TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä... 1 Perhe- ja psykososiaaliset palvelut...11 Hoidon ja hoivan palvelut...36 Terveyden ja sairaanhoidon palvelut...48

3 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Toiminta-ajatus Tehtävämme on järjestää Raahen seudun väestön tarvitsemat lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla tavoitteena alueen ihmisten hyvinvointi ja terveys sekä kohtuullinen arjessa pärjääminen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kotona pärjäämisen tukeminen ja laitosvaltaisuuden vähentäminen 2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään 3. Osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön varmistaminen 4. Palvelurakenteen, tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäminen väestön tarpeiden pohjalta kuntatalouden rajoissa Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Hoitoon pääsyn ja palvelujen Toteutuu säädösten ja saatavuuden to- keskeisimpien laatu- teutuminen suositusten mukaan 100 %:sti. 1

4 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Omaa vastuuta ja omahoitoa tukevat asiakasprosessit Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Keskeisten asiakasprosessien Kotona asumisen, vas- uudistaminen taanottotoiminnan ja yhteistyössä yli yksikköja lasten palveluiden pro- ammattikuntarajojen sessien uudistamistyö saatetaan loppuun ja viedään käytäntöön. Otetaan käyttöön sähköinen palvelukanava Omahoidon toteumista arvioidaan asiakaspalautteen ja -kyselyn perusteella. 3. Kotona asumisen tukeminen niin, että laitoshoidon tarve vähenee 4. Työhyvinvoinnin parantaminen 5. Tuottavuus ja vaikuttavuus ITE-itsearviointi- ja laadunhallintamenetelmän mukaisella itsearvioinnilla tuetaan asiakasprosessien kehittämistä. Asiakaspalautekanavien käytön aktivointi Laitoshoidon peittävyys Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden määrä Sairauspoissaolojen määrä Työhyvinvointikysely Esimiehen vuosikello Yksikköhinnat ja peittävyydet Uusi itsearviointi tehdään ja kehittämistoimet määritellään Asiakaspalautteen määrä kasvaa Laitoshoidon peittävyys yli 75-v. osalta muuttuu 4,7%:sta 2,4%:iin Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden määrä 92 % Sairauspoissaolojen määrä vähenee Työhyvinvointikyselyn tulokset paranevat Esimiehen ja työntekijän vuorovaikutusta tukevat työmenetelmät o- vat käytössä Yksikköhinnat ja peittävyydet Maisema-vertailussa keskitasoa Sosiaali- ja terveystoimen asukaskohtaisilla kustannuksilla mitaten tilanteemme Pohjois- Suomessa paranee. 2

5 1 Yhteensä TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,16 2,86 * - jäsenkuntien maksuos ,21 1,84 * - muut myyntituotot ,59 19,65 * Maksutuotot ,93-7,49 * Tuet ja avustukset ,26 7,72 * Vuokratuotot ,24 13,38 * Muut toimintatuotot ,02 58,87 ** TOIMINTATUOTOT ,09 2,61 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkot ,68 0,54 Eläkekulut ,93 1,16 Muut henkilösivukulut ,05 4,42 Henkilöstökorvaukset ,08-12,05 * Henkilöstökulut yhteensä ,08 0,94 * Palvelujen ostot ,09 5,23 * Aineet, tarvikkeet ja tav ,54 3,52 * Avustukset ,56 2,06 * Vuokrat ,03 2,20 * Muut toimintakulut ,64-6,83 ** TOIMINTAKULUT ,84 2,98 TOIMINTAKATE ,15-17,67 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,42 0,00 * Muut rahoitustuotot ,01 0,00 * Korkokulut ,67 0,00 * Muut rahoituskulut ,77 0,00 V U O S I K A T E ,80-18,64 * Suunnitelman muk. poistot ,31-20,34 TILIKAUDEN TULOS ,31-68,32 * Poistoeron lis.(-)tai väh ,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,81-68,32 3

6 Tukitoiminnot Toimintayksikkö: Talous- ja henkilöstöpalvelut Kuntayhtymän johtaja Vastuuhenkilö: Mikko Weissenfelt, sijainen Hannu Heikkinen Toiminta-ajatus Hallinto- ja tukipalvelut järjestää kuntayhtymän yksiköille kattavat palvelut mahdollistamaan varsinaisen asiakkaille annettavan palvelun. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Talouden seuranta ja suunnitteluprosessien kehittäminen 2. Tiedonhallintasuunnitelman käyttöönotto 3. Henkilöstön järkevä käyttö ja hyvinvoinnin ylläpito 4

7 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Kehitetään talouden suunnittelu- ja seurantaraportointia Mittarit/Tunnusluvut Talouden suunnittelun aikataulu Talouden seurannan aikataulu Mittarin tavoitetaso Aikataulussa pysyminen Toteumatiedon luotettavuus ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Kehitetään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen laatiminen Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti Ohjeistuksen mukainen toiminta käynnistyy 3. Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Sähköisten laskujen käytön lisäys Efficalaskutuksessa Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Intimelaskutuksessa n laskusta 30 %:a sähköisiä laskuja 4. Kehitetään palvelutoimiston ja kuntayhtymän välistä työnjakoa ja yhteistyötä 5. Arvioidaan ja kehitetään sisäistä laskutusta Työnjaosta sopiminen ja prosessien kuvaamisen jatkaminen Sisäisen laskutuksen vaikutus raportoinnin toteutumisessa Työnjako ja toimintatavat mahdollistavat sujuvan yhteistyön Sisäinen laskutus tukee suunnittelu- ja seurantaraportoinnin kehittämistä 5

8 100 Talous- ja henkilöstöpalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,33 117,95 * Maksutuotot ,88-2,63 * Tuet ja avustukset ,03-4,76 * Vuokratuotot ,73-36,76 * Muut toimintatuotot ,00 265,00 ** TOIMINTATUOTOT ,64 22,41 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 0,44 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,66 1,97 * Muut henkilösivukulut ,64-2,27 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,88-33,33 * Palvelujen ostot ,36 78,47 * Aineet,tarvikkeet, tava ,31-34,98 * Avustukset ,00-100,00 * Vuokrat ,31-9,77 * Muut toimintakulut ,11-3,72 ** TOIMINTAKULUT ,46 28,85 TOIMINTAKATE ,11-43,08 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,15-13,17 VUOSIKATE ,75-44,17 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,75-44,17 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 6

9 Toimintayksikkö: Huoltopalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kastell Toiminta-ajatus Sisäympäristön ja tilojen puhtaus sekä hygienia, kiinteistöjen, teknisten järjestelmien, laitteiden toimivuus ja ylläpitotoimintojen varmistaminen 24/7 sekä tarvikkeiden oikea-aikainen saatavuus ja vaikuttavuus on tulosyksikössä tunnistettu ja tiedostettu ydinpalveluiden toiminnan onnistumiselle. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toiminnan kohdentaminen ja tehostaminen 2. Henkilöstön suunnittelu, mitoitus ja koulutus 3. Palvelun, tiedottamisen ja osaamisen kehittäminen Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Toiminnan kohdentaminen ja tehostaminen Mittarit/Tunnusluvut Kiinteistöjen ylläpitokustannukset Mittarin tavoitetaso < Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi Saavutettu tulos/ tilinpäätös Siivoustyön mitoitus Kaikki tilat on mitoitettu uudelleen toiminnan edellyttämälle tasolle Työtilausten läpimenoaika < 20 pv Kuljetuskustannukset Kuntayhtymän kaikki kuljetuskustannukset selvitetty Varaston kiertonopeus 4 7

10 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Oikein mitoitettu, osaava henkilökunta 3. Hyvä palvelu ja niistä tiedottaminen Mittarit/Tunnusluvut Henkilöstösuunnitelma Asiakaskysely Palveluesite Mittarin tavoitetaso Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu jokaiseen toimintayksikköön 4 Palveluesite on laadittu jokaiseen toimintayksikköön Saavutettu tulos/ tilinpäätös 8

11 170 Huoltopalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,52 4,41 * Tuet ja avustukset ,75 9,85 * Vuokratuotot ,75-10,82 * Muut toimintatuotot ,03-3,24 ** TOIMINTATUOTOT ,36-2,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,00 4,26 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,79 5,37 * Muut henkilösivukulut ,01 0,99 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,14-6,58 * Palvelujen ostot ,15-0,36 * Aineet,tarvikkeet, tava ,30-0,09 * Vuokrat ,52 3,00 * Muut toimintakulut ,69 2,26 ** TOIMINTAKULUT ,39 2,54 TOIMINTAKATE ,28-23,67 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,29 11,34 VUOSIKATE ,08-25,44 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,12-27,92 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,60-68,32 * Poistoeron lis.(-)tai väh ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,29-68,32 9

12 800 Rahoitus TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,42 0,00 * Muut rahoitustuotot ,79 0,00 * Korkokulut ,67 0,00 * Muut rahoituskulut ,77 0,00 VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 10

13 Tulosalue: Perhe- ja psykososiaaliset palvelut Tulosalueen johtaja: Antti Tornberg, sijainen Irma Heikkinen Toiminta-ajatus Perhe- ja psykososiaalisen tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden kotona ja arjessa pärjäämisistä. Perhe- ja psykososiaalinen tulosalue toimii asiakaslähtöisesti ja ammatillisesti aikuissosiaalityön, neuvolan perhesosiaalityön, vammaispalvelujen, mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen tulosyksikköjen toimintojen kautta ja avulla yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Palvelut järjestetään lähipalveluina silloin, kun se asiakas- ja talouden näkökulmasta on vaikuttavaa ja taloudellista. Tulosalueen toiminnot ovat räätälöityjä, laadukkaita ja vaikuttavia ja toimintoja ohjaa yhteisesti hyväksytty sekä käyttöönotettu Toimiva Lapsi- ja Perhetyön (TLP) -toimintamalli. Jokaisessa asiakaskontaktissa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut 2. Joustava palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit 3. Työskentelytavat ja toimintamuodot tukevat kotona selviytymistä, ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen tuen toiminta periaatteita 4. Panostetaan matalan kynnyksen toimintojen ja palveluiden kehittämistyöhön 5. Toiminta on taloudellista ja kustannukset ovat vertailukelpoisia Pohjois-Pohjanmaan muihin kuntiin ja Maisema-mallin verrokkialueisiin verrattuna. 11

14 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Asiakkaiden arjessa selviytymistä tuetaan kehittämällä yhteisiä moniammatillisia asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja omahoitoa tukevia palveluja. Mittarit/Tunnusluvut Toimiva, yhteinen verkostoitunut päivä-työtoiminta Kotiin annettavien palvelujen koordinointi ja yhteistyö (KAP) Mittarin tavoitetaso Toimintamalli pilotoitu kevät ja otettu kokonaisuudessaan v. loppuun mennessä. Käynnistynyt vuoden alkupuoliksolla Saavutettu tulos/ tilinpäätös Nettirassi Otetaan käyttöön keväällä 2. Varhaisen tukemisen toimintamuotojen ja työtapojen monipuoli-suus Innovatiiviset uudet hoito-, tuki-, auttamismuodot Vuoden loppuun mennessä on otettu käyttöön uusia räätälöityjä toimintamuotoja. Lasten KASTE hanke (perhetyö, oppilashuolto, lastensuojelu) Hanke on käynnistynyt, uusia toimintamuotoja on pilotoitu. 3. Asumisen rakennemuutos tukemaan arjessa pärjäämistä Mielenterveys- ja kehitysvammaistyön yhteisöasuminen Asiakassiirrot raskaammasta asumisesta kevyempään Välimuotoisia asumismuotoja Uusi asumismuoto aloittanut tammikuussa Asiakassiirrot tehty toukokuuhun mennessä Kehittämistyö alkanut, yksi uusi ratkaisumalli on käytössä vuoden loppuun mennessä. 4. Pitkäaikaistyöttömien aikuisten ja nuorten työelämävalmiuksien parantuminen Kuntakokeilu Virta II Työttömien terveystarkastukset Uusi toimintamalli pitkäaikaistyöttömyyden hallitsemiseksi Yksilökohtainen palveluohjaus on käynnissä, matalankynnyksen palvelu toiminta on alkanut. On vakiintunut omaksi toiminnaksi 12

15 Mittarit/Tunnusluvut TLP -toimintamallin käyttöönottovaihe Tavoitteet talousarviovuodelle 5. Lasten ja perheiden kotona ja arjessa selviytymistä ohjaavat strategiat Lastensuojelusuunnitelman valmiusaste Mittarin tavoitetaso Käyttöönotto meneillä, 80 % käytössä vuoden lopussa Valmis huhtikuussa Saavutettu tulos/ tilinpäätös Päihde- ja mielenterveysstrategian päivitystilanne Päivitys vuoden aikana 6. Hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen mielenterveyskeskuksen ja terveyskeskuksen välillä Ilman lähetettä hoitoon pääsevien asiakkaiden määrä 30 % uusista asiakkaista ilman lähetettä 13

16 20 Perhe- ja psykosos.palvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,83 1,98 - jäsenkuntien maksuosuudet ,29 2,80 - muut myyntituotot ,49-11,85 * Maksutuotot ,08-6,91 * Tuet ja avustukset ,31 9,38 * Vuokratuotot ,00 9,22 * Muut toimintatuotot ,70 0,23 ** TOIMINTATUOTOT ,67 2,22 TOIMINTAKULUT * Palkat ja palkkiot ,74 3,88 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,68 4,85 * Muut henkilösivukulut ,19 29,71 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,74 73,62 Henkilöstökulut yhteensä ,14 5,09 * Palvelujen ostot ,26 1,07 * Aineet,tarvikkeet, tava ,01-2,19 * Avustukset ,07-0,20 * Vuokrat ,04 3,09 * Muut toimintakulut ,75-41,02 ** TOIMINTAKULUT ,59 2,20 TOIMINTAKATE ,11 20,09 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,63-17,43 VUOSIKATE ,86 27,60 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,86 27,60 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 14

17 200 Perhe- ja psykosos.palv.yhteiset TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,00-100,00 * Maksutuotot ,05-44,34 * Tuet ja avustukset ,86-75,00 * Vuokratuotot ,00 0,00 * Muut toimintatuotot ,00 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,49-63,58 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,79-67,37 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,57-67,02 * Muut henkilösivukulut ,48-68,39 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,40-45,26 * Aineet,tarvikkeet, tava ,72-66,67 * Vuokrat ,66 0,37 * Muut toimintakulut ,19 150,00 ** TOIMINTAKULUT ,49-63,58 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 15

18 Tulosyksikkö: Neuvolapalvelut Vastuuhenkilö: Ritva Nauha, sijainen Anna Pehkonen Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksenamme on kannustaa asiakasta/perhettä ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja parantamaan terveyskäyttäytymistään. Neuvolapalveluiden tarkoituksena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa ja näin turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys Tavoitteena on ystävällinen, luottamuksellinen ja asiakaslähtöinen ilmapiiri. Asiakkaan lähtökohdat pyritään huomioimaan. Kaikille väestöryhmille turvataan mahdollisuus terveytensä edistämiseen. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tavoitteena on tarjota kaikille tasapuoliset terveysneuvontapalvelut Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto -asetuksen mukaisesti ja tukea asiakkaiden tekemiä terveyttä edistäviä päätöksiä 2. Lapsiperheiden moniammatillinen varhainen tukeminen 3. Toimiva lapset ja perhe- toimintamallin käyttöönotto 16

19 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Riittävät ja monipuoliset palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Palveluiden tavoitettavuus Asiakkaan tulisi saada ja saatavuus aika 1-3 viikon sisällä yhteydenotosta. 2. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevätyö 3. Asiakaslähtöiset palvelurakenteet ja hoitoket-jut Ennaltaehkäisy, asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuvat. TLP-toimintamallin sisällyttäminen toimintasuunnitelmiin. Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäyminen. Toimivat palvelurakenteet ja hoitoketjut toteutuvat. NettiRassin kehittäminen 4. Laadun parantaminen Laatujärjestelmä ITE-kysely tehdään.(2 vuoden välein) Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain. Päivitetään neuvola ja kouluikäisten lasten painonhallinnan ohje sekä sektoreittaiset toimintasuunnitelmat. Tarkastukset toteutuvat Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti 100% TLP-toimintamalli otetaan laajasti käyttöön. Kouluterveyskyselyn hyödyntäminen työn kehittämisessä Otetaan käyttöön masentuneen nuoren hoitoketju moni-ammatillisesti. Otetaan aktiivisesti käyttöön nettitoiminta Hyödynnetään oman työn kehittämisessä ITElaadunhallintakyselyä, asiakaskyselyä sekä palautteita. 5. Henkilöstön työhyvinvointi sekä työssä jaksaminen Tyhy-toiminta säännöllisesti. Työnohjausta Työhyvinvointikysely ja sairaspossaolojen seuranta Työhyvinvointisuunnitelma tehty. Säännöllinen työnohjaus järjestetty Poissaolojen vähentäminen. 6. Moniammatillinen yhteistyö Koulutetaan henkilökunta TLP-toimintaan. Maahanmuuttajien ohjaaminen palveluiden piiriin. Ekavauvaperhetyön jat-kaminen ja laajentaminen koskemaan myös monilapsisia perheitä Henkilökunta koulutettu 100%. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa. Ekavauvaperhetyön saavutettavuus. 17

20 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) - Riittävät resurssit asiakasmäärään nähden (tällä hetkellä 28 terveydenhoitajaa) - Varaudutaan asetuksen mukaisten lääkäritarkastusten toteutumiseen tasapuolisesti - Asetuksen edellyttämän vastuulääkärin koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon sekä lastenneuvolatyöhön. - Pysyvämmät lääkärit neuvolapalveluihin 18

21 201 Neuvolapalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,32 4,65 * Tuet ja avustukset ,99 173,21 * Vuokratuotot ,67 0,00 * Muut toimintatuotot ,06 50,96 ** TOIMINTATUOTOT ,03 4,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,58 18,93 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,75 20,57 * Muut henkilösivukulut ,70 14,16 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,44-21,92 * Aineet,tarvikkeet, tava ,95-16,29 * Vuokrat ,20 3,07 * Muut toimintakulut ,83-29,88 ** TOIMINTAKULUT ,24 4,55 TOIMINTAKATE ,31 35,08 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,76-17,56 VUOSIKATE ,25 46,57 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,25 46,57 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 19

22 Tulosyksikkö: Perhesosiaalityö Vastuuhenkilö: Satu Rättyä, sijainen Anna Kaisa Huotari Toiminta-ajatus Perhesosiaalityön palvelut sisältävät perhetyön, perheneuvolan ja lastensuojelun lapsiperheille tarjoamat palvelut. Perhesosiaalityön palveluiden tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys vaikuttamalla kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tekemällä perhe- ja yksilökohtaista sosiaalityötä ja hoitotyötä. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Lapsiperheille monimuotoiset varhaisen tuen tarjoamat palvelut. 2. Seutukunnallinen lastensuojelusuunnitelma jäsentämään lapsiperheiden tarpeita ja palvelutarvetta. 3. Sijaishuollon painopisteenä perhehoidon ensisijaisuus, laitoshoito tarpeenmukaisena toimintana. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Perhesosiaalityön palveluiden monimuotoisuus ja verkostoyhteistyön vahvistaminen - perhetyö - perheneuvola - lastensuojelu Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Asiakastyytyväisyyskysely Oikea-aikaiset ja asiakkaan toimintayksiköittäin tarvetta vastaavat palvelut seutukunnallisena palveluna. TLP- toimintaan liittyvät tilastot koulutetuista henkilöistä ja toiminnan seurantaan liittyvät toimintatilastot yksiköittäin Henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen TLP:n käyttöön 100% 20

23 Tavoitteet talousarviovuodelle 2. Yksilö- ja perhekohtaisen lastensuojelupalvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Lain mukaisten määräaikojen Lastensuojeluilmoitusten noudattaminen, käsittely 7 arkipäivää ja seuranta kahdesti vuodessa lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumi- nen 3 kk 3. Lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 4. Osaava ja työnsä kehittämiseen sitoutunut henkilöstö Sijaishuolto: Pitkäkestoisten sijoitusten suhde laitos/perhehoidossa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen Henkilöstön tehtävä ja koulutustaso vastaavat palvelun tarvetta Laitoshoito/perhehoito 50 %/50 % Päivitys maaliskuu Kelpoisuusehdot täyttävä henkilöstö 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Perhesosiaalityössä edellytetään vahvaa asiantuntijuutta ja toimimista moniammatillisessa verkostotyössä perheiden kanssa, lainsäädännön mukaisen kelpoisuusehdon huomioiminen henkilöstön osalta. Esimiehen vuosikellon mukainen henkilöstöpolitiikka. Ehkäisevä lastensuojelu ja varhainen tuki perheille: Lisätään henkilöstöä perhetyöhön 3 työntekijää. Työkäytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen painopisteenä; moniammatillisen verkostotyön vahvistaminen asiakastyössä, ehkäisevän työn kehittäminen. TLP Toimiva lapsi ja perhemallin käyttöönotto moniammatillisessa asiakastyössä. Seutukunnallisen lastensuojelusuunnitelman päivittäminen vastaamaan tämän hetkistä tilannetta lapsiperheiden olosuhteista ja palvelujärjestelmästä. 21

24 210 Perhesosiaalityö TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,94 0,63 * Maksutuotot ,72 4,73 * Tuet ja avustukset ,13 85,40 * Vuokratuotot ,22 0,00 * Muut toimintatuotot ,10 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,98 0,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,92 10,78 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,48 11,96 * Muut henkilösivukulut ,57-15,55 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,15-67,21 * Palvelujen ostot ,82-2,15 * Aineet,tarvikkeet, tava ,68-4,93 * Avustukset ,08-6,72 * Vuokrat ,97-1,63 * Muut toimintakulut ,40 7,14 ** TOIMINTAKULUT ,99 0,88 TOIMINTAKATE ,49-2,12 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,76-21,91 VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 22

25 Tulosyksikkö: Aikuissosiaalityön tulosyksikkö Vastuuhenkilö: Birkitta Ala-aho, sijainen Maija Laitila Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityön tulosyksikössä sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsensä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta. Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä. Aikuissosiaalityössä toiminta sovitetaan asiakkaan tai asiakasperheen tarpeiden mukaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen. Sosiaalityön tehtäviin kuuluvat asiakkaiden ongelmien tunnistaminen, itsenäisen selviytymisen arviointi, tukitoimien suunnitteleminen ja järjestäminen yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Aikuissosiaalityön palveluihin kuuluvat toimeentulotuki, maahanmuuttajien palvelut sekä työllistymistä tukevat toimet. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Nuorten aikuisten hyvinvointi 2. Palvelutarpeen arviointi tehdään moniammatillisesti ja oikea-aikaisesti, lapset huomioiden 3. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten lisääminen Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Alle 29-vuotiaat ovat palvelutarvearvion mukaisesti tarvittaessa tehostetun palveluohjauksen piirissä Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Virta II hankkeen asiakkaiden Käyttämättä jääneet määrä, käyttä- asiakasajat vähenevät mättä jääneiden asiakaskäyntien puoleen (100 50). määrä. 2. Aikuissosiaalityössä tehdään vaikuttavaa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä TLP keskustelujen määrä, TLP-koulutuksen käyneiden työntekijöiden määrä Henkilöstö koulutettu TLP:een 100 %. Kaikkien asiakasperheiden kohdalla kartoitetaan, onko perhe TLP keskustelujen piirissä. 23

26 Tavoitteet talousarviovuodelle 3. Pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten lisääntyminen Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Kuntakokeilussa mukana 300 asiakasta kuntakokeilussa olevien pitkäaikaistyöttömien vuonna, palvelujen käytön seurataan mm. tttmenojen seuranta TYP-järjestelmän kehitystä, kautta. tmt:n kehitystä, Kelan kuntoutuspalvelujen käyttöä, terveyspalvelujen käyttöä 4. Asiakkaiden arjessa pärjääminen Kuntouttavan työtoiminnan kunnittaiset tavoitteet Työttömien terveystarkastukset Työ- ja päivätoiminnan saatavuus diagnoosista riippumatta Toimeentulotuen käsittelyajat lain määrittelemissä rajoissa Kunnittaiset tavoitteet toteutuvat, kuntayhtymä järjestää kuntouttavaa työtoimintaa enemmän kuin vuonna 2013 Työttömien terveystarkastukset käytössä myös yli 30 -vuotiaille Työ- ja päivätoimintaa on saatavilla diagnoosista riippumatta palvelutarvearvion mukaisesti Toimeentulotukihakemukset käsitellään 7 arkipäivän aikana 5. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointikysely, sairauspoissaolot Säännöllinen TYKYtoiminta Työnohjaus Kokonaistulokset paranevat edellisestä, sairauspoissaolot alle 15 pv/työntekijä/ vuosi Työhyvinvointisuunnitelma tehty Työnohjaus järjestetty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy uuden organisaatiorakenteen myötä. Kuntakokeilussa kehitetään uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, henkilöstöä koulutetaan ja saadaan uusia työvälineitä. Työllisyyden aiesopimus suuntaa toimintaa. Nuorten aikuisten palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota ja siihen haetaan Kaste rahoitusta (1 projektityöntekijä). TLP toimintamallin käyttöönotto. 24

27 Henkilökohtaiset tavoitteet 1. Henkilöstön jaksamisen tukeminen, työhyvinvoinnin kehittäminen 2. Työ- ja päivätoiminnan kehittämistyön eteenpäin vieminen 3. Ajankäytön parempi hallinta 310 Aikuissosiaalityö TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,90-0,86 * Tuet ja avustukset ,57 9,12 * Vuokratuotot ,00 0,00 * Muut toimintatuotot ,35-0,66 ** TOIMINTATUOTOT ,30 2,26 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,41 4,77 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,17 5,89 * Muut henkilösivukulut ,70 1,48 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00-100,00 * Palvelujen ostot ,38-2,20 * Aineet,tarvikkeet, tava ,69-4,25 * Avustukset ,52 2,55 * Vuokrat ,71 7,34 * Muut toimintakulut ,01-85,29 ** TOIMINTAKULUT ,30 2,26 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 25

28 Tulosyksikkö: Vammaispalvelujen tulosyksikkö Vastuuhenkilö: Maija Laitila, sijainen Birkitta Ala-aho Toiminta-ajatus Vammaispalvelut järjestää vammaispalvelu- ja erityishuoltolain mukaiset palvelut pitkäaikaissairaille, vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Oikea-aikaiset ja asiakaslähtöiset palvelut 2. Kustannusvaikuttava palvelurakenne ja toimivat palveluprosessit 3. Tehtäviin oikein sijoittunut ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ajan tasalla olevat asiakaskohtaiset palvelut Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu tulos/ tilinpäätös Palvelutarvearviointi Kaikki palvelu- ja tukisuunnitelmat palvelujen perustana ovat ajan tasalla 2. Asumispalvelun oikea palvelurakenne 3. Kustannusvaikuttavat palveluprosessit 4. Oikein sijoittunut ja vakinainen henkilöstö Tuettu, ohjattu ja autettu asuminen Vaihtoehtoisia palveluja on käytössä Riittävä vakinainen henkilöstö Asiakkaista 90 % on toimintakykyään vastaavassa asumismuodossa Henkilökohtaisessa avussa on ostopalvelun rinnalla myös omaa toimintaa Henkilöstömitoitus on riittävä 26

29 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Kehitysvammapalveluissa on menossa palveluasumisen rakennemuutos, jossa asuminen porrastetaan tuettuun, ohjattuun ja autettuun asumiseen. Alkuvaiheessa asiakkaita on siirretty ostopalveluista omiin yksiköihin, josta syntyvä säästö kattaa omassa toiminnassa kasvaneita henkilöstömenoja. Rakennemuutosta jatketaan omissa yksiköissä, joissa oikeilla asukassijoituksilla pyritään minimoimaan tuleva ostopalvelutarve. Rakennemuutoksen etenemisen mahdollistamiseksi on tulosalueelle perustettava uusi asumisyksikkö, jossa järjestetään tuettua ja ohjattua asumista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vammaispalvelujen avustajapalveluissa on myös menossa rakenteellinen muutos, jossa avustajapalveluja pyritään järjestämään mahdollisimman paljon omana työnä ostopalvelujen ohella. Ostopalveluissa syntyvä säästö kattaa omasta toiminnasta syntyviä henkilöstömenoja. Tavoitteena on järjestää henkilökohtaisen avun palvelut keskitetysti kotihoitokeskuksesta. Henkilökohtaiset tavoitteet 1. Palveluasumisen rakennemuutoksen jatkaminen omissa yksiköissä 2. Omana toimintana tuotetun henkilökohtaisen avun palvelujen järjestäminen keskitetysti kotihoitokeskuksesta 27

30 330 Vammaispalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,62 4,59 * Maksutuotot ,50 15,54 * Tuet ja avustukset ,93 2,58 * Vuokratuotot ,25 10,23 * Muut toimintatuotot ,59 3,17 ** TOIMINTATUOTOT ,74 5,06 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,62 4,98 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,58 5,57 * Muut henkilösivukulut ,07 110,38 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,88-27,64 * Palvelujen ostot ,32 5,81 * Aineet,tarvikkeet, tava ,78 6,03 * Avustukset ,35-5,36 * Vuokrat ,46-1,18 * Muut toimintakulut ,36-67,50 ** TOIMINTAKULUT ,74 5,06 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 28

31 Tulosyksikkö: Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: Jyrki Seppä, sijainen Minna Myllymäki Toiminta-ajatus Mielenterveyskeskuksen ydintehtävää on psykiatristen sairauksien arviointi, hoito ja kuntoutus sekä myös ennaltaehkäisyyn osallistuminen. Toiminnan kohderyhmänä on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueen aikuisväestö. Toiminnan keinoina ovat erikoislääkärijohtoinen mielenterveystoimisto ja psykiatrinen osasto, lisäksi sosiaalipsykiatrinen kuntouttavaa toiminnallista terapiaa ja kotikuntoutusta tuottava Vihernikkari ja psykiatrinen asumispalveluyksikkö Koivula. Lisäksi tehdään yhteistyötä, ja seurataan psykiatrisen erikoissairaanhoidon palvelua etenkin OYS:n Psykiatrian klinikassa ja Visalan sairaalassa ja ostetaan kuntouttavan palveluasumisen palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Oman hyvinvointikuntayhtymän väestöalueella tehdään monipuolisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja työssä seurataan valtakunnallisesti hyväksi todettuja toimintatapoja. Lisäksi osallistutaan uusien toimintatapojen kehittämiseen ja raportointiin. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Riittävän lääkäriresurssin turvaaminen koko tulosyksikön osalta. 2. TLP-hankkeen juurruttaminen käytäntöön. Samalla yhteistyön tiivistäminen uudella PEPSS-tulosalueella. 3. Hoidonporrastuksen edelleen kehittäminen mielenterveyskeskuksen ja terveyskeskuksen välillä. 4. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen kehittäminen siten että kaikki asiakkaat olisivat tasavertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden osalta koko kuntayhtymän alueella. 5. Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen ja samalla uusiin kehityshaasteisiin vastaaminen. 6. Kotona pärjäämisen tukemisen lisääminen tukiasumista/asumispalveluita kehittämällä. 7. Ostopalveluiden koordinointityö jatkuu (PPSHP ostopalvelut). 8. Erikoislääkärikoulutuksen tehostaminen sitoutumalla erva professuurin palkkaukseen. 29

32 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Ostopalvelujen tehokas koordinointi Mittarit/Tunnusluvut PPSHP: ltä ostettujen hoitopäivien määrä ja hintaluokka (Oys, Visala) Mittarin tavoitetaso Ostojen määrän väheneminen edelleen, etenkin Visalan sairaalan hoitopäivien väheneminen sosiaalityöntekijän koordinoinnin johdosta Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. TLP hankkeen juurruttaminen käytäntöön uudella tulosalueella ja yli sektorirajojen Pidetyt LP-keskustelut, neuvonpidot, neuvonpitoihin osallistuminen, sekä tilastot asiakkuudessa olevista lapsiperheistä Lastensuojelusuunnitel ma - Koko henkilöstö ottaa käyttöön LP-keskustelun, LP toteutuu jokaisen lapsiperheen kohdalla mielenterveyspalveluissa, tarvittaessa neuvonpito, henkilöstö osallistuu pyydettyihin neuvonpitoihin joustavasti 3. Matalan kynnyksen toiminnan lisääminen Raahessa(joko tk:ssa tai mtt:ssä). Hoidon porrastuksen toteutuminen perusterveydenhuollon kanssa. Depressiohoitajan asiakkaat, ilman lähetettä tulevat asiakkaat mtpalveluissa=matalan kynnyksen asiakkaat, yhteistyössä tk-lääkärien kanssa hoidetut asiakkaat Raahen matalan kynnyksen palvelut ovat tasaveroiset suhteessa etäpisteisiin, mtt:n koko henkilöstö motivoituu osallistumaan matalan kynnyksen palveluihin omalla työpanoksellaan. Hoidon porrastus toteutuu perusterveydenhuollon kanssa. 4. Tuetun asumisen kehittäminen uudella tulosalueella. Oman tuetun asumisen lisääminen ja ostopalvelujen väheneminen Oman tukiasuntoyksikön perustaminen yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa PEPSStulosalueella 5. Lääkäriresurssin turvaaminen Hoitoon pääsy, lähetteet, hoidetut asiakkaat Sekä avopuolella että osastolla tavoitteena on virkasuhteiset lääkärit 30

33 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Tarkoituksena on vastata uusiin kehittämishaasteisiin, joiksi on valittu Tandem-projektissa mm. matalan kynnyksen palvelut ja asumispalvelut. Tarkoituksena on kehittää näitä kohteita ASPA:n ohjaaman benchmarkingin avulla. Raahessa ei ole tällä hetkellä riittävästi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, joka kuitenkin on STM:n mukaan yksi keskeisimmistä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishaasteista valtakunnallisesti. Toinen asia on myös saada mielenterveys- ja päihdepalvelut toimimaan synergisesti ja tätä työtä jatketaan. Resursseja ei ole tarkoitus lisätä vaan pyritään kohdentamaan olemassa olevat resurssit oikein ja toimimaan ne tehokkaasti. Avohoitopainotteisuus jatkuu ja osaston suhteen painotetaan edelleen oman osaston käyttöä. Ostopalvelujen koordinointia tehostetaan, etenkin Visalan sairaalan suhteen, tavoitteena on saada hoitojaksot mahdollisimman lyhyeksi. Olennainen asia on myös riittävät lääkäriresurssit ja lääkärien rekrytointia tehostetaan mielenterveyspalveluissa. Keskeisiä teemoja on myös yhteistyön tiivistäminen uudella PEPSStulosalueella, lähtökohtana asiakaslähtöisyys. Esimiestyötä tehostetaan esimiehen vuosikellon mukaisesti ( varhaisen välittämisen malli ja työajan tehokas käyttö). 31

34 402 Mielenterveyspalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,68 4,74 * Maksutuotot ,60 10,17 * Tuet ja avustukset ,10 6,94 * Vuokratuotot ,65 5,96 * Muut toimintatuotot ,85 10,00 ** TOIMINTATUOTOT ,95 5,13 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,68 0,60 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,03 1,67 * Muut henkilösivukulut ,95-0,27 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,50 262,50 * Palvelujen ostot ,67 8,17 * Aineet,tarvikkeet, tava ,86-0,25 * Avustukset ,79 0,00 * Vuokrat ,55 14,76 * Muut toimintakulut ,19 146,15 ** TOIMINTAKULUT ,86 5,15 TOIMINTAKATE ,76-2,70 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoituskulut ,00-15,64 VUOSIKATE ,00 0,12 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,00 0,12 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 32

35 Tulosyksikkö: Päihdepalvelut Vastuuhenkilö: Antti Raappana, sijainen Minna Myllymäki Toiminta-ajatus Päihdetyön tulosyksikön tehtävänä on tarjota asiakkaille räätälöityjä, laadukkaita, riittäviä ja asianmukaisia palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Palveluissa huomioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jokaisessa asiakaskontaktissa ja palveluiden pääpaino on avohoidossa. Ostopalveluja käytetään taloudellisesti ja palveluiden tarpeen arvioinnin pohjalta. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Ostopalveluiden kriittinen tarkastelu ja avopalveluiden tehostaminen jatkuu. Vieroitukset ja korvaushoitojen aloitukset tapahtuvat pääsääntöisesti avohoidossa. 2. Verkkoryhmän uudelleen käynnistäminen. PAKKA-hankkeen käynnistäminen ja juurruttaminen. Mielenterveys- ja päihdestrategian päivittäminen ja uusiin kehityshaasteisiin vastaaminen. Alkoholiohjelman seuranta strategian mukaisesti. 3. Mielenterveys- ja päihdetyö integrointia jatketaan ja toimintaa kehitetään päihdepsykiatrian suuntaan. 4. TLP-menetelmän käyttöönotto ja juurruttaminen päihdepalveluissa. Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Asiakasvirran tasainen jakaminen, työn kuormittavuuden vähentämiseksi. Mittarit/Tunnusluvut Käyntitilastojen työntekijäkohtainen seuranta Mittarin tavoitetaso 4-5 as./ työpäivä Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Koulutus ja konsultaatio perustasolle päihdeasiakkaan kohtaamiseen ja hoitoon liittyen. Osallistutaan muiden yksiköiden osastokokouksiin. Puhelinkonsultaatiot. Koulutuspyyntöihin vastaaminen. 1 2 krt/ kk 3. PAKKA-hanke, Verkkoryhmä,Alkoholiohjelma 33

36 Tavoitteet talousarviovuodelle 4. Osaava, pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö Mittarit/Tunnusluvut Vakinaiset toimet ja virat täytettynä Varhainen välittäminen Työnohjaus Mittarin tavoitetaso Päihdelääkäripalveluja 4 tuntia / viikko. Ei vaihtuvuutta henkilöstössä. Ei pitkiä sairaspoissaoloja. Saavutettu tulos/ tilinpäätös 5. TLP-hankkeen käyttöönotto ja juurruttaminen käytäntöön ja yhteistyön tiivistäminen uudella PEPPS-tulosalueella Pidetyt LP-keskustelut, pidetyt neuvonpidot/niihin osallistuminen, asiakkuudessa olevat lapsiperheet, lastensuojelusuunnitelman päivitys - Tavoitteena että koko henkilöstö ottaa LPmenetelmän käyttöön ja että se toteutuu kaikkien lapsiperheiden kohdalla päihdepalveluissa, henkilöstö lähtee mukaan pyydettyihin Neuvonpitoihin joustavasti Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Päihdeyksikön toiminta on entistä avohoitopainotteisempaa vieroitusten ja korvaushoitojen suhteen. Laitoskuntoutus tulee turvata mm. päihdeäideille. Mielenterveys- ja päihdestrategia päivitetään. Korvaushoitostrategia on päivitetty 08/2013. Henkilöstön osaaminen ja yhtenäiset käytännöt turvataan jatkossakin mm. konsultoivan päihdelääkärin turvin. 34

37 412 Päihdepalvelut TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 12/14% 13/14% + muutos TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,18-8,59 * Maksutuotot ,39 6,65 * Tuet ja avustukset ,35-16,67 * Vuokratuotot ,38 10,38 * Muut toimintatuotot ,57 0,00 ** TOIMINTATUOTOT ,02-7,23 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,01 2,05 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,97 3,14 * Muut henkilösivukulut ,03-1,14 * Lomapalkkavelan sos.k ,00 0,00 * Henkilöstökorvaukset ,00 0,00 * Palvelujen ostot ,28-12,33 * Aineet,tarvikkeet, tava ,09 2,01 * Avustukset ,00 0,00 * Vuokrat ,22-1,58 * Muut toimintakulut ,08 200,00 ** TOIMINTAKULUT ,02-7,23 TOIMINTAKATE ,00 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ ,00 0,00 35

38 Tulosalue: Hoidon ja hoivan palvelut Tulosalueen johtaja: Mervi Koski, sijainen Erja Laulumaa Toiminta-ajatus Hoito ja hoivapalvelujen tehtävänä on yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin pohjalta yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa järjestää ikääntyvän väestön ja muiden palvelua sekä hoitoa tarvitsevien kuntalaisten palvelut. Tehtävänä on varmistaa asiakkaiden kohtuullinen arjessa pärjääminen. Toiminnan tarkoituksena on järjestää asiakkaiden palvelut voimavaralähtöistä toimintakykyä tukevaa työskentelyotetta noudattaen. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Palvelut järjestetään taloudellisesti jäsenkuntien hyväksymällä tavalla. Hoito ja hoiva -tulosalue organisoidaan kotiin annettavien palvelujen sekä asumis- ja hoivapalveluiden tulosyksikön avulla. Kuntayhtymän strategiset päämäärät 1. Lasten ja nuorten hyvinvointi 2. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä avo- ja kotihoitolähtöinen palvelurakenne 3. Saumattomat hyvinvointipalveluprosessit 4. Osaava henkilöstö ja vetovoimainen työyhteisö 5. Taloudellisesti kestävä toiminta Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kotona pärjäämistä tukevien palvelujen vahvistaminen ja palvelukeskusten hoivapaikkojen paikkamäärän tarkistaminen valtakunnallisen suosituksen mukaiseksi. 2. Asiakasprosessien kehittäminen tukemaan ihmisten omaa vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään sekä omaisten osallisuuden huomioiminen. 3. Varmistetaan riittävä, osaava, motivoitunut henkilöstö, joka kokee työhyvinvointinsa hyväksi. 4. Asiakkaiden tarpeiden pohjalta kehitetään palvelurakennetta sekä lisätään tuottavuutta ja vaikuttavuutta kuntatalouden rajoissa. 36

39 Tavoitteet talousarviovuodelle 1. Oikea-aikaiset, arjessa pärjäämistä tukevat palvelut Mittarit/Tunnusluvut Hoitoon pääsyn ja palvelujen saatavuuden toteutuminen Mittarin tavoitetaso Toteutuu säädösten ja keskeisimpien laatusuositusten mukaan 100 %:sti. Tuotekohtaiset peittävyydet maisemataulukoissa strategian mukaisesti. Saavutettu tulos/ tilinpäätös 2. Omaa vastuuta ja omahoitoa tukevat asiakasprosessit ja asiakkaan läheiset ovat mukana hoidon ja palvelun suunnittelussa. Keskitetty palvelutarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus Palvelun saamisen kriteerit toteutuvat yhtenäisesti eri kunnissa. SAS-palveluohjaajan toiminta ja keskitetty palvelutarpeen arviointi käytössä. 3. Laitoshoidon vähentäminen/kotona asumisen tukeminen Keskeisten asiakasprosessien uudistaminen Tiimityö ja tiimivastaava -työskentelymalli on otettu käyttöön. Hoidon porrastus toimii. Asiakaspalautekanavien aktiivinen käyttö Asiakaspalautteen määrä kasvaa. 90 % kotihoidon asiakkaista on tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja kohteluun Läheiset osallistuvat HOKUn ja HOPASUn tekemiseen. Muistisairaan kuntoutumissuunnitelman kehittäminen. Läheisistä vähintään 50 % osallistuu. Muistisairaan palveluprosessin kuvaus on valmis. Muistisairaan kuntoutumissuunnitelma on käytössä. Laitoshoitopäivien määrä Hoivahoitopaikkamäärää pystytään pitämään koko seutukunnassa 72 hoitopaikassa. Omaishoitajien tukeminen Toimintakykyä ylläpitävä vuorohoito Perhehoito omaishoitajan vapaan aikaisessa hoidossa 37

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi

2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi 1 2015 Toimintasuunnitelma/sosiaalitoimi Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 Omistajaohjausryhmä 23 09.06.2014 Yhtymähallitus 74 25.06.2014 Omistajaohjausryhmä 31 21.08.2014 Yhtymähallitus 87 27.08.2014 Omistajaohjausryhmä 38 24.09.2014 Yhtymähallitus 99 24.09.2014 Raahen seudun

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Toimialan toiminnan kuvaus

Toimialan toiminnan kuvaus Toimialan toiminnan kuvaus Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Joensuussa sekä yhteistoimintasopimuksiin pohjautuen Kontiolahden ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen uudeksi organisaatioksi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi 21.3.2012 Muutostiimi 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Ensimmäinen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat?

Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Mitä kunnassa pitää tapahtua, että väestön hyvinvointi ja terveys paranevat? Tk-johdon neuvottelupäivät 07022013 Päivi Hirsso, pth-yksikön johtaja, PPSHP Hyvinvointi järjestämissuunnitelman ytimessä PTH-yksikkö

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Liite 1 Kaupunginhallitus 3.11.2014. Ulvila MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS Kaupunginhallitus 3.11.214 MERIKARVIA PORI LAVIA ULVILA KUNTAKORTTI 215 Kaupunginhallitus 3.11.214 Väestöennuste 212-24 Vuosi 212 22 225 23 235 24 9 8-6 199 1 176 136 113 117 7-14 136 1329 1336 1315 1278

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia

Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen strategia 12.8.2009 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin uudistuva kaupunkikeskusta sekä vireä maaseutu ja puhtaat vesistöt

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018

JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 JIK KY:N ÄITIYSNEUVOLA- JA PERHESUUNNITTELUNEUVOLATYÖN STRATEGIA 2015-2018 Leinonen Anu Kaakinen Sinikka Niemistö Maarit Syväjärvi Jaana Tekoniemi Anu Hakala Asta Koivumäki Raija Issakoff-Talala Katja

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015

PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 PERUSTURVAN STRATEGIA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Väestötietoja ja ennuste 2015 3 Swot-analyysi 4 Perusturvan toiminta-ajatus 5 Perusturvan arvot 6 Perusturvan visio vuoteen 2015 7 Perusturvan toimintatapa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija

Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija Perusterveydenhuollon kehittäminen / LAPIN KASTE Jouni Lohi, professori Jaana Kupulisoja, suunnittelija Riitta Rautalin, suunnittelija 12.10.2009 1 KASTE Pohjois Suomen monialaiset sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018

LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2016-2018 LAUSUNTO ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 216-218 Lausuntopyyntö Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on perussopimuksensa 13 :n mukaan pyytänyt jäsenkuntien esityksiä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelua varten

Henkilöstösuunnittelua varten Sosiaalityöntekijä (3) Lasten ja nuorten palvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut/ Lapsiperheiden sosiaalityö 37 Säännöll. työaika 37 tuntia/vko 4SOS4A 41 343 Johtava sosiaalityöntekijä Ylempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpano Asumisen lähipalvelujen kehittämisen teemapäivä Yhteistyöseminaari, Kongressihotelli Linnasmäki Turku 16.11.2012 Jaana Huhta, STM Näkökulmia palvelujen kehittämiseen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet

Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Soten kehittämistoiminta ja hankkeet Alueellinen ja valtakunnallinen kehittämistoiminta ja hankkeet Oulunkaaren kehittämistoiminta Perustuu Oulunkaaren strategiaan, palvelujen järjestämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot