Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä"

Transkriptio

1 KokollS 33/ Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä Esityksen johdosta tiedllstellaan Invaliidijärj estöjen KeskLlslii ton mielipid8t vä. Kllrules se on saatll, j~too [,.:;ia öydi.ille HU-41 kii:]..elr:lä Kos k2 Yr j ö SalT i ero t,-~an isen j ;olkeen ei 01 e lii ton j~lsell, ei kl jel 00 3mu aihett"1 toir.18npiteisiin ~ -betsänhoitaja Alllio Ok~an kirjcl~ti Ilmoi tllksen ItllcUtllaan lii ttotoirr..ikl1onto. hyv~olmyi Oksan eronpyynnön ~. - Ullsia seuroja. ulis Esitetyt selll~at h v~oksyttiin liiton pci"llsjiirjestöiksi. ~5"i '='-': :1 or,ier ur... eillllii ton IUotau : erkittiin lorjan AIF:c ent. sihteeri Rolf Homon ilmoi t ll8, et Vi 1 orj an Llrhe i1ulii ton klltsll SlJ.Om 1" isen llr.8 ilijaj ou.kkl1ee.c l;ohet 001 is est:; 01' j aan kookee rryös TULn urneili j oi t!"l r V kl1lld-3 ks i: --~--.- r kk J.J H " 110 0

2 I""OkOLlS 34/45-1. Myöväen Urheiluliiton r. y. lii ttotoimi ';:unnan lii ton toimistossa e l okullon 27 Dnä 19t~5 pidetyn kokoukgen pöytfkirja. ~ s i t II v s 1 i s _ t a ~odetaal1 lii ttotoimikl1nnan jäsenten l;isnt'olo ja kokouksen pli~tösvaltaisuus Pöyt~~kir.ian tarkistus Luetaan edellisen ko ouksen pöytäkirja ja vahvistetaan tehdyt päätökset Kilgil!11uvat K'sitellätin seura~vat 111pa-anoffil1kset: J a 1 kap ali 0: 19.8 TY - räm~enlinnan Kisa (Jmin 'eto - HaapD.rannan Idrottsföreningen Iaktt. lt Y r k k e i 1 y: Kymin Veikot, icansainv;"llset H~meenlinl1an Kisa Tuopion Työväen urheilijat Yhtym8 Tampereen Yritys - TKV Porin yrintö Yhtymä Tamoereen Yritys - TKV J!.::5~8:::...;.=- -_4"---.;;:...:-_-... 'aion Vilpas- Katarineholr.1S Idrottsklubb aion Vilpas anoo lu.paa urheilijajoul-kueen l~'hett" iseksi.1. Llotsiin kl1 ik lj. un -insa atarineholms Idrotc8klubbenin viradksi esitys "7'1.' s ip'j.lloj :':l.os to esi tt/i:i.ä, etti:i S~[PLn kanf:lsa J arj estet~i'~n yh te is et me s 'LarULl.S- ja Llomisar jat. TUL saisi nestarulls..,ul'jnn kymmenes.10:. paikast8 yhden ja.:ah":;'esto. aikt.st:c'j. suorit t~aisiin karsint~. 110 iso.rj'-'s sllllnniteltll 8 jol1~:::lmet '., joista T:'L:lle v, rata n qao 3:.;.n kaksi ikb~a j ~.. rhc1estr1 lislij::s': slloritetaan karsin~a. Sarjat s l'ori teta n.n sel1l'ojen talolldellisella V3StuulIa. Jaosto pitää yhteisen sarja. suorit 1 istq tarneellisena sen vuoks:, että t äten avautuisi seuroille aren at h <.:lrjoi ttelt:una d ollisl1udet sekä lisäksi kilp' ilullid '1 k"'l1ssakäy is ~ ;:, jotka ole at olisivat omiaan to_ot0~,'11 ~a laaj entama an lii ttoipj1'le kä s ip' ~ llotas o. a u. - I"or ipallo.lll1n kiloailuma l ' olli..;> Lmdet F!els:i.n ; in VerkkopalloGuojqt Oyn jo lt~ -unta on vuokra l1ut T nniflp'11'1tsin h rjoituw- ja pelisl10j 'L u.o en Kti s i pnllol': i t olle. Ji tä. VI: stoin uuoi 'len 1I. ori),)3 lolii ton ja Työv;'en Urheiluliiton QnOT.1US pelivllorojl3n V3:.a ises~v''i koriralloilus v rten on hyllitty. P;"'tetään niistä toi en 1i tei:j vä, joi! in a...,i'" 11- t a'l a ille t t a 461-=.. :_7. -,H iihtoia oston_e_si'~'si':":' 1) Hiihtojaosto nyyt i v'3.1 ~Llllk 'i ryhty:' ylrl-eistoi intavnliokunn n kaut a neuvotteluihin, et ;' j k VllO vi",et alpaus sel"n iost ensi talve n i... jestet E;isi n yhteisvoi in taes uolisljusperiaatet. nolldnt aen.

3 Kokous 34/45-~. / 2) Edelleen pyyt Li", jaosto lup83 sa el':) l"het./ä mnn~~ ereen kaut nn 'inh0.11i tllksclle kirj el 'fn talviurheilukesl;:uksen o.ik8. n80.a isesta k~' L1.l1k~':'r. 3) Hiihto jaosto e0ittv:i, et"ti hiihdon yhteistoirnintav' liokum. 1: j;'seniksi liitto e edust r jin' v'littaisi':'n A.. Leskinen ja V. Peura. Uintijaooto on LlLldelleen k"8i"t ll~rt llinnin llo.rrastllsmerl::ki8.ji n ja esi tt;.j,, et,," mar.:' j." l'~itetto.isi n kahta e"i n... l1l, nuorille ja. ikuioilla. J ~ost 0 i t... t r_)~ ellioe n', et ~ nuorille val ist ta n Offi2 merkl, kos~' se n omi n innosta ~an nuorten ~intihar astusta. lierkit t111j.sivat ai.!.eelt L_ ole '\"n 53 nl ijet, utta v~l ietukse0~a käytett~isi'n eri menettely ta oj', jotk erot v<~isivat me ~l;:i t oisl,ta3n. uori tlj.uv ~. i' L1Kset 0 -at u,j..;,.jot _ lii t,,0- toi. i:cunta. 0 aikelue in on v hvi::::tanut. J osto esi t '..., Bt' i-i nlwrten merke i3 vi:,;. er :i..t; L' n 15 ja :..lil>:llisten -, m r::kq. lerk i8 :.'. en l,qva voit 0 ;~fy ~ct:"i.n uil"..nin elvyt '; -'.f3elc:::;':'. uorisov~liokunlq vhty; pcsäpal_oj oaton esitt,'m:,,"n. ':t"'~ueen, jol&:..'1 Llk r. lie 1 8-vuotinat "iv"'t 0c...8 sam n'o, pelik Llten oscllistu", Je: ~ nllo...:'te ett.. iesvell 'J r j "'mest~. "'LJ l1...j ottelllil:in ,. - Ruots81ainen vieras Pa.,iLlo.lteen Ruotsin voimistellllii tto il oi tt':l"', et :i se lähettää telinevoimis telijain valmellllllsleirille Pn;j ul~ hteen J osanottajalwi lentolulltnantti, voi''1istelllnjohtuja Tore Jonssonin. Jonsson saapui ajulahteen Sihteeri L.moit '3, ettei voi isteln.nop3.;' <- ~ ~ Esl-;: I,Llr inen ole til isuude.,sa ojallis-gum [,11 leirille, in'~" v.oksi olisi v rattava tulkki. ehtävtiiln on ta~~oll~ J loman S,(0 TurLldta. 46~~, - 1 <ei "räaikaan' menne... 8 ' toin:;a hal>:eneet seu "aavtt hen -ilöt: _ co nis~~, ino Lindhol ~ ere, 0 0 Hei~o f tinen Ielsin~t, rvi Sa risto els~n l, HarTY mapola Oulunkyl"" En... io. V i..,", r min2n Kuopio ja...,ino Veps;'l"inen ~uo io.. TlJ.o- i ) vell.t v.. :s Tfleet

4 ~okou csit- n :- ~ t.10s t n..., tcl1. u'oj iiri oil1... y nn " 'Vi d iireill, ~._1945 j:'" allor::esterllussarj..ll ~il_i. t uonen allolii to on lf' hett: nyt tilit l;:s en 1945 j... ~' 110mesta uusuarjan t Ll io-:'~. :::ili tys osoi t tllloja :80 jo:1 ~noja :- sekä ylij... mk :80, is.. lopimuksen. uh.l 11 TULn osuus 4/20 mk : liiton k'ls..., r. tilitetty. Palloil,j 08 to 01' tu.rkis"lanut ja. ~v"k",ynyt tili t.:s en ' s T n he l ~inkil~iiuseuro~en yhtym.: a liiton ill,: on TULn toimitsijaop3s vn '.okoul:.jgs,j 14. 1(' i- uo li: en vb l~b oston (he njo:t~j n Kasvatusjaosto esi tt~.., et.. TULn toi i tsijaopas Qusittaisiin. Nykyistä toimitsijaopa t, jota n l'it n v ra3- tosoa pyörein l UVLlin 300 kpl, esi t Li': kasva Lus j 00 ~'o j v'~\ui ilmaiseksi opinto-ohj'1 jaku 00ei11'. oe!(' Llillakin liiton j~rjest~fli ll e kuruseill a.. Toimisixpääl1ikkö k"si ty~:ser""n l ausl1..u, et+ei olisi tehtävä päätös'c;' toimits:g 01)P an il 1.,e ~si jaka isesta ffi.lutoin kuin ku alo::in tap"u.. 8es':> r~ kseen j t; ss t 'uk- 8e8'" vain e. m. opinto-ohja jal;:'.rsse.~llq. -oimi tsi jaa a.., or. ooi t tain v')nhentlll111t, mut b. p.. " 0 a1 t r t.. y :"yt",::el oin n, joten oi ~.. n jatkl v sti yyti _.!.ntaan 15 mk ka ale. i;';' v stoin on ay. t" ryhty" toirren i teisi':n or aan l...usi. ise!::si.

5 K:...Jvatu.dj'oS ~O euit ;"', ott vi ~onen IIT r öl"is Llrh ilu'1inehistoa" tark"8 etu:)i i n " Ll 'itt i ~iin. ojuomen. uo..j.-cle ". n e llu t j.-:::o'::ous pi etä"... lo.~ :i:uun 20 n~' v 1 n ' 'llt 1 1" _ t- "'1; e ust ja k. o. kol-oukseen TLU'lUl Toverien kirjelmä Seura il oitta kllrinpitotoilen ite n sellransa j"senelle ui 0 Grönroosille yhd n v 'odoe.::il~ tomcllltt. p; tö :selleen... 8llra pyyt:'ä lii ttotoi... i -llnn n vn lvistusta. p< ini~ao"to esi t..., etj,;i ~. "nnetj'li n ~\:': ~i.l 'ii kielto den <'ohdos j:"'nyt syyt.. ilnoitta.t, 0.:..... Ke id'i:' 7- ai~i l iitto-ot elus a LGino,,,elle (Vi).." 8tL" ou. oli. 7 j"rjestetyist<;. - Ullsi seuroja~ Toi i,tov'lio::: n'v e.lit... llamair.it..ag SOU'd... 11' T v' l~s ~tt;'v"'-si liiton perllsj:'rje töiksi: V- j~ u-seu'u Levälahden Yritys r. y., kotipaikka llusnic i, Kuopinn piirikllnta pllol tao.. ihlajaveden v- ja ll-sell_'a Vesa r. r., l~oti. '1ikk'l Leski.-Suomen iirikunta luoltaa. 'ihlajaveo':', v- ja u-seura ~nion r.y., koti ~L Porvo n mlk. 9 voon i1- ri (,Inta puoltaa. Pää t ö k s e t: ,. - l.okouksen p~'ätösval t'isults Todettiin, et,,:' : OkOL ksessa oliy' t S'1" Lwill' p~lheenjol1taj" Olavi 'uv r..to l3), liittotoimikunnm: j;'senet KLlstaa Vuori (13),.::,.'vi HeL,k nen (12), Unto Siivonen (12), elvi Raati.: in':..n (1 ), Vieno is tell (14), Lennart Kivi (14) L2LU'i _urmi (15), 'rne esi:ineu (13), Onni.iander (l~) ja P uli.. oponen (12) sek" liiton toimitsijat Dino Rantanen, Toivo 'lonen, lei.-::ko Pou~ kll~'i, ~ert' Ll LL.k8.nen j ""ino A..!LJ.ok ::0, jok2 l8ati kokollksesta pöyt';kirjan. Pä~tösva l tai~uus me~kittiin ~. - Pöytäkirjan tarkijtlls. Luettiin l:okouksen 33/45 pöytäkirja ja vahvistettiin tehdyt pä~tökset Kilpailulllvat.notut luvat myönnettiin. - Salon Vilpas- Kat ineholms Idrottskluhb Seuran anoillllkseen suostuttiin. - Käsipallojaoston esitys Lii ttotoinilw.nta hyv'iksyi esityksen, jota ty~' valiok~ta oli puoltanut Koripalloilun kildailu.~hdollisuudet llelsingin Verkkopallosuojat Oy:ltä anotaan kirjeel-

6 Kokous34/45-5. lioesti harjoitus- ja kil ailuvuoroj a Tennispalatsista. Yhtiön suhtautumisesta anomukseen r iippull, mihin toimen)i teisiin v_~taisuudessa on ryhdyttävä Hiihtojaoston esityksiä J aoston esitykeiin suostuttiin. Yhtei.,toimintavalioklultaan valitt iin liiton edustajiksi erne Leskinen ja Vilho Peura ' - Ui.nnin harr astu.3merkki Työvaliokunnan esi tyksestä pätitet ti':'n, et'"ä rlerlcki~ valmi stetaan kahta aihetta, hintaan 8 mk kappal e. Jaaston esitys merkin hinnaksi: a i kui silta 30 mk j9. nuorilta 15 n'k, hvvli.ksyttiin u ' - Pesänalloilun mestaruussa~j~ J aoston esitys, jo. on nlwrisovnliolnmtn oli yhtynyt, vallvis ~e 'Jti ':"n kä.ytäntö""n otettavnksi..!.6~ RUDtsalai~en vieras.. PiU..uJahi",en Tore Jonssonin osanotto teli merkittiin t y dytiksellä. Sihteerin tehtilv~"":-si [lnnetti~n j;".rjes"~~" tulk;:i- Vui~istelunjohtnja nevoimistelu~ursseille kysym"r.3 Lii ttotoimikwlta vahvisti liitteenä seul'ar,van esityksen kurssien ohjelmaksi sec~ jaoston esityksen kurssien osanot ajista. ' l?i.~ iirien~ainivhli1en taja- ja tuomarikurssit Ohjel a vshvistettiin muutoksitta Liiton järjestäjät yö Työvaliolnmta ehdotti, ett ~" järjestäjien tehts. viin valittaisiin hakijoi s a seu~aavat: Länsi - Suo~n Eino Lindhol m Tampere~lta, Itä-Suomeen J aa~ko Hinkkanen Vuoksenniskalta, Pohjois- Suomeen :8ino Väisänen He l sinuistii ja Savo-Karjalaan Osmo Heino Tampereelta. ~v:n jäsen He i skanen ehdot"i Hinkkasen til qlle v_litlavaksi Pent~ i sen. Palkat määri tel ti.:..n toin:iallleiden ja vqatimcwten pe~uste01 l a seura viksi: Hinkkanen ja Lindholm mk, Heino ja Vä i sänen mk l-ulj.kaudeusa ilman piii ~r:"raho ja. Kiel tä;)'tymisten v clal ta esitettiin var~:liniehiksi Viktor Penttinen, Eino Vepsäläinen, Arvi Sa risto ja Ha~ry Tapola. Keskustel un jälkeen liittotoimikunta hyvu::syi työvaliokunnan ehdotuksen 4 äänellä 3 vastaan, jotk'1 annettiin Hinklwsen vali tse ~ ista v staan. ~de ll een lii t',.otoi iklmta 1 ät:.t t i, ettii mandollisen Iriel täyty isen sattuessa, p;""tett:än valinta kultakin osalta uudelleen l4~. - Li ittojuhl ~n valmistelut 1) Liittotoimikunta vahvist;i!ukumulli t esi~cys';';en mukaisesti siten, että nlj.orten housut tlj.levat väril'läl-in :pl... naisiksi. 2) Propaganc1avaliokunnc n j;' senet hyväköyt ti':'n. 3) 1oimis'Lpt;L~11i.\:ön J eht:':.j;"ksi jäi tarkemm6m selv,ryden otta inen tnrjolj.ksen l aaduste, f il in pitlllldes,,<1 ja sen k;"yt "ökel pois ulldes';;a 46 J._ - l5. - Arpa jaisianrne t lllos Herki ttiin ja pä;"tettiin, 1) et'vä seurojen parem-

7 Ko 'wus 34/45-6. rr:uusjerjestys, josta :cil. ilu. I' ystel.. ul,:[(an voi ~ n edit.,;. k' ksi tll1 ';:int,_. tk :. '". n olele..: i bsoll1utti ten j.101eksi sut.te\;.;l_:l...;-'.,en l1llideroicl... n.oru... egll', 2) et c( _ iirivl' keskus- Bi' _iehille j seuro' n my rjill.:; 110vu"te-'C"1C pal :::'n1 ot ~o v.lvistet ':il'jcn.. r.. ysten ~11: i.3 Su~ seurojen '1nt i'11 "ei.toj en _ erus"te llf se c" 3) ctt.. J\'oi i8 tov 1:' 0 k.ul'la s uori t J aa g,rvonnon piirien ja seuro ' en palkinnoista. Tilitys v~hvistettiin. Esitys jätett i i n pöydälle selvityksen saami s eksi sii tä, mistä syystä kol'vausvåatimus'ca ei e3i tetty maaottelumenoihin, jolloin se todennäköisesti ilrr.an vastustusta olisi tulj..ut hyv -i.ks;yt;:,rksi =.1.:::.-8-!:...:. - TULn toimitsijaonas Lii tto J voitlikl1..nta hyv" ksyi j ~os ton esi tyl-aen oppaan luovutt mise..,ta il't'aise mi o!,':'nto-ohja13jakul'sseillo se1;:::: muissa kursvi til a isuuksiss8. - KesvatLl3 j.0 lton ';er. tt;v~.1'::.3i annottii ryhty~ toirnen... itei...iiin 0l?pr n uusimiseksi "Ty_i..il:~i~heiluaineh_~. l.i9a II J o ton esityks en S.1ostuttiin.1.7_ ".:...:.O--_Sos.-dem. Raittiu... liiton eduvuaj kokous Toir. i stovalioklillnan tehtäv;'1~si esit:s edustajastc. annettiin tehdä Turun Toverien kirjelm~ euran eurinlji t ojuoimenpi teet e~:rl tiin. i t.. v ",toi r.. tö'~... )en sa.ttani -,-'v', UL-le~lden v 'lityl-s?llä jul~~isuuteen pidetti' n r;inakin ennenaik 'i en, kosk., i 10I!l31nen voi p"~tuksest~ v Ii v.. tjksen vahvist' inen mukaan ku lull piirijcoi ikllnno." le, jolle 'S i3 L Ll-.1] y~_~. _ ~eino~n t Tutustuttuaan. Leinose~ 'ntem ~ sel~ t~ kseen lii t otoilt.iklj.ntn tote i, et.:. Leinose:13 ole o~~ut p;'tev;';' s~ t..,~ie l ti.:yt," Ii':' tor:. edustl1..1 ses~8., ~lil." menet t 1 on '-atclo'l ~ava ",,:"1 ai1uhene n rvo'l alen vav ':: ~;. ~ i':"nikäi:.i.n h~nen es iinty"'"isenst: tap u':,jen j"l-een ::l11t':hl L ett8 tu ':ir;j. t n öuori t'~amisetjn ~a rnnkaise is -~ n, i ;:"li liijljon elj 'i",..0c<. e Tat Cli!leettom t ja QOpiM~ttO lla. t~v' lla esitetyt arvostelut osoittautuva idsiksi. Kosk' kysymykst;.3d: ui tenkin on rl::ko ~ls, johon on Govellettava kilpaill'.. r; y.,ten ou"dliks i ;;1 r::::.....j et' i' n esity3 jaostoon edelleen Helsingin piiritoirp-ilc~lnn.. n :... i tel t~v'iksi j8 toimeenpantavaksi. n ~~ o--\...~ ". - Uusia seuroja 1 töiksi. "'si tetyt seurat hyv~' ksyttiil 111 ton perusjärj es- E ille tulleet asiat: Lii t votoimikunnan j~isenen Unto 'iivosen selostus Iorjaan lähetettävi'n urheilijljou. Ut;en johtaja.7symy!csest:' :lyv; ksyttiin. Sen mll,13n varsinai8,,2 fjlo.tkajohtaj<''\8 ei vali t3, vaan jo.tajan tehtävät hoita~ joukkuetta seu.raav hieroja-valment ja. s ~. - Kansainväliset kilpailu.slllteet Ertiaen päi v".nkohto.isten tapalj.sten valossa sukeutui

8 Ko:cous 34/45-7. kysymyo kansainv lisis,,~. kilpc.i usuhteist..., joista ei klli tenk3.an tehty p: Utöst, v~ ~n liittotoi ilnlnt~ pti tti kokoontua pel' jantaina 'rio 1'.00 ylim ärtiis(. n is tunt oon pohtiakseen kysymyksen koko iaaj..l..ldessaan jet j ri tell: kseen kantansa täss v'1illcesa3. Keskus telu. tapah tll'l lii ttot oimikunnan jäsenen Arvi ~. Heiskasen laatiman alustuksen pohjall a. Vr kut;j.deksi: ~.,71101~ko--

9 j{ol:ous 35/ L' '5. Työv':en Trheilulii t on r. y. lii tt otoimikw1nan liiton toinistof.'ca elokuun 31 pni.i 1 94'5 pidct,rn kol:ouksen pöyt:u:ir ja. E s i t. s 1 i s ta Iokouksen p:"':'itösvalt.:...isuus. Todetaan lii ttotoin:il:unnan j "::en-:;en läsnäolo ja ~rckou.l" sen ;... tösval taisuus Pöytäkir jan t a r k i stus. 'larkistet'::::ll e 1 el lise1.. kokouksen pä;. tökset. I :. - Kilnailu l uvat. Käsitel l :"':'~n seuraavat lupa-anomukset: Yl e i s ~ r hei 1 u : Lohjan Loul:i - TuTo, nuort en seuraottelu Ielsingin Urhe~lijat Visa, kansainv"l Vuoksenniskan Vesa, kansalliset Porin Pyrintö, k~r.~allicet "'okkolan JYLY, Veto ja IF Kotkan Kisailijat, kansalliset E~nätYGilmoitus. lei.'urheilujaosto ~8i tt.. r.j, että Toivo Laa ckosen Pietars aren Innon kilpailuissa juoksena tulos , hyvk.:.k:-;yttiisiin uudeksi liiton ennätykse "di e Juoksu on 'mikin pu< li~ s.j.oritettu hyväksyttävissä olosuhteissa, kellot ja matka tarkiste:.;ttla ,. - Liiton uuttoja. Käpylän Kuntoon ovat 1e18in-;in J:overei ta lii";tyneet set.u'''ava"t henldlöt: Pauli Puttonen, V':inö I:L:kinen, llan ja oivo PaanaLe~l. ~Iu.uttopa~ ori t kunnossa. Sellrnan lii tt;yminen ta nhtunut , joten benkilöt ovat edustus kelpoisi a 6 kk. kuluttua mainitusta l) ~iv:isti.i lukien Opetusr.:.inicteriön j är j estfmiä klu'sse ja. Opetu8mini..,teriön nuori801autakun-:;a j;'rj st: :~ hj.! n.et nuoriso- ohjaajakur,,3si t, tl i 3t ruote'inkielisiä ja t'oiset suom.e_j~ielisili oppilaita varten. ',u' L~'.:ielisille ohjanjakur.;seil 0, joissa opetufl t"pnhtuu urheilukesvat'.l.!r, en r.:,",rkeiss~i, J.1UL saisi U:'he'ctäi:.i. kl1'c "i osanottaj' a. Ohj elrj:lar:..:li...,:illytotuin liitoilo luent otilai suus. Suomontieliset 1<:urs si t tulisivat jät j estet tliv:iksi Vierumäellä. Häiden. kur'"'sien osanottajaj oukon p.... osan muodostaisi v:jt Poikaurheilul iiton ja TULn nimeämät kurssil'1iset, minkä ohessa liitolle v:.lrataan tilai. suus yhclen opettajan nimeä.. i -, ::-l k. o. kursseille. P~"ite-:;ä"n niistä toimenpitei~tt, joi Iin eoitys a,lt n a aihetta. (Liite':: 1). Käsi t ollään kyst mys kansainv;i.l isistli kilpailu ::mhteista ja p~';itetli:in niistä toillenpiteistä, joihin tilulme t:~lli:.i hetkoll;'i 3,'1- ta3. aihetta. Ky..., I!1yb::en k"sittely tapahtuu lt.: :n j~'sel en rvi E. Heiskasen alu~t sen ~ohjalla.

10 KokoLlS 35 /~5 - :2. :: ;i :; t Ö k s et Tod.~tiin, e tä kokollkses~ olivrt saaruvil l puhee~~oht j8. 01 vi Suv"'nto ( 14), l iitto":oimik~an j"senet Yr~ö Ern'"' (13),,-vi Hei ~ nen (13), KUvt r Vlori (1 4), TI~to Siivonen (13), Helvi ~"~ til,: inen (13), Lerl~~~t Kivi (1 5), Aarne Les 1 dnen ( 14), Onni Viander ( 13), Paul Koponen ( 13), jr L Llri ~,urni ( 14), sek" l iitcn i,oimi+s;j"t ~i 10 Rantanen, To::" vo Salon~n, Vei kko e hkuri, ja..,:,ino A. luo'rj"'o, joka lrw.ti kokouksest dyt~'k':'r j an. Y', tösval tqisulj_s merki ttiifl RöLt;'kirjan tclrkis_tug. Luettiin kokolj_ksen -:: tel A 5 pöytn.kir ja ja vr hviste;;tiin l,e' - dyt 1,r töl:set. A J. - Enn<~~).rlOi tue... Toivo L akkosen tulos , m: ll r ' v"hvi stetti n L':'it n muutto~. H TV~ ' ksyttiin OpetusTIinisteri9.!l-j rjeotr r:i; kursse~.-!.. y iittotoimikun' n l.... tti, että lcursseille l; h"'tet.. n. 0::3 n ottrtji"\ v[l,in sj,in;' t P' llksejs_, et;' kurs ien 0 jelm'l muuttlll.:. K svatllsjaoston t~ht; ' v;'l"'si,nn ttiin ryhty~i, asinn v timiin toimerpit- i:jiin. p;.. tö:west;, j~ sen perustel uist tehd;" :n... yös ilmoijuuu ol'etll'j ~ nis- + ~--:i"ll 1:vl5nteincn,Jl.lht:::tlltun:;inen sllomenkieli"" n kllrssisl'l)n1 1i - telm' r.. ""setet ~iin riii lpllv~ isoksi l:urssin O'lj clro'ut se.c" li '. tc'n osu eo'" kurssin oret ~ ljln ja luennoitsijoih: n n;'hd -. J0S ne cv t h" v;'ksytt"vi,", menn'" n IDuk n t:'ll" kc~ tn kokeil ieleoo;'. K'sittclyn yhte~cles...," kiinnitettiin huomiot nycs YK:n nu.oriso-ohj'" jien ';:oullltuslinj 'n 0 ettajakysym,ykseen ja merki tti' r, ctj);;, liit ~ taholt v' :::;tl1stet"r n kysynykser'~ r tkai::::u. siten, ett" V"'stllLill'1 1 o.ise~csi op0t"aj -'3~ kiicnitct;--'n p rtiopoi.lc jrrjei..)~ön jol.t j. ~, ,. - K3noainy~'l-iset kil.) i l uouhtcct. Keskustelu, joka 't'1_ ahtui liittotoimikunn' n ~; ' senen arvi E. Heiskasen 1 "'timan alustukser :>ohjall, jfi k~rgymylsel njirnm;'is0k.': l:lkemise'csi, jonka perlls e"ll sihteer':'n teh'c:'v;-;~{"'i nnetti'r: 1 ti f.11ustuksen ja kcskustr::lun _ohjallo. lyhyt yhte~nveto ~oistn k"sitt 1 " v'u ten. Esille tj.llut 8i::1.: ;. Vara}?uheenj ohtaj Cl kiinnitti hllomiot" edell isen Lokol'ksen pr'--tökseen, joka koski jlrjestäjicn v lintan ja iboitti, ettei :... n voi yhty"!l;' ''tökseen, n:i1r;i l i se kos kee Eino Lindhol il vr lint'-,'1.1 iinilc;";' hl' n muistutti n. s. gentl emannisopimuksest:::t, j otn 11;' r..en k " s i tylcsens;' IDllkaan j<irjestäjien vaaliss' ei ollut noudatctt..l. '=;llei!}; "J.;öst r' muuteta, mer:?itsee h"n sen johdosj~r:l :,öyt.. -irj n kirj llisen v vt - l:::hi.seens Lii tj otoimi.lwnta ei kui tenka'tl1 h' l unnut p rk 1" teht ': p:', ;'töstä v"',rsinko.' n, klm viime isimm;' t tiedot os oittivat... ino Lindholmin elämänta ojon s:,t'.nnöllisyytt;. Sen sij' n l iittotoimikl1:nt _;';'tti sa"'tta kaikkien v li ttlljen j';.rjestäjien tietoon, ett" teht~vien s 'ori tukseosn v a ditnan ehdoton~n r3ittiuta p; ""tö ks en johdosta Yrjö Enne j "tti seur av n v J t 1'..1- seen: "Ilrr'oitnn v stal RlJseeni Eino LindL.olmin vr11:irt'" v st n Lindholmir. juopotlelur.. tnki~. Olen.. crsoonqllisesti tava~nu~ hnn~t humalqss'" l..i.i -:; n toimisto'3s j kil_ illlissn HessuL lli""s K..,tson ~ ".r.. t SOpiD.'~t om~kfl~ t" ;'r: vuul..3i llto!] j",rjest; 'jäksi. " V o;'l.lc ud e k s i : -- Eino"., 1 uo k ko =-=-=-==-=-=~

11 Kokous 36/ TyövUen Urheil uliiton r. y. l iittotoimjkunnan liiton toimi s tossa s'yyskuun 3 pn" pi letyn kokouksen öyti" ki~' j '"' E s i t ~~ s 1 i s ta l.. - YokoQksen ~~~~~~~~~~ To ~.etaan l i i ttotoim.iklmnan jäsenten 1'-'sn" olo ja kokouksen päätödval tclisl1uu Pöyt"kir,'jan tarkistl1s. Tarkistetaan edell isen ~o~ouk en p t~kset Kilnail111 uvat. ~:.si tell.. n "'ellrr--a8vat l u.pr- - anorru~: et: J ~ 1 ~ a p ali 0 :?"1. y:~s i'11 aj2.n T:(iento - KeTl"in Ve"to. 9. H l.rp:-:1r"nn r-tn I F MG' ~ t.. - Ker1in 7eto (nuore t 1 6- v. / P es " a llo : (. 9. ElI ('ree ].., ei et -... 'T" intö (.,hj.;aistoini nta/ pcree n esr'pei 'w t - P... ~ :'L'lt(j II Ottel ujen tal ot LlOvu'~et'1an nai pereen LJ. 'heilutnlol'l:.hastoon. Pa;l'i uomen. Binimestarlluskilpailut, julistetlu seurojen tai saurayhtymie~ haett viksi ~. Joutsenon Kataj Popinniemen POl nio tue Dvvtb':j lllp'- a sa d n :nn.llttaa kilnaillillsa 1 ansainv~ ' lisil si. JLTynlla,-,elIT3 pyyt"ä 1ii tol: toimenpitei te. :w'lden ruot alaiu ainijan kut SL1. i,eksi k. o. kilnailuihin. Vierail L1Ull vastaa ",eura vastavier.ilulla. "oulutus. Siht"cri ilmoit,t"~a, ett... lii ttotoimikunnar.. '''o'''ollkse.- an 34/ 45 va::" i tse r:tt nel j"-' j ~'r j s ~~. j... o~tat kaikki ilmoi tts.neet ot tav ;'u-> t oimet vast lan. Syyslculln 9-15 pr'ivien vr'liren vii'~ko on v rattu j;'rj 0..>-[:;" j i en ' oul u tukde n, i t varten 1 38oo.i ttu O'lj e l m3 es i te t ;~n lii t-cot )'i i - kunn... r: v vistett... v '\:"i (li i te 1 ). KUlllla n valis tllsohj ajan se los tlls tyc' pai '-k!1..l1.'~ -~ JilllR '~o, kevicta neuvottelllista työnantajain kas llsliiton e lu,t'~.~ in k' ng~<l ~,temian adurslat.. LiittotoiI'1ikunnan hc.ettaviksi jlllistamaa!;:ahta 5. 0CO '1 ' - kan SLJ.llI'Lli..;ta apllraha 0 >islrelllb varten Työväen Akatemicl'"Js[ ovo."t l' 1"-0 _ ne8t sellla~vat nelj;:i lii ton j~'gente: KllOpion piirin ~ llhecnj01.1 J v j. 'oininen, t: 'nekosken Lliman j"pe11et 0emil KllOSPl r: n j sek:'...,rkl~i -Csva Porin _yrinnöst....,ino a'k' 0 n Sihteeri esi tt.. ~, e tt ja äneko..i ~ell Hllimalle joko kokonaan toi yhteisesti jaettav ~'::si moled1ij.ille sell~'nn si sihteeri esi l;t:iä my nnett v -si "'1 L nettav.k..,i sen Erl-ki UsvalIe Porio..>t ] ~ isiin ""oini 811e.. J"35. lis"l~ -. ~~ ~~~ ~~~~~~~=~~~~111~jet ~it. Juy l"11e t"ny-::; L.itolle VLlO' en vl.j,imeuta~~l1llskil ailllje.r.. tilit, jo,,:: osoi et V'lt t i mk :-, e ojc.l mk :50 ja ylij" ä... ~:. f_ 18(.:1':0, josta l iiton OSllllS 25 mk 1.046: Ylci.Jur c::'l LJ.jaos co 1 on tarkistrnllt t i.lit ja GsiJ"t e '~_ v;' l;:"jtt v; ';:r; i. J... 0 ~o ': i; ni t.. klli l;enkin hlj.orei o'la rr:eno llolelle

12 Ko ou G/45 -. edci,t.. er v:'.:.. i ).;...., ei 'lu "lj r.ei c. Ko k' s 1 Te O,t ov<'>t ~ui "e ~in ~o -tg 0 olcv tt i :~l. ir il oi tt u"'~ll,.,, ll.:...;~_~...; :;, II ''----'_.. p --- et... ~t ir ja ja vah. c' +-ei-tii.j e tlul v t.. notut luv' ~ I!1.. ne-ttiin, _ ai ev t rmomuk 3et, jo J 1" 1 1" ete J l;iin " i tel' "v" ~si. "0" - 1-

13 ~ 0 :'1' l"li t-' n~ er vi JL 0 j --- si. ''''lijlf'1 10 ii.c 1ii i eli 01-4 Pii:::-in edlj. t j ier: n uvottelu ~o ~o 3C 'Pn~', ellei Pariisiin u iirrolle ~st c~oi. s L.... telu- j u:.:l J.. ine... T 1 oi i.,telu- j i f.dlle tulleet.j d.n c...:.1..::;9..:::9:...:. ---.:~.:...>!...:..._..._~yr ~c il i... i -L " j uorten lii tto-o ttelu :jalka o llol_' l_u=..:;...:...:...;;.. Lii ttotoioikunt '1 v"k' yi p 11oilujao:J von e... i v Tk 'en 'nu ten l'i'to-ottelwl )e1 amise~ta ojen uenetelmien UI qi... euti kuin ai'.iue in'" kin vuosina. '1 \.uuue '..v':': Eino

14 ,.; ; t,.; lj~ 1 1 tkn. pkaan 36/45. "'~:'. J ärjestäjien työsuunnit elma : R.) syysk8uden tehtävät, b) kevätkauden ohjelma, e) toimitsijakurssit Wu(. '" ) l, Ke slnw"4clutunti edellisen johdost T.. Seurojen tehtävät liittojuhlanvalmisteluiss a: a) li.itfojuhlakassat j a rclha V' JI'ojun kerull, b ) kunnat, t eollisuus ja liikemaailma, e) henkilökohtainen panos, ym Wuokko --,-'? i + oj KeskustelQtunti cd ullia on johdosta. ~ii ton järjestörakenne ja _. säännöt; Wuoffil:o a) seuran p~rustaminen ja plitkaminen, b) liiton järjestörakenne, c) vastuunalaislhls, d) fjuhteet viranomaisiin jne kgskustclutunti e dcllison johdos t a. ~. Kilpailujen järje stäminun ~ Rantan c~ 2 t. Bri kilpailualojen sihtoari o n~ht ä vät (käytä nnöllinen ~'l)a stuq) " 8 II " '" ~ 0 0 nani~ a rl\....r.~ J C. Ke skustelua ja opastusta kil pailujen järjcstämisqstä.. li~ntan el I t. Yleiset kilpailusäännöt (lllennon ja keskustelun nmod).rantan on :::!.~~.~; istoimi~t~e..imuks et. ~ t. yhteistoimintasopimukse t Suvanto... 'i;. Kes kustellla edellisen johdos ta.... Suvo.nto!.~ r i) 1? :3 i k 1S!... UI' h.. C? LI; u t 0 i..l!l.i n:~~ l t. Työpaikkallrheilu e nnan sotia.... Salonc n '. t. TyöpaikkaurheiJ..ll sodan jälkeen (keskustelua).. Salo.rll..:n.'tY.2.1äis~rh.~?J:_h~'Väcn _ J.uh)..k~:l:._~_t.I~~.!i 1 t. Juhlien s.~unni ttelu (aa t.tacllinen katlvatustyö)... Nllrmi 1 t. Mainost~k$en ja propagatidan käyttö työläisurheilun hyväksi ~ Nurmi t': c L1..!,,?,,,~_O_-i..II!.~ te i ja in n_e_~"y'gl1i~ työ. r: t. Puheenjqhtajan y sihteorin ja rahastonhoitajan tohtäv~t TSL:sta lj. Miten seu+,stoimitsijan neuvonta sucbrit.etaan ~ sihtoerin tehtävien käytännöllistä nollvontaa... '1 I SI1: stn 1 "t. Rahastonhoitajan käytännöllistä nc:.llvontaa... TSL ~ sta 1 t. -"- _11- --"-... TS1 ~ st~1 1 t. Jäsenkirjurin ja kalustonhoitajan tehtävät.... Rantanen C~_~9.m.~~eh ~ik.i~_~~-'!.aih t~1.!?-_t cht. iv i t 1 t. T icdonannqt TUL-lehtcen (tooreettinen j a käytännöllinen opastus)'... 0" Jänt ti Nais ten toiminta 2 t. Tärkei.mrr.:ät naisten toiminta--alaa koskevat kysymykset Nnistoimk ~ ; uo risotoimi nta _._- 2 t. Nuorisotyön tärkeimmät kysymykset..... Mustonen.flsm kinen ja aatteclline.fl._ kasvatustyö 2 t. Kasvatustyön järjestäminen seuroissa..... TSL ;sta

15 (' ">.ti o ~ tj.~~r~ ~ t. Moraa+ikäsitteiden höltyminen ja järjestökuri. Pc uhkuri t'': i.~ tt9..~llli G n vo,j..!q:lstoluohjolma t i,.: ~. p ~ ikten v6~m~t? teluqh~ ej,. man h~r~ o~ tus ta... Mää~tä ': c. M ~ o aten vo~ m ~stelu.ohjelmf\n harjo~tusta.. Aht~o '.';9 rcsj~~_et ~.... t. Markoilaisuuden pcruskysymyks Al{seli Mod. t. TUL : n sypty ja -peria8teohj olma Enne I ~. ~UL:n kanb~lnväliset suhtcot ~ Heiskanon ~ t. TyöläisUrhoilijain suhde ammattiyhdistysliikkeeseen S~~= sta - L " II S03.-dem.puolu.ceseen... Sos.--dem.p. - ~. "., t. 1 t. 1 t. v '.. " " \ " f " SICDL : Don SK.P:e cn... o Sos.dem.nuorisoliittoon - ---_...._----,- Sos.dem.Raittiusliittoon. DNL = 0 on.... Ne uvontapä. pidetään välisenä a ikana HTY :n talossa '.)." no m '. (opinltosali). Nouvontapäivät alkavat sunntjjil.taina ;: v

16 PE kansainv ~Hisiä urheilusuhteita koskev,:.sta kesklj.stellj.sta..-.;-_ _ _ _ _.~ Liittotoimi ~ unta kokouks ess,an käsitteli kansainvälisiä 1,1'he ilusuh~ei ta ko$kevaa kysymystä liiton ka nnan.. m~i ä ri tte lelf,ise ks. etta ~.lc kä ajap.kohtaisia vaatimuksi3 s ilmäll~. pi t::>.en/pohjan lllomiseksi liico n v~staiselle kansainväliselle urheilupolitiika lle. Keskustelrr ta :i):j.lltui Arvi E. Heiskasen alustlll:sen pohjalla, jossa h~i. n l l-'..otuactn kat ~Ja uksen kan 8ainväl.isen työläisurheilun leehi tykseen LLlzcrnin konferens?ista lähtien, päätyi seuraavaan v a i htoehtoiseen johto y~ä t ö kseen = 1. TUL ~ n op. oltava mbjcana \1 por vnrien ll kanssa yhteises s~;. kan83inv?lisessä urheillltoimil'1..l1,:1.ssa ~ j ol;:a on sitä ennen demokratisoi tu tai joka riittävin J,.isävoiIJin voidaan demokratisoida. Kut en edellä on ta ini ttu, ei demokratisoi tn.miseeh voida prljoa luott:::12, ellei riit ttivästi s aada mukaan uusia, vahv oj~ voimia. neuvostoliiton mukaan '~ ulo on aivan v: Uttärt1ä töntä., sill['~ n:lilissa liittoj.aisln. ~~ issa ei sllink.:l n ole t2.ysin selv ~;'-~ llrheilupiiri8n S:'.ht3LltUr:1i:1en urheill'.elärn2.n yh~ eiskun~alliseen merkitykseen. Zllei tjmä n jyt~ mähdolliselta, on to~n en v~lbtoehto m3hdolllnen : 2. TUL ' n on oltava tarpeen vaatiessa mllka n2 ulldess ~ deyokraottlsess o j ~r jest~ss~, joko. l ähtee ltsen ij ised ~ taistelulln ~ orvarillist a tj.rh eilu<.: v83 taan. Tållöin on Imi t e nlgn lä hde..' ttävr tosisi' :;.o iden poh jal t:t. Ka ikissa w;j.issa on S 83 tava tämj t niste llj.asenne s ('-)1 v ::! s1? kan sallisten lii ttojen on saa t o.va riittävä vaikut Ll.sva l t.-ö1. ID':I<-;S:J un ja kans~ inv ä lisen j j rjestän maailmassa. On itsest h~in sel v~~? ettj jos tärkeimmät m- at, lmten Heuvostoliitto, Englanti? Amerilcl,: G't jne jä.ävi::;.. i~ ulkopuoelle, ei uudella itsenäisellä järjest öllf ole menestymisen l:1 ahdoll:ldul1.~{ si a. TämE'. vaihtoehto on ote t 'caya vedn jos S,,1- G.. ( :~ n takec-l.3iitä, ett:-:. j ~i rj e stö voi 8a ~ vuttaa taistelussa todellisia tu.loksia. Keskustelun kullless;;, esi 'i;etyt o.j atukset voidaan kiteyt t ää seu - raaviin toteamuksiin: p?v r - ]).S.ll_oEli :.. ~.e_':l:v:0.s_t...o).ij.~ t.o.. _. IJii ttotoimikunjcd e::!:::::i si t ;~ ITliel t;; 9 et rei lii ton kan~ail1välisii LJ.rh eilusllhteita void3 t:-i.1 l ;~ hetkellii r. ~';.2i. - ritcllä riippumatta Neuvost oliiton kannanotosta. Sen vuoksi on tär keä tä Sa do.a selvyys mm He lj.vos tolii ton suht2utumises ta 3UI ~ 11 Pariisin konferenssii n, jossa tule e määri tel tävä1,: s i. l::ansainv? LLsen työ lä isu~h~ilun l ähiajan s UQntaviivat. Läheisen naapuruuden huomioonott.::wn pidettiin selviönä j etttj.. myös vastaisulldessa ~ rauhant eon jälkeen~d n, NeLlvostoliiton kannanotto tll.lee vaikuttam8an liiton uuntautllmiseen kansainvi:?,lisessä Llrhe ill'..poli tiikassa.?l.s Ll;.op!'i._.-:.t.o.ip.e_t_..P.o}}.1sLism_~a_ i!.. - Näi t i-j. suh te i ta käsi teit iin lä (11nn2. ajankohta isten vn ~t imusten valos 'la. RiilJpumatt8 Norj a n urheil un u lj.delleen organisoimisesta pidettiin porvnrillistcn ur ~le ilu p yr kimysten t erveellisenti v 'stapainona m~hd ollisi m~n n aktiivista kanssnk~yll istä Norjan ja Tans kan AIF ; n seurojen kanssa. Tässä tarkoituksessa lt:o o],.le kutsuttua po ::; joismaigen "blokin ll kokousta p1dettiin s LlotaV''. na. 3) SY-I.. '.n... k.q_nf er~1l.~:!:..~ s U.h t e e n ei vielä t ehty mi tään ~Jä ~itöstä. Tyi:i l ~l isurheiluinterm:.tionaalin toiminnan jatkamista yleensä kanna tettiin, v8ikkakin eräänä sen tärkeänä edellytyksenä pidettiin lfeu vo:jtoliiton oahdollista mukanaoloa. Jo~ taas Neuvostoliitto kansain -. ~.. v~\l is en politiikkansa uuden "rien tautumis en IDuk2.is est i 1 ii tty/ jaseneksi kansainvälisiin porvarillisiin urheiluliittoihin, mitj y leensf:.: pidettiin hyvin todennäköisenä, DeUr8.2. siitä itsestään, ett :~. myös liiton suhtautuminen kansain~ j lisiin kysymyksiin joutuu ul1clel leen punnittavaksi. Kos ka siind suhteessa kysymyksen t ~ ssä vaihecs-

17 - 2-7.?11 i ts..:. e t~ydellin::: : n epävarmuus, ei pi tktillo tulevaisuute en täh.:.l L tlri;j, päät öks, i~ pidetty nyt mahdollisena. '1. ) ~~':la.sa~ nvälis~ys _'y"~tei~to~~l~~_ip.2rkcie!_s ä. - Ennen odellä vii- -.,,+tlljgll periaattgellisten kysymysten ratkaisua kansainvälistä kil- - _ ~l Qk osk G tusta jat~otaan aloitetan yhteistoiminnan merkeissä. Jos u.~~ tie kehityksen pakosta jää ainoakai mahdolliseksi, as t uu esille J ~,""1ys eri ty:1.jcn yal tionelimen - va ltakunnan urheiluliiton s iemen '1"', r,5. ost ami~csta hoitamaan kansainvälisiä kilpailusuhtoi ta. Tällaison.1~~lo 1Iis uudo n epille ~atämis tä julkisuudessa ilman tarkoitustakin ~~JG tt iin taktillise~ti sopivana vetona, koska se voisi vaikuttaa ;' ~jen tävä.sti ifällä hetkellä kovin ajoittunei'a; kanavi lc2nsainvä-.. ' ::, +.ä kilpailutoimintaa käytännöss e. hoidettacsca. 5) Edelläolevan perusteella voisimme "rungostaa" kysymyksen tois l~dsi ttelyä varten seuraavasti: ~.._-- ~'y?läirurhci1:.~ _ti~_!. 1) LähiaJan (ajankohtaiset) t oimenpiteet: a) SUI :n aseman määrittely, b) pohjoismainen toiminta, c) suhtec;"t ~r euvostolii ttoon. 2) Tulevaisuuden tähtäin : a) SUI:n politiikan suunta, b) kansallisten työläisurheilujärjestöjen asema ja toiminta. r }}lteistq.iminnan ti~. 1) Yhteistoiminta porvariliittojen kanssa: a) sopim~ksenalainen toiminta, b) valtionelin, s.t. s v -:tlta knnnanurheiluliitto. 2 ) Kanstmvälisten urheiluli ittojen asema: a) SDI ~ n ja muiden kansainvälisten urheiluliitto jen yhteistoi- min~a, b) kansallisten liittojen jäsenyyttä koskevien raj oitusten 1;)oistaminen. I t

18 Ko' 0 U ~ '37/4) -1. ~y;iv 'en T J' leil J.lii ton r. y. lii ttotoi ikunn"n li ~ t,ol~ toijyil3 - to~s ~ryqkuun 10. n' 1945 i l,tyn kokou\ser (jyt"li,~r. 1" 3r." olo j'. k( kou.'~ >en ~ - '3.,~.- K:i 1 pailnl Ll,Y'1 t. K' :i t 11"~'n f' "ura' v' t 1u )a- nomul'-se"t: T ~ r!j \..L ", p re in - oto - ~-.... ~ Tn p'"'r er 1 <) Vr 2?j-~. r.j l' " - e Jt:lk"'" y : C, e Ll ~ 0 t -~. I Yle i <J r e i. 1 u : euraottelu Porvoon :e~kot - ~ovii' n.i ~o. 1~-1. c. 3 vonlinnan Jy~y - ~ient~, yhteistoi~intlk. n i ~l. i : 3-~. 11. _.TÖV. Ur_eilij't, :il nilllsii..:to 24-?'J.ll '2. Jn"on V:i.l,c.'s, lm.ns'~llioct "n' 0 J~ ni uim'\, :~ n :11:iset. ' T.'" nr ov('['it, lmn rlliuet Kuopion ~'yuv. ::::'1~~1;~ ~, k 11 l:i~e Vii~l 1 : n~nl:ise"t. 2' I~i :elif' n "'11i..;et ~:...o''''::_'--';::'':_ rr,..' I ~'.l )" 9 t ' L <..L.. o.:..meen st, ', Jou :k.l en jq. \.,,j :~ i evi euvot~;e.lt. ::"1 t,.l t.- 1: v ~. T 0'. l ~, V3.I:... 1" J ~ ',j" t JO ",,) r., O' t 1 1i ttot( i!'li '-L' n'.ll) 1"0 t'1 es:"r.'. tnv 11 -arto y>' r::'" ',... )v l. - ) '---'--- 1 ' i u lr i'1'..;i t"idiin t' Li jen ki 1 orj.. n G'l r~l1 ""OV1.l-lJuv'1r '1 '.1: 'Li " il

19 YOkOll 37/ 5 1)0(. - h. - Pes" nll ;1..:m tnr)f Pc:-;"p.~10: 0 '~O ilno; tt " n'" t t"n en '"' to; en J:v: '11 rl" 's" 1"1-11:". g. r 1":' 11otuo Y'ikok4et. C'" ja ~oi[yii jo2.1( lii 'Lon mvönt","<) ~" r r..-h ~t '\ r -1. fl 1:": v',;:, - ja 50? - o ::'1tO i t. () no jo'll" )... t r OV '~.:. le lj J", n e t ~). 'a ':'lut ov v 011 ~t lii~o11e vr!' l' 1). I1 r- c'; kur..ii~. :;..;;..;.~~~- ---_..L t' J i, o V i (l'i e,. L r \ r.j r:; vii i.1. " -l i l' i Ll., in r-l 1 :..--.~-. J L. 1, r '- ~l :1..i.i:. l' () l." V '11 ::" i..f J l'.. ".J '. ) L "1 stä.. ~ ' llll -l' O,(\..f 1 J < L OU',r 7. o 1

20 " " ') l' i:., ).L l. t., i ~ L 1.'. 1) ~._.... o L 1 '-1'7 ). - - T J ot t n il: ( '1. le' "- jo cu Ko 1 "1 " 1 " ".f"" 1 ~r. li::' jo 1 11 i ~

21 -11," _. -=- -_..L_ e_ ~ ijt ~ 0 I.! n Ot v r tt tt "1, 1 t 0 1:0 1 '::" lij.01,0-0 ~ 11.:.. r ",1). t ~, o~ l.> _ : 1: n T : n ~ en. v i j O'j t on e. t 1 1)1 \. - t i i. f ~r t i -: n I i t 0 n rlj.., i LIe tlllleet -..:...;:...:::...:...=-:... _.:.._..-...:~~...;._-_.::::L-=i.::::i:..t:..t.:..o j L1.1.n ta 10 us v Ii 0 k unn n '" _~_l_iq..lj_a_. Lii 'totoini L1nt... h Tv koyi peri C\ L tc;e jsn, I ii J toj u.nl' -t i I"likulill'. ~clityl~ en, ett oivo 0:11 io p~-'. t n v lio Llcn' n ph C' ~O[ t j ':,i j ::Jero K U il en v r uh enjol taj!:si. ~ ~111ot i ~ 11..l1 I~ nuo... iso-il 'n ilu!1 :"i,, -' eli. ~ u eks i : "J. o. iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii

22 , Liite m 1 ntk:n pk:aan 37/45. R. Periaatteelliset luennot : Nyrkkeilijäin valmennuskurssien ohjelmaluonno~ Kurssipaikka Vierumäen Ur~iluopi~i~~ Kurss~aika 25~ Yleisohj. T. Määttä. Tek.ohj. A. Lehtevä. II \1 V. Urhonen. 1. TULn synty ja periaatteet. Luenn. määrää kasvatus jaosto. 2. Työläisurheilija kilpailijana. tr II II 3. Yhteistoimintakilpailut - sopimukset. Luenn. T. Määttä. B. Teoreet~iset luennot: 1. Yleiset kilpailusäännöt. Luenn. T. Määttä. 2. Nyrkkeilysäännöt '1 11 II 3. Ensiapu ja loukkaantumiset. Voim.op. Vepsäläinen. 4. Urheiluhyginea. C. Teknillise! luennot: 1. Nyrkkeily itsepuolustustaitona. 2. Nyrkkeily kilpaurheiluna. Yleistä: 1. Tyyli. 2. Tekniikka. 3. Taktiikka. De.Nyrkkeilyn tekniikka: (käytännöllistä harjoitusta). Koulunyrkkeily :, 1. Nyrkkeilyasento Liikehtiminen. 3. Iskujen suoritustavat. 4. Aloitteiden teko - puolustus. E. Nyrkke ilyyalmennus i 1. Välineharjoitus. 2. Yleishar~oitus. 3. Muokkausvoimistelu - ohjelma. 4. Saliharjoitus. 5. Va1mentautuminen. 6. Hieronta ja saunominen. 7. Laihdutuskysymys. P G Avustajain te~tävät. g~ Voittami~en taito - Rsata ~ävitä. H. Henkistä Diristy~tä:. 1. Laulua. 2. Leikkiä y.m. M e n 0 t : Apurahat 2. Matkakustannuks~t 3. Päivärahat 4. Opetusmenot: a. 1. opettaja b. 2. opettaja 5. Ohjaajien palkkio: Yleisohjaaja 6. Luentomenot 7. Opettajien täysihoito 8. Opettajien matkakul~t 9. Sekalaiset menot Kustannuslaskelma 14 vrk. 24 osanottaj. a 980: :- 24 n ~ 300: :- 24 II, 150:-, 2.100:-, :- 4 opettajaa a 1.000:- 4 " d 300: : : :- C. t:l 8: : : : :- m k :- ==================

23 Lii te N9 2 Ltk: n_...p.lu..aj!..ilj3/45. lworten URHEILUKASVA TUKSEN KOEKURSSIN o h j e 1 m a : I., Psykologiset ja ~~svatusopij.:)'jset _k'ysymykse~ 1. Nuorison eri ikäkaudet (maist. Aatto Kaljunen) 2. Nuorisotyö kasvatuksen palveluksessa (maist. G.v.Weissenberg) 3. Nuoruusiän pulmia (maist. Lauri Pautola) 4. Nuoriso-o,hjaajan ominaisuudet ( 1'~J,.(JI.a",.) 5. Ohjauksen jä ~ jestely (maist. Aatto Kaljunen) II, Nuorisojärjestöt: 1. Maamme nuorisojärj estöt, 2 t. (Liittosiht. Wuokko ja järjes töohjaaja Aaro Laine) 2. Nuoriso ja raittius (maist. Ellen Oittinen) 111. Nuo~:iso ja urhetlill 1. Urheiluhistoria (maist. K. U. Suome la) 2. Nuorisourheilun muodot ja päämäär ä, 6 t. (Liitto-oh jaaja Toivo Mustonen ja j ärjestöohjaaja Aaro Laine ) 3. Kilpai1upsYkolo g i~. Joukko- ja yksilöurheilu (maist. L,Pihka1a) ~. Fysiolosisia kysymyksiä : (voim.op. Lasse Vepsäläinen) V. o Teoreettinen ja qrheilun opetus: (erikoiskoulutta- 1. Voimistelu 8 t., 2. Pallopelit 6 t., Jo Yleisurheilujat)lO t., 4. Sunni~tam. ~etkeily 10 t., 5. Uinti 4 t., 6. Hiihto 2 t. VI. Kerhotoiminta iltaisin. I > i

24 Liite m 3 Ltk:n pk:~n 37/45. Painin p.tg:~v:.a,lmentala-ja tuomarikurssi.~, o~anottajat. Valmennus kurssien osanottajat: T. Jung K. Muuriaisniemi T. Niskanen E. Suikkanen E. Haapanen K. Vestergård V. Kataja V. Kallislahti T. Helin V. Lempinen T. Holappa K. Etelä T. Holapainen V. Saari V. Soininen Tuomarikurssien osanotta jat : O. Oravainen A. Winell E. Hytönen V. Lehto A. Lehtinen E. Rundberg O. Liimatainen A. Vertanen L. Lundho lm E. Lammi T. Natunen V. Kervinen V. Renfors L. Helin K. Mattsson O. Qvick N. Lahti V. Jungell A. Lahtinen V. Koljonen R. NatL'tnen S. Hansen -b- Forssan Alku TKV Kuopion Kisaveikot Vuoksenniskan, Vesa Hyvinkään Panteva Porin Pyrintö Vaajakosken Kuohu IsonkYl~ön Voitto, Salon Vilpas Tiutisen Pyrintö Oulun Kisko Oulun Kisko Kuopion Työv.Urh. Lahden Knleva J oens uun Yritys Varattu Helsingin piirille Iisalmen Työv.Urh. Oulun Jyry Oulun Kisko Seinäjoen Sisu Voikkan Viesti Voikkan Viesti Ykspihlajan Riento Hämeenlinnan Kisa Lohjan Lo uhi Helsingin Kotkat Helsingin Tarmo Vaajakosken Kuohu Valkeakosken r:osk mpojat Viialan Pyry Kuusankosken Puhti Kuusankosken Puhti Kuusankosken Puhti Kuusankosken Puhti Karkkilan Sisu Joensuun Yritys Uuraan Vilpas Kotkan Kisailijat Varattu Etelä-Saimaan piirille Varattu Etelä-Savon piirille Varattu Karjalan piirille

25 r: J(jv ~Trh..; llll':i t 0 u 1 i tot i i 'r r r Ii'; t"' t 1 i 0 l l' 1,...;' 1 45 i -J r "0 c:. ~o~{.)u 3"1./'S -1. J '" " rol-' k u.n i '- E 1 i t vi; l 1...:;..:=-:..:...:::...:...oc..:...:.;:-. --' p.. ~ '. V 1.; 'll n ~.. o "n ' C I ~1 _p... '0,,0 t'. J... :,. -"'--..loo _ i t ot ~ ~1-' J.0' Oli.' J 1 ~ I h)r\./. Y' l'.., 1:1...- t : "7" 0 r i ~ r'i v '1... r.' V" "(T 0 l'.1., ~ I 1 l' Y 1..,.9. J l, :l p r 7- 'J. if i v'l; ~ S i 1:" II 'r.l.. Ii 1 v'.. 0 l. ~ll I ' _..._---.1.,.,.,., r _e ~ e.1

26 /. r 1 (' lj 't Ln 0+ II ~ i esitv'" 1. i t l'tj'lf' r r" 7. i t 1. ~- 1 1 nirv"li r il. ~,.., ~....,. l... Ll';c 1 -,.. r,, 15 '-...,...,,., 1 t., i 1 ( ~ ( j J ~,, i.j.., 1,... - i ± j 1

27 /1 I.-~ 1 -/_..!---=..- l'. ~.;:...c.~~ ' ~~_=-_'--"';:""_ '" _. i' r 1 i t l'..,1:' t, ~ o. ~ llit. ~io' '. 1 J 'V.. l' -3 '0..j. vi' 3i Ko i, 1-1l' V i 11- C r <- - j K':' i., L lcl l :"l,ll V.. ri, f) ~, lj.')lt C"L ot.,.~ 1., 1 0 i p... t.., rl 1 _ Tr, "";' V 1"'., ~;;...::..._--;;;..;.;...'...::..._ ~ _._-- (1 ), vili Yr:' n (1.,, '\.; l "1. ',- '1 (:. ), i (1 ),......J ~ n T.i 0 T_ i 0 C' V P' l' 1 1 l'ri tiir.::!... ; "l~ t. PL:T t ' Ll :;7/ :> pöy... i... v vi.j, t. in t,.,. 1(,. i ~. ~ o "1) 1. Il1, ti.ir n ~i t t"v'~i. i.i: ilut 0 ~ otta ~7-1)"1. L J Li,J II ni 1 II l' n Y', " i L 1 i.; t )ll ~ J, t ') c:;...! ~q;:)y t - 1 S_)_, ~_ - 7. i..,+ V '0-. '-tini- -'l-l-'- 0 1 J 1 u ) tii, \.0 1 ir: r- ) r ) tc.". _/_-'._---~--'_-=..:...-..~.:-::.::...::~_..-..;.... i,j n n " lvi. 1 " ot~ :;lu ~Lv-Li'I j ~o"co.. t.. ~, iln. vo i j n k" i tt ly" r

28 5" ~. -, f) ;' LV lj )",:V i CJ, i t ot r::"n"i 1" UI'.. :::-..../-" pi t :.nett 'V" ')2-11. r....ll::'. 0' 1 i ' L ~ l' " E~ J t'.',., ) v lj'teen y i. i j ') 'oe JO li::"1" v 1 i.1. n e l. -;, t.. -Ln ~.. ~ ~ t " <:) e ei. 0 ~ '1 j r. vi" v r't n 5". - 1?. o~ "' ~iit-;,ote ir1i1;:tm~~ j () or (10,t ' t 'i1' t ) j", '. 1. v l:.tt:'it JUO i no uk";j v 'i 0 ~n"~i JL r e. i ~-u yv~'k r tiin ; ~ rj", Q CJ ~ 0 "'.:011. tni. 1,.., -... ~ ekw r 11 j :; i' v Ii. t ~_ L 1 [) i 10, r y ""'l j 'j n i i t'r"v io'"ll m G1 tiin-1 ti t l"uj' con,.. 'llut ni c- I "'i t 1 1._. =:...:..:.:.l. ""34-1'{ ~- _~ --. lj. j,...,. 1 1 II..vl.l!l!.. LiittotoimiJ n tqn i i r I t 1 i ~ y i t. '- 5'35-1._( ".- _-_-_T_r 1_: r _-_t'"'_~_ '_t_ ~ _~~' v...j "') r i 1~ i, i

29 Ko... ou.t... Iii 01 t olt oji K~yty n uvovt luja ~r n 0 oon ta lc..hinn~ u... ei_uo i ~c t.!'v~tta v rten. ~iit"'otci. i. u.t... u V~.. Ji t r.cci UK -eri j.. JvI. i i.:t.ci. i i_l~ t -.l t v:jltuu\..<.et t Li ä i9. a. V KUUu'!.: i: l:!.. Vuo,::.{.o.

30 Kokous 39/45-1. Työväen Urheiluliiton r.y. liittotoimikunnan liiton toimistossa syyskuun 24 pnä 1945 pidetyn kokouksen pöytäkirja E s i t Y s 1 i s ta., Kokouksen päätösvaltaisuus. Todetaan liittotoimikunnan jäsenten läsnäolo ja kokouksen päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus. Tarkistetaan edellisen kokouksen päätökset Kilpailuluvat. Käsitellään seuraavat lupa-anomukset: K ä s i p ali 0 : Turun Toverit - Karjaan Ura. Yle i s u r hei 1 u : Lielahden Kipinä - Turun Voima, seuraott Ensi vuoden hiihto2estaruudet. Hiihdon yhteistoimintavaliokunta ilmoittaa, että Suomen hiihtomestaruuskilpailujen järjestämisvuoro v on SHLn jäsenseuroilla. Hakemusten perusteella on hiihtomestaruuskilpailujen järjestämisoikeus myönnetty seuraavasti: Ryhmä A helmikuun Tainionkoskella, järjestäjänä Tainionkosken Urheilijat ja ryhmä B helmikuun Turussa, Järjestäjänä Turun Hiihtäjät. Jaostolla ei ole huomauttamista yhteistoimintavaliokunnan päätöksen suhteen. Samalla jaosto esittää, että TULn hiihtomestaruuskilpailujen järjestämispäivät hyväksyttäisiin seuraavasti: ryhmä A ja ryhmä B Ensi vuoden jääpallomestaruus. Yhteistoimintavaliokunta on esittänyt, että ensi vuonna liitot järjestäisivät yksinään omat jääpallosarjansa. Kaksi kummankin liiton parasta joukkuetta pelaisivat päätteeksi ottelun Suomen jääpallo mestaruudesta. Palloilujaosto on asian käsitellyt ja hyväksyy valiokunnan esityksen Painonnoston SM-kilpailut. Painonnostojaosto ilmoittaa, että liittojen yhteistoimintavaliokunta on päättänyt luovuttaa Suomen painonnostomestaruuskilpailut yhden käden nostoissa Suomen Painonnostoliiton alaisten seurojen haettaviksi ja järjestettäviksi. Mainittujen kilpailujen järjestämisvuorot olisivat kuuluneet liittomme seuroille, mutta koska liittomm alaiset seurat eivät ole halukkaita k.o. kilpailuja järjestämään, sillä harrast~ yhden käden nostoihin on liitossamme vähäistä, ovat ne tämän vuoksi luovutettu Painonnostoliiton alaisten seurain toimeenpantavaksi Pohjoismaiset mestaruuskilpailut painonnostossa. Liittojen yhteistoimintavaliokunta on alustavasti päättänyt, että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin pohjoismaisten mestaruuskilpailujen järjestämiseksi. Mestaruuskilpailuihin tulisi osallistumaan osanottajia Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta, kustakin yksi mies joka sarjaan. Ensimmäiset kilpailut toimeenpantaisiin mahdollisesti Suomessa lähemmin määrättävänä aikana ensi keväänä. Kukin maa kustantaisi edustajansa kilpailuihin, mutta jäisi järjestäjien suoritettavaksi osanottajien asunto- ja ruokailukustannukset 4 päivältä. Jos suunnitelmasta tulee tosi, pyytää jaosto valtuuksia ryhtyä yhdessä Suomen Painonnostoliiton kanssa kilpailuja koskeviin järjestely toimenpiteisiin.

31 Kokous 39/ Seuramestaruus painonnostomestaruuskilpailuissa. Painonnostojaosto ilmoittaa, että liittojen yhteistoimintavaliokunta on tehnyt päätöksen seuramestaruuden jakamisesta Suom~ painonnostomestaruuskilpailuissa kahden käden nostoissa. Pisteitä lasketaan kolmelle parhaalle. Eniten piteitä saanut seura voittaa mestaruuden. Jaosto kannattaa valiokunnan esitystä ja pyytää sille liittotoimikunnan vahvistust a Yhteistoimintasopimus. Palloilujaosto esittää, että nyt voimassa oleva yhteistoimintasopimus SPLn kanssa irtisanotaan ennen marraskuun 1. päivää. Samalla jaosto esittää, että ryhdyttäisiin neuvotteluihin uuden sopimuksen aikaansaamiseksi. Uudessa sopimuksessa olisi saatava parannus lähinnä kohtiin, jotka koskevat eri valiokuntien puheenjohtajan määräämistä l maaottelu jen järjestämistapaa ja niiden mahdollisen voittoosuuden jakoperustetta. Jaosto lisäksi esittää, että liittotoimikunta valitsisi neuvottelijat uuden sopimuksen tekemistä varten Työpaikkaurheilu. Asiaa valmistellut komitea esittää liittotoimikunnan käsiteltäväksi työnantajien keskusliiton taholta laaditun sopimusluonnoksen työpaikkaurheilusta (liite ml) ll.. - Teollisuuslaitosten painikurssit. Työnantajain Keskusliiton puolesta johtaja A. Kaskela on liiton sihteerille puhelimitse ilmoittanut, että teollisuusliiton Vierumäelle Järjestämille painivalmennuskursseille otetaan osanottajat tasapuol~suusperiaatetta noudattaen siten, että kurnmanlin liiton edustus tulee yhtä suureksi. Niinikään järjestäjät ovat valmiit noudattamaan samaa tasapuolisuussuhdetta ohjaajiin nähden. Jaosto ilmoittaa, että se on Vierumäen kursseille nimennyt ohjaajaksi liito puolesta Toivo Gerdtin Helsingistä. L~ I-lWi l2.. - Naisjoukkueen Ruotsin-matka. Naistoimikunta saattaa liittotoimikunnan tietoon, että I se järjestää liiton naisvoimistelijain karsintaesitykset Helsingissä joukkueen valintaa varten Ruotsin näytöskiertueelle. Suunnitelman mukaan piirit suorittaisivat karsintaan osallistumisesta johtuvat kustannukset l3.. - Liiton toimiston huoneistokysymys. Helsingin Työväenyhdistyksen johtokunta on ilmoittanut, että työväentalossa vallitsevan vaikean huoneistopulan vuoksi Työväen Urheiluliiton olisi muutettava Osuusliike Elannon taloon, jossa liitolle varattaisiin 8-huoneen toimistotila. Toisena työväentalon ljasukkaana" mainittuun huoneistoon muuttaa Työväen Sivistysliitto, jolle varataan 6 huoneen tila. Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin asia antaa aihetta SUIn konferenssi. SASIn Englannin komitea on liitolle lähettänyt selostuksen internationaalin sodanaikaisesta toiminnasta, esityksen internationaalin vastaisesta toiminnasta käsittelyn pohjaksi Pariisin konferenssissa sekä Ranskan liittoa koskevan toimintaselostuksen. Koska englantilaisten internationaalin vastaista toimintaa koskeva esitys välittömästi liittyy piirien edustajien kokouksessa esille tulevaan, kansaninvälistä työläisurheilua koskevaan kysymykseen, sihteeri esittää sen liittotoimikunnan käsiteltäväksi. Samassa yhteydessä Englannin komitea ilmoittaa, että Pariisin konferenssin menot nousevat ainakin Ranskan frangiin, mikä summa olisi jaettava konferenssiin osallistuvien maiden kesken. Tähän astmsten ilmoitusten perusteella konferenssiin osallistuu kuusi liittoa, joten kustannukset liittoa kohti tekisivät Rfr. Oleskelukustannukset Pariisissa henkilöä kohti ovat 500 Rfr. päivässä l5.. - Hiihdon massamaaottelu. Jaoston tiedusteluun SAK on lähettänyt vastauksen, jossa se ilmoittaa, että mahdollinen hiihdon massamaaottelu on urhei-

32 Kokous 39/45-3. lujärjestöjen sisäinen asia, joten keskusliiton kanta asiassa on tarpeeton Uusia seuroja. Toimistovaliokunta esittää s e uraavan seur an hyväksyttäväksi liiton perusjärjestöksi. Voi ~istelu- ja urheiluseur a Maaningan Riento r.y., kotipaikka Maaningan kunta. Kuopion piirikunta puoltaa. Pää t ö k s et l.. - Kokouksen päätösvaltaisuus. Todettiin että kokouksessa olivat saapuvilla puheenjohtaja Olavi Suvanto (i8), liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne (17), Arvi Heiskanen (17), Unto Siivonen (17), Kustaa Vuori (18), Helyj Raatikainen (17), Vieno Ristell (17), Lauri Nurmi (18), Lennart Kivi (19) Aarne Leskinen (17), Onni Viander (17) ja Pauli Koponen (16) sekä liiton toimitsijat Toivo Salonen, Veikko Peuhkuri, Kerttu Liikanen ja Eino A. ~ uokko, joka laati kokouksesta pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkistus. Luettiin kokouksen 38/45 pöytäkirja j a vahvistettiin tehdyt päätökset Kilpailuluvat. Anotut luvat myönnettiin Ensi vuoden hiihtomestaruudet. Yhteistoimintavaliokunnan ja jaostojen päätökset vahvistettiin Ensi vuoden jääpallomestaruus. Liittotoimikunta yhtyi palloilujaoston ratkaisuun Painonnoston SM-kilpailut. Toimenpiteet hyväksyttiin Pohjoismaiset mestaruuskilpailut. Yhteistoimintavaliokunnan toimenpiteet hyvä ksyttiin nimenomaisella toivomuksella, että myös Neuvostoliitosta kutsutaan tilaisuuteen osanottajia Painonnoston seuramestaruus. Liittotoimikunta yhtyi jaoston kantaan Yhteistoimintasopimus. Liittotoimikunta päätti jaoston esittämin perusteluin irti sanoa Palloliiton kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen sekä samalla esittää neuvotteluja uuden sopimuks en aikaansaamiseksi Työpaikkaurheilu. Kysymyksen käsittely siirret tiin torstaina pidettävään ylimäärä iseen istuntoon, jossa tulee esille muutkin kokouks essa käsiteltävä t asiat ll.. - Teollisuuslaitos ten painikurssit. Työnantajain Keskusliiton ilmoitus merkittiin kuulluksi ja sen perusteella osallistuminen mainituille painikursseille hyväksyttiin.. Niinikään liittotoimikunta vahvisti jaoston esityksen Toivo Gerdtin valitsemisesta näiden kurssien ohjaa jaksi l Naisjoukkueen Ruotsin-matka. Työvaliokunta oli puolt anut esitystä huomautuksella, että osanottajien matkakustannukset olisi l ähinnä seurojen suoritett ava. Liittotoimikunta yhtyi työvali okunnan lausuntoon Liiton toimiston huoneistokysymys. Liittotoimikunta päätti, ettei se voi esitetyillä eh-

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen.

Kokous 23/47-4. vuokra. tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. - - ---- - -- -~ -- - --- - ---- Kokous 23/47-4. vuokra tavaksi lainassa olevan painimaton kunnon sekä mahdo l lis~n korvawcsen mät:.ri ttelemisen. 470. - 8. - Pyöräilijöiden kutsu ltorjaan. Liittotoimikunta

Lisätiedot

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~.

TULn tili 31. 7. 44. 3. 710:50. Toimiston osuus3j.. 80Q..:.- 93. 879:- 110. 831 :... 189. 400:- Mu?-ta nl:gnoi~ '. ~. TULn tili 31. 7. 44. Menot : Painatus ja pobtitus Kirj oitud'9all:lc.iot Kuvitus Ku1jctusmCi ks ut Puhelinkulut (a.rvio) Postikulut Vuok~ramenot (a;r-vio ) Ilmoituks et "Talousarvio 7 kk. '1/1 v. 130.

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen.

Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. KOKOUS 21/50-4. 320. - 5 - Iskun koripallojoukkue TsheKkoslovaKiaan. Liittotoimikunta yhtyi UTT : n lausuntoon. 321. - 6. ~. - Järjestäjien palkkaus. Esitys jätettiin pöydälle seuraavaan ~o~ow(seen. 322.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen

Pää t ö k s et. Liittotoimi~unta hyväksyi työvaliokunnan esityksen Kokous 19/49-2. tajilla ole varaedustajia, minkä vuoksi kokouksen työ aiheut-. taa suuria hankaluuksia sen johdosta, että vakinainen edustaja on syystä tai toisesta esteeilinen. Suunnistamisjaosto esittää

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen,

Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, Kokous 5/50-4. Esille tullut asia. 41. - 14.. - Tshekkoslovakiaan l ähetettävä hiihtojoukkue. Liittotoimikunta vahvisti työvaliokunnan päätöksen, jonka mukaan Tshekkoslovakiaan lähetettävään hiihtojoukkueeseen

Lisätiedot

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan.

ToL... istoapulaisen kiinni ttärnistä koskeva esitys siirtyi työvaliokuntaan. Kokous 7/49-8. 136. - 23. (. - Nuorten liitto- ottelu luistelussa. Työvaliokunta puolsi esitystä, jonka liittotoimikunta hyväksyi. 137. - 24 - K~sipalloilijain kilpailumatka. Työvaliokunta puolsi esitystä,

Lisätiedot

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu

jon.. eovain siksi,että hänen on vastattava noin 40-60 kilpailu 2. että jokainen toimitsija lähettää kiertokirjeitä silloin,kun sellaiseen hänen kohdaltaan on aihetta,huolimatta siitä,että toinen toimitsija kenties samana päivänä pahimmassa tapauksessa postituttaa

Lisätiedot

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä

suuret joukot suorit tama ~ n 3-ottelun j a luna stamaan sitä varten valmistettavan merkin. Toimikunta pyytää liittotoimikunnan hyväksymistä Liit~ m 1 lt~:n pk:an 12/49. "Koko kansan ki~at" 0 200.000:- 1 0 350.000:- UTT:n asettama massakilpailutoimikunta esittää, et ~ä liiton 30-vuotisjuhlan merkeissii järjestettäisiin 1 0 7-30.9.49 välisenä

Lisätiedot

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa

piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa Kokous 6/53-2. piirille 2 x 15.000 markkaa voimistelun alkeisohjaajakurssien järjestämistä varten. Määrärahat ovat kurssimenoarviossa. 5) FSGT:n kisat. - UKV on muuttanut FSGT:n juhlakisoihin lähetettävän

Lisätiedot

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mika"n seura ei ole ottanut

13.,. 124. oimistelurestaruuskiluailut. Voimistelujaosto ehdotti, että koska mikan seura ei ole ottanut tain 20 mk, Teostoll e korvauksena~ kaikista niistå maksulli s i sta juhlista y. m. tilaisuuksista, joi ssa esi tetäan musiikkia, jonka esittämisoikeudet kuuluvat s

Lisätiedot

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu.

4. - 4... - ~ans' nhiihtojen laln~takuu. 01 Ci us 1/51-1. työvuen Grheilulii~~o =. :n lii t te.. toir.. L.. unnan liito:. u ::. ":'s tossa tarl.f~ ikuun 4 :pio:i v;i.n;' 1 S:J 1 p::',e uyn kokouksen.'>oytukirja. E s i t y s 1 i s ta. pä~itosv'11

Lisätiedot

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto,

y.~ sihteeri Sa.apunut Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, Sa.apunut 4...,.. VALTION Vast.at1u. HEILU- JA VOIMISTELULAUTAKUNTA HELSINGISSÄ Huhti... KUUN28. P :NÄ 1938. N :o.. Työväen Urheiluliitto, Nuorte n jaosto, T ä ä 1 1 ä Koska Valtion Urheilu- ja Voimistelulautakunnassa

Lisätiedot

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia

Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia Kalajoella, elok. 12 p:nä 1939. Työväen Urheiluliiton toimisto, H e 1 s i n k i. Täten pyydämme ilmoittaa tietoonne ja mahdo~lisia toimenpiteitänne varten seuraavaa: Seuramme pyysi Kalajoen Urheilukenttälautakunnalta

Lisätiedot

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan...

... sillii olleesta suunni t elnasta lii tt ot o i::1ilamt 3. 'l~oimielisesti hu'vilksyi B- ' 0. C-kurssit kun sen sijaan... Kokous 14/50-4. jestiijicn suorittaa. _'iiritoi... i:jtoihin ko e ajoiksi otettaisiin tilapäi e työnt dd jl:. taikka piirisiht eerin tehtävän pall~ :iotoimena hoitaisi j oku piiri toimikunnan j äse!1istb;..

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>.

Vuor-i ( ~,), I:8ta:isto :r:),ja stosi' teeri ~le ius ja si tee-in~ Lehto. l.~. 2... 3.:so 4..:.>. Ty' vi:ien ~::..'Leilulii ton lii ttotoimikunnalj Helsin-issö. liiton toirjistos,a lej'1:~u... n 27. rma 196 pidetyn ::::.:... k };;:ouj-sen pi'yt~l'i' jgl. -;. s ni:!. olivat VilD:"ll (:::6),LsherMa (

Lisätiedot

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon.

Kalajoen Työväen Urheilijat Oulun ja Peräpohjolan pii rikunnasta 10 jäs. hyväksyttiin uutena seurana liittoon. Luettiin ja hyväksyttiin Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Hels i ngissä lii ton toimi stossa 2 p ;nä syyskuuta 1935 pidetyn (37) kokouksen pöytäkirja. Läsnä olivat Vilppula (25), Laherma (26), Leskinen(32),

Lisätiedot

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~

Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ - 2 - lehtivat säätiön edustajisto Ja hallitus. rt- Säätiön edustajistoo~ Säätiön edustajisto. kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) jäsent~ 6. i- ja kuusi (6) varajäsentä,

Lisätiedot

kokouksen Pöytäkirjaan.

kokouksen Pöytäkirjaan. ~L"---=i-.:::.i_t~t"-...:e::.-...::e,,--,t,--_-=. TUL : IJ Li i tt 0 t 0 im ikunn an 1/8 1927 l' i det yn kokouksen Pöytäkirjaan. Kongressin kustannusarvio. Käytävän ja salin koristelu Soittokunta avajai~iin

Lisätiedot

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten

ratkaisem~sesta perust~luineen ja huomioiden samalla aen miten Honkanen huomautti, että uuden piirjn perustaminen vaatii taloudellista takea. Kyminlaakson piiri saä on mm. yleisön seuroille ja piirille antama tuki ollut hyväaa, Lahdessa se tyyst1h puuttuu. Pohjois-Kymissä

Lisätiedot

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan

esitykset liittoneuvosto::'l kokoukselle j a hyväksyttiin ne muk ne seurauvan öytttkirja teh ty 'D:n..,i i tto toimi leu.nnan ::0 ~ouk esta 10/.3-28.... uapuvil1a olivut-:. ikkola, ri1)~ ulo., "'han c., Rinne, "lainio, J..ähteinen,.J!'... ger, Harj o.n11e, Ro svi jo. Ua1kanw. 1

Lisätiedot

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17

I ' 30.8. klo 11-13. 14-15. 16-18. 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 I ' 30.8. klo 11-13. 14-15". 16-18 31~8. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 1.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 19-21 2.9. klo 8-10 10-11 13-15 15-16 16-17 19-21 3.9.. klo 8-10 10-11 13-15 15-17 4.9. klo 8-10

Lisätiedot

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä

Lähteinen ja Vilppula jättivät laatimansa oman vastausehdotuksen pöytäkirjaan liitettäväksi.se on täwän pöytäkirjan liitteessä äänestäessä päinvastaisen kannan puolesta, että vastauksessä ei nimenomaan alleviivata liittotoimikunnan kantaa,vaan katsotaan liittokokouksen päätökseen vetoaminen riittäväksi. Sihteeri esitti laatimansa

Lisätiedot

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo

589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo TUL:n Liittotoimikunta,kokous 48/49-80 589 0 6 o Kutsuja. Tampereen Visan 30-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää sähkösanomaonnitteluo Juhlan aika 22.110 40o Lahden Kal!van 15-vuotisjuhlaan päätettiin lähettää

Lisätiedot

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen

Helmi Paasonen. Luettiin 29/3 ja 2/4 pidettyjen liittotoimikunnan kokousten pöttäkirjat.edellinen ö'ytäkirj'a TUL:n liittotoimikunnan kokouksesta 12/4 1926.Saapuvilla olivat: V.Mikkola,T.H. Vilppula,V.J.Kostiainen,U.Rinne,U.Harjanne,V.Silius,U.Nurminen,1.Tanner ja Helmi Paasonen. 1., Luettiin 29/3

Lisätiedot

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten.

Elina Jäå.skeläinen~ markan kokonaisarvosta vuotta 1931 varten. Työväen Urheiluliiton liittotoimikunnan Helsingissä liiton toimistossa 7 :p ;nä tammikuuta 1931. Läsnä olivat V.Lohteinen, U. Rinne~ V.Laherma~ J. Etholen~ Taimi Taisto: Elina Jäå.skeläinen~ U. Salokannel,

Lisätiedot