Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi"

Transkriptio

1 Verkkotietojärjestelmienvertailuja integrointi Helsinginseudunympäristöpalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMITTAJAAN LIITTYVÄT PISTEYTETTÄVÄT TEKIJÄT... 4 ASIAKASPROJEKTIEN SYSTEEMITYÖMENETELMÄT - HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON YLLÄPITO, KEHITTÄMINEN JA NIIDEN RESURSSIT HANKINTAERITTELYN KOHTA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON KÄYTTÖTUKI HANKINTAERITTELYN KOHTA REFERENSSIT HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON TEKNISIIN OMINAISUUKSIIN LIITTYVÄT PISTEYTETTÄVÄT TEKIJÄT MONIKÄYTTÄJÄYMPÄRISTÖ HANKINTAERITTELYN KOHTA TIETOTURVA HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON LIITTÄMINEN TOISIIN TIETOJÄRJESTELMIIN HANKINTAERITTELYN KOHTA KÄYTTÖTAPAUKSET VERKOSTOJEN DOKUMENTOINTI JA KARTTATUOTANTO - HANKINTAERITTELYN KOHTA KUNNOSSAPITO - HANKINTAERITTELYN KOHTA PUTKIRIKON KORJAUS - HANKINTAERITTELYN KOHTA SANEERAUSOHJELMIEN LAADINTA - HANKINTAERITTELYN KOHTA VERKKOTIEDON ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI - HANKINTAERITTELYN KOHTA SUUNNITTELUTTAMINEN - HANKINTAERITTELYN KOHTA PÄÄKÄYTTÄJÄN TOIMINNALLISUUDET - HANKINTAERITTELYN KOHTA KATSELUKÄYTTÖ - HANKINTAERITTELYN KOHTA YHTEENVETO VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 2

3 Verkkotietojärjestelmienvertailuja integrointi Johdanto Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi projektin tavoitteena oli arvioida HSYllä nykyisin käytössä olevien verkkotietojärjestelmien ominaisuuksia ja niiden tarjoamia työkaluja vesilaitokselle verkkotiedon ylläpitoon ja verkkojen kunnon hallinnan prosesseihin järjestelmien laajennuksesta pyydettyjen tarjousten mukaisesti. Projektissa arvioitiin erillisinä osa-alueina toimittajan toimintaan liittyviä tekijöitä ja ohjelmiston teknisiä ominaisuuksia, joita olivat monikäyttäjäympäristö, tietoturva ja ohjelmiston liittäminen toisiin tietojärjestelmiin sekä kahdeksan käyttötapausta. Toimittajan toimintaan liittyvät pisteytettävät tekijät arvioi ja pisteytti HSY:n tietohallinto lukuun ottamatta henkilöiden cv:eitä ja toimitusreferenssejä, jotka arvioi projektiryhmä. Lisäksi tietohallinto arvioi ja pisteytti ohjelmiston teknisistä ominaisuuksista monikäyttäjäympäristön, tietoturvan ja liittämisen toisiin tietojärjestelmiin. Käyttötapauksien arviointi ja pisteytys tehtiin käyttäjien edustajista muodostetuissa ryhmissä. Ryhmät arvioivat toisistaan riippumattomasti omaan työhönsä liittyen ohjelmistojen tarjoamia työkaluja käyttötapausten perusteella. Kussakin ryhmässä oli 3-4 henkilöä. Kaikkiaan käyttötapausten arviointiin osallistui 15 loppukäyttäjien edustajaa. Tässä raportissa on esitetty kunkin arvioitavan kokonaisuuden mukaisesti arvioinnin perusteet, pisteytettävät tekijät sekä arviot. Projektin projektiryhmän muodostivat - Pentti Janhunen HSY - Mikael Järvinen HSY - Risto Lepola HSY - Johannes Väänänen HSY - Kia Aksela, Kia WSP Finland Oy - Timo Mouhu WSP Finland Oy VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 3

4 Toimittajaanliittyvätpisteytettävättekijät AsiakasprojektiensysteemityömenetelmätHankintaerittelynkohta2.4.1 Toimittajien systeemityön järjestelmällisyyden, kehittyneisyyden ja dokumentoinnin arviointi pohjautui tarjouksissa esitettyjen esimerkkiprojektien arviointiin. Kokonaisuutena Teklan asiakasprojektien systeemityöhön liittyvä dokumentointi oli selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa. Keyprolta puuttuivat esimerkiksi testaussuunnitelma ja -pöytäkirja. Teklalla projektisuunnitelmat olivat myös kattavammat. Teklan tarjouksessa on kuvattu selkeä asiakastyön kautta esiin nousevien kehitysprojektien strategia. Kehittämistarpeita priorisoidaan tarvittaessa ja pienet kehitystyöt tehdään ylläpitotyönä. Asiakasprojekteissa selkeä työnjako, jossa asiakas hyväksyy vaatimusmäärittelyn ja valmiin työn. Teklan asiakaskehitystöistä ensimmäinen on VTT kanssa yhdessä toteutettu omaisuudenhallinnan raportoinnin kehitysprojekti, johon on noussut selkeä tarve mm. kuntaliitosten kautta. Työssä on ollut mukana useita asiakkaita ja kehitystyötä on tehty suhteellisen pitkäjänteisesti ja usean vuoden ajan. Lopullinen toiminnallisuus on toteutettu myöhemmin asiakasprojektina. Toinen asiakaslähtöinen kehitystyö painottui vesijohtoverkoston laskentaan. Asiakasprojektien kehitysvaiheet on kuvattu tarjouksessa selkeästi ja antavat kehitystyöstä ammattimaisen ja pitkäjänteisen kuvan. Projektien dokumentaatio on hyvällä tasolla. Vesihuoltoalan tuntevat systeemityöntekijät on esitetty tarjouksessa ja useammalla on vesihuollon koulutustausta ja kahdella kokemusta vesilaitoksella työskentelystä. Pitkäaikainen sitoutuminen tulee esiin. Keypro kuvaa tarjouksessa olevansa jatkuvassa yhteydessä asiakkaisiinsa. Kehitystyötä priorisoidaan sen luonteen mukaan ja räätälöintejä tehdään asiakaskohtaisesti. Kehitysprosessi vaikuttaa nopealta. Asiakas voi saada hyvitystä, jos kehitystyö laajennetaan koko järjestelmään. Vaatimusmäärittelyt hyväksytetään asiakkaalla. Keypron tarjouksessa esitellyistä asiakaskehitysprojekteista ensimmäinen on käsitellyt mittauskohteiden, kuten pumppaamoiden tilan etälukua. Toinen kehitysprojekti keskittyy Keycore ydinjärjestelmän tulostustoiminnallisuuden kehittämiseen. Projektien dokumentoinnista on esitelty suunnitelmat ja toiminnallinen määrittely. Keypron tarjouksessa kuvattujen kehitysprojektien hyväksyntä on kirjattu toiminnallisuusmäärittelyn dokumentaatioon. Merkintää asiakkaan hyväksynnästä ei ole ja toiminnallisuus on kehitetty ilmeisesti sisäisenä kehitystyönä. Projektisuunnitelma ja määritykset ovat köykäisiä. Testaussuunnitelmaa ja pöytäkirjaa ei ole esitetty tarjousasiakirjoina. Kehitys nojaa osittain avoimen lähdekoodin kirjastoihin. Mainintaa siitä, osallistuuko Keypro myös näiden projektien kehitystyöhön, ei tarjouksessa ole. Kehityksessä hyödynnetään Redmine-muutostenhallintatyökalua. Vesihuollon asiantuntijat nimetään tarjouksessa. Varsinaista vesihuollon koulutusta ei mainita ansioluetteloissa, mutta muutamalla kylläkin ympäristöteknologian koulutus, joka luultavimmin sisältää myös vesihuoltoon liittyviä osioita. Kahdella työntekijällä on haja-asutusalueiden vesihuollon suunnittelu FISEpätevyys. Työntekijöiden työtaustasta ei nouse esiin käytännön vesilaitoskokemusta. Pitkäaikainen sitoutuminen tulee esiin. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 4

5 Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua toimittajansysteemityöon.tämänarvioinnissasuurin painoonedellämainittujenesimerkkiprojektien dokumentaationlaadulla Mitenpaljonvesihuoltoalaatunteviasysteemityöhön osallistuviahenkilöitätoimittajanpalveluksessaonja mikäonheidänkoulutuksenjatyökokemuksen perusteellaarvioituvesihuoltoalanosaamistaso VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 5

6 Ohjelmistonylläpito,kehittäminenjaniidenresurssitHankintaerittelynkohta2.4.2 Ohjelmistojen ylläpidon ja kehittämisen sekä näiden resurssointien osalta toimittajia arvioitiin säännöllisyyden, laajuuden ja versiokuvausten pohjalta. Tiivistetysti Teklan ohjelmiston ylläpito ja kehittäminen vaikuttivat kokonaisuutena organisoidummalta. Tekla on esittänyt tarjouksessaan ohjelmiston ylläpitoon, kehittämiseen ja resursseihin liittyen yksityiskohtaiset kuvaukset, joista prosessit käyvät selkeästi ilmi. Kehitysmetodit on määritelty selkeästi. Dokumentaation osalta Release Notesit ovat erittäin kattavat. Ylläpito- ja kehitysversioilla on määritelty sykli, jota noudatetaan. Kehitys on tässä mielessä suunnitelmallista, mikä parantaa asiakasorganisaation mahdollisuuksia reagoida mahdollisiin muutoksiin omissa prosesseissaan. Uudet ominaisuudet esitellään pääversioissa. Pääversioiden kehitys toteutetaan projektityyppisesti ja määriteltyjen vastuuhenkilöiden ohjauksessa. Prosessi on alusta asti selkeä ja se tukee tuotteen hallintaa selkeästi määriteltynä kokonaisuutena. Toiminnallisuuksien toteutuksella on perusteet ja toteutus on kuvauksen perusteella järjestelmällistä. Ylläpitoversiot sisältävät pääversion toimintaa parantavia korjauksia. Tarjouksessa esitellään nykyisten ohjelmistojen toiminnallisuus. Kehitys on ollut järjestelmällistä ja suhteessa resursseihin. Keyprolla varsinainen ohjelmiston kehitysprosessin kuvaus puuttui, kehitystyötä on kuvattu melko pinnallisesti alan yleisten näkymien kautta. Tarjouksessa on tunnistettu useita kehityssuuntia ja muutosvoimia. Uusien toiminnallisuuksien julkaisunopeus on ollut nopea ja kehitys on ollut jatkuvaa. Ohjelmiston kehityksessä ei kuvauksen perusteella käytetä perinteistä, säännöllistä syklistä mallia. Rajanveto ylläpitoversion ja pääversion välillä on hankalaa. KeyAquan 1.0 versio on julkaistu vuonna Versionumerointi ei tunnu varsinaisesti noudattavan ominaisuuksien julkaisun osalta tiettyä kaavaa. Keypro on esittänyt yksinkertaisen taulukon versiomuutoksista, jossa ei ole muutosten kuvauksia. Tarjouksessa ei ole esitetty varsinaisia julkaisutietodokumenttia (release notes), joka sisältäisi muutokset suhteessa viimeiseen vakaaseen versioon. Kappaleen taulukosta, jossa esitellään tuotantoversion toiminnallisuus, puuttuu selite ja taulukko on hieman vaikeasti tulkittavissa. Tarjouksen perusteella heräsi myös kysymys työasemaversion kehityksen laajuudesta ja sen yhteensopivuudesta selainversioon. Tarjoukseen liitetystä dokumentaatiosta ei käy selkeästi ilmi ylläpitoprosessia, joka olisi eriytetty varsinaisesta kehitystyöstä ja sisältäisi esimerkiksi bugikorjauksien julkaisua varsinaisten ylläpitoversioiden ulkopuolella. Kehitystyön kuvataan lähinnä olevan jatkuva prosessi ohjelmistoversiosta toiseen. Kehitysprosessin organisointi eri ohjelmisto-osien (KeyAqua ja KeyCore) osalta esitetään vastuuhenkilöiden ja työresurssien osalta. KeyAquan kehitykseen on resursoitu kuusi henkilötyövuotta vuodessa ja ydinjärjestelmä KeyCoren kehitykseen kahdeksan henkilötyövuotta. Määrät vaikuttavat kohtuullisilta kehitystyön määrään nähden. Ohjelmiston kehitystyötä jatketaan lyhyellä (kolmen vuoden) tähtäimellä entiseen tapaan. Yrityksen roolia avoimen lähdekoodin kehitystyössä ei ole esitetty. Avoimia kysymyksiä näiltä osin ovat esimerkiksi, miten varmistetaan avoimien ohjelmisto-osien kehityksen jatkuvuus ja tuki. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 6

7 Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttä,dokumentoituaja resursoituaohjelmistonylläpitoon.tämänarvioinnissa suurinpainoontoimittajanjulkaisemien ylläpitoversioidenmäärässä,rytminsäännöllisyydessä, sisällönlaajuudessajaversiokuvauksistailmenevässä dokumentoinnissa Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttä,dokumentoituaja resursoituaohjelmistonkehittäminenon.tämän arvioinnissasuurinpainoontoimittajanjulkaisemien kehitysversioidenmäärässä,rytminsäännöllisyydessä jasisällönlaajuudessa Mitenpaljontoiminnallisuuttaohjelmistossakaiken kaikkiaanonjamitenohjelmistoonkehittynyt viimeisenviidenvuodenaikana.tässäeiarvioidasitä, mitäohjelmistoononkehitetty,vaanohjelmiston kehittymisenlaajuutta VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 7

8 LaadunvarmistusmenettelytHankintaerittelynkohta2.4.3 Ohjelmistojen laadunvarmistusta arvioitaessa vertailtiin tarjouksissa esitettyjä testaukseen, koodikatselmukseen, käytettävyystestaukseen, ym. laadunvarmistukseen liittyviä dokumentteja ja toimintatapoja kahden esimerkkiprojektin dokumentoinnin kautta. Teklan tarjouksessa yleiset laatumenettelyn kuvaukset (Tekla Quality Management Policy) ovat kunnossa ja ohjelmoinnin ja kehityksen laatumenettelyt on kuvattu hyvin liitteissä ja niitä on tarkennettu tarjoustekstissä. Tarjouksessa ei ole kuvattu koodikatselmuksia ja dokumentaatio puuttuu. Tarjoukseen liitetty ohjelmistotestauksen projektisuunnitelma on asiallinen yleiskuvaus, mutta ei ole varsinainen testaussuunnitelma. Ohjelmiston ylläpidon yhteydessä on esitetty käytettävyystestauksen dokumentteja ja asiakasprojektien systeemintyön yhteydessä on esitetty toimialakohtaisen ohjelmiston (NIS Water) testidokumentaatiota, johon ei viitata tässä tarjouksen osiossa. Laadunvarmistusmenetelmien yhteydessä kuvatut kehitysprojektit ovat relevantteja, liittyvät molemmat vesihuoltoon ja ovat tuotantokäytössä. Teklan tavoitteena on kehittää ohjelmistoa tuotteena, joka palvelee kaikkia asiakkaita. Ratkaisut ovat tarjouksen mukaan yleisluontoisia ja asiakasräätälöinnit tehdään ohjelmiston parametrisoinneilla. Asiakaskohtaisia toiminnallisuuksia ei toteuteta. Keypron tarjouksessa kuvataan laadun hallinnan ja dokumentoinnin työkaluja muun muassa version- ja muutostenhallintaan sekä käytäntöjä, mutta varsinainen laatuprosessin kuvaus eri vaiheissa jää ohueksi. Tiivis asiakastyö, nopea julkaisutahti, asiakaspalautteeseen vastaaminen ja ketterät toimintatavat antavat kehityksestä joustavan, mutta hieman lyhytjänteisen kuvan. Toteutetut koodikatselmukset on kuvattu kattavasti. Koodin hallinnassa käytetään versionhallintajärjestelmää. Koodikatselmuksilla on myös yleisluontoisempi tiedon jakamisen rooli yrityksen sisällä. Varsinaista testaussuunnitelmaa ei ole toimitettu. Ohjelmistotestaus, testipöytäkirja on kuvattu suhteellisen hyvin. Testausmenetelmiä kuvataan useita, mutta kokonaisprosessin kuvaus on toteutettu heikohkosti. Testauksen ja koodikatselmuksen dokumentaatiot ovat asialliset. Keypro periaatteena on toteuttaa pääosin yleistä toiminnallisuutta ohjelmistoon, mutta myös asiakaskohtaisia räätälöintejä tehdään tarpeen vaatiessa. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua toimittajanlaadunvarmistukseenjatuote-sekä versiohallintaanliittyvätoimintaon.tämän arvioinnissasuurinpainoonedellämainittujen toteutettujenkehittämisprojektien laadunvarmistusdokumenttienlaadunarvioinnissa VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 8

9 OhjelmistonkäyttötukiHankintaerittelynkohta2.4.4 Käyttötuen organisointi, resurssit ja prosessit tuntuvat olevan toimittajilla samankaltaisia. Teklan kuvaus tukiprosesseista on eritellympi, mutta palvelun sisältö lienee molemmilla sama. Teklalla on konsulttinimikkeisiä, vesilaitostaustaisia henkilöitä käyttötuessa toimivien ohjelmistoasiantuntijoiden apuna, jolloin vesihuoltolaitoksen toiminnan tuntemuksen voidaan olettaa auttavan ohjelmiston käyttäjiä. Käyttötuen katsottiin olevan yhtä hyvin hoidettu molemmilla toimittajilla ja ohjelmistot arvioitiin tasavertaisiksi. Teklalla on tarjouksessa esitetty selkeä käyttötuen organisointi resursseineen ja yhteyskanavineen. Tukipyyntöjen tallennus ja dokumentointi on esitetty ja on asianmukaista. Ongelmien ratkaisuajat ovat melko kohtuullisia. Keyprolla on tarjouksessa esitetty selkeästi organisoitu ja resurssoitu käyttötuki, jossa asiakkaalla on useita vaihtoehtoisia yhteydenottomahdollisuuksia. Asiakkaiden yhteydenottojen dokumentointi on järjestetty asianmukaisesti. Tarjouksessa esitetyt ongelmien ratkaisuajat ovat varsin kohtuullisia. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua jaresurssoituatoimittajankäyttötukeenliittyvä toimintaon. Mitenpaljonvesihuoltoalaatunteviakäyttötukeen osallistuviahenkilöitätoimittajanpalveluksessaonja mikäonheidänkoulutuksenjatyökokemuksen perusteellaarvioituvesihuoltoalanosaamistaso* tätäsivuttumyöskohdassa2.4.1,jotentässäkohdassalähinnäinformaationa VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 9

10 ReferenssitHankintaerittelynkohta2.4.5 Molemmilla toimittajilla on isoja asiakkaita laitoksen asiakasmäärällä mitattuna muissa johtolaitoksissa kuin vesilaitoksissa. Muiden johtolaitosten osalta Teklan käyttäjät ovat painottuneet sähköverkkopuolelle ja Keyprolla käyttäjät ovat televerkkopainotteisia. Teklan järjestelmää oli käytössä myös ulkomailla, kun Keypron referenssit olivat kotimaassa. Teklalla on vesilaitospuolella selkeästi suurempia laitosasiakkaita jotka vertautuvat paremmin HSYhyn. Vesilaitospuolella Teklalla oli useita isoja vesilaitoksia asiakkaina, myös ulkomaisia. Asiakasmäärien pohjalta suuruusjärjestyksessä: Asiakas Asukasmäärä toimialueella - AS Tallinna Vesi Tampereen Vesi Nord Västra Skåne VA NSVA Oulun Vesi Turun Vesiliikelaitos Lahti Aqua Tekniska Verken i Linköping division Vatten Jyväskylän Energia Oy, Vesiliiketoiminta Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Porin Vesi Keyprolla suurin asiakas oli Kymen Vesi ( asukasta), mikä vastasi Teklan seitsemänneksi suurinta referenssiä. Asiakasmäärien pohjalta suuruusjärjestyksessä: Asiakas Asukasmäärä toimialueella - Kymen Vesi Kuopion kaupunki Mikkelin Vesilaitos Porvoo Järvenpään Vesi Kirkkonummi Keravan kaupunki / vesihuolto Raaseporin kaupunki Vihdin Vesi Kemin Vesi Referenssien osalta Teklalle annettiin pisteytyksessä 1 ja Keyprolle 0 selkeästi isompien ja paremmin HSY:n toimintaa ja sen laajuutta vastaavien vesilaitosasiakkaiden perusteella, joita on myös ulkomailla. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 10

11 Ohjelmistonteknisiinominaisuuksiinliittyvätpisteytettävättekijät MonikäyttäjäympäristöHankintaerittelynkohta2.5.1 Molempia ohjelmistoja käytetään monikäyttäjäympäristöissä ja molemmat ohjelmistot sisältävät ratkaisuja ohjelmiston skaalautumiseen tiedon ja käyttäjien määrän suhteen. Molempien toimittajien palvelinympäristöt ovat laajennettavissa palvelinkuorman tasaamiseksi. Järjestelmien välillä ei ole monikäyttäjäympäristön skaalautuvuuden kannalta merkittäviä eroja. Perusajatus on molemmissa järjestelmissä sama, mutta arkkitehtuurit poikkeavat toisistaan jonkin verran. Tekla kuvaa järjestelmän skaalautuvuuden tarjouksessa hyvin. Teklan tarjouksessa on mainittu useita referenssejä käyttäjämäärältään vaihtelevan kokoisista organisaatioista, joiden toiminnalle verkostotiedon ylläpito on kriittistä. Referenssit osoittavat, että järjestelmä pystyy tarvittaessa toimimaan suurenkin organisaation ja käyttäjämäärän suhteen. Tiedon versiohallintaan on esitetty ratkaisu. Työpöytä ja selainsovellukset skaalautuvat tarvittaessa suurellekin määrälle käyttäjiä palvelinympäristön laajennettavuuden myötä. Tekniset ratkaisut on tarjouksessa selostettu melko pintapuolisesti ja niiden laajempi arviointi on vaikeaa. Keypro esittää tarjouksessaan ratkaisut skaalautuvuuteen. KeyPron referenssien perusteella järjestelmä tukee suuria käyttäjämääriä vaihtelevan kokoisissa organisaatioissa. Keypron tiedon versiointi ratkaisu poikkeaa Teklan vastaavasta hieman, toteutuksella ei ole vertailun kannalta merkitystä. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenkehittyneilläteknisilläratkaisuillaohjelmiston skaalautuvuusonvarmistettujamitenhyvintoimittaja pystyyniidentoimivuudenosoittamaan Mitenkehittyneilläteknisilläratkaisuillatietokannassa olevantiedonyhtäaikaiseenmuokkaamiseenliittyvät konfliktitilanteethallitaanjamitenhyvintoimittaja pystyyniidentoimivuudenosoittamaan VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 11

12 TietoturvaHankintaerittelynkohta2.5.2 Molemmat ohjelmistot sisältävät tietoturvan varmistamiseen liittyviä työkaluja ja ratkaisuja, joilla tietoturvauhkiin voidaan varautua. Tekla esittää tarjouksessaan tietoturvaratkaisuja, jotka vaikuttavat luotettavilta. Mobiiilikäytön turvaaminen on kunnossa ja käytön rajoittaminen onnistuu helposti. Käyttöoikeuksien hallintaan on useita tapoja, joita voidaan käyttää tarpeen mukaan. Esitetyt varmistusratkaisut ovat riittävät. Teklan tietoturvareferenssit ovat merkittäviä ja toteutukset vaativia. Keypro esittää kattavasti järjestelmään kohdistuvia tietoturvauhkia ja niihin varautumista. KeyAquan käyttöliittymäyhteys webkäyttöliittymässä asettaa hieman erilaisia haasteita tietoturvalle verrattuna työpöytäversioon. Esimerkiksi karttapalvelut on suojattu autentikoinnilla. Selainversio ei kuitenkaan tallenna verkkotietoja päätelaitteelle, mikä parantaa myös verkkoyhteydellisen mobiilikäytön tietoturvaa näiltä osin. Keypron tietoturvareferenssit ovat toteutukseltaan vaativia. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenhyvintoimittajaontunnistanutohjelmistoon liittyvättietoturvauhkatjamitenkehittyneitäteknisiä ratkaisujaohjelmistossakäytetäänniidenhallintaan. Mitenvaativiatietoturvaanliittyviä toimitusreferenssejätoimittajallaon.tässäpainotetaan referenssikäyttäjänjärjestelmänkäyttölaajuuttaja kriittisyyttä. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 12

13 OhjelmistonliittäminentoisiintietojärjestelmiinHankintaerittelynkohta2.5.3 Molemmissa ohjelmistoissa oli toteutettuja liittymiä muihin tietojärjestelmiin. Teklan tarjouksessa liittymien dokumentointi oli kattavaa, kun Keyprolla dokumentointi oli suppeammin laadittu. Dokumentoinnin perusteella Teklan ohjelmistossa toteutetut integraatiot ovat useamman henkilön toimesta toteutettuja, ammattimaisesti mietittyjä ja ylläpidettyjä. Teklan esittämissä integraatioissa vaativuutta kasvattavat osittain järjestelmien kriittisyys ja tietoturvavaatimukset, toteutusten koko projekteina, toteutus asiakasorganisaatioille sekä suunnitelmallisuus. Teklan kuvaukset osoittavat selvästi, että yritys kykenee toimittamaan raskaaseen käyttöön tarkoitettuja ammattimaisesti ylläpidettyjä integraatioita. KeyPron osalta tällaista johtopäätöstä ei voi kattavasti tehdä. Tekla NIS TOTEUTUS 1. Elenia Oy Toteutuksessa 60K km laaja verkko, jossa 400K asiakasta laajalla alueella. DMS-järjestelmä käsittää sähköverkon käytön ja tilan seurannan. Järjestelmän toiminta on kriittinen. Järjestelmä sisältää useita integraatioita tarvittavien toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. Ainakin osalta integraatiossa toteutetuista rajapinnoista vaaditaan reaaliaikaista toimintaa. Tietoturvan toteutus on järjestelmässä vaativa. TOTEUTUS 2. Fortum Electricity Solutions and Distribution Analyysi- ja laskentatoiminnallisuus (luotettavuusanalyysi, elinkaarikustannukset), jossa integraatio kolmannen osapuolen ylläpitämään järjestelmään. Tiedot siirretään Teklan järjestelmään analyysejä varten. Sovellus ei sisällä kriittisiä verkon toimintoja. Tietoturvaratkaisuja tai tarvetta ei ole kuvattu. Integraation toteutus on kohtuullisen vaativa ja sitä varten on rakennettu räätälöity rajapinta. TOTEUTUS 3. Vattenfall Europe Vattenfall Europe on toteuttanut integraatiot SAP-toiminnanohjausjärjestelmään pääosin itse käyttäen apunaan Teklan tarjoamia Webservice rajapintoja. Intergraatio mahdollistaa mm. SAP-järjestelmän tietojen päivityksen. Esimerkin perusteella valmiit rajapintamäärittelyt toimivat asiakkaan eduksi melko joustavasti. Keypro TOTEUTUS 1. Cable Reality rajapinta KeyPron sisäisenä kehitystyönä tehty rajapinta verkkotiedon hakuun. Rajapinnan toteutus on reaaliaikainen ja sen nopeusvaatimus on suhteellisen suuri. Tiedonsiirrossa on käytössä itse määritetty skeema ja WFS protokolla. Ratkaisun tietoturvatoteutusta tai tietoturvavaatimuksia ei ole kuvattu tarjouksessa. TOTEUTUS 2. CAD-export-rajapinta CAD-export on rajapinta KeyAquan selainversion ja FME palvelimen välillä. Muunnokset tehdään SAAS palvelumuotoisena KeyPron omalla palvelimella ja rajapinnan toteutus on sisäisen kehitystyön tulosta. Rajapinta palvelee kaikkia eri toimialojen KeyPron sovellusinstansseja keskitetysti, mikä kasvattaa toteutuksen mittakaavaa. Hetkellinen kuorma ei todennäköisesti tämän tyyppisessä palvelussa näillä käyttäjämäärilläkään nouse silti suureksi. Palvelun toiminta on asynkronista. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 13

14 TOTEUTUS 3. RemoteMX-rajapinta sekä Labkotec Rajapinta pumppaamoiden etähallintaan. SOA-arkkitehtuurin toteutus, jonka mukaan rajapinnat ovat hyödynnettävissä avoimin standardien avulla. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Tarjouksessaesitetäänkolmetuotantokäytössäolevaa järjestelmäliitosta,joidentarjoajakatsooparhaiten osoittavantarjoajantietojärjestelmienliittämiseen liittyvänteknologisenosaamisen.tarjoustenpisteytys tehdäänedellämainittujenkolmentoteutetun järjestelmäliitoksenteknologisenvaativuuden perusteella. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 14

15 Käyttötapaukset Verkkotietojärjestelmien arviointi eri käyttäjäryhmien kannalta toteutettiin vertailemalla ohjelmien tarjoamaa tukea ja toiminnallisuuksia eri käyttötilanteissa. Tarkasteltuja käyttötilanteita oli kahdeksan kappaletta: - Verkostojen dokumentointi ja karttatuotanto - Kunnossapito - Putkirikon korjaus - Saneerausohjelmien laadinta - Verkkotiedon analysointi ja raportointi - Suunnitteluttaminen - Pääkäyttäjän toiminnallisuudet - Katselukäyttö. Seuraavissa alakappaleissa on esitettynä kukin käyttötilanne erikseen, jokaisen kappaleen aluksi on kerrottu tiivistetysti kyseessä olevan käyttötilanteen kohdalla ohjelmien merkittävimmät erot ja tekstiosuuksien alla olevissa taulukoissa on listattuna hankintaerittelyn mukaisesti ohjelmien kyky vastata esitettyihin vaatimuksiin. Käyttötapaukset osion lopussa on erillinen yhteenveto kappale, jossa on tuotu tiivistetysti esiin ohjelmien keskeiset erot, jotka vaikuttavat useissa käyttötilanteissa ohjelmista saatavaan tukeen. Yhteenveto kappaleessa on esitetty myös käyttötilanteiden osalta pisteytys, jonka on antanut kukin HSYn käyttäjäryhmä arvioimalleen käyttötilanteelle riippumattomasti muiden käyttötilanteiden arvioista. VerkostojendokumentointijakarttatuotantoHankintaerittelynkohta Verkostojen dokumentointiin ja karttatuotantoon liittyvät perusominaisuudet löytyivät molemmista ohjelmistoista vaikkakin toimittajien tuotteissa on selkeä ero toimintojen laajuudessa ja monipuolisuudessa. Kokonaisuutena Teklan ohjelmisto täytti hankintaerittelyssä esitettyjä kohtia kattavasti, kun Keypron ohjelma täytti vaatimukset useammassa kohdassa osittain. Tiivistetysti merkittävimpinä eroavaisuuksina ohjelmistojen välillä voidaan mainita: - Teklan ohjelmistossa oli tuki vapaiden attribuuttien käyttämiselle, joka puolestaan mahdollistaa pääkäyttäjälle mahdollisuudet lisätä monipuolisesti tarkentavia ominaisuustietoja verkostojen kohteille ja edelleen monipuoliset teemoitukset. Keypron ohjelmistossa ei vapaita attribuutteja ollut käytössä. - Liittyen karttojen esittämiseen eri mittakaavoissa Teklan ohjelmistossa oli mahdollista myös todellisuudesta poikkeavat sijainnit, mikä parantaa karttojen luettavuutta pienemmissä mittakaavoissa. Keypron ohjelmisto ei mahdollistanut poikkeavia sijainteja. - Lisäksi Teklan ohjelmisto tuki laajemmin tarjouspyynnön vaatimuksia verkkomallin toiminnallisuudesta, kun verkkomallin toiminnallisuus reitinhaku toimintoineen oli toteutettu sekä vesi- että viemäriverkolle. Keypron ohjelmistossa verkkomallin toiminnallisuus oli toteutettu vesijohtoverkolle, mutta ei viemärille. - Teklan ohjelmiston puute verrattuna tarjouspyynnön vaatimuksiin oli kohteiden useamman saneerauskerran dokumentointi, ohjelmisto tuki täysin ensimmäistä saneerauskierrosta. Keypron ohjelmistossa useamman saneerauskerran dokumentointi oli toteutettu. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Vapaat attribuutit on pisteytyksessä huomioitu kohdassa Pääkäyttäjän toiminnallisuudet. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 15

16 Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston Verkostojendokumentointiinjakarttatuotantoonliittyvä toiminnallisuus A1 Verkostojen dokumentointi Ohjelmistolla tulee voida dokumentoida vesijohtoverkko, jätevesiviemäriverkko (erillisviemäriverkko), hulevesiviemäriverkko ja sekavesiviemäriverkko. Kunkin verkon osalta tulee voida dokumentoida kaikki todellisen verkon rakenneosat (putket ja niihin liittyvät laitteet). Verkkojen lisäksi ohjelmistolla tulee voida dokumentoida niihin oleellisesti liittyvät ulkoiset rakenteet esim. kulmatuet. Putkiverkkojen lisäksi tulee voida dokumentoida verkkoihin liittyvät laitosrakenteet (jätevesipumppaamot, paineenkorotusasemat, vesitornit jne.). Kukin dokumentoinnissa käytettävä rakenneosa tulee voida vapaasti luokittaa ilman luokkien määrään liittyvää rajoitusta. Kullekin rakenneosalle tulee voida antaa niiden keskeisimmät ominaisuustiedot (esim. putkikoko ja materiaali) ja sen lisäksi vapaasti valittavia ominaisuustietoja vapaina attribuutteina ilman niiden määrään liittyvää rajoitusta. Lisäksi ohjelmistolla tulee voida dokumentoida yleinen pistemäinen, viivamainen ja aluemainen kohde ja niitä tulee voida vapaasti luokittaa. Yleisille kohteille tulee voida antaa niiden ominaisuustietojen dokumentointia varten vapaita attribuutteja ilman niiden määrään liittyvää rajoitusta. Pistemäisiä kohteita voidaan käyttää esim. kaivutöiden yhteydessä asennettavien erityyppisten liikennemerkkien dokumentointiin. Aluemainen kohde voi olla esim. kaivutyöhön liittyvä jälkityöalue, jolle attribuuttitietoina annetaan asfaltoitavan, nurmetettavan ja kivetettävän alueen jälkitöiden tekemiseen ja niiden toteutumisen seurantaan liittyvät tiedot. Kullekin rakenneosalle (rakenneosan luokalle esim. edellä mainitut palopostiluokat) tulee voida määritellä oma karttakuvaustapa (symboli, viivatyyppi, väri jne.). Ohjelmiston pääkäyttäjän on voitava tehdä rakenneosien luokitukseen, vapaiden attribuuttien lisäykseen ja rakenneosien kuvaustapaan liittyvä ohjelmiston konfigurointi loppukäyttäjää varten. A2 Aluemaiset kohteet ja niiden toiminnallisuus Ohjelmistolla tulee voida dokumentoida aluemaisia kohteita esim. painepiiri, jätevesipumppaamon valuma-alue, vesijohtoverkon kulutusmittausalue ja laitoksen toiminta-alue. Alueella olevia verkon kohteita tulee voida mm. valita ja niihin liittyviä tietoja päivittää alueen avulla. Tarjouksessa kuvataan aluemaisten kohteiden käyttömahdollisuudet. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Osittain +1 kyllä pääosin osittain osittain kyllä osittain (rajoitteet seurausta edellistä kohdista) Kyllä * 2 Kyllä / Pääosin +2 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 16

17 A3 Johtotunnukset Johtotunnusten tietosisältö tulee olla vapaasti valittavissa ominaisuustiedoista ja loppukäyttäjän tulee voida vapaasti valita erilaisia valmiiksi määriteltyjä tunnussisältöjä käyttötilanteen aikana. Johtotunnuksille tulee voida vapaasti antaa sijainti. Tarjouksessa esitetään ohjelmiston johtotunnuksiin liittyvä toiminnallisuus edellä olevan vaatimuksen perusteella. A4 Karttojen esittäminen eri mittakaavoissa - Demo Verkkokarttojen esittäminen eri mittakaavoissa tulee olla mahdollista siten, että kussakin mittakaavassa verkon kohteilla ja niiden tunnuksilla voi olla todellisesta sijainnista poikkeava sijainti kartan luettavuuden parantamiseksi. Kunkin kohteen ominaisuus- ja kuntotiedot tallennetaan tietokantaan vain kerran yhteen paikkaan ja ne tulee olla haettavissa ja muu toiminnallisuus käytettävissä kaikkien sijaintien kautta. Tarjouksessa kuvataan eri mittakaavaisiin karttoihin liittyvä ohjelmiston toiminnallisuus. A5 Verkkomallin topologinen korjaaminen Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuutta, jolla verkkomallin topologisia epäjatkuvuuskohtia voidaan etsiä ja korjata. Tarjouksessa esitetään luettelon omaisesti tähän liittyvä toiminnallisuus. A6 Verkkomallin toiminnallisuus Kunkin verkon tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus siten, että todellisen verkon toiminnan mukaiset tarkastelut ovat mahdollisia. Näitä ovat esimerkiksi viemäriverkossa reitinhaku ylä- ja alavirtaan ja vesijohtoverkossa reitinhaku, joka hyödyntää venttiilin tilatietoa (venttiili kiinni/auki). Tarjouksessa esitetään luettelon omaisesti ohjelmistossa oleva edellä kuvatun tyyppinen toiminnallisuus. A7 Verkon kohteiden haku Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla joko suoraan tietokannasta tai tietokannasta kuvaan haetusta aineistosta voidaan erilaisilla hakukriteereillä hakea, visualisoida ja valita verkkojen kohteita sijainti-, ominaisuus-, kunto-, yms. tietojen perusteella sekä pääkäyttäjän tekemän kohteiden luokituksen perusteella. (kts. pääkäyttäjän toiminnallisuusvaatimukset). Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella ohjelmistossa oleva hakutoiminnallisuus. A8 Kartoitustietojen siirto ohjelmistoon Verkkojen sijainti- ja ominaisuustietoa kerätään maastomittauslaitteilla, joista sekä sijainti- että ominaisuustiedot tulee voida siirtää ohjelmistoon sähköisessä muodossa. Tarjouksessa esitetään mahdollisuudet siirtää sijainti ja ominaisuustietoa sähköisesti maastomittauslaitteista ohjelmistoon. A9 Putkisaneerausten dokumentointi ja raportointi - Demo Kyllä * 3 Pääosin +3 Kyllä * 3 Osittain +3 Kyllä * 4 Kyllä +4 Kyllä * 5 Osittain +5 Kyllä * 6 Kyllä +6 Kyllä * 7 Kyllä +7 Pääosin * 8 Pääosin +8 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 17

18 Ohjelmistoon tulee voida tallentaa tiedot putkisaneerauksista eri menetelmillä (ml. kaivamalla saneeraus ja pakkosujutus) ja johdon käytöstä poisto joko siten, että johto jää maahan tai kaivetaan ylös. Putkisaneerauksella tarkoitetaan paitsi putkien niin kaikkien niihin liittyvien laitteiden (kaivojen, venttiilien jne.) saneerausta (korjausta, vaihtoa uuteen). Vanhan putken (laitteiden) ominaisuustietojen tulee jäädä historiatietokantaan ja uudelle putkelle (laitteelle) tulee voida viedä uudet ominaisuus- ja kuntotiedot. Raportoinnin tulee tukea edellä mainittuja asioita ml. menneen ajankohdan raportointi ennen saneeraustoimenpiteitä. Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella putkisaneerauksiin liittyvä toiminnallisuus ja niihin liittyvä raportointimahdollisuus. A10 Sijainti- ja korkeustietojen tarkkuustasotieto Sijainti- ja korkeustietoihin tulee liittyä tarkkuustasotieto, mikä tulee pystyä tallentamaan kohdekohtaisesti. Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella sijainti- ja korkeustietojen tarkkuustason dokumentointi. * 1 Tarjous:Käyttötapaukset Verkostojendokumentointijakarttatuotanto A,TeklaNISPääkäyttäjänkäsikirja luvutja11,teklaniskäyttäjänkäsikirjaluku11;dokumentoinnilleasetetutvaatimuksettäyttyvät, rakenneosienluokitteluonnistuu,vapaatattribuutit(kokonaislukuja,desimaaleja,vapaatatekstiä,päivämääriä javalintalistoja)ovatmahdollisia,karttakuvaustavatmääriteltävissä. * 2 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luvut7,ja12;aluemaistenkohteidendokumentointionnistuu,samoinalueenkohteidenvalintaja ominaisuustietojenpäivitys. * 3 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja, demo;johtotunnuksilleonmahdollistaantaamitatunsijainninlisäksiuseitahavainnesijaintejaeritilanteita varten.tällöinlaitteetjaputketvoidaanpienissämittakaavoissasiirtäätodellisestasijainnistakartan luettavuudenparantamiseksi.verkontoiminnallisuudettoimivatmyöshavainnesijaintienkautta.myösavausten luontionmahdollista. * 4 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luku18;ohjelmassaontyökalujaverkkomallintopologianepäjatkuvuuskohtienpaikallistamiseksija korjaamiseksi. * 5 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luku12;virtausreittitarkastelutsekävesi-,ettäviemäriverkossa,vesijohtoverkossaventtiilientilavoidaan huomioida,käytöntuki-sovelluksessaventtiileidenkiinnilaittoaiheuttaapaineettomanverkonnäyttämisen. *6Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA;Verkonkohteidenhakuonnistuu erittäinmonipuolisestikohteidenluokituksensekätunnustenkautta,kohteilletallennettuihin ominaisuustietoihin,vapaisiinattribuutteihin,kunnossapitotietoihin,dokumentteihinpohjautuvahakeminen onnistuufinderlisäsovelluksella,suodattimienkauttakohteidenhakuominaisuustietojenja kunnossapitotietojenpohjalta,kyselyidentallennusmahdollisuuspositiivista. *7Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,jaTeklaNIS Pääkäyttäjänkäsikirja10.4;Kartoitustietojensiirtovastaavuustekstitiedostona.OminaisuustiedotTeklaGIS, TielaitosjaShape-muodoista,ShapeOptiona,uudenverkonosaltaattribuuttejavoiolla0-4esim.kokoja materiaali. * 8 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantojademot;Putkisaneeraus dokumentointionnistuuyhdensaneerauskerranosalta,useampiasaneerauksiaeinäykohde-lomakkeella, toimintokuntotyypinkautta. +1Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluvut5-7,StellaNetkäyttöohjeluvut7,8;Verkkokohteidenluokitteluonnistuu yhdellähierarkiatasolla,teemoituksenkauttaonnistuuluokkienryhmittelytaihae-toiminnonkäyttöusean kohteennäyttöönuseankohteennäyttöäeisaatallennettua.varsinainenryhmäajatteluuupuu,esim.valinta kriisivesijohdoteiolemuististamahdollista.kohdeluokitusvapaa,jotenyleistenkohteidenluominenonnistuu. Vapaitaattribuuttejaeiole.Karttakuvaustavatmääriteltävissä. +2Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluvut3-7,StellaNetkäyttöohjeluku8;Verkonkohteidenmäärittely aluemaisiksikohteiksionnistuu,keyaquanpuolellavoidaansuppeillaominaisuustiedoilladokumentoida Kyllä Kyllä VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 18

19 toiminta-aluejavuotoalue.alueellaolevienkohteidenpäivitysonnistuu,esim.painepiirialueella,kaikkie venttiileidentilatietoonmahdollistamuuttaamassapäivityksenkautta.verkonkohteillaeialue-ominaisuus mahdollisuutta,muttaraportoinnissaonnistuusijainninhyödyntäminensitenettävoidaanvaikkaesittääkahden alueenkäyttöpaikat. +3Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8,StellaNetkäyttöohjeluku7,8,11,demo;Johtotunnuksillevoiantaa vapaastiyhdensijainnin,jokasamakaikissatilanteissa.johtotunnustensisällönmäärityskäytettävien ominaisuustietojenosaltakyllä,muttaesim.kaivovälinpituudensaaminenkarttoihinautomaattisestieiole onnistunut.varusteidenjakohteidensijainnitovatsamojamittakaavastariippumattajaesitetäängeometrian mukaisina.sovelluseituekarttatopologianmuutoksiaelikohteidenesitystäeivoimuuttaaeri mittakaavatasoillasuhteessageometriaan.yleistäminenpienillämittakaavatasoillatoteutetaan symbolimäärityksilläjaesittämälläpiirrosvainosittain.tällöintodellisestapoikkeaviasijaintejaeiole mahdollistaesittää,vaikkakinkuvaustapaavoidaanmuuttaakäytettävänmittakaavanmukaan.avaukset uupuvatmyös. +4Tarjous,StellaNetkäyttöohjelukuja11;Verkonseurantaominaisuusvesijohtoverkonosaltaon,lisäksi MicroStationinpuoleltakauttavoidaansuorittaaTopologyCleanup-toiminto. +5Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8;Reitinseurantatoimiivesijohtoverkossajasiinävoidaanhuomioida venttiilientilat,reitinseurantaaviemäripuolellaeioletoteutettu,vesijohtoverkossaeivoinäyttääpaineetonta verkonosaaautomaattisestiventtiileidentilatiedonperusteella. +6Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku3,StellaNetkäyttöohjeluku6;Kohteidenhakukohdelomakkeidensekä info-työkalunavullalomakkeilla,joissailmoitetuillaominaisuuksillatainiidenyhdistelmillävoidaanhakea kohteita,työohjelmiinliittyenhakuonnistuu,vikaraporttienhakuonnistuu. +7Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8;Kartoitustietojensiirtovastaavuustekstitiedostona,putkien ominaisuudetsiirtyvätputkityyppikoodinmukaisina,tarjouksessamaininta Kohteetsaavatennaltamäärätyt ominaisuustiedot.. tais.65 kartoitusgeometrioistamuodostetaanlajikoodistonmukaisetkohteet,jotkaluodaan oletustyypilläym.arvoilla.. +8Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku5,StellaNetkäyttöohjelukujademot;Putkisaneerausdokumentointi onnistuupääosin,eripaikkaankaivamallasaneeratunjohdonnäyttäminensaneerattunaputkipituutena(ei uudisrakentamisena)edellyttääuudenputkendokumentoinnissatila-tiedonkäyttöäjatämätäytyyhuomioida raportoinnissa.useammansaneerauksentekeminenmahdollistadokumentoidajaraportoida. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 19

20 KunnossapitoHankintaerittelynkohta Kunnossapidon tarpeisiin molemmista ohjelmistoista löytyy työkaluja. Teklalla kunnossapidon työkalut muodostavat loogisesti helposti hahmotettavan kokonaisuuden, joka on kuntotyyppien määrittelyn avulla vapaasti pääkäyttäjän muokattavissa laitoksen tarpeisiin. Keyprolla ohjelmiston työkaluilla mahdollisuudet verkoston kuntotilan tallentamiseen vaihtelevat kohteittain ja pääkäyttäjällä on huomattavasti suppeammin vaikutusmahdollisuuksia. Kokonaisuutena Teklan järjestelmä täytti hankintaerittelyssä esitetyt asiat kattavammin. Järjestelmien erot kunnossapidon työkalujen osalta ovat tiivistetysti: - Teklalla hierarkkinen kuntotietojen rakenne, jonka rakenne ja sisältö ei ole kiinteä, ja joka pohjautuu kuntotyyppeihin. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi itse muokata kunnossapitotiedon rakenteen ja sisällön haluamakseen. Keypron järjestelmässä käyttäjällä on selkeästi rajatummat mahdollisuudet muokata kuntotiedon rakennetta ja tallentaa kuntotietoja. - Teklan ohjelmiston vahvuus pohjautuu pääkäyttäjän mahdollisuuteen luoda ja määrittää kuntotyyppejä tarpeen mukaan, kuntotyyppien havainnoille voidaan edelleen laatia luokitelluista arvoista koostuvia valintalistoja verkoston kohteiden tiedoiksi, ja näitä arvoja voidaan edelleen hyödyntää verkkojen kunnossapitotarpeen analysoinnissa ja kunnossapitotoimenpiteiden kohdentamisessa. Keypron ohjelmistossa ohjelmistotoimittaja on toteuttanut joitakin erillisiä lomakkeita, joiden avulla osalle kohteita voidaan viedä ohjelmistotoimittajan määritysten mukaisesti luokiteltuja arvoja. Valintalistoja käyttäjä voi itse muokata. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston kunnossapitotoiminnallisuudenkuvausb1demo Kunnossapidon ohjelmiin tulee voida vapaasti valita kokoelma verkon kohteita ja kohteille tulee voida vapaasti määrittää niille tehtävät toimenpiteet. Kohteille tulee voida tallentaa viivamaisia ja pistemäisiä kuntohavaintoja ja kuntohavainnot pitää voida luokittaa vapaasti vakavuusasteen mukaan. Kohteiden ominaisuustietoja tulee voida tallentaa tarkastustöiden yhteydessä. Kohteille tallennettuja vikoja tulee voida korjata. Kun kohteelle tehdään vian korjaus, tulee vikatiedon siirtyä historiatiedoksi. Tietoa ei saa kadota. Kunnossapito-ohjelman perusteella tulee voida antaa kunnossapito-ohjelman toteutukseen liittyviä työmääräyksiä tai vastaavia siten, että kunnossapito-ohjelma pilkotaan useaksi työmääräykseksi tai vastaavaksi. Kunnossapito-ohjelman toteutukseen liittyvät kirjaukset ja tiedonkeruu tulee voida työaseman lisäksi tehdä maastossa mobiilipäätelaitteella. Maastossa kirjaukset tulee olla mahdollista tehdä myös ilman tiedonsiirtoyhteyttä. Kuntohavaintoja jne. on voitava tallentaa myös ilman kunnossapito-ohjelmaa. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Pääosin +1 Kyllä * 1 Osittain +1 Kyllä * 2 Kyllä +2 Kyllä * 3 Kyllä +1 Kyllä * 1 Osittain +3 Kyllä * 2 ja * 4 Kyllä +4 Kyllä * 2 Kyllä +5 Huolto-, korjaus- ja tutkimustietoja jne. pitää voida hakea, Kyllä * 5 ja * 6 Osittain +6 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 20

21 analysoida ja visualisoida teemakartalla ml. historiatiedot. Huolto-, korjaus- ja tutkimustiedoista jne. tulee voida laatia raportteja. Raportointi tulee olla mahdollista myös historiatiedoista. Kyllä * 5 Kyllä +7 Huom * 7 * 1 Tarjous:Käyttötapaukset Kunnossapito B,NISKäyttäjänkäsikirjaluku19Kunnossapidonprosessi pohjautuutarkastusohjelmienlaadintaan,joihinvoidaanvalitakohteetvapaastisekämäärittääkohteille tehtävättarkastusjakorjaustoimenpiteet. * 2 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitos.7-9/16;Viivamaistenjapistemäistenhavaintojen tallentaminenonmahdollistakaikillekohteille.havainnotvoidaanluokittaavapaastivakavuusasteentms. mukaan. * 3 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitoB,NISKäyttäjänkäsikirja ,459;Kohteiden ominaisuustietojavoitallentaatarkastustöidenyhteydessä. * 4 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitoB,TeklaMobileKäyttäjänkäsikirjaluku8.2;Kunnossapitoohjelmantoteutukseenliittyvätkirjauksetjatiedonkeruuvoidaantehdämobiililaitteellailman tiedonsiirtoyhteyttä. * 5 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitos.14/16;Tietojenhakeminen,visualisointijaanalysointi onnistuvat. * 6 Tarjous:HakujaanalysointiominaisuudetsekävisualisointiVerkkonavigaattori,Finder-sovellussekäTekla Paikkatietoanalyysit-sovellus. * 7 Kunnossapitojärjestelmä-sovelluksessavalmiitaraportteja,omienraporttienlaadintaPaikkatietoanalyysitsovelluksella +1tarjouskohta2.5.5.jademot:Tutkimus,tutkimukseenvoidaanliittäävapaastiverkonkohteita,mutta tutkimukseenvalituillekohteilleeivoiyksiselitteisestijavapaastimäärittäätehtäviätoimenpiteitäesimerkiksi pääkäyttäjänluomastalistauksesta(ohjelmaeitueuseammantoimenpiteenerittelyä).ohjelmistossaonerillinen vesijohtoverkonlaitteenkuntoraportti,jotahyödyntämällävesijohtoverkonlaitteidenosaltakohdekohtainen toimenpidelistausonmahdollinenraportinlaajuudessa,muttatehtäväkohdekohtaisestitailaittaa toimenpidelistaus(tehtäväeriohjelmalla)työohjelmanliitteeksi.vesijohtoverkonputkilleeivastaavanlaista kuntoraporttiaolejärjestelmässä.tutkimuksessamukanaolevillekohteillevoidaanlaatiatarvittaessa vikaraporttitainevoidaansiirtäätyöohjelmiin. Vikaraporttivoidaanlaatiamyösilmantutkimustaesim.toimintahäiriönseurauksena.Vikahavaintojavoiliittää kohteisiinvikaraporttienvälityksellä.mikälikohteellaonuseitahavaintoja,jokaisellehavainnolleontehtävä omavikaraportti.vikaraportissaonesitettyviantyyppi,syyjavakavuus,joidenkauttavikojenluokitus toteutettavissa.vikaraportintiedotovatanalysoitavissaominaisuustietojentavoin.vikaraportinvikatyyppion pistemäinen,paitsiviemäreidentv-kuvaustentapauksessavoiollamyösviivamainen.tällöinkaikillekohteilleei olemahdollistatallentaaviivamaisiahavaintoja.vikaraporttiinliittyykorjaus-taihuoltotoimenpidetaise voidaanliittääjohonkintyöohjelmaan.vikaraportinstatustavoidaanmuuttaa:kirjattu,kirjattueivesiyhtiön vastuulla,korjattumikälikohdeontyöohjelmassajasekorjataan.vaikkavikaraporttiliitetäänjohonkin työohjelmaan,korjaustietotuleeviedäerikseenkohteenvikaraportintiedoksi,työohjelmannoudattaminenei päivityvikaraporttiin. Työohjelmiinvoidaanvalitavapaastiverkonkohteita,muttatoimenpiteetvainyhtenäkohteennimenä, toimenpidelistaustaeioletässäkäänyhteydessämahdollistatehdä.työohjelmantyyppiä(pääkäyttäjän muokattavissa),nimeäjakuvaus-tekstikenttääkäytetäänmäärittämäänkohteilletehtävättoimenpiteet(ts. tarkastusjakorjauslistat).työohjelmantoteutuksenyhteydessälöydetytviattulisikirjatavikaraportinkautta verkostojenkohteille(vikaraporttionitsenäinenkohde,eiverkonkohteenominaisuus).lähtökohtanaonettä vikaraportintilaeipäivityvesijohtoverkonlaitteenkuntoraporttiinautomaattisesti(viankorjaamisestaeikulje tietoa/linkkiälaitteenkuntoraportille).tällöinvikatietojäälaitteentiedoksi,mikälisetehdääntyöohjelman mukaan,muttaeikäydäerikseenkuittaamassavesijohtoverkonlaitteenkuntoraporttiin. Historiatietotallentuutyöohjelmiin. +2Tarjouskohta2.5.5jademot;Kohteidenominaisuustietojavoitallentaatarkastustöidenyhteydessäkohteiden lomakkeille. +3Tarjouskohta2.5.5jademot;Toiminnallisuuseivastaahankintaerittelyä. +4Tarjouskohta2.5.5s.75ja77;Kunnossapito-ohjelmantoteutukseenliittyvätkirjauksetjatiedonkeruu voidaantehdämobiililaitteellailmantiedonsiirtoyhteyttäbentleynsovelluksenkanssa,vaatiibentleymap Enterprise-ohjelmiston.Sovelluksenmobiiliversiotoimiioffline-periaatteella.Kaikkikäsiteltävädataladataan pakettinamobiililaitteeseenjatyönloputtuamuutoksettuodaantakaisinkantaan.tarjouksessaviitataan BentleynjaOraclenyhteensopivuuteen,oletettavastioff-line-käyttötiedonkeräämisenjamyöhemmän VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 21

22 tietokantaantallentamisenkanssatoimiiitseverkkotieto-ohjelmassaselainversiollapäivityksetsuoraan kantaan. +5Tarjouskohta2.5.5;Kuntohavaintojavoidaanviedätietolomakkeenkauttasuoraankohteelle. +6Tarjouskohta2.5.5jademo;Kartallakohteidenhakuinfo-toiminnolla,muttaeinäytätyöohjelmanlistassa korostettuna,analysoinnissasuppeahkolaajuus(kuntotietojaeivoianalysoidaluokitellunaineistonuupuessa) esim.viemäriverkonpuolellaeikohteillevoiviedäsilmämääräisiäluokiteltujahavaintoja. +7Tarjouskohta2.5.5;Exceljapdfraportitsekäkarttateemoitus. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro ViemärikuvausB2Demo Ohjelmistolla laadittu viemärikuvausohjelma pitää Kyllä *1 Kyllä +1 voida siirtää sähköisesti esim. WinCan-ohjelmaan. Esim. WinCan-ohjelmasta VVY:n tulkintaohjeen mukaiset kuvaustulokset tulee voida siirtää kohteille. Tietojen sisäänluvun tulee tukea kesken jäänyttä kuvausta, kartalta puuttuvia kohteita ja muita kartan topologisia virheitä. Kyllä *1 Kyllä +1 Kohteen uuden viemärikuvauksen myötä pitää kaikkien aiemmassa kuvauksessa tehtyjen kuntohavaintojen siirtyä automaattisesti historiatiedoksi. Ei saa olla kuvauksien määrään liittyvää rajoitusta. Historiatietoja pitää voida käyttää putken kunnon kehityksen seurantaan. Viemärikuvaustietoja tulee voida hakea, analysoida, visualisoida ja raportoida samalla tavalla kuin muilla tavoilla kerättyjä kuntotietoja. Kyllä *1 Kyllä +1 Kyllä *1 Kyllä +1 *1TeklatarjouksenliiteKäyttötapauksetKunnossapitoB2s.15/16;Havaintojaonmahdollistakohdistaa kaikilleverkostonlajeille,myösputkille.kameraeimenekaivovälinläpitaiverkkokartateivätvastaa todellisuuttajakaivoväliltälöytyykaivojotaeiolekartalla:toiminnotsovituksellajahavaintojenkautta.kuvaus voidaansovittaakaivovälilletaiesimerkiksikeskeytyksensattuessatallentaakuvauksenmitanmukaan. Ohjelmistotukeekeskeytyneenkaivovälinkuvaamistakahdestasuunnasta.Ohjelmistokäyttää videokuvaustiedontuonnissastandardoituatiedonsiirtomenetelmää.viemärikuvauksessatodettujenvikojenja niidenvakavuusasteidensekäkuntoluokkientallennuskuntotiedoksionnistuvat.tiedonsiirtopohjautuuvav 2.0ja3.0standardiin,mikätuovarmuuttatiedonsiirtoon. +1Tarjouskohta B2,StellaNet13.8,KeyAqua7.8.1;XML(vikatiedonsiirtokohteille)jaAccess-kanta (kuvaustiedotmukana),sisäänluvunedellytysonettäalku-jaloppupisteetlöytyvättietokannasta,jostoinen kaivopuuttuusisäänlukueionnistu.keskenjäänytkuvauspitäämerkitäwincamissaerilisellätunnisteella,jotta seonkäsiteltävissäkeyaquassa.kuvaustietojenviemisessä,hakemisessajaanalysoinnissahuomioitava viemärikuvaustietojenosaltase,ettänekohdistetaankaivovälillejaovattällöinirrallaanputkista.käytännössä viemärikuvaustulokseteivätnäyputkenkohdelomakkeellavaanliitteet-välilehdenkauttakaivojen kohdelomakkeellaesim.pdf:nä,kuvaustuloksetomassataulussaominakohteinajaliittyvätkaivoihineiputkiin. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset GPSpaikannus(B3) Mobiilipäätelaitteenkartantuleepäivittyäautomaattisesti GPS-paikannuksenperusteella *1TeklaMobile +1GPS-taiverkkopaikannus,Jatkuva-taikertapaikannus TeklaNIS Kyllä *1 Keypro Kyllä +1 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 22

23 PutkirikonkorjausHankintaerittelynkohta Molemmat ohjelmistot tarjoavat työkaluja putkirikkotilanteen hoitamiseen ja prosessin etenemisen tiedottamiseen. Oleellista molemmissa järjestelmissä on toimiva yhteys verkkotietojärjestelmän ja asiakastietojärjestelmän välillä. Teklan järjestelmä vastasi lähes täysin ja Keypron ohjelmisto vastasi osittain hankintaerittelyssä esitettyihin vaatimuksiin. Tiivistetysti voidaan todeta, että tarkastelluilta osin Teklan järjestelmä on kattavampi, suurimpana etuna Käytöntuki-sovelluksen avulla mahdollisuus esittää verkoston tila ja vedenjakelukatkosten vaikutukset asiakkaisiin vesihuoltolaitoksen eri toimipisteissä lähes reaaliaikaisesti ja tällä tavoin varmistaa, että esimerkiksi asiakaspalvelussa on ajantasaiset tiedot. Teklan järjestelmässä on ratkaisu myös ulkoiseen tiedottamiseen internetissä. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston putkirikonkorjaukseenliittyvätoiminnallisuus Maastoryhmien tulee mobiilipäätelaitteen avulla saada maastossa rikon korjaamiseen tarvittavat verkkojen sijainti- ja ominaisuustiedot. Putkien ja kaapeleiden sijaintitiedot, taustakartat ja tärkeimmät ominaisuustiedot tulee olla satavissa myös ilman tiedonsiirtoyhteyttä. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla johtokeskukseen tulevat vikailmoitussoitot saadaan osoitteen perusteella visualisoitua kartalla auttamaan rikkokohdan paikallistamisessa. Rikon takia suljettuun johto-osuuteen liittyneet asiakkaat tulee voida valita ohjelmiston avulla siten, että ohjelmisto hyödyntää suljettujen venttiilien tilatietoja. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla vedenjakelun häiriöalueelta voidaan visualisoida kartalla kriittiset kuluttajat ja sprinklerit ja saada niihin liittyvät yhteystiedot listattua. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla voidaan a) hoitaa häiriötilanteisiin liittyvä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen esim. teksti- ja sähköpostilistan tekeminen ja lähettäminen valituille asiakkaille ja b) häiriötietojen reaaliaikainen esittäminen ja päivittäminen intranetissa ja/tai internetissä. Demo - Ohjelmistossa tulee voida visualisoida vesijohtoverkon käyttötilanne sulkuventtiilien tilatiedon perusteella ja käyttötilanteen tulee päivittyä ohjelmiston käyttäjille automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Ohjelmistossa tulee voida dokumentoida ja visualisoida häiriöalueella käynnissä olevat työmaat ja niihin liittyvät väliaikaiset vedenjakelujärjestelyt. Demo - Ohjelmiston tulee tallentaa vedenjakelun keskeytystiedot sulkuventtiilien tilatiedon perusteella ja ne tulee voida raportoida. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Kyllä +1 Kyllä * 2 Kyllä +2 Kyllä * 3 Kyllä +3 Kyllä * 4 Kyllä +4 a) Kyllä * 5 a) Pääosin +5 b) Kyllä * 5 b) Ei +5 Kyllä * 6 Ei +6 Kyllä * 7 Kyllä +7 Kyllä * 8 Ei +8 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 23

Vesilaitoksen tietojärjestelmäkehitys tukemaan veden laadun tarkkailua 25.4.2013 Keypro Oy Ari Rummukainen, tj

Vesilaitoksen tietojärjestelmäkehitys tukemaan veden laadun tarkkailua 25.4.2013 Keypro Oy Ari Rummukainen, tj Vesilaitoksen tietojärjestelmäkehitys tukemaan veden laadun tarkkailua 25.4.2013 Keypro Oy Ari Rummukainen, tj 1995 alkaen Yli 70 paikkatiedon ammattilaista Paikkatietojärjestelmät Verkkotietojärjestelmä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA

PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA PAIKKATIETOJEN KÄYTTÖ HSY:N VESIHUOLLON OPERATIIVISESSA JA STRATEGISESSA TOIMINNASSA Vesihuolto 2015 Turku 21.5.2015 Pentti Janhunen Paikkatieto Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit

VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto 20.5.2015. Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit VESIHUOLTOLAITOSTEN KRIITTISTEN ASIAKKAIDEN KARTOITUS JA HUOMIOIMINEN DI Ulla Koivisto ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Kriittiset asiakkaat ja asiakastietokortit Kriittisten asiakkaiden kartoittaminen ja luokittelu

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

KOULUTUSPOLKU - KOULUTTAUDU LUOKKAKURSSEILLA MEPCO-OSAAJAKSI

KOULUTUSPOLKU - KOULUTTAUDU LUOKKAKURSSEILLA MEPCO-OSAAJAKSI 20.10.2015 1 (7) KOULUTUSPOLKU - KOULUTTAUDU LUOKKAKURSSEILLA MEPCO-OSAAJAKSI MEPCO HRM PALKAT TOIMINNALLISUUS Käyttäjän peruskurssi RAPORTOINTI Vuodenvaihdekurssi Pääkäyttäjäkurssi Raportoinnin alkeet

Lisätiedot

ÄLYKÄS VESI Osahankkeiden esittely. Aloitusseminaari 12.5.2015 Pentti Janhunen

ÄLYKÄS VESI Osahankkeiden esittely. Aloitusseminaari 12.5.2015 Pentti Janhunen ÄLYKÄS VESI Osahankkeiden esittely Aloitusseminaari 12.5.2015 Pentti Janhunen Osahankkeiden esittely HSY:n avoin pilottialusta yrityslähtöisen tuotekehityksen tukena Älykkäät mittalaitteet vesijohto- ja

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011 Matti Sirén, Keypro Oy Keypron osuus KRYSP:issä Maankäyttö / opastavat tiedot / katuverkon topologia Maankäyttö / kantakartta

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut

Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna. 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Kansallinen digitaalinen kirjasto Käyttöliittymä Finna 12.12.2012 Aki Lassila / Kehittämispäällikkö / Kirjastoverkkopalvelut Finna tehostaa ja mahdollistaa Finnan kehittämisen myötä KDK:sta tulee: Tiedon

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta

Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Sähköinen omaisuuden hallinta Tuotekuvaus 2015 Tievalaistuksen palvelusopimuksen tietopalvelu Tietomekka Oy tarjoaa tievalaistusten palvelusopimuksiin toiminnanohjauksen

Lisätiedot

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka

Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Vihdin kunnan tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 2.3.2015 50, liite 2 Kunnan johtoryhmä 18.11.2014 Tietohallinnon ohjausryhmä (Thor) 24.9.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Mitä tietoturvallisuus on?...

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW

OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW OULUN YLIOPISTON TIETOVARASTO OY-XDW KOTA/AMKOTA-seminaari 23-24.9.2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Suunnittelupäällikkö Matti Joensuu Oulun yliopisto OY:n tietovarastopilotti Käynnistyi joulukuussa

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut. Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän sähköiset asiointipalvelut Kuntien Paikkatietoseminaari 5.-6.2.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki 6.2.2013 Esityksen sisältö Yleistä Sähköiset lupapalvelut Palautejärjestelmä

Lisätiedot

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011

Kooste kotitehtävien vastauksista. Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 Kooste kotitehtävien vastauksista Kotitehtävä 6 - Ylläpito- ja kehittämismalli 29.4.2011 1.) Järjestelmän ylläpitomalli? ja 2.) Järjestelmän jatkokehittämismalli? OPH on omistaja ja ylläpitäjä ja huolehtii

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

Yli 25 vuotta energiatekniikan suunnittelua ja tiedonhallintaa

Yli 25 vuotta energiatekniikan suunnittelua ja tiedonhallintaa PLANORA OY Yhteyshenkilöt Yli 25 vuotta energiatekniikan suunnittelua ja tiedonhallintaa Toimitusjohtaja Esa Teppo esa.teppo@planora.fi Puh.: +358 40 900 6900 Projektipäällikkö Matti Harjapää matti.harjapaa@planora.fi

Lisätiedot

Verkkopalkan palvelukuvaus

Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 1 (6) Verkkopalkan palvelukuvaus 27.1.2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Verkkopalkka-palvelun toiminta palkanmaksajalle... 3 3 Verkkopalkan käyttöönotto... 4 4 Verkkopalkka-palvelun

Lisätiedot

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista:

Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: Tarjouspyynnön palveluvaatimus: Tarjouksen pyytäjän Effica sovelluksien käyttötukipalvelun tarve muodostuu seuraavista osista: 1. Ajanvaraus kriittinen 2. Kertomus kriittinen 3. Työnantajan kertomus 4.

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0

ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu 8.2.2012 1/10. Ramentor Oy ELMAS 4. Laitteiden kriittisyysluokittelu. Versio 1.0 1/10 Ramentor Oy ELMAS 4 Laitteiden kriittisyysluokittelu Versio 1.0 2/10 SISÄLTÖ 1 Kuvaus... 3 2 Kriittisyysluokittelu ELMAS-ohjelmistolla... 4 2.1 Kohteen mallinnus... 4 2.2 Kriittisyystekijöiden painoarvojen

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä

Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajankohtaista peltolohkorekisterissä Ajantasaistus keväällä 2009 Talvella 2008-2009 maataloushallinto teki ajantasaistusta yhteensä 104 kunnan alueella. Kaikkia kuntia ei ole ajantasaistettu kokonaisuudessaan,

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

ProcuNet. Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti. Juhani Nummi. Artemis Finland Oy 15.10.2002

ProcuNet. Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti. Juhani Nummi. Artemis Finland Oy 15.10.2002 ProcuNet Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti 15.10.2002 ProcuNet-päätavoite Hankkeessa määritetään ja toteutetaan avoin, standarditekniikoihin perustuva, rajapinta rakentajan

Lisätiedot

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen

Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen Paikkatietokantojen EUREFmuunnoksen käytännön toteutus EUREF-II teemapäivä Jukka Vänttinen Sisältö Koordinaattimuunnokset Teklan ohjelmistoissa Muunnostyön valmistelu ja vaiheistus Muunnokset tietojärjestelmän

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.-4.6.2014 Eeva Luukkanen

VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.-4.6.2014 Eeva Luukkanen VERKOSTOSANEERAUKSEN VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN Vesihuolto 2014 päivät, 3.- Eeva Luukkanen SANEERAUSTEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI Tehty diplomityö aiheesta: Saneerauksen vaikuttavuuden arviointi. Työ tehtiin

Lisätiedot

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi WiseMaster Mentor Tuote-esite M-Technology Oy / www.wisemaster.fi M-Technology M-Technology Oy, Oulu (2001) Vuonna 2001 perustettu suomalainen mobiiliteknologiayritys Yrittäjien ja työntekijöiden kokonaan

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen

1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen 1. Toimivan IT-ympäristön rakentaminen Tarjontaa paljon tarvitaan henkilö, joka kokoaa oikeat palikat yhteen Ensin hahmotetaan kokonaisuus sen jälkeen tarkastellaan pienempiä osa-alueita Koulutus/tiedon

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista

File [Otsikko] 2014-02-26 40212. Projektisuunnitelma. SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista apj2014 Projektisuunnitelma 1 (6) Projektisuunnitelma SPT2014 Selvitysprojekti projektihallinnan työkaluista Versio 1.0 Muutoshistoria umero Pvm Selitys Tekijä(t) 0.1 12.2.2014 Projektisuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana

Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana Teollisuuden uudistuvat liiketoimintamallit Teollinen Internet (Smart Grid) uudistusten mahdollistajana 2/27/2014 Ind. Internet_energy 1 2/27/2014 Ind. Internet_energy 2 Energia- ym. teollisuuden tietoympäristö

Lisätiedot

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin

Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti. Langaton Vuores. Kotikatupalvelin Vuorekseen liittyvä tutkimusja kehitysprojekti Langaton Vuores Kotikatupalvelin Tutkimuksen tausta Langaton tietoliikenne on arkipäivää Personoidut päätelaitteet (taskutietokone, matkapuhelin, kannettava

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta

Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta Käyttöoikeudet ja käyttäjähallinta ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Jarmo Annala, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Käsitteet ja terminologia tutuksi 2 Sisäänrakennettujen käyttöoikeusryhmien esittely

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

tukipalvelujen laadunvarmistusta

tukipalvelujen laadunvarmistusta Verkko-opetuksenopetuksen tukipalvelujen laadunvarmistusta Taina Rytkönen-Suontausta Bit 06, Oulu 2.11.2006 Agenda Vopla-hanke pähkinänkuoressa Mitä laatu ja laadunvarmistus ovat? Miksi tukipalveluja kannattaa

Lisätiedot

GroupDesk Toiminnallinen määrittely

GroupDesk Toiminnallinen määrittely GroupDesk Toiminnallinen määrittely Tilanne: Paikallinen oppilaitos, kuvitteellinen WAMK, tarvitsee ryhmätyöhön soveltuvan sähköisen asioiden hallintajärjestelmän ja ryhmätyöohjelmiston, jonka ajatuksena

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin

Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Maanalaiset johdot ja putket sähköiseen rekisteriin Verkkotietojärjestelmät ja kaivulupa.fi Kirmo Uusitalo Teknologiajohtaja, Keypro Oy Kirmo.uusitalo@keypro.fi 1 Keypron tuotteet ja palvelut Verkkotietojärjestelmät

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi

Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Tre-seudun opetusinfran palveluverkko Suunnitteluohje palveluun liittymiseksi Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Lähtökohta ja tarvittavat tiedot 2 3 Suunnittelutyöt 3 3.1 Kartoitus ja työsuunnittelu 3 3.2

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI Projekti

TIETOTOIMISTO.FI Projekti TIETOTOIMISTO.FI Projekti Ohjelmiston esittely TIETOTOIMISTO.FI - Projekti on insinööri- ja suunnittelutoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto tuntikirjaukseen, projektiseurantaan ja laskutukseen.

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

YLE HR raportointi 2010. Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber)

YLE HR raportointi 2010. Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber) YLE HR raportointi 2010 Marjut Mäkinen (YLE) ja Sarah Raissadati (Ciber) Sisällys Ylen SAP tausta SAP HR osa-alueet Raportointiroolit Raportoinnin rakenne HR BW raportit YLE esimerkkejä Haasteet Tulevat

Lisätiedot

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto

PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto PlanMan Project 2010 -projektihallintaohjelmisto (PlanMan Project2000 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 7.5.2010 Pekka Väätänen PlanMan Project 2010 -yleiskuvaus

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011)

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) Toimintajärjestelmän rakenne Laatu-, työterveys- ja turvallisuus sekä ympäristöjohtaminen = johtamisjärjestelmä Yritysesittely

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Televerkon verkkotietojärjestelm

Televerkon verkkotietojärjestelm Televerkon verkkotietojärjestelm rjestelmän määrittely ja käyttk yttöönotto Lauri Turunen Diplomityöseminaari 10.10.2006 Valvoja: Ohjaaja: Prof. Heikki HämmH mmäinen DI Timo Kokkola Esityksen sisältö Verkkotietojärjestelmä

Lisätiedot

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012)

Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Yleiset liittymisehdot (YLE 2012) Voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset (VJV 2012) Jarno Sederlund ja Tuomas Rauhala Verkko- ja Käyttötoimikunta 7.3.2012 Sisältö: Yleiset liittymisehdot (YLE 2012)

Lisätiedot

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665

Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko. Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Mikkelin sähköisen asioinnin alusta - päätöksenteko Kalle Launiala / ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358 44 5575665 Esityksen osat Hankemallista jatkuvaan ylläpitoon Etenemisehdotus sidosryhmien

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS PROJEKTITOIMINNAN PERUSTEET TENTTI 28.4.2001 Tonja Molin-Juustila Kustakin tehtävästä max 6 pistettä. Vastaukset arvostellaan 0,5 pisteen tarkkuudella. Oikeat vastaukset

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Integraation yleiskuvaus Erillinen lisämoduuli Asion opetuksen suunnitteluohjelmistoon Mahdollistaa Asio-opetuksensuunnittelussa suunnitellun

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Mäntsälä Hyväksyntä Julkisuusluokka JULKINEN Sijainti Versio 0.9 2/8 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Mitä tietoturvallisuus on?... 4 2.1 Tietoturvallisuuden hallinta... 5 2.2 Riskienhallinta sekä jatkuvuuden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN

NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN NÄKÖKULMIA VESIOSUUSKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN ANNI VOUTILAINEN RAMBOLL FINLAND OY, VESIHUOLTO VESIHUOLTOPÄIVÄT 2015, TURKU VESIOSUUSKUNTIEN HAASTEET Suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittu selkeitä

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät

Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Standardit tietoturvan arviointimenetelmät Tietoturvaa teollisuusautomaatioon (TITAN) VTT Auditorio, Vuorimiehentie 5, Espoo, 9.11.2010 Jarkko Holappa Tietoturvallisuuden arviointi osana tietoturvan hallintaa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi?

Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Tiistai 27.11.2012 Vesi-loppuseminaari, Water - Innovation and Business Vesihuoltolaitosten kehittämistarveselvitys: mitä kehitettävää seuraavaksi? Riina Liikanen Vesihuoltoinsinööri, TkT 26.11.2012 1

Lisätiedot

Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen

Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen A Basware Presentation Talousohjauksen palveluvalikoima apua joka tilanteeseen Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Agenda Talousohjauksen palveluvalikoima: Pääkäyttäjäpalvelu

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

Teknisen- ja ympäristötoimen paikkatietopohjaiset asiointipalvelut Liite 3 Hakemuspalveluihin liittyvät vaatimustaulukot

Teknisen- ja ympäristötoimen paikkatietopohjaiset asiointipalvelut Liite 3 Hakemuspalveluihin liittyvät vaatimustaulukot Teknisen- ja ympäristötoimen paikkatietopohjaiset asiointipalvelut Liite 3 Hakemuspalveluihin liittyvät vaatimustaulukot Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi 1 Johdanto

Lisätiedot

Kuntalaisten palaute haltuun

Kuntalaisten palaute haltuun Kuntalaisten palaute haltuun Tekla Palaute Kuntamarkkinat, Katariina Nyman Tekla Oyj Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä infra- ja energiatoimialoilla Perustettu 1966 Listattu

Lisätiedot

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella?

Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Mitä Visma Severan toimintoja haluaisit käyttää puhelimella? Severa Mobile -kyselyn tulokset Alkusanat Iso kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Saimme 389 vastausta, joka on kattava otos asiantuntija-

Lisätiedot

Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing

Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing Työn mobilisointi lisää tuottavuutta! Jenni Kiikka Head of Sales and Marketing 1 Markkina murroksessa Markkina murroksessa Asiakkaamme odottavat lähtökohtaisesti erittäin kilpailukykyisiä laitehintoja

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot