VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI"

Transkriptio

1 A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

2 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 2/19 Rakennushankkeen kuvaus Yleistä Rakennushanke sijaitsee Pudasjärvellä, Poroputaan kaupunginosassa. Hanke sisältää Ritolantien liittymän katkaisemisen valtatielle 20, Rahtimiehentien/ Nyynäjäntien porrastamisen, uuden Nyynäjäntien rakentamisen vt 20:lta, sekä Kallentien ja Peltotien liittämisen Nyynäjäntiehen. Hankkeeseen kuuluu myös neljä uutta jalankulku- ja polkupyörätietä, yhden jalankulku- ja polkupyörätien parantaminen, sekä Ritolantien osan muuttamisen jalankulku- ja polkupyörätieksi. Hankkeeseen kuuluu myös uudet tonttiliittymät Kallentielle, Peltotielle ja Nyynäjäntielle. Peltotiellä plv:llä 0-34,2, Nyynäjäntiellä plv:llä 0-308,7 ja Kallentiellä plv:llä 0-50,6 uusitaan kaikki katurakenteet ja tehdään salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Jalankulku- ja polkupyöräteille K4J ja K7J rakennetaan uudet rakenteet, tukimuurit sekä salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Jalankulku- ja polkupyöräteille K5J ja K8J tehdään kevyt rakenteen parannus, uusi päällyste, sekä salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Ritolantielle tehdään töyssyt 1 ja 2 suunnitelmakartassa esitetyille kohdille. Lisäksi jalankulku- ja pyörätien K7J päästä rakennetaan luontopolku suunnitellun koulun ja Iijoen väliin. Katuympäristöön istutetaan lehtipuita, pensaita ja köynnöksiä sekä asennetaan betoni- ja luonnonkiveystä ympäristösuunnitelman mukaisiin paikkoihin. Katualueelle asennettavat betonikivet muodostavat saumattoman kokonaisuuden koulun piha-alueen ympäristön kanssa. Koulun sisäänkäyntipihan välittömässä läheisyydessä katualueella oleva betonikiveys toistaa koulun pihan betonikivien ladontamallia. Katualueen läheisyydessä olevien viheralueiden pinnanmuotoilu, kuivatus ja ympäristö tehdään suunnitelmakarttojen mukaisesti. Viheralueille on jätetty ennen töiden aloittamista yksittäisiä lehtipuita. Rannassa olevan viheralueen pergertäyttö on aloitettu ennen tämän suunnitelman valmistumista. Olevia puita säilytetään mahdollisimman paljon viheralueilla. Urakoitsija hankkii tarvittavat merkit ja suojalaitteet, sekä vastaa liikennejärjestelyjen turvallisuudesta. Urakoitsija hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt rakennuttajalla ja informoi alueen kiinteistöjen omistajia järjestelyistä. Kadunrakennustöissä noudatetaan katualueella Pudasjärven kaupungin omia määräyksiä ja ohjeita sekä tätä työkohtaista työselitystä. Tässä työselityksessä käytetty numerointi on Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet ja InfraRYL Net palvelun vesihuolto-osassa. Hankkeen suoritteet on laskettu käyttäen Rapal Oy:n In-Infra.net palvelun FORE:n ROLA-laskennan yksikköhintoja.

3 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 3/19 Mikäli suunnitelmassa, kaupungin määräyksissä ja ohjeissa sekä tässä työkohtaisessa työselityksessä ei ole määräystä johonkin työhön, niin tällöin noudatetaan seuraavien yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten ohjeita: InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset VRT 11 Asfalttinormit 2000, lisälehti 2003 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena, SKTY 14 Viheralueiden hoidon työselitys VHT 05, VYL Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset, Viherympäristöliiton julkaisu 22 RIL , Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket Tämä työselitys koskee katujen ja viheralueiden rakentamista. Rakentaminen sijoittuu Poroputaan kaupunginosaan Pudasjärvellä. Mittaukset Suunnitelma on laadittu ETRS-GK27 - koordinaattijärjestelmään ja korkeusjärjestelmään N2000. Maastomallina on käytetty Pudasjärven kaupungin toimittamaa mallia, joka on mitattu syksyllä Lisämittauksia on tehty syksyn 2013 ja kesän 2014 välillä. Mittalinjan sijainti on esitetty suunnitelma- ja mittaussuunnitelmakartassa ja rakennepoikkileikkauksissa. Suunniteltujen katulinjojen ja tien sijainnit ja tunnukset on esitetty mittaussuunnitelmakartalla ja pääpistelaskennat asiakirjassa K4-2 (levyke). Kaivojen, salaojien ja sadevesiviemäreiden sijainti- ja korkeustiedot on esitetty korkeudet- ja kuivatuskartassa K1-2 ja kaivojen koordinaattiluettelossa K Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaikkien olemassa olevien maanalaisten rakenteiden sijainti ja merkittävä maastoon. Maaperätiedot Alueen pohjaolosuhteita on selvitetty suunnittelun yhteydessä kairauksilla, koekuopilla sekä näytteenotolla. Tarkempi kuvaus maaperätiedoista on esitetty tämän työselityksen liitteenä olevassa asiakirjassa A5, Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus.

4 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 4/ Olevat rakenteet ja rakennusosat 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kasvillisuuden suojausluokka on 2 ja K7J väylän vieressä olevan kuusiaidan suojausluokka on 1 (InfraRYL taulukko 11113:T1 s. 158) Viheralueilla pyritään säilyttämään mahdollisimman monta nykyistä puuta. Säilytettävien puiden vioittuneet tai vaaraa aiheuttavat oksat poistetaan. Luokka Suojaamisen peruste Toimenpiteet 1 Alueella kaivetaan. Kasvuolojen muutokset ovat suuret tai kasvillisuuden lähellä tai juuristoalueella kaivetaan. Suojaukset pysyviä ja/tai työnaikaisia. Rungon, oksiston ja juuriston suojaaminen ja kasvin ravinne- ja vesitalouden säilyttäminen ennallaan tai parantaminen rakenteellisilla tai muilla toimenpiteillä. 2 Alueella liikutaan. Työnaikainen suojaus, kun työmaan rakenteet ulottuvat lähelle suojattavaa kasvia tai kasvin juuristoalueella joudutaan liikkumaan. Rungon suojaaminen ja juuristoalueen maakerroksen tiivistymisen estäminen. Viheralueilta kaadettavat puut on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla. Yksittäiset puut on mitattu vain osasta suunnittelualueelta. Kaadettavien yksittäispuiden määrät on arvioitu. Kaadettavat puut poistetaan ja kuljetetaan pois. Viheralueiden pintamaa poistetaan varoen säilytettävien puiden juuristoa. Maanpinta tasoitetaan ja kannot jyrsitään. Koivut eivät kestä täyttöä. Rantaalueen pergertäyttö on osaltaan tehty ja tarkentuu töiden edetessä. Monirunkoisena kasvavat puut, jotka kasvavat yhdestä tyvestä lasketaan yhdeksi puuksi. Rakennustöiden ajankohdat ja työkoneet valitaan niin että vahinkoa tapahtuu mahdollisimman vähän. Tarvittaessa kaivutyöt tehdään käsityönä. Juuristoalueille ei saa varastoida rakennusmateriaaleja. Hyötypuuksi kelpaavat puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti vain rakentamisen edellyttämältä alueelta. Urakoitsijan on informoitava kiinteistön omistajaa ennen töiden aloittamista. Tilaajalla on oikeus periä korvaus vahingoitetusta kasvillisuudesta. Kasvi ja puuvaurioiden korvaushinnat arvioidaan toteutuneiden materiaali- työ- ja hoitokustannusten perusteella Viherympäristöliiton Kasvillisuuden arvon määritys KAM-07 mukaan. Tilaaja arvioi, joudutaanko puu uusimaan. Työalue tulee saattaa ohjeiden mukaiseen kuntoon sovitun ajan kuluessa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

5 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 5/19 Poistettavia järjestelmiä ovat K7J väylän vieressä olevan nykyiseen laskuojaan purkava 400 mm betoniputki. Muita järjestelmiä ovat Peltotien 4 valaisinpylvästä ja Peltotien nykyinen sadevesiviemäri K3 väylän 0-26,5 oik. ja K1 väylän plv. 88,3-190 vas. ja oik.. K1 väylän pl:lla 143,4 vas. oleva kaivo säilytetään ja kaivoon tulevat putket tulpaltaan. Poistettavien kaivojen ja pylväiden sijainti on esitetty suunnitelmakartassa. Poistettavat järjestelmät jäävät urakoitsijan omistukseen ja haltuun ja hänen tulee toimittaa ne luvalliseen paikkaan. Urakka-alueella olevia johtoja ja laitteita (kaukolämpöputket, puhelinkaapelit, sähkökaapelit, kaapelikaapit, valaistus, vesijohdot, viemärit) on varottava työn aikana. Ennen rakentamistöiden aloittamista on alueella olevien nykyisten johtojen ja laitteiden sijainti ja korkeusasema selvitettävä laitteiden omistajien toimesta näyttötoimenpiteellä. Johtojen ja laitteiden omistajat (kaukolämpö, puhelin, sähkö, vesijohto- ja viemäri) siirtävät/rakentavat laitteensa omien siirto- ja suojaussuunnitelmien mukaisesti Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet Päällyste poistetaan Ritolantieltä plv ja , Nyynäjäntieltä plv , Peltotieltä plv.0-58 ja Kallentieltä plv Purettavat asfalttipäällysteet tulee toimittaa rakennuttajan hyväksymään luvalliseen paikkaan. Urakoitsija vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista Betoniverhouksen ja reunatuen poisto/purku Betoninen reunatuki poistetaan olevalta jalankulku- ja polkupyörätieltä Ritolantieltä plv ja Perustusrakenteet 1330 Arinarakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kiviainesarinoiden rakentamisesta on sovittava aina rakennuttajien kanssa erikseen. Arinarakentamisessa noudatetaan InfraRYL 2010 kohdan mitta-, laatu- ja materiaalivaatimuksia. Arinarakenteet rakennetaan rummuille 1-4, joiden tiedot ovat rumpuluettelossa K Pohjarakenteet 1430 Kuivatusrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

6 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 6/19 Salaojina käytetään muovisia sisäpinnaltaan sileitä salaojaputkia 110 / 95 (luokka T8). Salaojaputket ympäröidään InfraRYL:n materiaalivaatimukset täyttävällä salaojasoralla tai sepelillä. Salaojien tarkastuskaivoina käytetään rakennettavia ja nykyisiä sadevesikaivoja. Salaojakaivoina käytetään 400 mm muovikaivoja. Salaojien ja sadevesiviemäriputkien korkeusasema on esitetty korkeudet ja kuivatus-piirustuksessa K1-2 ja kaivojen koordinaattiluettelossa K Salaojakaivantoon perusmaata vasten laitetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas. Rakentajan on huuhdeltava kaikki putket ennen putkistojen luovuttamista rakennuttajalle. Uudet rummut ovat T8- luokan muoviputkia. Rumpujen sijainti, koko ja laatu on esitetty korkeudet ja kuivatus-piirustuksessa ja rumpuluettelossa. Putkikaivantojen kaivu ja täytöt kuuluvat tälle työvaiheelle. Nykyinen Ritolantien alittava 600 mm betonirumpu puhdistetaan ja huuhdellaan. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maanleikkaukset ja kaivannot 1610 Maaleikkaukset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Pintamaan poisto sisältyy maaleikkaus-litteralle. Maaleikkausmassoja voidaan hyödyntää täytöissä, kun ne lajitellaan kaivutyön yhteydessä ja käytetään soveltuviin kohteisiin, esim. silttiset maat kerrosrakenteiden reunoihin tuleviin täyttöihin, maastonmuotoiluun ja soveltuvilta osin valtatielle 20 rakennettaviin meluvalleihin. Ylijäämämassat kuljetetaan urakkaalueelta rakennuttajan osoittamaan paikkaan Pudasjärven kaupungin alueelle Maakaivannot Kaivannon pohjan minimileveys on 0,7 m, mikäli kaivannossa joudutaan työskentelemään. Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannot tehdään työsuojeluhallituksen ohjetta Kapeat kaivannot, VTT:n Geoteknisen laboratorion tiedonantoa n:o 29 sekä InfraRYL 2010 ohjeita noudattaen niin, että työturvallisuutta ei vaaranneta Kaivannon tukirakenteet Kaivannot voidaan tehdä luiskattuina kaivantoina, mikäli se käytettävissä oleva rakennusalue (säilytettävä puusto) huomioonottaen on mahdollista. Ura-

7 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 7/19 koitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalla käyttämänsä kaivutapa, mahdollinen tuentamenetelmä ja tuentasuunnitelmat ennen kaivutöihin ryhtymistä Penkereet, maapadot ja täytöt 1810 Penkereet 1811 Maapenkereet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maapengertä tulee väylään K1 sekä jalankulku- ja polkupyöräteihin K4J, K5J, K6J, K7J, K8J ja luontopolkuun. Maapenkereisiin käytettävät massat otetaan alueelta saatavista leikkausmaista Luiskatäyte Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 1830 Kaivantojen täytöt 1831 Asennusalusta 1832 Alkutäytöt Kaikkien rakennettavien putkien alla käytetään InfraRYL 2010 kohdan mukaista asennusalustaa. Mikäli halutaan poiketa InfraRYL:n mukaisista materiaali- tai laatuvaatimuksista, on siitä aina sovittava rakennuttajien kanssa erikseen. Asennusalustan vahvuus on 150 mm ja se tiivistetään vähintään 90 % tiiveysasteeseen. Alkutäyttö, joka ulotetaan 300 mm putken laen yläpuolelle, on suodatinhiekkaa tai muuta InfraRYL 2010:n mukaista kyseiselle putkelle soveltuvaa materiaalia. Liikennöitävällä alueella lopputäyttöön voidaan käyttää kaivumaista saatavaa tiivistämiskelpoista kivennäismaata, josta poistetaan kivet InfraRYL 2010:n mukaisesti. Alkutäytöt tiivistetään vähintään 95 % tiiviysasteeseen. Muoviputken sivuille tuleva alkutäyttö rakennetaan ja tiivistetään homogeenisina kerroksina myös putken pituussuunnassa. Muoviputken päälle tulevat täyttömassat saadaan tiivistää koneellisesti vasta kun putken laen päällä on vähintään 0,3 m paksuinen täyttökerros.

8 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 8/ Lopputäytöt Täyttömateriaali ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Liikennöitävällä alueella lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannosta saatu maa-aines on tiivistyvää, voidaan käyttää sitä. Liikennöitävällä alueella kivennäismaalla tehty lopputäyttö tiivistetään 90 % tiiveysasteeseen. Liikennöitävän alueen ulkopuolella lopputäyttöön voidaan käyttää kaivumaita. Suurin sallittu raekoko on kuitenkin sama kuin liikennöitävällä alueella Päällys- ja pintarakenteet 2100 Päällysrakenteen osat Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa Suodatinrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Suodatinkerros rakennetaan hiekasta, jonka E 50 MN/m 2 rakennepoikkileikkausten mukaan. Suodatinkangas N3 rakennetaan luontopolulle rakennepoikkileikkauksessa esitetyllä tavalla Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2130 Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2131 Sitomaton kantava kerros Kantava kerros rakennetaan kallio- tai soramurskeesta 0..56, jonka E 280 MN/m 2 rakennepoikkileikkauksen mukaan. Kantava ja jakava kerros rakennetaan samasta materiaalista. Kantava kerros sisältää 50 mm:n profilointikerroksen, 0 20 kallio- tai soramurskeesta.

9 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 9/19 Katujen kevättavoitekantavuus on 145 MN/m 2 (yksittäinen laadunvalvonnan minimiarvo) ja jalankulku- ja polkupyöräteiden 85 MN/ m 2 (yksittäinen laadunvalvonnan minimiarvo) kantavan kerroksen päältä. Tiiviyssuhde E 2 /E 1 kantavan kerroksen päältä levykuormituslaitteella mitattuna on kaduilla <2.1 ja jalankulku- ja polkupyöräteillä <2.0. Urakoitsija on velvollinen mittaamaan levykuormituslaiteella kantavuudet uusien kerrosrakenteiden kohdalta Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Asfalttipäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. K1:lle, K2:lle, K3:lle ja T1-T5:lle tulee päällysteeksi AB 16, paksuus 50mm. K4J:lle, K5J:lle, K6J:lle, K7J:lle ja K8J:lle tulee päällysteeksi AB 16, paksuus 40mm Betoniset pintarakenteet Betonikivi- ja laattapäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ympäristökartoilla on esitetty käytettävät betonikivet sekä niiden sijainti. Nyynäjäntien saarekkeen pl. 20 betonikiveys tehdään 278x138x80 mm, sileä, harmaa. Ladotaan poikittaissuuntaisella tiililadonnalla. Jalankulku- ja pyörätien K7J saarekkeen ladonta on esitetty ympäristösuunnitelmassa kohdassa DET1. Saarekkeessa käytetään kahta eri betonikiveä 138x138x80 sileä, ruskea ja 278x138x80 mm sileä hiekanruskea. Saareke on yliajettavissa pelastusajoneuvolla. Nyynäjäntien koulukuljetusten nouto- ja jättöpaikalla käytetään 278x138x80 mm, sileä, läpivärjättyä ruskeaa betonikiveä. Ladonta tiililadonnalla reunakivensuuntaisesti, kahden kiven nauha. Koulun sisäänkäyntipihan kivimallit ja ladontatyylit on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla ja kohdassa DET2. Ladonta rytmittyy samalla tavalla kuin koulun pihan kiveykset ja katualueen kiveyksien tulee liittyä saumattomasti toisiinsa. K4J ja K6J risteyskohdan saarekkeessa käytetään betonikiveä 138x138x80 mm, ruskea. Betonikivien saumat levennetään noin 5 mm. Samaa kiveä käy-

10 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 10/19 tetään Nyynäjäntiellä vihersaarekkeen alussa pl. 250 ja pl 300 sekä töyssyjen yhteyteen asennettavien puupollareiden ympärillä. Saarekkeessa käytetään betonista reunakiveä Tb 12/160. Kiveyksen asennusalustaksi levitetään asennushiekkakerros, joka levitetään ja tasataan vain välittömästi seuraavana työnvaiheena päällystettävälle alueelle. Asennushiekkaa ei tiivistetä ennen kivien asentamista eikä kerroksen päällä saa kävellä Noppakiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Väylän K8J töyssyihin asennetaan noppakiviä 100x100x100 harmaa / musta shakkiruutukuviolla. Ruudun koko 5x5 kiveä / ruutu Nupukiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Tukimuuri 1:n ja K4J välisessä painanteessa käytetään nupukiveä 140x220x80 mm Luonnonkiviset pintarakenteet Kenttäkiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL21444 mukaiset Ympäristösuunnitelmalla kohdassa DET 1 on esitetty luonnonkivillä viimeistellyn, yliajattavan saarekkeen käsittely. Kenttäkivenä käytetään pyöreitä ø mm luonnonkiviä. Kenttäkivet asennetaan maakosteaan betoniin, kiviaineksen raekoko on 0-8 mm. Maakostean betoninkerroksen paksuus on 100 mm. Kivet asennetaan lappeelleen maanpinnan tasoon. Kiveys saumataan maakostealla betonilla Sitomattomat pintarakenteet Murskepäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Luontopolulle tulee päällysteeksi murskepäällyste KaM 0 6.

11 2150 Siirtymärakenteet 2151 Siirtymäkiilat Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 11/19 Uuden ja vanhan katurakenteen liittyessä toisiinsa tehdään liitoskohtaan siirtymäkiila kaltevuuteen 1:5. Väylän K4J:n ja K8J:n kohdalla jalankulku- ja polkupyörätien rakenteen liittyessä olevaan katurakenteeseen tehdään siirtymäkiila kaltevuuteen 1: Erikoisrakenteet 2161 Piennartäyte Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 2211 Reunatuet Ritolantielle tuleviin töyssyihin 1 ja 2 asennetaan reunatuki luonnonkivestä, suora (170 x 270 mm). Reunatuen asennus maakosteaan betoniin K10, suunnitelmakartan K1-1 detaljikuvan 1 mukaisesti. Väylälle K1 tulevan odotustilan reunaan asennetaan upotettava betonireunatuki Tb 12/160, korkeus K1- väylän asfaltin pinnasta 16 cm. Peltotielle K3 asennetaan jalankulku- ja polkupyörätien ja kadun väliin upotettava betonireunatuki Tb 12/160, korkeus K3 väylän asfaltin pinnasta 16 cm. Ritolantielle K8J asennetaan jalankulku- ja polkypyörätien ja kadun väliin upotettava betonireunatuki Tb 12, korkeus K8J väylän asfaltin pinnasta nykyisen kiveyksen korkeuteen. Jalankulku- ja pyörätien K7J saarekkeen reunakivi on Tb 12/ Kasvillisuusrakenteet Ennen kaivutöiden aloittamista urakoitsijan on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden sijainti. Vihertöissä rakennusaikainen takuu on 2 vuotta. Takuu alkaa hyväksytystä vastaanottotarkistuksesta. Takuuaikainen hoitotyö tehdään VHT 05 laatuvaatimusten mukaisesti.

12 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 12/ Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Kasvualustojen materiaalit Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kasvualustojen tavoitearvot taulukon 23111:T1 s.519 mukaiset Urakoitsija hankkii kaikki viherrakentamisessa tarvittavat kasvualustat. Käytettävän kasvualustan on täytettävä voimassaolevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä voimassaolevat Viherympäristöliiton kasvualustaohjearvot ja vaatimukset seuraavasti: Puut: Pensaat ja köynnökset: Nurmikot: Niityt Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut kasvualustat Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut kasvualustat Nurmikot A3 Kylvöalusta 150 mm, ravinnetaso: kuivat niityt. Rannassa olevaan pohjamaahan Kasvualustoista tulee olla tuoteselosteet ja samalta kasvukaudelta olevat viljavuusanalyysit, jotka tulee toimittaa tilaajalle ennen kasvualustan levitystä. Hyväksyttävien tuoteselosteiden ja analyysien puuttuessa urakoitsija kustannuksellaan ottaa maanäytteet, toimittaa ne maa-analyysejä tekevään yritykseen ja parantaa kasvualustat saamiensa ohjeiden avulla InfraRYL kasvualustaohjearvojen mukaisiksi. Luiskissa leikkausten ja täyttöjen taitekohdat muotoillaan niin, että terävät ja selkeät taitekohdat muotoillaan mahdollisimman loiviksi ja pyöreämuotoisiksi Kasvualustojen alusta Kasvualustojen pohjamaa muotoillaan reunoille päin kalteviksi. Pohjalle ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita Kasvualustojen tekeminen Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset InfraRYL Taulukko 23111:T2 s. 520 Kasvualustojen koot:

13 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 13/19 Puut Istutettavien puiden kasvualusta Nyynäjäntien välikaistalla on 7,2m³, viheralueilla 3,2 m³.kantavaan kasvualustaan istutettavan puun kasvualustatilavuus 15 m³ Männyt istutetaan olevaan maahan. Köynnösten kasvualustan syvyys ryhmäistutuksissa on h= 400mm, 0,3 m³ Pensaiden kasvualustan syvyys h=400 mm kasvualusta on 0,3 m³ Nurmi A3 kasvualustan paksuus on 200 mm Niittyjen kasvualustan paksuus on 150mm / rannassa oleva maa Viheralueilta 1-4 ja 6-7 poistetaan kannot ja muu kasvillisuus. Pintamaa poistetaan 0,2 m:n syvyydeltä ja tilalle laitetaan pengermaata 0,05 m ja 0,15 m kuivan niityn tuotteistettua kasvualustaa. Olemassa oleva puusto säilytetään Valmis kasvualusta Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset InfraRYL Taulukko :T3 s. 521 InfraRYL Taulukko :T4 s. 522 Kasvualusta on tasaisesti samaan tiiviysasteeseen tiivistetty myös kasvualustan ja kiveyksien sekä muiden rakenteiden liittymäkohdissa. Kasvualusta ei ole kasvien kasvun kannalta haitallisesti tiivistynyttä. Valmis pinta noudattelee suunniteltuja korkeuksia. Valmiin pinnan tulee liittyä luontevasti ympäristöön eikä siinä ole kokonaisuutta häiritseviä epätasaisuuksia. Betonikiveyksen rajoittuessa kasvualustaan tehdään rajapinta InfraRYL kohdan 23111:K10, kohdan C mukaisesti maakostealla betonilla Kantavat kasvualustat Tekniset vaatimukset InfaRYL mukaiset. Kantava kasvualusta tulee K6J ja K4J risteyksessä olevaan saarekkeeseen. Kasvualustan vähimmäistilavuus on 15 m3. Kantava kasvualusta koostuu runkomateriaalista, jossa 2/3 tilavuudesta on karkeampaa ja hienompirakeista kiviainesta sekä 1/3 kasvualustaa. Kiviaineksen tulee olla särmikästä. Puu istutetaan kuvan 23113/K1 -kuvan mukaisesti. Puulle asennetaan Havenon mallia Quadral Q eli Quad 15/50 Q180/Q84 - nelikulmainen maaritilä+tukikehikko TR50 sekä runkosuoja hirrestä VSU:n / Kontiotuotteen mallin mukaisesti (Liite)

14 2312 Katteet Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 14/19 Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Taulukko 23120:T1 s.529 Orgaanisen katteen laatuvaatimukset Orgaanisen katteen laatuluokka on puistokate. Istutettavien puiden ympäriltä jätetään kylvämättä halkaisijaltaan 1 metrin levyinen alue, johon levitetään 70 mm paksuinen havupuunkuorikatekerros. Ennen katteen asentamista rikkaruohot on poistettava juurineen. Kuorikatteen on peitettävä istutusalue tasaisesti. Orgaaninen kate ei saa ulottua puun runkoon kiinni. Katteena käytettävä puunkuori on korkeintaan 3 vuotta vanhaa. Maaritilän alle asennetaan suodatinkangas N2, jonka päälle 5 cm salaojasepeliä. Pensasalueelle katekerroksen ja kasvualustan väliin asennetaan suodatinkangas. Reunat upotetaan maahan. Päälle asennetaan 70mm paksuinen havupuunkuorikatekerros Nurmi- ja niittyverhoukset 2321 Nurmikot Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2322 Niityt 2330 Istutukset 2331 Puut Puistopuut Katualueen ojapainanteet ja välikaista kylvetään nurmi A3 luokan mukaisesti. Nurmi A3 vaatimukset on esitetty InfraRYL taulukoissa 23211:T1 T4. Nurmikoiden kasvualustojen tulee olla InfraRYL kohdan mukaiset. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Viheralueille ja rannan yläosaan kylvetään kuiva niitty siemenseos (Suomen Niittysiemen Oy) ja rannan alareunaan kylvetään tulva niitty siemenseos (Suomen Niittysiemen Oy), kylvömäärä on 100 g / 100m². Niittysiemenseosten rinnalle kylvetään suojaheinäseos 100 g / 100m². Siemenet sekoitetaan hienoon hiekkaan tai esim. sahanpuruun. Maanpinta tiivistetään jyräämällä kylvön jälkeen. Niittysiemen kylvetään aikaisin keväällä tai vaihtoehtoisesti syys-lokakuussa. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

15 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 15/19 Taulukko 23311:T1 s. 537 Taimityyppien istutusajat. Koivut ja lepät istutetaan vain kevätistutuksena. Taimien on oltava kotimaista, mieluiten paikallista alkuperää. Taimien on oltava läpijuurtuneita paakkutaimia ja täytettävä kasviluettelossa vaaditut vaatimukset. Istutettavan erän tulee olla kooltaan, tukevuudeltaan ja haaroittuneisuudeltaan tasalaatuinen. Puut istutetaan pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puun juurenniska on mm kasvualustan pinnan yläpuolella. Puut tuetaan kahdella tukiseipäällä infraryl kuvan 23311:K5 b mukaisesti. Seipäät eivät saa hangata oksia ja runkoa. Tukiseipäiden tulee olla runkoja tukevampia, vähintään 50 mm paksuja ja havupuusta valmistettuja. Sidontamateriaalina käytetään tervanarua. Puun sidokset solmitaan puun rungon kohdalta limittäin. Sidos on korkeudella, joka on korkeintaan 1/3 puun korkeudesta. Tukiseipäät katkaistaan noin 50 mm ylimmän sidoksen yläpuolelta. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan n. 1 m kokoinen kasteluallas. Istuttaessa puu kastellaan hyvin. Sille annetaan vettä vähintään 50 l. Nurmialueelle istutettavat puut suojataan tyvestä Urban Natural Oy:n puunrunkojen tyvisuojalla (21x35 cm). Vaurioituneet kasvinosat leikataan istutettaessa. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan metrin mittainen kasteluallas. Istutettaessa taimi kastellaan hyvin ja annetaan vähintään 50 litraa vettä / puu Katupuut Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Istutettavat taimet ovat tasalaatuisia kooltaan, haaroittuneisuudelta ja tukevuudeltaan. Istutuksiin käytetään vain katupuiksi kasvatettuja taimia, joiden latvus, runko ja juuristo on taimistolla hoidettu. Taimien tulee olla runkojohteisia, runkonostettuja ja suorarunkoisia. Puut istutetaan aina pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puun juurenniska on mm kasvualustan pinnan yläpuolella. Nyynäjäntien välikaistalle, nouto- ja jättöalueen vihersaarekkeille sekä K8J - väylälle istutettavat puut tuetaan tämän työselostuksen liitteenä olevan kuvan mukaisesti 4-pistetuennalla. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan n. 1 m kokoinen kasteluallas. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kastelupussia. Istuttaessa puu kastellaan hyvin. Sille annetaan vettä vähintään 50 l. Saarekkeeseen 2 istutettavalle puulle asennetaan maaritilä, malli Havenon mallia Quadral Q eli Quad 15/50 Q180/Q84 - nelikulmainen maaritilä

16 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 16/19 +tukikehikko TR50 tai vastaava. Runkosuoja on esitetty tämän työselostuksen liitteessä. Puulle asennetaan ilmastusputket kasvualustaan. Nyynäjäntien välikaistalle istutettavien puiden suojaetäisyydet johtoihin ja laitteisiin eivät täyty välikaistalla. Asiasta on sovittu tilaajan kanssa Pensaat ja köynnökset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Taulukko 23330:T1 s.544 istutusajat eri taimityypeillä. Pensaslajit ja istutusetäisyydet on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla. Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot. Istutusleikkaus tehdään ottaen huomioon kasvilaji, taimityyppi ja istutusajankohta. Pensaiden kasvuunlähdöstä huolehditaan kastelulla. Reunimmaisten taimien etäisyys istutusalueen reunasta on 70 cm. Köynnökset tulee istuttaa keväällä. Taimien kasvuun lähdöstä huolehditaan kastelulla. Huoltoaitaan kiinnitetään köynnösten tueksi vaijeria 2 metrin välein. Kasvillisuuden suoja-aitamalli on esitetty tämän työselostuksen liitteessä Järjestelmät 3100 Vesihuollon järjestelmät Hulevesiviemäreiden määriin (mtr) sisältyvät kaivu- ja täyttötyöt sekä asennusalustat Hulevesiviemärit Hulevesiviemärin materiaalit Hulevesiputkina käytetään muovisia polypropeeniputkia (Pragma tai Ultra Rib 2 tai vastaava). Putkikaivantojen kaivu- ja täyttötyöt sekä asennusalustat sisältyvät tälle työvaiheelle. Vedet purkavan hulevesiviemärin materiaali on Ø PP/k. Lisäksi alueelle rakennetaan yhdistettyä salaoja- ja sadevesiputkea 200M. Rakentajan on huuhdeltava kaikki rakennetut putket ja tyhjennettävä kaivojen sakkapesät ennen putkistojen luovuttamista rakennuttajalle Hulevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Hulevesikaivoina käytetään muovisia ø 800 sakkapesällä varustettuna. Kaivojen kansistoina käytetään 25 tn:n ns. kelluvia kansia. K8J väylälle rakennetaan yksi betoninen tarkastuskaivo, ø 800, johon liitetään olemassa oleva 600 mm:n betoninen hulevesiviemäri.

17 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 17/ Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 3230 Reunapaalut ja pollarit Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ympäristösuunnitelmakartalla on esitetty pollareiden paikat. Pollarimalli on tämän työselostuksen liitteenä. Pollareita tulee töyssyjen yhteyteen K8J - väylälle sekä erottamaan kulkua K6J -väylän ja Nyynäjäntien välillä Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Työssä noudatetaan sekä InfraRYL -laadunohjaushankkeen voimassa olevia asiakirjoja (Osa 1 Väylät ja alueet, ja Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat), että Liikenneviraston yleisiä liikennemerkkien ja liikenteen hallintaan liittyviä määräyksiä, ohjeita ja työselityksiä. Työssä noudatetaan erityisesti seuraavia julkaisuja: - InfraRYL; kohta Liikennemerkit - Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset LO 20/2013, Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä TIEH Liikennemerkkipiirustukset, kansiot 1 ja 2 TIEH Liikenteen ohjaus, Viitoitus TIEL Voimassa olevat Ty - tyyppipiirustukset Ohjeita ja määräyksiä on saatavissa Liikenneviraston internet-palvelun kautta osoitteesta Uudet merkit on esitetty liikenteenohjaussuunnitelmassa sekä liikennemerkkiluettelossa.

18 3263 Tiemerkinnät Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 18/19 Tiemerkinnät Tunnus Nimi Väri Mitoitus (m) 1.2 Keskiviiva valk Viiva 1,0 väli 3,0 Leveys 0,1 2.1 Sulkuviiva kelt Leveys 0,1 2.4 Sulkuviiva valk Leveys 0,2 5.4 Reunaviivan jatke valk Viiva 1,0 väli 1,0 leveys 0,1 6.6 Ajokaistaviiva valk Viiva 1,0 väli 1,0 leveys 0, Suojatie valk 14.2 Ajokaistanuolet valk Nuolen pituus 5, Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Katuvalaistuksesta on erillinen työselitys. Katualueelle asennetaan kaapeleita ja suojaputkia. Laitteiden omistajat hankkivat ja asentavat kaapelit, laitteet ja suojaputket. Kaapeleiden, johtojen ja kaivojen sijoittelu on esitetty johtojen yhdistelmäkartalla K8-1. Ennen kaapelikaivantojen tekemistä niiden sijainnista, yhteensovittamisesta ja toteutustavasta on sovittava tarkemmin rakennuttajan ja laiteomistajien kanssa. Urakoitsija vastaa näiden töiden yhteensovittamisesta ja aikatauluttamisesta. Laitteistojen muutostöistä on oltu yhteydessä suunnittelun aikana seuraavien laiteomistajien edustajien kanssa: Pudasjärven vesiosuuskunta: Paavo Salmela, puh Fortum Oyj: Toivo Hietala, puh Elisa Oy: Matti Niku (Voimatel Oy), puh Sonera: Henri Matinmikko, puh DNA: Eero Ervasti, puh HSK Sähkö Oy: Juho Hosio, puh Verkko-osuuskunta Kairan kuitu: Jari Jussila, puh Pudasjärven kaukolämpö: Markku Siira, puh Kalusteet Tukimuuri 1 sijaitsee K4J-väylän reunassa. Tukimuuri rakennetaan jalankulkuja polkupyörätien leikkauksen ja muurin takana sijaitsevan koulukeskuksen väliin. Tukimuuri 1:n tarkempi suunnitelma löytyy kohdasta K5-1.

19 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 19/19 Tukimuuri 2 sijaitsee K7J-väylän reunassa. Tukimuuri rakennetaan jalankulkuja polkupyörätien leikkauksen ja muurin takana sijaitsevan yksityisen maanomistajan tontin väliin. Tukimuuri 2:n päälle asennetaan näkösuoja-aita. Tukimuuri 2:n ja näkösuoja-aidan tarkempi suunnitelma löytyy kohdasta K5-2. Rakennusaikaiset hoitotyöt Rakennusaikaiset hoitotyöt tehdään Viheralueiden hoitoluokitus ja Viheralueiden hoito VHT 05 mukaisesti. Työssä tulee käyttää ammattitaitoisia työntekijöitä. Viherrakennustyön päätyttyä alkaa viherurakkaan kuuluva 2 vuoden takuuajan hoito. Katujen viheralueet hoidetaan A II- käyttöviheralue mukaisesti, viheralueiden niityt luokan A III-käyttö- ja suojaviheralueena, rannan niittyalue hoidetaan B III maisemaniittynä. Oulussa Eila Köngäs Projektipäällikkö Destia Oy Pertti Partanen Suunnittelija Destia Oy Sanna Sunnari Ympäristösuunnittelija Destia Oy

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS

MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS TIEHALLINTO SASTAMALAN KAUPUNKI MT 252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA RAKENNUSSUUNNITELMA TIENRAKENNUSKOHTEIDEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELITYS 29.03.2011, URAKKALASKENTAA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Maanrakennustöiden työselostus. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma InfraRYL Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO Katu- ja puisto-osasto. Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKI Katu- ja puisto-osasto Nordenskiöldinkatu välillä Topeliuksenkatu - Urheilukatu Pyöräilyjärjestelyt TYÖSELOSTUS 12.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI Työselostus 2 (14) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 1(6) KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 11.4.2011 Jari Kinnunen 2(6) 00000

Lisätiedot

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio

25.9.2015, klo 12.00 mennessä. Tekninen osasto Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta TARJOUSPYYNTÖ Jorma Skyttä 11.9.2015 Suitia 51 B 02570 Siuntio Siuntion kunta pyytää tarjoustanne Siuntion kunnassa sijaitsevan Grönkullan alueen vesijohtolinjan rakentamisesta laadittujen

Lisätiedot

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus

VIHERTYÖOHJE. JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi. Liitetään kaivulupaan NURMIKOT. Rakennustyöaikainen suojaus 1 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan VIHERTYÖOHJE NURMIKOT Rakennustyöaikainen suojaus Säilytettävä nurmikko suojataan rakentamalla tukeva aita (korkeus 1,5 m) nurmikkoalueen ympärille,

Lisätiedot

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT

OHJEISTOT. Riihimäen kaupunki KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Riihimäen kaupunki OHJEISTOT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN KAIVUTÖIDEN OHJEET RIIHIMÄELLÄ KAIVULUVAN LUPAEHDOT, -OHJEET JA TAKSAT Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.8.2013 Voimaantulo 1.9.2013

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen

Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen Kauniaisten kaupunki Kasvillisuuden ja luontoalueiden suojaaminen sekä puiden kaataminen Kauniaisissa PL 52 02701 Kauniainen s-posti: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi vaihde: (09) 50561 fax (09) 5056 535

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu

MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS. Mika Waltarin koulu MAANRAKENNUSTÖIDEN 1. VAIHEEN RAKENNUSSELOSTUS Mika Waltarin koulu 06.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO: 1(9) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 2 RAKENNUSHANKE... 2 KOHDE... 2 URAKKA-ALUE... 2 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito 5 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot