TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä... 1 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut...11 Hoidon ja hoivan palvelut...36 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut...48

3 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Toiminta-ajatus Tehtävämme on järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla tavoitteena alueen ihmisten hyvinvointi ja terveys sekä kohtuullinen arjessa pärjääminen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen 2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään 3. Osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen 4. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Hoitoon pääsyn ja palvelujen Toteutuu säädösten ja saatavuuden to- keskeisimpien laatu- teutuminen suositusten mukaan 100 %:sti. 1

4 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Omaa vastuuta ja omahoitoa tukevat asiakasprosessit Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Keskeisten asiakasprosessien Kotona asumisen, vas- uudistaminen taanottotoiminnan ja yhteistyössä yli yksikköja lasten palveluiden pro- ammattikuntarajojen sessien uudistamistyö saatetaan loppuun ja viedään käytäntöön. Otetaan käyttöön sähköinen palvelukanava Omahoidon toteumista arvioidaan asiakaspalautteen ja -kyselyn perusteella. 3. Kotona asumisen tukeminen niin, että laitoshoidon tarve vähenee 4. Työhyvinvoinnin parantaminen 5. Tuottavuus ja vaikuttavuus ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän mukaisella itsearvioinnilla tuetaan asiakasprosessien kehittämistä. Asiakaspalautekanavien käytön aktivointi Laitoshoidon peittävyys Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden määrä Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely Esimiehen vuosikello Yksikköhinnat ja peittävyydet Uusi itsearviointi tehdään ja kehittämistoimet määritellään Asiakaspalautteen määrä kasvaa Laitoshoidon peittävyys yli 75-v. osalta muuttuu 4,7%:sta 2,4%:iin Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden määrä 92 % Sairauspoissaolojen määrä vähenee Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat Esimiehen ja työntekijän vuorovaikutusta tukevat työmenetelmät o- vat käytössä Yksikköhinnat ja peittävyydet Maisema-vertailussa keskitasoa Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten tilanteemme Pohjois- Suomessa paranee. 2

5 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 2,86 * - jäsenkuntien maksuos ,21 1,84 * - muut myyntituotot ,59 19,65 * Maksutuotot ,93-7,49 * Tuet ja avustukset ,26 7,72 * Vuokratuotot ,24 13,38 * Muut toimintatuotot ,02 58,87 ** TOIMINTATUOTOT ,09 2,61 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkot ,68 0,54 Eläkekulut ,93 1,16 Muut henkilösivukulut ,05 4,42 Henkilöstökorvaukset ,08-12,05 * Henkilöstökulut yhteensä ,08 0,94 * Palvelujen ostot ,09 5,23 * Aineet, tarvikkeet ja tav ,54 3,52 * Avustukset ,56 2,06 * Vuokrat ,03 2,20 * Muut toimintakulut ,64-6,83 ** TOIMINTAKULUT ,84 2,98 TOIMINTAKATE ,15-17,67 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,42 0,00 * Muut rahoitustuotot ,01 0,00 * Korkokulut ,67 0,00 * Muut rahoituskulut ,77 0,00 V U O S I K A T E ,80-18,64 * Suunnitelman muk. poistot ,31-20,34 TILIKAUDEN TULOS ,31-68,32 * Poistoeron lis.(-)tai väh ,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,81-68,32 3

6 Tukitoiminnot Toimintayksikkö: Talous- ja henkilöstöpalvelut Kuntayhtymän johtaja Vastuuhenkilö: Mikko Weissenfelt, sijainen Hannu Heikkinen Toiminta-ajatus Hallinto- ja tukipalvelut järjestää kuntayhtymän yksiköille kattavat palvelut mahdollistamaan varsinaisen asiakkaille annettavan palvelun. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Talouden seuranta ja suunnitteluprosessien kehittäminen 2. Tiedonhallintasuunnitelman käyttöönotto 3. Henkilöstön järkevä käyttö ja hyvinvoinnin ylläpito 4

7 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Kehitetään talouden suunnittelu- ja seurantaraportointia Mittarit/Tunnusluvut Talouden suunnittelun aikataulu Talouden seurannan aikataulu Mittarin tavoitetaso Aikataulussa pysyminen Toteumatiedon luotettavuus ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Kehitetään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen laatiminen Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti Ohjeistuksen mukainen toiminta käynnistyy 3. Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Sähköisten laskujen käytön lisäys Efficalaskutuksessa Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Intimelaskutuksessa n laskusta 30 %:a sähköisiä laskuja 4. Kehitetään palvelutoimiston ja kuntayhtymän välistä työnjakoa ja yhteistyötä 5. Arvioidaan ja kehitetään sisäistä laskutusta Työnjaosta sopiminen ja prosessien kuvaamisen jatkaminen Sisäisen laskutuksen vaikutus raportoinnin toteutumisessa Työnjako ja toimintatavat mahdollistavat sujuvan yhteistyön Sisäinen laskutus tukee suunnittelu- ja seurantaraportoinnin kehittämistä 5

8 100 Talous- ja henkilöstöpalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,33 117,95 * Maksutuotot ,88-2,63 * Tuet ja avustukset ,03-4,76 * Vuokratuotot ,73-36,76 * Muut toimintatuotot ,00 265,00 ** TOIMINTATUOTOT ,64 22,41 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 0,44 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,66 1,97 * Muut henkilösivukulut ,64-2,27 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,88-33,33 * Palvelujen ostot ,36 78,47 * Aineet,tarvikkeet, tava ,31-34,98 * Avustukset ,00-100,00 * Vuokrat ,31-9,77 * Muut toimintakulut ,11-3,72 ** TOIMINTAKULUT ,46 28,85 TOIMINTAKATE ,11-43,08 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,15-13,17 VUOSIKATE ,75-44,17 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,75-44,17 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 6

9 Toimintayksikkö: Huoltopalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kastell Toiminta-ajatus Sisäympäristön ja tilojen puhtaus sekä hygienia, kiinteistöjen, teknisten järjestelmien, laitteiden toimivuus ja ylläpitotoimintojen varmistaminen 24/7 sekä tarvikkeiden oikea-aikainen saatavuus ja vaikuttavuus on tulosyksikössä tunnistettu ja tiedostettu ydinpalveluiden toiminnan onnistumiselle. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toiminnan kohdentaminen ja tehostaminen 2. Henkilöstön suunnittelu, mitoitus ja koulutus 3. Palvelun, tiedottamisen ja osaamisen kehittäminen Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Toiminnan kohdentaminen ja tehostaminen Mittarit/Tunnusluvut Kiinteistöjen ylläpitokustannukset Mittarin tavoitetaso < Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi Saavutettu tulos/ tilinpäätös Siivoustyön mitoitus Kaikki tilat on mitoitettu uudelleen toiminnan edellyttämälle tasolle Työtilausten läpimenoaika < 20 pv Kuljetuskustannukset Kuntayhtymän kaikki kuljetuskustannukset selvitetty Varaston kiertonopeus 4 7

10 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Oikein mitoitettu, osaava henkilökunta 3. Hyvä palvelu ja niistä tiedottaminen Mittarit/Tunnusluvut Henkilöstösuunnitelma Asiakaskysely Palveluesite Mittarin tavoitetaso Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu jokaiseen toimintayksikköön 4 Palveluesite on laadittu jokaiseen toimintayksikköön Saavutettu tulos/ tilinpäätös 8

11 170 Huoltopalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,52 4,41 * Tuet ja avustukset ,75 9,85 * Vuokratuotot ,75-10,82 * Muut toimintatuotot ,03-3,24 ** TOIMINTATUOTOT ,36-2,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 4,26 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,79 5,37 * Muut henkilösivukulut ,01 0,99 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,14-6,58 * Palvelujen ostot ,15-0,36 * Aineet,tarvikkeet, tava ,30-0,09 * Vuokrat ,52 3,00 * Muut toimintakulut ,69 2,26 ** TOIMINTAKULUT ,39 2,54 TOIMINTAKATE ,28-23,67 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,29 11,34 VUOSIKATE ,08-25,44 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,12-27,92 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,60-68,32 * Poistoeron lis.(-)tai väh ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,29-68,32 9

12 800 Rahoitus TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,42 0,00 * Muut rahoitustuotot ,79 0,00 * Korkokulut ,67 0,00 * Muut rahoituskulut ,77 0,00 VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 10

13 Tulosalue: Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Tulosalueen johtaja: Antti Tornberg, sijainen Irma Heikkinen Toiminta-ajatus Perhe- ja psykososiaalisen tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden kotona ja arjessa pärjäämisistä. Perhe- ja psykososiaalinen tulosalue toimii asiakaslähtöisesti ja ammatillisesti aikuissosiaalityön, neuvolan perhesosiaalityön, vammaispalvelujen, mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen tulosyksikköjen toimintojen kautta ja avulla yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Palvelut järjestetään lähipalveluina silloin, kun se asiakas- ja talouden näkökulmasta on vaikuttavaa ja taloudellista. Tulosalueen toiminnot ovat räätälöityjä, laadukkaita ja vaikuttavia ja toimintoja ohjaa yhteisesti hyväksytty sekä käyttöönotettu Toimiva Lapsi- ja Perhetyön (TLP) -toimintamalli. Jokaisessa asiakaskontaktissa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut 2. Joustava palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit 3. Työskentelytavat ja toimintamuodot tukevat kotona selviytymistä, ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toiminta periaatteita 4. Panostetaan matalan kynnyksen toimintojen ja palveluiden kehittämistyöhön 5. Toiminta on taloudellista ja kustannukset ovat vertailukelpoisia Pohjois-Pohjanmaan muihin kuntiin ja Maisema-mallin verrokkialueisiin verrattuna. 11

14 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Asiakkaiden arjessa selviytymistä tuetaan kehittämällä yhteisiä moniammatillisia asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja omahoitoa tukevia palveluja. Mittarit/Tunnusluvut Toimiva, yhteinen verkostoitunut päivä-työtoiminta Kotiin annettavien palvelujen koordinointi ja yhteistyö (KAP) Mittarin tavoitetaso Toimintamalli pilotoitu kevät ja otettu kokonaisuudessaan v. loppuun mennessä. Käynnistynyt vuoden alkupuoliksolla Saavutettu tulos/ tilinpäätös Nettirassi Otetaan käyttöön keväällä 2. Varhaisen tukemisen toimintamuotojen ja työtapojen monipuoli-suus Innovatiiviset uudet hoito-, tuki-, auttamismuodot Vuoden loppuun mennessä on otettu käyttöön uusia räätälöityjä toimintamuotoja. Lasten KASTE hanke (perhetyö, oppilashuolto, lastensuojelu) Hanke on käynnistynyt, uusia toimintamuotoja on pilotoitu. 3. Asumisen rakennemuutos tukemaan arjessa pärjäämistä Mielenterveys- ja kehitysvammaistyön yhteisöasuminen Asiakassiirrot raskaammasta asumisesta kevyempään Välimuotoisia asumismuotoja Uusi asumismuoto aloittanut tammikuussa Asiakassiirrot tehty toukokuuhun mennessä Kehittämistyö alkanut, yksi uusi ratkaisumalli on käytössä vuoden loppuun mennessä. 4. Pitkäaikaistyöttömien aikuisten ja nuorten työelämävalmiuksien parantuminen Kuntakokeilu Virta II Työttömien terveystarkastukset Uusi toimintamalli pitkäaikaistyöttömyyden hallitsemiseksi Yksilökohtainen palveluohjaus on käynnissä, matalankynnyksen palvelu toiminta on alkanut. On vakiintunut omaksi toiminnaksi 12

15 Mittarit/Tunnusluvut TLP -toimintamallin käyttöönottovaihe Tavoitteet talousarviovuodelle 5. Lasten ja perheiden kotona ja arjessa selviytymistä ohjaavat strategiat Lastensuojelusuunnitelman valmiusaste Mittarin tavoitetaso Käyttöönotto meneillä, 80 % käytössä vuoden lopussa Valmis huhtikuussa Saavutettu tulos/ tilinpäätös Päihde- ja mielenterveysstrategian päivitystilanne Päivitys vuoden aikana 6. Hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen mielenterveyskeskuksen ja terveyskeskuksen välillä Ilman lähetettä hoitoon pääsevien asiakkaiden määrä 30 % uusista asiakkaista ilman lähetettä 13

16 20 Perhe- ja psykosos.palvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,83 1,98 - jäsenkuntien maksuosuudet ,29 2,80 - muut myyntituotot ,49-11,85 * Maksutuotot ,08-6,91 * Tuet ja avustukset ,31 9,38 * Vuokratuotot ,00 9,22 * Muut toimintatuotot ,70 0,23 ** TOIMINTATUOTOT ,67 2,22 TOIMINTAKULUT * Palkat ja palkkiot ,74 3,88 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,68 4,85 * Muut henkilösivukulut ,19 29,71 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,74 73,62 Henkilöstökulut yhteensä ,14 5,09 * Palvelujen ostot ,26 1,07 * Aineet,tarvikkeet, tava ,01-2,19 * Avustukset ,07-0,20 * Vuokrat ,04 3,09 * Muut toimintakulut ,75-41,02 ** TOIMINTAKULUT ,59 2,20 TOIMINTAKATE ,11 20,09 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,63-17,43 VUOSIKATE ,86 27,60 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,86 27,60 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 14

17 200 Perhe- ja psykosos.palv.yhteiset TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,00-100,00 * Maksutuotot ,05-44,34 * Tuet ja avustukset ,86-75,00 * Vuokratuotot ,00 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,49-63,58 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,79-67,37 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,57-67,02 * Muut henkilösivukulut ,48-68,39 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,40-45,26 * Aineet,tarvikkeet, tava ,72-66,67 * Vuokrat ,66 0,37 * Muut toimintakulut ,19 150,00 ** TOIMINTAKULUT ,49-63,58 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 15

18 Tulosyksikkö: Neuvolapalvelut Vastuuhenkilö: Ritva Nauha, sijainen Anna Pehkonen Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksenamme on kannustaa asiakasta/perhettä ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja parantamaan terveyskäyttäytymistään. Neuvolapalveluiden tarkoituksena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa ja näin turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys Tavoitteena on ystävällinen, luottamuksellinen ja asiakaslähtöinen ilmapiiri. Asiakkaan lähtökohdat pyritään huomioimaan. Kaikille väestöryhmille turvataan mahdollisuus terveytensä edistämiseen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tavoitteena on tarjota kaikille tasapuoliset terveysneuvontapalvelut Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto -asetuksen mukaisesti ja tukea asiakkaiden tekemiä terveyttä edistäviä päätöksiä 2. Lapsiperheiden moniammatillinen varhainen tukeminen 3. Toimiva lapset ja perhe- toimintamallin käyttöönotto 16

19 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Riittävät ja monipuoliset palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Palveluiden tavoitettavuus Asiakkaan tulisi saada ja saatavuus aika 1-3 viikon sisällä yhteydenotosta. 2. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevätyö 3. Asiakaslähtöiset palvelurakenteet ja hoitoket-jut Ennaltaehkäisy, asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat. TLP-toimintamallin sisällyttäminen toimintasuunnitelmiin. Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäyminen. Toimivat palvelurakenteet ja hoitoketjut toteutuvat. NettiRassin kehittäminen 4. Laadun parantaminen Laatujärjestelmä ITE-kysely tehdään.(2 vuoden välein) Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain. Päivitetään neuvola ja kouluikäisten lasten painonhallinnan ohje sekä sektoreittaiset toimintasuunnitelmat. Tarkastukset toteutuvat Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti 100% TLP-toimintamalli otetaan laajasti käyttöön. Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen työn kehittämisessä Otetaan käyttöön masentuneen nuoren hoitoketju moni-ammatillisesti. Otetaan aktiivisesti käyttöön nettitoiminta Hyödynnetään oman työn kehittämisessä ITElaadunhallintakyselyä, asiakaskyselyä sekä palautteita. 5. Henkilöstön työhyvinvointi sekä työssä jaksaminen Tyhy-toiminta säännöllisesti. Työnohjausta Työhyvinvointikysely ja sairaspossaolojen seuranta Työhyvinvointisuunnitelma tehty. Säännöllinen työnohjaus järjestetty Poissaolojen vähentäminen. 6. Moniammatillinen yhteistyö Koulutetaan henkilökunta TLP-toimintaan. Maahanmuuttajien ohjaaminen palveluiden piiriin. Ekavauvaperhetyön jat-kaminen ja laajentaminen koskemaan myös monilapsisia perheitä Henkilökunta koulutettu 100%. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa. Ekavauvaperhetyön saavutettavuus. 17

20 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) - Riittävät resurssit asiakasmäärään nähden (tällä hetkellä 28 terveydenhoitajaa) - Varaudutaan asetuksen mukaisten lääkäritarkastusten toteutumiseen tasapuolisesti - Asetuksen edellyttämän vastuulääkärin koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä lastenneuvolatyöhön. - Pysyvämmät lääkärit neuvolapalveluihin 18

21 201 Neuvolapalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,32 4,65 * Tuet ja avustukset ,99 173,21 * Vuokratuotot ,67 0,00 * Muut toimintatuotot ,06 50,96 ** TOIMINTATUOTOT ,03 4,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,58 18,93 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,75 20,57 * Muut henkilösivukulut ,70 14,16 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,44-21,92 * Aineet,tarvikkeet, tava ,95-16,29 * Vuokrat ,20 3,07 * Muut toimintakulut ,83-29,88 ** TOIMINTAKULUT ,24 4,55 TOIMINTAKATE ,31 35,08 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,76-17,56 VUOSIKATE ,25 46,57 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,25 46,57 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 19

22 Tulosyksikkö: Perhesosiaalityö Vastuuhenkilö: Satu Rättyä, sijainen Anna Kaisa Huotari Toiminta-ajatus Perhesosiaalityön palvelut sisältävät perhetyön, perheneuvolan ja lastensuojelun lapsiperheille tarjoamat palvelut. Perhesosiaalityön palveluiden tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys vaikuttamalla kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista sosiaalityötä ja hoitotyötä. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Lapsiperheille monimuotoiset varhaisen tuen tarjoamat palvelut. 2. Seutukunnallinen lastensuojelusuunnitelma jäsentämään lapsiperheiden tarpeita ja palvelutarvetta. 3. Sijaishuollon painopisteenä perhehoidon ensisijaisuus, laitoshoito tarpeenmukaisena toimintana. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Perhesosiaalityön palveluiden monimuotoisuus ja verkostoyhteistyön vahvistaminen - perhetyö - perheneuvola - lastensuojelu Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Asiakastyytyväisyyskysely Oikea-aikaiset ja asiakkaan toimintayksiköittäin tarvetta vastaavat palvelut seutukunnallisena palveluna. TLP- toimintaan liittyvät tilastot koulutetuista henkilöistä ja toiminnan seurantaan liittyvät toimintatilastot yksiköittäin Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen TLP:n käyttöön 100% 20

23 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelupalvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Lain mukaisten määräaikojen Lastensuojeluilmoitusten noudattaminen, käsittely 7 arkipäivää ja seuranta kahdesti vuodessa lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumi- nen 3 kk 3. Lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 4. Osaava ja työnsä kehittämiseen sitoutunut henkilöstö Sijaishuolto: Pitkäkestoisten sijoitusten suhde laitos/perhehoidossa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen Henkilöstön tehtävä ja koulutustaso vastaavat palvelun tarvetta Laitoshoito/perhehoito 50 %/50 % Päivitys maaliskuu Kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Perhesosiaalityössä edellytetään vahvaa asiantuntijuutta ja toimimista moniammatillisessa verkostotyössä perheiden kanssa, lainsäädännön mukaisen kelpoisuusehdon huomioiminen henkilöstön osalta. Esimiehen vuosikellon mukainen henkilöstöpolitiikka. Ehkäisevä lastensuojelu ja varhainen tuki perheille: Lisätään henkilöstöä perhetyöhön 3 työntekijää. Työkäytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen painopisteenä; moniammatillisen verkostotyön vahvistaminen asiakastyössä, ehkäisevän työn kehittäminen. TLP Toimiva lapsi ja perhemallin käyttöönotto moniammatillisessa asiakastyössä. Seutukunnallisen lastensuojelusuunnitelman päivittäminen vastaamaan tämän hetkistä tilannetta lapsiperheiden olosuhteista ja palvelujärjestelmästä. 21

24 210 Perhesosiaalityö TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,94 0,63 * Maksutuotot ,72 4,73 * Tuet ja avustukset ,13 85,40 * Vuokratuotot ,22 0,00 * Muut toimintatuotot ,10 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,98 0,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,92 10,78 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,48 11,96 * Muut henkilösivukulut ,57-15,55 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,15-67,21 * Palvelujen ostot ,82-2,15 * Aineet,tarvikkeet, tava ,68-4,93 * Avustukset ,08-6,72 * Vuokrat ,97-1,63 * Muut toimintakulut ,40 7,14 ** TOIMINTAKULUT ,99 0,88 TOIMINTAKATE ,49-2,12 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,76-21,91 VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 22

25 Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityön tulosyksikkö Vastuuhenkilö: Birkitta Ala-aho, sijainen Maija Laitila Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityön tulosyksikössä sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä. Aikuissosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen. Sosiaalityön tehtäviin kuuluvat asiakkaiden ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi, tukitoimien suunnitteleminen ja järjestäminen yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Aikuissosiaalityön palveluihin kuuluvat toimeentulotuki, maahanmuuttajien palvelut sekä työllistymistä tukevat toimet. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Nuorten aikuisten hyvinvointi 2. Palvelutarpeen arviointi tehdään moniammatillisesti ja oikea-aikaisesti, lapset huomioiden 3. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten lisääminen Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Alle 29-vuotiaat ovat palvelutarvearvion mukaisesti tarvittaessa tehostetun palveluohjauksen piirissä Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Virta II hankkeen asiakkaiden Käyttämättä jääneet määrä, käyttä- asiakasajat vähenevät mättä jääneiden asiakaskäyntien puoleen (100 50). määrä. 2. Aikuissosiaalityössä tehdään vaikuttavaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä TLP keskustelujen määrä, TLP-koulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä Henkilöstö koulutettu TLP:een 100 %. Kaikkien asiakasperheiden kohdalla kartoitetaan, onko perhe TLP keskustelujen piirissä. 23

26 Tavoitteet talousarviovuodelle 3. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten lisääntyminen Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Kuntakokeilussa mukana 300 asiakasta kuntakokeilussa olevien pitkäaikaistyöttömien vuonna, palvelujen käytön seurataan mm. tttmenojen seuranta TYP-järjestelmän kehitystä, kautta. tmt:n kehitystä, Kelan kuntoutuspalvelujen käyttöä, terveyspalvelujen käyttöä 4. Asiakkaiden arjessa pärjääminen Kuntouttavan työtoiminnan kunnittaiset tavoitteet Työttömien terveystarkastukset Työ- ja päivätoiminnan saatavuus diagnoosista riippumatta Toimeentulotuen käsittelyajat lain määrittelemissä rajoissa Kunnittaiset tavoitteet toteutuvat, kuntayhtymä järjestää kuntouttavaa työtoimintaa enemmän kuin vuonna 2013 Työttömien terveystarkastukset käytössä myös yli 30 -vuotiaille Työ- ja päivätoimintaa on saatavilla diagnoosista riippumatta palvelutarvearvion mukaisesti Toimeentulotukihakemukset käsitellään 7 arkipäivän aikana 5. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointikysely, sairauspoissaolot Säännöllinen TYKYtoiminta Työnohjaus Kokonaistulokset paranevat edellisestä, sairauspoissaolot alle 15 pv/työntekijä/ vuosi Työhyvinvointisuunnitelma tehty Työnohjaus järjestetty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy uuden organisaatiorakenteen myötä. Kuntakokeilussa kehitetään uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, henkilöstöä koulutetaan ja saadaan uusia työvälineitä. Työllisyyden aiesopimus suuntaa toimintaa. Nuorten aikuisten palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota ja siihen haetaan Kaste rahoitusta (1 projektityöntekijä). TLP toimintamallin käyttöönotto. 24

27 Henkilökohtaiset tavoitteet 1. Henkilöstön jaksamisen tukeminen, työhyvinvoinnin kehittäminen 2. Työ- ja päivätoiminnan kehittämistyön eteenpäin vieminen 3. Ajankäytön parempi hallinta 310 Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,90-0,86 * Tuet ja avustukset ,57 9,12 * Vuokratuotot ,00 0,00 * Muut toimintatuotot ,35-0,66 ** TOIMINTATUOTOT ,30 2,26 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,41 4,77 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,17 5,89 * Muut henkilösivukulut ,70 1,48 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,38-2,20 * Aineet,tarvikkeet, tava ,69-4,25 * Avustukset ,52 2,55 * Vuokrat ,71 7,34 * Muut toimintakulut ,01-85,29 ** TOIMINTAKULUT ,30 2,26 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 25

28 Tulosyksikkö: Vammaispalvelujen tulosyksikkö Vastuuhenkilö: Maija Laitila, sijainen Birkitta Ala-aho Toiminta-ajatus Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut 2. Kustannusvaikuttava palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit 3. Tehtäviin oikein sijoittunut ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ajan tasalla olevat asiakaskohtaiset palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Palvelutarvearviointi Kaikki palvelu- ja tukisuunnitelmat palvelujen perustana ovat ajan tasalla 2. Asumispalvelun oikea palvelurakenne 3. Kustannusvaikuttavat palveluprosessit 4. Oikein sijoittunut ja vakinainen henkilöstö Tuettu, ohjattu ja autettu asuminen Vaihtoehtoisia palveluja on käytössä Riittävä vakinainen henkilöstö Asiakkaista 90 % on toimintakykyään vastaavassa asumismuodossa Henkilökohtaisessa avussa on ostopalvelun rinnalla myös omaa toimintaa Henkilöstömitoitus on riittävä 26

29 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kehitysvammapalveluissa on menossa palveluasumisen rakennemuutos, jossa asuminen porrastetaan tuettuun, ohjattuun ja autettuun asumiseen. Alkuvaiheessa asiakkaita on siirretty ostopalveluista omiin yksiköihin, josta syntyvä säästö kattaa omassa toiminnassa kasvaneita henkilöstömenoja. Rakennemuutosta jatketaan omissa yksiköissä, joissa oikeilla asukassijoituksilla pyritään minimoimaan tuleva ostopalvelutarve. Rakennemuutoksen etenemisen mahdollistamiseksi on tulosalueelle perustettava uusi asumisyksikkö, jossa järjestetään tuettua ja ohjattua asumista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vammaispalvelujen avustajapalveluissa on myös menossa rakenteellinen muutos, jossa avustajapalveluja pyritään järjestämään mahdollisimman paljon omana työnä ostopalvelujen ohella. Ostopalveluissa syntyvä säästö kattaa omasta toiminnasta syntyviä henkilöstömenoja. Tavoitteena on järjestää henkilökohtaisen avun palvelut keskitetysti kotihoitokeskuksesta. Henkilökohtaiset tavoitteet 1. Palveluasumisen rakennemuutoksen jatkaminen omissa yksiköissä 2. Omana toimintana tuotetun henkilökohtaisen avun palvelujen järjestäminen keskitetysti kotihoitokeskuksesta 27

30 330 Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,62 4,59 * Maksutuotot ,50 15,54 * Tuet ja avustukset ,93 2,58 * Vuokratuotot ,25 10,23 * Muut toimintatuotot ,59 3,17 ** TOIMINTATUOTOT ,74 5,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,62 4,98 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,58 5,57 * Muut henkilösivukulut ,07 110,38 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,88-27,64 * Palvelujen ostot ,32 5,81 * Aineet,tarvikkeet, tava ,78 6,03 * Avustukset ,35-5,36 * Vuokrat ,46-1,18 * Muut toimintakulut ,36-67,50 ** TOIMINTAKULUT ,74 5,06 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 28

31 Tulosyksikkö: Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: Jyrki Seppä, sijainen Minna Myllymäki Toiminta-ajatus Mielenterveyskeskuksen ydintehtävää on psykiatristen sairauksien arviointi, hoito ja kuntoutus sekä myös ennaltaehkäisyyn osallistuminen. Toiminnan kohderyhmänä on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen aikuisväestö. Toiminnan keinoina ovat erikoislääkärijohtoinen mielenterveystoimisto ja psykiatrinen osasto, lisäksi sosiaalipsykiatrinen kuntouttavaa toiminnallista terapiaa ja kotikuntoutusta tuottava Vihernikkari ja psykiatrinen asumispalveluyksikkö Koivula. Lisäksi tehdään yhteistyötä, ja seurataan psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelua etenkin OYS:n Psykiatrian klinikassa ja Visalan sairaalassa ja ostetaan kuntouttavan palveluasumisen palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Oman hyvinvointikuntayhtymän väestöalueella tehdään monipuolisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja työssä seurataan valtakunnallisesti hyväksi todettuja toimintatapoja. Lisäksi osallistutaan uusien toimintatapojen kehittämiseen ja raportointiin. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Riittävän lääkäriresurssin turvaaminen koko tulosyksikön osalta. 2. TLP-hankkeen juurruttaminen käytäntöön. Samalla yhteistyön tiivistäminen uudella PEPSS-tulosalueella. 3. Hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen mielenterveyskeskuksen ja terveyskeskuksen välillä. 4. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen siten että kaikki asiakkaat olisivat tasavertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden osalta koko kuntayhtymän alueella. 5. Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen ja samalla uusiin kehityshaasteisiin vastaaminen. 6. Kotona pärjäämisen tukemisen lisääminen tukiasumista/asumispalveluita kehittämällä. 7. Ostopalveluiden koordinointityö jatkuu (PPSHP ostopalvelut). 8. Erikoislääkärikoulutuksen tehostaminen sitoutumalla erva professuurin palkkaukseen. 29

32 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ostopalvelujen tehokas koordinointi Mittarit/Tunnusluvut PPSHP: ltä ostettujen hoitopäivien määrä ja hintaluokka (Oys, Visala) Mittarin tavoitetaso Ostojen määrän väheneminen edelleen, etenkin Visalan sairaalan hoitopäivien väheneminen sosiaalityöntekijän koordinoinnin johdosta Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. TLP hankkeen juurruttaminen käytäntöön uudella tulosalueella ja yli sektorirajojen Pidetyt LP-keskustelut, neuvonpidot, neuvonpitoihin osallistuminen, sekä tilastot asiakkuudessa olevista lapsiperheistä Lastensuojelusuunnitel ma - Koko henkilöstö ottaa käyttöön LP-keskustelun, LP toteutuu jokaisen lapsiperheen kohdalla mielenterveyspalveluissa, tarvittaessa neuvonpito, henkilöstö osallistuu pyydettyihin neuvonpitoihin joustavasti 3. Matalan kynnyksen toiminnan lisääminen Raahessa(joko tk:ssa tai mtt:ssä). Hoidon porrastuksen toteutuminen perusterveydenhuollon kanssa. Depressiohoitajan asiakkaat, ilman lähetettä tulevat asiakkaat mtpalveluissa=matalan kynnyksen asiakkaat, yhteistyössä tk-lääkärien kanssa hoidetut asiakkaat Raahen matalan kynnyksen palvelut ovat tasaveroiset suhteessa etäpisteisiin, mtt:n koko henkilöstö motivoituu osallistumaan matalan kynnyksen palveluihin omalla työpanoksellaan. Hoidon porrastus toteutuu perusterveydenhuollon kanssa. 4. Tuetun asumisen kehittäminen uudella tulosalueella. Oman tuetun asumisen lisääminen ja ostopalvelujen väheneminen Oman tukiasuntoyksikön perustaminen yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa PEPSStulosalueella 5. Lääkäriresurssin turvaaminen Hoitoon pääsy, lähetteet, hoidetut asiakkaat Sekä avopuolella että osastolla tavoitteena on virkasuhteiset lääkärit 30

33 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Tarkoituksena on vastata uusiin kehittämishaasteisiin, joiksi on valittu Tandem-projektissa mm. matalan kynnyksen palvelut ja asumispalvelut. Tarkoituksena on kehittää näitä kohteita ASPA:n ohjaaman benchmarkingin avulla. Raahessa ei ole tällä hetkellä riittävästi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, joka kuitenkin on STM:n mukaan yksi keskeisimmistä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishaasteista valtakunnallisesti. Toinen asia on myös saada mielenterveys- ja päihdepalvelut toimimaan synergisesti ja tätä työtä jatketaan. Resursseja ei ole tarkoitus lisätä vaan pyritään kohdentamaan olemassa olevat resurssit oikein ja toimimaan ne tehokkaasti. Avohoitopainotteisuus jatkuu ja osaston suhteen painotetaan edelleen oman osaston käyttöä. Ostopalvelujen koordinointia tehostetaan, etenkin Visalan sairaalan suhteen, tavoitteena on saada hoitojaksot mahdollisimman lyhyeksi. Olennainen asia on myös riittävät lääkäriresurssit ja lääkärien rekrytointia tehostetaan mielenterveyspalveluissa. Keskeisiä teemoja on myös yhteistyön tiivistäminen uudella PEPSStulosalueella, lähtökohtana asiakaslähtöisyys. Esimiestyötä tehostetaan esimiehen vuosikellon mukaisesti ( varhaisen välittämisen malli ja työajan tehokas käyttö). 31

34 402 Mielenterveyspalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,68 4,74 * Maksutuotot ,60 10,17 * Tuet ja avustukset ,10 6,94 * Vuokratuotot ,65 5,96 * Muut toimintatuotot ,85 10,00 ** TOIMINTATUOTOT ,95 5,13 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,68 0,60 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,03 1,67 * Muut henkilösivukulut ,95-0,27 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,50 262,50 * Palvelujen ostot ,67 8,17 * Aineet,tarvikkeet, tava ,86-0,25 * Avustukset ,79 0,00 * Vuokrat ,55 14,76 * Muut toimintakulut ,19 146,15 ** TOIMINTAKULUT ,86 5,15 TOIMINTAKATE ,76-2,70 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,00-15,64 VUOSIKATE ,00 0,12 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 0,12 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 32

35 Tulosyksikkö: Päihdepalvelut Vastuuhenkilö: Antti Raappana, sijainen Minna Myllymäki Toiminta-ajatus Päihdetyön tulosyksikön tehtävänä on tarjota asiakkaille räätälöityjä, laadukkaita, riittäviä ja asianmukaisia palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Palveluissa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jokaisessa asiakaskontaktissa ja palveluiden pääpaino on avohoidossa. Ostopalveluja käytetään taloudellisesti ja palveluiden tarpeen arvioinnin pohjalta. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Ostopalveluiden kriittinen tarkastelu ja avopalveluiden tehostaminen jatkuu. Vieroitukset ja korvaushoitojen aloitukset tapahtuvat pääsääntöisesti avohoidossa. 2. Verkkoryhmän uudelleen käynnistäminen. PAKKA-hankkeen käynnistäminen ja juurruttaminen. Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen ja uusiin kehityshaasteisiin vastaaminen. Alkoholiohjelman seuranta strategian mukaisesti. 3. Mielenterveys- ja päihdetyö integrointia jatketaan ja toimintaa kehitetään päihdepsykiatrian suuntaan. 4. TLP-menetelmän käyttöönotto ja juurruttaminen päihdepalveluissa. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Asiakasvirran tasainen jakaminen, työn kuormittavuuden vähentämiseksi. Mittarit/Tunnusluvut Käyntitilastojen työntekijäkohtainen seuranta Mittarin tavoitetaso 4-5 as./ työpäivä Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Koulutus ja konsultaatio perustasolle päihdeasiakkaan kohtaamiseen ja hoitoon liittyen. Osallistutaan muiden yksiköiden osastokokouksiin. Puhelinkonsultaatiot. Koulutuspyyntöihin vastaaminen. 1 2 krt/ kk 3. PAKKA-hanke, Verkkoryhmä,Alkoholiohjelma 33

36 Tavoitteet talousarviovuodelle 4. Osaava, pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö Mittarit/Tunnusluvut Vakinaiset toimet ja virat täytettynä Varhainen välittäminen Työnohjaus Mittarin tavoitetaso Päihdelääkäripalveluja 4 tuntia / viikko. Ei vaihtuvuutta henkilöstössä. Ei pitkiä sairaspoissaoloja. Saavutettu tulos/ tilinpäätös 5. TLP-hankkeen käyttöönotto ja juurruttaminen käytäntöön ja yhteistyön tiivistäminen uudella PEPPS-tulosalueella Pidetyt LP-keskustelut, pidetyt neuvonpidot/niihin osallistuminen, asiakkuudessa olevat lapsiperheet, lastensuojelusuunnitelman päivitys - Tavoitteena että koko henkilöstö ottaa LPmenetelmän käyttöön ja että se toteutuu kaikkien lapsiperheiden kohdalla päihdepalveluissa, henkilöstö lähtee mukaan pyydettyihin Neuvonpitoihin joustavasti Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Päihdeyksikön toiminta on entistä avohoitopainotteisempaa vieroitusten ja korvaushoitojen suhteen. Laitoskuntoutus tulee turvata mm. päihdeäideille. Mielenterveys- ja päihdestrategia päivitetään. Korvaushoitostrategia on päivitetty 08/2013. Henkilöstön osaaminen ja yhtenäiset käytännöt turvataan jatkossakin mm. konsultoivan päihdelääkärin turvin. 34

37 412 Päihdepalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,18-8,59 * Maksutuotot ,39 6,65 * Tuet ja avustukset ,35-16,67 * Vuokratuotot ,38 10,38 * Muut toimintatuotot ,57 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,02-7,23 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,01 2,05 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,97 3,14 * Muut henkilösivukulut ,03-1,14 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00 0,00 * Palvelujen ostot ,28-12,33 * Aineet,tarvikkeet, tava ,09 2,01 * Avustukset ,00 0,00 * Vuokrat ,22-1,58 * Muut toimintakulut ,08 200,00 ** TOIMINTAKULUT ,02-7,23 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 35

38 Tulosalue: Hoidon ja hoivan palvelut Tulosalueen johtaja: Mervi Koski, sijainen Erja Laulumaa Toiminta-ajatus Hoito ja hoivapalvelujen tehtävänä on yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa järjestää ikääntyvän väestön ja muiden palvelua sekä hoitoa tarvitsevien kuntalaisten palvelut. Tehtävänä on varmistaa asiakkaiden kohtuullinen arjessa pärjääminen. Toiminnan tarkoituksena on järjestää asiakkaiden palvelut voimavaralähtöistä toimintakykyä tukevaa työskentelyotetta noudattaen. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Palvelut järjestetään taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla. Hoito ja hoiva -tulosalue organisoidaan kotiin annettavien palvelujen sekä asumis- ja hoivapalveluiden tulosyksikön avulla. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kotona pärjäämistä tukevien palvelujen vahvistaminen ja palvelukeskusten hoivapaikkojen paikkamäärän tarkistaminen valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi. 2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään sekä omaisten osallisuuden huomioiminen. 3. Varmistetaan riittävä, osaava, motivoitunut henkilöstö, joka kokee työhyvinvointinsa hyväksi. 4. Asiakkaiden tarpeiden pohjalta kehitetään palvelurakennetta sekä lisätään tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuntatalouden rajoissa. 36

39 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut Mittarit/Tunnusluvut Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen Mittarin tavoitetaso Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatusuositusten mukaan 100 %:sti. Tuotekohtaiset peittävyydet maisemataulukoissa strategian mukaisesti. Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Omaa vastuuta ja omahoitoa tukevat asiakasprosessit ja asiakkaan läheiset ovat mukana hoidon ja palvelun suunnittelussa. Keskitetty palvelutarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus Palvelun saamisen kriteerit toteutuvat yhtenäisesti eri kunnissa. SAS-palveluohjaajan toiminta ja keskitetty palvelutarpeen arviointi käytössä. 3. Laitoshoidon vähentäminen/kotona asumisen tukeminen Keskeisten asiakasprosessien uudistaminen Tiimityö ja tiimivastaava -työskentelymalli on otettu käyttöön. Hoidon porrastus toimii. Asiakaspalautekanavien aktiivinen käyttö Asiakaspalautteen määrä kasvaa. 90 % kotihoidon asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja kohteluun Läheiset osallistuvat HOKUn ja HOPASUn tekemiseen. Muistisairaan kuntoutumissuunnitelman kehittäminen. Läheisistä vähintään 50 % osallistuu. Muistisairaan palveluprosessin kuvaus on valmis. Muistisairaan kuntoutumissuunnitelma on käytössä. Laitoshoitopäivien määrä Hoivahoitopaikkamäärää pystytään pitämään koko seutukunnassa 72 hoitopaikassa. Omaishoitajien tukeminen Toimintakykyä ylläpitävä vuorohoito Perhehoito omaishoitajan vapaan aikaisessa hoidossa 37

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Ulvila MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet 5, 5 ja 4 Väestöennuste Huoltosuhde ja ennusteet vuosille 5, 5 ja 4 6 4 9 8 7 65, 7,9 8,6 79,8 4 5 6 8 7 95 5 5 6 4 5 4 4 8 7

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta

TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016. Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta TYÖIKÄISTEN PALVELUOHJELMA 2013-2016 Kohti kestävästi kehittyvää Joensuuta JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla

Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Lapset puheeksi toimintamallin käyttöön ottamisesta ja johtamisesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla Pori 14.4.2015 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä www.ras.fi

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola

Kehas-katsaus. Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola Kehas-katsaus Jutta Keski-Korhonen Vaikuttamistoiminnan päällikkö Kehitysvammaisten Tukiliitto Kouvola 8.6.2016 VN:n periaatepäätös ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAV OITE PÄÄMITTARI 2013 TP 2014 TP 2015 2016 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo. Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen periaatteet ja mittaristo Juha Metso Terveydenhuollon atk-päivät, 24.5.2016 Espoolaisen johtamisen kulmakivet Johtaminen luo edellytykset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot