VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI"

Transkriptio

1 A3 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI VALTATIEN 20 LIIKENNEJÄRJESTELYT VÄLILLÄ VARSITIE- POROPUDAS RITOLANTIE, PELTOTIE, KALLENTIE, NYYNÄJÄNTIE PUDASJÄRVI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

2 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 2/19 Rakennushankkeen kuvaus Yleistä Rakennushanke sijaitsee Pudasjärvellä, Poroputaan kaupunginosassa. Hanke sisältää Ritolantien liittymän katkaisemisen valtatielle 20, Rahtimiehentien/ Nyynäjäntien porrastamisen, uuden Nyynäjäntien rakentamisen vt 20:lta, sekä Kallentien ja Peltotien liittämisen Nyynäjäntiehen. Hankkeeseen kuuluu myös neljä uutta jalankulku- ja polkupyörätietä, yhden jalankulku- ja polkupyörätien parantaminen, sekä Ritolantien osan muuttamisen jalankulku- ja polkupyörätieksi. Hankkeeseen kuuluu myös uudet tonttiliittymät Kallentielle, Peltotielle ja Nyynäjäntielle. Peltotiellä plv:llä 0-34,2, Nyynäjäntiellä plv:llä 0-308,7 ja Kallentiellä plv:llä 0-50,6 uusitaan kaikki katurakenteet ja tehdään salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Jalankulku- ja polkupyöräteille K4J ja K7J rakennetaan uudet rakenteet, tukimuurit sekä salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Jalankulku- ja polkupyöräteille K5J ja K8J tehdään kevyt rakenteen parannus, uusi päällyste, sekä salaojitus tai yhdistetty salaoja + hulevesiviemäröinti. Ritolantielle tehdään töyssyt 1 ja 2 suunnitelmakartassa esitetyille kohdille. Lisäksi jalankulku- ja pyörätien K7J päästä rakennetaan luontopolku suunnitellun koulun ja Iijoen väliin. Katuympäristöön istutetaan lehtipuita, pensaita ja köynnöksiä sekä asennetaan betoni- ja luonnonkiveystä ympäristösuunnitelman mukaisiin paikkoihin. Katualueelle asennettavat betonikivet muodostavat saumattoman kokonaisuuden koulun piha-alueen ympäristön kanssa. Koulun sisäänkäyntipihan välittömässä läheisyydessä katualueella oleva betonikiveys toistaa koulun pihan betonikivien ladontamallia. Katualueen läheisyydessä olevien viheralueiden pinnanmuotoilu, kuivatus ja ympäristö tehdään suunnitelmakarttojen mukaisesti. Viheralueille on jätetty ennen töiden aloittamista yksittäisiä lehtipuita. Rannassa olevan viheralueen pergertäyttö on aloitettu ennen tämän suunnitelman valmistumista. Olevia puita säilytetään mahdollisimman paljon viheralueilla. Urakoitsija hankkii tarvittavat merkit ja suojalaitteet, sekä vastaa liikennejärjestelyjen turvallisuudesta. Urakoitsija hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt rakennuttajalla ja informoi alueen kiinteistöjen omistajia järjestelyistä. Kadunrakennustöissä noudatetaan katualueella Pudasjärven kaupungin omia määräyksiä ja ohjeita sekä tätä työkohtaista työselitystä. Tässä työselityksessä käytetty numerointi on Rakennustieto Oy:n julkaisussa InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1, Väylät ja alueet ja InfraRYL Net palvelun vesihuolto-osassa. Hankkeen suoritteet on laskettu käyttäen Rapal Oy:n In-Infra.net palvelun FORE:n ROLA-laskennan yksikköhintoja.

3 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 3/19 Mikäli suunnitelmassa, kaupungin määräyksissä ja ohjeissa sekä tässä työkohtaisessa työselityksessä ei ole määräystä johonkin työhön, niin tällöin noudatetaan seuraavien yleisten laatuvaatimusten ja työselitysten ohjeita: InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset VRT 11 Asfalttinormit 2000, lisälehti 2003 Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena, SKTY 14 Viheralueiden hoidon työselitys VHT 05, VYL Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset, Viherympäristöliiton julkaisu 22 RIL , Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket Tämä työselitys koskee katujen ja viheralueiden rakentamista. Rakentaminen sijoittuu Poroputaan kaupunginosaan Pudasjärvellä. Mittaukset Suunnitelma on laadittu ETRS-GK27 - koordinaattijärjestelmään ja korkeusjärjestelmään N2000. Maastomallina on käytetty Pudasjärven kaupungin toimittamaa mallia, joka on mitattu syksyllä Lisämittauksia on tehty syksyn 2013 ja kesän 2014 välillä. Mittalinjan sijainti on esitetty suunnitelma- ja mittaussuunnitelmakartassa ja rakennepoikkileikkauksissa. Suunniteltujen katulinjojen ja tien sijainnit ja tunnukset on esitetty mittaussuunnitelmakartalla ja pääpistelaskennat asiakirjassa K4-2 (levyke). Kaivojen, salaojien ja sadevesiviemäreiden sijainti- ja korkeustiedot on esitetty korkeudet- ja kuivatuskartassa K1-2 ja kaivojen koordinaattiluettelossa K Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaikkien olemassa olevien maanalaisten rakenteiden sijainti ja merkittävä maastoon. Maaperätiedot Alueen pohjaolosuhteita on selvitetty suunnittelun yhteydessä kairauksilla, koekuopilla sekä näytteenotolla. Tarkempi kuvaus maaperätiedoista on esitetty tämän työselityksen liitteenä olevassa asiakirjassa A5, Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus.

4 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 4/ Olevat rakenteet ja rakennusosat 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kasvillisuuden suojausluokka on 2 ja K7J väylän vieressä olevan kuusiaidan suojausluokka on 1 (InfraRYL taulukko 11113:T1 s. 158) Viheralueilla pyritään säilyttämään mahdollisimman monta nykyistä puuta. Säilytettävien puiden vioittuneet tai vaaraa aiheuttavat oksat poistetaan. Luokka Suojaamisen peruste Toimenpiteet 1 Alueella kaivetaan. Kasvuolojen muutokset ovat suuret tai kasvillisuuden lähellä tai juuristoalueella kaivetaan. Suojaukset pysyviä ja/tai työnaikaisia. Rungon, oksiston ja juuriston suojaaminen ja kasvin ravinne- ja vesitalouden säilyttäminen ennallaan tai parantaminen rakenteellisilla tai muilla toimenpiteillä. 2 Alueella liikutaan. Työnaikainen suojaus, kun työmaan rakenteet ulottuvat lähelle suojattavaa kasvia tai kasvin juuristoalueella joudutaan liikkumaan. Rungon suojaaminen ja juuristoalueen maakerroksen tiivistymisen estäminen. Viheralueilta kaadettavat puut on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla. Yksittäiset puut on mitattu vain osasta suunnittelualueelta. Kaadettavien yksittäispuiden määrät on arvioitu. Kaadettavat puut poistetaan ja kuljetetaan pois. Viheralueiden pintamaa poistetaan varoen säilytettävien puiden juuristoa. Maanpinta tasoitetaan ja kannot jyrsitään. Koivut eivät kestä täyttöä. Rantaalueen pergertäyttö on osaltaan tehty ja tarkentuu töiden edetessä. Monirunkoisena kasvavat puut, jotka kasvavat yhdestä tyvestä lasketaan yhdeksi puuksi. Rakennustöiden ajankohdat ja työkoneet valitaan niin että vahinkoa tapahtuu mahdollisimman vähän. Tarvittaessa kaivutyöt tehdään käsityönä. Juuristoalueille ei saa varastoida rakennusmateriaaleja. Hyötypuuksi kelpaavat puut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleisesti käytettyjen periaatteiden mukaisesti vain rakentamisen edellyttämältä alueelta. Urakoitsijan on informoitava kiinteistön omistajaa ennen töiden aloittamista. Tilaajalla on oikeus periä korvaus vahingoitetusta kasvillisuudesta. Kasvi ja puuvaurioiden korvaushinnat arvioidaan toteutuneiden materiaali- työ- ja hoitokustannusten perusteella Viherympäristöliiton Kasvillisuuden arvon määritys KAM-07 mukaan. Tilaaja arvioi, joudutaanko puu uusimaan. Työalue tulee saattaa ohjeiden mukaiseen kuntoon sovitun ajan kuluessa Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

5 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 5/19 Poistettavia järjestelmiä ovat K7J väylän vieressä olevan nykyiseen laskuojaan purkava 400 mm betoniputki. Muita järjestelmiä ovat Peltotien 4 valaisinpylvästä ja Peltotien nykyinen sadevesiviemäri K3 väylän 0-26,5 oik. ja K1 väylän plv. 88,3-190 vas. ja oik.. K1 väylän pl:lla 143,4 vas. oleva kaivo säilytetään ja kaivoon tulevat putket tulpaltaan. Poistettavien kaivojen ja pylväiden sijainti on esitetty suunnitelmakartassa. Poistettavat järjestelmät jäävät urakoitsijan omistukseen ja haltuun ja hänen tulee toimittaa ne luvalliseen paikkaan. Urakka-alueella olevia johtoja ja laitteita (kaukolämpöputket, puhelinkaapelit, sähkökaapelit, kaapelikaapit, valaistus, vesijohdot, viemärit) on varottava työn aikana. Ennen rakentamistöiden aloittamista on alueella olevien nykyisten johtojen ja laitteiden sijainti ja korkeusasema selvitettävä laitteiden omistajien toimesta näyttötoimenpiteellä. Johtojen ja laitteiden omistajat (kaukolämpö, puhelin, sähkö, vesijohto- ja viemäri) siirtävät/rakentavat laitteensa omien siirto- ja suojaussuunnitelmien mukaisesti Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet Päällyste poistetaan Ritolantieltä plv ja , Nyynäjäntieltä plv , Peltotieltä plv.0-58 ja Kallentieltä plv Purettavat asfalttipäällysteet tulee toimittaa rakennuttajan hyväksymään luvalliseen paikkaan. Urakoitsija vastaa kaikista aiheutuneista kustannuksista Betoniverhouksen ja reunatuen poisto/purku Betoninen reunatuki poistetaan olevalta jalankulku- ja polkupyörätieltä Ritolantieltä plv ja Perustusrakenteet 1330 Arinarakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kiviainesarinoiden rakentamisesta on sovittava aina rakennuttajien kanssa erikseen. Arinarakentamisessa noudatetaan InfraRYL 2010 kohdan mitta-, laatu- ja materiaalivaatimuksia. Arinarakenteet rakennetaan rummuille 1-4, joiden tiedot ovat rumpuluettelossa K Pohjarakenteet 1430 Kuivatusrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

6 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 6/19 Salaojina käytetään muovisia sisäpinnaltaan sileitä salaojaputkia 110 / 95 (luokka T8). Salaojaputket ympäröidään InfraRYL:n materiaalivaatimukset täyttävällä salaojasoralla tai sepelillä. Salaojien tarkastuskaivoina käytetään rakennettavia ja nykyisiä sadevesikaivoja. Salaojakaivoina käytetään 400 mm muovikaivoja. Salaojien ja sadevesiviemäriputkien korkeusasema on esitetty korkeudet ja kuivatus-piirustuksessa K1-2 ja kaivojen koordinaattiluettelossa K Salaojakaivantoon perusmaata vasten laitetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas. Rakentajan on huuhdeltava kaikki putket ennen putkistojen luovuttamista rakennuttajalle. Uudet rummut ovat T8- luokan muoviputkia. Rumpujen sijainti, koko ja laatu on esitetty korkeudet ja kuivatus-piirustuksessa ja rumpuluettelossa. Putkikaivantojen kaivu ja täytöt kuuluvat tälle työvaiheelle. Nykyinen Ritolantien alittava 600 mm betonirumpu puhdistetaan ja huuhdellaan. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maanleikkaukset ja kaivannot 1610 Maaleikkaukset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Pintamaan poisto sisältyy maaleikkaus-litteralle. Maaleikkausmassoja voidaan hyödyntää täytöissä, kun ne lajitellaan kaivutyön yhteydessä ja käytetään soveltuviin kohteisiin, esim. silttiset maat kerrosrakenteiden reunoihin tuleviin täyttöihin, maastonmuotoiluun ja soveltuvilta osin valtatielle 20 rakennettaviin meluvalleihin. Ylijäämämassat kuljetetaan urakkaalueelta rakennuttajan osoittamaan paikkaan Pudasjärven kaupungin alueelle Maakaivannot Kaivannon pohjan minimileveys on 0,7 m, mikäli kaivannossa joudutaan työskentelemään. Liikakaivua sekä leveys- että syvyyssuunnassa on vältettävä. Kaivannot tehdään työsuojeluhallituksen ohjetta Kapeat kaivannot, VTT:n Geoteknisen laboratorion tiedonantoa n:o 29 sekä InfraRYL 2010 ohjeita noudattaen niin, että työturvallisuutta ei vaaranneta Kaivannon tukirakenteet Kaivannot voidaan tehdä luiskattuina kaivantoina, mikäli se käytettävissä oleva rakennusalue (säilytettävä puusto) huomioonottaen on mahdollista. Ura-

7 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 7/19 koitsijan on hyväksytettävä rakennuttajalla käyttämänsä kaivutapa, mahdollinen tuentamenetelmä ja tuentasuunnitelmat ennen kaivutöihin ryhtymistä Penkereet, maapadot ja täytöt 1810 Penkereet 1811 Maapenkereet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Maapengertä tulee väylään K1 sekä jalankulku- ja polkupyöräteihin K4J, K5J, K6J, K7J, K8J ja luontopolkuun. Maapenkereisiin käytettävät massat otetaan alueelta saatavista leikkausmaista Luiskatäyte Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 1830 Kaivantojen täytöt 1831 Asennusalusta 1832 Alkutäytöt Kaikkien rakennettavien putkien alla käytetään InfraRYL 2010 kohdan mukaista asennusalustaa. Mikäli halutaan poiketa InfraRYL:n mukaisista materiaali- tai laatuvaatimuksista, on siitä aina sovittava rakennuttajien kanssa erikseen. Asennusalustan vahvuus on 150 mm ja se tiivistetään vähintään 90 % tiiveysasteeseen. Alkutäyttö, joka ulotetaan 300 mm putken laen yläpuolelle, on suodatinhiekkaa tai muuta InfraRYL 2010:n mukaista kyseiselle putkelle soveltuvaa materiaalia. Liikennöitävällä alueella lopputäyttöön voidaan käyttää kaivumaista saatavaa tiivistämiskelpoista kivennäismaata, josta poistetaan kivet InfraRYL 2010:n mukaisesti. Alkutäytöt tiivistetään vähintään 95 % tiiviysasteeseen. Muoviputken sivuille tuleva alkutäyttö rakennetaan ja tiivistetään homogeenisina kerroksina myös putken pituussuunnassa. Muoviputken päälle tulevat täyttömassat saadaan tiivistää koneellisesti vasta kun putken laen päällä on vähintään 0,3 m paksuinen täyttökerros.

8 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 8/ Lopputäytöt Täyttömateriaali ei saa sisältää aineita, jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Suurin sallittu kivien tai lohkareiden läpimitta on 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. Liikennöitävällä alueella lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella kivennäismaalla. Mikäli kaivannosta saatu maa-aines on tiivistyvää, voidaan käyttää sitä. Liikennöitävällä alueella kivennäismaalla tehty lopputäyttö tiivistetään 90 % tiiveysasteeseen. Liikennöitävän alueen ulkopuolella lopputäyttöön voidaan käyttää kaivumaita. Suurin sallittu raekoko on kuitenkin sama kuin liikennöitävällä alueella Päällys- ja pintarakenteet 2100 Päällysrakenteen osat Rakennekerrokset ja niiden paksuudet on esitetty rakennepoikkileikkauksissa Suodatinrakenteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Suodatinkerros rakennetaan hiekasta, jonka E 50 MN/m 2 rakennepoikkileikkausten mukaan. Suodatinkangas N3 rakennetaan luontopolulle rakennepoikkileikkauksessa esitetyllä tavalla Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2130 Kantavat kerrokset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2131 Sitomaton kantava kerros Kantava kerros rakennetaan kallio- tai soramurskeesta 0..56, jonka E 280 MN/m 2 rakennepoikkileikkauksen mukaan. Kantava ja jakava kerros rakennetaan samasta materiaalista. Kantava kerros sisältää 50 mm:n profilointikerroksen, 0 20 kallio- tai soramurskeesta.

9 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 9/19 Katujen kevättavoitekantavuus on 145 MN/m 2 (yksittäinen laadunvalvonnan minimiarvo) ja jalankulku- ja polkupyöräteiden 85 MN/ m 2 (yksittäinen laadunvalvonnan minimiarvo) kantavan kerroksen päältä. Tiiviyssuhde E 2 /E 1 kantavan kerroksen päältä levykuormituslaitteella mitattuna on kaduilla <2.1 ja jalankulku- ja polkupyöräteillä <2.0. Urakoitsija on velvollinen mittaamaan levykuormituslaiteella kantavuudet uusien kerrosrakenteiden kohdalta Päällysteet ja pintarakenteet 2141 Asfalttipäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. K1:lle, K2:lle, K3:lle ja T1-T5:lle tulee päällysteeksi AB 16, paksuus 50mm. K4J:lle, K5J:lle, K6J:lle, K7J:lle ja K8J:lle tulee päällysteeksi AB 16, paksuus 40mm Betoniset pintarakenteet Betonikivi- ja laattapäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ympäristökartoilla on esitetty käytettävät betonikivet sekä niiden sijainti. Nyynäjäntien saarekkeen pl. 20 betonikiveys tehdään 278x138x80 mm, sileä, harmaa. Ladotaan poikittaissuuntaisella tiililadonnalla. Jalankulku- ja pyörätien K7J saarekkeen ladonta on esitetty ympäristösuunnitelmassa kohdassa DET1. Saarekkeessa käytetään kahta eri betonikiveä 138x138x80 sileä, ruskea ja 278x138x80 mm sileä hiekanruskea. Saareke on yliajettavissa pelastusajoneuvolla. Nyynäjäntien koulukuljetusten nouto- ja jättöpaikalla käytetään 278x138x80 mm, sileä, läpivärjättyä ruskeaa betonikiveä. Ladonta tiililadonnalla reunakivensuuntaisesti, kahden kiven nauha. Koulun sisäänkäyntipihan kivimallit ja ladontatyylit on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla ja kohdassa DET2. Ladonta rytmittyy samalla tavalla kuin koulun pihan kiveykset ja katualueen kiveyksien tulee liittyä saumattomasti toisiinsa. K4J ja K6J risteyskohdan saarekkeessa käytetään betonikiveä 138x138x80 mm, ruskea. Betonikivien saumat levennetään noin 5 mm. Samaa kiveä käy-

10 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 10/19 tetään Nyynäjäntiellä vihersaarekkeen alussa pl. 250 ja pl 300 sekä töyssyjen yhteyteen asennettavien puupollareiden ympärillä. Saarekkeessa käytetään betonista reunakiveä Tb 12/160. Kiveyksen asennusalustaksi levitetään asennushiekkakerros, joka levitetään ja tasataan vain välittömästi seuraavana työnvaiheena päällystettävälle alueelle. Asennushiekkaa ei tiivistetä ennen kivien asentamista eikä kerroksen päällä saa kävellä Noppakiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Väylän K8J töyssyihin asennetaan noppakiviä 100x100x100 harmaa / musta shakkiruutukuviolla. Ruudun koko 5x5 kiveä / ruutu Nupukiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Tukimuuri 1:n ja K4J välisessä painanteessa käytetään nupukiveä 140x220x80 mm Luonnonkiviset pintarakenteet Kenttäkiveykset Tekniset vaatimukset InfraRYL21444 mukaiset Ympäristösuunnitelmalla kohdassa DET 1 on esitetty luonnonkivillä viimeistellyn, yliajattavan saarekkeen käsittely. Kenttäkivenä käytetään pyöreitä ø mm luonnonkiviä. Kenttäkivet asennetaan maakosteaan betoniin, kiviaineksen raekoko on 0-8 mm. Maakostean betoninkerroksen paksuus on 100 mm. Kivet asennetaan lappeelleen maanpinnan tasoon. Kiveys saumataan maakostealla betonilla Sitomattomat pintarakenteet Murskepäällysteet Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Luontopolulle tulee päällysteeksi murskepäällyste KaM 0 6.

11 2150 Siirtymärakenteet 2151 Siirtymäkiilat Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 11/19 Uuden ja vanhan katurakenteen liittyessä toisiinsa tehdään liitoskohtaan siirtymäkiila kaltevuuteen 1:5. Väylän K4J:n ja K8J:n kohdalla jalankulku- ja polkupyörätien rakenteen liittyessä olevaan katurakenteeseen tehdään siirtymäkiila kaltevuuteen 1: Erikoisrakenteet 2161 Piennartäyte Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset 2211 Reunatuet Ritolantielle tuleviin töyssyihin 1 ja 2 asennetaan reunatuki luonnonkivestä, suora (170 x 270 mm). Reunatuen asennus maakosteaan betoniin K10, suunnitelmakartan K1-1 detaljikuvan 1 mukaisesti. Väylälle K1 tulevan odotustilan reunaan asennetaan upotettava betonireunatuki Tb 12/160, korkeus K1- väylän asfaltin pinnasta 16 cm. Peltotielle K3 asennetaan jalankulku- ja polkupyörätien ja kadun väliin upotettava betonireunatuki Tb 12/160, korkeus K3 väylän asfaltin pinnasta 16 cm. Ritolantielle K8J asennetaan jalankulku- ja polkypyörätien ja kadun väliin upotettava betonireunatuki Tb 12, korkeus K8J väylän asfaltin pinnasta nykyisen kiveyksen korkeuteen. Jalankulku- ja pyörätien K7J saarekkeen reunakivi on Tb 12/ Kasvillisuusrakenteet Ennen kaivutöiden aloittamista urakoitsijan on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja kaapeleiden sijainti. Vihertöissä rakennusaikainen takuu on 2 vuotta. Takuu alkaa hyväksytystä vastaanottotarkistuksesta. Takuuaikainen hoitotyö tehdään VHT 05 laatuvaatimusten mukaisesti.

12 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 12/ Kasvualustat ja katteet Tuotteistetut kasvualustat Kasvualustojen materiaalit Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Kasvualustojen tavoitearvot taulukon 23111:T1 s.519 mukaiset Urakoitsija hankkii kaikki viherrakentamisessa tarvittavat kasvualustat. Käytettävän kasvualustan on täytettävä voimassaolevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä voimassaolevat Viherympäristöliiton kasvualustaohjearvot ja vaatimukset seuraavasti: Puut: Pensaat ja köynnökset: Nurmikot: Niityt Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut kasvualustat Vaateliaat puut, pensaat ja perennat sekä rajoitetut kasvualustat Nurmikot A3 Kylvöalusta 150 mm, ravinnetaso: kuivat niityt. Rannassa olevaan pohjamaahan Kasvualustoista tulee olla tuoteselosteet ja samalta kasvukaudelta olevat viljavuusanalyysit, jotka tulee toimittaa tilaajalle ennen kasvualustan levitystä. Hyväksyttävien tuoteselosteiden ja analyysien puuttuessa urakoitsija kustannuksellaan ottaa maanäytteet, toimittaa ne maa-analyysejä tekevään yritykseen ja parantaa kasvualustat saamiensa ohjeiden avulla InfraRYL kasvualustaohjearvojen mukaisiksi. Luiskissa leikkausten ja täyttöjen taitekohdat muotoillaan niin, että terävät ja selkeät taitekohdat muotoillaan mahdollisimman loiviksi ja pyöreämuotoisiksi Kasvualustojen alusta Kasvualustojen pohjamaa muotoillaan reunoille päin kalteviksi. Pohjalle ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita Kasvualustojen tekeminen Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset InfraRYL Taulukko 23111:T2 s. 520 Kasvualustojen koot:

13 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 13/19 Puut Istutettavien puiden kasvualusta Nyynäjäntien välikaistalla on 7,2m³, viheralueilla 3,2 m³.kantavaan kasvualustaan istutettavan puun kasvualustatilavuus 15 m³ Männyt istutetaan olevaan maahan. Köynnösten kasvualustan syvyys ryhmäistutuksissa on h= 400mm, 0,3 m³ Pensaiden kasvualustan syvyys h=400 mm kasvualusta on 0,3 m³ Nurmi A3 kasvualustan paksuus on 200 mm Niittyjen kasvualustan paksuus on 150mm / rannassa oleva maa Viheralueilta 1-4 ja 6-7 poistetaan kannot ja muu kasvillisuus. Pintamaa poistetaan 0,2 m:n syvyydeltä ja tilalle laitetaan pengermaata 0,05 m ja 0,15 m kuivan niityn tuotteistettua kasvualustaa. Olemassa oleva puusto säilytetään Valmis kasvualusta Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset InfraRYL Taulukko :T3 s. 521 InfraRYL Taulukko :T4 s. 522 Kasvualusta on tasaisesti samaan tiiviysasteeseen tiivistetty myös kasvualustan ja kiveyksien sekä muiden rakenteiden liittymäkohdissa. Kasvualusta ei ole kasvien kasvun kannalta haitallisesti tiivistynyttä. Valmis pinta noudattelee suunniteltuja korkeuksia. Valmiin pinnan tulee liittyä luontevasti ympäristöön eikä siinä ole kokonaisuutta häiritseviä epätasaisuuksia. Betonikiveyksen rajoittuessa kasvualustaan tehdään rajapinta InfraRYL kohdan 23111:K10, kohdan C mukaisesti maakostealla betonilla Kantavat kasvualustat Tekniset vaatimukset InfaRYL mukaiset. Kantava kasvualusta tulee K6J ja K4J risteyksessä olevaan saarekkeeseen. Kasvualustan vähimmäistilavuus on 15 m3. Kantava kasvualusta koostuu runkomateriaalista, jossa 2/3 tilavuudesta on karkeampaa ja hienompirakeista kiviainesta sekä 1/3 kasvualustaa. Kiviaineksen tulee olla särmikästä. Puu istutetaan kuvan 23113/K1 -kuvan mukaisesti. Puulle asennetaan Havenon mallia Quadral Q eli Quad 15/50 Q180/Q84 - nelikulmainen maaritilä+tukikehikko TR50 sekä runkosuoja hirrestä VSU:n / Kontiotuotteen mallin mukaisesti (Liite)

14 2312 Katteet Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 14/19 Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Taulukko 23120:T1 s.529 Orgaanisen katteen laatuvaatimukset Orgaanisen katteen laatuluokka on puistokate. Istutettavien puiden ympäriltä jätetään kylvämättä halkaisijaltaan 1 metrin levyinen alue, johon levitetään 70 mm paksuinen havupuunkuorikatekerros. Ennen katteen asentamista rikkaruohot on poistettava juurineen. Kuorikatteen on peitettävä istutusalue tasaisesti. Orgaaninen kate ei saa ulottua puun runkoon kiinni. Katteena käytettävä puunkuori on korkeintaan 3 vuotta vanhaa. Maaritilän alle asennetaan suodatinkangas N2, jonka päälle 5 cm salaojasepeliä. Pensasalueelle katekerroksen ja kasvualustan väliin asennetaan suodatinkangas. Reunat upotetaan maahan. Päälle asennetaan 70mm paksuinen havupuunkuorikatekerros Nurmi- ja niittyverhoukset 2321 Nurmikot Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 2322 Niityt 2330 Istutukset 2331 Puut Puistopuut Katualueen ojapainanteet ja välikaista kylvetään nurmi A3 luokan mukaisesti. Nurmi A3 vaatimukset on esitetty InfraRYL taulukoissa 23211:T1 T4. Nurmikoiden kasvualustojen tulee olla InfraRYL kohdan mukaiset. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset. Viheralueille ja rannan yläosaan kylvetään kuiva niitty siemenseos (Suomen Niittysiemen Oy) ja rannan alareunaan kylvetään tulva niitty siemenseos (Suomen Niittysiemen Oy), kylvömäärä on 100 g / 100m². Niittysiemenseosten rinnalle kylvetään suojaheinäseos 100 g / 100m². Siemenet sekoitetaan hienoon hiekkaan tai esim. sahanpuruun. Maanpinta tiivistetään jyräämällä kylvön jälkeen. Niittysiemen kylvetään aikaisin keväällä tai vaihtoehtoisesti syys-lokakuussa. Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset

15 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 15/19 Taulukko 23311:T1 s. 537 Taimityyppien istutusajat. Koivut ja lepät istutetaan vain kevätistutuksena. Taimien on oltava kotimaista, mieluiten paikallista alkuperää. Taimien on oltava läpijuurtuneita paakkutaimia ja täytettävä kasviluettelossa vaaditut vaatimukset. Istutettavan erän tulee olla kooltaan, tukevuudeltaan ja haaroittuneisuudeltaan tasalaatuinen. Puut istutetaan pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puun juurenniska on mm kasvualustan pinnan yläpuolella. Puut tuetaan kahdella tukiseipäällä infraryl kuvan 23311:K5 b mukaisesti. Seipäät eivät saa hangata oksia ja runkoa. Tukiseipäiden tulee olla runkoja tukevampia, vähintään 50 mm paksuja ja havupuusta valmistettuja. Sidontamateriaalina käytetään tervanarua. Puun sidokset solmitaan puun rungon kohdalta limittäin. Sidos on korkeudella, joka on korkeintaan 1/3 puun korkeudesta. Tukiseipäät katkaistaan noin 50 mm ylimmän sidoksen yläpuolelta. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan n. 1 m kokoinen kasteluallas. Istuttaessa puu kastellaan hyvin. Sille annetaan vettä vähintään 50 l. Nurmialueelle istutettavat puut suojataan tyvestä Urban Natural Oy:n puunrunkojen tyvisuojalla (21x35 cm). Vaurioituneet kasvinosat leikataan istutettaessa. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan metrin mittainen kasteluallas. Istutettaessa taimi kastellaan hyvin ja annetaan vähintään 50 litraa vettä / puu Katupuut Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Istutettavat taimet ovat tasalaatuisia kooltaan, haaroittuneisuudelta ja tukevuudeltaan. Istutuksiin käytetään vain katupuiksi kasvatettuja taimia, joiden latvus, runko ja juuristo on taimistolla hoidettu. Taimien tulee olla runkojohteisia, runkonostettuja ja suorarunkoisia. Puut istutetaan aina pystysuoraan alustan kaltevuudesta riippumatta. Puun juurenniska on mm kasvualustan pinnan yläpuolella. Nyynäjäntien välikaistalle, nouto- ja jättöalueen vihersaarekkeille sekä K8J - väylälle istutettavat puut tuetaan tämän työselostuksen liitteenä olevan kuvan mukaisesti 4-pistetuennalla. Puun ympärille muotoillaan halkaisijaltaan n. 1 m kokoinen kasteluallas. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kastelupussia. Istuttaessa puu kastellaan hyvin. Sille annetaan vettä vähintään 50 l. Saarekkeeseen 2 istutettavalle puulle asennetaan maaritilä, malli Havenon mallia Quadral Q eli Quad 15/50 Q180/Q84 - nelikulmainen maaritilä

16 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 16/19 +tukikehikko TR50 tai vastaava. Runkosuoja on esitetty tämän työselostuksen liitteessä. Puulle asennetaan ilmastusputket kasvualustaan. Nyynäjäntien välikaistalle istutettavien puiden suojaetäisyydet johtoihin ja laitteisiin eivät täyty välikaistalla. Asiasta on sovittu tilaajan kanssa Pensaat ja köynnökset Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Taulukko 23330:T1 s.544 istutusajat eri taimityypeillä. Pensaslajit ja istutusetäisyydet on esitetty ympäristösuunnitelmakartalla. Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot. Istutusleikkaus tehdään ottaen huomioon kasvilaji, taimityyppi ja istutusajankohta. Pensaiden kasvuunlähdöstä huolehditaan kastelulla. Reunimmaisten taimien etäisyys istutusalueen reunasta on 70 cm. Köynnökset tulee istuttaa keväällä. Taimien kasvuun lähdöstä huolehditaan kastelulla. Huoltoaitaan kiinnitetään köynnösten tueksi vaijeria 2 metrin välein. Kasvillisuuden suoja-aitamalli on esitetty tämän työselostuksen liitteessä Järjestelmät 3100 Vesihuollon järjestelmät Hulevesiviemäreiden määriin (mtr) sisältyvät kaivu- ja täyttötyöt sekä asennusalustat Hulevesiviemärit Hulevesiviemärin materiaalit Hulevesiputkina käytetään muovisia polypropeeniputkia (Pragma tai Ultra Rib 2 tai vastaava). Putkikaivantojen kaivu- ja täyttötyöt sekä asennusalustat sisältyvät tälle työvaiheelle. Vedet purkavan hulevesiviemärin materiaali on Ø PP/k. Lisäksi alueelle rakennetaan yhdistettyä salaoja- ja sadevesiputkea 200M. Rakentajan on huuhdeltava kaikki rakennetut putket ja tyhjennettävä kaivojen sakkapesät ennen putkistojen luovuttamista rakennuttajalle Hulevesiviemärin tarkastuskaivot ja -putket Hulevesikaivoina käytetään muovisia ø 800 sakkapesällä varustettuna. Kaivojen kansistoina käytetään 25 tn:n ns. kelluvia kansia. K8J väylälle rakennetaan yksi betoninen tarkastuskaivo, ø 800, johon liitetään olemassa oleva 600 mm:n betoninen hulevesiviemäri.

17 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 17/ Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset 3230 Reunapaalut ja pollarit Tekniset vaatimukset InfraRYL mukaiset Ympäristösuunnitelmakartalla on esitetty pollareiden paikat. Pollarimalli on tämän työselostuksen liitteenä. Pollareita tulee töyssyjen yhteyteen K8J - väylälle sekä erottamaan kulkua K6J -väylän ja Nyynäjäntien välillä Opastus- ja ohjausjärjestelmät 3261 Liikennemerkit Työssä noudatetaan sekä InfraRYL -laadunohjaushankkeen voimassa olevia asiakirjoja (Osa 1 Väylät ja alueet, ja Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat), että Liikenneviraston yleisiä liikennemerkkien ja liikenteen hallintaan liittyviä määräyksiä, ohjeita ja työselityksiä. Työssä noudatetaan erityisesti seuraavia julkaisuja: - InfraRYL; kohta Liikennemerkit - Liikennemerkkien rakenne ja pystytys, rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset LO 20/2013, Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä TIEH Liikennemerkkipiirustukset, kansiot 1 ja 2 TIEH Liikenteen ohjaus, Viitoitus TIEL Voimassa olevat Ty - tyyppipiirustukset Ohjeita ja määräyksiä on saatavissa Liikenneviraston internet-palvelun kautta osoitteesta Uudet merkit on esitetty liikenteenohjaussuunnitelmassa sekä liikennemerkkiluettelossa.

18 3263 Tiemerkinnät Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 18/19 Tiemerkinnät Tunnus Nimi Väri Mitoitus (m) 1.2 Keskiviiva valk Viiva 1,0 väli 3,0 Leveys 0,1 2.1 Sulkuviiva kelt Leveys 0,1 2.4 Sulkuviiva valk Leveys 0,2 5.4 Reunaviivan jatke valk Viiva 1,0 väli 1,0 leveys 0,1 6.6 Ajokaistaviiva valk Viiva 1,0 väli 1,0 leveys 0, Suojatie valk 14.2 Ajokaistanuolet valk Nuolen pituus 5, Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Katuvalaistuksesta on erillinen työselitys. Katualueelle asennetaan kaapeleita ja suojaputkia. Laitteiden omistajat hankkivat ja asentavat kaapelit, laitteet ja suojaputket. Kaapeleiden, johtojen ja kaivojen sijoittelu on esitetty johtojen yhdistelmäkartalla K8-1. Ennen kaapelikaivantojen tekemistä niiden sijainnista, yhteensovittamisesta ja toteutustavasta on sovittava tarkemmin rakennuttajan ja laiteomistajien kanssa. Urakoitsija vastaa näiden töiden yhteensovittamisesta ja aikatauluttamisesta. Laitteistojen muutostöistä on oltu yhteydessä suunnittelun aikana seuraavien laiteomistajien edustajien kanssa: Pudasjärven vesiosuuskunta: Paavo Salmela, puh Fortum Oyj: Toivo Hietala, puh Elisa Oy: Matti Niku (Voimatel Oy), puh Sonera: Henri Matinmikko, puh DNA: Eero Ervasti, puh HSK Sähkö Oy: Juho Hosio, puh Verkko-osuuskunta Kairan kuitu: Jari Jussila, puh Pudasjärven kaukolämpö: Markku Siira, puh Kalusteet Tukimuuri 1 sijaitsee K4J-väylän reunassa. Tukimuuri rakennetaan jalankulkuja polkupyörätien leikkauksen ja muurin takana sijaitsevan koulukeskuksen väliin. Tukimuuri 1:n tarkempi suunnitelma löytyy kohdasta K5-1.

19 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas Sivu 19/19 Tukimuuri 2 sijaitsee K7J-väylän reunassa. Tukimuuri rakennetaan jalankulkuja polkupyörätien leikkauksen ja muurin takana sijaitsevan yksityisen maanomistajan tontin väliin. Tukimuuri 2:n päälle asennetaan näkösuoja-aita. Tukimuuri 2:n ja näkösuoja-aidan tarkempi suunnitelma löytyy kohdasta K5-2. Rakennusaikaiset hoitotyöt Rakennusaikaiset hoitotyöt tehdään Viheralueiden hoitoluokitus ja Viheralueiden hoito VHT 05 mukaisesti. Työssä tulee käyttää ammattitaitoisia työntekijöitä. Viherrakennustyön päätyttyä alkaa viherurakkaan kuuluva 2 vuoden takuuajan hoito. Katujen viheralueet hoidetaan A II- käyttöviheralue mukaisesti, viheralueiden niityt luokan A III-käyttö- ja suojaviheralueena, rannan niittyalue hoidetaan B III maisemaniittynä. Oulussa Eila Köngäs Projektipäällikkö Destia Oy Pertti Partanen Suunnittelija Destia Oy Sanna Sunnari Ympäristösuunnittelija Destia Oy

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS A3 VINOLANTIE HAAPAVESI KADUNRAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Vinolantie Sivu 2/8 Rakennushankkeen kuvaus Rakentaminen sijoittuu Erkkisenniemen kaupunginosaan Haapavedellä. Rakennushanke sisältää

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 415721_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Työnumero: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma 415721 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

KAUSTISEN KUNTA RAKENNUSSUUNNITELMA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA OPISTONTIEN LEVENTÄMINEN RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KAUSTISEN KUNTA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 31.5.2016 Laatija Tarkastaja Eino Kattilakoski Mikko Uljas Kuvaus

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue

Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue 1 (11) R1-1 Levin korttelin 965 länsipuolen pysäköintialue Pysäköintialueen työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 23.08.2016 Kittilän kunta 2 (11) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II

OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II OTTO KARHIN PUISTON PERUSPARANNUS, VAIHE II Työkohtainen työselostus 11.3.2014 Versio1.0 päiväys: 11.4.2013 Yhdyskunta ja ympäristöpalvelut YLEIS TÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA... 3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus

Pudasjärven koulukeskuksen tiejärjestelyt Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus Maaperäolosuhteet ja päällysrakennemitoitus 1. Sijainti Suunnittelukohde sijaitsee Pudasjärvellä. Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvät: Vt 20 Kuusamontie: -

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka)

PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt TYÖSELITYS Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) PADASJOEN KUNTA Kauppatien liittymäjärjestelyt Tämä työselitys koskee seuraavia urakoita: MAANRAKENNUSURAKKA (pääurakka) Kauppatien liittymän parantaminen 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE

Vastaanottaja Pornaisten kunta. Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus. Päivämäärä Viite PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Vastaanottaja Pornaisten kunta Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 8.2.2011 Viite 82132050 PORNAISTEN KUNTA REVONTIEN JK+PP-TIE Päivämäärä 8.2.2011 Laatija Anssi Vaittinen Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma

Kuorevirran liikunta-alue: uimahallin pysäköintialueen parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma parantaminen, Kiuruvesi Rakennussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 30.4.2012 1. YHTEISET ASIAKIRJAT Rakennussuunnitelman sisällysluettelo 30.4.2012 Hankekohtainen työselostus 30.4.2012 Määräluettelo 30.4.2012

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018 Sivu 1/6 Tilaaja: Tuusulan kunta, KETEK/ Kunnossapito ja viheralueet PL 60 04301 Tuusula TYÖSELITYS TUUSULAN VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA ALUEELLA C TUUSULAN KESKUS JA NUMMENHARJU KAUDELLE 1.4.2016-31.3.2018

Lisätiedot

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma

Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Hyyppäräntie Tien ja ulkoilureitin rakennussuunnitelma Vantaanjoen kohdalta Työkohtainen työselostus 30.9.2015 Viite 2015012 Hyväksynyt Kirjoittanut Kari Pulkkinen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006.

30.10.2009. InfraRYL mitä ja kenelle? RYL:n oikeudellinen asema. Yhteisen infranimikkeistön etuja. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006. Uudet laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Hulevesiviemärin rakentamisen uudet laatuvaatimukset -InfraRYL 2006 Reijo Järvinen 30.10.2009 Sisältö Mikä on InfraRYL Rakennusosanimikkeistö Määrämittausohje Tekniset

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS

SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS Jouni Juurikka 31.10.2016 SUUNNITELMASELOSTUS JA TYÖSELITYS 2 (6) 1 Hankkeen lähtötiedot 1.1 Sijainti Suunnitelmakohde sijaitsee Pyhäjoella n. 2 km Pyhäjoen keskustasta

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Liperin kunta Tohtorintien osittainen peruskorjaus plv. 70-541 HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 20 Sisällys 1. Rakennushankkeen yleistiedot... 5 1.1. Rakennushankkeen kuvaus... 5 1.2. Tilaaja...

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT

YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT 1 YLEISTEN ALUEIDEN VUOKRAUS- JA KAIVUTYÖT Yhdyskuntatekniikka OHJEET VUOKRAUS- JA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMISESTA... 2 1. YLEISTÄ... 2 2. KAIVULUVAN HAKEMINEN... 2 3. ENNAKKOTOIMENPITEET... 2 5. JÄLKITYÖT...

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma

Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Nummisillankadun sadevesilinja Vesihuoltosuunnitelma Työkohtainen työselostus 5.8.2015 Viite 2014021 Hyväksynyt Kirjoittanut Jarmo Äkräs 1- SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 4 1.1. Rakennushanke 4 1.2. Katselmukset

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24%

KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% KOSKEN TL KESKUSTAN HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MÄÄRÄLUETTELO JA KUSTANNUSARVIO, sisältää alv 24% Alue Kustannuslaji kuvaus määrä yksikkö hinta/yks kokonaishin ta Kunnanvirasto Puiden/pensaiden hoitoleikkaus

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN RAKENNUSTAPASELOSTE TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET

5 Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET 5 6 1000 8 1000.1 Yleistä 8 1100 Puusto ja muu kasvillisuus 9 1110 Puuston ja muun kasvillisuuden kaataminen ja poisto 9 1111 Hyötypuun hakkuu 9 1111.1 Yleistä 9 1111.2 Työohjeet 9 1112 Jätepuun poisto

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA

KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA Vastaanottaja Joensuun kaupunki Asiakirjatyyppi Suunnitelmaselostus Päivämäärä 30.11.2015 KARHUNMÄKI, JOENSUU KARHUNMÄEN IV KAAVA-ALUE KUNNALLISTEKNIIKAN YLEIS- SUUNNITELMA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Vaatimus Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. 1 312 Betonikivi- ja laattapäällysteet 3121 Betonikivi- ja laattapäällysteen tekeminen Betonikivi: betonikivellä kokonaispituuden (pidemmän sivun) ja paksuuden suhde on enintään 4 ja se on joka kohdasta

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS

HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS HUITTISTEN KAUPUNKI SAHKONKADUN JATKEEN TYÖSELOSTUS Sahkonkadun jatke, Huittinen 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TEKNISISTÄ VAATIMUKSISTA 3 5300 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 4 5330 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS

KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto. KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie TYÖSELOSTUS 6.4.2016 2 (9) Sisällys RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS... 3 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 3 YLEISTÄ... 3 TEKNISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA

KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISELLÄ ALUEELLA OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 28.4.2016 Mäntsälän kunta, tekniset palvelut puh. (019) 264 5000 palvelupiste@mantsala.fi Heikinkuja 4, fax

Lisätiedot

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 1 ESPOON KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS Katu- ja Viherpalvelut SAUNANIEMI II A KAAVA-ALUE, KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HANKEKOHTAINEN TYÖSELOSTUS H. Rautio / S. Anttila Tarkastaja: Hyväksyjä: /. 2012 /. 2012

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE

1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE 1/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-LOIMALAHDENTIE KATU, VIHER- JA VESIHUOLTOTÖIDEN TYÖSELOSTUS 21.1.2016 2/16 ALEKSIS KIVEN KATU POIKKILEIKKAUKSEN MUUTOS VÄLILLÄ KYLÄTIE-

Lisätiedot

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta KATUTYÖ KURSSI 27.3.15 Katutilavalvonta Pakolliset katselmukset on määritelty katuluvassa (alku-, vastaanotto-, päällyste- ja liikennejärjestelykatselmus) Katselmukset kutsuu aina koolle katuluvan hakija

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

V R J L ä n s i S u o m i O y

V R J L ä n s i S u o m i O y Kyrkfjärdens skola Vihertöiden työselostus 16.09.2016 V R J L ä n s i S u o m i O y www.vrj.fi katja.ropanen@vrj.fi 050 365 8877 sisällysluettelo RAKENNUSKOHDE... 1 YLEISET SUORITUSMÄÄRÄYKSET... 2 Yleistä...

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie

Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie ym ym-suunnittelu oy Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus välillä Koskelankatu-Virtasalmentie Työselitys 20.12.2015 Työnro: 1524232 Ym-Suunnittelu Oy Teerikorventie 74 35820 Mänttä puhelin:

Lisätiedot

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016

Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 JUUAN KUNTA Ilvolankosken urheilukenttä, rakennussuunnitelman päivitys v. 2016 Työselostus 29.2.2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [29.2.2016] 373- P28835 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Työselostus

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI

KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 1 KAIVUTYÖOHJE TUUSULAN KUNTA TEKNINEN TOIMI 2 TUUSULAN KUNTA Tekninen toimi Liitetään kaivulupaan KAIVUTYÖOHJE 1.11.2012 1. KAIVUTÖIDEN SUORITTAMINEN YLEISILLÄ ALUEILLA 1.0 Yleistä Kadun ja eräiden yleisten

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20

POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 Asianumero 834/02.08.00/2013 ESPOON KAUPUNKI POHJOIS-ESPOON ALUEURAKKA 2013-2018/20 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT (tarjouslomake 4a) Pihojen hoidon työkortit 2013 2(16) YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU KAUPUNKIKEHITYS KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU Reservikomppanian kaava-alueen Sorapuiston ja katu- ja kunnallistekniikan sekä sorapuiston viereisten tonttien ennallistamisen ja esirakentamisen rakennussuunnitelmat

Lisätiedot

SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA

SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA Vastaanottaja Pudasjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Rakennustapaselostus Päivämäärä 6.4.2016 SUOJALINNAN URHEILUKENTTIEN RAKENNUSSUUNNITELMA ALUERAKENTAMISEN RAKENNUSTAPASELOSTUS SISÄLTÖ Yleistä rakennuskohteesta

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA

KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA Liite PatuL 1 / 27.10.2016 KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT YLEISILLÄ ALUEILLA (Katu, puisto, tms.) 1 Sisällys KAIVUTYÖOHJEET JA LIIKENNEJÄRJESTELYT... 1 1. Kaivutöissä noudatettavat ohjeet... 3 2.

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT

LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT LAUKAAN KUNNAN HALLINNOIMILLA KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TYÖSKENTELYYN TARVITTAVAT LUVAT LAUKAAN KUNTA Tekninen osasto Hyväksytty: tela 14.6.2016 66 kh 20.6.2016 124 Voimassa 1.8.2016 alkaen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN

BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN BIOTOOPPIPOHJAINEN SUUNNITTELU, KASVILLISUUDEN TILAVARAUKSET, OLEMASSA OLEVAN KASVILLISUUDEN SÄILYTTÄMINEN VANTAAN KASVILLISUUDEN KÄYTÖN PERIAATTEET SEMINAARI 15.2.2016 AINO-KAISA NUOTIO SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ,

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET Ohje KIINTEISTÖTOIMIALA 2016 KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIEN TÖIDEN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET YHTEYSTIEDOT: KAIVU- JA AITAAMISLUVAT Asiointi Turku-piste, puh. 02 330 000, katuluvat.kila@turku.fi

Lisätiedot

TAPIOLAN AU 2012-2017/19

TAPIOLAN AU 2012-2017/19 1 Asianumero 1411/02.08.00/2012 ESPOON KAUPUNKI TAPIOLAN AU 2012-2017/19 PIHOJEN HOIDON TYÖKORTIT 2012 2 YLEISTÄ HUOMIOITAVAA LUMITYÖT, LIUKKAUDENTORJUNTA JA PUHTAANAPITO EI KUULU PIHOISSA URAKKAAN. KOHTEISSA

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS

RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 7304 RUOKOLAHDEN KUNTA PUIKKARIKUJAN KUNNALLISTEKNIIKKA MAARAKENNUSTYÖSELOSTUS 4.6.2013 RUOKOLAHTI SISÄLLYSLUETTELO 0 HANKKEEN YLEISKUVAUS...4 0.1 Tilaaja, rakennuttaja...4 0.2 Suunnittelija...4 1 TYÖSELOSTUKSEN

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Niittylahdenranta IV kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 120-P21957 Suunnitelmaselostus Ronkainen Juha Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma

Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Sveitsinpuiston laskeutusallas, rakentamissuunnitelma Työkohtainen työselostus 30.12.2015 Viite 16X219668 Hyväksynyt Kirjoittanut Risto Ketonen ja Jukka Ruuska

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Kittilän kunta KOUTAKAARI KATUSUUNNITELMA TYÖSELOSTUS

FCG Finnish Consulting Group Oy. Kittilän kunta KOUTAKAARI KATUSUUNNITELMA TYÖSELOSTUS FCG Finnish Consulting Group Oy KATUSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy/Rovaniemi 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 Tietoja kohteesta... 3 Noudatettavat asiakirjat määräykset... 3 10000 YHTEISET

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA (7) NAKKILA HARJAVALTA PÄÄLLYSTYSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 1 (7) NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2017-2018 2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.

HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11. HKM Infra Oy Nikolaintie 6A 62200 Kauhava www.hkminfra.fi 542 JALASJÄRVEN KUNTA POHJANMAANPORTIN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TYÖSELOSTUS 3.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: I YLEISTÄ... 3 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSSELITYKSET...

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot