Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi"

Transkriptio

1 Verkkotietojärjestelmienvertailuja integrointi Helsinginseudunympäristöpalvelut

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMITTAJAAN LIITTYVÄT PISTEYTETTÄVÄT TEKIJÄT... 4 ASIAKASPROJEKTIEN SYSTEEMITYÖMENETELMÄT - HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON YLLÄPITO, KEHITTÄMINEN JA NIIDEN RESURSSIT HANKINTAERITTELYN KOHTA LAADUNVARMISTUSMENETTELYT HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON KÄYTTÖTUKI HANKINTAERITTELYN KOHTA REFERENSSIT HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON TEKNISIIN OMINAISUUKSIIN LIITTYVÄT PISTEYTETTÄVÄT TEKIJÄT MONIKÄYTTÄJÄYMPÄRISTÖ HANKINTAERITTELYN KOHTA TIETOTURVA HANKINTAERITTELYN KOHTA OHJELMISTON LIITTÄMINEN TOISIIN TIETOJÄRJESTELMIIN HANKINTAERITTELYN KOHTA KÄYTTÖTAPAUKSET VERKOSTOJEN DOKUMENTOINTI JA KARTTATUOTANTO - HANKINTAERITTELYN KOHTA KUNNOSSAPITO - HANKINTAERITTELYN KOHTA PUTKIRIKON KORJAUS - HANKINTAERITTELYN KOHTA SANEERAUSOHJELMIEN LAADINTA - HANKINTAERITTELYN KOHTA VERKKOTIEDON ANALYSOINTI JA RAPORTOINTI - HANKINTAERITTELYN KOHTA SUUNNITTELUTTAMINEN - HANKINTAERITTELYN KOHTA PÄÄKÄYTTÄJÄN TOIMINNALLISUUDET - HANKINTAERITTELYN KOHTA KATSELUKÄYTTÖ - HANKINTAERITTELYN KOHTA YHTEENVETO VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 2

3 Verkkotietojärjestelmienvertailuja integrointi Johdanto Verkkotietojärjestelmien vertailu ja integrointi projektin tavoitteena oli arvioida HSYllä nykyisin käytössä olevien verkkotietojärjestelmien ominaisuuksia ja niiden tarjoamia työkaluja vesilaitokselle verkkotiedon ylläpitoon ja verkkojen kunnon hallinnan prosesseihin järjestelmien laajennuksesta pyydettyjen tarjousten mukaisesti. Projektissa arvioitiin erillisinä osa-alueina toimittajan toimintaan liittyviä tekijöitä ja ohjelmiston teknisiä ominaisuuksia, joita olivat monikäyttäjäympäristö, tietoturva ja ohjelmiston liittäminen toisiin tietojärjestelmiin sekä kahdeksan käyttötapausta. Toimittajan toimintaan liittyvät pisteytettävät tekijät arvioi ja pisteytti HSY:n tietohallinto lukuun ottamatta henkilöiden cv:eitä ja toimitusreferenssejä, jotka arvioi projektiryhmä. Lisäksi tietohallinto arvioi ja pisteytti ohjelmiston teknisistä ominaisuuksista monikäyttäjäympäristön, tietoturvan ja liittämisen toisiin tietojärjestelmiin. Käyttötapauksien arviointi ja pisteytys tehtiin käyttäjien edustajista muodostetuissa ryhmissä. Ryhmät arvioivat toisistaan riippumattomasti omaan työhönsä liittyen ohjelmistojen tarjoamia työkaluja käyttötapausten perusteella. Kussakin ryhmässä oli 3-4 henkilöä. Kaikkiaan käyttötapausten arviointiin osallistui 15 loppukäyttäjien edustajaa. Tässä raportissa on esitetty kunkin arvioitavan kokonaisuuden mukaisesti arvioinnin perusteet, pisteytettävät tekijät sekä arviot. Projektin projektiryhmän muodostivat - Pentti Janhunen HSY - Mikael Järvinen HSY - Risto Lepola HSY - Johannes Väänänen HSY - Kia Aksela, Kia WSP Finland Oy - Timo Mouhu WSP Finland Oy VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 3

4 Toimittajaanliittyvätpisteytettävättekijät AsiakasprojektiensysteemityömenetelmätHankintaerittelynkohta2.4.1 Toimittajien systeemityön järjestelmällisyyden, kehittyneisyyden ja dokumentoinnin arviointi pohjautui tarjouksissa esitettyjen esimerkkiprojektien arviointiin. Kokonaisuutena Teklan asiakasprojektien systeemityöhön liittyvä dokumentointi oli selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa. Keyprolta puuttuivat esimerkiksi testaussuunnitelma ja -pöytäkirja. Teklalla projektisuunnitelmat olivat myös kattavammat. Teklan tarjouksessa on kuvattu selkeä asiakastyön kautta esiin nousevien kehitysprojektien strategia. Kehittämistarpeita priorisoidaan tarvittaessa ja pienet kehitystyöt tehdään ylläpitotyönä. Asiakasprojekteissa selkeä työnjako, jossa asiakas hyväksyy vaatimusmäärittelyn ja valmiin työn. Teklan asiakaskehitystöistä ensimmäinen on VTT kanssa yhdessä toteutettu omaisuudenhallinnan raportoinnin kehitysprojekti, johon on noussut selkeä tarve mm. kuntaliitosten kautta. Työssä on ollut mukana useita asiakkaita ja kehitystyötä on tehty suhteellisen pitkäjänteisesti ja usean vuoden ajan. Lopullinen toiminnallisuus on toteutettu myöhemmin asiakasprojektina. Toinen asiakaslähtöinen kehitystyö painottui vesijohtoverkoston laskentaan. Asiakasprojektien kehitysvaiheet on kuvattu tarjouksessa selkeästi ja antavat kehitystyöstä ammattimaisen ja pitkäjänteisen kuvan. Projektien dokumentaatio on hyvällä tasolla. Vesihuoltoalan tuntevat systeemityöntekijät on esitetty tarjouksessa ja useammalla on vesihuollon koulutustausta ja kahdella kokemusta vesilaitoksella työskentelystä. Pitkäaikainen sitoutuminen tulee esiin. Keypro kuvaa tarjouksessa olevansa jatkuvassa yhteydessä asiakkaisiinsa. Kehitystyötä priorisoidaan sen luonteen mukaan ja räätälöintejä tehdään asiakaskohtaisesti. Kehitysprosessi vaikuttaa nopealta. Asiakas voi saada hyvitystä, jos kehitystyö laajennetaan koko järjestelmään. Vaatimusmäärittelyt hyväksytetään asiakkaalla. Keypron tarjouksessa esitellyistä asiakaskehitysprojekteista ensimmäinen on käsitellyt mittauskohteiden, kuten pumppaamoiden tilan etälukua. Toinen kehitysprojekti keskittyy Keycore ydinjärjestelmän tulostustoiminnallisuuden kehittämiseen. Projektien dokumentoinnista on esitelty suunnitelmat ja toiminnallinen määrittely. Keypron tarjouksessa kuvattujen kehitysprojektien hyväksyntä on kirjattu toiminnallisuusmäärittelyn dokumentaatioon. Merkintää asiakkaan hyväksynnästä ei ole ja toiminnallisuus on kehitetty ilmeisesti sisäisenä kehitystyönä. Projektisuunnitelma ja määritykset ovat köykäisiä. Testaussuunnitelmaa ja pöytäkirjaa ei ole esitetty tarjousasiakirjoina. Kehitys nojaa osittain avoimen lähdekoodin kirjastoihin. Mainintaa siitä, osallistuuko Keypro myös näiden projektien kehitystyöhön, ei tarjouksessa ole. Kehityksessä hyödynnetään Redmine-muutostenhallintatyökalua. Vesihuollon asiantuntijat nimetään tarjouksessa. Varsinaista vesihuollon koulutusta ei mainita ansioluetteloissa, mutta muutamalla kylläkin ympäristöteknologian koulutus, joka luultavimmin sisältää myös vesihuoltoon liittyviä osioita. Kahdella työntekijällä on haja-asutusalueiden vesihuollon suunnittelu FISEpätevyys. Työntekijöiden työtaustasta ei nouse esiin käytännön vesilaitoskokemusta. Pitkäaikainen sitoutuminen tulee esiin. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 4

5 Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua toimittajansysteemityöon.tämänarvioinnissasuurin painoonedellämainittujenesimerkkiprojektien dokumentaationlaadulla Mitenpaljonvesihuoltoalaatunteviasysteemityöhön osallistuviahenkilöitätoimittajanpalveluksessaonja mikäonheidänkoulutuksenjatyökokemuksen perusteellaarvioituvesihuoltoalanosaamistaso VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 5

6 Ohjelmistonylläpito,kehittäminenjaniidenresurssitHankintaerittelynkohta2.4.2 Ohjelmistojen ylläpidon ja kehittämisen sekä näiden resurssointien osalta toimittajia arvioitiin säännöllisyyden, laajuuden ja versiokuvausten pohjalta. Tiivistetysti Teklan ohjelmiston ylläpito ja kehittäminen vaikuttivat kokonaisuutena organisoidummalta. Tekla on esittänyt tarjouksessaan ohjelmiston ylläpitoon, kehittämiseen ja resursseihin liittyen yksityiskohtaiset kuvaukset, joista prosessit käyvät selkeästi ilmi. Kehitysmetodit on määritelty selkeästi. Dokumentaation osalta Release Notesit ovat erittäin kattavat. Ylläpito- ja kehitysversioilla on määritelty sykli, jota noudatetaan. Kehitys on tässä mielessä suunnitelmallista, mikä parantaa asiakasorganisaation mahdollisuuksia reagoida mahdollisiin muutoksiin omissa prosesseissaan. Uudet ominaisuudet esitellään pääversioissa. Pääversioiden kehitys toteutetaan projektityyppisesti ja määriteltyjen vastuuhenkilöiden ohjauksessa. Prosessi on alusta asti selkeä ja se tukee tuotteen hallintaa selkeästi määriteltynä kokonaisuutena. Toiminnallisuuksien toteutuksella on perusteet ja toteutus on kuvauksen perusteella järjestelmällistä. Ylläpitoversiot sisältävät pääversion toimintaa parantavia korjauksia. Tarjouksessa esitellään nykyisten ohjelmistojen toiminnallisuus. Kehitys on ollut järjestelmällistä ja suhteessa resursseihin. Keyprolla varsinainen ohjelmiston kehitysprosessin kuvaus puuttui, kehitystyötä on kuvattu melko pinnallisesti alan yleisten näkymien kautta. Tarjouksessa on tunnistettu useita kehityssuuntia ja muutosvoimia. Uusien toiminnallisuuksien julkaisunopeus on ollut nopea ja kehitys on ollut jatkuvaa. Ohjelmiston kehityksessä ei kuvauksen perusteella käytetä perinteistä, säännöllistä syklistä mallia. Rajanveto ylläpitoversion ja pääversion välillä on hankalaa. KeyAquan 1.0 versio on julkaistu vuonna Versionumerointi ei tunnu varsinaisesti noudattavan ominaisuuksien julkaisun osalta tiettyä kaavaa. Keypro on esittänyt yksinkertaisen taulukon versiomuutoksista, jossa ei ole muutosten kuvauksia. Tarjouksessa ei ole esitetty varsinaisia julkaisutietodokumenttia (release notes), joka sisältäisi muutokset suhteessa viimeiseen vakaaseen versioon. Kappaleen taulukosta, jossa esitellään tuotantoversion toiminnallisuus, puuttuu selite ja taulukko on hieman vaikeasti tulkittavissa. Tarjouksen perusteella heräsi myös kysymys työasemaversion kehityksen laajuudesta ja sen yhteensopivuudesta selainversioon. Tarjoukseen liitetystä dokumentaatiosta ei käy selkeästi ilmi ylläpitoprosessia, joka olisi eriytetty varsinaisesta kehitystyöstä ja sisältäisi esimerkiksi bugikorjauksien julkaisua varsinaisten ylläpitoversioiden ulkopuolella. Kehitystyön kuvataan lähinnä olevan jatkuva prosessi ohjelmistoversiosta toiseen. Kehitysprosessin organisointi eri ohjelmisto-osien (KeyAqua ja KeyCore) osalta esitetään vastuuhenkilöiden ja työresurssien osalta. KeyAquan kehitykseen on resursoitu kuusi henkilötyövuotta vuodessa ja ydinjärjestelmä KeyCoren kehitykseen kahdeksan henkilötyövuotta. Määrät vaikuttavat kohtuullisilta kehitystyön määrään nähden. Ohjelmiston kehitystyötä jatketaan lyhyellä (kolmen vuoden) tähtäimellä entiseen tapaan. Yrityksen roolia avoimen lähdekoodin kehitystyössä ei ole esitetty. Avoimia kysymyksiä näiltä osin ovat esimerkiksi, miten varmistetaan avoimien ohjelmisto-osien kehityksen jatkuvuus ja tuki. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 6

7 Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttä,dokumentoituaja resursoituaohjelmistonylläpitoon.tämänarvioinnissa suurinpainoontoimittajanjulkaisemien ylläpitoversioidenmäärässä,rytminsäännöllisyydessä, sisällönlaajuudessajaversiokuvauksistailmenevässä dokumentoinnissa Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttä,dokumentoituaja resursoituaohjelmistonkehittäminenon.tämän arvioinnissasuurinpainoontoimittajanjulkaisemien kehitysversioidenmäärässä,rytminsäännöllisyydessä jasisällönlaajuudessa Mitenpaljontoiminnallisuuttaohjelmistossakaiken kaikkiaanonjamitenohjelmistoonkehittynyt viimeisenviidenvuodenaikana.tässäeiarvioidasitä, mitäohjelmistoononkehitetty,vaanohjelmiston kehittymisenlaajuutta VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 7

8 LaadunvarmistusmenettelytHankintaerittelynkohta2.4.3 Ohjelmistojen laadunvarmistusta arvioitaessa vertailtiin tarjouksissa esitettyjä testaukseen, koodikatselmukseen, käytettävyystestaukseen, ym. laadunvarmistukseen liittyviä dokumentteja ja toimintatapoja kahden esimerkkiprojektin dokumentoinnin kautta. Teklan tarjouksessa yleiset laatumenettelyn kuvaukset (Tekla Quality Management Policy) ovat kunnossa ja ohjelmoinnin ja kehityksen laatumenettelyt on kuvattu hyvin liitteissä ja niitä on tarkennettu tarjoustekstissä. Tarjouksessa ei ole kuvattu koodikatselmuksia ja dokumentaatio puuttuu. Tarjoukseen liitetty ohjelmistotestauksen projektisuunnitelma on asiallinen yleiskuvaus, mutta ei ole varsinainen testaussuunnitelma. Ohjelmiston ylläpidon yhteydessä on esitetty käytettävyystestauksen dokumentteja ja asiakasprojektien systeemintyön yhteydessä on esitetty toimialakohtaisen ohjelmiston (NIS Water) testidokumentaatiota, johon ei viitata tässä tarjouksen osiossa. Laadunvarmistusmenetelmien yhteydessä kuvatut kehitysprojektit ovat relevantteja, liittyvät molemmat vesihuoltoon ja ovat tuotantokäytössä. Teklan tavoitteena on kehittää ohjelmistoa tuotteena, joka palvelee kaikkia asiakkaita. Ratkaisut ovat tarjouksen mukaan yleisluontoisia ja asiakasräätälöinnit tehdään ohjelmiston parametrisoinneilla. Asiakaskohtaisia toiminnallisuuksia ei toteuteta. Keypron tarjouksessa kuvataan laadun hallinnan ja dokumentoinnin työkaluja muun muassa version- ja muutostenhallintaan sekä käytäntöjä, mutta varsinainen laatuprosessin kuvaus eri vaiheissa jää ohueksi. Tiivis asiakastyö, nopea julkaisutahti, asiakaspalautteeseen vastaaminen ja ketterät toimintatavat antavat kehityksestä joustavan, mutta hieman lyhytjänteisen kuvan. Toteutetut koodikatselmukset on kuvattu kattavasti. Koodin hallinnassa käytetään versionhallintajärjestelmää. Koodikatselmuksilla on myös yleisluontoisempi tiedon jakamisen rooli yrityksen sisällä. Varsinaista testaussuunnitelmaa ei ole toimitettu. Ohjelmistotestaus, testipöytäkirja on kuvattu suhteellisen hyvin. Testausmenetelmiä kuvataan useita, mutta kokonaisprosessin kuvaus on toteutettu heikohkosti. Testauksen ja koodikatselmuksen dokumentaatiot ovat asialliset. Keypro periaatteena on toteuttaa pääosin yleistä toiminnallisuutta ohjelmistoon, mutta myös asiakaskohtaisia räätälöintejä tehdään tarpeen vaatiessa. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua toimittajanlaadunvarmistukseenjatuote-sekä versiohallintaanliittyvätoimintaon.tämän arvioinnissasuurinpainoonedellämainittujen toteutettujenkehittämisprojektien laadunvarmistusdokumenttienlaadunarvioinnissa VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 8

9 OhjelmistonkäyttötukiHankintaerittelynkohta2.4.4 Käyttötuen organisointi, resurssit ja prosessit tuntuvat olevan toimittajilla samankaltaisia. Teklan kuvaus tukiprosesseista on eritellympi, mutta palvelun sisältö lienee molemmilla sama. Teklalla on konsulttinimikkeisiä, vesilaitostaustaisia henkilöitä käyttötuessa toimivien ohjelmistoasiantuntijoiden apuna, jolloin vesihuoltolaitoksen toiminnan tuntemuksen voidaan olettaa auttavan ohjelmiston käyttäjiä. Käyttötuen katsottiin olevan yhtä hyvin hoidettu molemmilla toimittajilla ja ohjelmistot arvioitiin tasavertaisiksi. Teklalla on tarjouksessa esitetty selkeä käyttötuen organisointi resursseineen ja yhteyskanavineen. Tukipyyntöjen tallennus ja dokumentointi on esitetty ja on asianmukaista. Ongelmien ratkaisuajat ovat melko kohtuullisia. Keyprolla on tarjouksessa esitetty selkeästi organisoitu ja resurssoitu käyttötuki, jossa asiakkaalla on useita vaihtoehtoisia yhteydenottomahdollisuuksia. Asiakkaiden yhteydenottojen dokumentointi on järjestetty asianmukaisesti. Tarjouksessa esitetyt ongelmien ratkaisuajat ovat varsin kohtuullisia. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenjärjestelmällistä,kehittynyttäjadokumentoitua jaresurssoituatoimittajankäyttötukeenliittyvä toimintaon. Mitenpaljonvesihuoltoalaatunteviakäyttötukeen osallistuviahenkilöitätoimittajanpalveluksessaonja mikäonheidänkoulutuksenjatyökokemuksen perusteellaarvioituvesihuoltoalanosaamistaso* tätäsivuttumyöskohdassa2.4.1,jotentässäkohdassalähinnäinformaationa VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 9

10 ReferenssitHankintaerittelynkohta2.4.5 Molemmilla toimittajilla on isoja asiakkaita laitoksen asiakasmäärällä mitattuna muissa johtolaitoksissa kuin vesilaitoksissa. Muiden johtolaitosten osalta Teklan käyttäjät ovat painottuneet sähköverkkopuolelle ja Keyprolla käyttäjät ovat televerkkopainotteisia. Teklan järjestelmää oli käytössä myös ulkomailla, kun Keypron referenssit olivat kotimaassa. Teklalla on vesilaitospuolella selkeästi suurempia laitosasiakkaita jotka vertautuvat paremmin HSYhyn. Vesilaitospuolella Teklalla oli useita isoja vesilaitoksia asiakkaina, myös ulkomaisia. Asiakasmäärien pohjalta suuruusjärjestyksessä: Asiakas Asukasmäärä toimialueella - AS Tallinna Vesi Tampereen Vesi Nord Västra Skåne VA NSVA Oulun Vesi Turun Vesiliikelaitos Lahti Aqua Tekniska Verken i Linköping division Vatten Jyväskylän Energia Oy, Vesiliiketoiminta Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Porin Vesi Keyprolla suurin asiakas oli Kymen Vesi ( asukasta), mikä vastasi Teklan seitsemänneksi suurinta referenssiä. Asiakasmäärien pohjalta suuruusjärjestyksessä: Asiakas Asukasmäärä toimialueella - Kymen Vesi Kuopion kaupunki Mikkelin Vesilaitos Porvoo Järvenpään Vesi Kirkkonummi Keravan kaupunki / vesihuolto Raaseporin kaupunki Vihdin Vesi Kemin Vesi Referenssien osalta Teklalle annettiin pisteytyksessä 1 ja Keyprolle 0 selkeästi isompien ja paremmin HSY:n toimintaa ja sen laajuutta vastaavien vesilaitosasiakkaiden perusteella, joita on myös ulkomailla. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 10

11 Ohjelmistonteknisiinominaisuuksiinliittyvätpisteytettävättekijät MonikäyttäjäympäristöHankintaerittelynkohta2.5.1 Molempia ohjelmistoja käytetään monikäyttäjäympäristöissä ja molemmat ohjelmistot sisältävät ratkaisuja ohjelmiston skaalautumiseen tiedon ja käyttäjien määrän suhteen. Molempien toimittajien palvelinympäristöt ovat laajennettavissa palvelinkuorman tasaamiseksi. Järjestelmien välillä ei ole monikäyttäjäympäristön skaalautuvuuden kannalta merkittäviä eroja. Perusajatus on molemmissa järjestelmissä sama, mutta arkkitehtuurit poikkeavat toisistaan jonkin verran. Tekla kuvaa järjestelmän skaalautuvuuden tarjouksessa hyvin. Teklan tarjouksessa on mainittu useita referenssejä käyttäjämäärältään vaihtelevan kokoisista organisaatioista, joiden toiminnalle verkostotiedon ylläpito on kriittistä. Referenssit osoittavat, että järjestelmä pystyy tarvittaessa toimimaan suurenkin organisaation ja käyttäjämäärän suhteen. Tiedon versiohallintaan on esitetty ratkaisu. Työpöytä ja selainsovellukset skaalautuvat tarvittaessa suurellekin määrälle käyttäjiä palvelinympäristön laajennettavuuden myötä. Tekniset ratkaisut on tarjouksessa selostettu melko pintapuolisesti ja niiden laajempi arviointi on vaikeaa. Keypro esittää tarjouksessaan ratkaisut skaalautuvuuteen. KeyPron referenssien perusteella järjestelmä tukee suuria käyttäjämääriä vaihtelevan kokoisissa organisaatioissa. Keypron tiedon versiointi ratkaisu poikkeaa Teklan vastaavasta hieman, toteutuksella ei ole vertailun kannalta merkitystä. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenkehittyneilläteknisilläratkaisuillaohjelmiston skaalautuvuusonvarmistettujamitenhyvintoimittaja pystyyniidentoimivuudenosoittamaan Mitenkehittyneilläteknisilläratkaisuillatietokannassa olevantiedonyhtäaikaiseenmuokkaamiseenliittyvät konfliktitilanteethallitaanjamitenhyvintoimittaja pystyyniidentoimivuudenosoittamaan VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 11

12 TietoturvaHankintaerittelynkohta2.5.2 Molemmat ohjelmistot sisältävät tietoturvan varmistamiseen liittyviä työkaluja ja ratkaisuja, joilla tietoturvauhkiin voidaan varautua. Tekla esittää tarjouksessaan tietoturvaratkaisuja, jotka vaikuttavat luotettavilta. Mobiiilikäytön turvaaminen on kunnossa ja käytön rajoittaminen onnistuu helposti. Käyttöoikeuksien hallintaan on useita tapoja, joita voidaan käyttää tarpeen mukaan. Esitetyt varmistusratkaisut ovat riittävät. Teklan tietoturvareferenssit ovat merkittäviä ja toteutukset vaativia. Keypro esittää kattavasti järjestelmään kohdistuvia tietoturvauhkia ja niihin varautumista. KeyAquan käyttöliittymäyhteys webkäyttöliittymässä asettaa hieman erilaisia haasteita tietoturvalle verrattuna työpöytäversioon. Esimerkiksi karttapalvelut on suojattu autentikoinnilla. Selainversio ei kuitenkaan tallenna verkkotietoja päätelaitteelle, mikä parantaa myös verkkoyhteydellisen mobiilikäytön tietoturvaa näiltä osin. Keypron tietoturvareferenssit ovat toteutukseltaan vaativia. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Mitenhyvintoimittajaontunnistanutohjelmistoon liittyvättietoturvauhkatjamitenkehittyneitäteknisiä ratkaisujaohjelmistossakäytetäänniidenhallintaan. Mitenvaativiatietoturvaanliittyviä toimitusreferenssejätoimittajallaon.tässäpainotetaan referenssikäyttäjänjärjestelmänkäyttölaajuuttaja kriittisyyttä. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 12

13 OhjelmistonliittäminentoisiintietojärjestelmiinHankintaerittelynkohta2.5.3 Molemmissa ohjelmistoissa oli toteutettuja liittymiä muihin tietojärjestelmiin. Teklan tarjouksessa liittymien dokumentointi oli kattavaa, kun Keyprolla dokumentointi oli suppeammin laadittu. Dokumentoinnin perusteella Teklan ohjelmistossa toteutetut integraatiot ovat useamman henkilön toimesta toteutettuja, ammattimaisesti mietittyjä ja ylläpidettyjä. Teklan esittämissä integraatioissa vaativuutta kasvattavat osittain järjestelmien kriittisyys ja tietoturvavaatimukset, toteutusten koko projekteina, toteutus asiakasorganisaatioille sekä suunnitelmallisuus. Teklan kuvaukset osoittavat selvästi, että yritys kykenee toimittamaan raskaaseen käyttöön tarkoitettuja ammattimaisesti ylläpidettyjä integraatioita. KeyPron osalta tällaista johtopäätöstä ei voi kattavasti tehdä. Tekla NIS TOTEUTUS 1. Elenia Oy Toteutuksessa 60K km laaja verkko, jossa 400K asiakasta laajalla alueella. DMS-järjestelmä käsittää sähköverkon käytön ja tilan seurannan. Järjestelmän toiminta on kriittinen. Järjestelmä sisältää useita integraatioita tarvittavien toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. Ainakin osalta integraatiossa toteutetuista rajapinnoista vaaditaan reaaliaikaista toimintaa. Tietoturvan toteutus on järjestelmässä vaativa. TOTEUTUS 2. Fortum Electricity Solutions and Distribution Analyysi- ja laskentatoiminnallisuus (luotettavuusanalyysi, elinkaarikustannukset), jossa integraatio kolmannen osapuolen ylläpitämään järjestelmään. Tiedot siirretään Teklan järjestelmään analyysejä varten. Sovellus ei sisällä kriittisiä verkon toimintoja. Tietoturvaratkaisuja tai tarvetta ei ole kuvattu. Integraation toteutus on kohtuullisen vaativa ja sitä varten on rakennettu räätälöity rajapinta. TOTEUTUS 3. Vattenfall Europe Vattenfall Europe on toteuttanut integraatiot SAP-toiminnanohjausjärjestelmään pääosin itse käyttäen apunaan Teklan tarjoamia Webservice rajapintoja. Intergraatio mahdollistaa mm. SAP-järjestelmän tietojen päivityksen. Esimerkin perusteella valmiit rajapintamäärittelyt toimivat asiakkaan eduksi melko joustavasti. Keypro TOTEUTUS 1. Cable Reality rajapinta KeyPron sisäisenä kehitystyönä tehty rajapinta verkkotiedon hakuun. Rajapinnan toteutus on reaaliaikainen ja sen nopeusvaatimus on suhteellisen suuri. Tiedonsiirrossa on käytössä itse määritetty skeema ja WFS protokolla. Ratkaisun tietoturvatoteutusta tai tietoturvavaatimuksia ei ole kuvattu tarjouksessa. TOTEUTUS 2. CAD-export-rajapinta CAD-export on rajapinta KeyAquan selainversion ja FME palvelimen välillä. Muunnokset tehdään SAAS palvelumuotoisena KeyPron omalla palvelimella ja rajapinnan toteutus on sisäisen kehitystyön tulosta. Rajapinta palvelee kaikkia eri toimialojen KeyPron sovellusinstansseja keskitetysti, mikä kasvattaa toteutuksen mittakaavaa. Hetkellinen kuorma ei todennäköisesti tämän tyyppisessä palvelussa näillä käyttäjämäärilläkään nouse silti suureksi. Palvelun toiminta on asynkronista. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 13

14 TOTEUTUS 3. RemoteMX-rajapinta sekä Labkotec Rajapinta pumppaamoiden etähallintaan. SOA-arkkitehtuurin toteutus, jonka mukaan rajapinnat ovat hyödynnettävissä avoimin standardien avulla. Pisteytys Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro Tarjouksessaesitetäänkolmetuotantokäytössäolevaa järjestelmäliitosta,joidentarjoajakatsooparhaiten osoittavantarjoajantietojärjestelmienliittämiseen liittyvänteknologisenosaamisen.tarjoustenpisteytys tehdäänedellämainittujenkolmentoteutetun järjestelmäliitoksenteknologisenvaativuuden perusteella. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 14

15 Käyttötapaukset Verkkotietojärjestelmien arviointi eri käyttäjäryhmien kannalta toteutettiin vertailemalla ohjelmien tarjoamaa tukea ja toiminnallisuuksia eri käyttötilanteissa. Tarkasteltuja käyttötilanteita oli kahdeksan kappaletta: - Verkostojen dokumentointi ja karttatuotanto - Kunnossapito - Putkirikon korjaus - Saneerausohjelmien laadinta - Verkkotiedon analysointi ja raportointi - Suunnitteluttaminen - Pääkäyttäjän toiminnallisuudet - Katselukäyttö. Seuraavissa alakappaleissa on esitettynä kukin käyttötilanne erikseen, jokaisen kappaleen aluksi on kerrottu tiivistetysti kyseessä olevan käyttötilanteen kohdalla ohjelmien merkittävimmät erot ja tekstiosuuksien alla olevissa taulukoissa on listattuna hankintaerittelyn mukaisesti ohjelmien kyky vastata esitettyihin vaatimuksiin. Käyttötapaukset osion lopussa on erillinen yhteenveto kappale, jossa on tuotu tiivistetysti esiin ohjelmien keskeiset erot, jotka vaikuttavat useissa käyttötilanteissa ohjelmista saatavaan tukeen. Yhteenveto kappaleessa on esitetty myös käyttötilanteiden osalta pisteytys, jonka on antanut kukin HSYn käyttäjäryhmä arvioimalleen käyttötilanteelle riippumattomasti muiden käyttötilanteiden arvioista. VerkostojendokumentointijakarttatuotantoHankintaerittelynkohta Verkostojen dokumentointiin ja karttatuotantoon liittyvät perusominaisuudet löytyivät molemmista ohjelmistoista vaikkakin toimittajien tuotteissa on selkeä ero toimintojen laajuudessa ja monipuolisuudessa. Kokonaisuutena Teklan ohjelmisto täytti hankintaerittelyssä esitettyjä kohtia kattavasti, kun Keypron ohjelma täytti vaatimukset useammassa kohdassa osittain. Tiivistetysti merkittävimpinä eroavaisuuksina ohjelmistojen välillä voidaan mainita: - Teklan ohjelmistossa oli tuki vapaiden attribuuttien käyttämiselle, joka puolestaan mahdollistaa pääkäyttäjälle mahdollisuudet lisätä monipuolisesti tarkentavia ominaisuustietoja verkostojen kohteille ja edelleen monipuoliset teemoitukset. Keypron ohjelmistossa ei vapaita attribuutteja ollut käytössä. - Liittyen karttojen esittämiseen eri mittakaavoissa Teklan ohjelmistossa oli mahdollista myös todellisuudesta poikkeavat sijainnit, mikä parantaa karttojen luettavuutta pienemmissä mittakaavoissa. Keypron ohjelmisto ei mahdollistanut poikkeavia sijainteja. - Lisäksi Teklan ohjelmisto tuki laajemmin tarjouspyynnön vaatimuksia verkkomallin toiminnallisuudesta, kun verkkomallin toiminnallisuus reitinhaku toimintoineen oli toteutettu sekä vesi- että viemäriverkolle. Keypron ohjelmistossa verkkomallin toiminnallisuus oli toteutettu vesijohtoverkolle, mutta ei viemärille. - Teklan ohjelmiston puute verrattuna tarjouspyynnön vaatimuksiin oli kohteiden useamman saneerauskerran dokumentointi, ohjelmisto tuki täysin ensimmäistä saneerauskierrosta. Keypron ohjelmistossa useamman saneerauskerran dokumentointi oli toteutettu. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Vapaat attribuutit on pisteytyksessä huomioitu kohdassa Pääkäyttäjän toiminnallisuudet. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 15

16 Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston Verkostojendokumentointiinjakarttatuotantoonliittyvä toiminnallisuus A1 Verkostojen dokumentointi Ohjelmistolla tulee voida dokumentoida vesijohtoverkko, jätevesiviemäriverkko (erillisviemäriverkko), hulevesiviemäriverkko ja sekavesiviemäriverkko. Kunkin verkon osalta tulee voida dokumentoida kaikki todellisen verkon rakenneosat (putket ja niihin liittyvät laitteet). Verkkojen lisäksi ohjelmistolla tulee voida dokumentoida niihin oleellisesti liittyvät ulkoiset rakenteet esim. kulmatuet. Putkiverkkojen lisäksi tulee voida dokumentoida verkkoihin liittyvät laitosrakenteet (jätevesipumppaamot, paineenkorotusasemat, vesitornit jne.). Kukin dokumentoinnissa käytettävä rakenneosa tulee voida vapaasti luokittaa ilman luokkien määrään liittyvää rajoitusta. Kullekin rakenneosalle tulee voida antaa niiden keskeisimmät ominaisuustiedot (esim. putkikoko ja materiaali) ja sen lisäksi vapaasti valittavia ominaisuustietoja vapaina attribuutteina ilman niiden määrään liittyvää rajoitusta. Lisäksi ohjelmistolla tulee voida dokumentoida yleinen pistemäinen, viivamainen ja aluemainen kohde ja niitä tulee voida vapaasti luokittaa. Yleisille kohteille tulee voida antaa niiden ominaisuustietojen dokumentointia varten vapaita attribuutteja ilman niiden määrään liittyvää rajoitusta. Pistemäisiä kohteita voidaan käyttää esim. kaivutöiden yhteydessä asennettavien erityyppisten liikennemerkkien dokumentointiin. Aluemainen kohde voi olla esim. kaivutyöhön liittyvä jälkityöalue, jolle attribuuttitietoina annetaan asfaltoitavan, nurmetettavan ja kivetettävän alueen jälkitöiden tekemiseen ja niiden toteutumisen seurantaan liittyvät tiedot. Kullekin rakenneosalle (rakenneosan luokalle esim. edellä mainitut palopostiluokat) tulee voida määritellä oma karttakuvaustapa (symboli, viivatyyppi, väri jne.). Ohjelmiston pääkäyttäjän on voitava tehdä rakenneosien luokitukseen, vapaiden attribuuttien lisäykseen ja rakenneosien kuvaustapaan liittyvä ohjelmiston konfigurointi loppukäyttäjää varten. A2 Aluemaiset kohteet ja niiden toiminnallisuus Ohjelmistolla tulee voida dokumentoida aluemaisia kohteita esim. painepiiri, jätevesipumppaamon valuma-alue, vesijohtoverkon kulutusmittausalue ja laitoksen toiminta-alue. Alueella olevia verkon kohteita tulee voida mm. valita ja niihin liittyviä tietoja päivittää alueen avulla. Tarjouksessa kuvataan aluemaisten kohteiden käyttömahdollisuudet. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Osittain +1 kyllä pääosin osittain osittain kyllä osittain (rajoitteet seurausta edellistä kohdista) Kyllä * 2 Kyllä / Pääosin +2 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 16

17 A3 Johtotunnukset Johtotunnusten tietosisältö tulee olla vapaasti valittavissa ominaisuustiedoista ja loppukäyttäjän tulee voida vapaasti valita erilaisia valmiiksi määriteltyjä tunnussisältöjä käyttötilanteen aikana. Johtotunnuksille tulee voida vapaasti antaa sijainti. Tarjouksessa esitetään ohjelmiston johtotunnuksiin liittyvä toiminnallisuus edellä olevan vaatimuksen perusteella. A4 Karttojen esittäminen eri mittakaavoissa - Demo Verkkokarttojen esittäminen eri mittakaavoissa tulee olla mahdollista siten, että kussakin mittakaavassa verkon kohteilla ja niiden tunnuksilla voi olla todellisesta sijainnista poikkeava sijainti kartan luettavuuden parantamiseksi. Kunkin kohteen ominaisuus- ja kuntotiedot tallennetaan tietokantaan vain kerran yhteen paikkaan ja ne tulee olla haettavissa ja muu toiminnallisuus käytettävissä kaikkien sijaintien kautta. Tarjouksessa kuvataan eri mittakaavaisiin karttoihin liittyvä ohjelmiston toiminnallisuus. A5 Verkkomallin topologinen korjaaminen Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuutta, jolla verkkomallin topologisia epäjatkuvuuskohtia voidaan etsiä ja korjata. Tarjouksessa esitetään luettelon omaisesti tähän liittyvä toiminnallisuus. A6 Verkkomallin toiminnallisuus Kunkin verkon tulee muodostaa toiminnallinen kokonaisuus siten, että todellisen verkon toiminnan mukaiset tarkastelut ovat mahdollisia. Näitä ovat esimerkiksi viemäriverkossa reitinhaku ylä- ja alavirtaan ja vesijohtoverkossa reitinhaku, joka hyödyntää venttiilin tilatietoa (venttiili kiinni/auki). Tarjouksessa esitetään luettelon omaisesti ohjelmistossa oleva edellä kuvatun tyyppinen toiminnallisuus. A7 Verkon kohteiden haku Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla joko suoraan tietokannasta tai tietokannasta kuvaan haetusta aineistosta voidaan erilaisilla hakukriteereillä hakea, visualisoida ja valita verkkojen kohteita sijainti-, ominaisuus-, kunto-, yms. tietojen perusteella sekä pääkäyttäjän tekemän kohteiden luokituksen perusteella. (kts. pääkäyttäjän toiminnallisuusvaatimukset). Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella ohjelmistossa oleva hakutoiminnallisuus. A8 Kartoitustietojen siirto ohjelmistoon Verkkojen sijainti- ja ominaisuustietoa kerätään maastomittauslaitteilla, joista sekä sijainti- että ominaisuustiedot tulee voida siirtää ohjelmistoon sähköisessä muodossa. Tarjouksessa esitetään mahdollisuudet siirtää sijainti ja ominaisuustietoa sähköisesti maastomittauslaitteista ohjelmistoon. A9 Putkisaneerausten dokumentointi ja raportointi - Demo Kyllä * 3 Pääosin +3 Kyllä * 3 Osittain +3 Kyllä * 4 Kyllä +4 Kyllä * 5 Osittain +5 Kyllä * 6 Kyllä +6 Kyllä * 7 Kyllä +7 Pääosin * 8 Pääosin +8 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 17

18 Ohjelmistoon tulee voida tallentaa tiedot putkisaneerauksista eri menetelmillä (ml. kaivamalla saneeraus ja pakkosujutus) ja johdon käytöstä poisto joko siten, että johto jää maahan tai kaivetaan ylös. Putkisaneerauksella tarkoitetaan paitsi putkien niin kaikkien niihin liittyvien laitteiden (kaivojen, venttiilien jne.) saneerausta (korjausta, vaihtoa uuteen). Vanhan putken (laitteiden) ominaisuustietojen tulee jäädä historiatietokantaan ja uudelle putkelle (laitteelle) tulee voida viedä uudet ominaisuus- ja kuntotiedot. Raportoinnin tulee tukea edellä mainittuja asioita ml. menneen ajankohdan raportointi ennen saneeraustoimenpiteitä. Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella putkisaneerauksiin liittyvä toiminnallisuus ja niihin liittyvä raportointimahdollisuus. A10 Sijainti- ja korkeustietojen tarkkuustasotieto Sijainti- ja korkeustietoihin tulee liittyä tarkkuustasotieto, mikä tulee pystyä tallentamaan kohdekohtaisesti. Tarjouksessa esitetään edellä olevan perusteella sijainti- ja korkeustietojen tarkkuustason dokumentointi. * 1 Tarjous:Käyttötapaukset Verkostojendokumentointijakarttatuotanto A,TeklaNISPääkäyttäjänkäsikirja luvutja11,teklaniskäyttäjänkäsikirjaluku11;dokumentoinnilleasetetutvaatimuksettäyttyvät, rakenneosienluokitteluonnistuu,vapaatattribuutit(kokonaislukuja,desimaaleja,vapaatatekstiä,päivämääriä javalintalistoja)ovatmahdollisia,karttakuvaustavatmääriteltävissä. * 2 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luvut7,ja12;aluemaistenkohteidendokumentointionnistuu,samoinalueenkohteidenvalintaja ominaisuustietojenpäivitys. * 3 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja, demo;johtotunnuksilleonmahdollistaantaamitatunsijainninlisäksiuseitahavainnesijaintejaeritilanteita varten.tällöinlaitteetjaputketvoidaanpienissämittakaavoissasiirtäätodellisestasijainnistakartan luettavuudenparantamiseksi.verkontoiminnallisuudettoimivatmyöshavainnesijaintienkautta.myösavausten luontionmahdollista. * 4 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luku18;ohjelmassaontyökalujaverkkomallintopologianepäjatkuvuuskohtienpaikallistamiseksija korjaamiseksi. * 5 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,TeklaNISKäyttäjänkäsikirja luku12;virtausreittitarkastelutsekävesi-,ettäviemäriverkossa,vesijohtoverkossaventtiilientilavoidaan huomioida,käytöntuki-sovelluksessaventtiileidenkiinnilaittoaiheuttaapaineettomanverkonnäyttämisen. *6Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA;Verkonkohteidenhakuonnistuu erittäinmonipuolisestikohteidenluokituksensekätunnustenkautta,kohteilletallennettuihin ominaisuustietoihin,vapaisiinattribuutteihin,kunnossapitotietoihin,dokumentteihinpohjautuvahakeminen onnistuufinderlisäsovelluksella,suodattimienkauttakohteidenhakuominaisuustietojenja kunnossapitotietojenpohjalta,kyselyidentallennusmahdollisuuspositiivista. *7Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantoA,jaTeklaNIS Pääkäyttäjänkäsikirja10.4;Kartoitustietojensiirtovastaavuustekstitiedostona.OminaisuustiedotTeklaGIS, TielaitosjaShape-muodoista,ShapeOptiona,uudenverkonosaltaattribuuttejavoiolla0-4esim.kokoja materiaali. * 8 Tarjous:KäyttötapauksetVerkostojendokumentointijakarttatuotantojademot;Putkisaneeraus dokumentointionnistuuyhdensaneerauskerranosalta,useampiasaneerauksiaeinäykohde-lomakkeella, toimintokuntotyypinkautta. +1Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluvut5-7,StellaNetkäyttöohjeluvut7,8;Verkkokohteidenluokitteluonnistuu yhdellähierarkiatasolla,teemoituksenkauttaonnistuuluokkienryhmittelytaihae-toiminnonkäyttöusean kohteennäyttöönuseankohteennäyttöäeisaatallennettua.varsinainenryhmäajatteluuupuu,esim.valinta kriisivesijohdoteiolemuististamahdollista.kohdeluokitusvapaa,jotenyleistenkohteidenluominenonnistuu. Vapaitaattribuuttejaeiole.Karttakuvaustavatmääriteltävissä. +2Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluvut3-7,StellaNetkäyttöohjeluku8;Verkonkohteidenmäärittely aluemaisiksikohteiksionnistuu,keyaquanpuolellavoidaansuppeillaominaisuustiedoilladokumentoida Kyllä Kyllä VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 18

19 toiminta-aluejavuotoalue.alueellaolevienkohteidenpäivitysonnistuu,esim.painepiirialueella,kaikkie venttiileidentilatietoonmahdollistamuuttaamassapäivityksenkautta.verkonkohteillaeialue-ominaisuus mahdollisuutta,muttaraportoinnissaonnistuusijainninhyödyntäminensitenettävoidaanvaikkaesittääkahden alueenkäyttöpaikat. +3Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8,StellaNetkäyttöohjeluku7,8,11,demo;Johtotunnuksillevoiantaa vapaastiyhdensijainnin,jokasamakaikissatilanteissa.johtotunnustensisällönmäärityskäytettävien ominaisuustietojenosaltakyllä,muttaesim.kaivovälinpituudensaaminenkarttoihinautomaattisestieiole onnistunut.varusteidenjakohteidensijainnitovatsamojamittakaavastariippumattajaesitetäängeometrian mukaisina.sovelluseituekarttatopologianmuutoksiaelikohteidenesitystäeivoimuuttaaeri mittakaavatasoillasuhteessageometriaan.yleistäminenpienillämittakaavatasoillatoteutetaan symbolimäärityksilläjaesittämälläpiirrosvainosittain.tällöintodellisestapoikkeaviasijaintejaeiole mahdollistaesittää,vaikkakinkuvaustapaavoidaanmuuttaakäytettävänmittakaavanmukaan.avaukset uupuvatmyös. +4Tarjous,StellaNetkäyttöohjelukuja11;Verkonseurantaominaisuusvesijohtoverkonosaltaon,lisäksi MicroStationinpuoleltakauttavoidaansuorittaaTopologyCleanup-toiminto. +5Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8;Reitinseurantatoimiivesijohtoverkossajasiinävoidaanhuomioida venttiilientilat,reitinseurantaaviemäripuolellaeioletoteutettu,vesijohtoverkossaeivoinäyttääpaineetonta verkonosaaautomaattisestiventtiileidentilatiedonperusteella. +6Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku3,StellaNetkäyttöohjeluku6;Kohteidenhakukohdelomakkeidensekä info-työkalunavullalomakkeilla,joissailmoitetuillaominaisuuksillatainiidenyhdistelmillävoidaanhakea kohteita,työohjelmiinliittyenhakuonnistuu,vikaraporttienhakuonnistuu. +7Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku8;Kartoitustietojensiirtovastaavuustekstitiedostona,putkien ominaisuudetsiirtyvätputkityyppikoodinmukaisina,tarjouksessamaininta Kohteetsaavatennaltamäärätyt ominaisuustiedot.. tais.65 kartoitusgeometrioistamuodostetaanlajikoodistonmukaisetkohteet,jotkaluodaan oletustyypilläym.arvoilla.. +8Tarjous,KeyAquankäyttöohjeluku5,StellaNetkäyttöohjelukujademot;Putkisaneerausdokumentointi onnistuupääosin,eripaikkaankaivamallasaneeratunjohdonnäyttäminensaneerattunaputkipituutena(ei uudisrakentamisena)edellyttääuudenputkendokumentoinnissatila-tiedonkäyttöäjatämätäytyyhuomioida raportoinnissa.useammansaneerauksentekeminenmahdollistadokumentoidajaraportoida. VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 19

20 KunnossapitoHankintaerittelynkohta Kunnossapidon tarpeisiin molemmista ohjelmistoista löytyy työkaluja. Teklalla kunnossapidon työkalut muodostavat loogisesti helposti hahmotettavan kokonaisuuden, joka on kuntotyyppien määrittelyn avulla vapaasti pääkäyttäjän muokattavissa laitoksen tarpeisiin. Keyprolla ohjelmiston työkaluilla mahdollisuudet verkoston kuntotilan tallentamiseen vaihtelevat kohteittain ja pääkäyttäjällä on huomattavasti suppeammin vaikutusmahdollisuuksia. Kokonaisuutena Teklan järjestelmä täytti hankintaerittelyssä esitetyt asiat kattavammin. Järjestelmien erot kunnossapidon työkalujen osalta ovat tiivistetysti: - Teklalla hierarkkinen kuntotietojen rakenne, jonka rakenne ja sisältö ei ole kiinteä, ja joka pohjautuu kuntotyyppeihin. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi itse muokata kunnossapitotiedon rakenteen ja sisällön haluamakseen. Keypron järjestelmässä käyttäjällä on selkeästi rajatummat mahdollisuudet muokata kuntotiedon rakennetta ja tallentaa kuntotietoja. - Teklan ohjelmiston vahvuus pohjautuu pääkäyttäjän mahdollisuuteen luoda ja määrittää kuntotyyppejä tarpeen mukaan, kuntotyyppien havainnoille voidaan edelleen laatia luokitelluista arvoista koostuvia valintalistoja verkoston kohteiden tiedoiksi, ja näitä arvoja voidaan edelleen hyödyntää verkkojen kunnossapitotarpeen analysoinnissa ja kunnossapitotoimenpiteiden kohdentamisessa. Keypron ohjelmistossa ohjelmistotoimittaja on toteuttanut joitakin erillisiä lomakkeita, joiden avulla osalle kohteita voidaan viedä ohjelmistotoimittajan määritysten mukaisesti luokiteltuja arvoja. Valintalistoja käyttäjä voi itse muokata. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston kunnossapitotoiminnallisuudenkuvausb1demo Kunnossapidon ohjelmiin tulee voida vapaasti valita kokoelma verkon kohteita ja kohteille tulee voida vapaasti määrittää niille tehtävät toimenpiteet. Kohteille tulee voida tallentaa viivamaisia ja pistemäisiä kuntohavaintoja ja kuntohavainnot pitää voida luokittaa vapaasti vakavuusasteen mukaan. Kohteiden ominaisuustietoja tulee voida tallentaa tarkastustöiden yhteydessä. Kohteille tallennettuja vikoja tulee voida korjata. Kun kohteelle tehdään vian korjaus, tulee vikatiedon siirtyä historiatiedoksi. Tietoa ei saa kadota. Kunnossapito-ohjelman perusteella tulee voida antaa kunnossapito-ohjelman toteutukseen liittyviä työmääräyksiä tai vastaavia siten, että kunnossapito-ohjelma pilkotaan useaksi työmääräykseksi tai vastaavaksi. Kunnossapito-ohjelman toteutukseen liittyvät kirjaukset ja tiedonkeruu tulee voida työaseman lisäksi tehdä maastossa mobiilipäätelaitteella. Maastossa kirjaukset tulee olla mahdollista tehdä myös ilman tiedonsiirtoyhteyttä. Kuntohavaintoja jne. on voitava tallentaa myös ilman kunnossapito-ohjelmaa. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Pääosin +1 Kyllä * 1 Osittain +1 Kyllä * 2 Kyllä +2 Kyllä * 3 Kyllä +1 Kyllä * 1 Osittain +3 Kyllä * 2 ja * 4 Kyllä +4 Kyllä * 2 Kyllä +5 Huolto-, korjaus- ja tutkimustietoja jne. pitää voida hakea, Kyllä * 5 ja * 6 Osittain +6 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 20

21 analysoida ja visualisoida teemakartalla ml. historiatiedot. Huolto-, korjaus- ja tutkimustiedoista jne. tulee voida laatia raportteja. Raportointi tulee olla mahdollista myös historiatiedoista. Kyllä * 5 Kyllä +7 Huom * 7 * 1 Tarjous:Käyttötapaukset Kunnossapito B,NISKäyttäjänkäsikirjaluku19Kunnossapidonprosessi pohjautuutarkastusohjelmienlaadintaan,joihinvoidaanvalitakohteetvapaastisekämäärittääkohteille tehtävättarkastusjakorjaustoimenpiteet. * 2 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitos.7-9/16;Viivamaistenjapistemäistenhavaintojen tallentaminenonmahdollistakaikillekohteille.havainnotvoidaanluokittaavapaastivakavuusasteentms. mukaan. * 3 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitoB,NISKäyttäjänkäsikirja ,459;Kohteiden ominaisuustietojavoitallentaatarkastustöidenyhteydessä. * 4 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitoB,TeklaMobileKäyttäjänkäsikirjaluku8.2;Kunnossapitoohjelmantoteutukseenliittyvätkirjauksetjatiedonkeruuvoidaantehdämobiililaitteellailman tiedonsiirtoyhteyttä. * 5 Tarjous:KäyttötapauksetKunnossapitos.14/16;Tietojenhakeminen,visualisointijaanalysointi onnistuvat. * 6 Tarjous:HakujaanalysointiominaisuudetsekävisualisointiVerkkonavigaattori,Finder-sovellussekäTekla Paikkatietoanalyysit-sovellus. * 7 Kunnossapitojärjestelmä-sovelluksessavalmiitaraportteja,omienraporttienlaadintaPaikkatietoanalyysitsovelluksella +1tarjouskohta2.5.5.jademot:Tutkimus,tutkimukseenvoidaanliittäävapaastiverkonkohteita,mutta tutkimukseenvalituillekohteilleeivoiyksiselitteisestijavapaastimäärittäätehtäviätoimenpiteitäesimerkiksi pääkäyttäjänluomastalistauksesta(ohjelmaeitueuseammantoimenpiteenerittelyä).ohjelmistossaonerillinen vesijohtoverkonlaitteenkuntoraportti,jotahyödyntämällävesijohtoverkonlaitteidenosaltakohdekohtainen toimenpidelistausonmahdollinenraportinlaajuudessa,muttatehtäväkohdekohtaisestitailaittaa toimenpidelistaus(tehtäväeriohjelmalla)työohjelmanliitteeksi.vesijohtoverkonputkilleeivastaavanlaista kuntoraporttiaolejärjestelmässä.tutkimuksessamukanaolevillekohteillevoidaanlaatiatarvittaessa vikaraporttitainevoidaansiirtäätyöohjelmiin. Vikaraporttivoidaanlaatiamyösilmantutkimustaesim.toimintahäiriönseurauksena.Vikahavaintojavoiliittää kohteisiinvikaraporttienvälityksellä.mikälikohteellaonuseitahavaintoja,jokaisellehavainnolleontehtävä omavikaraportti.vikaraportissaonesitettyviantyyppi,syyjavakavuus,joidenkauttavikojenluokitus toteutettavissa.vikaraportintiedotovatanalysoitavissaominaisuustietojentavoin.vikaraportinvikatyyppion pistemäinen,paitsiviemäreidentv-kuvaustentapauksessavoiollamyösviivamainen.tällöinkaikillekohteilleei olemahdollistatallentaaviivamaisiahavaintoja.vikaraporttiinliittyykorjaus-taihuoltotoimenpidetaise voidaanliittääjohonkintyöohjelmaan.vikaraportinstatustavoidaanmuuttaa:kirjattu,kirjattueivesiyhtiön vastuulla,korjattumikälikohdeontyöohjelmassajasekorjataan.vaikkavikaraporttiliitetäänjohonkin työohjelmaan,korjaustietotuleeviedäerikseenkohteenvikaraportintiedoksi,työohjelmannoudattaminenei päivityvikaraporttiin. Työohjelmiinvoidaanvalitavapaastiverkonkohteita,muttatoimenpiteetvainyhtenäkohteennimenä, toimenpidelistaustaeioletässäkäänyhteydessämahdollistatehdä.työohjelmantyyppiä(pääkäyttäjän muokattavissa),nimeäjakuvaus-tekstikenttääkäytetäänmäärittämäänkohteilletehtävättoimenpiteet(ts. tarkastusjakorjauslistat).työohjelmantoteutuksenyhteydessälöydetytviattulisikirjatavikaraportinkautta verkostojenkohteille(vikaraporttionitsenäinenkohde,eiverkonkohteenominaisuus).lähtökohtanaonettä vikaraportintilaeipäivityvesijohtoverkonlaitteenkuntoraporttiinautomaattisesti(viankorjaamisestaeikulje tietoa/linkkiälaitteenkuntoraportille).tällöinvikatietojäälaitteentiedoksi,mikälisetehdääntyöohjelman mukaan,muttaeikäydäerikseenkuittaamassavesijohtoverkonlaitteenkuntoraporttiin. Historiatietotallentuutyöohjelmiin. +2Tarjouskohta2.5.5jademot;Kohteidenominaisuustietojavoitallentaatarkastustöidenyhteydessäkohteiden lomakkeille. +3Tarjouskohta2.5.5jademot;Toiminnallisuuseivastaahankintaerittelyä. +4Tarjouskohta2.5.5s.75ja77;Kunnossapito-ohjelmantoteutukseenliittyvätkirjauksetjatiedonkeruu voidaantehdämobiililaitteellailmantiedonsiirtoyhteyttäbentleynsovelluksenkanssa,vaatiibentleymap Enterprise-ohjelmiston.Sovelluksenmobiiliversiotoimiioffline-periaatteella.Kaikkikäsiteltävädataladataan pakettinamobiililaitteeseenjatyönloputtuamuutoksettuodaantakaisinkantaan.tarjouksessaviitataan BentleynjaOraclenyhteensopivuuteen,oletettavastioff-line-käyttötiedonkeräämisenjamyöhemmän VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 21

22 tietokantaantallentamisenkanssatoimiiitseverkkotieto-ohjelmassaselainversiollapäivityksetsuoraan kantaan. +5Tarjouskohta2.5.5;Kuntohavaintojavoidaanviedätietolomakkeenkauttasuoraankohteelle. +6Tarjouskohta2.5.5jademo;Kartallakohteidenhakuinfo-toiminnolla,muttaeinäytätyöohjelmanlistassa korostettuna,analysoinnissasuppeahkolaajuus(kuntotietojaeivoianalysoidaluokitellunaineistonuupuessa) esim.viemäriverkonpuolellaeikohteillevoiviedäsilmämääräisiäluokiteltujahavaintoja. +7Tarjouskohta2.5.5;Exceljapdfraportitsekäkarttateemoitus. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset TeklaNIS Keypro ViemärikuvausB2Demo Ohjelmistolla laadittu viemärikuvausohjelma pitää Kyllä *1 Kyllä +1 voida siirtää sähköisesti esim. WinCan-ohjelmaan. Esim. WinCan-ohjelmasta VVY:n tulkintaohjeen mukaiset kuvaustulokset tulee voida siirtää kohteille. Tietojen sisäänluvun tulee tukea kesken jäänyttä kuvausta, kartalta puuttuvia kohteita ja muita kartan topologisia virheitä. Kyllä *1 Kyllä +1 Kohteen uuden viemärikuvauksen myötä pitää kaikkien aiemmassa kuvauksessa tehtyjen kuntohavaintojen siirtyä automaattisesti historiatiedoksi. Ei saa olla kuvauksien määrään liittyvää rajoitusta. Historiatietoja pitää voida käyttää putken kunnon kehityksen seurantaan. Viemärikuvaustietoja tulee voida hakea, analysoida, visualisoida ja raportoida samalla tavalla kuin muilla tavoilla kerättyjä kuntotietoja. Kyllä *1 Kyllä +1 Kyllä *1 Kyllä +1 *1TeklatarjouksenliiteKäyttötapauksetKunnossapitoB2s.15/16;Havaintojaonmahdollistakohdistaa kaikilleverkostonlajeille,myösputkille.kameraeimenekaivovälinläpitaiverkkokartateivätvastaa todellisuuttajakaivoväliltälöytyykaivojotaeiolekartalla:toiminnotsovituksellajahavaintojenkautta.kuvaus voidaansovittaakaivovälilletaiesimerkiksikeskeytyksensattuessatallentaakuvauksenmitanmukaan. Ohjelmistotukeekeskeytyneenkaivovälinkuvaamistakahdestasuunnasta.Ohjelmistokäyttää videokuvaustiedontuonnissastandardoituatiedonsiirtomenetelmää.viemärikuvauksessatodettujenvikojenja niidenvakavuusasteidensekäkuntoluokkientallennuskuntotiedoksionnistuvat.tiedonsiirtopohjautuuvav 2.0ja3.0standardiin,mikätuovarmuuttatiedonsiirtoon. +1Tarjouskohta B2,StellaNet13.8,KeyAqua7.8.1;XML(vikatiedonsiirtokohteille)jaAccess-kanta (kuvaustiedotmukana),sisäänluvunedellytysonettäalku-jaloppupisteetlöytyvättietokannasta,jostoinen kaivopuuttuusisäänlukueionnistu.keskenjäänytkuvauspitäämerkitäwincamissaerilisellätunnisteella,jotta seonkäsiteltävissäkeyaquassa.kuvaustietojenviemisessä,hakemisessajaanalysoinnissahuomioitava viemärikuvaustietojenosaltase,ettänekohdistetaankaivovälillejaovattällöinirrallaanputkista.käytännössä viemärikuvaustulokseteivätnäyputkenkohdelomakkeellavaanliitteet-välilehdenkauttakaivojen kohdelomakkeellaesim.pdf:nä,kuvaustuloksetomassataulussaominakohteinajaliittyvätkaivoihineiputkiin. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset GPSpaikannus(B3) Mobiilipäätelaitteenkartantuleepäivittyäautomaattisesti GPS-paikannuksenperusteella *1TeklaMobile +1GPS-taiverkkopaikannus,Jatkuva-taikertapaikannus TeklaNIS Kyllä *1 Keypro Kyllä +1 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 22

23 PutkirikonkorjausHankintaerittelynkohta Molemmat ohjelmistot tarjoavat työkaluja putkirikkotilanteen hoitamiseen ja prosessin etenemisen tiedottamiseen. Oleellista molemmissa järjestelmissä on toimiva yhteys verkkotietojärjestelmän ja asiakastietojärjestelmän välillä. Teklan järjestelmä vastasi lähes täysin ja Keypron ohjelmisto vastasi osittain hankintaerittelyssä esitettyihin vaatimuksiin. Tiivistetysti voidaan todeta, että tarkastelluilta osin Teklan järjestelmä on kattavampi, suurimpana etuna Käytöntuki-sovelluksen avulla mahdollisuus esittää verkoston tila ja vedenjakelukatkosten vaikutukset asiakkaisiin vesihuoltolaitoksen eri toimipisteissä lähes reaaliaikaisesti ja tällä tavoin varmistaa, että esimerkiksi asiakaspalvelussa on ajantasaiset tiedot. Teklan järjestelmässä on ratkaisu myös ulkoiseen tiedottamiseen internetissä. Hankintaerittelyn kohtiin nähden järjestelmien vertailu on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarjouspyynnössäesitetytvaatimukset Ohjelmiston putkirikonkorjaukseenliittyvätoiminnallisuus Maastoryhmien tulee mobiilipäätelaitteen avulla saada maastossa rikon korjaamiseen tarvittavat verkkojen sijainti- ja ominaisuustiedot. Putkien ja kaapeleiden sijaintitiedot, taustakartat ja tärkeimmät ominaisuustiedot tulee olla satavissa myös ilman tiedonsiirtoyhteyttä. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla johtokeskukseen tulevat vikailmoitussoitot saadaan osoitteen perusteella visualisoitua kartalla auttamaan rikkokohdan paikallistamisessa. Rikon takia suljettuun johto-osuuteen liittyneet asiakkaat tulee voida valita ohjelmiston avulla siten, että ohjelmisto hyödyntää suljettujen venttiilien tilatietoja. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla vedenjakelun häiriöalueelta voidaan visualisoida kartalla kriittiset kuluttajat ja sprinklerit ja saada niihin liittyvät yhteystiedot listattua. Ohjelmistossa tulee olla toiminnallisuus, jolla voidaan a) hoitaa häiriötilanteisiin liittyvä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen esim. teksti- ja sähköpostilistan tekeminen ja lähettäminen valituille asiakkaille ja b) häiriötietojen reaaliaikainen esittäminen ja päivittäminen intranetissa ja/tai internetissä. Demo - Ohjelmistossa tulee voida visualisoida vesijohtoverkon käyttötilanne sulkuventtiilien tilatiedon perusteella ja käyttötilanteen tulee päivittyä ohjelmiston käyttäjille automaattisesti ja reaaliaikaisesti. Ohjelmistossa tulee voida dokumentoida ja visualisoida häiriöalueella käynnissä olevat työmaat ja niihin liittyvät väliaikaiset vedenjakelujärjestelyt. Demo - Ohjelmiston tulee tallentaa vedenjakelun keskeytystiedot sulkuventtiilien tilatiedon perusteella ja ne tulee voida raportoida. TeklaNIS Keypro Kyllä * 1 Kyllä +1 Kyllä * 2 Kyllä +2 Kyllä * 3 Kyllä +3 Kyllä * 4 Kyllä +4 a) Kyllä * 5 a) Pääosin +5 b) Kyllä * 5 b) Ei +5 Kyllä * 6 Ei +6 Kyllä * 7 Kyllä +7 Kyllä * 8 Ei +8 VERKKOTIETOJÄRJESTELMIEN VERTAILU JA INTERGROINTI 23

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia

Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe esimerkkivastauksia Ohjelmistojen mallintaminen, kurssikoe 15.12. esimerkkivastauksia Tehtävä 1 a: Ohjelmistotuotantoprosessi sisältää yleensä aina seuraavat vaiheet: määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja ylläpito.

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu

HELIA 1 (8) Outi Virkki Tietokantasuunnittelu HELIA 1 (8) Luento 1 Johdatusta tietokannan suunnitteluun... 2 Tietokantasuunnittelu?... 2 Tietokanta?... 2 Tieto?... 2 Tietokantasuunnittelun tavoite, v.1... 2 Luotettavuus?... 3 Tietokantasuunnittelun

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta

KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta KITT2, uusi tieteellisten kirjastojen yhteistilastotietokanta Asiantuntijaseminaari Helsinki 26.11.2013 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto (KITT) KITT = Kirjastotilastotietokanta

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

PERUSTELUMUISTIO. Seuraavat tarjoajat suljetaan tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla: PERUSTELUMUISTIO Kohde 1: HANKE- JA PROJEKTIPÄÄLLIKKÖPALVELUT luonteen mukaisesti. Tarjouspyynnön lisätietokysymysten 1 ja 6 vastauksissa sanottiin, että jokainen annettu toimeksianto täytyy olla varmennettavissa

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Sammutusvesisopimuksen liittyminen muihin sopimuksiin ja suunnitelmiin PALVELUSOPIMUS 1 (6) Sammutusvesisopimus

1 Johdanto. 2 Sammutusvesisopimuksen liittyminen muihin sopimuksiin ja suunnitelmiin PALVELUSOPIMUS 1 (6) Sammutusvesisopimus SAMMUTUSVESISOPIMUS Yleisen sammutusveden toimittamisen palvelusopimus Kauniaisten kaupungin, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kesken Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle

Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle Pimeän arkiston toteutusvaihtoehtoja Theseukselle 26.4.2016 Samu Viita (samu.viita@helsinki.fi) Kirjastoverkkopalvelut Suunnittelun taustaa ja lähtökohdat Kansalliskirjastoa pyydetty laatimaan ehdotuksia

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Saneeraustarpeen arviointi

Saneeraustarpeen arviointi Saneeraustarpeen arviointityökalu Saneeraustarpeen arviointi Viemäri- ja vesijohtoverkoston saneeraustarpeiden arviointi, kustannusarvioiden laskeminen ja saneerausten aikataulutus ovat vaativia ja aikaavieviä

Lisätiedot

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus

TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet. Innovaation siirto -hankkeiden koulutus TOI-hankkeiden väliraportointi: Sisällön raportointi ja liitteet Innovaation siirto -hankkeiden koulutus 29.9.2011 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa itt vain yhden väli- ja loppuraportin.

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Netvisor matkalaskuliittymä

Netvisor matkalaskuliittymä Päiväys: 20.2.2017 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Matkalaskun kululajit... 3 1.3 Laskentakohteet... 4

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri

Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Toivakan kunnan teknologiaarkkitehtuuri Iikka Virtanen, Teemu Uusitalo & Vesa Kakriainen Toivakan kunnan teknologia-arkkitehtuuri Johdanto Nykytilan kartoitus Tavoitetilan kuvaus 6.7.1 Teknologiapalvelut

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Suunnitteluvaihe prosessissa

Suunnitteluvaihe prosessissa Suunnittelu Suunnitteluvaihe prosessissa Silta analyysin ja toteutuksen välillä (raja usein hämärä kumpaankin suuntaan) Asteittain tarkentuva Analyysi -Korkea abstraktiotaso -Sovellusläheiset käsitteet

Lisätiedot

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus

Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Rajapintapalvelujen INSPIRE-yhteensopivuus Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Miksi? Sisältö Yleisimmät ongelmat rajapintapalvelujen yhteensopivuudessa WMS- ja WFS-standardeihin

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot.

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. 1 (5) SÄHKÖISEN OPPIMISYMPÄRISTÖPALVELUN HANKINTA Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. VERTAILUPERUSTEET 1.

Lisätiedot

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa

Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa Case: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen Lahdessa JHS-seminaari, Säätytalo Marko Monni Tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Agenda Nykytila Tulevaisuus Miksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja?

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 6.11.2015 ehops ja IHEP Tilannekatsaus Katri Lahikainen ehops-palvelun tavoitetila ja hyödyt ehops-palvelu tukee oppijaa jo opintoihin hakeutumisen vaiheessa.

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti

Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Varaamon kautta kirjaston laitteet, tilat ja palvelut löytyvät helposti Maija Saraste, Oulun kaupunginkirjasto Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastopäivät Mihin kirjasto tarvitsee uuden järjestelmän?

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila

Visio Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti. Visio Mikael Vakkari / Elina Anttila Miksi museokokoelmien digitaalista hallintaa tulee kehittää yhdessä ja keskitetysti Tärkeitä kysymyksiä Onko meillä varaa ylläpitää ja kehittää kymmeniä erilaisia kokoelmahallintajärjestelmiä ja niiden

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä

MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIA - kokoelmahallintajärjestelmä Laatua luettelointiin -webinaari 24.1.2017 Suunnittelija Sampsa Heinonen Pilotoinnin tilanne Pilotointi päättynyt vuodenvaihteessa 2016-2017 MuseumPlusRIA siirretty

Lisätiedot

XDW-projektissa rakennetut palvelut

XDW-projektissa rakennetut palvelut XDW-projektissa rakennetut palvelut Korkeakoulujen KOTA-AMKOTA seminaari 23. 24.9.2010 Manne Miettinen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. RAKETTI-hankkeen tavoite korkeakouluja

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä

Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Yhteinen opintohallinnon järjestelmä Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto, Helsinki 1.2.2008 Sami Hautakangas tietojärjestelmäpäällikkö Valmistelevia vaiheita OPM:n hallinnonalan tietohallintostrategia

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Vineyard Koulutus. Verkkopalvelut

Vineyard Koulutus. Verkkopalvelut Vineyard International Oy versio 2014/09 1(8) Vineyard Koulutus Verkkopalvelut Vineyard International Oy versio 2014/09 2(8) 1. Koulutusten julkaisu 1.1. Koulutuslistan valinta Koulutuksia voi palvelussa

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen

Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen Suvi Remes Miika Alonen Petri Mustajoki Totti Tuhkanen So far Toimeksianto: Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri Tietoarkkitehtuurin osuuteen liittyen Synergiaryhmä 4.12.2014 linjannut,

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus:

Tämän lisäksi listataan ranskalaisin viivoin järjestelmän tarjoama toiminnallisuus: Dokumentaatio, osa 1 Tehtävämäärittely Kirjoitetaan lyhyt kuvaus toteutettavasta ohjelmasta. Kuvaus tarkentuu myöhemmin, aluksi dokumentoidaan vain ideat, joiden pohjalta työtä lähdetään tekemään. Kuvaus

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

KOSKI. Kehittämishankkeen ohjausryhmä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KOSKI Kehittämishankkeen ohjausryhmä 23.9.2016 Kesän aikana tehty kansalaistutkimus, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämisessä Kansalaistutkimus koostuu kahdesta osasta Kvantitatiivinen osuus otos 1007

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja

Miten raportoin laadun? Kai Koistinen , Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja Miten raportoin laadun? Kai Koistinen 22.10.2015, Ota laatu haltuun paikkatiedot paremmaksi -työpaja 2 Esityksen sisältö Miksi raportoida? Laadun raportointi: standardit ja suositukset Laadun raportointi

Lisätiedot

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015

JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 JulkICTLab projektien tilannekatsaukset 06/2015 Hallinnon karttapalvelu Työn alla / Jatkuu Valmis Tulossa seuraavaksi Projektin sisäinen valmius Palvelun seuraavan version suunnittelu Asennukset Labiin

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki

Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods. Espoo Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Specifying user requirements for corporate intranet with user centered design methods Espoo 29.9.2016 Tekijä: Henri Ström Valvoja: TkT Kalevi Kilkki Sisältö Työn tausta Ongelman asettelu Metodiikka Kehitysprojekti

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto

Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Siltatekniikan päivät 24.1.2017 Marika Ojanen, Mika Stenmark Liikennevirasto Taitorakennerekisteri Taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, sulut, merimerkit, ) perustietovarasto

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot