Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä"

Transkriptio

1 KokollS 33/ Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä Esityksen johdosta tiedllstellaan Invaliidijärj estöjen KeskLlslii ton mielipid8t vä. Kllrules se on saatll, j~too [,.:;ia öydi.ille HU-41 kii:]..elr:lä Kos k2 Yr j ö SalT i ero t,-~an isen j ;olkeen ei 01 e lii ton j~lsell, ei kl jel 00 3mu aihett"1 toir.18npiteisiin ~ -betsänhoitaja Alllio Ok~an kirjcl~ti Ilmoi tllksen ItllcUtllaan lii ttotoirr..ikl1onto. hyv~olmyi Oksan eronpyynnön ~. - Ullsia seuroja. ulis Esitetyt selll~at h v~oksyttiin liiton pci"llsjiirjestöiksi. ~5"i '='-': :1 or,ier ur... eillllii ton IUotau : erkittiin lorjan AIF:c ent. sihteeri Rolf Homon ilmoi t ll8, et Vi 1 orj an Llrhe i1ulii ton klltsll SlJ.Om 1" isen llr.8 ilijaj ou.kkl1ee.c l;ohet 001 is est:; 01' j aan kookee rryös TULn urneili j oi t!"l r V kl1lld-3 ks i: --~--.- r kk J.J H " 110 0

2 I""OkOLlS 34/45-1. Myöväen Urheiluliiton r. y. lii ttotoimi ';:unnan lii ton toimistossa e l okullon 27 Dnä 19t~5 pidetyn kokoukgen pöytfkirja. ~ s i t II v s 1 i s _ t a ~odetaal1 lii ttotoimikl1nnan jäsenten l;isnt'olo ja kokouksen pli~tösvaltaisuus Pöyt~~kir.ian tarkistus Luetaan edellisen ko ouksen pöytäkirja ja vahvistetaan tehdyt päätökset Kilgil!11uvat K'sitellätin seura~vat 111pa-anoffil1kset: J a 1 kap ali 0: 19.8 TY - räm~enlinnan Kisa (Jmin 'eto - HaapD.rannan Idrottsföreningen Iaktt. lt Y r k k e i 1 y: Kymin Veikot, icansainv;"llset H~meenlinl1an Kisa Tuopion Työväen urheilijat Yhtym8 Tampereen Yritys - TKV Porin yrintö Yhtymä Tamoereen Yritys - TKV J!.::5~8:::...;.=- -_4"---.;;:...:-_-... 'aion Vilpas- Katarineholr.1S Idrottsklubb aion Vilpas anoo lu.paa urheilijajoul-kueen l~'hett" iseksi.1. Llotsiin kl1 ik lj. un -insa atarineholms Idrotc8klubbenin viradksi esitys "7'1.' s ip'j.lloj :':l.os to esi tt/i:i.ä, etti:i S~[PLn kanf:lsa J arj estet~i'~n yh te is et me s 'LarULl.S- ja Llomisar jat. TUL saisi nestarulls..,ul'jnn kymmenes.10:. paikast8 yhden ja.:ah":;'esto. aikt.st:c'j. suorit t~aisiin karsint~. 110 iso.rj'-'s sllllnniteltll 8 jol1~:::lmet '., joista T:'L:lle v, rata n qao 3:.;.n kaksi ikb~a j ~.. rhc1estr1 lislij::s': slloritetaan karsin~a. Sarjat s l'ori teta n.n sel1l'ojen talolldellisella V3StuulIa. Jaosto pitää yhteisen sarja. suorit 1 istq tarneellisena sen vuoks:, että t äten avautuisi seuroille aren at h <.:lrjoi ttelt:una d ollisl1udet sekä lisäksi kilp' ilullid '1 k"'l1ssakäy is ~ ;:, jotka ole at olisivat omiaan to_ot0~,'11 ~a laaj entama an lii ttoipj1'le kä s ip' ~ llotas o. a u. - I"or ipallo.lll1n kiloailuma l ' olli..;> Lmdet F!els:i.n ; in VerkkopalloGuojqt Oyn jo lt~ -unta on vuokra l1ut T nniflp'11'1tsin h rjoituw- ja pelisl10j 'L u.o en Kti s i pnllol': i t olle. Ji tä. VI: stoin uuoi 'len 1I. ori),)3 lolii ton ja Työv;'en Urheiluliiton QnOT.1US pelivllorojl3n V3:.a ises~v''i koriralloilus v rten on hyllitty. P;"'tetään niistä toi en 1i tei:j vä, joi! in a...,i'" 11- t a'l a ille t t a 461-=.. :_7. -,H iihtoia oston_e_si'~'si':":' 1) Hiihtojaosto nyyt i v'3.1 ~Llllk 'i ryhty:' ylrl-eistoi intavnliokunn n kaut a neuvotteluihin, et ;' j k VllO vi",et alpaus sel"n iost ensi talve n i... jestet E;isi n yhteisvoi in taes uolisljusperiaatet. nolldnt aen.

3 Kokous 34/45-~. / 2) Edelleen pyyt Li", jaosto lup83 sa el':) l"het./ä mnn~~ ereen kaut nn 'inh0.11i tllksclle kirj el 'fn talviurheilukesl;:uksen o.ik8. n80.a isesta k~' L1.l1k~':'r. 3) Hiihto jaosto e0ittv:i, et"ti hiihdon yhteistoirnintav' liokum. 1: j;'seniksi liitto e edust r jin' v'littaisi':'n A.. Leskinen ja V. Peura. Uintijaooto on LlLldelleen k"8i"t ll~rt llinnin llo.rrastllsmerl::ki8.ji n ja esi tt;.j,, et,," mar.:' j." l'~itetto.isi n kahta e"i n... l1l, nuorille ja. ikuioilla. J ~ost 0 i t... t r_)~ ellioe n', et ~ nuorille val ist ta n Offi2 merkl, kos~' se n omi n innosta ~an nuorten ~intihar astusta. lierkit t111j.sivat ai.!.eelt L_ ole '\"n 53 nl ijet, utta v~l ietukse0~a käytett~isi'n eri menettely ta oj', jotk erot v<~isivat me ~l;:i t oisl,ta3n. uori tlj.uv ~. i' L1Kset 0 -at u,j..;,.jot _ lii t,,0- toi. i:cunta. 0 aikelue in on v hvi::::tanut. J osto esi t '..., Bt' i-i nlwrten merke i3 vi:,;. er :i..t; L' n 15 ja :..lil>:llisten -, m r::kq. lerk i8 :.'. en l,qva voit 0 ;~fy ~ct:"i.n uil"..nin elvyt '; -'.f3elc:::;':'. uorisov~liokunlq vhty; pcsäpal_oj oaton esitt,'m:,,"n. ':t"'~ueen, jol&:..'1 Llk r. lie 1 8-vuotinat "iv"'t 0c...8 sam n'o, pelik Llten oscllistu", Je: ~ nllo...:'te ett.. iesvell 'J r j "'mest~. "'LJ l1...j ottelllil:in ,. - Ruots81ainen vieras Pa.,iLlo.lteen Ruotsin voimistellllii tto il oi tt':l"', et :i se lähettää telinevoimis telijain valmellllllsleirille Pn;j ul~ hteen J osanottajalwi lentolulltnantti, voi''1istelllnjohtuja Tore Jonssonin. Jonsson saapui ajulahteen Sihteeri L.moit '3, ettei voi isteln.nop3.;' <- ~ ~ Esl-;: I,Llr inen ole til isuude.,sa ojallis-gum [,11 leirille, in'~" v.oksi olisi v rattava tulkki. ehtävtiiln on ta~~oll~ J loman S,(0 TurLldta. 46~~, - 1 <ei "räaikaan' menne... 8 ' toin:;a hal>:eneet seu "aavtt hen -ilöt: _ co nis~~, ino Lindhol ~ ere, 0 0 Hei~o f tinen Ielsin~t, rvi Sa risto els~n l, HarTY mapola Oulunkyl"" En... io. V i..,", r min2n Kuopio ja...,ino Veps;'l"inen ~uo io.. TlJ.o- i ) vell.t v.. :s Tfleet

4 ~okou csit- n :- ~ t.10s t n..., tcl1. u'oj iiri oil1... y nn " 'Vi d iireill, ~._1945 j:'" allor::esterllussarj..ll ~il_i. t uonen allolii to on lf' hett: nyt tilit l;:s en 1945 j... ~' 110mesta uusuarjan t Ll io-:'~. :::ili tys osoi t tllloja :80 jo:1 ~noja :- sekä ylij... mk :80, is.. lopimuksen. uh.l 11 TULn osuus 4/20 mk : liiton k'ls..., r. tilitetty. Palloil,j 08 to 01' tu.rkis"lanut ja. ~v"k",ynyt tili t.:s en ' s T n he l ~inkil~iiuseuro~en yhtym.: a liiton ill,: on TULn toimitsijaop3s vn '.okoul:.jgs,j 14. 1(' i- uo li: en vb l~b oston (he njo:t~j n Kasvatusjaosto esi tt~.., et.. TULn toi i tsijaopas Qusittaisiin. Nykyistä toimitsijaopa t, jota n l'it n v ra3- tosoa pyörein l UVLlin 300 kpl, esi t Li': kasva Lus j 00 ~'o j v'~\ui ilmaiseksi opinto-ohj'1 jaku 00ei11'. oe!(' Llillakin liiton j~rjest~fli ll e kuruseill a.. Toimisixpääl1ikkö k"si ty~:ser""n l ausl1..u, et+ei olisi tehtävä päätös'c;' toimits:g 01)P an il 1.,e ~si jaka isesta ffi.lutoin kuin ku alo::in tap"u.. 8es':> r~ kseen j t; ss t 'uk- 8e8'" vain e. m. opinto-ohja jal;:'.rsse.~llq. -oimi tsi jaa a.., or. ooi t tain v')nhentlll111t, mut b. p.. " 0 a1 t r t.. y :"yt",::el oin n, joten oi ~.. n jatkl v sti yyti _.!.ntaan 15 mk ka ale. i;';' v stoin on ay. t" ryhty" toirren i teisi':n or aan l...usi. ise!::si.

5 K:...Jvatu.dj'oS ~O euit ;"', ott vi ~onen IIT r öl"is Llrh ilu'1inehistoa" tark"8 etu:)i i n " Ll 'itt i ~iin. ojuomen. uo..j.-cle ". n e llu t j.-:::o'::ous pi etä"... lo.~ :i:uun 20 n~' v 1 n ' 'llt 1 1" _ t- "'1; e ust ja k. o. kol-oukseen TLU'lUl Toverien kirjelmä Seura il oitta kllrinpitotoilen ite n sellransa j"senelle ui 0 Grönroosille yhd n v 'odoe.::il~ tomcllltt. p; tö :selleen... 8llra pyyt:'ä lii ttotoi... i -llnn n vn lvistusta. p< ini~ao"to esi t..., etj,;i ~. "nnetj'li n ~\:': ~i.l 'ii kielto den <'ohdos j:"'nyt syyt.. ilnoitta.t, 0.:..... Ke id'i:' 7- ai~i l iitto-ot elus a LGino,,,elle (Vi).." 8tL" ou. oli. 7 j"rjestetyist<;. - Ullsi seuroja~ Toi i,tov'lio::: n'v e.lit... llamair.it..ag SOU'd... 11' T v' l~s ~tt;'v"'-si liiton perllsj:'rje töiksi: V- j~ u-seu'u Levälahden Yritys r. y., kotipaikka llusnic i, Kuopinn piirikllnta pllol tao.. ihlajaveden v- ja ll-sell_'a Vesa r. r., l~oti. '1ikk'l Leski.-Suomen iirikunta luoltaa. 'ihlajaveo':', v- ja u-seura ~nion r.y., koti ~L Porvo n mlk. 9 voon i1- ri (,Inta puoltaa. Pää t ö k s e t: ,. - l.okouksen p~'ätösval t'isults Todettiin, et,,:' : OkOL ksessa oliy' t S'1" Lwill' p~lheenjol1taj" Olavi 'uv r..to l3), liittotoimikunnm: j;'senet KLlstaa Vuori (13),.::,.'vi HeL,k nen (12), Unto Siivonen (12), elvi Raati.: in':..n (1 ), Vieno is tell (14), Lennart Kivi (14) L2LU'i _urmi (15), 'rne esi:ineu (13), Onni.iander (l~) ja P uli.. oponen (12) sek" liiton toimitsijat Dino Rantanen, Toivo 'lonen, lei.-::ko Pou~ kll~'i, ~ert' Ll LL.k8.nen j ""ino A..!LJ.ok ::0, jok2 l8ati kokollksesta pöyt';kirjan. Pä~tösva l tai~uus me~kittiin ~. - Pöytäkirjan tarkijtlls. Luettiin l:okouksen 33/45 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt pä~tökset Kilpailulllvat.notut luvat myönnettiin. - Salon Vilpas- Kat ineholms Idrottskluhb Seuran anoillllkseen suostuttiin. - Käsipallojaoston esitys Lii ttotoinilw.nta hyv'iksyi esityksen, jota ty~' valiok~ta oli puoltanut Koripalloilun kildailu.~hdollisuudet llelsingin Verkkopallosuojat Oy:ltä anotaan kirjeel-

6 Kokous34/45-5. lioesti harjoitus- ja kil ailuvuoroj a Tennispalatsista. Yhtiön suhtautumisesta anomukseen r iippull, mihin toimen)i teisiin v_~taisuudessa on ryhdyttävä Hiihtojaoston esityksiä J aoston esitykeiin suostuttiin. Yhtei.,toimintavalioklultaan valitt iin liiton edustajiksi erne Leskinen ja Vilho Peura ' - Ui.nnin harr astu.3merkki Työvaliokunnan esi tyksestä pätitet ti':'n, et'"ä rlerlcki~ valmi stetaan kahta aihetta, hintaan 8 mk kappal e. Jaaston esitys merkin hinnaksi: a i kui silta 30 mk j9. nuorilta 15 n'k, hvvli.ksyttiin u ' - Pesänalloilun mestaruussa~j~ J aoston esitys, jo. on nlwrisovnliolnmtn oli yhtynyt, vallvis ~e 'Jti ':"n kä.ytäntö""n otettavnksi..!.6~ RUDtsalai~en vieras.. PiU..uJahi",en Tore Jonssonin osanotto teli merkittiin t y dytiksellä. Sihteerin tehtilv~"":-si [lnnetti~n j;".rjes"~~" tulk;:i- Vui~istelunjohtnja nevoimistelu~ursseille kysym"r.3 Lii ttotoimikwlta vahvisti liitteenä seul'ar,van esityksen kurssien ohjelmaksi sec~ jaoston esityksen kurssien osanot ajista. ' l?i.~ iirien~ainivhli1en taja- ja tuomarikurssit Ohjel a vshvistettiin muutoksitta Liiton järjestäjät yö Työvaliolnmta ehdotti, ett ~" järjestäjien tehts. viin valittaisiin hakijoi s a seu~aavat: Länsi - Suo~n Eino Lindhol m Tampere~lta, Itä-Suomeen J aa~ko Hinkkanen Vuoksenniskalta, Pohjois- Suomeen :8ino Väisänen He l sinuistii ja Savo-Karjalaan Osmo Heino Tampereelta. ~v:n jäsen He i skanen ehdot"i Hinkkasen til qlle v_litlavaksi Pent~ i sen. Palkat määri tel ti.:..n toin:iallleiden ja vqatimcwten pe~uste01 l a seura viksi: Hinkkanen ja Lindholm mk, Heino ja Vä i sänen mk l-ulj.kaudeusa ilman piii ~r:"raho ja. Kiel tä;)'tymisten v clal ta esitettiin var~:liniehiksi Viktor Penttinen, Eino Vepsäläinen, Arvi Sa risto ja Ha~ry Tapola. Keskustel un jälkeen liittotoimikunta hyvu::syi työvaliokunnan ehdotuksen 4 äänellä 3 vastaan, jotk'1 annettiin Hinklwsen vali tse ~ ista v staan. ~de ll een lii t',.otoi iklmta 1 ät:.t t i, ettii mandollisen Iriel täyty isen sattuessa, p;""tett:än valinta kultakin osalta uudelleen l4~. - Li ittojuhl ~n valmistelut 1) Liittotoimikunta vahvist;i!ukumulli t esi~cys';';en mukaisesti siten, että nlj.orten housut tlj.levat väril'läl-in :pl... naisiksi. 2) Propaganc1avaliokunnc n j;' senet hyväköyt ti':'n. 3) 1oimis'Lpt;L~11i.\:ön J eht:':.j;"ksi jäi tarkemm6m selv,ryden otta inen tnrjolj.ksen l aaduste, f il in pitlllldes,,<1 ja sen k;"yt "ökel pois ulldes';;a 46 J._ - l5. - Arpa jaisianrne t lllos Herki ttiin ja pä;"tettiin, 1) et'vä seurojen parem-

7 Ko 'wus 34/45-6. rr:uusjerjestys, josta :cil. ilu. I' ystel.. ul,:[(an voi ~ n edit.,;. k' ksi tll1 ';:int,_. tk :. '". n olele..: i bsoll1utti ten j.101eksi sut.te\;.;l_:l...;-'.,en l1llideroicl... n.oru... egll', 2) et c( _ iirivl' keskus- Bi' _iehille j seuro' n my rjill.:; 110vu"te-'C"1C pal :::'n1 ot ~o v.lvistet ':il'jcn.. r.. ysten ~11: i.3 Su~ seurojen '1nt i'11 "ei.toj en _ erus"te llf se c" 3) ctt.. J\'oi i8 tov 1:' 0 k.ul'la s uori t J aa g,rvonnon piirien ja seuro ' en palkinnoista. Tilitys v~hvistettiin. Esitys jätett i i n pöydälle selvityksen saami s eksi sii tä, mistä syystä kol'vausvåatimus'ca ei e3i tetty maaottelumenoihin, jolloin se todennäköisesti ilrr.an vastustusta olisi tulj..ut hyv -i.ks;yt;:,rksi =.1.:::.-8-!:...:. - TULn toimitsijaonas Lii tto J voitlikl1..nta hyv" ksyi j ~os ton esi tyl-aen oppaan luovutt mise..,ta il't'aise mi o!,':'nto-ohja13jakul'sseillo se1;:::: muissa kursvi til a isuuksiss8. - KesvatLl3 j.0 lton ';er. tt;v~.1'::.3i annottii ryhty~ toirnen... itei...iiin 0l?pr n uusimiseksi "Ty_i..il:~i~heiluaineh_~. l.i9a II J o ton esityks en S.1ostuttiin.1.7_ ".:...:.O--_Sos.-dem. Raittiu... liiton eduvuaj kokous Toir. i stovalioklillnan tehtäv;'1~si esit:s edustajastc. annettiin tehdä Turun Toverien kirjelm~ euran eurinlji t ojuoimenpi teet e~:rl tiin. i t.. v ",toi r.. tö'~... )en sa.ttani -,-'v', UL-le~lden v 'lityl-s?llä jul~~isuuteen pidetti' n r;inakin ennenaik 'i en, kosk., i 10I!l31nen voi p"~tuksest~ v Ii v.. tjksen vahvist' inen mukaan ku lull piirijcoi ikllnno." le, jolle 'S i3 L Ll-.1] y~_~. _ ~eino~n t Tutustuttuaan. Leinose~ 'ntem ~ sel~ t~ kseen lii t otoilt.iklj.ntn tote i, et.:. Leinose:13 ole o~~ut p;'tev;';' s~ t..,~ie l ti.:yt," Ii':' tor:. edustl1..1 ses~8., ~lil." menet t 1 on '-atclo'l ~ava ",,:"1 ai1uhene n rvo'l alen vav ':: ~;. ~ i':"nikäi:.i.n h~nen es iinty"'"isenst: tap u':,jen j"l-een ::l11t':hl L ett8 tu ':ir;j. t n öuori t'~amisetjn ~a rnnkaise is -~ n, i ;:"li liijljon elj 'i",..0c<. e Tat Cli!leettom t ja QOpiM~ttO lla. t~v' lla esitetyt arvostelut osoittautuva idsiksi. Kosk' kysymykst;.3d: ui tenkin on rl::ko ~ls, johon on Govellettava kilpaill'.. r; y.,ten ou"dliks i ;;1 r::::.....j et' i' n esity3 jaostoon edelleen Helsingin piiritoirp-ilc~lnn.. n :... i tel t~v'iksi j8 toimeenpantavaksi. n ~~ o--\...~ ". - Uusia seuroja 1 töiksi. "'si tetyt seurat hyv~' ksyttiil 111 ton perusjärj es- E ille tulleet asiat: Lii t votoimikunnan j~isenen Unto 'iivosen selostus Iorjaan lähetettävi'n urheilijljou. Ut;en johtaja.7symy!csest:' :lyv; ksyttiin. Sen mll,13n varsinai8,,2 fjlo.tkajohtaj<''\8 ei vali t3, vaan jo.tajan tehtävät hoita~ joukkuetta seu.raav hieroja-valment ja. s ~. - Kansainväliset kilpailu.slllteet Ertiaen päi v".nkohto.isten tapalj.sten valossa sukeutui

8 Ko:cous 34/45-7. kysymyo kansainv lisis,,~. kilpc.i usuhteist..., joista ei klli tenk3.an tehty p: Utöst, v~ ~n liittotoi ilnlnt~ pti tti kokoontua pel' jantaina 'rio 1'.00 ylim ärtiis(. n is tunt oon pohtiakseen kysymyksen koko iaaj..l..ldessaan jet j ri tell: kseen kantansa täss v'1illcesa3. Keskus telu. tapah tll'l lii ttot oimikunnan jäsenen Arvi ~. Heiskasen laatiman alustuksen pohjall a. Vr kut;j.deksi: ~.,71101~ko--

9 j{ol:ous 35/ L' '5. Työv':en Trheilulii t on r. y. lii tt otoimikw1nan liiton toinistof.'ca elokuun 31 pni.i 1 94'5 pidct,rn kol:ouksen pöyt:u:ir ja. E s i t. s 1 i s ta Iokouksen p:"':'itösvalt.:...isuus. Todetaan lii ttotoin:il:unnan j "::en-:;en läsnäolo ja ~rckou.l" sen ;... tösval taisuus Pöytäkir jan t a r k i stus. 'larkistet'::::ll e 1 el lise1.. kokouksen pä;. tökset. I :. - Kilnailu l uvat. Käsitel l :"':'~n seuraavat lupa-anomukset: Yl e i s ~ r hei 1 u : Lohjan Loul:i - TuTo, nuort en seuraottelu Ielsingin Urhe~lijat Visa, kansainv"l Vuoksenniskan Vesa, kansalliset Porin Pyrintö, k~r.~allicet "'okkolan JYLY, Veto ja IF Kotkan Kisailijat, kansalliset E~nätYGilmoitus. lei.'urheilujaosto ~8i tt.. r.j, että Toivo Laa ckosen Pietars aren Innon kilpailuissa juoksena tulos , hyvk.:.k:-;yttiisiin uudeksi liiton ennätykse "di e Juoksu on 'mikin pu< li~ s.j.oritettu hyväksyttävissä olosuhteissa, kellot ja matka tarkiste:.;ttla ,. - Liiton uuttoja. Käpylän Kuntoon ovat 1e18in-;in J:overei ta lii";tyneet set.u'''ava"t henldlöt: Pauli Puttonen, V':inö I:L:kinen, llan ja oivo PaanaLe~l. ~Iu.uttopa~ ori t kunnossa. Sellrnan lii tt;yminen ta nhtunut , joten benkilöt ovat edustus kelpoisi a 6 kk. kuluttua mainitusta l) ~iv:isti.i lukien Opetusr.:.inicteriön j är j estfmiä klu'sse ja. Opetu8mini..,teriön nuori801autakun-:;a j;'rj st: :~ hj.! n.et nuoriso- ohjaajakur,,3si t, tl i 3t ruote'inkielisiä ja t'oiset suom.e_j~ielisili oppilaita varten. ',u' L~'.:ielisille ohjanjakur.;seil 0, joissa opetufl t"pnhtuu urheilukesvat'.l.!r, en r.:,",rkeiss~i, J.1UL saisi U:'he'ctäi:.i. kl1'c "i osanottaj' a. Ohj elrj:lar:..:li...,:illytotuin liitoilo luent otilai suus. Suomontieliset 1<:urs si t tulisivat jät j estet tliv:iksi Vierumäellä. Häiden. kur'"'sien osanottajaj oukon p.... osan muodostaisi v:jt Poikaurheilul iiton ja TULn nimeämät kurssil'1iset, minkä ohessa liitolle v:.lrataan tilai. suus yhclen opettajan nimeä.. i -, ::-l k. o. kursseille. P~"ite-:;ä"n niistä toimenpitei~tt, joi Iin eoitys a,lt n a aihetta. (Liite':: 1). Käsi t ollään kyst mys kansainv;i.l isistli kilpailu ::mhteista ja p~';itetli:in niistä toillenpiteistä, joihin tilulme t:~lli:.i hetkoll;'i 3,'1- ta3. aihetta. Ky..., I!1yb::en k"sittely tapahtuu lt.: :n j~'sel en rvi E. Heiskasen alu~t sen ~ohjalla.

10 KokoLlS 35 /~5 - :2. :: ;i :; t Ö k s et Tod.~tiin, e tä kokollkses~ olivrt saaruvil l puhee~~oht j8. 01 vi Suv"'nto ( 14), l iitto":oimik~an j"senet Yr~ö Ern'"' (13),,-vi Hei ~ nen (13), KUvt r Vlori (1 4), TI~to Siivonen (13), Helvi ~"~ til,: inen (13), Lerl~~~t Kivi (1 5), Aarne Les 1 dnen ( 14), Onni Viander ( 13), Paul Koponen ( 13), jr L Llri ~,urni ( 14), sek" l iitcn i,oimi+s;j"t ~i 10 Rantanen, To::" vo Salon~n, Vei kko e hkuri, ja..,:,ino A. luo'rj"'o, joka lrw.ti kokouksest dyt~'k':'r j an. Y', tösval tqisulj_s merki ttiifl RöLt;'kirjan tclrkis_tug. Luettiin kokolj_ksen -:: tel A 5 pöytn.kir ja ja vr hviste;;tiin l,e' - dyt 1,r töl:set. A J. - Enn<~~).rlOi tue... Toivo L akkosen tulos , m: ll r ' v"hvi stetti n L':'it n muutto~. H TV~ ' ksyttiin OpetusTIinisteri9.!l-j rjeotr r:i; kursse~.-!.. y iittotoimikun' n l.... tti, että lcursseille l; h"'tet.. n. 0::3 n ottrtji"\ v[l,in sj,in;' t P' llksejs_, et;' kurs ien 0 jelm'l muuttlll.:. K svatllsjaoston t~ht; ' v;'l"'si,nn ttiin ryhty~i, asinn v timiin toimerpit- i:jiin. p;.. tö:west;, j~ sen perustel uist tehd;" :n... yös ilmoijuuu ol'etll'j ~ nis- + ~--:i"ll 1:vl5nteincn,Jl.lht:::tlltun:;inen sllomenkieli"" n kllrssisl'l)n1 1i - telm' r.. ""setet ~iin riii lpllv~ isoksi l:urssin O'lj clro'ut se.c" li '. tc'n osu eo'" kurssin oret ~ ljln ja luennoitsijoih: n n;'hd -. J0S ne cv t h" v;'ksytt"vi,", menn'" n IDuk n t:'ll" kc~ tn kokeil ieleoo;'. K'sittclyn yhte~cles...," kiinnitettiin huomiot nycs YK:n nu.oriso-ohj'" jien ';:oullltuslinj 'n 0 ettajakysym,ykseen ja merki tti' r, ctj);;, liit ~ taholt v' :::;tl1stet"r n kysynykser'~ r tkai::::u. siten, ett" V"'stllLill'1 1 o.ise~csi op0t"aj -'3~ kiicnitct;--'n p rtiopoi.lc jrrjei..)~ön jol.t j. ~, ,. - K3noainy~'l-iset kil.) i l uouhtcct. Keskustelu, joka 't'1_ ahtui liittotoimikunn' n ~; ' senen arvi E. Heiskasen 1 "'timan alustukser :>ohjall, jfi k~rgymylsel njirnm;'is0k.': l:lkemise'csi, jonka perlls e"ll sihteer':'n teh'c:'v;-;~{"'i nnetti'r: 1 ti f.11ustuksen ja kcskustr::lun _ohjallo. lyhyt yhte~nveto ~oistn k"sitt 1 " v'u ten. Esille tj.llut 8i::1.: ;. Vara}?uheenj ohtaj Cl kiinnitti hllomiot" edell isen Lokol'ksen pr'--tökseen, joka koski jlrjestäjicn v lintan ja iboitti, ettei :... n voi yhty"!l;' ''tökseen, n:i1r;i l i se kos kee Eino Lindhol il vr lint'-,'1.1 iinilc;";' hl' n muistutti n. s. gentl emannisopimuksest:::t, j otn 11;' r..en k " s i tylcsens;' IDllkaan j<irjestäjien vaaliss' ei ollut noudatctt..l. '=;llei!}; "J.;öst r' muuteta, mer:?itsee h"n sen johdosj~r:l :,öyt.. -irj n kirj llisen v vt - l:::hi.seens Lii tj otoimi.lwnta ei kui tenka'tl1 h' l unnut p rk 1" teht ': p:', ;'töstä v"',rsinko.' n, klm viime isimm;' t tiedot os oittivat... ino Lindholmin elämänta ojon s:,t'.nnöllisyytt;. Sen sij' n l iittotoimikl1:nt _;';'tti sa"'tta kaikkien v li ttlljen j';.rjestäjien tietoon, ett" teht~vien s 'ori tukseosn v a ditnan ehdoton~n r3ittiuta p; ""tö ks en johdosta Yrjö Enne j "tti seur av n v J t 1'..1- seen: "Ilrr'oitnn v stal RlJseeni Eino LindL.olmin vr11:irt'" v st n Lindholmir. juopotlelur.. tnki~. Olen.. crsoonqllisesti tava~nu~ hnn~t humalqss'" l..i.i -:; n toimisto'3s j kil_ illlissn HessuL lli""s K..,tson ~ ".r.. t SOpiD.'~t om~kfl~ t" ;'r: vuul..3i llto!] j",rjest; 'jäksi. " V o;'l.lc ud e k s i : -- Eino"., 1 uo k ko =-=-=-==-=-=~

11 Kokous 36/ TyövUen Urheil uliiton r. y. l iittotoimjkunnan liiton toimi s tossa s'yyskuun 3 pn" pi letyn kokouksen öyti" ki~' j '"' E s i t ~~ s 1 i s ta l.. - YokoQksen ~~~~~~~~~~ To ~.etaan l i i ttotoim.iklmnan jäsenten 1'-'sn" olo ja kokouksen päätödval tclisl1uu Pöyt"kir,'jan tarkistl1s. Tarkistetaan edell isen ~o~ouk en p t~kset Kilnail111 uvat. ~:.si tell.. n "'ellrr--a8vat l u.pr- - anorru~: et: J ~ 1 ~ a p ali 0 :?"1. y:~s i'11 aj2.n T:(iento - KeTl"in Ve"to. 9. H l.rp:-:1r"nn r-tn I F MG' ~ t.. - Ker1in 7eto (nuore t 1 6- v. / P es " a llo : (. 9. ElI ('ree ].., ei et -... 'T" intö (.,hj.;aistoini nta/ pcree n esr'pei 'w t - P... ~ :'L'lt(j II Ottel ujen tal ot LlOvu'~et'1an nai pereen LJ. 'heilutnlol'l:.hastoon. Pa;l'i uomen. Binimestarlluskilpailut, julistetlu seurojen tai saurayhtymie~ haett viksi ~. Joutsenon Kataj Popinniemen POl nio tue Dvvtb':j lllp'- a sa d n :nn.llttaa kilnaillillsa 1 ansainv~ ' lisil si. JLTynlla,-,elIT3 pyyt"ä 1ii tol: toimenpitei te. :w'lden ruot alaiu ainijan kut SL1. i,eksi k. o. kilnailuihin. Vierail L1Ull vastaa ",eura vastavier.ilulla. "oulutus. Siht"cri ilmoit,t"~a, ett... lii ttotoimikunnar.. '''o'''ollkse.- an 34/ 45 va::" i tse r:tt nel j"-' j ~'r j s ~~. j... o~tat kaikki ilmoi tts.neet ot tav ;'u-> t oimet vast lan. Syyslculln 9-15 pr'ivien vr'liren vii'~ko on v rattu j;'rj 0..>-[:;" j i en ' oul u tukde n, i t varten 1 38oo.i ttu O'lj e l m3 es i te t ;~n lii t-cot )'i i - kunn... r: v vistett... v '\:"i (li i te 1 ). KUlllla n valis tllsohj ajan se los tlls tyc' pai '-k!1..l1.'~ -~ JilllR '~o, kevicta neuvottelllista työnantajain kas llsliiton e lu,t'~.~ in k' ng~<l ~,temian adurslat.. LiittotoiI'1ikunnan hc.ettaviksi jlllistamaa!;:ahta 5. 0CO '1 ' - kan SLJ.llI'Lli..;ta apllraha 0 >islrelllb varten Työväen Akatemicl'"Js[ ovo."t l' 1"-0 _ ne8t sellla~vat nelj;:i lii ton j~'gente: KllOpion piirin ~ llhecnj01.1 J v j. 'oininen, t: 'nekosken Lliman j"pe11et 0emil KllOSPl r: n j sek:'...,rkl~i -Csva Porin _yrinnöst....,ino a'k' 0 n Sihteeri esi tt.. ~, e tt ja äneko..i ~ell Hllimalle joko kokonaan toi yhteisesti jaettav ~'::si moled1ij.ille sell~'nn si sihteeri esi l;t:iä my nnett v -si "'1 L nettav.k..,i sen Erl-ki UsvalIe Porio..>t ] ~ isiin ""oini 811e.. J"35. lis"l~ -. ~~ ~~~ ~~~~~~~=~~~~111~jet ~it. Juy l"11e t"ny-::; L.itolle VLlO' en vl.j,imeuta~~l1llskil ailllje.r.. tilit, jo,,:: osoi et V'lt t i mk :-, e ojc.l mk :50 ja ylij" ä... ~:. f_ 18(.:1':0, josta l iiton OSllllS 25 mk 1.046: Ylci.Jur c::'l LJ.jaos co 1 on tarkistrnllt t i.lit ja GsiJ"t e '~_ v;' l;:"jtt v; ';:r; i. J... 0 ~o ': i; ni t.. klli l;enkin hlj.orei o'la rr:eno llolelle

12 Ko ou G/45 -. edci,t.. er v:'.:.. i ).;...., ei 'lu "lj r.ei c. Ko k' s 1 Te O,t ov<'>t ~ui "e ~in ~o -tg 0 olcv tt i :~l. ir il oi tt u"'~ll,.,, ll.:...;~_~...; :;, II ''----'_.. p --- et... ~t ir ja ja vah. c' +-ei-tii.j e tlul v t.. notut luv' ~ I!1.. ne-ttiin, _ ai ev t rmomuk 3et, jo J 1" 1 1" ete J l;iin " i tel' "v" ~si. "0" - 1-

13 ~ 0 :'1' l"li t-' n~ er vi JL 0 j --- si. ''''lijlf'1 10 ii.c 1ii i eli 01-4 Pii:::-in edlj. t j ier: n uvottelu ~o ~o 3C 'Pn~', ellei Pariisiin u iirrolle ~st c~oi. s L.... telu- j u:.:l J.. ine... T 1 oi i.,telu- j i f.dlle tulleet.j d.n c...:.1..::;9..:::9:...:. ---.:~.:...>!...:..._..._~yr ~c il i... i -L " j uorten lii tto-o ttelu :jalka o llol_' l_u=..:;...:...:...;;.. Lii ttotoioikunt '1 v"k' yi p 11oilujao:J von e... i v Tk 'en 'nu ten l'i'to-ottelwl )e1 amise~ta ojen uenetelmien UI qi... euti kuin ai'.iue in'" kin vuosina. '1 \.uuue '..v':': Eino

14 ,.; ; t,.; lj~ 1 1 tkn. pkaan 36/45. "'~:'. J ärjestäjien työsuunnit elma : R.) syysk8uden tehtävät, b) kevätkauden ohjelma, e) toimitsijakurssit Wu(. '" ) l, Ke slnw"4clutunti edellisen johdost T.. Seurojen tehtävät liittojuhlanvalmisteluiss a: a) li.itfojuhlakassat j a rclha V' JI'ojun kerull, b ) kunnat, t eollisuus ja liikemaailma, e) henkilökohtainen panos, ym Wuokko --,-'? i + oj KeskustelQtunti cd ullia on johdosta. ~ii ton järjestörakenne ja _. säännöt; Wuoffil:o a) seuran p~rustaminen ja plitkaminen, b) liiton järjestörakenne, c) vastuunalaislhls, d) fjuhteet viranomaisiin jne kgskustclutunti e dcllison johdos t a. ~. Kilpailujen järje stäminun ~ Rantan c~ 2 t. Bri kilpailualojen sihtoari o n~ht ä vät (käytä nnöllinen ~'l)a stuq) " 8 II " '" ~ 0 0 nani~ a rl\....r.~ J C. Ke skustelua ja opastusta kil pailujen järjcstämisqstä.. li~ntan el I t. Yleiset kilpailusäännöt (lllennon ja keskustelun nmod).rantan on :::!.~~.~; istoimi~t~e..imuks et. ~ t. yhteistoimintasopimukse t Suvanto... 'i;. Kes kustellla edellisen johdos ta.... Suvo.nto!.~ r i) 1? :3 i k 1S!... UI' h.. C? LI; u t 0 i..l!l.i n:~~ l t. Työpaikkallrheilu e nnan sotia.... Salonc n '. t. TyöpaikkaurheiJ..ll sodan jälkeen (keskustelua).. Salo.rll..:n.'tY.2.1äis~rh.~?J:_h~'Väcn _ J.uh)..k~:l:._~_t.I~~.!i 1 t. Juhlien s.~unni ttelu (aa t.tacllinen katlvatustyö)... Nllrmi 1 t. Mainost~k$en ja propagatidan käyttö työläisurheilun hyväksi ~ Nurmi t': c L1..!,,?,,,~_O_-i..II!.~ te i ja in n_e_~"y'gl1i~ työ. r: t. Puheenjqhtajan y sihteorin ja rahastonhoitajan tohtäv~t TSL:sta lj. Miten seu+,stoimitsijan neuvonta sucbrit.etaan ~ sihtoerin tehtävien käytännöllistä nollvontaa... '1 I SI1: stn 1 "t. Rahastonhoitajan käytännöllistä nc:.llvontaa... TSL ~ sta 1 t. -"- _11- --"-... TS1 ~ st~1 1 t. Jäsenkirjurin ja kalustonhoitajan tehtävät.... Rantanen C~_~9.m.~~eh ~ik.i~_~~-'!.aih t~1.!?-_t cht. iv i t 1 t. T icdonannqt TUL-lehtcen (tooreettinen j a käytännöllinen opastus)'... 0" Jänt ti Nais ten toiminta 2 t. Tärkei.mrr.:ät naisten toiminta--alaa koskevat kysymykset Nnistoimk ~ ; uo risotoimi nta _._- 2 t. Nuorisotyön tärkeimmät kysymykset..... Mustonen.flsm kinen ja aatteclline.fl._ kasvatustyö 2 t. Kasvatustyön järjestäminen seuroissa..... TSL ;sta

15 (' ">.ti o ~ tj.~~r~ ~ t. Moraa+ikäsitteiden höltyminen ja järjestökuri. Pc uhkuri t'': i.~ tt9..~llli G n vo,j..!q:lstoluohjolma t i,.: ~. p ~ ikten v6~m~t? teluqh~ ej,. man h~r~ o~ tus ta... Mää~tä ': c. M ~ o aten vo~ m ~stelu.ohjelmf\n harjo~tusta.. Aht~o '.';9 rcsj~~_et ~.... t. Markoilaisuuden pcruskysymyks Al{seli Mod. t. TUL : n sypty ja -peria8teohj olma Enne I ~. ~UL:n kanb~lnväliset suhtcot ~ Heiskanon ~ t. TyöläisUrhoilijain suhde ammattiyhdistysliikkeeseen S~~= sta - L " II S03.-dem.puolu.ceseen... Sos.--dem.p. - ~. "., t. 1 t. 1 t. v '.. " " \ " f " SICDL : Don SK.P:e cn... o Sos.dem.nuorisoliittoon - ---_...._----,- Sos.dem.Raittiusliittoon. DNL = 0 on.... Ne uvontapä. pidetään välisenä a ikana HTY :n talossa '.)." no m '. (opinltosali). Nouvontapäivät alkavat sunntjjil.taina ;: v

16 PE kansainv ~Hisiä urheilusuhteita koskev,:.sta kesklj.stellj.sta..-.;-_ _ _ _ _.~ Liittotoimi ~ unta kokouks ess,an käsitteli kansainvälisiä 1,1'he ilusuh~ei ta ko$kevaa kysymystä liiton ka nnan.. m~i ä ri tte lelf,ise ks. etta ~.lc kä ajap.kohtaisia vaatimuksi3 s ilmäll~. pi t::>.en/pohjan lllomiseksi liico n v~staiselle kansainväliselle urheilupolitiika lle. Keskustelrr ta :i):j.lltui Arvi E. Heiskasen alustlll:sen pohjalla, jossa h~i. n l l-'..otuactn kat ~Ja uksen kan 8ainväl.isen työläisurheilun leehi tykseen LLlzcrnin konferens?ista lähtien, päätyi seuraavaan v a i htoehtoiseen johto y~ä t ö kseen = 1. TUL ~ n op. oltava mbjcana \1 por vnrien ll kanssa yhteises s~;. kan83inv?lisessä urheillltoimil'1..l1,:1.ssa ~ j ol;:a on sitä ennen demokratisoi tu tai joka riittävin J,.isävoiIJin voidaan demokratisoida. Kut en edellä on ta ini ttu, ei demokratisoi tn.miseeh voida prljoa luott:::12, ellei riit ttivästi s aada mukaan uusia, vahv oj~ voimia. neuvostoliiton mukaan '~ ulo on aivan v: Uttärt1ä töntä., sill['~ n:lilissa liittoj.aisln. ~~ issa ei sllink.:l n ole t2.ysin selv ~;'-~ llrheilupiiri8n S:'.ht3LltUr:1i:1en urheill'.elärn2.n yh~ eiskun~alliseen merkitykseen. Zllei tjmä n jyt~ mähdolliselta, on to~n en v~lbtoehto m3hdolllnen : 2. TUL ' n on oltava tarpeen vaatiessa mllka n2 ulldess ~ deyokraottlsess o j ~r jest~ss~, joko. l ähtee ltsen ij ised ~ taistelulln ~ orvarillist a tj.rh eilu<.: v83 taan. Tållöin on Imi t e nlgn lä hde..' ttävr tosisi' :;.o iden poh jal t:t. Ka ikissa w;j.issa on S 83 tava tämj t niste llj.asenne s ('-)1 v ::! s1? kan sallisten lii ttojen on saa t o.va riittävä vaikut Ll.sva l t.-ö1. ID':I<-;S:J un ja kans~ inv ä lisen j j rjestän maailmassa. On itsest h~in sel v~~? ettj jos tärkeimmät m- at, lmten Heuvostoliitto, Englanti? Amerilcl,: G't jne jä.ävi::;.. i~ ulkopuoelle, ei uudella itsenäisellä järjest öllf ole menestymisen l:1 ahdoll:ldul1.~{ si a. TämE'. vaihtoehto on ote t 'caya vedn jos S,,1- G.. ( :~ n takec-l.3iitä, ett:-:. j ~i rj e stö voi 8a ~ vuttaa taistelussa todellisia tu.loksia. Keskustelun kullless;;, esi 'i;etyt o.j atukset voidaan kiteyt t ää seu - raaviin toteamuksiin: p?v r - ]).S.ll_oEli :.. ~.e_':l:v:0.s_t...o).ij.~ t.o.. _. IJii ttotoimikunjcd e::!:::::i si t ;~ ITliel t;; 9 et rei lii ton kan~ail1välisii LJ.rh eilusllhteita void3 t:-i.1 l ;~ hetkellii r. ~';.2i. - ritcllä riippumatta Neuvost oliiton kannanotosta. Sen vuoksi on tär keä tä Sa do.a selvyys mm He lj.vos tolii ton suht2utumises ta 3UI ~ 11 Pariisin konferenssii n, jossa tule e määri tel tävä1,: s i. l::ansainv? LLsen työ lä isu~h~ilun l ähiajan s UQntaviivat. Läheisen naapuruuden huomioonott.::wn pidettiin selviönä j etttj.. myös vastaisulldessa ~ rauhant eon jälkeen~d n, NeLlvostoliiton kannanotto tll.lee vaikuttam8an liiton uuntautllmiseen kansainvi:?,lisessä Llrhe ill'..poli tiikassa.?l.s Ll;.op!'i._.-:.t.o.ip.e_t_..P.o}}.1sLism_~a_ i!.. - Näi t i-j. suh te i ta käsi teit iin lä (11nn2. ajankohta isten vn ~t imusten valos 'la. RiilJpumatt8 Norj a n urheil un u lj.delleen organisoimisesta pidettiin porvnrillistcn ur ~le ilu p yr kimysten t erveellisenti v 'stapainona m~hd ollisi m~n n aktiivista kanssnk~yll istä Norjan ja Tans kan AIF ; n seurojen kanssa. Tässä tarkoituksessa lt:o o],.le kutsuttua po ::; joismaigen "blokin ll kokousta p1dettiin s LlotaV''. na. 3) SY-I.. '.n... k.q_nf er~1l.~:!:..~ s U.h t e e n ei vielä t ehty mi tään ~Jä ~itöstä. Tyi:i l ~l isurheiluinterm:.tionaalin toiminnan jatkamista yleensä kanna tettiin, v8ikkakin eräänä sen tärkeänä edellytyksenä pidettiin lfeu vo:jtoliiton oahdollista mukanaoloa. Jo~ taas Neuvostoliitto kansain -. ~.. v~\l is en politiikkansa uuden "rien tautumis en IDuk2.is est i 1 ii tty/ jaseneksi kansainvälisiin porvarillisiin urheiluliittoihin, mitj y leensf:.: pidettiin hyvin todennäköisenä, DeUr8.2. siitä itsestään, ett :~. myös liiton suhtautuminen kansain~ j lisiin kysymyksiin joutuu ul1clel leen punnittavaksi. Kos ka siind suhteessa kysymyksen t ~ ssä vaihecs-

17 - 2-7.?11 i ts..:. e t~ydellin::: : n epävarmuus, ei pi tktillo tulevaisuute en täh.:.l L tlri;j, päät öks, i~ pidetty nyt mahdollisena. '1. ) ~~':la.sa~ nvälis~ys _'y"~tei~to~~l~~_ip.2rkcie!_s ä. - Ennen odellä vii- -.,,+tlljgll periaattgellisten kysymysten ratkaisua kansainvälistä kil- - _ ~l Qk osk G tusta jat~otaan aloitetan yhteistoiminnan merkeissä. Jos u.~~ tie kehityksen pakosta jää ainoakai mahdolliseksi, as t uu esille J ~,""1ys eri ty:1.jcn yal tionelimen - va ltakunnan urheiluliiton s iemen '1"', r,5. ost ami~csta hoitamaan kansainvälisiä kilpailusuhtoi ta. Tällaison.1~~lo 1Iis uudo n epille ~atämis tä julkisuudessa ilman tarkoitustakin ~~JG tt iin taktillise~ti sopivana vetona, koska se voisi vaikuttaa ;' ~jen tävä.sti ifällä hetkellä kovin ajoittunei'a; kanavi lc2nsainvä-.. ' ::, +.ä kilpailutoimintaa käytännöss e. hoidettacsca. 5) Edelläolevan perusteella voisimme "rungostaa" kysymyksen tois l~dsi ttelyä varten seuraavasti: ~.._-- ~'y?läirurhci1:.~ _ti~_!. 1) LähiaJan (ajankohtaiset) t oimenpiteet: a) SUI :n aseman määrittely, b) pohjoismainen toiminta, c) suhtec;"t ~r euvostolii ttoon. 2) Tulevaisuuden tähtäin : a) SUI:n politiikan suunta, b) kansallisten työläisurheilujärjestöjen asema ja toiminta. r }}lteistq.iminnan ti~. 1) Yhteistoiminta porvariliittojen kanssa: a) sopim~ksenalainen toiminta, b) valtionelin, s.t. s v -:tlta knnnanurheiluliitto. 2 ) Kanstmvälisten urheiluli ittojen asema: a) SDI ~ n ja muiden kansainvälisten urheiluliitto jen yhteistoi- min~a, b) kansallisten liittojen jäsenyyttä koskevien raj oitusten 1;)oistaminen. I t

18 Ko' 0 U ~ '37/4) -1. ~y;iv 'en T J' leil J.lii ton r. y. lii ttotoi ikunn"n li ~ t,ol~ toijyil3 - to~s ~ryqkuun 10. n' 1945 i l,tyn kokou\ser (jyt"li,~r. 1" 3r." olo j'. k( kou.'~ >en ~ - '3.,~.- K:i 1 pailnl Ll,Y'1 t. K' :i t 11"~'n f' "ura' v' t 1u )a- nomul'-se"t: T ~ r!j \..L ", p re in - oto - ~-.... ~ Tn p'"'r er 1 <) Vr 2?j-~. r.j l' " - e Jt:lk"'" y : C, e Ll ~ 0 t -~. I Yle i <J r e i. 1 u : euraottelu Porvoon :e~kot - ~ovii' n.i ~o. 1~-1. c. 3 vonlinnan Jy~y - ~ient~, yhteistoi~intlk. n i ~l. i : 3-~. 11. _.TÖV. Ur_eilij't, :il nilllsii..:to 24-?'J.ll '2. Jn"on V:i.l,c.'s, lm.ns'~llioct "n' 0 J~ ni uim'\, :~ n :11:iset. ' T.'" nr ov('['it, lmn rlliuet Kuopion ~'yuv. ::::'1~~1;~ ~, k 11 l:i~e Vii~l 1 : n~nl:ise"t. 2' I~i :elif' n "'11i..;et ~:...o''''::_'--';::'':_ rr,..' I ~'.l )" 9 t ' L <..L.. o.:..meen st, ', Jou :k.l en jq. \.,,j :~ i evi euvot~;e.lt. ::"1 t,.l t.- 1: v ~. T 0'. l ~, V3.I:... 1" J ~ ',j" t JO ",,) r., O' t 1 1i ttot( i!'li '-L' n'.ll) 1"0 t'1 es:"r.'. tnv 11 -arto y>' r::'" ',... )v l. - ) '---'--- 1 ' i u lr i'1'..;i t"idiin t' Li jen ki 1 orj.. n G'l r~l1 ""OV1.l-lJuv'1r '1 '.1: 'Li " il

19 YOkOll 37/ 5 1)0(. - h. - Pes" nll ;1..:m tnr)f Pc:-;"p.~10: 0 '~O ilno; tt " n'" t t"n en '"' to; en J:v: '11 rl" 's" 1"1-11:". g. r 1":' 11otuo Y'ikok4et. C'" ja ~oi[yii jo2.1( lii 'Lon mvönt","<) ~" r r..-h ~t '\ r -1. fl 1:": v',;:, - ja 50? - o ::'1tO i t. () no jo'll" )... t r OV '~.:. le lj J", n e t ~). 'a ':'lut ov v 011 ~t lii~o11e vr!' l' 1). I1 r- c'; kur..ii~. :;..;;..;.~~~- ---_..L t' J i, o V i (l'i e,. L r \ r.j r:; vii i.1. " -l i l' i Ll., in r-l 1 :..--.~-. J L. 1, r '- ~l :1..i.i:. l' () l." V '11 ::" i..f J l'.. ".J '. ) L "1 stä.. ~ ' llll -l' O,(\..f 1 J < L OU',r 7. o 1

20 " " ') l' i:., ).L l. t., i ~ L 1.'. 1) ~._.... o L 1 '-1'7 ). - - T J ot t n il: ( '1. le' "- jo cu Ko 1 "1 " 1 " ".f"" 1 ~r. li::' jo 1 11 i ~

21 -11," _. -=- -_..L_ e_ ~ ijt ~ 0 I.! n Ot v r tt tt "1, 1 t 0 1:0 1 '::" lij.01,0-0 ~ 11.:.. r ",1). t ~, o~ l.> _ : 1: n T : n ~ en. v i j O'j t on e. t 1 1)1 \. - t i i. f ~r t i -: n I i t 0 n rlj.., i LIe tlllleet -..:...;:...:::...:...=-:... _.:.._..-...:~~...;._-_.::::L-=i.::::i:..t:..t.:..o j L1.1.n ta 10 us v Ii 0 k unn n '" _~_l_iq..lj_a_. Lii 'totoini L1nt... h Tv koyi peri C\ L tc;e jsn, I ii J toj u.nl' -t i I"likulill'. ~clityl~ en, ett oivo 0:11 io p~-'. t n v lio Llcn' n ph C' ~O[ t j ':,i j ::Jero K U il en v r uh enjol taj!:si. ~ ~111ot i ~ 11..l1 I~ nuo... iso-il 'n ilu!1 :"i,, -' eli. ~ u eks i : "J. o. iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii

22 , Liite m 1 ntk:n pk:aan 37/45. R. Periaatteelliset luennot : Nyrkkeilijäin valmennuskurssien ohjelmaluonno~ Kurssipaikka Vierumäen Ur~iluopi~i~~ Kurss~aika 25~ Yleisohj. T. Määttä. Tek.ohj. A. Lehtevä. II \1 V. Urhonen. 1. TULn synty ja periaatteet. Luenn. määrää kasvatus jaosto. 2. Työläisurheilija kilpailijana. tr II II 3. Yhteistoimintakilpailut - sopimukset. Luenn. T. Määttä. B. Teoreet~iset luennot: 1. Yleiset kilpailusäännöt. Luenn. T. Määttä. 2. Nyrkkeilysäännöt '1 11 II 3. Ensiapu ja loukkaantumiset. Voim.op. Vepsäläinen. 4. Urheiluhyginea. C. Teknillise! luennot: 1. Nyrkkeily itsepuolustustaitona. 2. Nyrkkeily kilpaurheiluna. Yleistä: 1. Tyyli. 2. Tekniikka. 3. Taktiikka. De.Nyrkkeilyn tekniikka: (käytännöllistä harjoitusta). Koulunyrkkeily :, 1. Nyrkkeilyasento Liikehtiminen. 3. Iskujen suoritustavat. 4. Aloitteiden teko - puolustus. E. Nyrkke ilyyalmennus i 1. Välineharjoitus. 2. Yleishar~oitus. 3. Muokkausvoimistelu - ohjelma. 4. Saliharjoitus. 5. Va1mentautuminen. 6. Hieronta ja saunominen. 7. Laihdutuskysymys. P G Avustajain te~tävät. g~ Voittami~en taito - Rsata ~ävitä. H. Henkistä Diristy~tä:. 1. Laulua. 2. Leikkiä y.m. M e n 0 t : Apurahat 2. Matkakustannuks~t 3. Päivärahat 4. Opetusmenot: a. 1. opettaja b. 2. opettaja 5. Ohjaajien palkkio: Yleisohjaaja 6. Luentomenot 7. Opettajien täysihoito 8. Opettajien matkakul~t 9. Sekalaiset menot Kustannuslaskelma 14 vrk. 24 osanottaj. a 980: :- 24 n ~ 300: :- 24 II, 150:-, 2.100:-, :- 4 opettajaa a 1.000:- 4 " d 300: : : :- C. t:l 8: : : : :- m k :- ==================

23 Lii te N9 2 Ltk: n_...p.lu..aj!..ilj3/45. lworten URHEILUKASVA TUKSEN KOEKURSSIN o h j e 1 m a : I., Psykologiset ja ~~svatusopij.:)'jset _k'ysymykse~ 1. Nuorison eri ikäkaudet (maist. Aatto Kaljunen) 2. Nuorisotyö kasvatuksen palveluksessa (maist. G.v.Weissenberg) 3. Nuoruusiän pulmia (maist. Lauri Pautola) 4. Nuoriso-o,hjaajan ominaisuudet ( 1'~J,.(JI.a",.) 5. Ohjauksen jä ~ jestely (maist. Aatto Kaljunen) II, Nuorisojärjestöt: 1. Maamme nuorisojärj estöt, 2 t. (Liittosiht. Wuokko ja järjes töohjaaja Aaro Laine) 2. Nuoriso ja raittius (maist. Ellen Oittinen) 111. Nuo~:iso ja urhetlill 1. Urheiluhistoria (maist. K. U. Suome la) 2. Nuorisourheilun muodot ja päämäär ä, 6 t. (Liitto-oh jaaja Toivo Mustonen ja j ärjestöohjaaja Aaro Laine ) 3. Kilpai1upsYkolo g i~. Joukko- ja yksilöurheilu (maist. L,Pihka1a) ~. Fysiolosisia kysymyksiä : (voim.op. Lasse Vepsäläinen) V. o Teoreettinen ja qrheilun opetus: (erikoiskoulutta- 1. Voimistelu 8 t., 2. Pallopelit 6 t., Jo Yleisurheilujat)lO t., 4. Sunni~tam. ~etkeily 10 t., 5. Uinti 4 t., 6. Hiihto 2 t. VI. Kerhotoiminta iltaisin. I > i

24 Liite m 3 Ltk:n pk:~n 37/45. Painin p.tg:~v:.a,lmentala-ja tuomarikurssi.~, o~anottajat. Valmennus kurssien osanottajat: T. Jung K. Muuriaisniemi T. Niskanen E. Suikkanen E. Haapanen K. Vestergård V. Kataja V. Kallislahti T. Helin V. Lempinen T. Holappa K. Etelä T. Holapainen V. Saari V. Soininen Tuomarikurssien osanotta jat : O. Oravainen A. Winell E. Hytönen V. Lehto A. Lehtinen E. Rundberg O. Liimatainen A. Vertanen L. Lundho lm E. Lammi T. Natunen V. Kervinen V. Renfors L. Helin K. Mattsson O. Qvick N. Lahti V. Jungell A. Lahtinen V. Koljonen R. NatL'tnen S. Hansen -b- Forssan Alku TKV Kuopion Kisaveikot Vuoksenniskan, Vesa Hyvinkään Panteva Porin Pyrintö Vaajakosken Kuohu IsonkYl~ön Voitto, Salon Vilpas Tiutisen Pyrintö Oulun Kisko Oulun Kisko Kuopion Työv.Urh. Lahden Knleva J oens uun Yritys Varattu Helsingin piirille Iisalmen Työv.Urh. Oulun Jyry Oulun Kisko Seinäjoen Sisu Voikkan Viesti Voikkan Viesti Ykspihlajan Riento Hämeenlinnan Kisa Lohjan Lo uhi Helsingin Kotkat Helsingin Tarmo Vaajakosken Kuohu Valkeakosken r:osk mpojat Viialan Pyry Kuusankosken Puhti Kuusankosken Puhti Kuusankosken Puhti Kuusankosken Puhti Karkkilan Sisu Joensuun Yritys Uuraan Vilpas Kotkan Kisailijat Varattu Etelä-Saimaan piirille Varattu Etelä-Savon piirille Varattu Karjalan piirille

25 r: J(jv ~Trh..; llll':i t 0 u 1 i tot i i 'r r r Ii'; t"' t 1 i 0 l l' 1,...;' 1 45 i -J r "0 c:. ~o~{.)u 3"1./'S -1. J '" " rol-' k u.n i '- E 1 i t vi; l 1...:;..:=-:..:...:::...:...oc..:...:.;:-. --' p.. ~ '. V 1.; 'll n ~.. o "n ' C I ~1 _p... '0,,0 t'. J... :,. -"'--..loo _ i t ot ~ ~1-' J.0' Oli.' J 1 ~ I h)r\./. Y' l'.., 1:1...- t : "7" 0 r i ~ r'i v '1... r.' V" "(T 0 l'.1., ~ I 1 l' Y 1..,.9. J l, :l p r 7- 'J. if i v'l; ~ S i 1:" II 'r.l.. Ii 1 v'.. 0 l. ~ll I ' _..._---.1.,.,.,., r _e ~ e.1

26 /. r 1 (' lj 't Ln 0+ II ~ i esitv'" 1. i t l'tj'lf' r r" 7. i t 1. ~- 1 1 nirv"li r il. ~,.., ~....,. l... Ll';c 1 -,.. r,, 15 '-...,...,,., 1 t., i 1 ( ~ ( j J ~,, i.j.., 1,... - i ± j 1

27 /1 I.-~ 1 -/_..!---=..- l'. ~.;:...c.~~ ' ~~_=-_'--"';:""_ '" _. i' r 1 i t l'..,1:' t, ~ o. ~ llit. ~io' '. 1 J 'V.. l' -3 '0..j. vi' 3i Ko i, 1-1l' V i 11- C r <- - j K':' i., L lcl l :"l,ll V.. ri, f) ~, lj.')lt C"L ot.,.~ 1., 1 0 i p... t.., rl 1 _ Tr, "";' V 1"'., ~;;...::..._--;;;..;.;...'...::..._ ~ _._-- (1 ), vili Yr:' n (1.,, '\.; l "1. ',- '1 (:. ), i (1 ),......J ~ n T.i 0 T_ i 0 C' V P' l' 1 1 l'ri tiir.::!... ; "l~ t. PL:T t ' Ll :;7/ :> pöy... i... v vi.j, t. in t,.,. 1(,. i ~. ~ o "1) 1. Il1, ti.ir n ~i t t"v'~i. i.i: ilut 0 ~ otta ~7-1)"1. L J Li,J II ni 1 II l' n Y', " i L 1 i.; t )ll ~ J, t ') c:;...! ~q;:)y t - 1 S_)_, ~_ - 7. i..,+ V '0-. '-tini- -'l-l-'- 0 1 J 1 u ) tii, \.0 1 ir: r- ) r ) tc.". _/_-'._---~--'_-=..:...-..~.:-::.::...::~_..-..;.... i,j n n " lvi. 1 " ot~ :;lu ~Lv-Li'I j ~o"co.. t.. ~, iln. vo i j n k" i tt ly" r

28 5" ~. -, f) ;' LV lj )",:V i CJ, i t ot r::"n"i 1" UI'.. :::-..../-" pi t :.nett 'V" ')2-11. r....ll::'. 0' 1 i ' L ~ l' " E~ J t'.',., ) v lj'teen y i. i j ') 'oe JO li::"1" v 1 i.1. n e l. -;, t.. -Ln ~.. ~ ~ t " <:) e ei. 0 ~ '1 j r. vi" v r't n 5". - 1?. o~ "' ~iit-;,ote ir1i1;:tm~~ j () or (10,t ' t 'i1' t ) j", '. 1. v l:.tt:'it JUO i no uk";j v 'i 0 ~n"~i JL r e. i ~-u yv~'k r tiin ; ~ rj", Q CJ ~ 0 "'.:011. tni. 1,.., -... ~ ekw r 11 j :; i' v Ii. t ~_ L 1 [) i 10, r y ""'l j 'j n i i t'r"v io'"ll m G1 tiin-1 ti t l"uj' con,.. 'llut ni c- I "'i t 1 1._. =:...:..:.:.l. ""34-1'{ ~- _~ --. lj. j,...,. 1 1 II..vl.l!l!.. LiittotoimiJ n tqn i i r I t 1 i ~ y i t. '- 5'35-1._( ".- _-_-_T_r 1_: r _-_t'"'_~_ '_t_ ~ _~~' v...j "') r i 1~ i, i

29 Ko... ou.t... Iii 01 t olt oji K~yty n uvovt luja ~r n 0 oon ta lc..hinn~ u... ei_uo i ~c t.!'v~tta v rten. ~iit"'otci. i. u.t... u V~.. Ji t r.cci UK -eri j.. JvI. i i.:t.ci. i i_l~ t -.l t v:jltuu\..<.et t Li ä i9. a. V KUUu'!.: i: l:!.. Vuo,::.{.o.

30 Kokous 39/45-1. Työväen Urheiluliiton r.y. liittotoimikunnan liiton toimistossa syyskuun 24 pnä 1945 pidetyn kokouksen pöytäkirja E s i t Y s 1 i s ta., Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten läsnäolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat lupa-anomukset: K ä s i p ali 0 : Turun Toverit - Karjaan Ura. Yle i s u r hei 1 u : Lielahden Kipinä - Turun Voima, seuraott Ensi vuoden hiihto2estaruudet. Hiihdon yhteistoimintavaliokunta ilmoittaa, että Suomen hiihtomestaruuskilpailujen järjestämisvuoro v on SHLn jäsenseuroilla. Hakemusten perusteella on hiihtomestaruuskilpailujen järjestämisoikeus myönnetty seuraavasti: Ryhmä A helmikuun Tainionkoskella, järjestäjänä Tainionkosken Urheilijat ja ryhmä B helmikuun Turussa, Järjestäjänä Turun Hiihtäjät. Jaostolla ei ole huomauttamista yhteistoimintavaliokunnan päätöksen suhteen. Samalla jaosto esittää, että TULn hiihtomestaruuskilpailujen järjestämispäivät hyväksyttäisiin seuraavasti: ryhmä A ja ryhmä B Ensi vuoden jääpallomestaruus. Yhteistoimintavaliokunta on esittänyt, että ensi vuonna liitot järjestäisivät yksinään omat jääpallosarjansa. Kaksi kummankin liiton parasta joukkuetta pelaisivat päätteeksi ottelun Suomen jääpallo mestaruudesta. Palloilujaosto on asian käsitellyt ja hyväksyy valiokunnan esityksen Painonnoston SM-kilpailut. Painonnostojaosto ilmoittaa, että liittojen yhteistoimintavaliokunta on päättänyt luovuttaa Suomen painonnostomestaruuskilpailut yhden käden nostoissa Suomen Painonnostoliiton alaisten seurojen haettaviksi ja järjestettäviksi. Mainittujen kilpailujen järjestämisvuorot olisivat kuuluneet liittomme seuroille, mutta koska liittomm alaiset seurat eivät ole halukkaita k.o. kilpailuja järjestämään, sillä harrast~ yhden käden nostoihin on liitossamme vähäistä, ovat ne tämän vuoksi luovutettu Painonnostoliiton alaisten seurain toimeenpantavaksi Pohjoismaiset mestaruuskilpailut painonnostossa. Liittojen yhteistoimintavaliokunta on alustavasti päättänyt, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin pohjoismaisten mestaruuskilpailujen järjestämiseksi. Mestaruuskilpailuihin tulisi osallistumaan osanottajia Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta, kustakin yksi mies joka sarjaan. Ensimmäiset kilpailut toimeenpantaisiin mahdollisesti Suomessa lähemmin määrättävänä aikana ensi keväänä. Kukin maa kustantaisi edustajansa kilpailuihin, mutta jäisi järjestäjien suoritettavaksi osanottajien asunto- ja ruokailukustannukset 4 päivältä. Jos suunnitelmasta tulee tosi, pyytää jaosto valtuuksia ryhtyä yhdessä Suomen Painonnostoliiton kanssa kilpailuja koskeviin järjestely toimenpiteisiin.

31 Kokous 39/ Seuramestaruus painonnostomestaruuskilpailuissa. Painonnostojaosto ilmoittaa, että liittojen yhteistoimintavaliokunta on tehnyt päätöksen seuramestaruuden jakamisesta Suom~ painonnostomestaruuskilpailuissa kahden käden nostoissa. Pisteitä lasketaan kolmelle parhaalle. Eniten piteitä saanut seura voittaa mestaruuden. Jaosto kannattaa valiokunnan esitystä ja pyytää sille liittotoimikunnan vahvistust a Yhteistoimintasopimus. Palloilujaosto esittää, että nyt voimassa oleva yhteistoimintasopimus SPLn kanssa irtisanotaan ennen marraskuun 1. päivää. Samalla jaosto esittää, että ryhdyttäisiin neuvotteluihin uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Uudessa sopimuksessa olisi saatava parannus lähinnä kohtiin, jotka koskevat eri valiokuntien puheenjohtajan määräämistä l maaottelu jen järjestämistapaa ja niiden mahdollisen voittoosuuden jakoperustetta. Jaosto lisäksi esittää, että liittotoimikunta valitsisi neuvottelijat uuden sopimuksen tekemistä varten Työpaikkaurheilu. Asiaa valmistellut komitea esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi työnantajien keskusliiton taholta laaditun sopimusluonnoksen työpaikkaurheilusta (liite ml) ll.. - Teollisuuslaitosten painikurssit. Työnantajain Keskusliiton puolesta johtaja A. Kaskela on liiton sihteerille puhelimitse ilmoittanut, että teollisuusliiton Vierumäelle Järjestämille painivalmennuskursseille otetaan osanottajat tasapuol~suusperiaatetta noudattaen siten, että kurnmanlin liiton edustus tulee yhtä suureksi. Niinikään järjestäjät ovat valmiit noudattamaan samaa tasapuolisuussuhdetta ohjaajiin nähden. Jaosto ilmoittaa, että se on Vierumäen kursseille nimennyt ohjaajaksi liito puolesta Toivo Gerdtin Helsingistä. L~ I-lWi l2.. - Naisjoukkueen Ruotsin-matka. Naistoimikunta saattaa liittotoimikunnan tietoon, että I se järjestää liiton naisvoimistelijain karsintaesitykset Helsingissä joukkueen valintaa varten Ruotsin näytöskiertueelle. Suunnitelman mukaan piirit suorittaisivat karsintaan osallistumisesta johtuvat kustannukset l3.. - Liiton toimiston huoneistokysymys. Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta on ilmoittanut, että työväentalossa vallitsevan vaikean huoneistopulan vuoksi Työväen Urheiluliiton olisi muutettava Osuusliike Elannon taloon, jossa liitolle varattaisiin 8-huoneen toimistotila. Toisena työväentalon ljasukkaana" mainittuun huoneistoon muuttaa Työväen Sivistysliitto, jolle varataan 6 huoneen tila. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin asia antaa aihetta SUIn konferenssi. SASIn Englannin komitea on liitolle lähettänyt selostuksen internationaalin sodanaikaisesta toiminnasta, esityksen internationaalin vastaisesta toiminnasta käsittelyn pohjaksi Pariisin konferenssissa sekä Ranskan liittoa koskevan toimintaselostuksen. Koska englantilaisten internationaalin vastaista toimintaa koskeva esitys välittömästi liittyy piirien edustajien kokouksessa esille tulevaan, kansaninvälistä työläisurheilua koskevaan kysymykseen, sihteeri esittää sen liittotoimikunnan käsiteltäväksi. Samassa yhteydessä Englannin komitea ilmoittaa, että Pariisin konferenssin menot nousevat ainakin Ranskan frangiin, mikä summa olisi jaettava konferenssiin osallistuvien maiden kesken. Tähän astmsten ilmoitusten perusteella konferenssiin osallistuu kuusi liittoa, joten kustannukset liittoa kohti tekisivät Rfr. Oleskelukustannukset Pariisissa henkilöä kohti ovat 500 Rfr. päivässä l5.. - Hiihdon massamaaottelu. Jaoston tiedusteluun SAK on lähettänyt vastauksen, jossa se ilmoittaa, että mahdollinen hiihdon massamaaottelu on urhei-

32 Kokous 39/45-3. lujärjestöjen sisäinen asia, joten keskusliiton kanta asiassa on tarpeeton Uusia seuroja. Toimistovaliokunta esittää s e uraavan seur an hyväksyttäväksi liiton perusjärjestöksi. Voi ~istelu- ja urheiluseur a Maaningan Riento r.y., kotipaikka Maaningan kunta. Kuopion piirikunta puoltaa. Pää t ö k s et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin että kokouksessa olivat saapuvilla puheenjohtaja Olavi Suvanto (i8), liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (17), Arvi Heiskanen (17), Unto Siivonen (17), Kustaa Vuori (18), Helyj Raatikainen (17), Vieno Ristell (17), Lauri Nurmi (18), Lennart Kivi (19) Aarne Leskinen (17), Onni Viander (17) ja Pauli Koponen (16) sekä liiton toimitsijat Toivo Salonen, Veikko Peuhkuri, Kerttu Liikanen ja Eino A. ~ uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 38/45 pöytäkirja j a vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailuluvat. Anotut luvat myönnettiin Ensi vuoden hiihtomestaruudet. Yhteistoimintavaliokunnan ja jaostojen päätökset vahvistettiin Ensi vuoden jääpallomestaruus. Liittotoimikunta yhtyi palloilujaoston ratkaisuun Painonnoston SM-kilpailut. Toimenpiteet hyväksyttiin Pohjoismaiset mestaruuskilpailut. Yhteistoimintavaliokunnan toimenpiteet hyvä ksyttiin nimenomaisella toivomuksella, että myös Neuvostoliitosta kutsutaan tilaisuuteen osanottajia Painonnoston seuramestaruus. Liittotoimikunta yhtyi jaoston kantaan Yhteistoimintasopimus. Liittotoimikunta päätti jaoston esittämin perusteluin irti sanoa Palloliiton kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen sekä samalla esittää neuvotteluja uuden sopimuks en aikaansaamiseksi Työpaikkaurheilu. Kysymyksen käsittely siirret tiin torstaina pidettävään ylimäärä iseen istuntoon, jossa tulee esille muutkin kokouks essa käsiteltävä t asiat ll.. - Teollisuuslaitos ten painikurssit. Työnantajain Keskusliiton ilmoitus merkittiin kuulluksi ja sen perusteella osallistuminen mainituille painikursseille hyväksyttiin.. Niinikään liittotoimikunta vahvisti jaoston esityksen Toivo Gerdtin valitsemisesta näiden kurssien ohjaa jaksi l Naisjoukkueen Ruotsin-matka. Työvaliokunta oli puolt anut esitystä huomautuksella, että osanottajien matkakustannukset olisi l ähinnä seurojen suoritett ava. Liittotoimikunta yhtyi työvali okunnan lausuntoon Liiton toimiston huoneistokysymys. Liittotoimikunta päätti, ettei se voi esitetyillä eh-

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013. Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 15:00-15:30 PAIKKA Sporttikeskus Tennari, Rantapuisto 45, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle.

Päätösehdotus (Pj): Tarkastuslautakunta päättää lähettää vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta 77 07.11.2014 Kaupunginvaltuusto 66 24.11.2014 TILINTARKASTUSYHTEISÖN VASTUULLISEN TARKASTAJAN VAIHTUMINEN 56/03/2013 TARLA 77 67 Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy on valittu Lieksan kaupungin

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkoinen/S i säinen 1.r_.2L5 31.8.2].5 Sivu l- 5. L.2]-5 2]-5 215 l_-8 ToUeutuma 2r_4 l--8 5 Tekninen lautakunta TUTJOSLASKELMA TueE ja avustukset TOTMINTATUOTOT TOIMINTAKUI UT HenkiLösivukulut Henki 1östökul-ut

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi.

PUUT T E H TÄV. käyttää hyödyksi. PUU / j j l Y / E H ÄÄ l l l l r r Ä E H Ä l l j l j H rl r j K PUU j r r j r IE OA P P r j r l J rj r P r l j r l l j l r r j r j r P P l r j r l j P j Ml r j rg j r r l M A R JA r l l O E H ÄÄ l / l

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot