järjestelmällisyyden, kehittyneisyyden ja dokumentoinnin arviointi pohjautui tarjouksissa esitettyjen esimerkkiprojektien arviointiin. Kokonaisuutena Teklan asiakasprojektien systeemityöhön liittyvä dokumentointi oli selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa. Keyprolta puuttuivat esimerkiksi testaussuunnitelma ja -pöytäkirja. Teklalla projektisuunnitelmat olivat myös kattavammat. Teklan tarjouksessa on kuvattu selkeä asiakastyön kautta esiin nousevien kehitysprojektien strategia. Kehittämistarpeita priorisoidaan tarvittaessa ja pienet kehitystyöt tehdään ylläpitotyönä. Asiakasprojekteissa selkeä työnjako, jossa asiakas hyväksyy vaatimusmäärittelyn ja valmiin työn. Teklan asiakaskehitystöistä ensimmäinen on VTT kanssa yhdessä toteutettu omaisuudenhallinnan raportoinnin kehitysprojekti, johon on noussut selkeä tarve mm. kuntaliitosten kautta. Työssä on ollut mukana useita asiakkaita ja kehitystyötä on tehty suhteellisen pitkäjänteisesti ja usean vuoden ajan. Lopullinen toiminnallisuus on toteutettu myöhemmin asiakasprojektina. Toinen asiakaslähtöinen kehitystyö painottui vesijohtoverkoston laskentaan. Asiakasprojektien kehitysvaiheet on kuvattu tarjouksessa selkeästi ja antavat kehitystyöstä ammattimaisen ja pitkäjänteisen kuvan. Projektien dokumentaatio on hyvällä tasolla. Vesihuoltoalan tuntevat systeemityöntekijät on esitetty tarjouksessa ja useammalla on vesihuollon koulutustausta ja kahdella kokemusta vesilaitoksella työskentelystä. Pitkäaikainen sitoutuminen tulee esiin. Keypro kuvaa tarjouksessa olevansa jatkuvassa yhteydessä asiakkaisiinsa. Kehitystyötä priorisoidaan sen luonteen mukaan ja räätälöintejä tehdään asiakaskohtaisesti. Kehitysprosessi vaikuttaa nopealta. Asiakas voi saada hyvitystä, jos kehitystyö laajennetaan koko järjestelmään. Vaatimusmäärittelyt hyväksytetään asiakkaalla. Keypron tarjouksessa esitellyistä asiakaskehitysprojekteista ensimmäinen on käsitellyt mittauskohteiden, kuten pumppaamoiden tilan etälukua. Toinen kehitysprojekti keskittyy Keycore ydinjärjestelmän tulostustoiminnallisuuden kehittämiseen. Projektien dokumentoinnista on esitelty suunnitelmat ja toiminnallinen määrittely. Keypron tarjouksessa kuvattujen kehitysprojektien hyväksyntä on kirjattu toiminnallisuusmäärittelyn dokumentaatioon. Merkintää asiakkaan hyväksynnästä ei ole ja toiminnallisuus on kehitetty ilmeisesti sisäisenä kehitystyönä. Projektisuunnitelma ja määritykset ovat köykäisiä. Testaussuunnitelmaa ja pöytäkirjaa ei ole esitetty tarjousasiakirjoina. Kehitys nojaa osittain avoimen lähdekoodin kirjastoihin. Mainintaa siitä, osallistuuko Keypro myös näiden projektien kehitystyöhön, ei tarjouksessa ole. Kehityksessä hyödynnetään Redmine-muutostenhallintatyökalua. Vesihuollon asiantuntijat nimetään tarjouksessa. Varsinaista vesihuollon koulutusta ei mainita ansioluetteloissa, mutta muutamalla kylläkin ympäristöteknologian koulutus, joka luultavimmin sisältää myös vesihuoltoon liittyviä osioita. Kahdella työntekijällä on haja-asutusalueiden vesihuollon suunnittelu FISEpätevyys. Työntekijöiden työtaustasta ei nouse esiin käytännön vesilaitoskokemusta. Pitkäaikainen sitoutuminen tulee esiin. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 4

5 Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua toimittajansysteemityöon.tämänarvioinnissasuurin painoonedellämainittujenesimerkkiprojektien dokumentaationlaadulla Mitenpaljonvesihuoltoalaatunteviasysteemityöhön osallistuviahenkilöitätoimittajanpalveluksessaonja mikäonheidänkoulutuksenjatyökokemuksen perusteellaarvioituvesihuoltoalanosaamistaso VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 5

6 Ohjelmistonylläpito,kehittäminenjaniidenresurssitHankintaerittelynkohta2.4.2 Ohjelmistojen ylläpidon ja kehittämisen sekä näiden resurssointien osalta toimittajia arvioitiin säännöllisyyden, laajuuden ja versiokuvausten pohjalta. Tiivistetysti Teklan ohjelmiston ylläpito ja kehittäminen vaikuttivat kokonaisuutena organisoidummalta. Tekla on esittänyt tarjouksessaan ohjelmiston ylläpitoon, kehittämiseen ja resursseihin liittyen yksityiskohtaiset kuvaukset, joista prosessit käyvät selkeästi ilmi. Kehitysmetodit on määritelty selkeästi. Dokumentaation osalta Release Notesit ovat erittäin kattavat. Ylläpito- ja kehitysversioilla on määritelty sykli, jota noudatetaan. Kehitys on tässä mielessä suunnitelmallista, mikä parantaa asiakasorganisaation mahdollisuuksia reagoida mahdollisiin muutoksiin omissa prosesseissaan. Uudet ominaisuudet esitellään pääversioissa. Pääversioiden kehitys toteutetaan projektityyppisesti ja määriteltyjen vastuuhenkilöiden ohjauksessa. Prosessi on alusta asti selkeä ja se tukee tuotteen hallintaa selkeästi määriteltynä kokonaisuutena. Toiminnallisuuksien toteutuksella on perusteet ja toteutus on kuvauksen perusteella järjestelmällistä. Ylläpitoversiot sisältävät pääversion toimintaa parantavia korjauksia. Tarjouksessa esitellään nykyisten ohjelmistojen toiminnallisuus. Kehitys on ollut järjestelmällistä ja suhteessa resursseihin. Keyprolla varsinainen ohjelmiston kehitysprosessin kuvaus puuttui, kehitystyötä on kuvattu melko pinnallisesti alan yleisten näkymien kautta. Tarjouksessa on tunnistettu useita kehityssuuntia ja muutosvoimia. Uusien toiminnallisuuksien julkaisunopeus on ollut nopea ja kehitys on ollut jatkuvaa. Ohjelmiston kehityksessä ei kuvauksen perusteella käytetä perinteistä, säännöllistä syklistä mallia. Rajanveto ylläpitoversion ja pääversion välillä on hankalaa. KeyAquan 1.0 versio on julkaistu vuonna Versionumerointi ei tunnu varsinaisesti noudattavan ominaisuuksien julkaisun osalta tiettyä kaavaa. Keypro on esittänyt yksinkertaisen taulukon versiomuutoksista, jossa ei ole muutosten kuvauksia. Tarjouksessa ei ole esitetty varsinaisia julkaisutietodokumenttia (release notes), joka sisältäisi muutokset suhteessa viimeiseen vakaaseen versioon. Kappaleen taulukosta, jossa esitellään tuotantoversion toiminnallisuus, puuttuu selite ja taulukko on hieman vaikeasti tulkittavissa. Tarjouksen perusteella heräsi myös kysymys työasemaversion kehityksen laajuudesta ja sen yhteensopivuudesta selainversioon. Tarjoukseen liitetystä dokumentaatiosta ei käy selkeästi ilmi ylläpitoprosessia, joka olisi eriytetty varsinaisesta kehitystyöstä ja sisältäisi esimerkiksi bugikorjauksien julkaisua varsinaisten ylläpitoversioiden ulkopuolella. Kehitystyön kuvataan lähinnä olevan jatkuva prosessi ohjelmistoversiosta toiseen. Kehitysprosessin organisointi eri ohjelmisto-osien (KeyAqua ja KeyCore) osalta esitetään vastuuhenkilöiden ja työresurssien osalta. KeyAquan kehitykseen on resursoitu kuusi henkilötyövuotta vuodessa ja ydinjärjestelmä KeyCoren kehitykseen kahdeksan henkilötyövuotta. Määrät vaikuttavat kohtuullisilta kehitystyön määrään nähden. Ohjelmiston kehitystyötä jatketaan lyhyellä (kolmen vuoden) tähtäimellä entiseen tapaan. Yrityksen roolia avoimen lähdekoodin kehitystyössä ei ole esitetty. Avoimia kysymyksiä näiltä osin ovat esimerkiksi, miten varmistetaan avoimien ohjelmisto-osien kehityksen jatkuvuus ja tuki. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 6

7 Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttä,dokumentoituaja resursoituaohjelmistonylläpitoon.tämänarvioinnissa suurinpainoontoimittajanjulkaisemien ylläpitoversioidenmäärässä,rytminsäännöllisyydessä, sisällönlaajuudessajaversiokuvauksistailmenevässä dokumentoinnissa Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttä,dokumentoituaja resursoituaohjelmistonkehittäminenon.tämän arvioinnissasuurinpainoontoimittajanjulkaisemien kehitysversioidenmäärässä,rytminsäännöllisyydessä jasisällönlaajuudessa Mitenpaljontoiminnallisuuttaohjelmistossakaiken kaikkiaanonjamitenohjelmistoonkehittynyt viimeisenviidenvuodenaikana.tässäeiarvioidasitä, mitäohjelmistoononkehitetty,vaanohjelmiston kehittymisenlaajuutta VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 7

8 LaadunvarmistusmenettelytHankintaerittelynkohta2.4.3 Ohjelmistojen laadunvarmistusta arvioitaessa vertailtiin tarjouksissa esitettyjä testaukseen, koodikatselmukseen, käytettävyystestaukseen, ym. laadunvarmistukseen liittyviä dokumentteja ja toimintatapoja kahden esimerkkiprojektin dokumentoinnin kautta. Teklan tarjouksessa yleiset laatumenettelyn kuvaukset (Tekla Quality Management Policy) ovat kunnossa ja ohjelmoinnin ja kehityksen laatumenettelyt on kuvattu hyvin liitteissä ja niitä on tarkennettu tarjoustekstissä. Tarjouksessa ei ole kuvattu koodikatselmuksia ja dokumentaatio puuttuu. Tarjoukseen liitetty ohjelmistotestauksen projektisuunnitelma on asiallinen yleiskuvaus, mutta ei ole varsinainen testaussuunnitelma. Ohjelmiston ylläpidon yhteydessä on esitetty käytettävyystestauksen dokumentteja ja asiakasprojektien systeemintyön yhteydessä on esitetty toimialakohtaisen ohjelmiston (NIS Water) testidokumentaatiota, johon ei viitata tässä tarjouksen osiossa. Laadunvarmistusmenetelmien yhteydessä kuvatut kehitysprojektit ovat relevantteja, liittyvät molemmat vesihuoltoon ja ovat tuotantokäytössä. Teklan tavoitteena on kehittää ohjelmistoa tuotteena, joka palvelee kaikkia asiakkaita. Ratkaisut ovat tarjouksen mukaan yleisluontoisia ja asiakasräätälöinnit tehdään ohjelmiston parametrisoinneilla. Asiakaskohtaisia toiminnallisuuksia ei toteuteta. Keypron tarjouksessa kuvataan laadun hallinnan ja dokumentoinnin työkaluja muun muassa version- ja muutostenhallintaan sekä käytäntöjä, mutta varsinainen laatuprosessin kuvaus eri vaiheissa jää ohueksi. Tiivis asiakastyö, nopea julkaisutahti, asiakaspalautteeseen vastaaminen ja ketterät toimintatavat antavat kehityksestä joustavan, mutta hieman lyhytjänteisen kuvan. Toteutetut koodikatselmukset on kuvattu kattavasti. Koodin hallinnassa käytetään versionhallintajärjestelmää. Koodikatselmuksilla on myös yleisluontoisempi tiedon jakamisen rooli yrityksen sisällä. Varsinaista testaussuunnitelmaa ei ole toimitettu. Ohjelmistotestaus, testipöytäkirja on kuvattu suhteellisen hyvin. Testausmenetelmiä kuvataan useita, mutta kokonaisprosessin kuvaus on toteutettu heikohkosti. Testauksen ja koodikatselmuksen dokumentaatiot ovat asialliset. Keypro periaatteena on toteuttaa pääosin yleistä toiminnallisuutta ohjelmistoon, mutta myös asiakaskohtaisia räätälöintejä tehdään tarpeen vaatiessa. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua toimittajanlaadunvarmistukseenjatuote-sekä versiohallintaanliittyvätoimintaon.tämän arvioinnissasuurinpainoonedellämainittujen toteutettujenkehittämisprojektien laadunvarmistusdokumenttienlaadunarvioinnissa VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 8

9 OhjelmistonkäyttötukiHankintaerittelynkohta2.4.4 Käyttötuen organisointi, resurssit ja prosessit tuntuvat olevan toimittajilla samankaltaisia. Teklan kuvaus tukiprosesseista on eritellympi, mutta palvelun sisältö lienee molemmilla sama. Teklalla on konsulttinimikkeisiä, vesilaitostaustaisia henkilöitä käyttötuessa toimivien ohjelmistoasiantuntijoiden apuna, jolloin vesihuoltolaitoksen toiminnan tuntemuksen voidaan olettaa auttavan ohjelmiston käyttäjiä. Käyttötuen katsottiin olevan yhtä hyvin hoidettu molemmilla toimittajilla ja ohjelmistot arvioitiin tasavertaisiksi. Teklalla on tarjouksessa esitetty selkeä käyttötuen organisointi resursseineen ja yhteyskanavineen. Tukipyyntöjen tallennus ja dokumentointi on esitetty ja on asianmukaista. Ongelmien ratkaisuajat ovat melko kohtuullisia. Keyprolla on tarjouksessa esitetty selkeästi organisoitu ja resurssoitu käyttötuki, jossa asiakkaalla on useita vaihtoehtoisia yhteydenottomahdollisuuksia. Asiakkaiden yhteydenottojen dokumentointi on järjestetty asianmukaisesti. Tarjouksessa esitetyt ongelmien ratkaisuajat ovat varsin kohtuullisia. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua jaresurssoituatoimittajankäyttötukeenliittyvä toimintaon. Mitenpaljonvesihuoltoalaatunteviakäyttötukeen osallistuviahenkilöitätoimittajanpalveluksessaonja mikäonheidänkoulutuksenjatyökokemuksen perusteellaarvioituvesihuoltoalanosaamistaso* tätäsivuttumyöskohdassa2.4.1,jotentässäkohdassalähinnäinformaationa VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 9

10 ReferenssitHankintaerittelynkohta2.4.5 Molemmilla toimittajilla on isoja asiakkaita laitoksen asiakasmäärällä mitattuna muissa johtolaitoksissa kuin vesilaitoksissa. Muiden johtolaitosten osalta Teklan käyttäjät ovat painottuneet sähköverkkopuolelle ja Keyprolla käyttäjät ovat televerkkopainotteisia. Teklan järjestelmää oli käytössä myös ulkomailla, kun Keypron referenssit olivat kotimaassa. Teklalla on vesilaitospuolella selkeästi suurempia laitosasiakkaita jotka vertautuvat paremmin HSYhyn. Vesilaitospuolella Teklalla oli useita isoja vesilaitoksia asiakkaina, myös ulkomaisia. Asiakasmäärien pohjalta suuruusjärjestyksessä: Asiakas Asukasmäärä toimialueella - AS Tallinna Vesi Tampereen Vesi Nord Västra Skåne VA NSVA Oulun Vesi Turun Vesiliikelaitos Lahti Aqua Tekniska Verken i Linköping division Vatten Jyväskylän Energia Oy, Vesiliiketoiminta Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Porin Vesi Keyprolla suurin asiakas oli Kymen Vesi ( asukasta), mikä vastasi Teklan seitsemänneksi suurinta referenssiä. Asiakasmäärien pohjalta suuruusjärjestyksessä: Asiakas Asukasmäärä toimialueella - Kymen Vesi Kuopion kaupunki Mikkelin Vesilaitos Porvoo Järvenpään Vesi Kirkkonummi Keravan kaupunki / vesihuolto Raaseporin kaupunki Vihdin Vesi Kemin Vesi Referenssien osalta Teklalle annettiin pisteytyksessä 1 ja Keyprolle 0 selkeästi isompien ja paremmin HSY:n toimintaa ja sen laajuutta vastaavien vesilaitosasiakkaiden perusteella, joita on myös ulkomailla. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 10

11 Ohjelmistonteknisiinominaisuuksiinliittyvätpisteytettävättekijät MonikäyttäjäympäristöHankintaerittelynkohta2.5.1 Molempia ohjelmistoja käytetään monikäyttäjäympäristöissä ja molemmat ohjelmistot sisältävät ratkaisuja ohjelmiston skaalautumiseen tiedon ja käyttäjien määrän suhteen. Molempien toimittajien palvelinympäristöt ovat laajennettavissa palvelinkuorman tasaamiseksi. Järjestelmien välillä ei ole monikäyttäjäympäristön skaalautuvuuden kannalta merkittäviä eroja. Perusajatus on molemmissa järjestelmissä sama, mutta arkkitehtuurit poikkeavat toisistaan jonkin verran. Tekla kuvaa järjestelmän skaalautuvuuden tarjouksessa hyvin. Teklan tarjouksessa on mainittu useita referenssejä käyttäjämäärältään vaihtelevan kokoisista organisaatioista, joiden toiminnalle verkostotiedon ylläpito on kriittistä. Referenssit osoittavat, että järjestelmä pystyy tarvittaessa toimimaan suurenkin organisaation ja käyttäjämäärän suhteen. Tiedon versiohallintaan on esitetty ratkaisu. Työpöytä ja selainsovellukset skaalautuvat tarvittaessa suurellekin määrälle käyttäjiä palvelinympäristön laajennettavuuden myötä. Tekniset ratkaisut on tarjouksessa selostettu melko pintapuolisesti ja niiden laajempi arviointi on vaikeaa. Keypro esittää tarjouksessaan ratkaisut skaalautuvuuteen. KeyPron referenssien perusteella järjestelmä tukee suuria käyttäjämääriä vaihtelevan kokoisissa organisaatioissa. Keypron tiedon versiointi ratkaisu poikkeaa Teklan vastaavasta hieman, toteutuksella ei ole vertailun kannalta merkitystä. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenkehittyneilläteknisilläratkaisuillaohjelmiston skaalautuvuusonvarmistettujamitenhyvintoimittaja pystyyniidentoimivuudenosoittamaan Mitenkehittyneilläteknisilläratkaisuillatietokannassa olevantiedonyhtäaikaiseenmuokkaamiseenliittyvät konfliktitilanteethallitaanjamitenhyvintoimittaja pystyyniidentoimivuudenosoittamaan VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 11

12 TietoturvaHankintaerittelynkohta2.5.2 Molemmat ohjelmistot sisältävät tietoturvan varmistamiseen liittyviä työkaluja ja ratkaisuja, joilla tietoturvauhkiin voidaan varautua. Tekla esittää tarjouksessaan tietoturvaratkaisuja, jotka vaikuttavat luotettavilta. Mobiiilikäytön turvaaminen on kunnossa ja käytön rajoittaminen onnistuu helposti. Käyttöoikeuksien hallintaan on useita tapoja, joita voidaan käyttää tarpeen mukaan. Esitetyt varmistusratkaisut ovat riittävät. Teklan tietoturvareferenssit ovat merkittäviä ja toteutukset vaativia. Keypro esittää kattavasti järjestelmään kohdistuvia tietoturvauhkia ja niihin varautumista. KeyAquan käyttöliittymäyhteys webkäyttöliittymässä asettaa hieman erilaisia haasteita tietoturvalle verrattuna työpöytäversioon. Esimerkiksi karttapalvelut on suojattu autentikoinnilla. Selainversio ei kuitenkaan tallenna verkkotietoja päätelaitteelle, mikä parantaa myös verkkoyhteydellisen mobiilikäytön tietoturvaa näiltä osin. Keypron tietoturvareferenssit ovat toteutukseltaan vaativia. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenhyvintoimittajaontunnistanutohjelmistoon liittyvättietoturvauhkatjamitenkehittyneitäteknisiä ratkaisujaohjelmistossakäytetäänniidenhallintaan. Mitenvaativiatietoturvaanliittyviä toimitusreferenssejätoimittajallaon.tässäpainotetaan referenssikäyttäjänjärjestelmänkäyttölaajuuttaja kriittisyyttä. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 12

13 OhjelmistonliittäminentoisiintietojärjestelmiinHankintaerittelynkohta2.5.3 Molemmissa ohjelmistoissa oli toteutettuja liittymiä muihin tietojärjestelmiin. Teklan tarjouksessa liittymien dokumentointi oli kattavaa, kun Keyprolla dokumentointi oli suppeammin laadittu. Dokumentoinnin perusteella Teklan ohjelmistossa toteutetut integraatiot ovat useamman henkilön toimesta toteutettuja, ammattimaisesti mietittyjä ja ylläpidettyjä. Teklan esittämissä integraatioissa vaativuutta kasvattavat osittain järjestelmien kriittisyys ja tietoturvavaatimukset, toteutusten koko projekteina, toteutus asiakasorganisaatioille sekä suunnitelmallisuus. Teklan kuvaukset osoittavat selvästi, että yritys kykenee toimittamaan raskaaseen käyttöön tarkoitettuja ammattimaisesti ylläpidettyjä integraatioita. KeyPron osalta tällaista johtopäätöstä ei voi kattavasti tehdä. Tekla NIS TOTEUTUS 1. Elenia Oy Toteutuksessa 60K km laaja verkko, jossa 400K asiakasta laajalla alueella. DMS-järjestelmä käsittää sähköverkon käytön ja tilan seurannan. Järjestelmän toiminta on kriittinen. Järjestelmä sisältää useita integraatioita tarvittavien toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. Ainakin osalta integraatiossa toteutetuista rajapinnoista vaaditaan reaaliaikaista toimintaa. Tietoturvan toteutus on järjestelmässä vaativa. TOTEUTUS 2. Fortum Electricity Solutions and Distribution Analyysi- ja laskentatoiminnallisuus (luotettavuusanalyysi, elinkaarikustannukset), jossa integraatio kolmannen osapuolen ylläpitämään järjestelmään. Tiedot siirretään Teklan järjestelmään analyysejä varten. Sovellus ei sisällä kriittisiä verkon toimintoja. Tietoturvaratkaisuja tai tarvetta ei ole kuvattu. Integraation toteutus on kohtuullisen vaativa ja sitä varten on rakennettu räätälöity rajapinta. TOTEUTUS 3. Vattenfall Europe Vattenfall Europe on toteuttanut integraatiot SAP-toiminnanohjausjärjestelmään pääosin itse käyttäen apunaan Teklan tarjoamia Webservice rajapintoja. Intergraatio mahdollistaa mm. SAP-järjestelmän tietojen päivityksen. Esimerkin perusteella valmiit rajapintamäärittelyt toimivat asiakkaan eduksi melko joustavasti. Keypro TOTEUTUS 1. Cable Reality rajapinta KeyPron sisäisenä kehitystyönä tehty rajapinta verkkotiedon hakuun. Rajapinnan toteutus on reaaliaikainen ja sen nopeusvaatimus on suhteellisen suuri. Tiedonsiirrossa on käytössä itse määritetty skeema ja WFS protokolla. Ratkaisun tietoturvatoteutusta tai tietoturvavaatimuksia ei ole kuvattu tarjouksessa. TOTEUTUS 2. CAD-export-rajapinta CAD-export on rajapinta KeyAquan selainversion ja FME palvelimen välillä. Muunnokset tehdään SAAS palvelumuotoisena KeyPron omalla palvelimella ja rajapinnan toteutus on sisäisen kehitystyön tulosta. Rajapinta palvelee kaikkia eri toimialojen KeyPron sovellusinstansseja keskitetysti, mikä kasvattaa toteutuksen mittakaavaa. Hetkellinen kuorma ei todennäköisesti tämän tyyppisessä palvelussa näillä käyttäjämäärilläkään nouse silti suureksi. Palvelun toiminta on asynkronista. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 13

14 TOTEUTUS 3. RemoteMX-rajapinta sekä Labkotec Rajapinta pumppaamoiden etähallintaan. SOA-arkkitehtuurin toteutus, jonka mukaan rajapinnat ovat hyödynnettävissä avoimin standardien avulla. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Tarjouksessaesitetäänkolmetuotantokäytössäolevaa järjestelmäliitosta,joidentarjoajakatsooparhaiten osoittavantarjoajantietojärjestelmienliittämiseen liittyvänteknologisenosaamisen.tarjoustenpisteytys tehdäänedellämainittujenkolmentoteutetun järjestelmäliitoksenteknologisenvaativuuden perusteella. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 14

15 Käyttötapaukset Verkkotietojärjestelmien arviointi eri käyttäjäryhmien kannalta toteutettiin vertailemalla ohjelmien tarjoamaa tukea ja toiminnallisuuksia eri käyttötilanteissa. Tarkasteltuja käyttötilanteita oli kahdeksan kappaletta: - Verkostojen dokumentointi ja karttatuotanto - Kunnossapito - Putkirikon korjaus - Saneerausohjelmien laadinta - Verkkotiedon analysointi ja raportointi - Suunnitteluttaminen - Pääkäyttäjän toiminnallisuudet - Katselukäyttö. Seuraavissa alakappaleissa on esitettynä kukin käyttötilanne erikseen, jokaisen kappaleen aluksi on kerrottu tiivistetysti kyseessä olevan käyttötilanteen kohdalla ohjelmien merkittävimmät erot ja tekstiosuuksien alla olevissa taulukoissa on listattuna hankintaerittelyn mukaisesti ohjelmien kyky vastata esitettyihin vaatimuksiin. Käyttötapaukset osion lopussa on erillinen yhteenveto kappale, jossa on tuotu tiivistetysti esiin ohjelmien keskeiset erot, jotka vaikuttavat useissa käyttötilanteissa ohjelmista saatavaan tukeen. Yhteenveto kappaleessa on esitetty myös käyttötilanteiden osalta pisteytys, jonka on antanut kukin HSYn käyttäjäryhmä arvioimalleen käyttötilanteelle riippumattomasti muiden käyttötilanteiden arvioista. VerkostojendokumentointijakarttatuotantoHankintaerittelynkohta Verkostojen dokumentointiin ja karttatuotantoon liittyvät perusominaisuudet löytyivät molemmista ohjelmistoista vaikkakin toimittajien tuotteissa on selkeä ero toimintojen laajuudessa ja monipuolisuudessa. Kokonaisuutena Teklan ohjelmisto täytti hankintaerittelyssä esitettyjä kohtia kattavasti, kun Keypron ohjelma täytti vaatimukset useammassa kohdassa osittain. Tiivistetysti merkittävimpinä eroavaisuuksina ohjelmistojen välillä voidaan mainita: - Teklan ohjelmistossa oli tuki vapaiden attribuuttien käyttämiselle, joka puolestaan mahdollistaa pääkäyttäjälle mahdollisuudet lisätä monipuolisesti tarkentavia ominaisuustietoja verkostojen kohteille ja edelleen monipuoliset teemoitukset. Keypron ohjelmistossa ei vapaita attribuutteja ollut käytössä. - Liittyen karttojen esittämiseen eri mittakaavoissa Teklan ohjelmistossa oli mahdollista myös todellisuudesta poikkeavat sijainnit, mikä parantaa karttojen luettavuutta pienemmissä mittakaavoissa. Keypron ohjelmisto ei mahdollistanut poikkeavia sijainteja. - Lisäksi Teklan ohjelmisto tuki laajemmin tarjouspyynnön vaatimuksia verkkomallin toiminnallisuudesta, kun verkkomallin toiminnallisuus reitinhaku toimintoineen oli toteutettu sekä vesi- että viemäriverkolle. Keypron ohjelmistossa verkkomallin toiminnallisuus oli toteutettu vesijohtoverkolle, mutta ei viemärille. - Teklan ohjelmiston puute verrattuna tarjouspyynnön vaatimuksiin oli kohteiden useamman saneerauskerran dokumentointi, ohjelmisto tuki täysin ensimmäistä saneerauskierrosta. Keypron ohjelmistossa useamman saneerauskerran dokumentointi oli toteutettu. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Vapaat attribuutit on pisteytyksessä huomioitu kohdassa Pääkäyttäjän toiminnallisuudet. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 15

16 Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston Verkostojendokumentointiinjakarttatuotantoonliittyvä toiminnallisuus A1 Verkostojen dokumentointi Ohjelmistolla tulee voida dokumentoida vesijohtoverkko, jätevesiviemäriverkko (erillisviemäriverkko), hulevesiviemäriverkko ja sekavesiviemäriverkko. Kunkin verkon osalta tulee voida dokumentoida kaikki todellisen verkon rakenneosat (putket ja niihin liittyvät laitteet). Verkkojen lisäksi ohjelmistolla tulee voida dokumentoida niihin oleellisesti liittyvät ulkoiset rakenteet esim. kulmatuet. Putkiverkkojen lisäksi tulee voida dokumentoida verkkoihin liittyvät laitosrakenteet (jätevesipumppaamot, paineenkorotusasemat, vesitornit jne.). Kukin dokumentoinnissa käytettävä rakenneosa tulee voida vapaasti luokittaa ilman luokkien määrään liittyvää rajoitusta. Kullekin rakenneosalle tulee voida antaa niiden keskeisimmät ominaisuustiedot (esim. putkikoko ja materiaali) ja sen lisäksi vapaasti valittavia ominaisuustietoja vapaina attribuutteina ilman niiden määrään liittyvää rajoitusta. Lisäksi ohjelmistolla tulee voida dokumentoida yleinen pistemäinen, viivamainen ja aluemainen kohde ja niitä tulee voida vapaasti luokittaa. Yleisille kohteille tulee voida antaa niiden ominaisuustietojen dokumentointia varten vapaita attribuutteja ilman niiden määrään liittyvää rajoitusta. Pistemäisiä kohteita voidaan käyttää esim. kaivutöiden yhteydessä asennettavien erityyppisten liikennemerkkien dokumentointiin. Aluemainen kohde voi olla esim. kaivutyöhön liittyvä jälkityöalue, jolle attribuuttitietoina annetaan asfaltoitavan, nurmetettavan ja kivetettävän alueen jälkitöiden tekemiseen ja niiden toteutumisen seurantaan liittyvät tiedot. Kullekin rakenneosalle (rakenneosan luokalle esim. edellä mainitut palopostiluokat) tulee voida määritellä oma karttakuvaustapa (symboli, viivatyyppi, väri jne.). Ohjelmiston pääkäyttäjän on voitava tehdä rakenneosien luokitukseen, vapaiden attribuuttien lisäykseen ja rakenneosien kuvaustapaan liittyvä ohjelmiston konfigurointi loppukäyttäjää varten. A2 Aluemaiset kohteet ja niiden toiminnallisuus Ohjelmistolla tulee voida dokumentoida aluemaisia kohteita esim. painepiiri, jätevesipumppaamon valuma-alue, vesijohtoverkon kulutusmittausalue ja laitoksen toiminta-alue. Alueella olevia verkon kohteita tulee voida mm. valita ja niihin liittyviä tietoja päivittää alueen avulla. Tarjouksessa kuvataan aluemaisten kohteiden käyttömahdollisuudet. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Osittain +1 kyllä pääosin osittain osittain kyllä osittain (rajoitteet seurausta edellistä kohdista) Kyllä * 2 Kyllä / Pääosin +2 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 16

17 A3 Johtotunnukset Johtotunnusten tietosisältö tulee olla vapaasti valittavissa ominaisuustiedoista ja loppukäyttäjän tulee voida vapaasti valita erilaisia valmiiksi määriteltyjä tunnussisältöjä käyttötilanteen aikana. Johtotunnuksille tulee voida vapaasti antaa sijainti. Tarjouksessa esitetään ohjelmiston johtotunnuksiin liittyvä toiminnallisuus edellä olevan vaatimuksen perusteella. A4 Karttojen esittäminen eri mittakaavoissa - Demo Verkkokarttojen esittäminen eri mittakaavoissa tulee olla mahdollista siten, että kussakin mittakaavassa verkon kohteilla ja niiden tunnuksilla voi olla todellisesta sijainnista poikkeava sijainti kartan luettavuuden parantamiseksi. Kunkin kohteen ominaisuus- ja kuntotiedot tallennetaan tietokantaan vain kerran yhteen paikkaan ja ne tulee olla haettavissa ja muu toiminnallisuus käytettävissä kaikkien sijaintien kautta. Tarjouksessa kuvataan eri mittakaavaisiin karttoihin liittyvä ohjelmiston toiminnallisuus. A5 Verkkomallin topologinen korjaaminen Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuutta, jolla verkkomallin topologisia epäjatkuvuuskohtia voidaan etsiä ja korjata. Tarjouksessa esitetään luettelon omaisesti tähän liittyvä toiminnallisuus. A6 Verkkomallin toiminnallisuus Kunkin verkon tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus siten, että todellisen verkon toiminnan mukaiset tarkastelut ovat mahdollisia. Näitä ovat esimerkiksi viemäriverkossa reitinhaku ylä- ja alavirtaan ja vesijohtoverkossa reitinhaku, joka hyödyntää venttiilin tilatietoa (venttiili kiinni/auki). Tarjouksessa esitetään luettelon omaisesti ohjelmistossa oleva edellä kuvatun tyyppinen toiminnallisuus. A7 Verkon kohteiden haku Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla joko suoraan tietokannasta tai tietokannasta kuvaan haetusta aineistosta voidaan erilaisilla hakukriteereillä hakea, visualisoida ja valita verkkojen kohteita sijainti-, ominaisuus-, kunto-, yms. tietojen perusteella sekä pääkäyttäjän tekemän kohteiden luokituksen perusteella. (kts. pääkäyttäjän toiminnallisuusvaatimukset). Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella ohjelmistossa oleva hakutoiminnallisuus. A8 Kartoitustietojen siirto ohjelmistoon Verkkojen sijainti- ja ominaisuustietoa kerätään maastomittauslaitteilla, joista sekä sijainti- että ominaisuustiedot tulee voida siirtää ohjelmistoon sähköisessä muodossa. Tarjouksessa esitetään mahdollisuudet siirtää sijainti ja ominaisuustietoa sähköisesti maastomittauslaitteista ohjelmistoon. A9 Putkisaneerausten dokumentointi ja raportointi - Demo Kyllä * 3 Pääosin +3 Kyllä * 3 Osittain +3 Kyllä * 4 Kyllä +4 Kyllä * 5 Osittain +5 Kyllä * 6 Kyllä +6 Kyllä * 7 Kyllä +7 Pääosin * 8 Pääosin +8 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 17

18 Ohjelmistoon tulee voida tallentaa tiedot putkisaneerauksista eri menetelmillä (ml. kaivamalla saneeraus ja pakkosujutus) ja johdon käytöstä poisto joko siten, että johto jää maahan tai kaivetaan ylös. Putkisaneerauksella tarkoitetaan paitsi putkien niin kaikkien niihin liittyvien laitteiden (kaivojen, venttiilien jne.) saneerausta (korjausta, vaihtoa uuteen). Vanhan putken (laitteiden) ominaisuustietojen tulee jäädä historiatietokantaan ja uudelle putkelle (laitteelle) tulee voida viedä uudet ominaisuus- ja kuntotiedot. Raportoinnin tulee tukea edellä mainittuja asioita ml. menneen ajankohdan raportointi ennen saneeraustoimenpiteitä. Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella putkisaneerauksiin liittyvä toiminnallisuus ja niihin liittyvä raportointimahdollisuus. A10 Sijainti- ja korkeustietojen tarkkuustasotieto Sijainti- ja korkeustietoihin tulee liittyä tarkkuustasotieto, mikä tulee pystyä tallentamaan kohdekohtaisesti. Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella sijainti- ja korkeustietojen tarkkuustason dokumentointi. * 1 Tarjous:Käyttötapaukset Verkostojendokumentointijakarttatuotanto A,TeklaNISPääkäyttäjänkäsikirja luvutja11,teklaniskäyttäjänkäsikirjaluku11;dokumentoinnilleasetetutvaatimuksettäyttyvät, rakenneosienluokitteluonnistuu,vapaatattribuutit(kokonaislukuja,desimaaleja,vapaatatekstiä,päivämääriä javalintalistoja)ovatmahdollisia,karttakuvaustavatmääriteltävissä. * 2 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luvut7,ja12;aluemaistenkohteidendokumentointionnistuu,samoinalueenkohteidenvalintaja ominaisuustietojenpäivitys. * 3 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja, demo;johtotunnuksilleonmahdollistaantaamitatunsijainninlisäksiuseitahavainnesijaintejaeritilanteita varten.tällöinlaitteetjaputketvoidaanpienissämittakaavoissasiirtäätodellisestasijainnistakartan luettavuudenparantamiseksi.verkontoiminnallisuudettoimivatmyöshavainnesijaintienkautta.myösavausten luontionmahdollista. * 4 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luku18;ohjelmassaontyökalujaverkkomallintopologianepäjatkuvuuskohtienpaikallistamiseksija korjaamiseksi. * 5 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luku12;virtausreittitarkastelutsekävesi-,ettäviemäriverkossa,vesijohtoverkossaventtiilientilavoidaan huomioida,käytöntuki-sovelluksessaventtiileidenkiinnilaittoaiheuttaapaineettomanverkonnäyttämisen. *6Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA;Verkonkohteidenhakuonnistuu erittäinmonipuolisestikohteidenluokituksensekätunnustenkautta,kohteilletallennettuihin ominaisuustietoihin,vapaisiinattribuutteihin,kunnossapitotietoihin,dokumentteihinpohjautuvahakeminen onnistuufinderlisäsovelluksella,suodattimienkauttakohteidenhakuominaisuustietojenja kunnossapitotietojenpohjalta,kyselyidentallennusmahdollisuuspositiivista. *7Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,jaTeklaNIS Pääkäyttäjänkäsikirja10.4;Kartoitustietojensiirtovastaavuustekstitiedostona.OminaisuustiedotTeklaGIS, TielaitosjaShape-muodoista,ShapeOptiona,uudenverkonosaltaattribuuttejavoiolla0-4esim.kokoja materiaali. * 8 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantojademot;Putkisaneeraus dokumentointionnistuuyhdensaneerauskerranosalta,useampiasaneerauksiaeinäykohde-lomakkeella, toimintokuntotyypinkautta. +1Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluvut5-7,StellaNetkäyttöohjeluvut7,8;Verkkokohteidenluokitteluonnistuu yhdellähierarkiatasolla,teemoituksenkauttaonnistuuluokkienryhmittelytaihae-toiminnonkäyttöusean kohteennäyttöönuseankohteennäyttöäeisaatallennettua.varsinainenryhmäajatteluuupuu,esim.valinta kriisivesijohdoteiolemuististamahdollista.kohdeluokitusvapaa,jotenyleistenkohteidenluominenonnistuu. Vapaitaattribuuttejaeiole.Karttakuvaustavatmääriteltävissä. +2Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluvut3-7,StellaNetkäyttöohjeluku8;Verkonkohteidenmäärittely aluemaisiksikohteiksionnistuu,keyaquanpuolellavoidaansuppeillaominaisuustiedoilladokumentoida Kyllä Kyllä VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 18

19 toiminta-aluejavuotoalue.alueellaolevienkohteidenpäivitysonnistuu,esim.painepiirialueella,kaikkie venttiileidentilatietoonmahdollistamuuttaamassapäivityksenkautta.verkonkohteillaeialue-ominaisuus mahdollisuutta,muttaraportoinnissaonnistuusijainninhyödyntäminensitenettävoidaanvaikkaesittääkahden alueenkäyttöpaikat. +3Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8,StellaNetkäyttöohjeluku7,8,11,demo;Johtotunnuksillevoiantaa vapaastiyhdensijainnin,jokasamakaikissatilanteissa.johtotunnustensisällönmäärityskäytettävien ominaisuustietojenosaltakyllä,muttaesim.kaivovälinpituudensaaminenkarttoihinautomaattisestieiole onnistunut.varusteidenjakohteidensijainnitovatsamojamittakaavastariippumattajaesitetäängeometrian mukaisina.sovelluseituekarttatopologianmuutoksiaelikohteidenesitystäeivoimuuttaaeri mittakaavatasoillasuhteessageometriaan.yleistäminenpienillämittakaavatasoillatoteutetaan symbolimäärityksilläjaesittämälläpiirrosvainosittain.tällöintodellisestapoikkeaviasijaintejaeiole mahdollistaesittää,vaikkakinkuvaustapaavoidaanmuuttaakäytettävänmittakaavanmukaan.avaukset uupuvatmyös. +4Tarjous,StellaNetkäyttöohjelukuja11;Verkonseurantaominaisuusvesijohtoverkonosaltaon,lisäksi MicroStationinpuoleltakauttavoidaansuorittaaTopologyCleanup-toiminto. +5Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8;Reitinseurantatoimiivesijohtoverkossajasiinävoidaanhuomioida venttiilientilat,reitinseurantaaviemäripuolellaeioletoteutettu,vesijohtoverkossaeivoinäyttääpaineetonta verkonosaaautomaattisestiventtiileidentilatiedonperusteella. +6Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku3,StellaNetkäyttöohjeluku6;Kohteidenhakukohdelomakkeidensekä info-työkalunavullalomakkeilla,joissailmoitetuillaominaisuuksillatainiidenyhdistelmillävoidaanhakea kohteita,työohjelmiinliittyenhakuonnistuu,vikaraporttienhakuonnistuu. +7Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8;Kartoitustietojensiirtovastaavuustekstitiedostona,putkien ominaisuudetsiirtyvätputkityyppikoodinmukaisina,tarjouksessamaininta Kohteetsaavatennaltamäärätyt ominaisuustiedot.. tais.65 kartoitusgeometrioistamuodostetaanlajikoodistonmukaisetkohteet,jotkaluodaan oletustyypilläym.arvoilla.. +8Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku5,StellaNetkäyttöohjelukujademot;Putkisaneerausdokumentointi onnistuupääosin,eripaikkaankaivamallasaneeratunjohdonnäyttäminensaneerattunaputkipituutena(ei uudisrakentamisena)edellyttääuudenputkendokumentoinnissatila-tiedonkäyttöäjatämätäytyyhuomioida raportoinnissa.useammansaneerauksentekeminenmahdollistadokumentoidajaraportoida. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 19

20 KunnossapitoHankintaerittelynkohta Kunnossapidon tarpeisiin molemmista ohjelmistoista löytyy työkaluja. Teklalla kunnossapidon työkalut muodostavat loogisesti helposti hahmotettavan kokonaisuuden, joka on kuntotyyppien määrittelyn avulla vapaasti pääkäyttäjän muokattavissa laitoksen tarpeisiin. Keyprolla ohjelmiston työkaluilla mahdollisuudet verkoston kuntotilan tallentamiseen vaihtelevat kohteittain ja pääkäyttäjällä on huomattavasti suppeammin vaikutusmahdollisuuksia. Kokonaisuutena Teklan järjestelmä täytti hankintaerittelyssä esitetyt asiat kattavammin. Järjestelmien erot kunnossapidon työkalujen osalta ovat tiivistetysti: - Teklalla hierarkkinen kuntotietojen rakenne, jonka rakenne ja sisältö ei ole kiinteä, ja joka pohjautuu kuntotyyppeihin. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi itse muokata kunnossapitotiedon rakenteen ja sisällön haluamakseen. Keypron järjestelmässä käyttäjällä on selkeästi rajatummat mahdollisuudet muokata kuntotiedon rakennetta ja tallentaa kuntotietoja. - Teklan ohjelmiston vahvuus pohjautuu pääkäyttäjän mahdollisuuteen luoda ja määrittää kuntotyyppejä tarpeen mukaan, kuntotyyppien havainnoille voidaan edelleen laatia luokitelluista arvoista koostuvia valintalistoja verkoston kohteiden tiedoiksi, ja näitä arvoja voidaan edelleen hyödyntää verkkojen kunnossapitotarpeen analysoinnissa ja kunnossapitotoimenpiteiden kohdentamisessa. Keypron ohjelmistossa ohjelmistotoimittaja on toteuttanut joitakin erillisiä lomakkeita, joiden avulla osalle kohteita voidaan viedä ohjelmistotoimittajan määritysten mukaisesti luokiteltuja arvoja. Valintalistoja käyttäjä voi itse muokata. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston kunnossapitotoiminnallisuudenkuvausb1demo Kunnossapidon ohjelmiin tulee voida vapaasti valita kokoelma verkon kohteita ja kohteille tulee voida vapaasti määrittää niille tehtävät toimenpiteet. Kohteille tulee voida tallentaa viivamaisia ja pistemäisiä kuntohavaintoja ja kuntohavainnot pitää voida luokittaa vapaasti vakavuusasteen mukaan. Kohteiden ominaisuustietoja tulee voida tallentaa tarkastustöiden yhteydessä. Kohteille tallennettuja vikoja tulee voida korjata. Kun kohteelle tehdään vian korjaus, tulee vikatiedon siirtyä historiatiedoksi. Tietoa ei saa kadota. Kunnossapito-ohjelman perusteella tulee voida antaa kunnossapito-ohjelman toteutukseen liittyviä työmääräyksiä tai vastaavia siten, että kunnossapito-ohjelma pilkotaan useaksi työmääräykseksi tai vastaavaksi. Kunnossapito-ohjelman toteutukseen liittyvät kirjaukset ja tiedonkeruu tulee voida työaseman lisäksi tehdä maastossa mobiilipäätelaitteella. Maastossa kirjaukset tulee olla mahdollista tehdä myös ilman tiedonsiirtoyhteyttä. Kuntohavaintoja jne. on voitava tallentaa myös ilman kunnossapito-ohjelmaa. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Pääosin +1 Kyllä * 1 Osittain +1 Kyllä * 2 Kyllä +2 Kyllä * 3 Kyllä +1 Kyllä * 1 Osittain +3 Kyllä * 2 ja * 4 Kyllä +4 Kyllä * 2 Kyllä +5 Huolto-, korjaus- ja tutkimustietoja jne. pitää voida hakea, Kyllä * 5 ja * 6 Osittain +6 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 20

21 analysoida ja visualisoida teemakartalla ml. historiatiedot. Huolto-, korjaus- ja tutkimustiedoista jne. tulee voida laatia raportteja. Raportointi tulee olla mahdollista myös historiatiedoista. Kyllä * 5 Kyllä +7 Huom * 7 * 1 Tarjous:Käyttötapaukset Kunnossapito B,NISKäyttäjänkäsikirjaluku19Kunnossapidonprosessi pohjautuutarkastusohjelmienlaadintaan,joihinvoidaanvalitakohteetvapaastisekämäärittääkohteille tehtävättarkastusjakorjaustoimenpiteet. * 2 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitos.7-9/16;Viivamaistenjapistemäistenhavaintojen tallentaminenonmahdollistakaikillekohteille.havainnotvoidaanluokittaavapaastivakavuusasteentms. mukaan. * 3 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitoB,NISKäyttäjänkäsikirja ,459;Kohteiden ominaisuustietojavoitallentaatarkastustöidenyhteydessä. * 4 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitoB,TeklaMobileKäyttäjänkäsikirjaluku8.2;Kunnossapitoohjelmantoteutukseenliittyvätkirjauksetjatiedonkeruuvoidaantehdämobiililaitteellailman tiedonsiirtoyhteyttä. * 5 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitos.14/16;Tietojenhakeminen,visualisointijaanalysointi onnistuvat. * 6 Tarjous:HakujaanalysointiominaisuudetsekävisualisointiVerkkonavigaattori,Finder-sovellussekäTekla Paikkatietoanalyysit-sovellus. * 7 Kunnossapitojärjestelmä-sovelluksessavalmiitaraportteja,omienraporttienlaadintaPaikkatietoanalyysitsovelluksella +1tarjouskohta2.5.5.jademot:Tutkimus,tutkimukseenvoidaanliittäävapaastiverkonkohteita,mutta tutkimukseenvalituillekohteilleeivoiyksiselitteisestijavapaastimäärittäätehtäviätoimenpiteitäesimerkiksi pääkäyttäjänluomastalistauksesta(ohjelmaeitueuseammantoimenpiteenerittelyä).ohjelmistossaonerillinen vesijohtoverkonlaitteenkuntoraportti,jotahyödyntämällävesijohtoverkonlaitteidenosaltakohdekohtainen toimenpidelistausonmahdollinenraportinlaajuudessa,muttatehtäväkohdekohtaisestitailaittaa toimenpidelistaus(tehtäväeriohjelmalla)työohjelmanliitteeksi.vesijohtoverkonputkilleeivastaavanlaista kuntoraporttiaolejärjestelmässä.tutkimuksessamukanaolevillekohteillevoidaanlaatiatarvittaessa vikaraporttitainevoidaansiirtäätyöohjelmiin. Vikaraporttivoidaanlaatiamyösilmantutkimustaesim.toimintahäiriönseurauksena.Vikahavaintojavoiliittää kohteisiinvikaraporttienvälityksellä.mikälikohteellaonuseitahavaintoja,jokaisellehavainnolleontehtävä omavikaraportti.vikaraportissaonesitettyviantyyppi,syyjavakavuus,joidenkauttavikojenluokitus toteutettavissa.vikaraportintiedotovatanalysoitavissaominaisuustietojentavoin.vikaraportinvikatyyppion pistemäinen,paitsiviemäreidentv-kuvaustentapauksessavoiollamyösviivamainen.tällöinkaikillekohteilleei olemahdollistatallentaaviivamaisiahavaintoja.vikaraporttiinliittyykorjaus-taihuoltotoimenpidetaise voidaanliittääjohonkintyöohjelmaan.vikaraportinstatustavoidaanmuuttaa:kirjattu,kirjattueivesiyhtiön vastuulla,korjattumikälikohdeontyöohjelmassajasekorjataan.vaikkavikaraporttiliitetäänjohonkin työohjelmaan,korjaustietotuleeviedäerikseenkohteenvikaraportintiedoksi,työohjelmannoudattaminenei päivityvikaraporttiin. Työohjelmiinvoidaanvalitavapaastiverkonkohteita,muttatoimenpiteetvainyhtenäkohteennimenä, toimenpidelistaustaeioletässäkäänyhteydessämahdollistatehdä.työohjelmantyyppiä(pääkäyttäjän muokattavissa),nimeäjakuvaus-tekstikenttääkäytetäänmäärittämäänkohteilletehtävättoimenpiteet(ts. tarkastusjakorjauslistat).työohjelmantoteutuksenyhteydessälöydetytviattulisikirjatavikaraportinkautta verkostojenkohteille(vikaraporttionitsenäinenkohde,eiverkonkohteenominaisuus).lähtökohtanaonettä vikaraportintilaeipäivityvesijohtoverkonlaitteenkuntoraporttiinautomaattisesti(viankorjaamisestaeikulje tietoa/linkkiälaitteenkuntoraportille).tällöinvikatietojäälaitteentiedoksi,mikälisetehdääntyöohjelman mukaan,muttaeikäydäerikseenkuittaamassavesijohtoverkonlaitteenkuntoraporttiin. Historiatietotallentuutyöohjelmiin. +2Tarjouskohta2.5.5jademot;Kohteidenominaisuustietojavoitallentaatarkastustöidenyhteydessäkohteiden lomakkeille. +3Tarjouskohta2.5.5jademot;Toiminnallisuuseivastaahankintaerittelyä. +4Tarjouskohta2.5.5s.75ja77;Kunnossapito-ohjelmantoteutukseenliittyvätkirjauksetjatiedonkeruu voidaantehdämobiililaitteellailmantiedonsiirtoyhteyttäbentleynsovelluksenkanssa,vaatiibentleymap Enterprise-ohjelmiston.Sovelluksenmobiiliversiotoimiioffline-periaatteella.Kaikkikäsiteltävädataladataan pakettinamobiililaitteeseenjatyönloputtuamuutoksettuodaantakaisinkantaan.tarjouksessaviitataan BentleynjaOraclenyhteensopivuuteen,oletettavastioff-line-käyttötiedonkeräämisenjamyöhemmän VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 21

22 tietokantaantallentamisenkanssatoimiiitseverkkotieto-ohjelmassaselainversiollapäivityksetsuoraan kantaan. +5Tarjouskohta2.5.5;Kuntohavaintojavoidaanviedätietolomakkeenkauttasuoraankohteelle. +6Tarjouskohta2.5.5jademo;Kartallakohteidenhakuinfo-toiminnolla,muttaeinäytätyöohjelmanlistassa korostettuna,analysoinnissasuppeahkolaajuus(kuntotietojaeivoianalysoidaluokitellunaineistonuupuessa) esim.viemäriverkonpuolellaeikohteillevoiviedäsilmämääräisiäluokiteltujahavaintoja. +7Tarjouskohta2.5.5;Exceljapdfraportitsekäkarttateemoitus. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro ViemärikuvausB2Demo Ohjelmistolla laadittu viemärikuvausohjelma pitää Kyllä *1 Kyllä +1 voida siirtää sähköisesti esim. WinCan-ohjelmaan. Esim. WinCan-ohjelmasta VVY:n tulkintaohjeen mukaiset kuvaustulokset tulee voida siirtää kohteille. Tietojen sisäänluvun tulee tukea kesken jäänyttä kuvausta, kartalta puuttuvia kohteita ja muita kartan topologisia virheitä. Kyllä *1 Kyllä +1 Kohteen uuden viemärikuvauksen myötä pitää kaikkien aiemmassa kuvauksessa tehtyjen kuntohavaintojen siirtyä automaattisesti historiatiedoksi. Ei saa olla kuvauksien määrään liittyvää rajoitusta. Historiatietoja pitää voida käyttää putken kunnon kehityksen seurantaan. Viemärikuvaustietoja tulee voida hakea, analysoida, visualisoida ja raportoida samalla tavalla kuin muilla tavoilla kerättyjä kuntotietoja. Kyllä *1 Kyllä +1 Kyllä *1 Kyllä +1 *1TeklatarjouksenliiteKäyttötapauksetKunnossapitoB2s.15/16;Havaintojaonmahdollistakohdistaa kaikilleverkostonlajeille,myösputkille.kameraeimenekaivovälinläpitaiverkkokartateivätvastaa todellisuuttajakaivoväliltälöytyykaivojotaeiolekartalla:toiminnotsovituksellajahavaintojenkautta.kuvaus voidaansovittaakaivovälilletaiesimerkiksikeskeytyksensattuessatallentaakuvauksenmitanmukaan. Ohjelmistotukeekeskeytyneenkaivovälinkuvaamistakahdestasuunnasta.Ohjelmistokäyttää videokuvaustiedontuonnissastandardoituatiedonsiirtomenetelmää.viemärikuvauksessatodettujenvikojenja niidenvakavuusasteidensekäkuntoluokkientallennuskuntotiedoksionnistuvat.tiedonsiirtopohjautuuvav 2.0ja3.0standardiin,mikätuovarmuuttatiedonsiirtoon. +1Tarjouskohta B2,StellaNet13.8,KeyAqua7.8.1;XML(vikatiedonsiirtokohteille)jaAccess-kanta (kuvaustiedotmukana),sisäänluvunedellytysonettäalku-jaloppupisteetlöytyvättietokannasta,jostoinen kaivopuuttuusisäänlukueionnistu.keskenjäänytkuvauspitäämerkitäwincamissaerilisellätunnisteella,jotta seonkäsiteltävissäkeyaquassa.kuvaustietojenviemisessä,hakemisessajaanalysoinnissahuomioitava viemärikuvaustietojenosaltase,ettänekohdistetaankaivovälillejaovattällöinirrallaanputkista.käytännössä viemärikuvaustulokseteivätnäyputkenkohdelomakkeellavaanliitteet-välilehdenkauttakaivojen kohdelomakkeellaesim.pdf:nä,kuvaustuloksetomassataulussaominakohteinajaliittyvätkaivoihineiputkiin. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset GPSpaikannus(B3) Mobiilipäätelaitteenkartantuleepäivittyäautomaattisesti GPS-paikannuksenperusteella *1TeklaMobile +1GPS-taiverkkopaikannus,Jatkuva-taikertapaikannus TeklaNIS Kyllä *1 Keypro Kyllä +1 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 22

23 PutkirikonkorjausHankintaerittelynkohta Molemmat ohjelmistot tarjoavat työkaluja putkirikkotilanteen hoitamiseen ja prosessin etenemisen tiedottamiseen. Oleellista molemmissa järjestelmissä on toimiva yhteys verkkotietojärjestelmän ja asiakastietojärjestelmän välillä. Teklan järjestelmä vastasi lähes täysin ja Keypron ohjelmisto vastasi osittain hankintaerittelyssä esitettyihin vaatimuksiin. Tiivistetysti voidaan todeta, että tarkastelluilta osin Teklan järjestelmä on kattavampi, suurimpana etuna Käytöntuki-sovelluksen avulla mahdollisuus esittää verkoston tila ja vedenjakelukatkosten vaikutukset asiakkaisiin vesihuoltolaitoksen eri toimipisteissä lähes reaaliaikaisesti ja tällä tavoin varmistaa, että esimerkiksi asiakaspalvelussa on ajantasaiset tiedot. Teklan järjestelmässä on ratkaisu myös ulkoiseen tiedottamiseen internetissä. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston putkirikonkorjaukseenliittyvätoiminnallisuus Maastoryhmien tulee mobiilipäätelaitteen avulla saada maastossa rikon korjaamiseen tarvittavat verkkojen sijainti- ja ominaisuustiedot. Putkien ja kaapeleiden sijaintitiedot, taustakartat ja tärkeimmät ominaisuustiedot tulee olla satavissa myös ilman tiedonsiirtoyhteyttä. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla johtokeskukseen tulevat vikailmoitussoitot saadaan osoitteen perusteella visualisoitua kartalla auttamaan rikkokohdan paikallistamisessa. Rikon takia suljettuun johto-osuuteen liittyneet asiakkaat tulee voida valita ohjelmiston avulla siten, että ohjelmisto hyödyntää suljettujen venttiilien tilatietoja. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla vedenjakelun häiriöalueelta voidaan visualisoida kartalla kriittiset kuluttajat ja sprinklerit ja saada niihin liittyvät yhteystiedot listattua. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla voidaan a) hoitaa häiriötilanteisiin liittyvä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen esim. teksti- ja sähköpostilistan tekeminen ja lähettäminen valituille asiakkaille ja b) häiriötietojen reaaliaikainen esittäminen ja päivittäminen intranetissa ja/tai internetissä. Demo - Ohjelmistossa tulee voida visualisoida vesijohtoverkon käyttötilanne sulkuventtiilien tilatiedon perusteella ja käyttötilanteen tulee päivittyä ohjelmiston käyttäjille automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Ohjelmistossa tulee voida dokumentoida ja visualisoida häiriöalueella käynnissä olevat työmaat ja niihin liittyvät väliaikaiset vedenjakelujärjestelyt. Demo - Ohjelmiston tulee tallentaa vedenjakelun keskeytystiedot sulkuventtiilien tilatiedon perusteella ja ne tulee voida raportoida. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Kyllä +1 Kyllä * 2 Kyllä +2 Kyllä * 3 Kyllä +3 Kyllä * 4 Kyllä +4 a) Kyllä * 5 a) Pääosin +5 b) Kyllä * 5 b) Ei +5 Kyllä * 6 Ei +6 Kyllä * 7 Kyllä +7 Kyllä * 8 Ei +8 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 23

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2014 ISBN 978-952-6682-19-8 1(24) Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä 2(24) Tietotekniikan arviointi

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2008 ISBN 978-952-5610-46-8 ISSN 1235-3655 Alkusanat FINAS-oppaan S21/2008 tarkoituksena on yhtenäistää tietojärjestelmien

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved 1(18) JAKELU Koko VYM-ryhmä Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 22.4.2001 Alkuperäinen versio Luonnos 1 1.0 23.4.2001 Muutama liäsys ja tarkennys Antti Tuomaala Laatukatselmus LU 1. Suunniteltu

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU

MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU MAT-81100 VERKKOPALVELUN LAADUKKUUS JA ARVIOINTI SKYSCANNER.FI LENTOJEN, HOTELLIEN SEKÄ VUOKRA- AUTOJEN HAKU- JA VARAUSPALVELU Arviointiraportti Team Jet Lag Miika Järvinen, 212163 miika.h.jarvinen@tut.fi

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011

MUSEOIDEN. Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Versio 1.0 16.2.2011 MUSEOIDEN K O K O E L M A H A L L I N TA J Ä R J E S T E L M Ä T N Y K Y T I L A J A VA I H T O E H T O I S E T K E H I T Y S M A L L I T Selvitystyön loppuraportti CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla

Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 07479 07 31.8.2007 Jakelu ja tilaustietojen havainnollistaminen karttajärjestelmän avulla Kirjoittajat Olli Kuusisto Luottamuksellisuus Julkinen Raportin nimi Jakelu ja tilaustietojen

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön

Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn laatiminen pk-yritysten käyttöön TOMI raportti 2 Päivi Iskanius, Leena Klaavu, Timo Myllyoja Toiminnanohjausjärjestelmän teknisen vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0

Ohjelmistotestauksen perusteet. versio 1.0 Ohjelmistotestauksen perusteet versio 1.0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 Luku 1 Mitä on ohjelmistotestaus?... 5 Testauksen määritelmä... 5 Testauksen psykologia ja tavoitteet... 5

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

Projektisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija Lmodels Projektisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot