TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä... 1 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut...11 Hoidon ja hoivan palvelut...36 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut...48

3 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Toiminta-ajatus Tehtävämme on järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla tavoitteena alueen ihmisten hyvinvointi ja terveys sekä kohtuullinen arjessa pärjääminen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen 2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään 3. Osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen 4. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Hoitoon pääsyn ja palvelujen Toteutuu säädösten ja saatavuuden to- keskeisimpien laatu- teutuminen suositusten mukaan 100 %:sti. 1

4 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Omaa vastuuta ja omahoitoa tukevat asiakasprosessit Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Keskeisten asiakasprosessien Kotona asumisen, vas- uudistaminen taanottotoiminnan ja yhteistyössä yli yksikköja lasten palveluiden pro- ammattikuntarajojen sessien uudistamistyö saatetaan loppuun ja viedään käytäntöön. Otetaan käyttöön sähköinen palvelukanava Omahoidon toteumista arvioidaan asiakaspalautteen ja -kyselyn perusteella. 3. Kotona asumisen tukeminen niin, että laitoshoidon tarve vähenee 4. Työhyvinvoinnin parantaminen 5. Tuottavuus ja vaikuttavuus ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän mukaisella itsearvioinnilla tuetaan asiakasprosessien kehittämistä. Asiakaspalautekanavien käytön aktivointi Laitoshoidon peittävyys Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden määrä Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely Esimiehen vuosikello Yksikköhinnat ja peittävyydet Uusi itsearviointi tehdään ja kehittämistoimet määritellään Asiakaspalautteen määrä kasvaa Laitoshoidon peittävyys yli 75-v. osalta muuttuu 4,7%:sta 2,4%:iin Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden määrä 92 % Sairauspoissaolojen määrä vähenee Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat Esimiehen ja työntekijän vuorovaikutusta tukevat työmenetelmät o- vat käytössä Yksikköhinnat ja peittävyydet Maisema-vertailussa keskitasoa Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten tilanteemme Pohjois- Suomessa paranee. 2

5 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 2,86 * - jäsenkuntien maksuos ,21 1,84 * - muut myyntituotot ,59 19,65 * Maksutuotot ,93-7,49 * Tuet ja avustukset ,26 7,72 * Vuokratuotot ,24 13,38 * Muut toimintatuotot ,02 58,87 ** TOIMINTATUOTOT ,09 2,61 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkot ,68 0,54 Eläkekulut ,93 1,16 Muut henkilösivukulut ,05 4,42 Henkilöstökorvaukset ,08-12,05 * Henkilöstökulut yhteensä ,08 0,94 * Palvelujen ostot ,09 5,23 * Aineet, tarvikkeet ja tav ,54 3,52 * Avustukset ,56 2,06 * Vuokrat ,03 2,20 * Muut toimintakulut ,64-6,83 ** TOIMINTAKULUT ,84 2,98 TOIMINTAKATE ,15-17,67 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,42 0,00 * Muut rahoitustuotot ,01 0,00 * Korkokulut ,67 0,00 * Muut rahoituskulut ,77 0,00 V U O S I K A T E ,80-18,64 * Suunnitelman muk. poistot ,31-20,34 TILIKAUDEN TULOS ,31-68,32 * Poistoeron lis.(-)tai väh ,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,81-68,32 3

6 Tukitoiminnot Toimintayksikkö: Talous- ja henkilöstöpalvelut Kuntayhtymän johtaja Vastuuhenkilö: Mikko Weissenfelt, sijainen Hannu Heikkinen Toiminta-ajatus Hallinto- ja tukipalvelut järjestää kuntayhtymän yksiköille kattavat palvelut mahdollistamaan varsinaisen asiakkaille annettavan palvelun. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Talouden seuranta ja suunnitteluprosessien kehittäminen 2. Tiedonhallintasuunnitelman käyttöönotto 3. Henkilöstön järkevä käyttö ja hyvinvoinnin ylläpito 4

7 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Kehitetään talouden suunnittelu- ja seurantaraportointia Mittarit/Tunnusluvut Talouden suunnittelun aikataulu Talouden seurannan aikataulu Mittarin tavoitetaso Aikataulussa pysyminen Toteumatiedon luotettavuus ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Kehitetään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen laatiminen Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti Ohjeistuksen mukainen toiminta käynnistyy 3. Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Sähköisten laskujen käytön lisäys Efficalaskutuksessa Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Intimelaskutuksessa n laskusta 30 %:a sähköisiä laskuja 4. Kehitetään palvelutoimiston ja kuntayhtymän välistä työnjakoa ja yhteistyötä 5. Arvioidaan ja kehitetään sisäistä laskutusta Työnjaosta sopiminen ja prosessien kuvaamisen jatkaminen Sisäisen laskutuksen vaikutus raportoinnin toteutumisessa Työnjako ja toimintatavat mahdollistavat sujuvan yhteistyön Sisäinen laskutus tukee suunnittelu- ja seurantaraportoinnin kehittämistä 5

8 100 Talous- ja henkilöstöpalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,33 117,95 * Maksutuotot ,88-2,63 * Tuet ja avustukset ,03-4,76 * Vuokratuotot ,73-36,76 * Muut toimintatuotot ,00 265,00 ** TOIMINTATUOTOT ,64 22,41 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 0,44 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,66 1,97 * Muut henkilösivukulut ,64-2,27 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,88-33,33 * Palvelujen ostot ,36 78,47 * Aineet,tarvikkeet, tava ,31-34,98 * Avustukset ,00-100,00 * Vuokrat ,31-9,77 * Muut toimintakulut ,11-3,72 ** TOIMINTAKULUT ,46 28,85 TOIMINTAKATE ,11-43,08 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,15-13,17 VUOSIKATE ,75-44,17 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,75-44,17 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 6

9 Toimintayksikkö: Huoltopalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kastell Toiminta-ajatus Sisäympäristön ja tilojen puhtaus sekä hygienia, kiinteistöjen, teknisten järjestelmien, laitteiden toimivuus ja ylläpitotoimintojen varmistaminen 24/7 sekä tarvikkeiden oikea-aikainen saatavuus ja vaikuttavuus on tulosyksikössä tunnistettu ja tiedostettu ydinpalveluiden toiminnan onnistumiselle. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toiminnan kohdentaminen ja tehostaminen 2. Henkilöstön suunnittelu, mitoitus ja koulutus 3. Palvelun, tiedottamisen ja osaamisen kehittäminen Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Toiminnan kohdentaminen ja tehostaminen Mittarit/Tunnusluvut Kiinteistöjen ylläpitokustannukset Mittarin tavoitetaso < Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi Saavutettu tulos/ tilinpäätös Siivoustyön mitoitus Kaikki tilat on mitoitettu uudelleen toiminnan edellyttämälle tasolle Työtilausten läpimenoaika < 20 pv Kuljetuskustannukset Kuntayhtymän kaikki kuljetuskustannukset selvitetty Varaston kiertonopeus 4 7

10 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Oikein mitoitettu, osaava henkilökunta 3. Hyvä palvelu ja niistä tiedottaminen Mittarit/Tunnusluvut Henkilöstösuunnitelma Asiakaskysely Palveluesite Mittarin tavoitetaso Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu jokaiseen toimintayksikköön 4 Palveluesite on laadittu jokaiseen toimintayksikköön Saavutettu tulos/ tilinpäätös 8

11 170 Huoltopalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,52 4,41 * Tuet ja avustukset ,75 9,85 * Vuokratuotot ,75-10,82 * Muut toimintatuotot ,03-3,24 ** TOIMINTATUOTOT ,36-2,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 4,26 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,79 5,37 * Muut henkilösivukulut ,01 0,99 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,14-6,58 * Palvelujen ostot ,15-0,36 * Aineet,tarvikkeet, tava ,30-0,09 * Vuokrat ,52 3,00 * Muut toimintakulut ,69 2,26 ** TOIMINTAKULUT ,39 2,54 TOIMINTAKATE ,28-23,67 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,29 11,34 VUOSIKATE ,08-25,44 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,12-27,92 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,60-68,32 * Poistoeron lis.(-)tai väh ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,29-68,32 9

12 800 Rahoitus TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,42 0,00 * Muut rahoitustuotot ,79 0,00 * Korkokulut ,67 0,00 * Muut rahoituskulut ,77 0,00 VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 10

13 Tulosalue: Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Tulosalueen johtaja: Antti Tornberg, sijainen Irma Heikkinen Toiminta-ajatus Perhe- ja psykososiaalisen tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden kotona ja arjessa pärjäämisistä. Perhe- ja psykososiaalinen tulosalue toimii asiakaslähtöisesti ja ammatillisesti aikuissosiaalityön, neuvolan perhesosiaalityön, vammaispalvelujen, mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen tulosyksikköjen toimintojen kautta ja avulla yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Palvelut järjestetään lähipalveluina silloin, kun se asiakas- ja talouden näkökulmasta on vaikuttavaa ja taloudellista. Tulosalueen toiminnot ovat räätälöityjä, laadukkaita ja vaikuttavia ja toimintoja ohjaa yhteisesti hyväksytty sekä käyttöönotettu Toimiva Lapsi- ja Perhetyön (TLP) -toimintamalli. Jokaisessa asiakaskontaktissa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut 2. Joustava palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit 3. Työskentelytavat ja toimintamuodot tukevat kotona selviytymistä, ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toiminta periaatteita 4. Panostetaan matalan kynnyksen toimintojen ja palveluiden kehittämistyöhön 5. Toiminta on taloudellista ja kustannukset ovat vertailukelpoisia Pohjois-Pohjanmaan muihin kuntiin ja Maisema-mallin verrokkialueisiin verrattuna. 11

14 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Asiakkaiden arjessa selviytymistä tuetaan kehittämällä yhteisiä moniammatillisia asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja omahoitoa tukevia palveluja. Mittarit/Tunnusluvut Toimiva, yhteinen verkostoitunut päivä-työtoiminta Kotiin annettavien palvelujen koordinointi ja yhteistyö (KAP) Mittarin tavoitetaso Toimintamalli pilotoitu kevät ja otettu kokonaisuudessaan v. loppuun mennessä. Käynnistynyt vuoden alkupuoliksolla Saavutettu tulos/ tilinpäätös Nettirassi Otetaan käyttöön keväällä 2. Varhaisen tukemisen toimintamuotojen ja työtapojen monipuoli-suus Innovatiiviset uudet hoito-, tuki-, auttamismuodot Vuoden loppuun mennessä on otettu käyttöön uusia räätälöityjä toimintamuotoja. Lasten KASTE hanke (perhetyö, oppilashuolto, lastensuojelu) Hanke on käynnistynyt, uusia toimintamuotoja on pilotoitu. 3. Asumisen rakennemuutos tukemaan arjessa pärjäämistä Mielenterveys- ja kehitysvammaistyön yhteisöasuminen Asiakassiirrot raskaammasta asumisesta kevyempään Välimuotoisia asumismuotoja Uusi asumismuoto aloittanut tammikuussa Asiakassiirrot tehty toukokuuhun mennessä Kehittämistyö alkanut, yksi uusi ratkaisumalli on käytössä vuoden loppuun mennessä. 4. Pitkäaikaistyöttömien aikuisten ja nuorten työelämävalmiuksien parantuminen Kuntakokeilu Virta II Työttömien terveystarkastukset Uusi toimintamalli pitkäaikaistyöttömyyden hallitsemiseksi Yksilökohtainen palveluohjaus on käynnissä, matalankynnyksen palvelu toiminta on alkanut. On vakiintunut omaksi toiminnaksi 12

15 Mittarit/Tunnusluvut TLP -toimintamallin käyttöönottovaihe Tavoitteet talousarviovuodelle 5. Lasten ja perheiden kotona ja arjessa selviytymistä ohjaavat strategiat Lastensuojelusuunnitelman valmiusaste Mittarin tavoitetaso Käyttöönotto meneillä, 80 % käytössä vuoden lopussa Valmis huhtikuussa Saavutettu tulos/ tilinpäätös Päihde- ja mielenterveysstrategian päivitystilanne Päivitys vuoden aikana 6. Hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen mielenterveyskeskuksen ja terveyskeskuksen välillä Ilman lähetettä hoitoon pääsevien asiakkaiden määrä 30 % uusista asiakkaista ilman lähetettä 13

16 20 Perhe- ja psykosos.palvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,83 1,98 - jäsenkuntien maksuosuudet ,29 2,80 - muut myyntituotot ,49-11,85 * Maksutuotot ,08-6,91 * Tuet ja avustukset ,31 9,38 * Vuokratuotot ,00 9,22 * Muut toimintatuotot ,70 0,23 ** TOIMINTATUOTOT ,67 2,22 TOIMINTAKULUT * Palkat ja palkkiot ,74 3,88 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,68 4,85 * Muut henkilösivukulut ,19 29,71 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,74 73,62 Henkilöstökulut yhteensä ,14 5,09 * Palvelujen ostot ,26 1,07 * Aineet,tarvikkeet, tava ,01-2,19 * Avustukset ,07-0,20 * Vuokrat ,04 3,09 * Muut toimintakulut ,75-41,02 ** TOIMINTAKULUT ,59 2,20 TOIMINTAKATE ,11 20,09 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,63-17,43 VUOSIKATE ,86 27,60 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,86 27,60 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 14

17 200 Perhe- ja psykosos.palv.yhteiset TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,00-100,00 * Maksutuotot ,05-44,34 * Tuet ja avustukset ,86-75,00 * Vuokratuotot ,00 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,49-63,58 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,79-67,37 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,57-67,02 * Muut henkilösivukulut ,48-68,39 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,40-45,26 * Aineet,tarvikkeet, tava ,72-66,67 * Vuokrat ,66 0,37 * Muut toimintakulut ,19 150,00 ** TOIMINTAKULUT ,49-63,58 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 15

18 Tulosyksikkö: Neuvolapalvelut Vastuuhenkilö: Ritva Nauha, sijainen Anna Pehkonen Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksenamme on kannustaa asiakasta/perhettä ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja parantamaan terveyskäyttäytymistään. Neuvolapalveluiden tarkoituksena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa ja näin turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys Tavoitteena on ystävällinen, luottamuksellinen ja asiakaslähtöinen ilmapiiri. Asiakkaan lähtökohdat pyritään huomioimaan. Kaikille väestöryhmille turvataan mahdollisuus terveytensä edistämiseen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tavoitteena on tarjota kaikille tasapuoliset terveysneuvontapalvelut Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto -asetuksen mukaisesti ja tukea asiakkaiden tekemiä terveyttä edistäviä päätöksiä 2. Lapsiperheiden moniammatillinen varhainen tukeminen 3. Toimiva lapset ja perhe- toimintamallin käyttöönotto 16

19 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Riittävät ja monipuoliset palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Palveluiden tavoitettavuus Asiakkaan tulisi saada ja saatavuus aika 1-3 viikon sisällä yhteydenotosta. 2. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevätyö 3. Asiakaslähtöiset palvelurakenteet ja hoitoket-jut Ennaltaehkäisy, asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat. TLP-toimintamallin sisällyttäminen toimintasuunnitelmiin. Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäyminen. Toimivat palvelurakenteet ja hoitoketjut toteutuvat. NettiRassin kehittäminen 4. Laadun parantaminen Laatujärjestelmä ITE-kysely tehdään.(2 vuoden välein) Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain. Päivitetään neuvola ja kouluikäisten lasten painonhallinnan ohje sekä sektoreittaiset toimintasuunnitelmat. Tarkastukset toteutuvat Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti 100% TLP-toimintamalli otetaan laajasti käyttöön. Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen työn kehittämisessä Otetaan käyttöön masentuneen nuoren hoitoketju moni-ammatillisesti. Otetaan aktiivisesti käyttöön nettitoiminta Hyödynnetään oman työn kehittämisessä ITElaadunhallintakyselyä, asiakaskyselyä sekä palautteita. 5. Henkilöstön työhyvinvointi sekä työssä jaksaminen Tyhy-toiminta säännöllisesti. Työnohjausta Työhyvinvointikysely ja sairaspossaolojen seuranta Työhyvinvointisuunnitelma tehty. Säännöllinen työnohjaus järjestetty Poissaolojen vähentäminen. 6. Moniammatillinen yhteistyö Koulutetaan henkilökunta TLP-toimintaan. Maahanmuuttajien ohjaaminen palveluiden piiriin. Ekavauvaperhetyön jat-kaminen ja laajentaminen koskemaan myös monilapsisia perheitä Henkilökunta koulutettu 100%. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa. Ekavauvaperhetyön saavutettavuus. 17

20 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) - Riittävät resurssit asiakasmäärään nähden (tällä hetkellä 28 terveydenhoitajaa) - Varaudutaan asetuksen mukaisten lääkäritarkastusten toteutumiseen tasapuolisesti - Asetuksen edellyttämän vastuulääkärin koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä lastenneuvolatyöhön. - Pysyvämmät lääkärit neuvolapalveluihin 18

21 201 Neuvolapalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,32 4,65 * Tuet ja avustukset ,99 173,21 * Vuokratuotot ,67 0,00 * Muut toimintatuotot ,06 50,96 ** TOIMINTATUOTOT ,03 4,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,58 18,93 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,75 20,57 * Muut henkilösivukulut ,70 14,16 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,44-21,92 * Aineet,tarvikkeet, tava ,95-16,29 * Vuokrat ,20 3,07 * Muut toimintakulut ,83-29,88 ** TOIMINTAKULUT ,24 4,55 TOIMINTAKATE ,31 35,08 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,76-17,56 VUOSIKATE ,25 46,57 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,25 46,57 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 19

22 Tulosyksikkö: Perhesosiaalityö Vastuuhenkilö: Satu Rättyä, sijainen Anna Kaisa Huotari Toiminta-ajatus Perhesosiaalityön palvelut sisältävät perhetyön, perheneuvolan ja lastensuojelun lapsiperheille tarjoamat palvelut. Perhesosiaalityön palveluiden tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys vaikuttamalla kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista sosiaalityötä ja hoitotyötä. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Lapsiperheille monimuotoiset varhaisen tuen tarjoamat palvelut. 2. Seutukunnallinen lastensuojelusuunnitelma jäsentämään lapsiperheiden tarpeita ja palvelutarvetta. 3. Sijaishuollon painopisteenä perhehoidon ensisijaisuus, laitoshoito tarpeenmukaisena toimintana. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Perhesosiaalityön palveluiden monimuotoisuus ja verkostoyhteistyön vahvistaminen - perhetyö - perheneuvola - lastensuojelu Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Asiakastyytyväisyyskysely Oikea-aikaiset ja asiakkaan toimintayksiköittäin tarvetta vastaavat palvelut seutukunnallisena palveluna. TLP- toimintaan liittyvät tilastot koulutetuista henkilöistä ja toiminnan seurantaan liittyvät toimintatilastot yksiköittäin Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen TLP:n käyttöön 100% 20

23 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelupalvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Lain mukaisten määräaikojen Lastensuojeluilmoitusten noudattaminen, käsittely 7 arkipäivää ja seuranta kahdesti vuodessa lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumi- nen 3 kk 3. Lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 4. Osaava ja työnsä kehittämiseen sitoutunut henkilöstö Sijaishuolto: Pitkäkestoisten sijoitusten suhde laitos/perhehoidossa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen Henkilöstön tehtävä ja koulutustaso vastaavat palvelun tarvetta Laitoshoito/perhehoito 50 %/50 % Päivitys maaliskuu Kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Perhesosiaalityössä edellytetään vahvaa asiantuntijuutta ja toimimista moniammatillisessa verkostotyössä perheiden kanssa, lainsäädännön mukaisen kelpoisuusehdon huomioiminen henkilöstön osalta. Esimiehen vuosikellon mukainen henkilöstöpolitiikka. Ehkäisevä lastensuojelu ja varhainen tuki perheille: Lisätään henkilöstöä perhetyöhön 3 työntekijää. Työkäytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen painopisteenä; moniammatillisen verkostotyön vahvistaminen asiakastyössä, ehkäisevän työn kehittäminen. TLP Toimiva lapsi ja perhemallin käyttöönotto moniammatillisessa asiakastyössä. Seutukunnallisen lastensuojelusuunnitelman päivittäminen vastaamaan tämän hetkistä tilannetta lapsiperheiden olosuhteista ja palvelujärjestelmästä. 21

24 210 Perhesosiaalityö TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,94 0,63 * Maksutuotot ,72 4,73 * Tuet ja avustukset ,13 85,40 * Vuokratuotot ,22 0,00 * Muut toimintatuotot ,10 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,98 0,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,92 10,78 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,48 11,96 * Muut henkilösivukulut ,57-15,55 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,15-67,21 * Palvelujen ostot ,82-2,15 * Aineet,tarvikkeet, tava ,68-4,93 * Avustukset ,08-6,72 * Vuokrat ,97-1,63 * Muut toimintakulut ,40 7,14 ** TOIMINTAKULUT ,99 0,88 TOIMINTAKATE ,49-2,12 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,76-21,91 VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 22

25 Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityön tulosyksikkö Vastuuhenkilö: Birkitta Ala-aho, sijainen Maija Laitila Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityön tulosyksikössä sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä. Aikuissosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen. Sosiaalityön tehtäviin kuuluvat asiakkaiden ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi, tukitoimien suunnitteleminen ja järjestäminen yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Aikuissosiaalityön palveluihin kuuluvat toimeentulotuki, maahanmuuttajien palvelut sekä työllistymistä tukevat toimet. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Nuorten aikuisten hyvinvointi 2. Palvelutarpeen arviointi tehdään moniammatillisesti ja oikea-aikaisesti, lapset huomioiden 3. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten lisääminen Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Alle 29-vuotiaat ovat palvelutarvearvion mukaisesti tarvittaessa tehostetun palveluohjauksen piirissä Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Virta II hankkeen asiakkaiden Käyttämättä jääneet määrä, käyttä- asiakasajat vähenevät mättä jääneiden asiakaskäyntien puoleen (100 50). määrä. 2. Aikuissosiaalityössä tehdään vaikuttavaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä TLP keskustelujen määrä, TLP-koulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä Henkilöstö koulutettu TLP:een 100 %. Kaikkien asiakasperheiden kohdalla kartoitetaan, onko perhe TLP keskustelujen piirissä. 23

26 Tavoitteet talousarviovuodelle 3. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten lisääntyminen Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Kuntakokeilussa mukana 300 asiakasta kuntakokeilussa olevien pitkäaikaistyöttömien vuonna, palvelujen käytön seurataan mm. tttmenojen seuranta TYP-järjestelmän kehitystä, kautta. tmt:n kehitystä, Kelan kuntoutuspalvelujen käyttöä, terveyspalvelujen käyttöä 4. Asiakkaiden arjessa pärjääminen Kuntouttavan työtoiminnan kunnittaiset tavoitteet Työttömien terveystarkastukset Työ- ja päivätoiminnan saatavuus diagnoosista riippumatta Toimeentulotuen käsittelyajat lain määrittelemissä rajoissa Kunnittaiset tavoitteet toteutuvat, kuntayhtymä järjestää kuntouttavaa työtoimintaa enemmän kuin vuonna 2013 Työttömien terveystarkastukset käytössä myös yli 30 -vuotiaille Työ- ja päivätoimintaa on saatavilla diagnoosista riippumatta palvelutarvearvion mukaisesti Toimeentulotukihakemukset käsitellään 7 arkipäivän aikana 5. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointikysely, sairauspoissaolot Säännöllinen TYKYtoiminta Työnohjaus Kokonaistulokset paranevat edellisestä, sairauspoissaolot alle 15 pv/työntekijä/ vuosi Työhyvinvointisuunnitelma tehty Työnohjaus järjestetty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy uuden organisaatiorakenteen myötä. Kuntakokeilussa kehitetään uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, henkilöstöä koulutetaan ja saadaan uusia työvälineitä. Työllisyyden aiesopimus suuntaa toimintaa. Nuorten aikuisten palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota ja siihen haetaan Kaste rahoitusta (1 projektityöntekijä). TLP toimintamallin käyttöönotto. 24

27 Henkilökohtaiset tavoitteet 1. Henkilöstön jaksamisen tukeminen, työhyvinvoinnin kehittäminen 2. Työ- ja päivätoiminnan kehittämistyön eteenpäin vieminen 3. Ajankäytön parempi hallinta 310 Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,90-0,86 * Tuet ja avustukset ,57 9,12 * Vuokratuotot ,00 0,00 * Muut toimintatuotot ,35-0,66 ** TOIMINTATUOTOT ,30 2,26 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,41 4,77 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,17 5,89 * Muut henkilösivukulut ,70 1,48 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,38-2,20 * Aineet,tarvikkeet, tava ,69-4,25 * Avustukset ,52 2,55 * Vuokrat ,71 7,34 * Muut toimintakulut ,01-85,29 ** TOIMINTAKULUT ,30 2,26 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 25

28 Tulosyksikkö: Vammaispalvelujen tulosyksikkö Vastuuhenkilö: Maija Laitila, sijainen Birkitta Ala-aho Toiminta-ajatus Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut 2. Kustannusvaikuttava palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit 3. Tehtäviin oikein sijoittunut ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ajan tasalla olevat asiakaskohtaiset palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Palvelutarvearviointi Kaikki palvelu- ja tukisuunnitelmat palvelujen perustana ovat ajan tasalla 2. Asumispalvelun oikea palvelurakenne 3. Kustannusvaikuttavat palveluprosessit 4. Oikein sijoittunut ja vakinainen henkilöstö Tuettu, ohjattu ja autettu asuminen Vaihtoehtoisia palveluja on käytössä Riittävä vakinainen henkilöstö Asiakkaista 90 % on toimintakykyään vastaavassa asumismuodossa Henkilökohtaisessa avussa on ostopalvelun rinnalla myös omaa toimintaa Henkilöstömitoitus on riittävä 26

29 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kehitysvammapalveluissa on menossa palveluasumisen rakennemuutos, jossa asuminen porrastetaan tuettuun, ohjattuun ja autettuun asumiseen. Alkuvaiheessa asiakkaita on siirretty ostopalveluista omiin yksiköihin, josta syntyvä säästö kattaa omassa toiminnassa kasvaneita henkilöstömenoja. Rakennemuutosta jatketaan omissa yksiköissä, joissa oikeilla asukassijoituksilla pyritään minimoimaan tuleva ostopalvelutarve. Rakennemuutoksen etenemisen mahdollistamiseksi on tulosalueelle perustettava uusi asumisyksikkö, jossa järjestetään tuettua ja ohjattua asumista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vammaispalvelujen avustajapalveluissa on myös menossa rakenteellinen muutos, jossa avustajapalveluja pyritään järjestämään mahdollisimman paljon omana työnä ostopalvelujen ohella. Ostopalveluissa syntyvä säästö kattaa omasta toiminnasta syntyviä henkilöstömenoja. Tavoitteena on järjestää henkilökohtaisen avun palvelut keskitetysti kotihoitokeskuksesta. Henkilökohtaiset tavoitteet 1. Palveluasumisen rakennemuutoksen jatkaminen omissa yksiköissä 2. Omana toimintana tuotetun henkilökohtaisen avun palvelujen järjestäminen keskitetysti kotihoitokeskuksesta 27

30 330 Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,62 4,59 * Maksutuotot ,50 15,54 * Tuet ja avustukset ,93 2,58 * Vuokratuotot ,25 10,23 * Muut toimintatuotot ,59 3,17 ** TOIMINTATUOTOT ,74 5,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,62 4,98 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,58 5,57 * Muut henkilösivukulut ,07 110,38 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,88-27,64 * Palvelujen ostot ,32 5,81 * Aineet,tarvikkeet, tava ,78 6,03 * Avustukset ,35-5,36 * Vuokrat ,46-1,18 * Muut toimintakulut ,36-67,50 ** TOIMINTAKULUT ,74 5,06 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 28

31 Tulosyksikkö: Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: Jyrki Seppä, sijainen Minna Myllymäki Toiminta-ajatus Mielenterveyskeskuksen ydintehtävää on psykiatristen sairauksien arviointi, hoito ja kuntoutus sekä myös ennaltaehkäisyyn osallistuminen. Toiminnan kohderyhmänä on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen aikuisväestö. Toiminnan keinoina ovat erikoislääkärijohtoinen mielenterveystoimisto ja psykiatrinen osasto, lisäksi sosiaalipsykiatrinen kuntouttavaa toiminnallista terapiaa ja kotikuntoutusta tuottava Vihernikkari ja psykiatrinen asumispalveluyksikkö Koivula. Lisäksi tehdään yhteistyötä, ja seurataan psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelua etenkin OYS:n Psykiatrian klinikassa ja Visalan sairaalassa ja ostetaan kuntouttavan palveluasumisen palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Oman hyvinvointikuntayhtymän väestöalueella tehdään monipuolisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja työssä seurataan valtakunnallisesti hyväksi todettuja toimintatapoja. Lisäksi osallistutaan uusien toimintatapojen kehittämiseen ja raportointiin. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Riittävän lääkäriresurssin turvaaminen koko tulosyksikön osalta. 2. TLP-hankkeen juurruttaminen käytäntöön. Samalla yhteistyön tiivistäminen uudella PEPSS-tulosalueella. 3. Hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen mielenterveyskeskuksen ja terveyskeskuksen välillä. 4. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen siten että kaikki asiakkaat olisivat tasavertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden osalta koko kuntayhtymän alueella. 5. Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen ja samalla uusiin kehityshaasteisiin vastaaminen. 6. Kotona pärjäämisen tukemisen lisääminen tukiasumista/asumispalveluita kehittämällä. 7. Ostopalveluiden koordinointityö jatkuu (PPSHP ostopalvelut). 8. Erikoislääkärikoulutuksen tehostaminen sitoutumalla erva professuurin palkkaukseen. 29

32 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ostopalvelujen tehokas koordinointi Mittarit/Tunnusluvut PPSHP: ltä ostettujen hoitopäivien määrä ja hintaluokka (Oys, Visala) Mittarin tavoitetaso Ostojen määrän väheneminen edelleen, etenkin Visalan sairaalan hoitopäivien väheneminen sosiaalityöntekijän koordinoinnin johdosta Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. TLP hankkeen juurruttaminen käytäntöön uudella tulosalueella ja yli sektorirajojen Pidetyt LP-keskustelut, neuvonpidot, neuvonpitoihin osallistuminen, sekä tilastot asiakkuudessa olevista lapsiperheistä Lastensuojelusuunnitel ma - Koko henkilöstö ottaa käyttöön LP-keskustelun, LP toteutuu jokaisen lapsiperheen kohdalla mielenterveyspalveluissa, tarvittaessa neuvonpito, henkilöstö osallistuu pyydettyihin neuvonpitoihin joustavasti 3. Matalan kynnyksen toiminnan lisääminen Raahessa(joko tk:ssa tai mtt:ssä). Hoidon porrastuksen toteutuminen perusterveydenhuollon kanssa. Depressiohoitajan asiakkaat, ilman lähetettä tulevat asiakkaat mtpalveluissa=matalan kynnyksen asiakkaat, yhteistyössä tk-lääkärien kanssa hoidetut asiakkaat Raahen matalan kynnyksen palvelut ovat tasaveroiset suhteessa etäpisteisiin, mtt:n koko henkilöstö motivoituu osallistumaan matalan kynnyksen palveluihin omalla työpanoksellaan. Hoidon porrastus toteutuu perusterveydenhuollon kanssa. 4. Tuetun asumisen kehittäminen uudella tulosalueella. Oman tuetun asumisen lisääminen ja ostopalvelujen väheneminen Oman tukiasuntoyksikön perustaminen yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa PEPSStulosalueella 5. Lääkäriresurssin turvaaminen Hoitoon pääsy, lähetteet, hoidetut asiakkaat Sekä avopuolella että osastolla tavoitteena on virkasuhteiset lääkärit 30

33 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Tarkoituksena on vastata uusiin kehittämishaasteisiin, joiksi on valittu Tandem-projektissa mm. matalan kynnyksen palvelut ja asumispalvelut. Tarkoituksena on kehittää näitä kohteita ASPA:n ohjaaman benchmarkingin avulla. Raahessa ei ole tällä hetkellä riittävästi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, joka kuitenkin on STM:n mukaan yksi keskeisimmistä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishaasteista valtakunnallisesti. Toinen asia on myös saada mielenterveys- ja päihdepalvelut toimimaan synergisesti ja tätä työtä jatketaan. Resursseja ei ole tarkoitus lisätä vaan pyritään kohdentamaan olemassa olevat resurssit oikein ja toimimaan ne tehokkaasti. Avohoitopainotteisuus jatkuu ja osaston suhteen painotetaan edelleen oman osaston käyttöä. Ostopalvelujen koordinointia tehostetaan, etenkin Visalan sairaalan suhteen, tavoitteena on saada hoitojaksot mahdollisimman lyhyeksi. Olennainen asia on myös riittävät lääkäriresurssit ja lääkärien rekrytointia tehostetaan mielenterveyspalveluissa. Keskeisiä teemoja on myös yhteistyön tiivistäminen uudella PEPSStulosalueella, lähtökohtana asiakaslähtöisyys. Esimiestyötä tehostetaan esimiehen vuosikellon mukaisesti ( varhaisen välittämisen malli ja työajan tehokas käyttö). 31

34 402 Mielenterveyspalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,68 4,74 * Maksutuotot ,60 10,17 * Tuet ja avustukset ,10 6,94 * Vuokratuotot ,65 5,96 * Muut toimintatuotot ,85 10,00 ** TOIMINTATUOTOT ,95 5,13 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,68 0,60 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,03 1,67 * Muut henkilösivukulut ,95-0,27 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,50 262,50 * Palvelujen ostot ,67 8,17 * Aineet,tarvikkeet, tava ,86-0,25 * Avustukset ,79 0,00 * Vuokrat ,55 14,76 * Muut toimintakulut ,19 146,15 ** TOIMINTAKULUT ,86 5,15 TOIMINTAKATE ,76-2,70 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,00-15,64 VUOSIKATE ,00 0,12 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 0,12 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 32

35 Tulosyksikkö: Päihdepalvelut Vastuuhenkilö: Antti Raappana, sijainen Minna Myllymäki Toiminta-ajatus Päihdetyön tulosyksikön tehtävänä on tarjota asiakkaille räätälöityjä, laadukkaita, riittäviä ja asianmukaisia palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Palveluissa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jokaisessa asiakaskontaktissa ja palveluiden pääpaino on avohoidossa. Ostopalveluja käytetään taloudellisesti ja palveluiden tarpeen arvioinnin pohjalta. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Ostopalveluiden kriittinen tarkastelu ja avopalveluiden tehostaminen jatkuu. Vieroitukset ja korvaushoitojen aloitukset tapahtuvat pääsääntöisesti avohoidossa. 2. Verkkoryhmän uudelleen käynnistäminen. PAKKA-hankkeen käynnistäminen ja juurruttaminen. Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen ja uusiin kehityshaasteisiin vastaaminen. Alkoholiohjelman seuranta strategian mukaisesti. 3. Mielenterveys- ja päihdetyö integrointia jatketaan ja toimintaa kehitetään päihdepsykiatrian suuntaan. 4. TLP-menetelmän käyttöönotto ja juurruttaminen päihdepalveluissa. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Asiakasvirran tasainen jakaminen, työn kuormittavuuden vähentämiseksi. Mittarit/Tunnusluvut Käyntitilastojen työntekijäkohtainen seuranta Mittarin tavoitetaso 4-5 as./ työpäivä Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Koulutus ja konsultaatio perustasolle päihdeasiakkaan kohtaamiseen ja hoitoon liittyen. Osallistutaan muiden yksiköiden osastokokouksiin. Puhelinkonsultaatiot. Koulutuspyyntöihin vastaaminen. 1 2 krt/ kk 3. PAKKA-hanke, Verkkoryhmä,Alkoholiohjelma 33

36 Tavoitteet talousarviovuodelle 4. Osaava, pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö Mittarit/Tunnusluvut Vakinaiset toimet ja virat täytettynä Varhainen välittäminen Työnohjaus Mittarin tavoitetaso Päihdelääkäripalveluja 4 tuntia / viikko. Ei vaihtuvuutta henkilöstössä. Ei pitkiä sairaspoissaoloja. Saavutettu tulos/ tilinpäätös 5. TLP-hankkeen käyttöönotto ja juurruttaminen käytäntöön ja yhteistyön tiivistäminen uudella PEPPS-tulosalueella Pidetyt LP-keskustelut, pidetyt neuvonpidot/niihin osallistuminen, asiakkuudessa olevat lapsiperheet, lastensuojelusuunnitelman päivitys - Tavoitteena että koko henkilöstö ottaa LPmenetelmän käyttöön ja että se toteutuu kaikkien lapsiperheiden kohdalla päihdepalveluissa, henkilöstö lähtee mukaan pyydettyihin Neuvonpitoihin joustavasti Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Päihdeyksikön toiminta on entistä avohoitopainotteisempaa vieroitusten ja korvaushoitojen suhteen. Laitoskuntoutus tulee turvata mm. päihdeäideille. Mielenterveys- ja päihdestrategia päivitetään. Korvaushoitostrategia on päivitetty 08/2013. Henkilöstön osaaminen ja yhtenäiset käytännöt turvataan jatkossakin mm. konsultoivan päihdelääkärin turvin. 34

37 412 Päihdepalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,18-8,59 * Maksutuotot ,39 6,65 * Tuet ja avustukset ,35-16,67 * Vuokratuotot ,38 10,38 * Muut toimintatuotot ,57 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,02-7,23 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,01 2,05 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,97 3,14 * Muut henkilösivukulut ,03-1,14 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00 0,00 * Palvelujen ostot ,28-12,33 * Aineet,tarvikkeet, tava ,09 2,01 * Avustukset ,00 0,00 * Vuokrat ,22-1,58 * Muut toimintakulut ,08 200,00 ** TOIMINTAKULUT ,02-7,23 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 35

38 Tulosalue: Hoidon ja hoivan palvelut Tulosalueen johtaja: Mervi Koski, sijainen Erja Laulumaa Toiminta-ajatus Hoito ja hoivapalvelujen tehtävänä on yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa järjestää ikääntyvän väestön ja muiden palvelua sekä hoitoa tarvitsevien kuntalaisten palvelut. Tehtävänä on varmistaa asiakkaiden kohtuullinen arjessa pärjääminen. Toiminnan tarkoituksena on järjestää asiakkaiden palvelut voimavaralähtöistä toimintakykyä tukevaa työskentelyotetta noudattaen. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Palvelut järjestetään taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla. Hoito ja hoiva -tulosalue organisoidaan kotiin annettavien palvelujen sekä asumis- ja hoivapalveluiden tulosyksikön avulla. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kotona pärjäämistä tukevien palvelujen vahvistaminen ja palvelukeskusten hoivapaikkojen paikkamäärän tarkistaminen valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi. 2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään sekä omaisten osallisuuden huomioiminen. 3. Varmistetaan riittävä, osaava, motivoitunut henkilöstö, joka kokee työhyvinvointinsa hyväksi. 4. Asiakkaiden tarpeiden pohjalta kehitetään palvelurakennetta sekä lisätään tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuntatalouden rajoissa. 36

39 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut Mittarit/Tunnusluvut Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen Mittarin tavoitetaso Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatusuositusten mukaan 100 %:sti. Tuotekohtaiset peittävyydet maisemataulukoissa strategian mukaisesti. Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Omaa vastuuta ja omahoitoa tukevat asiakasprosessit ja asiakkaan läheiset ovat mukana hoidon ja palvelun suunnittelussa. Keskitetty palvelutarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus Palvelun saamisen kriteerit toteutuvat yhtenäisesti eri kunnissa. SAS-palveluohjaajan toiminta ja keskitetty palvelutarpeen arviointi käytössä. 3. Laitoshoidon vähentäminen/kotona asumisen tukeminen Keskeisten asiakasprosessien uudistaminen Tiimityö ja tiimivastaava -työskentelymalli on otettu käyttöön. Hoidon porrastus toimii. Asiakaspalautekanavien aktiivinen käyttö Asiakaspalautteen määrä kasvaa. 90 % kotihoidon asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja kohteluun Läheiset osallistuvat HOKUn ja HOPASUn tekemiseen. Muistisairaan kuntoutumissuunnitelman kehittäminen. Läheisistä vähintään 50 % osallistuu. Muistisairaan palveluprosessin kuvaus on valmis. Muistisairaan kuntoutumissuunnitelma on käytössä. Laitoshoitopäivien määrä Hoivahoitopaikkamäärää pystytään pitämään koko seutukunnassa 72 hoitopaikassa. Omaishoitajien tukeminen Toimintakykyä ylläpitävä vuorohoito Perhehoito omaishoitajan vapaan aikaisessa hoidossa 37

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi

Liite 8. Talousarvio 2015. Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Liite 8 Talousarvio 2015 Talous ja rahoitussuunnitelma 2016 2017 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Yhtymähallitus 14.10.2014 Sisällysluettelo 1. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat perustiedot...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Talousarvio 2014 Sisällysluettelo Yhtymähallitus 15.11.2013 126 Yhtymäkokous 27.11.2013 21 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 1. Suunnitteluperusteet... 2 1.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI

1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 1. KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 I KUNTAKOKOUS TALOUSSEMINAARI 28.5.2015 Ohjelma 8.30 Seminaarin avaus, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Pertti Pitkänen 8.40 Johdanto ja tulevaisuuden näkymät Yhteenveto,

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6

Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Liite nro: 6 (Sote-lautakunta 11.10.06) Suunnitelma 2007 Perustehtävä Kainuun väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen.

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Huolehdimme peruspalveluista. Investoinneilla rakennamme tulevaisuutta. Kunnanhallitus 12.10.2009 Yleishallinto 1 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely...

UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16. Johdanto... 16. Työhyvinvointikysely... TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 1 Sisällys OTE PÖYTÄKIRJASTA UUDEN ALAVUDEN STRATEGIA... 10 TYÖN TULOKSELLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA KEHITTÄMÄÄN... 16 Johdanto...

Lisätiedot

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015

Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotannon raportointi: tammi-huhtikuu 2015 Iin kunta Väritunnisteet: Etenee Viivästynyt Ei etene, suunnitellusti keskeytynyt 1 Järjestämissopimuksen toteutuminen palvelualoittain

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Oulunkaaren kuntayhtymä. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Oulunkaaren kuntayhtymä Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Yhtymähallitus 4.12.2014 Yhtymävaltuusto 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1 2 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 4 SUUNNITTELUN PERUSTA...

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot